Jaroslav Wykrent, * 9.září 1943, zpěvák, textař, básník, hudebník, spisovatel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaroslav Wykrent, * 9.září 1943, zpěvák, textař, básník, hudebník, spisovatel."

Transkript

1 Jaroslav Wykrent Jaroslav Wykrent, * 9.září 1943, zpěvák, textař, básník, hudebník, spisovatel. PŮJČKA ZA OPLÁTKU Jelikoţ jsem uţ dost starý, začal jsem psát memoáry. Jen co dojdu do konce, budu všem za pitomce. UMĚLECKÁ Jednoho dne moji tetu, zapsal někdo do baletu. Jenţe je uţ stoletá, tak tam jenom zametá. - Pro představení Jardy jsem pouţil následující materiál: S Jaroslavem Wykrentem si povídala a z jeho kníţky "slušně i hanbatě" vybírala Pavla Pešatová. Byl pouţit materiál z www stránek Senior Klub - Dotýkaní Ostravou. P.P. Dotýkaní Ostravou tentokrát s muţem, který se v Ostravě nenarodil, ani zde, pokud vím, dlouhodobě nebydlel. Přesto se domnívám, ţe s Ostravou je spjatý dost pevně. Vţdyť mu kdosi přisoudil přídomek "Ostravský Suchý"... J.W. Počkej, počkej... já v Ostravě bydlel a tudíţ ţil skoro rok, coby čerstvý absolvent průmyslovky a nadějný pracovník Vítkovických ţelezáren. A dny, které jsem tady prospal při natáčeních rozhlasových a televizních pořadů (kdyţ v mém rodném Přerově rádio ani TV nebyly) by vydaly na další proţité roky v "ocelovém srdci" republiky. P.P. Teď mohu představit: JAROSLAV WYKRENT, kytarista, zpěvák, textař, skladatel, básník, moderátor TV i rozhlasu, manţel, táta, dědeček, chalupář a letos čerstvý šedesátník. Zapomněla jsem na něco? J.W. Asi ne, znáš mne přece dost dlouho. P.P. Ale zas ne tak dlouho, abych si pamatovala tvé muzikantské začátky... J.W. Byly obvyklé - Liduška, obor piano. Jenţe jsem měl spoluţáka Pavla Petrušku a ten někdy v osmé třídě dorazil na náš závěrečný školní večírek s trumpetou v ruce a zatroubil tehdy velmi populární Třešňové květy. Kdyţ jsem viděl, co to v tom okamţiku dělalo se spoluţačkami, velice rychle jsem pochopil, ţe cesta do jejich srdéček vede jen málokdy přes Duvernoyho etudy, ale spíš přes sborníčky Karla Vlacha. Pavel se brzy stal jedním ze členů mladičkého DIXIELANDU XI.A, pozdějšího a uţ slavného AKADEMIC JAZZ BANDU. Piáno je sice krásný instrument, ovšem podle mého názoru v určitém věku není vţdycky na tom správném místě, např. při romantických chvilkách u vody, či u táboráku. Navíc o slovo se začínal hlásit rock'n'roll a mladík s kytarou, i kdyţ hráčsky vybaven třeba jen třemi akordy, sklízel v těch dobách víc uznání neţ sebelepší hráč na housle či křídlovku. První písničku o tom, jak "mladý švec, slyšel kdes, ţe prý bude slavný ples", při jejímţ zpěvu jsem se vlastnoručně doprovázel, znám ještě dnes. AJB se stal také mým prvním "odběratelem" textů. Naplno nastartovala mou muzikantskou kariéru přerovská beatová skupina SYNKOPA, která

