Jeden svût nabídne zajímavé filmy i hosty. V březnovém čísle: roãník 20, ãíslo bfiezen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeden svût nabídne zajímavé filmy i hosty. V březnovém čísle: roãník 20, ãíslo bfiezen 2011"

Transkript

1 roãník 20, ãíslo bfiezen cena 12 Kã Jeden svût nabídne zajímavé filmy i hosty V týdnu na přelomu března a dubna se Hrádek nad Nisou stane jedním z 34 českých měst, kde bude probíhat festival dokumentárních filmů Jeden svět. Šestý ročník festivalu v Hrádku využije nedávno otevřené prostory Multifunkčního centra Trojzemí a celý program se ze Základní školy Lidická přesune tam. Organizačně se na festivalu podílejí obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, Brána Trojzemí a p. učitel Radim Dudek ze ZŠ Lidická. Festival letos zahájíme koncertem akustického dua Deši. Netradiční souhra exotického, i když v Čechách ne zcela neznámého australského hudebního nástroje didgeridoo, a barytonsaxofonu, resp. klarinetu, spojuje nejen dva hudební světy. Koncert začne 28. března v Na něj naváže první beseda a filmové představení. Hostem prvního večera bude Jan Farský, poslanec Parlamentu ČR a starosta Semil. Je jedním z těch nových poslanců, kteří se do Poslanecké sněmovny dostali díky akci křížkování z posledního místa kandidátky. Řeč povedeme na téma korupce, ale nebudeme se bránit ani jiným dotazům účastníků. Filmem prvního večera bude dokument Vše pro dobro světa a Nošovic. Festival bude pokračovat projekcemi ve středu, v pátek a dvěma sobotními filmy. V pátek, kdy budeme promítat film o zemětřesení na Haiti, přijede jako host k diskuzi osoba z nejpovolanějších Jaromír Dolanský, externí poradce organizace Hand for Help, která na Haiti odvedla kus dobré práce. Součástí festivalu Jeden svět v Hrádku bude prodej Fair Trade výrobků z Namibie. Pokračování na straně 8 V březnovém čísle: Změna ranních spojů informace o sčítání lidu Svazek tří měst Senior Park Lužická padesátka Kulturní kalendář Příloha: O skalních pánech 2 Rozsáhlé opravy komunikací zaãnou je tû letos Škody na majetku města po loňských povodních přesáhly čtvrt miliardy korun. Většina z nich vznikla na vozovkách, chodnících a mostech. Sliby politiků, které zazněly bezprostředně po povodních, zdá se, budou naplněny stát do značné míry přispěje na odstraňování škod. Pro obce a města to znamená několik úkolů: do konce února musely podat žádosti o dotace na odstranění těchto škod, bude potřeba připravit množství projektové dokumentace a vybrat zhotovitele staveb a také zajistit vlastní podíl na opravy ve výši 10 %. Pokud jde o Hrádek nad Nisou, všechny nahlášené škody na komunikacích přesáhly 214 mil. Kč. Vzhledem k prostředkům vyčleněným ve státním rozpočtu na dotace na odstraňování povodňových škod lze očekávat, že nebudou nahlášené škody kryté v plné výši. Většina jich ale odstraněna bude. Rozsah rekon strukcí závisí i na tom, zda se podaří výběrem zhotovitele ušetřit, a na tom, jak budou dotace využívat ostatní obce. Město Hrádek nad Nisou zpracovalo a podalo do konce února 12 žádostí v celkové výši 214 mil. Kč. V těchto dnech se již připravují projektové dokumentace pro stavební povolení a probíhá výběr technického dozoru investora. Pokračování na straně 4 Pfies Václavickou pfiehradu se vysouvá unikátní most Stavba silnice z Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou je nejen pro Hrádek nad Nisou dlouho očekávanou. Na její dokončení si ještě počkáme. Zatímco u Bílého Kostela se zdá, že nepokračuje, ti, kteří jezdí do Václavic, se stávají svědky výstavby nejdelšího mostu na celé silnici. Vzhledem k tomu, že jde o přemostění přehrady, je stavěn v regionu dosud nevyužitou technologií. Tato technologie zaručuje minimální zásah do okolí budovaného mostu a současně neomezuje provoz na silnici Václavice Grabštejn. Trasa nové silnice na začátku Václavic překračuje silnici od Hrádku nad Nisou, Václavický potok i na něm ležící přehradu. Přes poměrně široké údolí je stavěn most o celkové délce 247 m. Skládá se z pěti polí o délkách m. Kromě krajních opěr most budou podpírat čtyři mezilehlé pilíře o výškách m. Dva z nich se nacházejí v prostoru přehrady, takže pro jejich zhotovení bylo nutné vybudovat nejdříve pažené jímky. Nejzajímavější na celé stavbě je její postup: přes údolí se postupně vysouvá ocelová konstrukce, která bude následně vybetonována. Jednotlivá pole se skládají z ocelových nosníků o výšce 2,5 metru. Celá ocelová konstrukce váží okolo 700 tun. V mostárně jsou proto vyráběny jednotlivé dílce do délky 15 metrů. Ty jsou dopraveny na stavbu, sestaveny a svařeny do pole o délce asi 50 m. Pokračování na straně 4 Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na tel./fax: nebo písemně na MěÚ, paní Vinšová. Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová podoba časopisu vychází na Uzávěrka dubnového čísla je Časopis se objeví na pultech prodejen okolo

