Jeden svût nabídne zajímavé filmy i hosty. V březnovém čísle: roãník 20, ãíslo bfiezen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeden svût nabídne zajímavé filmy i hosty. V březnovém čísle: roãník 20, ãíslo bfiezen 2011"

Transkript

1 roãník 20, ãíslo bfiezen cena 12 Kã Jeden svût nabídne zajímavé filmy i hosty V týdnu na přelomu března a dubna se Hrádek nad Nisou stane jedním z 34 českých měst, kde bude probíhat festival dokumentárních filmů Jeden svět. Šestý ročník festivalu v Hrádku využije nedávno otevřené prostory Multifunkčního centra Trojzemí a celý program se ze Základní školy Lidická přesune tam. Organizačně se na festivalu podílejí obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, Brána Trojzemí a p. učitel Radim Dudek ze ZŠ Lidická. Festival letos zahájíme koncertem akustického dua Deši. Netradiční souhra exotického, i když v Čechách ne zcela neznámého australského hudebního nástroje didgeridoo, a barytonsaxofonu, resp. klarinetu, spojuje nejen dva hudební světy. Koncert začne 28. března v Na něj naváže první beseda a filmové představení. Hostem prvního večera bude Jan Farský, poslanec Parlamentu ČR a starosta Semil. Je jedním z těch nových poslanců, kteří se do Poslanecké sněmovny dostali díky akci křížkování z posledního místa kandidátky. Řeč povedeme na téma korupce, ale nebudeme se bránit ani jiným dotazům účastníků. Filmem prvního večera bude dokument Vše pro dobro světa a Nošovic. Festival bude pokračovat projekcemi ve středu, v pátek a dvěma sobotními filmy. V pátek, kdy budeme promítat film o zemětřesení na Haiti, přijede jako host k diskuzi osoba z nejpovolanějších Jaromír Dolanský, externí poradce organizace Hand for Help, která na Haiti odvedla kus dobré práce. Součástí festivalu Jeden svět v Hrádku bude prodej Fair Trade výrobků z Namibie. Pokračování na straně 8 V březnovém čísle: Změna ranních spojů informace o sčítání lidu Svazek tří měst Senior Park Lužická padesátka Kulturní kalendář Příloha: O skalních pánech 2 Rozsáhlé opravy komunikací zaãnou je tû letos Škody na majetku města po loňských povodních přesáhly čtvrt miliardy korun. Většina z nich vznikla na vozovkách, chodnících a mostech. Sliby politiků, které zazněly bezprostředně po povodních, zdá se, budou naplněny stát do značné míry přispěje na odstraňování škod. Pro obce a města to znamená několik úkolů: do konce února musely podat žádosti o dotace na odstranění těchto škod, bude potřeba připravit množství projektové dokumentace a vybrat zhotovitele staveb a také zajistit vlastní podíl na opravy ve výši 10 %. Pokud jde o Hrádek nad Nisou, všechny nahlášené škody na komunikacích přesáhly 214 mil. Kč. Vzhledem k prostředkům vyčleněným ve státním rozpočtu na dotace na odstraňování povodňových škod lze očekávat, že nebudou nahlášené škody kryté v plné výši. Většina jich ale odstraněna bude. Rozsah rekon strukcí závisí i na tom, zda se podaří výběrem zhotovitele ušetřit, a na tom, jak budou dotace využívat ostatní obce. Město Hrádek nad Nisou zpracovalo a podalo do konce února 12 žádostí v celkové výši 214 mil. Kč. V těchto dnech se již připravují projektové dokumentace pro stavební povolení a probíhá výběr technického dozoru investora. Pokračování na straně 4 Pfies Václavickou pfiehradu se vysouvá unikátní most Stavba silnice z Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou je nejen pro Hrádek nad Nisou dlouho očekávanou. Na její dokončení si ještě počkáme. Zatímco u Bílého Kostela se zdá, že nepokračuje, ti, kteří jezdí do Václavic, se stávají svědky výstavby nejdelšího mostu na celé silnici. Vzhledem k tomu, že jde o přemostění přehrady, je stavěn v regionu dosud nevyužitou technologií. Tato technologie zaručuje minimální zásah do okolí budovaného mostu a současně neomezuje provoz na silnici Václavice Grabštejn. Trasa nové silnice na začátku Václavic překračuje silnici od Hrádku nad Nisou, Václavický potok i na něm ležící přehradu. Přes poměrně široké údolí je stavěn most o celkové délce 247 m. Skládá se z pěti polí o délkách m. Kromě krajních opěr most budou podpírat čtyři mezilehlé pilíře o výškách m. Dva z nich se nacházejí v prostoru přehrady, takže pro jejich zhotovení bylo nutné vybudovat nejdříve pažené jímky. Nejzajímavější na celé stavbě je její postup: přes údolí se postupně vysouvá ocelová konstrukce, která bude následně vybetonována. Jednotlivá pole se skládají z ocelových nosníků o výšce 2,5 metru. Celá ocelová konstrukce váží okolo 700 tun. V mostárně jsou proto vyráběny jednotlivé dílce do délky 15 metrů. Ty jsou dopraveny na stavbu, sestaveny a svařeny do pole o délce asi 50 m. Pokračování na straně 4 Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na tel./fax: nebo písemně na MěÚ, paní Vinšová. Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová podoba časopisu vychází na Uzávěrka dubnového čísla je Časopis se objeví na pultech prodejen okolo

