V ý r o čn í z p r á v a Č e s k ý če r v e n ý k ř íž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o čn í z p r á v a 2 0 0 6. Č e s k ý če r v e n ý k ř íž"

Transkript

1 Sociá lníčinnosti Zá chranné a humanitá rníčinnosti V ý r o čn í z p r á v a Č e s k ý če r v e n ý k ř íž Oblastníspolek ČČK Liberec Školicíčinnosti v prvnípomoci a ošetřovatelství Činnosti v dalších oblastech (rekondičnípobyty, dá rcovstvíkrve) Úřad Oblastního spolku ČČK Palachova 504/7, Liberec tel./fax: ,

2 Obsah Ú vod 3 I. část - Profil organizace 1. Č eskýčervenýkříž a Oblastní spolek ČČK Liberec 1.1 Charakteristika Národní společnosti ČČK Základní profil OS ČČK Liberec 4 2. Lidské zdroje - členská základna a orgány OS ČČK Liberec 2.1 Dobrovolníci - členové a nečlenové Profesionální zázemí Orgány OS ČČK Liberec 5 3. Zpráva o hospodaření OS ČČK Liberec v roce Přehled finančních zdrojů Přehled využ ití státních dotací Přehled z účetních výkazů 7 II. část - Zpráva o č innosti 1. Programy a ostatní činnosti 1.1 Výuka a vzdělávání v poskytování první pomoci Sociální činnost Záchranná a humanitární činnost Bezpříspěvkové dárcovství krve Rekondiční pobyty pro děti a seniory Práce s mládeží - Mládež ČČK Spolková činnost Doplňující komentář k výroční zprávě Poděkování sponzorům a partnerům OS ČČK Liberec Přílohy 4.1 Profil Sboru dobrovolných hasičů Machnín 19 2

3 Starajíce se o štěstí druhý ch nacházíme své vlastní. Platón..leden..únor..speciální kurz život zachraň ujících úkonůpro společnost ELMARCO, s.r.o...zdravotnický dozor na koncertu skupiny Deep Purple v Tipsport aréně..březen..rekvalifikační kurz Pečovatel(ka) ve spolupráci s Úřadem práce v Liberci..duben..záchranná a humanitární činnost při jarních povodních v Polabí..květen..oblastní soutě ž Hlídek mladých zdravotníků září..červen..rekondiční pobyt pro alergické dě ti v Bulharsku..červenec..zdravotnické zabezpečení festivalu Benátská noc..srpen..kurz zdravotníka zotavovacích akcí pro učitele ZŠ Lesní..rekondiční pobyt pro seniory v rámci projektu Zdravé stárnutí..říjen..školení a taktické cvičení Záchranného týmu Č ČK ve Sloupu v Č...listopad..Společenský večer pro dárce krve a přátele Č ČK v Centru Babylon..prosinec..Mikulášská nadílka s Č ČK pro dě tská sociální zařízení v Liberci A mnoho dalších akcí, které spojily ty, kteří chtějí pomáhat a pomohly těm, kteří pomoc potřebují. 3

4 I. čá st - Profil organizace 1. Č eský č ervený kříž a Oblastní spolek ČČK Liberec 1.1 Charakteristika Národní společ nosti ČČK v v v v nestátní nezisková organizace, jejíž postavení je vymezeno zákonem č. 126/1992 Sb. O ochraně znaku a názvu Č erveného kříž e a o Č eskoslovenském červeném kříž i občanské sdruž ení registrované u Ministerstva vnitra Č R jedna z největších humanitárních organizací působící na území Č eské republiky jedna ze 178 národních společností Mezinárodního hnutí Č K a Č P 1.2 Základní profil OS ČČK Liberec v v organizační slož ka národní společnosti se samostatnou právní a ekonomickou subjektivitou, jejíž postavení je vymezeno Stanovami Č eského červeného kříž e člen Integrovaného záchranného systému Č eské republiky Národní společ nost Č eské ho č ervené ho kříže Oblastní spolek ČČK Liberec Úřad Oblastního spolku ČČK Liberec Sociální činnost Výuka a vzdělávání Záchranná a humanitární činnost Bezpříspěvkové dárcovství krve Pracovní skupiny pro jednotlivé akce Rekondiční pobyty pro děti a seniory Spolková činnost Public Relations Práce s mládeží - Mládež ČČK Místní skupiny ČČK 4

