Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb ve městě Lanškroun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb ve městě Lanškroun"

Transkript

1 Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb ve městě Lanškroun pro období

2 Obsah: 1. Úvod do problematiky Komunitní plánování 1.2. Kdo se účastní komunitního plánování sociálních sluţeb (KPSS) 1.3. Fáze komunitního plánování Přípravná fáze Analyticko-popisná fáze Fáze plánování Fáze realizační 1.4. Komunitní plánování v Lanškrouně 1.5. Sociální sluţby Druhy a formy sociálních sluţeb Obsah základních činností 2. Popis aktuální sociální situace ve městě Lanškroun (sociodemografická analýza) Poloha města Lanškroun 2.2. Správní obvod a administrativní členění města 2.3. Stručná charakteristika města 2.4. Obyvatelstvo 2.5. Specifika věkového sloţení obyvatel správního obvodu města Lanškroun 2.6. Prognóza věkového sloţení obyvatelstva 2.7. Rodinný stav obyvatelstva 2.8. Sloţení obyvatelstva podle národnosti a státního občanství 2.9. Pohyb obyvatelstva města Lanškroun v roce Vzdělanost obyvatelstva Ekonomická aktivita obyvatel Dojíţďka za prací a do škol Nezaměstnanost Kriminalita a sociálně patologické jevy Trestná činnost dětí a mladistvých Drogová scéna Preventivní aktivity Vybavenost města Lanškroun 3. Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných sluţeb města Lanškroun v období Řídící skupina 3.2. Pracovní skupiny 3.3. Obecné cíle 3.4. Dílčí cíle Pracovní skupina: Senioři, osoby se zdravotním postiţením a osoby sociálně vyloučené Pracovní skupina: Rodina, děti, riziková mládeţ a národnostní menšiny 3.5. Bezbariérovost města 4. Závěr Přílohy - Seznam sociálních a souvisejících veřejných institucí působících ve správním obvodu Lanškroun.33 - Výsledky dotazníkového šetření..44 2

3 1. Úvod do problematiky 1.1. Komunitní plánování Komunitní plánování (KP) je metodou, jejíţ podstata spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma týká a zároveň je způsobem uvaţování o lidech a jejich problémech. Tato metoda nám umoţňuje řešit sloţité úkoly a problémy, které se týkají mnoha lidí a které mají přímý dopad na jejich ţivoty. V ČR je metoda KP vyuţívána především při plánování oblasti poskytování sociálních sluţeb. Potřeba samosprávných celků (kraje, města, obce) řádně plánovat nabídku sociálních sluţeb pro obyvatele svých správních obvodů vznikla s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, který nabyl účinnosti k KP zajišťuje svobodnou účast lidí na rozhodování o důleţitých otázkách jejich ţivota. Skrze tuto metodu zodpovědné orgány jednají tak, aby výstupy jejich činnosti odráţely vůli a potřeby obyvatel daného města (obce, regionu ). Zároveň směřuje k tomu, aby plánované kroky a řešení co nejlépe vyuţívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší uţitek a spokojenost Kdo se účastní komunitního plánování sociálních sluţeb (KPSS)? Uživatelé - jsou konečnými příjemci sociálních sluţeb (např. lidé se zdravotním postiţením, senioři, rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší apod.) Poskytovatelé jsou ti, kdo uţivateli za úplatu, případně zadarmo poskytují sluţby či jiné plnění (např. zapůjčení kompenzačních pomůcek) Zadavatelé jsou subjekty, které jsou odpovědné za zajištění sociálních sluţeb v regionu (zpravidla se jedná o obec, město, kraj) Triáda je řídící skupinou, která je tvořena zástupci z řad uţivatelů, poskytovatelů a zadavatelů Rozšířená triáda další účastníci zapojení do procesu KPSS z řad uţivatelů, poskytovatelů a zadavatelů (v organizační struktuře jsou začleněni do pracovních skupin) Komunitní plánování je dlouhodobý a cyklický proces. 3