2 2 bfiezen 2011 Informace z radnice Usnesení rady mûsta 3. schůze rady města 3. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 2. února, se zabývala těmito záležitostmi: schválila uzavření smlouvy na daňové a ekonomické poradenství se společností KODAP, s. r. o. schválila úhradu platebního výměru včetně penále za porušení rozpoč - tové kázně u projektu Region informačních technologií ve výši Kč Finančnímu úřadu v Liberci schválila navrženou organizační změnu s účinností od , tj. snížení pracovníků městského úřadu Hrádek nad Nisou o 1 pracovníka referent podatelny odboru správního a sociálního schválila bezúplatné užívání Klubu Florián pro organizaci Svaz Němců v regionech Liberec, Lužice místní organizace v Hrádku nad Nisou na 4 kulturní akce v roce 2011, a to formou poskytnutí nepeněžního plnění dle podané žádosti uložila odboru investic a majetku oslovit firmy a předložit radě města předběžné náklady na opravu kapličky na Uhelné (zakonzervování, zastřešení) schválila podání žádosti o prodloužení termínu pro předložení podkladů pro uzavření smluv na projekt Instalace solárních soustav na objektech MŠ Liberecká a DPS Žitavská a projekt Zateplení MŠ Liberecká vzala na vědomí obdržení rozhodnutí o dotaci na akci Hrádek nad Nisou 8 bytových jednotek (povodňové domky) ve výši 8 mil Kč v roce 2010 a 1,2 mil. Kč pro rok 2011 vzala na vědomí obdržení registračního listu akce Park v Oldřichově na Hranicích a vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování tohoto projektu v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) z prostředků státního fondu životního prostředí (SFŽP) ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů. Komentář: další dotaci ve výši 70 % způsobilých výdajů na akci obdrží město z evropských fondů. vzala na vědomí obdržení registračního listu akce Městský park: rekonstrukce parku v ulici generála Svobody a vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování tohoto projektu v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) z prostředků státního fondu životního prostředí (SFŽP) ve výši 5 %. Komentář: další dotaci ve výši 70 % způsobilých výdajů na akci obdrží město z evropských fondů. schválila vypsání výzvy k podání nabídek na zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na doplňující průzkumy a rozbory pro Územní plán města Hrádek nad Nisou schválila pro realizaci stavebních oprav objektu kina prostor pekařství firmu služby DELTA, spol. s r. o., za cenu Kč vč. DPH schválila firmu B&F, spol. s r. o., pro realizaci akce ZŠ Donín oprava vstupního schodiště povodně za cenu Kč vč. DPH souhlasila se zakoupením 2 ks dopadových žíněnek rozměr 300x200x40 cm v ceně Kč/ks vč. DPH do sokolovny doporučila zastupitelstvu města nabídnout vlastníkům pozemků pod nemovitostmi, které byly po povodni v srpnu 2010 zdemolovány, odkoupení pozemků za 100Kč/m 2. pověřila starostu města jednáním s majiteli pozemků u silnice I/13 v lokalitě Hrádek nad Nisou ohledně přípravy výstavby akce Průmyslová zóna Oldřichov servisní zóna schválila spolupráci mezi městem Hrádek nad Nisou a Autoklubem Hrádek nad Nisou při pořádání akce Rally Lužické hory 2011 a uložila vedoucí finančního odboru projednat potřebné žádosti o zábory veřej - ného prostranství a následně předložit radě města ke schválení vzala na vědomí žádost Českých drah o pomoc při zajištění dohledu a bezpečnosti a žádost o svolání oficiální schůzky týkající se neutěšeného stavu budovy hrádeckého nádraží ze strany města Hrádek n. N. schválila projektový záměr na vybudování povodňového monitorovacího varovného systému města Hrádek n. N. schválila vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace jednostupňové provedení ve stupni DSP a DZS na akci Rekonstrukce ul. Smetanova. 4. schůze rady města 4. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 16. února, se zabývala těmito záležitostmi: schválila záměr užívání celého prostranství Hasičské louky za účelem hostování lunaparku pana Josefa Novotného v rámci akce Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť v roce 2011 dle předložené nabídky, kdy si zajistí užívání veřejného prostranství na své náklady. Schválila společnost Brána Trojzemí, o. p. s., jako příjemce nabízeného sponzorského daru od pana Josefa Novotného ve výši Kč v hotovosti a slevových vstupenek pro děti z předškolních zařízení, dále pak pověřuje tuto společnost distribucí slevových vstupenek. Schválila záštitu a spolupořadatelství města Hrádek nad Nisou při zajištění akce Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť v roce 2011, kdy zároveň bere na vědomí, že hlavním organizátorem této akce je společnost Brána Trojzemí, o. p. s. schválila finanční příspěvek ve výši Kč ZŠ Lidická na reprezentaci školy a města na evropském finále IEF 2011 v Moskvě schválila vyhlášení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele žádosti o dotaci v rámci projektového záměru Povodňový výstražný systém města schválila vyhlášení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele žádosti o dotaci v rámci projektového záměru Ochrana zdraví a majetku obyvatel měst Hrádek n. Nisou a Zittau před krizovými událostmi schválila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzkum město Hrádek nad Nisou očima obyvatel vítězného uchazeče Tima Liberec za celkovou cenu Kč vč. DPH dle podané nabídky doporučila zastupitelstvu města prodej bytových jednotek včetně podílu na společných částech domu a pozemku a příslušenství v č. p. 321, Lidická, Hrádek nad Nisou dosavadním nájemcům za cenu znaleckého posudku a pověřila odbor investic a správy majetku zadáním zpracování prohlášení vlastníka a znaleckého posudku souhlasila s postupnou změnou sazby nájemného ve zdrav. středisku č. p. 225, Tovární od schválila zveřejnění výzvy k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ T. G. Masaryka oprava učebny chemie souhlasila se vstupem na pozemky za účelem odstranění povodňových škod v těchto termínech ukončení prací SčVK: U Koruny, Prostřední, Truhlářská a K Bytovkám do , Legionářská do , Hartavská a Donínská do schválila odkup parkovacího automatu TicketLine 2001 PSA 2 umístěného na Horním náměstí, od fa. Kristýna, a. s., za cenu stanovenou na Kč + DPH vzala na vědomí předložený návrh smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Hrádek nad Nisou a Pískovnami Hrádek, a. s. doporučila zastupitelstvu města schválit záměr přestavby objektu kina v Hrádku nad Nisou (ulice 1. máje, č. p. 428) dle návrhu Ing. Arch. Davida Projektového ateliéru DAVID z ledna 2011 tedy přestavba na 10 sociálních bytů doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje objektu č. p. 428 včetně zastavěného pozemku č. 625 o výměře 951 m 2 v k. ú. Hrádek nad Nisou za minimální cenu 2,5 mil Kč. a přilehlých pozemků 626/1 o výměře 685 m 2 a 629/1 o výměře 219 m 2 za cenu dle IP (350 Kč/m 2 celkem Kč) a za dodržení následujících podmínek: a) Přidělování nájemních bytů po dobu 10 let od pravomocného uvedení objektu do užívání po dokončení rekonstrukce bude v kompe - tenci města Hrádek nad Nisou. b) Nebytové prostory bude mít město Hrádek nad Nisou pronajaty na dobu 20 let od pravomocného uvedení do užívání za smluvní nájem obvyklý v čase a místě s možností pronájmu třetí osobě. c) Prodej proběhne formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která bude naplněna po získání pravomocného stavebního povolení na přestavbu na sociální byty. schválila výběr zhotovitele na veřejnou zakázku Odborné a organizační zajištění zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky Oprava ulic a mostů po povodních 2010 firmu Compet Consult, s. r. o., za nejvýše přípustnou cenu bez DPH 540 tis. Kč (27 objektů/20 tis Kč) s DPH 648 tis. Kč schválila rozmístění kontejnerů na drobný elektroodpad (červená barva) ke dni odvolala na vlastní žádost Dagmar Škublovou z funkce ředitelky Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou. Pracovní poměr Dagmar Škublové končí vzala na vědomí informaci o přijetí města Hrádek nad Nisou do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.

