VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008

3 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ Brno Tel.: , , fax: / REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

4 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÚVODNÍ SLOVO INTRODUCTORY WORD BY THE DIRECTOR JUDr. Vladimír Gašpar ředitel RRA JM / Director, RRA JM

5 Úvodní slovo ředitele Introductory Word by the Director Vážení přátelé, Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Regionální rozvojové agentury jižní Moravy za rok 2008, který považuji za úspěšný jak pro RRA JM, tak pro celý Jihomoravský kraj. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy nadále aktivně působila na poli podpory inovací. Významným mezníkem, který má přispět k vytváření příznivého prostředí pro další rozvoj inovací v regionu bylo přijetí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na období , jako klíčového dokumentu pro realizaci podpory tvorby inovací. RRA JM jako iniciátor procesu tvorby strategie zastávala roli hlavního koordinátora jejích příprav a v následujících letech se bude podílet na implementaci některých jejích strategických opatření. Vizí Regionální inovační strategie je zařazení Jihomoravského kraje do roku 2013 mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů v EU. Rovněž v oblasti podpory investic dosáhla agentura významných úspěchů. V rámci After-care aktivit se agentura zaměřila na intenzivnější komunikaci s investory Jihomoravského kraje a zároveň pokračovalo celoroční setkávání pracovní skupiny, která byla vytvořena, aby reagovala na problémy firem v Jihomoravském kraji. K řadě významných aktivit RRA JM se na podzim roku 2008 zařadila i Expertní podpora příjemcům dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v kraji Jihomoravském. Jejím účelem je poskytování bezplatných konzultací úspěšným příjemcům dotace a měla napomoci ke zvýšení kvality implementace projektů v regionu. Pozitivní ohlasy ze strany příjemců dokázaly, že nabízená služba je pro ně přínosem a výraznou pomocí. Začátkem roku RRA JM úspěšně završila realizaci Dispozičního fondu na česko-rakouské hranici a plynule navázala administrací Fondu malých projektů. Pro zkvalitnění svých služeb připravil Sekretariát FMP dotazníkové šetření mezi potencionálními žadateli, jehož výsledky odhalily v regionu velký zájem o projekty přeshraniční spolupráce, ale i překážky, které žadatelé řeší. RRA JM v uplynulém roce potvrdila svou pozitivní image u svých českých i zahraničních partnerů. Díky skutečnosti, že zástupce RRA JM zastává pozici předsedy představenstva České asociace regionálních agentur bylo možné usměrňovat diskuzi o aktivitách agentur ve vztahu k institucím jako Centrum pro regionální rozvoj ČR, CzechInvest, Asociace inovačního podnikání ČR a dalším. Závěrem mi dovolte poděkovat všem spolupracovníkům za profesionálně odvedenou práci, všem členům orgánů agentury za jejich pomoc při uskutečňování aktivit a všem ostatním, kteří se na našich úspěších podíleli. Vstup do roku 2009 pro nás znamená nové úsilí o další rozvoj naší práce a rád bych zde vyjádřil přání, aby naše činnost byla i v následujících letech alespoň tak úspěšná jako v uplynulém roce Dear friends, Let me inform you about the activities of the Regional Development Agency of South Moravia in 2008, which from my point of view was successful both for the Agency and the whole region of South Moravia. The Agency has remained active in the area of innovation support. The milestone that is expected to contribute to the creation of favourable business environment for further development of innovations in the region was the adoption of the Regional Innovation Strategy of the South Moravian Region for , as a key document for the realisation of innovation support. Having initiated the process of strategy creation, the Agency served as a coordinator of the preparation; in the years to come, it will take part in the implementation of some strategic measures. The vision of the Regional Innovation Strategy is the inclusion of the South Moravian Region among the top 50 most innovative regions in the European Union by The Agency recorded significant success in the area of investment support. As part of its after-care activities, the Agency focused on more extensive communication with investors planning to do business in the South Moravian Region, and the Agency continued with year-round meetings of the working group that was formed to react to problems that companies in the South Moravian Region have to face. Significant activities carried out by the Agency included (as of the fall of 2008) expert support provided to beneficiaries of subsidies within the NUTS 2 Southeast Regional Operational Programme in South Moravia. The purpose of this support is to provide freeof-charge consultations to successful subsidy beneficiaries and to improve the quality of project implementation in the region. The beneficiaries positive feedback proved that the services offered represent significant benefit and help. In early 2008, the Agency successfully completed the realisation of the Disposition Fund at the Czech-Austrian border and it followed up by the administration of the Small Project Fund. In order to improve its services, the secretariat of SPF prepared a questionnairebased survey among potential applicants: the results revealed the existence of great interest in cross-border cooperation projects in the region, as well as obstacles that applicants must solve. Last year the Agency confirmed its positive image with its Czech and foreign partners. Owing to the fact that the Agency representative holds the position of the Chairman of the Board of Directors of the ČARA association (The Czech Association of Development Agencies), it was possible to regulate the discussion on the activities of agencies in relation to institutions like the Centre for Regional Development of the Czech Republic, CzechInvest, Association for Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic, etc. Let me conclude by expressing gratitude to all colleagues for their professional work, to all members of statutory bodies of the Agency for their help in realisation of activities, and to everyone who have contributed to the success of the Agency. As we enter the year 2009, we see new challenges in further development of what we do, and I sincerely hope that our activities remain at least as successful as they were in 2008.

6 41SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 STRUKTURA RRA JM ADMINISTRATIVE AND ORGANISATIONAL STRUCTURE OF RRA JM

7 Správní a organizační struktura RRA JM Administrative and Organisational Structure of RRA JM Správní struktura RRA JM v roce 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRA JM) je sdružením tří právnických osob Jihomoravského kraje (JMK), Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) a Krajské hospodářské komory jižní Moravy (KHK JM) RRA JM administrative structure in 2008 The Regional Development Agency of South Moravia (RRA JM) is an association of three legal entities the South Moravian Region (JMK), the Association of South Moravian Cities and Municipalities (SOM JM) and the Regional Chamber of Commerce of South Moravia (KHK JM). OBR. Správní struktura RRA JM FIG. Administrative structure of RRA JM JMK SOM JM KHK JM Valné shromáždění General Assembly Správní výbor Steering Committee Kontrolní komise Monitoring Committee + + Správní výbor / Steering Committee Jihomoravský kraj South Moravian Region Ing. Lubomír Šmíd, předseda Mgr. Václav Božek, CSc. Ing. Jiří Kadrnka Jan Koráb Ing. Milan Venclík Sdružení obcí a měst jižní Moravy The Association of South Moravian Cities and Municipalities MUDr. Lubor Šimeček Ing. Oliver Pospíšil Ing. Luboš Kuchynka Pavel Prokop Ing. Jan Vitula Krajská hospodářská komora jižní Moravy The Regional Chamber of Commerce of South Moravia Bc. Ladislav Koukal, místopředseda Ing. Petr Bajer, CSc. Ing. Josef Bendl Ing. Josef Pikola Luděk Šebesta + + Kontrolní komise / Monitoring Committee Sdružení obcí a měst jižní Moravy The Association of Southern Moravian Cities and Municipalities PhDr. Jaroslava Králová, předsedkyně KK Mgr. Petr Kostík Jihomoravský kraj The Southern Moravia Region František Houšť Ing. arch. Anna Procházková Krajská hospodářská komora jižní Moravy The Regional Chamber of Commerce of South Moravia Ing. Milan Šouba Josef Vrba

