OBECNÉ INFORMACE K FLORBALOVÝM HOLÍM / GENERAL INFORMATION FOR FLOORBALL STICKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÉ INFORMACE K FLORBALOVÝM HOLÍM / GENERAL INFORMATION FOR FLOORBALL STICKS"

Transkript

1

2 OBECNÉ INFORMACE K FLORBALOVÝM HOLÍM / GENERAL INFORMATION FOR FLOORBALL STICKS 1. Délka florboalové hole: Pro správnou, přesnou a účelnou hru je délka florbalové hole zcela zásadní. Pro hru je důležité, aby čepel a žerď byla při hře ve správném úhlu vůči podlaze. Aby mohl hráč hůl dobře a bezpečně ovládat musí držet hůl v horní části na konci žerdě. Příliš krátká nebo dlouhá hůl neumožňuje hráči správné vedení míče, přesnou a ostrou střelbu a je pro hráče také namáhavá. V tabulce je uvedena doporučená délka hole odpovídající výšce postavy hráče: (viz. strana 3) 2. Zahnutí čepele: Pouze nejlevnější florbalové hole jsou osazeny univerzálními čepelemi, které jsou bez přednastaveného zahnutí. Existuje jednoduchá pomůcka pro rozpoznání pravé a levé čepele (florbalové hole). Vždy je určující, jakou rukou hráč drží hůl dole. Je-li to pravá ruka, jedná se o pravou čepel (florbalovou hůl). Za jistých podmínek se čepele (rovné i předzahnuté) dají individuálně tvarovat. Nejčastěji je to možné po ohřátí čepele ve vodě na teplotu max.. 90 C, následném přihnutí a vychladnutí čepele v požadovaném tvaru. Zde se držte rad a pokynů výrobce. Některé čepele mají na konci výrazné přihnutí a vytvarování ve tvaru misky pro lepší vedení a kontrolu míčku. Čepele se liší svým tvarem, délkou, váhou, umístěním těžiště, velikostí, tvrdostí atd. Proto je důležité si individuálně ověřit vhodnost dané čepele pro daný styl hry. 3. Tvrdost žerdě: Tvrdost žerdě je číslo, které uvádí, o kolik milimetrů se daná žerď prohne za přesně stanovených podmínek (vzdálenost a umístění podpěr, zatížení). Větší číslo znamená větší průhyb a tedy měkčí žerď a naopak. Obvyklé rozmezí je 24 až 35. Při hře a především při střelbě musí docházet k průhybu žerdě a následnému narovnání, což napomáhá zvýšení rychlosti vystřeleného míčku. Pro správnou volbu tvrdosti je důležitá technika hry a střelby, fyzické a technické předpoklady a schopnosti hráče. Není pravdou, že tvrdší žerdí se dosáhne lepšího výsledku! 4. Certifikace: Každý hráč, který chce hrát soutěže organizované dle pravidel České Florbalové Unie, musí mít hůl označenou ochrannou známku vydanou IFF na základě certifikačního protokolu. Florbalová hůl s certifikátem prošla náročným procesem testování. Certifikát deklaruje,že daný typ hole je bezpečný a vyhovuje všem florbalovým pravidlům. Certifikát se nachází na žerdi těsně nad čepelí. 5. Omotávka: Omotávky se liší materiálem, prolisy na povrchu, měkkostí, schopností absorbovat vlhkost a pot, přilnavostí atd. Některé florbalové hole mají elipsový průřez v horní části (pro horní uchycení), nebo po celé délce omotávky pro lepší vnímání orientace čepele na holi. Opotřebení omotávky záleží na technice hry, materiálu omotávky, složení potu hráče a dalších parametrech. 6. Další informace: Vhodnost florbalové hole je silně individuální záležitost každého hráče. Nelze jednoznačně specifikovat vhodnost či nevhodnost daného typu hole pro daného hráče. Obecně lze doporučit spíše levnější hole pro méně zkušené hráče a dražší hole pro zkušené florbalisty a florbalistky. Na florbalové holi lze měnit čepele, žerdě, omotávky dle individuálních potřeb hráče, nebo při poškození jednotlivé části florbalové hole. Žerdě jsou většinou rovné a konusově se zužují směrem k čepeli. Mohou být i zahnuté a mít i jiný než kruhový průřez. Florbalová hůl je při hře extrémně namáhaný výrobek, za jistých okolností může (musí, má právo) prasknout. Tento výrobek je s ohledem na bezpečnost při hře konstruován tak, aby při překročení mezní hranice namáhání došlo k prasknutí hole. 1. Stick length The right length of stick is crucial for proper, accurate and effective game. It is important for the game that the blade and the shaft at right angles to the floor. In order for a player to use a stick well and safely, he must hold the stick in the top at the end of the shaft. Too short or too long stick does not allow the player right control of the ball, precise and sharp shooting and it s too exhausting for the player. In the table you can check recommended lengths of floorball sticks for different heights of players (page 3). 2. Hook of the stick Only cheapest floorball sticks are fitted with universal blades which are without preset bend. There is a simple help for identifying right and left blade (floorball stick). Always determines at which hand the player holds a stick lower. If the right hand, this is the right blade (floorball stick), and vice versa. Under certain circumstances the blade (straight and preset bended) can be individually shaped. Most often it is possible after heating blades in the water at a temperature of max. 90 C, and subsequently bend blades to the desired shape and let it cool down. In this case, hold the tips and instructions of producer. Some blades are at the end of the shaft a significant bend and shape of bowl for better management and control of the ball. Blades vary in shape, length, weight, center of gravity location, size, hardness, etc. Therefore, it is important to individually verify the suitability of the blades for every style of play. 3. Flex of the shaft Flex of the stick is a number that indicates how many millimeters the shaft bends under specified conditions (distance and location of supports, load). Larger numbers indicate deflection and therefore softer shaft and vice versa. Usually the range is 24 to 35. During the game, especially when shooting there must be a deflection and subsequent straightening, which helps increase the speed of the ball. For proper choice of hardness is an important technique of the game and of the shooting, physical and technical prerequisites and the player s skill. It is not true that the harder shaft ensures a better result! 4. Certification Any player who wants to play according to the rules of the competition organized under International Floorball Federation must have the stick marked with the mark of the IFF issued on basis of a certification protocol. Certified floorball stick has undergone intensive testing process. The certificate declares that the type of hole is safe and complies with all the rules of floorball. The certificate is located on the shaft just above the blade. 5. Roll tape Roll tapes vary material, dents on the surface, softness, ability to absorb moisture and sweat, adhesion, etc. Some floorball sticks have elliptic cross-section at the top (for the upper attachment) or full length for better perception of the orientation of blade on a stick. Wear depends on the technique of the game, material, composition of sweat and other parameters. 6. Other information Suitability of floorball sticks is highly individual matter of each player. We cannot generally specify the suitability or unsuitability of any type of stick for any player. Generally recommended rather cheaper sticks for less experienced players and more expensive sticks for experienced players. In floorball stick can be changed blades, shafts, and roll tapes - according to individual needs of a player or damage caused on individual parts of floorball stick. Shafts are mostly flat and conical tapering towards the blade. They can also be bent and have other than circular cross section. Floorball stick is extremely loaded product during the game and under certain circumstances can (must, have the right) burst. This product is for the safety during the game designed so that when crossing the threshold of load the stick brakes.

