29.8. Město Touškov Plzeň - OC Plaza Plzeň - Košutka. facebook.com/wcfootbike2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "29.8. Město Touškov. 30.8. Plzeň - OC Plaza. 31.8. Plzeň - Košutka. www.ceskykolobeh.cz/wc2014/ facebook.com/wcfootbike2014"

Transkript

1 29.8. Město Touškov od 15:00 Kritérium, štafety + závod pro veřejnost Plzeň - OC Plaza od 13:00 Sprint + závod pro veřejnost Plzeň - Košutka od 9:30 Dlouhý závod facebook.com/wcfootbike2014 Generální partner Hlavní partneři Významní partneři

2 Slovo Petra Pešty Vážení sportovní přátelé, srdečně vás vítám v místech, kde se před 10 lety zrodilo Mistrovství světa na koloběžkách. Ve dnech června 2004 náš klub uspořádal historicky první světový šampionát a poprvé v historii se utkaly národní týmy z tehdy známého koloběžkového prostředí. Před 10 lety závodilo přes 80 koloběžkářů z 10 zemí: domácí Česko, Belgie, Finsko, Holandsko, Německo, Itálie, Slovensko, Rakousko, USA a exotické Thajsko. Jsme přesvědčeni, že první Mistrovství světa výrazně nastartovalo mezinárodní koloběžkové hnutí. A právě vy dokazujete, že se za 10 let koloběžkový sport posunul o veliký krok vpřed, je o mnoho dynamičtěj ší, početnější, vyspělejší i divácky atraktivnější Doufáme, že uvidíte po Plzni jezdit koloběžkáře, neboť jich u nás jezdí stále víc a potvrdíte si, že Plzeň je hlavní české město koloběžek. Kromě Mistrovství světa proběhnou v pátek a sobotu vložené veřejné závody pro všechny příznivce koloběžkového pohybu, kteří si tak budou moct vyzkoušet trať světových šampiónů. Oni budou fandit vám, vy prosím fanděte jim. Naší snahou je připravit vám pěknou atmosféru, radost z pohybu a celkový zážitek, který se kladně a natrvalo zapíše do vašich vzpomínek. Přes dlouholeté pořadatelské zkušenosti nejsme profesionálové, a tak žádáme o trochu pochopení, pokud vše neproběhne na 100 %. Veliké DĚKUJEME patří všem partnerům našeho sportovního klání, neboť bez jejich finanční, materiální, pracovní a morální podpory by závody nemohly proběhnout. Většina ze současného pořadatelského týmu stála před 10 lety u zrodu krásné tradice a věříme, že se Mistrovství světa při svém výročí vydaří. Dobré počasí, skvělé zážitky a ať se vám líbí v Plzeňském kraji, v Plzni i městě Touškov, prostě v celé naší krásné České vlasti. Za hlavního pořadatele Mistrovství světa na koloběžkách 2014, Petr Pešta předseda pořádajícího Klubu PSP - KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ

3 Dear sports friends, Let me welcome you in the place where the Footbike World Championships 10 years ago were born. On 4th 6th June 2004 our club organized the first World Championship ever. It was first time when national teams from the whole footbike world met and competed. There were 80 competitors from 10 countries: domestic Czech Republic, Austria, Belgium, Finland, Germany, Holland, Italy, Slovakia, USA and exotic Thailand. We believe that the first World Championship significantly boosted the international footbike movement. And it is you how prove that after 10 years the footbike sport made a great leap forward, it is much more dynamic, more numerous, more developed and more attractive for spectators. We hope you will meet many people on footbikes in the streets of Pilsen, because their number is still increasing and you will have opportunity to see that Pilsen is the main Czech footbike city. In addition to the World Championship we organize two public races on Friday and Saturday for all footbike fans who will have opportunity to taste the tracks of World Championship. They will cheer you, please cheer them as well. Our goal is to prepare a nice atmosphere for you, the joy of movement and overall experience which will be positively and permanently written to your memories. Despite many years of organizing experience we are not professionals, so we ask you for a little understanding in case that everything was not at 100%. A big THANK YOU goes to all partners of our sport event because without their financial, material, labor and moral support the races would not be possible. Most of the current organizing team stood 10 years ago at the birth of a beautiful tradition and we believe that the World Championship will succeed on its anniversary. We wish you good weather, great experience and pleasant stay in Pilsen region, Pilsen and Touškov, as in the whole of our beautiful Czech homeland. On behalf of the main organizer of the Footbike World Championship 2014, Petr Pešta - President PSP - KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ

4 Slovo Karla Dvořáka Vážení přátelé koloběžkového sportu V roce čtyřicátého výročí působení koloběžkového sportu v České republice a 20 let právní existence Českého svazu koloběhu se po 10 letech opět vrací mistrovství světa do naší země. Tato událost se koná v době, kdy Český koloběh zažívá v posledních letech velmi významnější rozmach. Český koloběh v minulosti zaznamenal nejeden úspěch na mezinárodní úrovni a patří spolu s dalšími zeměmi ke špičce světového koloběhu, což určitě prokážeme i při domácím mistrovství světa. Koloběžky se stávají stále populárnější jak mezi rekreačními sportovci, tak i mezi sportovci se závodními ambicemi, o čemž svědčí stále větší počet účastníků ligových závodů i společných aktivit jiných sportovních odvětví. Jsme přesvědčeni, že právě konané mistrovství světa přispěje k dalšímu boomu koloběhu mezi širokou veřejností. Je potěšující, že v závodních pelotonech se objevuje čím dál více nových závodníků včetně těch nejmladších, a to už od žákovských kategorií, které se významně prosazují i na mezinárodní úrovni. V oddílech se s mladými nadějemi systematicky pracuje, což se projevuje i v jejich výkonech. Věříme, že jejich počet bude vzrůstat a podporou pořadatelů ligových podniků přispějeme k atraktivitě a bezpečnosti závodů. Přejeme všem účastníkům mistrovství světa příjemný pobyt, spoustu sportovních úspěchů a nevšedních zážitků z míst konání závodů. Karel Dvořák - předseda Českého svazu koloběhu (ČSK)

5 Dear footbike friends In the year of the fortieth anniversary of kicking as a sport in the Czech Republic, and The 20 years of legal existence of the Czech footbike Association the World Championship is coming back again after 10 years to our country. This event takes place at the time when Czech footkbiking has started to grow expressively. Czech footkbiking has seen a lot of success on international levels and Czech racers, together with racers from some other countries, belong to the best in the world, which we hope we certainly prove at home, at World Cup Scooters are becoming increasingly popular among recreational athletes and among athletes with racing ambitions too, which is evidentely showned by the growing number of participants in the National league races as well as a part of other sports events. We are sure that World Cup 2014 will contribute with a big deal to the growing boom of footbiking among general public. It is pleasant that in the racing pelotons more and more new racers appear including the youngest ones, the pupil categories. In footbike clubs the trainers work with young hopes systematicaly, what is also reflected in their performance. We believe that the number of young and adult racers will increase and with the support of the league organizers we contribute to the attractiveness and safety of the event. We wish all World Championship participants a pleasant stay, a lot of sport achievements and extraordinary experiences from the races locations. Karel Dvořák - President of the Czech footbike Association (ČSK)