2 vznikla v době skončení mého vojančení. Stal jsem se doprovodným kytaristou této formace, později zpěvákem a také jsem v ní kapelničil. Byla to nejkrásnější léta mého ţivota, kdy jsem svou civilní profesi pověsil na hřebík a stal se tím, čím jsem byl donedávna. P.P. No právě, i mně ses ztratil z očí, co se s tebou stalo? J.W mne postihla celá série mozkových příhod, která pokračovala celou noc a skončila následujícího dne ráno. Podle příslušného odborníka jsem měl štěstí i smůlu. Štěstí v tom, ţe se poslední vlna zastavila před centrem řeči a smůlu v tom, ţe tahle "pepka" mi přinesla spasma, čili mne poněkud "zkroutila", čehoţ se nemohu zbavit dodnes. P.P. Nedávno kterási TV uvedla pořad, v kterém ses objevil jako host Marie Rottrové. Byl jsi půvabně štíhlý a měl jsi hůlčičku. Takţe uţ po nemoci... J.W. Marijánka byla a vlastně pořád ještě je mým muzikantským osudem. I kdyţ s ní léta vystupoval Petr Němec, díky mým písničkám mě s ní lidé spojují daleko víc neţ s ním. Vděčím jí (a stejně tak Jarkovi Nohavicovi, Karlu Plíhalovi a dalším) za mnohé, protoţe kdyby mi někdo při mém vyčerpávajícím loučení s kytarou v lednu 2000 řekl, ţe koncem téhoţ roku podniknu a také přeţiji deset Vánočních koncertů, tak bych mu asi řekl, ţe je blázen. No vidíš, Marie mne k tomu vyhecovala, aniţ jsme oba věděli, jak to dopadne. Mozek je totiţ záhadné zařízení a k tomu, abych si třeba začal přišlapovat jazyk stačí např. změna tlaku, mírná únava, trochu vzrušení apod. Marii jsem při úvodním koncertu zrovna v Praze neviděl nikdy tak nervózní, ale vzhledem k tomu, jak mne přijalo publikum, snad jsem jí ostudu neudělal. Pozvání do televizní Benefice pak byl úplně logickým vyústěním našeho vzájemného vztahu. P.P. Zůstal ti ale rozhlas? J.W. Ten ostravský odešel jako instituce za panování ředitele Prokopa a s přispěním "nové krve" velice úspěšně "veřejně-právně do háje". To, ţe mi nikdo po všech těch letech (ostatně jako celé řadě jiných) neřekl ani "děkuji", jsem uţ tehdy bral jako samozřejmost, protoţe to, co tam tehdy rozhlasově nastupovalo, se naprosto vymykalo mému chápání pojmům slušnost či odbornost. Na štěstí mě tehdy podrţel Český rozhlas Brno a začínající Český rozhlas Olomouc. Oběma těmto institucím jsem neskonale vděčný také za to, ţe mi poskytují prostor i po mé nemoci, dodnes nezvládám práci přímo ve studiu, takţe natáčím své pořady doma. P.P. Nestal jsi se po mozkové příhodě pesimistou? J.W. Kdyţ jsem při svém léčení ve Velkých Losinách viděl tu hrůzu kolem sebe, pochopil jsem, ţe si nemám vlastně nač stěţovat, neboť MYSLÍM, TUDÍŢ JSEM! A podle toho se snaţím ţít a jednat. Nejsem ani optimista, ani pesimista, ale realista. Nic uţ sice nebude jako dřív, nicméně to neznamená, ţe by nemělo být "vůbec nic" jako takové. Všechno má uţ dál své meze, ale já se budu pořád snaţit dojít nejdál, jak to jenom půjde... Jaroslav Wykrent

