PART ONE ASSESSMENT OF HEALTH AND WORK SKILLS. (1) O? Etřující doctor considered a citizen vyhotovujezdravotnickou documentation to

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PART ONE ASSESSMENT OF HEALTH AND WORK SKILLS. (1) O? Etřující doctor considered a citizen vyhotovujezdravotnickou documentation to"

Transkript

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 482/1991 Sb., č. 582/1991 Sb., vyhláškami č. 28/1993 Sb., č. 137/1994 Sb., nálezem Ústavního soudu ČR č. 72/1995 Sb., vyhláškami č. 206/1995 Sb., č. 264/1996 Sb., č. 138/1997 Sb., č. 139/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu ČR č. 312/1998 Sb., vyhláškami č. 320/1999 Sb., č. 73/2000 Sb., č. 72/2001, č. 552/2002 Sb., č. 365/2004 Sb.,č. 506/2005 Sb. a s přihlédnutím k redakčnímu sdělení Sbírky zákonů o opravě chyby uveřejněnému v částce 55/1997 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí azúčastněnými ústředními orgány, podle 58 písm. a), c) až e), ch) a i) zákonačeské národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistickérepubliky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., podle 58 písm. f) a g) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb.,ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národnírady č. 144/1991 Sb., v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a podle 22 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, v dohodě s federálnímministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány: ČÁST PRVNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PRACOVNÍ SCHOPNOSTI 1 (1) Oš etřující lékař posuzovaného občana vyhotovujezdravotnickou dokumentaci pro posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnostiobčanů ve věcech sociálního zabezpečení, státní sociální podpory, důchodovéhopojištění a sociální péče na základě vlastního vyšetření a lékařskýchzpráv pořízených odbornými lékaři; jde-li o nemoc z povolání, činí tak nazákladě lékařské zprávy oddělení (kliniky) nemocí z povolání zdravotnickéhozařízení. FULL TEXT Publication? KY Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic No. 182/1991 Coll. implementing the Social Security Act and the Act of the Czech National Council Authorities of the Czech Republic in social security, as subsequently amended by Act No. 482/1991 Coll., No. 582/1991 Coll. Decree? kami No. 28/1993 Coll. No. 137/1994 Coll. Constitutional Court No. 72 / 1995 Coll., Decree? kami No 206/1995 Coll. No. 264/1996 Coll. No. 138/1997 Coll. No. 139/1998 Coll. Constitutional Court No. 312/1998 Coll., Decree? kami No. 320/1999 Coll. No. 73/2000 Coll., No. 72/2001, No. 552/2002 Coll. No 365/2004 Coll. No 506/2005 Coll. taking into account the communication Gazette editorial about repairing errors in the amount uveřejněnému 55/1997 Coll. Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic pursuant to 177 para 4 of Act No. 100/1988 Coll. On social security, as amended by Act No. 110/1990 Coll., In agreement with the Federal Ministry of Labour and Social Affairs azúčastněnými central authorities according to 58 point. a), c) and? e) s) i) zákonačeské National Council No. 114/1988 Coll. Authorities in the Czech socialistickérepubliky social security, as amended by Czech National Council No. 144/1991 Coll. according to 58 point. f) g) of the Czech National Council No. 114/1988 Coll., as amended by Czech National Council No. 210/1990 Coll. and Act No. 144/1991 Czech národnírady Coll., in agreement with the central authorities and according to 22 paragraph 2 of Act No. 50/1973 Coll. foster care, in agreement with federálnímministerstvem Labour and Social Affairs and the central authorities : PART ONE ASSESSMENT OF HEALTH AND WORK SKILLS 1 (1) O? Etřující doctor considered a citizen vyhotovujezdravotnickou documentation to