8 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT Organizační struktura RRA JM Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která v roce 2008 zaměstnávala 16 pracovníků, byla organizačně rozdělena na tři oddělení, a to na oddělení projektů, oddělení přeshraniční spolupráce a na oddělení podpory investic a inovací RRA JM organisational structure The Regional Development Agency of South Moravia employed 16 people in It was divided into three branches: the Project Branch, the Cross-border Cooperation Branch and the Investment Support and Innovation Branch. OBR. Organizační struktura RRA JM FIG. Organisational structure of RRA JM ředitel Director Sekretariát Secretariat Oddělení projektů Project Branch Oddělení přeshraniční spolupráce Cross-border Cooperation Branch Oddělení podpory investic a inovací Investment Support and Innovation Branch

9 Členství v ČARA Membership in ČARA Členství v ČARA Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je členem České asociace rozvojových agentur (ČARA). Posláním této asociace, která sdružuje rozvojové agentury s krajskou působností je podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů České republiky. ČARA jako nevládní organizace působí jako jeden z nástrojů regionální politiky. Hlavními partnery na území ČR jsou státní správa na centrální i regionální úrovni, samospráva krajů a obcí a jiných veřejných subjektů, instituce zastupující hospodářský sektor i nevládní, neziskové organizace, zaměřené na hospodářský a sociální rozvoj. V zahraničí pak veřejné i soukromé instituce, zaměřené na regionální rozvoj a sdružení s podobnými aktivitami jako ČARA. Cílem sdružení je koordinace a posilování činnosti svých členů a jednání jejich jménem navenek v rozsahu, který je dán mandátem od členské základny. Smluvními partnery asociace jsou: Národní asociace pro rozvoj podnikání NARP Asociace inovačního podnikání ČR AIP ČR Institut pro integraci České republiky do Evropské unie IICE Mezinárodní poradenské centrum obcí MEPCO Sdružení podnikatelů České republiky SP ČR V souvislosti s plněním funkce předsedy představenstva ČARA se ředitel RRA JM zúčastnil řady jednání se zástupci MMR. Taky byl delegován z titulu funkce v ČARA do předsednictví Asociace inovačního podnikání ČR Membership in ČARA The Regional Development Agency of South Moravia is a member of the Czech Association of Development Agencies (ČARA). The mission of this association of regional development agencies is to support the systematic economic, social and cultural development of individual regions of the Czech Republic. ČARA is a non-governmental organisation and it is one of the instruments of regional policy. Its main partners in the Czech Republic include the central and regional state administration, regional governments and municipal administrations as well as other public institutions: authorities representing the economic sector as well as non-governmental non-profit organisations specialising in economic and social development. Foreign partners include both public and private institutions specialising in regional development and associations whose mission is similar to that of ČARA. The objective of the association is to coordinate and promote the activities of its members and to represent them within the scope defined by the mandate of its members. Contractual partners of the association include: The National Association for the Development of Enterprise NARP The Association for Innovative Entrepreneurship in the Czech Republic AIP ČR The Institute for the Integration of the Czech Republic into the EU IICE The International Advisory Centre for Municipalities MEPCO The Syndicate of Businessmen and Tradesmen of theczech Republic SP ČR With respect to his position as Chairman of the Board of ČARA, the director of RRA JM took part in numerous meetings with representatives of the Ministry of Regional Development. Likewise, his official role at ČARA meant he was also delegated as a member onto the committee of the Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic.

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT HLAVNÍ AKTIVITY RRA JM V ROCE 2008 MAIN ACTIVITIES OF RRA JM IN 2008

11 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in Poskytování odborného servisu zahraničním a domácím investorům na území JMK Mezi hlavní činnosti RRA JM v rámci podpory přímých investic patří již od roku 2000 bezplatný servis potenciálním investorům, následná péče o umístěné investory, posilování vazeb zahraničních firem na místní dodavatelské firmy a na výzkumné a vývojové instituce. RRA JM poskytuje potenciálním investorům informace o celém regionu, poradenství ohledně výběru vhodných průmyslových nemovitostí, vhodných dodavatelů a možných investičních pobídek. Zajišťuje rovněž kontakt s orgány státní správy a samosprávy, vzdělávacími institucemi a poradenskými společnostmi V měsíci lednu byla zahájena realizace plánu návštěv zahraničních investorů, kteří se usídlili v regionu v minulých letech. Výběr firem byl nastaven tak, aby bylo zajištěno pokrytí co nejširšího spektra typů společností: z hlediska zaměření činnosti (výroba / služby), umístění (různé části Jihomoravského kraje), velikosti a fáze rozvoje (začínající / v regionu již několik let) a původu. Ve všech případech se jednalo o významné zaměstnavatele v regionu. Cílem návštěv bylo zmapovat aktuální situaci zahraničních i domácích společností s ohledem na perspektivy jejich dalšího rozvoje v regionu, zjistit aktuální potřeby a případné problémy, se kterými se mohou setkávat a napomoci v jejich řešení. Průzkum byl završen zpracováním Návrhu analýzy After-Care šetření firem v Jihomoravském kraji. Analýza obsahuje souhrnné informace o tom, s jakými problémy se setkávají investoři v regionu v různých oblastech každodenního života. Hlavními tématy návštěv byly: 1) Lidské zdroje současný stav, struktura a budoucí požadavky 2) Školství, především spolupráce se školami (učiliště, střední školy, vysoké školy) 3) Doprava 4) Další problémy (popřípadě témata vnímaná jako potenciální problémy, s jejichž řešením by mohla pomoci místní samospráva) 1) Lidské zdroje Všechny z oslovených společností počítaly s růstem počtu zaměstnanců. V případě plánu větších expanzí výrobních společností, spojených s investicemi do výzkumu a vývoje byly signalizovány silné obavy z dostatku technicky vzdělaných pracovníků na trhu práce. Jednalo se jak o operátory, tak o kvalifikované pracovníky (obráběče, obsluha strojů, absolventy technických oborů na středních školách), ale také o odborníky v manažerských pozicích, s technickým zaměřením Provision of professional service to foreign and Czech investors on the territory of JMK Since 2000 the main activities of RRA JM in the area of support for direct investments include a free-of-charge service to potential investors, subsequent aftercare provided to investors who have set up their business activities and the improvement of relationships between foreign companies and local contractors and R&D institutions. RRA JM provides information to potential investors on the entire region, and it advises them on selection of the most suitable industrial real estate and contractors, as well as on incentives they might be entitled to. The agency also intermediates contact with state and local government authorities, education institutions and consultancy companies. During January, the agency organised visits to companies of foreign investors who set up their businesses in the region in previous years. The selection process was to cover the broadest spectrum of company types, i.e. in terms of scope of activities (manufacturing / services), location (various locations in South Moravian Region), the size and stage of development (newcomer / established for a few years) and origin. All the companies are among significant employers in the region. The purpose of these visits was to assess the current situation of foreign as well as national companies with respect to their future development options in the region, and to assess their needs and problems (and where problems existed, to help in solving them). The final stage of the assessment consisted in drawing up a document entitled Proposal for the realisation of After-Care programmes for companies in the South Moravian Region. The analysis contains a summary of information on the problems that foreign investors in the region encounter in various areas of their everyday business activities. The visits focused on these particular issues: 1) Human resources current situation, structure and future demands 2) Education, cooperation with schools in particular (vocational schools, high schools, colleges and universities) 3) Transportation 4) Other issues (or topics perceived as potential problems that could be solved in cooperation with local government) 1) Human resources All the companies that were contacted expected further recruitment of new employees. With respect to some manufacturing companies plans to expand and to invest in research and development, it was mentioned that companies were extremely concerned regarding the shortage of qualified personnel on the labour market. These fears related in particular to numbers of operators and qualified employees (machinists, machine operators, graduates in technical fields of study at high schools), as well as experts for managerial positions specialised in technical fields.