3 Další text je vybrán z "Dějiny Přerova II". Vzpomínka na hudební život v Přerově, Jaroslav Wykrent Paměť, jak prohlásil kdysi kdosi moudrý, je prý to, čím zapomínáme. Takţe není divu, ţe mé "mládeţnické" vzpomínky na někdejší muzikantské dění v Přerově uţ mají "stařecké" trhliny, které by kdysi (i bez osudného ledovce) dokázaly samy o sobě poslat ke dnu slovutný Titanic, ne tak boţe přísnou historickou pravdivost mých následujících řádků... Pokud se nepletu, tak moje první vědomé seznámení s hudebními kvalitami našeho města mělo podobu pěveckého sdruţení Přerub a pietního vokálního působení některých jeho členů, včetně mé matky, na různých pohřbech. Také mnohé místní dechovky, v čele s Rundem, neunikly brzy mé pozornosti - i kdyţ, pravda, spíš při promenádních koncertech v parku Michalov, neţ při pěnivém posezení na zahradě restaurace Pivovar. Kdyţ to vezmu kolem dokola, víc neţ samotné studium na Lidové škole umění v Přerově (obor piáno) mne asi nejvíc hudebně ovlivnil můj osmiletkový (a později i průmyslovácký) spoluţák Pavel Petruška. V osmé třídě, tedy v době, kdy uţ jsem doma bojoval se svým podstatně starším bratrem o to, co ţe se bude v naší rodině v rádiu poslouchat - zdali jeho oblíbený swing nebo mé milované estrády s Nezbednými bakaláři a podobně - totiţ dorazil na náš závěrečný školní večírek s trumpetou v ruce a tam, rovnou v tělocvičně, zatroubil (dnes uţ vím, ţe poměrně neuměle) tehdy velice populární Třešňové květy" z repertoáru mambového krále Pereze Prada. Kdyţ jsem viděl, co to v tom okamţiku dělalo s našimi spoluţačkami, velice rychle jsem pochopil, ţe cesta do dívčích srdéček vede v muzice jen málokdy před různé Duvernoisovy etudy, ale spíš přes sborníčky Karla Vlacha. Navíc se Pavel stal brzy jedním ze členů mladického Dixielandu XI. A, sklízejícího postupně velké úspěchy nejenom mezi tehdejší přerovskou omladinou, ale i celorepublikově, a tak jsem mohl ve svém "utvrzování se" o kouzelné síle hudby nerušeně pokračovat. Brzy jsem zjistil, ţe Přerov, to je také KRAB, vokální skupina Klokani, Harmokvartet foukacích harmonik, jakoţ i řada všelijakých kavárenských kapel a skupin, hrajících pravidelně v Komuně, Grandu, v Dělnickém domě, Pivovaru, Avionu a kdoví kde všude ještě jinde. Řeknu vám, ţe i kdyţ jsme tehdy byli setsakramentsky mladí, stejně jsme to všechno za ten večer, nebo odpoledne oběhat nestihli. Takţe se tímto omlouvám těm, na které jsem teď (buď z neznalosti nebo vlivem nastupující sklerózy) v tomto směru zapomněl. Dalším mým průmyslováckým spoluţákem (a kamarádem) byl na onom inkriminovaném přelomu padesátých a šedesátých let minulého století (boţe, to zní hrozně, ale je to pravda, vţdyť jsem ročník 1943) Petr Peška. Jeho bratr Vladimír stával v mém vysněném Dixielandu XI. A za basou a coby kytarista-samouk byl na tento nástroj vzorem nejenom pro svého mladšího sourozence, ale velice rychle i pro mne. Piáno je totiţ sice moc krásný instrument, ovšem podle mého názoru v určitém věku lidského ţivota není vţdycky na tom správném místě. Na příklad v parku, u vody, při romantických chvilkách někde na chatě a tak porůznu. Navíc: o slovo se začínal hlásit rock'n roli a mladík s kytarou, i kdyţ hráčsky vybaven třeba pouhými třemi akordy, sklízel v hlubokých očích dívek daleko více uznání neţ ten sebelepší hráč na housle či na křídlovku. A tak nájemníci domů na Ţerotínově náměstí číslo pět byli záhy nuceni trpělivě snášet mé učednické kytarové pokusy. První písničku o tom, jak "mladý švec, slyšel kdes, ţe prý bude slavný ples", při jejímţ zpěvu jsem se vlastnoručně doprovázel, znám málem celou ještě i dnes. Dixieland XI. A (toť v podstatě dnešní AKADEMIC JAZZ BAND) byl také odběratelem" mých prvních textů. Pro taneční produkce se totiţ, v rámci této kapely, dala dohromady jakási "rytmická skupina", která začala postupně produkovat muziku, jakou jsme onoho času

