Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb ve městě Lanškroun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb ve městě Lanškroun"

Transkript

1 Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb ve městě Lanškroun pro období

2 Obsah: 1. Úvod do problematiky Komunitní plánování 1.2. Kdo se účastní komunitního plánování sociálních sluţeb (KPSS) 1.3. Fáze komunitního plánování Přípravná fáze Analyticko-popisná fáze Fáze plánování Fáze realizační 1.4. Komunitní plánování v Lanškrouně 1.5. Sociální sluţby Druhy a formy sociálních sluţeb Obsah základních činností 2. Popis aktuální sociální situace ve městě Lanškroun (sociodemografická analýza) Poloha města Lanškroun 2.2. Správní obvod a administrativní členění města 2.3. Stručná charakteristika města 2.4. Obyvatelstvo 2.5. Specifika věkového sloţení obyvatel správního obvodu města Lanškroun 2.6. Prognóza věkového sloţení obyvatelstva 2.7. Rodinný stav obyvatelstva 2.8. Sloţení obyvatelstva podle národnosti a státního občanství 2.9. Pohyb obyvatelstva města Lanškroun v roce Vzdělanost obyvatelstva Ekonomická aktivita obyvatel Dojíţďka za prací a do škol Nezaměstnanost Kriminalita a sociálně patologické jevy Trestná činnost dětí a mladistvých Drogová scéna Preventivní aktivity Vybavenost města Lanškroun 3. Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb města Lanškroun v období Řídící skupina 3.2. Pracovní skupiny 3.3. Obecné cíle 3.4. Dílčí cíle Pracovní skupina: Senioři, osoby se zdravotním postiţením a osoby sociálně vyloučené Pracovní skupina: Rodina, děti, riziková mládeţ a národnostní menšiny 3.5. Bezbariérovost města 4. Závěr Přílohy - Seznam sociálních a souvisejících veřejných institucí působících ve správním obvodu Lanškroun.33 - Výsledky dotazníkového šetření..44 2

3 1. Úvod do problematiky 1.1. Komunitní plánování Komunitní plánování (KP) je metodou, jejíţ podstata spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma týká a zároveň je způsobem uvaţování o lidech a jejich problémech. Tato metoda nám umoţňuje řešit sloţité úkoly a problémy, které se týkají mnoha lidí a které mají přímý dopad na jejich ţivoty. V ČR je metoda KP vyuţívána především při plánování oblasti poskytování sociálních sluţeb. Potřeba samosprávných celků (kraje, města, obce) řádně plánovat nabídku sociálních sluţeb pro obyvatele svých správních obvodů vznikla s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, který nabyl účinnosti k KP zajišťuje svobodnou účast lidí na rozhodování o důleţitých otázkách jejich ţivota. Skrze tuto metodu zodpovědné orgány jednají tak, aby výstupy jejich činnosti odráţely vůli a potřeby obyvatel daného města (obce, regionu ). Zároveň směřuje k tomu, aby plánované kroky a řešení co nejlépe vyuţívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší uţitek a spokojenost Kdo se účastní komunitního plánování sociálních sluţeb (KPSS)? Uživatelé - jsou konečnými příjemci sociálních sluţeb (např. lidé se zdravotním postiţením, senioři, rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší apod.) Poskytovatelé jsou ti, kdo uţivateli za úplatu, případně zadarmo poskytují sluţby či jiné plnění (např. zapůjčení kompenzačních pomůcek) Zadavatelé jsou subjekty, které jsou odpovědné za zajištění sociálních sluţeb v regionu (zpravidla se jedná o obec, město, kraj) Triáda je řídící skupinou, která je tvořena zástupci z řad uţivatelů, poskytovatelů a zadavatelů Rozšířená triáda další účastníci zapojení do procesu KPSS z řad uţivatelů, poskytovatelů a zadavatelů (v organizační struktuře jsou začleněni do pracovních skupin) Komunitní plánování je dlouhodobý a cyklický proces. 3

