OBECNÉ INFORMACE K FLORBALOVÝM HOLÍM / GENERAL INFORMATION FOR FLOORBALL STICKS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÉ INFORMACE K FLORBALOVÝM HOLÍM / GENERAL INFORMATION FOR FLOORBALL STICKS"

Transkript

1

2 OBECNÉ INFORMACE K FLORBALOVÝM HOLÍM / GENERAL INFORMATION FOR FLOORBALL STICKS 1. Délka florboalové hole: Pro správnou, přesnou a účelnou hru je délka florbalové hole zcela zásadní. Pro hru je důležité, aby čepel a žerď byla při hře ve správném úhlu vůči podlaze. Aby mohl hráč hůl dobře a bezpečně ovládat musí držet hůl v horní části na konci žerdě. Příliš krátká nebo dlouhá hůl neumožňuje hráči správné vedení míče, přesnou a ostrou střelbu a je pro hráče také namáhavá. V tabulce je uvedena doporučená délka hole odpovídající výšce postavy hráče: (viz. strana 3) 2. Zahnutí čepele: Pouze nejlevnější florbalové hole jsou osazeny univerzálními čepelemi, které jsou bez přednastaveného zahnutí. Existuje jednoduchá pomůcka pro rozpoznání pravé a levé čepele (florbalové hole). Vždy je určující, jakou rukou hráč drží hůl dole. Je-li to pravá ruka, jedná se o pravou čepel (florbalovou hůl). Za jistých podmínek se čepele (rovné i předzahnuté) dají individuálně tvarovat. Nejčastěji je to možné po ohřátí čepele ve vodě na teplotu max.. 90 C, následném přihnutí a vychladnutí čepele v požadovaném tvaru. Zde se držte rad a pokynů výrobce. Některé čepele mají na konci výrazné přihnutí a vytvarování ve tvaru misky pro lepší vedení a kontrolu míčku. Čepele se liší svým tvarem, délkou, váhou, umístěním těžiště, velikostí, tvrdostí atd. Proto je důležité si individuálně ověřit vhodnost dané čepele pro daný styl hry. 3. Tvrdost žerdě: Tvrdost žerdě je číslo, které uvádí, o kolik milimetrů se daná žerď prohne za přesně stanovených podmínek (vzdálenost a umístění podpěr, zatížení). Větší číslo znamená větší průhyb a tedy měkčí žerď a naopak. Obvyklé rozmezí je 24 až 35. Při hře a především při střelbě musí docházet k průhybu žerdě a následnému narovnání, což napomáhá zvýšení rychlosti vystřeleného míčku. Pro správnou volbu tvrdosti je důležitá technika hry a střelby, fyzické a technické předpoklady a schopnosti hráče. Není pravdou, že tvrdší žerdí se dosáhne lepšího výsledku! 4. Certifikace: Každý hráč, který chce hrát soutěže organizované dle pravidel České Florbalové Unie, musí mít hůl označenou ochrannou známku vydanou IFF na základě certifikačního protokolu. Florbalová hůl s certifikátem prošla náročným procesem testování. Certifikát deklaruje,že daný typ hole je bezpečný a vyhovuje všem florbalovým pravidlům. Certifikát se nachází na žerdi těsně nad čepelí. 5. Omotávka: Omotávky se liší materiálem, prolisy na povrchu, měkkostí, schopností absorbovat vlhkost a pot, přilnavostí atd. Některé florbalové hole mají elipsový průřez v horní části (pro horní uchycení), nebo po celé délce omotávky pro lepší vnímání orientace čepele na holi. Opotřebení omotávky záleží na technice hry, materiálu omotávky, složení potu hráče a dalších parametrech. 6. Další informace: Vhodnost florbalové hole je silně individuální záležitost každého hráče. Nelze jednoznačně specifikovat vhodnost či nevhodnost daného typu hole pro daného hráče. Obecně lze doporučit spíše levnější hole pro méně zkušené hráče a dražší hole pro zkušené florbalisty a florbalistky. Na florbalové holi lze měnit čepele, žerdě, omotávky dle individuálních potřeb hráče, nebo při poškození jednotlivé části florbalové hole. Žerdě jsou většinou rovné a konusově se zužují směrem k čepeli. Mohou být i zahnuté a mít i jiný než kruhový průřez. Florbalová hůl je při hře extrémně namáhaný výrobek, za jistých okolností může (musí, má právo) prasknout. Tento výrobek je s ohledem na bezpečnost při hře konstruován tak, aby při překročení mezní hranice namáhání došlo k prasknutí hole. 1. Stick length The right length of stick is crucial for proper, accurate and effective game. It is important for the game that the blade and the shaft at right angles to the floor. In order for a player to use a stick well and safely, he must hold the stick in the top at the end of the shaft. Too short or too long stick does not allow the player right control of the ball, precise and sharp shooting and it s too exhausting for the player. In the table you can check recommended lengths of floorball sticks for different heights of players (page 3). 2. Hook of the stick Only cheapest floorball sticks are fitted with universal blades which are without preset bend. There is a simple help for identifying right and left blade (floorball stick). Always determines at which hand the player holds a stick lower. If the right hand, this is the right blade (floorball stick), and vice versa. Under certain circumstances the blade (straight and preset bended) can be individually shaped. Most often it is possible after heating blades in the water at a temperature of max. 90 C, and subsequently bend blades to the desired shape and let it cool down. In this case, hold the tips and instructions of producer. Some blades are at the end of the shaft a significant bend and shape of bowl for better management and control of the ball. Blades vary in shape, length, weight, center of gravity location, size, hardness, etc. Therefore, it is important to individually verify the suitability of the blades for every style of play. 3. Flex of the shaft Flex of the stick is a number that indicates how many millimeters the shaft bends under specified conditions (distance and location of supports, load). Larger numbers indicate deflection and therefore softer shaft and vice versa. Usually the range is 24 to 35. During the game, especially when shooting there must be a deflection and subsequent straightening, which helps increase the speed of the ball. For proper choice of hardness is an important technique of the game and of the shooting, physical and technical prerequisites and the player s skill. It is not true that the harder shaft ensures a better result! 4. Certification Any player who wants to play according to the rules of the competition organized under International Floorball Federation must have the stick marked with the mark of the IFF issued on basis of a certification protocol. Certified floorball stick has undergone intensive testing process. The certificate declares that the type of hole is safe and complies with all the rules of floorball. The certificate is located on the shaft just above the blade. 5. Roll tape Roll tapes vary material, dents on the surface, softness, ability to absorb moisture and sweat, adhesion, etc. Some floorball sticks have elliptic cross-section at the top (for the upper attachment) or full length for better perception of the orientation of blade on a stick. Wear depends on the technique of the game, material, composition of sweat and other parameters. 6. Other information Suitability of floorball sticks is highly individual matter of each player. We cannot generally specify the suitability or unsuitability of any type of stick for any player. Generally recommended rather cheaper sticks for less experienced players and more expensive sticks for experienced players. In floorball stick can be changed blades, shafts, and roll tapes - according to individual needs of a player or damage caused on individual parts of floorball stick. Shafts are mostly flat and conical tapering towards the blade. They can also be bent and have other than circular cross section. Floorball stick is extremely loaded product during the game and under certain circumstances can (must, have the right) burst. This product is for the safety during the game designed so that when crossing the threshold of load the stick brakes.

