OBECNÉ INFORMACE K FLORBALOVÝM HOLÍM / GENERAL INFORMATION FOR FLOORBALL STICKS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÉ INFORMACE K FLORBALOVÝM HOLÍM / GENERAL INFORMATION FOR FLOORBALL STICKS"

Transkript

1

2 OBECNÉ INFORMACE K FLORBALOVÝM HOLÍM / GENERAL INFORMATION FOR FLOORBALL STICKS 1. Délka florboalové hole: Pro správnou, přesnou a účelnou hru je délka florbalové hole zcela zásadní. Pro hru je důležité, aby čepel a žerď byla při hře ve správném úhlu vůči podlaze. Aby mohl hráč hůl dobře a bezpečně ovládat musí držet hůl v horní části na konci žerdě. Příliš krátká nebo dlouhá hůl neumožňuje hráči správné vedení míče, přesnou a ostrou střelbu a je pro hráče také namáhavá. V tabulce je uvedena doporučená délka hole odpovídající výšce postavy hráče: (viz. strana 3) 2. Zahnutí čepele: Pouze nejlevnější florbalové hole jsou osazeny univerzálními čepelemi, které jsou bez přednastaveného zahnutí. Existuje jednoduchá pomůcka pro rozpoznání pravé a levé čepele (florbalové hole). Vždy je určující, jakou rukou hráč drží hůl dole. Je-li to pravá ruka, jedná se o pravou čepel (florbalovou hůl). Za jistých podmínek se čepele (rovné i předzahnuté) dají individuálně tvarovat. Nejčastěji je to možné po ohřátí čepele ve vodě na teplotu max.. 90 C, následném přihnutí a vychladnutí čepele v požadovaném tvaru. Zde se držte rad a pokynů výrobce. Některé čepele mají na konci výrazné přihnutí a vytvarování ve tvaru misky pro lepší vedení a kontrolu míčku. Čepele se liší svým tvarem, délkou, váhou, umístěním těžiště, velikostí, tvrdostí atd. Proto je důležité si individuálně ověřit vhodnost dané čepele pro daný styl hry. 3. Tvrdost žerdě: Tvrdost žerdě je číslo, které uvádí, o kolik milimetrů se daná žerď prohne za přesně stanovených podmínek (vzdálenost a umístění podpěr, zatížení). Větší číslo znamená větší průhyb a tedy měkčí žerď a naopak. Obvyklé rozmezí je 24 až 35. Při hře a především při střelbě musí docházet k průhybu žerdě a následnému narovnání, což napomáhá zvýšení rychlosti vystřeleného míčku. Pro správnou volbu tvrdosti je důležitá technika hry a střelby, fyzické a technické předpoklady a schopnosti hráče. Není pravdou, že tvrdší žerdí se dosáhne lepšího výsledku! 4. Certifikace: Každý hráč, který chce hrát soutěže organizované dle pravidel České Florbalové Unie, musí mít hůl označenou ochrannou známku vydanou IFF na základě certifikačního protokolu. Florbalová hůl s certifikátem prošla náročným procesem testování. Certifikát deklaruje,že daný typ hole je bezpečný a vyhovuje všem florbalovým pravidlům. Certifikát se nachází na žerdi těsně nad čepelí. 5. Omotávka: Omotávky se liší materiálem, prolisy na povrchu, měkkostí, schopností absorbovat vlhkost a pot, přilnavostí atd. Některé florbalové hole mají elipsový průřez v horní části (pro horní uchycení), nebo po celé délce omotávky pro lepší vnímání orientace čepele na holi. Opotřebení omotávky záleží na technice hry, materiálu omotávky, složení potu hráče a dalších parametrech. 6. Další informace: Vhodnost florbalové hole je silně individuální záležitost každého hráče. Nelze jednoznačně specifikovat vhodnost či nevhodnost daného typu hole pro daného hráče. Obecně lze doporučit spíše levnější hole pro méně zkušené hráče a dražší hole pro zkušené florbalisty a florbalistky. Na florbalové holi lze měnit čepele, žerdě, omotávky dle individuálních potřeb hráče, nebo při poškození jednotlivé části florbalové hole. Žerdě jsou většinou rovné a konusově se zužují směrem k čepeli. Mohou být i zahnuté a mít i jiný než kruhový průřez. Florbalová hůl je při hře extrémně namáhaný výrobek, za jistých okolností může (musí, má právo) prasknout. Tento výrobek je s ohledem na bezpečnost při hře konstruován tak, aby při překročení mezní hranice namáhání došlo k prasknutí hole. 1. Stick length The right length of stick is crucial for proper, accurate and effective game. It is important for the game that the blade and the shaft at right angles to the floor. In order for a player to use a stick well and safely, he must hold the stick in the top at the end of the shaft. Too short or too long stick does not allow the player right control of the ball, precise and sharp shooting and it s too exhausting for the player. In the table you can check recommended lengths of floorball sticks for different heights of players (page 3). 2. Hook of the stick Only cheapest floorball sticks are fitted with universal blades which are without preset bend. There is a simple help for identifying right and left blade (floorball stick). Always determines at which hand the player holds a stick lower. If the right hand, this is the right blade (floorball stick), and vice versa. Under certain circumstances the blade (straight and preset bended) can be individually shaped. Most often it is possible after heating blades in the water at a temperature of max. 90 C, and subsequently bend blades to the desired shape and let it cool down. In this case, hold the tips and instructions of producer. Some blades are at the end of the shaft a significant bend and shape of bowl for better management and control of the ball. Blades vary in shape, length, weight, center of gravity location, size, hardness, etc. Therefore, it is important to individually verify the suitability of the blades for every style of play. 3. Flex of the shaft Flex of the stick is a number that indicates how many millimeters the shaft bends under specified conditions (distance and location of supports, load). Larger numbers indicate deflection and therefore softer shaft and vice versa. Usually the range is 24 to 35. During the game, especially when shooting there must be a deflection and subsequent straightening, which helps increase the speed of the ball. For proper choice of hardness is an important technique of the game and of the shooting, physical and technical prerequisites and the player s skill. It is not true that the harder shaft ensures a better result! 4. Certification Any player who wants to play according to the rules of the competition organized under International Floorball Federation must have the stick marked with the mark of the IFF issued on basis of a certification protocol. Certified floorball stick has undergone intensive testing process. The certificate declares that the type of hole is safe and complies with all the rules of floorball. The certificate is located on the shaft just above the blade. 5. Roll tape Roll tapes vary material, dents on the surface, softness, ability to absorb moisture and sweat, adhesion, etc. Some floorball sticks have elliptic cross-section at the top (for the upper attachment) or full length for better perception of the orientation of blade on a stick. Wear depends on the technique of the game, material, composition of sweat and other parameters. 6. Other information Suitability of floorball sticks is highly individual matter of each player. We cannot generally specify the suitability or unsuitability of any type of stick for any player. Generally recommended rather cheaper sticks for less experienced players and more expensive sticks for experienced players. In floorball stick can be changed blades, shafts, and roll tapes - according to individual needs of a player or damage caused on individual parts of floorball stick. Shafts are mostly flat and conical tapering towards the blade. They can also be bent and have other than circular cross section. Floorball stick is extremely loaded product during the game and under certain circumstances can (must, have the right) burst. This product is for the safety during the game designed so that when crossing the threshold of load the stick brakes.

