VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Alena Zýková Udrţitelný cestovní ruch v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Diplomová práce 2013

2 Udrţitelný cestovní ruch v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Diplomová práce Bc. Alena Zýková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavel Attl, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master s Dissertation Sustainable tourism in the protected area Kokořínsko Bc. Alena Zýková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management Thesis Advisor: Ing. Pavel Attl, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defence: Prague 2013

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci Udrţitelný cestovní ruch ve vybrané CHKO zpracovala samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.... jméno a příjmení autora V Praze dne 14. listopadu 2013

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce Ing. Pavlu Attlovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a připomínky při zpracování mé práce. Dále děkuji Ing. Marcele Holubové ze Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko za poskytnutí odborných materiálů a informací o chodu a fungování Správy CHKO Kokořínsko.

6 Abstrakt ZÝKOVÁ, Alena. Udrţitelný cestovní ruch na Kokořínsku. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran Tato diplomová práce je zaměřena na moţnosti rozvoje udrţitelného cestovního ruchu v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy této problematiky co je to udrţitelný cestovní ruch, specifika chráněných krajinných oblastí a speciálně chráněných území obecně. Je zde také stručná historie ochrany přírody v České republice. V další části je podrobný a detailní popis oblasti Kokořínsko, její specifika a jednotlivé přírodní a historické atraktivity. Analytická část práce také popisuje úroveň spolupráce v oblasti a je zakončena SWOT analýzou, která shrnuje celkovou situaci v oblasti. Závěrečná část práce vychází z části analytické, především pak ze SWOT analýzy. V této části jsou nastíněny moţnosti udrţitelného cestovního ruchu. Tyto návrhy se týkají rozvoje pěší a cykloturistiky v místě, spolupráce jednotlivých subjektů a jsou zde také navrţeny moţné formy cestovního ruchu, které by byly pro tuto chráněnou krajinnou oblast vhodné. Poslední kapitola je věnována celkovým moţným dopadům cestovního ruchu na oblast. Klíčová slova Udrţitelný rozvoj, udrţitelný cestovní ruch, udrţitelnost, chráněná krajinná oblast Kokořínsko, spolupráce v cestovním ruchu

7 Abstract ZÝKOVÁ, Alena. Sustainable tourism in the protected area Kokořínsko. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: pages This thesis is focused on possibilities of sustainable tourism development in the protected area Kokořínsko. In the theoretical part are definitions of the basic terms in this thesis suistainable tourism, specificity of protected areas and the special protected areas generally. There is also the brief history of protection the nature in the Czech Republic. The next part contains detailed description of Kokořínsko area. It is about its localization, what is typical for this area, the nature and historical wealth. The analytical part describes the level of cooperation and partnership in Kokořínsko area and this part ends with SWOT analysis. This analysis summarize the whole situation in the Kokořínsko area. The final part of thesis is based on the analytical part, expecially on SWOT analysis. In this part are designed the possibilities of sustainable tourism. These proposals are connected with the development of hiking and cycling, cooperation of all the subjects in the place and there are also mentioned possible types of tourism, which are for the protected area most suitable. The last chapter is about the total impacts of tourism on this protected area. Keywords Sustainable development, sustainable tourism, sustainability, protected area Kokořínsko, cooperation in tourism

8 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST DOPADY CESTOVNÍHO RUCHU NA PROSTŘEDÍ Ekonomické vlivy Socio kulturní dopady Environmentální dopady UDRŢITELNÝ CESTOVNÍ RUCH Udrţitelnost, udrţitelný rozvoj Udrţitelný rozvoj a cestovní ruch - historie Definice udrţitelného cestovního ruchu Strategie udrţitelného rozvoje ČR Cíle udrţitelného rozvoje v České republice Principy udrţitelného rozvoje OCHRANA PŘÍRODY V ČESKÉ REPUBLICE OBECNĚ Orgány zajišťující ochranu přírody v ČR Typologie chráněných území a oblastí v České republice Problematika rozvoje CR v chráněných oblastech Moţná opatření Spolupráce a partnerství v cestovním ruchu Práce s veřejností Vhodné formy cestovního ruchu v CHKO ANALYTICKÁ ČÁST KOKOŘÍNSKO Administrativní členění Stručná historie osídlení... 49

9 1.3 Hospodářství Přírodní předpoklady a ochrana přírody Flora a fauna na Kokořínsku Území se speciální ochranou Další přírodní zajímavosti Kulturně historické předpoklady Kokořínska Nejznámější historické stavby na Kokořínsku Zříceniny Kokořínska Další zajímavá místa Analýza návštěvnosti dvou nejvýznamnějších hradů na Kokořínsku Kulturně společenské předpoklady Materiálně technická základna Ubytovací sluţby Stravovací sluţby Dopravní dostupnost Turistická infrastruktura Turistická informační centra (TIC) Pěší turistika Cykloturistika Ostatní turistická infrastruktura CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KOKOŘÍNSKO Správa CHKO Kokořínsko Zonace chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Speciálně chráněná území v rámci CHKO Kokořínsko Dokumenty Sdruţení obcí Kokořínska Projekty Sdruţení obcí Kokořínsko... 76

10 2.3 Vzájemná spolupráce SWOT ANALÝZA NÁVRHOVÁ ČÁST ROZVOJ OBLASTI V SOULADU S UDRŢITELNOSTÍ Pěší turistika Cykloturistika Turistická informační centra Spolupráce na Kokořínsku FORMY CESTOVNÍHO RUCHU OPTIMÁLNÍ PRO OBLAST KOKOŘÍNSKA DOPADY CESTOVNÍHO RUCHU NA CHKO KOKOŘÍNSKO ZÁVĚR LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH

11 SEZNAM ZKRATEK AOPK ATIC ČR CENIA CR ČHMÚ ČIŢP ČR ČSOP ČSÚ EU EVL HDP CHKO JZD KČT MAS MMR MZCHÚ MŢP NP NPP NPR Agentura ochrany přírody a krajiny Asociace turistických informačních center České republiky Česká informační agentura ţivotního prostředí Cestovní ruch Český hydrometeorologický ústav Česká inspekce ţivotního prostředí Česká republika Český svaz ochránců přírody Český statistický úřad Evropská unie Evropsky významná lokalita Hrubý domácí produkt Chráněná krajinná oblast Jednotné zemědělské druţstvo Klub českých turistů Místní akční skupina Ministerstvo pro místní rozvoj Maloplošné zvláště chráněné území Ministerstvo ţivotního prostředí Národní park Národní přírodní památka Národní přírodní rezervace

12 OECD O.P.S. OSN PP PPP PR ROP SFŢP SOP S.R.O. TIC TSA TUR UNWTO ÚSOP ŢP Organization for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Obecně prospěšná společnost Organizace spojených národů Přírodní památka Public Private Partnership (Partnerství veřejného a soukromého sektoru) Přírodní rezervace Regionální operační program Státní fond ţivotního prostředí Správa ochrany přírody Společnost s ručením omezením Turistické informační centrum Tourism Satelite Account (Satelitní účet cestovního ruchu) Trvale udrţitelný rozvoj United Nation World Tourism Organization (Světová organizace cestovního ruchu) Ústřední seznam ochrany přírody Ţivotní prostředí

13 SEZNAM TABULEK Tabulka 1 Tabulka 2 Tabulka 3 Typy chráněných území v ČR Vývoj počtu obyvatel ve vybraných obcích Rozdělení CHKO Kokořínsko Tabulka 4 Porovnání návštěvnosti hradů Kokořín a Houska s vybranými významnými hrady v ČR v letech Tabulka 5 Tabulka 6 Porovnání návštěvní doby a výše vstupného vybraných památek Návštěvnost a provozní doba nejvýznamnějších informačních center na Kokořínsku

14 ÚVOD Cestovní ruch se od druhé poloviny 20. století stal poměrně významným odvětvím a nedílnou součástí mnoha světových ekonomik. Tento nárůst popularity cestování byl zapříčiněn především dvěma nejvýznamnějšími faktory. Za prvé je to nárůst fondu volného času, podle nejnovějších výzkumů tento fond neustále narůstá, především tedy ve vyspělých zpravidla západních zemích. Druhým důvodem je masivní rozvoj dopravy. S tímto rozvojem technologií ovšem dochází ke značné devastaci ţivotního prostředí a to nejen z hlediska samostatných destinací, ale v takřka celosvětovém globálním měřítku. Od 80. let minulého století se tímto problémem postupně svět začal zabývat. V dokumentech a strategiích řídících a rozvíjejících cestovní ruch začal pomalu vznikat dosud zcela nový koncept fungování a řízení cestovního ruchu a to koncept tzv. udrţitelného rozvoje. Udrţitelný rozvoj, jak by se leckdo mohl mylně domnívat, neznamená pouze koncepci ochrany přírody a ţivotního prostředí obecně, ale jeho záběr je mnohem širší. Dbá také o ochranu kulturních a dalších antropogenních hodnot a neopomíjí ani ekonomické výhody a uţitky, které mohou být současně plně uspokojovány, aniţ by došlo k degradaci jakékoliv části prostředí. Tato práce je zaměřena na obzvláště citlivou část ţivotního prostředí věnuje se moţnostem rozvoje cestovního ruchu v chráněné krajinné oblasti. Tento rozvoj musí probíhat v souladu s principy udrţitelného rozvoje. Cílem této diplomové práce je především zanalyzovat a zhodnotit potenciál CHKO z hlediska udrţitelného cestovního ruchu a na základě této analýzy se pokusit navrhnout vhodné formy cestovního ruchu v této oblasti. Dílčím cílem této práce je zjistit úroveň spolupráce mezi jednotlivými subjekty, které v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko působí. Pro mou diplomovou práci jsem také zvolila dvě hypotézy. První stanovenou hypotézou je, ţe úroveň partnerství a spolupráce v oblasti CHKO Kokořínsko není na vyhovující úrovni. Druhá hypotéza vyplývá z myšlenky, ţe hlavním problémem cestovního ruchu na Kokořínsku je soustředění veškerého cestovního ruchu do letního období. Chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko jsem si zvolila, protoţe jsem toto území několikrát navštívila a zajímala mě intenzita vyuţívání cestovním ruchem. Díky 21

15 zpracování této práce jsem dostala moţnost Kokořínsko poznat a dozvědět se o něm mnoho nových informací a faktů. Úvodní část práce teoretická část, vychází především z odborné literatury a uvádí čtenáře do problematiky cestovního ruchu a především koncepce udrţitelného rozvoje. Jsou zde popsány nejdůleţitější dopady cestovního ruchu na prostředí, jak negativní, tak pozitivní. Poté následuje kapitola, která se jiţ podrobně věnuje problematice udrţitelného rozvoje. Popisuje o co se vlastně jedná, definice uvedené v literatuře, jeho základní pilíře, principy a vysvětluje pojmy podobné. Závěrečná kapitola této úvodní části potom popisuje systém ochrany přírody v České republice. Analytická část práce se primárně zabývá podrobnou deskripcí chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a blízkým okolím této oblasti, kterou je především lokalita tzv. Máchova kraje. Tato oblast prozatím není součástí CHKO Kokořínsko, ale bezprostředně na chráněnou krajinnou oblast navazuje a je její nedílnou součástí. V současné době navíc probíhají jednání o rozšíření stávající CHKO o tuto oblast. Z tohoto důvodu jsem Máchův kraj do mé práce zahrnula. Dále je v této části práce vymezena primární a sekundární nabídka destinace. Do primární nabídky patří vymezení přírodních, historických a kulturně společenských atraktivit. Sekundární nabídku pak tvoří především určité zázemí pro turisty a návštěvníky jako je moţnost a nabídka ubytování, stravování, získání a dostupnost informací a další doplňková infrastruktura v podobě cyklostezek nebo stezek pro pěší turistiku. Dále je v této části provedena komparativní analýza návštěvnosti, ze které vyplývá význam dvou nejznámějších dominant oblasti hrad Kokořín a hrad Houska. Je zde srovnána roční návštěvnost těchto dvou hradů s vybranými turisticky atraktivními historickými památkami v České republice. Je zde také uvedena návštěvnost dvou nejdůleţitějších informačních center v oblasti. Z této návštěvnosti lze odvodit průměrnou celkovou návštěvnost CHKO Kokořínsko. Následující kapitola podrobně popisuje přesně vymezenou oblast CHKO a to především z hlediska jejího řízení a organizace. Je zde vymezena úloha Správy CHKO Kokořínsko, zákonná zonace chráněného území a poté také jednotlivé přírodní poklady, kvůli kterým je CHKO vyhlášena. Kaţdá kapitola v analytické části je zakončena komentářem vztahujícím se k udrţitelnosti. Analytická část práce je završena SWOT analýzou, která shrnuje získané informace a poznatky z celé práce. 22

16 Návrhová část této diplomové práce vychází z části teoretické a analytické, opět sumarizuje dosaţené poznání a vyvozuje moţnosti rozvoje této oblasti. Jedná se především o moţnosti rozvoje pěší turistiky, cykloturistiky, navrhuje nové moţnosti fungování turistických informačních center, zlepšení spolupráce jednotlivých subjektů v oblasti. Předposlední kapitola navrhuje moţné formy cestovního ruchu, pro které je tato oblast vhodná a nakonec jsou zde shrnuty dopady cestovního ruchu na tuto nádhernou oblast. Celá diplomová práce je zakončena seznamem pouţité literatury a zdrojů a několika přílohami, které práci doplňují. V práci byla pouţita metoda analýzy sekundárních dat, jejich komparace a SWOT analýza. 23

17 TEORETICKÁ ČÁST 1 DOPADY CESTOVNÍHO RUCHU NA PROSTŘEDÍ Kvůli rostoucímu významu cestovního ruchu a jeho neustálému rozvoji je nutné podrobně a důkladně zkoumat jeho vliv a působení na jednotlivé oblasti, kterých se dotýká. Při fungování cestovního ruchu v destinaci můţe dojít k tzv. efektu turistické pasti. Jde o to, ţe cestovní ruch má schopnost znehodnotit svůj vlastní kapitál vlastními podnikatelskými aktivitami. K tomuto negativnímu efektu dochází v souvislosti s absencí regulace rozvoje cestovního ruchu (nahodilý vývoj, nekontrolovaný rozvoj). Intenzita negativního dopadu takového rozvoje je dána těmito indikátory relativním počtem návštěvníků ve vztahu k počtu obyvatel, sezónností, zranitelností ekosystému, mírou ekonomické závislosti místních obyvatel na cestovním ruchu a mírou regulace cestovního ruchu v destinaci. Dopady cestovního ruchu se klasifikují z hlediska jejich působení na geografické prostředí. Toto prostředí má tři základní oblasti. Tyto oblasti jsou ekonomická oblast, socio kulturní a environmentální (přírodní prostředí, ekologie). Dopady cestovního ruchu pak mohou být pozitivní nebo negativní. Vlivy na geografické prostředí lze zkoumat ve čtyřech teritoriálních úrovních globální (z hlediska kontinentu, případně celého světa), národní (na úrovni jednoho státu), regionální a lokální (místní úroveň, nejmenší oblast). Dále se zkoumá z hlediska časového krátkodobé, dlouhodobé a konečně dle charakteru změny vratné (dočasné) změny a nevratné (trvalé) změny Ekonomické vlivy Sektor cestovního ruchu obsahuje široké spektrum rozličných ekonomických aktivit, a jak jiţ bylo zmíněno v úvodu této diplomové práci, jejich význam a rozsah se neustále zvyšuje. Tato součást národních hospodářství je také jedním z nejrychleji rostoucích odvětví. Zároveň ho tvoří velké mnoţství různých podnikatelských subjektů (především malé a střední podnikání typická velikost podniků v odvětví cestovního ruchu), pododvětví, oborů s tímto přímo souvisejících a propojených a dalších účastníků. 1 Vlivy cestovního ruchu. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 24

18 Celkový přehled o vlivech cestovního ruchu na ekonomiku státu je obsaţen v tzv. Tourism Satelite Account (TSA), neboli turistickém satelitním účtu, který je veden Českým statistickým úřadem. Tento účet poskytuje údaje o cestovním ruchu podle systému satelitního účetnictví. Umoţňuje analyzovat cestovní ruch z ekonomického a sociálně ekonomického aspektu a dále poskytuje soustavu porovnatelných mezinárodních účtů. 2 Mezi pozitivní ekonomické dopady patří: Příliv investic do infrastruktury (výstavba silnic, letišť, vodovodů apod.) pro rozvoj cestovního ruchu je dobře rozvinutá infrastruktura základním kamenem. Tato ale neslouţí pouze pro potřeby cestovního ruchu, ale pomáhá také zlepšit ţivotní úroveň místních obyvatel a můţe zapříčinit příchod nových průmyslových odvětví do regionu a tím přispět k celkovému ekonomickému rozvoje oblasti. Tvorba pracovních příleţitostí podnikatelské příleţitosti pro místní obyvatele (pohostinství, ubytovací sluţby, informační centra, průvodci, sluţby cestovních kanceláří), synergický efekt poptávka po práci v souvisejících odvětvích (stavebnictví, potravinářství, zemědělství, telekomunikace) Dopady na hrubý domácí produkt - podíl cestovního ruchu na HDP České republiky byl za rok ,8%, tendence je v podstatě klesající, jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Obchodní bilanci (jedná se o peněţní hodnotu všech ekonomických transakcí mezi Českou republikou a ostatními zeměmi v průběhu daného období mimo cestovní ruch sem spadá také vývoz a dovoz statků a sluţeb, pohyb investičních zdrojů, dary, půjčky). Od roku 2003 stouply devizové příjmy v roce 2009 na ,9 mil. Kč. Diverzifikace ekonomických rizik 3 2 BERÁNEK, J.: Satelitní účet cestovního ruchu. Satelitní účet cestovního ruchu [online] [cit ]. Dostupné z: 3 Hodnocení národního hospodářství. [online] [cit ]. Dostupné z: 25

19 Negativní ekonomické vlivy: Ekonomická závislost destinace na cestovním ruchu mnoho států, jedná se především o ty méně vyspělé a rozvojové, má svou ekonomiku vystavenou na cestovním ruchu. Tato vysoká míra závislosti zvyšuje jejich citlivost na přírodní katastrofy, politickou situaci (př. Egypt po tzv. Arabském jaru v roce 2010) nebo další mimořádné události. Sezonní charakter zaměstnanosti po skončení hlavní turistické sezony enormně narůstá počet nezaměstnaných. Většina subjektů pracujících v cestovním ruchu si na zbytek roku musí vydělat v průběhu sezony a po zbytek roku ţít z úspor, popřípadě se pokusit nalézt jiné alternativní zaměstnání. Toto vede také k sezonní a jádrové inflaci. Růst cen ve známých turistických destinacích dochází kvůli vysoké poptávce turistů k strmému nárůstu cen základního zboţí denní potřeby i sluţeb. Z toho vyplývají rostoucí ţivotní náklady residentů, jejichţ příjem ovšem neroste (mimo podnikatelů pracujících přímo v cestovním ruchu). Nerovnoměrné rozdělení příjmů do oblasti turisté a návštěvníci většinou tráví svou dovolenou v jednom středisku a veškeré své výdaje uskutečňují na jednom místě nedají moţnost výdělku podnikatelům v jiné části destinace. Jako příklad lze uvést hotelové komplexy, výletní lodě, zábavní střediska a parky. 4 Stínová ekonomika plyne především z nelegálního zaměstnávání v cestovním ruchu. 1.2 Socio kulturní dopady Dopady cestovního ruchu na socio kulturní prostředí vyplývají ze základního vztahu v cestovním ruchu a to je vztah resident neboli stálý obyvatel a účastník cestovního ruchu (turista, návštěvník). Tento vztah je nejčastěji vyjadřován Defertovou funkcí, která porovnává počet stálých lůţek v destinaci s počtem místního obyvatelstva, přičemţ se zvyšujícím se počtem lůţek roste nevraţivost místních obyvatel vůči 4 Základní data a fakta o cestovním ruchu. In: Czechtourism.cz [online]. 20 [cit ]. Dostupné z: 26

20 návštěvníkům destinace. Výsledkem této funkce je tzv. index nevraţivosti neboli iritační index. 5 Socio kulturní dopady na prostředí se neprojevují tak zřetelně a bezprostředně jako dopady ekonomické a jsou také hůře identifikovatelné, neboť se dají jen obtíţně změřit. Většinou závisí na hodnotách odhadů a subjektivních pocitech residentů. Jedním z nástrojů jejich měření můţe být například výše zmíněná Defertova funkce. Mezi hlavní pozitivní dopady cestovního ruchu na socio kulturní neboli antropogenní prostředí patří kulturní výměna mezi hostiteli návštěvníky, jedná se o pochopení a poznání cizí kultury, získání přehledu a nadhledu, zmenšení předsudků a v širším pohledu můţe cestovní ruch také vytvářet jistou mírotvornou sílu. Dalšími pozitivními faktory je posílení pospolitosti místního společenství, hrdosti místních obyvatel na jejich destinaci, oţivování místních tradic a zvyklostí, podnikatelská a občanská angaţovanost místních, moţnost jejich rozvoje ve formě vzdělávání. Negativní dopady na socio kulturní prostředí lze přehledně vyjádřit pomocí několika následujících efektů: Demonstrační efekt místní obyvatelé napodobují vzorce chování návštěvníků Efekt módnosti pomíjivý zájem o destinaci v poměrně krátkém období dojde k dramatickému zvýšení zájmu o destinaci ze strany návštěvníků a investorů, můţe rychle dojít k jejímu vyčerpání Vznik duální společnosti místní obyvatelé, kteří se chopili příleţitosti podnikání v cestovním ruchu, výrazně bohatnou, profitují z cestovního ruchu, zatímco ti ostatní chudnou. Tento stav můţe vést k výskytu patologických jevů jako je například zvýšená míra kriminality (prostituce, toxikomanie, gamblerství). Etnické efekty můţe dojít k tzv. etnocidě, kdy dochází k vyhlazování prvků typických pro místní etnikum, jedná se o přímý důsledek globalizace. Dále sem patří xenofobie strach a obavy z cizinců, jiných ras a kultur). Můţe docházet ke kulturním střetům kvůli rozdílnosti jazyka, zvyků, ţivotního stylu, ekonomické úrovni. 5 ATTL, P., NEJDL, K.: Základy turismu I. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, ISBN