5 2. Lidské zdroje - č lenská základna a orgány organizace OS ČČK Liberec 2.1 Dobrovolníci - č lenové a neč lenové Č lenskou základnu Oblastního spolku ČČK Liberec tvořilo k celkem 484 členů sdruž ených ve 13 místních skupinách ČČK. Při Oblastním spolku ČČK Liberec zároveň pracovalo přibliž ně dalších 20 dobrovolníků, kteří napomáhali realizovat jednotlivé programy a aktivity ČČK. 2.2 Profesionální zázemí Profesionální zázemí Oblastního spolku ČČK Liberec tvoří Úřad OS ČČK. ředitel: referent úřadu: Ing. Martin Mergl Bronislava Hujerová 2.3 Orgány OS ČČK Liberec Oblastní výkonná rada ČČK předseda: místopředseda: členové: Karel Veselský Karel Studený Pavel Gerö Marie Košková Stanislav Mackovík Oblastní dozorčí rada ČČK předseda: členové: Petr Dymokurský Jana Jaderná Naděžda Sedlá ková Ing. Romana Frolíková 5

6 3. Zpráva o hospodaření OS ČČK Liberec v roce Přehled finanč ních zdrojů (v %) Projekty Liberecké ho kraje 4,3% Nadačnípříspě vky 1,8% Členské příspě vky 0,2% Příspě vky od soukromý ch prá vnický ch osob 12% Příjmy z vlastníčinnosti 38,1% Ú častnické příspě vky 19,4% Stá tnízaká zka Ministerstva zdravotnictvíčr 24% 3.2 Přehled využití státních dotací - úč elově vázané prostředky na státní zakázky (v Kč ) Státní zakázka Ministerstva zdravotnictví Č R Dotace na přímé náklady Vlastní spoluúč ast Celkové náklady Rekondiční pobyty dětí - tuzemské , , ,00 Zdravé stárnutí - rekondiční pobyty seniorů , , ,40 Bezpříspěvkové dárcovství krve , ,60 Výuka první pomoci dětí a mládež e , , ,70 Help Trans - Pomoc v pohybu , , ,50 Nouzové stavy , , ,00 Celkem , , ,20 Stá tnízaká zka MZ ČR dle projektů (v Kč) , , , , , , , , ,00 0,00 Rekond. pobyty dě tí Vý uka PP dě tí Dá rcovstvíkrve Help Trans Zdravé stá rnutí Nouzové stavy Vlastníspoluúčast Dotace na PN 6

7 3.3 Přehled z úč etních vý kazů (v tis. Kč ) Rozvaha k AKTIVA CELKEM I. Stálá aktiva 360 Hmotnýinvestiční majetek a DHIM 466 Oprávky k HIM a DHIM II. Oběžná aktiva 752 Pokladna 7 Bankovní účty 637 Pohledávky z obchodního styku 45 Poskytnuté zálohy provozní 57 Náklady příštích období 6 PASIVA CELKEM I. Vlastní zdroje 763 Vlastní kapitál 356 Hospodářskývýsledek 407 II. Cizí zdroje 349 Závazky z obchodního styku 30 Závazky vůči zaměstnancům 25 Závazky k institucím SZ a ZP 15 Ostatní přímé daně 6 Ostatní závazky 190 Přijaté zálohy a zúčtování dotací 10 Výdaje příštích období 0 Dohadné účty pasivní 73 Výkaz zisků a ztrát k VÝ NOSY CELKEM Č lenské příspěvky 5 Trž by z prodeje zboží 1 Trž by z prodeje služ eb 887 Ostatní provozní výnosy 226 Ostatní finanční výnosy 4 Dotace a další finanční příspěvky (nadace, město, kraj, stát a další) NÁKLADY CELKEM Materiálové náklady 477 Spotřeba energií 77 Náklady na ostatní služ by Mzdové náklady (HPP a OON) 794 Sociální a zdravotní pojištění 141 Ostatní sociální náklady 2 Ostatní jiné náklady 58 Odpisy 46 HOSPODÁŘSKÝ VÝ SLEDEK 407 7