3 floorball OBSAH / CONTENT TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / FLOORBALL STICKS FLORBALOVÉ SETY / FLOORBALL SETS DOPLŇKY / ACCESSORIES DOPORUČENÉ VELIKOSTI FLORBALOVÝCH HOLÍ / RECOMMENDED SIZES OF FLOORBALL STICKS výška hráče / Height of player: VYBAVENÍ FLORBALOVÝCH HŘIŠŤ / PLAY-GROUND EQUIPMENT MANTINELY / BARRIERS BRANKY / GOALS CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES...32 délka hokejky / length of the stick: 65 cm 70 cm 75 cm cm 80 cm cm cm cm 85 cm 90 cm 95 cm cm 100 cm cm 105 cm cm cm 190 cm +

4 TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 102 / 95 / 90 cm certifikát / certificate: ANO / YES 102 / 95 / 90 cm certifikát / certificate: ANO / YES 102 / 95 / 90 cm certifikát / certificate: ANO / YES čepel: MARVEL Tvrdost: hard žerď: materiál: 100% karbon tvrdost: 27 mm délka: 90 cm, 95 cm, 102 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá čepel: CALIBER Tvrdost: standard žerď: materiál: 70% sklolaminát + 30% karbon tvrdost: 29 mm délka: 90 cm, 95 cm, 102 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá čepel: MARVEL Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 31 mm délka: 90 cm, 95 cm, 102 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá blade: MARVEL Hardness: hard shaft: material: 100% carbon flex: 27 mm lenght: 90 cm, 95 cm, 102 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round blade: CALIBER Hardness: standard shaft: material: 70% fiberglass + 30% carbon flex: 29 mm lenght: 90 cm, 95 cm, 102 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round blade: MARVEL Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 31 mm lenght: 90 cm, 95 cm, 102 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round 4

5 100 / 95 cm certifikát / certificate: NE / NO 90 / 80 cm certifikát / certificate: NE / NO 85 / 80 / 75 cm certifikát / certificate: ANO / YES JUNIOR JUNIOR čepel: ZENITH Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 29 mm délka: 95 cm, 100 cm omotávka: TEMPISH CLICK GRIP zakončení rukojeť: kulatá čepel: ZENITH Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 27 mm délka: 80 cm, 90 cm omotávka: TEMPISH CLICK GRIP zakončení rukojeť: kulatá čepel: MARVEL Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 31 mm délka: 75 cm, 80 cm, 85 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá blade: ZENITH Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 29 mm lenght: 95 cm, 100 cm grip: TEMPISH CLICK GRIP shape shafts: conic handle ending: round blade: ZENITH Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 27 mm lenght: 80 cm, 90 cm grip:tempish CLICK GRIP shape shafts: conic handle ending: round blade: MARVEL Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 31 mm lenght: 75 cm, 80 cm, 85 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 5

6

7 čepel: HOOK standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 28 mm délka: 105, 100, 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 2 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: MARVEL standard tvrdost: 26 mm délka: 100, 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 2 zakončení rukojeť: elipsa čepel: MARVEL standard tvrdost: 28 mm délka: 105, 100, 95 cm omotávka:tempish opti-fix 2 zakončení rukojeť: kruhová blade: HOOK standard shaft: material: 100 % fiber glass flex: 28 mm lenght: 105, 100, 95 cm grip:tempish opti-fix 2 shape shafts: conic - circle handle ending: circle blade: MARVEL standard flex: 26 mm lenght: 100, 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 2 shape shafts: conic - circle handle ending: ellipse blade: MARVEL standard flex: 28 mm lenght: 105, 100, 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 2 shape shafts: conic - circle handle ending: circle PRO-TECH / 100 cm certifikát / certificate: ANO / YES PRO-TECH cm certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: ANO / YES PRO-LUX / 100 cm certifikát / certificate: ANO / YES PRO-LUX cm certifikát / certificate: NE / NO 105 / 100 / 95 cm 100 / 95 cm 105 / 100 / 95 cm TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 7

8

9 čepel: materiál: MAGNUM tvrdost: 28 mm délka: 100 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: MAGNUM tvrdost: 28 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová blade: MAGNUM flex: 28 mm lenght: 100 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic - circle handle ending: circle blade: MAGNUM flex: 28 mm lenght: 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic - circle handle ending: circle certifikát / certificate: ANO / YES certifikát / certificate: ANO / YES 100 cm 95 cm TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 9

