VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008

3 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ Brno Tel.: , , fax: / REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

4 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÚVODNÍ SLOVO INTRODUCTORY WORD BY THE DIRECTOR JUDr. Vladimír Gašpar ředitel RRA JM / Director, RRA JM

5 Úvodní slovo ředitele Introductory Word by the Director Vážení přátelé, Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Regionální rozvojové agentury jižní Moravy za rok 2008, který považuji za úspěšný jak pro RRA JM, tak pro celý Jihomoravský kraj. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy nadále aktivně působila na poli podpory inovací. Významným mezníkem, který má přispět k vytváření příznivého prostředí pro další rozvoj inovací v regionu bylo přijetí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na období , jako klíčového dokumentu pro realizaci podpory tvorby inovací. RRA JM jako iniciátor procesu tvorby strategie zastávala roli hlavního koordinátora jejích příprav a v následujících letech se bude podílet na implementaci některých jejích strategických opatření. Vizí Regionální inovační strategie je zařazení Jihomoravského kraje do roku 2013 mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů v EU. Rovněž v oblasti podpory investic dosáhla agentura významných úspěchů. V rámci After-care aktivit se agentura zaměřila na intenzivnější komunikaci s investory Jihomoravského kraje a zároveň pokračovalo celoroční setkávání pracovní skupiny, která byla vytvořena, aby reagovala na problémy firem v Jihomoravském kraji. K řadě významných aktivit RRA JM se na podzim roku 2008 zařadila i Expertní podpora příjemcům dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v kraji Jihomoravském. Jejím účelem je poskytování bezplatných konzultací úspěšným příjemcům dotace a měla napomoci ke zvýšení kvality implementace projektů v regionu. Pozitivní ohlasy ze strany příjemců dokázaly, že nabízená služba je pro ně přínosem a výraznou pomocí. Začátkem roku RRA JM úspěšně završila realizaci Dispozičního fondu na česko-rakouské hranici a plynule navázala administrací Fondu malých projektů. Pro zkvalitnění svých služeb připravil Sekretariát FMP dotazníkové šetření mezi potencionálními žadateli, jehož výsledky odhalily v regionu velký zájem o projekty přeshraniční spolupráce, ale i překážky, které žadatelé řeší. RRA JM v uplynulém roce potvrdila svou pozitivní image u svých českých i zahraničních partnerů. Díky skutečnosti, že zástupce RRA JM zastává pozici předsedy představenstva České asociace regionálních agentur bylo možné usměrňovat diskuzi o aktivitách agentur ve vztahu k institucím jako Centrum pro regionální rozvoj ČR, CzechInvest, Asociace inovačního podnikání ČR a dalším. Závěrem mi dovolte poděkovat všem spolupracovníkům za profesionálně odvedenou práci, všem členům orgánů agentury za jejich pomoc při uskutečňování aktivit a všem ostatním, kteří se na našich úspěších podíleli. Vstup do roku 2009 pro nás znamená nové úsilí o další rozvoj naší práce a rád bych zde vyjádřil přání, aby naše činnost byla i v následujících letech alespoň tak úspěšná jako v uplynulém roce Dear friends, Let me inform you about the activities of the Regional Development Agency of South Moravia in 2008, which from my point of view was successful both for the Agency and the whole region of South Moravia. The Agency has remained active in the area of innovation support. The milestone that is expected to contribute to the creation of favourable business environment for further development of innovations in the region was the adoption of the Regional Innovation Strategy of the South Moravian Region for , as a key document for the realisation of innovation support. Having initiated the process of strategy creation, the Agency served as a coordinator of the preparation; in the years to come, it will take part in the implementation of some strategic measures. The vision of the Regional Innovation Strategy is the inclusion of the South Moravian Region among the top 50 most innovative regions in the European Union by The Agency recorded significant success in the area of investment support. As part of its after-care activities, the Agency focused on more extensive communication with investors planning to do business in the South Moravian Region, and the Agency continued with year-round meetings of the working group that was formed to react to problems that companies in the South Moravian Region have to face. Significant activities carried out by the Agency included (as of the fall of 2008) expert support provided to beneficiaries of subsidies within the NUTS 2 Southeast Regional Operational Programme in South Moravia. The purpose of this support is to provide freeof-charge consultations to successful subsidy beneficiaries and to improve the quality of project implementation in the region. The beneficiaries positive feedback proved that the services offered represent significant benefit and help. In early 2008, the Agency successfully completed the realisation of the Disposition Fund at the Czech-Austrian border and it followed up by the administration of the Small Project Fund. In order to improve its services, the secretariat of SPF prepared a questionnairebased survey among potential applicants: the results revealed the existence of great interest in cross-border cooperation projects in the region, as well as obstacles that applicants must solve. Last year the Agency confirmed its positive image with its Czech and foreign partners. Owing to the fact that the Agency representative holds the position of the Chairman of the Board of Directors of the ČARA association (The Czech Association of Development Agencies), it was possible to regulate the discussion on the activities of agencies in relation to institutions like the Centre for Regional Development of the Czech Republic, CzechInvest, Association for Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic, etc. Let me conclude by expressing gratitude to all colleagues for their professional work, to all members of statutory bodies of the Agency for their help in realisation of activities, and to everyone who have contributed to the success of the Agency. As we enter the year 2009, we see new challenges in further development of what we do, and I sincerely hope that our activities remain at least as successful as they were in 2008.

6 41SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 STRUKTURA RRA JM ADMINISTRATIVE AND ORGANISATIONAL STRUCTURE OF RRA JM

7 Správní a organizační struktura RRA JM Administrative and Organisational Structure of RRA JM Správní struktura RRA JM v roce 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRA JM) je sdružením tří právnických osob Jihomoravského kraje (JMK), Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) a Krajské hospodářské komory jižní Moravy (KHK JM) RRA JM administrative structure in 2008 The Regional Development Agency of South Moravia (RRA JM) is an association of three legal entities the South Moravian Region (JMK), the Association of South Moravian Cities and Municipalities (SOM JM) and the Regional Chamber of Commerce of South Moravia (KHK JM). OBR. Správní struktura RRA JM FIG. Administrative structure of RRA JM JMK SOM JM KHK JM Valné shromáždění General Assembly Správní výbor Steering Committee Kontrolní komise Monitoring Committee + + Správní výbor / Steering Committee Jihomoravský kraj South Moravian Region Ing. Lubomír Šmíd, předseda Mgr. Václav Božek, CSc. Ing. Jiří Kadrnka Jan Koráb Ing. Milan Venclík Sdružení obcí a měst jižní Moravy The Association of South Moravian Cities and Municipalities MUDr. Lubor Šimeček Ing. Oliver Pospíšil Ing. Luboš Kuchynka Pavel Prokop Ing. Jan Vitula Krajská hospodářská komora jižní Moravy The Regional Chamber of Commerce of South Moravia Bc. Ladislav Koukal, místopředseda Ing. Petr Bajer, CSc. Ing. Josef Bendl Ing. Josef Pikola Luděk Šebesta + + Kontrolní komise / Monitoring Committee Sdružení obcí a měst jižní Moravy The Association of Southern Moravian Cities and Municipalities PhDr. Jaroslava Králová, předsedkyně KK Mgr. Petr Kostík Jihomoravský kraj The Southern Moravia Region František Houšť Ing. arch. Anna Procházková Krajská hospodářská komora jižní Moravy The Regional Chamber of Commerce of South Moravia Ing. Milan Šouba Josef Vrba