6 Slovo primátora Města Plzně Vážení účastníci, vážení organizátoři, vážení diváci a fanoušci, Je pro mě ctí, že mohu v Plzni letos přivítat Mistrovství světa na koloběžkách. Skutečnost, že se toto mistrovství koná právě v našem městě, je pro Plzeň velmi významná. Je patrné, že se organizátoři světového závodu dokázali velmi dobře zhostit tak náročného úkolu a za to jim patří mé poděkování. Věřím, že pořádání tohoto mistrovského závodu přispěje k dobré propagaci města Plzně. Vítám všechny účastníky, přeji jim úspěchy v jejich závodním klání a doufám, že si odvezou kromě sportovních úspěchů i hezkou vzpomínku na Plzeň. Naše město se pro rok 2015 stalo Evropským městem kultury a já se domnívám, že kultura a sport patří k sobě, že tvoří základ pro všestranný kvalitní život a ten je poté i základem pro kvalitní život ve městě. A Plzeň je a chce být městem dynamickým, kreativním, zdravým, přitažlivým a spokojeným. Pořádání mistrovství světa je jedním z prvků, který tuto myšlenku pomáhá naplňovat, a doufám, že se zároveň stane i inspirací pro přítomné diváky, aby to s tímto dopravním prostředkem též zkusili. Tak, a teď už nezbývá než se pevně odrazit a jet Mgr. Martin Baxa - primátor statuárního města Plzeň

7 Dear participants, dear organisers, dear fans and spectators, It is an honour for me to be able to welcome this year s Footbike World Championship to the city of Pilsen. The fact that Pilsen is hosting the event is of considerable importance for our city. It is clear that the championship organisers have stood up to their difficult task very well, for which I would like to thank them. I trust that the championship race will contribute to spreading Pilsen s good name. Let me extend a warm welcome to all the participants and wish them luck in the race, hoping that besides sporting achievements, they will take home a pleasant memory of our city. Pilsen is the 2015 European Capital of Culture and I am convinced that culture and sports belong together, both being the foundation of a multi-faceted, fulfilling life, and by extension also a fulfilling city life. And Pilsen does want to be a dynamic, creative, healthy, attractive and satisfied city. Hosting a world championship is one of the elements that help us achieve that vision. I am also hoping that the event will inspire its spectators to give this means of transport a try Let s push off with all our might and off we go! Martin Baxa - The mayor of Pilsen city

8 Slovo starostky Města Touškov Vážení sportovci, návštěvníci MS v koloběhu a občané Města Touškova a Kůští, Dovolte, abych Vás přivítala v našem městě v Městě Touškově, které leží 10 km západně od Plzně. Poprvé je Touškov připomínán ve falzetech benediktského kláštera v Kladrubech z 12. stol. datovaných k r V roce 1239 byl Touškov již trhovou vsí kladrubského kláštera. Na přelomu 14. a 15. století se v Touškově rozvinula zástavba městského typu, a Touškov se již tehdy nazýval městečkem. V roce 1424 bylo toto městečko vypáleno vojskem Jana Žižky z Trocnova, a to tak, že jeho význam poklesl na ves. Roku 1543 na žádost Petra z Roupova, daroval Ferdinand I. Touškovu městská práva a znak. Třicetiletá válka byla pro město katastrofou. Došlo k velkému poklesu obyvatel. V roce 1680 byli povoláni řemeslníci a zemědělci z Německa, čímž zde začali převažovat obyvatelé německé národnosti. V roce 1683 došlo k přestavbě starého kostela, kdy v roce byla přistavěna i nová věž. Další rozvoj města je datován k roku 1850, kdy se stalo sídlem soudního okresu. V roce 1836 byla postavena nová radnice a v roce 1845 nová škola. Po skončení 2. světové války bylo odsunuto obyvatelstvo německé národnosti, do města se vrátilo původní české obyvatelstvo. K Městu Touškovu náleží i obec Kůští, která je vzdálena 3,5 km severovýchodně. Zde je dochováno několik velkých usedlostí a zděná kaple. Žije zde cca 35 obyvatel. Dnes žije v Městě Touškově 2100 obyvatel, je zde možnost kulturního a sportovní vyžití. Dominantou města je kostel sv. Jana Křtitele a Sousoší Nejsvětější Trojice. Dále zde najdete školu, školku, sportovní areál, dům s pečovatelskou službou, hasičskou zbrojnici, lékárnu, lékaře, poštu, restaurace a mnoho obchodů. Jsme velmi potěšeni, že v letošním roce můžeme hostit MS v koloběhu. Všechny nás čeká velmi zajímavý program, plný sportovních výkonů a zážitků. Věřím, že se Vám v našem městě bude líbit a přijmete pozvání na večerní zábavu, která bude v areálu TJ Sokol Město Touškov. Vilma Kunešová - starostka města Města Touškov

