V ý r o čn í z p r á v a Č e s k ý če r v e n ý k ř íž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o čn í z p r á v a 2 0 0 6. Č e s k ý če r v e n ý k ř íž"

Transkript

1 Sociá lníčinnosti Zá chranné a humanitá rníčinnosti V ý r o čn í z p r á v a Č e s k ý če r v e n ý k ř íž Oblastníspolek ČČK Liberec Školicíčinnosti v prvnípomoci a ošetřovatelství Činnosti v dalších oblastech (rekondičnípobyty, dá rcovstvíkrve) Úřad Oblastního spolku ČČK Palachova 504/7, Liberec tel./fax: ,

2 Obsah Ú vod 3 I. část - Profil organizace 1. Č eskýčervenýkříž a Oblastní spolek ČČK Liberec 1.1 Charakteristika Národní společnosti ČČK Základní profil OS ČČK Liberec 4 2. Lidské zdroje - členská základna a orgány OS ČČK Liberec 2.1 Dobrovolníci - členové a nečlenové Profesionální zázemí Orgány OS ČČK Liberec 5 3. Zpráva o hospodaření OS ČČK Liberec v roce Přehled finančních zdrojů Přehled využ ití státních dotací Přehled z účetních výkazů 7 II. část - Zpráva o č innosti 1. Programy a ostatní činnosti 1.1 Výuka a vzdělávání v poskytování první pomoci Sociální činnost Záchranná a humanitární činnost Bezpříspěvkové dárcovství krve Rekondiční pobyty pro děti a seniory Práce s mládeží - Mládež ČČK Spolková činnost Doplňující komentář k výroční zprávě Poděkování sponzorům a partnerům OS ČČK Liberec Přílohy 4.1 Profil Sboru dobrovolných hasičů Machnín 19 2

3 Starajíce se o štěstí druhý ch nacházíme své vlastní. Platón..leden..únor..speciální kurz život zachraň ujících úkonůpro společnost ELMARCO, s.r.o...zdravotnický dozor na koncertu skupiny Deep Purple v Tipsport aréně..březen..rekvalifikační kurz Pečovatel(ka) ve spolupráci s Úřadem práce v Liberci..duben..záchranná a humanitární činnost při jarních povodních v Polabí..květen..oblastní soutě ž Hlídek mladých zdravotníků září..červen..rekondiční pobyt pro alergické dě ti v Bulharsku..červenec..zdravotnické zabezpečení festivalu Benátská noc..srpen..kurz zdravotníka zotavovacích akcí pro učitele ZŠ Lesní..rekondiční pobyt pro seniory v rámci projektu Zdravé stárnutí..říjen..školení a taktické cvičení Záchranného týmu Č ČK ve Sloupu v Č...listopad..Společenský večer pro dárce krve a přátele Č ČK v Centru Babylon..prosinec..Mikulášská nadílka s Č ČK pro dě tská sociální zařízení v Liberci A mnoho dalších akcí, které spojily ty, kteří chtějí pomáhat a pomohly těm, kteří pomoc potřebují. 3

4 I. čá st - Profil organizace 1. Č eský č ervený kříž a Oblastní spolek ČČK Liberec 1.1 Charakteristika Národní společ nosti ČČK v v v v nestátní nezisková organizace, jejíž postavení je vymezeno zákonem č. 126/1992 Sb. O ochraně znaku a názvu Č erveného kříž e a o Č eskoslovenském červeném kříž i občanské sdruž ení registrované u Ministerstva vnitra Č R jedna z největších humanitárních organizací působící na území Č eské republiky jedna ze 178 národních společností Mezinárodního hnutí Č K a Č P 1.2 Základní profil OS ČČK Liberec v v organizační slož ka národní společnosti se samostatnou právní a ekonomickou subjektivitou, jejíž postavení je vymezeno Stanovami Č eského červeného kříž e člen Integrovaného záchranného systému Č eské republiky Národní společ nost Č eské ho č ervené ho kříže Oblastní spolek ČČK Liberec Úřad Oblastního spolku ČČK Liberec Sociální činnost Výuka a vzdělávání Záchranná a humanitární činnost Bezpříspěvkové dárcovství krve Pracovní skupiny pro jednotlivé akce Rekondiční pobyty pro děti a seniory Spolková činnost Public Relations Práce s mládeží - Mládež ČČK Místní skupiny ČČK 4

5 2. Lidské zdroje - č lenská základna a orgány organizace OS ČČK Liberec 2.1 Dobrovolníci - č lenové a neč lenové Č lenskou základnu Oblastního spolku ČČK Liberec tvořilo k celkem 484 členů sdruž ených ve 13 místních skupinách ČČK. Při Oblastním spolku ČČK Liberec zároveň pracovalo přibliž ně dalších 20 dobrovolníků, kteří napomáhali realizovat jednotlivé programy a aktivity ČČK. 2.2 Profesionální zázemí Profesionální zázemí Oblastního spolku ČČK Liberec tvoří Úřad OS ČČK. ředitel: referent úřadu: Ing. Martin Mergl Bronislava Hujerová 2.3 Orgány OS ČČK Liberec Oblastní výkonná rada ČČK předseda: místopředseda: členové: Karel Veselský Karel Studený Pavel Gerö Marie Košková Stanislav Mackovík Oblastní dozorčí rada ČČK předseda: členové: Petr Dymokurský Jana Jaderná Naděžda Sedlá ková Ing. Romana Frolíková 5