2 (2) Lékař okresní správy sociálního zabezpečeníkontroluje správnost a úplnost zdravotnické dokumentace. Při posuzování zdravotníhostavu a pracovní schopnosti občanů přihlédne lékař okresní správy sociálníhozabezpečení k výsledkům vlastního vyš etření a musí vycházet z lékařskýchzpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů. Lékařokresní správy sociálního zabezpečení seznamuje posuzovaného občana s výsledkemposouzení, včetně poučení o mož nostech dalš ího postupu. 2 (1) Okresní správa sociálního zabezpečení vyž ádázdravotnickou dokumentaci pro posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti občananejpozději do tří pracovních dnů po doručení ž ádosti o dávku nebo služ busociálního zabezpečení, žádosti o dávku důchodového pojiš tění nebo ž ádosti odávku státní sociální podpory. (2) Zdravotnické zařízení předkládá zdravotnickoudokumentaci podle odstavce 1 okresní správě sociálního zabezpečení a) do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byla ž ádost o zdravotnickou dokumentaci doručena zdravotnickému zařízení, b) do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy byla ž ádost o zdravotnickou dokumentaci doručena zdravotnickému zařízení v případech, kdy je nutné lékařskou zprávu doplnit dokladem o dalš ím odborném vyš etření. (3) Lékaři okresní správy sociálního zabezpečeníuskuteční zjiš ovací lékařskou prohlídku v řízení o dávku nebo služ busociálního zabezpečení, v řízení o dávku důchodového pojiš tění nebo vřízení o dávku státní sociální podpory do 14 kalendářních dnů ode dne, kdyokresní správa sociálního zabezpečení převzala úplnou zdravotnickou dokumentaci. 3 Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí Českérepubliky (1) Posudkovými lékaři a tajemníky posudkových komisíministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen"ministerstvo ) pověřuje ministerstvo své pracovníky se souhlasem těchtopracovníků. Dalš ími členy posudkových komisí jsou odborní lékaři jednotlivýchklinických oborů. evaluate health status and working schopnostiobčanů in matters of social security, state social support důchodovéhopoji? Reading and social care based on your own you? Etření lékařskýchzpráv captured and specialists, as- If the occupational disease, he does so nazákladě medical news departments (clinics) zdravotnickéhozařízení occupational diseases. (2) Doctor of district social zabezpečeníkontroluje accuracy and completeness of medical documentation. When assessing zdravotníhostavu and working ability of citizens into account physician sociálníhozabezpečení county government to the results of your own you? Etření and based on lékařskýchzpráv and reports by specialists on the health status of citizens. Lékařokresní Social Security Administration informs the investigation of citizen výsledkemposouzení, including advice on possible? Stances gave? IHO process. 2 (1) The District Social Security Administration you? Ádázdravotnickou documentation to evaluate health status and ability to work občananejpozději within three working days after delivery? Requests for benefits or services? Busociálního security? Requests for pension insurance? CLEANING or?? Requests odávku state social support. (2) Medical equipment shall be submitted pursuant to paragraph 1 zdravotnickoudokumentaci District Social Security Administration a) within 14 calendar days from the date on which it was? Request for medical records delivered health care facility b) within 21 calendar days from the date on which it was? Request for medical records received medical facility where the medical report is necessary to supplement the evidence given? COMES professional you? etření. (3) Doctors district social zabezpečeníuskuteční ascertained?? Cheers medical examination in proceedings for a benefit or service? Busociálního security in the management of pension insurance for benefits? CLEANING or