21 Urbanistické efekty vznik turistických ghett potlačování běţných funkcí sídla (dochází k derezidencializaci, turistifikaci), destinace se urbanisticky mění přímým vlivem cestovního ruchu. Kulturní efekty dochází k akulturaci (proces změny kultury a společnosti, inscenizaci komerční předvádění tradic a zvyků, náboţenských slavností, obřadů a slavností čistě pro turisty s cílem výdělku, Mcdonaldizace, disneylandizace, hiltonizace, turistický vandalismus, ztráta autenticity území (přizpůsobování se turistické poptávce úprava tradičních výrobků, pokrmů), turistický vandalismus. 6,7 1.3 Environmentální dopady Cestovní ruch je s přírodním prostředím úzce spjat, neboť bývá nejvíce rozšířen především v oblastech s jedinečnou přírodou, čistém nepoškozeném prostředí, v místech s atraktivní a unikátní přírodní nabídkou. Můţe jít o geomorfologii, flóru, faunu, vodstvo nebo horstvo. Jeho vztah s environmentálním prostředím je ovšem poměrně rozporuplný. Svou nadměrnou aktivitou má na prostředí negativní vliv, jak je vidět níţe. Dochází k turistickému znečištění destinace. Zvýšený tlak na zdroje nadměrná spotřeba vody v turistických destinacích (zavlaţování zelených ploch, golfová hřiště, spotřeba vody turisty, vyuţívání vodních zdrojů velkými hotelovými komplexy). Tento trend se nejvíce projevuje v zemích s tropickým a subtropickým podnebím. Znečišťování ovzduší čilá letecká a automobilová doprava, vysoká spotřeba místních zdrojů elektrická energie, potraviny. Zátěţ pro přírodní zdroje (fosilní paliva, lesy, moře, korálové útesy, stavební materiály těţba dřeva, hornin), hluk, vibrace a emise plynoucí z dopravy. Zvýšená tvorba odpadů a znečištění problém nakládání s velkým mnoţstvím odpadu (produkce pevných, kapalných odpadů, chemické a fyzikální znečištění, emise elektráren, pouţité obaly, čisticí prostředky), odpadní vody, provoz motorových člunů, vodních atrakcí, čtyřkolky a terénní motorky, nadměrné potápění u korálových útesů. 6 STUDNIČKA, P. Základy cestovního ruchu: Studijní opora pro kombinovanou formu studia. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., s. ISBN Vlivy cestovního ruchu. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 28

22 Negativní vliv na biodiverzitu (ekosystémů i druhů) ničení ekosystémů výstavbou infrastruktury cestovního ruchu, zavlečení nepůvodních (alochtonních druhů), které mají následně aţ destruktivní vliv na původní druhy). Toto zavlečení můţe být vědomé (uţitková zvířata, tvorba rybníků, parků, botanické a zoologické zahrady) nebo nevědomé (př. zanesená semena rostlin). Fyzické poškození krajiny především eroze dochází k narušování povrchu přírodnin, odstraňování vrchní vrstvy půdy, ničení vegetačního krytu, odlesňování, změna a regulace vodních toků, významné urbanistické změny a činnost developerů záběr volného prostoru, necitlivost nových staveb k přírodnímu reliéfu, necitlivost k tradiční místní architektuře. Dochází k znatelné změně krajinného rázu. Rozšiřování a prohlubování cest (turistické stezky, cykloturistika, hipoturistika). Záměrné poškozování přírodních hodnot návštěvníky vandalismus, sběr vzácných rostlin a ţivočichů, nerostů, hornin, korálů, poškozování skalních a jiných přírodních útvarů vrypy a graffiti, nelegální ale i legální lov divoké zvěře. 8 Nejpozitivnějším dopadem cestovního ruchu na přírodní prostředí je jeho schopnost vytvářet rozlehlé oblasti se zvýšenou ochranou, které ovšem paradoxně míru cestovního ruchu jistým způsobem omezují a regulují. Dále přináší povědomí o ţivotním prostředí, organizace cestovního ruchu, především hotely mohou své hosty ekologicky vychovávat a učit je principům ekologického chování a udrţitelného rozvoje. Pro co největší minimalizaci negativních vlivů na přírodní prostředí a současně maximalizaci vlivů pozitivních je zavádění systémů environmentálního managementu (EMS). Jedná se o systematický přístup k ochraně ţivotního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehoţ prostřednictvím podniky začleňují péči o ţivotní prostředí do své podnikatelské strategie i běţného provozu. 9 Pozitivní dopady lze tedy shrnout do několika následujících bodů: 8 Environmental Impacts. United Nations Environment Programme [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.unep.org/resourceefficiency/home/business/sectoralactivities/tourism/whytourism/impa ctsoftourism/environmentalimpacts/tabid5/default.aspx 9 Informace o systémech environmentálního managementu. Firemní servis.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 29

23 Koncepční a finanční podpora pro ochranu přírody v dlouhodobém výhledu (biodiverzita, přírodní památky, revitalizace přírody a krajiny) Výchova turistů a residentů k ekologickému chování a myšlení Zavádění mezinárodních norem, legislativy, kodexů chování týkajících se ochrany přírody Vývoj nových technologií s cílem sniţování spotřeby zdrojů a menšího znečišťování prostředí UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH Tato kapitola věnující se udrţitelnému cestovnímu ruchu vychází z kapitoly předchozí, neboť ta pojednávala o veškerých vlivech, jaké má cestovní ruch na prostředí. Nejen přírodní, ale také socio kulturní a ekonomické. Tato tři, v mnoha směrech provázaná, prostředí společně tvoří základní pilíře udrţitelného cestovního ruchu, kterým se tato práce zabývá. Tyto tři pilíře udrţitelného rozvoje mohou být také uváděny pod anglickými slovy PEOPLE, PLANET, PROFIT, jeţ se souhrnně označují jako schéma 3 P. Výraz people vyjadřuje pilíř socio kulturní nebo sociální a obsahuje rozvoj společnosti a socio kulturní udrţitelnost, planet označuje přírodní prostředí zahrnující ochranu ţivotního prostředí a environmentální udrţitelnost a konečně profit je v problematice udrţitelného rozvoje pilíř ekonomický obsahující ekonomický růst a ekonomickou udrţitelnost. Zároveň toho schéma obsahuje tři sektory, jejichţ spolupráce je pro fungování principů udrţitelnosti stěţejní, jedná se o nevládní (různá sdruţení, spolky, asociace), veřejný (státní správa, samospráva, instituce) a podnikatelský sektor (podniky, firmy). O udrţitelném cestovním ruchu lze mluvit pouze tehdy, kdyţ jsou zachovávány všechny tři základní principy a postoje k nim. Udrţitelný cestovní ruch je třeba chápat jako mentální kategorii, jedná se především o způsob uvaţování a chování uvědomělých 10 PÁSKOVÁ, Martina a Josef ZELENKA. Vlivy cestovního ruchu na p ř írodní a socio-kulturní prost ř edí. SWOT analýza. Masový a individuální cestovní ruch. In: [online] [cit ]. Dostupné z: 30

24 účastníků cestovního ruchu a dalších součástí poptávky, prvků nabídky, řídících struktur a dalších subjektů zainteresovaných v cestovním ruchu Udrţitelnost, udrţitelný rozvoj S udrţitelným cestovním ruchem úzce souvisí několik pojmů, které je třeba také vysvětlit. Jedná se o pojmy udrţitelnost, udrţitelný rozvoj a udrţitelný rozvoj regionu. Přestoţe se jedná o velice podobné, aţ takřka synonymní výrazy, je důleţité tyto jednotlivé pojmy důkladně charakterizovat. Udrţitelnost vyjadřuje vztah člověka s jeho prostředím (ţivotním, ekonomickým a sociálním) a jejich vzájemné prolínání. Udrţitelnost je zaloţena na tvrzeních, ţe všichni účastníci cestovního ruchu a to bez výjimky by měli chránit ţivotní prostředí. Orgány veřejné správy na všech úrovních (národní, regionální a místní) by měly upřednostňovat a podporovat všechny formy rozvoje cestovního ruchu, které vedou k zachování drahých a vzácných zdrojů, především vody a energie, a pokusit se co nejvíce omezit vytváření odpadů. Infrastruktura a aktivity cestovního ruchu by měly být plánovány tak, aby prostředí, ve kterém se odehrávají, co nejvíce chránily. Ve vztahu udrţitelnosti a cestovního ruchu se hovoří o tzv. slabé a silné udrţitelnosti. Slabá udrţitelnost je nepřetrţitý ekonomický rozvoj v cestovním ruchu a udrţení dostatečné kvality, je zaměřen na produkt. Silná udrţitelnost v cestovním ruchu klade hlavní důraz na ochranu přírodních zdrojů oproti jejich intenzivnímu marketingovému působení, principy předběţné opatrnosti. Výkladový slovník cestovního ruchu vysvětluje udrţitelný rozvoj jako: Takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a současně nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Dále definuje udrţitelný rozvoj z hlediska procesního, systémového, manaţerského a humanistického. Z procesního hlediska je udrţitelným rozvojem myšlena symbióza lidské společnosti s ţivotním prostředím, která neustále hledá a nalézá rovnováhu rozvoje lidské společnosti, umělých a přírodních ekosystémů. 11 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vztahu k řešení regionálních disparit. Brno: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.,

25 Systémová definice udrţitelného rozvoje říká, ţe: Udrţitelný rozvoj je podmíněn takovou změnou materiálových a energetických toků mezi lidskou společností, umělými a přirozenými ekosystémy, která povede k dynamické rovnováze bez katastrofických výkyvů a nevratných negativních změn v celém systému biosféry. Manažerský pohled pohlíţí na udrţitelný rozvoj jako na řízení přírodních i společenských, obnovitelných i neobnovitelných zdrojů, jehoţ výsledkem je dostatek zdrojů pro rozvoj a koexistenci lidské společnosti a biosféry. Humanistické vidění udrţitelného rozvoje spočívá v tom, ţe rozvoj lidské společnosti se stane udrţitelným tehdy, kdyţ vnitřní zpětné vazby v přirozených ekosystémech budou v lidské společnosti nahrazeny etikou, morálkou, legislativou, obecně celkovou změnou myšlení a chování, která bude regulovat současný extenzívní exploatační rozvoj lidské společnosti. 12 Udrţitelný rozvoj regionu nebo také regionu cestovního ruchu je v této publikaci uveden jako: Takový rozvoj regionu, který vzniká synergickým působením externích fyzikálních a chemických toků, vlivem způsobu společenského vývoje, vlivem návštěvníků, regionu a harmonickým rozvojem místní komunity s minimalizací všech neţádoucích vlivů na biosféru včetně sníţení spotřeby neobnovitelných zdrojů, vytváření vnějších regionálních, národních a mezinárodních podmínek a podpory regulačních a samo - čistících vlastností ekosystémů. Pokud se hovoří konkrétně o udrţitelném rozvoji turistického regionu, znamená to, ţe rozvoj je zaloţen na takovém řízení zdrojů a aktivit cestovního ruchu, které vede k uspokojení současných i budoucích ekonomických, sociálních a záţitkových potřeb návštěvníků a rezidentů se zachováním biodiverzity, kulturní integrity regionu, procesů a vazeb v ekosystémech a rozvíjení systému ţivotních hodnot návštěvníků i obyvatel regionu. (Pásková, Zelenka, str. 302) Podle legislativy České republiky je udrţitelný rozvoj přímo definován v 6 zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, kde je charakterizován následovně: Trvale udrţitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím 12 PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J.: Cestovní ruch výkladový slovník. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj,

26 zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a přitom nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. 13 Drobný rozdíl mezi udrţitelným rozvojem a udrţitelností je ten, ţe udrţitelný rozvoj se týká globálních záleţitostí, kdeţto udrţitelnost vyjadřuje především vztah člověka a jeho prostředí. Udrţitelnost je také komplexnější pojem řeší mimo jiné koncepční vyuţití krajiny, optimální vztah mezi produktivitou a únosnou kapacitou mezi ochranou a rozvojem ekosystémů. Udrţitelný rozvoj je také jakousi politickou koncepcí, určující stejnoměrný a vyváţený rozvoj společnosti. Tato koncepce je zaloţená na dostupnosti přírodních a lidských zdrojů. Zavádění principů udrţitelného rozvoje vyţaduje jednotné a jasně vymezené strategie, které obsahují jasné instrukce, jak redukovat naduţívání přírodních zdrojů, pravidla ochrany ţivotního prostředí a principy spravedlnosti mezi lidmi. 2.2 Udrţitelný rozvoj a cestovní ruch - historie V úvodu kapitoly 2 bylo vysvětleno, ţe udrţitelný cestovní ruch stojí na třech základních pilířích a to pilíři ekonomickém, sociálním a environmentálním. O počátcích udrţitelného cestovního ruchu lze hovořit od 70. let 20. století, kdy konkrétně v roce 1972 vydal Římský klub 14 zprávu Limity růstu (v originále Limit Of Growth), která oznamuje, ţe základní přírodní zdroje, na kterých přímo závisí většina světových ekonomik, mohou být vyčerpány na začátku 21. století. Konkrétní vize například předpovídaly absolutní vyčerpání ropy do roku Termín udrţitelný rozvoj se poprvé objevil v roce 1987 na Světové komisi pro ţivotní prostředí a rozvoj při OSN ve zprávě norské fyzičky a političky Gro Harlem Brundtlandové. Ve zprávě s názvem Naše společná budoucnost navrhuje, aby problematika ekologického chování a postojů k ţivotnímu prostředí byla řešena jako součást národních hospodářství a to tzv. udrţitelným rozvojem. Jako základní podstatu tohoto nového trendu uvádí, ţe se jedná o takový rozvoj, který zachová fungování přírody a nezmenší biodiverzitu, neohrozí zájmy jiného národa ani příštích generací. 13 Zákon o ţivotním prostředí. In: č.17/1992 Sb Římský klub byl zaloţen roku 1968 významnými světovými finančníky v čele s Italem Aureliem Decceim. Důvodem zaloţení byla ekonomická krize v roce Publikace Limity růstu (nebo také Meze růstu) byla charakteristická velice katastrofickými scénáři týkajících se populace, zemědělství, přírodních zdrojů, průmyslové produkce a znečištění ţivotního prostředí. 15 Globalizace a římský klub. Nar.myslenka.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 33

27 Jiná formulace říká, ţe se jedná o takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniţ bude ohroţeno splnění potřeb generací příštích a aniţ se tak bude dít na úkor jiných národů. 16 Do širšího povědomí společnosti se udrţitelný rozvoj dostává v 1992 po Summitu Země ve městě Rio de Janeiro. Trvale udrţitelný rozvoj je i jedním ze stěţejních témat Evropské unie. Na Lisabonském summitu (březen 2000) byly projednávány a formovány především sociální a ekonomické priority Evropské unie, jeţ vycházející z principů trvale udrţitelného rozvoje. Dalšími významnými akcemi s globálním dopadem byly summity v Göteborgu (červen 2001), kde byla přijata Strategie udrţitelného rozvoje orientovaná převáţně na environmentální pilíř a v Barceloně (březen 2002). 2.3 Definice udrţitelného cestovního ruchu Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu vyplývá z celkové koncepce a chápání udrţitelného rozvoje. Jedná se v podstatě o aplikaci principů udrţitelného rozvoje na odvětví cestovního ruchu. Výkladový slovník cestovního ruchu pohlíţí na definování udrţitelného cestovního ze tří hledisek, které vytvořily různé organizace angaţující se v odvětví cestovního ruchu hledisko environmentální, holistická definice a ekonomicko environmentální vymezení. Z hlediska environmentálního, kterým se zabývala EU, se jedná o koncepci rozvoje a plánování cestovního ruchu, jehoţ cílem je ochrana a zachování ţivotního prostředí ve všech jeho aspektech a respektování ţivotního stylu místních obyvatel. Podle holistické definice jde o cestovní ruch, kdy aktivity a sluţby poskytované návštěvníkům a vlastní aktivity návštěvníků ovlivňují přírodní a antropogenní prostředí, místní komunitu a biosféru jako celek pouze v takové míře a kvalitě, která nijak nemění globální ani lokální ţivotní prostředí, místní komunitu a biosféru. Neomezuje tak moţnost vyuţití cestovním ruchem a další antropogenní vyuţití destinace v budoucnosti. 16 Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu. Mmr.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 34

28 Třetí ekonomicko environmentální pohled dle UNWTO (Světová organizace cestovního ruchu) uvádí udrţitelný cestovní ruch jako schopnost destinace udrţet si potenciál konkurence v soutěţi s novými, historicky méně vyuţívanými destinacemi, přitáhnout první i opakované návštěvy, podrţet si kulturní jedinečnost a být v rovnováze s ţivotním prostředím. (Cestovní ruch výkladový slovník, str. 302) Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) vytvořila definici v roce 2004 a zní následovně: Pravidla pro udrţitelný cestovní ruch a jeho řídící praktiky lze aplikovat na všechny formy cestovního ruchu ve všech typech destinací (turistických cílů), a to včetně masového cestovního ruchu a různých specifických segmentů. Principy udrţitelnosti se vztahují k environmentálním, ekonomickým a sociálním aspektům rozvoje cestovního ruchu a nezbytností je docílit vyváţeného poměru všech těchto tří dimenzí tak, aby bylo dosaţeno dlouhodobého účinku. 17 Tato definice dále předpokládá, ţe cestovní ruch bude rozumně vyuţívat přírodní zdroje a zároveň bude napomáhat k ochraně přírody a biodiverzity. Dále kalkuluje s tím, ţe bude respektovat socio kulturní autenticitu komunit v cílových destinacích, chránit a respektovat kulturní dědictví, tradiční hodnoty a pokusí se přispět k mezikulturnímu porozumění a vzájemné toleranci. V ekonomické rovině se bude snaţit zajistit co největší socio ekonomické přínosy a jejich spravedlivé rozdělení mezi všechny zúčastněné a bude přispívat k postupnému odstraňování chudoby (princip fair trade). 18 Česká národní organizace cestovního ruchu CzechTourism definuje udrţitelný cestovní ruch jako takový, který zabezpečuje zajištění současných potřeb účastníků cestovního ruchu a přitom pomáhá k rozvoji území. S přihlédnutím k šetrnému vyuţívání přírodních a kulturních hodnot vede k dlouhodobé prosperitě dané oblasti. 19 Z výše uvedených definicí lze podstatu koncepce udrţitelného cestovního ruchu shrnout do snahy o zvládnutí tří základních problémů a to: Zabývat se reálnou hrozbou vyčerpání neobnovitelných zdrojů Aktivně řešit problematiku naduţívání obnovitelných zdrojů přírody 17 MUSIL, M.: Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu (metody, postupy, přístupy, teoretické aspekty). Jindřichův Hradec: Oeconomica, ISBN RYGLOVÁ, K. a kol. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Kolektiv Konsorcia SPROR Plus. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj,

29 Zabývat se problémem spravedlnosti mezi lidmi a národy Způsobů, jak řešit tyto problémy, je několik, lze uvést například odmítání korupce, transparentnost, dobré vztahy subjektů z jednotlivých sektorů, ochrana duševního vlastnictví, striktní dodrţování lidských práv, filantropie (dobročinnost), dodrţování platebních standardů, environmentálně šetrná politika na všech úrovních, certifikace apod. (Ryglová, str. 145) 2.4 Strategie udrţitelného rozvoje ČR Základním dokument, který se důkladně zabývá problematikou udrţitelného rozvoje v České republice, je Strategie udrţitelného rozvoje České republiky. Tento dokument byl vytvořen v roce 2004 s prozatímní platností do roku 2014, s tím, ţe její některé cíle a úvahy míří aţ do roku Přičemţ se počítá s postupným upravováním a doplňováním této stávající strategie. Tato strategie je vytvořena jako dlouhodobý koncepční dokument zabývající se udrţitelným rozvojem. Bere v potaz také mezinárodní závazky České republiky, které plynou z jejího členství v OSN (Organizaci spojených národů), Evropské unii a OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) Cíle udrţitelného rozvoje v České republice Tato strategie obsahuje cíle, které si dává za úkol dodrţovat v rámci udrţitelného rozvoje, nejdůleţitější cíle jsou popsány níţe v práci. Dále je v ní podrobně analyzován stav České republiky z hlediska ekonomického (zabývá se silnými, slabými stránkami, trendy ve vývoji ekonomiky České republiky a také mezinárodním srovnáním). Z hlediska environmentálního a sociálního opět popisuje silné, slabé stránky, příleţitosti, trendy a mezinárodní srovnání s členskými zeměmi Evropské unie. Základní cíle udrţitelného rozvoje uvedené ve Strategii platné pro Českou republiku jsou následující: Ekonomický pilíř Zajistit stabilní ekonomiku, zajistit ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti ţivotního prostředí, rozvíjet a podporovat ekonomiku zaloţenou na znalostech, dovednostech, konkurenceschopnost v průmyslu, zemědělství 36

30 Trvale sniţovat nezaměstnanost, udrţet stabilní stav počtu obyvatel ČR a postupně zlepšovat jeho věkovou strukturu Environmentální pilíř Systematicky řídit a podporovat recyklaci, uchovávat přírodní bohatství, nesniţovat biologickou rozmanitost, minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou ţivotního prostředí, zajistit ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů Přispívat k řešení globálních problémů udrţitelného rozvoje, zachovat potravinovou soběstačnost ČR Sociální pilíř Rozvíjet etické hodnoty v souladu s evropskými kulturními tradicemi, podporovat rozvoj lidských zdrojů a dosáhnout maximální sociální soudrţnosti, zajistit stálý růst úrovně vzdělanosti ve společnosti, v kultuře a tím zajišťovat konkurenceschopnost české společnosti Zpřístupňovat kulturu všem lidem, umoţňovat veřejnosti účast na rozhodování a tvorbě strategií týkajících se udrţitelného rozvoje Principy udrţitelného rozvoje Dále tato strategie obsahuje soubor principů, o které se opírá. Nejvýznamnějším principem je princip úcty k lidskému ţivotu, k přírodě a k civilizačním a kulturním hodnotám. Dále je zde vybráno několik dalších principů, kterých je dohromady 27. V této práci jich je pro demonstraci vybráno jen několik. Například princip generační odpovědnosti, princip sociální solidarity, princip rovných příleţitostí jednotlivců a skupin, princip přiměřenosti nákladů, princip předběţné opatrnosti, princip subsidiarity, princip partnerství, princip otevřenosti a transparence, princip znečišťovatel a spotřebitel platí, princip minimalizace znečištění, princip udrţení ţivota na venkově, princip obnovy a údrţby kulturní krajiny, princip nepřekračování environmentálních limitů ekonomického rozvoje a oddělení ekonomického růstu od negativních dopadů na ţivotní prostředí a mnohé další Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Praha,