6 3. Zpráva o hospodaření OS ČČK Liberec v roce Přehled finanč ních zdrojů (v %) Projekty Liberecké ho kraje 4,3% Nadačnípříspě vky 1,8% Členské příspě vky 0,2% Příspě vky od soukromý ch prá vnický ch osob 12% Příjmy z vlastníčinnosti 38,1% Ú častnické příspě vky 19,4% Stá tnízaká zka Ministerstva zdravotnictvíčr 24% 3.2 Přehled využití státních dotací - úč elově vázané prostředky na státní zakázky (v Kč ) Státní zakázka Ministerstva zdravotnictví Č R Dotace na přímé náklady Vlastní spoluúč ast Celkové náklady Rekondiční pobyty dětí - tuzemské , , ,00 Zdravé stárnutí - rekondiční pobyty seniorů , , ,40 Bezpříspěvkové dárcovství krve , ,60 Výuka první pomoci dětí a mládež e , , ,70 Help Trans - Pomoc v pohybu , , ,50 Nouzové stavy , , ,00 Celkem , , ,20 Stá tnízaká zka MZ ČR dle projektů (v Kč) , , , , , , , , ,00 0,00 Rekond. pobyty dě tí Vý uka PP dě tí Dá rcovstvíkrve Help Trans Zdravé stá rnutí Nouzové stavy Vlastníspoluúčast Dotace na PN 6

7 3.3 Přehled z úč etních vý kazů (v tis. Kč ) Rozvaha k AKTIVA CELKEM I. Stálá aktiva 360 Hmotnýinvestiční majetek a DHIM 466 Oprávky k HIM a DHIM II. Oběžná aktiva 752 Pokladna 7 Bankovní účty 637 Pohledávky z obchodního styku 45 Poskytnuté zálohy provozní 57 Náklady příštích období 6 PASIVA CELKEM I. Vlastní zdroje 763 Vlastní kapitál 356 Hospodářskývýsledek 407 II. Cizí zdroje 349 Závazky z obchodního styku 30 Závazky vůči zaměstnancům 25 Závazky k institucím SZ a ZP 15 Ostatní přímé daně 6 Ostatní závazky 190 Přijaté zálohy a zúčtování dotací 10 Výdaje příštích období 0 Dohadné účty pasivní 73 Výkaz zisků a ztrát k VÝ NOSY CELKEM Č lenské příspěvky 5 Trž by z prodeje zboží 1 Trž by z prodeje služ eb 887 Ostatní provozní výnosy 226 Ostatní finanční výnosy 4 Dotace a další finanční příspěvky (nadace, město, kraj, stát a další) NÁKLADY CELKEM Materiálové náklady 477 Spotřeba energií 77 Náklady na ostatní služ by Mzdové náklady (HPP a OON) 794 Sociální a zdravotní pojištění 141 Ostatní sociální náklady 2 Ostatní jiné náklady 58 Odpisy 46 HOSPODÁŘSKÝ VÝ SLEDEK 407 7

8 II. čá st - Zprá va o činnosti 1. Programy a ostatní č innosti 1.1 Vý uka a vzdělávání v poskytování první pomoci a ošetřovatelství Evropský certifiká t prvnípomoci - EK Brusel Akreditace Ministerstva školství, mlá deže a tělovýchovy Č R Jedním z hlavních směrů činnosti Oblastního spolku ČČK Liberec je osvěta v oblasti záchrany lidského ž ivota - poskytování první pomoci. Školicí středisko proto nabízí svým členům, ale i laické veřejnosti systém norem zdravotnických znalostí, neustále pracuje na modernizaci výukových metod a obnově pomůcek. Od počátku roku 2006 má k dispozici při školení první pomoci další moderní výukové pomůcky. Při kurzech využívá nové výukové tabule i další audiovizuální techniku, včetně meotaru či dataprojektoru. Součástí všech kurzů je praxe, při které si účastníci mohou "osahat" běž ně dostupnýzdravotnickýmateriál. Nezbytnou součástí kaž dého kurzu je seznámení frekventantů s ž ivot zachraňujícími úkony. Mezi ně patří i procvičení kardiopulmonální resuscitace. Všechny výukové modely pro tento nácvik - BABY, JUNIOR a SENIOR jsou základním vybavením speciální učebny. Od poloviny roku 2005 jsou také účastníci kurzů seznamováni s použ itím automatického externího defibrilátoru. V průběhu roku pořádalo školicí středisko také několik praktických dnů první pomoci na základních a středních školách. Zde se děti a studenti seznamovali se správnými postupy záchrany lidského ž ivota, vyzkoušeli si například umělé dýchání, zástavu masivního krvácení a byli upozorňováni na prevenci úrazovosti. Odborné pomůcky používané při školení Rekvalifikační kurz Pečovatel(ka) o osoby vyšších věkových kategorií absolvovalo v roce 2006 celkem 60 osob. Kvalifikaci si tak zvýš ili stávající zaměstnanci sociálních zařízení z celého Libereckého kraje (domovy důchodců, domovy s pečovatelskou služ bou apod.). Další úspěš ní absolventi z řad evidovaných úřady práce tak dostali přílež itost lepšího pracovního uplatnění. Odborné zabezpečení výuky (počet osob): - Instruktoři a lektoři Č eského červeného kříž e 12 - Maskéři Č eského červeného kříž e 4 V roce 2006 se stal Oblastní spolek ČČK Liberec akreditovaným vzdělávacím zařízením MŠMT Č R a na další čtyři roky má akreditovány následující normy: - Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (20 hodin) - Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin) - Pečovatel(ka) o osoby vyšších věkových kategorií (180 hodin) 8

