Dříve než se rozhodnete pro ten správný standard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dříve než se rozhodnete pro ten správný standard"

Transkript

1 Dříve než se rozhodnete pro ten správný standard Vladimír Jech Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická Praha Abstrakt: V praxi se setkáváme s řadou standardů, které v různé míře souvisí s řízením IT. Vrcholový management firmy, mnohdy motivován vidinou využít certifikaci řízení IT k marketingovým účelům, požaduje zavedení toho či onoho standardu, pokud ale člověk není odborník na IT governance, těžko se v tom velkém množství různých standardů orientuje. Nevhodná volba standardu pro řízení IT vede ke zbytečným nákladům a frustraci. Který standard je ten správný pro vaši firmu? Klíčová slova: standard, IT governance, COBIT Abstract: Managers at the executive level often call for compliance and standardization of the corporate IT. They often look up to recognized standards and frameworks; however, navigating between all the sound names may not be easy. Wrong choice and trying to implement poorly selected IT governance standard or framework may lead to unnecessary costs and frustration. Which standard is the right one for you? Keywords standard, IT governance, COBIT Jak se firmy ke standardům dostanou? Řízení informačních, komunikačních a výpočetních technologií a systémů (IS/ICT, dále jen zjednodušeně IT) prochází ve společnostech čtyřmi fázemi, které se liší podle přijatých pravidel a mírou jejich vyspělosti. U malých nebo začínajících společností je IT věnována minimální nebo jen okrajová pozornost. V tomto případě vedení společnosti považuje informační technologie a interní IT oddělení jen jako administrativní zázemí pro svoji činnost [CTK]. Oddělení zabývající se vývojem a podporou firemní informatiky plní požadavky uživatelů a nanejvýš periodicky reportuje skrze svého nejvyššího představitele top managementu své aktivity. Takto funguje úspěšně řada malých společností a nečiní jim to žádné komplikace. Když se ale společnost rozroste, v další fázi přichází intuitivní řízení. Manažeři ve vrcholových úrovních se začnou více zajímat o to, co jejich podřízení v odděleních informatiky dělají, často tomu ne příliš rozumí, ale snaží se zavádět různé metriky například v podobě časových snímků, kariérních plánů, osobních hodnocení, přehledů o projektech, apod. Pracovníci v IT jsou více nuceni zdůvodňovat proč požadují prostředky na to či ono. Třetí fáze v přístupu k řízení firemní informatiky je vývoj interních rámců, které jsou často založeny na postupném ad-hoc přejímání praxí prověřených praktik (tzv. Best Practices ) a na doporučeních externích konzultantů nebo auditorů. Zavádějí se plány, zavádějí se různé nástroje na řízení IT jako například Help Desk, pomocí dotazníků a šetření mezi uživateli se sleduje zpětná vazba od příjemců služeb IT, sestavují se rozpočty a sleduje se jejich plnění, IT má svého zástupce v top managementu a tím pravidelnou účast na poradách vedení, apod. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