3 floorball OBSAH / CONTENT TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / FLOORBALL STICKS FLORBALOVÉ SETY / FLOORBALL SETS DOPLŇKY / ACCESSORIES DOPORUČENÉ VELIKOSTI FLORBALOVÝCH HOLÍ / RECOMMENDED SIZES OF FLOORBALL STICKS výška hráče / Height of player: VYBAVENÍ FLORBALOVÝCH HŘIŠŤ / PLAY-GROUND EQUIPMENT MANTINELY / BARRIERS BRANKY / GOALS CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES...32 délka hokejky / length of the stick: 65 cm 70 cm 75 cm cm 80 cm cm cm cm 85 cm 90 cm 95 cm cm 100 cm cm 105 cm cm cm 190 cm +

4 TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 102 / 95 / 90 cm certifikát / certificate: ANO / YES 102 / 95 / 90 cm certifikát / certificate: ANO / YES 102 / 95 / 90 cm certifikát / certificate: ANO / YES čepel: MARVEL Tvrdost: hard žerď: materiál: 100% karbon tvrdost: 27 mm délka: 90 cm, 95 cm, 102 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá čepel: CALIBER Tvrdost: standard žerď: materiál: 70% sklolaminát + 30% karbon tvrdost: 29 mm délka: 90 cm, 95 cm, 102 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá čepel: MARVEL Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 31 mm délka: 90 cm, 95 cm, 102 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá blade: MARVEL Hardness: hard shaft: material: 100% carbon flex: 27 mm lenght: 90 cm, 95 cm, 102 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round blade: CALIBER Hardness: standard shaft: material: 70% fiberglass + 30% carbon flex: 29 mm lenght: 90 cm, 95 cm, 102 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round blade: MARVEL Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 31 mm lenght: 90 cm, 95 cm, 102 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round 4

5 100 / 95 cm certifikát / certificate: NE / NO 90 / 80 cm certifikát / certificate: NE / NO 85 / 80 / 75 cm certifikát / certificate: ANO / YES JUNIOR JUNIOR čepel: ZENITH Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 29 mm délka: 95 cm, 100 cm omotávka: TEMPISH CLICK GRIP zakončení rukojeť: kulatá čepel: ZENITH Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 27 mm délka: 80 cm, 90 cm omotávka: TEMPISH CLICK GRIP zakončení rukojeť: kulatá čepel: MARVEL Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 31 mm délka: 75 cm, 80 cm, 85 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá blade: ZENITH Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 29 mm lenght: 95 cm, 100 cm grip: TEMPISH CLICK GRIP shape shafts: conic handle ending: round blade: ZENITH Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 27 mm lenght: 80 cm, 90 cm grip:tempish CLICK GRIP shape shafts: conic handle ending: round blade: MARVEL Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 31 mm lenght: 75 cm, 80 cm, 85 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 5