8 II. čá st - Zprá va o činnosti 1. Programy a ostatní č innosti 1.1 Vý uka a vzdělávání v poskytování první pomoci a ošetřovatelství Evropský certifiká t prvnípomoci - EK Brusel Akreditace Ministerstva školství, mlá deže a tělovýchovy Č R Jedním z hlavních směrů činnosti Oblastního spolku ČČK Liberec je osvěta v oblasti záchrany lidského ž ivota - poskytování první pomoci. Školicí středisko proto nabízí svým členům, ale i laické veřejnosti systém norem zdravotnických znalostí, neustále pracuje na modernizaci výukových metod a obnově pomůcek. Od počátku roku 2006 má k dispozici při školení první pomoci další moderní výukové pomůcky. Při kurzech využívá nové výukové tabule i další audiovizuální techniku, včetně meotaru či dataprojektoru. Součástí všech kurzů je praxe, při které si účastníci mohou "osahat" běž ně dostupnýzdravotnickýmateriál. Nezbytnou součástí kaž dého kurzu je seznámení frekventantů s ž ivot zachraňujícími úkony. Mezi ně patří i procvičení kardiopulmonální resuscitace. Všechny výukové modely pro tento nácvik - BABY, JUNIOR a SENIOR jsou základním vybavením speciální učebny. Od poloviny roku 2005 jsou také účastníci kurzů seznamováni s použ itím automatického externího defibrilátoru. V průběhu roku pořádalo školicí středisko také několik praktických dnů první pomoci na základních a středních školách. Zde se děti a studenti seznamovali se správnými postupy záchrany lidského ž ivota, vyzkoušeli si například umělé dýchání, zástavu masivního krvácení a byli upozorňováni na prevenci úrazovosti. Odborné pomůcky používané při školení Rekvalifikační kurz Pečovatel(ka) o osoby vyšších věkových kategorií absolvovalo v roce 2006 celkem 60 osob. Kvalifikaci si tak zvýš ili stávající zaměstnanci sociálních zařízení z celého Libereckého kraje (domovy důchodců, domovy s pečovatelskou služ bou apod.). Další úspěš ní absolventi z řad evidovaných úřady práce tak dostali přílež itost lepšího pracovního uplatnění. Odborné zabezpečení výuky (počet osob): - Instruktoři a lektoři Č eského červeného kříž e 12 - Maskéři Č eského červeného kříž e 4 V roce 2006 se stal Oblastní spolek ČČK Liberec akreditovaným vzdělávacím zařízením MŠMT Č R a na další čtyři roky má akreditovány následující normy: - Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (20 hodin) - Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin) - Pečovatel(ka) o osoby vyšších věkových kategorií (180 hodin) 8

9 Typ kurzu Přehled činností Školicího střediska v roce 2006 Dé lka trvání kurzu Cílová skupina Poč et škol. osob Život zachraňující úkony 4 hodiny veřejnost 226 Základní norma zdravot. znalostí 12 hodin veřejnost 239 Zdravotník zotavovacích akcí 40 hodin veřejnost 75 Školení ž adatelů o ŘP 6 hodin veřejnost 28 Školení učitelů MŠ, ZŠ a SŠ 12 hodin veřejnost 51 Mladýzdravotník I. 9 hodin děti ZŠ, členové Mládež e ČČK 65 Mladýzdravotník II. 13 hodin děti ZŠ, členové Mládež e ČČK 52 Oblastní studijní středisko 30 hodin děti ZŠ 20 Krajské studijní středisko 42 hodin děti SŠ 20 Pečovatel/ka o osoby vyš. věk. kateg. 180 hodin veřejnost 60 Praktickýden PP 6 hodin děti ZŠ a SŠ, neziskovýsektor 240 Nadstandardní školení PP 4-12 hodin slož ky IZS, instituce, podnikatelé 400 Celkem školený ch osob Výuka je vždy spojena s praktickým ná cvikem 1.2 Sociální č innost Středisko pro sociální činnost - Ošacovací středisko je zřízeno pro potřeby sociálně slabších spoluobčanů a je využíváno lidmi při návratu z výkonu trestu, vícečlennými rodinami a bezdomovci. Do střediska přijímáme obnošené šatstvo od veřejnosti a bezplatně jej vydáváme na základě žádostí soc. referátů obcí, měst a dalších organizací. Dnes již denně vyřizujeme žádosti Magistrátu města Liberce, městských úřadů Frýdlant, Chrastava, Centra sociálních služ eb Libereckého kraje - Azylového domu Speramus, Centra zdravotní a sociální péč e Liberec - Domova pro matky s dětmi, Vězeňské služ by Č R v Liberci a mnoha dalších. Ve středisku umožňujeme též nákup ošacení za symbolické ceny. Nepouž itelné šatstvo likvidujeme za podpory společnosti TERMIZO, a. s. Výtěž ek z prodeje využíváme na krytí provozních nákladů a další humanitární činnost. - celkovýpočet obslouž ených osob počet obslouž ených osob s doporučením soc. odborů města a kraje

10 Provozní doba střediska pro veřejnost: pondělí a hod. úterýaž pátek hod. Help Trans - Pomoc v pohybu Projekt zaměřený na pomoc lidem a dětem s různým postiž ením a seniorům, kteří přes svůj věk a handicap ž ijí plnohodnotnýž ivot. Tito lidé mají zájem navštěvovat turisticky zajímavá místa naší republiky. Proto pro ně organizujeme výlety, zájezdy a různá setkání. Ú zce spolupracujeme také s domovy důchodců v Libereckém kraji. Senioři si oblíbili společné akce, návštěvy a prohlídky jednotlivých domovů. Počet jednorázových služ eb v roce 2006: 12 Pravidelné služ by: 2x týdně u manž elů vozíčkářů, 1x týdně u staré nemohoucího paní Klienti organizace Místo akce Název akce Poč et klientů Poč et organizátorů Domov důchodců Františkov, Vratislavice Liberec Botanická zahrada 26 8 Domov důchodců Františkov, Vratislavice Č eskýráj Turnovko a HrubýRohozec 28 4 Domov důchodců Františkov Sychrov Zámek Sychrov a jeho okolí 19 5 Veřejnost Liberec Zoologická zahrada 20 5 Veřejnost Jizerské hory Královka - Hrabětice 22 4 Alvalida, Jedličkův ústav, Kojeneckýústav a další Liberec Mikuláš ská nadílka

