VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008

3 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ Brno Tel.: , , fax: / REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

4 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÚVODNÍ SLOVO INTRODUCTORY WORD BY THE DIRECTOR JUDr. Vladimír Gašpar ředitel RRA JM / Director, RRA JM

5 Úvodní slovo ředitele Introductory Word by the Director Vážení přátelé, Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Regionální rozvojové agentury jižní Moravy za rok 2008, který považuji za úspěšný jak pro RRA JM, tak pro celý Jihomoravský kraj. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy nadále aktivně působila na poli podpory inovací. Významným mezníkem, který má přispět k vytváření příznivého prostředí pro další rozvoj inovací v regionu bylo přijetí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na období , jako klíčového dokumentu pro realizaci podpory tvorby inovací. RRA JM jako iniciátor procesu tvorby strategie zastávala roli hlavního koordinátora jejích příprav a v následujících letech se bude podílet na implementaci některých jejích strategických opatření. Vizí Regionální inovační strategie je zařazení Jihomoravského kraje do roku 2013 mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů v EU. Rovněž v oblasti podpory investic dosáhla agentura významných úspěchů. V rámci After-care aktivit se agentura zaměřila na intenzivnější komunikaci s investory Jihomoravského kraje a zároveň pokračovalo celoroční setkávání pracovní skupiny, která byla vytvořena, aby reagovala na problémy firem v Jihomoravském kraji. K řadě významných aktivit RRA JM se na podzim roku 2008 zařadila i Expertní podpora příjemcům dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v kraji Jihomoravském. Jejím účelem je poskytování bezplatných konzultací úspěšným příjemcům dotace a měla napomoci ke zvýšení kvality implementace projektů v regionu. Pozitivní ohlasy ze strany příjemců dokázaly, že nabízená služba je pro ně přínosem a výraznou pomocí. Začátkem roku RRA JM úspěšně završila realizaci Dispozičního fondu na česko-rakouské hranici a plynule navázala administrací Fondu malých projektů. Pro zkvalitnění svých služeb připravil Sekretariát FMP dotazníkové šetření mezi potencionálními žadateli, jehož výsledky odhalily v regionu velký zájem o projekty přeshraniční spolupráce, ale i překážky, které žadatelé řeší. RRA JM v uplynulém roce potvrdila svou pozitivní image u svých českých i zahraničních partnerů. Díky skutečnosti, že zástupce RRA JM zastává pozici předsedy představenstva České asociace regionálních agentur bylo možné usměrňovat diskuzi o aktivitách agentur ve vztahu k institucím jako Centrum pro regionální rozvoj ČR, CzechInvest, Asociace inovačního podnikání ČR a dalším. Závěrem mi dovolte poděkovat všem spolupracovníkům za profesionálně odvedenou práci, všem členům orgánů agentury za jejich pomoc při uskutečňování aktivit a všem ostatním, kteří se na našich úspěších podíleli. Vstup do roku 2009 pro nás znamená nové úsilí o další rozvoj naší práce a rád bych zde vyjádřil přání, aby naše činnost byla i v následujících letech alespoň tak úspěšná jako v uplynulém roce Dear friends, Let me inform you about the activities of the Regional Development Agency of South Moravia in 2008, which from my point of view was successful both for the Agency and the whole region of South Moravia. The Agency has remained active in the area of innovation support. The milestone that is expected to contribute to the creation of favourable business environment for further development of innovations in the region was the adoption of the Regional Innovation Strategy of the South Moravian Region for , as a key document for the realisation of innovation support. Having initiated the process of strategy creation, the Agency served as a coordinator of the preparation; in the years to come, it will take part in the implementation of some strategic measures. The vision of the Regional Innovation Strategy is the inclusion of the South Moravian Region among the top 50 most innovative regions in the European Union by The Agency recorded significant success in the area of investment support. As part of its after-care activities, the Agency focused on more extensive communication with investors planning to do business in the South Moravian Region, and the Agency continued with year-round meetings of the working group that was formed to react to problems that companies in the South Moravian Region have to face. Significant activities carried out by the Agency included (as of the fall of 2008) expert support provided to beneficiaries of subsidies within the NUTS 2 Southeast Regional Operational Programme in South Moravia. The purpose of this support is to provide freeof-charge consultations to successful subsidy beneficiaries and to improve the quality of project implementation in the region. The beneficiaries positive feedback proved that the services offered represent significant benefit and help. In early 2008, the Agency successfully completed the realisation of the Disposition Fund at the Czech-Austrian border and it followed up by the administration of the Small Project Fund. In order to improve its services, the secretariat of SPF prepared a questionnairebased survey among potential applicants: the results revealed the existence of great interest in cross-border cooperation projects in the region, as well as obstacles that applicants must solve. Last year the Agency confirmed its positive image with its Czech and foreign partners. Owing to the fact that the Agency representative holds the position of the Chairman of the Board of Directors of the ČARA association (The Czech Association of Development Agencies), it was possible to regulate the discussion on the activities of agencies in relation to institutions like the Centre for Regional Development of the Czech Republic, CzechInvest, Association for Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic, etc. Let me conclude by expressing gratitude to all colleagues for their professional work, to all members of statutory bodies of the Agency for their help in realisation of activities, and to everyone who have contributed to the success of the Agency. As we enter the year 2009, we see new challenges in further development of what we do, and I sincerely hope that our activities remain at least as successful as they were in 2008.

6 41SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 STRUKTURA RRA JM ADMINISTRATIVE AND ORGANISATIONAL STRUCTURE OF RRA JM

7 Správní a organizační struktura RRA JM Administrative and Organisational Structure of RRA JM Správní struktura RRA JM v roce 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRA JM) je sdružením tří právnických osob Jihomoravského kraje (JMK), Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOM JM) a Krajské hospodářské komory jižní Moravy (KHK JM) RRA JM administrative structure in 2008 The Regional Development Agency of South Moravia (RRA JM) is an association of three legal entities the South Moravian Region (JMK), the Association of South Moravian Cities and Municipalities (SOM JM) and the Regional Chamber of Commerce of South Moravia (KHK JM). OBR. Správní struktura RRA JM FIG. Administrative structure of RRA JM JMK SOM JM KHK JM Valné shromáždění General Assembly Správní výbor Steering Committee Kontrolní komise Monitoring Committee + + Správní výbor / Steering Committee Jihomoravský kraj South Moravian Region Ing. Lubomír Šmíd, předseda Mgr. Václav Božek, CSc. Ing. Jiří Kadrnka Jan Koráb Ing. Milan Venclík Sdružení obcí a měst jižní Moravy The Association of South Moravian Cities and Municipalities MUDr. Lubor Šimeček Ing. Oliver Pospíšil Ing. Luboš Kuchynka Pavel Prokop Ing. Jan Vitula Krajská hospodářská komora jižní Moravy The Regional Chamber of Commerce of South Moravia Bc. Ladislav Koukal, místopředseda Ing. Petr Bajer, CSc. Ing. Josef Bendl Ing. Josef Pikola Luděk Šebesta + + Kontrolní komise / Monitoring Committee Sdružení obcí a měst jižní Moravy The Association of Southern Moravian Cities and Municipalities PhDr. Jaroslava Králová, předsedkyně KK Mgr. Petr Kostík Jihomoravský kraj The Southern Moravia Region František Houšť Ing. arch. Anna Procházková Krajská hospodářská komora jižní Moravy The Regional Chamber of Commerce of South Moravia Ing. Milan Šouba Josef Vrba

