V ý r o čn í z p r á v a Č e s k ý če r v e n ý k ř íž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o čn í z p r á v a 2 0 0 6. Č e s k ý če r v e n ý k ř íž"

Transkript

1 Sociá lníčinnosti Zá chranné a humanitá rníčinnosti V ý r o čn í z p r á v a Č e s k ý če r v e n ý k ř íž Oblastníspolek ČČK Liberec Školicíčinnosti v prvnípomoci a ošetřovatelství Činnosti v dalších oblastech (rekondičnípobyty, dá rcovstvíkrve) Úřad Oblastního spolku ČČK Palachova 504/7, Liberec tel./fax: ,

2 Obsah Ú vod 3 I. část - Profil organizace 1. Č eskýčervenýkříž a Oblastní spolek ČČK Liberec 1.1 Charakteristika Národní společnosti ČČK Základní profil OS ČČK Liberec 4 2. Lidské zdroje - členská základna a orgány OS ČČK Liberec 2.1 Dobrovolníci - členové a nečlenové Profesionální zázemí Orgány OS ČČK Liberec 5 3. Zpráva o hospodaření OS ČČK Liberec v roce Přehled finančních zdrojů Přehled využ ití státních dotací Přehled z účetních výkazů 7 II. část - Zpráva o č innosti 1. Programy a ostatní činnosti 1.1 Výuka a vzdělávání v poskytování první pomoci Sociální činnost Záchranná a humanitární činnost Bezpříspěvkové dárcovství krve Rekondiční pobyty pro děti a seniory Práce s mládeží - Mládež ČČK Spolková činnost Doplňující komentář k výroční zprávě Poděkování sponzorům a partnerům OS ČČK Liberec Přílohy 4.1 Profil Sboru dobrovolných hasičů Machnín 19 2

3 Starajíce se o štěstí druhý ch nacházíme své vlastní. Platón..leden..únor..speciální kurz život zachraň ujících úkonůpro společnost ELMARCO, s.r.o...zdravotnický dozor na koncertu skupiny Deep Purple v Tipsport aréně..březen..rekvalifikační kurz Pečovatel(ka) ve spolupráci s Úřadem práce v Liberci..duben..záchranná a humanitární činnost při jarních povodních v Polabí..květen..oblastní soutě ž Hlídek mladých zdravotníků září..červen..rekondiční pobyt pro alergické dě ti v Bulharsku..červenec..zdravotnické zabezpečení festivalu Benátská noc..srpen..kurz zdravotníka zotavovacích akcí pro učitele ZŠ Lesní..rekondiční pobyt pro seniory v rámci projektu Zdravé stárnutí..říjen..školení a taktické cvičení Záchranného týmu Č ČK ve Sloupu v Č...listopad..Společenský večer pro dárce krve a přátele Č ČK v Centru Babylon..prosinec..Mikulášská nadílka s Č ČK pro dě tská sociální zařízení v Liberci A mnoho dalších akcí, které spojily ty, kteří chtějí pomáhat a pomohly těm, kteří pomoc potřebují. 3

4 I. čá st - Profil organizace 1. Č eský č ervený kříž a Oblastní spolek ČČK Liberec 1.1 Charakteristika Národní společ nosti ČČK v v v v nestátní nezisková organizace, jejíž postavení je vymezeno zákonem č. 126/1992 Sb. O ochraně znaku a názvu Č erveného kříž e a o Č eskoslovenském červeném kříž i občanské sdruž ení registrované u Ministerstva vnitra Č R jedna z největších humanitárních organizací působící na území Č eské republiky jedna ze 178 národních společností Mezinárodního hnutí Č K a Č P 1.2 Základní profil OS ČČK Liberec v v organizační slož ka národní společnosti se samostatnou právní a ekonomickou subjektivitou, jejíž postavení je vymezeno Stanovami Č eského červeného kříž e člen Integrovaného záchranného systému Č eské republiky Národní společ nost Č eské ho č ervené ho kříže Oblastní spolek ČČK Liberec Úřad Oblastního spolku ČČK Liberec Sociální činnost Výuka a vzdělávání Záchranná a humanitární činnost Bezpříspěvkové dárcovství krve Pracovní skupiny pro jednotlivé akce Rekondiční pobyty pro děti a seniory Spolková činnost Public Relations Práce s mládeží - Mládež ČČK Místní skupiny ČČK 4