11 1.3 Záchranná a humanitární č innost Středisko pro záchrannou a humanitární činnost - Humanitární jednotka ČČK je členem Integrovaného záchranného systému Č R (dále jen IZS) na základě smluv uzavřených s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a Zdravotnickou záchrannou služ bou Libereckého kraje. Jednotka je slož ena ze členů ČČK - dobrovolníků, kteří se pravidelně vzdělávají v oblasti záchrany ž ivota a řešení nouzových stavů. V době vyhláš ení mimořádné situace pro danou oblast spolupracuje s profesionálními i ostatními slož kami IZS a koordinuje humanitární pomoc postiž enému obyvatelstvu, soustřeďuje a organizuje další dobrovolníky pro likvidaci následků události. Dvě vozidla v užívání spolku jsou zařazena v poplachovém plánu kraje s právem přednosti v jízdě. Č lenové Humanitární jednotky ČČK se během roku pravidelně cíleně vzdělávají, absolvují několik praktických terénních cvičení a od roku 2005 jsou seznamováni s Havarijními plány Libereckého kraje. Součástí jejich praxe jsou zdravotnické dozory na sportovních a kulturních akcích. Smlouvy o spolupráci uzavřené s dalšími organizacemi (příprava a řešení mimořádných situací): - Sbor dobrovolných hasičů Machnín - Sbor dobrovolných hasičů Hejnice - kynologové - Elva Help, o. s. - canisterapie Humanitární jednotka ČČK je členěna do dvou týmů - záchrannýa humanitární. Kaž dýz týmů má určen svůj hlavní směr činnosti a zaměření. Při řešení mimořádných situací týmy spolupracují, doplňují se a oba podléhají rozhodnutí Krizového štábu OS ČČK Liberec. Počet členů krizového štábu 7 Záchrannýtým - počet členů 6 - počet školení 19 - počet cvičení 5 - počet cvičných svolání 4 Humanitární tým - počet členů 12 - počet školení 19 - počet cvičení 1 Z krajského cvičeníizs na železniční trati Oldřichov v H. - Raspenava Rekapitulace záchranných a humanitárních činností OS ČČK Liberec při jarních povodních Č eskýčervenýkříž okamž itě reagoval na ničivé záplavy, které postihly naši republiku počátkem dubna. okamž itou pomocí postiž eným oblastem pomocí při odstraňování následků katastrofy 11

12 Oblastní spolek ČČK Liberec, kterýpřímo povodně nepostihly, se snaž il od samého počátku situaci monitorovat, okamž itě nabídl pomoc postiž eným oblastem a aktivoval na Ú řadu OS ČČK Liberec krizovýštáb. 1. Práce Krizového štábu OS ČČK Liberec - aktuální monitoring situace v ohrož ených oblastech - přijetí zásadních opatření k aktivaci osob a materiálu - nabídka pomoci Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, partnerským OS ČČK a samosprávě v postiž ených oblastech - vyhláš ení veřejné finanční sbírky ČČK - konto povodně - vyhláš ení veřejné materiální sbírky 2. Přímá pomoc Záchranného týmu ČČK Liberec Na základě výzvy OS ČČK a krizového štábu města Mělník pracovali členové ZT ČČK dubna 2006 na Mělnicku (Mělník, Hořín) - dvě pohotovostní vozidla s personálním a technickým vybavením - pomoc místní samosprávě a obyvatelstvu - podávání aktuálních informací o situaci a vodních tocích, o evakuačních střediscích - pomoc při evakuaci obyvatelstva - technická pomoc - psychologická pomoc - monitoring aktuálních potřeb obyvatel 3. Následná materiální pomoc při odstraňování následků povodní Distribuce materiální pomoci obyvatelstvu od 3. dubna do 30. dubna Litoměřice: desinfekční prostředky (835 ks) čistící prostředky (690 ks) - Ú stí nad Labem (Střekov, Neštěmice): desinfekční prostředky (1 088 ks) čistící prostředky (1 088 ks) 4. Další aktivity - tisková prohláš ení a průběž né zveřejňování informací na Děkujeme Nadaci Preciosa, Libereckému kraji, výrobnímu druž stvu Severochema Liberec a všem dalším, kteří podpořili a pomohli při uvedených aktivitách. 12