3 (2) Posudková komise ministerstva je schopna jednat a usnáš et se, je-li přítomen posudkový lékař, který je předsedou této komise, tajemník a dalš í lékař. Posudková komise ministerstva se usnáší větš inou hlasů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy. (3) Posudkový lékař, který je předsedou posudkové komiseministerstva, řídí jednání této komise, určuje její konkrétní složení,rozhoduje o zařazení jednotlivých případů k jednání a seznamuje posuzovanéhoobčana s výsledkem posouzení, včetně poučení o mož nostech dalš ího postupu. (4) K jednání posudkové komise ministerstva je mož no sesouhlasem posuzovaného občana přizvat na jejich žádost jiné občany a zástupceprávnických osob, lze-li od nich očekávat, ž e přispějí k objasnění závaž nýchokolností důlež itých pro posudkový závěr. (5) Bez souhlasu posuzovaného občana může být k jednánípřizván ošetřující lékař posuzovaného nebo dalš í odborný lékař, je-li tonezbytné v zájmu posouzení zdravotního stavu posuzovaného občana. Oš etřujícílékař posuzovaného občana musí být k jednání přizván, pož ádá-li o to. (6) Zástupce fyzické nebo právnické osoby, u kteréposuzovaný občan je nebo byl naposledy pracovně činný, zástupce odborové organizacea zástupce přísluš ného občanského sdruž ení zdravotně postižených se kjednání přizvou, jestliže o to pož ádají a posuzovaný občan s tím souhlasí. (7) Pokud při jednání vyš etřuje lékař posuzovanéhoobčana, činí tak v nepřítomnosti tajemníka posudkové komise ministerstva a osobuvedených v odstavcích 4 a 6. (8) Ustanovení 1 platí přiměřeně ipro posudkovou komisi ministerstva. 4 Pro postup při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti okresnísprávou sociálního zabezpečení se použ ije ustanovení 3 odst. 4 až 7 přiměřeně. 5 až 6 vypuštěny ČÁST DRUHÁ KOMISE PÉČE O RODINU A DĚTI 7 a 8 vypuštěny ČÁST TŘETÍ POSKYTOVÁNÍ DÁVEK A SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE vřízení of state social support benefit within 14 calendar days of kdyokresní Social Security Administration took over the complete medical records. 3 Assessment Committee of the Ministry of Labour and Social Affairs Českérepubliky (1) the medical referee and assessmentkomisíministerstva Secretaries of Labor and Social Affairs of the Czech Republic (hereinafter the "Ministry?) Instructs the Ministry with the consent of his staff těchtopracovníků. He? Bod members of expert committees are professional doctors jednotlivýchklinických fields. (2) advisory committee of the Ministry is able to act and USNA? Amount to be present when the medical officer, who is the chairman of the commission, secretary, and gave I believe the doctor. Advisory committee of the Ministry of the USNA? More sentences? Another vote and the casting vote of chairman. (3) the medical officer, who is chairman of Assessment komiseministerstva, manages meetings of the commission, determines its specific composition? Received, decides on the inclusion of individual cases for the hearing and introduces posuzovanéhoobčana a result of the assessment, including advice on possible? Stances gave? IHO the procedure. (4) The Assessment Committee meeting of the Ministry, it is possible? No consideration Align invite their citizens? Request zástupceprávnických other citizens and people, if it can be expected from them,? E will contribute to clarify the seriousness of? Nýchokolností important? Itých for conclusion reviews. (5) Without the consent of the citizen under consideration winnings? E jednánípřizván be about? Etřující doctor, or have considered, I believe a specialist if tonezbytné in order to assess the health status of the investigation citizen. About? Etřujícílékař considered a citizen