3 floorball OBSAH / CONTENT TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / FLOORBALL STICKS FLORBALOVÉ SETY / FLOORBALL SETS DOPLŇKY / ACCESSORIES DOPORUČENÉ VELIKOSTI FLORBALOVÝCH HOLÍ / RECOMMENDED SIZES OF FLOORBALL STICKS výška hráče / Height of player: VYBAVENÍ FLORBALOVÝCH HŘIŠŤ / PLAY-GROUND EQUIPMENT MANTINELY / BARRIERS BRANKY / GOALS CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES...32 délka hokejky / length of the stick: 65 cm 70 cm 75 cm cm 80 cm cm cm cm 85 cm 90 cm 95 cm cm 100 cm cm 105 cm cm cm 190 cm +

4 TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 102 / 95 / 90 cm certifikát / certificate: ANO / YES 102 / 95 / 90 cm certifikát / certificate: ANO / YES 102 / 95 / 90 cm certifikát / certificate: ANO / YES čepel: MARVEL Tvrdost: hard žerď: materiál: 100% karbon tvrdost: 27 mm délka: 90 cm, 95 cm, 102 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá čepel: CALIBER Tvrdost: standard žerď: materiál: 70% sklolaminát + 30% karbon tvrdost: 29 mm délka: 90 cm, 95 cm, 102 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá čepel: MARVEL Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 31 mm délka: 90 cm, 95 cm, 102 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá blade: MARVEL Hardness: hard shaft: material: 100% carbon flex: 27 mm lenght: 90 cm, 95 cm, 102 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round blade: CALIBER Hardness: standard shaft: material: 70% fiberglass + 30% carbon flex: 29 mm lenght: 90 cm, 95 cm, 102 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round blade: MARVEL Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 31 mm lenght: 90 cm, 95 cm, 102 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round 4

5 100 / 95 cm certifikát / certificate: NE / NO 90 / 80 cm certifikát / certificate: NE / NO 85 / 80 / 75 cm certifikát / certificate: ANO / YES JUNIOR JUNIOR čepel: ZENITH Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 29 mm délka: 95 cm, 100 cm omotávka: TEMPISH CLICK GRIP zakončení rukojeť: kulatá čepel: ZENITH Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 27 mm délka: 80 cm, 90 cm omotávka: TEMPISH CLICK GRIP zakončení rukojeť: kulatá čepel: MARVEL Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 31 mm délka: 75 cm, 80 cm, 85 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá blade: ZENITH Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 29 mm lenght: 95 cm, 100 cm grip: TEMPISH CLICK GRIP shape shafts: conic handle ending: round blade: ZENITH Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 27 mm lenght: 80 cm, 90 cm grip:tempish CLICK GRIP shape shafts: conic handle ending: round blade: MARVEL Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 31 mm lenght: 75 cm, 80 cm, 85 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 5

6

7 čepel: HOOK standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 28 mm délka: 105, 100, 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 2 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: MARVEL standard tvrdost: 26 mm délka: 100, 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 2 zakončení rukojeť: elipsa čepel: MARVEL standard tvrdost: 28 mm délka: 105, 100, 95 cm omotávka:tempish opti-fix 2 zakončení rukojeť: kruhová blade: HOOK standard shaft: material: 100 % fiber glass flex: 28 mm lenght: 105, 100, 95 cm grip:tempish opti-fix 2 shape shafts: conic - circle handle ending: circle blade: MARVEL standard flex: 26 mm lenght: 100, 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 2 shape shafts: conic - circle handle ending: ellipse blade: MARVEL standard flex: 28 mm lenght: 105, 100, 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 2 shape shafts: conic - circle handle ending: circle PRO-TECH / 100 cm certifikát / certificate: ANO / YES PRO-TECH cm certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: ANO / YES PRO-LUX / 100 cm certifikát / certificate: ANO / YES PRO-LUX cm certifikát / certificate: NE / NO 105 / 100 / 95 cm 100 / 95 cm 105 / 100 / 95 cm TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 7

8

9 čepel: materiál: MAGNUM tvrdost: 28 mm délka: 100 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: MAGNUM tvrdost: 28 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová blade: MAGNUM flex: 28 mm lenght: 100 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic - circle handle ending: circle blade: MAGNUM flex: 28 mm lenght: 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic - circle handle ending: circle certifikát / certificate: ANO / YES certifikát / certificate: ANO / YES 100 cm 95 cm TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 9

10

11 čepel: MAGNUM tvrdost: 29 mm délka: 105 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: MAGNUM tvrdost: 29 mm délka: 100, 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: MAGNUM tvrdost: 31 mm délka: 85 cm omotávka: score grip - kruhová zakončení rukojeť: kruhová blade: MAGNUM flex: 29 mm lenght: 105 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic - circle handle ending: circle blade: MAGNUM flex: 29 mm lenght: 100, 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic - circle handle ending: circle blade: MAGNUM flex: 31 mm lenght: 85 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle handle ending: circle certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO 105 cm 100 / 95 cm Junior 85 cm TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 11

12 floorball TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS čepel: TWENTY tvrdost: 28 mm délka: 100 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 zakončení rukojeť: elipsa čepel: TWENTY tvrdost: 28 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 zakončení rukojeť: elipsa blade: TWENTY flex: 28 mm length: 100 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic handle ending: ellipse blade: TWENTY flex: 28 mm length: 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic handle ending: ellipse certifikát / certificate: ANO / YES certifikát / certificate: ANO / YES VIKING cm VIKING cm 12

13 floorball čepel: TWENTY tvrdost: 30 mm délka: 100 cm omotávka: score grip - kruhová / elipsovitá zakončení rukojeť: elipsa čepel: TWENTY tvrdost: 30 mm délka: 95 cm omotávka: score grip - kruhová / elipsovitá zakončení rukojeť: elipsa blade: TWENTY flex: 30 mm length: 100 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle / elipse handle ending: ellipse blade: TWENTY flex: 30 mm length: 95 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle / elipse handle ending: ellipse certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO VIKING cm VIKING cm TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 13

14 floorball TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS čepel: MASTER tvrdost: 30 mm délka: 95, 100 cm omotávka: score grip - kruhová zakončení rukojeť: elipsa čepel: FOCUS tvrdost: 31 mm délka: 105, 100, 95 cm omotávka: score grip - kruhová zakončení rukojeť: elipsa čepel: MASTER žerď: materiál: AL slitina délka: 95 cm omotávka: score grip zakončení rukojeť: kruhová blade: MASTER flex: 30 mm length: 95, 100 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle handle ending: ellipse blade: FOCUS flex: 31 mm length: 105, 100, 95 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle handle ending: ellipse blade: MASTER shaft: material: AL alloy length: 95 cm grip: score grip shape shafts: conic handle ending: circle certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO certifikát / certificate: NE / NO APACHE / 95 cm CONTROLL 105 / 100 / 95 cm CROSS 95 cm 14