13 Zdravotnické dozory - Hokejové zápasy ž actva a mládež e v liberecké Tipsport aréně (kompletní liga) - Megakoncert skupiny Deep Purple - Vystoupení skupiny No Name - Atletické závody ž actva a mládež e na stadionu Slovan Liberec - společenská akce Tuning Camp v areálu vratislavického pivovaru - Megakoncert skupiny Elán v Tipsport aréně - Koncert skupiny DivokýBill pod širým nebem - Mistrovství republiky v hasičských sportech na Městském stadionu v Liberci - Akce Na Ještěd - folkovýfestival Benátská noc MIG 2006 na Malé Skále - Firemní akce společností ELMARCO a KSM Castings - Vystoupení Karla Gotta v Tipsport aréně - Koncert skupiny Č echomor v Tipsport aréně Školení, cvičení a další akce - Společné cvičení s JPO SDH Liberecka v rámci závěrečné odborné přípravy ve Fojtce (duben) - Námětové cvičení Mazlíku stříkej II. mladých zdravotníků a hasičů v Karlově (duben) - Cvičení záchranného systému Air Ambulance v Hradci Králové (květen) - Prezentační akce na Dni s Policií Č R v Liberci a Hrádku nad Nisou (květen a září) - Krajské cvičení integrovaného záchranného systému v Oldřichově v Hájích (květen) - Poslední zvonění - den techniky a ukázek slož ek záchranného systému v Machníně (červen) - Orlík soustředění záchranářů v Podskalí - čtyřdenní akce pro 60 osob (červenec) - Světovýden první pomoci - dopravně preventivní akce s Městskou policií Liberec (září) - Víkendové školení a cvičení Humanitární jednotky Č Č K a dalších slož ek IZS ve Sloupu v Č. (říjen) - Prověřovací cvičení IZS v Lázních Libverda (listopad) - Pravidelná školení 1x za 14 dní v učebně a cvičná svolání v terénu ve spolupráci s dalšími slož kami 1.4 Bezpříspěvkové dárcovství krve Prostřednictvím Č eského červeného kříž e děkuje společnost mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich ochotu pomoci druhým, za obětavost a vytrvalost, se kterou k dárcovství krve přistupují. Kodex bezpříspěvkového dárcovství poukazuje na to, ž e pouze krev darovaná bez nároku na odměnu můž e být pro příjemce krve bezpečná (pojetí Ligy společností Č erveného kříž e a Č erveného půlměsíce). Oblastní spolek ČČK Liberec uspořádal v minulém roce pět slavnostních setkání, na nichž ocenil 347 dárců. Ocenění plaketou Prof. Dr. Jana Janského: bronzová stříbrná zlatá - 70 Ocenění Zlatým kříž em III. stupně

14 Společenskývečer ČČK Další, již tradiční formou poděkování dárcům krve je společenskývečer, kterýse koná pravidelně v listopadu. I v roce 2006 tomu tak bylo. Do slavnostně vyzdobeného sálu si přišlo zatančit a pobavit se na 600 dárců a jejich přátel. Díky štědrosti mnoha libereckých firem byl večer zpestřen bohatou tombolou. Její výtěž ek, téměř 20 tis. Kč, bude použ it v roce 2007 na akce pro postiž ené děti a seniory. 1.5 Rekondič ní pobyty pro děti a seniory Letní ozdravné pobyty, které OS ČČK Liberec organizoval v roce 2005, byly určeny pro dětské pacienty trpící různými alergiemi, astmatem, častými chronickými onemocněními horních cest dýchacích, atd. Hlavním partnerem při přípravě a realizaci samotných pobytů byla opět Alergologická ambulance MUDr. Josefa Rozkovce. V průběhu pobytů byl dodrž ován cílený léč ebný program. Díky účasti lékaře měli pacienti kaž dodenní odbornou péč i. Výsledkem terapie, obzvláš tě u přímořských pobytů, je znatelné zlepšení zdravotního stavu u kaž dého dětského pacienta. Finančně se na akcích podílela mimo jiné i Severochema, druž stvo pro chemickou výrobu a její konto Kapka v moři. V roce 2006 organizoval OS ČČK Liberec poprvé také pobyty pro seniory (starší 55 let) v rámci projektu MZ Č R Zdravé stárnutí. Místem pro akci byl vybrán penzion rodinného typu v Jizerských horách - Fojtka. Účastníci tohoto pobytu absolvovali kaž dodenní cvičení, vycházky do okolí, nechyběly ani zajímavé přednáš ky a večerní kulturní program. Již v jeho průběhu byl iniciován i vznik Senior klubu ČČK Liberec, kterýzačal vyvíjet svou pravidelnou činnost ještě před koncem roku a čítal 21stálých členů. Z rekondičních pobytů v tuzemsku 14