4 Hlavním cílem celého procesu je vytvoření komunitního plánu. Komunitní plán neboli plán rozvoje sociálních sluţeb je výsledkem činnosti účastníků na KP. Přínosem tohoto plánu pro samosprávný celek je: zapojuje všechny subjekty do řešení budoucích problémů, v ideálním případě i potenciální uţivatele zvyšuje pocit příslušnosti a sounáleţitosti k místní komunitě podporuje dialog mezi občany navzájem podporuje dialog mezi obyvateli a vedením samosprávného celku (tj. města, obce) zajišťuje dostupnost a kvalitu sociálních sluţeb v potřebné výši na místní úrovni zajišťuje efektivní vynakládání zdrojů v oblasti sociálních sluţeb přesným zaměřením na uţivatele, poskytovatele a region. Výsledkem je propracovaný systém sociálních sluţeb na místní úrovni, který průběţně reaguje na potřeby uţivatelů a zajišťuje efektivní vynakládání zdrojů Fáze komunitního plánování Fáze 1.: Příprava, organizace, propagace (= přípravná fáze) Prezentace a schválení projektu Komunitní plánování sociálních sluţeb radou (zastupitelstvem) města Ustavení triády (3 zástupci: 1 za zadavatele, 1 za poskytovatele, 1 za uţivatele) Proškolení triády Stanovení koordinátora celého procesu komunitního plánování sociálních sluţeb; příp. stanovení odboru, který bude proces KPSS zaštiťovat a předkládat jeho výsledky ke schválení radě a zastupitelstvu nebo člena rady (zastupitelstva) jako prostředníka mezi plánující skupinou a radou (zastupitelstvem), co se týče předávání informací Ustavení řídící skupiny (jedná se o rozšířenou triádu, ve které obvykle 3 členové reprezentují zájmy zadavatelů, 3 poskytovatelů a 3 uţivatelů) Ustavení konzultační skupiny tj. řídící skupiny rozšířené o další zájemce (z řad zadavatelů, poskytovatelů, uţivatelů, lidí šířících informace v komunitě atd.) Nastavení organizační a rozhodovací struktury procesu komunitního plánování sociálních sluţeb Propagace projektu KPSS ve městě informační kampaň (prostřednictvím tiskovin, médií, informačních letáků, webových stránek města apod.) 4

5 Fáze 2.: Analýzy, získávání podkladů (= analyticko-popisná fáze) Zpracování socio-demografické analýzy Analýza poskytovatelů; analýza lidských, finančních a materiálních zdrojů Získávání informací od uţivatelů jejich potřeby, zájmy, představy o rozvoji sociálních sluţeb ve městě (analýza potřeb uţivatelů) Analýza názorů veřejnosti na rozvoj sociálních sluţeb (prostřednictvím dotazníků). Tohoto dotazníku lze vyuţít jako zdroje informací a zároveň jako podpůrné aktivity v rámci propagační kampaně, jejímţ cílem je o procesu komunitního plánování sociálních sluţeb informovat a zapojit do něj všechny obyvatele města, kteří o to projeví zájem. Ustavení pracovních skupin pro jednotlivé oblasti sociálních sluţeb a nalezení vedoucích pro tyto skupiny Veřejná setkání, kulaté stoly cílem je zmapování potřeb a zájmů jednotlivých skupin a občanů, jejich představy rozvoje sociálních sluţeb a také získání dalších spolupracovníků do pracovních skupin Doplnění pracovních skupin SWOT analýza Fáze 3.: Tvorba koncepce komunitního plánu sociálních služeb, připomínkování, vlastní plán, aktualizace (= fáze plánování) Práce v pracovních skupinách na koncepci Komunitního plánu sociálních sluţeb (stanovení priorit hlavních záměrů a jejich rozpracování do úrovně dílčích cílů a opatření) tvorba základní koncepce Zpracování kompletní koncepce Komunitního plánu sociálních sluţeb a její schválení řídící skupinou Veřejné setkání k navrţené koncepci Komunitního plánu sociálních sluţeb Připomínkování koncepce KPSS (veřejné vypořádávání připomínek) dotvoření koncepce KPSS pro zastupitelské orgány města Schválení koncepce KPSS zastupitelstvem (případně radou města) Rozpracování koncepce pracovními skupinami do podoby Komunitního plánu sociálních sluţeb Schválení Komunitního plánu sociálních sluţeb a způsobu jeho trvalé aktualizace řídící skupinou 5