8 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT Organizační struktura RRA JM Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která v roce 2008 zaměstnávala 16 pracovníků, byla organizačně rozdělena na tři oddělení, a to na oddělení projektů, oddělení přeshraniční spolupráce a na oddělení podpory investic a inovací RRA JM organisational structure The Regional Development Agency of South Moravia employed 16 people in It was divided into three branches: the Project Branch, the Cross-border Cooperation Branch and the Investment Support and Innovation Branch. OBR. Organizační struktura RRA JM FIG. Organisational structure of RRA JM ředitel Director Sekretariát Secretariat Oddělení projektů Project Branch Oddělení přeshraniční spolupráce Cross-border Cooperation Branch Oddělení podpory investic a inovací Investment Support and Innovation Branch

9 Členství v ČARA Membership in ČARA Členství v ČARA Regionální rozvojová agentura jižní Moravy je členem České asociace rozvojových agentur (ČARA). Posláním této asociace, která sdružuje rozvojové agentury s krajskou působností je podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů České republiky. ČARA jako nevládní organizace působí jako jeden z nástrojů regionální politiky. Hlavními partnery na území ČR jsou státní správa na centrální i regionální úrovni, samospráva krajů a obcí a jiných veřejných subjektů, instituce zastupující hospodářský sektor i nevládní, neziskové organizace, zaměřené na hospodářský a sociální rozvoj. V zahraničí pak veřejné i soukromé instituce, zaměřené na regionální rozvoj a sdružení s podobnými aktivitami jako ČARA. Cílem sdružení je koordinace a posilování činnosti svých členů a jednání jejich jménem navenek v rozsahu, který je dán mandátem od členské základny. Smluvními partnery asociace jsou: Národní asociace pro rozvoj podnikání NARP Asociace inovačního podnikání ČR AIP ČR Institut pro integraci České republiky do Evropské unie IICE Mezinárodní poradenské centrum obcí MEPCO Sdružení podnikatelů České republiky SP ČR V souvislosti s plněním funkce předsedy představenstva ČARA se ředitel RRA JM zúčastnil řady jednání se zástupci MMR. Taky byl delegován z titulu funkce v ČARA do předsednictví Asociace inovačního podnikání ČR Membership in ČARA The Regional Development Agency of South Moravia is a member of the Czech Association of Development Agencies (ČARA). The mission of this association of regional development agencies is to support the systematic economic, social and cultural development of individual regions of the Czech Republic. ČARA is a non-governmental organisation and it is one of the instruments of regional policy. Its main partners in the Czech Republic include the central and regional state administration, regional governments and municipal administrations as well as other public institutions: authorities representing the economic sector as well as non-governmental non-profit organisations specialising in economic and social development. Foreign partners include both public and private institutions specialising in regional development and associations whose mission is similar to that of ČARA. The objective of the association is to coordinate and promote the activities of its members and to represent them within the scope defined by the mandate of its members. Contractual partners of the association include: The National Association for the Development of Enterprise NARP The Association for Innovative Entrepreneurship in the Czech Republic AIP ČR The Institute for the Integration of the Czech Republic into the EU IICE The International Advisory Centre for Municipalities MEPCO The Syndicate of Businessmen and Tradesmen of theczech Republic SP ČR With respect to his position as Chairman of the Board of ČARA, the director of RRA JM took part in numerous meetings with representatives of the Ministry of Regional Development. Likewise, his official role at ČARA meant he was also delegated as a member onto the committee of the Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic.

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT HLAVNÍ AKTIVITY RRA JM V ROCE 2008 MAIN ACTIVITIES OF RRA JM IN 2008

11 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in Poskytování odborného servisu zahraničním a domácím investorům na území JMK Mezi hlavní činnosti RRA JM v rámci podpory přímých investic patří již od roku 2000 bezplatný servis potenciálním investorům, následná péče o umístěné investory, posilování vazeb zahraničních firem na místní dodavatelské firmy a na výzkumné a vývojové instituce. RRA JM poskytuje potenciálním investorům informace o celém regionu, poradenství ohledně výběru vhodných průmyslových nemovitostí, vhodných dodavatelů a možných investičních pobídek. Zajišťuje rovněž kontakt s orgány státní správy a samosprávy, vzdělávacími institucemi a poradenskými společnostmi V měsíci lednu byla zahájena realizace plánu návštěv zahraničních investorů, kteří se usídlili v regionu v minulých letech. Výběr firem byl nastaven tak, aby bylo zajištěno pokrytí co nejširšího spektra typů společností: z hlediska zaměření činnosti (výroba / služby), umístění (různé části Jihomoravského kraje), velikosti a fáze rozvoje (začínající / v regionu již několik let) a původu. Ve všech případech se jednalo o významné zaměstnavatele v regionu. Cílem návštěv bylo zmapovat aktuální situaci zahraničních i domácích společností s ohledem na perspektivy jejich dalšího rozvoje v regionu, zjistit aktuální potřeby a případné problémy, se kterými se mohou setkávat a napomoci v jejich řešení. Průzkum byl završen zpracováním Návrhu analýzy After-Care šetření firem v Jihomoravském kraji. Analýza obsahuje souhrnné informace o tom, s jakými problémy se setkávají investoři v regionu v různých oblastech každodenního života. Hlavními tématy návštěv byly: 1) Lidské zdroje současný stav, struktura a budoucí požadavky 2) Školství, především spolupráce se školami (učiliště, střední školy, vysoké školy) 3) Doprava 4) Další problémy (popřípadě témata vnímaná jako potenciální problémy, s jejichž řešením by mohla pomoci místní samospráva) 1) Lidské zdroje Všechny z oslovených společností počítaly s růstem počtu zaměstnanců. V případě plánu větších expanzí výrobních společností, spojených s investicemi do výzkumu a vývoje byly signalizovány silné obavy z dostatku technicky vzdělaných pracovníků na trhu práce. Jednalo se jak o operátory, tak o kvalifikované pracovníky (obráběče, obsluha strojů, absolventy technických oborů na středních školách), ale také o odborníky v manažerských pozicích, s technickým zaměřením Provision of professional service to foreign and Czech investors on the territory of JMK Since 2000 the main activities of RRA JM in the area of support for direct investments include a free-of-charge service to potential investors, subsequent aftercare provided to investors who have set up their business activities and the improvement of relationships between foreign companies and local contractors and R&D institutions. RRA JM provides information to potential investors on the entire region, and it advises them on selection of the most suitable industrial real estate and contractors, as well as on incentives they might be entitled to. The agency also intermediates contact with state and local government authorities, education institutions and consultancy companies. During January, the agency organised visits to companies of foreign investors who set up their businesses in the region in previous years. The selection process was to cover the broadest spectrum of company types, i.e. in terms of scope of activities (manufacturing / services), location (various locations in South Moravian Region), the size and stage of development (newcomer / established for a few years) and origin. All the companies are among significant employers in the region. The purpose of these visits was to assess the current situation of foreign as well as national companies with respect to their future development options in the region, and to assess their needs and problems (and where problems existed, to help in solving them). The final stage of the assessment consisted in drawing up a document entitled Proposal for the realisation of After-Care programmes for companies in the South Moravian Region. The analysis contains a summary of information on the problems that foreign investors in the region encounter in various areas of their everyday business activities. The visits focused on these particular issues: 1) Human resources current situation, structure and future demands 2) Education, cooperation with schools in particular (vocational schools, high schools, colleges and universities) 3) Transportation 4) Other issues (or topics perceived as potential problems that could be solved in cooperation with local government) 1) Human resources All the companies that were contacted expected further recruitment of new employees. With respect to some manufacturing companies plans to expand and to invest in research and development, it was mentioned that companies were extremely concerned regarding the shortage of qualified personnel on the labour market. These fears related in particular to numbers of operators and qualified employees (machinists, machine operators, graduates in technical fields of study at high schools), as well as experts for managerial positions specialised in technical fields.