2 Vladimír Jech V poslední fázi nejde jen o to, aby top management věděl, co dělá jejich záhadné oddělení, ale jde se dále. V této fázi je snaha řídit IT tak, aby byla maximalizována návratnost investic do IT projektů a minimalizovány související rizika. IT je vnímáno jako podpůrný nástroj pro dosažení konkurenční výhody, naplnění podnikové strategie, budoucí růst a zvýšení efektivnosti podniku [EVG]. Management se snaží zavést nějaký všeobecně akceptovaný standard nebo jejich kombinaci a případně dosáhnout i certifikace podle zvoleného standardu. IT je pak řízeno tak, aby zahrnovalo fázi plánování, implementace, monitorování a zlepšování. Standard v této fázi představuje nejen strukturovanou a praxí prověřenou předlohu s jasně definovanými a transparentními pravidly, ale i podklad pro tvorbu auditovatelného systému [SPA]. Bez standardů by práce auditora byla mnohem složitější. Obrázek 1: Vývojová linie standardizace IT Zdroj: autor Důležité je zdůraznit, že standardy se používají nejen k hodnotovému řízení IT, tedy k dosažení toho, aby IT poskytovalo přidanou hodnotu, ale velmi často i za účelem řízení rizik, která IT přináší. Například datové sklady, ty jsou v současné době největším problémem pro bezpečnost a důvěrnost dat [HSI]. Mnohdy jsou plněny údaji z různých zdrojů ať už soukromých nebo vládních databází, důvěrných nebo veřejných, vnitrostátních nebo zahraničních představme si datový sklad mezinárodní banky, zajistit důvěrnost v něm uložených dat není jednoduchá záležitost. Díky vysoké komplexitě problémů v IT je dnes řízení IT podle všeobecně uznávaných standardů rostoucí trend [PSB]. Z čeho lze vybírat? Mezi nejznámější standardy, normy, procesní rámce a metodiky (dále jen standard ) pro řízení IT patří COBIT, ITIL, ISO/IEC a ISO/IEC [GSR]. Kromě těchto hlavních standardů se používají i méně známé, často úžeji specializované, jako například Val IT, INTOSAI, PRINCE 2 nebo PMBOK. Některé dnes používané standardy jako například Sarbanes-Oxley (SOX), Six Sigma, COSO, Balanced Scorecard a další určené pro řízení a měření výkonnosti nebo rizik organizace nebyly svými autory originálně určeny přímo pro řízení IT, ale díky dnešní provázanosti IT a businessu velmi často do IT zasahují. Důležité je nezapomenout, že do IT zasahují i různé právní normy. V České republice to jsou například zákon o ochraně osobních údajů, o elektronickém podpisu, některé paragrafy trestního zákoníku, atd. V mezinárodním prostředí, respektive u amerických společností stojí za zmínku například Patriot Act a HIPAA. Seznam často používaných standardů je uveden v tabulce SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

3 Dříve než se rozhodnete pro ten správný standard Který standard vybrat? Jak je vidět, standardů je mnoho. Standardy se liší zejména ve svém rozsahu, tedy jestli se jedná spíše obecný standard nebo takový, který se věnuje detailům řízení jednotlivých procesů. Dále se standardy liší v tom, jestli jsou primárně zavedeny v IT nebo se do IT promítají z obecného podnikového řízení. Při výběru standardu je nutné se nejprve rozhodnout, jestli ho chceme použít pro řízení celého IT ve společnosti nebo jen vybrané části. Z těch komplexních rámců je velmi známý COBIT. COBIT je dnes jedním z nejrozšířenějších standardů v této oblasti [GSR] a zjednodušeně řečeno, jeho komplexnost spočívá v tom, že se snaží zabývat vším, co ve společnosti nějakým způsobem s IT souvisí. V COBITu se tedy setkáme jak například s definicí rizik internetového bankovnictví, popisem kontrol v rámci změnového řízení, tak i například s kontrolami týkajícími se zabezpečení chodu IT po personální stránce. COBIT je srozumitelný nástroj, pomocí kterého lze vrcholovým manažerům nemajícím hluboké zkušenosti s IT vysvětlit jak funguje podniková informatika a s tím související rizika. COBIT obsahuje i model vyspělosti (pravidla pro stanovení úrovně souladu se standardem). Dalším častým standardem je ISO/IEC 27000, který se používá všude tam, kde je třeba zavést systém pro řízení bezpečnosti informací. Tento standard je často používán společnostmi, které potřebují mít jistotu nebo potřebují někomu prokázat (partnerům, regulačním orgánům, atd.), že jimi zpracovávané informace a data jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně. Potřebujeme-li řídit vybranou oblast v IT jako například dodávky software, řízení projektů, klientské centrum, Help Desk, a další, pak je vhodné se poohlédnout po specializovaném standardu, který se dané oblasti přímo věnuje. V oblasti řízení služeb a jejich podpory stojí za zmínku ITIL a ISO/ IEC Představme si řízení sofistikovaného klientského centra (Call Center) zahrnujícího systémy pro Incident Management a Problem Management bez použití jednoho z těchto standardů by to bylo obtížné. Zdroj: autor Obrázek 2: Kategorizace standardů podle míry jejich obecnosti a využití pro IT SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