5 2. Lidské zdroje - č lenská základna a orgány organizace OS ČČK Liberec 2.1 Dobrovolníci - č lenové a neč lenové Č lenskou základnu Oblastního spolku ČČK Liberec tvořilo k celkem 484 členů sdruž ených ve 13 místních skupinách ČČK. Při Oblastním spolku ČČK Liberec zároveň pracovalo přibliž ně dalších 20 dobrovolníků, kteří napomáhali realizovat jednotlivé programy a aktivity ČČK. 2.2 Profesionální zázemí Profesionální zázemí Oblastního spolku ČČK Liberec tvoří Úřad OS ČČK. ředitel: referent úřadu: Ing. Martin Mergl Bronislava Hujerová 2.3 Orgány OS ČČK Liberec Oblastní výkonná rada ČČK předseda: místopředseda: členové: Karel Veselský Karel Studený Pavel Gerö Marie Košková Stanislav Mackovík Oblastní dozorčí rada ČČK předseda: členové: Petr Dymokurský Jana Jaderná Naděžda Sedlá ková Ing. Romana Frolíková 5

6 3. Zpráva o hospodaření OS ČČK Liberec v roce Přehled finanč ních zdrojů (v %) Projekty Liberecké ho kraje 4,3% Nadačnípříspě vky 1,8% Členské příspě vky 0,2% Příspě vky od soukromý ch prá vnický ch osob 12% Příjmy z vlastníčinnosti 38,1% Ú častnické příspě vky 19,4% Stá tnízaká zka Ministerstva zdravotnictvíčr 24% 3.2 Přehled využití státních dotací - úč elově vázané prostředky na státní zakázky (v Kč ) Státní zakázka Ministerstva zdravotnictví Č R Dotace na přímé náklady Vlastní spoluúč ast Celkové náklady Rekondiční pobyty dětí - tuzemské , , ,00 Zdravé stárnutí - rekondiční pobyty seniorů , , ,40 Bezpříspěvkové dárcovství krve , ,60 Výuka první pomoci dětí a mládež e , , ,70 Help Trans - Pomoc v pohybu , , ,50 Nouzové stavy , , ,00 Celkem , , ,20 Stá tnízaká zka MZ ČR dle projektů (v Kč) , , , , , , , , ,00 0,00 Rekond. pobyty dě tí Vý uka PP dě tí Dá rcovstvíkrve Help Trans Zdravé stá rnutí Nouzové stavy Vlastníspoluúčast Dotace na PN 6

7 3.3 Přehled z úč etních vý kazů (v tis. Kč ) Rozvaha k AKTIVA CELKEM I. Stálá aktiva 360 Hmotnýinvestiční majetek a DHIM 466 Oprávky k HIM a DHIM II. Oběžná aktiva 752 Pokladna 7 Bankovní účty 637 Pohledávky z obchodního styku 45 Poskytnuté zálohy provozní 57 Náklady příštích období 6 PASIVA CELKEM I. Vlastní zdroje 763 Vlastní kapitál 356 Hospodářskývýsledek 407 II. Cizí zdroje 349 Závazky z obchodního styku 30 Závazky vůči zaměstnancům 25 Závazky k institucím SZ a ZP 15 Ostatní přímé daně 6 Ostatní závazky 190 Přijaté zálohy a zúčtování dotací 10 Výdaje příštích období 0 Dohadné účty pasivní 73 Výkaz zisků a ztrát k VÝ NOSY CELKEM Č lenské příspěvky 5 Trž by z prodeje zboží 1 Trž by z prodeje služ eb 887 Ostatní provozní výnosy 226 Ostatní finanční výnosy 4 Dotace a další finanční příspěvky (nadace, město, kraj, stát a další) NÁKLADY CELKEM Materiálové náklady 477 Spotřeba energií 77 Náklady na ostatní služ by Mzdové náklady (HPP a OON) 794 Sociální a zdravotní pojištění 141 Ostatní sociální náklady 2 Ostatní jiné náklady 58 Odpisy 46 HOSPODÁŘSKÝ VÝ SLEDEK 407 7