31 3 OCHRANA PŘÍRODY V ČESKÉ REPUBLICE OBECNĚ Tato diplomová práce se zabývá moţnostmi udrţitelného cestovního ruchu ve vybrané chráněné krajinné oblasti. Předchozí kapitola popisovala a charakterizovala udrţitelný rozvoj, jeho aplikaci na odvětví cestovního ruchu, jeho principy a pravidla. Nyní je nutné zde uvést základní principy ochrany přírody v České republice, systém jaký zde funguje a jednotlivé instituce, které se ochranou přírody zabývají. V analytické části této práce budou poté jednotlivé oblasti se zvýšenou ochranou přírody podrobně popsány. Česká republika disponuje poměrně hustou sítí různých oblastí se zvýšenou ochranou státu. Tato území se liší svou velikostí, vzhledem, účelem zaloţení a charakteristikou dle zákona. Aby nějaká oblast mohla vyuţívat status zvláštní ochrany musí být něčím unikátní můţe jít například o její geomorfologické sloţení, zalesněnost, výskyt ohroţených druhů fauny nebo flory, unikátní přírodní nebo kulturní dědictví, jedinečné klima nebo genius loci daného místa. Tyto speciální oblasti zabírají cca 14% rozlohy České republiky. 3.1 Orgány zajišťující ochranu přírody v ČR Nejvyšším orgánem pro ochranu ţivotního prostředí v České republice je Ministerstvo ţivotního prostředí. Toto ministerstvo vzniklo v roce Dříve měla agendu ţivotního prostředí tato ministerstva Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo lesního a vodního hospodářství. Sídlem Ministerstva ţivotního prostředí jsou praţské Vršovice. Dále se v této oblasti angaţuje široké spektrum vládních a nevládních organizací. Pod Ministerstvo ţivotního prostředí spadají tyto organizace: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) mezi její hlavní úkoly patří sledování změn biotopů a populací ohroţených druhů krajiny, vedení Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP), je orgánem státní správy pro 24 CHKO, šíření informací v oblasti ochrany přírody a krajiny Aopk.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 38

32 Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) je to příspěvková organizace, jejím hlavním úkolem je poskytování informací z oblasti ţivotního prostředí a umoţňovat k nim přístup veřejnosti. 22 Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) tento orgán dohlíţí na dodrţování právních předpisů na ochranu ŢP, dále kontroluje obchod s ohroţenými druhy ţivočichů, rostlin a výrobků z nich, zastavuje nebo omezuje provozy, pokud ohroţují ţivotní prostředí, ukládá sankční opatření za nedodrţování zákonů ţivotního prostředí, podílí se na řešení havárií v oblasti ţivotního prostředí. 23 Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)- je významný finanční zdroj při ochraně a zlepšování stavu ţivotního prostředí, jeho hlavní příjmy jsou z plateb za znečišťování. Mimo tyto hlavní organizace lze jmenovat ještě následující Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Správa jeskyní ČR, Správa Krkonošského národního parku, Česká geologická sluţba, Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Správa Národního parku České Švýcarsko a Správa Národního parku Podyjí. V ochraně přírody se angaţují také organizace nevládního charakteru, z nichţ nejvýznamnější jsou Český svaz ochránců přírody (ČSOP), Děti Země a hnutí DUHA. 3.2 Typologie chráněných území a oblastí v České republice Tato kapitola se zabývá přesným vymezením jednotlivých oblastí, které vyuţívají statusu zvláště chráněného území. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vymezuje následující kategorie území, která jsou speciálně chráněná: Zvláště chráněná území (velkoplošná národní parky a chráněné krajinné oblasti, maloplošná (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní památka), obecně chráněná území (přírodní parky, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability biocentra a biokoridory) a přechodně chráněná území. Zvláště chráněná území, tato kategorie se dělí na velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). U VZCHÚ se jedná o 22 Cenia.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 23 Cizp.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 39

33 národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO). Národní parky jsou na území ČR celkem 4, CHKO je v současné době 25. Jednotlivé NP a CHKO jsou v Příloze 1 Seznam CHKO v ČR na konci této práce. Maloplošná zvláště chráněná území se dělí na 4 podkategorie a to: Národní přírodní rezervace (NPR) je jich 110 Národní přírodní památka (NPP) počet v ČR 102 Přírodní rezervace (PR) celkem 750 Přírodní památka (PP) 1180 Kromě výše zmíněných oblastí na území České republiky fungují i projekty nastavené Evropskou unií. Jedná se o biosférické rezervace, kterých je zde celkem 6 a druhý projekt s názvem Natura Druhý projekt v pořadí je soustava lokalit, které jsou vhodné pro ochranu nejvíce ohroţených druhů fauny a flóry a přírodních stanovišť na území Evropské unie. Natura 2000 má dvě kategorie ptačí oblasti (v ČR 41 slouţí k ochraně ohroţených druhů ptáků) a Evropsky významné lokality (je jich zde několik set, zabývají se ochranou jakýchkoli ohroţených druhů rostlin nebo ţivočichů). 24 V následující tabulce je přehledně zobrazen seznam všech chráněných území v České republice, jejich typ, rozloha a procentuální vyjádření jejich rozlohy z celkové rozlohy České republiky. Tabulka 1 Typy chráněných území v ČR Kategorie Počet v ČR Plocha v ha % plochy území ČR Národní park ,52 Chráněná krajinná oblast Národní přírodní rezervace , ,34 24 STEBLOVÁ, D.: Ochrana přírody v ČR. Praha, Dostupné z: PL30-3-Ochrana%20prirody%20v%20CR.pdf 40

34 Přírodní rezervace ,49 Národní přírodní památka ,05 Přírodní památka ,29 Evropsky významná lokalita ,96 Ptačí oblast ,91 Zdroj: 3.3 Problematika rozvoje CR v chráněných oblastech Rozvoj cestovního ruchu v chráněných krajinných oblastech, tak, aby neměl na tato cenná území negativní vliv, můţe být rozvíjen jedině v individuálních formách. To znamená z návrhů zcela vyloučit moţnost rozvoje masového turismu. Masový cestovní ruch ohroţuje tyto oblasti především těmito aktivitami masivní výstavbou nových hotelů, penzionů, apartmánů, parkovišť, lanovek, sjezdovek, půjčoven apod. Dalšími problémy cestovního ruchu, nejen v chráněných oblastech je především jízda motorovými vozidly mimo vyznačené cesty a komunikace (čtyřkolky, v zimním období skútry), cykloturistika v nadměrné míře a mimo vyznačené trasy terénem. Nepříliš šetrná k přírodnímu povrchu je také hipoturistika, která se v současné době velice rozšiřuje. Ničení povrchu a zamořování odpadky pak způsobují neukáznění návštěvníci, kteří kempují mimo vyznačená území. Dalším negativním vlivem mohou při špatné organizaci a přípravě být různé hromadné akce typu pochod, orientační běh, lyţařský závod Moţná opatření Cestovní ruch v chráněných krajinných oblastech je nutné důsledně organizovat a usměrňovat. Hlavním cílem by mělo být rozptýlení návštěvníků po celé oblasti (vyhnout se vysoké koncentraci turistů do jednoho místa/centra) a určité usměrnění jejich cest. Turistické cesty mají být navrţeny tak, aby umoţnily přístup k co největšímu mnoţství atraktivit a zároveň omezily přístup do nejvíce ohroţených nebo vzácných 25 BENEŠ, L. a kolektiv.: Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech. Praha,

35 částí. Toto usměrnění návštěvnosti lze řídit pomocí vydávání a rozšiřování návštěvních řádů, vybudováním sítě organizačních a výchovných center, vytvářením naučných stezek a organizováním odborných exkurzí. Nedílnou součástí tohoto řízení cestovního ruchu v chráněných oblastech je také vybudování vhodné turistické infrastruktury, která nijak nenarušuje přírodní prostředí. Například úprava turistických cest, odpočinková a pikniková místa, dostatek odpadkových košů, vyhlídková místa, tábořiště, odpočinkové palouky, studánky a dále vytvářet vhodné a specifické podmínky pro různé druhy turistiky a sporty Spolupráce a partnerství v cestovním ruchu V současné době je stále populárnější tzv. PPP (Public Private Partnership). Tento termín v češtině označuje partnerství veřejného a soukromého sektoru. Znamená tedy formy spolupráce mezi orgány veřejné správy a podnikatelským sektorem za účelem zajištění financování, výstavby, obnovení, správy, údrţby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné sluţby (např. doprava, zdravotnictví, školství, obrana). Hlavními principy tohoto partnerství je dlouhodobá spolupráce, společné financování projektů a rovnoměrné a spravedlivé rozdělení rizik mezi oba spolupracující subjekty. Hlavními pozitivy spolupráce a partnerství je zlepšování image regionu/oblasti, zvýšení konkurenceschopnosti, získávání nových zkušeností, lepší informovanost, dobrá komunikace, příliv nových návštěvníků, získání nových kontaktů pro obchodní činnost, moţnost čerpání podpor a dotací, efektivnější vyuţívání finančních prostředků, zrychlení rozvoje regionu Práce s veřejností Důleţitým faktorem, který ovlivňuje nezávadnost cestovního ruchu v chráněné krajinné oblasti, je především práce s veřejností, její osvěta, vysoká informovanost a ekologická výchova. Právě vzdělanost a informovanost veřejnosti návštěvníků, místních obyvatel a místních podnikatelů hraje hlavní roli při účinné a aktivní ochraně přírody, péči o ní a zároveň ji chrání před poškozením. Tuto osvětu by měly mít na starost jednotlivé správy národních parků nebo chráněných krajinných oblastí, neboť právě ony jsou v tomto ohledu nejpovolanější a v problematice ochrany přírody nejerudovanější. 26 DANÍČEK, L.: Turistika v CHKO. [online] [cit ]. Dostupné z: 42

36 Na veřejnost lze působit buď přímo nebo nepřímo. Přímé působení zahrnuje ekologickou výchovu v různých formách prezentace, semináře, přednášky, soutěţe nebo pomocí tiskového mluvčího chráněné krajinné oblasti. Z nepřímých metod je to například různá publikační činnost, vytváření naučných stezek, expozice v informačních centrech, školách nebo kulturních zařízeních Vhodné formy cestovního ruchu v CHKO Optimální formy cestovního ruchu pro CHKO jsou takové formy, které jsou šetrné k ţivotnímu prostředí. Jedná se především o venkovskou turistiku a její dvě podformy - ekoturismus a agroturismus. Obě tyto formy respektují principy udrţitelného rozvoje, které byly podrobně rozepsány v teoretické části této práce. Tyto dvě formy naplňují cíle, o které je třeba usilovat v rámci rozvoje cestovního ruchu v chráněné krajinné oblasti. Jsou jimi například podpora a rozvoj drobné podnikatelské aktivity, odlehčení městům infrastruktuře i prostředí, vzdělávání a osvěta v ochraně a péči o přírodu, návrat člověka do přírodního prostředí, přiblíţení místního koloritu tradice, kultura, zvyky, příroda, omezení stěhování lidí do měst (vylidňování venkovského prostoru), pochopení individuální aktivity návštěvníků a turistů, rodinné prostředí, rozmělnění ubytování do širšího území -decentralizace ubytování, ohleduplný vztah k přírodě a krajině. Výše jmenované body svou podstatou naplňují všechny tři pilíře udrţitelného rozvoje. Vztah udrţitelného cestovního ruchu a venkovské turistiky lze ilustrovat na Schématu zobrazeném níţe: 43

37 Schéma č. 1 Vztah udrţitelného cestovního ruchu a venkovské turistiky Zdroj: STŘÍBRNÁ, M.: Podmínky rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných oblastech a národních parcích. Mmr.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Nyní zde obě dvě zvolené formy CR charakterizuji. Agroturismus je dle Výkladového slovníku cestovního ruchu pobyt na venkově, rodinných farmách nebo usedlostech, jejichţ náplní je poznávání a aktivní účast na místním způsobu ţivota. Účastníci jsou v úzkém kontaktu s přírodou, místními obyvateli, podílejí se na chodu statku, péči o zvířata, místních zvycích. Tento typ cestovního ruchu jiţ vyuţívá existující zdroje a přírodní suroviny neničí nebo nedegraduje další území. Typický je pro něj úzký kontakt s rezidenty místními obyvateli s poznáváním jejich tradic a zároveň místním obyvatelům způsobuje ekonomický prospěch. Výše jmenovanými charakteristikami tedy přesně naplňuje podstatu udrţitelného cestovního ruchu. 44

38 Pro tuto formu cestovního ruchu mohou místní podnikatelé získat také finanční podporu z rozpočtu České republiky. Měli by splňovat následující kritéria nejedná se o podnikatele čistě v cestovním ruchu, tato činnost je pouze činností doplňkovou. Nadpoloviční většina příjmů tohoto podnikatele musí pocházet ze zemědělské činnosti a kapacita ubytování by neměla přesahovat 12 lůţek. Agroturismus můţe mít i další podformu a tou je ekoagroturismus. Jedná se v podstatě o to samé, s tou výjimkou, ţe je tato forma rekreace realizována čistě na farmách, které hospodaří v souladu s principy tzv. ekologického zemědělství a obdrţely certifikát. 27 Druhou formou, která můţe být realizována v chráněných krajinných oblastech je ekoturismus. Jedná se formy cestovního ruchu, které jsou provozovány s maximálním ohledem na ţivotní prostředí. Můţe to být například pěší turistika, fotografování, pozorování volně ţijících rostlin a ţivočichů, jízda v kánoích apod. Další moţnou formou, kterou lze rozvíjet v CHKO je lesní turismus. Tento nápad pochází ze Spolkové republiky Německo, kde je pojat ve formě lesního safari s pronájmem nevyuţitých lesních objektů (hájoven, mysliven). Pobyt v lese je spjat s pozorováním zvěře, jejím stopováním, poznáváním typu a charakteru lesa, poznávání rostlin a dalších ţivočichů. Účastníci tohoto typu CR mají k dispozici odborného průvodce a mají moţnost se účastnit na rozličných lesních pracích výsadba nových stromů, péče o lesní zvěř, ošetřování lesních školek apod. 28 Z dalších šetrných forem cestovního ruchu lze zmínit poměrně novou formu cestovního ruchu a to geoturismus. Tento typ turismu byl definován dokumentárním kanálem National Geographic jako turismus, který udrţuje geografický charakter dané oblasti a podporuje její ţivotní prostředí, dědictví, estetiku, kulturu a prosperitu místních obyvatel. Geoturista je pak charakterizován jako environmentálně uvědomělý člověk, který respektuje místní kulturu, její tradice, zvyky. Při nákupu dává přednost místním tradičním výrobkům a sluţbám. V destinaci stráví delší dobu, čímţ podporuje místní 27 PÁSKOVÁ, M.: Výkladový slovník CR 28 STŘÍBRNÁ, M.: Podmínky rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných oblastech a národních parcích. Mmr.cz [online] [cit ]. Dostupné z: a aa1a884b57/GetFile_5.pdf 45

39 ekonomiku. Geoturismus tedy kromě ochrany přírody a krajiny dbá také o místní kulturu, tradice a zvláštnosti dané destinace. 29 Posledním typem cestovního ruchu, který přesně zapadá do principů udrţitelnosti je tzv. komunitní cestovní ruch. Tento typ cestovního ruchu vychází z potřeb a názorů místní (hostitelské) komunity. Nabídka tohoto typu cestovního ruchu je zaloţena na aktivitách místních obyvatel, jejich tradicích, zvycích, kultuře a místních řemeslech. Dále podporuje místní ekonomickou diverzitu a napomáhá se vyhnout turistické ekonomické monokultuře Tvorba produktů cestovního ruchu vázaných na přírodní dědictví venkova. Mas-moravskykras.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 30 Pásková výkladový slovník 46

40 ANALYTICKÁ ČÁST Tato druhá část diplomové práce se bude zabývat podrobnou analýzou chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, která byla pro potřeby této diplomové práce zvolena. Tato kapitola důkladně popisuje primární a sekundární nabídku destinace. Do primární nabídky destinace patří veškeré atraktivity, které můţe daná destinace nabídnout jedná se o přírodní předpoklady (povrch, geomorfologie, vodstvo, přírodní útvary, jeskyně), dále o kulturně historické předpoklady (církevní stavby, hrady, zámky, muzea, skanzeny, galerie) a kulturně společenské předpoklady, coţ jsou například místní tradice a zvyky, folklór, sportovní akce. Sekundární nabídkou v destinaci Kokořínsko se myslí vybavenost destinace. Řadí se sem celková suprastruktura cestovního ruchu (ubytovací a stravovací zařízení), infrastruktura cestovního ruchu (cyklostezky, stezky pro pěší turistiku, hipostezky, lanovky, celková sportovní vybavenost, turistická informační centra) a jako poslední všeobecná infrastruktura, čímţ je myšlena především dopravní dostupnost destinace. Kromě primární a sekundární nabídky destinace tato kapitola podrobně popisuje systém ochrany přírody, který je v této oblasti nastaven. Je zde přesné vymezení CHKO, popis organizační jednotky, která o tuto oblast pečuje Správa CHKO Kokořínsko a výstiţný popis veškerých speciálně chráněných území. Dále je zde komparace návštěvnosti nejvýznamnějších historických památek na Kokořínsku hradu Kokořín a hradu Houska a analýza návštěvnosti turistických informačních center v oblasti. V závěru analytické části je pouţita SWOT analýza, která sumarizuje celkovou situaci na Kokořínsku. Tato část diplomové práce vychází z analýzy sekundárních dat a snaţí se poskytnout náhled na problematiku udrţitelnosti v oblasti. 1 KOKOŘÍNSKO Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se nachází na území tří krajů. Jedná se o kraj Středočeský, Liberecký a Ústecký. V katastrech Středočeského a Libereckého kraje zaujímá přibliţně stejně velkou plochu území a do Ústeckého kraje zasahuje pouze svou malou částí. Zeměpisným vyjádřením leţí mezi východní délky a severní šířky. 47

41 Jedná se o unikátní území České křídové tabule, téţ nazývané Polomené hory. Typickým krajinným rázem jsou zde mohutné kvádrové pískovce s údolími a plošinami porostlými bory, doubravami i květnatými bučinami a smrčinami. Nejvyšším bodem Kokořínska je vrch Vlhošť (614 m n. m.), který leţí v kraji Libereckém, nejniţším bodem je pak potok Liběchovka v Ţelízích (175 m n. m.), náleţející kraji Středočeskému. Dalšími vrchy, které spolu s Vlhoštěm dovytvářejí typický ráz krajiny, je Ronov 552 m n. m. a Vrátenská hora 507 m n. m. Z pohledu měst se Kokořínsko rozprostírá mezi městy Mělník a Česká Lípa. Poloha Kokořínska z pohledu celorepublikového, regionálního a místního je zobrazena v Příloze 2 Grafické vymezení oblasti Kokořínska. 1.1 Administrativní členění Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se rozprostírá na území tří krajů Středočeský, Ústecký a Liberecký. Chráněná krajinná oblast zasahuje do okresů Česká Lípa (jihozápadní část okresu) a Mělník (severní část) a svou menší částí také do okresů Litoměřice a Mladá Boleslav. Přesný slovní popis hranic chráněné krajinné oblasti Kokořínsko je k nahlédnutí v Příloze 3 Hranice CHKO Kokořínsko. Z hlediska členění dle cestovního ruchu se Kokořínsko rozprostírá na území celkem tří turistických regionů Severozápadní Čechy, Střední Čechy a Českolipsko a Jizerské hory. Podle rozdělení na turistické oblasti je to oblast České Středohoří a Ţatecko, Českolipsko, Střední Čechy severovýchod Polabí a Střední Čechy západ. 31 Na území Kokořínska zasahují tyto obce a města Beškov, Blatce, Blíţevedly, Bořejov, Bosyně, Brocno, Brusné, Březinka, Bukovec, Bylochov, Deštná, Dobřeň, Dolní Dubová hora, Domašice, Draţejov, Dřevčice, Dubá, Harasov, Heřmánky, Holany, Horní Dubová hora, Horní Zimoř, Houska, Hradsko, Hvězda, Chcebuz, Chodeč, Chudolazy, Janova Ves, Jestřebice, Ješovice, Kanina, Klučno, Kluk, Kokořín, Kokořínský důl, Konrádov, Korce, Lhotka, Liběchov, Libovice, Litice, Lobeč, Loubí a Luka, Mělník, Mšeno, Ţelízy, Úštěk, Tupadly, Nosálov nebo Kravaře Turistický potenciál regionů. Czechtourism.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 32 SOUKUP, V., DAVID, P.: Kokořínsko a Mělnicko, Průvodce po Čechách Moravě a Slezsku. Praha: Soukup a David, ISBN

42 Plánování rozvoje cestovního ruchu v oblasti CHKO Kokořínsko je poměrně problematická věc uţ z pouhé podstaty administrativního rozdělení. Kromě její polohy ve třech krajích, leţí dále v několika turistických regionech a turistických oblastech. Kromě místní akční skupiny Sdruţení obcí Kokořínska, Správy CHKO Kokořínsko, obecních a městských úřadů jednotlivých obcí a měst, které spadají pod Kokořínsko, jsou zde ve hře další tři krajské úřady. 1.2 Stručná historie osídlení Osídlení Kokořínska je datováno do pravěké doby období paleolitu cca před lety. Nejvýznamnější pravěkou lokalitou zde bylo hradiště Hradsko, o kterém se historici domnívají, ţe mohlo být sídlem kmene Pšovanů. Slované začali tuto oblast obývat od 6. století. Od 13. století začala tuto oblast postupně kolonizovat česká kníţata a králové a později i šlechta. Oblast pak postupem času ovládl rod Ronovců, především pak pány z Dubé a Lipé, kteří zde začali s budováním pevných středověkých hradů, z nichţ některé zde zůstaly do dnešní doby Dubá, Houska, Kokořín, Milčany a Čap. V období husitských válek byla většina hradů a honosnějších usedlostí zpustošena a ty dále postupně několik století chátraly. Opravy a rekonstrukce nejznámějších objektů pak začaly na začátku 20. století, kdy se podařilo zachránit např. Kokořín nebo Housku. Výrazný zásah do populace místního obyvatelstva způsobila třicetiletá válka. Mimo značný úbytek obyvatelstva zde také nastala druhá kolonizační vlna. Tentokrát do oblasti přišlo mnoho německých osadníků. Souţití českých a německých obyvatel probíhalo bez větších problémů. K vyhrocení situace došlo po nástupu fašismu v Německu. Došlo k vystěhování českých obyvatel a obsazení jejich majetku Němci. Po druhé světové válce tato situace vyústila ve vylidnění oblasti (odsun Němců), zániku četných obcí a usedlostí. K oţivení oblasti došlo v 60. letech 20. století, kdy se naplno rozhořel trend chataření a chalupaření. Díky tomu se opět částečně vrátil ţivot do vesnických sídel a podařilo se zachránit a znovu osídlit četná stavení a usedlosti. Tento trend zde vydrţel zhruba do 80. let 20. století, kdy zájem o Kokořínsko pomalu uvadl. Po změně reţimu a otevření hranic nastal všeobecný pokles domácího cestovního ruchu a k znovuobjevení destinace Kokořínsko doposud nedošlo SOUKUP, V., DAVID, P.: Kokořínsko a Mělnicko, průvodce po Čechách Moravě a Slezsku. Praha: Soukup a David, ISBN