3 3 Ekonomické okénko Daňový kalendář (neobsahuje daně spotřební, energetické a biopaliva) daň z příjmu odvod čtvrtletní zálohy na daň sociální pojištění odvod zálohy OSVČ za únor 2011 odvod pojistného za zaměstnance za únor 2011 zdravotní pojištění odvod pojistného za zaměstnance za únor 2011 daň z příjmu odvod sražených záloh ze závislé činnosti za únor daň z přidané hodnoty přiznání + odvod za únor daň z příjmu odvod daně vybírané srážkou za únor 2011 přiznání + odvod za rok 2010 nebo doložení odkladu (poradce) zdravotní pojištění odvod zálohy OSVČ za březen 2011 Mapa nájemného Ministerstvo pro místní rozvoj včera představilo projekt nazvaný Mapa nájemného. Soud bude k mapě přihlížet při soudních sporech o výši nájmu. Mapa je zatím naplněna z 10 % a letos bude postupně doplňována. Mapa je k dispozici na stránkách ministerstva Prodloužení záruční lhůty Od se na zboží vyrobené na zakázku bude vztahovat stejná záruční lhůta jako při každém jiném prodeji v obchodě, tedy 24 měsíců. Dosud byla u věci zhotovené na zakázku záruka pouhých 6 měsíců. Úspory na účtech dětí Nejvyšší soud vydal počátkem února rozhodnutí, že úspory na účtech svých dětí v žádném případě nemohou rodiče považovat za své peníze. I v případě, že určitou částku sami naspořili, nemají na peníze právo a po dosažení zletilosti musí úspory včetně všech výnosů vydat dítěti. Se zmûnou jízdních fiádû se mûní ranní spoje o víkendech K termínu 1. změny jízdních řádů 2010/2011 s platností od 6. března 2011 dochází na železniční trati 089 v úseku Hrádek nad Nisou Liberec k následující úpravě provozu o víkendech v ranních hodinách: Vlak s odjezdem v 4.35 z Hrádku n. Nisou (Liberec 4.58) pojede denně (dosud pouze v pracovní dny). Vlak s odjezdem v 5.02 z Hrádku n. Nisou (Liberec 5.26) pojede pouze v pracovní dny (dosud denně). Vlak s odjezdem v 5.32 z Hrádku n. Nisou (Liberec 5.56) pojede v úseku Hrádek n. Nisou Liberec denně (dosud pouze v pracovní dny). U prvního vlaku dopravce umožní přepravu cestujících, protože z provozních důvodů vlak do Liberce stejně jezdil. V dalších dvou případech pak dochází k lepšímu rozložení a zpravidelnění nabídky vlak pojede i v tomto časovém období o víkendu každou hodinu. MASÁÎE KLASICKÁ, LYMFATICKÁ, LÁVOVÉ KAMENY 50% sleva platí do konce března 2011 Dárkové poukazy Info a objednávky na tel Strmá 353, Donín, Hrádek nad Nisou âervené kontejnery lidem usnadní tfiídûní drobného elektroodpadu a baterií V Hrádku nad Nisou přibyla další možnost, jak zabránit vyhazování drobných elektrozařízení a baterií na skládku. Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, totiž v ulicích města k tomuto účelu rozmístila osm speciálních kontejnerů. Jde o další krok, jak občanům usnadnit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. Kontejnery byly umístěny na stávající stanoviště: Hrádek sídl. Liberecká, Hrádek Pod Tratí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá, Oldřichov, Václavice, Donín Donínská ul. Na třech stanovištích přibyly ještě nádoby na tetra - paky, na jednom kontejner na textil. Třídění elektroodpadu se u nás zlepšuje každým rokem. Jestliže v roce 2006 každý občan ČR průměrně odevzdal k recyklaci zhruba půl kilogramu nepotřebných elektrozařízení, loni už to bylo více než 4,5 kg, tedy devítinásobek. Stálým problémem však zůstávají drobné spotřebiče jako mobilní telefony, kalkulačky, elektrické hračky apod., které lidé kvůli malým rozměrům stále spíše házejí do popelnice nebo je v případě mobilů skladují doma. Z našeho průzkumu vyplývá, že lidé považují tradiční sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V důsledku pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má například více než polovina elektrických hraček, vysvětluje regionální zástupce společnosti ASEKOL pro Liberecký a Ústecký kraj Iva Červená. Kontejnery, které ASEKOL v Hrádku nad Nisou rozmístil, mají i spe ciální kapsu určenou na baterie. Přestože naše společnost sběr baterií přímo nezajišťuje, díky dostupné technologii jsme se od začátku letošního roku rozhodli kontejnery využít i k tomuto účelu. Lidé dosud příliš nedokáží odlišit baterie od elektroodpadu a házeli je i do našich sběrných nádob. Kapsu jsme použili již v několika městech a velmi se osvědčila, vysvětluje Červená. Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30x50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Větší elektrozařízení například televizory mohou občané i nadále odevzdávat na sběrných dvorech nebo při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus. Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob, hradí ASEKOL.