10

11 čepel: MAGNUM tvrdost: 29 mm délka: 105 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: MAGNUM tvrdost: 29 mm délka: 100, 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: MAGNUM tvrdost: 31 mm délka: 85 cm omotávka: score grip - kruhová zakončení rukojeť: kruhová blade: MAGNUM flex: 29 mm lenght: 105 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic - circle handle ending: circle blade: MAGNUM flex: 29 mm lenght: 100, 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic - circle handle ending: circle blade: MAGNUM flex: 31 mm lenght: 85 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle handle ending: circle certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO 105 cm 100 / 95 cm Junior 85 cm TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 11

12 floorball TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS čepel: TWENTY tvrdost: 28 mm délka: 100 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 zakončení rukojeť: elipsa čepel: TWENTY tvrdost: 28 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 zakončení rukojeť: elipsa blade: TWENTY flex: 28 mm length: 100 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic handle ending: ellipse blade: TWENTY flex: 28 mm length: 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic handle ending: ellipse certifikát / certificate: ANO / YES certifikát / certificate: ANO / YES VIKING cm VIKING cm 12

13 floorball čepel: TWENTY tvrdost: 30 mm délka: 100 cm omotávka: score grip - kruhová / elipsovitá zakončení rukojeť: elipsa čepel: TWENTY tvrdost: 30 mm délka: 95 cm omotávka: score grip - kruhová / elipsovitá zakončení rukojeť: elipsa blade: TWENTY flex: 30 mm length: 100 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle / elipse handle ending: ellipse blade: TWENTY flex: 30 mm length: 95 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle / elipse handle ending: ellipse certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO VIKING cm VIKING cm TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 13

14 floorball TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS čepel: MASTER tvrdost: 30 mm délka: 95, 100 cm omotávka: score grip - kruhová zakončení rukojeť: elipsa čepel: FOCUS tvrdost: 31 mm délka: 105, 100, 95 cm omotávka: score grip - kruhová zakončení rukojeť: elipsa čepel: MASTER žerď: materiál: AL slitina délka: 95 cm omotávka: score grip zakončení rukojeť: kruhová blade: MASTER flex: 30 mm length: 95, 100 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle handle ending: ellipse blade: FOCUS flex: 31 mm length: 105, 100, 95 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle handle ending: ellipse blade: MASTER shaft: material: AL alloy length: 95 cm grip: score grip shape shafts: conic handle ending: circle certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO APACHE / 95 cm CONTROLL 105 / 100 / 95 cm CROSS 95 cm 14

15 floorball čepel: FOCUS tvrdost: 31 mm délka: 90, 85, 75 cm zakončení rukojeť: kruhová čepel: MARVEL standard tvrdost: 32 mm délka: 90, 85 cm grip: score grip - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: materiál: MASTER tvrdost: 32 mm délka: 85, 75 cm zakončení rukojeť: kruhová blade: FOCUS flex: 31 mm length: 90, 85, 75 cm shape shafts: conic handle ending: circle blade: MARVEL standard flex: 32 mm length: 90, 85 cm grip: score grip shape shafts: conic / circle handle ending: circle blade: material: MASTER flex: 32 mm length: 85, 75 cm shape shafts: conic / circle handle ending: circle CONTROLL JUNIOR 90 / 85 / 75 cm Junior certifikát / certificate: NE / NO PRO-LUX 32 certifikát / certificate: NE / NO 90 / 85 cm Junior ZERO JUNIOR certifikát / certificate: NE / NO 85 / 75 cm Junior TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 15

16 TEMPISH FLORBALOVÉ SETY / TEMPISH FLOORBALL SETS čepel: MARVEL Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 31 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK GEAR 31 6 KS MÍČKŮ TRIX-MATCH čepel: ZENITH Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 29 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH CLICK GRIP zakončení rukojeť: kulatá SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK EXACT 6 KS MÍČKŮ TRAINING čepel: MAGNUM tvrdost: 29 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 zakončení rukojeť: kruhová blade: MARVEL Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 31 mm lenght: 95 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round SET INCLUDES: 12 Psc STICK GEAR 31 6 Psc BALLS TRIX-MATCH blade: ZENITH Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 29 mm lenght: 95 cm grip: TEMPISH CLICK GRIP shape shafts: conic handle ending: round SET INCLUDES: 12 Psc STICK EXACT 6 Psc BALLS TRAINING blade: MAGNUM flex: 29 mm lenght: 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic handle ending: circle GEAR 31 SET 95 cm EXACT SET 95 cm AZTEC 1.0 SET 95 cm SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK AZTEC 6 KS MÍČKŮ TRIX-MATCH SET INCLUDES: 12 Psc STICK AZTEC 6 Psc BALLS TRIX-MATCH 16

17 čepel: FOCUS tvrdost: 31 mm délka: 105, 100, 95 cm omotávka: score grip - kruhová zakončení rukojeť: elipsa SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK CONTROLL 6 KS MÍČKŮ TRAINING čepel: MASTER žerď: materiál: AL slitina délka: 95 cm omotávka: PVC standard zakončení rukojeť: kruhová SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK CROSS 6 KS MÍČKŮ TRAINING čepel: materiál: MASTER tvrdost: 32 mm délka: 85 cm zakončení rukojeť: elipsa SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK ZERO JUNIOR 6 KS MÍČKŮ TRAINING blade: FOCUS flex: 31 mm length: 105, 100, 95 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle handle ending: ellipse SET INCLUDES: 12 Psc STICK CONTROLL 6 Psc BALLS TRAINING blade: MASTER shaft: material: AL alloy length: 95 cm grip: PVC standard shape shafts: conic handle ending: circle SET INCLUDES: 12 Psc STICK CROSS 6 Psc BALLS TRAINING blade: material: MASTER flex: 32 mm length: 85 cm shape shafts: conic handle ending: circle SET INCLUDES: 12 Psc STICK ZERO JUNIOR 6 Psc BALLS TRAINING CONTROLL SET 95 cm CROSS SET 95 cm ZERO JUNIOR SET 85 cm Junior TEMPISH FLORBALOVÉ SETY / TEMPISH FLOORBALL SETS čepel: JUNIOR / tvrdost: 32 mm / délka: 75 cm / zakončení rukojeť: kruhová blade: JUNIOR / flex: 32 mm / length: 75 cm shape shafts: conic / handle ending: circle ZERO JUNIOR SET 75 cm Junior SET OBSHAUJE: 2 KS HOKEJEK ZERO JUNIOR 1 KS MÍČEK TRAINING SET INCLUDES: 2 PSC STICK ZERO JUNIOR 1 PSC BALLS TRAINING 17