6 Schválení Komunitního plánu sociálních sluţeb a způsobu jeho aktualizace zastupitelstvem Pravidelná aktualizace Komunitního plánu sociálních sluţeb Fáze 4.: Realizace cílů, hodnocení Poslední fázi tvoří samotná realizace, kdy dochází k naplňování stanovených cílů, poté vyhodnocení efektivnosti realizovaného plánu a následuje nový cyklus, který je zaloţen na stejných fázích Komunitní plánování v Lanškrouně Proces komunitního plánování byl v Lanškrouně zahájen na základě usnesení Rady města č. 732 a 733 z roku 2004, kterým se vedení města rozhodlo podpořit komunitní plánování sociálních sluţeb v Lanškrouně. Hlavním cílem tohoto rozhodnutí bylo zabezpečit rozvoj sociálních sluţeb, jejich zkvalitnění, a aby co nejvíce odpovídaly místním potřebám. Zároveň také souhlasila s vysláním první triády (tj. zástupce zadavatele, poskytovatele a uţivatele sociálních sluţeb) na výcvik komunitního plánování sociálních sluţeb. Tento výcvik se konal v průběhu roku V roce 2006 se město Lanškroun plně zapojilo do procesu přípravy komunitního plánu. Vyškolená triáda se spolu s několika dalšími občany města Lanškroun začala pravidelně scházet a zabývat se tématy, která spadají do počáteční přípravné fáze tvorby komunitního plánu. Zástupci všech tří základních skupin triády (tj. zadavatelé, poskytovatelé a uţivatelé) v sebedefinicích svých skupin vyjádřili své charakteristiky, přínosy a představy o komunitním plánování v Lanškrouně. Zároveň bylo po dohodě všech účastníků stanoveno a formulováno poslání plánování sociálních sluţeb v našem městě. Posláním plánování sociálních sluţeb v Lanškrouně je zajistit občanům moţnost výběru takových sociálních sluţeb, které by odpovídaly jejich potřebám. Tyto sociální sluţby by měly být kvalitní a dostupné a to, jak místně, tak časově, cenově i prostorově (tzn. bez bariér). Hlavním cílem je spokojenost občanů města. Toto poslání a cíl koresponduje s prioritami, které si triáda určila jako stěţejní. Proces bude probíhat v souladu s třemi vybranými principy komunitního plánování, které jsou následující: 1. Vše je veřejné 2. Legitimita 6

7 3. Řešit dosaţitelné První princip je zaloţen na skutečnosti, ţe komunitní plánování sociálních sluţeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně dostupné, aktivně předávány veřejnosti a jednání jsou otevřená v průběhu celého procesu. Druhý princip říká, ţe přání a potřeby uţivatelů (i budoucích) dávají legitimitu sociálním sluţbám. Jsou základnou, na které stojí komunitní plánování. Uţivatelům je nutné vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, i sami zkoumat. Třetí princip stojí na tom, ţe komunitní plánování můţe být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským i materiálním zdrojům. Na tuto činnost v rámci přípravné fáze triáda navázala shromáţděním dat o současném stavu poskytovatelů sociálních sluţeb v Lanškrouně. Na základě těchto získaných dat byl vytvořen Adresář sociálních sluţeb doplněný obrazovým materiálem ve formě fotografií. Tento adresář byl uveřejněn v ročence města Lanškroun. Dále triáda informovala veřejnost o své činnosti prostřednictvím článku v Listech lanškrounska. Dalším úkolem bylo vytvořit dotazníky, které by monitorovaly jak informovanost veřejnosti o moţnosti vyuţití sociálních sluţeb v Lanškrouně, jejich potřeby, tak i jejich přání, která by vypovídala o tom, jaké sluţby jim ve městě ještě chybí. Dotazníkové šetření se uskutečnilo v květnu Při předávání dotazníků občanům města bylo vyuţito sluţeb České pošty, která je v obálkách roznesla do schránek všech domácností. Lanškroun se skládá ze čtyř částí, kterými jsou: vnitřní město, Ţichlínské předměstí, Ostrovské předměstí a Dolní Třešňovec. Celkem tedy byly rozneseny 4000 dotazníků. Dotazník byl také zveřejněn na webových stránkách města Lanškroun, kde jej mohli občané podávat elektronickou formou. Vyplněné dotazníky mohli občané odevzdávat na několika místech, kterými byly schránka nebo podatelna městského úřadu, dále Infocentrum, Městská knihovna a Domov pro seniory. Celkem se nám vrátilo zhruba 150 dotazníků. Následovalo zpracování z dotazníků získaných dat a jejich vyhodnocení. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, ţe lidem ve městě chybí sluţby pro seniory a zdravotně postiţené občany a sluţby poskytované v domácnosti (pečovatelky, asistenti). Dále by občané města uvítali zvýšit informovanost o poskytovaných sluţbách a vytvoření více odpočinkových zón ve městě, napojení cyklostezek do okolí a více veřejných sportovišť a dětských hřišť. Konkrétní výsledky dotazníkového šetření byly zveřejněny na webových stránkách města Lanškroun. 7