15 floorball čepel: FOCUS tvrdost: 31 mm délka: 90, 85, 75 cm zakončení rukojeť: kruhová čepel: MARVEL standard tvrdost: 32 mm délka: 90, 85 cm grip: score grip - kruhová zakončení rukojeť: kruhová čepel: materiál: MASTER tvrdost: 32 mm délka: 85, 75 cm zakončení rukojeť: kruhová blade: FOCUS flex: 31 mm length: 90, 85, 75 cm shape shafts: conic handle ending: circle blade: MARVEL standard flex: 32 mm length: 90, 85 cm grip: score grip shape shafts: conic / circle handle ending: circle blade: material: MASTER flex: 32 mm length: 85, 75 cm shape shafts: conic / circle handle ending: circle CONTROLL JUNIOR 90 / 85 / 75 cm Junior certifikát / certificate: NE / NO PRO-LUX 32 certifikát / certificate: NE / NO 90 / 85 cm Junior ZERO JUNIOR certifikát / certificate: NE / NO 85 / 75 cm Junior TEMPISH FLORBALOVÉ HOLE / TEMPISH FLOORBALL STICKS 15

16 TEMPISH FLORBALOVÉ SETY / TEMPISH FLOORBALL SETS čepel: MARVEL Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 31 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH ANACONDA dvoudílná zakončení rukojeť: kulatá SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK GEAR 31 6 KS MÍČKŮ TRIX-MATCH čepel: ZENITH Tvrdost: standard žerď: materiál: 100% sklolaminát tvrdost: 29 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH CLICK GRIP zakončení rukojeť: kulatá SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK EXACT 6 KS MÍČKŮ TRAINING čepel: MAGNUM tvrdost: 29 mm délka: 95 cm omotávka: TEMPISH opti-fix 1 zakončení rukojeť: kruhová blade: MARVEL Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 31 mm lenght: 95 cm grip: TEMPISH ANACONDA dvoudílná shape shafts: conic handle ending: round SET INCLUDES: 12 Psc STICK GEAR 31 6 Psc BALLS TRIX-MATCH blade: ZENITH Hardness: standard shaft: material: 100% fiberglass flex: 29 mm lenght: 95 cm grip: TEMPISH CLICK GRIP shape shafts: conic handle ending: round SET INCLUDES: 12 Psc STICK EXACT 6 Psc BALLS TRAINING blade: MAGNUM flex: 29 mm lenght: 95 cm grip: TEMPISH opti-fix 1 shape shafts: conic handle ending: circle GEAR 31 SET 95 cm EXACT SET 95 cm AZTEC 1.0 SET 95 cm SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK AZTEC 6 KS MÍČKŮ TRIX-MATCH SET INCLUDES: 12 Psc STICK AZTEC 6 Psc BALLS TRIX-MATCH 16

17 čepel: FOCUS tvrdost: 31 mm délka: 105, 100, 95 cm omotávka: score grip - kruhová zakončení rukojeť: elipsa SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK CONTROLL 6 KS MÍČKŮ TRAINING čepel: MASTER žerď: materiál: AL slitina délka: 95 cm omotávka: PVC standard zakončení rukojeť: kruhová SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK CROSS 6 KS MÍČKŮ TRAINING čepel: materiál: MASTER tvrdost: 32 mm délka: 85 cm zakončení rukojeť: elipsa SET OBSAHUJE: 12 KS HOKEJEK ZERO JUNIOR 6 KS MÍČKŮ TRAINING blade: FOCUS flex: 31 mm length: 105, 100, 95 cm grip: score grip shape shafts: conic - circle handle ending: ellipse SET INCLUDES: 12 Psc STICK CONTROLL 6 Psc BALLS TRAINING blade: MASTER shaft: material: AL alloy length: 95 cm grip: PVC standard shape shafts: conic handle ending: circle SET INCLUDES: 12 Psc STICK CROSS 6 Psc BALLS TRAINING blade: material: MASTER flex: 32 mm length: 85 cm shape shafts: conic handle ending: circle SET INCLUDES: 12 Psc STICK ZERO JUNIOR 6 Psc BALLS TRAINING CONTROLL SET 95 cm CROSS SET 95 cm ZERO JUNIOR SET 85 cm Junior TEMPISH FLORBALOVÉ SETY / TEMPISH FLOORBALL SETS čepel: JUNIOR / tvrdost: 32 mm / délka: 75 cm / zakončení rukojeť: kruhová blade: JUNIOR / flex: 32 mm / length: 75 cm shape shafts: conic / handle ending: circle ZERO JUNIOR SET 75 cm Junior SET OBSHAUJE: 2 KS HOKEJEK ZERO JUNIOR 1 KS MÍČEK TRAINING SET INCLUDES: 2 PSC STICK ZERO JUNIOR 1 PSC BALLS TRAINING 17

18 FLORBALOVÉ MÍČKY / FLOORBALL BALLS TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES TRAINING barva: / colour: white MASTER plus barva: / colour: gold TRAINING set 2ks/pcs TRIX + certifikát / certification TRIX BULLET barva: / colour: white NÁHRADNÍ ČEPELE / SPARE BLADES HOOK barva: / colour: Lila barva: / colour: white, yellow MARVEL barva: / colour: green barva: / colour: green, orange, blue, pearl, gold CALIBER barva: / colour: white Různé barvy dle aktuální nabídky / various colors according current offer ZENITH Barva: dle aktuální nabídky / various colors according current offer 18

19 NÁHRADNÍ ŽERDĚ / SPARE SHAFTS 95 cm APACHE 550 MAGNUM barva: / colour: white TWENTY barva: / colour: white, orange 90, 95, 102 cm 100 cm 100, 95 cm FRONTMAN APACHE , 85 cm PRO-LUX 26 / 28 AZTEC 1.0 OMOTÁVKY NA FLORBALOVÉ HOLE / ROLL TAPES FOR STICK protiskluzová / antiskid protiskluzová / antiskid SCORE GRIP OPTI-FIX barva: / colour: grey / black OPTI-FIX 2 TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES barva: / colour: white / black Protiskluzová s embosovaným potiskem / Antislip grip with embossed printing ANACONDA 19