6

7 čepel: HOOK standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 28 mm délka: 105, 100, 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 2 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: MARVEL standard tvrdost: 26 mm délka: 100, 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 2 zakončení rukojeť: elipsa čepel: MARVEL standard tvrdost: 28 mm délka: 105, 100, 95 cm omotávka:tempish opti-fix 2 zakončení rukojeť: kruhová blade: HOOK standard shaft: material: 100 % fiber glass flex: 28 mm lenght: 105, 100, 95 cm grip:tempish opti-fix 2 shape shafts: conic - circle handle ending: circle blade: MARVEL standard flex: 26 mm lenght: 100, 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 2 shape shafts: conic - circle handle ending: ellipse blade: MARVEL standard flex: 28 mm lenght: 105, 100, 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 2 shape shafts: conic - circle handle ending: circle PRO-TECH / 100 cm certifikát / certificate: ANO / YES PRO-TECH cm certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: ANO / YES PRO-LUX / 100 cm certifikát / certificate: ANO / YES PRO-LUX cm certifikát / certificate: NE / NO 105 / 100 / 95 cm 100 / 95 cm 105 / 100 / 95 cm TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 7

8

9 čepel: materiál: MAGNUM tvrdost: 28 mm délka: 100 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: MAGNUM tvrdost: 28 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová blade: MAGNUM flex: 28 mm lenght: 100 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic - circle handle ending: circle blade: MAGNUM flex: 28 mm lenght: 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic - circle handle ending: circle certifikát / certificate: ANO / YES certifikát / certificate: ANO / YES 100 cm 95 cm TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 9

10

11 čepel: MAGNUM tvrdost: 29 mm délka: 105 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: MAGNUM tvrdost: 29 mm délka: 100, 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: MAGNUM tvrdost: 31 mm délka: 85 cm omotávka: score grip - kruhová zakončení rukojeť: kruhová blade: MAGNUM flex: 29 mm lenght: 105 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic - circle handle ending: circle blade: MAGNUM flex: 29 mm lenght: 100, 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic - circle handle ending: circle blade: MAGNUM flex: 31 mm lenght: 85 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle handle ending: circle certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO 105 cm 100 / 95 cm Junior 85 cm TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 11

12 floorball TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS čepel: TWENTY tvrdost: 28 mm délka: 100 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 zakončení rukojeť: elipsa čepel: TWENTY tvrdost: 28 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 zakončení rukojeť: elipsa blade: TWENTY flex: 28 mm length: 100 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic handle ending: ellipse blade: TWENTY flex: 28 mm length: 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic handle ending: ellipse certifikát / certificate: ANO / YES certifikát / certificate: ANO / YES VIKING cm VIKING cm 12

13 floorball čepel: TWENTY tvrdost: 30 mm délka: 100 cm omotávka: score grip - kruhová / elipsovitá zakončení rukojeť: elipsa čepel: TWENTY tvrdost: 30 mm délka: 95 cm omotávka: score grip - kruhová / elipsovitá zakončení rukojeť: elipsa blade: TWENTY flex: 30 mm length: 100 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle / elipse handle ending: ellipse blade: TWENTY flex: 30 mm length: 95 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle / elipse handle ending: ellipse certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO VIKING cm VIKING cm TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 13

14 floorball TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS čepel: MASTER tvrdost: 30 mm délka: 95, 100 cm omotávka: score grip - kruhová zakončení rukojeť: elipsa čepel: FOCUS tvrdost: 31 mm délka: 105, 100, 95 cm omotávka: score grip - kruhová zakončení rukojeť: elipsa čepel: MASTER žerď: materiál: AL slitina délka: 95 cm omotávka: score grip zakončení rukojeť: kruhová blade: MASTER flex: 30 mm length: 95, 100 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle handle ending: ellipse blade: FOCUS flex: 31 mm length: 105, 100, 95 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle handle ending: ellipse blade: MASTER shaft: material: AL alloy length: 95 cm grip: score grip shape shafts: conic handle ending: circle certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO APACHE / 95 cm CONTROLL 105 / 100 / 95 cm CROSS 95 cm 14

15 floorball čepel: FOCUS tvrdost: 31 mm délka: 90, 85, 75 cm zakončení rukojeť: kruhová čepel: MARVEL standard tvrdost: 32 mm délka: 90, 85 cm grip: score grip - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: materiál: MASTER tvrdost: 32 mm délka: 85, 75 cm zakončení rukojeť: kruhová blade: FOCUS flex: 31 mm length: 90, 85, 75 cm shape shafts: conic handle ending: circle blade: MARVEL standard flex: 32 mm length: 90, 85 cm grip: score grip shape shafts: conic / circle handle ending: circle blade: material: MASTER flex: 32 mm length: 85, 75 cm shape shafts: conic / circle handle ending: circle CONTROLL JUNIOR 90 / 85 / 75 cm Junior certifikát / certificate: NE / NO PRO-LUX 32 certifikát / certificate: NE / NO 90 / 85 cm Junior ZERO JUNIOR certifikát / certificate: NE / NO 85 / 75 cm Junior TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 15

