PART ONE ASSESSMENT OF HEALTH AND WORK SKILLS. (1) O? Etřující doctor considered a citizen vyhotovujezdravotnickou documentation to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PART ONE ASSESSMENT OF HEALTH AND WORK SKILLS. (1) O? Etřující doctor considered a citizen vyhotovujezdravotnickou documentation to"

Transkript

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 482/1991 Sb., č. 582/1991 Sb., vyhláškami č. 28/1993 Sb., č. 137/1994 Sb., nálezem Ústavního soudu ČR č. 72/1995 Sb., vyhláškami č. 206/1995 Sb., č. 264/1996 Sb., č. 138/1997 Sb., č. 139/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu ČR č. 312/1998 Sb., vyhláškami č. 320/1999 Sb., č. 73/2000 Sb., č. 72/2001, č. 552/2002 Sb., č. 365/2004 Sb.,č. 506/2005 Sb. a s přihlédnutím k redakčnímu sdělení Sbírky zákonů o opravě chyby uveřejněnému v částce 55/1997 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí azúčastněnými ústředními orgány, podle 58 písm. a), c) až e), ch) a i) zákonačeské národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistickérepubliky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., podle 58 písm. f) a g) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb.,ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národnírady č. 144/1991 Sb., v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a podle 22 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, v dohodě s federálnímministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány: ČÁST PRVNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PRACOVNÍ SCHOPNOSTI 1 (1) Oš etřující lékař posuzovaného občana vyhotovujezdravotnickou dokumentaci pro posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnostiobčanů ve věcech sociálního zabezpečení, státní sociální podpory, důchodovéhopojištění a sociální péče na základě vlastního vyšetření a lékařskýchzpráv pořízených odbornými lékaři; jde-li o nemoc z povolání, činí tak nazákladě lékařské zprávy oddělení (kliniky) nemocí z povolání zdravotnickéhozařízení. FULL TEXT Publication? KY Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic No. 182/1991 Coll. implementing the Social Security Act and the Act of the Czech National Council Authorities of the Czech Republic in social security, as subsequently amended by Act No. 482/1991 Coll., No. 582/1991 Coll. Decree? kami No. 28/1993 Coll. No. 137/1994 Coll. Constitutional Court No. 72 / 1995 Coll., Decree? kami No 206/1995 Coll. No. 264/1996 Coll. No. 138/1997 Coll. No. 139/1998 Coll. Constitutional Court No. 312/1998 Coll., Decree? kami No. 320/1999 Coll. No. 73/2000 Coll., No. 72/2001, No. 552/2002 Coll. No 365/2004 Coll. No 506/2005 Coll. taking into account the communication Gazette editorial about repairing errors in the amount uveřejněnému 55/1997 Coll. Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic pursuant to 177 para 4 of Act No. 100/1988 Coll. On social security, as amended by Act No. 110/1990 Coll., In agreement with the Federal Ministry of Labour and Social Affairs azúčastněnými central authorities according to 58 point. a), c) and? e) s) i) zákonačeské National Council No. 114/1988 Coll. Authorities in the Czech socialistickérepubliky social security, as amended by Czech National Council No. 144/1991 Coll. according to 58 point. f) g) of the Czech National Council No. 114/1988 Coll., as amended by Czech National Council No. 210/1990 Coll. and Act No. 144/1991 Czech národnírady Coll., in agreement with the central authorities and according to 22 paragraph 2 of Act No. 50/1973 Coll. foster care, in agreement with federálnímministerstvem Labour and Social Affairs and the central authorities : PART ONE ASSESSMENT OF HEALTH AND WORK SKILLS 1 (1) O? Etřující doctor considered a citizen vyhotovujezdravotnickou documentation to

2 (2) Lékař okresní správy sociálního zabezpečeníkontroluje správnost a úplnost zdravotnické dokumentace. Při posuzování zdravotníhostavu a pracovní schopnosti občanů přihlédne lékař okresní správy sociálníhozabezpečení k výsledkům vlastního vyš etření a musí vycházet z lékařskýchzpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů. Lékařokresní správy sociálního zabezpečení seznamuje posuzovaného občana s výsledkemposouzení, včetně poučení o mož nostech dalš ího postupu. 2 (1) Okresní správa sociálního zabezpečení vyž ádázdravotnickou dokumentaci pro posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti občananejpozději do tří pracovních dnů po doručení ž ádosti o dávku nebo služ busociálního zabezpečení, žádosti o dávku důchodového pojiš tění nebo ž ádosti odávku státní sociální podpory. (2) Zdravotnické zařízení předkládá zdravotnickoudokumentaci podle odstavce 1 okresní správě sociálního zabezpečení a) do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byla ž ádost o zdravotnickou dokumentaci doručena zdravotnickému zařízení, b) do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy byla ž ádost o zdravotnickou dokumentaci doručena zdravotnickému zařízení v případech, kdy je nutné lékařskou zprávu doplnit dokladem o dalš ím odborném vyš etření. (3) Lékaři okresní správy sociálního zabezpečeníuskuteční zjiš ovací lékařskou prohlídku v řízení o dávku nebo služ busociálního zabezpečení, v řízení o dávku důchodového pojiš tění nebo vřízení o dávku státní sociální podpory do 14 kalendářních dnů ode dne, kdyokresní správa sociálního zabezpečení převzala úplnou zdravotnickou dokumentaci. 3 Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí Českérepubliky (1) Posudkovými lékaři a tajemníky posudkových komisíministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen"ministerstvo ) pověřuje ministerstvo své pracovníky se souhlasem těchtopracovníků. Dalš ími členy posudkových komisí jsou odborní lékaři jednotlivýchklinických oborů. evaluate health status and working schopnostiobčanů in matters of social security, state social support důchodovéhopoji? Reading and social care based on your own you? Etření lékařskýchzpráv captured and specialists, as- If the occupational disease, he does so nazákladě medical news departments (clinics) zdravotnickéhozařízení occupational diseases. (2) Doctor of district social zabezpečeníkontroluje accuracy and completeness of medical documentation. When assessing zdravotníhostavu and working ability of citizens into account physician sociálníhozabezpečení county government to the results of your own you? Etření and based on lékařskýchzpráv and reports by specialists on the health status of citizens. Lékařokresní Social Security Administration informs the investigation of citizen výsledkemposouzení, including advice on possible? Stances gave? IHO process. 2 (1) The District Social Security Administration you? Ádázdravotnickou documentation to evaluate health status and ability to work občananejpozději within three working days after delivery? Requests for benefits or services? Busociálního security? Requests for pension insurance? CLEANING or?? Requests odávku state social support. (2) Medical equipment shall be submitted pursuant to paragraph 1 zdravotnickoudokumentaci District Social Security Administration a) within 14 calendar days from the date on which it was? Request for medical records delivered health care facility b) within 21 calendar days from the date on which it was? Request for medical records received medical facility where the medical report is necessary to supplement the evidence given? COMES professional you? etření. (3) Doctors district social zabezpečeníuskuteční ascertained?? Cheers medical examination in proceedings for a benefit or service? Busociálního security in the management of pension insurance for benefits? CLEANING or