9 Dear sportsmen and visitors of the World Championship, dear citizens of Touškov and Kůští, Let me welcome you in our city Město Touškov located 10 kilometers west of Plzeň. First note of Město Touškov is in falsettos from Benedictine monastery dated to the year In 1239 Touškov was already market village of Kladruby monastery. Touškov started to be called a town at the turn of the 14th and 15 th after the development of areas and structures of the urban type. In 1424 the town was burned down by the army of Jan Žižka and its importance declined in the village again. Upon a request of Petr of Roupov, Touškov finally got civic rights and symbols in 1543 from Ferdinand I. The Thirty Years War was a disaster for the city as its population significantly declined. In 1680 the artisans and farmers from Germany were called and residents of German origin started to prevail. Significant event was reconstruction of the old church since 1683 which included construction of a second church tower in In 1836 was build new town hall and in 1845 a new school. In 1850 Touškov become a seat of a judicial district. After the Second World War the German inhabitants were displaced and the city was settled by Czech inhabitants again. Touškov includes community Kůští with few large farms and brick chapel and population of about 35 people, which is located 3.5 km to the northeast. In Touškov live today 2,100 inhabitants and there is a lot of cultural and sports activities. The dominant feature of the town is the church of St. John the Baptist and the Statue of the Holy Trinity. You can also find here a school, a kindergarten, sports facilities, nursing home, fire station, pharmacy, doctor, post office, restaurants and many shops. We are very pleased to host the footbike worldchamp Very interesting program is expected for all of us, full of sport performance and experience. I hope you will like our town, you are welcome to evening event, which takes place in TJ Sokol Mesto Touskov. Vilma Kunešová - The mayor of City Touskov

10 Plzeňský kraj Plzeňský kraj region budoucnosti Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky. Nejdelší hranici má s německou spolkovou zemí Bavorsko. Se svými německými sousedy udržuje kraj dlouhodobě velmi dobré vztahy a spolupracuje v mnoha oblastech. Velmi výhodná je i poloha regionu v rámci Evropy, nachází se na pomyslné spojnici mezi hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy. Svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté místo ze čtrnácti. Centrem kraje je město Plzeň, které tvoří hospodářskou, kulturní i společenskou metropoli celých západních Čech. Pro rok 2015 se město Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury. Plzeňský kraj je jediným nezadluženým krajem v České republice a po hlavním městě Praha také regionem s nejnižší nezaměstnaností. Na základě výsledků unikátního srovnávacího výzkumu získal Plzeňský kraj v roce 2011 titul Nejlepší místo pro život roku a pozici na špici tohoto průzkumu si stále drží. O rok později se náš kraj umístil jako třetí a vloni druhý hned za hlavním městem Praha. Ve studii společnosti MasterCard z roku 2013 byl Plzeňský kraj vyhodnocen jako skokan roku, protože zaznamenal nejvýraznější zlepšení socioekonomické úrovně od svého vzniku do současnosti. Nejnovější ocenění si zástupci kraje převzali letos ve francouzském Cannes, kde byl Plzeňský kraj vybrán jako Region budoucnosti 2014/15 a druhý nejperspektivnější region ve východní Evropě. Cenu uděloval časopis fdi Magazine, který vydávají The Financial Times.