12 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT ) Školství Společnosti, které mají ve svých aktivitách i výzkum a vývoj, nebo s ním do budoucna počítají mají většinou rozvinutou spolupráci s vysokými školami (diplomové práce, praxe, přednášky, společné projekty). Často též nabízejí spolupráci s technicky zaměřenými středními školami (výuka, praxe, exkurze). Uvítali by ale především větší podporu zřizovatele směrem k technicky zaměřeným školám (potenciální podpora humanitním oborům na úkor technickým oborům je vnímána jako hrozba) a pružnější reakci školského systému na požadavky zaměstnavatelů. Na trhu práce je přebytek absolventů humanitně zaměřených oborů, ale nedostatek absolventů zejména z oborů elektronika, mechanika, který je v některých případech označován jako kritický. Specifickým problémem je mezinárodní škola. Její existence nebo neexistence v regionu ve velké míře ovlivňuje personální politiku a plánování dalšího růstu zahraničních společností. Limitujícím faktorem rozvoje regionu je absence střední školy (nejen) pro děti cizinců, tj. školy s výukou v angličtině s mezinárodně uznávaným vysvědčením. Výhodou by byla též školka s výukou ve francouzštině či italštině (s angličtinou není problém). 3) Doprava Ve všech částech Brna a okolí, kde jsou soustředěni zahraniční investoři jsou problémy s přetížením hromadné dopravy, případně s návazností spojů v rámci IDS, kapacita městské hromadné dopravy je nedostačující, situace je popisována jako neudržitelná, zejména pokud jde o Černovickou terasu. + + Pracovní skupina After-Care V rámci After-Care aktivit (program následné péče o zahraniční investory) RRA JM usiluje o průběžnou komunikaci s významnými zahraničními firmami regionu a poskytuje jim rovněž asistenci při řešení aktuálních problémů, s nimiž se podniky potýkají. RRA JM vidí problematiku následné péče o zahraniční investory v regionu jako komplexní systém, jehož nastavení se řeší na setkáních pracovní skupiny After-Care. První setkání se konalo a byly zde byly prezentovány výsledky dosavadního průzkumu a specifikovány priority pro jeho pokračování. Diskutovaly se jednotlivé problémy a fáze jejich řešení (některými předloženými otázkami se již začala zabývat Kancelář strategie města, Magistrátu města Brna). Během roku proběhla setkání se zástupci více jak 40 zahraničních společností, kde byla představena konkrétní opatření reagující na problémy a představeny rozvojové plány regionu. Na začátku roku 2008 se v rámci poskytování servisu investorům lokalizovaných na území Jihomoravského kraje zúčastnili zástupci RRA JM setkání s podnikateli Pohořelicka. 2) Education Companies whose activities include research and development or companies that expect to implement these activities in future enjoy mostly mature cooperation with colleges and universities (theses, internships, lectures and joint projects). They also often offer cooperation with technical high schools (teaching, internships, field trips). However, these companies would appreciate a higher level of support for technical high schools (the potential support of social science fields at the expense of technical fields is perceived as a threat) and a more flexible response by the school system to the needs of employers. The labour market shows a preponderance of graduates in social sciences, but at the same time it shows a (sometimes even critical) lack of graduates in technical fields, especially in electronics or mechanics. Having an international school is a specific problem. Its existence (or non-existence) in the region largely determines personnel policies and further growth strategies of foreign companies. One limiting factor is that there is no high school for children of foreigners (and not only for them), i.e. a school where English would be used as the teaching language and internationally valid diplomas would be issued. A kindergarten with French or Italian-speaking staff would be a plus (English is no problem). 3) Transportation All parts of Brno and its vicinity with a high concentration of foreign investors experience problems with overstrained public transportation, or with poor connections within the integrated public transportation network (IDS). The capacity of public transportation is insufficient and the situation has been referred to as unbearable, especially in the vicinity of the Černovice Terrace. + + The After-Care working group In the context of its After-Care activities (the After-Care programme for foreign investors), RRA JM strives for continuous communication with significant foreign companies in the region in order to provide them assistance in solving current problems that companies face. RRA JM perceives the issue of an After-Care programme for foreign investors in the region as a comprehensive system, the resolution of which is dealt with during meetings of the After-Care working group. Its first meeting took place on 11th February 2008 and dealt with the outcomes of recent research. Priorities were defined for the next stages, problems were discussed and solutions were also adopted (the City Strategy Office of the City of Brno has already started to deal with some of the issues at hand). Throughout the year meetings were held with representatives of more than 40 foreign companies. They were made familiar with particular measures aimed at tackling problems. Regional development plans were also presented. In early 2008, representatives of RRA JM took part in a round-table meeting with businessmen and women from the Pohořelice region.