4 Hlavním cílem celého procesu je vytvoření komunitního plánu. Komunitní plán neboli plán rozvoje sociálních sluţeb je výsledkem činnosti účastníků na KP. Přínosem tohoto plánu pro samosprávný celek je: zapojuje všechny subjekty do řešení budoucích problémů, v ideálním případě i potenciální uţivatele zvyšuje pocit příslušnosti a sounáleţitosti k místní komunitě podporuje dialog mezi občany navzájem podporuje dialog mezi obyvateli a vedením samosprávného celku (tj. města, obce) zajišťuje dostupnost a kvalitu sociálních sluţeb v potřebné výši na místní úrovni zajišťuje efektivní vynakládání zdrojů v oblasti sociálních sluţeb přesným zaměřením na uţivatele, poskytovatele a region. Výsledkem je propracovaný systém sociálních sluţeb na místní úrovni, který průběţně reaguje na potřeby uţivatelů a zajišťuje efektivní vynakládání zdrojů Fáze komunitního plánování Fáze 1.: Příprava, organizace, propagace (= přípravná fáze) Prezentace a schválení projektu Komunitní plánování sociálních sluţeb radou (zastupitelstvem) města Ustavení triády (3 zástupci: 1 za zadavatele, 1 za poskytovatele, 1 za uţivatele) Proškolení triády Stanovení koordinátora celého procesu komunitního plánování sociálních sluţeb; příp. stanovení odboru, který bude proces KPSS zaštiťovat a předkládat jeho výsledky ke schválení radě a zastupitelstvu nebo člena rady (zastupitelstva) jako prostředníka mezi plánující skupinou a radou (zastupitelstvem), co se týče předávání informací Ustavení řídící skupiny (jedná se o rozšířenou triádu, ve které obvykle 3 členové reprezentují zájmy zadavatelů, 3 poskytovatelů a 3 uţivatelů) Ustavení konzultační skupiny tj. řídící skupiny rozšířené o další zájemce (z řad zadavatelů, poskytovatelů, uţivatelů, lidí šířících informace v komunitě atd.) Nastavení organizační a rozhodovací struktury procesu komunitního plánování sociálních sluţeb Propagace projektu KPSS ve městě informační kampaň (prostřednictvím tiskovin, médií, informačních letáků, webových stránek města apod.) 4

5 Fáze 2.: Analýzy, získávání podkladů (= analyticko-popisná fáze) Zpracování socio-demografické analýzy Analýza poskytovatelů; analýza lidských, finančních a materiálních zdrojů Získávání informací od uţivatelů jejich potřeby, zájmy, představy o rozvoji sociálních sluţeb ve městě (analýza potřeb uţivatelů) Analýza názorů veřejnosti na rozvoj sociálních sluţeb (prostřednictvím dotazníků). Tohoto dotazníku lze vyuţít jako zdroje informací a zároveň jako podpůrné aktivity v rámci propagační kampaně, jejímţ cílem je o procesu komunitního plánování sociálních sluţeb informovat a zapojit do něj všechny obyvatele města, kteří o to projeví zájem. Ustavení pracovních skupin pro jednotlivé oblasti sociálních sluţeb a nalezení vedoucích pro tyto skupiny Veřejná setkání, kulaté stoly cílem je zmapování potřeb a zájmů jednotlivých skupin a občanů, jejich představy rozvoje sociálních sluţeb a také získání dalších spolupracovníků do pracovních skupin Doplnění pracovních skupin SWOT analýza Fáze 3.: Tvorba koncepce komunitního plánu sociálních služeb, připomínkování, vlastní plán, aktualizace (= fáze plánování) Práce v pracovních skupinách na koncepci Komunitního plánu sociálních sluţeb (stanovení priorit hlavních záměrů a jejich rozpracování do úrovně dílčích cílů a opatření) tvorba základní koncepce Zpracování kompletní koncepce Komunitního plánu sociálních sluţeb a její schválení řídící skupinou Veřejné setkání k navrţené koncepci Komunitního plánu sociálních sluţeb Připomínkování koncepce KPSS (veřejné vypořádávání připomínek) dotvoření koncepce KPSS pro zastupitelské orgány města Schválení koncepce KPSS zastupitelstvem (případně radou města) Rozpracování koncepce pracovními skupinami do podoby Komunitního plánu sociálních sluţeb Schválení Komunitního plánu sociálních sluţeb a způsobu jeho trvalé aktualizace řídící skupinou 5