12 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT ) Školství Společnosti, které mají ve svých aktivitách i výzkum a vývoj, nebo s ním do budoucna počítají mají většinou rozvinutou spolupráci s vysokými školami (diplomové práce, praxe, přednášky, společné projekty). Často též nabízejí spolupráci s technicky zaměřenými středními školami (výuka, praxe, exkurze). Uvítali by ale především větší podporu zřizovatele směrem k technicky zaměřeným školám (potenciální podpora humanitním oborům na úkor technickým oborům je vnímána jako hrozba) a pružnější reakci školského systému na požadavky zaměstnavatelů. Na trhu práce je přebytek absolventů humanitně zaměřených oborů, ale nedostatek absolventů zejména z oborů elektronika, mechanika, který je v některých případech označován jako kritický. Specifickým problémem je mezinárodní škola. Její existence nebo neexistence v regionu ve velké míře ovlivňuje personální politiku a plánování dalšího růstu zahraničních společností. Limitujícím faktorem rozvoje regionu je absence střední školy (nejen) pro děti cizinců, tj. školy s výukou v angličtině s mezinárodně uznávaným vysvědčením. Výhodou by byla též školka s výukou ve francouzštině či italštině (s angličtinou není problém). 3) Doprava Ve všech částech Brna a okolí, kde jsou soustředěni zahraniční investoři jsou problémy s přetížením hromadné dopravy, případně s návazností spojů v rámci IDS, kapacita městské hromadné dopravy je nedostačující, situace je popisována jako neudržitelná, zejména pokud jde o Černovickou terasu. + + Pracovní skupina After-Care V rámci After-Care aktivit (program následné péče o zahraniční investory) RRA JM usiluje o průběžnou komunikaci s významnými zahraničními firmami regionu a poskytuje jim rovněž asistenci při řešení aktuálních problémů, s nimiž se podniky potýkají. RRA JM vidí problematiku následné péče o zahraniční investory v regionu jako komplexní systém, jehož nastavení se řeší na setkáních pracovní skupiny After-Care. První setkání se konalo a byly zde byly prezentovány výsledky dosavadního průzkumu a specifikovány priority pro jeho pokračování. Diskutovaly se jednotlivé problémy a fáze jejich řešení (některými předloženými otázkami se již začala zabývat Kancelář strategie města, Magistrátu města Brna). Během roku proběhla setkání se zástupci více jak 40 zahraničních společností, kde byla představena konkrétní opatření reagující na problémy a představeny rozvojové plány regionu. Na začátku roku 2008 se v rámci poskytování servisu investorům lokalizovaných na území Jihomoravského kraje zúčastnili zástupci RRA JM setkání s podnikateli Pohořelicka. 2) Education Companies whose activities include research and development or companies that expect to implement these activities in future enjoy mostly mature cooperation with colleges and universities (theses, internships, lectures and joint projects). They also often offer cooperation with technical high schools (teaching, internships, field trips). However, these companies would appreciate a higher level of support for technical high schools (the potential support of social science fields at the expense of technical fields is perceived as a threat) and a more flexible response by the school system to the needs of employers. The labour market shows a preponderance of graduates in social sciences, but at the same time it shows a (sometimes even critical) lack of graduates in technical fields, especially in electronics or mechanics. Having an international school is a specific problem. Its existence (or non-existence) in the region largely determines personnel policies and further growth strategies of foreign companies. One limiting factor is that there is no high school for children of foreigners (and not only for them), i.e. a school where English would be used as the teaching language and internationally valid diplomas would be issued. A kindergarten with French or Italian-speaking staff would be a plus (English is no problem). 3) Transportation All parts of Brno and its vicinity with a high concentration of foreign investors experience problems with overstrained public transportation, or with poor connections within the integrated public transportation network (IDS). The capacity of public transportation is insufficient and the situation has been referred to as unbearable, especially in the vicinity of the Černovice Terrace. + + The After-Care working group In the context of its After-Care activities (the After-Care programme for foreign investors), RRA JM strives for continuous communication with significant foreign companies in the region in order to provide them assistance in solving current problems that companies face. RRA JM perceives the issue of an After-Care programme for foreign investors in the region as a comprehensive system, the resolution of which is dealt with during meetings of the After-Care working group. Its first meeting took place on 11th February 2008 and dealt with the outcomes of recent research. Priorities were defined for the next stages, problems were discussed and solutions were also adopted (the City Strategy Office of the City of Brno has already started to deal with some of the issues at hand). Throughout the year meetings were held with representatives of more than 40 foreign companies. They were made familiar with particular measures aimed at tackling problems. Regional development plans were also presented. In early 2008, representatives of RRA JM took part in a round-table meeting with businessmen and women from the Pohořelice region.