13 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in V rámci tématu After-Care se konaly i následující akce: Pracovní snídaně k otázkám After-Care, která se konala dne v rámci veletrhu Urbis Invest. Snídani pořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci s městem Brnem a RRA JM. Cílem bylo seznámení s postupem a návrhy řešení na zlepšování podmínek pro investory a podnikatele v JMK proběhlo druhé setkání pracovní skupiny After-Care. Náplní setkání byla prezentace výsledků průzkumu domácích i zahraničních společností v regionu, seznámení s postupem jednotlivých členů pracovní skupiny při řešení otázek a problémů pojmenovaných při prvním setkání, návrhy řešení a stanovení detailů dalšího harmonogramu se konalo Pracovní setkání After- Care lidské zdroje. Setkání se konalo v návaznosti na výsledky Pracovní snídaně k otázkám After-Care a jeho cílem bylo zahájit diskusi na téma současné i budoucí dostupnosti pracovních sil v regionu a návrhy možných krátkodobých i dlouhodobých řešení, stanovení priorit a požadavků zástupců zaměstnavatelů, představení možností a připravovaných akcí místní samosprávy a úřadů práce proběhlo třetí setkání pracovní skupiny After-Care. Náplní byla prezentace výsledků terénního průzkumu domácích i zahraničních společností v regionu, seznámení jednotlivých členů s postupem pracovní skupiny při řešení otázek a problémů pojmenovaných z předchozích setkání a návrhy jejich řešení. Důležitým bodem setkání byla i diskuse harmonogramu na další rok a nad plánovaným Setkáním s investory se v prostorách Nové radnice města Brna konalo setkání investorů s názvem After-Care Christmas Meeting se zástupci Jihomoravského kraje, magistrátu města Brna a dalších institucí, které pomáhají zlepšit místní podnikatelské prostředí. Záštitu nad celou akcí převzal primátor města Brna Roman Onderka. Cílem akce bylo seznámení s návrhy řešení na zlepšování podmínek pro investory a podnikatele v Jihomoravském kraji. Setkání se zúčastnilo přes 20 zástupců investorů a na 30 pozvaných hostů, kteří reprezentovali brněnské úřady práce, cizineckou policii, CzechInvest nebo například Americkou obchodní komoru. Během roku byli zástupci RRA JM pozváni na slavnostní otevírání dvou firem. V březnu byl slavnostně otevírán výrobních prostor dánské společnosti Esko-Graphic výrobce speciálních grafických stolů. V prosinci se zástupci RRA JM účastnili otevření nové pobočky společnosti CPL JOBS, s.r.o. V posledním čtvrtletí roku došlo k několika jednáním: Německá letecká společnost Lufthansa se na nás obrátila s žádostí o postoupení informací týkající se investičních příležitostí v okrese Brno-město. Americká společnost TIMKEN se na nás obrátila s žádostí o postoupení informací týkající se trhu realit Setkání s investory As part of the topic After-Care, the following events took place: The Working breakfast on issues related to After- Care took place on 23 rd April 2008 as a part of the Urbis Invest fair. The breakfast was organised by the South Moravian Regional Authority in cooperation with the City of Brno and RRA JM. The purpose of this breakfast was to present procedures and solutions with respect to the improvement of conditions for investors and business entities in the South Moravian Region. A second meeting of the After-Care working group took place on 5 th June Its agenda included the presentation of results of research conducted among Czech and foreign companies from the region, presentation of individual steps taken by individual members of the working group in resolving issues and problems addressed during the first meeting, as well proposed solutions and specification of the timetable moving forward. An After-Care human resources working meeting took place on 23 rd June Its purpose was to follow up the outcomes of the Working breakfast on the issues related to After-Care and to initiate a discussion on the current and future availability of labour force in the region and to propose possible short-term and long-term solutions, to define priorities and requirements of employers, and to set out opportunities and events prepared by local self-government and labour offices. A third meeting of the After-Care working group took place on 6 th November Its agenda included the presentation of results of field research conducted among Czech and foreign companies in the region, the presentation of the progress made by activities of the working group to individual members with respect to the issues and problems addressed during the previous meeting and solutions to these issues and problems. The agenda of the meeting also included a very important item: a discussion on the timetable for next year and the planned meeting with investors. On 15 th December 2008, the New Town Hall of Brno hosted a meeting of investors, representatives of the South Moravian Region, the City of Brno and other institutions

14 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 a dostupnosti kancelářských prostor na území města Brna za účelem pronájmu. Německá společnost Bosch REXROTH se na nás obrátila s žádostí o postoupení informací týkající se vývoje mezd a nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji. Jednání s britskou společností AIDC V měsíci září proběhla jednání s britskou společností AIDC (Automatic Identification and Data Capture) o umístění centra excellence v Brně. Setkání proběhlo dne 3. září 2008 a jeho cílem bylo projednat možnosti umístění a především financování projektu centra excellence společnosti AIDC v Brně Setkání skupiny One-Stop- Shop programu pro vlastníky a provozovatele průmyslových nemovitostí Program One Stop Shop je využíván jako nástroj pro koncentraci, propojování a poskytování informací z jednoho místa, což umožňuje zkrátit čas a zvýšit přehlednost a efektivitu procesů. Nejpotřebnější se při zavádění programu OSS v případě Jihomoravského kraje jevila oblast asistence vstupu přímých zahraničních investic (PZI) do místní ekonomiky a rozšíření původní podpory PZI i na místní firmy. V lednu 2008 se konalo v pořadí již páté setkání zástupců tzv. skupiny One-Stop-Shop. Kromě přehledu informací o současné situaci na poli investičních příležitostí bylo jeho posláním také sdílení zkušeností s výstavbou průmyslových zón a představení dotačních titulů v programovacím období V listopadu a prosinci 2008 navíc probíhaly organizační přípravy dalšího setkání semináře, který byl naplánovaný na leden striving to improve the local business environment. The meeting was entitled After-Care Christmas Meeting. The event took place under the auspices of the Mayor of the City of Brno, Roman Onderka. The purpose of this event was to present some solutions with respect to improving conditions for doing business in the South Moravian Region for investors and business entities. More than 20 representatives of investors and 30 invited guests attended the meeting. The invited guests included representatives of the Labour Offices in Brno, Foreign Police, CzechInvest and the American Chamber of Commerce. During the year, representatives of RRA JM were invited to attend the grand opening of two companies. The grand opening of the manufacturing facilities of the Danish-based manufacturer of special graphic tables, Esko-Graphic, took place in March. In December, representatives of RRA JM attended the grand opening of a new branch of the company CPL JOBS, s.r.o. CPL JOBS, s.r.o. During the fourth quarter of the year several meetings took place: The German airline Lufthansa contacted us to request information on investment opportunities in the Brno-město district. The U.S.-based company TIMKEN contacted us to request information with respect to real estate and availability of office space for rent in the city of Brno. The German company Bosch REXROTH contacted us to request information on developments in salaries and unemployment in the South Moravian Region. Negotiations with the UK-based AIDC company took place Throughout September negotiations took place with the British company AIDC (Automatic Identification and Data Capture) on the possible opening of a centre of excellence in Brno. The meeting took place on 3rd September 2008 and its purpose was to discuss the possibility of opening and financing an AIDC centre of excellence in Brno Meeting of the One Stop Shop group programme for owners and managers of industrial real estate The One Stop Shop programme is a tool that is used for concentrating, interconnecting and providing information from one location, which saves time and increases the transparency and effectiveness of processes. The most important element during implementation of the OSS programme in the South Moravian Region is the assistance given to the influx of direct foreign investments into the local economy and the extension of the support originally provided to foreign companies to local companies as well. Setkání skupiny One-Stop-Shop Members of the so-called One Stop Shop group met for the fifth time in January They reviewed information on the current situation in the area of investment opportunities and they had the opportunity to share their experience with respect to the construction of industrial zones and to introduce subsidy classes for the programming period