2 2 bfiezen 2011 Informace z radnice Usnesení rady mûsta 3. schůze rady města 3. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 2. února, se zabývala těmito záležitostmi: schválila uzavření smlouvy na daňové a ekonomické poradenství se společností KODAP, s. r. o. schválila úhradu platebního výměru včetně penále za porušení rozpoč - tové kázně u projektu Region informačních technologií ve výši Kč Finančnímu úřadu v Liberci schválila navrženou organizační změnu s účinností od , tj. snížení pracovníků městského úřadu Hrádek nad Nisou o 1 pracovníka referent podatelny odboru správního a sociálního schválila bezúplatné užívání Klubu Florián pro organizaci Svaz Němců v regionech Liberec, Lužice místní organizace v Hrádku nad Nisou na 4 kulturní akce v roce 2011, a to formou poskytnutí nepeněžního plnění dle podané žádosti uložila odboru investic a majetku oslovit firmy a předložit radě města předběžné náklady na opravu kapličky na Uhelné (zakonzervování, zastřešení) schválila podání žádosti o prodloužení termínu pro předložení podkladů pro uzavření smluv na projekt Instalace solárních soustav na objektech MŠ Liberecká a DPS Žitavská a projekt Zateplení MŠ Liberecká vzala na vědomí obdržení rozhodnutí o dotaci na akci Hrádek nad Nisou 8 bytových jednotek (povodňové domky) ve výši 8 mil Kč v roce 2010 a 1,2 mil. Kč pro rok 2011 vzala na vědomí obdržení registračního listu akce Park v Oldřichově na Hranicích a vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování tohoto projektu v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) z prostředků státního fondu životního prostředí (SFŽP) ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů. Komentář: další dotaci ve výši 70 % způsobilých výdajů na akci obdrží město z evropských fondů. vzala na vědomí obdržení registračního listu akce Městský park: rekonstrukce parku v ulici generála Svobody a vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování tohoto projektu v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) z prostředků státního fondu životního prostředí (SFŽP) ve výši 5 %. Komentář: další dotaci ve výši 70 % způsobilých výdajů na akci obdrží město z evropských fondů. schválila vypsání výzvy k podání nabídek na zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na doplňující průzkumy a rozbory pro Územní plán města Hrádek nad Nisou schválila pro realizaci stavebních oprav objektu kina prostor pekařství firmu služby DELTA, spol. s r. o., za cenu Kč vč. DPH schválila firmu B&F, spol. s r. o., pro realizaci akce ZŠ Donín oprava vstupního schodiště povodně za cenu Kč vč. DPH souhlasila se zakoupením 2 ks dopadových žíněnek rozměr 300x200x40 cm v ceně Kč/ks vč. DPH do sokolovny doporučila zastupitelstvu města nabídnout vlastníkům pozemků pod nemovitostmi, které byly po povodni v srpnu 2010 zdemolovány, odkoupení pozemků za 100Kč/m 2. pověřila starostu města jednáním s majiteli pozemků u silnice I/13 v lokalitě Hrádek nad Nisou ohledně přípravy výstavby akce Průmyslová zóna Oldřichov servisní zóna schválila spolupráci mezi městem Hrádek nad Nisou a Autoklubem Hrádek nad Nisou při pořádání akce Rally Lužické hory 2011 a uložila vedoucí finančního odboru projednat potřebné žádosti o zábory veřej - ného prostranství a následně předložit radě města ke schválení vzala na vědomí žádost Českých drah o pomoc při zajištění dohledu a bezpečnosti a žádost o svolání oficiální schůzky týkající se neutěšeného stavu budovy hrádeckého nádraží ze strany města Hrádek n. N. schválila projektový záměr na vybudování povodňového monitorovacího varovného systému města Hrádek n. N. schválila vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace jednostupňové provedení ve stupni DSP a DZS na akci Rekonstrukce ul. Smetanova. 4. schůze rady města 4. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 16. února, se zabývala těmito záležitostmi: schválila záměr užívání celého prostranství Hasičské louky za účelem hostování lunaparku pana Josefa Novotného v rámci akce Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť v roce 2011 dle předložené nabídky, kdy si zajistí užívání veřejného prostranství na své náklady. Schválila společnost Brána Trojzemí, o. p. s., jako příjemce nabízeného sponzorského daru od pana Josefa Novotného ve výši Kč v hotovosti a slevových vstupenek pro děti z předškolních zařízení, dále pak pověřuje tuto společnost distribucí slevových vstupenek. Schválila záštitu a spolupořadatelství města Hrádek nad Nisou při zajištění akce Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť v roce 2011, kdy zároveň bere na vědomí, že hlavním organizátorem této akce je společnost Brána Trojzemí, o. p. s. schválila finanční příspěvek ve výši Kč ZŠ Lidická na reprezentaci školy a města na evropském finále IEF 2011 v Moskvě schválila vyhlášení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele žádosti o dotaci v rámci projektového záměru Povodňový výstražný systém města schválila vyhlášení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele žádosti o dotaci v rámci projektového záměru Ochrana zdraví a majetku obyvatel měst Hrádek n. Nisou a Zittau před krizovými událostmi schválila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzkum město Hrádek nad Nisou očima obyvatel vítězného uchazeče Tima Liberec za celkovou cenu Kč vč. DPH dle podané nabídky doporučila zastupitelstvu města prodej bytových jednotek včetně podílu na společných částech domu a pozemku a příslušenství v č. p. 321, Lidická, Hrádek nad Nisou dosavadním nájemcům za cenu znaleckého posudku a pověřila odbor investic a správy majetku zadáním zpracování prohlášení vlastníka a znaleckého posudku souhlasila s postupnou změnou sazby nájemného ve zdrav. středisku č. p. 225, Tovární od schválila zveřejnění výzvy k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ T. G. Masaryka oprava učebny chemie souhlasila se vstupem na pozemky za účelem odstranění povodňových škod v těchto termínech ukončení prací SčVK: U Koruny, Prostřední, Truhlářská a K Bytovkám do , Legionářská do , Hartavská a Donínská do schválila odkup parkovacího automatu TicketLine 2001 PSA 2 umístěného na Horním náměstí, od fa. Kristýna, a. s., za cenu stanovenou na Kč + DPH vzala na vědomí předložený návrh smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Hrádek nad Nisou a Pískovnami Hrádek, a. s. doporučila zastupitelstvu města schválit záměr přestavby objektu kina v Hrádku nad Nisou (ulice 1. máje, č. p. 428) dle návrhu Ing. Arch. Davida Projektového ateliéru DAVID z ledna 2011 tedy přestavba na 10 sociálních bytů doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje objektu č. p. 428 včetně zastavěného pozemku č. 625 o výměře 951 m 2 v k. ú. Hrádek nad Nisou za minimální cenu 2,5 mil Kč. a přilehlých pozemků 626/1 o výměře 685 m 2 a 629/1 o výměře 219 m 2 za cenu dle IP (350 Kč/m 2 celkem Kč) a za dodržení následujících podmínek: a) Přidělování nájemních bytů po dobu 10 let od pravomocného uvedení objektu do užívání po dokončení rekonstrukce bude v kompe - tenci města Hrádek nad Nisou. b) Nebytové prostory bude mít město Hrádek nad Nisou pronajaty na dobu 20 let od pravomocného uvedení do užívání za smluvní nájem obvyklý v čase a místě s možností pronájmu třetí osobě. c) Prodej proběhne formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která bude naplněna po získání pravomocného stavebního povolení na přestavbu na sociální byty. schválila výběr zhotovitele na veřejnou zakázku Odborné a organizační zajištění zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky Oprava ulic a mostů po povodních 2010 firmu Compet Consult, s. r. o., za nejvýše přípustnou cenu bez DPH 540 tis. Kč (27 objektů/20 tis Kč) s DPH 648 tis. Kč schválila rozmístění kontejnerů na drobný elektroodpad (červená barva) ke dni odvolala na vlastní žádost Dagmar Škublovou z funkce ředitelky Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou. Pracovní poměr Dagmar Škublové končí vzala na vědomí informaci o přijetí města Hrádek nad Nisou do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.