4 Vladimír Jech Projektovým managementem se zabývá například mezinárodní PMBOK nebo britský PRINCE 2, které bychom použili ve fázi implementace zmíněného klientského centra a jeho integrace s existujícími podnikovými procesy s systémy. Standardy projektového managementu se často používají v softwarových firmách či velkých finančních nebo bankovních institucích, kde je třeba mít nějaký řád v tom, jakým způsobem jsou nové projekty uváděny v život. Z těch dalších standardů věnujícím se konkrétním oblastem, standard Val IT poskytne odpověď na to, jestli investice do IT projektů jsou správné a jestli přináší požadovaný výnos. Pokud nás trápí bezpečnost elektronických transakcí, pak je vhodné zvážit HIPAA. Při vývoji software se můžeme setkat s ISO/ IEC a Do IT se promítají i některé standardy, které nejsou přímo určeny pro IT. Například zmíněné COBIT, ISO a Val IT jsou standardy vysloveně určené pro řízení IT a lze podle nich IT řídit samostatně. Naproti tomu Balanced Scorecard, Six Sigma, COSO, Sarbanes-Oxley jsou rámce, které bývají obvykle přijaty na obecné podnikové úrovni s tím, že je pak snaha jim v určitých oblastech podřídit i IT. Následující tabulka shrnuje diskutované standardy a vyznačuje, ve kterých oblastech je možné který využít. Tabulka 1: Kategorizace standardů podle oblasti využitelnosti (v rámci IT) Balanced Scorecard x řízení IT audit bezpečnost řízení projektů COBIT x x x COSO ERM x HIPAA x x x INTOSAI x ISO x ISO x x ISO 9000 x ITIL x PMBOK x PRINCE 2 x Sarbanes Oxley x x SIX SIGMA x x Val IT x Standardy a národní legislativa řízení rizik Zdroj: autor Standardy COBIT, ISO, ITIL jsou dnes už globální ve smyslu, že je používají firmy na celém světě. Jejich uvedení do praxe je ale do velké míry ovlivněno národní legislativou. Je nutné si uvědomit, že společnost v jedné zemi se díky globalizaci 102 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