20 TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES 20 CELEBRITY GRAND SPACE FLORBALOVÉ VAKY / FLOORBALL BAGS Novinka na trhu! Outside size: 70 (125) x 20 x 25 cm Material: PVC 600*600D Jedna vnější kapsa na zip s vnitřním vakem na obuv. Jedna vnější kapsa na zip s vnitřním vakem na potraviny. Jedna plochá vnější kapsa na zip: 17 cm Vysouvací / zasouvací vak na 2 ks florbalových holí. Jedna přestavitelná přepážka umožňující rozdělení prostoru na 2 samostatné části. Síťový vak pro uchycení láhve. Velkoplošný otvor pro ukládání předmětů. Nastavitelný popruh na rameno s posuvnou výstelkou. New on the market! Outside size: 70 (125) x20x25 cm Material: 600 * 600D PVC One outer zip pocket with inner bag for shoes. One outer zip pocket with inner bag for groceries. One flat outer pocket with zip closure: 17 cm Slide / plug bag 2 pieces of floorball sticks. One adjustable divider allowing partitioning of space into two separate parts. Power pack for gripping the bottle. Large opening for stored items. Adjustable shoulder strap with adjustable padding. Outside size: 125 x 20 x 25 cm Material: PVC 600*600D Tři vnější kapsy na zip: 20 x 20 cm, 20 x 20 cm, 30 cm s vnitřním vakem na boty Jedna vnitřní kapsa na zip: 20 x 20cm Dvě přestavitelné přepážky umožňující rozdělení prostoru na 3 samostatné části. Velkoplošný otvor pro ukládání předmětů. Nastavitelný popruh na rameno s posuvnou výstelkou. Sešívaný vnější design s potiskem. Outside size: 125 x 20 x 25 cm Material: 600 * 600D PVC Three outer pockets: 20 x 20 cm, 20 x 20 cm, 30 cm with inner bag for shoes One inside zipped pocket: 20 x 20cm Two adjustable dividers allow partitioning of space into three separate parts. Large opening for stored items. Adjustable shoulder strap with adjustable padding. Stapled outer design with printing. Outside size: 125 x 20 x 24 cm Material: PVC 1680D/600D Dvě vnější kapsy na zip: 20 x 20 cm, 25 x 20cm Jedna vnitřní kapsa na zip: 25 x 20cm Velkoplošný otvor pro ukládání předmětů. Nastavitelný popruh na rameno s posuvnou výstelkou. Outside size: 125 x 20 x 24 cm Material: PVC 1680D/600D Two outer pockets with zip closure: 20 x 20x cm, 25 x 20cm One inside zipped pocket: 25 x 20cm Large opening for stored items. Adjustable shoulder strap with adjustable padding.

21 VAK TEMPISH - NA 3 KS HOLÍ / BAG TEMPISH - FOR 3 PSC STICKS LET S GO sportovní taška / sport bag Univerzální sportovní taška s odděleným prostorem pro obuv a textil. Základní prostor s posuvnou přepážkou pro další dělení. Tři menší kapsy po stranách přístupné samostatně, popruh na rameno. Velikost: M, L Rozměr: M (45x26x43,5) / L (60x35x50) Obsah: M l / L l Universal sports bag with separate compartment for shoes and textiles. Basic space with sliding partition to another division. Three smaller pockets on the sides open separately, the shoulder strap. Size: M, L Dimension: M (45x26x43,5 cm) / L (60x35x50 cm) Volume: M l / L l DIXI - batoh / backpack Multifunkční batoh DIXI je vybaven speciálními úchyty pro připevnění kolečkových bruslí z venku, čímž je zamezeno ušpinění vnitřního prostoru a zde uložených věcí. Objem: 27 L Rozměry: 50 x 31 x 19 cm Batoh DIXI je v místech dotyku se zády vhodně polstrovaný, je anatomicky tvarovaný, čímž zajišťuje uživateli vysoký komfort. Disponuje také odvětráním zad s odnímatelnou konstrukcí pro jednodušší čištění. Batoh DIXI je dále vybaven: - prostupem na MP3 přehrávač - držákem pro hadičku k bidonu s pitím na ramenním popruhu - hrudní pás s bezpečnostní sponkou s píšťalkou, bederní pás - pláštěnkou na batoh schovanou v samostatné kapse ve spodní části batohu - dvěma bočními síťovanými kapsami na pití - dvěma malými vnějšími kapsami na zip - jedním velkým hlavním prostorem s oddělenou kapsou na notebook - jednou malou vnitřní kapsou pro uschování cenností - bezpečnostními reflexními prvky DIXI sports bagpack is equipped with special holders for attaching inline skates. Skates are fixed outside the bag, thus avoiding soiling other items stored inside. DIXI backpack is anatomically shaped, has ventilated back with removable construction for easy cleaning. In places where the backpack touches the back is well padded ensuring high comfort. Size: 50 x 31 x 19 cm Volume: 27 l DIXI is equipped with: - transmission for MP3 player - there is a holder for hose to bottle with drink on the shoulder strap - Bag is equipped by chest belt with safety buckle with whistle and by back belt - raincoat for backpack hidden in a separate pocket at the bottom of the backpack - 2 side elastic mesh pockets - 2 small outer pockets with zip fastener - 1 large main space with a separate laptop pocket - 1 small inside pocket for storing valuables - safety reflective elements 21

22 TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES DRES BASIC SET ROZLIŠOVACÍ DRESY: TRAINING BASIC SET / TRAINING DRESS: TRAINING BASIC SET barva: / colour: yellow, green, orange, blue ROZLIŠOVACÍ DRESY / TRAINING DRESS BASIC barva: / colour: yellow, green, orange, blue SPORTOVNÍ LÁHVE 0,7 L / SPORT BOTTLES 0,7 L barvy / colours: black transparent antracid transparent blue transparent orange detail materiálu SPORTOVNÍ LÁHVE 0,5 L / SPORT BOTTLES 0,5 L barvy / colours: transparent green transparent antracid SET OBSHAUJE: 12 Ks dres BASIC ( 2 barvy po 6 ks) FINE barva: / colour: yellow, green, orange, blue barvy / colours: yellow SET INCLUDES: 12 Psc dress BASIC ( 2 colour for 6 Psc) detail materiálu NOSIČ NA 8 KS LAHVÍ/ 8 BOTTLES CARRIER 22

23 SÁLOVÁ OBUV / INDOOR SHOES STRIKE / STRIKE LADY Univerzální sálová obuv. Velikosti: / Universal indoor shoes. Size: STRIKE Odstraňuje pachy a vlhkost, osvěží a provoní každou sportovní obuv, působí antibakteriálně. STRIKE LADY FRESH - filtry do sportovní obuvi / sport shoe filters Removes odors and dampness, refreshes all kinds of sport shoes, antibacterial functions. PROSPER Univerzální sálová obuv. Velikosti: / Universal indoor shoes. Size: barva: / colour: black, white black Univerzální elektrický vysoušeč obuvi. Napětí: 220v Max. příkon: 2x6w Pracovní teplota: max. 70 C SNIKE - sušák do obuvi / dryer for shoes white Universal electric shoe dryer. Voltage: 220V Max. power: 2x6w Operating temperature: max 70 C POTÍTKA / SWEATBANDS materiál: bavlna barvy: black, red, white material: cotton colours: black, red, white black HOUSE PARTY triko / t-shirt Materiál: 100% bavlna, 180 g/m2 Velikosti: S, M, L, XL, XXL Barvy: white, black red white Material: 100% cotton, 180 g/m2 Size: S, M, L, XL, XXL Colours: white, black TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES 23

24 TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES HECTOR FLORBALOVÁ MASKA PRO BRANKÁŘE / MASK FOR GOAL KEEPERS Certifikovaná maska s anatomickým polstrováním, tvar zajišťuje brankáři velký přehled, bezpečnost a komfort. Certified mask with anatomical padding. Shape provides a great overview for goalkeepers, safety and comfort. HERO FLORBALOVÁ MASKA PRO BRANKÁŘE / MASK FOR GOAL KEEPERS Profesionální brankářská maska. Zajišťuje vysokou míru bezpečnosti a komfortu. Nový typ bandáže na bázi PE, nastavitelná ochrana brady, konstrukce a materiál stahovacích pásků se přizpůsobí každému tvaru hlavy a obličeje. Nový typ ochranné mřížky z kvalitní oceli chrání obličej, oči a zajišťuje společně s tvarem masky perfektní přehled o hře. Čelo se opírá o vyměnitelný savý pásek z materiálu CoolMax. Materiál skořepiny: ABS Professional goalie mask. It provides a high level of safety and comfort. New type of bandage based on PE, adjustable chin protector, construction and material of tightening straps adapts to any shape of head and face. A new type of protective grid made of high quality steel protects the face, eyes and ensures together with the shape of the mask perfect view of the game. The forehead leans against a removable absorbing strap made of CoolMax material. Shell Material: ABS 24