15 Tuzemské rekondiční pobyty Místo konání Poč et pacientů Poč et dní Poč et trvání organizátorů Období BílýPotok pod Smrkem 120 dětí srpen Fojtka 22 seniorů 6 4 září Zahraniční rekondiční pobyt Místo konání Poč et pacientů Poč et dní Poč et trvání organizátorů Období Bulharsko - Primorsko 30 dětí 14 5 červen 1.6 Práce s mládeží - Mládež ČČK Mládež Č eského červeného kříž e je samostatnou slož kou v rámci Národní společnosti Č eského červeného kříž e. Sdruž uje děti a mládež ve věku od 6 do 25 let, svou činnost realizuje prostřednictvím několika specializovaných projektů. Oblastní skupina Mládež e ČČK Liberec - 25 členů v základních skupinách - v Liberci působí 3 skupiny dětí při základních školách - v čele stojí Rada Mládež e oblasti (stav k ) předseda: Kateřina Kloučková místopředseda: Radka Konvalinková pokladník: Jiří Kozák Č lenové Mládež e ČČK se setkávají na svých poradách kaž dýtýden v klubovních prostorách sídla OS ČČK Liberec. Pravidelná setkání dětí v zájmových krouž cích pod vedením členů Mládež e ČČK, jsou zaměřena nejen na výuku zdravotnických znalostí, ale i na poznávání a celkovýrozvoj osobnosti. Děti se formou her seznamují s okolím svého bydliště, s přírodou, s lidským tělem. Velkýdůraz je kladen na prevenci úrazovosti. Oblibu u skupinek dětí si našla také víkendová setkání, na kterých si mohou porovnat znalosti z oblasti poskytování první pomoci. Soutěž Hlídek mladých zdravotníků je pro děti vyvrcholením celoroční aktivity a účast na letním táboře nejen s první pomocí, je pro mnohé odměnou. Výuka první pomoci dětí a mládež e - Výuka mladých zdravotníků na základních školách na 5 ZŠ - Školení a výcvik Druž stva PP Mládež e ČČK školení pro členy - Oblastní studijní středisko (výcvikovýtýdenní kurz) 20 účastníků - Krajské studijní středisko (výcvikový10-ti denní kurz) 20 účastníků 15

16 Postupové soutěž e Hlídky mladých zdravotníků (soutěž pro pětičlenné týmy v praktickém poskytování první pomoci) oblast. kolo I. stupeň: 1. ZŠ Lesní II. stupeň: 1. ZŠ a ZUŠ Jabloňová Děti Léto s mládeží 4 víkendy pro děti ze ZŠ tematicky zaměřené akce s praktickou výukou první pomoci Letní kemp mládež e v Lázních Libverda 1.7 Spolková č innost Do spolkové činnosti Č eského červeného kříž e, který je svým charakterem organizací společenskou (občanským sdruž ením), lze řadit většinu setkání, vzdělávacích programů a kulturních večerů místních skupin. Jejich zástupci, se kromě Valného shromáž dění Oblastního spolku ČČK, měli tento rok mož nost setkat i na dalších akcích, z nichž některé měly charakter propagační. Air Ambulance - HELIMED - show zá chranářské techniky na letišti v Hradci Krá lové 16

17 Akce Místo Období Oslava Světového dne Č erveného kříž e ZŠ Lesní květen Air Ambulance - HELIMED 2007 Hradec Králové - letiště květen Den s Policií Č R a IZS Liberec květen Gastroden Centrum Babylon v Liberci květen Bambiriáda Lidové Sady Liberec květen Den dětí na Kristýně Hrádek nad Nisou červen Poslední zvonění den techniky IZS Machnín červen Slavnosti SDH Kryštofova údolí Kryštofovo údolí srpen Den s Policií Č R a IZS Hrádek nad Nisou září Oslava Světového dne první pomoci - dopravně preventivní akce s Městskou policií Ukázkovýzásah Záchranného týmu ČČK a jednotky požární ochrany SDH Růž odol Liberec Hypernova Liberec září listopad Společenskývečer pro dárce krve a přátele ČČK Centrum Babylon Liberec listopad Poslednízvonění Machnín 2. Doplňující komentář k vý roč ní zprávě Od do byly účetnické a mzdové služ by, včetně daňového poradenství, vykonávány na základě smlouvy podepsané Oblastním spolkem ČČK Liberec a společností VGD, s. r. o., IČ , se sídlem Bělehradská 18, Praha 4 - kancelář Liberec, Soukenné nám