3 (2) Posudková komise ministerstva je schopna jednat a usnáš et se, je-li přítomen posudkový lékař, který je předsedou této komise, tajemník a dalš í lékař. Posudková komise ministerstva se usnáší větš inou hlasů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy. (3) Posudkový lékař, který je předsedou posudkové komiseministerstva, řídí jednání této komise, určuje její konkrétní složení,rozhoduje o zařazení jednotlivých případů k jednání a seznamuje posuzovanéhoobčana s výsledkem posouzení, včetně poučení o mož nostech dalš ího postupu. (4) K jednání posudkové komise ministerstva je mož no sesouhlasem posuzovaného občana přizvat na jejich žádost jiné občany a zástupceprávnických osob, lze-li od nich očekávat, ž e přispějí k objasnění závaž nýchokolností důlež itých pro posudkový závěr. (5) Bez souhlasu posuzovaného občana může být k jednánípřizván ošetřující lékař posuzovaného nebo dalš í odborný lékař, je-li tonezbytné v zájmu posouzení zdravotního stavu posuzovaného občana. Oš etřujícílékař posuzovaného občana musí být k jednání přizván, pož ádá-li o to. (6) Zástupce fyzické nebo právnické osoby, u kteréposuzovaný občan je nebo byl naposledy pracovně činný, zástupce odborové organizacea zástupce přísluš ného občanského sdruž ení zdravotně postižených se kjednání přizvou, jestliže o to pož ádají a posuzovaný občan s tím souhlasí. (7) Pokud při jednání vyš etřuje lékař posuzovanéhoobčana, činí tak v nepřítomnosti tajemníka posudkové komise ministerstva a osobuvedených v odstavcích 4 a 6. (8) Ustanovení 1 platí přiměřeně ipro posudkovou komisi ministerstva. 4 Pro postup při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti okresnísprávou sociálního zabezpečení se použ ije ustanovení 3 odst. 4 až 7 přiměřeně. 5 až 6 vypuštěny ČÁST DRUHÁ KOMISE PÉČE O RODINU A DĚTI 7 a 8 vypuštěny ČÁST TŘETÍ POSKYTOVÁNÍ DÁVEK A SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE vřízení of state social support benefit within 14 calendar days of kdyokresní Social Security Administration took over the complete medical records. 3 Assessment Committee of the Ministry of Labour and Social Affairs Českérepubliky (1) the medical referee and assessmentkomisíministerstva Secretaries of Labor and Social Affairs of the Czech Republic (hereinafter the "Ministry?) Instructs the Ministry with the consent of his staff těchtopracovníků. He? Bod members of expert committees are professional doctors jednotlivýchklinických fields. (2) advisory committee of the Ministry is able to act and USNA? Amount to be present when the medical officer, who is the chairman of the commission, secretary, and gave I believe the doctor. Advisory committee of the Ministry of the USNA? More sentences? Another vote and the casting vote of chairman. (3) the medical officer, who is chairman of Assessment komiseministerstva, manages meetings of the commission, determines its specific composition? Received, decides on the inclusion of individual cases for the hearing and introduces posuzovanéhoobčana a result of the assessment, including advice on possible? Stances gave? IHO the procedure. (4) The Assessment Committee meeting of the Ministry, it is possible? No consideration Align invite their citizens? Request zástupceprávnických other citizens and people, if it can be expected from them,? E will contribute to clarify the seriousness of? Nýchokolností important? Itých for conclusion reviews. (5) Without the consent of the citizen under consideration winnings? E jednánípřizván be about? Etřující doctor, or have considered, I believe a specialist if tonezbytné in order to assess the health status of the investigation citizen. About? Etřujícílékař considered a citizen

4 Díl první Péče o rodinu a děti Poradenská a výchovná péče 9 Poradenská a výchovná péče se zaměřuje na výchovu k partnerským vztahům a rodinnému ž ivotu; přitom se využ ívá spolupráce s občanskými sdruž eními, církevními, charitativními a jinými organizacemi 10 Výchovná a poradenská péče v rodinných, manželských, partnerských i jiných mezilidských vztazích se poskytuje také prostřednictvím zařízení sociální péče, zejména manž elských a předmanželských poraden. Zaměřují se zejména na manželství ohrož ená rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, na péči rodičů o děti zdravotně postižené i na mezigenerační vztahy v rodinách a na nezaměstnané občany, kteří tuto pomoc potřebují. 11 (1) Rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu dětí a těhotným ženám se poskytují nebo zprostředkovávají porady ve věcech výchovy a výž ivy dětí a v dalš ích otázkách týkajících se jejich rodinných a sociálních problémů a péče o zdravotně postižené děti. (2) V rámci poradensko-výchovné péče se pořádají přednáš ky a kursy pro dospívající mládež a dospělé občany zaměřené na ž ivot v rodině a společnosti. 12 Vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči (1) Obce v součinnosti se státními orgány a institucemi, š kolami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruž eními, církevními, charitativními a jinými organizacemi vyhledávají rodiny s nezaopatřenými dětmi a osamělé těhotné ž eny ž ijící v nepříznivých ž ivotních poměrech, které nemohou překonat bez pomoci společnosti. Zvláštní pozornost věnují rodinám s větš ím počtem dětí, rodinám s těžce zdravotně postiženými členy rodiny, neúplným rodinám, rodinám ohroženým a naruš eným rozvratem. (2) Za nezaopatřené dítě se pro účely této vyhláš kypovaž uje dítě, které se považ uje za nezaopatřené dítě podle zákona odůchodovém pojiš tění. 21) must be invited to the meeting after? Being organized to the point. (6) A representative of a natural or legal persons in kteréposuzovaný citizen is or was last active labor, a representative trade union representative organizacea accessories? DIRECTION civic associations? Measurement handicapped? FORTH kjednání to invite, if you? Pe after? Ádají and weighted citizen agrees. (7) If the meeting you? Etřuje posuzovanéhoobčana physician does so in the absence of the Secretary of the Ministry and Assessment Committee osobuvedených in paragraphs 4 and 6 (8) The provisions of 1 shall apply mutatis mutandis ipro advisory committee of the Ministry. 4 For the procedure for assessment of health status and ability to work okresnísprávou social security use? Ije provisions of 3 and 4? 7 appropriately. 5 and? 6 vypu? quently PART TWO CARE COMMISSION ON CHILDREN AND FAMILY 7 and 8 vypu? quently PART THREE PROVISION OF BENEFITS AND SERVICES? EB SOCIAL CARE Part one Caring for family and children Counseling and educational care 9

5 (3) Obce působí k odstranění příčin a důsledků nepříznivých ž ivotních poměrů rodin a občanů uvedených v odstavci 1 poskytováním dávek a služeb sociální péče. 13 a 14 vypuštěny Náhradní rodinná péče o děti 15 vypuštěn 16 až 19 vypuštěny Pečovatelská služ ba 20 (1) Pečovatelská služ ba dětem se poskytuje, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu nemohou zabezpečit péči o děti pro váž né překáž ky. (2) Pečovatelská služ ba se poskytuje v bytě rodičů nebojiných osob odpovědných za výchovu dítěte nebo v bytě pracovníka pečovatelskésluž by nebo ve stanici pečovatelské služ by pro děti. (3) Za váž né překáž ky se považ ují zejména: a) nemoc, rekonvalescence, lázeňská léčba, úmrtí nebo jiné náhlé odloučení jednoho nebo obou rodičů, b) porod, š estinedělí při péči o tři a více dětí předš kolního věku, c) ve výjimečných případech nástup do práce osamělého rodiče nebo jiné osamělé osoby odpovědné za výchovu dítěte, protož e již vyčerpali podporu při ošetřování člena rodiny, d) trvalé těž ké zdravotní postiž ení rodičů. 21 (1) Pečovatelská služ ba se poskytne vž dy v rodinách, vekterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaněsoučasně dvě děti. (2) Pečovatelská služ ba se poskytne i rodinám, ve kterýchse trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku přísluš néhoorgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těž ce zdravotně postižené a vyžadujemimořádnou péči. Není-li jeden z rodičů z tohoto důvodu zaměstnán, poskytne sepečovatelská služ ba nejvýše 400 hodin ročně; do této doby se nezapočítáváposkytování pečovatelské služ by z jiných důvodů. (3) Pečovatelskou služ bu mohou v případech uvedených vodstavcích 1 a 2 jako dobrovolní Counseling and educational care focuses on education for partnerships and family? Life, while Mobilisation? Uses the co-operation with civic associations? Eními, church, charities and other organizations 10 Educational and counseling in family care, man? Elských, partner and other interpersonal relationships is also provided through social care, especially man? Elských and předman? Elských counseling. They focus mainly on man? Elství threat? Measured disruption to adjust the relations of divorced parents and their children in the care of parents of handicapped children? USES on intergenerational relationships in families and the unemployed citizens in need. 11 (1) Parents and other persons responsible for the upbringing of children and pregnant? Enami provided or mediated meeting in matters of custody and re? Ivy and had children? Them questions about their family and social problems and care for the handicapped? USES children. (2) The counseling and educational care to hold lectures? Ky courses for teens and youth? and aimed at adult citizens? life in family and society. 12 Search citizens who need social care (1) Municipalities in cooperation with state authorities and institutions? Wheel? Kolskými and medical facilities, civic associations? Eními, church, charities and other organizations looking for families with dependent children and lone pregnant? Women? Living in bad? Life circumstances that can not overcome without help from society. Separately? Pay attention to families with sentences? COMES number of children, families with you? Ce handicapped? May reasonably members of families, incomplete families, families threatened? May