43 V současné době dochází na Kokořínsku k jevu, který je typický pro většinu vesnických sídel v České republice a to k poklesu počtu stálých obyvatel. Problémem je především nedostatek pracovních míst a příleţitostí. Nepřetrţitý úbytek obyvatel lze dokázat na základě Tabulky 2. Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel ve vybraných obcích Obec Počet trvale bydlících Dobřeň Kanina Kokořín Liběchov Medonosy Mšeno Nebuţely Nosálov Tupadly Celkem Zdroj: NOVOTNÁ, D.: Kokořínsko. Praha: Olympia a.s., ISBN Z hlediska udrţitelnosti je ţádoucí pokusit se navrátit ţivot do postupně se vylidňujících oblastí. Základem jsou pracovní příleţitosti a především vytvořit nějaký důvod proč by zde lidé měli ţít. Stát můţe přispět například nastavením příznivějších podmínek pro malé a střední podnikání. Pokud se zde podnikatelům bude dařit, nebudou mít potřebu tuto oblast opouštět a navíc bude moţnost dojít k určité kontinualitě, kdy budou chtít své podnikání přenechat svým potomkům. 50

44 1.3 Hospodářství Oblast Kokořínska nikdy nebyla významně vyuţívána jako průmyslová nebo zemědělská oblast a to především kvůli rázovitosti zdejší krajiny, která sestává z hustých borových lesů, mokřadů, pískovcových skal a vřesovišť. Jedinou významně úspěšnou ekonomickou aktivitou jiţ od kolonizačních počátků bylo a je lesní hospodářství a s ním související aktivity jako myslivost, včelaření, sběr dřeva, sběr lesních plodin nebo lov. Přesto i zde fungoval určitý systém hospodaření. Do 50. let minulého století na území dnešní CHKO převaţovaly velké zemědělské plochy s výměrou ha a malá hospodářství patřící k chalupám s pozemky o velikosti 2 5 ha. Po nástupu socialismu došlo ke kolektivizaci zemědělství a vzniku hospodářských druţstev a státních podniků. Tyto velké podniky hospodařily na plochách s mírně členitým terénem, coţ odpovídalo cca 40% plochy celého území. Další zemědělská výroba byla roztříštěna na několik menších ploch a vhodná pouze na malovýrobu. Mezi pěstované plodiny patřily třešně, chmel, pšenice, ječmen, cukrovka a pícniny. Z ţivočišné výroby stojí za zmínku chov ovcí, skotu a koní. V 70. a 80. letech byla většina zemědělských ploch převedena do lesního fondu. 34 Od konce 19. století se zde začíná rozvíjet turismus, který je dnes vcelku významným ekonomickým odvětvím. Turistická sezona je přes léto a prozatím nejvíce vyuţívanou oblastí je Máchovo jezero a Doksy. 35 Z hlediska udrţitelnosti oblasti je lesní hospodaření a myslivost ideálním způsobem hospodářského vyuţívání oblasti. Nedochází zde k masivní chemizace, přeměny lesní půdy na půdu zemědělskou, problematice zamoření půd a spodních vod hnojivy, ať uţ přírodními nebo umělými. Při lesním hospodaření je ale důleţité vyuţívat šetrného způsobu těţby a vyuţívání dřeva, aby nedošlo k poškození povrchu území. Dále je nutné důsledně plánovat stromovou skladbu lesa a snaţit se o co nejbliţší podobu lesu původnímu. 34 BERAN, L. a kolektiv. Plán péče chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko na období České Budějovice: Protisk, Máchův kraj - nová část CHKO Kokořínsko. Casopis.ochranaprirody.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 51

45 1.4 Přírodní předpoklady a ochrana přírody Typickým rázem krajiny Kokořínska je pahorkatina a pískovcové skalní útvary, ze kterých díky geomorfologické činnosti vznikly četné plošiny a údolí. Na jejich zakončeních se vytvořila skalní města, pokličky (tzv. voštiny) a další skalní útvary, která nejsou k vidění nikde jinde v České republice. Geomorfologicky spadá Kokořínsko do Severočeské tabule, jejíţ podsestavou je celek Ralská pahorkatina, jihovýchodní část zasahuje okrajově do Dolnojizerské tabule. Dalším unikátem je zde historická absence průmyslu, která vedla k vytvoření biologické rozmanitosti a vzniku různorodých ekosystémů na poměrně malé ploše. Jedná se o zastoupení lesní a nelesní půdy, mokřady v nivách potoků Liběchovka a Pšovka a borové lesy pralesního charakteru v severní oblasti CHKO. Významným aspektem je také zásoba kvalitní podzemní vody. 36 Důvodem k vyhlášení chráněné krajinné oblasti byla unikátnost krajinného reliéfu, který je charakteristický střídáním plošinných prvků s členitými skalnatými úseky. Nejčastější horninou, která se na Kokořínsku vyskytuje, jsou křemenné pískovce druhohorního stáří. Krajina se zde začala postupně formovat cca před 5ti milióny let, kdy byla celá oblast nynějšího Kokořínska pokryta mořem. Letitým působením mořských proudů a ţivočichů se dotvořila do dnešní podoby. Unikátnost kokořínských pískovců tkví v tom, ţe se jedná o pravidelné střídání několika typů pískovců nad sebou. Tzv. mělkovodní křemenné pískovce tvoří strmé skalní stěny, tento typ pískovců se také někdy nazývá kvádrové pískovce. Druhý typ pískovců je jemnozrnný pískovec, málo odolný proti zvětrávání. Na tomto typu pískovců je často patrná činnost mořských ţivočichů. Tento druhý typ pískovce vytváří skalní stěny velmi výjimečně a tvoří především plošinný reliéf. Tyto dva druhy hornin se na Kokořínsku prolínají a střídají a tím dotvářejí celkový krajinný obraz. 37 Chráněnou krajinnou oblastí bylo Kokořínsko vyhlášeno společně s CHKO České Středohoří, Luţické hory a Pálava. Celková rozloha území Kokořínska je 272km 2, coţ jí řadí mezi středně velké CHKO. Porovnání velikosti této zkoumané 36 Správa CHKO Kokořínsko [online] [cit ]. Dostupné z: 37 ADAMOVIČ, J.: Geologický základ kokořínské krajiny. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 52

46 CHKO s ostatními CHKO na území ČR lze vysledovat v Příloze 1 Seznam CHKO v ČR. Celá oblast byla pojmenována podle největší místní dominanty, středověkého hradu Kokořína. 38 Území Kokořínska spadá do tří hlavních povodí Labe, Jizera, Ploučnice a do šesti dílčích povodí Pšovka, Liběchovka, Obrtka, Strenický potok, Košátecký potok, Úštěcký potok. Většina toků je regulovaná, mimo říček Liběchovka a Pšovka, které zůstaly bez zásahů člověka, díky čemuţ v jejich povodí vznikla soustava mokřadů. Průměrná roční teplota se zde pohybuje mezi 7 7,5 0 C. Kvůli členitosti území zde často dochází ke klimatické inverzi na dnech kaňonů. To znamená, ţe dole v údolích a kaňonech je zadrţován studenější vzduch, který kvůli úzkému profilu území nemůţe unikat nahoru. Výsledkem je niţší teplota vzduchu dole v údolích, jejímţ důsledkem bývá odlišná fauna a flora neţ je v bezprostředním okolí. 39 Díky své přírodní unikátnosti bylo Kokořínsko vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí, čímţ byl naplněn jeden z pilířů udrţitelnosti environmentální udrţitelnost. Tento počin byl pro oblast zdejší přírody velmi významný. Díky přítomnosti CHKO zde nemůţe docházet k masivní výstavbě, přeměně zdejší krajiny, nadměrnému vyuţívání přírodních zdrojů a celkové degradaci území Flora a fauna na Kokořínsku Na Kokořínsku v současné době jiţ bohuţel nelze nalézt příliš původní vegetace, dnešní stav je výsledkem činnosti člověka. Člověk tuto krajinu vyuţíval především jako pastviny a v menší míře také vytvářel terasovitá políčka. Vodní toky byly pozměňovány zakládáním rybníků a mlýnů. Z nejrozšířenějších botanických druhů je zde zastoupen rákos obecný, chrastice rákosovitá, leknín bělostný, bahnička chudokvětá, přeslička zimní, všivec bahenní, hadilka obecná, prstnatec májový, upolín nejvyšší, bledule jarní a mnoho dalších druhů. Z lesního zastoupení jsou na Kokořínsku borové doubravy, kyselé reliktní bory, bučiny a květnaté bučiny na vápnitých pískovcích. V nivách u tekoucích vod se pak nachází olšiny. 38 Nejmenší chráněnou krajinnou oblastí v České republice je CHKO Blaník s rozlohou 40 km 2 a naopak největší je CHKO Beskydy s rozlohou 1 160km 2. Nejstarší CHKO v ČR je Český ráj, který byl vyhlášen roku 1955, nejmladší CHKO je Český les. 39 Agentura ochrany přírody a krajiny [online] [cit ]. Dostupné z: 53

47 Na vzácnou faunu jsou na Kokořínsku nejbohatší jeho mokřady, ve kterých ţije řada ţivočichů, kteří se jinde v České republice nevyskytují. Jsou to například měkkýši (plţ vrkoč baţinný, vrkoč útlý), pavouci (slíďák, lovčík vodní), z ryb se jedná o sekavce podunajského a několik druhů obojţivelníků čolek obecný, ropucha obecná, rosnička zelená, blatnice skvrnitá, skokan skřehotavý. V říčce Pšovce se také vyskytují raci. Z původních druhů je to rak říční, jeţ je v současnosti vytlačován rakem pruhovaným, který ovšem není původním druhem a na populaci raka říčního způsobuje trvalé škody. Z ptáků lze v kokořínských mokřadech zahlédnout ledňáčka říčního, skorce vodního nebo chřástala vodního. Skalní útvary přitahují k hnízdění například výra velkého, sokola stěhovavého nebo krkavce velkého. Mezi další avifaunu, kterou lze zde vidět, patří poštolka obecná, káně lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný a několik druhů sov jako například puštík, kalous nebo sýc. Na Kokořínsku lze také pozorovat netopýra rezavého, netopýra velkého nebo netopýra černého. Z větších savců je původním druhem srnec obecný a prase divoké. Z nepůvodních druhů vysazených v 70. a 80. letech minulého století je to daněk skvrnitý a muflon. 40 Aby došlo k naplnění udrţitelnosti v této oblasti, je ţádoucí zachovat na území původní druhy. Coţ znamená vyřešení problematiky ochrany raka říčního, regulace nebo úplné odstranění nepůvodní dančí a mufloní zvěře a péče o původní druhy flóry Území se speciální ochranou Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se dělí na tři specifická území, jak lze vidět v Tabulce 3. Tabulka 3 Rozdělení CHKO Kokořínsko Rozloha v km 2 Název oblasti 75 Polomené hory 125 Kokořínsko Dubské skály 70 Předpolí skal Zdroj: 40 Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Cittadella.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 54

48 Polomené hory je území s mnoţstvím pískovcových skal a bludišť. Dominantu oblasti tvoří vrchol Vlhošť. Sídelní struktura je sloţena z malých jednotek, které leţí převáţně okolo hranic CHKO. Kokořínsko Dubské skály je typické skalními městy, roklemi, kaňonovitými údolími a bludišti. Nachází se zde městečko Dubá, ostatní osídlení sestává z malých vesniček s mnoţstvím charakteristických roubených chalup. Oblast Předpolí skal je přechodné pásmo od skalních bludišť po lesnatou krajinu, louky a pole. Sídelní struktura zde odpovídá typově charakteru klasických středočeských vesnic. 41 V působnosti CHKO Kokořínsko je dále několik maloplošných zvláště chráněných území. Tato území se podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dělí na národní přírodní památky a národní přírodní rezervace. Dalšími speciálně chráněnými oblastmi jsou lokality tzv. NATURY 2000, coţ jsou území mimořádně cenné z evropského hlediska. 42 Národní přírodní památky na území Kokořínska (NPP) Ronov, Pod Hvězdou, Stříbrný vrch, Husa, Martinské stěny, Deštenské pastviny, Kamenný vrch u Křenova, Osinalecké bučiny, Prameny Pšovky, Špičák u Střezivojic, Kokořínský důl, Stráně Hlubokého dolu, Černý důl, Ţelízky, Stráně Truskavenského dolu, Na Oboře, Mrzínov, Peklo, Holý vrch, Swamp, Slatinná louka u Velenky, Klokočka, Rečkov, Radouč, Kopičácký rybník, V jezírkách, Jestřebské slatiny, Polabská černava a Ţehuňský rybník. Národní přírodní rezervace na území Kokořínska (NPR) Vlhošť, Kostelecké bory, Mokřady horní Liběchovky, Mokřady dolní Liběchovky, Břehyně Pecopala, Novozámecký rybník, Hrabanovská černava, Velký a Malý Bezděz, Čtvrtě, Libický luh, Kněţičky a přírodní rezervace Hradčanské rybníky. Evropsky významné lokality (EVL) EVL Kokořínsko, EVL Nebeský rybníček u Veselý a EVL Roverské skály BAREŠ,B. a kolektiv. Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech. Mmr.cz[online] [cit ]. Dostupné z: 04d3f8820a6d/GetFile1_4.pdf 42 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 43 Správa CHKO Kokořínsko [online] [cit ]. Dostupné z: 55

49 1.4.3 Další přírodní zajímavosti Apatyka je úzké boční údolí rokle vedoucí do Močidel. Název tato rokle dostala po léčivých rostlinách, které se v ní vyskytují. Bludiště skalní seskupení 2,5 km od Mšena. Je tvořeno skalními soutěskami a v jeho blízkosti lze obdivovat skalní útvar Tutanchamon. Před vstupem do bludiště je nutné překonat několik metrů poměrně strmé skály, jsou zde vytesané schůdky a pomocný řetěz na přidrţování. Cinibulkova stezka jedná se trasu Klubu českých turistů vedoucí kolem několika skalních útvarů Prolezovačky dutiny spojené úzkými průlezy, Obraznice (nebo také téţ jeskyně Máří Magdaleny) jedná se o malou umělou jeskyni, Průsečná skála vozová cesta vytesaná v pískovci, Obří hlava a Ţába pískovcové útvary. Stezka byla pojmenována po významném propagátorovi Kokořínska Josefu Bedřichovy Cinibulkovi. 44 Čap rozhlednový pískovcový útes ve tvaru kyje, čnící 385m nad Čapským dolem. Čertovy hlavy jedná se práci sochaře Václava Levého ze 40. let 19. století. Klácelka umělá jeskyně s vytesanými reliéfy opět od sochaře Václava Levého. Jeskyně je sloţena ze dvou částí, v první části jsou vytesáni hrdinové českých dějin, druhá je samotná jeskyně Klácelka. Tato jeskyně pochází z roku Klemperka jde o další umělou jeskyni, zvláštní je tím, ţe je vytesaná 5 m nad ostatním terénem do vodorovné pukliny v kvádrových pískovcích. Přístupná je po ţebříku nebo po vytesaných schodech. Je pojmenována podle místní postavy z pověsti o loupeţníkovi Klemperovi. Krápník mohutný skalní útvar 40 m dlouhý a 10 m vysoký. Pokličky - nejznámější skalní útvary charakteristické pro Kokořínsko. Jsou to pískovcové sloupy s pokličkami, které vznikly kvůli odlišnému zvětrávání pískovce. Při zvětrávání jednotlivých pískovcových bloků erozi lépe odolávají vrchní vrstvy ţelezitého pískovce neţ spodní části s příměsí jílu. Přírodním působením pak vzniká tento houbovitý útvar. Pokličky neustále vznikají a zanikají, dle působení přírodních 44 NEZBEDA, V.: Průvodce po Mělníku, Liběchově, Kokoříně a okolí. 56

50 podmínek. Po dokončení procesu zvětrávání poklička jednoduše odpadne. Mimo to však neustále vznikají pokličky nové, jimţ se říká tzv. zárodečné tvary. Lokalita výskytu pokliček se nachází 5 km od Mšena západně od obce Vojtěchov, při vyústění do Kokořínského a Vojtěšského dolu. Nejznámější pokličky jsou nad Kokořínským dolem, při ústí do rokle Močidla. Největší poklička, stojící jako první má rozměry klobouku 6x5x1,5 m a celková výška i s nohou je 12 m. Dále jsou zde Jestřebnické pokličky, 1 km od obce Vojtěchov. 45 Vrdobol zajímavá je zde Partyzánská jeskyně, která za druhé světové války slouţila jako úkryt hledaných osob. 46 Kromě výše zmiňovaných roklí a dolů se na Kokořínsku nachází tyto další Boudecká rokle, Kočičina, Drouţkov, Zimořský důl, Sitenský důl, Náckova rokle, Močidla, Planý důl, Truskavenský důl, Vojtěšský důl, Šemanovický důl, Vidimský důl. 47 Z hlediska udrţitelnosti přírodního prostředí je nutné chránit především pískovcové masivy, které nejsou příliš odolné proti antropogenním vlivům. Například kokořínské pokličky jsou jedním z hlavních důvodů, proč turisté na Kokořínsko jezdí, protoţe takovéto unikátní skalní útvary nelze spatřit nikde jinde v České republice. Aby nedošlo k negativním projevům cestovního ruchu, měla by se Správa CHKO Kokořínsko ve spolupráci s ostatními subjekty snaţit o rozptýlení turistů mezi více atraktivních oblastí na Kokořínsku a naopak turistům poskytnout v blízkosti přírodních atraktivit dostatek moţností odloţení odpadků nebo vyhrazených odpočinkových míst. 1.5 Kulturně historické předpoklady Kokořínska První písemné zmínky o vznikajících obcích na Kokořínsku pocházejí většinou ze 14. století. Dříve bylo Kokořínsko špatně dostupná, zcela zalesněná lokalita s obtíţnou dostupností vodních zdrojů. Proto první osídlení začalo vznikat na náhorních plošinách nebo v údolích lemovaných pískovcovými masivy. První typ osídlení - návesní obce byli zakládány v místech zcela zalesněných, kdy docházelo k vykácení části lesa, aby se uvolnilo místo pro domy, zahrady a zemědělskou půdu. Druhým typem osídlení na 45 NOVOTNÁ, D.: Kokořínsko. Praha: Olympia a.s., ISBN Kokořín a Kokořínsko. Kokorin.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 47 Kokořínské rokle a údolí. Ceskolipsko.info [online] [cit ]. Dostupné z: 57

51 Kokořínsku bylo zakládání řadových obcí podél hlavních cest. Typickým projevem lidové architektury na Kokořínsku jsou dřevěné, převáţně roubené konstrukce, které do dnešní doby v mnohých obcích převaţují nad zástavbou kamennou. Nejstarší dochované stavby v této oblasti lze vysledovat aţ z 18. století. Kokořínsko je také unikátní tím, ţe nikde jinde v České republice není na tak malém území vyhlášeno tolik vesnických památkových zón a rezervací Nejznámější historické stavby na Kokořínsku Hrad Kokořín tento hrad tvoří místní dominantu krajiny a současně dal název celé chráněné krajinné oblasti. Hrad je postaven na pískovcovém masivním podloţí a nachází se 14 km od Mělníka severně od stejnojmenné obce. Hrad byl zaloţen v první polovině 14. století praţským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé. Během husitských válek byl hrad dobit a poničen, poté často střídal své majitele. Po třicetileté válce císař Ferdinand III. prohlásil hrad Kokořín prokletým hradem. Prokleté hrady se nesměly opravovat ani ţádným způsobem udrţovat, aby nepřinesly ohroţení císařské moci. Aţ do konce 19. století hrad chátral a stal se ruinou. Poté přešel k novému majiteli praţskému podnikateli Václavu Špačkovi. Popularitu hrad Kokořín získal díky Klubu českých turistů, kteří na Národopisné výstavě v Praze v roce 1895 pouţili vzhled hradu jako podobu svého pavilonu. To přilákalo pozornost veřejnosti a podařilo se shromáţdit potřebné finanční prostředky na rekonstrukci. V letech byl Kokořín zrekonstruován do nynější podoby. Po roce 1950 byl hrad znárodněn a v roce 2006 dostali dědicové Václava Špačka hrad Kokořín zpět do svého vlastnictví. 49 Zámek Kokořín tento barokní zámek se nachází v obci Kokořín, pochází z roku Za éry socialismu patřil zámek JZD, dnes je jiţ v soukromém vlastnictví a veřejnosti volně přístupný. Nedaleko zámku stojí sousoší sv. Mikuláše se sochami sv. Šebestiána, Rocha, Martina a se sochou sv. Rozálie. Sousoší je datováno okolo roku Okolo zámku se nachází park. 50 Hrad Houska zaloţení hradu Houska je téměř zcela totoţné se zaloţením hradu Bezděz, pochází ze 13. století a jeho zakladatelem je taktéţ Přemysl Otakar II. Tento 48 Kokořínsko - osídlení a vesnice. Lidova-architektura.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 49 Hrad Kokořín. Hrad-kokorin.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 50 Kokořín. Hrady.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 58