4 4 bfiezen 2011 Rozsáhlé opravy komunikací zaãnou je tû letos Dokončení ze strany 1 Finančně nejnáročnější budou opravy mostů. Demolici čeká most u Nývltů v Doníně, který nahradí zcela nový most bez pilířů. Zcela nová bude také lávka pro pěší u Koruny. Konstrukce obou nových mostů přispěje ke zprůtočnění koryta řeky. Menší oprava čeká i most u Wienerů. Pfies Václavickou pfiehradu se vysouvá unikátní most Dokončení ze strany 1 Následně jsou usazeny do výsuvné dráhy, zkompletovány a spojeny s již vysunutou konstrukcí mostu. Tato operace trvá asi tři týdny. Pak následuje výsun konstrukce tlačením dvou lisů na oba hlavní nosníky. Samotný výsun pole délky 50 m lze zrealizovat během jednoho dne. Až bude dokončena ocelová konstrukce mostu, bude stavba pokračovat betonováním desky. Tu bude zajišťovat samonosný betonářský vozík o délce 27 m. Předpokládá se, že vysunutí poslední části mostu bude hotovo do konce března. Václavický most je jen jedním z celkem 11 mostních objektů na celé 7,6 km dlouhé silnici. Jen o něco menší je most nad Bílým Kostelem, další kříží silnici z Pekařky do Václavic. Před Václavicemi v místě vytěžené pískovny bude křižovatka pro odbočení do Václavic. Na nynější obchvat Hrádku se silnice připojí u trafostanice. Rekonstrukce vozovek a chodníků čekají desítky ulic, které vloni velká voda poškodila. Počítá se i s obnovou a opevněním chodníku strženého s břehem nedaleko školky v Doníně. V některých ulicích už v zimních měsí - cích proběhla rekonstrukce kanalizace a vodovodu, kterou na své náklady provádí SVS resp. SčVaK. Truhlářskou, Prostřední, U Koruny, U Lávky, K Bytovkám, Růžovou a Vodní rekonstrukce ještě čeká. V souboru objektů určených k rekonstrukcím jsou i hráze na Kristýně. Opraveny budou i komunikace na hrázích, které budou řešeny tak, aby v případě potřeby umožnily hladký odtok vody. Do areálu na jihu tak již nebude přístup po mostku. Stejně tak bude řešena cyklostezka u Jachtklubu. Kromě administrativní přípravy rekonstrukcí čeká město ještě jeden úkol: v případě, že by na dotacích získalo očekávaných 145 mil. Kč, musí ve svém rozpočtu najít dalších asi 16 mil. Kč na vlastní podíl. Vít Štrupl Podle původních předpokladů měla být celá stavba dokončena do října letošního roku. Vzhledem k tomu, že ještě nebylo ukončeno majetkoprávní vypořádání s jedním z vlastníků pozemků pod novou silnicí a proti vyvlastňovacímu rozhodnutí bylo podáno odvolání, bude později dokon - čena i celá stavba, možná až v září Práce pokračují i na silničním propojení do Německa. Na polském území stavba opět pokračuje. K dokončení celé mezinárodní silnice bude chybět pouze hraniční most přes Nisu mezi Německem a Polskem, o jehož stavbě dosud nebylo rozhodnuto. Rada svazku měst Malý trojúhelník proto v březnu opětovně vyzvala odpovědné státní orgány k vyřešení mnoho let se táhnoucí situace. Vít Štrupl