6 Schválení Komunitního plánu sociálních sluţeb a způsobu jeho aktualizace zastupitelstvem Pravidelná aktualizace Komunitního plánu sociálních sluţeb Fáze 4.: Realizace cílů, hodnocení Poslední fázi tvoří samotná realizace, kdy dochází k naplňování stanovených cílů, poté vyhodnocení efektivnosti realizovaného plánu a následuje nový cyklus, který je zaloţen na stejných fázích Komunitní plánování v Lanškrouně Proces komunitního plánování byl v Lanškrouně zahájen na základě usnesení Rady města č. 732 a 733 z roku 2004, kterým se vedení města rozhodlo podpořit komunitní plánování sociálních sluţeb v Lanškrouně. Hlavním cílem tohoto rozhodnutí bylo zabezpečit rozvoj sociálních sluţeb, jejich zkvalitnění, a aby co nejvíce odpovídaly místním potřebám. Zároveň také souhlasila s vysláním první triády (tj. zástupce zadavatele, poskytovatele a uţivatele sociálních sluţeb) na výcvik komunitního plánování sociálních sluţeb. Tento výcvik se konal v průběhu roku V roce 2006 se město Lanškroun plně zapojilo do procesu přípravy komunitního plánu. Vyškolená triáda se spolu s několika dalšími občany města Lanškroun začala pravidelně scházet a zabývat se tématy, která spadají do počáteční přípravné fáze tvorby komunitního plánu. Zástupci všech tří základních skupin triády (tj. zadavatelé, poskytovatelé a uţivatelé) v sebedefinicích svých skupin vyjádřili své charakteristiky, přínosy a představy o komunitním plánování v Lanškrouně. Zároveň bylo po dohodě všech účastníků stanoveno a formulováno poslání plánování sociálních sluţeb v našem městě. Posláním plánování sociálních sluţeb v Lanškrouně je zajistit občanům moţnost výběru takových sociálních sluţeb, které by odpovídaly jejich potřebám. Tyto sociální sluţby by měly být kvalitní a dostupné a to, jak místně, tak časově, cenově i prostorově (tzn. bez bariér). Hlavním cílem je spokojenost občanů města. Toto poslání a cíl koresponduje s prioritami, které si triáda určila jako stěţejní. Proces bude probíhat v souladu s třemi vybranými principy komunitního plánování, které jsou následující: 1. Vše je veřejné 2. Legitimita 6

7 3. Řešit dosaţitelné První princip je zaloţen na skutečnosti, ţe komunitní plánování sociálních sluţeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně dostupné, aktivně předávány veřejnosti a jednání jsou otevřená v průběhu celého procesu. Druhý princip říká, ţe přání a potřeby uţivatelů (i budoucích) dávají legitimitu sociálním sluţbám. Jsou základnou, na které stojí komunitní plánování. Uţivatelům je nutné vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, i sami zkoumat. Třetí princip stojí na tom, ţe komunitní plánování můţe být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským i materiálním zdrojům. Na tuto činnost v rámci přípravné fáze triáda navázala shromáţděním dat o současném stavu poskytovatelů sociálních sluţeb v Lanškrouně. Na základě těchto získaných dat byl vytvořen Adresář sociálních sluţeb doplněný obrazovým materiálem ve formě fotografií. Tento adresář byl uveřejněn v ročence města Lanškroun. Dále triáda informovala veřejnost o své činnosti prostřednictvím článku v Listech lanškrounska. Dalším úkolem bylo vytvořit dotazníky, které by monitorovaly jak informovanost veřejnosti o moţnosti vyuţití sociálních sluţeb v Lanškrouně, jejich potřeby, tak i jejich přání, která by vypovídala o tom, jaké sluţby jim ve městě ještě chybí. Dotazníkové šetření se uskutečnilo v květnu Při předávání dotazníků občanům města bylo vyuţito sluţeb České pošty, která je v obálkách roznesla do schránek všech domácností. Lanškroun se skládá ze čtyř částí, kterými jsou: vnitřní město, Ţichlínské předměstí, Ostrovské předměstí a Dolní Třešňovec. Celkem tedy byly rozneseny 4000 dotazníků. Dotazník byl také zveřejněn na webových stránkách města Lanškroun, kde jej mohli občané podávat elektronickou formou. Vyplněné dotazníky mohli občané odevzdávat na několika místech, kterými byly schránka nebo podatelna městského úřadu, dále Infocentrum, Městská knihovna a Domov pro seniory. Celkem se nám vrátilo zhruba 150 dotazníků. Následovalo zpracování z dotazníků získaných dat a jejich vyhodnocení. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, ţe lidem ve městě chybí sluţby pro seniory a zdravotně postiţené občany a sluţby poskytované v domácnosti (pečovatelky, asistenti). Dále by občané města uvítali zvýšit informovanost o poskytovaných sluţbách a vytvoření více odpočinkových zón ve městě, napojení cyklostezek do okolí a více veřejných sportovišť a dětských hřišť. Konkrétní výsledky dotazníkového šetření byly zveřejněny na webových stránkách města Lanškroun. 7