13 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in V rámci tématu After-Care se konaly i následující akce: Pracovní snídaně k otázkám After-Care, která se konala dne v rámci veletrhu Urbis Invest. Snídani pořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci s městem Brnem a RRA JM. Cílem bylo seznámení s postupem a návrhy řešení na zlepšování podmínek pro investory a podnikatele v JMK proběhlo druhé setkání pracovní skupiny After-Care. Náplní setkání byla prezentace výsledků průzkumu domácích i zahraničních společností v regionu, seznámení s postupem jednotlivých členů pracovní skupiny při řešení otázek a problémů pojmenovaných při prvním setkání, návrhy řešení a stanovení detailů dalšího harmonogramu se konalo Pracovní setkání After- Care lidské zdroje. Setkání se konalo v návaznosti na výsledky Pracovní snídaně k otázkám After-Care a jeho cílem bylo zahájit diskusi na téma současné i budoucí dostupnosti pracovních sil v regionu a návrhy možných krátkodobých i dlouhodobých řešení, stanovení priorit a požadavků zástupců zaměstnavatelů, představení možností a připravovaných akcí místní samosprávy a úřadů práce proběhlo třetí setkání pracovní skupiny After-Care. Náplní byla prezentace výsledků terénního průzkumu domácích i zahraničních společností v regionu, seznámení jednotlivých členů s postupem pracovní skupiny při řešení otázek a problémů pojmenovaných z předchozích setkání a návrhy jejich řešení. Důležitým bodem setkání byla i diskuse harmonogramu na další rok a nad plánovaným Setkáním s investory se v prostorách Nové radnice města Brna konalo setkání investorů s názvem After-Care Christmas Meeting se zástupci Jihomoravského kraje, magistrátu města Brna a dalších institucí, které pomáhají zlepšit místní podnikatelské prostředí. Záštitu nad celou akcí převzal primátor města Brna Roman Onderka. Cílem akce bylo seznámení s návrhy řešení na zlepšování podmínek pro investory a podnikatele v Jihomoravském kraji. Setkání se zúčastnilo přes 20 zástupců investorů a na 30 pozvaných hostů, kteří reprezentovali brněnské úřady práce, cizineckou policii, CzechInvest nebo například Americkou obchodní komoru. Během roku byli zástupci RRA JM pozváni na slavnostní otevírání dvou firem. V březnu byl slavnostně otevírán výrobních prostor dánské společnosti Esko-Graphic výrobce speciálních grafických stolů. V prosinci se zástupci RRA JM účastnili otevření nové pobočky společnosti CPL JOBS, s.r.o. V posledním čtvrtletí roku došlo k několika jednáním: Německá letecká společnost Lufthansa se na nás obrátila s žádostí o postoupení informací týkající se investičních příležitostí v okrese Brno-město. Americká společnost TIMKEN se na nás obrátila s žádostí o postoupení informací týkající se trhu realit Setkání s investory As part of the topic After-Care, the following events took place: The Working breakfast on issues related to After- Care took place on 23 rd April 2008 as a part of the Urbis Invest fair. The breakfast was organised by the South Moravian Regional Authority in cooperation with the City of Brno and RRA JM. The purpose of this breakfast was to present procedures and solutions with respect to the improvement of conditions for investors and business entities in the South Moravian Region. A second meeting of the After-Care working group took place on 5 th June Its agenda included the presentation of results of research conducted among Czech and foreign companies from the region, presentation of individual steps taken by individual members of the working group in resolving issues and problems addressed during the first meeting, as well proposed solutions and specification of the timetable moving forward. An After-Care human resources working meeting took place on 23 rd June Its purpose was to follow up the outcomes of the Working breakfast on the issues related to After-Care and to initiate a discussion on the current and future availability of labour force in the region and to propose possible short-term and long-term solutions, to define priorities and requirements of employers, and to set out opportunities and events prepared by local self-government and labour offices. A third meeting of the After-Care working group took place on 6 th November Its agenda included the presentation of results of field research conducted among Czech and foreign companies in the region, the presentation of the progress made by activities of the working group to individual members with respect to the issues and problems addressed during the previous meeting and solutions to these issues and problems. The agenda of the meeting also included a very important item: a discussion on the timetable for next year and the planned meeting with investors. On 15 th December 2008, the New Town Hall of Brno hosted a meeting of investors, representatives of the South Moravian Region, the City of Brno and other institutions

14 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 a dostupnosti kancelářských prostor na území města Brna za účelem pronájmu. Německá společnost Bosch REXROTH se na nás obrátila s žádostí o postoupení informací týkající se vývoje mezd a nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji. Jednání s britskou společností AIDC V měsíci září proběhla jednání s britskou společností AIDC (Automatic Identification and Data Capture) o umístění centra excellence v Brně. Setkání proběhlo dne 3. září 2008 a jeho cílem bylo projednat možnosti umístění a především financování projektu centra excellence společnosti AIDC v Brně Setkání skupiny One-Stop- Shop programu pro vlastníky a provozovatele průmyslových nemovitostí Program One Stop Shop je využíván jako nástroj pro koncentraci, propojování a poskytování informací z jednoho místa, což umožňuje zkrátit čas a zvýšit přehlednost a efektivitu procesů. Nejpotřebnější se při zavádění programu OSS v případě Jihomoravského kraje jevila oblast asistence vstupu přímých zahraničních investic (PZI) do místní ekonomiky a rozšíření původní podpory PZI i na místní firmy. V lednu 2008 se konalo v pořadí již páté setkání zástupců tzv. skupiny One-Stop-Shop. Kromě přehledu informací o současné situaci na poli investičních příležitostí bylo jeho posláním také sdílení zkušeností s výstavbou průmyslových zón a představení dotačních titulů v programovacím období V listopadu a prosinci 2008 navíc probíhaly organizační přípravy dalšího setkání semináře, který byl naplánovaný na leden striving to improve the local business environment. The meeting was entitled After-Care Christmas Meeting. The event took place under the auspices of the Mayor of the City of Brno, Roman Onderka. The purpose of this event was to present some solutions with respect to improving conditions for doing business in the South Moravian Region for investors and business entities. More than 20 representatives of investors and 30 invited guests attended the meeting. The invited guests included representatives of the Labour Offices in Brno, Foreign Police, CzechInvest and the American Chamber of Commerce. During the year, representatives of RRA JM were invited to attend the grand opening of two companies. The grand opening of the manufacturing facilities of the Danish-based manufacturer of special graphic tables, Esko-Graphic, took place in March. In December, representatives of RRA JM attended the grand opening of a new branch of the company CPL JOBS, s.r.o. CPL JOBS, s.r.o. During the fourth quarter of the year several meetings took place: The German airline Lufthansa contacted us to request information on investment opportunities in the Brno-město district. The U.S.-based company TIMKEN contacted us to request information with respect to real estate and availability of office space for rent in the city of Brno. The German company Bosch REXROTH contacted us to request information on developments in salaries and unemployment in the South Moravian Region. Negotiations with the UK-based AIDC company took place Throughout September negotiations took place with the British company AIDC (Automatic Identification and Data Capture) on the possible opening of a centre of excellence in Brno. The meeting took place on 3rd September 2008 and its purpose was to discuss the possibility of opening and financing an AIDC centre of excellence in Brno Meeting of the One Stop Shop group programme for owners and managers of industrial real estate The One Stop Shop programme is a tool that is used for concentrating, interconnecting and providing information from one location, which saves time and increases the transparency and effectiveness of processes. The most important element during implementation of the OSS programme in the South Moravian Region is the assistance given to the influx of direct foreign investments into the local economy and the extension of the support originally provided to foreign companies to local companies as well. Setkání skupiny One-Stop-Shop Members of the so-called One Stop Shop group met for the fifth time in January They reviewed information on the current situation in the area of investment opportunities and they had the opportunity to share their experience with respect to the construction of industrial zones and to introduce subsidy classes for the programming period