11 The Pilsen Region Region of the Future The Pilsen Region is located in the southwest of the Czech Republic, sharing the longest border with the Free State of Bavaria, Germany. The Region has long maintained very good relations with its German neighbour and they both cooperate in many areas. The location of the Region in Europe is very beneficial as it is situated on the imaginary line connecting the Capital City of Prague and West European countries. The Pilsen Region is the third largest region in the Czech Republic, but it ranks ninth in population out of fourteen. The City of Pilsen is the commercial, cultural and social centre of the whole of Western Bohemia. Pilsen will become the European Capital of Culture for The Pilsen Region is the only non-indebted region in the Czech Republic and it has the lowest unemployment rate after Prague. Based on the results of a unique comparative survey research, the Pilsen Region was awarded the title of The Year s Best Place for Life in 2011, and it still holds the top position in the survey. A year later, our Region ranked third, and last year it placed second just behind the Capital City of Prague. In the 2013 survey conducted by MasterCard, the Pilsen Regions won the Jumper of the Year award as it experienced the greatest improvement of its socio-economic level from the beginnings to the present time. The representatives of the Region accepted the latest award this year in Cannes, France, where the Pilsen Region was selected the Region of the Future 2014/15 and the second most promising region in Eastern Europe. The prize is awarded by fdi Magazine published by The Financial Times.

12 Program závodu Pátek Město Touškov - Mistrovství světa Kritérium a štafety Lokalita: Sportovní areál Sokol Město Touškov (ulice Polní, Sportovní, U stadionu, Újezdská) Šatny, sprchy a WC na Fotbalovém stadionu Sokolu Touškov, cca 100 m od startu/cíle závodu. Parkování aut využijte pouze vyhrazené parkoviště u Hřbitova - sledujte naváděcí dopravní značky PARKOVIŠTĚ PRO ÚČASTNÍKY MS V KOLOBĚŽKÁCH 300 m od zázemí závodu. 11:30 14:00 Prezentace MS v areálu Sokola Touškov, placení startovného, zálohy na čipy i doplňkových služeb, 15:15 Start kritéria MS kadeti holky/ kluci na 7,5 km (6 kol, 1 kolo 1250 m) 15:50 Start kritéria MS všech kategorií žen na 8,7 km (7 kol 1 kolo 1250 m) 16:30 Start kritéria MS všech kategorií mužů na 10 km (8 kol 1 kolo 1250 m) 17:30-18:50 S KOLOBĚŽKOU PRO RADOST veřejné hobby závody 19:00 Start MS štafet ženy na 15 min + 1 kolo tříčlenná družstva a jen jedna koloběžka! 19:25 Start MS štafet muži na 20 min + 1 kolo tříčlenná družstva a jen jedna koloběžka! 20:00 Vyhlášení výsledků kritéria a štafet 20:20 Koncert rockové skupiny Greymon živé zahrání hymny koloběžkářů 21:30 Koncert rockové skupiny Kečup

13 Město Touškov WC criterium and relays Venue: Sports area Sokol Město Touškov (streets Polní, Sportovní, U stadionu, Újezdská). Changing rooms, showers and toilets on the football stadium Sokol Touškov, about 100 meters from the start / finish line. Car parking use only the parking at the cemetery 300 m from the venue - watch the traffic guidance signs PARKOVIŠTĚ PRO ÚČASTNÍKY MS V KOLO- BĚŽKÁCH 11:30 14:00 Check-in for the WC in the area of Sokol Touškov, paying entry fees, deposites for chips 15:15 Start WC criterium cadets girls / boys 7.5 km (6 laps x 1250 m) 15:50 Start WC criterium for all categories of women 8.7 km (7 laps x 1250 m) 16:30 Start WC criterium for all categories of men 10 km (8 laps x 1250 m) 17:30-18:50 S KOLOBĚŽKOU PRO RADOST open fun races 19:00 Start WC relay women and youth 15 min + 1 lap three-member teams and only one footbike! 19:25 Start WC relay men 20 min + 1 lap three-member teams and only one footbike! 20:00 Prize giving ceremony of criterium and relays 20:20 Concert of rock band Greymon - live playing of the footbike anthem 21:30 Concert of rock band Kečup