6 pracovníci pečovatelské služ by vykonávat iobčané, jejichž pomoc a oš etření se podle 59 odst. 3 zapečovatelskou služ bu nepokládá. (4) Pečovatelská služ ba se poskytuje za úhradu podlepřílohy č. 1, která je součástí této vyhláš ky; úkony, kterými jsouzajiš ovány nezbytné ž ivotní potřeby, se poskytují bezplatně. Sociálněpotřebným rodinám s nezaopatřenými dětmi a rodinám, ve kterých se narodilysoučasně tři nebo více dětí nebo opakovaně v rozmezí dvou let současně dvěděti, se poskytuje pečovatelská služ ba bezplatně. 22 vypuštěn Peněž ité a věcné dávky 23 Peněž ité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí,těhotným ž enám a nezaopatřeným dětem Na úhradu jednorázových mimořádných výdajů se poskytují jednorázovépeněž ité a věcné dávky. Jednorázové peněž ité dávky mohou být poskytnuty dovýš e Kč. Věcné dávky mohou být poskytnuty do výš e 8000 Kč; vevýjimečných případech do výš e Kč. 24 a 25 vypuštěny Další účelové peněž ité a věcné dávky 26 Příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte apříspěvek při uzavření manž elství (1) Občanům, kteří se ujali se souhlasem přísluš nýchorgánů dítěte, které jim má být svěřeno do pěstounské péče, lze poskytnoutjednorázový peněž itý příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte, ato do výše 4500 Kč u dětí předš kolního věku a do výše 6000 Kč u ostatníchdětí. Ve výš i uvedené v předchozí větě lze poskytnout jednorázový peněž itýpříspěvek též občanovi, kterému bylo dítě svěřeno předběž ným opatřením 4) a který má být ustanoven jeho opatrovníkem.jednorázový peněž itý příspěvek, jde-li o případy uvedené v předchozíchvětách, se poskytne vž dy, jde-li o dítě, které dosud ž ilo v zařízení pro výkonústavní výchovy. (2) Dítěti, které do uzavření manž elství bylo v pěstounské péči, lze poskytnout při uzavření manželství jednorázový peněž itý příspěvek až do výš e Kč k úhradě výdajů spojených s vybavením domácnosti. 27 reasonably and disturbing? May reasonably disruption. (2) A dependent child for the purposes of this publication? Vat? Being provided child who is considered? Being provided for a dependent child under the Act odůchodovém insurance? Tění.21) (3) Municipalities acting to eliminate the causes and consequences of adverse? Life situation of families and citizens referred to in paragraph 1 by providing benefits and services? Eb social care. 13 and 14 vypu? quently Substitute family care for children 15 vypu? the 16 and? 19 vypu? quently Care services? Even 20 (1) Community care services? Even children shall be granted if? E parents or persons responsible for their education can not provide care for your children? Not clear of? Ky. (2) Community care services? Even be provided at home parents nebojiných persons responsible for the upbringing of a child or worker in an apartment pečovatelskéslu? Or in the station would care services? Would be for children. (3) For your part? No clear of? Ky are considered? TO, in particular: a) illness, convalescence, spa treatment, death or other sudden separation of one or both parents, b) birth? estinedělí in the care of three or more

7 Peněž itý příspěvek na úhradu za už ívání bytu nezaopatřenéhoosiřelého dítěte Nezaopatřenému osiřelému dítěti ž ijícímu v náhradní péči, popřípadě zletilému nezaopatřenému osiřelému dítěti, které se připravuje na povolání, na které přeš lo právo osobního už ívání bytu, 5) lze poskytnout opakující se peněž itý příspěvek na úhradu za už ívání bytu a služ by s tím spojené, nemá-li vlastní postačující příjem. Opakující se peněž itý příspěvek se poskytuje ve výš i úhrady za už ívání bytu a služ by s tím spojené sníž ené o částku, o kterou příjem dítěte včetně přídavku na dítě převyš uje částku potřebnou k zajiš tění výž ivy a ostatních osobních potřeb a podíl společných nákladů na domácnost. Příspěvek podle věty první může být poskytnut ve výš i potřebné k úhradě dluhu, který nezaopatřenému osiřelému dítěti již vznikl. 28 Příspěvek na rekreaci dětí důchodce (1) Důchodci, který je sociálně potřebný, můžeposkytnout pověřený obecní úřad na vlastní (osvojené) dítě a dítě převzatédo péče nahrazující péči rodičů ve věku do skončení povinné školní docházkypříspěvek na rekreaci, pokud nelze takový příspěvek poskytnout ze zaměstnánídůchodce nebo druhého rodiče dítěte. (2) Příspěvek na rekreaci dítěte můž e být poskytnut itehdy, nesplňuje-li důchodce podmínky sociální potřebnosti, jestliže jeho rodinamá zvýšené ž ivotní náklady v důsledku déletrvající nemoci nebo invalidityněkterého z členů rodiny nebo jestliže důchodce je účastníkem odboje 6) nebo osobou uvedenou v 49 odst. 4 větě třetí, popřípadě z jiných váž ných důvodů. (3) Příspěvek na rekreaci dítěte činí 80 % celkovýchnákladů za rekreaci dítěte; výjimečně může být přiznán až do výš ecelkových nákladů na rekreaci dítěte. 29 vypuštěn Díl druhý Péče o těž ce zdravotně postiž ené občany a staré občany 30 Obce v součinnosti zejména se zdravotnickými zařízeními vyhledávají těžce zdravotně postižené občany a staré občany ž ijící v nepříznivých podmínkách, které nemohou sami children before? kolního age c) in exceptional cases, entry into the work of a lone parent or any other single person responsible for the upbringing of the child, why? e it? support to the exhausted? etřování family member, d) permanent you? to health affected? measurement parents. 21 (1) Community care services? Even be provided in? Always in families vekterých born at the same time three or more children, or within two years opakovaněsoučasně two children. (2) Community care services? Even be given to families in kterýchse permanently care for a child who is under a decision or opinion and accessories? Néhoorgánu Social Security long you? Ce handicapped? Ene and you? Adujemimořádnou care.if one parent is employed, therefore, provide services sepečovatelská? Even not exceeding? E 400 hours per year by this time nezapočítáváposkytování care services? Would be for other reasons. (3) nursing services? Can be either in the cases referred vodstavcích 1 and 2 as a volunteer community care services? Iobčané would perform, they? and help? etření according to 59 paragraph 3 zapečovatelskou services? not considered either. (4) Community care services? Even be provided for a fee podlepřílohy No. 1, which is part of this publication? Ky; acts which jsouzaji?? Ed necessary? Life needs, are provided free of charge. Sociálněpotřebným families with dependent children and families in which narodilysoučasně three or more children or repeatedly within two years while dvěděti, to provide home care services? Even free. 22 vypu? the Cash? Important and benefits in kind 23

8 překonat. 31 Mimořádné výhody pro těž ce zdravotně postiž ené občany (1) Občanům starš ím jednoho roku s těž kým zdravotnímpostižením uvedeným v příloze č. 2, která je součástítéto vyhláš ky, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost,se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I., II. nebo III.stupně podle přílohy č. 3, která je součástí tétovyhláš ky. (2) Vzory průkazů mimořádných výhod jsou uvedeny v příloze č. 8, která je součástí této vyhláš ky; průkaz je obdélníkového tvaru o rozměrech 75 mm a 105 mm, je zhotoven z kartonu. Fotografie je přelepována destrukční hologramovou samolepkou, která je 13 mm š iroká a 30 mm dlouhá; samolepka obsahuje potisk písmeny TP, ZTP a ZTP/P. Fotografie pro vydání průkazu mimořádných výhod má rozměry 35 x 45 mm, odpovídá současné podobě občana, zobrazuje občana v předním čelném pohledu s výš kou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použ ití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemož ňujícím identifikaci občana. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Jednorázové peněž ité a věcné dávky 32 (1) Jednorázové peněž ité dávky mohou poskytovat obcetěž ce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří jsou sociálněpotřební, na úhradu mimořádných nutných nákladů, které nemohou uhradit ze svýchběž ných příjmů. (2) Jednorázové peněž ité dávky mohou poskytovat obce takétěžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří jsou umístěni vústavu sociální péče, psychiatrické léčebně nebo léčebně pro dlouhodoběnemocné, na úhradu závazků krátkodobé povahy, které nemohou tito občané uhraditze svých prostředků. (3) Věcné dávky mohou obce poskytovat sociálně potřebnýmtěžce zdravotně postiž eným občanům a starým občanům k uspokojování jejichběž ných Cash? Important and kind to parents of dependent children, pregnant? Enami and their dependent children To cover one-time extraordinary expenses are provided jednorázovépeně? Important and kind. Disposable cash? Important benefits can be provided dovy? E CZK. Benefits in kind may be provided up to the heights? E 8000 CZK; vevýjimečných cases to you?? E CZK. 24 and 25 vypu? quently Another? More targeted cash? Important and benefits in kind 26 Contribution to the purchase of basic equipment at the conclusion of the child apříspěvek man? Elství (1) Citizens who assumed with the consent of accessories? Nýchorgánů child should be entrusted to them in foster care can poskytnoutjednorázový cash? Itý contribution to the purchase of basic equipment of the child, ato up to the heights? E CZK 4,500 children before?? kolního age and up to the heights? e ostatníchdětí for 6000 CZK. In the profit? Even mentioned in the preceding sentence may be awarded a one-time cash? Itýpříspěvek that? citizen, who was entrusted with preliminary child? opatřením4 NYM) and to be appointed his opatrovníkem.jednorázový cash? dioxide contribution, if the cases referred to in předchozíchvětách, shall be provided in? always the case for a child who yet? ILO equipment výkonústavní education. (2) child, the conclusion that man? Elství been in foster care can be provided at the conclusion of man? Elství disposable cash? Dioxide and post? up to the heights? e CZK to cover the expenses associated with the household. 27