15 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in Příprava, konzultace odborných textů a vydání V. edice brožury Survival Kit pro investory na území Jihomoravského kraje RRA JM věnuje nadále velkou pozornost tvorbě a aktualizaci prakticky zaměřené příručky pro zahraniční investory, tzv. Survival Kitu. Tato příručka vzniká ve spolupráci s investory etablovanými v regionu jižní Moravy a je k dispozici v tištěné i elektronické verzi (webová prezentace) v anglické a německé mutaci. V roce 2008 bylo publikováno již sedmé vydání Podpora inovací + + Regionální inovační strategie 3 RRA JM s Jihomoravským inovačním centrem a Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu spolupracovala na formulaci Regionální inovační strategie JMK na léta RRA JM byla hlavním koordinátorem přípravy a implementace strategie. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje je plánem s cílem stát se do roku 2013 nejvíce inovativním regionem v České republice a patřit mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů v Evropské unii. Strategie je založená na práci přibližně 80 expertů organizovaných do pěti pracovních skupin a hloubkovém šetření mezi 186 technologickými firmami sídlících v Jihomoravském kraji. Součástí strategie je detailní akční plán s dvaceti pěti rozpracovanými projekty. Projekty jsou zaměřeny rozvoj transferu technologií mezi výzkumnou a firemní sférou, za všechny lze jmenovat inovační vouchery a fond pro ověření technologie; dále na poradenství a služby malým a středním firmám s inovativním potenciálem, jako příklad lze uvést zřízení nového inkubátoru a vědecko-technického parku pro informační technologie či inkubátoru pro kreativní průmysl. Celá řada projektů je zaměřena na rozvoj talentovaných lidských zdrojů s nejvýznamnějšími projekty SOMOPRO a Science museum. Poslední skupina projektů je zaměřena na posílení internacionalizace regionu s projekty jako Brokerage, Mezinárodní škola či Mezinárodní dům. Akční plán je průběžně aktualizován a každoročně jsou navrhovány nové projekty. Detailní informace o Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje lze nalézt na + + ERAWATCH RRA JM působila jako národní korespondent na projektu ERAWATCH řízeným Evropskou komisí (konkrétně ústavem Institute for Prospective Technological During November and December 2008, preparation was underway to organise the next meeting scheduled for January Preparation, consultation on specialist articles and publication of the 5th edition of the handbook referred to as the Survival Kit for investors in the South Moravian Region RRA JM constantly pays particular attention to the creation and updating of a practically oriented brochure for foreign investors referred to as the Survival Kit. This handbook is created in collaboration with investors already settled in the South Moravian Region and is available in both printed and electronic versions (on-line presentation) in English and German. In 2008 was published alredy its 7 th edition Support for innovation + + Regional Innovation Strategy 3 RRA JM along with the South Moravian Innovation Centre and the South Moravian Centre for International Mobility cooperated to formulate the Regional Innovation Strategy for the South Moravian Region for RRA JM was the main coordinator of the preparation stage and the implementation of the strategy. The Regional Innovation Strategy for the South Moravian Region is a plan whose objective is to make the region the most innovative in the Czech Republic by 2013 and to make it one of the top fifty most innovative regions in the EU. The strategy is based on the work of approximately 80 experts, who are divided into five working groups and on in-depth research conducted among 186 technological companies headquartered in the South Moravian Region. Part of the strategy is a detailed action plan consisting of 25 formulated plans. The projects are focused on developing the transfer of technologies among the research and manufacturing sectors; examples include innovation vouchers and the fund for the verification of technology. Projects are also focused on consultancy and services provided to small and mid-sized companies showing innovation potential; examples include the building of a new incubator and a scientific and technical park for information technologies, or an incubator for the creative industry. Numerous projects are focused on developing talents of human resources, with the most significant projects being SOMOPRO and the Science museum. The last category of projects is focused on promoting the internationalisation of the region, with projects such as Brokerage, the International School and the International House.