8 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT Organizační struktura RRA JM Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která v roce 2008 zaměstnávala 16 pracovníků, byla organizačně rozdělena na tři oddělení, a to na oddělení projektů, oddělení přeshraniční spolupráce a na oddělení podpory investic a inovací RRA JM organisational structure The Regional Development Agency of South Moravia employed 16 people in It was divided into three branches: the Project Branch, the Cross-border Cooperation Branch and the Investment Support and Innovation Branch. OBR. Organizační struktura RRA JM FIG. Organisational structure of RRA JM ředitel Director Sekretariát Secretariat Oddělení projektů Project Branch Oddělení přeshraniční spolupráce Cross-border Cooperation Branch Oddělení podpory investic a inovací Investment Support and Innovation Branch

9 Členství v ČARA Membership in ČARA Členství v ČARA Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je členem České asociace rozvojových agentur (ČARA). Posláním této asociace, která sdružuje rozvojové agentury s krajskou působností je podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů České republiky. ČARA jako nevládní organizace působí jako jeden z nástrojů regionální politiky. Hlavními partnery na území ČR jsou státní správa na centrální i regionální úrovni, samospráva krajů a obcí a jiných veřejných subjektů, instituce zastupující hospodářský sektor i nevládní, neziskové organizace, zaměřené na hospodářský a sociální rozvoj. V zahraničí pak veřejné i soukromé instituce, zaměřené na regionální rozvoj a sdružení s podobnými aktivitami jako ČARA. Cílem sdružení je koordinace a posilování činnosti svých členů a jednání jejich jménem navenek v rozsahu, který je dán mandátem od členské základny. Smluvními partnery asociace jsou: Národní asociace pro rozvoj podnikání NARP Asociace inovačního podnikání ČR AIP ČR Institut pro integraci České republiky do Evropské unie IICE Mezinárodní poradenské centrum obcí MEPCO Sdružení podnikatelů České republiky SP ČR V souvislosti s plněním funkce předsedy představenstva ČARA se ředitel RRA JM zúčastnil řady jednání se zástupci MMR. Taky byl delegován z titulu funkce v ČARA do předsednictví Asociace inovačního podnikání ČR Membership in ČARA The Regional Development Agency of South Moravia is a member of the Czech Association of Development Agencies (ČARA). The mission of this association of regional development agencies is to support the systematic economic, social and cultural development of individual regions of the Czech Republic. ČARA is a non-governmental organisation and it is one of the instruments of regional policy. Its main partners in the Czech Republic include the central and regional state administration, regional governments and municipal administrations as well as other public institutions: authorities representing the economic sector as well as non-governmental non-profit organisations specialising in economic and social development. Foreign partners include both public and private institutions specialising in regional development and associations whose mission is similar to that of ČARA. The objective of the association is to coordinate and promote the activities of its members and to represent them within the scope defined by the mandate of its members. Contractual partners of the association include: The National Association for the Development of Enterprise NARP The Association for Innovative Entrepreneurship in the Czech Republic AIP ČR The Institute for the Integration of the Czech Republic into the EU IICE The International Advisory Centre for Municipalities MEPCO The Syndicate of Businessmen and Tradesmen of theczech Republic SP ČR With respect to his position as Chairman of the Board of ČARA, the director of RRA JM took part in numerous meetings with representatives of the Ministry of Regional Development. Likewise, his official role at ČARA meant he was also delegated as a member onto the committee of the Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic.

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT HLAVNÍ AKTIVITY RRA JM V ROCE 2008 MAIN ACTIVITIES OF RRA JM IN 2008

11 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in Poskytování odborného servisu zahraničním a domácím investorům na území JMK Mezi hlavní činnosti RRA JM v rámci podpory přímých investic patří již od roku 2000 bezplatný servis potenciálním investorům, následná péče o umístěné investory, posilování vazeb zahraničních firem na místní dodavatelské firmy a na výzkumné a vývojové instituce. RRA JM poskytuje potenciálním investorům informace o celém regionu, poradenství ohledně výběru vhodných průmyslových nemovitostí, vhodných dodavatelů a možných investičních pobídek. Zajišťuje rovněž kontakt s orgány státní správy a samosprávy, vzdělávacími institucemi a poradenskými společnostmi V měsíci lednu byla zahájena realizace plánu návštěv zahraničních investorů, kteří se usídlili v regionu v minulých letech. Výběr firem byl nastaven tak, aby bylo zajištěno pokrytí co nejširšího spektra typů společností: z hlediska zaměření činnosti (výroba / služby), umístění (různé části Jihomoravského kraje), velikosti a fáze rozvoje (začínající / v regionu již několik let) a původu. Ve všech případech se jednalo o významné zaměstnavatele v regionu. Cílem návštěv bylo zmapovat aktuální situaci zahraničních i domácích společností s ohledem na perspektivy jejich dalšího rozvoje v regionu, zjistit aktuální potřeby a případné problémy, se kterými se mohou setkávat a napomoci v jejich řešení. Průzkum byl završen zpracováním Návrhu analýzy After-Care šetření firem v Jihomoravském kraji. Analýza obsahuje souhrnné informace o tom, s jakými problémy se setkávají investoři v regionu v různých oblastech každodenního života. Hlavními tématy návštěv byly: 1) Lidské zdroje současný stav, struktura a budoucí požadavky 2) Školství, především spolupráce se školami (učiliště, střední školy, vysoké školy) 3) Doprava 4) Další problémy (popřípadě témata vnímaná jako potenciální problémy, s jejichž řešením by mohla pomoci místní samospráva) 1) Lidské zdroje Všechny z oslovených společností počítaly s růstem počtu zaměstnanců. V případě plánu větších expanzí výrobních společností, spojených s investicemi do výzkumu a vývoje byly signalizovány silné obavy z dostatku technicky vzdělaných pracovníků na trhu práce. Jednalo se jak o operátory, tak o kvalifikované pracovníky (obráběče, obsluha strojů, absolventy technických oborů na středních školách), ale také o odborníky v manažerských pozicích, s technickým zaměřením Provision of professional service to foreign and Czech investors on the territory of JMK Since 2000 the main activities of RRA JM in the area of support for direct investments include a free-of-charge service to potential investors, subsequent aftercare provided to investors who have set up their business activities and the improvement of relationships between foreign companies and local contractors and R&D institutions. RRA JM provides information to potential investors on the entire region, and it advises them on selection of the most suitable industrial real estate and contractors, as well as on incentives they might be entitled to. The agency also intermediates contact with state and local government authorities, education institutions and consultancy companies. During January, the agency organised visits to companies of foreign investors who set up their businesses in the region in previous years. The selection process was to cover the broadest spectrum of company types, i.e. in terms of scope of activities (manufacturing / services), location (various locations in South Moravian Region), the size and stage of development (newcomer / established for a few years) and origin. All the companies are among significant employers in the region. The purpose of these visits was to assess the current situation of foreign as well as national companies with respect to their future development options in the region, and to assess their needs and problems (and where problems existed, to help in solving them). The final stage of the assessment consisted in drawing up a document entitled Proposal for the realisation of After-Care programmes for companies in the South Moravian Region. The analysis contains a summary of information on the problems that foreign investors in the region encounter in various areas of their everyday business activities. The visits focused on these particular issues: 1) Human resources current situation, structure and future demands 2) Education, cooperation with schools in particular (vocational schools, high schools, colleges and universities) 3) Transportation 4) Other issues (or topics perceived as potential problems that could be solved in cooperation with local government) 1) Human resources All the companies that were contacted expected further recruitment of new employees. With respect to some manufacturing companies plans to expand and to invest in research and development, it was mentioned that companies were extremely concerned regarding the shortage of qualified personnel on the labour market. These fears related in particular to numbers of operators and qualified employees (machinists, machine operators, graduates in technical fields of study at high schools), as well as experts for managerial positions specialised in technical fields.