9 Typ kurzu Přehled činností Školicího střediska v roce 2006 Dé lka trvání kurzu Cílová skupina Poč et škol. osob Život zachraňující úkony 4 hodiny veřejnost 226 Základní norma zdravot. znalostí 12 hodin veřejnost 239 Zdravotník zotavovacích akcí 40 hodin veřejnost 75 Školení ž adatelů o ŘP 6 hodin veřejnost 28 Školení učitelů MŠ, ZŠ a SŠ 12 hodin veřejnost 51 Mladýzdravotník I. 9 hodin děti ZŠ, členové Mládež e ČČK 65 Mladýzdravotník II. 13 hodin děti ZŠ, členové Mládež e ČČK 52 Oblastní studijní středisko 30 hodin děti ZŠ 20 Krajské studijní středisko 42 hodin děti SŠ 20 Pečovatel/ka o osoby vyš. věk. kateg. 180 hodin veřejnost 60 Praktickýden PP 6 hodin děti ZŠ a SŠ, neziskovýsektor 240 Nadstandardní školení PP 4-12 hodin slož ky IZS, instituce, podnikatelé 400 Celkem školený ch osob Výuka je vždy spojena s praktickým ná cvikem 1.2 Sociální č innost Středisko pro sociální činnost - Ošacovací středisko je zřízeno pro potřeby sociálně slabších spoluobčanů a je využíváno lidmi při návratu z výkonu trestu, vícečlennými rodinami a bezdomovci. Do střediska přijímáme obnošené šatstvo od veřejnosti a bezplatně jej vydáváme na základě žádostí soc. referátů obcí, měst a dalších organizací. Dnes již denně vyřizujeme žádosti Magistrátu města Liberce, městských úřadů Frýdlant, Chrastava, Centra sociálních služ eb Libereckého kraje - Azylového domu Speramus, Centra zdravotní a sociální péč e Liberec - Domova pro matky s dětmi, Vězeňské služ by Č R v Liberci a mnoha dalších. Ve středisku umožňujeme též nákup ošacení za symbolické ceny. Nepouž itelné šatstvo likvidujeme za podpory společnosti TERMIZO, a. s. Výtěž ek z prodeje využíváme na krytí provozních nákladů a další humanitární činnost. - celkovýpočet obslouž ených osob počet obslouž ených osob s doporučením soc. odborů města a kraje

10 Provozní doba střediska pro veřejnost: pondělí a hod. úterýaž pátek hod. Help Trans - Pomoc v pohybu Projekt zaměřený na pomoc lidem a dětem s různým postiž ením a seniorům, kteří přes svůj věk a handicap ž ijí plnohodnotnýž ivot. Tito lidé mají zájem navštěvovat turisticky zajímavá místa naší republiky. Proto pro ně organizujeme výlety, zájezdy a různá setkání. Ú zce spolupracujeme také s domovy důchodců v Libereckém kraji. Senioři si oblíbili společné akce, návštěvy a prohlídky jednotlivých domovů. Počet jednorázových služ eb v roce 2006: 12 Pravidelné služ by: 2x týdně u manž elů vozíčkářů, 1x týdně u staré nemohoucího paní Klienti organizace Místo akce Název akce Poč et klientů Poč et organizátorů Domov důchodců Františkov, Vratislavice Liberec Botanická zahrada 26 8 Domov důchodců Františkov, Vratislavice Č eskýráj Turnovko a HrubýRohozec 28 4 Domov důchodců Františkov Sychrov Zámek Sychrov a jeho okolí 19 5 Veřejnost Liberec Zoologická zahrada 20 5 Veřejnost Jizerské hory Královka - Hrabětice 22 4 Alvalida, Jedličkův ústav, Kojeneckýústav a další Liberec Mikuláš ská nadílka