15 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in Příprava, konzultace odborných textů a vydání V. edice brožury Survival Kit pro investory na území Jihomoravského kraje RRA JM věnuje nadále velkou pozornost tvorbě a aktualizaci prakticky zaměřené příručky pro zahraniční investory, tzv. Survival Kitu. Tato příručka vzniká ve spolupráci s investory etablovanými v regionu jižní Moravy a je k dispozici v tištěné i elektronické verzi (webová prezentace) v anglické a německé mutaci. V roce 2008 bylo publikováno již sedmé vydání Podpora inovací + + Regionální inovační strategie 3 RRA JM s Jihomoravským inovačním centrem a Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu spolupracovala na formulaci Regionální inovační strategie JMK na léta RRA JM byla hlavním koordinátorem přípravy a implementace strategie. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje je plánem s cílem stát se do roku 2013 nejvíce inovativním regionem v České republice a patřit mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů v Evropské unii. Strategie je založená na práci přibližně 80 expertů organizovaných do pěti pracovních skupin a hloubkovém šetření mezi 186 technologickými firmami sídlících v Jihomoravském kraji. Součástí strategie je detailní akční plán s dvaceti pěti rozpracovanými projekty. Projekty jsou zaměřeny rozvoj transferu technologií mezi výzkumnou a firemní sférou, za všechny lze jmenovat inovační vouchery a fond pro ověření technologie; dále na poradenství a služby malým a středním firmám s inovativním potenciálem, jako příklad lze uvést zřízení nového inkubátoru a vědecko-technického parku pro informační technologie či inkubátoru pro kreativní průmysl. Celá řada projektů je zaměřena na rozvoj talentovaných lidských zdrojů s nejvýznamnějšími projekty SOMOPRO a Science museum. Poslední skupina projektů je zaměřena na posílení internacionalizace regionu s projekty jako Brokerage, Mezinárodní škola či Mezinárodní dům. Akční plán je průběžně aktualizován a každoročně jsou navrhovány nové projekty. Detailní informace o Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje lze nalézt na ERAWATCH RRA JM působila jako národní korespondent na projektu ERAWATCH řízeným Evropskou komisí (konkrétně ústavem Institute for Prospective Technological During November and December 2008, preparation was underway to organise the next meeting scheduled for January Preparation, consultation on specialist articles and publication of the 5th edition of the handbook referred to as the Survival Kit for investors in the South Moravian Region RRA JM constantly pays particular attention to the creation and updating of a practically oriented brochure for foreign investors referred to as the Survival Kit. This handbook is created in collaboration with investors already settled in the South Moravian Region and is available in both printed and electronic versions (on-line presentation) in English and German. In 2008 was published alredy its 7 th edition Support for innovation + + Regional Innovation Strategy 3 RRA JM along with the South Moravian Innovation Centre and the South Moravian Centre for International Mobility cooperated to formulate the Regional Innovation Strategy for the South Moravian Region for RRA JM was the main coordinator of the preparation stage and the implementation of the strategy. The Regional Innovation Strategy for the South Moravian Region is a plan whose objective is to make the region the most innovative in the Czech Republic by 2013 and to make it one of the top fifty most innovative regions in the EU. The strategy is based on the work of approximately 80 experts, who are divided into five working groups and on in-depth research conducted among 186 technological companies headquartered in the South Moravian Region. Part of the strategy is a detailed action plan consisting of 25 formulated plans. The projects are focused on developing the transfer of technologies among the research and manufacturing sectors; examples include innovation vouchers and the fund for the verification of technology. Projects are also focused on consultancy and services provided to small and mid-sized companies showing innovation potential; examples include the building of a new incubator and a scientific and technical park for information technologies, or an incubator for the creative industry. Numerous projects are focused on developing talents of human resources, with the most significant projects being SOMOPRO and the Science museum. The last category of projects is focused on promoting the internationalisation of the region, with projects such as Brokerage, the International School and the International House.