8 Po delší časové odmlce a ustanovení koordinátora komunitního plánování sociálních sluţeb a po vytvoření triády neboli řídící skupiny jsme, přestoupili k plánovací fázi. V první řadě jsme se zaměřili na větší informovanost veřejnosti o procesu KPSS a dostupných sociálních sluţbách v Lanškrouně, k čemuţ nám napomohly webové stránky města Lanškroun, kde byl zřízen odkaz s příspěvky o komunitním plánování sociálních sluţeb. Aby se nám podařilo naplnit tento stanovený cíl, vytvořili jsme také návrh informačního letáku. Na základě toho jsme oslovili místní tiskárny s ţádostí o vytvoření cenové nabídky pro výrobu barevných letáků v nákladu 1000 ks. Po porovnání cenových nabídek byl vybrán nejlépe vyhovující dodavatel a následně byly vyrobené letáky distribuovány občanům skrze veřejné instituce města, lékaře (resp. čekárny ordinací lékařů), Českou poštu, školy apod. Účelem zveřejnění tohoto informačního letáku bylo poskytnout občanům města základní informace o metodě komunitního plánování, dále o sociálních sluţbách a vyzvat je, aby se sami aktivně zapojili do procesu komunitního plánování sociálních sluţeb. Také jsme uveřejnili článek o probíhajícím procesu v místním tisku. Následně byly triádou vytvořeny dvě pracovní skupiny zaměřené na vybrané cílové skupiny obyvatel města a jejich problémy. Jedná se o tyto pracovní skupiny: 1. Senioři, osoby se zdravotním postiţením a osoby sociálně vyloučené 2. Rodina, děti, mládeţ a minority Členy těchto pracovních skupin se stali zájemci o proces plánování rozvoje sociálních sluţeb získaní především prostřednictvím dotazníkového šetření, a také osoby, které reagovaly na vyzývající informační leták. Nadále se obě skupiny na svých pravidelných schůzích věnovaly vytváření koncepce plánu sociálních sluţeb, která by definovala konkrétní opatření směřující k naplnění stanovených priorit. Nyní je tato koncepce uveřejněna a občané města Lanškroun se k ní mají moţnost vyjádřit a sdělit řídící skupině svoje připomínky. Tyto připomínky budou řídící skupinou projednány, zváţeny a případně zapracovány do koncepce plánu sociálních sluţeb, kterou poté představíme vedení města za účelem jejího schválení. Dojde-li k jejímu schválení, bude koncepce upravena do podoby oficiálního Komunitního plánu sociálních sluţeb ve městě Lanškroun na období let

9 1.5. Sociální sluţby Problematikou sociálních sluţeb se zabývá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Podle tohoto zákona se sociální sluţbou rozumí činnost nebo soubor činností, které zajišťují podporu a pomoc osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Osobami ohroţenými sociálním vyloučením nejčastěji jsou např. senioři, lidé s postiţením, riziková mládeţ nebo etnické menšiny Druhy a formy sociálních služeb Sociální sluţby můţeme rozlišovat do třech základních skupin, kterými jsou: 1) sociální poradenství 2) služby sociální péče 3) služby sociální prevence 1) Sociální poradenství je dvojího typu: základní (informace získané od poskytovatelů sociálních sluţeb) a odborné (je zaměřeno na konkrétní problém a poskytováno např. v občanských, rodinných poradnách, součástí je i půjčování kompenzačních pomůcek vozíky, hole apod). 2) Služby sociální péče zahrnují např. denní nebo týdenní stacionáře, osobní asistenci, pečovatelskou sluţbu, domovy pro osoby se zdravotním postiţením, chráněné bydlení a další. 3) Služby sociální prevence zahrnují např. azylové domy, domy na půli cesty, nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, noclehárny, kontaktní centra, terapeutické komunity a další. Tyto sluţby jsou uţivatelům poskytovány ve formě pobytové (jsou spojené s ubytováním v konkrétním zařízení), ambulantní (uţivatel dochází do zařízení) nebo terénní (sluţby jsou uţivateli poskytovány v jeho přirozeném prostředí) Obsahem základních činností při poskytování sociálních služeb je: pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 9