11 1.3 Záchranná a humanitární č innost Středisko pro záchrannou a humanitární činnost - Humanitární jednotka ČČK je členem Integrovaného záchranného systému Č R (dále jen IZS) na základě smluv uzavřených s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a Zdravotnickou záchrannou služ bou Libereckého kraje. Jednotka je slož ena ze členů ČČK - dobrovolníků, kteří se pravidelně vzdělávají v oblasti záchrany ž ivota a řešení nouzových stavů. V době vyhláš ení mimořádné situace pro danou oblast spolupracuje s profesionálními i ostatními slož kami IZS a koordinuje humanitární pomoc postiž enému obyvatelstvu, soustřeďuje a organizuje další dobrovolníky pro likvidaci následků události. Dvě vozidla v užívání spolku jsou zařazena v poplachovém plánu kraje s právem přednosti v jízdě. Č lenové Humanitární jednotky ČČK se během roku pravidelně cíleně vzdělávají, absolvují několik praktických terénních cvičení a od roku 2005 jsou seznamováni s Havarijními plány Libereckého kraje. Součástí jejich praxe jsou zdravotnické dozory na sportovních a kulturních akcích. Smlouvy o spolupráci uzavřené s dalšími organizacemi (příprava a řešení mimořádných situací): - Sbor dobrovolných hasičů Machnín - Sbor dobrovolných hasičů Hejnice - kynologové - Elva Help, o. s. - canisterapie Humanitární jednotka ČČK je členěna do dvou týmů - záchrannýa humanitární. Kaž dýz týmů má určen svůj hlavní směr činnosti a zaměření. Při řešení mimořádných situací týmy spolupracují, doplňují se a oba podléhají rozhodnutí Krizového štábu OS ČČK Liberec. Počet členů krizového štábu 7 Záchrannýtým - počet členů 6 - počet školení 19 - počet cvičení 5 - počet cvičných svolání 4 Humanitární tým - počet členů 12 - počet školení 19 - počet cvičení 1 Z krajského cvičeníizs na železniční trati Oldřichov v H. - Raspenava Rekapitulace záchranných a humanitárních činností OS ČČK Liberec při jarních povodních Č eskýčervenýkříž okamž itě reagoval na ničivé záplavy, které postihly naši republiku počátkem dubna. okamž itou pomocí postiž eným oblastem pomocí při odstraňování následků katastrofy 11

12 Oblastní spolek ČČK Liberec, kterýpřímo povodně nepostihly, se snaž il od samého počátku situaci monitorovat, okamž itě nabídl pomoc postiž eným oblastem a aktivoval na Ú řadu OS ČČK Liberec krizovýštáb. 1. Práce Krizového štábu OS ČČK Liberec - aktuální monitoring situace v ohrož ených oblastech - přijetí zásadních opatření k aktivaci osob a materiálu - nabídka pomoci Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, partnerským OS ČČK a samosprávě v postiž ených oblastech - vyhláš ení veřejné finanční sbírky ČČK - konto povodně - vyhláš ení veřejné materiální sbírky 2. Přímá pomoc Záchranného týmu ČČK Liberec Na základě výzvy OS ČČK a krizového štábu města Mělník pracovali členové ZT ČČK dubna 2006 na Mělnicku (Mělník, Hořín) - dvě pohotovostní vozidla s personálním a technickým vybavením - pomoc místní samosprávě a obyvatelstvu - podávání aktuálních informací o situaci a vodních tocích, o evakuačních střediscích - pomoc při evakuaci obyvatelstva - technická pomoc - psychologická pomoc - monitoring aktuálních potřeb obyvatel 3. Následná materiální pomoc při odstraňování následků povodní Distribuce materiální pomoci obyvatelstvu od 3. dubna do 30. dubna Litoměřice: desinfekční prostředky (835 ks) čistící prostředky (690 ks) - Ú stí nad Labem (Střekov, Neštěmice): desinfekční prostředky (1 088 ks) čistící prostředky (1 088 ks) 4. Další aktivity - tisková prohláš ení a průběž né zveřejňování informací na Děkujeme Nadaci Preciosa, Libereckému kraji, výrobnímu druž stvu Severochema Liberec a všem dalším, kteří podpořili a pomohli při uvedených aktivitách. 12