12 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT ) Školství Společnosti, které mají ve svých aktivitách i výzkum a vývoj, nebo s ním do budoucna počítají mají většinou rozvinutou spolupráci s vysokými školami (diplomové práce, praxe, přednášky, společné projekty). Často též nabízejí spolupráci s technicky zaměřenými středními školami (výuka, praxe, exkurze). Uvítali by ale především větší podporu zřizovatele směrem k technicky zaměřeným školám (potenciální podpora humanitním oborům na úkor technickým oborům je vnímána jako hrozba) a pružnější reakci školského systému na požadavky zaměstnavatelů. Na trhu práce je přebytek absolventů humanitně zaměřených oborů, ale nedostatek absolventů zejména z oborů elektronika, mechanika, který je v některých případech označován jako kritický. Specifickým problémem je mezinárodní škola. Její existence nebo neexistence v regionu ve velké míře ovlivňuje personální politiku a plánování dalšího růstu zahraničních společností. Limitujícím faktorem rozvoje regionu je absence střední školy (nejen) pro děti cizinců, tj. školy s výukou v angličtině s mezinárodně uznávaným vysvědčením. Výhodou by byla též školka s výukou ve francouzštině či italštině (s angličtinou není problém). 3) Doprava Ve všech částech Brna a okolí, kde jsou soustředěni zahraniční investoři jsou problémy s přetížením hromadné dopravy, případně s návazností spojů v rámci IDS, kapacita městské hromadné dopravy je nedostačující, situace je popisována jako neudržitelná, zejména pokud jde o Černovickou terasu. + + Pracovní skupina After-Care V rámci After-Care aktivit (program následné péče o zahraniční investory) RRA JM usiluje o průběžnou komunikaci s významnými zahraničními firmami regionu a poskytuje jim rovněž asistenci při řešení aktuálních problémů, s nimiž se podniky potýkají. RRA JM vidí problematiku následné péče o zahraniční investory v regionu jako komplexní systém, jehož nastavení se řeší na setkáních pracovní skupiny After-Care. První setkání se konalo a byly zde byly prezentovány výsledky dosavadního průzkumu a specifikovány priority pro jeho pokračování. Diskutovaly se jednotlivé problémy a fáze jejich řešení (některými předloženými otázkami se již začala zabývat Kancelář strategie města, Magistrátu města Brna). Během roku proběhla setkání se zástupci více jak 40 zahraničních společností, kde byla představena konkrétní opatření reagující na problémy a představeny rozvojové plány regionu. Na začátku roku 2008 se v rámci poskytování servisu investorům lokalizovaných na území Jihomoravského kraje zúčastnili zástupci RRA JM setkání s podnikateli Pohořelicka. 2) Education Companies whose activities include research and development or companies that expect to implement these activities in future enjoy mostly mature cooperation with colleges and universities (theses, internships, lectures and joint projects). They also often offer cooperation with technical high schools (teaching, internships, field trips). However, these companies would appreciate a higher level of support for technical high schools (the potential support of social science fields at the expense of technical fields is perceived as a threat) and a more flexible response by the school system to the needs of employers. The labour market shows a preponderance of graduates in social sciences, but at the same time it shows a (sometimes even critical) lack of graduates in technical fields, especially in electronics or mechanics. Having an international school is a specific problem. Its existence (or non-existence) in the region largely determines personnel policies and further growth strategies of foreign companies. One limiting factor is that there is no high school for children of foreigners (and not only for them), i.e. a school where English would be used as the teaching language and internationally valid diplomas would be issued. A kindergarten with French or Italian-speaking staff would be a plus (English is no problem). 3) Transportation All parts of Brno and its vicinity with a high concentration of foreign investors experience problems with overstrained public transportation, or with poor connections within the integrated public transportation network (IDS). The capacity of public transportation is insufficient and the situation has been referred to as unbearable, especially in the vicinity of the Černovice Terrace. + + The After-Care working group In the context of its After-Care activities (the After-Care programme for foreign investors), RRA JM strives for continuous communication with significant foreign companies in the region in order to provide them assistance in solving current problems that companies face. RRA JM perceives the issue of an After-Care programme for foreign investors in the region as a comprehensive system, the resolution of which is dealt with during meetings of the After-Care working group. Its first meeting took place on 11th February 2008 and dealt with the outcomes of recent research. Priorities were defined for the next stages, problems were discussed and solutions were also adopted (the City Strategy Office of the City of Brno has already started to deal with some of the issues at hand). Throughout the year meetings were held with representatives of more than 40 foreign companies. They were made familiar with particular measures aimed at tackling problems. Regional development plans were also presented. In early 2008, representatives of RRA JM took part in a round-table meeting with businessmen and women from the Pohořelice region.