16 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 Studies /IPTS/, které je součástí Společného výzkumného střediska /DG JRC/). Cílem projektu ERAWATCH je zmapovat jednotlivé národní popřípadě regionální systémy podpory výzkumu a vývoje v členských zemích Evropské komise. Výsledky projektu ERAWATCH následně umožní dotčeným orgánům (zejména Evropské komisi, národním i regionálním orgánům v členských státech) srovnávat různé systémy podpory V&V a inspirovat se dobrou praxí při vytváření politik. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších projektů tohoto typu na evropské úrovni. This action plan has been updated regularly and new projects are proposed on an annual basis. Detailed information on the Regional Innovation Strategy for the South Moravian Region can be found at + + ERAWATCH RRA JM served as a national correspondent in the ERAWATCH project coordinated by the European Commission (specifically, by the 2.3. Brownfields RRA JM ve svých aktivitách v oblasti regenerace brownfieldů zastává roli zprostředkovatele, kde je její snahou zajistit především informační kanál mezi koncovými uživateli a institucemi, které mají bezprostřední vztah k potenciálním dotačním titulům. V únoru 2008 získala RRAJM na konferenci Regenerace brownfieldů výzvy nových programů mandát jednotky regenerace brownfieldů JRB pro Jihomoravský kraj a od března 2008 je tak podpora řešení brownfieldů spojena s JRB Příprava druhého vydání publikace Případové studií regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Publikace navazuje na materiál z roku Důvody přípravy druhého vydání vycházely z potřeb a požadavků zástupců municipalit i podnikatelské sféry po praktických příkladech již realizovaných projektů. Ke spolupráci na přípravě materiálu bylo osloveno celkem 14 přispěvatelů, do uzávěrky se však podařilo dát dohromady pouze 6 příspěvků. Hlavní roli při výběru jednotlivých případových studií hrála následující kritéria: způsob realizace projektu, typ projektu, ochota a dostupnost přispěvatele, místo (kraj) realizace projektu, velikost obce realizace projektu, datum realizace projektu. Publikace byla vydána v nákladu 500 ks. V říjnu 2008 bylo zahájeno mapování vhodně řešených BF v ČR pro již třetí vydání publikace o případových studiích s důrazem na projekty municipalit. Osloveno bylo celkem 15 vlastníků (správců, projektových manažerů, partnerských institucí), z nichž 7 přislíbilo se na informačním materiálu podílet. Kromě Jihomoravského kraje se zde objeví case-studies z Vysočiny, Zlínského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje Příprava a realizace konference Regenerace brownfieldů výzvy nových programů Seminář proběhl v únoru 2008 v Brně v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Cílem semináře bylo poskytnout majitelům BF aktuální informace o dostupnosti a stavu přípravy podpůrných programů financovaných ze zdrojů EU v období , spolu s návrhy podpory JmK pro efektivní využití programů veřejné podpory při realizaci jejich revitalizačních projektů. Institute for Prospective Technological Studies /IPTS/, which is a part of the Joint Research Centre /DG JRC/). The purpose of the ERAWATCH project is to evaluate individual national or regional systems for supporting research and development in EU member countries. The outcomes of the ERAWATCH project will enable the authorities concerned (especially the European Commission and national and regional institutions in member countries) to compare individual systems in support of R&D and to get some inspiration from best practices in policy preparation. This is one of the most significant projects of its kind in Europe Brownfields RRA JM plays the role of an intermediary in its activities focused on the regeneration of so-called brownfields. The agency attempts to provide a communication channel between end users and those institutions that have direct relationship with potential subsidy classes. In February 2008, RRAJM acquired a mandate as the Brownfield Regeneration Unit for the South Moravia Region at a conference entitled Regeneration of brownfields calls for new programmes, i.e. as of March 2008 support for solutions to brownfield sites is associated with BRU Preparation of the second edition of the document Case Studies of Brownfield Regeneration in the South Moravian Region The document is a follow-up document to the 2007 publication. The reasons for the preparation of a second edition were based on the needs and requirements of representatives of municipalities and the business sector for practical examples of projects that had been implemented successfully. Fourteen contributors were asked to participate in creating materials for the document, but only 6 articles were collected before the deadline. The main role in the selection of individual case studies was played by these criteria: project realisation method, project type, willingness and availability of the particular author, location (region) of the project realisation, the size of the municipality where the project was located and the project realisation date. The document had a circulation of 500 copies.

17 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in V programu semináře vystoupili odborníci z oblasti státní správy zástupci ministerstev (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství) a implementačních institucí pro jednotlivé operační programy s relevancí k problematice brownfieldů (Státní fond životního prostředí, agentura CzechInvest, Úřad regionální rady II Jihovýchod, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), zástupci kraje, města Brna a RRAJM. Konference se zúčastnilo více než 50 zástupců municipalit, veřejné správy a podnikatelských subjektů Jak využít hraniční přechody po Schengenu? RRAJM ve spolupráci s Jihomoravským krajem připravila v listopadu projekt z Fondu malých projektů Jak využít hraniční přechody po Schengenu?. Projekt se realizoval v období 11/ /2009 a jeho cílem bylo mapování stávajících záměrů využití bývalých hraničních přechodů na česko-rakouské hranici. Jedná se o hraniční přechody na území Jihomoravského kraje: Hevlín, Hnanice, Mikulov, Poštorná, Valtice a Vratěnín. V roce 2008 proběhl vstupní informační seminář a část terénních prací Další aktivity a. Průběžný průzkum možností financování revitalizace brownfieldů z aktuálních dotačních titulů připravených pro období (rešerše dostupných informací z pověřených institucí a ministerstev). b. Spolupráce s Jihomoravským krajem a agenturou CzechInvest na koordinaci činností k přípravě a sestavování JRB v kraji a možné zapojení RRAJM do připravované struktury regeneračních jednotek. Konzultace procesu vzniku, fungování a činnostní náplně jednotky regenerace brownfieldů s Agenturou pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje. c. Spolupráce s Centrem regionálního rozvoje ČR na tvorbě databáze brownfieldů ve veřejném vlastnictví pro portál včetně přípravy metodiky a terénních prací. Výstupem tohoto projektu je mj. návrh několika nejperspektivnějších lokalit, u kterých bylo záměrem definovat možnosti dalšího využití a možné zapojení Jihomoravského kraje. Suitable brownfields were evaluated for use in the third edition of the document in October 2008, focusing on projects organised by municipalities. Fifteen owners were contacted (administrators, project managers, partner institutions), of which 7 promised to take part in the creation of the information materials. Besides the South Moravian Region, it should contain case studies from the Vysočina, Zlín, South Bohemia and Hradec Králové regions Preparation and realisation of a conference entitled Regeneration of brownfields calls for new programmes The seminar took place in the offices of the South Moravian Regional Authority in Brno in February The purpose of the seminar was to provide BF owners with up-to-date information on the availability and the stage of preparedness of support programmes financed from EU funds for the period , along with some proposals for support provided by the South Moravia Region to effectively use public support programmes in the realisation of revitalisation projects. The agenda of the seminar included speeches given by experts from the state administration representatives of ministries (Ministry of the Environment, Ministry of Agriculture) and implementation institutions for individual operational programmers relevant to the issue of brownfields (the State Environment Fund, the CzechInvest agency, the Office of the Regional Council of the South-East Cohesion Region, the Office for the Protection of Competition), representatives of the regional government, the City of Brno and RRAJM. More than 50 representatives of municipalities, public administration and business entities attended the conference How to make use of border crossings after Schengen? RRA JM cooperated with the South Moravian Region in November to prepare a project from the Fund of Small Projects entitled How to make use of border crossings after Schengen. The project was realised between November 2008 and March 2009 and its purpose d. Konzultace k realizaci BF projektů z nových dotačních titulů programovacího období RRAJM provedla v průběhu roku 25 konzultací k připravovaným projektům regenerace BF. Pět projektů již dospělo do fáze podání žádosti o dotaci nebo již zahájilo realizaci, dalších pět projektů bude realizováno jinak než s využitím finančních zdrojů EU. Konference Regenerace brownfieldů - výzvy nových programů