18 3. Poděkování sponzorů m a partnerů m OS ČČK Liberec Poděkování patří uvedeným společnostem a organizacím, které přispěly na realizaci a rozvoj projektů Č eského červeného kříž e v Liberci. Podnikatelské subjekty Nadace Ostatní Autobazary JOLACAR, s. r. o. Nadace EURONISA Asociace nestátních nezisk. organizací BALTAXIA, a. s. Nadace PRECIOSA Botanická zahrada v Liberci BAUMAX, s. r. o. Nadace Škola hrou Divadlo F. X. Šaldy v Liberci Centrum Babylon, a. s. Domov důchodců Františkov Č SOB, a.s. - pobočka Liberec Domov důchodců Jindřichovice p. S. EUREST, spol. s r. o. Domov důchodců Vratislavice n. N. FABONA Elva Help, o. s. KVS - kuchyňské studio Larisa, s. r. o. Marius Pedersen MEDICEA, s.r.o. MIRKAS, v. o. s. Pekařství BLÁHA PEMA, velkoobchod s drogist. zbožím H. I. D. Praha Hasičskýzáchrannýsbor LK Krajská hygienická stanice v Liberci Krajská nemocnice Liberec (tran. odd.) Krajskýúřad Libereckého kraje Městská policie Liberec Oblastní Charita Chrastava Pivovar KONRÁD Policie Č R - Liberec Pro - Tex, s. r. o. Sbor dobrovolných hasičů Machnín RAVY, s. r. o. Sbor dobrovolných hasičů Růž odol I. Severochema, druž stvo pro chem. výrobu Schering Plugh Stadion, s.r.o. - Tipsport aréna Liberec ŠIMMI agency promotion Technické služ by města Liberce, a. s. TERMIZO, a. s. TREX-MB, spol. s r.o. VGD, s.r.o. SDH Hejnice kynologové Statutární město Liberec Ú řad práce v Jablonci nad Nisou Úřad práce v Semilech Úřad práce v Č eské Lípě Úřad práce v Liberci Zdravotnická záchranná služ ba LK Zoologická zahrada v Liberci (vysvětlivka: LK = Libereckýkraj) Mimo zde vyjmenovaných patří dík i všem ostatním organizacím a firmám, které jakoukoliv měrou pomohly našim aktivitám v roce

19 4. Přílohy - Profil Sboru dobrovolný ch hasičů Machnín - zpráva o č innosti v roce 2006 Jednotka je součástí Hasičského záchranného sboru Č eské republiky. Je řízena a spravována Statutárním městem Liberec (primátorem), určena pro společnou činnost s ostatními slož kami v oblasti záchranných a likvidačních prací. Od roku 2003 je v platnosti Smlouva o vzájemné spolupráci s OS ČČK Liberec. Č lenská základna SDH Řídící orgány SDH Celkový počet členů: 84 z toho mužů: 37 Starosta SDH: JiříJarisch z toho žen: 16 Velitel SDH: Petr Svoboda z toho dětí: 31 1) Odbornou přípravu muž stva - hlavně výjezdového druž stva jsme začali už v lednu společně s Růž odolskými hasiči. Zúčastnili jsme cyklického školení velitelů ve Vratislavicích. Do odborné přípravy můž eme také zařadit soustředění spojené s ukázkovým cvičením na Orlíku, kam se sjede několik sborů a záchranářských týmů. toto cvičení pořádá pan Karel Studenýse Záchranným týmem ČČK. Do odborné přípravy a cvičení musíme zařadit i naše ž eny, které jsou zároveň i členkami Záchranného týmu ČČK, školí se, účastní se jejich cvičení a na jaře pomálaly při povodních na Mělnicku v Hoříně. Dále se zúčastnily velkého cvičení Integrovaného záchranného systému v Oldřichově, kde byla vlaková nehoda v tunelu. Tak jako naše členky se zabývají zdravovědou, tak i naši členové výjezdového druž stva mají 12 hodinovou normu v poskytování první pomoci. 2) Soutěžní č innost - zúčastnili jsme se 4 cvičení: - O Pohár primátora města Liberec - Okrskové soutěž e a zároveň 1.ročníku Memoriálu Petra Jarische, obě tyto soutěž e jsme pořádali my - Memorial Luboše Petáka - O předvánočního kapra 3) Kulturní č innost a zabezpeč ovací akce: Začátkem roku se pořádal maškarní karneval pro naše děti a děti z Avalidy v naší zbrojnici. S dětmi z Alvalidy spolupracujeme už několik let a v letošní roce jsme za tuto spolupráci byli odměněni Křesadlem 2006, tuto enu jsme převzali od primátora p.kittner a hejtmana p. Skokana. Dále jsme na našem pozemku uspořádali pálení vatry a lampiónový průvod. Ke Dni dětí jsme uspořádali velkou akci nazvanou " Poslední zvonění ", také se tato akce konala na nšem pozemku. " Poslední zvonění " jsme pořádali společně se Záchranným týmem ČČK. Tato akce byla pořádána také i pro děti z Alvalidy. V prosinci jsme uspořálali pro děti z Machnína a druhýden pro děti z Alvalidy Mikuláš skou besídku spojenou s dětskou diskotékou. Dětem z Alvalidy jsme také předali náš sponzorskýdar ve výš i 2000 Kč. Účastnili jsme se těchto zabezpečovacích akcí: - Slavnosti na Ještědu - závody Raly Bohemia - Benátské noci na Malé skále - asistenční hlídky na koncertech - ž eny - záchranářky dozorují lední hokeje mádež e 4) Brigádnická č innost: Tato činnost nám zabrala nejvíce času - přístavba šaten a kanceláře k naší zbrojnici - zateplení zbrojnice a nová fasáda Během roku jsme uspořádaly dvě ž elezné soboty - sběr šrotu, brigádu na dřevo pro vatru na Č arodějnice, brigády na dřevo pro vytápění zbrojnice, sekání trávy a úprava našeho pozemku. Také jsme samozřejmě nezapomněli na naši techniku a starali se o ni. Celkem jsme v loňském roce odpracovali 4136 hodin. 5) Schů zovní č innost: Scházeli jsme se pravidelně kaž dýměsíc na členských a výborových schůzích. V rámci našich mož ností jsme se zúčastnili schůzí pořádaných Okresním sdruž ením Magistrátem města Liberce. 6) Vý jezdy: Výjezdů jsme měli několik - na hořící les v Krásné Studánce - čerpání vody ze slepa -ulice Stará, Machnín - osekávání rampouchů - odstraňování spadlých stromů při vichřici-v Machníně, Krištofově Ú dolí, Makarenkově ul. v Liberci, u Babyló nu v Liberci a ve Vratislavicích - při povodních jsme pytlovali písek a rozváž eli pytle - polní požár u golfového hřiště v Machníně - čištění potoka u Mateřské školy v Machníně 19