5 Informace o sãítání lidu, domû a bytû Po deseti letech opět proběhne sčítání lidu. Okamžikem, ke kterému se data vyplňují, je půlnoc z 25. na 26. března Od 7. března začínají sčítací komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března Jak poznat sčítacího komisaře Sčítací komisař bude při roznosu formulářů nosit viditelně umístěný speciální průkaz sčítacího komisaře, kterým se na požádání prokáže společně s občanským průkazem při návštěvě v každé domácnosti. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete. Požádá Vás o potvrzení jejich převzetí formulářů podpisem. Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: On-line vyplnění a odeslání na internetu. Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzved - nout) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí) Okamžik, ke kterému se sčítá Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést. Ukončení sčítání Ať už se rozhodnete pro odevzdání vyplněných formulářů jakoukoliv cestou, je potřeba tak učinit do 14. dubna. Ochrana dat Všechny údaje zjištěné při sčítání podléhají velmi přísné ochraně podle Zákona o sčítání lidu, domů a bytů a Zákona o ochraně osobních údajů. Údaje mohou být využity výhradně ke statistickým účelům. Všechny osoby, které se podílejí na sběru a zpracování údajů, jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se sčítáním dozvěděly. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení sčítání. Novinky oproti minulému sčítání Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro sta - tistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici telefonní centrum (tel.: ) s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání. Proč sčítat? Získáme údaje, které se nedají zjistit jiným způsobem. Dáme budoucím generacím informace o našem způsobu života. Získáme informace o dalším vývoji populace. Budeme mít podle čeho se rozhodovat. Výsledky jsou důležité pro hasiče, plánování dopravní obslužnosti, kapacity škol, živnostníky a podnikatele při plánování rozvoje služeb, pro úřady práce pro zjištění rozložení kvalifikované pracovní síly. Možnost on-line sčítání v Hrádku nad Nisou Pokud nemáte doma počítač s připojením k internetu a chtěli byste formu - láře vyplnit on-line, můžete ve dnech března, dubna a dubna zdarma využít počítače v městské knihovně. Soukromí při vyplňování dat do internetového formuláře bude zajištěno pomocí přenosných paravanů. Obãané dluïí mûstu pfies 5 miliónû korun Nezaplacených poplatků za odpady, psy, pachtovné ani nezaplacených pokut se město nevzdá. Celková výše pohledávek města vůči občanům dosáhla ke konci roku Kč. V týdnu od rozesílal finanční odbor dlužníkům upomínky za dlužné částky za rok 2010 i roky předchozí. Je možné, že někdo pouze zapomněl poplatek zaplatit. Dlužníci proto mají na úhradu čas do Poté budou zbývajícím dlužníkům rozesílány platební výměry a částky budou vymáhány prostřednictvím exekutorského úřadu. Největší pohledávky má město na poplatcích za likvidaci komunálního odpadu, jde o více než 2,5 mil. Kč. Za přestupky dluží občané přes 800 tisíc Kč, za pronájem pozemků přes 400 tisíc Kč. Pohledávky ze smluv dosahují 960 tisíc Kč. Další pohledávky má město za poplatky za psy, hřbitovní poplatky a pokuty udělené městskou policií. Občané, kteří se nacházejí ve finanční tísni, mohou požádat o splátkový kalendář. K tomu je zapotřebí, dle zákona o správních poplatcích, uhradit na podatelně městského úřadu správní poplatek 400 Kč. Poté může být na finančním odboru sepsán splátkový kalendář. Splatnost poplatků za rok 2011 je pro poplatek za komunální odpad do , pro poplatek za psa do Vít Štrupl Po povodni pro vás opět otevíráme obchod POHODA Vše pro vaše bydlení Dovolujeme si vás pozvat na nákupy do obchodu POHODA Nabízíme lůžkoviny, deky, kapesníky, zabalovačky, pleny, ratanový nábytek, proutěné zboží, žaluzie, keramiku, doplňky atd. za bezkonkurenční ceny Prodejna: Dolní náměstí, Vodní 16, Hrádek nad Nisou Po Pá 9 17, So 9 11 Lůžkoviny: České povlečení Staněk Písek, bavlna: AKCE 218 Kč Textilní pleny á 20 Kč Textilní pleny s potiskem á 39 Kč Kapesníky Mileta 6 ks od 65 Kč Peřina + polštář silné: 490 Kč Peřina + polštář slabší: 440 Kč Naši dodavatelé: textil Staněk Písek, Charouzová Most, firma Hybner, kapesníky Mileta, Matějovský 5