3 3 Ekonomické okénko Daňový kalendář (neobsahuje daně spotřební, energetické a biopaliva) daň z příjmu odvod čtvrtletní zálohy na daň sociální pojištění odvod zálohy OSVČ za únor 2011 odvod pojistného za zaměstnance za únor 2011 zdravotní pojištění odvod pojistného za zaměstnance za únor 2011 daň z příjmu odvod sražených záloh ze závislé činnosti za únor daň z přidané hodnoty přiznání + odvod za únor daň z příjmu odvod daně vybírané srážkou za únor 2011 přiznání + odvod za rok 2010 nebo doložení odkladu (poradce) zdravotní pojištění odvod zálohy OSVČ za březen 2011 Mapa nájemného Ministerstvo pro místní rozvoj včera představilo projekt nazvaný Mapa nájemného. Soud bude k mapě přihlížet při soudních sporech o výši nájmu. Mapa je zatím naplněna z 10 % a letos bude postupně doplňována. Mapa je k dispozici na stránkách ministerstva Prodloužení záruční lhůty Od se na zboží vyrobené na zakázku bude vztahovat stejná záruční lhůta jako při každém jiném prodeji v obchodě, tedy 24 měsíců. Dosud byla u věci zhotovené na zakázku záruka pouhých 6 měsíců. Úspory na účtech dětí Nejvyšší soud vydal počátkem února rozhodnutí, že úspory na účtech svých dětí v žádném případě nemohou rodiče považovat za své peníze. I v případě, že určitou částku sami naspořili, nemají na peníze právo a po dosažení zletilosti musí úspory včetně všech výnosů vydat dítěti. Se zmûnou jízdních fiádû se mûní ranní spoje o víkendech K termínu 1. změny jízdních řádů 2010/2011 s platností od 6. března 2011 dochází na železniční trati 089 v úseku Hrádek nad Nisou Liberec k následující úpravě provozu o víkendech v ranních hodinách: Vlak s odjezdem v 4.35 z Hrádku n. Nisou (Liberec 4.58) pojede denně (dosud pouze v pracovní dny). Vlak s odjezdem v 5.02 z Hrádku n. Nisou (Liberec 5.26) pojede pouze v pracovní dny (dosud denně). Vlak s odjezdem v 5.32 z Hrádku n. Nisou (Liberec 5.56) pojede v úseku Hrádek n. Nisou Liberec denně (dosud pouze v pracovní dny). U prvního vlaku dopravce umožní přepravu cestujících, protože z provozních důvodů vlak do Liberce stejně jezdil. V dalších dvou případech pak dochází k lepšímu rozložení a zpravidelnění nabídky vlak pojede i v tomto časovém období o víkendu každou hodinu. MASÁÎE KLASICKÁ, LYMFATICKÁ, LÁVOVÉ KAMENY 50% sleva platí do konce března 2011 Dárkové poukazy Info a objednávky na tel Strmá 353, Donín, Hrádek nad Nisou âervené kontejnery lidem usnadní tfiídûní drobného elektroodpadu a baterií V Hrádku nad Nisou přibyla další možnost, jak zabránit vyhazování drobných elektrozařízení a baterií na skládku. Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, totiž v ulicích města k tomuto účelu rozmístila osm speciálních kontejnerů. Jde o další krok, jak občanům usnadnit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou. Kontejnery byly umístěny na stávající stanoviště: Hrádek sídl. Liberecká, Hrádek Pod Tratí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá, Oldřichov, Václavice, Donín Donínská ul. Na třech stanovištích přibyly ještě nádoby na tetra - paky, na jednom kontejner na textil. Třídění elektroodpadu se u nás zlepšuje každým rokem. Jestliže v roce 2006 každý občan ČR průměrně odevzdal k recyklaci zhruba půl kilogramu nepotřebných elektrozařízení, loni už to bylo více než 4,5 kg, tedy devítinásobek. Stálým problémem však zůstávají drobné spotřebiče jako mobilní telefony, kalkulačky, elektrické hračky apod., které lidé kvůli malým rozměrům stále spíše házejí do popelnice nebo je v případě mobilů skladují doma. Z našeho průzkumu vyplývá, že lidé považují tradiční sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V důsledku pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má například více než polovina elektrických hraček, vysvětluje regionální zástupce společnosti ASEKOL pro Liberecký a Ústecký kraj Iva Červená. Kontejnery, které ASEKOL v Hrádku nad Nisou rozmístil, mají i spe ciální kapsu určenou na baterie. Přestože naše společnost sběr baterií přímo nezajišťuje, díky dostupné technologii jsme se od začátku letošního roku rozhodli kontejnery využít i k tomuto účelu. Lidé dosud příliš nedokáží odlišit baterie od elektroodpadu a házeli je i do našich sběrných nádob. Kapsu jsme použili již v několika městech a velmi se osvědčila, vysvětluje Červená. Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30x50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Větší elektrozařízení například televizory mohou občané i nadále odevzdávat na sběrných dvorech nebo při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus. Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob, hradí ASEKOL.