8 Po delší časové odmlce a ustanovení koordinátora komunitního plánování sociálních sluţeb a po vytvoření triády neboli řídící skupiny jsme, přestoupili k plánovací fázi. V první řadě jsme se zaměřili na větší informovanost veřejnosti o procesu KPSS a dostupných sociálních sluţbách v Lanškrouně, k čemuţ nám napomohly webové stránky města Lanškroun, kde byl zřízen odkaz s příspěvky o komunitním plánování sociálních sluţeb. Aby se nám podařilo naplnit tento stanovený cíl, vytvořili jsme také návrh informačního letáku. Na základě toho jsme oslovili místní tiskárny s ţádostí o vytvoření cenové nabídky pro výrobu barevných letáků v nákladu 1000 ks. Po porovnání cenových nabídek byl vybrán nejlépe vyhovující dodavatel a následně byly vyrobené letáky distribuovány občanům skrze veřejné instituce města, lékaře (resp. čekárny ordinací lékařů), Českou poštu, školy apod. Účelem zveřejnění tohoto informačního letáku bylo poskytnout občanům města základní informace o metodě komunitního plánování, dále o sociálních sluţbách a vyzvat je, aby se sami aktivně zapojili do procesu komunitního plánování sociálních sluţeb. Také jsme uveřejnili článek o probíhajícím procesu v místním tisku. Následně byly triádou vytvořeny dvě pracovní skupiny zaměřené na vybrané cílové skupiny obyvatel města a jejich problémy. Jedná se o tyto pracovní skupiny: 1. Senioři, osoby se zdravotním postiţením a osoby sociálně vyloučené 2. Rodina, děti, mládeţ a minority Členy těchto pracovních skupin se stali zájemci o proces plánování rozvoje sociálních sluţeb získaní především prostřednictvím dotazníkového šetření, a také osoby, které reagovaly na vyzývající informační leták. Nadále se obě skupiny na svých pravidelných schůzích věnovaly vytváření koncepce plánu sociálních sluţeb, která by definovala konkrétní opatření směřující k naplnění stanovených priorit. Nyní je tato koncepce uveřejněna a občané města Lanškroun se k ní mají moţnost vyjádřit a sdělit řídící skupině svoje připomínky. Tyto připomínky budou řídící skupinou projednány, zváţeny a případně zapracovány do koncepce plánu sociálních sluţeb, kterou poté představíme vedení města za účelem jejího schválení. Dojde-li k jejímu schválení, bude koncepce upravena do podoby oficiálního Komunitního plánu sociálních sluţeb ve městě Lanškroun na období let

9 1.5. Sociální sluţby Problematikou sociálních sluţeb se zabývá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Podle tohoto zákona se sociální sluţbou rozumí činnost nebo soubor činností, které zajišťují podporu a pomoc osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Osobami ohroţenými sociálním vyloučením nejčastěji jsou např. senioři, lidé s postiţením, riziková mládeţ nebo etnické menšiny Druhy a formy sociálních služeb Sociální sluţby můţeme rozlišovat do třech základních skupin, kterými jsou: 1) sociální poradenství 2) služby sociální péče 3) služby sociální prevence 1) Sociální poradenství je dvojího typu: základní (informace získané od poskytovatelů sociálních sluţeb) a odborné (je zaměřeno na konkrétní problém a poskytováno např. v občanských, rodinných poradnách, součástí je i půjčování kompenzačních pomůcek vozíky, hole apod). 2) Služby sociální péče zahrnují např. denní nebo týdenní stacionáře, osobní asistenci, pečovatelskou sluţbu, domovy pro osoby se zdravotním postiţením, chráněné bydlení a další. 3) Služby sociální prevence zahrnují např. azylové domy, domy na půli cesty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, noclehárny, kontaktní centra, terapeutické komunity a další. Tyto sluţby jsou uţivatelům poskytovány ve formě pobytové (jsou spojené s ubytováním v konkrétním zařízení), ambulantní (uţivatel dochází do zařízení) nebo terénní (sluţby jsou uţivateli poskytovány v jeho přirozeném prostředí) Obsahem základních činností při poskytování sociálních služeb je: pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 9

10 sociálně-terapeutické činnosti poskytnutí ubytování popřípadě přenocování. Zákon o sociálních sluţbách ukládá krajům povinnost zpracovávat plány rozvoje sociálních sluţeb a obcím zjišťovat potřeby poskytování sociálních sluţeb na svém území. K tomu se vyuţívá metody komunitního plánování, která řeší otázku dostupnosti a kvality těchto poskytovaných sluţeb v daném území. Sociální sluţby musí naplňovat tzv. národní priority. Mezi tyto priority patří zachovávat lidskou důstojnost, podporovat rozvoj samostatnosti, poskytovat pomoc a podporu v náleţité kvalitě nebo zajišťovat dodrţování lidských práv a základních svobod. 10