9 ž ivotních potřeb, které si občané pro svůj zdravotní stav, věk neboosamělost nemohou zabezpečit sami. (4) Za věcné dávky se považ uje zabezpečenínamáhavějš ích pracovních úkonů nutných k provozu a údrž bě domácnosti nebojejich úhradu, popřípadě poskytnutí předmětů k uspokojování životních potřeb. 33 Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek (1) Občanům těž ce zdravotně postiž eným lze poskytovat peněž ité příspěvky na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postiž ení. Příspěvek se neposkytuje v případě, ž e potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí přísluš ná zdravotní pojiš ovna; pokud přísluš ná zdravotní pojiš ovna hradí potřebnou pomůcku částečně, přihlédne se při stanovení výš e příspěvku k této skutečnosti. (2) Tělesně postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které umož ňují sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění. (3) Zrakově postiž eným občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které jim umož ňují získávat informace nebo styk s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů nebo prostřednictvím zbytků zraku, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění. (4) Sluchově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím. (5) Příspěvky lze poskytovat na opatření zvláš tních pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je součástí této vyhláš ky. Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro použ ívání pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je součástí této vyhláš ky, lze poskytnout příspěvek v plné výš i prokázaných nákladů. (6) Potřebuje-li občan uvedený v odstavcích 2 až 4 k překonání následků těž kého zdravotního postižení rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, která není uvedena v příloze č. 4, která je součástí této vyhláš ky, lze mu poskytnout příspěvek na opatření takové pomůcky ve stejné výš i jako je příspěvek stanovený v příloze č. 4, Cash? Dioxide allowance to pay for the? CAUSED flat nezaopatřenéhoosiřelého child Nezaopatřenému osiřelému child? Ijícímu in foster care, or zletilému nezaopatřenému osiřelému child who is preparing for the profession, which re? Lo the right of personal? CAUSED flat, 5) can provide recurring cash? Itý contribution towards the at? CAUSED apartment and services? be associated with it, if he does not own sufficient income. Recurring cash? Itý contribution is in the profit? And the payment for? CAUSED apartment and services? Be associated with dreaming? USES the amount by which the income of the child, including child benefit transferred? Being provided the amount required to ensure? CLEANING you?? ivy and other personal needs and share of joint costs per household. Post under the first sentence winnings? E are given in you?? Also needed to pay debt nezaopatřenému osiřelému her child? was. 28 Contribution to children, senior recreation (1) Senior citizens who are socially needed him? Eposkytnout the local authority on its own (adopted child) child and the child převzatédo substitute parental care to the age of completion of compulsory? School docházkypříspěvek for recreation, if no such contribution or grant from zaměstnánídůchodce child's other parent. (2) Contribution to the recreation child winnings? E itehdy be provided, if the retiree does not meet the conditions of social need if? Rodinamá increased its e? USES? Life costs due to prolonged illness or invalidityněkterého from family members or if you? e odboje6 retiree is a participant) or the person referred to in 49 paragraph 4, third sentence, or from other VA?? ných reasons. (3) Contribution to the recreation of the child is 80% celkovýchnákladů recreation for the child; exceptionally winnings? E and be granted? up to the heights? ecelkových costs for recreation

10 která je součástí této vyhláš ky, na srovnatelnou pomůcku. (7) Příspěvek na opatření zvláš tních pomůcek podleodstavců 1 až 6 se poskytuje ve výš i, která umož ňuje opatření pomůcky vzákladním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které občanu plněvyhovuje a splňuje podmínky nejmenš í ekonomické náročnosti. (8) Příspěvek na opatření zvláš tních pomůcek lzeposkytnout, jen zaváž e-li se ž adatel písemně předem, že vrátí příspěvek nebojeho poměrnou část v případě, ž e a) zvláš tní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím, b) do 6 měsíců ode dne vyplacení nepouž ije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popřípadě použ ije jen část příspěvku. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, ž e občan, kterémubyl vyplacen, zemře. (9) Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa až do výš e obvyklých nákladů. 34 Příspěvek na úpravu bytu (1) Občanům s těž kými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost a občanům úplně nebo prakticky nevidomým se poskytuje příspěvek na úpravu bytu, který už ívají k trvalému bydlení. (2) Pro účely přiznání příspěvku na úpravu bytu sepovaž ují za těž kou vadu nosného nebo pohybového ústrojí zdravotní postiž eníuvedená v příloze č. 5 písmenech a) až g), která jesoučástí této vyhlášky. (3) Za úpravy bytu se považ uje zejména a) úprava přístupu do domu, garáž e, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón, b) úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalš ího nábytku, c) rozš íření a úprava dveří, d) odstranění prahů, e) přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi, f) instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace, child. 29 vypu? the Part of the second Caring for you? Ce handicapped? USES citizens and old citizens 30 Municipalities in conjunction with medical devices in particular you look for? Ce handicapped? USES citizens and the elderly? Living in adverse conditions that can not overcome alone. 31 Extra benefits for you? Ce handicapped? USES citizens (1) Citizens star? COMES one year with you? Zdravotnímposti whom? Ením listed in Appendix 2, which is součástítéto publication? Ky, which considerably limits their physical orientation or ability, according to the type and degree affected?? measurement provide extraordinary benefits of I., II. or III.stupně in Annex 3, which is part tétovyhlá? ky. (2) Examples of certificates of exceptional benefits are listed in Appendix 8, which is part of this publication? Ky; card is a rectangular shape with dimensions of 75 mm and 105 mm, is made of cardboard. Photography is a hologram sticker sealing destructive, which is 13 mm? A wide and 30 mm long; sticker containing printed letters TP, ZTP and ZTP / P Photos for the issue of special benefits has dimensions of 35 x 45 mm, equivalent to its current form the citizen, the citizen displays in the front front view with you?? Smoke facial region from the eyes to the chin at least 13 mm, in civilian attire, without glasses with dark lenses with Except for the blind and without headgear, unless its use? USE justified religious reasons? enskými or health, in this case, the headgear of the face mask means the harvest?