4 4 bfiezen 2011 Rozsáhlé opravy komunikací zaãnou je tû letos Dokončení ze strany 1 Finančně nejnáročnější budou opravy mostů. Demolici čeká most u Nývltů v Doníně, který nahradí zcela nový most bez pilířů. Zcela nová bude také lávka pro pěší u Koruny. Konstrukce obou nových mostů přispěje ke zprůtočnění koryta řeky. Menší oprava čeká i most u Wienerů. Pfies Václavickou pfiehradu se vysouvá unikátní most Dokončení ze strany 1 Následně jsou usazeny do výsuvné dráhy, zkompletovány a spojeny s již vysunutou konstrukcí mostu. Tato operace trvá asi tři týdny. Pak následuje výsun konstrukce tlačením dvou lisů na oba hlavní nosníky. Samotný výsun pole délky 50 m lze zrealizovat během jednoho dne. Až bude dokončena ocelová konstrukce mostu, bude stavba pokračovat betonováním desky. Tu bude zajišťovat samonosný betonářský vozík o délce 27 m. Předpokládá se, že vysunutí poslední části mostu bude hotovo do konce března. Václavický most je jen jedním z celkem 11 mostních objektů na celé 7,6 km dlouhé silnici. Jen o něco menší je most nad Bílým Kostelem, další kříží silnici z Pekařky do Václavic. Před Václavicemi v místě vytěžené pískovny bude křižovatka pro odbočení do Václavic. Na nynější obchvat Hrádku se silnice připojí u trafostanice. Rekonstrukce vozovek a chodníků čekají desítky ulic, které vloni velká voda poškodila. Počítá se i s obnovou a opevněním chodníku strženého s břehem nedaleko školky v Doníně. V některých ulicích už v zimních měsí - cích proběhla rekonstrukce kanalizace a vodovodu, kterou na své náklady provádí SVS resp. SčVaK. Truhlářskou, Prostřední, U Koruny, U Lávky, K Bytovkám, Růžovou a Vodní rekonstrukce ještě čeká. V souboru objektů určených k rekonstrukcím jsou i hráze na Kristýně. Opraveny budou i komunikace na hrázích, které budou řešeny tak, aby v případě potřeby umožnily hladký odtok vody. Do areálu na jihu tak již nebude přístup po mostku. Stejně tak bude řešena cyklostezka u Jachtklubu. Kromě administrativní přípravy rekonstrukcí čeká město ještě jeden úkol: v případě, že by na dotacích získalo očekávaných 145 mil. Kč, musí ve svém rozpočtu najít dalších asi 16 mil. Kč na vlastní podíl. Vít Štrupl Podle původních předpokladů měla být celá stavba dokončena do října letošního roku. Vzhledem k tomu, že ještě nebylo ukončeno majetkoprávní vypořádání s jedním z vlastníků pozemků pod novou silnicí a proti vyvlastňovacímu rozhodnutí bylo podáno odvolání, bude později dokon - čena i celá stavba, možná až v září Práce pokračují i na silničním propojení do Německa. Na polském území stavba opět pokračuje. K dokončení celé mezinárodní silnice bude chybět pouze hraniční most přes Nisu mezi Německem a Polskem, o jehož stavbě dosud nebylo rozhodnuto. Rada svazku měst Malý trojúhelník proto v březnu opětovně vyzvala odpovědné státní orgány k vyřešení mnoho let se táhnoucí situace. Vít Štrupl