11 2. Popis aktuální sociální situace ve městě Lanškroun sociodemografická analýza 2.1. Poloha města Lanškroun Město Lanškroun leţí v podhůří Orlických hor, na pomezí Čech a Moravy. Nachází se ve východní části Pardubického kraje a spadá se svým správním obvodem, jehoţ je sídlem, pod okres Ústí nad Orlicí. Je správním centrem regionu Lanškrounsko. Správní obvod města Lanškrouna hraničí svojí východní částí s obcemi Olomouckého kraje. Na jiţní straně je obklopen obcemi Moravskotřebovska, na západní obcemi Svitavska, Českotřebovska a Ústeckoorlicka. Severní částí sousedí se správním obvodem Ţamberk a Králíky. Město se svými spádovými obcemi zabírá plochu o velikosti ha a nachází se v nadmořské výši 373 m. n. m. Lanškroun je zasazen do rámce hlubokých lesů se soustavou rybníků, slouţících k rekreaci a sportovnímu vyţití v létě i v zimě. Mapa: Pardubický kraj 11

12 Mapa: Lanškroun a okolní města a obce Zdroj: Správní obvod a administrativní členění města V roce 2003 bylo město Lanškroun ustanoveno obcí s rozšířenou působností s 21 obcemi ve svém správním obvodu, kterými jsou: Albrechtice, Anenská Studánka, Čenkovice, Cotkytle, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Stráţná, Tatenice, Trpík, Výprachtice a Ţichlínek. Území města se rozkládá na hektarech, dvou katastrálních územích a člení se na 4 části: Lanškroun - Vnitřní město, Ostrovské předměstí, Ţichlínské předměstí a Dolní Třešňovec. 12

13 2.3. Stručná charakteristika města Lanškroun je rychle se rozvíjejícím moderním městem s rozvinutou podnikatelskou činností. Městem elektroniky, strojírenství, papírenského průmyslu i městem středních škol, ţivé kultury a moderních sportovišť. Výrazně nadprůměrný podíl osob zaměstnaných v průmyslu souvisí především s působením výrobce elektronických součástek (kondenzátorů, konektorů) AVX Lanškroun. Tato firma nabízí řadu pracovních příleţitostí a v současné době je nejvýznamnějším zaměstnavatelem nejen v Lanškrounsku, ale patří k největším zaměstnavatelům v celém Pardubickém kraji. Partnerskými městy Lanškrouna, se kterými je navázána dlouhodobá mezinárodní spolupráce jsou polské město Dzierzoniów (vzdálený 120 km), Serock (poblíţ Varšavy), slovenský Keţmarok a italské Castiglione In Teverina Obyvatelstvo K 31. prosinci 2008 ţilo na území správního obvodu města Lanškroun celkem obyvatel. Samotné město má podle dostupných informací z Českého statistického úřadu (dálen jen ČSÚ) ke stejnému datu celkem obyvatel. Počet obyvatel kaţdým rokem mírně vzrůstá. Je to dáno jak přirozeným přírůstkem obyvatel (porodnost, sňatky, ), tak migrací obyvatelstva. Z hlediska pohlaví zde ţije muţů a ţen. Struktura obyvatel podle pohlaví a věku správní obvod obce s rozšířenou působností: 0 14 let let 65 a více let Počet obyvatel Ţeny Muţi Zdroj: ČSÚ 2.5. Specifika věkového sloţení obyvatel správního obvodu města Lanškroun Průměrný věk se pohybuje kolem 39,1. Populace správního obvodu města je v průměru mladší neţ v celém Pardubickém kraji i České republice. Dětská sloţka je v populaci zastoupena z 15,6%. Podíl obyvatel pětašedesátiletých a starších na obyvatelstvu celkem činí 12,7% a je tak nejniţším v Pardubickém kraji. Hodnota indexu stáří (81,4 obyvatel ve věku 65 13