6 6 bfiezen 2011 V Sasku se pfiílivu pracovní síly nebojí Dne od 11 hodin se sešli na radnici v Zittau na pracovním jednání svazku měst Malý trojúhelník zástupci projektové skupiny Bezpečnost v regionu Trojzemí. Zástupci vedení měst, bezpečnostních složek (hasiči, policie, městská policie) a úřadů práce tak měli možnost diskutovat o aktuálních i dlouhodobých záležitostech. Paní Zimmermannová informovala o komunikačním modelu v krizových situacích v rámci svazku měst Malý trojúhelník. Na základě konkrétních zkušeností byla vytvořena databanka kontaktů mezi krizovými štáby, hasičskými sbory i zástupci vedení měst, zástupci sekretariátů v rámci svazu měst. Jsou v ní k nalezení i nouzová telefonní čísla a čísla na lokální zástupce policejních složek, internetové stránky, kde je možné nalézt aktuální stavy vody v tocích i slovník hlavních obratů v krizové situaci. Jak se totiž vloni v srpnu ukázalo, předávání informací v rámci svazku měst je pro města mnohem efektivnější než spoléhání se na infor - mace zvenčí. Hlavní část referátu pana Martina Strundena, vedoucího referátu pro záležitosti cizinců a státní příslušnost, se týkala otevření trhu práce k Saské ministerstvo neočekává velkou migraci pracovníků k tomuto datu, informoval také, že v současné době je v Sasku nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Hovořilo se také o požadavku vzájemné uznatelnosti vzdělání v jednotlivých zemích, jednotném vzdělávacím pasu. Pan Olaf Töteberg, vrchní policejní rada, vedoucí Spolkové policejní inspekce v Ebersbachu, informoval o hlavních úkolech spolkové policie v regionu Trojzemí a o vývoji kriminality ve východním Sasku v letech se zaměřením na nepovolený vstup do země a krádeže automobilů přes hranice. Je třeba konstatovat, že v posledních letech klesá počet nelegálních vstupů migrantů, což je spojeno jednak se snížením atraktivity Německa jako cílové destinace a také s tím, že s rozšířením EU na východ v roce 2004 se část těchto osob stalo členy EU. Ukázal na statistické údaje, na zvýšené vnímání kriminality v hraničním regionu, existenci společných přeshraničních týmů a úzkou spolupráci mezi jedno - tlivými složkami. Problém vidí v tom, že neexistuje jednotná komunikační síť nejen mezi jednotlivými policejními složkami, ale ani mezi složkami integrovaného systému. Ukázal i na legislativní nemožnost přeletu vrtulníků přes hranice při záchranných akcích. Naopak ukázal na možnost pronásledování pachatele přes hranice a jeho dopadení na území cizích států. Hrádek n. N. pfievzal na rok pfiedsednictví svazku tfií mûst Potřinácté se v desetileté historii svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia Hrádek nad Nisou Zittau sešla společná rada. Zabývala se rozpočtem svazku na letošní rok, dopravním propojením v Trojzemí a komunikací mezi městy v případě krizových situací. Tímto zasedáním také skončilo rok trvající předsednictví Žitavy a bylo předáno do Hrádku nad Nisou. Nisou Martin Půta komunikační manuál v krizových situacích, který by měl sloužit krizovým štábům a zástupcům měst k rychlé výměně informací. Dalšímu rozvinutí tohoto dokumentu se bude věnovat projektová skupina Bezpečnost v Trojzemí. Během povodní v srpnu 2010 putovala z Německa pomoc jak do Bogatynie, tak do Hrádku nad Nisou. Všechny organizace i jednotlivci, kteří se na ní podíleli prostřednictvím města Zittau, obdrželi od starostů těchto tří měst děkovný dopis. Tento také symbolicky, v zastoupení za ostatní zachraňující, přebrali zástupci zásahové jednotky letky spolkové policie Blumberk, kteří vrtulníky zachraňovali obyvatele Bogatynie. V závěru zasedání společné rady převzalo předsednictví na další období město Hrádek nad Nisou a prezidentem svazku se stal jeho starosta Martin Půta. Hrádek nad Nisou bude tedy v příštích měsících koordinovat jak přípravu projektů, které by měly zmírnit následky povodní, tak chystat i přípravy oslav deseti let trvání svazku měst Malý trojúhelník, které vyvrcholí Dalším společným úkolem je příprava mi - strovství Evropy seniorů v lehké atletice, které se uskuteční v srpnu 2012 na sportovištích všech tří měst. ThMgr. Hedvika Zimmermannová, Mgr. Vít Štrupl V rozpočtu svazku měst na rok 2011 byla mimo prostředky na práci projektových skupin vyhrazena i částka na nový mostek přes Oldřichovský potok na Bodu Trojzemí, který odnesla loňská povodeň. Počítá se také s pořádáním tradičních společných akcí, jako je Evropská pouť nebo Slavnosti Trojzemí. V loňském roce proběhly v Hrádku nad Nisou a Bogatynii komunální volby, a tak proběhlo i představení nových radních, kteří zastupují svá města ve Společné radě svazku měst Malý trojúhelník. Primátor Žitavy Arnd Voigt přednesl zprávu o činnosti za minulé období a diskutovalo se i o společných projektech, které byly podány jednotlivými partnery. Problém, který trápí všechna města a brání jejich dalšímu rozvoji, je nedokončená výstavba komunikace B178/R 35. Rada svazku proto opětovně svým usnesením vyzvala kompetentní orgány, aby v co nej - kratší době řešily stavbu mostu přes Lužickou Nisu mezi Německem a Polskem. Velkým tématem byla i ochrana obyvatel před přírodními katastrofami, na základě zkušenosti z povodní 2010 představil starosta Hrádku nad