4 Díl první Péče o rodinu a děti Poradenská a výchovná péče 9 Poradenská a výchovná péče se zaměřuje na výchovu k partnerským vztahům a rodinnému ž ivotu; přitom se využ ívá spolupráce s občanskými sdruž eními, církevními, charitativními a jinými organizacemi 10 Výchovná a poradenská péče v rodinných, manželských, partnerských i jiných mezilidských vztazích se poskytuje také prostřednictvím zařízení sociální péče, zejména manž elských a předmanželských poraden. Zaměřují se zejména na manželství ohrož ená rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí, na péči rodičů o děti zdravotně postižené i na mezigenerační vztahy v rodinách a na nezaměstnané občany, kteří tuto pomoc potřebují. 11 (1) Rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu dětí a těhotným ženám se poskytují nebo zprostředkovávají porady ve věcech výchovy a výž ivy dětí a v dalš ích otázkách týkajících se jejich rodinných a sociálních problémů a péče o zdravotně postižené děti. (2) V rámci poradensko-výchovné péče se pořádají přednáš ky a kursy pro dospívající mládež a dospělé občany zaměřené na ž ivot v rodině a společnosti. 12 Vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči (1) Obce v součinnosti se státními orgány a institucemi, š kolami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruž eními, církevními, charitativními a jinými organizacemi vyhledávají rodiny s nezaopatřenými dětmi a osamělé těhotné ž eny ž ijící v nepříznivých ž ivotních poměrech, které nemohou překonat bez pomoci společnosti. Zvláštní pozornost věnují rodinám s větš ím počtem dětí, rodinám s těžce zdravotně postiženými členy rodiny, neúplným rodinám, rodinám ohroženým a naruš eným rozvratem. (2) Za nezaopatřené dítě se pro účely této vyhláš kypovaž uje dítě, které se považ uje za nezaopatřené dítě podle zákona odůchodovém pojiš tění. 21) must be invited to the meeting after? Being organized to the point. (6) A representative of a natural or legal persons in kteréposuzovaný citizen is or was last active labor, a representative trade union representative organizacea accessories? DIRECTION civic associations? Measurement handicapped? FORTH kjednání to invite, if you? Pe after? Ádají and weighted citizen agrees. (7) If the meeting you? Etřuje posuzovanéhoobčana physician does so in the absence of the Secretary of the Ministry and Assessment Committee osobuvedených in paragraphs 4 and 6 (8) The provisions of 1 shall apply mutatis mutandis ipro advisory committee of the Ministry. 4 For the procedure for assessment of health status and ability to work okresnísprávou social security use? Ije provisions of 3 and 4? 7 appropriately. 5 and? 6 vypu? quently PART TWO CARE COMMISSION ON CHILDREN AND FAMILY 7 and 8 vypu? quently PART THREE PROVISION OF BENEFITS AND SERVICES? EB SOCIAL CARE Part one Caring for family and children Counseling and educational care 9

5 (3) Obce působí k odstranění příčin a důsledků nepříznivých ž ivotních poměrů rodin a občanů uvedených v odstavci 1 poskytováním dávek a služeb sociální péče. 13 a 14 vypuštěny Náhradní rodinná péče o děti 15 vypuštěn 16 až 19 vypuštěny Pečovatelská služ ba 20 (1) Pečovatelská služ ba dětem se poskytuje, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu nemohou zabezpečit péči o děti pro váž né překáž ky. (2) Pečovatelská služ ba se poskytuje v bytě rodičů nebojiných osob odpovědných za výchovu dítěte nebo v bytě pracovníka pečovatelskésluž by nebo ve stanici pečovatelské služ by pro děti. (3) Za váž né překáž ky se považ ují zejména: a) nemoc, rekonvalescence, lázeňská léčba, úmrtí nebo jiné náhlé odloučení jednoho nebo obou rodičů, b) porod, š estinedělí při péči o tři a více dětí předš kolního věku, c) ve výjimečných případech nástup do práce osamělého rodiče nebo jiné osamělé osoby odpovědné za výchovu dítěte, protož e již vyčerpali podporu při ošetřování člena rodiny, d) trvalé těž ké zdravotní postiž ení rodičů. 21 (1) Pečovatelská služ ba se poskytne vž dy v rodinách, vekterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaněsoučasně dvě děti. (2) Pečovatelská služ ba se poskytne i rodinám, ve kterýchse trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku přísluš néhoorgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těž ce zdravotně postižené a vyžadujemimořádnou péči. Není-li jeden z rodičů z tohoto důvodu zaměstnán, poskytne sepečovatelská služ ba nejvýše 400 hodin ročně; do této doby se nezapočítáváposkytování pečovatelské služ by z jiných důvodů. (3) Pečovatelskou služ bu mohou v případech uvedených vodstavcích 1 a 2 jako dobrovolní Counseling and educational care focuses on education for partnerships and family? Life, while Mobilisation? Uses the co-operation with civic associations? Eními, church, charities and other organizations 10 Educational and counseling in family care, man? Elských, partner and other interpersonal relationships is also provided through social care, especially man? Elských and předman? Elských counseling. They focus mainly on man? Elství threat? Measured disruption to adjust the relations of divorced parents and their children in the care of parents of handicapped children? USES on intergenerational relationships in families and the unemployed citizens in need. 11 (1) Parents and other persons responsible for the upbringing of children and pregnant? Enami provided or mediated meeting in matters of custody and re? Ivy and had children? Them questions about their family and social problems and care for the handicapped? USES children. (2) The counseling and educational care to hold lectures? Ky courses for teens and youth? and aimed at adult citizens? life in family and society. 12 Search citizens who need social care (1) Municipalities in cooperation with state authorities and institutions? Wheel? Kolskými and medical facilities, civic associations? Eními, church, charities and other organizations looking for families with dependent children and lone pregnant? Women? Living in bad? Life circumstances that can not overcome without help from society. Separately? Pay attention to families with sentences? COMES number of children, families with you? Ce handicapped? May reasonably members of families, incomplete families, families threatened? May