5 Informace o sãítání lidu, domû a bytû Po deseti letech opět proběhne sčítání lidu. Okamžikem, ke kterému se data vyplňují, je půlnoc z 25. na 26. března Od 7. března začínají sčítací komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března Jak poznat sčítacího komisaře Sčítací komisař bude při roznosu formulářů nosit viditelně umístěný speciální průkaz sčítacího komisaře, kterým se na požádání prokáže společně s občanským průkazem při návštěvě v každé domácnosti. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete. Požádá Vás o potvrzení jejich převzetí formulářů podpisem. Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: On-line vyplnění a odeslání na internetu. Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzved - nout) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí) Okamžik, ke kterému se sčítá Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést. Ukončení sčítání Ať už se rozhodnete pro odevzdání vyplněných formulářů jakoukoliv cestou, je potřeba tak učinit do 14. dubna. Ochrana dat Všechny údaje zjištěné při sčítání podléhají velmi přísné ochraně podle Zákona o sčítání lidu, domů a bytů a Zákona o ochraně osobních údajů. Údaje mohou být využity výhradně ke statistickým účelům. Všechny osoby, které se podílejí na sběru a zpracování údajů, jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se sčítáním dozvěděly. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení sčítání. Novinky oproti minulému sčítání Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro sta - tistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici telefonní centrum (tel.: ) s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání. Proč sčítat? Získáme údaje, které se nedají zjistit jiným způsobem. Dáme budoucím generacím informace o našem způsobu života. Získáme informace o dalším vývoji populace. Budeme mít podle čeho se rozhodovat. Výsledky jsou důležité pro hasiče, plánování dopravní obslužnosti, kapacity škol, živnostníky a podnikatele při plánování rozvoje služeb, pro úřady práce pro zjištění rozložení kvalifikované pracovní síly. Možnost on-line sčítání v Hrádku nad Nisou Pokud nemáte doma počítač s připojením k internetu a chtěli byste formu - láře vyplnit on-line, můžete ve dnech března, dubna a dubna zdarma využít počítače v městské knihovně. Soukromí při vyplňování dat do internetového formuláře bude zajištěno pomocí přenosných paravanů. Obãané dluïí mûstu pfies 5 miliónû korun Nezaplacených poplatků za odpady, psy, pachtovné ani nezaplacených pokut se město nevzdá. Celková výše pohledávek města vůči občanům dosáhla ke konci roku Kč. V týdnu od rozesílal finanční odbor dlužníkům upomínky za dlužné částky za rok 2010 i roky předchozí. Je možné, že někdo pouze zapomněl poplatek zaplatit. Dlužníci proto mají na úhradu čas do Poté budou zbývajícím dlužníkům rozesílány platební výměry a částky budou vymáhány prostřednictvím exekutorského úřadu. Největší pohledávky má město na poplatcích za likvidaci komunálního odpadu, jde o více než 2,5 mil. Kč. Za přestupky dluží občané přes 800 tisíc Kč, za pronájem pozemků přes 400 tisíc Kč. Pohledávky ze smluv dosahují 960 tisíc Kč. Další pohledávky má město za poplatky za psy, hřbitovní poplatky a pokuty udělené městskou policií. Občané, kteří se nacházejí ve finanční tísni, mohou požádat o splátkový kalendář. K tomu je zapotřebí, dle zákona o správních poplatcích, uhradit na podatelně městského úřadu správní poplatek 400 Kč. Poté může být na finančním odboru sepsán splátkový kalendář. Splatnost poplatků za rok 2011 je pro poplatek za komunální odpad do , pro poplatek za psa do Vít Štrupl Po povodni pro vás opět otevíráme obchod POHODA Vše pro vaše bydlení Dovolujeme si vás pozvat na nákupy do obchodu POHODA Nabízíme lůžkoviny, deky, kapesníky, zabalovačky, pleny, ratanový nábytek, proutěné zboží, žaluzie, keramiku, doplňky atd. za bezkonkurenční ceny Prodejna: Dolní náměstí, Vodní 16, Hrádek nad Nisou Po Pá 9 17, So 9 11 Lůžkoviny: České povlečení Staněk Písek, bavlna: AKCE 218 Kč Textilní pleny á 20 Kč Textilní pleny s potiskem á 39 Kč Kapesníky Mileta 6 ks od 65 Kč Peřina + polštář silné: 490 Kč Peřina + polštář slabší: 440 Kč Naši dodavatelé: textil Staněk Písek, Charouzová Most, firma Hybner, kapesníky Mileta, Matějovský 5