18 FLORBALOVÉ MÍČKY / FLOORBALL BALLS TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES TRAINING barva: / colour: white MASTER plus barva: / colour: gold TRAINING set 2ks/pcs TRIX + certifikát / certification TRIX BULLET barva: / colour: white NÁHRADNÍ ČEPELE / SPARE BLADES HOOK barva: / colour: Lila barva: / colour: white, yellow MARVEL barva: / colour: green barva: / colour: green, orange, blue, pearl, gold CALIBER barva: / colour: white Různé barvy dle aktuální nabídky / various colors according current offer ZENITH Barva: dle aktuální nabídky / various colors according current offer 18

19 NÁHRADNÍ ŽERDĚ / SPARE SHAFTS 95 cm APACHE 550 MAGNUM barva: / colour: white TWENTY barva: / colour: white, orange 90, 95, 102 cm 100 cm 100, 95 cm FRONTMAN APACHE , 85 cm PRO-LUX 26 / 28 AZTEC 1.0 OMOTÁVKY NA FLORBALOVÉ HOLE / ROLL TAPES FOR STICK protiskluzová / antiskid protiskluzová / antiskid SCORE GRIP OPTI-FIX barva: / colour: grey / black OPTI-FIX 2 TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES barva: / colour: white / black Protiskluzová s embosovaným potiskem / Antislip grip with embossed printing ANACONDA 19

20 TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES 20 CELEBRITY GRAND SPACE FLORBALOVÉ VAKY / FLOORBALL BAGS Novinka na trhu! Outside size: 70 (125) x 20 x 25 cm Material: PVC 600*600D Jedna vnější kapsa na zip s vnitřním vakem na obuv. Jedna vnější kapsa na zip s vnitřním vakem na potraviny. Jedna plochá vnější kapsa na zip: 17 cm Vysouvací / zasouvací vak na 2 ks florbalových holí. Jedna přestavitelná přepážka umožňující rozdělení prostoru na 2 samostatné části. Síťový vak pro uchycení láhve. Velkoplošný otvor pro ukládání předmětů. Nastavitelný popruh na rameno s posuvnou výstelkou. New on the market! Outside size: 70 (125) x20x25 cm Material: 600 * 600D PVC One outer zip pocket with inner bag for shoes. One outer zip pocket with inner bag for groceries. One flat outer pocket with zip closure: 17 cm Slide / plug bag 2 pieces of floorball sticks. One adjustable divider allowing partitioning of space into two separate parts. Power pack for gripping the bottle. Large opening for stored items. Adjustable shoulder strap with adjustable padding. Outside size: 125 x 20 x 25 cm Material: PVC 600*600D Tři vnější kapsy na zip: 20 x 20 cm, 20 x 20 cm, 30 cm s vnitřním vakem na boty Jedna vnitřní kapsa na zip: 20 x 20cm Dvě přestavitelné přepážky umožňující rozdělení prostoru na 3 samostatné části. Velkoplošný otvor pro ukládání předmětů. Nastavitelný popruh na rameno s posuvnou výstelkou. Sešívaný vnější design s potiskem. Outside size: 125 x 20 x 25 cm Material: 600 * 600D PVC Three outer pockets: 20 x 20 cm, 20 x 20 cm, 30 cm with inner bag for shoes One inside zipped pocket: 20 x 20cm Two adjustable dividers allow partitioning of space into three separate parts. Large opening for stored items. Adjustable shoulder strap with adjustable padding. Stapled outer design with printing. Outside size: 125 x 20 x 24 cm Material: PVC 1680D/600D Dvě vnější kapsy na zip: 20 x 20 cm, 25 x 20cm Jedna vnitřní kapsa na zip: 25 x 20cm Velkoplošný otvor pro ukládání předmětů. Nastavitelný popruh na rameno s posuvnou výstelkou. Outside size: 125 x 20 x 24 cm Material: PVC 1680D/600D Two outer pockets with zip closure: 20 x 20x cm, 25 x 20cm One inside zipped pocket: 25 x 20cm Large opening for stored items. Adjustable shoulder strap with adjustable padding.