20 Pomá há me pomá hat.. Č eskýčervenýkříž Stanovy ČČK registrovány MV Č R pod č. j. VS/ /93 R dne 10. června 1993 Oblastní spolek Č eského červeného kříž e Liberec registrován v souladu s ustanovením Hlavy II. Části B Stanov ČČK Výkonnou radou ČČK pod č. reg. 45 dne 1. ledna 1994 IČ : , bankovní spojení : Č SOB Liberec č. ú /

Oblastní. spolek ČČK. Liberec. Dárcovství krve. Školicí činnosti v první pomoci a ošetřovatelství. Sociální činnosti. Činnosti v dalších oblastech

Oblastní. spolek ČČK. Liberec. Dárcovství krve. Školicí činnosti v první pomoci a ošetřovatelství. Sociální činnosti. Činnosti v dalších oblastech Oblastní Školicí činnosti v první pomoci a ošetřovatelství spolek ČČK Sociální činnosti Liberec Činnosti v dalších oblastech Dárcovství krve Obsah Úvod 3 I. část - Profil organizace 1. Český červený kříţ

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: list

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: list

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah: list

Více

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Výroční zpráva. za rok 2009. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (dále jen OS ČČK Praha 1) Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Hellichova

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah: list

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF 28. - 29. 11. 2013, Hradec Králové Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Bc. Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina,

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví 1 Motto: Znalost zdravotnické první pomoci se musí stát standardní a přirozenou součástí vzdělání všech mladých

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Sdružen ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Logo organizace Činnost Výuka předlp edlékařské první pomoci Zdravotnické zajišťov ování Asistence při p i cvičných evakuacích ch

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 1 Výroční zpráva za rok 2007 2 Český červený kříž Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VII. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 15. ÚNORA 2011 - TURNOV PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (2

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013 Obsah Úvodní slovo... 3 Historie sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2013... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Činnost orgánů SML za povodní, mimořádé výdaje, škody a dary Zpracoval: JUDr. Marek Řeháček,

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 Stanovy Název : Klub přátel školy při mateřské škole Havířov Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 1.Cíl činnosti : Klub přátel školy (dále jen KPŠ) prosazuje oprávněné zájmy dětí as jejich zákonných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE

------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOZICE REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE PROPOZICE 1 REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ PÁTEK 5. ČERVEN 2015 V MOSTĚ ÚVOD Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali do Mostu na Regionální soutěž

Více

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Veronika Podubská, Martin Beneš Ředitel Bc. Stanislav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Název: MEDIC Ústí nad Labem. Právní forma: zapsaný spolek. Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem

Název: MEDIC Ústí nad Labem. Právní forma: zapsaný spolek. Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Název: MEDIC Ústí nad Labem Právní forma: zapsaný spolek Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 1A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Zpracoval:

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více