6 6 bfiezen 2011 V Sasku se pfiílivu pracovní síly nebojí Dne od 11 hodin se sešli na radnici v Zittau na pracovním jednání svazku měst Malý trojúhelník zástupci projektové skupiny Bezpečnost v regionu Trojzemí. Zástupci vedení měst, bezpečnostních složek (hasiči, policie, městská policie) a úřadů práce tak měli možnost diskutovat o aktuálních i dlouhodobých záležitostech. Paní Zimmermannová informovala o komunikačním modelu v krizových situacích v rámci svazku měst Malý trojúhelník. Na základě konkrétních zkušeností byla vytvořena databanka kontaktů mezi krizovými štáby, hasičskými sbory i zástupci vedení měst, zástupci sekretariátů v rámci svazu měst. Jsou v ní k nalezení i nouzová telefonní čísla a čísla na lokální zástupce policejních složek, internetové stránky, kde je možné nalézt aktuální stavy vody v tocích i slovník hlavních obratů v krizové situaci. Jak se totiž vloni v srpnu ukázalo, předávání informací v rámci svazku měst je pro města mnohem efektivnější než spoléhání se na infor - mace zvenčí. Hlavní část referátu pana Martina Strundena, vedoucího referátu pro záležitosti cizinců a státní příslušnost, se týkala otevření trhu práce k Saské ministerstvo neočekává velkou migraci pracovníků k tomuto datu, informoval také, že v současné době je v Sasku nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Hovořilo se také o požadavku vzájemné uznatelnosti vzdělání v jednotlivých zemích, jednotném vzdělávacím pasu. Pan Olaf Töteberg, vrchní policejní rada, vedoucí Spolkové policejní inspekce v Ebersbachu, informoval o hlavních úkolech spolkové policie v regionu Trojzemí a o vývoji kriminality ve východním Sasku v letech se zaměřením na nepovolený vstup do země a krádeže automobilů přes hranice. Je třeba konstatovat, že v posledních letech klesá počet nelegálních vstupů migrantů, což je spojeno jednak se snížením atraktivity Německa jako cílové destinace a také s tím, že s rozšířením EU na východ v roce 2004 se část těchto osob stalo členy EU. Ukázal na statistické údaje, na zvýšené vnímání kriminality v hraničním regionu, existenci společných přeshraničních týmů a úzkou spolupráci mezi jedno - tlivými složkami. Problém vidí v tom, že neexistuje jednotná komunikační síť nejen mezi jednotlivými policejními složkami, ale ani mezi složkami integrovaného systému. Ukázal i na legislativní nemožnost přeletu vrtulníků přes hranice při záchranných akcích. Naopak ukázal na možnost pronásledování pachatele přes hranice a jeho dopadení na území cizích států. Hrádek n. N. pfievzal na rok pfiedsednictví svazku tfií mûst Potřinácté se v desetileté historii svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia Hrádek nad Nisou Zittau sešla společná rada. Zabývala se rozpočtem svazku na letošní rok, dopravním propojením v Trojzemí a komunikací mezi městy v případě krizových situací. Tímto zasedáním také skončilo rok trvající předsednictví Žitavy a bylo předáno do Hrádku nad Nisou. Nisou Martin Půta komunikační manuál v krizových situacích, který by měl sloužit krizovým štábům a zástupcům měst k rychlé výměně informací. Dalšímu rozvinutí tohoto dokumentu se bude věnovat projektová skupina Bezpečnost v Trojzemí. Během povodní v srpnu 2010 putovala z Německa pomoc jak do Bogatynie, tak do Hrádku nad Nisou. Všechny organizace i jednotlivci, kteří se na ní podíleli prostřednictvím města Zittau, obdrželi od starostů těchto tří měst děkovný dopis. Tento také symbolicky, v zastoupení za ostatní zachraňující, přebrali zástupci zásahové jednotky letky spolkové policie Blumberk, kteří vrtulníky zachraňovali obyvatele Bogatynie. V závěru zasedání společné rady převzalo předsednictví na další období město Hrádek nad Nisou a prezidentem svazku se stal jeho starosta Martin Půta. Hrádek nad Nisou bude tedy v příštích měsících koordinovat jak přípravu projektů, které by měly zmírnit následky povodní, tak chystat i přípravy oslav deseti let trvání svazku měst Malý trojúhelník, které vyvrcholí Dalším společným úkolem je příprava mi - strovství Evropy seniorů v lehké atletice, které se uskuteční v srpnu 2012 na sportovištích všech tří měst. ThMgr. Hedvika Zimmermannová, Mgr. Vít Štrupl V rozpočtu svazku měst na rok 2011 byla mimo prostředky na práci projektových skupin vyhrazena i částka na nový mostek přes Oldřichovský potok na Bodu Trojzemí, který odnesla loňská povodeň. Počítá se také s pořádáním tradičních společných akcí, jako je Evropská pouť nebo Slavnosti Trojzemí. V loňském roce proběhly v Hrádku nad Nisou a Bogatynii komunální volby, a tak proběhlo i představení nových radních, kteří zastupují svá města ve Společné radě svazku měst Malý trojúhelník. Primátor Žitavy Arnd Voigt přednesl zprávu o činnosti za minulé období a diskutovalo se i o společných projektech, které byly podány jednotlivými partnery. Problém, který trápí všechna města a brání jejich dalšímu rozvoji, je nedokončená výstavba komunikace B178/R 35. Rada svazku proto opětovně svým usnesením vyzvala kompetentní orgány, aby v co nej - kratší době řešily stavbu mostu přes Lužickou Nisu mezi Německem a Polskem. Velkým tématem byla i ochrana obyvatel před přírodními katastrofami, na základě zkušenosti z povodní 2010 představil starosta Hrádku nad