13 Zdravotnické dozory - Hokejové zápasy ž actva a mládež e v liberecké Tipsport aréně (kompletní liga) - Megakoncert skupiny Deep Purple - Vystoupení skupiny No Name - Atletické závody ž actva a mládež e na stadionu Slovan Liberec - společenská akce Tuning Camp v areálu vratislavického pivovaru - Megakoncert skupiny Elán v Tipsport aréně - Koncert skupiny DivokýBill pod širým nebem - Mistrovství republiky v hasičských sportech na Městském stadionu v Liberci - Akce Na Ještěd - folkovýfestival Benátská noc MIG 2006 na Malé Skále - Firemní akce společností ELMARCO a KSM Castings - Vystoupení Karla Gotta v Tipsport aréně - Koncert skupiny Č echomor v Tipsport aréně Školení, cvičení a další akce - Společné cvičení s JPO SDH Liberecka v rámci závěrečné odborné přípravy ve Fojtce (duben) - Námětové cvičení Mazlíku stříkej II. mladých zdravotníků a hasičů v Karlově (duben) - Cvičení záchranného systému Air Ambulance v Hradci Králové (květen) - Prezentační akce na Dni s Policií Č R v Liberci a Hrádku nad Nisou (květen a září) - Krajské cvičení integrovaného záchranného systému v Oldřichově v Hájích (květen) - Poslední zvonění - den techniky a ukázek slož ek záchranného systému v Machníně (červen) - Orlík soustředění záchranářů v Podskalí - čtyřdenní akce pro 60 osob (červenec) - Světovýden první pomoci - dopravně preventivní akce s Městskou policií Liberec (září) - Víkendové školení a cvičení Humanitární jednotky Č Č K a dalších slož ek IZS ve Sloupu v Č. (říjen) - Prověřovací cvičení IZS v Lázních Libverda (listopad) - Pravidelná školení 1x za 14 dní v učebně a cvičná svolání v terénu ve spolupráci s dalšími slož kami 1.4 Bezpříspěvkové dárcovství krve Prostřednictvím Č eského červeného kříž e děkuje společnost mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich ochotu pomoci druhým, za obětavost a vytrvalost, se kterou k dárcovství krve přistupují. Kodex bezpříspěvkového dárcovství poukazuje na to, ž e pouze krev darovaná bez nároku na odměnu můž e být pro příjemce krve bezpečná (pojetí Ligy společností Č erveného kříž e a Č erveného půlměsíce). Oblastní spolek ČČK Liberec uspořádal v minulém roce pět slavnostních setkání, na nichž ocenil 347 dárců. Ocenění plaketou Prof. Dr. Jana Janského: bronzová stříbrná zlatá - 70 Ocenění Zlatým kříž em III. stupně

14 Společenskývečer ČČK Další, již tradiční formou poděkování dárcům krve je společenskývečer, kterýse koná pravidelně v listopadu. I v roce 2006 tomu tak bylo. Do slavnostně vyzdobeného sálu si přišlo zatančit a pobavit se na 600 dárců a jejich přátel. Díky štědrosti mnoha libereckých firem byl večer zpestřen bohatou tombolou. Její výtěž ek, téměř 20 tis. Kč, bude použ it v roce 2007 na akce pro postiž ené děti a seniory. 1.5 Rekondič ní pobyty pro děti a seniory Letní ozdravné pobyty, které OS ČČK Liberec organizoval v roce 2005, byly určeny pro dětské pacienty trpící různými alergiemi, astmatem, častými chronickými onemocněními horních cest dýchacích, atd. Hlavním partnerem při přípravě a realizaci samotných pobytů byla opět Alergologická ambulance MUDr. Josefa Rozkovce. V průběhu pobytů byl dodrž ován cílený léč ebný program. Díky účasti lékaře měli pacienti kaž dodenní odbornou péč i. Výsledkem terapie, obzvláš tě u přímořských pobytů, je znatelné zlepšení zdravotního stavu u kaž dého dětského pacienta. Finančně se na akcích podílela mimo jiné i Severochema, druž stvo pro chemickou výrobu a její konto Kapka v moři. V roce 2006 organizoval OS ČČK Liberec poprvé také pobyty pro seniory (starší 55 let) v rámci projektu MZ Č R Zdravé stárnutí. Místem pro akci byl vybrán penzion rodinného typu v Jizerských horách - Fojtka. Účastníci tohoto pobytu absolvovali kaž dodenní cvičení, vycházky do okolí, nechyběly ani zajímavé přednáš ky a večerní kulturní program. Již v jeho průběhu byl iniciován i vznik Senior klubu ČČK Liberec, kterýzačal vyvíjet svou pravidelnou činnost ještě před koncem roku a čítal 21stálých členů. Z rekondičních pobytů v tuzemsku 14

15 Tuzemské rekondiční pobyty Místo konání Poč et pacientů Poč et dní Poč et trvání organizátorů Období BílýPotok pod Smrkem 120 dětí srpen Fojtka 22 seniorů 6 4 září Zahraniční rekondiční pobyt Místo konání Poč et pacientů Poč et dní Poč et trvání organizátorů Období Bulharsko - Primorsko 30 dětí 14 5 červen 1.6 Práce s mládeží - Mládež ČČK Mládež Č eského červeného kříž e je samostatnou slož kou v rámci Národní společnosti Č eského červeného kříž e. Sdruž uje děti a mládež ve věku od 6 do 25 let, svou činnost realizuje prostřednictvím několika specializovaných projektů. Oblastní skupina Mládež e ČČK Liberec - 25 členů v základních skupinách - v Liberci působí 3 skupiny dětí při základních školách - v čele stojí Rada Mládež e oblasti (stav k ) předseda: Kateřina Kloučková místopředseda: Radka Konvalinková pokladník: Jiří Kozák Č lenové Mládež e ČČK se setkávají na svých poradách kaž dýtýden v klubovních prostorách sídla OS ČČK Liberec. Pravidelná setkání dětí v zájmových krouž cích pod vedením členů Mládež e ČČK, jsou zaměřena nejen na výuku zdravotnických znalostí, ale i na poznávání a celkovýrozvoj osobnosti. Děti se formou her seznamují s okolím svého bydliště, s přírodou, s lidským tělem. Velkýdůraz je kladen na prevenci úrazovosti. Oblibu u skupinek dětí si našla také víkendová setkání, na kterých si mohou porovnat znalosti z oblasti poskytování první pomoci. Soutěž Hlídek mladých zdravotníků je pro děti vyvrcholením celoroční aktivity a účast na letním táboře nejen s první pomocí, je pro mnohé odměnou. Výuka první pomoci dětí a mládež e - Výuka mladých zdravotníků na základních školách na 5 ZŠ - Školení a výcvik Druž stva PP Mládež e ČČK školení pro členy - Oblastní studijní středisko (výcvikovýtýdenní kurz) 20 účastníků - Krajské studijní středisko (výcvikový10-ti denní kurz) 20 účastníků 15