11 g) zavedení vhodného vytápění, h) vybudování telefonního vedení, i) stavební úpravy spojené s instalací výtahu. Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závaž nost a druh zdravotního postiženíobčana. (4) Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelemna příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70 %prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál apráce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýš e vš ak a) Kč nebo b) Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použ ít š ikmou schodiš ovou ploš inu. (5) Příspěvek na úpravu bytu je mož no poskytnout i formouzálohy, nejvýše však ve výš i 50 % předpokládané výš e příspěvku. (6) Příspěvek na úpravu bytu se poskytne jen tehdy, zaváže-li se ž adatel písemně předem, ž e příspěvek (zálohu) vyúčtuje do tří let od zahájení řízení, příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátí v případě, ž e byt vymění, byt prodá nebo dojde-li k jiné změně už ívacího nebo vlastnického práva k bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí, nebo vrátí poměrnou část příspěvku v případě, ž e plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhl 70 % skutečně vynaložených nákladů. Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části se nepož aduje, jestliže jeho výš e nepřesáhla 5000 Kč nebo jestliž e zemře občan nebo dítě, jehož rodiči byl poskytnut. Od vymáhání příspěvku je mož no ve zřetelehodných případech upustit. (7) Za podmínek uvedených v odstavcích 1 až 6 je mož nopříspěvek na úpravu bytu poskytnout i rodičům nebo osobám, kterým bylonezaopatřené dítě svěřeno do péče rozhodnutím přísluš ného orgánu, jde-li onezaopatřené dítě starš í tří let, které je postiž eno těžkou vadou nosnéhonebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé. (8) Příspěvek na instalaci signalizace uvedené v odstavci 3 písm. f) se poskytne rovněž neslyš ícím občanům a rodičům nebo osobám, kterým bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím přísluš ného orgánu, jde-li o neslyš ící nezaopatřené dítě. ňujícím identify citizen. The view shown people go to the lens. Among the top of the head and the upper edge of the photo is a minimum distance of 2 mm. Disposable cash? Important and benefits in kind 32 (1) One-time cash? Important benefits can be provided by a municipality? Ce handicapped? May reasonably citizens and senior citizens who are sociálněpotřební on extraordinary necessary expenses that can not pay the svýchbě? Ných income. (2) One-time cash? Important benefits can also provide community? Ce handicapped? May reasonably citizens and senior citizens who are placed vústavu social care, psychiatric hospital or clinic for dlouhodoběnemocné, to cover short-term nature of commitments that can not these people uhraditze their means. (3) Benefits in kind, municipalities may provide socially potřebnýmtě? Ce handicapped? May reasonably citizens and senior citizens to meet jejichbě? Ných? Life needs that people have for their health status, age neboosamělost can not provide themselves. (4) The benefits in kind is considered? Being provided zabezpečenínamáhavěj? Their work tasks necessary for the operation and maintenance? Ment household nebojejich payment or the provision of items to meet? Life needs. 33 One-off contributions to measure separately? Tních aids (1) Citizens you? Ce handicapped? May reasonably be eligible for cash? Important contributions to the measure tools they need to eliminate, mitigate or overcome the consequences of their affected? Measurements. The paper does when? E necessary tool gives full pay or accessories? Health insurance?? Company, if accessories?

12 35 Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla (1) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebopříspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne občanu s těž kou vadounosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5písmenech a) až g), který motorové vozidlo bude použ ívat pro svou dopravu akterý a) není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, b) je odkázán na individuální dopravu. Žije-li v domácnosti 22) více občanů,kteří splňují podmínky uvedené ve větě první, poskytne se příspěvek nazakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidlakaž dému z nich. (2) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebopříspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne též rodičinezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starš í tří let a) s těž kou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g), b) úplně nebo prakticky nevidomé nebo c) mentálně postižené, jehož mentální postiž ení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těž ce zdravotně postižené občany III. stupně, a rodič bude motorové vozidlo použ ívat pro dopravu tohoto dítěte. Za rodiče sepovaž uje pro účely těchto příspěvků též osoba, které bylo dítě svěřeno dopéče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí přísluš ného orgánu.pokud je dítě umístěno k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče,popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, je též podmínkou proposkytnutí příspěvku podle věty první, ž e rodič dítě pravidelně navš těvuje.příspěvek můž e být poskytnut jen jedné oprávněné osobě. (3) Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činínejvýš e Kč, výš e příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činínejvýš e Kč. Výš e příspěvku se určí zejména s ohledem na majetkovépoměry ž adatele a osob považ ovaných podle zákona o důchodovém pojiš tění za osobyjemu blízké, 23) které s ním ž ijí vdomácnosti. (4) Příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 lze Health insurance?? Company pays the required utility partially taken into account in determining you?? e contribution to this fact. (2) physically affected? Citizens may reasonably can to contribute to the utilities that allow? Ňují self-care, independent movement or maintenance of health, or aids in the preparation and implementation of employment. (3) Visually affected? Citizens may reasonably can to contribute to the aids, which allow them? Ňují obtain information or contact with the environment through tactile or auditory perception or through the remnants of sight, or on equipment for the preparation and implementation of employment. (4) Hearing affected? Citizens may reasonably can to contribute to the aids to compensate for hearing loss and contribute to social adaptation and are essential for contact with the surroundings. (5) Contributions may be provided separately for action? Tních aids listed in Annex 4, which is part of this publication? Ky. To cover costs associated with training to use? CAUSED aids listed in Annex 4, which is part of this publication? Ky, a contribution in full you?? And proven costs. (6) If a citizen needs referred to in paragraphs 2 and? 4 to overcome the consequences of you? Kehoe health affected? Rehabilitation or compensation measurement tool that is not listed in Annex 4, which is part of this publication? Ky, he can be a contribution to such measures in the same equipment you?? And such as the contribution set out in Annex 4, which is part of this publication? ky, comparable to the utility. (7) Contribution to measure separately? Tních podleodstavců 1 and aids? 6 is provided in the profit? I, which allows? Ňuje vzákladním action aids performance, what? means a design that plněvyhovuje citizen and meets the smallest? s economic performance.

13 poskytnoutopětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne vyplacení předchozího příspěvkupodle odstavce 1 nebo 2. Pokud žadatel vrátil příspěvek nebo jeho poměrnou částnebo bylo od vymáhání příspěvku upuštěno (odstavec 7), podmínka uvedená vevětě první neplatí. (5) Jednou v období deseti let po sobě jdoucích lzevýjimečně poskytnout příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 před uplynutím pěti letode dne vyplacení příspěvku podle odstavce 1 nebo 2, dojde-li k poš kození, zničenínebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, žež adatel toto poš kození, zničení nebo odcizení vozidla nezavinil. V případěžádosti o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla musí být též prokázáno, ž e je taková oprava nevyhnutelná. Zničením se rozumí takový stav, kdymotorové vozidlo nelze opravit za cenu nižší, než je obvyklá pořizovací cenamotorového vozidla stejného typu a stáří v době podání ž ádosti o příspěvek.podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla v případěodcizení dále je, ž e odcizené motorové vozidlo bylo pro případ odcizenípojiš těno. Pro stanovení výš e příspěvku podle věty první neplatí odstavec 8. (6) Příspěvek na zvláš tní úpravu motorového vozidla seposkytne občanu s těž kou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena vpříloze č. 5. Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvkuje, ž e ž adatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postiženízvláš tní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Příspěvek se poskytne vplné výš i ceny takovéto úpravy, není-li dále stanoveno jinak. (7) Příspěvek podle odstavce 1, 2 nebo 6 se poskytne,zaváže-li se ž adatel písemně předem, ž e vrátí vyplacený příspěvek nebo jehopoměrnou část v případě, ž e a) motorové vozidlo, na jehož zakoupení, opravu nebo zvláš tní úpravu příspěvek použ ije, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím, b) motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku použ íváno pro jeho dopravu nebo pro dopravu dítěte uvedeného v odstavci 2, c) do dvou měsíců ode dne vyplacení příspěvku nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého (8) Contribution to measure separately? Tních devices are eligible only undertook? E-if? The applicant in writing in advance? E return post nebojeho proportion in the case? E a) separately? SPECIAL aid on her? measures been granted cease to be before the expiry of 5 years from the date of payment of the contribution of its property, b) within 6 months from the date of redemption Do not? ije contribution to measure separately? SPECIAL aids, or use? She lives only a portion of the contribution. Post or its proportional part is not refundable in the event? E citizen kterémubyl paid, dies. (9) totally or practically blind citizens can pay for costs associated with training and delivery of a guide dog? up to the heights? e usual cost. 34 Contribution to the adaptation of an apartment (1) Citizens with you? Kymi disorders of the locomotor system or supporting a large extent restricting their mobility and citizens fully or practically blind with a contribution to modify the apartment, which at? Ívají to permanent housing. (2) For the purposes of granting an allowance to modify the flat sepova? TO, for you? Smoke or defect bearing locomotor system health affected? Eníuvedená in Annex 5 points) and? g) that jesoučástí this publication? ky. (3) The adjustments are considered flat? Being provided mainly a) a modified approach to the house, garage? e, including the stairs to the elevator, to the windows and the balcony, b) the finish floor, controls, domestic and residential electrical, kitchen, or gave? IHO furniture c) budget? Propagation and modification of doors, d) removal of thresholds, e) the adaptation of the bathroom and toilet facilities, including appropriate sanitary and easy-to-use batteries