7 Senior Park pfiivítá obyvatele v dubnu V Doníně v těchto dnech končí stavba Senior Parku bezbariérového bytového komplexu pro seniory. Na začátku března proběhne kolaudace. První obyvatelé se do nového domova začnou stěhovat začátkem dubna. Rezervována je zatím asi polovina z 22 bytů. Nájemné a služby tvoří v součtu relativně vysokou částku. Zkušenosti předchozích projektů ale ukazují, že Senior Park své klienty najde. Část klientů využívá ve stáří peníze, které se jim podařilo naspořit, dokud pracovali, případně prodali svůj dům či byt a bydlení financují z této částky. Není ani výjimkou, že jim část bydlení platí jejich děti jednak to vnímají jako splacení toho, co rodiče investovali do jejich výchovy, anebo je pro ně jednodušší rodičům přispět na bydlení a vědět, že je o ně postaráno. O kvalitní seniorské bydlení je v České republice stále větší zájem, což potvrzují plně obsazené naše první dva Senior Parky v Luštěnicích u Mladé Boleslavi a Sokolči u Poděbrad, uvádí Jaroslav Plesník, zakladatel společnosti Senior Park, a. s. Senior Park v Hrádku nad Nisou je třetím svého druhu, čtvrtý se začne stavět letos v létě na Ostravsku. Na výstavbu celého areálu v Hrádku nad Nisou bylo vynaloženo 25 milionů Kč. Senioři si mohou vybírat z nabídky dvaceti bytů 2+kk, jednoho 3+kk a 1+kk. Vít Štrupl 7 Budova Senior Parku je koncipována jako uzavřené atrium. Všechny byty jsou bezbariérové a obyvatelé tak mohou bez zdolávání jakýchkoliv překážek trávit čas v atriu s fontánkou, lavičkami a dalšími architektonickými doplňky, které tvoří příjemné prostředí Senior Parku. Z bytu ven je to doslova jen pár kroků. Bydlení v areálu plně zachovává soukromí, a přitom nabízí kompletní péči pro své obyvatele. Filozofie společnosti Senior Park vychází z toho, že starý člověk by se měl cítit v novém bydlení jako doma, ne jako v hotelu či v nemocnici. Každý z bytů je proto samostatnou jednotkou, do které si každý z klientů může vzít svůj nábytek a mít s sebou vše, nač je dosud zvyklý. V bytech je jen základní vybavení kromě vybavení koupelny je součástí kuchyňská linka se sporákem, přípojka pro televizi a internet, samostatná regulace topení. O klienta je celodenně postaráno. V Senior Parku je k dispozici personál, zajišťující vše, co může starý člověk potřebovat. A to i v případě, kdy zůstává upoután na lůžko v takovém individuálním případě poskytuje společnost domácí zdravotní péči na základě předpisu lékaře. Všichni obyvatelé Senior Parku mohou využívat služby, které jsou v základní nabídce společnosti. Sem patří zajištění nákupů, kontaktů s úřady, drobný úklid, možnost účasti na kulturních akcích, pořádaných přímo v areálu, využívání společných prostor. Senior Park má k dispozici vlastní minibus, který slouží k dopravě klientů k lékaři, k jejich dopravě na nákupy, případně pro zajištění nákupů s donáškou až do bytu. Ve volných dnech pořádá společnost pro své klienty výlety. Nájemné v bytech v Senior Parku v Hrádku nad Nisou se bude lišit podle jejich dispozice: za byt 2 + kk zaplatí klient měsíčně Kč, za byt 1 + kk Kč. Cena služeb je stanovena na Kč za osobu a za měsíc. V této částce je zahrnuta jednak výše uvedené služby a také zálohy na vodné a stočné, teplo a osvětlení společných prostor. Mûstsk úfiad zji Èuje spokojenost s poskytovan mi sluïbami Pokud v těchto dnech přijdete na městský úřad a budete jednat s některým z úředníků, dostanete při odchodu do rukou jednoduchý dotazník. Vyplnění spočívá pouze v zakřížkování navštíveného odboru, důvodu návštěvy úřadu a ohodnocení známkou 1 4. V případě udělení známek 3 nebo 4 je zjišťován ještě důvod nespokojenosti. Je možné také vyplnit jméno konkrétního úředníka případně napsat své náměty. Dotazník je anonymní a vyplněný se vhazuje do schránky umístěné v chodbě při vstupu do městského úřadu. Vyplněním a odevzdáním dotaz níku můžete přispět ke zlepšení práce městského úřadu. Nabídka nov ch knih v mûstské knihovnû Březen 2011 Asher, M. Soumrak rytířů pouště (historický román) Callen, G. Jeho vyvolená (román pro ženy) Cimický, J. Usměvavý Buddha (psychologický román) Coulterová, C. Urozená dáma (historický román) Coulterová, C. Utajená závěť (román pro ženy) Feehan, Ch. Kouzlo ve větru (romantický příběh) Johnson, D. Sloupové dýmu (válečný román z Vietnamu) Johnston, J. Bosá nevěsta (psychologický román) Kershaw, A. Únik z hlubin (osudy hrdinů potopené ponorky) Kessler, L. Smrtihlav (válečný román) Martin, K. Dědic hraběte z Grevillu (historický román) McCain, Ch. Válka jednoho Němce (válečný román) Obryňba, N. Partyzánem (vzpomínky řadového vojáka) Rudorf, S. Sběratelka jedů (psychologický román) Wyllie, J. Vlk a beránek (životopis bratří Göringových) pracovnice knihovny

8 8 bfiezen 2011 polečenská rubrika Životní výročí Občanům, kteří v měsíci únoru 2011 oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme. 70 let Jana Zechovská, Ute Žmudová, Josef Dušek 80 let Zdeňka Měchurová, Josef Stehlík 81 let Július Koska, Vlasta Valentová, Rosalie Šimůnková 83 let Emil Braun 84 let Květoslava Reichlová 85 let Josef Maděra 86 let Ladislav Kořínek, Božena Kožíšková, Marcela Suchánková 88 let Josef Šidlák, Marie Georgievová 90 let Wartanouche Wenigerová 96 let Marie Kabelková V sobotu byli v obřadní síni radnice uvítáni noví hrádečtí občánci Kristýna Hrubešová, Tomáš Dokou - pil, Eliška Filounková, Roman Spáčil, Lukáš Bady, Kristýna Pučálková, Karolína Víchová, Tereza Suchánková, Adam Kučera, Antonín Feix, Karel Jílek, Matyáš Růžička, Kelly Poklopová, František Kepl. Marie Zimová, matrikářka Jeden svût nabídne zajímavé filmy i hosty Dokončení ze strany 1 Koupí kteréhokoliv výrobku tzv. férového obchodu pomůžete konkrétnímu člověku v této zemi získat základní prostředky na živobytí. Podrobný program včetně anotace filmů najdete na předposlední straně HRÁDECKA v programu kina nebo na Vstupné na všechny jednotlivé filmy bude 50 Kč. Zvláštní projekce v dopoledních hodinách budou probíhat pro žáky hrádeckých základních škol. Těšíme se na setkání s Vámi alespoň na některém z filmů letošního Jednoho světa. Vít Štrupl Rok 2010 v mûstské knihovnû Městská knihovna v Hrádku nad Nisou v roce 2010 evidovala 543 registrovaných čtenářů, z toho 198 dětí. Knihovní fond byl navýšen o 578 nových titulů a vypůjčeno bylo titulů knih a periodik. Internetových pracovišť využilo uživatelů. Přechodem knihovního systému LANius na Clavius a zpřístupněním on line katalogu na www stránkách knihovny se zvýšila návštěvnost nejen katalogu, ale i elektronického výpůjčního protokolu. Čtenáři si vyhledávají knihy, rezervují a prodlužují výpůjčky i bez fyzické návštěvy knihovny. I v tomto roce se knihovna zapojila do celostátní akce na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem a Týdne knihoven, kdy byly připraveny literární, výtvarné soutěže, kvízy, hry. V knihovně proběhla i tradiční velikonoční výstava. V průběhu roku ji navštěvují žáci základních škol i děti z mateřských škol v rámci výuky či seznámení se s knihovnou. Loňský rok byl pro knihovnu ve znamení změn, po odchodu p. Šrajerové zůstala pouze jedna knihovnice a tím došlo i k nové úpravě provozní doby pro veřejnost s hodinovou polední přestávkou. Od července přešla knihovna pod nového provozovatele, společnost Brána Trojzemí, o. p. s., která zajišťuje kulturní činnost v našem městě. Vodhánělová Jelena LuÏická padesátka jiï poãtyfiicáté Dne 7. května se uskuteční již 40. ročník turistického pochodu Lužická padesátka. Zavzpomínejme si na její začátky. V roce 1972 byl založen turistický oddíl a uskutečnil se první ročník pochodu. Začínalo se na trati 25 a 50 km. Účast byla 144 pochodujících. Za rok nato bylo již 750 účastníků. V roce 1977 byla přidána trať 15 km a v roce 1982 ještě trať 35 km. Na všech 39 ročnících byla účast pochodujících. Největší účast byla v roce 1981, a to 1 896, nejméně v roce 2005, a to jen 345. Start a cíl taktéž doznal změn. Byl v Besedě, v sokolovně, v Dělnickém domě, v Koruně, na fotbalovém hřišti a v posledních letech ve školní jídelně ZŠ T. G. Masaryka, za což mnohokrát děkujeme. Ve dvou ročnících jsme pomáhali přátelům ze sousedního Německa se značením a kontrolou pochodu Žitavským pohořím. V roce 2001 poprvé náš pochod vedl i po území Německa. Na trasách spolupracoval náš člen KČT pan Klaus Stich z Olbersdorfu. Aby se Lužická padesátka vůbec mohla uskutečnit, je zapotřebí nej - méně 25 pořadatelů. Proto rádi mezi sebou uvítáme nové členy a přijmeme i nabízenou pomoc. Při srpnových povodních nám uplavaly všechny tiskopisy (diplomy, startovní lístky, kroniky...), přišli jsme o kelímky, tácky, potřeby do kuchyně, kostýmy pro pohádkový les... Na závěr vzpomínání bychom vás všechny rádi pozvali na 40. ročník Lužické padesátky. Poznáte krásnou přírodu na české a německé straně Lužických hor. Srdečně zve výbor KČT Hrádek nad Nisou Děkuji paní Škublové a městskému úřadu za odstranění stromu u pečovatelského domu u pošty. Děkuji Mužíková