6 pracovníci pečovatelské služ by vykonávat iobčané, jejichž pomoc a oš etření se podle 59 odst. 3 zapečovatelskou služ bu nepokládá. (4) Pečovatelská služ ba se poskytuje za úhradu podlepřílohy č. 1, která je součástí této vyhláš ky; úkony, kterými jsouzajiš ovány nezbytné ž ivotní potřeby, se poskytují bezplatně. Sociálněpotřebným rodinám s nezaopatřenými dětmi a rodinám, ve kterých se narodilysoučasně tři nebo více dětí nebo opakovaně v rozmezí dvou let současně dvěděti, se poskytuje pečovatelská služ ba bezplatně. 22 vypuštěn Peněž ité a věcné dávky 23 Peněž ité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí,těhotným ž enám a nezaopatřeným dětem Na úhradu jednorázových mimořádných výdajů se poskytují jednorázovépeněž ité a věcné dávky. Jednorázové peněž ité dávky mohou být poskytnuty dovýš e Kč. Věcné dávky mohou být poskytnuty do výš e 8000 Kč; vevýjimečných případech do výš e Kč. 24 a 25 vypuštěny Další účelové peněž ité a věcné dávky 26 Příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte apříspěvek při uzavření manž elství (1) Občanům, kteří se ujali se souhlasem přísluš nýchorgánů dítěte, které jim má být svěřeno do pěstounské péče, lze poskytnoutjednorázový peněž itý příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte, ato do výše 4500 Kč u dětí předš kolního věku a do výše 6000 Kč u ostatníchdětí. Ve výš i uvedené v předchozí větě lze poskytnout jednorázový peněž itýpříspěvek též občanovi, kterému bylo dítě svěřeno předběž ným opatřením 4) a který má být ustanoven jeho opatrovníkem.jednorázový peněž itý příspěvek, jde-li o případy uvedené v předchozíchvětách, se poskytne vž dy, jde-li o dítě, které dosud ž ilo v zařízení pro výkonústavní výchovy. (2) Dítěti, které do uzavření manž elství bylo v pěstounské péči, lze poskytnout při uzavření manželství jednorázový peněž itý příspěvek až do výš e Kč k úhradě výdajů spojených s vybavením domácnosti. 27 reasonably and disturbing? May reasonably disruption. (2) A dependent child for the purposes of this publication? Vat? Being provided child who is considered? Being provided for a dependent child under the Act odůchodovém insurance? Tění.21) (3) Municipalities acting to eliminate the causes and consequences of adverse? Life situation of families and citizens referred to in paragraph 1 by providing benefits and services? Eb social care. 13 and 14 vypu? quently Substitute family care for children 15 vypu? the 16 and? 19 vypu? quently Care services? Even 20 (1) Community care services? Even children shall be granted if? E parents or persons responsible for their education can not provide care for your children? Not clear of? Ky. (2) Community care services? Even be provided at home parents nebojiných persons responsible for the upbringing of a child or worker in an apartment pečovatelskéslu? Or in the station would care services? Would be for children. (3) For your part? No clear of? Ky are considered? TO, in particular: a) illness, convalescence, spa treatment, death or other sudden separation of one or both parents, b) birth? estinedělí in the care of three or more