13 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in V rámci tématu After-Care se konaly i následující akce: Pracovní snídaně k otázkám After-Care, která se konala dne v rámci veletrhu Urbis Invest. Snídani pořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci s městem Brnem a RRA JM. Cílem bylo seznámení s postupem a návrhy řešení na zlepšování podmínek pro investory a podnikatele v JMK proběhlo druhé setkání pracovní skupiny After-Care. Náplní setkání byla prezentace výsledků průzkumu domácích i zahraničních společností v regionu, seznámení s postupem jednotlivých členů pracovní skupiny při řešení otázek a problémů pojmenovaných při prvním setkání, návrhy řešení a stanovení detailů dalšího harmonogramu se konalo Pracovní setkání After- Care lidské zdroje. Setkání se konalo v návaznosti na výsledky Pracovní snídaně k otázkám After-Care a jeho cílem bylo zahájit diskusi na téma současné i budoucí dostupnosti pracovních sil v regionu a návrhy možných krátkodobých i dlouhodobých řešení, stanovení priorit a požadavků zástupců zaměstnavatelů, představení možností a připravovaných akcí místní samosprávy a úřadů práce proběhlo třetí setkání pracovní skupiny After-Care. Náplní byla prezentace výsledků terénního průzkumu domácích i zahraničních společností v regionu, seznámení jednotlivých členů s postupem pracovní skupiny při řešení otázek a problémů pojmenovaných z předchozích setkání a návrhy jejich řešení. Důležitým bodem setkání byla i diskuse harmonogramu na další rok a nad plánovaným Setkáním s investory se v prostorách Nové radnice města Brna konalo setkání investorů s názvem After-Care Christmas Meeting se zástupci Jihomoravského kraje, magistrátu města Brna a dalších institucí, které pomáhají zlepšit místní podnikatelské prostředí. Záštitu nad celou akcí převzal primátor města Brna Roman Onderka. Cílem akce bylo seznámení s návrhy řešení na zlepšování podmínek pro investory a podnikatele v Jihomoravském kraji. Setkání se zúčastnilo přes 20 zástupců investorů a na 30 pozvaných hostů, kteří reprezentovali brněnské úřady práce, cizineckou policii, CzechInvest nebo například Americkou obchodní komoru. Během roku byli zástupci RRA JM pozváni na slavnostní otevírání dvou firem. V březnu byl slavnostně otevírán výrobních prostor dánské společnosti Esko-Graphic výrobce speciálních grafických stolů. V prosinci se zástupci RRA JM účastnili otevření nové pobočky společnosti CPL JOBS, s.r.o. V posledním čtvrtletí roku došlo k několika jednáním: Německá letecká společnost Lufthansa se na nás obrátila s žádostí o postoupení informací týkající se investičních příležitostí v okrese Brno-město. Americká společnost TIMKEN se na nás obrátila s žádostí o postoupení informací týkající se trhu realit Setkání s investory As part of the topic After-Care, the following events took place: The Working breakfast on issues related to After- Care took place on 23 rd April 2008 as a part of the Urbis Invest fair. The breakfast was organised by the South Moravian Regional Authority in cooperation with the City of Brno and RRA JM. The purpose of this breakfast was to present procedures and solutions with respect to the improvement of conditions for investors and business entities in the South Moravian Region. A second meeting of the After-Care working group took place on 5 th June Its agenda included the presentation of results of research conducted among Czech and foreign companies from the region, presentation of individual steps taken by individual members of the working group in resolving issues and problems addressed during the first meeting, as well proposed solutions and specification of the timetable moving forward. An After-Care human resources working meeting took place on 23 rd June Its purpose was to follow up the outcomes of the Working breakfast on the issues related to After-Care and to initiate a discussion on the current and future availability of labour force in the region and to propose possible short-term and long-term solutions, to define priorities and requirements of employers, and to set out opportunities and events prepared by local self-government and labour offices. A third meeting of the After-Care working group took place on 6 th November Its agenda included the presentation of results of field research conducted among Czech and foreign companies in the region, the presentation of the progress made by activities of the working group to individual members with respect to the issues and problems addressed during the previous meeting and solutions to these issues and problems. The agenda of the meeting also included a very important item: a discussion on the timetable for next year and the planned meeting with investors. On 15 th December 2008, the New Town Hall of Brno hosted a meeting of investors, representatives of the South Moravian Region, the City of Brno and other institutions

14 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 a dostupnosti kancelářských prostor na území města Brna za účelem pronájmu. Německá společnost Bosch REXROTH se na nás obrátila s žádostí o postoupení informací týkající se vývoje mezd a nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji. Jednání s britskou společností AIDC V měsíci září proběhla jednání s britskou společností AIDC (Automatic Identification and Data Capture) o umístění centra excellence v Brně. Setkání proběhlo dne 3. září 2008 a jeho cílem bylo projednat možnosti umístění a především financování projektu centra excellence společnosti AIDC v Brně Setkání skupiny One-Stop- Shop programu pro vlastníky a provozovatele průmyslových nemovitostí Program One Stop Shop je využíván jako nástroj pro koncentraci, propojování a poskytování informací z jednoho místa, což umožňuje zkrátit čas a zvýšit přehlednost a efektivitu procesů. Nejpotřebnější se při zavádění programu OSS v případě Jihomoravského kraje jevila oblast asistence vstupu přímých zahraničních investic (PZI) do místní ekonomiky a rozšíření původní podpory PZI i na místní firmy. V lednu 2008 se konalo v pořadí již páté setkání zástupců tzv. skupiny One-Stop-Shop. Kromě přehledu informací o současné situaci na poli investičních příležitostí bylo jeho posláním také sdílení zkušeností s výstavbou průmyslových zón a představení dotačních titulů v programovacím období V listopadu a prosinci 2008 navíc probíhaly organizační přípravy dalšího setkání semináře, který byl naplánovaný na leden striving to improve the local business environment. The meeting was entitled After-Care Christmas Meeting. The event took place under the auspices of the Mayor of the City of Brno, Roman Onderka. The purpose of this event was to present some solutions with respect to improving conditions for doing business in the South Moravian Region for investors and business entities. More than 20 representatives of investors and 30 invited guests attended the meeting. The invited guests included representatives of the Labour Offices in Brno, Foreign Police, CzechInvest and the American Chamber of Commerce. During the year, representatives of RRA JM were invited to attend the grand opening of two companies. The grand opening of the manufacturing facilities of the Danish-based manufacturer of special graphic tables, Esko-Graphic, took place in March. In December, representatives of RRA JM attended the grand opening of a new branch of the company CPL JOBS, s.r.o. CPL JOBS, s.r.o. During the fourth quarter of the year several meetings took place: The German airline Lufthansa contacted us to request information on investment opportunities in the Brno-město district. The U.S.-based company TIMKEN contacted us to request information with respect to real estate and availability of office space for rent in the city of Brno. The German company Bosch REXROTH contacted us to request information on developments in salaries and unemployment in the South Moravian Region. Negotiations with the UK-based AIDC company took place Throughout September negotiations took place with the British company AIDC (Automatic Identification and Data Capture) on the possible opening of a centre of excellence in Brno. The meeting took place on 3rd September 2008 and its purpose was to discuss the possibility of opening and financing an AIDC centre of excellence in Brno Meeting of the One Stop Shop group programme for owners and managers of industrial real estate The One Stop Shop programme is a tool that is used for concentrating, interconnecting and providing information from one location, which saves time and increases the transparency and effectiveness of processes. The most important element during implementation of the OSS programme in the South Moravian Region is the assistance given to the influx of direct foreign investments into the local economy and the extension of the support originally provided to foreign companies to local companies as well. Setkání skupiny One-Stop-Shop Members of the so-called One Stop Shop group met for the fifth time in January They reviewed information on the current situation in the area of investment opportunities and they had the opportunity to share their experience with respect to the construction of industrial zones and to introduce subsidy classes for the programming period