5 Dříve než se rozhodnete pro ten správný standard mnohdy řídí legislativou ještě nějaké další země. Například osobní údaje smí certifikát k elektronickému podpisu obsahovat obvykle jen se svolením podepisující osoby, velké rozdíly v národních úpravách a praxi ale jsou ve formě svolení a je tedy otázkou, jakou právní úpravou se bude řídit společnost provozující certifikační autoritu v mezinárodním měřítku. Pokud je česká společnost vlastněna americkou, může se tak setkat například se zákony HIPAA, Patriot Act a Sarbanes-Oxley. Především se zákonem Sarbanes-Oxley si láme hlavu nejeden český manažer [JEC]. Za zmínku stojí nedávný případ, kdy americká justice se začala zajímat o okolnosti privatizace České spořitelny [SLO]. V praxi se setkáváme s tím, že zákony jednotlivých zemí se neshodují nebo mohou jít i proti sobě. Zatímco banka v USA má povinnost součinnosti s americkým finančním úřadem, lokální legislativa její evropské pobočce nedovolí poskytnout americkému finančnímu úřadu osobní údaje byť o účtech amerických rezidentů. Zatímco z České republiky lze uskutečnit bezhotovostní převod do USA z webové stránky elektronického bankovnictví, v USA kvůli stejné transakci musí převodce díky legislativě osobně do banky. Rizika výběru Občas se stane, že vedení společnosti naplánuje implementaci nějakého standardu, například ISMS dle ISO 27000, protože je motivováno vidinou certifikace, která by umožnila lepší přístup k zakázkám. Po několika měsících se zjistí, že standardizace IT přináší mnohá omezení, která danou firmu příliš svazují a zavádění ISMS končí neúspěchem. ISO a COBIT jsou procesně orientované standardy zaměřené na kontroly, což nemusí být ten nejlepší model pro malé společnosti, butiky, společnosti s vysokým podílem znalostních pracovníků, apod. Například kontrola PO4.11 Segregation of Duties ve standardu COBIT hovoří o oddělení odpovědnosti. V praxi tak role programátora bývá neslučitelná s rolí testera a s rolí pracovníka, který migruje kód do produkčního prostředí. Takovéto oddělení rolí je přímo nutné zavést ve společnosti se stovkami nebo tisíci zaměstnanci, malá specializovaná firma s vysokou loajalitou vysoce kvalifikovaných znalostních pracovníků ale těžko bude zaměstnávat extra pracovníky jen kvůli oddělení rolí. Riziko výběru tedy spočívá v tom, že se firma rozhodne implementovat nějaký standard a pak vkládá obrovské úsilí do boje s auditorem a vysvětlování, že spousta standardních kontrol v jejím prostředí nemá smysl. Po roce-dvou pak firma dospěje k názoru, že dnes moderní COBIT nebo ISO je pro ni příliš svazující, příliš administrativní a že má výjimku na více kontrol než kolik má kontrol implementovaných. Slovo na závěr Firmy ke standardizaci často přistupují na základě potřeby, která přichází buď ze strany businessu (standardizace jako marketingový nástroj) nebo ze strany řízení společnosti (potřeba mít IT pod kontrolou). Výběr vhodného standardu není lehký úkol, protože vyžaduje expertízu a samotná implementace hodně času a zdrojů., FRM SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Vladimír Jech Tabulka 2: Často používané standardy, normy, procesní rámce a metodiky - COBIT Control Objectives for Information and related Technology - komplexní rámec (set všeobecně přijatých pravidel nejlepší praxe, metrik, indikátorů a procesů) pro řízení a kontrolu IT - cílem je tvorba systému kontrol pro řízení IT a maximalizace přínosu z použití IT - procesně orientovaný (34 kapitol pro různé IT procesy) - tvořený systémem kontrol (210 kontrol) ve čtyřech doménách: plánování a organizace, akvizice a implementace, dodání a podpora, monitorování a vyhodnocování IT - vhodný a často používaný managementem pro řízení IT a auditory pro audit IT - pomáhá v IT zodpovědět otázky: Děláme věci správně?, Děláme věci dobře? ISO/IEC rámec pro zavedení a řízení systému informační bezpečnosti - zaměřuje se především na ochranu osobních dat a interních informací - obsahuje dvě oblasti: specifikace systému řízení informační bezpečnosti a pravidla nejlepší praxe pro informační bezpečnost (12 oblastí) - cílem je zhodnocení rizik informační bezpečnosti a implementace patřičných kontrol - - obsahuje koncept kontinuálního vyhodnocování a zlepšování (přístup Plan-Do-Check-Act) ITIL Information Technology Infrastructure Library - definuje procesy pro řízení a dodávky IT služeb a jejich podporu (pro ilustraci, IT službou se rozumí například systém zabezpečující call centrum) - zaměřeno na tvorbu strategie, design, implementaci, provoz a kontinuální zlepšování služeb - - vhodný standard jako výchozí bod na cestě k ISO certifikaci ISO/IEC zaměřeno na management IT služeb - důraz na kvalitu služeb poskytovaných IT systémy, které mají dopad na vztah společnosti se zákazníkem - obsahuje dvě oblasti: specifikace systému řízení služeb a pravidla nejlepší praxe pro dodávky služeb a jejich podporu - standard ve stejné oblasti jako ITIL, ale komplexnější a obsáhlejší - - zahrnuje: rozsah, plánování, implementace, změnové řízení, dodávky, řízení vztahu, kontrolní procesy, řešení problémů, proces spouštění 104 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