4 poslouchali z rakouského rozhlasu. Luxembourg byl pro nás přece jen trochu daleko, chytit se dal jenom večer a nebo v noci (a to ještě bídně), takţe jsme dávali přednost vysílání z Lince nebo z Vídně. Svou první kapelou jsem hráčsky i pěvecky prošel na vojně v Ořechově u Brna. Jak ukázala budoucnost, ještě neţ jsem se z ní stačil vrátit, dokázal Vladislav Peška (s Pavlem Petruškou) ovlivnit mé budoucí bytí" s definitivní platností. Oba totiţ stáli u kolébky beatové skupiny Synkopa, která vlastně nastartovala mou další ţivotní dráhu. Na prvém přerovském koncertu této grupy, ve velkém sále Městského domu, jsem byl ještě ve vojenském a jako posluchač, nicméně (díky nabídce obou před chvílí jmenovaných) ostatních slavných akcí, zájezdů a koncertů jsem se uţ zúčastnil člensky naplno. Jako doprovodný kytarista této formace jsem začal posléze nejenom pravidelně textovat, ale postupně psát i své první písničky a po různých kapelových změnách (a odchodech) i zpívat a "kapelničit". Byla to nejkrásnější léta mého ţivota. Zvláště pak ta, kdy mými kolegy a spoluhráči byli bratři Hradílkovi, Mirek Šimoník, Emil Krestýn, Mirek Novotný a "synkopácky evergeenový" Zdeněk Blaţek. Synkopa v Běs klubu Není tomu zase aţ tak dávno, kdy mi někdo řekl, ţe Synkopa, v dobách své největší slávy, nebyla jenom bigbítem", nýbrţ ţe byla přímo ţivotní filozofií". I po Novákově odchodu, většinou do posledního místa obsazený sál Městského domu (a přitom tehdy v Přerově současně hrála Komuna, Elektrárna, Pivovar, kavárna Avion, Bečva a podobně) určitě svědčil sám o sobě o mnohém, nicméně byl tu i "synkopácky" FAN KLUB, BĚS KLUB, polodětská "mládeţnická" skupina stejného jména, fanouškovský časopis HELP, amatérsky (na kovové folii s vinylovým nástřikem) "podloudně" vydané "elpíčko", kapelová "placka" pracně "na koleně" vyráběná kdesi v Meoptě, jakoţ i zájezdy a vystoupení ve všech končinách republiky, na které jsme nikdy nevyráţeli sami, ale vţdycky v příslušné společnosti pro věc zapálených mladíků různého věku. Časopis Help, pár stránek jednoho čísla Takţe: kdyţ se tehdy, v odborných kruzích, o našem městě mluvilo jako o malém moravském Liverpoolu, kus pravdy na tom bylo... Ale dost nostalgie, ţivot jde přece dál! Nicméně: kdyţ se tak někdy belhám dnešním večerním Přerovem, je mi (jako písničkáři, milujícímu odjakţiva poslední ošumělou venkovskou tancovačku víc, neţ sebenablýskanější diskotéku)