7 Peněž itý příspěvek na úhradu za už ívání bytu nezaopatřenéhoosiřelého dítěte Nezaopatřenému osiřelému dítěti ž ijícímu v náhradní péči, popřípadě zletilému nezaopatřenému osiřelému dítěti, které se připravuje na povolání, na které přeš lo právo osobního už ívání bytu, 5) lze poskytnout opakující se peněž itý příspěvek na úhradu za už ívání bytu a služ by s tím spojené, nemá-li vlastní postačující příjem. Opakující se peněž itý příspěvek se poskytuje ve výš i úhrady za už ívání bytu a služ by s tím spojené sníž ené o částku, o kterou příjem dítěte včetně přídavku na dítě převyš uje částku potřebnou k zajiš tění výž ivy a ostatních osobních potřeb a podíl společných nákladů na domácnost. Příspěvek podle věty první může být poskytnut ve výš i potřebné k úhradě dluhu, který nezaopatřenému osiřelému dítěti již vznikl. 28 Příspěvek na rekreaci dětí důchodce (1) Důchodci, který je sociálně potřebný, můžeposkytnout pověřený obecní úřad na vlastní (osvojené) dítě a dítě převzatédo péče nahrazující péči rodičů ve věku do skončení povinné školní docházkypříspěvek na rekreaci, pokud nelze takový příspěvek poskytnout ze zaměstnánídůchodce nebo druhého rodiče dítěte. (2) Příspěvek na rekreaci dítěte můž e být poskytnut itehdy, nesplňuje-li důchodce podmínky sociální potřebnosti, jestliže jeho rodinamá zvýšené ž ivotní náklady v důsledku déletrvající nemoci nebo invalidityněkterého z členů rodiny nebo jestliže důchodce je účastníkem odboje 6) nebo osobou uvedenou v 49 odst. 4 větě třetí, popřípadě z jiných váž ných důvodů. (3) Příspěvek na rekreaci dítěte činí 80 % celkovýchnákladů za rekreaci dítěte; výjimečně může být přiznán až do výš ecelkových nákladů na rekreaci dítěte. 29 vypuštěn Díl druhý Péče o těž ce zdravotně postiž ené občany a staré občany 30 Obce v součinnosti zejména se zdravotnickými zařízeními vyhledávají těžce zdravotně postižené občany a staré občany ž ijící v nepříznivých podmínkách, které nemohou sami children before? kolního age c) in exceptional cases, entry into the work of a lone parent or any other single person responsible for the upbringing of the child, why? e it? support to the exhausted? etřování family member, d) permanent you? to health affected? measurement parents. 21 (1) Community care services? Even be provided in? Always in families vekterých born at the same time three or more children, or within two years opakovaněsoučasně two children. (2) Community care services? Even be given to families in kterýchse permanently care for a child who is under a decision or opinion and accessories? Néhoorgánu Social Security long you? Ce handicapped? Ene and you? Adujemimořádnou care.if one parent is employed, therefore, provide services sepečovatelská? Even not exceeding? E 400 hours per year by this time nezapočítáváposkytování care services? Would be for other reasons. (3) nursing services? Can be either in the cases referred vodstavcích 1 and 2 as a volunteer community care services? Iobčané would perform, they? and help? etření according to 59 paragraph 3 zapečovatelskou services? not considered either. (4) Community care services? Even be provided for a fee podlepřílohy No. 1, which is part of this publication? Ky; acts which jsouzaji?? Ed necessary? Life needs, are provided free of charge. Sociálněpotřebným families with dependent children and families in which narodilysoučasně three or more children or repeatedly within two years while dvěděti, to provide home care services? Even free. 22 vypu? the Cash? Important and benefits in kind 23