10 sociálně-terapeutické činnosti poskytnutí ubytování popřípadě přenocování. Zákon o sociálních sluţbách ukládá krajům povinnost zpracovávat plány rozvoje sociálních sluţeb a obcím zjišťovat potřeby poskytování sociálních sluţeb na svém území. K tomu se vyuţívá metody komunitního plánování, která řeší otázku dostupnosti a kvality těchto poskytovaných sluţeb v daném území. Sociální sluţby musí naplňovat tzv. národní priority. Mezi tyto priority patří zachovávat lidskou důstojnost, podporovat rozvoj samostatnosti, poskytovat pomoc a podporu v náleţité kvalitě nebo zajišťovat dodrţování lidských práv a základních svobod. 10

11 2. Popis aktuální sociální situace ve městě Lanškroun sociodemografická analýza 2.1. Poloha města Lanškroun Město Lanškroun leţí v podhůří Orlických hor, na pomezí Čech a Moravy. Nachází se ve východní části Pardubického kraje a spadá se svým správním obvodem, jehoţ je sídlem, pod okres Ústí nad Orlicí. Je správním centrem regionu Lanškrounsko. Správní obvod města Lanškrouna hraničí svojí východní částí s obcemi Olomouckého kraje. Na jiţní straně je obklopen obcemi Moravskotřebovska, na západní obcemi Svitavska, Českotřebovska a Ústeckoorlicka. Severní částí sousedí se správním obvodem Ţamberk a Králíky. Město se svými spádovými obcemi zabírá plochu o velikosti ha a nachází se v nadmořské výši 373 m. n. m. Lanškroun je zasazen do rámce hlubokých lesů se soustavou rybníků, slouţících k rekreaci a sportovnímu vyţití v létě i v zimě. Mapa: Pardubický kraj 11

12 Mapa: Lanškroun a okolní města a obce Zdroj: Správní obvod a administrativní členění města V roce 2003 bylo město Lanškroun ustanoveno obcí s rozšířenou působností s 21 obcemi ve svém správním obvodu, kterými jsou: Albrechtice, Anenská Studánka, Čenkovice, Cotkytle, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Stráţná, Tatenice, Trpík, Výprachtice a Ţichlínek. Území města se rozkládá na hektarech, dvou katastrálních územích a člení se na 4 části: Lanškroun - Vnitřní město, Ostrovské předměstí, Ţichlínské předměstí a Dolní Třešňovec. 12

13 2.3. Stručná charakteristika města Lanškroun je rychle se rozvíjejícím moderním městem s rozvinutou podnikatelskou činností. Městem elektroniky, strojírenství, papírenského průmyslu i městem středních škol, ţivé kultury a moderních sportovišť. Výrazně nadprůměrný podíl osob zaměstnaných v průmyslu souvisí především s působením výrobce elektronických součástek (kondenzátorů, konektorů) AVX Lanškroun. Tato firma nabízí řadu pracovních příleţitostí a v současné době je nejvýznamnějším zaměstnavatelem nejen v Lanškrounsku, ale patří k největším zaměstnavatelům v celém Pardubickém kraji. Partnerskými městy Lanškrouna, se kterými je navázána dlouhodobá mezinárodní spolupráce jsou polské město Dzierzoniów (vzdálený 120 km), Serock (poblíţ Varšavy), slovenský Keţmarok a italské Castiglione In Teverina Obyvatelstvo K 31. prosinci 2008 ţilo na území správního obvodu města Lanškroun celkem obyvatel. Samotné město má podle dostupných informací z Českého statistického úřadu (dálen jen ČSÚ) ke stejnému datu celkem obyvatel. Počet obyvatel kaţdým rokem mírně vzrůstá. Je to dáno jak přirozeným přírůstkem obyvatel (porodnost, sňatky, ), tak migrací obyvatelstva. Z hlediska pohlaví zde ţije muţů a ţen. Struktura obyvatel podle pohlaví a věku správní obvod obce s rozšířenou působností: 0 14 let let 65 a více let Počet obyvatel Ţeny Muţi Zdroj: ČSÚ 2.5. Specifika věkového sloţení obyvatel správního obvodu města Lanškroun Průměrný věk se pohybuje kolem 39,1. Populace správního obvodu města je v průměru mladší neţ v celém Pardubickém kraji i České republice. Dětská sloţka je v populaci zastoupena z 15,6%. Podíl obyvatel pětašedesátiletých a starších na obyvatelstvu celkem činí 12,7% a je tak nejniţším v Pardubickém kraji. Hodnota indexu stáří (81,4 obyvatel ve věku 65 13