7 Dříve než se rozhodnete pro ten správný standard Val IT - rámec pro řízení investic do IT a jejich návratnosti - rozšiřuje a doplňuje COBIT - přibližuje procesy definované v COBITu k procesům na úrovni senior managementu - organizovaný do tří domén: budování hodnoty, portfolio management, řízení investic - - pomáhá v IT zodpovědět otázky: Děláme správné věci?, Přináší investice do IT požadovaný přínos? INTOSAI International Organization of Supreme Audit Institutions COSO ERM Enterprise Risk Management Balanced Scorecard PRINCE 2 PRojects IN Controlled Environments PMBOK Project Management Body of Knowledge - principy a návody pro audit ve veřejném sektoru - určeno primárně pro finanční auditory - obsahuje etický kodex auditora - - dívá se na IT jako na službu zpracovávající informace a cílem je prověření interních kontrol aplikací - zaměřeno na identifikaci událostí a efektivní řízení rizik - obecný standard pro řízení rizik aplikovaný mimo jiné i na IT - zabývá se aktivitami na všech úrovních organizace: společnost, divize, oddělení - cíle jsou stanovovány ve čtyřech kategoriích: strategické, provozní (efektivní využití zdrojů), reporting, compliance - - zahrnuje: popis prostředí, stanovení cílů, identifikace událostí, ohodnocení rizik, odpověď na rizika, kontrolní aktivity, informace a komunikace, monitorování - systém měření a řízení výkonnosti organizace - obecná manažerský metoda používaná často i pro řízení IT (sledování výkonnosti) - převádí cíle do specifických úkolů, měřítek a ukazatelů - - sleduje finanční ukazatele (finance), hodnocení služeb jejich příjemcem (zákazník), podnikové procesy a proces učení se a zlepšování - standard pro projektový management - procesně orientovaný, strukturovaný, pravidla nejlepší praxe - primárně zaměřeno na projekty ve státní správě - věnuje se řízení, controllingu, supervizi, designu a organizaci projektu - - popisuje jak v projektu koordinovat účastníky a aktivity - standard pro projektový management - procesně orientovaný standard - popisuje procesy v 5 skupinách: inicializace, plánování, exekuce, kontrola a monitorování a hodnocení projektu - zabývá se: integrace projektu, definice rozsahu, time management, náklady, kvalita, lidské zdroje, komunikace, rizika, řízení dodávek - - často používáno při tvorbě software, ve stavebnictví, strojírenství, finančním sektoru SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Vladimír Jech Sarbanes- Oxley HIPAA Health Insurance Portability and Accountability Act - zavádí povinnost manažerů a auditorů vyjádřit se k interním kontrolním systémům - protože realizace rizika v IT může mít velký dopad na finanční výsledky společnosti, finanční auditoři posuzují i kontrolní systémy v IT - obecný rámec původně zamýšlený pro potlačení hospodářské kriminality, díky své obecnosti a provázanosti IT a finančních výsledků podniku se ale vztahuje i na IT - - povinný pro společnosti kotované na americkém akciovém trhu, v praxi ale často díky vlastnickým vztahům dopadá i na společnosti mimo USA - upravuje ochranu osobních údajů ve zdravotnictví - zabývá se bezpečností osobních údajů při zpracování dat a elektronických transakcích - standard sice primárně zaměřen na zdravotnictví, ale v praxi se využívá pro ochranu dat i v jiných odvětvích, například pojišťovnictví a bankovnictví - - vyžaduje opatření ve třech oblastech: administrativní ochrana, fyzické zabezpečení, technická opatření Doporučená literatura: [GSR] IT Governance Global Status Report 2008, IT Governance Institute, [EVG] An Executive View of IT Governance, IT Governance Institute, [HSI] Hsinchun Chen a kol.: Terrorism Informatics: Knowledge Management and Data Mining for Homeland Security. Springer, 2008, ISBN , strana iot+act+informatics&source=bl&ots=ps6eftgena&sig=8qhtnvsiebsjljiww mqu1td6xxw&hl=en&ei=w7y8sq6idmapsaag7jmtcw&sa=x&oi=book_res ult&ct=result&resnum=7#v=onepage&q=&f=false [JEC] Jech V: Působnost zákona Sarbanes-Oxley za hranicemi USA. Komora auditorů České republiky, Auditor č. 7/2005. [SLO] Slonková S., Junek A.: FBI začala zkoumat úplatky při privatizaci spořitelny, , [CTK] technologie mění trh, firmy se cítí ohroženy, [PSB] Průzkum stavu informační bezpečnosti v ČR 2007, Ernst & Young, NBÚ, DSM data security management, 2007, ISBN [SPA] Spafford G.: The Benefits of Standard IT Governance Frameworks, Datamation, , 106 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Procesní řízení a normy ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX

Procesní řízení a normy ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX Procesní řízení a normy ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX Přednáška č. 13 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Centrum znalostního managementu,13393 Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, 13116

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Bezpečnostní normy a standardy KS - 6

Bezpečnostní normy a standardy KS - 6 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní normy a standardy KS - 6 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 2 Osnova historický

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT Mezinárodní regulace Národní legislativa Mezinárodní normy Národní normy Oborové standardy Best practices

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Hradec Králové duben 2009 2009-03 Informace versus Bezpečnost informací Informace (aktivum) - vše, co má hodnotu pro organizaci Bezpečnost

Více

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Vladimír r VáňaV Senior business consultant AutoCont CZ a.s. Agenda Proč jsme se rozhodli k implementaci kvalitativního standardu a následné certifikaci?

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM

Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM Jaromír Jiroudek Lukáš Mikeska J + Consult Ernst & Young Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM Náplň setkání 1. Rychlý úvod do CCM/CPM 2. Představení

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb

Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Představení normy ČSN ISO/IEC 20000 Management služeb Luděk k Novák konzultant, ANECT Agenda Historie a souvislosti ISO/IEC 20000 Postavení vůči ITIL Procesy pro řízení služeb PDCA model pro řízení služeb

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.35; 35.040 Říjen 2014 Informační technologie Bezpečnostní techniky Systémy řízení bezpečnosti informací Přehled a slovník ČSN ISO/IEC 27000 36 9790 Information technology

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Obsah Průzkum názorů ICT ředitelů BYOD trendy Návrh bezpečnostního konceptu MDM Postup, přínosy pro klienta

Více

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje (SW) Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 60 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace vs. interní audit Lukáš Kačena Ernst & Young Cílem příspěvku je: představit cíle a nástroje interního auditu porovnat cíle a nástroje evaluace a interního auditu

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze Řízení IT v PRE Velmi stručné teze M. Hübner J. Kalousek listopad 2013 Jak představit řízení IT v PRE? představit prakticky využívané principy postřehy a útržky z našeho systému proto budou teze, úspěšné

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA

Procesní řízení IT. Ing. Hana Neničková, MBA Procesní řízení IT Ing. Hana Neničková, MBA Hewlett-Packard 11.místo v žebříčku časopisu Fortune Za fiskální rok 2007 jsme dosáhli organického růstu ve výší 7 miliard dolarů CEO HP je Mark Hurd, sídlo

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

IT Governance. Libor TůmaT. konzultant, AHASWARE. www.itsmf.cz. itsmf 2002-7

IT Governance. Libor TůmaT. konzultant, AHASWARE. www.itsmf.cz. itsmf 2002-7 IT Governance Libor TůmaT konzultant, AHASWARE Agenda Co je IT Governance Co pokrývá IT Governance Oblasti IT Governance Vztahy standardy, správná praxe, AS8015 Shrnutí Co je IT Governance Je odpovědností