14 motorového vozidla; za původní motorové vozidlo se nepovaž uje motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo celkovou opravu je podána ž ádost o příspěvek, nebo d) do šesti měsíců ode dne vyplacení nepouž ije příspěvek na zakoupení, opravu nebo úpravu motorového vozidla. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, ž e občan,kterému byl vyplacen, zemře do pěti let ode dne jeho vyplacení, nebo, jde-li opříspěvek vyplacený podle odstavce 2, když dítě přestalo splňovat podmínkunezaopatřenosti, avš ak motorové vozidlo je nadále použ íváno pro jeho dopravu nebokdyž dítě zemřelo. V případě, ž e při poškození nebo zničení motorovéhovozidla, na něž byl poskytnut příspěvek, které tento občan nezavinil, je částka,kterou lze získat při změně vlastnictví tohoto motorového vozidla, prokazatelněnižší než částka, kterou je občan povinen podle věty první vrátit, lze odvymáhání příspěvku nebo jeho části upustit. (8) Součet příspěvků vyplacených podle odstavců 1, 2 nebo6 nesmí v období deseti let po sobě jdoucích přesáhnout částku Kč. Odvyplacených částek se při určování součtu podle věty první odečítajíčástky, které ž adatel vrátil podle odstavce 7 v uvedeném období. 36 Příspěvek na provoz motorového vozidla (1) Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytne na období kalendářního roku občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, a) jehož zdravotní postiž ení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těž ce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, a který bude použ ívat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu, b) který toto motorové vozidlo bude použ ívat pro pravidelnou dopravu manž ela (manž elky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těž ce zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou postiž ených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, nebo c) který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro f) the installation of the necessary sound or lights, g) an appropriate heating h) the construction of telephone lines, i) the construction work associated with installing an elevator. Adjustment range shall be assessed taking into account the seriousness of? Properties and type of health affected? Eníobčana. (4) You? E contribution to the adjustment of the flat shall be determined zřetelemna income and financial status of the citizen and his family, and it? up to the heights? e 70% of proven costs charged by the natural or legal persons for apráce material associated with the necessary expenditures, including project work, but not exceeding? ev? and a) CZK or b) CZK for contribution to construction work associated with installing an elevator, which is provided on the ground? e can not be used? it? ikmou stair?? ovou PLO? in. (5) Contribution to the treatment of the apartment is possible? Well as provide formouzálohy, but not exceeding? Ev? And in the profit? And 50% expected by you?? E contribution. (6) Contribution to the adjustment of the apartment provides only undertook? E-if? The applicant in writing in advance? E contribution (deposit) will account for up to three years from the commencement of proceedings, post or proportional return in case?? E flat exchange, sell a flat or if other change in? ívacího or ownership rights to the apartment before the expiration of ten years from its grant, or returns the proportional part of the contribution in the case? e planned modifications will occur to the extent approved by documentation and paid contribution exceeded 70% actually incurred? FORTH costs. Reimbursement or proportionate part they do not entail? Requires if? E's you?? E does not exceed 5000 CZK or if you? E a citizen or child dies, it? parents were provided. Since the enforcement of contribution is possible? Well in zřetelehodných případech waived.

15 onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení; za rodiče se považ uje pro účely tohoto příspěvku též občan, kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí přísluš ného orgánu, pokud se písemně předem zaváž e, že vrátí poměrnou část vyplacenéhopříspěvku v případě, ž e přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku.příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan,kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen. (2) Zruš en (3) Příspěvek podle odstavců 1 a 2 lze z důvodu dopravy též e zdravotně postiž ené osoby poskytnout pouze jednomu vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla, a to tomu, koho určí osoba, jež má být dopravována. (4) Výše příspěvku činí pro občany, jejichž zdravotní postiž ení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těž ce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c)4 200 Kč u jednostopého vozidla a Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postiž ení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těž ce zdravotně postižené občany II. stupně, Kč u jednostopého vozidla a Kč u ostatních vozidel. Pokud občan uvedený v odstavci 1 splňuje podmínky pro poskytování více příspěvků, sniž uje se výš e druhého a kaž dého dalš ího příspěvku o 420 Kč u jednostopého vozidla a o Kč u ostatních vozidel. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla až v průběhu kalendářního roku, výš e tohoto příspěvku činí poměrnou část z uvedených částek. (5) Občanu uvedenému v odstavci 1, který ze závaž ných důvodů ujede více než km za kalendářní rok, se výše příspěvku vyplaceného v tomto kalendářním roce zvýší a) o 400 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těž ce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c) nebo b) o 200 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těž ce zdravotně postižené občany (7) Subject to paragraphs 1 and? 6 is the mo? Nopříspěvek flat to provide treatment and parents or persons who bylonezaopatřené child entrusted to the care decision accessories? Petent authority, if onezaopatřené child star I believe three years is affected? Eno you? Smoke nosnéhonebo defect or motor system is completely or almost blind. (8) Contribution to the installation of signaling referred to in Paragraph 3. f) provide straight? bore? ICIM citizens and parents or persons to whom the child was entrusted to the care decision accessories? petent authority, if it is a bore? Measuring a dependent child. 35 Contributions to the purchase, total repair and separately? SPECIAL modification of a motor vehicle (1) contribution towards the purchase of a motor vehicle nebopříspěvek the overall repair of motor vehicles to provide citizens with you? Vadounosného smoke or musculoskeletal system, which is listed in Annex 5 points) and? g) a motor vehicle will be used? are using for its transport actors a) not located for year-round residence in a nursing home, or in medical or similar device, b) is dependent on private transport.? Ije if domácnosti22) more citizens who meet the conditions set out in the first sentence, provided the contribution nazakoupení motor vehicle or a contribution to the overall repair of motor vozidlaka? Demos of them. (2) contribution towards the purchase of a motor vehicle nebopříspěvek the overall repair of motor vehicles to provide that? rodičinezaopatřeného child, if the child star I believe three years a) with you? smoke defect carrier or the musculoskeletal system, which is listed in Annex 5 points) and? g) b) fully or practically blind or c) mentally affected? ENE, it? mentally affected? measurement justifies the granting of special benefits for you? ce handicapped? III

16 II. stupně, za kaž dých dalš ích započatých 500 km. Za závaž né důvody se považ uje zejménadoprava do zaměstnání nebo zdravotnického zařízení a doprava dítěte dointernátní š koly nebo do ústavu sociální péče pro zdravotně postiž enou mládež. (6) Příspěvek podle odstavce 1 se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán. Příspěvek podle odstavce 5 se vyplatí nejdříve po uplynutí kalendářního roku, na něž byl příspěvek podle odstavce 1 přiznán, nejpozději vš ak do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek podle odstavce 5 přiznán. (7) Zruš en 37 Příspěvek na individuální dopravu (1) Příspěvek na individuální dopravu se poskytne na kalendářní rok a) občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g), b) občanu úplně nebo prakticky nevidomému nebo c) rodiči uvedenému v 36 odst. 1 písm. c), který se pravidelně individuálně dopravuje a který není vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla nebo občanem uvedeným v 36 odst. 1 písm. b) nebo c), jenž je dopravován motorovým vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek podle 36, zaváž e-li se písemně předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, ž e přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku na individuální dopravu. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, ž e zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen. (2) Výše příspěvku na individuální dopravu činí Kč. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního roku, výš e tohoto příspěvku činí poměrnou část z částky uvedené ve větě první. Příspěvek se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán. 38 Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči Příspěvek na úhradu na rekreaci a na lázeňskou péči můž e poskytnoutpověřený obecní úřad nepracujícím důchodcům, kteří hradí poukazy na rekreacia na lázeňskou péči z vlastních USES citizens. degree and the parent will use a motor vehicle? are using to transport the child. For parents sepova? Being provided for the purpose of these posts? person to whom the child was entrusted dopéče substitute parental care decisions based on the accessories? DIRECTION orgánu.pokud child is placed for year-round residence in a nursing home, or in medical or similar device, then? condition proposkytnutí contribution under the first sentence? e parent child regularly nav? těvuje.příspěvek winnings? e are given only one beneficiary. (3) You? E contribution to the purchase of a motor vehicle činínejvý? E CZK, you? E contribution to the overall repair of motor vehicles činínejvý? E CZK. You? E allowance shall be determined in particular with regard to majetkovépoměry? Applicants and persons considered? Ovaných under the Act on Pension Insurance? Reading an osobyjemu close, 23) with him? Vdomácnosti they live. (4) Contribution in accordance with paragraph 1 or 2 may poskytnoutopětovně soon as possible after the expiration of five years from the date of payment of previous příspěvkupodle paragraph 1 or 2 If? The applicant returned to his post or proportional to the enforcement částnebo post up? Teno (paragraph 7), the condition referred to Vevey first case. (5) One period of ten consecutive years lzevýjimečně a contribution pursuant to paragraph 1 or 2 before the expiry of five years of payment of contributions under paragraph 1 or 2, if there are after? Damage, zničenínebo theft, for which allowance has been granted and, if proven? e? The applicant for this? damage, destruction or theft of the vehicle at fault. In the case? Requests for contribution to the overall repair of motor vehicles must be that? Shown? E is such an inevitable correction. The destruction is a condition kdymotorové vehicle can not be repaired at the cost of it? I believe, right? is the usual cost cenamotorového vehicles of the