21 VAK TEMPISH - NA 3 KS HOLÍ / BAG TEMPISH - FOR 3 PSC STICKS LET S GO sportovní taška / sport bag Univerzální sportovní taška s odděleným prostorem pro obuv a textil. Základní prostor s posuvnou přepážkou pro další dělení. Tři menší kapsy po stranách přístupné samostatně, popruh na rameno. Velikost: M, L Rozměr: M (45x26x43,5) / L (60x35x50) Obsah: M l / L l Universal sports bag with separate compartment for shoes and textiles. Basic space with sliding partition to another division. Three smaller pockets on the sides open separately, the shoulder strap. Size: M, L Dimension: M (45x26x43,5 cm) / L (60x35x50 cm) Volume: M l / L l DIXI - batoh / backpack Multifunkční batoh DIXI je vybaven speciálními úchyty pro připevnění kolečkových bruslí z venku, čímž je zamezeno ušpinění vnitřního prostoru a zde uložených věcí. Objem: 27 L Rozměry: 50 x 31 x 19 cm Batoh DIXI je v místech dotyku se zády vhodně polstrovaný, je anatomicky tvarovaný, čímž zajišťuje uživateli vysoký komfort. Disponuje také odvětráním zad s odnímatelnou konstrukcí pro jednodušší čištění. Batoh DIXI je dále vybaven: - prostupem na MP3 přehrávač - držákem pro hadičku k bidonu s pitím na ramenním popruhu - hrudní pás s bezpečnostní sponkou s píšťalkou, bederní pás - pláštěnkou na batoh schovanou v samostatné kapse ve spodní části batohu - dvěma bočními síťovanými kapsami na pití - dvěma malými vnějšími kapsami na zip - jedním velkým hlavním prostorem s oddělenou kapsou na notebook - jednou malou vnitřní kapsou pro uschování cenností - bezpečnostními reflexními prvky DIXI sports bagpack is equipped with special holders for attaching inline skates. Skates are fixed outside the bag, thus avoiding soiling other items stored inside. DIXI backpack is anatomically shaped, has ventilated back with removable construction for easy cleaning. In places where the backpack touches the back is well padded ensuring high comfort. Size: 50 x 31 x 19 cm Volume: 27 l DIXI is equipped with: - transmission for MP3 player - there is a holder for hose to bottle with drink on the shoulder strap - Bag is equipped by chest belt with safety buckle with whistle and by back belt - raincoat for backpack hidden in a separate pocket at the bottom of the backpack - 2 side elastic mesh pockets - 2 small outer pockets with zip fastener - 1 large main space with a separate laptop pocket - 1 small inside pocket for storing valuables - safety reflective elements 21

22 TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES DRES BASIC SET ROZLIŠOVACÍ DRESY: TRAINING BASIC SET / TRAINING DRESS: TRAINING BASIC SET barva: / colour: yellow, green, orange, blue ROZLIŠOVACÍ DRESY / TRAINING DRESS BASIC barva: / colour: yellow, green, orange, blue SPORTOVNÍ LÁHVE 0,7 L / SPORT BOTTLES 0,7 L barvy / colours: black transparent antracid transparent blue transparent orange detail materiálu SPORTOVNÍ LÁHVE 0,5 L / SPORT BOTTLES 0,5 L barvy / colours: transparent green transparent antracid SET OBSHAUJE: 12 Ks dres BASIC ( 2 barvy po 6 ks) FINE barva: / colour: yellow, green, orange, blue barvy / colours: yellow SET INCLUDES: 12 Psc dress BASIC ( 2 colour for 6 Psc) detail materiálu NOSIČ NA 8 KS LAHVÍ/ 8 BOTTLES CARRIER 22

23 SÁLOVÁ OBUV / INDOOR SHOES STRIKE / STRIKE LADY Univerzální sálová obuv. Velikosti: / Universal indoor shoes. Size: STRIKE Odstraňuje pachy a vlhkost, osvěží a provoní každou sportovní obuv, působí antibakteriálně. STRIKE LADY FRESH - filtry do sportovní obuvi / sport shoe filters Removes odors and dampness, refreshes all kinds of sport shoes, antibacterial functions. PROSPER Univerzální sálová obuv. Velikosti: / Universal indoor shoes. Size: barva: / colour: black, white black Univerzální elektrický vysoušeč obuvi. Napětí: 220v Max. příkon: 2x6w Pracovní teplota: max. 70 C SNIKE - sušák do obuvi / dryer for shoes white Universal electric shoe dryer. Voltage: 220V Max. power: 2x6w Operating temperature: max 70 C POTÍTKA / SWEATBANDS materiál: bavlna barvy: black, red, white material: cotton colours: black, red, white black HOUSE PARTY triko / t-shirt Materiál: 100% bavlna, 180 g/m2 Velikosti: S, M, L, XL, XXL Barvy: white, black red white Material: 100% cotton, 180 g/m2 Size: S, M, L, XL, XXL Colours: white, black TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES 23

24 TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES HECTOR FLORBALOVÁ MASKA PRO BRANKÁŘE / MASK FOR GOAL KEEPERS Certifikovaná maska s anatomickým polstrováním, tvar zajišťuje brankáři velký přehled, bezpečnost a komfort. Certified mask with anatomical padding. Shape provides a great overview for goalkeepers, safety and comfort. HERO FLORBALOVÁ MASKA PRO BRANKÁŘE / MASK FOR GOAL KEEPERS Profesionální brankářská maska. Zajišťuje vysokou míru bezpečnosti a komfortu. Nový typ bandáže na bázi PE, nastavitelná ochrana brady, konstrukce a materiál stahovacích pásků se přizpůsobí každému tvaru hlavy a obličeje. Nový typ ochranné mřížky z kvalitní oceli chrání obličej, oči a zajišťuje společně s tvarem masky perfektní přehled o hře. Čelo se opírá o vyměnitelný savý pásek z materiálu CoolMax. Materiál skořepiny: ABS Professional goalie mask. It provides a high level of safety and comfort. New type of bandage based on PE, adjustable chin protector, construction and material of tightening straps adapts to any shape of head and face. A new type of protective grid made of high quality steel protects the face, eyes and ensures together with the shape of the mask perfect view of the game. The forehead leans against a removable absorbing strap made of CoolMax material. Shell Material: ABS 24