52 původně gotický hrad prošel řadou stavebních úprav, jejichţ důsledkem je, ţe lze dnes na hradu pozorovat téměř všechny stavební styly od pozdně románského aţ po renesanční. Hrad byl zaloţen na místě původního dřevěného a později kamenného hradiště z 9. století, které vévoda Pšovanů Slavibor zaloţil pro svého syna Houseka. Odtud pochází název hradu. Veřejnosti byl hrad zpřístupněn aţ v roce Bezděz jedná se o další výraznou dominantu okolní krajiny spojenou především se jménem romantického básníka Karla Hynka Máchy. Jedná se o královský gotický hrad zaloţený roku 1260 Přemyslem Otakarem II. Po husitských válkách byl vyuţíván jako klášter a od konce 18. století se postupně měnil na zříceninu. V posledních letech dochází k jeho celkové rekonstrukci. 52 Zámek Vidim nalézá se v obci Horní Vidim, barokní zámek s anglickým parkem se sochami antických bohů a mnoţstvím vzácných dřevin. Dnes je v něm domov důchodců. Zámek Lobeč nachází se ve stejnojmenné obci, je to budova barokního stylu z roku Vzhledem připomíná honosnější hospodářský statek Zříceniny Kokořínska Harasov malá zřícenina hradu nad rybníkem, 8 km od Mšena a cca 3 km na jih od Kokořína. Helfenburk romantická zřícenina středověkého hradu stojící na pískovcovém podkladu. Je také znám pod jménem Hrádek. Hřídelík zřícenina se nachází na okraji obce Blíţevedly. Chudý Hrádek tato gotická zřícenina se rozprostírá nad Dolským Mlýnem nedaleko obce Dubá. Jestřebí jedná se o dříve mohutný skalní hrad, ze kterého se dnes zachovala asi ¼ původní velikosti. Leţí v obci Jestřebí nedaleko České Lípy. Jiljov jsou to zbytky trţiště z poloviny 14. století, dále zachovalé zbytky základů středověkých staveb, jde ovšem pouze o domněnku. Historický původ ruin nebyl spolehlivě prokázán. Kostelíček zbytky malé skalní tvrze se skalní světničkou. 51 Historie hradu Houska. Hradhouska.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 52 Hrad Bezděz. Hrad-bezdez.eu [online] [cit ]. Dostupné z: 59

53 Nedamy pozůstatky skalního hradu cca 1 km od hradu Kokořín Pustý zámek další pozůstatek skalního hradu, který kdysi střeţil obchodní stezku vedoucí pod ním. Nedaleko něj se nacházejí pískovce se zárodečnými formami pokliček. Ronov vrch čedičového původu, na jeho vrcholu se nachází zřícenina hradu z roku 1400, tento hrádek byl v roce 1608 prohlášen jako pustý. Slavín nedokončený neorománský zámeček s maurskými prvky. Leţí na vrchu Kostelec nad obcí Tupadly. Měl slouţit k umístění 24 soch významných osobností českých dějin, dokončeny byly pouze 4 z nich. Staráky nepatrné zbytky skalního hrádku, je moţné, ţe stál na místě jakéhosi pravěkého objektu, k této domněnce vede fakt, ţe zde byly nalezeny keramické střepy z pozdní doby bronzové. Týn tvrz tvrz z počátku 15. století. Dnes nově zrekonstruovaná. Vřísek Vítkovec zřícenina hradu ze 14. století. Slouţil jako lovecký zámeček. Stojí uvnitř obory s mohutnými památnými duby. V současné době tato památka chátrá. Zkamenělý zámek jedná se o zřícenou jeskyni, podle některých pramenů můţe jít o zbytky hradu. Mimo výše jmenované hradní zříceniny se zde nachází také několik dnes jiţ opuštěných skalních mlýnů, z nichţ nejznámější jsou tyto Štampach, Mlčeň a Harasov Další zajímavá místa Rozhledna na Vrátenské hoře jedná se o ţeleznou rozhlednu stojící na Vrátenské hoře s nadmořskou výškou 508 m. Výška rozhledny je 42 m a otevřená byla v roce Nabízí panoramatický výhled do krajiny a lze z ní vidět také hrad Bezděz. 54,55 Vyhlídka u Romanova tato vyhlídka nabízí výhled na Vrátenskou horu a Housecké hřebeny, nedaleko této vyhlídky se nachází skalní bludiště. Kokořínsko nabízí mnoho kulturně historických atraktivit. Jedná se zejména o zříceniny, které jsou v současné době v ţalostném stavu a pokud nedojde ke snahám o 53 Kokořín a Kokořínsko. Kokorin.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 54 Vrátenská hora u Mšena. Rozhlednyunas.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 55 Další mlýny na území Kokořínska skalní mlýn v obci Tuboţ, Palác, Hlučovský mlýn, Podhradský mlýn, Starý a Nový mlýn u Harasovské tůňě, mlýn Krouţek, Lhotecký mlýn, Hleďsebský, Vrutický, dolní a horní Skuhrovský mlýn, Rousický, Městský, Podolský, Pětikolský mlýn, mlýn na Záduší, Malodvorský a Čertovský. (Zdroj: ŠULC, F.: Putování s říčkou Pšovkou Kokořínskem. Doksy, 2006.) 60

54 jejich zrenovování nebo údrţbu, časem zcela zaniknou a další generace nebudou mít moţnost se s nimi seznámit Analýza návštěvnosti dvou nejvýznamnějších hradů na Kokořínsku Dvěma nejvýznamnějšími historickými objekty leţícími v CHKO Kokořínsko jsou hrady Kokořín a Houska. Tyto dvě stavby jsou pro většinu turistů hlavním motivátorem jejich návštěvy CHKO Kokořínsko. Z hlediska místního významu pro cestovní ruch hrají výraznou roli pro region Kokořínsko, ovšem při srovnání s ostatními podobnými objekty v České republice je jejich význam pro cestovní ruch spíše zanedbatelný. Pro demonstraci jejich významu pro CR jsem se rozhodla srovnat jejich návštěvnost s návštěvností významných kulturně historických památek nacházejících se v ČR. Pro srovnání jsem zvolila následující objekty hrad Křivoklát (je přímým konkurentem hradu Kokořín z hlediska architektonického, lokalizačního, historického), zámek Hluboká nad Vltavou (dominantní historická památka Jiţních Čech) a zámek a hrad Český Krumlov (po Praţském hradu druhá nejnavštěvovanější památka v České republice). Komparace těchto památek je uvedena v tabulce níţe. Tabulka 4 - Porovnání návštěvnosti hradů Kokořín a Houska s vybranými významnými hrady v ČR v letech Název objektu Kokořín Houska Křivoklát Hluboká nad Vltavou Český Krumlov Zdroj: 61

55 Z této tabulky lze jasně vidět, ţe oproti srovnatelnému Křivoklátu hrad Kokořín dosahuje většinou poloviční návštěvnosti. Navíc jeho návštěvnost vykazuje postupně dlouhodobou klesající tendenci. Návštěvnost hradu Houska naopak s mírnými výkyvy lehce vzrůstá. Oproti Českému Krumlovu je návštěvnost Kokořína cca 7x niţší. Jako další jsem porovnala provozní dobu a výši vstupného vybraných památek. Výsledky lze vidět v Tabulce 5. Tabulka 5 - Porovnání návštěvní doby a výše vstupného vybraných památek Objekt Návštěvní doba (měsíc+provozní doba) Výše vstupného na hlavní okruh s průvodcem (plné/zvýhodněné) Kokořín Houska Křivoklát 11,12,1,2,3 zavřeno 4,10 víkendy 9 16 hod 5,6,7,8, hod 4, 2 víkendy: hod 4,5,6,7,8,9: hod 3,4,5,6,7,8,9: hod 11,12: víkendový provoz 80,-/50,-Kč 70,-/50,- Kč 190,-/130,-Kč Hluboká nad Vltavou Celoroční provoz hod 150,-/80,-Kč Český Krumlov Celoroční provoz 150,-/80,-Kč Pozn. měsíce jsou vyjádřené číslovkou dle vzoru 4 = duben, 11 = listopad atd. Výše vstupného zahrnuje hlavní prohlídkovou trasu daného objektu. Zdroj: vlastní zpracování dle Nipos.cz Z tabulky vyplývá, ţe cena vstupného na hradech Kokořín a Houska je poměrně přijatelná a takřka poloviční oproti cenám ostatních památek. Nutno však poznamenat, ţe Kokořín ani Houska nenabízí svým návštěvníkům tolik k vidění, jako například Hluboká nad Vltavou nebo Český Krumlov. Nevýhodou hradů Kokořín a Houska je 62

56 jejich sezonní provoz, hrady fungují pro veřejnost pouze v letní sezoně, coţ je cca 6 měsíců v roce. 1.6 Kulturně společenské předpoklady Typickým projevem lidové architektury na Kokořínsku jsou roubené patrové stavby. Charakteristickou stavbou je zde dřevěný dům s trojdílnou dispozicí, na který plynule navazuje hospodářská část se stájemi případně chlévy. Typické stavení je postaveno na pískovcové podezdívce. Z otesaných smrkových trámů je pak postavená světnice, síň a komora. Většina domků má ve svém štítu typické podélné nebo kulovité větrací díry. Dále se zde začaly stavět stavby zděných domů se štukovou výzdobou fasád. Nejcennější stavby pochází z období 18. a 19. století. Celkový charakter a atmosféra vesnic je doplňována drobnými sakrálními stavbami (kříţky, kapličky) a vzrostlými památnými stromy. V celé oblasti je několik obcí, které získaly statut vesnické památkové rezervace nebo vesnické památkové zóny. Patří mezi ně tyto obce Dobřeň, Olešno, Nosálov, Střezijovice, Jestřebice, Vidim a Sitné. 56 Dalším specifikem oblasti jsou rozličné skalní stavby, které slouţily k sakrálním, ale také obytným účelům. Tyto stavby byly vyhloubeny do pískovcových masivů a často doplněny dřevěnou přístavbou. Nejvíce staveb tohoto typy je k vidění v okolí obcí Dobřeň, Jestřebice, Vidim a Lhotka u Mělníka. 57 Tento typ osídlení postupně bohuţel ztrácí svou základní sídelní funkci. Obyvatelé se stěhují do měst a původní domy, chaty a chalupy chátrají nebo jsou vyuţívány jako rekreační objekty. Na Kokořínsku lze nalézt také několik zajímavých muzeí a galerií. Obec Liběchov nabízí sbírky asijských kultur, okresní město Mělník disponuje expozicí historických kočárků a vinařství ve svém Regionálním muzeu. Dalším místem v Mělníce, kam lze jít za kulturou je Masarykův kulturní dům, který nabízí pestrý program po celý rok. Nachází se zde také jedna z největších kostnic v Česku, která je umístěna pod kostelem sv. Petra a Pavla. Expozici ze ţivota místních obyvatel pak lze obdivovat ve Mšeně. Přímo v obci Kokořín je nově otevřena galerie Truhlárna s rozličnými akcemi po celý 56 NOVOTNÁ, D.: Kokořínsko. Praha: Olympia a.s., ISBN Obec Dobřeň v CHKO Kokořínsko. Lidova-architektura.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 63

57 rok. Dále obec Kokořín pořádá tradiční staročeský jarmark přímo na hradě. Z kulturně společenských akcí je nejvýznamnější kaţdoroční Mělnické vinobraní. Divadla lze navštívit ve městě Mšeno a Mělník. Mšeno se pyšní ochotnickým divadlem, které zde působí jiţ od roku Mělník nabízí návštěvu divadla Novanta nebo divadla, které sídlí v Masarykově kulturním domě. Pro potřeby cestovního ruchu můţe také poslouţit Městská knihovna nebo Kino Sokol v Mělníku. Městskou knihovnu a Městské muzeum nabízí také město Mšeno. 58 Kokořínsko je spjato s několika významnými osobnostmi české historie. Nejznámějším je Karel Hynek Mácha, který měl zvláště v oblibě hrad Bezděz. Celému kraji se také někdy přezdívá Máchův kraj. Další osobností spjatou konkrétně s obcí Lobeč je spisovatel Eduard Štorch. V této malé obci na rozhraní okresů Česká Lípa, Mladá Boleslav a Mělník je také jeho muzeum, které návštěvníkům nabízí spisovatelova díla a výstavu z doby kamenné. Mytickou postavou je loupeţivý rytíř Petrovský s jeho loupeţníky, který údajně ţil na hradě Kokořín v 17. století. Na pískovcových masivech zase zanechal svou stopu sochař Václav Levý. 59 Tato kapitola poskytuje pohled na udrţitelnost z hlediska sociální pilíře. Místní obyvatelé mají moţnost kulturního vyţití především ve městě Mělník nebo v Mšeně. V ostatních obcích se nachází několik menších lokálních galerií a muzeí, které mají význam spíše turistický. Doprava za kulturou je v oblasti Kokořínska vcelku dobře vyřešená, hlavně díky existenci dopravní společnosti SOK s.r.o. 1.7 Materiálně technická základna Ubytovací sluţby Ubytování na Kokořínsku je moţné v celé řadě objektů. K dispozici jsou zde hotely, penziony, autokempy, kempy a ubytovny různé kvality. Je zde také moţnost ubytování v pronajatých chatách nebo srubech. Souhrnně se jedná především o individuální ubytovací zařízení s menší lůţkovou kapacitou. Úroveň ubytování v jednotlivých objektech se často velice liší. 58 Akce na Kokořínsku. Kokorin.info [online] [cit ]. Dostupné z: 59 Hrad Kokořín. Hradkokorin.eu [online] [cit ]. Dostupné z: 64

58 Hotely Hotel Kokořín 17 pokojů, cena se pohybuje okolo 750,-Kč za lůţko, není kategorizován, nabízí i další doplňkové sluţby jako wellness, konferenční prostory Residence Liběchov jedná se o čtyř hvězdový hotel, s kapacitou 12 pokojů, cena za osobu okolo 1500,-Kč za noc, hotel nabízí wellness a konferenční sluţby. Z dalších hotelů například Hotel Olympionik, hotel Paganini, hotel Jaro, hotel Ludmila, hotel Alabama, hotel Berg, Chateau Liblice, hotel Grand, hotel Port Doksy, Amber hotel Vavřinec, hotel Bellevue, hotel Koruna, Sporthotel Patriot, hotel Sport, hotel Racek, hotel Terek, hotel Bezděz Staré Splavy, hotel Na Pláţi. 60 Penziony jedná se většinou o rodinné penziony s příjemnou domácí atmosférou nabízející malou ubytovací kapacitu. Mezi nejznámější patří tyto zařízení Penzion Roubenka, Penzion a restaurace Černý Mlýn (nabízí ubytování v sedmi pokojích, cena za lůţku cca 300,-Kč), Penzion V Ráji, Penzion V Údolí, Penzion Malba, Penzion Milča, Penzion Ráj, Rodinná usedlos Selský Dvůr, Penzion Dubová Hora, Penzion U Červených vrat, Penzion U Přemysla, penzion Skalka, penzion Zuzana, pension RUT Formanovi. 61 Další typy ubytování - Apartmány Vidim, Motel Svatý Kryštof, penzion Oáza, Apartmán U Zámku, Vila Terezie, turistická ubytovna TJ Sokol Mšeno, rekreační komplex Blatce, Autocamp Kokořín, Camp Zahrada, Autokemp Ubytovna SK Mšeno, Autokemp Nedamov, Tábořiště U Splávku Stravovací sluţby Tak jako ubytovací sluţby jsou v oblasti Kokořínska na různých místech v různé kvalitě a úrovni, stejná definice platí pro poskytování stravovacích sluţeb. Téměř kaţdá obec na Kokořínsku disponuje nějakým menším restauračním zařízením. Jedná se především o vesnické hostince a hospody. Některé nabízí vynikající domácí kuchyň v prvotřídní kvalitě, v dalších zařízeních bohuţel úroveň a kvalita značně pokulhává. V létě je poptávka po stravovacích sluţbách místními podnikateli uspokojena, problém nastává 60 NOVOTNÁ, D.: Kokořínsko. Praha: Olympia a.s., ISBN Kokořínsko. Booking.com [online] [cit ]. Dostupné z: 62 Kokořínsko. Kokorinsko.net [online] [cit ]. Dostupné z: 65

59 v zimních měsících, kdy majitelé podniků nejsou schopni svůj hostinec provozovat z důvodu nízké návštěvnosti Dopravní dostupnost Nejsnadnější způsob dosaţení Kokořínska je osobní automobilová doprava. Oblastí neprochází ţádná dálnice ani rychlostní komunikace. Hlavním tahem z Prahy na Mělník, Dubou a Českou Lípu je silnice I/9. Přes východní okraj Kokořínska vede silnice II/273 směr Mělník Mšeno Doksy, kde z ní v Mšeně odbočuje silnice II/259 na obec Dubá. Dále je zde tah II/260 od Ústí nad Labem (přes Úštek, Tuhaň), odkud pak silnice II/270 pokračuje na Doksy. Dalším tahem je II/269 vedoucí na Litoměřice a Lovosice. Nejsou zde vyjmenovány silnice III. třídy, protoţe nemají pro vyuţívání oblasti v souvislosti s cestovním ruchem větší význam. 63 Autobusová doprava funguje dostatečně na trase silnice č. 9 (obsluhuje obce Liběchov, Ţelízy, Tupadly, Medonosy, Dubá). Dobré spojení s Mělníkem a Mladou Boleslaví má Mšeno. Místní linky většiny obcí na Kokořínsku operují ve všední dny. Hlavním dopravcem na Kokořínsku je firma SOK, kterou vlastní svazek místních obcí. K přepravě pouţívá minibusové linky, kterým dali místní lidé přezdívku kokobusy. Dalšími autobusovými přepravními firmami v této oblasti jsou ČSAD, Ivan Marinov NERABUS, Jaroslav Štěpánek Praha, Jiří Sůra Benešov nad Ploučnicí. 64 Přestoţe má ČR téměř nejhustší ţelezniční síť na světě, centrální částí CHKO Kokořínsko ţádné tratě nevedou. Jiţním cípem oblasti vede trať 076 z Mělníka do Mladé Boleslavi (výstupní stanice Lhotka u Mělníka, Nebuţely, Mšeno) a dále trať 072 z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem přes obce Liběchov a Štětí. Severní částí oblasti vede trať 087 z České Lípy do Lovosic (výstupní stanice pro destinaci CHKO Kokořínsko jsou Blíţevedly, Kravaře v Čechách a Stvolínky). 65 Z pohledu udrţitelnosti je tato kapitola věnována pilíři ekonomickému. Sluţby spojené s cestovním ruchem zde nabízejí především mikropodniky a malé podniky. Celkový 63 Kokořín a Kokořínsko. Kokorin.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 64 Kokořín a Kokořínsko. Kokorin.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 65 Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. [online] [cit ]. Dostupné z: /Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Koko%C5%99%C3%ADnsko#Dopravn. C3.AD_obslu.C5.BEnost 66

60 počet lůţek je těţké přesně definovat. Důvodem tohoto problému je především to, ţe oblast nabízí většinu lůţek v tzv. ubytování v soukromí, kdy poskytovatelé tohoto typu ubytování nemusí být registrováni u ČSÚ. Výhodou tohoto převaţujícího typu podnikání je velká participace místních obyvatel. Cestovní ruch zde není tak rozvinutý a významný, aby se velkým národním nebo mezinárodním řetězcům vyplatilo zde vstoupit na trh. Tudíţ je celá oblast ponechána místním, kteří se mohou ekonomicky zapojit. 1.8 Turistická infrastruktura Do turistické infrastruktury se řadí veškerá zařízení, která pomohou turistovi nebo návštěvníkovi destinace smysluplně a pro něj uţitečně vyuţít jeho čas strávený v destinaci. Můţe se jednat o sportovní vyţití ve formě cyklostezek, turistických cest, koupališť, wellness zařízení, sportovišť, turistických informačních center nebo například sítí městských knihoven. Koupaliště lze navštívit v obci Lhotka, Nedamov, Malém Újezdu, Úštěku nebo vyuţít ke koupání rybník Harasov. Město Mšeno nabízí historické koupaliště a městské lázně. Samozřejmě se zde dále nachází slavné Máchovo jezero. V oblasti se nachází mnoho fotbalových hřišť, několik tenisových a volejbalových kurtů. Dostatečné sportovní vyţití pak nabízí město Mělník, kde se nachází plavecký krytý bazén, hřiště pro většinu míčových sportů, minigolf, kynologické cvičiště a dokonce i sportovní letiště. Z hlediska zimních sportů nenabízí oblast Kokořínska téměř ţádné zázemí. Není zde ţádná sjezdová trať a běţkařskou turistiku negativně ovlivňují proměnlivé sněhové podmínky. Sněhová pokrývka zde zpravidla nebývá vysoká a příliš dlouho nevydrţí Turistická informační centra (TIC) Na území CHKO Kokořínsko se nachází několik míst, kde mohou turisté nebo jiní návštěvníci získat důleţité informace o regionu. Nejvýznamnější jsou dvě větší informační centra v Mělníce a ve Mšeně. Tato dvě centra vedou statistiky návštěvnosti. Přehled návštěvnosti těchto dvou informačních center je k vidění v tabulce níţe: 66 Analýza rozvoje cestovního ruchu na území MAS Vyhlídky Dostupné z: a%20cestovniho%20ruchu.pdf 67

61 Tabulka 6 - Návštěvnost a provozní doba nejvýznamnějších informačních center na Kokořínsku Infocentrum Celková návštěvnost za 5 let Provozní doba TIC Mělník Celoročně 9 17 hod TIC Mšeno Duben říjen 9 17 hod Zdroj: Vlastní zpracování dle: k.pdf a Z tabulky návštěvnosti lze vyvodit, ţe návštěvnost informačního centra v Mělníce má lehce klesající tendenci, rok 2013 není ještě uzavřený, statistika návštěvnosti je zde vedena pouze do konce srpna Přesto nelze ze zkušenosti z minulých let očekávat, ţe by byla návštěvnost dramaticky vyšší oproti roku Mnohonásobně vyšší návštěvnost TIC v Mělníce oproti TIC ve Mšeně můţe být způsobena především provozní dobou infocentra. Zatímco TIC Mělník operuje po celý rok a statistiku vede za všech 12 měsíců, informační centrum ve Mšeně má otevřeno pro veřejnost pouze v období od dubna do října, tudíţ počítá návštěvnost pouze za 7 měsíců v roce. Nejvyšší návštěvnosti dosahují obě informační centra v období letních prázdnin tj. měsíce červenec a srpen. Nejedná se o trend jednoho nebo dvou let, ale stejná situace se opakuje po všech pět let, za kdy mají tato centra vedenou statistiku. Pro demonstraci tohoto vývojového trendu návštěvnosti viz Příloha 6 Demonstrace návštěvnosti TIC na Kokořínsku. Obě dvě výše jmenovaná informační centra jsou členy Asociace turistických informačních center ČR (ATIC ČR) a úzce spolupracují se společností Zlatý pruh Polabí o.p.s Zlatý pruh Polabí o.p.s. - jedná se o obecně prospěšnou společnost, která se zabývá podporou cestovního ruchu ve Středočeském kraji. Byla zaloţena v roce 2005 podnikateli v CR. Spolupracuje s agenturou Czechtourism a Krajským úřadem Středočeského kraje. Jejím hlavním posláním je marketingová podpora celého Polabí a vytváření nových turistických produktů v této oblasti. Zdroj: Zlatý 68