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy roãník 19, ãíslo fiíjen 2010 10 cena 12 Kã Koncerty pro Hrádek vynesly bezmála 200 tisíc Největší akcí letošního hrádeckého léta se místo městských slavností stal koncert Díky vám jsme nad vodou. Nabitý

Více

V březnovém čísle: Zadlužení města Oprava koryta Nisy Literární soutěž Klub mládeže Festival filmů Program kina Kalendárium Příloha: Toulání časem

V březnovém čísle: Zadlužení města Oprava koryta Nisy Literární soutěž Klub mládeže Festival filmů Program kina Kalendárium Příloha: Toulání časem roãník 21, ãíslo bfiezen 2012 cena 12 Kã 3 Jízdní fiády doznaly zmûn S pravidelnou změnou jízdních řádů ke 4. březnu přibylo několik nových spojů. Společnost KORID, která je krajským koordinátorem veřejné

Více

Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? roãník 16, ãíslo. ãerven 2007

Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? roãník 16, ãíslo. ãerven 2007 roãník 16, ãíslo ãerven 2007 6 cena 10 Kã Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? Odpověď na otázku se můžete dozvědět na výstavce, která byla instalována u Chrámu Pokoje. V rámci projektu Intenzifikace tříděného

Více

Koukají na nás správnû? roãník 19, ãíslo ãerven 2010

Koukají na nás správnû? roãník 19, ãíslo ãerven 2010 roãník 19, ãíslo ãerven 2010 6 cena 12 Kã Koukají na nás správnû? Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Hrádku n. N. Dne 3. června se v Hrádku nad Nisou ve všech mateřských školách uskutečnilo

Více

Jeden svût mífií popáté i do Hrádku

Jeden svût mífií popáté i do Hrádku roãník 19, ãíslo bfiezen 2010 3 cena 12 Kã Jeden svût mífií popáté i do Hrádku Po roce se do Hrádku nad Nisou vrací mezinárodní festival filmů o lidských právech Jeden svět. Jedná se již o 5. ročník, který

Více

roãník 23, ãíslo duben 2014 cena 12 Kã

roãník 23, ãíslo duben 2014 cena 12 Kã roãník 23, ãíslo duben 2014 cena 12 Kã 3 4 Promûny hrádeck ch hfibitovû Místa posledního odpočinku našich bližních si zaslouží pravidelnou péči a údržbu. V Hrádku nad Nisou se v posledních letech každým

Více

V březnovém čísle: roãník 16, ãíslo

V březnovém čísle: roãník 16, ãíslo roãník 16, ãíslo bfiezen 2007 3 kolky v Hrádku a ve VáclavicíchV se chystají na zápis Zatímco budoucí prvňáčci už jsou do škol zapsáni, mateřské školky a jejich nové žáky zápis teprve čeká. Po několik

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

roãník 19, ãíslo ãervenec, srpen 2010

roãník 19, ãíslo ãervenec, srpen 2010 roãník 19, ãíslo ãervenec, srpen 2010 7 8 cena 12 Kã Hrádecká malá kopaná = hrádecké malé narozeniny Letos mi je 38. V době, kdy v Hrádku nad Nisou začala malá kopaná, jsem nastupoval do 3. třídy základní

Více

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008 roãník 17, ãíslo únor 2008 2 cena 12 Kã Hrádek se rozrûstá... Přestože v loňském roce se v našem městě narodilo o 11 dětí méně proti roku 2006, v celkových počtech se Hrádek nad Nisou opět posunul výše.