18 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT Přeshraniční spolupráce Dispoziční fond na česko-rakouské hranici RRA JM na začátku roku 2008 úspěšně završila realizaci Dispozičního fondu. Závěrečné vyhodnocení projektu proběhlo v měsíci březnu. Do této doby byla realizace všech projektů Dispozičního fondu fyzicky ukončena a všechny projekty prošly I. stupňovou kontrolou vyúčtování. Dispoziční fond byl součástí Iniciativy Společenství Interreg IIIA a navazoval na úspěšný předvstupní program přeshraniční spolupráce CBC Phare Společný fond malých projektů. Dispoziční fond v Jihomoravském kraji měl k rozdělení pro malé neinvestiční projekty pro období k dispozici Kč. Za celou dobu realizace Dispozičního fondu bylo na sekretariát DF předloženo celkem 122 projektových žádostí a k realizaci bylo přijato 95 projektů. Z toho celkem 5 projektů odstoupilo od smlouvy nebo nevyužilo možnost tuto smlouvu podepsat. V celém průběhu Dispozičního fondu bylo na Centrum pro regionální rozvoj předloženo 16 souhrnných žádostí o platbu za 90 projektů s celkovou výší dotace Kč. Nevyčerpané prostředky za období činí Kč. Tyto prostředky se nestihly dočerpat z důvodu odstoupení od smlouvy o financování dvou žadatelů z V. kola, ve kterém byly přijaty rezervní projekty, a jednoho projektu v průběhu realizace, který byl přijat ve IV. kole Dispozičního fondu Projekt Fond malých projektů Fond malých projektů (FMP), jako součást Cíle Evropská územní spolupráce (OP Přeshraniční spolupráce Rakousko-Česká republika) přímo navazuje na program přeshraniční spolupráce minulého programovacího období Dispoziční fond. Listopad 2008 byl ve znamení odsouhlasení zadávacích podmínek na nadlimitní zakázku Administrátor Fondu malých projektů programu Přeshraniční spolupráce CZ A v Jihomoravském kraji. Dne byla vybrána vítězná nabídka Regionální rozvojové agentury jižní Moravy na administrátora Fondu malých projektů a byla podepsána smlouva mezi Správcem a Administrátorem Fondu malých projektů. Po podpisu smlouvy začal administrátor FMP (RRA JM) s naplňováním této smlouvy. Byla zahájena přípravná jednání nutná pro přípravu projektové žádosti na zastřešující projekt pro Fond malých projektů. Administrátor se zúčastnil schůzky zástupců FMP a Národního orgánu na česko-rakouské hranici. Zde byly projednány regionální dokumenty jako je směrnice pro žadatele, příručka pro Správce FMP a jednací řád Regionálního monitorovacího výboru. Dne byla předložena žádost na zastřešující projekt FMP, která byla schválena na zasedání was to map current intentions with respect to the use of former border crossing buildings on the Czech-Austrian border. This involved border crossings on the territory of the South Moravian Region: Hevlín, Hnanice, Mikulov, Poštorná, Valtice and Vratěnín. An initial orientation seminar and some groundwork took place in Other activities a. Continuous assessment of opportunities with respect to financing the revitalisation of brownfields from current subsidy classes prepared for the period (retrieval of information from the institutions and ministries concerned). b. Cooperation with the South Moravian Regional Authority and the CzechInvest agency in coordinating activities for the preparation and setting up of BRU in the region, and the possible involvement of RRAJM in the prepared structure of regeneration units. Consultations on the process of creation, functioning and activities of BRU with the Agency for the Regional Development of the Moravian-Silesian region. c. Cooperation with the Centre for Regional Development of the Czech Republic on the creation of a database of brownfields owned by the state for the website, which is to include preparation of methodology and field work. The output of this project (among other things) is a proposal for several most promising locations, for which the intention was to define options for further development and the possible involvement of the South Moravian Regional Authority. d. Consultations on the realisation of BF projects from new subsidy classes in the programme period Throughout the year, RRA JM carried out 25 consultations on the prepared BF regeneration projects. Five of them have advanced to the stage of submitting subsidy applications or they have already commenced, whereas another five will be realised using other than EU financial resources Cross-border cooperation Disposition Fund for the Czech-Austrian border At the beginning of the year 2008, RRA JM successfully completed realisation of the Disposition Fund. The final review of the project took place in March. By that time, the realisation of all Disposition Fund programmes had been completed and all projects had undergone the first stage of accounting inspection. The Disposition Fund was part of the INTERREG IIIA Community Initiative Programme and it was a follow-up programme to the successful cross-border cooperation programme known as CBC Phare the Joint Small Projects Fund. The Disposition Fund in the South Moravian Region had CZK 12,969,704 for small non-investment projects during the years 2004

19 Hlavní aktivity RRA JM v roce 2008 Main Activities of RRA JM in Monitorovacího výboru programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika Ustavující Regionální monitorovací výbor složený ze zástupců obcí, měst, kraje a nevládních neziskových organizací z české i rakouské strany v červnu 2008 schválil regionální dokumentaci na Fond malých projektů a rozhodl o vyhlášení výzvy na předkládání projektových žádostí do Fondu malých projektů od Výzva byla podmíněna schválením zastřešujícího projektu Monitorovacím výborem. Pro zintenzivnění zájmu o Fond malých projektů RRA JM připravila v červenci letáček FMP se základními informacemi o nových podmínkách Fondu malých projektů a rozeslala ho na obce Jihomoravského kraje During the period in which the Disposition Fund operated, the DF secretariat received 122 project applications, 95 of which were approved as projects for realisation, of which 5 were either withdrawn or the applicants failed to sign the related contract. Throughout the existence of the Disposition Fund, the Centre for Regional Development received 16 private applications seeking subsidies amounting to CZK 12,743,551 in 90 projects. The amount of unused financial resources for the period was CZK 226,153. These resources were left unused due to the fact that two applicants withdrew their Round V applications (where backup projects were accepted), and one applicant withdrew their project during the realisation phase. The project was accepted in Round IV of the Disposition Fund. Na konci června 2008 byl pro zvýšení informovanosti zorganizován seminář pro žadatele do FMP. První ukončení sběru projektových žádostí FMP bylo stanoveno na Do tohoto termínu bylo na Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy doručeno 11 projektů. Regionální monitorovací výbor, který rozhodoval o projektových žádostech, se konal Přehled čerpání Dispozičního fondu v letech Overview of Disposition Fund implementation between the years The Small Project Fund Project The Small Project Fund (SPF), being a part of the Objective European Territorial Cooperation (OP Cross-border cooperation between Austria and the Czech Republic), is directly tied to the programme of cross-border cooperation from the previous Přidělené finance v Kč Allocated funds (in CZK) % z celkové alokace % of the overall allocation Skutečná dotace v Kč Actual subsidies in CZK Zbytek ve Fondu Fund balance Peníze pro Dispoziční fond v Jihomoravském kraji Funds for the Disposition Fund in the South Moravian Region % Rozděleno v I. kole RŘV Allocated in Round I of RSC ,37% Rozděleno v II. kole RŘV Allocated in Round II of RSC ,82% Rozděleno v III. Kole RŘV Allocated in Round III of RSC ,54% Rozděleno v IV. Kole RŘV Allocated in Round IV of RSC ,26% Rozděleno v V. kole RŘV rezervní projekty Allocated in Round V of RSC alternate projects Rozděleno celkem Total funds allocated RSC = Regional Steering Committee dne v Brně v prostorách Regionální rozvojové agentury jižní Moravy. V prvním kole bylo přijato celkem 7 projektů z české strany z toho jeden podmíněně do doby, kdy programming period Disposition Fund.