14 a více let na 100 dětí do 14 let) rovněţ patří k nejniţším v kraji. Vzhledem k těmto ukazatelům můţeme správní obvod města Lanškroun povaţovat za relativně mladý region Prognóza věkového sloţení obyvatelstva Věková struktura obyvatel se odvíjí od vývoje porodnosti, úmrtnosti a migrace. Současné rozdíly ve věkovém sloţení v jednotlivých krajích jsou odrazem poválečných a později, především pracovních, migrací. ČSÚ vytvořil Projekci obyvatelstva České republiky k s cílem nastínit směr budoucího populačního vývoje České republiky a poukázat na významné změny, které nastanou ve věkovém sloţení obyvatel (však není v ní zohledněno působení náhlých, těţko předvídatelných vlivů, jako jsou např. hluboká ekonomická krize, změny v systému sociálních opatření apod.). Projekce byla stanovena na období let Z hlavních výsledků prognózy vyplývá, ţe se ve sledovaném období předpokládá zvýšení úrovně plodnosti, zlepšení úmrtnostních poměrů a migrační atraktivity České republiky. Celkový počet obyvatel (včetně cizinců s dlouhodobým pobytem na území ČR) bude na počátku roku 2066 mírně vyšší neţ dnes. Předpokládá se, ţe obyvatelstvo ČR výrazně zestárne. Věková skupina osob starších 65 let se více jak zdvojnásobí, bude tvořit jednu třetinu celkového počtu obyvatel. Kategorie osob v ekonomicky aktivním a neaktivním věku se tak vyrovná. Jedná se o celorepublikový odhad vývoje, proto je moţné jej aplikovat jak na Pardubický kraj, tak i na vývoj věkového sloţení obyvatel ve městě Lanškroun a jeho správním obvodu Rodinný stav obyvatelstva V níţe uvedeném grafu je znázorněn vývoj sňatečnosti a rozvodovosti za posledních 10 let ( ). Z uvedených počtů uzavřených sňatků a rozvodů nelze usoudit, zda by docházelo k jejich významnému vzestupu nebo poklesu. Co se týče celorepublikového vývoje sňatečnosti, tak se z dlouhodobého hlediska jeví jako nízká. Příčinou je zejména odkládání sňatků do vyššího věku v důsledku prosazování individuálních zájmů (např. studium, cestování, budování kariéry apod.) Z hlediska rodinného stavu tvoří nejpočetnější skupinu osob vstupujících do manţelství svobodní snoubenci. Druhou významnou skupinou, která uzavírá sňatky, jsou jiţ rozvedení snoubenci. Ovdovělé osoby vstupují do manţelství pouze ojediněle. Právě v poslední době tolik populární upřednostňování individuálních zájmů častěji vede také k rozpadům rodin. Přesto se úroveň rozvodovosti vyvíjí jiţ několik let téměř stejně. 14