8 překonat. 31 Mimořádné výhody pro těž ce zdravotně postiž ené občany (1) Občanům starš ím jednoho roku s těž kým zdravotnímpostižením uvedeným v příloze č. 2, která je součástítéto vyhláš ky, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost,se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I., II. nebo III.stupně podle přílohy č. 3, která je součástí tétovyhláš ky. (2) Vzory průkazů mimořádných výhod jsou uvedeny v příloze č. 8, která je součástí této vyhláš ky; průkaz je obdélníkového tvaru o rozměrech 75 mm a 105 mm, je zhotoven z kartonu. Fotografie je přelepována destrukční hologramovou samolepkou, která je 13 mm š iroká a 30 mm dlouhá; samolepka obsahuje potisk písmeny TP, ZTP a ZTP/P. Fotografie pro vydání průkazu mimořádných výhod má rozměry 35 x 45 mm, odpovídá současné podobě občana, zobrazuje občana v předním čelném pohledu s výš kou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použ ití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemož ňujícím identifikaci občana. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Jednorázové peněž ité a věcné dávky 32 (1) Jednorázové peněž ité dávky mohou poskytovat obcetěž ce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří jsou sociálněpotřební, na úhradu mimořádných nutných nákladů, které nemohou uhradit ze svýchběž ných příjmů. (2) Jednorázové peněž ité dávky mohou poskytovat obce takétěžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří jsou umístěni vústavu sociální péče, psychiatrické léčebně nebo léčebně pro dlouhodoběnemocné, na úhradu závazků krátkodobé povahy, které nemohou tito občané uhraditze svých prostředků. (3) Věcné dávky mohou obce poskytovat sociálně potřebnýmtěžce zdravotně postiž eným občanům a starým občanům k uspokojování jejichběž ných Cash? Important and kind to parents of dependent children, pregnant? Enami and their dependent children To cover one-time extraordinary expenses are provided jednorázovépeně? Important and kind. Disposable cash? Important benefits can be provided dovy? E CZK. Benefits in kind may be provided up to the heights? E 8000 CZK; vevýjimečných cases to you?? E CZK. 24 and 25 vypu? quently Another? More targeted cash? Important and benefits in kind 26 Contribution to the purchase of basic equipment at the conclusion of the child apříspěvek man? Elství (1) Citizens who assumed with the consent of accessories? Nýchorgánů child should be entrusted to them in foster care can poskytnoutjednorázový cash? Itý contribution to the purchase of basic equipment of the child, ato up to the heights? E CZK 4,500 children before?? kolního age and up to the heights? e ostatníchdětí for 6000 CZK. In the profit? Even mentioned in the preceding sentence may be awarded a one-time cash? Itýpříspěvek that? citizen, who was entrusted with preliminary child? opatřením4 NYM) and to be appointed his opatrovníkem.jednorázový cash? dioxide contribution, if the cases referred to in předchozíchvětách, shall be provided in? always the case for a child who yet? ILO equipment výkonústavní education. (2) child, the conclusion that man? Elství been in foster care can be provided at the conclusion of man? Elství disposable cash? Dioxide and post? up to the heights? e CZK to cover the expenses associated with the household. 27

9 ž ivotních potřeb, které si občané pro svůj zdravotní stav, věk neboosamělost nemohou zabezpečit sami. (4) Za věcné dávky se považ uje zabezpečenínamáhavějš ích pracovních úkonů nutných k provozu a údrž bě domácnosti nebojejich úhradu, popřípadě poskytnutí předmětů k uspokojování životních potřeb. 33 Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek (1) Občanům těž ce zdravotně postiž eným lze poskytovat peněž ité příspěvky na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postiž ení. Příspěvek se neposkytuje v případě, ž e potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí přísluš ná zdravotní pojiš ovna; pokud přísluš ná zdravotní pojiš ovna hradí potřebnou pomůcku částečně, přihlédne se při stanovení výš e příspěvku k této skutečnosti. (2) Tělesně postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které umož ňují sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění. (3) Zrakově postiž eným občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které jim umož ňují získávat informace nebo styk s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů nebo prostřednictvím zbytků zraku, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění. (4) Sluchově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím. (5) Příspěvky lze poskytovat na opatření zvláš tních pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je součástí této vyhláš ky. Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro použ ívání pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je součástí této vyhláš ky, lze poskytnout příspěvek v plné výš i prokázaných nákladů. (6) Potřebuje-li občan uvedený v odstavcích 2 až 4 k překonání následků těž kého zdravotního postižení rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, která není uvedena v příloze č. 4, která je součástí této vyhláš ky, lze mu poskytnout příspěvek na opatření takové pomůcky ve stejné výš i jako je příspěvek stanovený v příloze č. 4, Cash? Dioxide allowance to pay for the? CAUSED flat nezaopatřenéhoosiřelého child Nezaopatřenému osiřelému child? Ijícímu in foster care, or zletilému nezaopatřenému osiřelému child who is preparing for the profession, which re? Lo the right of personal? CAUSED flat, 5) can provide recurring cash? Itý contribution towards the at? CAUSED apartment and services? be associated with it, if he does not own sufficient income. Recurring cash? Itý contribution is in the profit? And the payment for? CAUSED apartment and services? Be associated with dreaming? USES the amount by which the income of the child, including child benefit transferred? Being provided the amount required to ensure? CLEANING you?? ivy and other personal needs and share of joint costs per household. Post under the first sentence winnings? E are given in you?? Also needed to pay debt nezaopatřenému osiřelému her child? was. 28 Contribution to children, senior recreation (1) Senior citizens who are socially needed him? Eposkytnout the local authority on its own (adopted child) child and the child převzatédo substitute parental care to the age of completion of compulsory? School docházkypříspěvek for recreation, if no such contribution or grant from zaměstnánídůchodce child's other parent. (2) Contribution to the recreation child winnings? E itehdy be provided, if the retiree does not meet the conditions of social need if? Rodinamá increased its e? USES? Life costs due to prolonged illness or invalidityněkterého from family members or if you? e odboje6 retiree is a participant) or the person referred to in 49 paragraph 4, third sentence, or from other VA?? ných reasons. (3) Contribution to the recreation of the child is 80% celkovýchnákladů recreation for the child; exceptionally winnings? E and be granted? up to the heights? ecelkových costs for recreation