62 Další místo, které se úzce specializuje na podávání informací o Kokořínsku, je ve městě Dubá. Toto informační centrum zde spadá pod městský úřad a jeho výhodou je celoroční provoz, právě z toho důvodu, ţe je součástí městského úřadu. Bohuţel nevede ţádnou statistiku návštěvnosti. Pokud skutečně dojde k rozšíření CHKO Kokořínsko o oblast tzv. Máchova kraje, bude zde dalším významným turistickým informačním centrem TIC Doksy, které roce 2009 vykázalo návštěvnost osob, v roce 2010 celkem osob a v roce 2011 celkem osob. 68 Informace mohou turistům poskytovat také veřejná internetová místa, která se nachází v obcích Lhotka, Řepín, Střemy, Hostín, Nebuţely, Chorušice a Kadlín. Informace o Kokořínsku lze také dostat v ostatních informačních centrech, která se nacházejí po celém regionu Českolipsko. Tato informační centra se nacházejí například v těchto městech: Nový Bor, Staré Splavy, Český Dub, Hamr na Jezeře a Mimoň. 69 Informačních center je v oblasti dostatek. Jejich nevýhodou je jejich nekomplexnost a malá vzájemná spolupráce. Přínosná by mohla být spolupráce v oblasti návštěvnosti, kdy by všechna centra zavedla jednotnou statistiku, ze které by se mohly vytvořit nějaké závěry, které by pomohly např. lépe řídit CR v oblasti. Informační centra by se také mohla zaměřit na vyuţívání tzv. zbytkových dat mobilních operátorů, která by poskytla kompletní přehled návštěvnosti Kokořínska Pěší turistika Propagátorem pěší turistiky na Kokořínsku je osobnost mšenského učitele Josefa Bedřicha Cinibulka ( ). Napsal několik turistických průvodců a na jeho počest byla pojmenována a vyznačena nejslavnější 9 km dlouhá turistická pěší stezka spojující nejzajímavější místa Kokořínska. 70 Celkově se zde nachází velké mnoţství kvalitně značených turistických tras, které jsou charakteristické svou variabilitou, přírodními krásami, skalními útvary nebo povodím jednotlivých říček a potoků. Síť stezek zde spravuje organizace Klub českých turistů pruh Polabí. Polabi.com [online] [cit ]. Dostupné z: 68 Celkový počet návštěvníků infocentra Doksy podle země původu, aplikace Excel, Dostupné z: 69 Analýza rozvoje cestovního ruchu na území MAS Vyhlídky Dostupné z: a%20cestovniho%20ruchu.pdf 70 UZEL, Karel. Vývoj turistiky a značení na Kokořínsku. Kokorin.info [online] [cit ]. Dostupné z: 69

63 (KČT). V Příloze 4 Seznam stezek pro pěší turistiku je k nahlédnutí seznam značených turistických stezek. Níţe uvedené turistické stezky patří mezi nejoblíbenější: Z Mšena na hrad Kokořín přes Pokličky (9km), z Mšena na hrad Kokořín (zastávka v hostinci Krásná Vyhlídka 4,5km), Kokořín jeskyně Nedamy (1,5km), Kokořín Klemperka (4,5km) a nejznámější, jiţ zmiňovaná 9ti kilometrová Cinibulkova stezka. 71 Na pěší turistiku v chráněné krajinné oblasti je nutné pohlédnout ze dvou úhlů pohledu. Na jednu stranu se jedná o poměrně šetrnou formu rekreace, kdy nedochází k úniku škodlivých emisí, masivnímu poškozování terénního krytu nebo ničení oblasti přebujelou turistickou infrastrukturou. Na druhou stranu na mnoha místech CHKO Kokořínsko dochází k přesycení území stezkami pro pěší turistiku. Nejzávaţnější situace je v oblasti Mšenska, kterým prochází nejhustší síť stezek a pěšin. Dochází zde k výskytu nadměrných sešlapů, začínající eroze plošného i kaňonovitého charakteru a devastace rostlinného krytu. Podél stezek chybí odpočinková místa pro návštěvníky a informační síť. Problémem jsou také odpadky, které turisté a návštěvníci produkují Cykloturistika Jízda na kole je v CHKO Kokořínsko omezena pouze na značené trasy a lesní cesty, neboť se jedná o chráněnou oblast. Přesto je zde velice hustá síť cyklostezek, která je navíc kvalitně vyznačená. Jsou zde zcela nenáročné cyklotrasy v délce do 4 km, ale jsou zde také skutečně náročné cyklotrasy s délkou desítek km. Podrobný přehled cyklotras a cyklostezek je k nahlédnutí v Příloze 6 Seznam cyklostezek. V oblasti je zákaz pořádání soutěţí na jízdních kolech Ostatní turistická infrastruktura Z dalších moţností trávení volného času na Kokořínsku mohou návštěvníci vyuţít nabídky několika farem, které nabízí jízdu na koních. Jsou to především dvě větší farmy Chov koní Osinalice nebo farma Laka v Ráji u Mšena. Hipoturistiku v oblasti dále provozují Marek Zelenka, Pavel Studnička, Iva Nováková a Soňa Rudolfová. Kromě jízdy na koních je na těchto statcích také moţnost ubytování. 73 Další typickou činností je horolezectví. Podle průvodců je zde okolo pětiset horolezeckých cest s různou náročností. Mezi vhodné skály patří například Skály u 71 Kokořín. Kokorin-kokorinsko.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 72 Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko na období NOVOTNÁ, D.: Kokořínsko. Praha: Olympia a.s., ISBN

64 Brusného, Skály u Harasova, Skály u Hlučova, Skály u Kokořína a Hradska, Skály u Lhotky a Štampachu, Skály u Vojtěchova, Skály v Kokočině a Vrbodole nebo Skály v Močidlech. Přísný zákaz lezení platí pro skalní útvary Pokličky, Špičák u Střezivojic a Kamenný vrch. 74 Vyuţívání turistické infrastruktury v oblasti je velmi úzce spojené s environmentální neboli ekologickou udrţitelností. K rozporům dochází především v oblasti Mšenských pokliček, kdy nadměrný pohyb turistů způsobuje v krajině určité škody, jak bylo zmíněno výše. Cykloturistika v oblasti nezpůsobuje v podstatě ţádné problémy, protoţe většina tras vede po zpevněných površích. Hipoturistika v oblasti také nezpůsobuje ţádné negativní jevy, protoţe zde není nijak významně rozvinutá. 2 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KOKOŘÍNSKO O zaloţení CHKO Kokořínsko se lze dočíst na internetových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky: Chráněná krajinná oblast Kokořínsko byla zřízena dne výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 19. března 1976, č.j. 6070/76, o zřízení chráněné krajinné oblasti "Kokořínsko". 75 Tento výše uvedený výnos je uveřejněn ve Věstníku Ministerstva školství a Ministerstva kultury ČSR č. 4, ročník XXXII. ze dne Existence CHKO Kokořínsko je potvrzena uvedením v příloze k zákonu č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zřizovací výnos CHKO Kokořínsko i zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Důvodem vzniku a vyhlášení této chráněné krajinné oblasti je důsledná ochrana veškerých hodnot krajiny, jejich typických znaků, přírodních zdrojů a vytváření příznivého ţivotního prostředí. Jedná se geomorfologické uspořádání povrchu, péče o vodní toky a plochy, klima, rostlinstvo a ţivočišstvo, rozhodnutí o vyuţití lesního a zemědělského půdního fondu, rozhodování o pořádání hromadných akcí, nakládání s vodami, odpady, o terénních úpravách a také rozhodování o nové výstavbě, provádění stavebních úprav stávajících objektů nebo urbanistickém rozloţení. 74 Kokořín aneb romantická rekonstrukce historie. Kokorin-kokorinsko.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 75 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [cit ]. Dostupné z: 71

65 V současné době je aktuální jednání o rozšíření CHKO Kokořínsko z její současné rozlohy 272 km 2 na zhruba 420 km 2. K současnému území by byla připojena jihozápadní část Českolipska (krajina Jestřebska, část bývalého vojenského újezdu Ralsko, část niv řeky Ploučnice, Podbezdězí, Polomené hory a oblast Doks). Nový název celé CHKO by zněl CHKO Kokořínsko Máchův kraj. Původní jiţní kokořínská část zaujímá rozlohu ha a nová navrhovaná část by se rozprostírala na ploše ha. Návrh je v jednání od listopadu 2009, účastníky jednání je Správa CHKO Kokořínsko, Ministerstvo ŢP a obce. Proti záměru rozšíření CHKO vystoupila řada obcí, jejich hlavními argumenty byly následující body omezení a komplikace rozvoje území, rekreační provoz na Máchově jezeře, zvýšení byrokratické zátěţe pro místní obyvatele při stavebních úpravách domů. Většina těchto problematických jednání nakonec skončilo kompromisem, například přeřazením určitých oblastí do niţších pásem ochrany přírody. Podle původních plánů mělo dojít k vyhlášení a přejmenování do poloviny roku 2013, coţ se prozatím nestalo Správa CHKO Kokořínsko Tato správa je součástí státní rozpočtové organizace Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Tato organizace je jednou z organizačních sloţek státu a vznikla zřizovací listinou vydanou rozhodnutím ministra ţivotního prostředí č. 7/95, o zřízení rozpočtové organizace Agentura ochrany přírody a krajiny. Správa CHKO Kokořínsko byla dříve součástí rozpočtové organizace Správa ochrany přírody (SOP), která byla taktéţ organizační sloţkou státu od 1. března Tato organizace však zanikla. V tento den byla Správa CHKO Kokořínsko začleněna pod Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR sídlí v ulici Nuselská 39, Praha 4, Správa CHKO Kokořínsko sídlí na adrese Česká 149, Mělník. Hlavní činnosti Správy CHKO Kokořínsko jsou následující výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, praktická péče o přírodní prostředí, odborná, vědecká, studijní, 76 CHKO Kokořínsko o krok blíţe rozšíření: končí meziresortní připomínkové řízení. Ekolist.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 72

66 metodická, výchovná, dokumentační a informační činnost. V současné době má Správa CHKO 14 zaměstnanců. 77 Správa CHKO Kokořínsko má na starost péči o velkoplošné zvláště chráněné území (VZCHÚ) coţ je v tomto případě CHKO Kokořínsko, maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) přírodní rezervace a památky, o památné stromy a lokality, které jsou součástí tzv. NATURY Zonace chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Celá oblast je rozdělena na 4 zóny ochrany přírody. V kaţdém pásmu je jiný stupeň ochrany. I. Zóna toto území poţívá nejpřísnějšího stupně ochrany, jedná se o území s přírodními fenomény, jejichţ existence je závislá buď na přirozeném vývoji nebo specifickém zásahu člověka, bez něhoţ by toto přírodní specifikum zaniklo. Tato zóna má rozlohu 2 568,85 ha. II. Zóna toto území má za úkol absorbovat rušivé vlivy okolí na území zóny I., dále poskytuje jakousi náhradní plochu k případnému obnovení prvků ze zóny I. Rozloha je 3 612, 85 ha. III. Zóna tato část území opět slouţí jako nárazníkové pásmo, v níţ je reţim ochrany méně přísný. Celková plocha této zóny je ,33 ha. IV. Zóna tato zóna obsahuje zastavěná území nebo plochy zemědělské půdy. Rozloha je 1 214,40 ha. Činnosti a aktivity, které je moţné provozovat v jednotlivých ochranných zónách, jsou vymezeny v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na přehled těchto aktivit lze nahlédnout do Přílohy 7 Aktivity v jednotlivých zónách CHKO v závěru této práce Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [cit ]. Dostupné z: 78 NATURA 2000 mezinárodní soustava chráněných území přírody, organizace spadající pod Evropskou unii. 79 Zonace CHKO Kokořínsko. Kokorinsko.ochranaprirody.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 73

67 2.1.2 Speciálně chráněná území v rámci CHKO Kokořínsko Jak bylo řečeno výše, Správa CHKO Kokořínsko má za úkol pečovat o VZCHÚ, MZCHÚ a lokality evropského významu tzv. NATURA V Příloze 8 Speciálně chráněná území v CHKO Kokořínsko - je k nahlédnutí popis jednotlivých území. Přítomnost CHKO na Kokořínsku je faktor, který výrazně ovlivňuje rozvoj celé oblasti. Z pohledu podnikatelského (nebo také ekonomického) je to faktor spíše negativní, protoţe není moţné příliš expanzivně rozvíjet nějakou činnost. Podnikatelé budou vţdy nějakým způsobem kontrolováni a omezováni především Správou CHKO Kokořínsko, případně nařízeními z MŢP. Pro místní obyvatele přítomnost CHKO můţe také představovat určité negativní dopady, především v oblasti nové výstavby nebo přestavby jejich obydlí, které jsou spojeny s řadou omezení a zdlouhavou administrativou. Ekologická podstata udrţitelnosti je zde plně zachována, neboť oblast se statusem CHKO je plně chráněna a tím v podstatě zakonzervována a udrţena pro budoucí generace Dokumenty Nejdůleţitějším odborným dokumentem, kterým se Správa CHKO řídí při péči o celou chráněnou krajinnou oblast, je Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko, vydaný pro období let , s prodlouţenou platností do roku Tento dokument obsahuje základní principy a postupy navrhující adekvátní péči a zacházení s CHKO Kokořínsko. Autory tohoto dokumentu jsou: Luboš Beran, Kateřina Bímová, Marcela Čejková, Boţena Nová, Ladislav Pořízek, Miroslav Řezáč, Eva Šestáková a Miloslav Šnajdr. V srpnu 2013 došlo ke schválení nových plánů péče pro období Tyto se ovšem týkají pouze vybraných přírodních památek. Tento dokument je rozdělen na dvě části rozborovou a návrhovou. První část se podrobně zabývá charakteristikou CHKO Kokořínsko od přírodních, krajinářských aţ po architektonické a urbanistické reálie oblasti. Druhá návrhová část se pak věnuje stanovení základních koncepcí činnosti orgánů Správy CHKO Kokořínsko BERAN, L. a kolektiv. Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko na období [online] [cit ]. Dostupné z: 74

68 Správa CHKO Kokořínsko dále svou činnost řídí podle jednotlivých programů, které spadají pod Ministerstvo ţivotního prostředí. Jedná se o Krajinotvorné programy MŢP (Ministerstva ţivotního prostředí) a Agroenvironmentální programy. Krajinotvorné programy MŢP jsou dotační programy a obsahují další tři podprogramy - Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit, Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí, Podprogram pro zabezpečení péče o ohroţené a handicapované ţivočichy. Správa CHKO Kokořínsko se zabývá pouze prvním jmenovaným programem. Agroenvironmentální opatření jsou pak součástí Programu rozvoje venkova Sdruţení obcí Kokořínska Jedná se o dobrovolný svazek obcí leţících na Kokořínsku, převáţně v okresu Mělník se sídlem ve vesnici Řepín, zaloţený v roce Cílem tohoto sdruţení je celkový rozvoj mikroregionu, prosazování společných zájmů a celková spolupráce v ostatních oblastech mezi zainteresovanými obcemi. Jedná se o právnickou osobu, členy sdruţení mohou být pouze obce. Správu Sdruţení obcí Kokořínska vykonávají následující řídící orgány valná hromada, správní rada, dozorčí rada, předseda správní rady a manaţer. Základním dokumentem, kterým se tato organizace řídí, jsou její Stanovy. Sdruţení obcí Kokořínska má své webové stránky, které jsou neustále aktualizovány. Členy svazku jsou následující obce Hostín, Chorušice, Kadlín, Kanina, Kokořín, Lhotka, Liblice, Lobeč, Malý Újezd, Mělnické Vtelno, Mšeno, Nebuţely, Nosálov, Řepín, Stránka, Střemy, Velký Borek, Vysoká. Sdruţení obcí Kokořínska udrţuje partnerství na regionální úrovni s Občanským sdruţením Vyhlídky MAS a Konferenčním centrem a zámkem Liblice. Úkolem Sdruţení obcí Kokořínska je pečovat a kooperovat v následujících oblastech školství, kultura, zdravotnictví, sociální péče, poţární ochrana, veřejný pořádek, ochrana ţivotního prostředí, cestovní ruch, péče o zvířata, komunální odpady, zásobování vodou, zabezpečování čistoty obcí, zlepšování infrastruktury a inţenýrských 81 Krajinotvorné programy. Kokorinsko.ochranaprirody.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 75

69 sítí, správa majetku obcí, domovního a bytového fondu, provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení a mnohá další. 82 Sdruţení obcí Kokořínska zajišťuje dopravní obsluţnost obcí svou dopravní společností s názvem Kokořínský SOK s.r.o. Dále byla z iniciativy sdruţení postavena rozhledna na Vrátenské hoře. V současné době čerpá Sdruţení obcí Kokořínsko dotaci z Evropského fondu ROP NUTS II Střední Čechy na projekt Marketing cestovního ruchu Kokořínska. Celková výše alokované částky je ,-Kč Projekty Sdruţení obcí Kokořínsko Kokobusy Pro obyvatele obcí na Kokořínsku je nejvýraznějším uskutečněným projektem realizace a fungování autobusové dopravy. Tato doprava je zajištěna firmou SOK s.r.o., kterou zaloţilo právě Sdruţení obcí Kokořínska. Dopravní společnost Kokořínský SOK s.r.o. zajišťuje dopravu na 12ti linkách v obcích leţících mezi městy Mělník a Mšeno. Firma vlastní dohromady 6 minibusů s kapacitou 19 míst a jeden autobus s kapacitou 61 míst. Celkový dopravní systém je v plném rozsahu dotovaný Krajským úřadem Středočeského kraje. V roce 2010 tato firma získala certifikát řízení kvality výroby a sluţeb dle normy ISO Marketing cestovního ruchu Kokořínska Dalším právě běţícím projektem je projekt Marketing cestovního ruchu Kokořínska. Jeho platnost je od a ukončení Ţadatelem a zadavatelem projektu je Svazek obcí Sdruţení obcí Kokořínsko. Jak bylo uvedeno výše, tento program je financován z fondů Evropské unie ROP NUTS II Střední Čechy. Účelem tohoto projektu je propojení marketingu Sdruţení obcí Kokořínska a jeho partnera Konferenčního centra zámku Liblice se zvýšením efektivity propagace a sníţení nákladů. V rámci projektu má být vyrobena řada informačních a propagačních materiálů, destinace má být propagována v médiích a dále je v plánu návštěva domácích i zahraničních výstav cestovního ruchu se v Liblicích v Konferenčním 82 Sdruţení obcí Kokořínska. Kokorinsko.info [online] [cit ]. Dostupné z: 83 Marketing cestovního ruchu Kokořínska. Fondyeu.eu [online] [cit ]. Dostupné z: 84 Sdruţení obcí Kokořínska. Kokorinskysok.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 76

70 centru zámku Liblice konala konference financovaná z tohoto projektu. Konference nesla název Liblický summit. Úvodní část se věnovala základním charakteristikám Kokořínska, dále zde byla přednáška o marketingu a jeho vztahu k cestovnímu ruchu. Konferenci zakončila diskuse o moţnostech rozvíjení cestovního ruchu na Kokořínsku a Liblicku Vzájemná spolupráce Veškerou spolupráci v celé oblasti iniciuje především Správa CHKO Kokořínsko. Ta se spolu s TIC (Mšeno, Mělník, Dubá) radí o umístění a obsahu informačních tabulí, spolu s obcemi řeší dotační problematiku a podílí se na odborných přednáškách nebo exkurzích. Spolupráce s místními podnikateli probíhá většinou nárazově opět se jedná o poskytování poradenství v dotační politice, moţnosti rozvoje turismu, informování o záměrech CHKO. V současné době neprobíhá ţádný projekt spolupráce mezi Správou CHKO a Sdruţením obcí Kokořínsko. Dalšími moţnými partnery pro všeobecnou spolupráci by mohla být MAS Vyhlídky sídlící v Nebuţelých a LAG Podralsko se sídlem v Mimoni. Tato dvě sdruţení spolu aktivně spolupracují, jejich prozatím poslední společnou akcí je projekt Z Kokořínska do Podralska. Jedná se o projekt mezinárodní spolupráce s účinností od roku Jeho cílem je realizovat projekty národní spolupráce a podporovat cestovní ruch, především pak pěší trasy, vinařské stezky a hipostezky. Hlavní myšlenkou je pomyslně smazat hranice krajů a rozvíjet společné aktivity a činnost nad úrovní krajů SWOT ANALÝZA Jako syntéza získaných poznatků je v této práci pouţita SWOT analýza. Jednotlivé oblasti této SWOT analýzy jsou hodnoceny ze dvou hledisek (významnost a pravděpodobnost) na bodové stupnici 1 5, přičemţ 1 znamená nejniţší význam a 5 má nejvyšší stupeň významnosti nebo pravděpodobnosti. Významnost vyjadřuje důleţitost daného faktoru pro hodnocenou oblast a pravděpodobnost hodnotí míru pravděpodobnosti, ţe daný faktor nastane. U silných a slabých stránek je hodnocena 85 Marketing cestovního ruchu Kokořínska. Risy.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 86 Projekt národní spolupráce. Vyhlidky.eu [online] [cit ]. Dostupné z: 77

71 pouze významnost, protoţe se jedná o faktory, které se jiţ v dané oblasti nachází nebo se projevují, proto nelze hodnotit pravděpodobnost tj., ţe k faktoru dojde. Silné stránky Skalní město s unikátními skalními útvary kokořínské pokličky Významnost 5 Dobrá lokalizace nedaleko hlavního města Prahy 5 Rekreační oblast pro hlavní město Praha 5 Hustá síť stezek pro pěší turistiku (26) 4 Kvalitní značení cyklostezek a stezek pro pěší turistiku 4 Kvalitní internetové stránky nejvýznamnějších turistických cílů (hrad Kokořín, hrad Houska, CHKO Kokořínsko) 3 Vedení statistik návštěvnosti TIC Mělník a TIC Mšeno 3 Hustá síť cyklostezek (11) 3 Niţší ceny ubytování v oblasti Kokořínska (cca 300, ,- Kč) Spojení oblasti s velkými jmény české literatury Karel Hynek Mácha, Eduard Štorch 3 3 Příznivé ceny vstupného hradů Kokořín a Houska 3 Kvalitní internetové stránky nejvýznamnějších turistických cílů (hrad Kokořín, hrad Houska, CHKO Kokořínsko) 2 Slabé stránky Významnost Omezení aktivit cestovního ruchu z důvodu lokalizace v CHKO 5 78