16 TEMPISH FLORBALOVÉ SETY / TEMPISH FLOORBALL SETS čepel: MARVEL Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 31 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK GEAR 31 6 KS MÍČKŮ TRIX-MATCH čepel: ZENITH Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 29 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH CLICK GRIP zakončení rukojeť: kulatá SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK EXACT 6 KS MÍČKŮ TRAINING čepel: MAGNUM tvrdost: 29 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 zakončení rukojeť: kruhová blade: MARVEL Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 31 mm lenght: 95 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round SET INCLUDES: 12 Psc STICK GEAR 31 6 Psc BALLS TRIX-MATCH blade: ZENITH Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 29 mm lenght: 95 cm grip: TEMPISH CLICK GRIP shape shafts: conic handle ending: round SET INCLUDES: 12 Psc STICK EXACT 6 Psc BALLS TRAINING blade: MAGNUM flex: 29 mm lenght: 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic handle ending: circle GEAR 31 SET 95 cm EXACT SET 95 cm AZTEC 1.0 SET 95 cm SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK AZTEC 6 KS MÍČKŮ TRIX-MATCH SET INCLUDES: 12 Psc STICK AZTEC 6 Psc BALLS TRIX-MATCH 16

17 čepel: FOCUS tvrdost: 31 mm délka: 105, 100, 95 cm omotávka: score grip - kruhová zakončení rukojeť: elipsa SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK CONTROLL 6 KS MÍČKŮ TRAINING čepel: MASTER žerď: materiál: AL slitina délka: 95 cm omotávka: PVC standard zakončení rukojeť: kruhová SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK CROSS 6 KS MÍČKŮ TRAINING čepel: materiál: MASTER tvrdost: 32 mm délka: 85 cm zakončení rukojeť: elipsa SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK ZERO JUNIOR 6 KS MÍČKŮ TRAINING blade: FOCUS flex: 31 mm length: 105, 100, 95 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle handle ending: ellipse SET INCLUDES: 12 Psc STICK CONTROLL 6 Psc BALLS TRAINING blade: MASTER shaft: material: AL alloy length: 95 cm grip: PVC standard shape shafts: conic handle ending: circle SET INCLUDES: 12 Psc STICK CROSS 6 Psc BALLS TRAINING blade: material: MASTER flex: 32 mm length: 85 cm shape shafts: conic handle ending: circle SET INCLUDES: 12 Psc STICK ZERO JUNIOR 6 Psc BALLS TRAINING CONTROLL SET 95 cm CROSS SET 95 cm ZERO JUNIOR SET 85 cm Junior TEMPISH FLORBALOVÉ SETY / TEMPISH FLOORBALL SETS čepel: JUNIOR / tvrdost: 32 mm / délka: 75 cm / zakončení rukojeť: kruhová blade: JUNIOR / flex: 32 mm / length: 75 cm shape shafts: conic / handle ending: circle ZERO JUNIOR SET 75 cm Junior SET OBSHAUJE: 2 KS HOKEJEK ZERO JUNIOR 1 KS MÍČEK TRAINING SET INCLUDES: 2 PSC STICK ZERO JUNIOR 1 PSC BALLS TRAINING 17

18 FLORBALOVÉ MÍČKY / FLOORBALL BALLS TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES TRAINING barva: / colour: white MASTER plus barva: / colour: gold TRAINING set 2ks/pcs TRIX + certifikát / certification TRIX BULLET barva: / colour: white NÁHRADNÍ ČEPELE / SPARE BLADES HOOK barva: / colour: Lila barva: / colour: white, yellow MARVEL barva: / colour: green barva: / colour: green, orange, blue, pearl, gold CALIBER barva: / colour: white Různé barvy dle aktuální nabídky / various colors according current offer ZENITH Barva: dle aktuální nabídky / various colors according current offer 18

19 NÁHRADNÍ ŽERDĚ / SPARE SHAFTS 95 cm APACHE 550 MAGNUM barva: / colour: white TWENTY barva: / colour: white, orange 90, 95, 102 cm 100 cm 100, 95 cm FRONTMAN APACHE , 85 cm PRO-LUX 26 / 28 AZTEC 1.0 OMOTÁVKY NA FLORBALOVÉ HOLE / ROLL TAPES FOR STICK protiskluzová / antiskid protiskluzová / antiskid SCORE GRIP OPTI-FIX barva: / colour: grey / black OPTI-FIX 2 TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES barva: / colour: white / black Protiskluzová s embosovaným potiskem / Antislip grip with embossed printing ANACONDA 19