25 WIZARD BRANKÁŘSKÉ RUKAVICE / GOALKEEPER S GLOVES Velikosti: XS, S, M, L / Vnejší materiál: extrémně prodyšný polyster Materiál dlaně: polyester + protiskluzová úprava PU v celé ploše Ochrana: gumové prvky chránící klouby na hřbetu ruky Fixace: na zápěstí stahovací spona na suchý zip Speciální vybavení: uchopový gumový pásek na hraně vnitřní dlaně pro rychlé nasazení a dotažení do konečků prstů Sizes: XS, S, M, L / Outer material: extremely breathable polyster Material palm: polyester + PU anti-slip surface Protection: rubber elements protecting the joints of the back of the hand Fixation: Clamp with Velcro in the wrist area Special equipment: rubber grip tape on the inside edge of the palm for quick deployment and tightening to the fingertips ILLUSION BRANKÁŘSKÉ RUKAVICE / GOALKEEPER S GLOVES Velikosti: S, M, L / Vnejší materiál: prodyšný polyster Materiál dlaně: polyester + protiskluzový potisk latexem Ochrana: gumové prvky chránící klouby na hřbetu ruky Fixace: na zápěstí stahovací spona na suchý zip Speciální vybavení: uchopový gumový pásek na hraně vnitřní dlaně pro rychlé nasazení a dotažení do konečků prstů Sizes: S, M, L / Outer material: breathable polyster Material palm: polyester + non-slip latex printing Protection: rubber elements protecting the joints of the back of the hand Fixation: Clamp with Velcro in the wrist area Special equipment: rubber grip tape on the inside edge of the palm for quick deployment and tightening to the fingertips REACT CHRÁNIČ KOLEN / KNEE PROTECTOR Velikosti: S, M, L Materiál: 80 % neopren, 15 % EVA 5 % polyester Pružný neoprenový chránič kolen Bandáž s funkcí MEMORY FOAM pro lepší individuální napasovaní Vysoká bezpečnost a komfort Sizes: S, M, L Material: 80 % neoprene, 15 % EVA, 5 % polyester Flexible neoprene knee protector Bandage with function MEMORY FOAM for better individual setting. High safety and comfort REACT CHRÁNIČ HOLENÍ / SHIN PROTECTOR Velikosti: S, M, L Materiál: 70 % neopren, 15 % EVA, 5 % elastický textil s gumou, 5% polyester Pružný neoprenový chránič holení Pružné stahující pásky na suchý zip zajišťují správnou polohu Bandáž s funkcí MEMORY FOAM pro lepší individuální napasovaní. Vysoká bezpečnost a komfort Sizes: S, M, L Material: 70 % neoprene, 15 % EVA, 5 % elastic textile with band, 5% polyester Flexible neoprene shin protector Flexible astringent Velcro straps ensure correct position Bandage with function MEMORY FOAM for better individual setting. High safety and comfort REACT CHRÁNIČ LOKTŮ / ELBOW PROTECTOR Velikosti: S, M, L Materiál: 60 % polyester, 25 % EVA, 15 % elastický textil s gumou Pružný a odolný úplet pro stabilní pozici na loktu Vysoký stupeň ochrany a komfortu zajišťují skládané bandáže Bandáž s funkcí MEMORY FOAM pro lepší individuální napasovaní. Sizes: S, M, L Material: 60 % polyester, 25 % EVA, 15 % elastic textile with band Flexible and durable knit for a stable position on the elbow High level of protection and comfort provided by folded bandages Bandage with function MEMORY FOAM for better individual setting. TEMPISH FLORBALOVÉ DOPLŇKY / TEMPISH FLOORBALL ACCESSORIES 25

ODĚVY vesty. vests CLOTHING

ODĚVY vesty. vests CLOTHING ODĚVY vesty vests CLOTHING ROCKDALE Zateplená vesta z nylonu povrstveného polyuretanem, kapuce v límci, polyesterová podšívka se zipem přizpůsobená na strojní vyšívání, velikosti S, M, L, XL, XXL, XXXL

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton N A B Í D K A F I R E M N Í H O O B L E Č E N Í A 3 D P Ř E D M Ě T Ů, k o n c e p t, d e s i g n a l a y o u t ( c ) E L L I P S E, 2 0 1 2 Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

PRACOVNÍ ODĚVY / Workwear

PRACOVNÍ ODĚVY / Workwear COOL TREND COOL TREND - KIDS H8700 modro-žlutá /blue-yellow H8701 šedo-oranžová /grey-orange H8702 modro-červená /blue-red dětské montérkové kalhoty s laclem, 100% bavlna, 270 g/m 2, reflexní pruhy kids

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm.

Exxcurve. Exxcurve. W 940 x H 1050 x D 560 mm. deska Graphic size: Cena celkem. Exxcurve Mini. W 780 x H 950 x D 460 mm. EXXCOUNTER model MODEL kat. ART č. NR rozměry SIZE grafiky PRICE cena () 57609 57609 Exxcurve Exxcurve W 940 x H 1050 x D 560 2 ks. 390x1000 čelní 1 pcs zahnutá 903x1000 deska, 2 pcs 390x1000 1 ks. 903x1000

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

RUKAVICE bez textilního podkladu. Unsupported GLOVES

RUKAVICE bez textilního podkladu. Unsupported GLOVES RUKAVICE bez textilního podkladu LOON Jednorázové latexové rukavice, pudrované, balení po 100 ks, vhodné pro krátkodobý styk s potravinami Disposable latex gloves, powdered, boxes of 100 pieces, s S, M

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Nová látka Explorer italského výrobce spojuje lehkost a odolnost, eleganci a praktičnost.

Nová látka Explorer italského výrobce spojuje lehkost a odolnost, eleganci a praktičnost. Nová látka Explorer italského výrobce spojuje lehkost a odolnost, eleganci a praktičnost. The new cloth Explorer of Italian manufacture combines the lightness to the resistan-ce, the elegance to the practicality.

Více

www.proline-tools.pl 81

www.proline-tools.pl 81 www.proline-tools.pl 81 SKŘÍŇKY, TAŠKY 1 SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ ZÁSUVEK Tool cabinet KOVOVÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ Tool boxes zásuvek o rozměrech 8x1 cm a hluboké 1x0cm a x10 cm zásuvek 10 88 x 8 x 1 SKŘÍŇKA NA

Více

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 Obsah / Content 1. Úvod / Introduction...2 5 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system...8 9 4. Výsuvný box + RELING...