9 Rychlostní zkou ky pfii rallye letos minou Hrádek Za necelé dva měsíce se bude konat 14. ročník Thermica rally Lužické hory. Opět s hlavním stanem v Hrádku letos ale bez závodění ve městě. Všechny rychlostní zkoušky se letos odehrají mimo území města. Hlavním důvodem je nemožnost sestavit v blízkém okolí ucelené úseky, které by měly potřebnou délku a nebyly poškozené loňskou povodní, vysvětluje hlavní organizátor závodu Jan Krečman. Závod letos proběhne ve dnech dubna. Přejímky aut budou na parkovišti na Kristýně. Servisní prostory budou opět na vnitřním obchvatu města a na hasičské louce. Start, který bude v sobotu od 9 hodin, se vrátí na Horní náměstí před budovu České spořitelny. Zde bude okolo 16. hodiny i cíl. Nejbližší z rychlostních zkoušek bude v Bílém Kostele, odkud auta pojedou přes buk Republiky do Kryštofova Údolí. Další povede z Křížan přes Výpřež do Liberce. Pak se rallye přesune na Frýdlantsko. Jedna ze zkoušek se pojede z Jindřichovic přes Řasnici do Frýdlantu a druhá z Kunratic na státní hranici. Po prvním kole se auta vrátí do Hrádku nad Nisou na servis a vyrazí na každou z rychlostních zkoušek podruhé. Během jediného dne najedou 246 km, z toho při rychlostních zkouškách 76 km. Závod letos oproti minulým rokům minimálně omezí provoz ve městě. Uzavřen bude pouze vnitřní obchvat a v době startu krátký úsek Žitavské ulice vedoucí na náměstí a Husova ulice. I letošní ročník Thermica rally Lužické hory je součástí Lausitz Cupu a prvním podnikem letošního Mistrovství ČR ve sprintrallye. Fanoušci se velmi pravděpodobně mohou opět těšit na Matthiase Khaleho se Škodou Octavia VRC, který v loňském roce poutal hodně pozornosti, ale závod se mu nepodařilo dokončit. Vít Štrupl Poplatky za inzerci v mûsíãníku HRÁDECKO formát cena 6 x 2,5 cm 120 Kã 6 x 5 cm 360 Kã A6 (ãtvrtstránkov ) 600 Kã A5 (pûlstránkov ) Kã formát A4 (celostránkov ) Kã reklamní reportáï cena dohodou 9 Dûlnick dûm, Václavská 189 Hrádek nad Nisou Vás zve do nově rekonstruovaného interiéru s hořícím krbem V nabídce máme pět druhů piv: Staropramen 11 Svijany 11 Konrád 11 Konrád černý Stella Artois Program: Jídelní lístek rozšířen o řízky tak, jak je neznáte: Frankfurtský řízek Řízek plněný romadúrem s ořechy a jiné obalované speciality 18. března josefovská zábava od 20 hodin pro oslavence Tuzemský Cuba libre hraje pro vás Čenda 1. dubna Hanky panky show od travestishow na téma televarieté pokračování s tancem v restauraci předprodej vstupenek v Dělnickém domě

10

11

12 bfiezen 2011 vy lo Adresa redakce: Městský úřad, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, IČO: , tel.: Povoleno MK ČR č. j. E Redakční rada: M. Půta (předseda), Josef Horinka, Ing. Josef Růžička, Mgr. Vít Štrupl. Fotografie: V. Štrupl. Grafická úprava, sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla Zveřejněné materiály nemusejí vždy vyja dřovat sta novisko redakce. tel./zázn.: Inzerce: (sl. Válková ),

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Místní úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská,

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 I. Bere na vědomí : 1. Hlášení o prázdninovém provozu mateřské školy. 2. Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 8.09. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více