25 WIZARD BRANKÁŘSKÉ RUKAVICE / GOALKEEPER S GLOVES Velikosti: XS, S, M, L / Vnejší materiál: extrémně prodyšný polyster Materiál dlaně: polyester + protiskluzová úprava PU v celé ploše Ochrana: gumové prvky chránící klouby na hřbetu ruky Fixace: na zápěstí stahovací spona na suchý zip Speciální vybavení: uchopový gumový pásek na hraně vnitřní dlaně pro rychlé nasazení a dotažení do konečků prstů Sizes: XS, S, M, L / Outer material: extremely breathable polyster Material palm: polyester + PU anti-slip surface Protection: rubber elements protecting the joints of the back of the hand Fixation: Clamp with Velcro in the wrist area Special equipment: rubber grip tape on the inside edge of the palm for quick deployment and tightening to the fingertips ILLUSION BRANKÁŘSKÉ RUKAVICE / GOALKEEPER S GLOVES Velikosti: S, M, L / Vnejší materiál: prodyšný polyster Materiál dlaně: polyester + protiskluzový potisk latexem Ochrana: gumové prvky chránící klouby na hřbetu ruky Fixace: na zápěstí stahovací spona na suchý zip Speciální vybavení: uchopový gumový pásek na hraně vnitřní dlaně pro rychlé nasazení a dotažení do konečků prstů Sizes: S, M, L / Outer material: breathable polyster Material palm: polyester + non-slip latex printing Protection: rubber elements protecting the joints of the back of the hand Fixation: Clamp with Velcro in the wrist area Special equipment: rubber grip tape on the inside edge of the palm for quick deployment and tightening to the fingertips REACT CHRÁNIČ KOLEN / KNEE PROTECTOR Velikosti: S, M, L Materiál: 80 % neopren, 15 % EVA 5 % polyester Pružný neoprenový chránič kolen Bandáž s funkcí MEMORY FOAM pro lepší individuální napasovaní Vysoká bezpečnost a komfort Sizes: S, M, L Material: 80 % neoprene, 15 % EVA, 5 % polyester Flexible neoprene knee protector Bandage with function MEMORY FOAM for better individual setting. High safety and comfort REACT CHRÁNIČ HOLENÍ / SHIN PROTECTOR Velikosti: S, M, L Materiál: 70 % neopren, 15 % EVA, 5 % elastický textil s gumou, 5% polyester Pružný neoprenový chránič holení Pružné stahující pásky na suchý zip zajišťují správnou polohu Bandáž s funkcí MEMORY FOAM pro lepší individuální napasovaní. Vysoká bezpečnost a komfort Sizes: S, M, L Material: 70 % neoprene, 15 % EVA, 5 % elastic textile with band, 5% polyester Flexible neoprene shin protector Flexible astringent Velcro straps ensure correct position Bandage with function MEMORY FOAM for better individual setting. High safety and comfort REACT CHRÁNIČ LOKTŮ / ELBOW PROTECTOR Velikosti: S, M, L Materiál: 60 % polyester, 25 % EVA, 15 % elastický textil s gumou Pružný a odolný úplet pro stabilní pozici na loktu Vysoký stupeň ochrany a komfortu zajišťují skládané bandáže Bandáž s funkcí MEMORY FOAM pro lepší individuální napasovaní. Sizes: S, M, L Material: 60 % polyester, 25 % EVA, 15 % elastic textile with band Flexible and durable knit for a stable position on the elbow High level of protection and comfort provided by folded bandages Bandage with function MEMORY FOAM for better individual setting. TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES 25

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton N A B Í D K A F I R E M N Í H O O B L E Č E N Í A 3 D P Ř E D M Ě T Ů, k o n c e p t, d e s i g n a l a y o u t ( c ) E L L I P S E, 2 0 1 2 Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm.

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm. EXXCOUNTER model MODEL kat. ART č. NR rozměry SIZE grafiky PRICE cena () 57609 57609 Exxcurve Exxcurve W 940 x H 1050 x D 560 2 ks. 390x1000 čelní 1 pcs zahnutá 903x1000 deska, 2 pcs 390x1000 1 ks. 903x1000

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

ICE-HOCKEY EQUIPMENT PRAHA

ICE-HOCKEY EQUIPMENT PRAHA ICE-HOCKEY EQUIPMENT PRAHA 2014-2015 3-4 Hokejové tašky / Ice-hockey sport bags 5 Hokejky / Hockey Sticks 6-7 Chrániče ramen / Shoulder pads 8-9 Chrániče loktů / Elbow pads 10-11 Rukavice / Gloves 12-13

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Umění ob lék C L I N I T E X atart of DRES SI n G UP

Umění ob lék C L I N I T E X atart of DRES SI n G UP CLINITEX Umění oblékat ART OF DRESSING UP Složením slov clinic a textile vznikl název ryze české oděvní společnosti, která oslovuje své klienty především textilní konfekcí z prostředí zdravotnictví. Naše

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

P O D Z I M / Z I M A A U T U M N / W I N T E R

P O D Z I M / Z I M A A U T U M N / W I N T E R P O D Z I M / Z I M A A U T U M N / W I N T E R 2 O 11 DÁMSKÁ BUNDA FUTURA WS materiál Soft Shell s membránou a zateplením elastické panely na bocích a rukávech zvýšený stojáček na ohrnutí protiskluzový

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

ARALOK ARALOKA C 01 C 06 C 10 C 08 C 12 C 05 ST

ARALOK ARALOKA C 01 C 06 C 10 C 08 C 12 C 05 ST KUROM tenisové triko pánské/ Men s Tennis T-Shirt KUROMA tenisové triko dámské/ Women s Tennis t-shirt ARALOK ARALOKA tenisové šortky pánské/ Men s Tennis Shorts tenisové šortky dámské/ Women s Tennis

Více

Floorball 2008-09. Jadberg-Makes floorball easy. TM

Floorball 2008-09. Jadberg-Makes floorball easy. TM Floorball 2008-09 Florbal je to hlavní čemu se v Jadbergu věnujeme a snažíme se, aby naše výrobky byly rok od roku lepší. Na nové kolekci "Floorballcore" jsme si dali opravdu záležet a je jen na vás abyste

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

NOVINKA 6 DYNAMIC 7 SPIKE 8 EDMONTON NOVINKA NOVINKA 9 CALGARY 10 DURABLE 11 WAYNE NOVINKA 13 BIRDWING 14 FLOICE 15 CLASSIC 16 KIDDY

NOVINKA 6 DYNAMIC 7 SPIKE 8 EDMONTON NOVINKA NOVINKA 9 CALGARY 10 DURABLE 11 WAYNE NOVINKA 13 BIRDWING 14 FLOICE 15 CLASSIC 16 KIDDY 6 DYNAMIC 7 SPIKE NOVINKA 8 EDMONTON NOVINKA 9 CALGARY 10 DURABLE NOVINKA 11 WAYNE NOVINKA 13 BIRDWING 14 FLOICE 15 CLASSIC 16 KIDDY 17 ACRID 18 KIDICE 19 NOVINKA NOVINKA 20 23 365 D FREEZER NOVINKA 21

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Sleva 2% při objednání přes webshop E-LABMARKET! www.labmark.

strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Sleva 2% při objednání přes webshop E-LABMARKET! www.labmark. strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Zapojte se do unikátního programu firmy CAPP podporující ekologickou likvidaci použitých pipet - CAPP ECOTRADE PROGRAM.