5 těch dnešních teenagerů tak trochu hudebně" líto. Uţ třeba proto, ţe většina z nich dává přednost pasivní zábavě před tím, aby se pokusila bavit sama sebe. Chybí mi nadšení pro věc, které měli někdejší "krabáci", kdyţ s baterkou v ruce, v první řadě místního kina, trpělivě opisovali melodie z filmu Zasněţená romance. Chybí mi ctiţádost a zarputilost někdejších studentů přerovské jedenáctiletky, kteří to z třídní kapely dotáhli aţ na evropskou elitu. A v duchu znovu od srdce děkuji všem, kteří uţ pro mne do konce ţivota budou patřit do pestré lidské mozaiky těch, kteří mou maličkost, v dobách dávných i nedávných, dokázali něčím hudebně potěšit a překvapit. Ať uţ se kdysi skrývali (a nebo dodnes skrývají) za pojmy KRAB, MISTRAL, ALFA, MYŠÁCI, Q KLUB, KLOKANI, KLASY, PYTLÁCI, ENTUZIASTÉ, ŠEDIVÁCI, ŠPUNTI, AKADEMIC JAZZ BAND, VOX, JEN TAK nebo za jmény Břetislav Kramář, Rudolf Neuls, Vladimír Hamal, Lubomír Pleva, Pavel Novák, Vladimír Čech, Milan Svozil, Jiří Lakomý, Viktor Kozánek, Jiří Pospíšil, Leopold Pavelka, Zdeněk Flora, Zdeněk Sliţ, Marcela Urbášková a podobně... Jaroslav Wykrent se v letech podílel na zaloţení BES Klubu v Přerově (v prostorách domu v budově Montáţí Přerov (Blahoslavova ul.), dnes bazar Pexeso první dům od náměstí na levé straně). Bes klub se stal i centrem Fan klubu Synkopa. Byly zde pořádány různé kulturní akce na skoro profesionální úrovni, dokonce na tuto dobu v klubu pracoval i 1 zaměstnanec (J. Karas, který dnes pracuje v Městském Domě). V klubu se začal vydávat časopis fan klubu Synkopa Help, pozdější šéfredaktor byl J. Cedidla, dnes známý přerovský konferenciér, u jehoţ prvních krůčků byl i Jaroslav Wykrent. Časopis byl z počátku prací J. Wykrenta, byl autorem skoro všech článků, uváděl zde texty svých písniček pro Synkopu. Klub byl velmi vyhledávaným na programech, kde se ve většině podíleli členové skupiny Synkopa včetně technika Zdeňka Blaţka. Prvním vedoucím Bes klubu byla moje maličkost (Jiří Rosmus). Jaroslav Wykrent v této době organizoval při odpoledních tanečních čajích v Městském domě různé zábavné soutěţe jako "člověče nezlob se" na sále o pytlík desetníků a jiné soutěţe. Sál byl vţdy beznadějně vyprodán a stal se středem setkávání mladých lidí, které končilo mnohdy i svatbou. Svým slovem vţdy dokázal celý sál (kolem 900 osob) vţdy usměrnit. Klub se podílel na soukromém vydání první gramofonové desky Synkopy, v té době to byl od Jaroslava Wykrenta velký organizační úspěch. Deska byla zhotovena jen v počtu 100 kusů, některé skladby byly pak pouţity pro vzpomínkovou desku Synkopy. Jaroslava Wykrenta můţe také slyšet kaţdou neděli v 9:30 na vlnách českého rozhlasu Olomouc v pořadu Hudební vzpomínky. Velmi úspěšný byl i pořad ČT v 10/2004 "Kam zmizel ten starý song" a reportáţ kebelové televize Přerov - "Motýl ze tvé louky" - která popisuje Jaroslava Wykrenta jako chalupáře. Jaroslav Wykrent napsal i několik - jak on říká - poetická dílka, jako "Třikrát jenom tak" ze stejnojmenné a velmi pěkné kníţky. Dovoluji si ještě na závěr uvést předmluvu k "Třikrát jenom tak" od jeho přítele Jiřího Suchého: Kdyţ mě pan Wykrent poţádal, abych mu napsal předmluvu k jeho poetickým dílkům, slíbil jsem mu to ochotně, protoţe je to slušnej člověk a mám ho rád. Kdyţ jsem si pak přečetl jeho Nádraţní ráj, Sedm deci nostalgie a Ejhle člověk, byl jsem rád, ţe o tu předmluvu poţádal zrovna mě a ne někoho jinýho. Mně se vám to totiţ nesmírně líbilo. Napsat o pěkných verších pěknou předmluvu je sice trochu zbytečná práce - dílo se obvykle chválí samo tím, ţe se povede - ale přesto mi dovolte, abych se zmínil třeba o Večeru klasiků, který jsem si vzápětí