14 a více let na 100 dětí do 14 let) rovněţ patří k nejniţším v kraji. Vzhledem k těmto ukazatelům můţeme správní obvod města Lanškroun povaţovat za relativně mladý region Prognóza věkového sloţení obyvatelstva Věková struktura obyvatel se odvíjí od vývoje porodnosti, úmrtnosti a migrace. Současné rozdíly ve věkovém sloţení v jednotlivých krajích jsou odrazem poválečných a později, především pracovních, migrací. ČSÚ vytvořil Projekci obyvatelstva České republiky k s cílem nastínit směr budoucího populačního vývoje České republiky a poukázat na významné změny, které nastanou ve věkovém sloţení obyvatel (však není v ní zohledněno působení náhlých, těţko předvídatelných vlivů, jako jsou např. hluboká ekonomická krize, změny v systému sociálních opatření apod.). Projekce byla stanovena na období let Z hlavních výsledků prognózy vyplývá, ţe se ve sledovaném období předpokládá zvýšení úrovně plodnosti, zlepšení úmrtnostních poměrů a migrační atraktivity České republiky. Celkový počet obyvatel (včetně cizinců s dlouhodobým pobytem na území ČR) bude na počátku roku 2066 mírně vyšší neţ dnes. Předpokládá se, ţe obyvatelstvo ČR výrazně zestárne. Věková skupina osob starších 65 let se více jak zdvojnásobí, bude tvořit jednu třetinu celkového počtu obyvatel. Kategorie osob v ekonomicky aktivním a neaktivním věku se tak vyrovná. Jedná se o celorepublikový odhad vývoje, proto je moţné jej aplikovat jak na Pardubický kraj, tak i na vývoj věkového sloţení obyvatel ve městě Lanškroun a jeho správním obvodu Rodinný stav obyvatelstva V níţe uvedeném grafu je znázorněn vývoj sňatečnosti a rozvodovosti za posledních 10 let ( ). Z uvedených počtů uzavřených sňatků a rozvodů nelze usoudit, zda by docházelo k jejich významnému vzestupu nebo poklesu. Co se týče celorepublikového vývoje sňatečnosti, tak se z dlouhodobého hlediska jeví jako nízká. Příčinou je zejména odkládání sňatků do vyššího věku v důsledku prosazování individuálních zájmů (např. studium, cestování, budování kariéry apod.) Z hlediska rodinného stavu tvoří nejpočetnější skupinu osob vstupujících do manţelství svobodní snoubenci. Druhou významnou skupinou, která uzavírá sňatky, jsou jiţ rozvedení snoubenci. Ovdovělé osoby vstupují do manţelství pouze ojediněle. Právě v poslední době tolik populární upřednostňování individuálních zájmů častěji vede také k rozpadům rodin. Přesto se úroveň rozvodovosti vyvíjí jiţ několik let téměř stejně. 14

15 Počet uzavřených sňatků a počet rozvodů Z hlediska příčin se nejčastěji jedná např. o rozdílnost povah, zájmů, dále nevěru a v neposlední řadě také alkoholismus muţe nebo nezájem o rodinu na straně ţeny. Převáţná většina rozvodových řízení je zahájena na návrh ţeny. Sňatečnost a rozvodovost v letech Počet uzavřených sňatků Počet rozvodů Rok 2.8. Sloţení obyvatelstva podle národnosti a státního občanství Z dostupných zdrojů (ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů k ) bylo zjištěno, ţe obyvatelstvo města Lanškrouna je z převáţné většiny tvořeno občany národnosti české. Co se týče jiných národností, tak nejvýznamnější skupinu tvoří občané slovenské národnosti. Méně početná, ale také významná je skupina obyvatel ukrajinské národnosti. Dále jsou zde v malé míře zastoupeny následující národnosti: polská, vietnamská a německá. Z hlediska státního občanství se zhruba z 97 % jedná o občany České republiky. Vzhledem k zastoupení výše uvedených národností dále jde o státní občanství Slovenské republiky, Ukrajiny a ostatních zemí Evropy a Asie. 15