20 TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES 20 CELEBRITY GRAND SPACE FLORBALOVÉ VAKY / FLOORBALL BAGS Novinka na trhu! Outside size: 70 (125) x 20 x 25 cm Material: PVC 600*600D Jedna vnější kapsa na zip s vnitřním vakem na obuv. Jedna vnější kapsa na zip s vnitřním vakem na potraviny. Jedna plochá vnější kapsa na zip: 17 cm Vysouvací / zasouvací vak na 2 ks florbalových holí. Jedna přestavitelná přepážka umožňující rozdělení prostoru na 2 samostatné části. Síťový vak pro uchycení láhve. Velkoplošný otvor pro ukládání předmětů. Nastavitelný popruh na rameno s posuvnou výstelkou. New on the market! Outside size: 70 (125) x20x25 cm Material: 600 * 600D PVC One outer zip pocket with inner bag for shoes. One outer zip pocket with inner bag for groceries. One flat outer pocket with zip closure: 17 cm Slide / plug bag 2 pieces of floorball sticks. One adjustable divider allowing partitioning of space into two separate parts. Power pack for gripping the bottle. Large opening for stored items. Adjustable shoulder strap with adjustable padding. Outside size: 125 x 20 x 25 cm Material: PVC 600*600D Tři vnější kapsy na zip: 20 x 20 cm, 20 x 20 cm, 30 cm s vnitřním vakem na boty Jedna vnitřní kapsa na zip: 20 x 20cm Dvě přestavitelné přepážky umožňující rozdělení prostoru na 3 samostatné části. Velkoplošný otvor pro ukládání předmětů. Nastavitelný popruh na rameno s posuvnou výstelkou. Sešívaný vnější design s potiskem. Outside size: 125 x 20 x 25 cm Material: 600 * 600D PVC Three outer pockets: 20 x 20 cm, 20 x 20 cm, 30 cm with inner bag for shoes One inside zipped pocket: 20 x 20cm Two adjustable dividers allow partitioning of space into three separate parts. Large opening for stored items. Adjustable shoulder strap with adjustable padding. Stapled outer design with printing. Outside size: 125 x 20 x 24 cm Material: PVC 1680D/600D Dvě vnější kapsy na zip: 20 x 20 cm, 25 x 20cm Jedna vnitřní kapsa na zip: 25 x 20cm Velkoplošný otvor pro ukládání předmětů. Nastavitelný popruh na rameno s posuvnou výstelkou. Outside size: 125 x 20 x 24 cm Material: PVC 1680D/600D Two outer pockets with zip closure: 20 x 20x cm, 25 x 20cm One inside zipped pocket: 25 x 20cm Large opening for stored items. Adjustable shoulder strap with adjustable padding.

21 VAK TEMPISH - NA 3 KS HOLÍ / BAG TEMPISH - FOR 3 PSC STICKS LET S GO sportovní taška / sport bag Univerzální sportovní taška s odděleným prostorem pro obuv a textil. Základní prostor s posuvnou přepážkou pro další dělení. Tři menší kapsy po stranách přístupné samostatně, popruh na rameno. Velikost: M, L Rozměr: M (45x26x43,5) / L (60x35x50) Obsah: M l / L l Universal sports bag with separate compartment for shoes and textiles. Basic space with sliding partition to another division. Three smaller pockets on the sides open separately, the shoulder strap. Size: M, L Dimension: M (45x26x43,5 cm) / L (60x35x50 cm) Volume: M l / L l DIXI - batoh / backpack Multifunkční batoh DIXI je vybaven speciálními úchyty pro připevnění kolečkových bruslí z venku, čímž je zamezeno ušpinění vnitřního prostoru a zde uložených věcí. Objem: 27 L Rozměry: 50 x 31 x 19 cm Batoh DIXI je v místech dotyku se zády vhodně polstrovaný, je anatomicky tvarovaný, čímž zajišťuje uživateli vysoký komfort. Disponuje také odvětráním zad s odnímatelnou konstrukcí pro jednodušší čištění. Batoh DIXI je dále vybaven: - prostupem na MP3 přehrávač - držákem pro hadičku k bidonu s pitím na ramenním popruhu - hrudní pás s bezpečnostní sponkou s píšťalkou, bederní pás - pláštěnkou na batoh schovanou v samostatné kapse ve spodní části batohu - dvěma bočními síťovanými kapsami na pití - dvěma malými vnějšími kapsami na zip - jedním velkým hlavním prostorem s oddělenou kapsou na notebook - jednou malou vnitřní kapsou pro uschování cenností - bezpečnostními reflexními prvky DIXI sports bagpack is equipped with special holders for attaching inline skates. Skates are fixed outside the bag, thus avoiding soiling other items stored inside. DIXI backpack is anatomically shaped, has ventilated back with removable construction for easy cleaning. In places where the backpack touches the back is well padded ensuring high comfort. Size: 50 x 31 x 19 cm Volume: 27 l DIXI is equipped with: - transmission for MP3 player - there is a holder for hose to bottle with drink on the shoulder strap - Bag is equipped by chest belt with safety buckle with whistle and by back belt - raincoat for backpack hidden in a separate pocket at the bottom of the backpack - 2 side elastic mesh pockets - 2 small outer pockets with zip fastener - 1 large main space with a separate laptop pocket - 1 small inside pocket for storing valuables - safety reflective elements 21