6 po přečtení dal ještě jednou. Jestliţe Jaroslav Wykrent tu píše, ţe i motýlím křídlem lze dostat facku, tak já právě takovou dostal. Lehoučkou, poetickou, přátelskou, zkrátka veskrze pozitivní facku, která mě probudila z únavy, s níţ jsem si k četbě zasedl. Bylo totiţ uţ k půlnoci a celodenní shon mě vzhledem k mému vysokému věku a nízkému krevnímu tlaku zmáhá víc neţ dřív. A tak jsem si řekl, ţe kdyţ mně, unavenému, dodaly Wykrentovy verše takovou vzpruhu, mohu je doporučit svým citlivým spoluobčanům v naději, ţe na ně zapůsobí obdobně. Necitliví nechť zůstanou i nadále ve své politováníhodné nevědomosti - tahleta kníţka je materiál pouze pro spiknutí citlivých. Takţe - děkuji Jaroslavu Wykrentovi, ţe mě poctil a budu se těšit na další dílka. Jiří Suchý. Jaroslav Wykrent: Třikrát jenom tak

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

FJC. Folk, jazz a country

FJC. Folk, jazz a country FJC Folk, jazz a country 2016-2017 Předplatné folk, jazz a country: Základní informace Všechny potřebné informace pro zakoupení předplatného obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Rádio Impuls Prezentace o tom proč je Rádio Impuls nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v ČR a jak se na naší vlně můžete svézt i vy

Rádio Impuls Prezentace o tom proč je Rádio Impuls nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v ČR a jak se na naší vlně můžete svézt i vy Rádio Impuls Prezentace o tom proč je Rádio Impuls nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v ČR a jak se na naší vlně můžete svézt i vy Rádio Impuls. Ráááádio. Ortenovo nám. 15a, 170 00 Praha 7 rádio je

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Ne-fejetónek /Předmluva/

Ne-fejetónek /Předmluva/ Ne-fejetónek /Předmluva/ Jsem moc rád, že tyto fejetony přišly na svět a jsem za ně rád. Trvalo mi to dlouho, než jsem ty písmenka dal na papír, ale už jsou tu. Často při psaní poslouchám hudbu, která

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín Básně o (v) Sutomiščici Jaroslav Balvín 2008 SUTOMIŠČICA JE KŠTICA Kštica Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků Stožárů plachetnic a lodí Sněhobílých starobylých domů A příjemných lidí. Tato kštica

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Tímto si Vás dvoluji pozvat na menší posezení k mým kulatinám, které se koná v sobotu 12.11.2013 v 13.00 h. v restauraci Silesia na Frýdeckém náměstí

Tímto si Vás dvoluji pozvat na menší posezení k mým kulatinám, které se koná v sobotu 12.11.2013 v 13.00 h. v restauraci Silesia na Frýdeckém náměstí Tímto si Vás dvoluji pozvat na menší posezení k mým kulatinám, které se koná v sobotu 12.11.2013 v 13.00 h. v restauraci Silesia na Frýdeckém náměstí Těším se na Vás Jana Nováková 50 Tímto si Vás dvoluji

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Josef Jindra : Velikonoce 2014

Josef Jindra : Velikonoce 2014 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ DUBEN 2015*** ROČNÍK XVI.*** ČÍSLO 4 Citát inspirující: Jsou lidé, kteří píšou knihy, a lidé, kteří jsou knihami. Jan Neruda Josef Jindra : Velikonoce 2014

Více

SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ. Ke shlédnutí reportáž z 15. ročníku festivalu od TV BESKYD. K přečtení reportáž z 15. ročníku z Valašského deníku ze dne 5.8.2015.

SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ. Ke shlédnutí reportáž z 15. ročníku festivalu od TV BESKYD. K přečtení reportáž z 15. ročníku z Valašského deníku ze dne 5.8.2015. SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ Dovolte nám, Vám co nejsrdečněji poděkovat za Vaši podporu při organizaci 15. ročníku country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Patnáctý ročník provázelo nadmíru slunečné až tropické počasí,

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK

AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK Ty kdo máš zájem o čtení mého třetího amatérského vydání básní slyš: Komu věnuji toto vydání? Třem ţenám mé druhé mámě - Lýdii mé drahé milované manţelce - Světlance mé

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI. Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí. absolventský film Katedry hrané režie

DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI. Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí. absolventský film Katedry hrané režie DIALOGY MALÝ OKRUH POZORNOSTI Filmová a televizní fakulta amu a Česká televize uvádí absolventský film Katedry hrané režie P: Jedna z prvních věcí, které se herec musí naučit, je koncentrace. Existuje

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

ČERVENEC + SRPEN 2015

ČERVENEC + SRPEN 2015 Městské kulturní středisko F. F. Procházky 101 509 01 Nová Paka tel /fax: 493 721 928 www.kultura-novapaka.cz ČERVENEC + SRPEN 2015 HERECKÁ DÍLNA PETRA POCHOPA 3D Dech-Duch-Duše Paka 2015 1. 7. - 10. 7.