16 2.9. Pohyb obyvatelstva města Lanškroun v roce 2008 Město Ţivě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Lanškroun Porovnání s jinými městy Pardubického kraje Litomyšl Moravská Třebová Hlinsko Zdroj: ČSÚ Vzdělanost obyvatelstva Údaje o vzdělanostní struktuře obyvatel města Lanškrouna bylo moţné nalézt pouze v posledním uskutečněném Sčítání lidu, domů a bytů (k , dále SLBD). Z tabulky, která je umístěna níţe, je zřejmé, ţe město Lanškroun vykazuje v porovnání s celostátními a krajskými údaji výrazně vyšší podíl obyvatel s úplným středním vzděláním. Velice dobře jsme na tom také, co se týče počtu obyvatel s dosaţeným vyšším odborným vzděláním. U vysokoškolského vzdělání dokonce viditelně přesahujeme údaj zjištěný v Pardubickém kraji a přibliţujeme se tomu celostátnímu. Údaje o vzdělanosti obyvatel správního obvodu Lanškroun naopak vykazují větší podíl obyvatel se základním a středním vzděláním (bez maturity). Stupeň dosaženého vzdělání obyvatel ve věku 15 a více let počet obyvatel celkem z toho nejvyšší ukončené vzdělání (v %) střední (bez maturity) úplné střední (s maturitou) základní (vč. neukončeného) vyšší odborné vysokoškolské Česká republika ,0 38,0 24,9 3,5 8,9 Pardubický kraj ,7 40,8 24,5 3,5 7,0 Město Lanškroun ,1 36,9 27,4 3,8 8,4 Zdroj: SLBD

17 2.11. Ekonomická aktivita obyvatel Ekonomickou aktivitu obyvatel města Lanškrouna lze charakterizovat opět podle dat získaných ze sčítání lidu. Dle metodiky SLBD patří mezi ekonomicky aktivní zaměstnané osoby, zaměstnavatelé, samostatně činní, pracující důchodci, pracující studenti a učni, ţeny na mateřské dovolené a nezaměstnaní. Nejpočetnější skupinu tvoří zaměstnanci, zaměstnavatelé a osoby samostatně činné, v roce 2001 představovala 90 % ekonomicky aktivních v našem správním obvodu (v kraji 87 %). Podíl pracujících důchodců nepřesáhl 3 %, ţeny na mateřské dovolené se podílely 1,7 % a nejméně početnou kategorii tvoří pracující studenti a učni (0,6 %). Do ekonomicky aktivních zahrnujeme i nezaměstnané a ti doplňují statistiku o podíl 5,3 %. Správní obvod Lanškroun vykazoval hned po Pardubicích nejvyšší míru ekonomické aktivity obyvatelstva (51,7 %, Pardubice 52 %). Dále se v otázce ekonomické aktivity hodnotí skupina ekonomicky neaktivních osob (48,3 %), do které patří nepracující důchodci, děti předškolního věku, ţáci, studenti a učni, osoby s vlastním zdrojem obţivy a osoby v domácnosti, z níţ poslední dvě kategorie jsou nejméně početné. Na Lanškrounsku byla zaznamenána nejvyšší míra ekonomické aktivity muţů z hlediska Pardubického kraje (71,7 %). Je to způsobeno především odvětvovým zaměřením ekonomických subjektů, které má vliv na moţnost pracovního uplatnění muţů (v Lanškrouně se jedná především o průmysl). Také ţeny obsadily z hlediska své ekonomické aktivity první místo s 54,2 % (společně se správním obvodem Pardubice) Dojíţďka za prací a do škol Do města Lanškroun, jako centra správního obvodu, dojíţdí za prací celkově osob a z 60% se jedná o denní formu (frekvence dojíţďky). Z hlediska pohlaví se celkový počet dojíţdějících skládá z muţů a ţen. Moţnost pracovního uplatnění v Lanškrouně nachází velká část dojíţdějících především díky rozvoji průmyslové výroby (firma AVX Czech Republic s. r. o., Schott Electronic Packaging a další firmy). Z hlediska dojíţďky do lanškrounských škol sem přijíţdí celkem 1257 osob, z nichţ 405 je ve věku 6 14 let. Co se týče frekvence dojíţďky, tak 907 osob z výše uvedeného celkového počtu dojíţdějících sem jezdí za vzděláním denně. 17