14 Program závodu Sobota Centrum města Plzeň - Mistrovství světa Sprint Lokalita: Plzeň Amfiteár a park za OC Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň K převlečení a uložení věcí budou připraveny 3 stany, 2 mobilní WC přímo u stanů, WC s tekoucí vodu 80 m v přízemí OC Plaza. K parkování aut využijte parkovací dům OC Plaza (první 3 hodiny zdarma) 100 m od zázemí závodu nebo parkovací městský dům Rychtářka (hlídané, 1 hod 10 Kč) 900 m od zázemí závodu. MS SPRINT kvalifikační část 10:30 Start kvalifikace všechny kategorie (900m 1 okruh), intervalový start po 30 sekundách dle startovní listiny od čísla 1, seznamte se včas se startovní listinou! 12:00 12:15 Uveřejnění výsledků kvalifikace sprintu 13:15 Veřejné hobby závody Grand Prix Plaza Kritérium 13:50 Vyhlášení výsledků hobby závodů MS SPRINT vyřazovací část (900m 2 x 450 m okruh) 14:00 Čtvrtfinále muži senior (4 rozjížďky) 16 nejlepších z kvalifikace 14:20 Čtvrtfinále muži master (4 rozjížďky) 16 nejlepších z kvalifikace 14:40 Čtvrtfinále muži veteran (4 rozjížďky) 16 nejlepších z kvalifikace 15:00 Semifinále ženy senior (2 rozjížďky) 8 nejlepších z kvalifikace 15:10 Semifinále muži senior (2 rozjížďky) 8 nejlepších ze čtvrtfinále 15:20 Semifinále muži master (2 rozjížďky) 8 nejlepších ze čtvrtfinále 15:30 Semifinále muži veteran (2 rozjížďky) 8 nejlepších ze čtvrtfinále 15:40 Finále kadeti holky - 4 nejlepší z kvalifikace 15:45 Finále kadeti kluci - 4 nejlepší z kvalifikace 15:50 Finále junioři holky - 4 nejlepší z kvalifikace 15:55 Finále junioři kluci - 4 nejlepší z kvalifikace

15 Plzeň city centre - WC Sprint Venue: Plzeň amphitheater and park behind the Plaza shopping centre, Radčická 2, Plzeň There will be ready 3 tents for clothing change and storage of things. 2 mobile toilets will be directly by the tents, toilets with running water 80 m in ground floor of Plaza. For the car parking use the Plaza parking house (first 3 hours free) 100 m from the venue or the city parking house Rychtářka (guarded, 1 hour 10 CZK) 900 m from the venue. WC SPRINT qualifying section 10:30 Start of the qualification all categories (900m - 1 lap), interval start 30 seconds gap, starting order from the starting number 1 up, get to know the starting list in time! 12:00 12:15 Publication of the results of the qualification race 13:15 Open fun races Grand Prix Plaza Criterium 13:50 Fun races prize giving ceremony WC SPRINT heats (900m 2 x 450 m lap) 14:00 Quarterfinal men senior (4 heats) 16 best from qualification 14:20 Quarterfinal men master (4 heats) 16 best from qualification 14:40 Quarterfinal men veteran (4 heats) 16 best from qualification 15:00 Semifinal women senior (2 heats) 8 best from qualification 15:10 Semifinal men senior (2 heats) 8 best from quarterfinal 15:20 Semifinal men master (2 heats) 8 best from quarterfinal 15:30 Semifinal men veteran (2 heats) 8 best from quarterfinal 15:40 Final cadet girls - 4 best from qualification 15:45 Final cadet boys - 4 best from qualification 15:50 Final junior girls - 4 best from qualification

16 16:00 Finále veteránky 4 - nejlepší z kvalifikace 16:05 Finále master ženy - 4 nejlepší z kvalifikace 16:10 Finále veteráni - 4 nejlepší ze semifinále 16:15 Finále master muži - 4 nejlepší ze semifinále 16:20 Finále senior ženy - 4 nejlepší ze semifinále 16:25 Finále senior muži - 4 nejlepší ze semifinále 16:35 Vyhlášení výsledků MS Sprintu 17:00 Ukončení sportovního programu Jako doprovodný program ukázka a testování koloběžek, prezentace sportovního vybavení. 19:00 Otevření sálu párty MS Hotelu Roudná/Saloon-Steak restaurant (vstup pouze na základě objednávky v přihlášce na závod) 19:20 20:20 Raut (studené pokrmy, teplé pokrmy, salátový bar, přílohy, dezerty) VOLNÝ VSTUP I BEZ VSTUPNEKY MS 20:30 Vystoupení Taneční skupiny Flik-Flak 20:40 Promítání videa z Kick de France :00 02:00 Ukončení párty