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

REKLAMNÍ ADVERTISING ZÁPALKY MATCHES ENWEX

REKLAMNÍ ADVERTISING ZÁPALKY MATCHES ENWEX REKLAMNÍ ADVERTISING ENWEX TYPY MATCH ZÁPALEK TYPES KRABIČKOVÉ BOX KNÍŽEČKOVÉ BOOK TVAROVÉ VÝSEKY SHAPE KRBOVÉ FIREPLACE Hotelové, Café, Club, Square, Domino, Field, Mini Hranolek, Hranolek, Triangl, Megamini,

Více

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96

1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 94 1277 Bunda dámská Soft Shell malířská, str. 98 1275 Bunda Soft Shell malířská, str. 98 3275 Kalhoty malířské s HP, str. 96 SVOBODA PŘI PRÁCI. KOLEKCE PRO MALÍŘE ÚŽASNÝ KOMFORT, KTERÝ PERFEKTNĚ PADNE

Více

www.abclode.cz Mobil: +420 602 207 227, e-mail: ji.novy@seznam.cz

www.abclode.cz Mobil: +420 602 207 227, e-mail: ji.novy@seznam.cz ZÁBAVA PRO VŠECHNY o r i g i n á l n í a v ý j i m e č n é FUN FOR EVERYONE u n i q u e a n d o r i g i n a l Laguna - vodní svět PowerPaddler Lagon Waterpark & PowerPaddler Vodní svět lagun brouzdaliště

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

FRISTADS DOPLŇKY. Nové! DOPLŇKY. Opasek 6331. Opasek 6412. Opasek 6463, 6473. Opasek 6483

FRISTADS DOPLŇKY. Nové! DOPLŇKY. Opasek 6331. Opasek 6412. Opasek 6463, 6473. Opasek 6483 136 16 137 FRISTADS Pro produktivní práci v každém prostředí a počasí potřebuje člověk nejen optimální oblečení, ale také ideální doplňky, aby bylo oblečení perfektně doplněno. Na následujících stránkách

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107

CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 107 CESTOVÁNÍ, VOLNÝ ČAS 1 3500 Šňůrka na krk - lanyard s kovovou karabinkou polyester 48 2 cm potisk: TR3 20 1,8 cm 6,30 3506 Šňůrka na krk - laynard s kovovou karabinkou a poutkem na mobilní telefon, polyester

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

s l y Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: CR chrom chrome plated sly

s l y Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: CR chrom chrome plated sly Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: chrom chrome plated sly Uvedené ceny jsou doporučené MOC bez DPH. Změna cen vyhrazena. s l y SY 010

Více

ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY NEREZOVÉ /STAINLESS HEALTHCARE CARTS

ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY NEREZOVÉ /STAINLESS HEALTHCARE CARTS ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY NEREZOVÉ /STAINLESS HEALTHCARE CARTS INSTRUMENTAČNÍ NEREZOVÉ VOZÍKY SURGICAL INSTRUMENTS STAINLESS STEEL CARTS NÁSTROJOVÉ NEREZOVÉ VOZÍKY MULTIFUNCTION STAINLESS STEEL CARTS SERVÍROVACÍ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Reklamní textil a oblečení pro volný čas

Reklamní textil a oblečení pro volný čas Reklamní textil a oblečení pro volný čas Dostává se Vám do rukou nový katalog zboží společnosti Xfer. Pokud jste zaznamenali změnu grafiky v porovnání s minulými léty, pak jsme splnili předsevzatý cíl.

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY 3 1483 Tričko PROMO 135 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 45,00 bílé 53,90 barevné 2098 Tričko PREMIUM 150 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 53,00 bílé 69,00 barevné 2099 Tričko ORIGINAL 145 g/m²,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors.

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. VERSA DRILLING Vrtací verze stroje je navržena pro vrtání kolíkovacích otvorů ve schématu

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO PALERMO Dveřní rám ke skleněným dveřím, používaný u skleněných dělících příček Door frame, installed on glass partition walls Detail 1 / Detail 1 FCM nebo DRM

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

400701 2,90 Kč/ks ASTANA

400701 2,90 Kč/ks ASTANA Zpátky do školy Bezpečnost 400701 2,90 Kč/ks ASTANA reflexní samolepka, možnost plnobarevného potisknutí digitální technologií Rozměr: 6,7 5,5 cm Minimální množství: 500 ks 6,90 Kč/ks SAFEBEAR plastová

Více

racing line SNS PILOT 3

racing line SNS PILOT 3 racing line SNS PILOT 3 SKATE CARBON world race PRO RS 17 4½ 12 UK LB45297-7-437 SKATE CARBON women world race PRO RS 17 4½ 8 UK LB45297-5-438 RACING SKATE CARBON PRO RS 17 4½ 12 UK LB44266-7-346 RACING

Více

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz www.sapeli.cz CONCEPT CONCEPT ucelený systém interiérových prvků. Základem interiérového systému CONCEPT jsou dveřní

Více

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet.