16 Postupové soutěž e Hlídky mladých zdravotníků (soutěž pro pětičlenné týmy v praktickém poskytování první pomoci) oblast. kolo I. stupeň: 1. ZŠ Lesní II. stupeň: 1. ZŠ a ZUŠ Jabloňová Děti Léto s mládeží 4 víkendy pro děti ze ZŠ tematicky zaměřené akce s praktickou výukou první pomoci Letní kemp mládež e v Lázních Libverda 1.7 Spolková č innost Do spolkové činnosti Č eského červeného kříž e, který je svým charakterem organizací společenskou (občanským sdruž ením), lze řadit většinu setkání, vzdělávacích programů a kulturních večerů místních skupin. Jejich zástupci, se kromě Valného shromáž dění Oblastního spolku ČČK, měli tento rok mož nost setkat i na dalších akcích, z nichž některé měly charakter propagační. Air Ambulance - HELIMED - show zá chranářské techniky na letišti v Hradci Krá lové 16

17 Akce Místo Období Oslava Světového dne Č erveného kříž e ZŠ Lesní květen Air Ambulance - HELIMED 2007 Hradec Králové - letiště květen Den s Policií Č R a IZS Liberec květen Gastroden Centrum Babylon v Liberci květen Bambiriáda Lidové Sady Liberec květen Den dětí na Kristýně Hrádek nad Nisou červen Poslední zvonění den techniky IZS Machnín červen Slavnosti SDH Kryštofova údolí Kryštofovo údolí srpen Den s Policií Č R a IZS Hrádek nad Nisou září Oslava Světového dne první pomoci - dopravně preventivní akce s Městskou policií Ukázkovýzásah Záchranného týmu ČČK a jednotky požární ochrany SDH Růž odol Liberec Hypernova Liberec září listopad Společenskývečer pro dárce krve a přátele ČČK Centrum Babylon Liberec listopad Poslednízvonění Machnín 2. Doplňující komentář k vý roč ní zprávě Od do byly účetnické a mzdové služ by, včetně daňového poradenství, vykonávány na základě smlouvy podepsané Oblastním spolkem ČČK Liberec a společností VGD, s. r. o., IČ , se sídlem Bělehradská 18, Praha 4 - kancelář Liberec, Soukenné nám

18 3. Poděkování sponzorů m a partnerů m OS ČČK Liberec Poděkování patří uvedeným společnostem a organizacím, které přispěly na realizaci a rozvoj projektů Č eského červeného kříž e v Liberci. Podnikatelské subjekty Nadace Ostatní Autobazary JOLACAR, s. r. o. Nadace EURONISA Asociace nestátních nezisk. organizací BALTAXIA, a. s. Nadace PRECIOSA Botanická zahrada v Liberci BAUMAX, s. r. o. Nadace Škola hrou Divadlo F. X. Šaldy v Liberci Centrum Babylon, a. s. Domov důchodců Františkov Č SOB, a.s. - pobočka Liberec Domov důchodců Jindřichovice p. S. EUREST, spol. s r. o. Domov důchodců Vratislavice n. N. FABONA Elva Help, o. s. KVS - kuchyňské studio Larisa, s. r. o. Marius Pedersen MEDICEA, s.r.o. MIRKAS, v. o. s. Pekařství BLÁHA PEMA, velkoobchod s drogist. zbožím H. I. D. Praha Hasičskýzáchrannýsbor LK Krajská hygienická stanice v Liberci Krajská nemocnice Liberec (tran. odd.) Krajskýúřad Libereckého kraje Městská policie Liberec Oblastní Charita Chrastava Pivovar KONRÁD Policie Č R - Liberec Pro - Tex, s. r. o. Sbor dobrovolných hasičů Machnín RAVY, s. r. o. Sbor dobrovolných hasičů Růž odol I. Severochema, druž stvo pro chem. výrobu Schering Plugh Stadion, s.r.o. - Tipsport aréna Liberec ŠIMMI agency promotion Technické služ by města Liberce, a. s. TERMIZO, a. s. TREX-MB, spol. s r.o. VGD, s.r.o. SDH Hejnice kynologové Statutární město Liberec Ú řad práce v Jablonci nad Nisou Úřad práce v Semilech Úřad práce v Č eské Lípě Úřad práce v Liberci Zdravotnická záchranná služ ba LK Zoologická zahrada v Liberci (vysvětlivka: LK = Libereckýkraj) Mimo zde vyjmenovaných patří dík i všem ostatním organizacím a firmám, které jakoukoliv měrou pomohly našim aktivitám v roce