17 prostředků. Příspěvek může být poskytnutdůchodcům, jejichž důchod nepřesáhl částku 2720 Kč u jednotlivce nebo 4880 Kč umanž elské dvojice až do výš e plné ceny poukazu. Ostatním důchodcům, pokud výš ejejich důchodu nepřesáhla částku 4000 Kč u jednotlivce nebo 6000 Kč u manž elskédvojice, až do výše 60 % ceny poukazu. Sociálně potřebným účastníkům rekreace alázeňské péče můž e být přiznán příspěvek na výdaje na dopravu hromadnýmidopravními prostředky až do výš e skutečných nákladů. 39 Příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a dalšíchspotřebičů Těž ce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří jsou sociálněpotřební, můž e obec poskytnout příspěvek na nákup topné nafty do výš e 3000 Kčročně v případě, že mají zavedeno vytápění bytu topnou naftou a vzhledem kvyššímu věku nebo zdravotnímu stavu není mož né požadovat, aby přeš li na jinýzpůsob vytápění bytu; občanům, jimž věk nebo zdravotní stav umož ňuje, aby siobstarali jiný způsob vytápění bytu, můž e obec poskytnout jednorázový peněž itýpříspěvek na zakoupení topných těles do výše 2500 Kč. 40 Příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní účastnickéstanice Sociálně potřebným těž ce zdravotně postiženým občanům, kterým bylyposkytnuty mimořádné výhody III. stupně nebo občanům, kteří jsou pož ivatelizvýš ení důchodu pro bezmocnost, můž e obec poskytnout a) příspěvek na zřízení účastnické telefonní stanice až do výš e 1000 Kč, b) příspěvek při přeměně jejich účastnické stanice se skupinovým připojením na stanici se samostatným nebo podvojným připojením až do výše 1000 Kč. 41 (1) Obce mohou svěřencům ústavů pro tělesně postiženoumládež, ústavů pro tělesně postiž enou mládež s přidruženým mentálnímpostižením a ústavů pro tělesně postiž enou mládež s více vadami a občanům sezměněnou pracovní schopností, kteří absolvovali přípravu pro pracovníuplatnění, poskytnout jednorázové peněž ité příspěvky a věcné dávky přiodchodu z přísluš ného zařízení. Podmínkou je, že jejich same type and age at the time? Requests for příspěvek.podmínkou for a grant to purchase a motor vehicle in případěodcizení further,? e stolen motor vehicle was against odcizenípoji? Teno. To determine you?? E contribution under the first sentence of paragraph 8 shall not apply (6) Contribution to separately? SPECIAL modification of a motor vehicle seposkytne citizen with you? Smoke defect carrier or the musculoskeletal system, which is listed No. 5 IN ANNEX The condition for providing such contributions? E? The applicant himself are driving and for its continued health affected? Enízvlá? SPECIAL modification of a motor vehicle is an essential need. This paper provides vfull you?? Prices of such adjustments, unless stated otherwise. (7) Post under paragraph 1, 2 or 6 shall be granted, undertook? E-if? The applicant in writing in advance? E returns paid or post jehopoměrnou part in case? E a) the motor vehicle to his? purchase, repair or separately? SPECIAL post treatment used? ije cease to be before the expiration of five years from the date of payment of the contribution of its property, b) motor vehicle ceases to be before the expiration of five years from the date of payment of contributions used? same principle found for the transportation or transport the child referred to in paragraph 2, c) within two months from the date of payment of the allowance ceases to be the original owner of a motor vehicle, except motor vehicles jednostopého; the original motor vehicle to tell? being provided motor vehicle to his? purchase or overhaul is passed? Request for a contribution, or d) to? six months from the date of redemption Do not? ije contribution to the purchase, repair or modification of a motor vehicle. Post or its proportional share will recover in the event? E citizen who has been paid, will die within five years from the date of payment, or, if opříspěvek paid pursuant to paragraph 2, when? podmínkunezaopatřenosti child ceased to meet, and? and motor vehicle continues to be used? same principle found for the transport

18 úspory nepřesahují7000 Kč a nikdo k nim nemá vyž ivovací povinnost nebo ji neplní. (2) Jednorázový peněž itý příspěvek můž e být poskytnutve výš i 7000 Kč a je určen k nákupu věcí kaž dodenní potřeby a k vybavenídomácnosti; ve výjimečných případech můž e být tento příspěvek poskytnut až dovýš e Kč. Místo jednorázového peněž itého příspěvku mohou být poskytnutyvěcné dávky. (3) Jednorázový peněž itý příspěvek nebo věcnou dávkuje mož no poskytnout již jeden měsíc před odchodem svěřence z přísluš néhozařízení. Poskytne je obec, v jejímž územním obvodu se zařízení nachází. Opakující se peněžité dávky 42 Příspěvek na zvýšené životní náklady (1) až (3) vypuš těny (4) Občanům použ ívajícím trvale ortopedické,kompenzační nebo jiné pomůcky mohou pověřené obecní úřady poskytovatpříspěvek na zvýš ené výdaje související s použ íváním těchto pomůcek, a toaž do výš e 200 Kč měsíčně. (5) Úplně nebo prakticky nevidomým občanům, kteří jsousoustavně pracovně činní nebo se připravují na pracovní uplatnění soustavnýmvýcvikem nebo studiem nebo kteří jsou pož ivateli sirotčího důchodu, mohoupověřené obecní úřady poskytnout příspěvek na zvýšené ž ivotní náklady vevýš i 200 Kč měsíčně. Příspěvek na zvýš ené ž ivotní náklady se neposkytneúplně nebo prakticky nevidomému občanu, který je pož ivatelem invalidního důchodu. 43 Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice Sociálně potřebným těž ce zdravotně postiženým občanům nebo občanůmstarš ím 70 let, kteří ž ijí osaměle, mohou pověřené obecní úřady poskytovatpříspěvek do výš e plné úhrady základní měsíční sazby za použ ívánítelefonní stanice. 44 vypuštěn 45 Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáž e (1) Občanům s těž kými vadami nosného nebo pohybovéhoústrojí, které jsou uvedeny v příloze č. 5, která jesoučástí této vyhláš ky, a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, kteříuž ívají nebokdy? the child died. When? At the e? Motorovéhovozidla damage or destruction upon them? has been granted to the citizen fault, is the amount that can be obtained when changing the ownership of a motor vehicle prokazatelněni? I believe not? amount that a citizen is obliged to return under the first sentence, can odvymáhání contribution or part thereof omitted. (8) The sum of the allowances paid under paragraphs 1, 2 nebo6 not in a period of ten consecutive years exceed CZK. Odvyplacených amounts when determining the total under the first sentence odečítajíčástky that? The applicant returned under paragraph 7 in that period. 36 Contribution to the operation of a motor vehicle (1) Contribution to the operation of a motor vehicle shall be paid for the calendar year, a citizen who is the owner or operator of a motor vehicle, a) it? health affected? measurement justifies the granting of special benefits for you? ce handicapped? USES citizens II. or III. degree, except affected? FORTH complete deafness or practical, and which will be used? are using this vehicle for its regular service, b) that the motor vehicle will be used? are using for regular service man? ela (man? plug), child or other loved one, their? health affected? measurement justifies the granting of special benefits for you? ce handicapped? USES citizens II. degree, except affected? FORTH complete deafness or practical, or III. degree or c) who is a parent of a dependent child who is being treated at University Hospital clinic for diseases or cancer hemoblastosou, and when necessary treat the acute phase of illness in this medical facility, the parents considered? being provided for the purpose of this paper? citizen to whom the child was entrusted into substitute parental care decisions based on accessories? petent authority, if they undertook in writing in advance? e? e proportion vyplacenéhopříspěvku back when?