15 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in Příprava, konzultace odborných textů a vydání V. edice brožury Survival Kit pro investory na území Jihomoravského kraje RRA JM věnuje nadále velkou pozornost tvorbě a aktualizaci prakticky zaměřené příručky pro zahraniční investory, tzv. Survival Kitu. Tato příručka vzniká ve spolupráci s investory etablovanými v regionu jižní Moravy a je k dispozici v tištěné i elektronické verzi (webová prezentace) v anglické a německé mutaci. V roce 2008 bylo publikováno již sedmé vydání Podpora inovací + + Regionální inovační strategie 3 RRA JM s Jihomoravským inovačním centrem a Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu spolupracovala na formulaci Regionální inovační strategie JMK na léta RRA JM byla hlavním koordinátorem přípravy a implementace strategie. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje je plánem s cílem stát se do roku 2013 nejvíce inovativním regionem v České republice a patřit mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů v Evropské unii. Strategie je založená na práci přibližně 80 expertů organizovaných do pěti pracovních skupin a hloubkovém šetření mezi 186 technologickými firmami sídlících v Jihomoravském kraji. Součástí strategie je detailní akční plán s dvaceti pěti rozpracovanými projekty. Projekty jsou zaměřeny rozvoj transferu technologií mezi výzkumnou a firemní sférou, za všechny lze jmenovat inovační vouchery a fond pro ověření technologie; dále na poradenství a služby malým a středním firmám s inovativním potenciálem, jako příklad lze uvést zřízení nového inkubátoru a vědecko-technického parku pro informační technologie či inkubátoru pro kreativní průmysl. Celá řada projektů je zaměřena na rozvoj talentovaných lidských zdrojů s nejvýznamnějšími projekty SOMOPRO a Science museum. Poslední skupina projektů je zaměřena na posílení internacionalizace regionu s projekty jako Brokerage, Mezinárodní škola či Mezinárodní dům. Akční plán je průběžně aktualizován a každoročně jsou navrhovány nové projekty. Detailní informace o Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje lze nalézt na + + ERAWATCH RRA JM působila jako národní korespondent na projektu ERAWATCH řízeným Evropskou komisí (konkrétně ústavem Institute for Prospective Technological During November and December 2008, preparation was underway to organise the next meeting scheduled for January Preparation, consultation on specialist articles and publication of the 5th edition of the handbook referred to as the Survival Kit for investors in the South Moravian Region RRA JM constantly pays particular attention to the creation and updating of a practically oriented brochure for foreign investors referred to as the Survival Kit. This handbook is created in collaboration with investors already settled in the South Moravian Region and is available in both printed and electronic versions (on-line presentation) in English and German. In 2008 was published alredy its 7 th edition Support for innovation + + Regional Innovation Strategy 3 RRA JM along with the South Moravian Innovation Centre and the South Moravian Centre for International Mobility cooperated to formulate the Regional Innovation Strategy for the South Moravian Region for RRA JM was the main coordinator of the preparation stage and the implementation of the strategy. The Regional Innovation Strategy for the South Moravian Region is a plan whose objective is to make the region the most innovative in the Czech Republic by 2013 and to make it one of the top fifty most innovative regions in the EU. The strategy is based on the work of approximately 80 experts, who are divided into five working groups and on in-depth research conducted among 186 technological companies headquartered in the South Moravian Region. Part of the strategy is a detailed action plan consisting of 25 formulated plans. The projects are focused on developing the transfer of technologies among the research and manufacturing sectors; examples include innovation vouchers and the fund for the verification of technology. Projects are also focused on consultancy and services provided to small and mid-sized companies showing innovation potential; examples include the building of a new incubator and a scientific and technical park for information technologies, or an incubator for the creative industry. Numerous projects are focused on developing talents of human resources, with the most significant projects being SOMOPRO and the Science museum. The last category of projects is focused on promoting the internationalisation of the region, with projects such as Brokerage, the International School and the International House.