18 2.13. Nezaměstnanost Do roku 2009, tedy do doby, neţ na vývoj plně začala mít vliv ekonomické krize, se město Lanškroun řadilo mezi města s nízkou mírou nezaměstnanosti na Ústeckoorlicku. V červnu roku 2006 byla míra nezaměstnanosti v Lanškrouně 5,3 %, následně se sniţovala aţ do července 2008, kdy byla dosaţena nejniţší hodnota a to 3,5 % (červen ,0 %). Pak uţ jsme pozvolna zaznamenávali nástup jiţ zmíněné krize, podniky pod její tíhou začaly hromadně propouštět a také díky tomu jsme se dostali na začátku roku 2009 na 8,8 %. Nejvyšší hodnoty bylo dosaţeno v období od března do června a to 11,5 %. K mírnému poklesu míry nezaměstnanosti z důvodu nově zaevidovaných pracovních míst na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí došlo v měsících říjen a listopad, tehdy dosahovala hodnoty 9,2 %. V prosinci se opět vše vrátilo do starých kolejí a míra nezaměstnanosti v Lanškrouně začala opět mírně narůstat na 9,4 %. Situace v rámci mikroregionu Lanškrounsko a také v rámci okresu Ústí nad Orlicí se odvíjela v roce 2009 obdobně. Na Lanškrounsku byla zaznamenána nejniţší míra nezaměstnanosti v měsíci lednu a to 9 %, dále v měsíci říjnu 9,8 % a nejvyšší v měsíci dubnu 12,8 %. V rámci okresu byla nejniţší čísla zaznamenána v lednu 7,2 % a únoru 8 %. Naopak nejhůře dopadl měsíc prosinec, kdy míra nezaměstnanosti činila 10,4 % Kriminalita a sociálně patologické jevy Kriminalita je ve městě Lanškroun hodnocena jako průměrná, z hlediska okresu a nápadu trestných činů v jeho městech se v pořadí umisťujeme na posledních pozicích ( místo, z celkových osmi). Spáchané trestné činy nejčastěji spadají do kategorie majetkové trestné činnosti a jedná se zejména o krádeţe prosté (především krádeţe motorových vozidel, věcí a součástek z aut, jízdních kol, krádeţe v bytech apod.) a krádeţe vloupáním (např. do obchodů, restaurací, bytů, chat apod.). V posledních letech je také v okresu Ústí nad Orlicí zřejmý nárůst násilné a mravnostní kriminality. V následující tabulce je zhodnocen vývoj celkové trestné činnosti z hlediska trestných činů a přestupků evidovaných a řešených v rámci Policie ČR, Obvodního oddělení Lanškroun v letech

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy JANA PAVELKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika sociální práce SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Benátky nad Jizerou

Komunitní plán sociálních služeb města Benátky nad Jizerou Komunitní plán sociálních sluţeb města Benátky nad Jizerou 2oo9 2013 Váţení občané, v roce 2008 schválilo Zastupitelstvo města Strategický plán rozvoje Města Benátky nad Jizerou do roku 2013. Strategický

Více

Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014

Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014 Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice na období 2011 2014 Tento dokument byl zpracován v rámci projektu: Podpora udržitelnosti procesu plánování

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska

Komunitní plán sociálních služeb. Svazek obcí Blatenska AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00059 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

KOMUNITNÍ PLÁN. sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019

KOMUNITNÍ PLÁN. sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 KOMUNITNÍ PLÁN sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Komunitní plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

1. Komunitní plán sociálních sluţeb na Otrokovicku na období 2008-2012

1. Komunitní plán sociálních sluţeb na Otrokovicku na období 2008-2012 1. Komunitní plán sociálních sluţeb na Otrokovicku na období 2008-2012 Zpracovali: Ing. Alena Havlíková, Mgr. Eva Kuchařová, Bc. Josef Zdraţil Tento dokument vznikl v rámci realizace projektu Komunitní

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

OBSAH. 2 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary

OBSAH. 2 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary Komunitní plánování sociálních služeb 2009-2013 OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Plánování sociálních služeb ve městě Karlovy Vary 4-12 2.1 Principy

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Komunitní plán rozvoje sociální oblasti v Uherském Brodě

Komunitní plán rozvoje sociální oblasti v Uherském Brodě Společný regionální operační program EVROPSKÁ UNIE MĚSTO UHERSKÝ BROD Komunitní plán rozvoje sociální oblasti v Uherském Brodě Projekt Komunitní plánování sociálních služeb ve Městě Uherský Brod je spolufinancován

Více

Program rozvoje Pardubického kraje

Program rozvoje Pardubického kraje Program rozvoje Pardubického kraje Červen 2011 REALIZAČNÍ TÝM ZPRACOVATELE: GaREP, spol. s r. o.: PhDr. Iva Galvasová Mgr. Jan Holeček Ing. Jan Binek, Ph.D. RNDr. Kateřina Chabičovská RNDr. Hana Svobodová

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje 2006 Obsah Úvodní slovo 1 Souhrn... 4 1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality... 4 1.2 Trendy v uţívání návykových látek a rizikové

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE

HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE M Ě S T O HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE KRIMINALITY 2014-2015 Obsah: ÚVOD 4 1. PREVENCE KRIMINALITY. 5 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE HOLEŠOV. 7 3. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA. 8 3.1 Právní analýza. 8 3.2 Sociálně demografická

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg.č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více