16 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 Studies /IPTS/, které je součástí Společného výzkumného střediska /DG JRC/). Cílem projektu ERAWATCH je zmapovat jednotlivé národní popřípadě regionální systémy podpory výzkumu a vývoje v členských zemích Evropské komise. Výsledky projektu ERAWATCH následně umožní dotčeným orgánům (zejména Evropské komisi, národním i regionálním orgánům v členských státech) srovnávat různé systémy podpory V&V a inspirovat se dobrou praxí při vytváření politik. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších projektů tohoto typu na evropské úrovni. This action plan has been updated regularly and new projects are proposed on an annual basis. Detailed information on the Regional Innovation Strategy for the South Moravian Region can be found at ERAWATCH RRA JM served as a national correspondent in the ERAWATCH project coordinated by the European Commission (specifically, by the 2.3. Brownfields RRA JM ve svých aktivitách v oblasti regenerace brownfieldů zastává roli zprostředkovatele, kde je její snahou zajistit především informační kanál mezi koncovými uživateli a institucemi, které mají bezprostřední vztah k potenciálním dotačním titulům. V únoru 2008 získala RRAJM na konferenci Regenerace brownfieldů výzvy nových programů mandát jednotky regenerace brownfieldů JRB pro Jihomoravský kraj a od března 2008 je tak podpora řešení brownfieldů spojena s JRB Příprava druhého vydání publikace Případové studií regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Publikace navazuje na materiál z roku Důvody přípravy druhého vydání vycházely z potřeb a požadavků zástupců municipalit i podnikatelské sféry po praktických příkladech již realizovaných projektů. Ke spolupráci na přípravě materiálu bylo osloveno celkem 14 přispěvatelů, do uzávěrky se však podařilo dát dohromady pouze 6 příspěvků. Hlavní roli při výběru jednotlivých případových studií hrála následující kritéria: způsob realizace projektu, typ projektu, ochota a dostupnost přispěvatele, místo (kraj) realizace projektu, velikost obce realizace projektu, datum realizace projektu. Publikace byla vydána v nákladu 500 ks. V říjnu 2008 bylo zahájeno mapování vhodně řešených BF v ČR pro již třetí vydání publikace o případových studiích s důrazem na projekty municipalit. Osloveno bylo celkem 15 vlastníků (správců, projektových manažerů, partnerských institucí), z nichž 7 přislíbilo se na informačním materiálu podílet. Kromě Jihomoravského kraje se zde objeví case-studies z Vysočiny, Zlínského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje Příprava a realizace konference Regenerace brownfieldů výzvy nových programů Seminář proběhl v únoru 2008 v Brně v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Cílem semináře bylo poskytnout majitelům BF aktuální informace o dostupnosti a stavu přípravy podpůrných programů financovaných ze zdrojů EU v období , spolu s návrhy podpory JmK pro efektivní využití programů veřejné podpory při realizaci jejich revitalizačních projektů. Institute for Prospective Technological Studies /IPTS/, which is a part of the Joint Research Centre /DG JRC/). The purpose of the ERAWATCH project is to evaluate individual national or regional systems for supporting research and development in EU member countries. The outcomes of the ERAWATCH project will enable the authorities concerned (especially the European Commission and national and regional institutions in member countries) to compare individual systems in support of R&D and to get some inspiration from best practices in policy preparation. This is one of the most significant projects of its kind in Europe Brownfields RRA JM plays the role of an intermediary in its activities focused on the regeneration of so-called brownfields. The agency attempts to provide a communication channel between end users and those institutions that have direct relationship with potential subsidy classes. In February 2008, RRAJM acquired a mandate as the Brownfield Regeneration Unit for the South Moravia Region at a conference entitled Regeneration of brownfields calls for new programmes, i.e. as of March 2008 support for solutions to brownfield sites is associated with BRU Preparation of the second edition of the document Case Studies of Brownfield Regeneration in the South Moravian Region The document is a follow-up document to the 2007 publication. The reasons for the preparation of a second edition were based on the needs and requirements of representatives of municipalities and the business sector for practical examples of projects that had been implemented successfully. Fourteen contributors were asked to participate in creating materials for the document, but only 6 articles were collected before the deadline. The main role in the selection of individual case studies was played by these criteria: project realisation method, project type, willingness and availability of the particular author, location (region) of the project realisation, the size of the municipality where the project was located and the project realisation date. The document had a circulation of 500 copies.

17 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in V programu semináře vystoupili odborníci z oblasti státní správy zástupci ministerstev (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství) a implementačních institucí pro jednotlivé operační programy s relevancí k problematice brownfieldů (Státní fond životního prostředí, agentura CzechInvest, Úřad regionální rady II Jihovýchod, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), zástupci kraje, města Brna a RRAJM. Konference se zúčastnilo více než 50 zástupců municipalit, veřejné správy a podnikatelských subjektů Jak využít hraniční přechody po Schengenu? RRAJM ve spolupráci s Jihomoravským krajem připravila v listopadu projekt z Fondu malých projektů Jak využít hraniční přechody po Schengenu?. Projekt se realizoval v období 11/ /2009 a jeho cílem bylo mapování stávajících záměrů využití bývalých hraničních přechodů na česko-rakouské hranici. Jedná se o hraniční přechody na území Jihomoravského kraje: Hevlín, Hnanice, Mikulov, Poštorná, Valtice a Vratěnín. V roce 2008 proběhl vstupní informační seminář a část terénních prací Další aktivity a. Průběžný průzkum možností financování revitalizace brownfieldů z aktuálních dotačních titulů připravených pro období (rešerše dostupných informací z pověřených institucí a ministerstev). b. Spolupráce s Jihomoravským krajem a agenturou CzechInvest na koordinaci činností k přípravě a sestavování JRB v kraji a možné zapojení RRAJM do připravované struktury regeneračních jednotek. Konzultace procesu vzniku, fungování a činnostní náplně jednotky regenerace brownfieldů s Agenturou pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje. c. Spolupráce s Centrem regionálního rozvoje ČR na tvorbě databáze brownfieldů ve veřejném vlastnictví pro portál včetně přípravy metodiky a terénních prací. Výstupem tohoto projektu je mj. návrh několika nejperspektivnějších lokalit, u kterých bylo záměrem definovat možnosti dalšího využití a možné zapojení Jihomoravského kraje. Suitable brownfields were evaluated for use in the third edition of the document in October 2008, focusing on projects organised by municipalities. Fifteen owners were contacted (administrators, project managers, partner institutions), of which 7 promised to take part in the creation of the information materials. Besides the South Moravian Region, it should contain case studies from the Vysočina, Zlín, South Bohemia and Hradec Králové regions Preparation and realisation of a conference entitled Regeneration of brownfields calls for new programmes The seminar took place in the offices of the South Moravian Regional Authority in Brno in February The purpose of the seminar was to provide BF owners with up-to-date information on the availability and the stage of preparedness of support programmes financed from EU funds for the period , along with some proposals for support provided by the South Moravia Region to effectively use public support programmes in the realisation of revitalisation projects. The agenda of the seminar included speeches given by experts from the state administration representatives of ministries (Ministry of the Environment, Ministry of Agriculture) and implementation institutions for individual operational programmers relevant to the issue of brownfields (the State Environment Fund, the CzechInvest agency, the Office of the Regional Council of the South-East Cohesion Region, the Office for the Protection of Competition), representatives of the regional government, the City of Brno and RRAJM. More than 50 representatives of municipalities, public administration and business entities attended the conference How to make use of border crossings after Schengen? RRA JM cooperated with the South Moravian Region in November to prepare a project from the Fund of Small Projects entitled How to make use of border crossings after Schengen. The project was realised between November 2008 and March 2009 and its purpose d. Konzultace k realizaci BF projektů z nových dotačních titulů programovacího období RRAJM provedla v průběhu roku 25 konzultací k připravovaným projektům regenerace BF. Pět projektů již dospělo do fáze podání žádosti o dotaci nebo již zahájilo realizaci, dalších pět projektů bude realizováno jinak než s využitím finančních zdrojů EU. Konference Regenerace brownfieldů - výzvy nových programů