20 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 se rakouská strana vyjádří k vhodnosti projektového partnera a 5 projektů z Rakouska. V červnu se RRA JM se spolupodílela na přípravě a organizaci semináře pro žadatele a zájemce o velké projekty OP Přeshraniční spolupráce Rakousko Česká republika. Pro žadatele FMP se v září 2008 uskutečnil seminář s termínem ukončení sběru projektových žádostí do druhého kola K tomuto datu bylo doručeno na RRA JM celkem 12 projektů. Během října probíhalo hodnocení projektů a dne se konal v Rakousku v Zistersdorfu Regionální monitorovací výbor. Na tomto zasedání bylo rozhodnuto o přidělení podpory celkem 11 projektům z české strany a 5 projektům z Rakouska. RRA JM uskutečnila v tomto období také dotazníkový průzkum mezi potenciálními žadateli FMP. Důvodem tohoto dotazníkového průzkumu byl nízký počet předložených žádostí v 1. i ve 2. kole. Cílem bylo zjistit proč nemají obce a neziskové organizace zájem o přeshraniční projekty s Rakouskem a popř. pokud zájem mají, co ji brání v tom, aby tyto projekty realizovaly. Výsledky průzkumu: Nejčastějšími důvody nezapojení se do FMP byly jmenovány následující: Absence zahraničního partnera Nezkušenost s realizací a malá informovanost o možnostech této spolupráce Preference jiných dotačních programů Orientace na jiné činnosti Problém s předfinancováním projektu Nízká administrativní kapacita u malých obcí Jazyková bariéra Mezi žadateli, kteří se vyjádřili, že by měli zájem o realizaci projektu byly nejzávažnější překážky: Absence zahraničního partnera 31% Nezkušenost s projekty 24,4% During November 2008, contract conditions were approved for an excess assignment referred to as Administrator of the Small Project Fund for the project of Cross-border cooperation between the Czech Republic and Austria in the South Moravia Region. On 18th January 2008, the winning bid submitted by RRA JM was selected with respect to the position of Administrator of the Small Project Fund. On 31st January 2008 a contract was signed between the Custodian and the Administrator of the Small Project Fund. Following the signing of the contract, the administrator of SPF (RRA JM) started to carry out its contractual duties. Preparatory negotiations were launched that were necessary for drawing up the project application for an umbrella project for the Small Project Fund. The administrator took part in a meeting of representatives of SPF and the National body at the Czech-Austrian border at which regional documents were discussed, such as directives for applicants, a handbook for the SPF Custodian and the Rules of Procedure of the Regional Monitoring Committee. On 24 th April 2008, the application for the SPF umbrella project was submitted. It was approved on 3 rd July 2008 during a session of the Monitoring Committee for the programme entitled European Territorial Cooperation Austria Czech Republic The constitutive Regional Monitoring Committee, consisting of representatives of municipalities, towns, the South Moravian Region and non-governmental NPO s from the Czech Republic and Austria approved the regional documentation for the Small Project Fund in June It decided to call for proposals for applications within the Small Project Fund as of 12 th June The call was subject to the approval of the umbrella project by the Monitoring Committee. Once interest in the Small Project Fund became stronger in July, RRA JM prepared a leaflet containing the basic information on the new conditions of the Small Project Fund and it distributed them to municipalities of the South Moravian Region. In order to increase awareness, a seminar was organised for SPF applicants in late June The first stage of submitting applications for SPF projects was scheduled for 31 st July By this deadline RRA JM had received 11 projects. The regional monitoring committee, whose purpose is to decide on these applications, met in the offices of RRA JM on 10 th September Seven projects from the Czech side were approved in the first round, of which one was subject to a statement of the Austrian side with respect to the suitability of the project partner. Five projects from Austria were approved. In June, RRA JM participated in the preparation and organisation of a seminar for applicants for large projects within the Operational programme Cross-border cooperation between Austria and the Czech Republic. In September 2008, a seminar for SPF applicants was organised, with the deadline for submission of project applications for the second round being 16 th October By this date, RRA JM had received 12 projects. They were evaluated in October. On 24 th November 2008, a session of the Regional Monitoring Committee took place in Zistersdorf, Austria. The committee decided to approve the provision of support to 11 Czech and 5 Austrian projects. Zasedání Regionálního monitorovacího výboru FMP Moreover, RRA JM conducted questionnaire-based research among potential SPF applicants during this period. The reason for conducting

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výroční zpráva Annual Report 2009. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Regional Development Agency of South Moravia

Výroční zpráva Annual Report 2009. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Regional Development Agency of South Moravia Výroční zpráva Annual Report 2009 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Regional Development Agency of South Moravia 09 2 Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009 JUDr. Vladimír Gašpar ředitel RRA

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA [2010] ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA [2010] ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA [2010] ANNUAL REPORT Annual Report 2010 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Regional Development Agency of South Moravia 2 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Regional Development

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Jeho zakladateli jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

9. ročník mezinárodní konference 9 th Annual International Conference

9. ročník mezinárodní konference 9 th Annual International Conference Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je neziskovou zájmovou organizací, která přispívá k vytváření předpokladů pro hospodářskou prosperitu a celkový rozvoj regionu. Bylo založeno v roce 1990 a v

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

PROINCOR - vaše cesta k inovacím your way to innovation. Liberec 19.9.2013

PROINCOR - vaše cesta k inovacím your way to innovation. Liberec 19.9.2013 1 PROINCOR - vaše cesta k inovacím your way to innovation Proactive Innovation Support for SME s in the Corridor from the Baltic to the Mediterranean Sea Aktivnější inovační podpora pro malé a střední

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Zhodnocení INTERREGU IIIA z pohledu Fondu malých projektů

Zhodnocení INTERREGU IIIA z pohledu Fondu malých projektů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Zhodnocení INTERREGU IIIA z pohledu Fondu malých projektů 10.12.2007, MIKULOV JUDr. Vladimír Gašpar ředitel Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Tato konference

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Czekaj, P., Hellmich, M., Hučka, M., Kutscherauer, Vozáb, J. Hřebík, Š., Třebický, V.

Czekaj, P., Hellmich, M., Hučka, M., Kutscherauer, Vozáb, J. Hřebík, Š., Třebický, V. GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS V. 1 / 2011 Metodiky tvorby strategických rozvojových dokumentů mikroregionů komparační analýza českého prostředí Jakub TROJAN Abstract: This paper discusses the cohesion of methodical

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Radek Brázda Souhrn Rozšíření informačních a komunikačních technologií, včetně

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více