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet. VRTÁNÍ / DRILLING PR rev. 04/2011 ZNAČENÍ, POPIS A PŘEHLED VRTÁKŮ MARKING, DESCRIPTION AND OVERVIEW OF DRILLS Strana/Page: 2 Strana/Page: 8 Strana/Page: 28 VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) INDEXABLE

Více

8/16/12 10:04:57 AM FLORBAL 2013/2014 IS_florbal_brozura_A5h_2012_g_hires.indd 1

8/16/12 10:04:57 AM FLORBAL 2013/2014 IS_florbal_brozura_A5h_2012_g_hires.indd 1 FLORBAL 2013/2014 UNIHOC je světovým lídrem florbalového vybavení. Jeho dominantou je kvalita, design a neustálá inovace technologií. Unihoc je partnerem IFF. Reactor volcano 35 délka hole: 75, 87 a 96

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Manipulační technika, kladkostroje / Hoisting devices

Manipulační technika, kladkostroje / Hoisting devices Ráčnový řetězový zvedák / Lever chain hoist specifikace: řetěz a háky z leg. oceli tř.7 / chain, hooks forged and tempered steel použití / appl.: do lehkých provozů, 360 o rotace / for light duty, 360

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

Compact power switches K 16 and K 32 J. Kompaktní výkonové spínače K 16 a K 32 J. Použití. Use > 96 <

Compact power switches K 16 and K 32 J. Kompaktní výkonové spínače K 16 a K 32 J. Použití. Use > 96 < Použití K 16 J a K 32 J jsou 2-modulové třípólové vypínače jmenovitého proudu 16A a 32A se spínacím úhlem 90. Spínače mohou být upevněny na DIN lištu, nebo pomocí šroubů M4 na základovou desku. Rovněž

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS 2015 2016 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRODUCTION TECHNOLOGY Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního, tvrdého listnatého dřeva javoru, buku, habru, které se těží převážně v horských oblastech

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133

NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 F Sterilizace a pomocné vybavení Sterilization and Accessories NÁSTROJE PRO STOMATOLOGII / INSTRUMENTS FOR DENTISTRY 133 Nádobky Boxes 135 Držátka ubrousku Napkin Holders 135 Toulce Quivers 136 Kazety,

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

CYKLO OBLEČENÍ NUCKILY A SOOMOM

CYKLO OBLEČENÍ NUCKILY A SOOMOM CYKLO OBLEČENÍ NUCKILY A SOOMOM DÁMSKÉ DRESY S KRÁTKÝM RUKÁVEM Cyklistický dres s krátkým rukávem z vysoce prodyšného rychleschnoucího materiálu QUICK-DRY, který účinně odvádí pod od těla. NJ520 GG004

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Oděv GoodPRO FR4 FireBull - hasičský zásahový

Oděv GoodPRO FR4 FireBull - hasičský zásahový Oděv GoodPRO FR4 FireBull - hasičský zásahový Suit GoodPRO FR4 FireBull - firefighters NOVINKA NEW 21063 21002 21012 Speciální ultra lehký zásahový oděv z nejkvalitnějších materiálů. Špičkový model značky

Více

* 2006 Kanada. 2010 partner ZOH Vancouver. Kombinace trendů do města i přírody. Inovativní tkaniny. Prověřené konstrukční metody.

* 2006 Kanada. 2010 partner ZOH Vancouver. Kombinace trendů do města i přírody. Inovativní tkaniny. Prověřené konstrukční metody. Představení značky * 2006 Kanada 2010 partner ZOH Vancouver Kombinace trendů do města i přírody Inovativní tkaniny Prověřené konstrukční metody Dlouhá životnost Sportovní duch Logo inspirováno Zimními

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

A 01 A 02 A 03 A 04 A 05 A 06 SV.MODRÁ / MODRÁ / TM. MODRÁ /

A 01 A 02 A 03 A 04 A 05 A 06 SV.MODRÁ / MODRÁ / TM. MODRÁ / MATERIÁLY,BARVY/MATERIALS,COLOURS ALKO 100 % POLYESTER Velmi lehká tkanina s designem drobné kostièky zajið uje komfortní pocit pøi sportovních aktivitách. ALKO 100 % POLYESTER Lightweight woven fabric

Více

www.advertech.cz Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

www.advertech.cz Všechny ceny jsou uvedené bez DPH. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny nebo druhu zboží v případě výrazných kurzových změn nebo dodacích podmínek výrobců. Ceny za potisk, výšivku, gravír předmětů

Více

445,- 38 42 575,- 36 44 545,- 365,- 36 42 425,- 425,- E. ART. 76190 PODPRSENKA CZK

445,- 38 42 575,- 36 44 545,- 365,- 36 42 425,- 425,- E. ART. 76190 PODPRSENKA CZK 2 LITEX SWIMWEAR COLLECTION A. ART. 76188 545,- C. ART. 76192 S KOŠÍČKY PUSH-UP. Zapínání na zádech. Kontrastní nastavitelná ramínka. Řasení. 80% Polyamid + 20% Elastan Tisk + černá. 36, 38, 40, 42, 44

Více

VELKÝ VÝPRODEJ LUXUSNÍCH ZNAČEK 2015

VELKÝ VÝPRODEJ LUXUSNÍCH ZNAČEK 2015 VELKÝ VÝPRODEJ LUXUSNÍCH ZNAČEK 2015 Pouzdro na ipad / Tablet Pouzdro na ipad / Tablet z eko kůže Barva modrá / oranžová Rozměr: 22,5 x 26 cm. V dárkové krabici. Dostupnost skladem: modrá - 140 ks oranžová

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Značkové a sportovní oblečení

Značkové a sportovní oblečení Značkové a sportovní oblečení Nová značka funkčního oblečení XD APPAREL vyrobeno s respektem k přírodě Proč XD Aparell? Všichni jsme zodpovědní za budoucnost naší planety. XD Apparel je přesvědčení, že

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Zvedací příslušenství

Zvedací příslušenství Zvedací příslušenství Pacientské závěsy pro dospělé Začalo to jedním závěsným vakem vyrobeným výhradně z textilu, v tom čase revoluční řešení. Dnes má Liko největší výběr závěsných vaků a ostatního příslušenství

Více