18 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT Přeshraniční spolupráce Dispoziční fond na česko-rakouské hranici RRA JM na začátku roku 2008 úspěšně završila realizaci Dispozičního fondu. Závěrečné vyhodnocení projektu proběhlo v měsíci březnu. Do této doby byla realizace všech projektů Dispozičního fondu fyzicky ukončena a všechny projekty prošly I. stupňovou kontrolou vyúčtování. Dispoziční fond byl součástí Iniciativy Společenství Interreg IIIA a navazoval na úspěšný předvstupní program přeshraniční spolupráce CBC Phare Společný fond malých projektů. Dispoziční fond v Jihomoravském kraji měl k rozdělení pro malé neinvestiční projekty pro období k dispozici Kč. Za celou dobu realizace Dispozičního fondu bylo na sekretariát DF předloženo celkem 122 projektových žádostí a k realizaci bylo přijato 95 projektů. Z toho celkem 5 projektů odstoupilo od smlouvy nebo nevyužilo možnost tuto smlouvu podepsat. V celém průběhu Dispozičního fondu bylo na Centrum pro regionální rozvoj předloženo 16 souhrnných žádostí o platbu za 90 projektů s celkovou výší dotace Kč. Nevyčerpané prostředky za období činí Kč. Tyto prostředky se nestihly dočerpat z důvodu odstoupení od smlouvy o financování dvou žadatelů z V. kola, ve kterém byly přijaty rezervní projekty, a jednoho projektu v průběhu realizace, který byl přijat ve IV. kole Dispozičního fondu Projekt Fond malých projektů Fond malých projektů (FMP), jako součást Cíle Evropská územní spolupráce (OP Přeshraniční spolupráce Rakousko-Česká republika) přímo navazuje na program přeshraniční spolupráce minulého programovacího období Dispoziční fond. Listopad 2008 byl ve znamení odsouhlasení zadávacích podmínek na nadlimitní zakázku Administrátor Fondu malých projektů programu Přeshraniční spolupráce CZ A v Jihomoravském kraji. Dne byla vybrána vítězná nabídka Regionální rozvojové agentury jižní Moravy na administrátora Fondu malých projektů a byla podepsána smlouva mezi Správcem a Administrátorem Fondu malých projektů. Po podpisu smlouvy začal administrátor FMP (RRA JM) s naplňováním této smlouvy. Byla zahájena přípravná jednání nutná pro přípravu projektové žádosti na zastřešující projekt pro Fond malých projektů. Administrátor se zúčastnil schůzky zástupců FMP a Národního orgánu na česko-rakouské hranici. Zde byly projednány regionální dokumenty jako je směrnice pro žadatele, příručka pro Správce FMP a jednací řád Regionálního monitorovacího výboru. Dne byla předložena žádost na zastřešující projekt FMP, která byla schválena na zasedání was to map current intentions with respect to the use of former border crossing buildings on the Czech-Austrian border. This involved border crossings on the territory of the South Moravian Region: Hevlín, Hnanice, Mikulov, Poštorná, Valtice and Vratěnín. An initial orientation seminar and some groundwork took place in Other activities a. Continuous assessment of opportunities with respect to financing the revitalisation of brownfields from current subsidy classes prepared for the period (retrieval of information from the institutions and ministries concerned). b. Cooperation with the South Moravian Regional Authority and the CzechInvest agency in coordinating activities for the preparation and setting up of BRU in the region, and the possible involvement of RRAJM in the prepared structure of regeneration units. Consultations on the process of creation, functioning and activities of BRU with the Agency for the Regional Development of the Moravian-Silesian region. c. Cooperation with the Centre for Regional Development of the Czech Republic on the creation of a database of brownfields owned by the state for the website, which is to include preparation of methodology and field work. The output of this project (among other things) is a proposal for several most promising locations, for which the intention was to define options for further development and the possible involvement of the South Moravian Regional Authority. d. Consultations on the realisation of BF projects from new subsidy classes in the programme period Throughout the year, RRA JM carried out 25 consultations on the prepared BF regeneration projects. Five of them have advanced to the stage of submitting subsidy applications or they have already commenced, whereas another five will be realised using other than EU financial resources Cross-border cooperation Disposition Fund for the Czech-Austrian border At the beginning of the year 2008, RRA JM successfully completed realisation of the Disposition Fund. The final review of the project took place in March. By that time, the realisation of all Disposition Fund programmes had been completed and all projects had undergone the first stage of accounting inspection. The Disposition Fund was part of the INTERREG IIIA Community Initiative Programme and it was a follow-up programme to the successful cross-border cooperation programme known as CBC Phare the Joint Small Projects Fund. The Disposition Fund in the South Moravian Region had CZK 12,969,704 for small non-investment projects during the years 2004

19 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in Monitorovacího výboru programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika Ustavující Regionální monitorovací výbor složený ze zástupců obcí, měst, kraje a nevládních neziskových organizací z české i rakouské strany v červnu 2008 schválil regionální dokumentaci na Fond malých projektů a rozhodl o vyhlášení výzvy na předkládání projektových žádostí do Fondu malých projektů od Výzva byla podmíněna schválením zastřešujícího projektu Monitorovacím výborem. Pro zintenzivnění zájmu o Fond malých projektů RRA JM připravila v červenci letáček FMP se základními informacemi o nových podmínkách Fondu malých projektů a rozeslala ho na obce Jihomoravského kraje During the period in which the Disposition Fund operated, the DF secretariat received 122 project applications, 95 of which were approved as projects for realisation, of which 5 were either withdrawn or the applicants failed to sign the related contract. Throughout the existence of the Disposition Fund, the Centre for Regional Development received 16 private applications seeking subsidies amounting to CZK 12,743,551 in 90 projects. The amount of unused financial resources for the period was CZK 226,153. These resources were left unused due to the fact that two applicants withdrew their Round V applications (where backup projects were accepted), and one applicant withdrew their project during the realisation phase. The project was accepted in Round IV of the Disposition Fund. Na konci června 2008 byl pro zvýšení informovanosti zorganizován seminář pro žadatele do FMP. První ukončení sběru projektových žádostí FMP bylo stanoveno na Do tohoto termínu bylo na Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy doručeno 11 projektů. Regionální monitorovací výbor, který rozhodoval o projektových žádostech, se konal Přehled čerpání Dispozičního fondu v letech Overview of Disposition Fund implementation between the years The Small Project Fund Project The Small Project Fund (SPF), being a part of the Objective European Territorial Cooperation (OP Cross-border cooperation between Austria and the Czech Republic), is directly tied to the programme of cross-border cooperation from the previous Přidělené finance v Kč Allocated funds (in CZK) % z celkové alokace % of the overall allocation Skutečná dotace v Kč Actual subsidies in CZK Zbytek ve Fondu Fund balance Peníze pro Dispoziční fond v Jihomoravském kraji Funds for the Disposition Fund in the South Moravian Region % Rozděleno v I. kole RŘV Allocated in Round I of RSC ,37% Rozděleno v II. kole RŘV Allocated in Round II of RSC ,82% Rozděleno v III. Kole RŘV Allocated in Round III of RSC ,54% Rozděleno v IV. Kole RŘV Allocated in Round IV of RSC ,26% Rozděleno v V. kole RŘV rezervní projekty Allocated in Round V of RSC alternate projects Rozděleno celkem Total funds allocated RSC = Regional Steering Committee dne v Brně v prostorách Regionální rozvojové agentury jižní Moravy. V prvním kole bylo přijato celkem 7 projektů z české strany z toho jeden podmíněně do doby, kdy programming period Disposition Fund.