72 Silná sezonnost neexistuje zde zimní sezona (hrady jsou zavřené, TIC v Mšenu není přes zimu v provozu, místní podnikatelé poskytovatelé sluţeb také neoperují) 5 Absence sluţeb při nepříznivém počasí 5 Niţší úroveň sluţeb (obecný problém většiny venkovských oblastí v ČR mimo hlavní město) 5 Nekvalifikované lidské zdroje 5 Chybí nabídka ucelených turistických produktů 5 Absence konkrétní marketingové strategie pro oblast Kokořínska 5 Neexistence statistik/přehledů návštěvnosti CHKO Kokořínsko 4 Absence kulturních akcí, eventů, doprovodných tematických akcí na hradě Kokořín, (jednoročně je zde pořádán jarmark a letos v srpnu zde byl uspořádán první ročník 4denního festivalu Noir Film Kokořín) 4 Nejednotnost informačních center pro oblast CHKO Kokořínsko 3 Nedostatek komplexních informací o oblasti 3 Jelikoţ chybí jednotná strategie, nedostatečná propagace Kokořínska 3 Nedostatečná otevírací doba TIC Mšeno (pouze duben říjen) 3 Dostupnost hradu pro zdravotně tělesně postiţené (bezbariérový přístup) 2 CHKO Kokořínsko nemá své informační centrum (turisté musí vyuţívat TIC v Mělníce, Mšenu nebo Dubé) Vysoká cena za parkování u hradu Kokořín a Houska, cca 50,-Kč, coţ je však všeobecný problém většiny památek 2 2 Chybí ţelezniční spojení 1 79

73 Příležitosti Rozšíření spolupráce mezi jednotlivými subjekty působícími na Kokořínsku (v oblasti propagace oblasti, společného rozvoje regionu, kulturních akcí) LAG Podralsko, MAS Vyhlídky Vyuţití typické lidové architektury Kokořínska roubené chaty a chalupy Rozšíření CHKO Kokořínsko o významnou rekreační oblast Máchův kraj Významnost Pravděpodobnost Moţnost vyuţít finančních zdrojů z Evropské unie 4 3 Vypracování strategie rozvoje Kokořínska (v současné době se na této strategii pracuje) Moţnost rozvoje venkovského cestovního ruchu (mnoţství rekreačních chat, chalup, statků) Pořádat a organizovat různé společenské akce na Kokořínsku (pouti, jarmarky, akce pro děti hradní strašidla, workshopy), svatby, odborné akce semináře, konference, podporovat incentivní turismus teambuildingy Zavedení systému kvality do stravovacích a ubytovacích sluţeb Popularizace městských lázních ve Mšeně (jedná se o unikátní památku) Vybudování image špičkové destinace pro venkovskou turistiku Vyuţití místních pověstí k propagaci oblasti a tvorbě produktů CR (loupeţník Petrovský, Kokořínská studna, pověst o Krvomlýnu nebo

74 vstup do pekla na hradě Houska) Rekonstrukce a budoucí provoz minipivovaru v obci Lobeč 2 5 Realizace místního informačního systému 2 2 Restrukturalizace zemědělské výroby 1 1 Hrozby Neustálé vylidňování oblasti, odchod mladých lidí do měst Při nešetrném plánování cestovního ruchu poškození přírodních atraktivit (nadměrné horolezectví poškození pískovcových skal) Významnost Pravděpodobnost Chátrání řady objektů (př. koupaliště Harasov) 5 4 Nedostatek finančních prostředků (na údrţbu stezek a další infrastrukturu) Neochota jednotlivých subjektů spolupracovat a efektivně komunikovat Chybí nové projekty, výraznější snahy o spolupráci 5 4 Omezení pro cestovní ruch z důvodu přítomnosti CHKO 4 5 Nezájem jiţ aktivních podnikatelů o kvalitu 4 5 Malý zájem místních lidí o podnikání 3 5 Splývání regionu Kokořínsko s ostatními regiony, nutné se nějakým způsobem odlišit, vyčlenit od ostatních

75 Konkurence jak z řad přírodních atraktivit (skalní města v Českém ráji, Broumovsku, Česko saské Švýcarsko, ostatní CHKO - Křivoklátsko, České středohoří), tak z kulturně historických atraktivit (ostatní hrady a zámky v blízkém okolí) 3 3 Z této SWOT analýzy vyplývá, ţe nejsilnější stránkou CHKO Kokořínsko je její nabídka přírodních atraktivit. Druhým významným aspektem je blízkost hlavního města Prahy, z čehoţ plyne poměrně velký potenciál zdrojového trhu pro oblast. Mezi nejslabší stránky regionu patří především nedostatečná úroveň všech sluţeb. Nejvýznamnější příleţitostí je rozvoj spolupráce mezi všemi subjekty na Kokořínsku. Ohroţení pro toto území představuje především poškození nebo zničení přírodních atraktivit, odchod a vylidňování oblasti. 82

76 NÁVRHOVÁ ČÁST Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu na Kokořínsku je značně omezený a to především kvůli velice malé rozloze území. Hlavními moţnými způsoby, jakými by se tento region v souladu s udrţitelným rozvojem mohl rozvíjet, jsou především různé druhy turistiky pěší turistika, cykloturistika a hipoturistika. Tyto moţnosti rozvoje jsou popsány níţe v textu. Dále tato kapitola navrhuje moţné formy cestovního ruchu, které by pomohly oblast turisticky oţivit a moţnosti rozvoje spolupráce v oblasti. 1 ROZVOJ OBLASTI V SOULADU S UDRŽITELNOSTÍ 1.1 Pěší turistika Jak bylo zmíněno v analytické části v kapitole Pěší turistika, hlavním problémem oblasti Kokořínska v souladu s udrţitelností je nadměrné vyuţívání oblasti Mšenska pro potřeby pěší turistiky. Jejím nadměrným turistickým vyuţíváním dochází především k sešlapání povrchu, poničení vegetačního krytu a postupné plošné erozi. Turisté zde také nemají moţnost odpočinku. Moţným řešením by bylo vybudování několika odpočinkových piknikových míst s moţností rozdělání ohně. K těmto místům by bylo vhodné připojit informační tabule a zároveň vytvořit ucelenou informační síť pro turisty a návštěvníky v celé oblasti. Důrazná pozornost by měla být také věnována vytvoření dostatku odpadkových košů umístěných podél celé stezky, které nebudou rušit krajinný ráz a budou esteticky zapadat do rázu místní krajiny. Vybudování a péči o turistickou infrastrukturu by měly řešit místní obecní nebo městské úřady ve spolupráci se Správou CHKO Kokořínsko a místní akční skupinou Sdruţení obcí Kokořínska. Dalšími snahami nejen Správy CHKO Kokořínsko, ale také ostatních subjektů v oblasti by měla být určitá marketingová snaha rozptýlit pěší turistiku do více oblastí. Například vybudování záţitkových tras po stopách loupeţníků, pohádkové trasy pro rodiny s dětmi nebo stezky spojit s gurmánskými záţitky vinné stezky. 1.2 Cykloturistika Protoţe obliba cykloturistiky neustále vzrůstá a je stále modernější, mělo by být snahou oblasti Kokořínsko tomuto typu turistů vycházet vstříc. Rozvoj cykloturistiky v této 83

77 oblasti musí být pečlivě plánovaný, neboť se jedná o CHKO a samozřejmostí by také mělo být zachovat neporušenou oblast pro další generace. Správa CHKO by měla stanovit určitá pravidla pro rozvoj a fungování tohoto typu rekreace. Jedná se zejména o svedení a odklonění cyklistů mimo zvláště chráněná území vyznačením určitých cest a stezek v terénu a silnic a komunikací mimo přírodní cesty. V ideálním případě by měla být většina cyklistických cest vedena po zpevněných cestách a silnicích, které by měly být lemovány pro cyklisty potřebnými informacemi informace o občerstvení, ubytování nebo např. servisní sluţbě. 1.3 Turistická informační centra Nejvýznamnějšími turistickými informačními centry na Kokořínsku jsou infocentra v Mělníce a ve Mšeně. TIC v Mělníce funguje celoročně, Mšenské infocentrum funguje pouze po dobu letních prázdnin (měsíce červenec a srpen), od dubna do října pak pouze o víkendech. Po zbytek roku je toto infocentrum zavřené. TIC v Mělníce se nachází přímo pod hlavním mělnickým náměstím, sídlí v nenápadné a poněkud nevzhledné budově. Turistům nabízí především nepřeberné mnoţství propagačních broţur, letáků a dalších tištěných materiálů. Není v něm například ţádná menší expozice nebo něco, čím by toto infocentrum prodávalo a lákalo návštěvníky pro návštěvu oblasti Kokořínska. Problémem oblasti je určitá roztříštěnost informačních center. Jedná se o poměrně malou plochu CHKO Kokořínsko zabírá svou rozlohou cca 272 km 2 a k této rozloze jsou zde k dispozici celkem tři samostatná informační centra. Z čehoţ ţádné z nich nenabízí nic originálního a nemá návštěvníky čím zaujmout. Všechna nabízejí tištěné materiály a informační broţury, jak bylo zmíněno výše. Informační centra (nejen ta na Kokořínsku) by se mohla inspirovat fungováním informačních center např. ve Spojených státech amerických. Systém informačních center v národních parcích zde funguje tak, ţe pro velkou oblast jsou vymezena například pouze dvě velká informační centra, která kromě poskytování informací fungují také jako menší výstavní expozice celé oblasti. Návštěvníci tak přímo v centru vidí, co mohou v oblasti očekávat, co je pro ní typické a co stojí za to vidět. Dále je v těchto centrech také široká nabídka místních typických suvenýrů. Pro porovnání např. americký národní park Great Smoky Mountains s rozlohou 2110km 2 má celkem dvě velká návštěvnická informační centra a oblast CHKO Kokořínsko s rozlohou 272 km 2 má tato informační centra tři. Nelze 84

78 samozřejmě zcela srovnávat americký národní park s CHKO na území České republiky, ovšem například v problematice informačních center by si ta česká mohla vzít inspiraci. 1.4 Spolupráce na Kokořínsku Jak jiţ bylo zmíněno v teoretické části této práce moţnosti rozvoje cestovního ruchu v CHKO, jednou z moţností rozvoje regionu nebo oblasti je spolupráce subjektů, které v oblasti působí. Na Kokořínsku je situace v oblasti spolupráce následující. V chráněné krajinné oblasti Kokořínsko by se spolupráce nebo partnerství mohly aktivně účastnit následující subjekty: Obce několik obcí na Kokořínsku jiţ pro turisty slouţí jako místa k podávání informací, tyto obce byly jmenovány výše v textu, viz kapitola Turistická informační centra. Stále jich je však minimum, protoţe tato sluţba s sebou nese další finanční náklady, na které bohuţel v místních rozpočtech není dostatek finančních prostředků. Informační centra slouţí k propagaci oblasti, plní funkci prostředníka mezi návštěvníkem destinace a poskytovatelem sluţby (místním podnikatelem). Základem úspěšné činnosti informačních center je především vysoká kvalifikovanost a skvělé profesionální chování pracovníků. Oblast Kokořínska bohuţel nedisponuje informačními centry špičkové úrovně, důvodem je opět vysoká finanční náročnost provozování těchto center. Proto informační činnost na různé úrovni často poskytují samotné obce, obecní úřady nebo často navštěvované památky. Místní podnikatelé jiţ z principu podnikání coţ je dosaţení a maximalizace zisku nejsou příliš ochotní vstupovat do partnerství, která by jim nepřinesla přímý zisk, ale týkala se například pouze propagace a popularizace regionu. Často podceňují význam vybudování jednotného image destinace, pod kterým by vystupovala na národním a mezinárodním trhu. Drobní místní podnikatelé mají také občas trochu omezený pohled na fungování trhu cestovního ruchu a nové trendy a vývoj, který neustále probíhá. Jsou pasivní ve vyhledávání nových informací a nepřizpůsobiví novým podmínkám. Místní obyvatelé disponují obrovskou výhodou a to tou, ţe znají perfektně region, do kterého turisté přijíţdí. Jejich participace na cestovním ruchu by se dala zvýšit například různými školeními (v oblasti ekologie, jazykové kurzy) nebo jejich zapojením do 85

79 podnikání. Například výroba místních typických výrobků (víno, čerstvé domácí mléčné výrobky sýry, tvarohy, jogurty, pekařské výrobky). Kulturní zařízení a média můţe se jednat o různé slavnosti obcí, jejich výročí, nově vytvořené akce. Spolupráce s ostatními subjekty ve formě pronájmu prostorů, poskytnutím poradenství, zázemí, zkušeností. Média pomáhají dostávat destinaci do širšího povědomí. Na Kokořínsku tuto úlohu plní především tisková média a to místní zpravodaje, přílohy regionálních deníků, časopisy a letáky. Problémem je, ţe se tato místní média často nedostanou za hranici regionu, tudíţ jsou poměrně kontraproduktivní. Místní svůj kraj znají a ten, komu jsou tyto materiály určené, se jich většinou nedočká. Správa CHKO Kokořínsko disponuje perfektní znalostí místní přírody a krajiny, vytváří koncepty její ochrany. Jejím cílem by mohlo být vytvořit zázemí a koncept ekologické výchovy pro návštěvníky regionu a pomocí spolupráce a partnerství s dalšími subjekty v regionu tuto osvětu neustále rozšiřovat mezi veřejnost turisty, místní obyvatele, místní podnikatele a další subjekty. Místní sdruţení, spolky na Kokořínsku působí Sdruţení obcí Kokořínska, které dříve spolupracovalo s MAS Vyhlídky. Sdruţení obcí Kokořínska má většinou pouze své vlastní projekty, pro které nevyhledává partnera. Nárazově spolupracuje s jiţ výše zmíněnou MAS Vyhlídky a Správou CHKO Kokořínsko. Příleţitost pro partnerství by mohlo být sdruţení ze sousedního regionu LAG Podralsko. Přestoţe navrhuji, aby celou ekologickou osvětu měla na starost Správa CHKO, zároveň si myslím, ţe by měla také úzce spolupracovat s místními subjekty, především v oblasti propagace komunikace se zákazníkem. Měl by zde být jednotný způsob vystupování celé oblasti/regionu, jednotný způsob propagace, aby potenciální návštěvník přesně věděl, do jaké oblasti jede a nesetkal se s jakousi rozkouskovaností regionu. Ale aby jak přírodní atraktivity, tak atraktivity kulturní byly marketingově provázané a vystupovaly vůči okolí jednotně. Například aby návštěvníkovi, který jede navštívit Máchovo jezero, bylo ještě před příjezdem jasné, ţe jede do Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Tudíţ vytvořit z pohledu marketingu cestovního ruchu jednotnou oblast. Na marketingové strategii Kokořínska se v současné době pracuje. 86

80 2 FORMY CESTOVNÍHO RUCHU OPTIMÁLNÍ PRO OBLAST KOKOŘÍNSKA Potenciál, který CHKO Kokořínsko nabízí je velice unikátní a pro potřeby cestovního ruchu cenný. Nabízí totiţ jak mnoţství přírodních atraktivit, tak širokou škálu kulturních památek. Z přírodního bohatství jsou to nádherná skalní města a skalní útvary (především jedinečné skalní hřiby tzv. kokořínské pokličky). A kulturně historické památky jako je hrad Kokořín, zámky Houska, Vidím, Tupadly, Bezděz, mnoţství zřícenin a několik vesnických památkových rezervací (např. Lhota, Dobřeň, Olešno, Nosálov). Mnoţstvím venkovských usedlostí, statků a dalších objektů tato oblast nabízí potenciál pro rozvoj šetrných forem cestovního ruchu, které jsou uvedeny níţe v textu. Optimální formy cestovního ruchu pro CHKO Kokořínsko jsou takové formy, které jsou šetrné k ţivotnímu prostředí. Jedná se především o venkovskou turistiku a její dvě podformy - ekoturismus a agroturismus. Obě tyto formy respektují principy udrţitelného rozvoje, které byly podrobně rozepsány v teoretické části této práce. Tyto dvě formy naplňují cíle, o které je třeba usilovat v rámci rozvoje cestovního ruchu v chráněné krajinné oblasti. Dalšími moţnými aktivitami CR v oblasti cenné krajiny Kokořínska jsou pěší turistika, cykloturistika, hipoturistika (myšlena především jako doplňková aktivita venkovské turistiky) a kulturně poznávací cestovní ruch (poznávání místních měst, vesnických památkových rezervací). Oblast Kokořínska má potenciál vytvořit ze sebe také tzv. záţitkovou destinaci, jejíţ podstata by byla v enoturismu podtypu gurmánského turismu, který se zabývá cestováním za vínem. Oblast Mělnicka a Litoměřicka je známá úrodná oblast pro pěstování vinné révy. Pro milovníky vína by mohlo být velmi atraktivní prozkoumávání krás Kokořínska po značených vinných stezkách, které by nabízely degustaci místních vín, příjemné posezení a informace o navštívených místech. 3 DOPADY CESTOVNÍHO RUCHU NA CHKO KOKOŘÍNSKO Na základě dvou předchozích částí této diplomové práce (část teoretická a část analytická) lze konstatovat, ţe vliv cestovního ruchu na oblast CHKO Kokořínsko je 87

81 v podstatě zanedbatelný. Tento závěr lze dokázat na základě porovnání návštěvnosti dvou nejznámějších turistických cílů na Kokořínsku hradů Kokořín a Houska s turisticky významnými památkovými objekty na území České republiky. Oba místní hrady mají téměř desetinásobně menší návštěvnost neţ porovnávané památky. Dalším důkazem relativní nevýznamnosti pro cestovní ruch můţe být srovnání velikost CHKO Kokořínsko s ostatními CHKO a národními parky na území ČR, coţ lze stanovit na základě Přílohy 1 Seznam CHKO v ČR. CHKO Kokořínsko patří mezi středně velké CHKO. Na následujících řádcích budou popsány jednotlivé aspekty udrţitelnosti s jejich konkrétním dopadem na CHKO Kokořínsko. Z ekonomických dopadů cestovního ruchu na Kokořínsko je to například moţnost investování do místní turistické infrastruktury obnova a dobudování sítě stezek pro pěší turistiku a cykloturistiku. Z negativních ekonomických dopadů je nutné zmínit problematiku sezonnosti v oblasti Kokořínska, kdy zde absolutně neexistuje sezona zimní. Především podnikatelé v pohostinství jsou nuceni přes zimu své podniky zavřít, neboť by jim nevydělaly ani na provoz. V podobné situaci jsou zde i podnikatelé poskytující ubytovací sluţby. Další doplňkové sluţby nejsou na Kokořínsku zastoupeny ve významnějším měřítku. Socio kulturní jevy jsou na Kokořínsku prozatím spíše neutrální nebo pozitivní. Obecně se tyto jevy věnují především vztahu místních obyvatel s turisty. Jelikoţ je oblast Kokořínska prozatím spíše méně turisticky navštěvovaná oblast a to jen v letním období, nemají místní obyvatelé potřebu pociťovat vůči turistům nějaké negativní emoce. Jediným střediskem celého Kokořínska, kde je zvýšená koncentrace turistů je obec Kokořín, kde se nachází stejnojmenný hrad a především v období letních prázdnin zde můţe být vyšší koncentrace turistů a návštěvníků. Pozitivní vlivy cestovního ruchu na Kokořínsku jsou vyjádřeny především příjmy místních podnikatelů z turistů (pohostinství, ubytování, prodej suvenýrů). Environmentální dopady se zde také příliš neprojevují. Na území CHKO je vyhlášeno několik zvláště chráněných území, kam je přístup turistům zakázán, tudíţ není prostředí nijak poškozováno. Celá chráněná krajinná oblast je rozdělena do jednotlivých zón ochrany a je zde pečlivě označeno, co se smí a nesmí v jednotlivých zónách. Negativními environmentálními jevy na Kokořínsku je poškozování pískovcových skal 88

82 nedisciplinovanými horolezci a nadměrné vyuţívání pěších stezek okolo nejznámějších skalních útvarů. 89

83 ZÁVĚR Chráněná krajinná oblast Kokořínsko nepředstavuje z hlediska cestovního ruchu významnou destinaci národního nebo mezinárodního významu. Je to způsobeno především její menší velikostí (272 km 2 ). Skutečnost, ţe Kokořínsko pravděpodobně nikdy nebude masově vyuţívanou turistickou destinací, je způsobena také přítomností chráněné krajinné oblasti. To znamená, ţe prim bude mít vţdy ochrana přírody, krajiny, fauny a flory před potřebami turistů nebo návštěvníků. Tento fakt je veskrze pozitivní a v souladu s problematikou této diplomové práce tj. udrţitelností. I přes výše zmíněná tvrzení má Kokořínsko šanci stát se atraktivní destinací především pro tuzemskou rekreaci, kterou budou návštěvníci vyhledávat a především se do ní zas a znova vracet. Jedná se o unikátní území, které se pyšní pestrou jedinečnou přírodní nabídkou, která se mísí s kulturně historickými skvosty. Z přírodních předpokladů jsou zde nejtypičtější kokořínské pokličky (mšenské a méně známé jestřebnické). Tyto pokličky se staly symbolem celé chráněné krajinné oblasti Kokořínsko stejně jako je např. Pravčická brána symbolem národního parku Česko saské Švýcarsko. Dalším symbolem oblasti je hrad Kokořín, který dal celé oblasti jméno. V jeho stínu zůstává neméně romantický hrad Houska, ve kterém je tajemná brána do pekel. Nedaleko obou hradů leţí slavný Máchův hrad Bezděz, který není přímo součástí CHKO Kokořínsko, pokud však dojde k plánovanému rozšíření stávající CHKO o území Máchova kraje, bude se celá oblast pyšnit těmito třemi historickými skvosty. Mimo výše zmiňované známé hrady se v oblasti nachází bezpočet skalních hrádků a zřícenin, které také nabízejí pohled do minulosti a moţnost nasát středověkou atmosféru. Většina těchto objektů se bohuţel kvůli nedostatku péče pomalu rozpadá a stále více chátrá. Jejich problémem je také malá všeobecná známost, takţe o těchto středověkých klenotech vědí většinou pouze místní obyvatelé. Dalším plusem oblasti je její protkanost stezkami pro pěší turistiku a cykloturistiku. Nachází se zde mnoho kilometrů poměrně dobře značených tras, jejich problémem je nedostatečné turistické zázemí. Počínaje nedostatkem nebo špatným stavem informačních tabulí a konče absencí odpočívadel, piknikových míst, toalet nebo tábořišť. Dalším nedostatkem je výrazné přetěţování nejznámějších stezek, kdy dokonce dochází k poškozování vegetačního krytu, hromadění odpadků apod. Snahou 90