15 Počet uzavřených sňatků a počet rozvodů Z hlediska příčin se nejčastěji jedná např. o rozdílnost povah, zájmů, dále nevěru a v neposlední řadě také alkoholismus muţe nebo nezájem o rodinu na straně ţeny. Převáţná většina rozvodových řízení je zahájena na návrh ţeny. Sňatečnost a rozvodovost v letech Počet uzavřených sňatků Počet rozvodů Rok 2.8. Sloţení obyvatelstva podle národnosti a státního občanství Z dostupných zdrojů (ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů k ) bylo zjištěno, ţe obyvatelstvo města Lanškrouna je z převáţné většiny tvořeno občany národnosti české. Co se týče jiných národností, tak nejvýznamnější skupinu tvoří občané slovenské národnosti. Méně početná, ale také významná je skupina obyvatel ukrajinské národnosti. Dále jsou zde v malé míře zastoupeny následující národnosti: polská, vietnamská a německá. Z hlediska státního občanství se zhruba z 97 % jedná o občany České republiky. Vzhledem k zastoupení výše uvedených národností dále jde o státní občanství Slovenské republiky, Ukrajiny a ostatních zemí Evropy a Asie. 15

16 2.9. Pohyb obyvatelstva města Lanškroun v roce 2008 Město Ţivě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Lanškroun Porovnání s jinými městy Pardubického kraje Litomyšl Moravská Třebová Hlinsko Zdroj: ČSÚ Vzdělanost obyvatelstva Údaje o vzdělanostní struktuře obyvatel města Lanškrouna bylo moţné nalézt pouze v posledním uskutečněném Sčítání lidu, domů a bytů (k , dále SLBD). Z tabulky, která je umístěna níţe, je zřejmé, ţe město Lanškroun vykazuje v porovnání s celostátními a krajskými údaji výrazně vyšší podíl obyvatel s úplným středním vzděláním. Velice dobře jsme na tom také, co se týče počtu obyvatel s dosaţeným vyšším odborným vzděláním. U vysokoškolského vzdělání dokonce viditelně přesahujeme údaj zjištěný v Pardubickém kraji a přibliţujeme se tomu celostátnímu. Údaje o vzdělanosti obyvatel správního obvodu Lanškroun naopak vykazují větší podíl obyvatel se základním a středním vzděláním (bez maturity). Stupeň dosaženého vzdělání obyvatel ve věku 15 a více let počet obyvatel celkem z toho nejvyšší ukončené vzdělání (v %) střední (bez maturity) úplné střední (s maturitou) základní (vč. neukončeného) vyšší odborné vysokoškolské Česká republika ,0 38,0 24,9 3,5 8,9 Pardubický kraj ,7 40,8 24,5 3,5 7,0 Město Lanškroun ,1 36,9 27,4 3,8 8,4 Zdroj: SLBD

17 2.11. Ekonomická aktivita obyvatel Ekonomickou aktivitu obyvatel města Lanškrouna lze charakterizovat opět podle dat získaných ze sčítání lidu. Dle metodiky SLBD patří mezi ekonomicky aktivní zaměstnané osoby, zaměstnavatelé, samostatně činní, pracující důchodci, pracující studenti a učni, ţeny na mateřské dovolené a nezaměstnaní. Nejpočetnější skupinu tvoří zaměstnanci, zaměstnavatelé a osoby samostatně činné, v roce 2001 představovala 90 % ekonomicky aktivních v našem správním obvodu (v kraji 87 %). Podíl pracujících důchodců nepřesáhl 3 %, ţeny na mateřské dovolené se podílely 1,7 % a nejméně početnou kategorii tvoří pracující studenti a učni (0,6 %). Do ekonomicky aktivních zahrnujeme i nezaměstnané a ti doplňují statistiku o podíl 5,3 %. Správní obvod Lanškroun vykazoval hned po Pardubicích nejvyšší míru ekonomické aktivity obyvatelstva (51,7 %, Pardubice 52 %). Dále se v otázce ekonomické aktivity hodnotí skupina ekonomicky neaktivních osob (48,3 %), do které patří nepracující důchodci, děti předškolního věku, ţáci, studenti a učni, osoby s vlastním zdrojem obţivy a osoby v domácnosti, z níţ poslední dvě kategorie jsou nejméně početné. Na Lanškrounsku byla zaznamenána nejvyšší míra ekonomické aktivity muţů z hlediska Pardubického kraje (71,7 %). Je to způsobeno především odvětvovým zaměřením ekonomických subjektů, které má vliv na moţnost pracovního uplatnění muţů (v Lanškrouně se jedná především o průmysl). Také ţeny obsadily z hlediska své ekonomické aktivity první místo s 54,2 % (společně se správním obvodem Pardubice) Dojíţďka za prací a do škol Do města Lanškroun, jako centra správního obvodu, dojíţdí za prací celkově osob a z 60% se jedná o denní formu (frekvence dojíţďky). Z hlediska pohlaví se celkový počet dojíţdějících skládá z muţů a ţen. Moţnost pracovního uplatnění v Lanškrouně nachází velká část dojíţdějících především díky rozvoji průmyslové výroby (firma AVX Czech Republic s. r. o., Schott Electronic Packaging a další firmy). Z hlediska dojíţďky do lanškrounských škol sem přijíţdí celkem 1257 osob, z nichţ 405 je ve věku 6 14 let. Co se týče frekvence dojíţďky, tak 907 osob z výše uvedeného celkového počtu dojíţdějících sem jezdí za vzděláním denně. 17