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Firma HEAD vždy vytváří funkční tašky se spoustou místa pro veškeré Vaše tenisové vybavení. Tašky HEAD opatřené výkonnostními prvky jsou výrazem

Firma HEAD vždy vytváří funkční tašky se spoustou místa pro veškeré Vaše tenisové vybavení. Tašky HEAD opatřené výkonnostními prvky jsou výrazem výkon RUKU V SE STYLEM. Firma HEAD vždy vytváří funkční tašky se spoustou místa pro veškeré Vaše tenisové vybavení. Tašky HEAD opatřené výkonnostními prvky jsou výrazem hráčových ambicí a uchvacují stejnou

Více

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Produkty Products QUALITY 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 9951 black Základní řada, která vyhoví i těm nejnáročněj- 9951 black Froté vyrobené

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

fotbalové hřiště poločas (období) cíl half-time ochranné mountain climbing

fotbalové hřiště poločas (období) cíl half-time ochranné mountain climbing Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: leden 2013 Ročník: 1. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: tennis, ice-hockey, skiing, football, athletics, climbing Cíl práce a způsob

Více

Atomic FIS alpine ceník/objednávka 2013/14

Atomic FIS alpine ceník/objednávka 2013/14 AMER SPORTS Czech Republic s.r.o. V Chotejně 700/7, 102 00 Praha 10 tel. 272 700 963, 272 700 964 www.amersports.cz www.atomicsnow.com Atomic FIS alpine ceník/objednávka 2013/14 ZÁKLADNÍ SLEVA ČINÍ 20%.

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

ICE-HOCKEY EQUIPMENT PRAHA

ICE-HOCKEY EQUIPMENT PRAHA ICE-HOCKEY EQUIPMENT PRAHA 2014-2015 3-4 Hokejové tašky / Ice-hockey sport bags 5 Hokejky / Hockey Sticks 6-7 Chrániče ramen / Shoulder pads 8-9 Chrániče loktů / Elbow pads 10-11 Rukavice / Gloves 12-13

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

DRAGON SKI HELMET PHOENIX AIR SKI HELMET INFERNO SKI HELMET. Dop. MC 1 499 Kč. Dop. MC 1 399 Kč. Dop. MC 1 399 Kč

DRAGON SKI HELMET PHOENIX AIR SKI HELMET INFERNO SKI HELMET. Dop. MC 1 499 Kč. Dop. MC 1 399 Kč. Dop. MC 1 399 Kč 36 DRAGON SKI HELMET Dop. MC 1 499 Kč velikost/váha: 54-59uni/+- 400g; 59-62uni/+-450g popis: Extra lehká inmold technologie, nastavitelná ventilace, nastavitelná velikost, odnímatelné uši, transportní

Více

Platform h a n d b o o k

Platform h a n d b o o k handbook Stolový systém Úvod Stolový systém je otevřená, flexibilní varianta pracoviště. Jedná se o několik pracovních míst v jedné sestavě, v závislosti na počtu jeho uživatelů. Je vhodný pro různé typy

Více

Tabulka pro velikosti postrojů

Tabulka pro velikosti postrojů 250 252 254 256 BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE SAFETY HARNESSES TLUMIČE PÁDU ENERGY ABSORBERS LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY ROPES, CONNECTORS DOPLŇKY ACCESSORIES PRÁCE VE VÝŠKÁCH Tabulka pro velikosti postrojů velikost

Více

Kat. číslo Název Velikost MOC s DPH 21%(Kč) HOKEJKY

Kat. číslo Název Velikost MOC s DPH 21%(Kč) HOKEJKY Kat. číslo Název Velikost MOC s DPH 21%(Kč) HOKEJKY 714708 G-BOW 27 L 101cm 3 699,00 Kč 714708 G-BOW 27 L 96cm 3 699,00 Kč 714708 G-BOW 27 R 101cm 3 699,00 Kč 714708 G-BOW 27 R 96cm 3 699,00 Kč 714709

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

Ceník JAKO PODZIM 2012 pro OFS HRADEC KRÁLOVÉ

Ceník JAKO PODZIM 2012 pro OFS HRADEC KRÁLOVÉ Ceník JAKO PODZIM 2012 pro OFS HRADEC KRÁLOVÉ kód zboží popis zboží velikost Cena s DPH teamline..94 CHAMPION 9894D CHAMPION reprezentační bunda dětská 128-164 927 Kč 9894 CHAMPION reprezentační bunda

Více

2O15 PODZIM/ZIMA. etape mango. www.etape.cz

2O15 PODZIM/ZIMA. etape mango. www.etape.cz 2O15 PODZIM/ZIMA A U T U M N / W I N T E R etape mango www.etape.cz L A D Y L A D Y DÁMSKÁ VĚTROVKA DÁMSKÝ DRES GLORIA GAIA materiál WindShell anatomicky tvarované rukávy ventilace na zádech zadní kapsa

Více

batohy A B C D E F G H backpacks VÝBAVA batohů Husky 2005/Husky 2005 rucksacks ACCESSORIES Dvě komory Two compartments Adjustable Husky Back System

batohy A B C D E F G H backpacks VÝBAVA batohů Husky 2005/Husky 2005 rucksacks ACCESSORIES Dvě komory Two compartments Adjustable Husky Back System 24 VÝBAVA batohů Husky 2005/Husky 2005 rucksacks ACCESSORIES A B C D E F G H Dvě komory Posuvný zádový systém Prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných rameních a bederní popruzích, hrudní poprhuh

Více

ZÁKLADNÍ KATEGORIE PRACOVNÍ OBUVI / BASIC CATEGORIES OF WORK AND SAFETY FOOTWEAR

ZÁKLADNÍ KATEGORIE PRACOVNÍ OBUVI / BASIC CATEGORIES OF WORK AND SAFETY FOOTWEAR WORKING SHOES OBUV - PIKTOGRAMY / WORKING SHOES - PICTOGRAMS absorbce energie v patě absorption of energy in heel protiskluzová podešev antislip sole odolnost proti vodě water resistant bezpečnostní tužinka

Více

Ceník Sezóna 2014-2015

Ceník Sezóna 2014-2015 CZ Ceník Sezóna 2014-2015 Kat. číslo Název Velikost MOC s DPH 21%(Kč) HOKEJKY 714708 G-BOW 27 L/R 101cm/96cm 3699,00 714709 G-BOW 31 L/R 90cm 2799,00 714702 BEAT 27 L/R 103cm/101cm/96cm 3399,00 714703

Více

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm 3 police malá shelf - small doplňující prvek korpusu Corpus accessory for C + F + H + R 46 x 40/2 cm zásuvka velká bílá White drawer - large doplňující prvek korpusu Corpus accessory for A + C + E + G

Více

Ostatní / Accessories

Ostatní / Accessories _Ostatní 71060 I1045 tříokruhový komfortní bezpečnostní postroj, velikost L nastavitelná, váha 1138 g fullbody safety harness, 3 gear rings, size L adjustable, weight 1138 g 71070 I1046 pracovní polohovací

Více

Kabelové příchytky a vázací pásky

Kabelové příchytky a vázací pásky Cable clips and ties 97 Příchytky USMP a USMP-bis Cable mounting clip, USMP and USMP-bis clip Příchytky UM / cable mounting clip otvoru montážního ssembly aperture dia Rozměr [mm] Dimension H.7206 UM 6