19 bezbariérový byt, poskytne pověřený obecní úřad opakující sepeněž ní příspěvek ve výš i 400 Kč měsíčně. (2) Občanům uvedeným v odstavci 1 můž e pověřený obecníúřad poskytovat příspěvek na úhradu za už ívání garáž e až do výše 200 Kčměsíčně. 46 Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům Úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa může pověřený obecníúřad poskytnout příspěvek na krmivo pro tohoto psa, a to ve výš i 800 Kčměsíčně. 47 vypuštěn 48 Příspěvek na společné stravování Sociálně potřebným těž ce zdravotně postiženým občanům a sociálněpotřebným starým občanům mohou obce poskytovat příspěvek na společnéstravování až do výš e 12 Kč na jeden oběd. V mimořádných případech můž e býtpříspěvek zvýš en až o 15 %. Služ by sociální péče 49 Pečovatelská služ ba (1) Pečovatelská služ ba se poskytuje těž ce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a dalš í ž ivotní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo dalš í osobní péči, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní přísluš níci. (2) Pečovatelská služ ba se poskytuje občanům v jejichdomácnostech včetně domácnosti v domech s pečovatelskou služ bou, v zařízeníchpečovatelské služ by ( 106), v domácnostech dobrovolnýchpracovníků pečovatelské služ by, popřípadě i mimo domácnosti a zařízení. (3) Pečovatelská služ ba se poskytuje za plnou nebočástečnou úhradu podle přílohy č. 1, která je součástítéto vyhláš ky, s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, příjmu a majetkovýmpoměrům občana a jeho rodinných přísluš níků. Úkony pečovatelské služ by,kterými jsou zabezpečovány nezbytné ž ivotní potřeby, se poskytují bezplatně. (4) Pečovatelská služ ba se poskytuje bezplatně sociálněpotřebným občanům, účastníkům e ceases to satisfy the conditions for granting příspěvku.příspěvek or proportion is not refundable in the event? e die citizen who has been paid, or child, his? parents were paid. (2) Cancel? En (3) Post under paragraphs 1 and 2 may be due to the traffic? E handicapped? USES only one person to provide the owner or operator of a motor vehicle, so, who determines the person is? to be transported. (4) You? E make allowance for the citizens, their? health affected? measurement justifies the granting of special benefits for you? ce handicapped? III USES citizens.grade, and parents of the child referred to in paragraph 1 point. c) 4200 CZK for jednostopého vehicles and 9,900 CZK for other vehicles and for the citizens, their?health affected? measurement justifies the granting of special benefits for you? ce handicapped? USES citizens II. degree, CZK for jednostopého vehicles and 6,000 CZK for other vehicles. If a citizen referred to in paragraph 1 of fulfills the conditions for providing more contributions, reduce? Being provided to you?? E second and ka? Dého gave? IHO contribution of CZK 420 for a vehicle and jednostopého CZK for other vehicles. If the conditions for granting an allowance to the operation of a motor vehicle? during the calendar year, you? this contribution is proportional part of those amounts. (5) Citizen referred to in paragraph 1, of the seriousness of? Ných reason misses no more? 9000 km for the calendar year, are you?? E payable in that calendar year increased? More a) 400 CZK, in the case of citizens, their? health affected? measurement justifies the granting of special benefits for you? ce handicapped? III USES citizens. grade, and parents of the child referred to in paragraph 1 point. c) or b) CZK 200, in the case of citizens, their? health affected? measurement justifies the granting of special benefits for you? ce handicapped? USES citizens II. degree

20 odboje 6) apozůstalým manž elům (manželkám) po účastnících odboje starš ím 70 let. Vezvláš odůvodněných případech s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu nebosociálním poměrům můž e být poskytnuta pečovatelská služ ba bezplatněúčastníkům odboje a pozůstalým manželům (manž elkám) po účastnících odboje,kteří nedosáhli věk 70 let. Pečovatelská služ ba se rovněž poskytuje bezplatně osobám, které a) jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, pokud neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, b) byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliž e rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliž e rozkaz o zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s rež imem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila alespoň 12 měsíců. Díl třetí Péče o občany, kteří potřebují zvláš tní pomoc 50 vypuštěn 51 Péče o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádněobtíž ných poměrech nebo v nich ž ijí (1) Pověřené obecní úřady pomáhají občanům, kteří sepřechodně ocitli v mimořádně obtíž ných poměrech nebo v nich ž ijí, kpřekonání nepříznivých ž ivotních situací, zejména při získání zaměstnání,při zvyšování kultury bydlení, při péči o výchovu a vzdělávání dětí, přivyuž ívání volného času a kulturním rozvoji. (2) Při splnění podmínky sociální potřebnosti mohouposkytovat pověřené obecní úřady těmto občanům peněž ité a věcné dávky. for ka? breathe gave? started their 500 km. Over the seriousness of? Not matter to considered? Being provided zejménadoprava to employment or medical facility and transport the child dointernátní? Wheels or in a nursing home for the handicapped? The reasonable youth?. (6) Post under paragraph 1 shall be paid by the end of the calendar month following the month in it? allowance has been granted. Contribution under paragraph 5 shall be paid soon after the calendar year for them? allowance has been granted under paragraph 1, at the latest? and the end of the calendar month following the month in it? allowance has been granted under paragraph 5. (7) Cancel? En 37 Contribution to the individual transport (1) Contribution to the individual transport will be provided on a calendar year a) a citizen with you? smoke defect carrier or the musculoskeletal system, which is listed in Annex 5 points) and? g) b) a citizen or almost completely blind, or c) parents mentioned in 36 paragraph 1 point. c) which is regularly transported individually and not the owner or operator of a motor vehicle or a citizen referred to in 36 paragraph 1 point. b) or c) only? is transported by motor vehicle, on his? operation is granted an allowance under 36, undertook? e if in writing in advance,? e returns a proportion of contributions paid in the event? e ceases to satisfy the conditions for granting the allowance for individual transport.post or its proportional part is not refundable in the event? E die citizen who has been paid, or a child of his? parents were paid. (2) You? E individual transport allowance is 6,500 CZK. If the conditions for granting and post? during the calendar year, you? this contribution is proportional to the amount mentioned in the first sentence. The

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

ČÁST PRVNÍ Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti

ČÁST PRVNÍ Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti 182/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 20.09.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1990 do: 26.05.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 152 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. I N S T I T U T F O R D E M O C R A C Y A N D E C O N O M I C A N A L

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Czech Statistical Office Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215

Czech Statistical Office Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215 Annex 3 National version of explanatory notes Metodické pokyny F0601 Cílem otázky není nástup do starobního důchodu ale věk ukončení aktivit na trhu práce. Odpověď se tedy může významně lišit od věku odchodu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

výrobky Z plastů plastic products

výrobky Z plastů plastic products výrobky Z plastů plastic products 285 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 443 285 Výrobky z plastů Plastic Products 444 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s.

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Ošetřovací plán Treatment Plan

Ošetřovací plán Treatment Plan Ošetřovací plán Treatment Plan Czech / Česky Contents 1. Contents 2. Examination 3. Periodontitis ( Gum Disease ) 4. Treatment 5. Root Treatment 6. Crown 7. Extraction 8. Dentures 9. Exemption 10. HC2

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn K části první Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 4b (1) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

182/1991 Sb. ČÁST PRVNÍ. Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti. 1 zrušen. 2 zrušen

182/1991 Sb. ČÁST PRVNÍ. Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti. 1 zrušen. 2 zrušen 182/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Education Marital Status

Education Marital Status Education Marital Status 0 6 elementary school qualification high school missing information special single married divorced girlfriend Contact during the last imprisonment Last unemployed worker mason

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA DIY WORKSHOP I. Úvod I. Opening provisions Tato pravidla se vztahují ke všem činnostem vykonávaným v hodinové dílně provozované

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

ODŠKODNĚNÍ OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ ČESKO

ODŠKODNĚNÍ OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ ČESKO Manuál 80/2004 ČESKO (cs) 1 ODŠKODNĚNÍ OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ ČESKO 1. Vnitrostátní právo... 2 1.1. Provedení [článek 18]... 2 1.2. Vnitrostátní systémy odškodnění [čl. 12 odst. 2]... 2 2. Příslušné orgány

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Spolupracující organizace 3 Implementace programů Evropské Unie IPA Coordination and Implementation

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více