Více

Podpofite hrádeck vánoãní strom v soutûïi

Podpofite hrádeck vánoãní strom v soutûïi roãník 20, ãíslo prosinec 2011 12 cena 12 Kã Podpofite hrádeck vánoãní strom v soutûïi Sice zatím chybí sníh, který by kouzelné atmosféře hrádeckého Horního náměstí ještě pomohl, ale i tak jsou vánoční

Více

Den starosty PF 2009. V lednovém čísle: roãník 18, ãíslo leden 2009. Velká zasedací místnost Městského úřadu v Hrádku nad Nisou

Den starosty PF 2009. V lednovém čísle: roãník 18, ãíslo leden 2009. Velká zasedací místnost Městského úřadu v Hrádku nad Nisou roãník 18, ãíslo leden 2009 1 cena 12 Kã PF 2009 Vážení čtenáři a čtenářky HRÁDECKA, milí Hradečáci, před několika dny začal nový rok 2009, který je jako každý nový rok očekáván s nadějemi, představami

Více

roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã

roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã 5 V květnovém čísle: Příspěvkový program Oprava Podstávkového domu Běh Císařským údolím Společnou Cestou Ostrov Života Volejbalové přátelství Příloha: Toulání časem

Více

Nový terminál veřejné dopravy

Nový terminál veřejné dopravy Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 7 8 ročník 14 cena 10 Kč červenec srpen 2005 Vyberme budoucí podobu náměstí O tom, jak by mělo vypadat Horní náměstí se již diskutovalo mnohokrát. I v HRÁDECKU

Více

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 3 ročník 14 cena 10 Kč březen 2005 Třídění odpadu se začíná dařit V předminulém roce se město připojilo do systému společnosti Ekokom, která zajišťuje vyplácení

Více

Czech POINT na mûstském úfiadû

Czech POINT na mûstském úfiadû roãník 16, ãíslo prosinec 2007 12 cena 10 Kã Jen pár dnû chybí do Vánoc i když měřeno výklady obchodů, a zejména nákupních center, to platí už téměř dva měsíce. Každý z nás má svá přání, každý svou představu,

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

DluÏníci poplatkû za odpad zatûïují mûstsk rozpoãet. Rekonstrukce vefiejného osvûtlení si na sebe vydûlá

DluÏníci poplatkû za odpad zatûïují mûstsk rozpoãet. Rekonstrukce vefiejného osvûtlení si na sebe vydûlá roãník 22, ãíslo ãervenec srpen 2013 cena 12 Kã 7 8 Rekonstrukce vefiejného osvûtlení si na sebe vydûlá Náklady na energie tvoří značnou část nejen domácích, ale i dalších rozpočtů. Přesto, že je nyní

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Zemědělství už zase přitahuje

Zemědělství už zase přitahuje Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 10 ročník 14 cena 10 Kč říjen 2005 V MŠ Oldřichovská je logopedická poradna Smutným, ale prokázaným faktem poslední doby je, že neustále přibývá dětí s vadami

Více

města Hrádek nad Nisou.

města Hrádek nad Nisou. ãervenec/srpen 2006 7/8 Víla Nisa pfiivezla do Hrádku své poselství V neděli 25. června dorazila kolem poledního do Hrádku flotila v čele s plavidlem víly Nisy. Ta se na svou pouť vydala už v pátek v Nové

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Starý dvůr město vrátí 9 milionů

Starý dvůr město vrátí 9 milionů Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 6 ročník 14 cena 10 Kč červen 2005 Děti dostaly dárek ke e dni dětí Na konci května vyrostly nové dětské atrakce v několika částech města. Tou největší je hrad

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Přijďte si zabruslit do nové haly. Tajemník: Centralizace úřadu

Přijďte si zabruslit do nové haly. Tajemník: Centralizace úřadu Zveme občany do nově otevřeného Sportoviště pro lední sporty v Tyršově ulici na první veřejné bruslení 2. a 3. března od 9.00 do 20.00. Podrobnosti na www.jihlava.cz. Lubomír Dohnal Tajemník: Centralizace

Více

první písemné zmínky o Otrokovicích

první písemné zmínky o Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 18. února 2011 číslo 2 - ročník 21 zdarma - neprodejné 870 let první písemné zmínky o Otrokovicích Informace ke sčítání lidu strana 5, 6 a 7 Rada města vytáhla do boje

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více