19 4. Přílohy - Profil Sboru dobrovolný ch hasičů Machnín - zpráva o č innosti v roce 2006 Jednotka je součástí Hasičského záchranného sboru Č eské republiky. Je řízena a spravována Statutárním městem Liberec (primátorem), určena pro společnou činnost s ostatními slož kami v oblasti záchranných a likvidačních prací. Od roku 2003 je v platnosti Smlouva o vzájemné spolupráci s OS ČČK Liberec. Č lenská základna SDH Řídící orgány SDH Celkový počet členů: 84 z toho mužů: 37 Starosta SDH: JiříJarisch z toho žen: 16 Velitel SDH: Petr Svoboda z toho dětí: 31 1) Odbornou přípravu muž stva - hlavně výjezdového druž stva jsme začali už v lednu společně s Růž odolskými hasiči. Zúčastnili jsme cyklického školení velitelů ve Vratislavicích. Do odborné přípravy můž eme také zařadit soustředění spojené s ukázkovým cvičením na Orlíku, kam se sjede několik sborů a záchranářských týmů. toto cvičení pořádá pan Karel Studenýse Záchranným týmem ČČK. Do odborné přípravy a cvičení musíme zařadit i naše ž eny, které jsou zároveň i členkami Záchranného týmu ČČK, školí se, účastní se jejich cvičení a na jaře pomálaly při povodních na Mělnicku v Hoříně. Dále se zúčastnily velkého cvičení Integrovaného záchranného systému v Oldřichově, kde byla vlaková nehoda v tunelu. Tak jako naše členky se zabývají zdravovědou, tak i naši členové výjezdového druž stva mají 12 hodinovou normu v poskytování první pomoci. 2) Soutěžní č innost - zúčastnili jsme se 4 cvičení: - O Pohár primátora města Liberec - Okrskové soutěž e a zároveň 1.ročníku Memoriálu Petra Jarische, obě tyto soutěž e jsme pořádali my - Memorial Luboše Petáka - O předvánočního kapra 3) Kulturní č innost a zabezpeč ovací akce: Začátkem roku se pořádal maškarní karneval pro naše děti a děti z Avalidy v naší zbrojnici. S dětmi z Alvalidy spolupracujeme už několik let a v letošní roce jsme za tuto spolupráci byli odměněni Křesadlem 2006, tuto enu jsme převzali od primátora p.kittner a hejtmana p. Skokana. Dále jsme na našem pozemku uspořádali pálení vatry a lampiónový průvod. Ke Dni dětí jsme uspořádali velkou akci nazvanou " Poslední zvonění ", také se tato akce konala na nšem pozemku. " Poslední zvonění " jsme pořádali společně se Záchranným týmem ČČK. Tato akce byla pořádána také i pro děti z Alvalidy. V prosinci jsme uspořálali pro děti z Machnína a druhýden pro děti z Alvalidy Mikuláš skou besídku spojenou s dětskou diskotékou. Dětem z Alvalidy jsme také předali náš sponzorskýdar ve výš i 2000 Kč. Účastnili jsme se těchto zabezpečovacích akcí: - Slavnosti na Ještědu - závody Raly Bohemia - Benátské noci na Malé skále - asistenční hlídky na koncertech - ž eny - záchranářky dozorují lední hokeje mádež e 4) Brigádnická č innost: Tato činnost nám zabrala nejvíce času - přístavba šaten a kanceláře k naší zbrojnici - zateplení zbrojnice a nová fasáda Během roku jsme uspořádaly dvě ž elezné soboty - sběr šrotu, brigádu na dřevo pro vatru na Č arodějnice, brigády na dřevo pro vytápění zbrojnice, sekání trávy a úprava našeho pozemku. Také jsme samozřejmě nezapomněli na naši techniku a starali se o ni. Celkem jsme v loňském roce odpracovali 4136 hodin. 5) Schů zovní č innost: Scházeli jsme se pravidelně kaž dýměsíc na členských a výborových schůzích. V rámci našich mož ností jsme se zúčastnili schůzí pořádaných Okresním sdruž ením Magistrátem města Liberce. 6) Vý jezdy: Výjezdů jsme měli několik - na hořící les v Krásné Studánce - čerpání vody ze slepa -ulice Stará, Machnín - osekávání rampouchů - odstraňování spadlých stromů při vichřici-v Machníně, Krištofově Ú dolí, Makarenkově ul. v Liberci, u Babyló nu v Liberci a ve Vratislavicích - při povodních jsme pytlovali písek a rozváž eli pytle - polní požár u golfového hřiště v Machníně - čištění potoka u Mateřské školy v Machníně 19