22 TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES DRES BASIC SET ROZLIŠOVACÍ DRESY: TRAINING BASIC SET / TRAINING DRESS: TRAINING BASIC SET barva: / colour: yellow, green, orange, blue ROZLIŠOVACÍ DRESY / TRAINING DRESS BASIC barva: / colour: yellow, green, orange, blue SPORTOVNÍ LÁHVE 0,7 L / SPORT BOTTLES 0,7 L barvy / colours: black transparent antracid transparent blue transparent orange detail materiálu SPORTOVNÍ LÁHVE 0,5 L / SPORT BOTTLES 0,5 L barvy / colours: transparent green transparent antracid SET OBSHAUJE: 12 Ks dres BASIC ( 2 barvy po 6 ks) FINE barva: / colour: yellow, green, orange, blue barvy / colours: yellow SET INCLUDES: 12 Psc dress BASIC ( 2 colour for 6 Psc) detail materiálu NOSIČ NA 8 KS LAHVÍ/ 8 BOTTLES CARRIER 22

23 SÁLOVÁ OBUV / INDOOR SHOES STRIKE / STRIKE LADY Univerzální sálová obuv. Velikosti: / Universal indoor shoes. Size: STRIKE Odstraňuje pachy a vlhkost, osvěží a provoní každou sportovní obuv, působí antibakteriálně. STRIKE LADY FRESH - filtry do sportovní obuvi / sport shoe filters Removes odors and dampness, refreshes all kinds of sport shoes, antibacterial functions. PROSPER Univerzální sálová obuv. Velikosti: / Universal indoor shoes. Size: barva: / colour: black, white black Univerzální elektrický vysoušeč obuvi. Napětí: 220v Max. příkon: 2x6w Pracovní teplota: max. 70 C SNIKE - sušák do obuvi / dryer for shoes white Universal electric shoe dryer. Voltage: 220V Max. power: 2x6w Operating temperature: max 70 C POTÍTKA / SWEATBANDS materiál: bavlna barvy: black, red, white material: cotton colours: black, red, white black HOUSE PARTY triko / t-shirt Materiál: 100% bavlna, 180 g/m2 Velikosti: S, M, L, XL, XXL Barvy: white, black red white Material: 100% cotton, 180 g/m2 Size: S, M, L, XL, XXL Colours: white, black TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES 23

24 TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES HECTOR FLORBALOVÁ MASKA PRO BRANKÁŘE / MASK FOR GOAL KEEPERS Certifikovaná maska s anatomickým polstrováním, tvar zajišťuje brankáři velký přehled, bezpečnost a komfort. Certified mask with anatomical padding. Shape provides a great overview for goalkeepers, safety and comfort. HERO FLORBALOVÁ MASKA PRO BRANKÁŘE / MASK FOR GOAL KEEPERS Profesionální brankářská maska. Zajišťuje vysokou míru bezpečnosti a komfortu. Nový typ bandáže na bázi PE, nastavitelná ochrana brady, konstrukce a materiál stahovacích pásků se přizpůsobí každému tvaru hlavy a obličeje. Nový typ ochranné mřížky z kvalitní oceli chrání obličej, oči a zajišťuje společně s tvarem masky perfektní přehled o hře. Čelo se opírá o vyměnitelný savý pásek z materiálu CoolMax. Materiál skořepiny: ABS Professional goalie mask. It provides a high level of safety and comfort. New type of bandage based on PE, adjustable chin protector, construction and material of tightening straps adapts to any shape of head and face. A new type of protective grid made of high quality steel protects the face, eyes and ensures together with the shape of the mask perfect view of the game. The forehead leans against a removable absorbing strap made of CoolMax material. Shell Material: ABS 24