18 2.13. Nezaměstnanost Do roku 2009, tedy do doby, neţ na vývoj plně začala mít vliv ekonomické krize, se město Lanškroun řadilo mezi města s nízkou mírou nezaměstnanosti na Ústeckoorlicku. V červnu roku 2006 byla míra nezaměstnanosti v Lanškrouně 5,3 %, následně se sniţovala aţ do července 2008, kdy byla dosaţena nejniţší hodnota a to 3,5 % (červen ,0 %). Pak uţ jsme pozvolna zaznamenávali nástup jiţ zmíněné krize, podniky pod její tíhou začaly hromadně propouštět a také díky tomu jsme se dostali na začátku roku 2009 na 8,8 %. Nejvyšší hodnoty bylo dosaţeno v období od března do června a to 11,5 %. K mírnému poklesu míry nezaměstnanosti z důvodu nově zaevidovaných pracovních míst na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí došlo v měsících říjen a listopad, tehdy dosahovala hodnoty 9,2 %. V prosinci se opět vše vrátilo do starých kolejí a míra nezaměstnanosti v Lanškrouně začala opět mírně narůstat na 9,4 %. Situace v rámci mikroregionu Lanškrounsko a také v rámci okresu Ústí nad Orlicí se odvíjela v roce 2009 obdobně. Na Lanškrounsku byla zaznamenána nejniţší míra nezaměstnanosti v měsíci lednu a to 9 %, dále v měsíci říjnu 9,8 % a nejvyšší v měsíci dubnu 12,8 %. V rámci okresu byla nejniţší čísla zaznamenána v lednu 7,2 % a únoru 8 %. Naopak nejhůře dopadl měsíc prosinec, kdy míra nezaměstnanosti činila 10,4 % Kriminalita a sociálně patologické jevy Kriminalita je ve městě Lanškroun hodnocena jako průměrná, z hlediska okresu a nápadu trestných činů v jeho městech se v pořadí umisťujeme na posledních pozicích ( místo, z celkových osmi). Spáchané trestné činy nejčastěji spadají do kategorie majetkové trestné činnosti a jedná se zejména o krádeţe prosté (především krádeţe motorových vozidel, věcí a součástek z aut, jízdních kol, krádeţe v bytech apod.) a krádeţe vloupáním (např. do obchodů, restaurací, bytů, chat apod.). V posledních letech je také v okresu Ústí nad Orlicí zřejmý nárůst násilné a mravnostní kriminality. V následující tabulce je zhodnocen vývoj celkové trestné činnosti z hlediska trestných činů a přestupků evidovaných a řešených v rámci Policie ČR, Obvodního oddělení Lanškroun v letech

Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných služeb ve městě Lanškroun

Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných služeb ve městě Lanškroun Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných služeb ve městě Lanškroun pro období 2015 2018 Obsah 1 Úvodem... 4 2 Popis aktuální sociální situace ve městě Lanškroun sociodemografická analýza... 5

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ pracovní skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY POSKYTOVATELÉ Centrum pro zdravotně postižené CSS Lidická Prostějov Český

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Původní záměr Komunitně proplánovat sekci B Akčního plánu zdraví

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, etnické menšiny zápis

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, etnické menšiny zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, etnické menšiny zápis

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více