20 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 se rakouská strana vyjádří k vhodnosti projektového partnera a 5 projektů z Rakouska. V červnu se RRA JM se spolupodílela na přípravě a organizaci semináře pro žadatele a zájemce o velké projekty OP Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika. Pro žadatele FMP se v září 2008 uskutečnil seminář s termínem ukončení sběru projektových žádostí do druhého kola K tomuto datu bylo doručeno na RRA JM celkem 12 projektů. Během října probíhalo hodnocení projektů a dne se konal v Rakousku v Zistersdorfu Regionální monitorovací výbor. Na tomto zasedání bylo rozhodnuto o přidělení podpory celkem 11 projektům z české strany a 5 projektům z Rakouska. RRA JM uskutečnila v tomto období také dotazníkový průzkum mezi potenciálními žadateli FMP. Důvodem tohoto dotazníkového průzkumu byl nízký počet předložených žádostí v 1. i ve 2. kole. Cílem bylo zjistit proč nemají obce a neziskové organizace zájem o přeshraniční projekty s Rakouskem a popř. pokud zájem mají, co ji brání v tom, aby tyto projekty realizovaly. Výsledky průzkumu: Nejčastějšími důvody nezapojení se do FMP byly jmenovány následující: Absence zahraničního partnera Nezkušenost s realizací a malá informovanost o možnostech této spolupráce Preference jiných dotačních programů Orientace na jiné činnosti Problém s předfinancováním projektu Nízká administrativní kapacita u malých obcí Jazyková bariéra Mezi žadateli, kteří se vyjádřili, že by měli zájem o realizaci projektu byly nejzávažnější překážky: Absence zahraničního partnera 31% Nezkušenost s projekty 24,4% During November 2008, contract conditions were approved for an excess assignment referred to as Administrator of the Small Project Fund for the project of Cross-border cooperation between the Czech Republic and Austria in the South Moravia Region. On 18th January 2008, the winning bid submitted by RRA JM was selected with respect to the position of Administrator of the Small Project Fund. On 31st January 2008 a contract was signed between the Custodian and the Administrator of the Small Project Fund. Following the signing of the contract, the administrator of SPF (RRA JM) started to carry out its contractual duties. Preparatory negotiations were launched that were necessary for drawing up the project application for an umbrella project for the Small Project Fund. The administrator took part in a meeting of representatives of SPF and the National body at the Czech-Austrian border at which regional documents were discussed, such as directives for applicants, a handbook for the SPF Custodian and the Rules of Procedure of the Regional Monitoring Committee. On 24 th April 2008, the application for the SPF umbrella project was submitted. It was approved on 3 rd July 2008 during a session of the Monitoring Committee for the programme entitled European Territorial Cooperation Austria Czech Republic The constitutive Regional Monitoring Committee, consisting of representatives of municipalities, towns, the South Moravian Region and non-governmental NPO s from the Czech Republic and Austria approved the regional documentation for the Small Project Fund in June It decided to call for proposals for applications within the Small Project Fund as of 12 th June The call was subject to the approval of the umbrella project by the Monitoring Committee. Once interest in the Small Project Fund became stronger in July, RRA JM prepared a leaflet containing the basic information on the new conditions of the Small Project Fund and it distributed them to municipalities of the South Moravian Region. In order to increase awareness, a seminar was organised for SPF applicants in late June The first stage of submitting applications for SPF projects was scheduled for 31 st July By this deadline RRA JM had received 11 projects. The regional monitoring committee, whose purpose is to decide on these applications, met in the offices of RRA JM on 10 th September Seven projects from the Czech side were approved in the first round, of which one was subject to a statement of the Austrian side with respect to the suitability of the project partner. Five projects from Austria were approved. In June, RRA JM participated in the preparation and organisation of a seminar for applicants for large projects within the Operational programme Cross-border cooperation between Austria and the Czech Republic. In September 2008, a seminar for SPF applicants was organised, with the deadline for submission of project applications for the second round being 16 th October By this date, RRA JM had received 12 projects. They were evaluated in October. On 24 th November 2008, a session of the Regional Monitoring Committee took place in Zistersdorf, Austria. The committee decided to approve the provision of support to 11 Czech and 5 Austrian projects. Zasedání Regionálního monitorovacího výboru FMP Moreover, RRA JM conducted questionnaire-based research among potential SPF applicants during this period. The reason for conducting

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP)

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) Eva Fialová V minulém čísle časopisu jste si mohli přečíst informace o schváleném Integrovaném

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Asociace pro vodu v krajině ČR - Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Ing.Jan Čermák, Dr.Sc Most 17.4.2013

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th Aim of the paper: to deal with the tragic fact that in the Czech Republic, about 27% (www.czechtv.cz) - 30% (www.respekt.cz)

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2002 Národní vzdělávací fond National Training Fund V roãní zpráva Annual Report 2002Národní vzdûlávací fond 1 2 ALEŠ LAMR, Slavnost/Festival, akryl, plátno/acrylic on canvas

Více

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013)

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013) CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (2007 2013) Zkušenosti českých podniků v programu (podnikání a inovace, financování) Ing. Tomáš Skuček 31. října 2012 Podpora politik

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015 Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015 Obsah: 1. ČTK: Průzkum: Vládě se nedaří prosazovat opatření proti korupci... 3

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Prague Metropolitan Region

Prague Metropolitan Region Prague metropolitan region consists of two parts of the capital of Prague (PRG) and surrounding parts of Central Bohemia region (CBR). Prague Metropolitan PhDr. Milan Turba, Hon MRTPI METREX Lombardia

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO

PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO JANA HRUBÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Na naší fakultě jsme byli úspěšní při podání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více