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

80. léta v české populární hudbě

80. léta v české populární hudbě 80. léta v české populární hudbě Pop, disco Michal David, Kroky Františka Janečka Situace ve společnosti: stále přetrvává období normalizace, 2 proudy hudbě oficiální (nemají problémy s komunistickým režimem,

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

BYL JSEM OPĚT NA BONREPU

BYL JSEM OPĚT NA BONREPU BYL JSEM OPĚT NA BONREPU František Jelínek, červen 2010 A máme tu problém, pánové Chtěl jsem napsat, že opět po 52 letech. Jenže jeden přítel praví, že jsme tam byli po druhém ročníku, bylo by to tedy

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PAMÁTNÉ STROMY STARÁ LÍPA VYPRAVUJE projektový tým: Kristýna Muchová, Jana Macková, Štěpán Morong, Zdeněk Macek, Petr Pacek, Vojtěch Ruszó, Petr Čuma

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek

Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek Rozhovor s Petrem Kláskem 2. 3. 2010 napsali: Ricci a Petr Klásek Využil jsem nečekané příležitosti a položil několik otázek jednomu z našich předních závodníků Petru Kláskovi, který je současně členem

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015

KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015 KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015 MĚSTSKÉ DIVADLO Mikulášská 21 www.mikskrnov.cz 12. 6. 17:00 ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ SHOW tanečních souborů SVČ Méďa 18. 6. 19:00 MANON LESCAUT divadelní hra o nekonečné lásce maltézského

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Bonbony. Bonbony. čokoláda. Něco na zub?

Bonbony. Bonbony. čokoláda. Něco na zub? Bonbony da a ybonbonybonbonybonbon Bonbony Něco na zub? čokoláda Kapitola 1 Pes, který uměl zpívat P odívej! řekla Maja. Už se to stalo zas! Maja podala Lassemu noviny a ukázala mu v nich prstem na jeden

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2013

o činnosti a hospodaření v roce 2013 o činnosti a hospodaření v roce 2013 občanské sdruţení SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO

Více

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý.

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý. Dnes ráno se mi vstává líp. Hlava mě nebolí a dokonce se mi už ani nemotá. Jsem desátý den po otřesu mozku a stále špatně spím. V nákupním centru nás s dcerou napadl cizí vyšinutý chlap a poranil mi krční

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Vánoce Výlet Pendolinem Vánoční prázdniny

Vánoce Výlet Pendolinem Vánoční prázdniny Silvestr 2012 - Ondra Polcar Na Silvestra jsme se sestrou Zuzankou byli ve Všetatech u babičky a dědy.zuzka usnula brzo,ale my s bratrancem Adamem jsme se dívali na televizi a ujídali dobroty co babička

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Eva Lindbergová & Jarmark

Eva Lindbergová & Jarmark Eva Lindbergová & Jarmark UŽ To nejlepší z let 1992 2006 písňové Texty Jiří Navrátil, Milana Vršťalová, Roman Miklósy, Petr PichL 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy

Více

ČERNOBÍLÉ IDOLY I JINÍ 2 PRVNÍ DÁMY

ČERNOBÍLÉ IDOLY I JINÍ 2 PRVNÍ DÁMY 6 Adina Mandlová; DIAGNOSA X (1933) Sotva se v kalendáři objevil předešlý text, dostal jsem celou řadu zaručených informací, kde je Adina Mandlová pohřbena. Začal jsem je tedy prověřovat a ukázalo se,

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více