84 subjektů působících v oblasti by mělo být rozmělnění turistů po celé oblasti, aby nedocházelo k jejich akumulaci na jedno místo. Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnotit potenciál, který CHKO Kokořínsko pro cestovní ruch nabízí. A zároveň popřemýšlet zda je moţné rozvíjet cestovní ruch v této oblasti v souladu s udrţitelností. Postupným bádáním jsem zjistila, ţe vliv cestovního ruchu na Kokořínsku má na udrţitelnost téměř minimální vliv. Je to způsobeno především tím, ţe se jedná o malou oblast a cestovní ruch zde nehraje významnou roli. Můţe to být způsobeno tím, ţe Kokořínsko v podstatě nenabízí ojedinělý produkt nebo atraktivitu, kterou by turisté nebo návštěvníci nemohli navštívit nikde jinde. Samozřejmě Kokořínské pokličky jsou jedinečné, souhrnně je ale oblast Kokořínska další ze skalních měst, kterých je v ČR několik (např. Česko saské Švýcarsko, Český ráj, Broumovsko). Turisté tak například navštíví jinou destinaci se skalními útvary a uţ nemají potřebu jet na Kokořínsko. Dalším důkazem, ţe Kokořínsko je pro cestovní ruch spíše okrajovou destinací je absence hotelových řetězců případně obecně hromadných ubytovacích zařízení. Většina lůţek je nabízena v ubytování v soukromí nebo rodinných penzionech s menší ubytovací kapacitou. Z takto nastavené nabídky ubytovacích sluţeb by mohli místní obyvatelé ještě více těţit tím, ţe by se pokoušeli nabízet produkty venkovské turistiky. Venkovská turistika je pro rozvoj cestovního ruchu v souladu s principy udrţitelnosti ideální volbou. Kokořínsko pro tento typ turismu nabízí ideální především materiální podmínky nachází se zde mnoţství rekreačních chat, chalup, bývalých budov JZD a statků. Ovšem nejpádnějším důvodem proč zde nemá cestovní ruch dostatečný význam, který by mohl nějak ovlivnit své okolí, je absence zimní sezony. Celé Kokořínsko funguje pouze v letní sezoně. Jednoduše zde neexistuje taková nabídka sluţeb, která by do této destinace turisty nebo návštěvníky v zimním období nalákala a přiměla jet. Mým dílčím cílem bylo zjistit úroveň spolupráce mezi jednotlivými subjekty, které se v CHKO Kokořínsko nějakým způsobem angaţují. Zkoumanými subjekty byla Správa CHKO Kokořínsko, Sdruţení obcí Kokořínska, TIC, obce, místní podnikatelé a veřejnost. V současné době zde neprobíhá ţádná výraznější forma partnerství nebo spolupráce. Správa CHKO Kokořínsko vyvíjí určité snahy o koordinaci méně významných aktivit jako je např. obsah informačních desek a tabulí. 91

85 Dále jsem si pro potřeby práce zvolila dvě hypotézy. První hypotézou bylo, ţe úroveň partnerství a spolupráce v oblasti CHKO Kokořínsko není na vyhovující úrovni. Hypotéza se mi částečně vyvrátila, neboť Správa CHKO Kokořínsko vyvíjí určitou aktivitu v koordinaci činností jednotlivých subjektů v oblasti (viz předchozí odstavec). Má druhá hypotéza, ţe turistická sezona je na Kokořínsku pouze v letní sezoně se mi plně potvrdila. Zimní sezona zde opravdu není a je zde také problém sehnat základní sluţby (ubytování, stravování) v zimním období, protoţe většina podnikatelů přes zimu jednoduše nefunguje. Tato práce byla zpracována pomocí analýzy sekundárních dat a následné celkové SWOT analýzy oblasti, kdy jsem sehnala data jiţ dříve sebraná a pokusila jsem se z nich udělat nové závěry a poznání. Dále jsem se pokusila popřemýšlet nad novými moţnostmi rozvoje udrţitelného cestovního ruchu v této oblasti. K vytvoření práce jsem vyuţívala především různých tištěných průvodců, zaměřených na oblast Kokořínsko. Po celou dobu zpracování práce jsem komunikovala s pracovníky ze Správy CHKO Kokořínsko a zaměstnanci Sdruţení obcí Kokořínska. Dále jsem ke své práci vyuţívala internetové zdroje jako www stránky, elektronické sborníky, výroční zprávy a články. 92

86 LITERATURA [1] ADAMOVIČ, J.: Geologický základ kokořínské krajiny. In: [online].[cit ]. Dostupné z: [2] Agentura ochrany přírody a krajiny [online] [cit ]. Dostupné z: [3] Akce na Kokořínsku. Kokorin.info [online] [cit ]. Dostupné z: [4] Analýza rozvoje cestovního ruchu na území MAS Vyhlídky Dostupné z: okumenty/analyza%20cestovniho%20ruchu.pdf [5] Aopk.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [6] ATTL, P. a NEJDL, K.:Základy turismu I. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, ISBN [7] BAREŠ, B. a kolektiv: Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech. Mmr.cz[online] [cit ]. Dostupné z: [8] BENEŠ, L. a kolektiv: Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech. Praha, 2008 [9] BERAN, L. a kolektiv. Plán péče chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko na období České Budějovice: Protisk, [10] BERÁNEK, J.: Satelitní účet cestovního ruchu. Satelitní účet cestovního ruchu [online] [cit ]. Dostupné z: [11] Cenia.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 93

87 [12] Cittadella.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: [13] Cizp.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [14] DANÍČEK, L.: Turistika v CHKO. [online] [cit ]. Dostupné z: [15] Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu. Mmr.cz [online] [cit ]. Dostupné z: a e8a-7a397fa1635c/getfile5_3.pdf [16] Environmental Impacts. United Nations Environment Programme [online] [cit ]. Dostupné z: ytourism/impactsoftourism/environmentalimpacts/tabid/78775/default.aspx [17] FREYER, Walter. Tourismus Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, ISBN [18] Globalizace a římský klub. Nar.myslenka.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [19] Historie hradu houska. Hradhouska.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [20] Hrad Bezděz. Hrad-bezdez.eu [online] [cit ]. Dostupné z: [21] Hrad Kokořín. Hradkokorin.eu [online] [cit ]. Dostupné z: [22] Hrad Kokořín. Hrad-kokorin.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [23] Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Cittadella.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 94

88 [24] CHKO Kokořínsko o krok blíţe rozšíření: končí meziresortní připomínkové řízení. Ekolist.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [25] Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. [online] [cit ]. Dostupné z: /Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Koko%C5%99%C3%A Dnsko#Dopravn.C3.AD_obslu.C5.BEnost [26] Informace o systémech environmentálního managementu. Firemní servis.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [27] Kokořín. Hrady.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [28] Kokořín. Kokorin-kokorinsko.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [29] Kokořín aneb romantická rekonstrukce historie. Kokorin-kokorinsko.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [30] Kokořínsko. Booking.com [online] [cit ]. Dostupné z: [31] Kokořínsko - osídlení a vesnice. Lidova-architektura.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [32] Kokořínsko. Kokorinsko.net [online] [cit ]. Dostupné z: [33] Kokořín a Kokořínsko [online] [cit ]. Dostupné z: 95

89 [34] Kokořín a Kokořínsko. Kokorin.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [35] Kokořín a Kokořínsko. Kokorin.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [36] Kokořín a Kokořínsko. Kokorin.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [37] Kokořínské rokle a údolí. Ceskolipsko.info [online] [cit ]. Dostupné z: [38] Krajinotvorné programy. Kokorinsko.ochranaprirody.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [39] Máchův kraj - nová část CHKO Kokořínsko. Casopis.ochranaprirody.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [40] Kolektiv Konsorcia SPROR Plus. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2007 [41] Marketing cestovního ruchu Kokořínska. Risy.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [42] Marketing cestovního ruchu Kokořínska. Fondyeu.eu [online] [cit ]. Dostupné z: [43] MUSIL, M.: Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu (metody, postupy, přístupy, teoretické aspekty). Jindřichův Hradec: Oeconomica, ISBN [44] Natura Kokorinsko.ochranaprirody.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [45] NEZBEDA, V.: Průvodce po Mělníku, Liběchově, Kokoříně a okolí. [46] NOVOTNÁ, D.: Kokořínsko. Praha: Olympia a.s., ISBN

90 [47] OKRAŠLOVACÍ SPOLEK PRO MŠENO A OKOLÍ. Průvodce údolím Kokořínským a Mšenským Švýcarskem. Mělník. [48] PÁSKOVÁ, M.; ZELENKA, J.: Cestovní ruch výkladový slovník. Česká republika 2002, Ministerstvo pro místní rozvoj [49] PÁSKOVÁ, M. a ZELENKA, J.: Vlivy cestovního ruchu na přírodní a sociokulturní prostředí. SWOT analýza. Masový a individuální cestovní ruch. In: [online] [cit ]. Dostupné z: t/vlivytext.pdf [50] Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko na období [51] Projekt národní spolupráce. Vyhlidky.eu [online] [cit ]. Dostupné z: [52] RYGLOVÁ, K. a kol.: Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN [53] SOUKUP, V. a DAVID, P.: Kokořínsko a Mělnicko, průvodce po Čechách Moravě a Slezsku. Praha: Soukup a David, ISBN 80- [54] Sdruţení obcí Kokořínska. Kokorinsko.info [online] [cit ]. Dostupné z: [55] Sdruţení obcí Kokořínska. Kokorinskysok.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [56] Správa CHKO Kokořínsko [online] [cit ]. Dostupné z: [57] SOUKUP, V., DAVID, P.: Kokořínsko a Mělnicko, Průvodce po Čechách Moravě a Slezsku. Praha: Soukup a David, ISBN [58] Správa CHKO Kokořínsko [online] [cit ]. Dostupné z: [59] STEBLOVÁ, D.: Ochrana přírody v ČR. Praha, Dostupné z: 97

91 [60] Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Praha, 2004 [61] STŘÍBRNÁ, M.: Podmínky rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných oblastech a národních parcích. Mmr.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [62] STUDNIČKA, P. Základy cestovního ruchu: Studijní opora pro kombinovanou formu studia. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., s. ISBN [63] ŠULC, F.: Putování s říčkou Pšovkou Kokořínskem. Doksy, [64] Turistický potenciál regionů. Czechtourism.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [65] Tvorba produktů cestovního ruchu vázaných na přírodní dědictví venkova. Masmoravsky-kras.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [66] Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu ve vztahu k řešení regionálních disparit. Brno: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., [67] UZEL, K.: Vývoj turistiky a značení na Kokořínsku. Kokorin.info [online] [cit ]. Dostupné z: [68] Vlivy cestovního ruchu. In: [online] [cit ]. Dostupné z: [69] Vrátenská hora u Mšena. Rozhlednyunas.cz [online] [cit ]. Dostupné z: [70] Z Kokořínska do Podralska. Lagpodralsko.com [online] [cit ]. Dostupné z: [71] Zákon o ţivotním prostředí. In: č.17/1992 Sb

92 [72] Základní data a fakta o cestovním ruchu. In: Czechtourism.cz [online]. 20 [cit ]. Dostupné z: [73] Zlatý pruh Polabí. Polabi.com [online] [cit ]. Dostupné z: [74] Zonace CHKO Kokořínsko. Kokorinsko.ochranaprirody.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 99

93 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Příloha 6 Příloha 7 Příloha 8 Příloha 9 Seznam CHKO v ČR Hranice CHKO Kokořínsko Kokořínsko z pohledu celorepublikového, regionálního a místního Turistické stezky na Kokořínsku Cyklistické stezky na Kokořínsku Demonstrace návštěvnosti TIC na Kokořínsku Aktivity v jednotlivých zónách CHKO Speciálně chráněná území v CHKO Kokořínsko Fotografické materiály 100

94 PŘÍLOHA 1 - Seznam CHKO V ČR Název Rozloha (v km 2 ) Okresy, do kterých zasahuje CHKO Beskydy 1160 Vsetín, Frýdek Místek, Nový Jičín CHKO Bílé Karpaty 715 Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín CHKO Blaník 41 Benešov CHKO Blanský les 212 Český Krumlov, České Budějovice, Prachatice CHKO Broumovsko 410 Náchod, Trutnov CHKO středohoří České 1063 Česká Lípa, Děčín, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí n. Labem CHKO Český kras 128 Praha západ, Beroun, Praha 5 CHKO Český ráj 92 Semily, Mladá Boleslav, Jičin CHKO Jeseníky 744 Bruntál, Jeseník, Sumperk CHKO Jizerské hory 366 Liberec, Jablonec n. Nisou, Semily CHKO Kokořínsko 272 Mělník, Česká Lípa, Litoměřice, Mladá Boleslav CHKO Křivoklátsko 628 Plzeň sever, Beroun, Kladno, Rakovník, Rokycany CHKO pískovce CHKO Pomoraví Labské Litovelské 324 Děčín, Ústí n. Labem 96 Olomouc, Šumperk CHKO Luţické hory 268 Liberec, Česká Lípa, Děčín

95 CHKO Moravský kras 94 Blansko, Brno venkov, Brno město CHKO Orlické hory 204 Rychnov n. Kněţnou, Ústí n. Orlicí CHKO Pálava 83 Břeclav CHKO Poodří 82 Frýdek Místek, Nový Jičín, Ostrava CHKO Slavkovský les 610 Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Tachov CHKO Třeboňsko 700 Jindřichův Hradec, Tábor, České Budějovice CHKO Ţďárské vrchy 709 Ţďár n. Sázavou, Svitavy, Chrudim, Havlíčkův Brod CHKO Ţelezné hory 284 Chrudim, Havlíčkův Brod Název Rozloha v km 2 Datum vyhlášení České Švýcarsko Krkonoše Podyjí Šumava Zdroj: _%20cz_%20web.pdf

96 PŘÍLOHA 2 Hranice chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Tento detailní popis hranic chráněné krajinné oblasti Kokořínsko jsem doslovně převzala z internetových stránek Správy CHKO Kokořínsko. Hranice chráněné krajinné oblasti (dále jen CHKO) začíná u nádraţí Lhotka u Mělníka na křiţovatce silnice Mělník - Mšeno a Kokořínský důl - Lhotka. Odtud jde po okresní silnici severním směrem v délce cca 500 m k bývalé ţeleznici ze Lhotky ke Střednici. Přechází na bývalou trať, kterou sleduje severozápadním směrem aţ ke křiţovatce s místní komunikací vedoucí přes Bundol do Vysoké. Hranice CHKO přechází na tuto komunikaci a po průchodu obcí Vysoká přechází na místní komunikaci přes kótu Humenský vrch do obce Chodeč. Zde hranice navazuje opět na okresní silnici do Horní Zimoře a dále do obce Ţelízy. Zde se lomí k jihu a po silnici po cca 500 m přechází směrem západním přes údolí Liběchovky cestou kolem koupaliště. Hranice navazuje na místní komunikaci vedoucí jiţně od Malého Hubenova směrem jihozápadním a dále severozápadním na jiţní okraj lesního komplexu ješovických lesů. Pokračuje po polní cestě sledující okraj lesa severozápadním směrem a stáčí se přes výběţek lesa do obce Ješovice. Z obce jde směrem severozápadním polní cestou vedoucí k Hraběcí kapli a dále k Mariánské kapli v lesním komplexu. Zde opouští území středočeského kraje a přechází do kraje severočeského po lesní a dále po polní cestě do obce Brocno. Dále sleduje okresní silnici do obce Chcebuz, kde se otáčí k severovýchodu po místních komunikacích přes osady Veselí, Újezd a dále polní cestou směrem severním ke kótě 339 m na silnici Bylochov - Strachaly. Po této silnici jde směrem východním v délce cca 700 m, pak přechází na polní cestu přes kótu 321 do obce Mošnice. Hranice odtud sleduje proti proudu toku Obrockého potoka aţ k okresní silnici Zakšín - Tuhaň. Odtud probíhá po okresní silnici přes obec Tuhaň, Obrok, Domašice, Blíţevedly. Za obcí Blíţevedly přechází na těleso ţelezniční dráhy, které sleduje směrem severním, později východním, kolem kopce Ronov, aţ k polní cestě vedoucí kolem kříţku a ústící východně od obce Litice na okresní silnici. Dále hranice pokračuje směrem východním

97 na Holany a dále na Loubí. Ve vzdálenosti cca 1 km před touto obcí uhýbá do osady Sušice a pokračuje jiţním směrem do obce Dřevčice. Okresní silnice vede dále do Dubé, kterou prochází, u mlýna Nedamov odbočuje po silnici na východ do obce Korce a dále směrem k obci Tachov, u kóty 302 cca 700 m před obcí přechází na polní cestu odbočující směrem jihovýchodním a pak po silnici jiţním a jihozápadním kolem kóty 348 k silnici Dubá - Ţdírec. Tuto silnici sleduje směrem východním přes obec Ţdírec, Luka aţ ke kótě 281 na silnici Okna - Ţďár. Zde se hranice ostře lomí k jihu po okresní silnici do obce Ţďár a vstupuje na území středočeského kraje silnicí směrem na Nosálov. Z Nosálova sleduje okresní silnici přes Lobeč, Mšeno, Nebuţely, Střemy a končí opět u nádraţí Lhotka u Mělníka. Zdroj: Charakteristika oblasti. Ochrana-prirody.cz [online] [cit ]. Dostupné z:

98 PŘÍLOHA 3 - Kokořínsko z pohledu celorepublikového, regionálního a místního Logo CHKO Kokořínsko Zdroj:http://www.google.cz/imgres?iurl=http://www.roubenka.eu/img/chkokoko.gif&i mgrefurl.com Vymezení v rámci ČR Zdroj:http://www.infodatasys.cz/lesnioblasti/cr/np_chko.htm

99 POKRAČOVÁNÍ PŘÍLOHY 3 - Regionální vymezení Zdroj:

100 POKRAČOVÁNÍ PŘÍLOHY 3 - Mapa CHKO Kokořínsko Zdroj: ttp://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=mapa&site=chko_kokorinsko_cz

101 PŘÍLOHA 4 Turistické stezky na Kokořínsku Číslo stezky a její barva Popis trati 0004 Mělník Lhotka Harasov Ráj Houska (Máchova cesta) 0345 Houska Ţďár Bezděz 0053 Mšeno Sedlec Kokořínský důl 0095 Okruh nad autokempem Kokořín 1005 Mělnická Vrutice Řepínský důl Zahájí 1069 Skramouš Lobeč Vrátenská hora Houska 1070 Kokořín, Dolina hrad Kokořín Zimořský důl 1077 Okruh kolem Liběchova: Liběchov Boţí Voda Ţelízy Liběchov 1081 Mšeno Bílka Náckova rokle Močidla Apatyka Pokličky 1082 Mšeno Obří hlava a Ţába Pokličky Jestřebice Chudolazy 1083 Vojtěchov Planý důl Nedvězí 3025 Mělník Liběchov Rač Dubá 3027 Velký mšenský okruh: Mšeno Sedlec Kokořín, Dolina jeskyně Nedamy Jestřebice Vojtěchov Mšeno 3091 Mšeno hájovna Na Rovinách Vyhlídky Brusné Konrádov Horní Vidim 3114 Velký okruh kolem Mělníka: Mělník, zámek Mlazice Chloumek Mělnická Vrutice Vavřineč Kly, Záboří Kelské Vinice hotel Ludmila Mělník, zámek 3122 Faraon Náckova rokle

102 6019 Nosálov Na Fučíkovském 6085 Jestřebice Klemperka - Truskavenský důl 6090 Chloumek Vysoká - Harasov 6091 Ţelízy Dolní Vidim Nedvězí 6093 Cinibulkova stezka 6095 Nad Studáneckou roklí Ráj Střezivojice 6110 Okruh kolem Hradska 6145 Kolo Hostín U zemljanek, rozc Pšovka, autokemp Lhotka 6958 Zakšín bus Nedvězí, vrchol Dubá Zdroj:

103 POKRAČOVÁNÍ PŘÍLOHY 4 - Mapa turistických stezek Zdroj:http://www.sdruzenikokorinsko.cz/html/mapa_trasy.htm

104 PŘÍLOHA 5 - Cyklistické stezky na Kokořínsku Číslo cyklostezky Počet km Trasa cyklostezky 2 56,8 Praha-Husinec-Kralupy nad Vltavou-Mělník- Brozánky a dále Štětí-Dobřín-Litoměřice- Hřensko ,9 Mělník- Stará Boleslav-Byšičky-Nymburk- Týnec n- Labem ,1 Vinoř- Liblice-Lhotka ,2 Lhotka-Ráj ,3 Ráj-Nosálov-Vinec Beřkovice-Mělník-Lhotka ,5 Mšeno - Chorušice ,3 Hlučín - Chorušice ,9 Kokořínský důl - Ţelízy ,1 Na dole - Dobřeň ,4 Jestřábice-Tupadly Zdroj: Poznámka: Na kole se dají dosáhnout také další zajímavé lokality s dojezdem do 15ti km. Jsou to Bezděz, Bludiště, Čap, Čertovy hlavy, Doksy- zámek, Dolní Běřkovice, Dubá, Harasov, Houska, Kokořín Staráky, Mělník, Mělník zámek Neuberk, Mšeno, Mšenské Pokličky, Nedamy, Vidim, Vrátenská hora, Vrátno, Ţďár.

105 POKRAČOVÁNÍ PŘÍLOHY 5 - Mapa cyklostezek Zdroj:

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Projekt Svatostánek českého vinařství a cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Svatostánek českého vinařství Číslo operačního programu: CZ.1.09 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Ing. Kateřina Setunská _ 7.12.2012 Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu DP obhájena na

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj Proč je současný trend neudržitelný? Co je to TUR základní mezníky pohledu (ANKETA) Společenský rozhodovací proces Indikátory TUR (hodnocení situace) Agenda 21

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park

Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park Východiska pro cestovní ruch ve zvláště chráněných územích Příklad z Britské Kolumbie Bowron Lake Provincial Park Jiří Štyrský Bohumil Půža BOWRON LAKE PROVINCIAL PARK Poloha: Severní Amerika Kanada -

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Udržitelný rozvoj venkova 2. Problémy rozvoje venkova 3. Marketing v cestovním ruchu 4. Marketingový mix venkovského cestovního ruchu

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více