16 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 Studies /IPTS/, které je součástí Společného výzkumného střediska /DG JRC/). Cílem projektu ERAWATCH je zmapovat jednotlivé národní popřípadě regionální systémy podpory výzkumu a vývoje v členských zemích Evropské komise. Výsledky projektu ERAWATCH následně umožní dotčeným orgánům (zejména Evropské komisi, národním i regionálním orgánům v členských státech) srovnávat různé systémy podpory V&V a inspirovat se dobrou praxí při vytváření politik. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších projektů tohoto typu na evropské úrovni. This action plan has been updated regularly and new projects are proposed on an annual basis. Detailed information on the Regional Innovation Strategy for the South Moravian Region can be found at + + ERAWATCH RRA JM served as a national correspondent in the ERAWATCH project coordinated by the European Commission (specifically, by the 2.3. Brownfields RRA JM ve svých aktivitách v oblasti regenerace brownfieldů zastává roli zprostředkovatele, kde je její snahou zajistit především informační kanál mezi koncovými uživateli a institucemi, které mají bezprostřední vztah k potenciálním dotačním titulům. V únoru 2008 získala RRAJM na konferenci Regenerace brownfieldů výzvy nových programů mandát jednotky regenerace brownfieldů JRB pro Jihomoravský kraj a od března 2008 je tak podpora řešení brownfieldů spojena s JRB Příprava druhého vydání publikace Případové studií regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Publikace navazuje na materiál z roku Důvody přípravy druhého vydání vycházely z potřeb a požadavků zástupců municipalit i podnikatelské sféry po praktických příkladech již realizovaných projektů. Ke spolupráci na přípravě materiálu bylo osloveno celkem 14 přispěvatelů, do uzávěrky se však podařilo dát dohromady pouze 6 příspěvků. Hlavní roli při výběru jednotlivých případových studií hrála následující kritéria: způsob realizace projektu, typ projektu, ochota a dostupnost přispěvatele, místo (kraj) realizace projektu, velikost obce realizace projektu, datum realizace projektu. Publikace byla vydána v nákladu 500 ks. V říjnu 2008 bylo zahájeno mapování vhodně řešených BF v ČR pro již třetí vydání publikace o případových studiích s důrazem na projekty municipalit. Osloveno bylo celkem 15 vlastníků (správců, projektových manažerů, partnerských institucí), z nichž 7 přislíbilo se na informačním materiálu podílet. Kromě Jihomoravského kraje se zde objeví case-studies z Vysočiny, Zlínského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje Příprava a realizace konference Regenerace brownfieldů výzvy nových programů Seminář proběhl v únoru 2008 v Brně v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Cílem semináře bylo poskytnout majitelům BF aktuální informace o dostupnosti a stavu přípravy podpůrných programů financovaných ze zdrojů EU v období , spolu s návrhy podpory JmK pro efektivní využití programů veřejné podpory při realizaci jejich revitalizačních projektů. Institute for Prospective Technological Studies /IPTS/, which is a part of the Joint Research Centre /DG JRC/). The purpose of the ERAWATCH project is to evaluate individual national or regional systems for supporting research and development in EU member countries. The outcomes of the ERAWATCH project will enable the authorities concerned (especially the European Commission and national and regional institutions in member countries) to compare individual systems in support of R&D and to get some inspiration from best practices in policy preparation. This is one of the most significant projects of its kind in Europe Brownfields RRA JM plays the role of an intermediary in its activities focused on the regeneration of so-called brownfields. The agency attempts to provide a communication channel between end users and those institutions that have direct relationship with potential subsidy classes. In February 2008, RRAJM acquired a mandate as the Brownfield Regeneration Unit for the South Moravia Region at a conference entitled Regeneration of brownfields calls for new programmes, i.e. as of March 2008 support for solutions to brownfield sites is associated with BRU Preparation of the second edition of the document Case Studies of Brownfield Regeneration in the South Moravian Region The document is a follow-up document to the 2007 publication. The reasons for the preparation of a second edition were based on the needs and requirements of representatives of municipalities and the business sector for practical examples of projects that had been implemented successfully. Fourteen contributors were asked to participate in creating materials for the document, but only 6 articles were collected before the deadline. The main role in the selection of individual case studies was played by these criteria: project realisation method, project type, willingness and availability of the particular author, location (region) of the project realisation, the size of the municipality where the project was located and the project realisation date. The document had a circulation of 500 copies.

17 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in V programu semináře vystoupili odborníci z oblasti státní správy zástupci ministerstev (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství) a implementačních institucí pro jednotlivé operační programy s relevancí k problematice brownfieldů (Státní fond životního prostředí, agentura CzechInvest, Úřad regionální rady II Jihovýchod, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), zástupci kraje, města Brna a RRAJM. Konference se zúčastnilo více než 50 zástupců municipalit, veřejné správy a podnikatelských subjektů Jak využít hraniční přechody po Schengenu? RRAJM ve spolupráci s Jihomoravským krajem připravila v listopadu projekt z Fondu malých projektů Jak využít hraniční přechody po Schengenu?. Projekt se realizoval v období 11/ /2009 a jeho cílem bylo mapování stávajících záměrů využití bývalých hraničních přechodů na česko-rakouské hranici. Jedná se o hraniční přechody na území Jihomoravského kraje: Hevlín, Hnanice, Mikulov, Poštorná, Valtice a Vratěnín. V roce 2008 proběhl vstupní informační seminář a část terénních prací Další aktivity a. Průběžný průzkum možností financování revitalizace brownfieldů z aktuálních dotačních titulů připravených pro období (rešerše dostupných informací z pověřených institucí a ministerstev). b. Spolupráce s Jihomoravským krajem a agenturou CzechInvest na koordinaci činností k přípravě a sestavování JRB v kraji a možné zapojení RRAJM do připravované struktury regeneračních jednotek. Konzultace procesu vzniku, fungování a činnostní náplně jednotky regenerace brownfieldů s Agenturou pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje. c. Spolupráce s Centrem regionálního rozvoje ČR na tvorbě databáze brownfieldů ve veřejném vlastnictví pro portál včetně přípravy metodiky a terénních prací. Výstupem tohoto projektu je mj. návrh několika nejperspektivnějších lokalit, u kterých bylo záměrem definovat možnosti dalšího využití a možné zapojení Jihomoravského kraje. Suitable brownfields were evaluated for use in the third edition of the document in October 2008, focusing on projects organised by municipalities. Fifteen owners were contacted (administrators, project managers, partner institutions), of which 7 promised to take part in the creation of the information materials. Besides the South Moravian Region, it should contain case studies from the Vysočina, Zlín, South Bohemia and Hradec Králové regions Preparation and realisation of a conference entitled Regeneration of brownfields calls for new programmes The seminar took place in the offices of the South Moravian Regional Authority in Brno in February The purpose of the seminar was to provide BF owners with up-to-date information on the availability and the stage of preparedness of support programmes financed from EU funds for the period , along with some proposals for support provided by the South Moravia Region to effectively use public support programmes in the realisation of revitalisation projects. The agenda of the seminar included speeches given by experts from the state administration representatives of ministries (Ministry of the Environment, Ministry of Agriculture) and implementation institutions for individual operational programmers relevant to the issue of brownfields (the State Environment Fund, the CzechInvest agency, the Office of the Regional Council of the South-East Cohesion Region, the Office for the Protection of Competition), representatives of the regional government, the City of Brno and RRAJM. More than 50 representatives of municipalities, public administration and business entities attended the conference How to make use of border crossings after Schengen? RRA JM cooperated with the South Moravian Region in November to prepare a project from the Fund of Small Projects entitled How to make use of border crossings after Schengen. The project was realised between November 2008 and March 2009 and its purpose d. Konzultace k realizaci BF projektů z nových dotačních titulů programovacího období RRAJM provedla v průběhu roku 25 konzultací k připravovaným projektům regenerace BF. Pět projektů již dospělo do fáze podání žádosti o dotaci nebo již zahájilo realizaci, dalších pět projektů bude realizováno jinak než s využitím finančních zdrojů EU. Konference Regenerace brownfieldů - výzvy nových programů