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Červenec 2009 Informační technologie Bezpečnostní techniky Řízení rizik bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27005 36 9790 Information technology Security techniques Information

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb

Předmluva: Vítejte v ITIL! Úvod 15 IT Infrastructure Library O této knize ITIL (IT Infrastructure Library ) 1.3. Služby a správa služeb Obsah Předmluva: Vítejte v ITIL! 13 Úvod 15 IT Infrastructure Library 15 Podpora podniku 15 Myšlenka ABC 15 O této knize 16 Členění knihy 16 Tým stojící za knihou 17 KAPITOLA 1 ITIL (IT Infrastructure

Více

Specifika bankovního prostředí při monitoringu a analýze bezpečnostních incidentů. RNDr. Ondřej Zýka Profinit

Specifika bankovního prostředí při monitoringu a analýze bezpečnostních incidentů. RNDr. Ondřej Zýka Profinit Specifika bankovního prostředí při monitoringu a analýze bezpečnostních incidentů RNDr. Ondřej Zýka Profinit Obsah Popis situace Architektura systému Specifika bankovního sektoru Praktický příklad Přínosy

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Ondřej Kadlec & Romana Hůlková září 2012 Inovace a rozvoj služeb, výroby i obchodu doprovázený vývojem technologií přináší

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje Základní údaje Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Subjekt veřejného sektoru: Sídlo: Kategorie: (*nehodící se škrtá) a) obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Využití silných stránek outsourcingových společností

Využití silných stránek outsourcingových společností Využití silných stránek outsourcingových společností Petra Dlabolová, Business Manager 2013 Průvodce obsahem Inhousing vs. outsourcing pohled ze strany interní i externí Jak vybrat správnou společnost

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

organizací IT Vladimír r Kufner

organizací IT Vladimír r Kufner Úloha ITIL V2.0 při p budování zralosti organizací IT Vladimír r Kufner ITSM konzultant, Hewlett-Packard 1.místop stopředseda itsmf CZ Agenda O čem bude řeč? Přehled klíčových publikací ITIL V2.0 a itsmf

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva?

Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva? Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva? Ing. Jiří Sedláček Chief of Security Experts jiri.sedlacek@nsmcluster.com Kybernetická bezpečnost III Kdo jsme Kooperační odvětvové

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Krauthammer International

Krauthammer International living performance Současné trendy v analýze vzdělávacích potřeb Richard DOBEŠ, Krauthammer International Managing Partner Central Europe richard_dobes@krauthammer.com Krauthammer International Založena

Více

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky

3 Bezpečnostní politika 3/1 Základní pojmy, principy standardy a požadavky Obsah strana 3 1 Školení uživatelů 1/1 Školení zaměstnanců 1/4 Bezpečnost práce 1/4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem 1/4.2 Manuál pro začínající uživatele 1/5 Vzdělávání formou e -learningu

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

Proč nový styl řízení ICT

Proč nový styl řízení ICT Řízení informatických služeb Jan Smolík Proč nový styl řízení ICT ICT nepřináší efekt samo o sobě musí podpořit podnikové procesy ICT stále komplexnější a komplikovanější Vysoké investice často malá návratnost

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 1 Vstupní informace ohledně průzkumu

Více

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 70 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části.

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části. BEZPEČNOST IS Předmět Bezpečnost IS je zaměřen na bezpečnostní aspekty informačních systémů a na zkoumání základních prvků vytváření podnikového bezpečnostního programu. Má představit studentům hlavní

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe Ing. Martin Havel, MBA Obsah 1. Podstata řešení 2. Cíle 3. Průběh implementace 4. Přínos 5. Výsledky 6. Doporučení 2 Podstata řešení Vytvoření jednotného systému

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více