ČÁST PRVNÍ Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti

ČÁST PRVNÍ Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti 182/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky

Více

Vyhláška č. 182/1991 Sb.

Vyhláška č. 182/1991 Sb. Vyhláška č. 182/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů

Více

182/1991 Sb. VYHLÁŠKA

182/1991 Sb. VYHLÁŠKA 182/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky

Více

Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 2000 ISSN 0862 6162 Na překladu právních předpisů uveřejněných v těchto Pojistných rozpravách se podílela ve spolupráci s Ministerstvem financí skupina

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj,

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU STRATEGIE A NÁVRHY NA USKUTEČNĚNÍ TRANSFORMACE SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH DÁVEK PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM IDENTIFIKAČNÍ KÓD HS 114/04 LISTOPAD 2004 Národní centrum sociálních

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Introduction Key Facts and Figures, City Profile. Organization and Management of the City. Services to Citizens

Introduction Key Facts and Figures, City Profile. Organization and Management of the City. Services to Citizens Výroční zpráva Annual Report 2008 4 Úvodem 6 Základní informace a profil města 8 Základní informace 9 Profil města 10 Organizace a řízení města 12 Konstituování města a principy jeho samosprávy 14 Zastupitelstvo

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ TRAVEL INSURANCE TERMS AND CONDITIONS 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro cestovní pojištění jsou vydány

Více

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Obsah / Contens Úvodní slovo / Introductory remarks / 1 Poslání / Purpose / 2 Kdo jsme / Who

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

Papírová část přihlášky

Papírová část přihlášky Vyplnění přihlášky zvládne každý! Přihláška obsahuje 14 listů v papírové podobě (některé z nich však vyplní lidé, kteří vás pro práci au pair doporučují). Část přihlášky vyplníte online. Abychom Vám vyhledali

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

American Express Gold Corporate

American Express Gold Corporate CZECH ENGLISH PRINT American Express Gold Corporate Zlatá Firemní Karta Card Business pojištění Cesvní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American Zlatých Express firemních

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d CZECH ENGLISH PRINT American Express Corporate Firemní Karta Card Business pojištění Cestovní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American firemních Express karet Corporate

Více

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 12. června 2015 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Sborník z konference, 12. června 2015, Metropolitní

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Mezinárodní konference Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Program Konference je pořádána v rámci projektu Společně k dobré správě, který je financován z prostředků

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

Nepojistné sociální dávky jako forma podpory pěstounských rodin

Nepojistné sociální dávky jako forma podpory pěstounských rodin Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra sociální práce Bakalářská práce Nepojistné sociální dávky jako forma podpory pěstounských rodin Vypracoval: Martina Marousková

Více