18 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT Přeshraniční spolupráce Dispoziční fond na česko-rakouské hranici RRA JM na začátku roku 2008 úspěšně završila realizaci Dispozičního fondu. Závěrečné vyhodnocení projektu proběhlo v měsíci březnu. Do této doby byla realizace všech projektů Dispozičního fondu fyzicky ukončena a všechny projekty prošly I. stupňovou kontrolou vyúčtování. Dispoziční fond byl součástí Iniciativy Společenství Interreg IIIA a navazoval na úspěšný předvstupní program přeshraniční spolupráce CBC Phare Společný fond malých projektů. Dispoziční fond v Jihomoravském kraji měl k rozdělení pro malé neinvestiční projekty pro období k dispozici Kč. Za celou dobu realizace Dispozičního fondu bylo na sekretariát DF předloženo celkem 122 projektových žádostí a k realizaci bylo přijato 95 projektů. Z toho celkem 5 projektů odstoupilo od smlouvy nebo nevyužilo možnost tuto smlouvu podepsat. V celém průběhu Dispozičního fondu bylo na Centrum pro regionální rozvoj předloženo 16 souhrnných žádostí o platbu za 90 projektů s celkovou výší dotace Kč. Nevyčerpané prostředky za období činí Kč. Tyto prostředky se nestihly dočerpat z důvodu odstoupení od smlouvy o financování dvou žadatelů z V. kola, ve kterém byly přijaty rezervní projekty, a jednoho projektu v průběhu realizace, který byl přijat ve IV. kole Dispozičního fondu Projekt Fond malých projektů Fond malých projektů (FMP), jako součást Cíle Evropská územní spolupráce (OP Přeshraniční spolupráce Rakousko-Česká republika) přímo navazuje na program přeshraniční spolupráce minulého programovacího období Dispoziční fond. Listopad 2008 byl ve znamení odsouhlasení zadávacích podmínek na nadlimitní zakázku Administrátor Fondu malých projektů programu Přeshraniční spolupráce CZ A v Jihomoravském kraji. Dne byla vybrána vítězná nabídka Regionální rozvojové agentury jižní Moravy na administrátora Fondu malých projektů a byla podepsána smlouva mezi Správcem a Administrátorem Fondu malých projektů. Po podpisu smlouvy začal administrátor FMP (RRA JM) s naplňováním této smlouvy. Byla zahájena přípravná jednání nutná pro přípravu projektové žádosti na zastřešující projekt pro Fond malých projektů. Administrátor se zúčastnil schůzky zástupců FMP a Národního orgánu na česko-rakouské hranici. Zde byly projednány regionální dokumenty jako je směrnice pro žadatele, příručka pro Správce FMP a jednací řád Regionálního monitorovacího výboru. Dne byla předložena žádost na zastřešující projekt FMP, která byla schválena na zasedání was to map current intentions with respect to the use of former border crossing buildings on the Czech-Austrian border. This involved border crossings on the territory of the South Moravian Region: Hevlín, Hnanice, Mikulov, Poštorná, Valtice and Vratěnín. An initial orientation seminar and some groundwork took place in Other activities a. Continuous assessment of opportunities with respect to financing the revitalisation of brownfields from current subsidy classes prepared for the period (retrieval of information from the institutions and ministries concerned). b. Cooperation with the South Moravian Regional Authority and the CzechInvest agency in coordinating activities for the preparation and setting up of BRU in the region, and the possible involvement of RRAJM in the prepared structure of regeneration units. Consultations on the process of creation, functioning and activities of BRU with the Agency for the Regional Development of the Moravian-Silesian region. c. Cooperation with the Centre for Regional Development of the Czech Republic on the creation of a database of brownfields owned by the state for the website, which is to include preparation of methodology and field work. The output of this project (among other things) is a proposal for several most promising locations, for which the intention was to define options for further development and the possible involvement of the South Moravian Regional Authority. d. Consultations on the realisation of BF projects from new subsidy classes in the programme period Throughout the year, RRA JM carried out 25 consultations on the prepared BF regeneration projects. Five of them have advanced to the stage of submitting subsidy applications or they have already commenced, whereas another five will be realised using other than EU financial resources Cross-border cooperation Disposition Fund for the Czech-Austrian border At the beginning of the year 2008, RRA JM successfully completed realisation of the Disposition Fund. The final review of the project took place in March. By that time, the realisation of all Disposition Fund programmes had been completed and all projects had undergone the first stage of accounting inspection. The Disposition Fund was part of the INTERREG IIIA Community Initiative Programme and it was a follow-up programme to the successful cross-border cooperation programme known as CBC Phare the Joint Small Projects Fund. The Disposition Fund in the South Moravian Region had CZK 12,969,704 for small non-investment projects during the years 2004

19 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in Monitorovacího výboru programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika Ustavující Regionální monitorovací výbor složený ze zástupců obcí, měst, kraje a nevládních neziskových organizací z české i rakouské strany v červnu 2008 schválil regionální dokumentaci na Fond malých projektů a rozhodl o vyhlášení výzvy na předkládání projektových žádostí do Fondu malých projektů od Výzva byla podmíněna schválením zastřešujícího projektu Monitorovacím výborem. Pro zintenzivnění zájmu o Fond malých projektů RRA JM připravila v červenci letáček FMP se základními informacemi o nových podmínkách Fondu malých projektů a rozeslala ho na obce Jihomoravského kraje During the period in which the Disposition Fund operated, the DF secretariat received 122 project applications, 95 of which were approved as projects for realisation, of which 5 were either withdrawn or the applicants failed to sign the related contract. Throughout the existence of the Disposition Fund, the Centre for Regional Development received 16 private applications seeking subsidies amounting to CZK 12,743,551 in 90 projects. The amount of unused financial resources for the period was CZK 226,153. These resources were left unused due to the fact that two applicants withdrew their Round V applications (where backup projects were accepted), and one applicant withdrew their project during the realisation phase. The project was accepted in Round IV of the Disposition Fund. Na konci června 2008 byl pro zvýšení informovanosti zorganizován seminář pro žadatele do FMP. První ukončení sběru projektových žádostí FMP bylo stanoveno na Do tohoto termínu bylo na Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy doručeno 11 projektů. Regionální monitorovací výbor, který rozhodoval o projektových žádostech, se konal Přehled čerpání Dispozičního fondu v letech Overview of Disposition Fund implementation between the years The Small Project Fund Project The Small Project Fund (SPF), being a part of the Objective European Territorial Cooperation (OP Cross-border cooperation between Austria and the Czech Republic), is directly tied to the programme of cross-border cooperation from the previous Přidělené finance v Kč Allocated funds (in CZK) % z celkové alokace % of the overall allocation Skutečná dotace v Kč Actual subsidies in CZK Zbytek ve Fondu Fund balance Peníze pro Dispoziční fond v Jihomoravském kraji Funds for the Disposition Fund in the South Moravian Region % Rozděleno v I. kole RŘV Allocated in Round I of RSC ,37% Rozděleno v II. kole RŘV Allocated in Round II of RSC ,82% Rozděleno v III. Kole RŘV Allocated in Round III of RSC ,54% Rozděleno v IV. Kole RŘV Allocated in Round IV of RSC ,26% Rozděleno v V. kole RŘV rezervní projekty Allocated in Round V of RSC alternate projects Rozděleno celkem Total funds allocated RSC = Regional Steering Committee dne v Brně v prostorách Regionální rozvojové agentury jižní Moravy. V prvním kole bylo přijato celkem 7 projektů z české strany z toho jeden podmíněně do doby, kdy programming period Disposition Fund.