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Originální Loden od italského výrobce, 100% vlna

Originální Loden od italského výrobce, 100% vlna Originální Loden od italského výrobce, 100% vlna Original Loden of Italian manufacture 100% wool BRL 07 BRL 07/2 Řemen na zbraň s vodovzdornou úpravou, s efektem teletina a Lodenem. Neklouzavá úprava,

Více

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E PØEHLED PRVKÙ P R O G R A M P O R T E 1 OBSAH 1 KORPUSY KOMOD / CABINET CORPUSES 2 DOPLŇUJÍCÍ PRVKY KORPUSŮ / CORPUS ACCESSORY 3 KOMBINACE KOMOD A - R / RANGE OF CABINETS A - R 7 ZAVĚSNÉ SKŘÍŇKY / WALL

Více

nová kolekce a badminton 2015.

nová kolekce a badminton 2015. nová kolekce head SQUASH a badminton 2015. VYBERTE SI SVOU ZBRAŇ Najděte optimální HEAD Youtek TM raketu pro Váš jedinečný styl hry! Jaký benefit primárně hledáte? Sílu, kontrolu, nebo obojí? Jaké vyvážení

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE Lanex FLXK01 LX 2 Jedná se o univerzální typ postroje s širokou škálou použití. Zachycovací postroj LX 2 má zadní a přední kotvící prvek polohovací pás s bočními oky nastavitelné ramenní a stehenní popruhy

Více

Triko 160 Triko 190 Dětské triko 160 úplet jersey / jersey knit 100 % bavlna / 100% cotton 160 g/m 2

Triko 160 Triko 190 Dětské triko 160 úplet jersey / jersey knit 100 % bavlna / 100% cotton 160 g/m 2 Triko 160 Triko 190 Dětské triko 160 / 100% cotton / 100% cotton 190 g/m 2 / 100% cotton Tričko z česané bavlny, materiál je hladký a příjemný na dotek. Kulatý průkrčník s nízkým patentem, který obsahuje

Více

Reklamní textil a oblečení pro volný čas

Reklamní textil a oblečení pro volný čas Reklamní textil a oblečení pro volný čas Triko 155 Triko 190 Dětské triko 155 / 155 g/m 2 / 190 g/m 2 / 155 g/m 2 Nový střih, nová kvalita. Díky materiálu elastan je nízký průkrčník pružný a drží stále

Více

HELMY CAN-AM GS-2 FULL FACE HELMET

HELMY CAN-AM GS-2 FULL FACE HELMET HELMY CAN-AM GS-2 FULL FACE HELMET CENÍK OBLEČENÍ SPYDER 2009 Kč vč. GS-2 Full Face Helmet M Black (CE) 4472580690 3437,50 4125 GS-2 Full Face Helmet L Black (CE) 4472580990 3437,50 4125 GS-2 Full Face

Více

RUKAVICE. Špičková ochrana. High protection GLOVES

RUKAVICE. Špičková ochrana. High protection GLOVES RUKAVICE GLOVES Špičková ochrana North Safety Products Europe je členem North Safety Products Group, výrobcu s nejširším výrobním programem bezpečnostních a osobních ochranných pomůcek na světě, s 13 ti

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Office Praha Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 T +420 272 937 350 F +420 272 937

Více

www.lanex.cz Photo Lanex

www.lanex.cz Photo Lanex www.lanex.cz Photo Lanex 08_01_postroje_Lanex_k01.indd 373 22.7.2009 10:02:49 Statická lana vyráběná v akciové společnosti LANEX a.s. v Bolaticích jsou výrobky, které budou i v těch nejnáročnějších situacích

Více

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS HandiClamp Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS Montážní návod GB CZ Pioneers in pipe solutions INSTALLATION INSTRUCTIONS - English Single Band Repair Clamp 1 2 3

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws f NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY 211 F Skluzné kompresní šrouby Dynamic Hip and Condylar Screws

Více

0.00000 08102907 37.5 750.0. Swix Apparel Catalog AW 13/14. Aker is the main sponsor of the Norwegian XC Ski Teams. Photo: Vegard Breie

0.00000 08102907 37.5 750.0. Swix Apparel Catalog AW 13/14. Aker is the main sponsor of the Norwegian XC Ski Teams. Photo: Vegard Breie Aker is the main sponsor of the Norwegian XC Ski Teams. Photo: Vegard Breie 100 Produkty Swix Racing jsou navrženy pro elitní běžkaře a nadšence do lyžování, kteří aktivně trénují po celý rok. Použity

Více

Ceník Sezóna 2013-2014

Ceník Sezóna 2013-2014 CZ Ceník Sezóna 2013-2014 Kat. číslo Název Velikost MOC s DPH 21% HOKEJKY 713708 G-BOW 27 L/R 101cm/96cm 3690,00 713704 BOW SHOOTER 28 L/R 101cm/96cm 2490,00 713705 BOW SHOOTER 31 L/R 90cm 1990,00 713702

Více

SPOKEY s.r.o. Sadová 618, Frýdek Místek, 738 01. tel.: +420 558 402 536, 534, 511 www.spokey.cz e-mail: spokey@spokey.cz

SPOKEY s.r.o. Sadová 618, Frýdek Místek, 738 01. tel.: +420 558 402 536, 534, 511 www.spokey.cz e-mail: spokey@spokey.cz 2012/13 fotbal, volejbal, házená, košíková, týmové hry, doplňky skateboardy, kolečkové brusle, zimní brusle, přilby, koloběžky, doplňky box, MMA, karate, judo, doplňky plavecké brýle, plavecké čepice,

Více

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter Aktivní ochrana Průmyslové zásuvky IP44, IP66/IP67 P TECHNICKÉ PARAMETRY e shodě s normami EN 60309- IEC 60309- EN 60309-2 IEC 60309-2 EN 60529 IEC

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

OBSAH. RELAXsunglasses.com

OBSAH. RELAXsunglasses.com COLLECTION 05 RELAXsunglasses.com Již několik let značka RELAX nabízí kromě slunečních brýlí i další produkty zaměřené na ochranu zraku. Vedle modelové řady sportovních brýlí pro sezónu jaro/léto 2005

Více

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH.