17 15:55 Final junior boys 4 best from qualification 16:00 Final women veteran 4 best from qualification 16:05 Final women master - 4 best from qualification 16:10 Final men veteran - 4 best from semifinal 16:15 Final men master - 4 best from semifinal 16:20 Final women senior - 4 best from semifinal 16:25 Final men senior - 4 best from semifinal 16:35 WC Sprint prize giving ceremony 17:00 End of the sport program 19:00 Site opening, party at Saloon-Steak Restaurant, Na Roudné 17, Plzeň (entry only on the basis of the order in the application for the race) 19:20 20:20 Buffet dinner 20:30 FREE ENTRY ALSO FOR PARTCIPANTS WITHOUT THE TICKET 20:30 show of dance group Flik-Flak 20:40 Kick de France 2013 movie DJ playing according to your wish available whole evening. 24:00 02:00 The end of the party

18 Program závodu Neděle Plzeň Košutka, Mistrovství světa dlouhý závod na 28 / 35 km Lokalita: Plzeň Košutka za konečnou tramvaje č.4 trasa, na Záluží, na Ledce a zpět na Plzeň a ukončení MS na Ranči Šídlovák 200 m od cíle závodu. K parkování aut využijte okraje komunikace před uzavřenou silnicí či parkoviště na kraji Plzně u bytových domů m od zázemí závodu K převlečení a uložení věcí budou připraveny 3 stany, 2 mobilní WC přímo u stanů. 9:35 Start MS všech kategorií žen na 27 km (3x9km) a mužů/ženy kadetů na 18 km (2x9km) 11:00 Start MS všech kategorií mužů mimo kadetů na 36 km (4x9km) 13:00 Vyhlášení výsledků a ukončení MS 2014 Kategorie IKSA Mistrovství světa: kadeti, kadetky junioři, juniorky senior, muži, ženy masters, veteráni, veteránky IKSA MS štafety: Dospělí m/w (junior + senior + master + veteran) Mládež m/w (cadets and younger) Tratě atd.. na www.

19 Plzeň Košutka, WC Long race 27 / 36 km Venue: Plzeň the end of the city behind the terminal stop of tram no. 4. It is the well-known hilly Y-shape track towards Zaluží and Ledce villages. WC closing ceremony at the Ranč Šídlovák 200 m from the finish area. For the car parking use the sides of the road in front of the track or parking lots next to the blocks of flats m from the venue. There will be ready 3 tents for clothing change and storage of things. 2 mobile toilets will be directly by the tents. 9:35 Start WC all women categories 27 km (3x9km) and boys / girls cadets 18 km (2x9km) 11:00 Start WC all other men categories 36 km (4x9km) 13:00 Prize giving ceremony and closing of WC 2014 Categories IKSA WC: cadet m w junior m w senior m w master m w veteran m w IKSA WC relay: Adults m w (junior + senior + master + veteran) Youth m w (cadets and younger) More, tracks and etc

20 Děkujeme všem partnerů za finanční, materiální, pracovní a morální podporu. Thank all partners for financial, material, labor and moral support. PSP - Klub koloběhu Plzeň

Bulletin 2 19. 23. 6. 2013

Bulletin 2 19. 23. 6. 2013 Bulletin 2 19. 23. 6. 2013 Slovo pana Didiera Besseyrea Slovo organizátorů Slovo primátora Když se Evropská federace (EFCS) rozhodne svěřit organizaci Evropských firemních sportovních her nějakému městu,

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

WUCC 2010 BOOK SAMPLE

WUCC 2010 BOOK SAMPLE WFDF WORLD ULTIMATE CLUB CHAMPIONSHIPS 3-10 JULY 2010 PRAGUE MISTROVSTVæ SVùTA KLUBÒ V ULTIMATE FRISBEE 3-10 âervence 2010 PRAHA Je milým zvykem oslavit památku velké a A nice tradition for commemorating