25 WIZARD BRANKÁŘSKÉ RUKAVICE / GOALKEEPER S GLOVES Velikosti: XS, S, M, L / Vnejší materiál: extrémně prodyšný polyster Materiál dlaně: polyester + protiskluzová úprava PU v celé ploše Ochrana: gumové prvky chránící klouby na hřbetu ruky Fixace: na zápěstí stahovací spona na suchý zip Speciální vybavení: uchopový gumový pásek na hraně vnitřní dlaně pro rychlé nasazení a dotažení do konečků prstů Sizes: XS, S, M, L / Outer material: extremely breathable polyster Material palm: polyester + PU anti-slip surface Protection: rubber elements protecting the joints of the back of the hand Fixation: Clamp with Velcro in the wrist area Special equipment: rubber grip tape on the inside edge of the palm for quick deployment and tightening to the fingertips ILLUSION BRANKÁŘSKÉ RUKAVICE / GOALKEEPER S GLOVES Velikosti: S, M, L / Vnejší materiál: prodyšný polyster Materiál dlaně: polyester + protiskluzový potisk latexem Ochrana: gumové prvky chránící klouby na hřbetu ruky Fixace: na zápěstí stahovací spona na suchý zip Speciální vybavení: uchopový gumový pásek na hraně vnitřní dlaně pro rychlé nasazení a dotažení do konečků prstů Sizes: S, M, L / Outer material: breathable polyster Material palm: polyester + non-slip latex printing Protection: rubber elements protecting the joints of the back of the hand Fixation: Clamp with Velcro in the wrist area Special equipment: rubber grip tape on the inside edge of the palm for quick deployment and tightening to the fingertips REACT CHRÁNIČ KOLEN / KNEE PROTECTOR Velikosti: S, M, L Materiál: 80 % neopren, 15 % EVA 5 % polyester Pružný neoprenový chránič kolen Bandáž s funkcí MEMORY FOAM pro lepší individuální napasovaní Vysoká bezpečnost a komfort Sizes: S, M, L Material: 80 % neoprene, 15 % EVA, 5 % polyester Flexible neoprene knee protector Bandage with function MEMORY FOAM for better individual setting. High safety and comfort REACT CHRÁNIČ HOLENÍ / SHIN PROTECTOR Velikosti: S, M, L Materiál: 70 % neopren, 15 % EVA, 5 % elastický textil s gumou, 5% polyester Pružný neoprenový chránič holení Pružné stahující pásky na suchý zip zajišťují správnou polohu Bandáž s funkcí MEMORY FOAM pro lepší individuální napasovaní. Vysoká bezpečnost a komfort Sizes: S, M, L Material: 70 % neoprene, 15 % EVA, 5 % elastic textile with band, 5% polyester Flexible neoprene shin protector Flexible astringent Velcro straps ensure correct position Bandage with function MEMORY FOAM for better individual setting. High safety and comfort REACT CHRÁNIČ LOKTŮ / ELBOW PROTECTOR Velikosti: S, M, L Materiál: 60 % polyester, 25 % EVA, 15 % elastický textil s gumou Pružný a odolný úplet pro stabilní pozici na loktu Vysoký stupeň ochrany a komfortu zajišťují skládané bandáže Bandáž s funkcí MEMORY FOAM pro lepší individuální napasovaní. Sizes: S, M, L Material: 60 % polyester, 25 % EVA, 15 % elastic textile with band Flexible and durable knit for a stable position on the elbow High level of protection and comfort provided by folded bandages Bandage with function MEMORY FOAM for better individual setting. TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES 25

Football 2009-10. Materiály: - 1 -

Football 2009-10. Materiály: - 1 - - 1 - Football 2009-10 Fotbal byl, je a bude pro Jadberg velmi důležitý, a proto vydání každého nového katalogu vždy předchází dlouhá a důkladná příprava. Na této kolekci jsme pracovali skutečně usilovně

Více

Servis / Resoling service. Guma EXTASY Rubber EXTASY

Servis / Resoling service. Guma EXTASY Rubber EXTASY 2015 Servis / Resoling service Servis lezeček Náš servis Ti nabízí zkušenost, preciznost, vysokou techničnost a team špičkových odborníků, kteří vědí, co Tvá lezečka potřebuje. Servis provádějí mistři,

Více

extasy EXTASY EXTASY TO NENÍ JEN NÁZEV EXTASY JE FILOZOFIE, KTERÁ TI DÁ TEN NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK Z LEZENÍ. MNOHALETÝ

extasy EXTASY EXTASY TO NENÍ JEN NÁZEV EXTASY JE FILOZOFIE, KTERÁ TI DÁ TEN NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK Z LEZENÍ. MNOHALETÝ extasy EXTASY EXTASY TO NENÍ JEN NÁZEV EXTASY JE FILOZOFIE, KTERÁ TI DÁ TEN NEJLEPŠÍ ZÁŽITEK Z LEZENÍ. MNOHALETÝ VÝZKUM, EXPERIMENTOVÁNÍ A NIKDY NEKONČÍCÍ TESTOVÁNÍ TO JSOU INDICIE PRO VYTVOŘENÍ VZORCE

Více

since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS

since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS since 1991 CAMPING/OUTDOOR/ SPORT&FITNESS 2015 OBSAH CONTENTS [CZ] Společnost YATE byla založena v roce 1991 a zprvu se zaměřovala pouze na obchodní činnost v oblasti sport, kempink a outdoor. Od roku

Více

ienergy str/pg 40 51 str/pg 24 39 str/pg 52 69

ienergy str/pg 40 51 str/pg 24 39 str/pg 52 69 THERAPIA SITTING 155 180cm 50 110 kg zdraví + prevence = Therapia THERAPIA představuje zcela revoluční přístup k pracovnímu sezení. Nabízí maximální individuální komfort a dlouhodobou ochranu zdraví přesně

Více

Best regards, DR. GREPL

Best regards, DR. GREPL Vážení obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás katalog ortopedickych pomůcek a vložek do obuvi. Věříme, že jeho prezentace bude dostatečně přehledná a zajímavá. Mohla by Vám i posloužit k plně kvalifikovanému

Více

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK Better laboratory for better life Lepší laboratoř pro lepší život 4 Table of Contents Obsah Laboratory resolved to the smallest detail Laboratoř řešená do detailu

Více

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36 OBSAH INDEX 0-05 HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FURNITURE FRONTS 06-07 SKLENĚNÉ OBKLADY A PRACOVNÍ DESKY / GLASS FACING AND WORKTOPS 08 PROFILY PRO SKLENĚNÉ POLICE / SYSTEM FOR GLASS SHELVES 09 SVĚTELNÉ