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH. STEP-IN PURE Modely Přehled Vana a sprchový kout v jednom Odnímatelná akrylátová dvířka Pohodlný vstup do sprchového prostoru Snadná obsluha Bezpečný odtokový systém s 2 opdady Moderní odtokový žlab v

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

2013 catalogue / katalog RELAX_katalog_2013_11_TISK.indd 1 23/01/2013 11:44:21

2013 catalogue / katalog RELAX_katalog_2013_11_TISK.indd 1 23/01/2013 11:44:21 01 catalogue / katalog RELAX_katalog_01_11_TISK.indd 1 /01/01 11::1 PICTOGRAPHS / PIKTOGRAMY Size XL flexible temples. Sized to fit larger faces. Expanded nosepads. Velikost XL flexibilní stranice. Vhodné

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu

Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů. Řezáky trubek z neželezných kovů, oceli i nerezu Dělení a odhrotování trubek Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Ruční řezáky trubek z neželezných kovů a plastů Řezáky trubek z neželezných kovů a plastů RIDGID jsou určeny pro čisté řezy po

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

Men s INFERNO Jacket. Men s DEMON Jacket. Akční MC 6 999 Kč. Dop. MC 8 799 Kč. Dop. MC 8 199 Kč. Akční MC 6 499 Kč T37 T37

Men s INFERNO Jacket. Men s DEMON Jacket. Akční MC 6 999 Kč. Dop. MC 8 799 Kč. Dop. MC 8 199 Kč. Akční MC 6 499 Kč T37 T37 51 Men s INFERNO Jacket Akční MC 6 999 Kč Dop. MC 8 799 Kč velikost: 48/S 56/XXL vrchní materiál: TORAY DELFY 10 000 membrána, 4-way stretch, 100% Polyester izolace: Thermore T37 Dynamic, 100% Polyester

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS

UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS PR rev. 02/2011 HSK 63A DIN 69871 JIS B 6339 (MAS BT) DIN 2080 9 22 23 46 47 60 61 68 69 73 75 86 87 96 1 DIN 2080 JIS B 6339 DIN 69871 HSK 63A DIN 2080 JIS B

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

KOMPLETY Komplet KLASIK

KOMPLETY Komplet KLASIK KOMPLETY Komplet KLASIK Bunda, triko a kalhoty pas Bunda, triko a kalhoty lacl Cena bez DPH 413,- Kč Cena s DPH 499,73 Kč Cena bez DPH 453,- Kč Cena s DPH 548,13 Kč V pánské i dámské variantě. V modrém

Více

STRONG SANDAL S1 Bezpečnostní sandále pro profesionální použití s ocelovou tužinkou ve špičce, podešev odolná proti pohonným hmotám, antistatická

STRONG SANDAL S1 Bezpečnostní sandále pro profesionální použití s ocelovou tužinkou ve špičce, podešev odolná proti pohonným hmotám, antistatická OBUV pracovní - PANDA PANDA - working STRONG SANDAL S1 Bezpečnostní sandále pro profesionální použití s ocelovou tužinkou ve špičce, podešev odolná proti pohonným hmotám, antistatická Professional safety

Více

Umění ob lék C L I N I T E X atart of DRES SI n G UP

Umění ob lék C L I N I T E X atart of DRES SI n G UP CLINITEX Umění oblékat ART OF DRESSING UP Složením slov clinic a textile vznikl název ryze české oděvní společnosti, která oslovuje své klienty především textilní konfekcí z prostředí zdravotnictví. Naše

Více

Laufen news wellness. Miloslav Felkl

Laufen news wellness. Miloslav Felkl Laufen news wellness Miloslav Felkl vany a vaničky Kartell vaničky Indura zrušené výrobky Freestanding 175x75x54 cm 2.2233.2.000.yyy.1 Right corner, drop-in 170x86x59 cm 2.233.1.000.yyy.1 Freestanding

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 II PROFESSIONAL EQUIPMENT II 201 PROFESSIONAL EQUIPMENT Nová řada vysokoobrátkových

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

LÉTO / SUMMER 2011 OBLEČENÍ / GARMENTS

LÉTO / SUMMER 2011 OBLEČENÍ / GARMENTS LÉTO / SUMMER 2011 OBLEČENÍ / GARMENTS OBSAH CONTENTS 2 INFORMACE O KOLEKCI, VELIKOSTNÍ TABULKY INFORMATIONS ABOUT COLLECTION, SIZE CHARTS 5-6 DĚTSKÉ KIDS 7-13 DĚTSKÉ BUNDY KIDS JACKETS 8 DĚTSKÁ TRIKA

Více

MODUS PATIO. UV-stabile polycarbonate diffuser diffuser. Barvy Barvy k k dispozici: Production colours: colours: Anti-vandal.

MODUS PATIO. UV-stabile polycarbonate diffuser diffuser. Barvy Barvy k k dispozici: Production colours: colours: Anti-vandal. MODUS PATIO IP65 IP65 Tělo: Tělo: Černě Černě či šedě či šedě (standart) práškově práškově lakovaný lakovaný hliníkový hliníkový odlitek odlitek a plastová a plastová horní horní část část Optický Optický

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ Martin Pavliska Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o.,českolipská 9, 412 01 Litoměřice, ČR, pavliska@hennlich.cz Abstrakt

Více

ODĚVY VESTY - ČERVA NYALA ROCKDALE

ODĚVY VESTY - ČERVA NYALA ROCKDALE ODĚVY VESTY - ČERVA NYALA Zateplená nepromokavá vesta,100% polyester povrstvený PVC, zateplení a podšívka polyester, vnitřní kapsa na mobil, velikosti S - XXXL Waterproof, thermoinsulated vest, 100% polyester

Více

project ladies jacket active plus

project ladies jacket active plus content /obsah: inspiration / inspirace 4 fashion design / návrh oděvu.. 6 color variation / barevné variace.. 7 technical draft and description / technický nákres a popis.... 9 description / english.....

Více

Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová

Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová Angličtina v matematických softwarech 2 Vypracovala: Mgr. Bronislava Kreuzingerová Název školy Název a číslo projektu Název modulu Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou Motivace

Více

Pohodlí po celý den. Stable quantity of comfort for the whole day.

Pohodlí po celý den. Stable quantity of comfort for the whole day. WORKING SHOES - RANG Pohodlí po celý den. Stable quantity of comfort for the whole day. Photo Rang Cambrelle - odolný hygienický materiál podšívky Durable hygienic lining material Cambrelle Vodotěsný polstrovaný

Více

Moderní nábytkový program PORTE

Moderní nábytkový program PORTE P R O G R A M P O R T E 1 P O R T E 2 Program PORTE nabízí jednoduchý a vkusný design. Vstupte spoleènì s námi do svìta moderního bydlení! design Jan Sedláček Moderní nábytkový program PORTE zahrnuje bohatou

Více

strana kód zboží název zboží velikost MOC s DPH

strana kód zboží název zboží velikost MOC s DPH CENÍK JAKO 2013 strana kód zboží název zboží velikost MOC s DPH 12-113 TEAMLINE 12-31..72 ATTACK 2.0 9872D ATTACK 2.0 reprezentační bunda dětská 128-164 715,00 Kč 9872 ATTACK 2.0 reprezentační bunda pánská

Více

Podrobně k vybraným modelům Craft z kolekce podzim/zima 2013-2014

Podrobně k vybraným modelům Craft z kolekce podzim/zima 2013-2014 Příloha č. 1 Podrobně k vybraným modelům Craft z kolekce podzim/zima 2013-2014 CRAFT BIKE oblečení na cyklistiku Thermal koncept CRAFT PB Light Thermal dres Mírně zateplený celorozepínací dres s dlouhým

Více

Ceník JAKO 2014 PLATNÝ OD 1. 2. 2014

Ceník JAKO 2014 PLATNÝ OD 1. 2. 2014 Ceník JAKO 2014 PLATNÝ OD 1. 2. 2014 kód název velikost TEAMLINE..72 ATTACK 2.0 9872D ATTACK 2.0 reprezentační bunda dětská 128-164 770,00 Kč 9872 ATTACK 2.0 reprezentační bunda pánská S-4XL 890,00 Kč

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více