Více

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Part I A Word from the Patron 6 Structure of the Tereza Maxová Foundation 7 Statutes

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

6. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ A VETERÁNŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE

6. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ A VETERÁNŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE Český rybářský svaz s Českým rybářským svazem územního svazu města Prahy a odborem rybolovné techniky v Praze pořádají 6. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ A VETERÁNŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE 3. 7. 7. 2013 Praha Česká

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

Česká pošta si vybrala vozy Hyundai The Czech Post chose Hyundai cars

Česká pošta si vybrala vozy Hyundai The Czech Post chose Hyundai cars Číslo 62 / Issue 62 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 9 2013 Česká pošta si vybrala vozy Hyundai The Czech Post chose Hyundai cars Projekt Dobrý soused The Good Neighbor project 9/2013

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

REZIDENCE JESENIOVA. Exkluzivita lokality i bezpečnost i design & kvalita i pohodlí i dětská hřiště i služby i bezpečnostní kamerový systém i výhledy

REZIDENCE JESENIOVA. Exkluzivita lokality i bezpečnost i design & kvalita i pohodlí i dětská hřiště i služby i bezpečnostní kamerový systém i výhledy REZIDENCE JESENIOVA rezidence jeseniova Exkluzivita ExkluZIvIta lokality lokality I bezpečnost bezpečnost I design DEsIgN & kvalita kvalita I pohodlí pohodlí I dětská Dětská hřiště hřiště I služby I kamerový

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii Jindřichův Hradec: Welcome to Czech Canada Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens Pražské zahrady Spring @ Corinthia Jaro v Corinthii S P R I N G 2 0 0 6 Daniel Maj Front Office Supervisor

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

podzim/zima - spring/autumn

podzim/zima - spring/autumn podzim/zima - spring/autumn editorial editorial Milí čtenáři Metropolitanu, šaty dělají člověka a grafika dělá náš časopis. Po několikatýdenních přípravách vám dnes představujeme magazín v docela novém

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT:

Sunny Canadian NEWSLETTER. Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: Sunny Canadian NEWSLETTER Ročník/Volume 1 vydání/issue 6 5.9.2012 Z OBSAHU / ABSTRACT: DESETILETÉ VÝROČÍ ŠKOLY / 10 ANNIVERSARY SC PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY / WE INTRODUCE NEW COLLEAGUES KROUŽKY 20012/2013

Více

HMMC News. Nábor pokračuje Ongoing Recruitment. 10 / 2008 číslo 8 // issue 8

HMMC News. Nábor pokračuje Ongoing Recruitment. 10 / 2008 číslo 8 // issue 8 10 / 2008 číslo 8 // issue 8 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Nábor pokračuje Ongoing Recruitment Česko-korejské dny // Czech-Korean Days Složení FC Hyundai // FC Hyundai

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

From the view of the tournament director. Pohledem ředitele turnaje. From the view of the mayor of Prague 10. Pohledem starosty Prahy 10

From the view of the tournament director. Pohledem ředitele turnaje. From the view of the mayor of Prague 10. Pohledem starosty Prahy 10 Pohledem ředitele turnaje Vážení sportovní přátelé, vítám Vás už na 4. ročníku turnaje All Stars Cup, určeném stejně jako v minulých letech kategorii chlapců narozených v roce 1998. Není to náhoda. Když

Více

46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015

46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015 ZLÍNSKÝ KRAJ, OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL A FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ LIPTA LIPTÁL POŘÁDAJÍ Mezinárodní folklorní festival INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015 ve dnech 18. - 24. 8. 2015 Záštitu

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011

Výroční města plzně 2011 report city of pilsen 2011 Výroční zpráva města plzně 2011 Annual report city of pilsen 2011 Obsah content Plzeň, metropole západních Čech 2 Úvodní slovo 4 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 6 Vybrané úspěchy a aktivity města

Více