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ FLOOR / AISLE MARKING

PODLAHOVÉ ZNAČENÍ FLOOR / AISLE MARKING 3C SYSTEMS Průmyslové samolepící pásky Samolepící podlahové značkovací pásky a příslušenství Self adhesive floor marking tapes, labels and accessiores PODLAHOVÉ ZNAČENÍ FLOOR / AISLE MARKING 3C SYSTEMS

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 FZD 4010-E 2 English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 1 1 5 2 6 7 3 4 8 FZD 4010-E 3 2 11 9 10 3 4 8 5 a b c d 4 6 7 12 8 b a c FZD 4010-E

Více

Úklidové vozíky, mopy, doplňky

Úklidové vozíky, mopy, doplňky Úklidové vozíky, mopy, doplňky Cleaning Carts, Mops, Accessories www.klaro.cz S tradiční kvalitou With traditional quality V tomto přehledném katalogu, Vám chceme nabídnout velký výběr úklidových vozíků,nejen

Více

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce 2011/2012 Produkty Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce Products The whole world of stud welding technology Everything from one source MADE IN GERMANY Zertifizierter

Více

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY Editoriál Vážené dámy a pánové, Vážení zákazníci, Jsme hrdi, že Vám můžeme představit náš nový katalog, který je plný inovací. Od svého počátku představuje firma JC-Metal s.r.o.

Více

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area www.geze.com Úspěch v každé oblasti I Success in every area Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology BEWEGUNG MIT SYSTEM GEZE představení společnosti

Více

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other MSV 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" 462403 Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení,

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

Diamantové nástroje pro stavebnictví

Diamantové nástroje pro stavebnictví Diamantové nástroje pro stavebnictví Diamond tools for construction Nástroje pro práci za mokra + speciality Wet cutting prograe + Special tools www.dronco.com Diamantové kotouče pro: stolní pily ručně

Více

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE KCA-2015-1 CONTENTS OBSAH POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE 4 INDIVIDUAL PFC CALCULATION STANOVENÍ VELIKOSTI KOMPENZAČNÍHO KONDENZÁTORU

Více

Reklamní textil a oblečení pro volný čas

Reklamní textil a oblečení pro volný čas Reklamní textil a oblečení pro volný čas Dostává se Vám do rukou nový katalog zboží společnosti Xfer. Pokud jste zaznamenali změnu grafiky v porovnání s minulými léty, pak jsme splnili předsevzatý cíl.

Více

Datové skříně Data Cabinets

Datové skříně Data Cabinets Datové skříně Data Cabinets D Datové skříně / Data Cabinets DATOVÉ SKŘÍNĚ / DATA CABINETS.............................................................. D1 MSS..................................................................................................

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets Cantata Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets MSS STOJANOVÉ SKŘÍNĚ STAND DATA CABINETS CZ Stojanové datové skříně modelové řady MSS jsou určeny k instalaci 19",

Více

ibody ienergy isuperenergy ibody isuperbody imedi iwork UNISIT MAXI XMEN GIGANT Kolekce terapeutických židlí vyvinutá speciálně pro muže

ibody ienergy isuperenergy ibody isuperbody imedi iwork UNISIT MAXI XMEN GIGANT Kolekce terapeutických židlí vyvinutá speciálně pro muže iody Kolekce terapeutických židlí vyvinutá speciálně pro muže (mužský typ postavy) nabízí skvělou ergonomii a pohodlí zejména širším, vyšším a robustnějším postavám. Vybrané modely lze vybavit maximálním

Více

POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy)

POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY. Modifikace ( úpravy) POZNÁMKY K PRAVIDLŮM HRY Modifikace ( úpravy) Předpokládá se, že každý subjekt, který jedná v souladu s Asociací, bude považovat Pravidla hry za daná a bude se jimi řídit. Pravidla mohou být upravena,

Více

Překážek a nástrah se nezalekneme. Plán funkčního a sportovního ošacení obyvatelstva splníme na 100 %

Překážek a nástrah se nezalekneme. Plán funkčního a sportovního ošacení obyvatelstva splníme na 100 % 20092010 Překážek a nástrah se nezalekneme. Plán funkčního a sportovního ošacení obyvatelstva splníme na 100 % Obsah 04 DYNAMIC Funkční prádlo pro dynamické aktivity v zimním mrazu i horku léta. Lehkost,

Více

Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry

Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry Industry Power Transmission Group Výrobní program Hnací řemeny Průmysl Product Range Drive Belts Industry řemeny, převody a lineární technika 4 CONTI SYNCHROCHAIN 5 CONTI SYNCHROFORCE Supreme 6 CONTI SYNCHROFORCE

Více

Silové kabely a vodiče

Silové kabely a vodiče Member of the NKT Group Silové kabely a vodiče Power cables and wires Completing the picture www.nktcables.cz Obsah Table of contents O společnosti About company Firemní profil Company Profile.............................................................

Více

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax relax Gastein Při v létě i zimě opravdový ráj Ondřej Marek www.gastein.com Pod nohama nám leží jeden z nejkouzelnějších koutů Rakouska bližším prozkoumání slova wellness zjistíme, že vyjadřuje každou drobnost,

Více