20 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 se rakouská strana vyjádří k vhodnosti projektového partnera a 5 projektů z Rakouska. V červnu se RRA JM se spolupodílela na přípravě a organizaci semináře pro žadatele a zájemce o velké projekty OP Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika. Pro žadatele FMP se v září 2008 uskutečnil seminář s termínem ukončení sběru projektových žádostí do druhého kola K tomuto datu bylo doručeno na RRA JM celkem 12 projektů. Během října probíhalo hodnocení projektů a dne se konal v Rakousku v Zistersdorfu Regionální monitorovací výbor. Na tomto zasedání bylo rozhodnuto o přidělení podpory celkem 11 projektům z české strany a 5 projektům z Rakouska. RRA JM uskutečnila v tomto období také dotazníkový průzkum mezi potenciálními žadateli FMP. Důvodem tohoto dotazníkového průzkumu byl nízký počet předložených žádostí v 1. i ve 2. kole. Cílem bylo zjistit proč nemají obce a neziskové organizace zájem o přeshraniční projekty s Rakouskem a popř. pokud zájem mají, co ji brání v tom, aby tyto projekty realizovaly. Výsledky průzkumu: Nejčastějšími důvody nezapojení se do FMP byly jmenovány následující: Absence zahraničního partnera Nezkušenost s realizací a malá informovanost o možnostech této spolupráce Preference jiných dotačních programů Orientace na jiné činnosti Problém s předfinancováním projektu Nízká administrativní kapacita u malých obcí Jazyková bariéra Mezi žadateli, kteří se vyjádřili, že by měli zájem o realizaci projektu byly nejzávažnější překážky: Absence zahraničního partnera 31% Nezkušenost s projekty 24,4% During November 2008, contract conditions were approved for an excess assignment referred to as Administrator of the Small Project Fund for the project of Cross-border cooperation between the Czech Republic and Austria in the South Moravia Region. On 18th January 2008, the winning bid submitted by RRA JM was selected with respect to the position of Administrator of the Small Project Fund. On 31st January 2008 a contract was signed between the Custodian and the Administrator of the Small Project Fund. Following the signing of the contract, the administrator of SPF (RRA JM) started to carry out its contractual duties. Preparatory negotiations were launched that were necessary for drawing up the project application for an umbrella project for the Small Project Fund. The administrator took part in a meeting of representatives of SPF and the National body at the Czech-Austrian border at which regional documents were discussed, such as directives for applicants, a handbook for the SPF Custodian and the Rules of Procedure of the Regional Monitoring Committee. On 24 th April 2008, the application for the SPF umbrella project was submitted. It was approved on 3 rd July 2008 during a session of the Monitoring Committee for the programme entitled European Territorial Cooperation Austria Czech Republic The constitutive Regional Monitoring Committee, consisting of representatives of municipalities, towns, the South Moravian Region and non-governmental NPO s from the Czech Republic and Austria approved the regional documentation for the Small Project Fund in June It decided to call for proposals for applications within the Small Project Fund as of 12 th June The call was subject to the approval of the umbrella project by the Monitoring Committee. Once interest in the Small Project Fund became stronger in July, RRA JM prepared a leaflet containing the basic information on the new conditions of the Small Project Fund and it distributed them to municipalities of the South Moravian Region. In order to increase awareness, a seminar was organised for SPF applicants in late June The first stage of submitting applications for SPF projects was scheduled for 31 st July By this deadline RRA JM had received 11 projects. The regional monitoring committee, whose purpose is to decide on these applications, met in the offices of RRA JM on 10 th September Seven projects from the Czech side were approved in the first round, of which one was subject to a statement of the Austrian side with respect to the suitability of the project partner. Five projects from Austria were approved. In June, RRA JM participated in the preparation and organisation of a seminar for applicants for large projects within the Operational programme Cross-border cooperation between Austria and the Czech Republic. In September 2008, a seminar for SPF applicants was organised, with the deadline for submission of project applications for the second round being 16 th October By this date, RRA JM had received 12 projects. They were evaluated in October. On 24 th November 2008, a session of the Regional Monitoring Committee took place in Zistersdorf, Austria. The committee decided to approve the provision of support to 11 Czech and 5 Austrian projects. Zasedání Regionálního monitorovacího výboru FMP Moreover, RRA JM conducted questionnaire-based research among potential SPF applicants during this period. The reason for conducting

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report úvodní slovo foreword FOREWORD South Moravia has supported innovation and innovative business for 10 years Jihomoravský kraj již deset let podporuje inovace a inovativní podnikání

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Výroční zpráva. Annual report

Výroční zpráva. Annual report Výroční zpráva Annual report 2013 14 2013 14 The JIC s projects meet the selected aims of the Regional Innovation Strategy for South Moravia (RIS), which are to support innovation in business. The RIS

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2007 Mezinárodní konference Transport svým významem již dávno přesáhla

Více

LOKALITY TYPU BROWNFIELDS a informace k rozvoji podnikání v Libereckém kraji

LOKALITY TYPU BROWNFIELDS a informace k rozvoji podnikání v Libereckém kraji 1. Úvod Hlavním podnětem pro zpracování tohoto katalogu byla zvýšená poptávka tuzemských a zahraničních investorů po vhodných lokalitách pro podnikání v Libereckém kraji. Na následujících stránkách jsou

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže CZECH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2009 in the Field of Education, Science and Research, Sports

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. A N N U A L R E P O R T The Lower Morava Biosphere Reserve Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav info@dolnimorava.org,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 s. r. o. Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 Peníze, které ušetříte s levnějším dodavatelem elektrické energie, mohou pomoci potřebným. Infolinka: 844 44 55 66 www.levnaelektrina.eu sponzor publikace

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v Operačním programu Praha pól růstu ČR v rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020 Magistrát hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010. EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV Řež, a.s. / Member of ÚJV Řež, Inc. Group 2 Výroční zpráva/annual report 2010 Management společnosti / Company

Více