20 Pomá há me pomá hat.. Č eskýčervenýkříž Stanovy ČČK registrovány MV Č R pod č. j. VS/ /93 R dne 10. června 1993 Oblastní spolek Č eského červeného kříž e Liberec registrován v souladu s ustanovením Hlavy II. Části B Stanov ČČK Výkonnou radou ČČK pod č. reg. 45 dne 1. ledna 1994 IČ : , bankovní spojení : Č SOB Liberec č. ú /

Oblastní. spolek ČČK. Liberec. Dárcovství krve. Školicí činnosti v první pomoci a ošetřovatelství. Sociální činnosti. Činnosti v dalších oblastech

Oblastní. spolek ČČK. Liberec. Dárcovství krve. Školicí činnosti v první pomoci a ošetřovatelství. Sociální činnosti. Činnosti v dalších oblastech Oblastní Školicí činnosti v první pomoci a ošetřovatelství spolek ČČK Sociální činnosti Liberec Činnosti v dalších oblastech Dárcovství krve Obsah Úvod 3 I. část - Profil organizace 1. Český červený kříţ

Více

Oblastní. spolek ČČK. Liberec. Dárcovství krve. Školicí činnosti v první pomoci a ošetřovatelství. Sociální činnosti. Činnosti v dalších oblastech

Oblastní. spolek ČČK. Liberec. Dárcovství krve. Školicí činnosti v první pomoci a ošetřovatelství. Sociální činnosti. Činnosti v dalších oblastech Oblastní Školicí činnosti v první pomoci a ošetřovatelství spolek ČČK Sociální činnosti Liberec Činnosti v dalších oblastech Dárcovství krve Obsah Úvod 3 I. část - Profil organizace 1. Český červený kříţ

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: list

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: list

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah: list

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, email: ccklib@cckliberec.cz, http://www.cckliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah: list

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Charakteristika Panelu humanitárních organizací Panel humanitárních organizací Ústeckého

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah: list

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2014

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2014 Zájmové sdružení hasičských hudeb České republiky - občanské sdružení... 4 Celostátní hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 04 a dny záchranářů Pelhřimov 04 Česká speleologická společnost Součinnostní

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF 28. - 29. 11. 2013, Hradec Králové Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Bc. Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina,

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Dotace středočeského kraje pro rok 2015

Dotace středočeského kraje pro rok 2015 Dotace středočeského kraje pro rok 2015 Žádosti o v roce 2015 budou opět podávány prostřednictvím centrální internetové aplikace edotace http://.kr-stredocesky.cz Tematické zadání "Podpora obnovy techniky,

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o organizaci IČ 00257893 název město Kaznějov sídlo Ke Škále 220, Kaznějov 331 51

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2, Bruntál Strana 1 /6 I. Zpráva o činnosti Název a sídlo organizace: SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2013

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím na rok 2013 Zájmové sdružení hasičských hudeb České republiky - občanské sdružení 1. 4 Celostátní hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 201 a dny záchranářů Pelhřimov 201 100 00 100 00 Kynologická záchranná

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví 1 Motto: Znalost zdravotnické první pomoci se musí stát standardní a přirozenou součástí vzdělání všech mladých

Více

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Sdružen ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Logo organizace Činnost Výuka předlp edlékařské první pomoci Zdravotnické zajišťov ování Asistence při p i cvičných evakuacích ch

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva. Oblastní spolek ČČK Praha 1

Výroční zpráva. Oblastní spolek ČČK Praha 1 Výroční zpráva Oblastní spolek ČČK Praha 1 2015 Základní informace Český červený kříž je organizace s letitou historií. Oblastní spolek ČČK Praha 1 je jeho samostatnou součástí od roku 2007. Během let

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí *MVCRX01U80OA* MVCRX01U80OA MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 1 Obsah 1. Úvod... 3 1. Oblast organizační a personální... 3 2. Plán činnosti na úseku veřejného pořádku...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 Výroční zpráva za rok 2007 2 Český červený kříž Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VII. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 15. ÚNORA 2011 - TURNOV PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (2

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 IČ 00240851 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

PROGRAMOVÁ ČINNOST ČČK

PROGRAMOVÁ ČINNOST ČČK ČČK Eva Čerešňáková 1. Česká vicemiss 2007, pravidelná bezplatná dárkyně krve Dům seniorů ČČK Hvězda, Praha 6 BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok 6. 1. - 31. 8. 2016 Zpracovala a za správnost odpovídá: Ing. Lenka Hošková Mgr. Simona Fingerhutová OBSAH Spolek rodičů a přátel dětí a školy při

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí Cvičení jednotek PO Ing. Vladimír Makeš Předpisy upravující činnost JPO Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

Více

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 Závěrečný účet obce za rok 2009 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17 zveřejňuje obec Bystřec závěrečný účet obce za rok 2009. 1)Plnění příjmů a výdajů za rok

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém Krizové řízení Integrovaný záchranný systém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více