8 II. čá st - Zprá va o činnosti 1. Programy a ostatní č innosti 1.1 Vý uka a vzdělávání v poskytování první pomoci a ošetřovatelství Evropský certifiká t prvnípomoci - EK Brusel Akreditace Ministerstva školství, mlá deže a tělovýchovy Č R Jedním z hlavních směrů činnosti Oblastního spolku ČČK Liberec je osvěta v oblasti záchrany lidského ž ivota - poskytování první pomoci. Školicí středisko proto nabízí svým členům, ale i laické veřejnosti systém norem zdravotnických znalostí, neustále pracuje na modernizaci výukových metod a obnově pomůcek. Od počátku roku 2006 má k dispozici při školení první pomoci další moderní výukové pomůcky. Při kurzech využívá nové výukové tabule i další audiovizuální techniku, včetně meotaru či dataprojektoru. Součástí všech kurzů je praxe, při které si účastníci mohou "osahat" běž ně dostupnýzdravotnickýmateriál. Nezbytnou součástí kaž dého kurzu je seznámení frekventantů s ž ivot zachraňujícími úkony. Mezi ně patří i procvičení kardiopulmonální resuscitace. Všechny výukové modely pro tento nácvik - BABY, JUNIOR a SENIOR jsou základním vybavením speciální učebny. Od poloviny roku 2005 jsou také účastníci kurzů seznamováni s použ itím automatického externího defibrilátoru. V průběhu roku pořádalo školicí středisko také několik praktických dnů první pomoci na základních a středních školách. Zde se děti a studenti seznamovali se správnými postupy záchrany lidského ž ivota, vyzkoušeli si například umělé dýchání, zástavu masivního krvácení a byli upozorňováni na prevenci úrazovosti. Odborné pomůcky používané při školení Rekvalifikační kurz Pečovatel(ka) o osoby vyšších věkových kategorií absolvovalo v roce 2006 celkem 60 osob. Kvalifikaci si tak zvýš ili stávající zaměstnanci sociálních zařízení z celého Libereckého kraje (domovy důchodců, domovy s pečovatelskou služ bou apod.). Další úspěš ní absolventi z řad evidovaných úřady práce tak dostali přílež itost lepšího pracovního uplatnění. Odborné zabezpečení výuky (počet osob): - Instruktoři a lektoři Č eského červeného kříž e 12 - Maskéři Č eského červeného kříž e 4 V roce 2006 se stal Oblastní spolek ČČK Liberec akreditovaným vzdělávacím zařízením MŠMT Č R a na další čtyři roky má akreditovány následující normy: - Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (20 hodin) - Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin) - Pečovatel(ka) o osoby vyšších věkových kategorií (180 hodin) 8

9 Typ kurzu Přehled činností Školicího střediska v roce 2006 Dé lka trvání kurzu Cílová skupina Poč et škol. osob Život zachraňující úkony 4 hodiny veřejnost 226 Základní norma zdravot. znalostí 12 hodin veřejnost 239 Zdravotník zotavovacích akcí 40 hodin veřejnost 75 Školení ž adatelů o ŘP 6 hodin veřejnost 28 Školení učitelů MŠ, ZŠ a SŠ 12 hodin veřejnost 51 Mladýzdravotník I. 9 hodin děti ZŠ, členové Mládež e ČČK 65 Mladýzdravotník II. 13 hodin děti ZŠ, členové Mládež e ČČK 52 Oblastní studijní středisko 30 hodin děti ZŠ 20 Krajské studijní středisko 42 hodin děti SŠ 20 Pečovatel/ka o osoby vyš. věk. kateg. 180 hodin veřejnost 60 Praktickýden PP 6 hodin děti ZŠ a SŠ, neziskovýsektor 240 Nadstandardní školení PP 4-12 hodin slož ky IZS, instituce, podnikatelé 400 Celkem školený ch osob Výuka je vždy spojena s praktickým ná cvikem 1.2 Sociální č innost Středisko pro sociální činnost - Ošacovací středisko je zřízeno pro potřeby sociálně slabších spoluobčanů a je využíváno lidmi při návratu z výkonu trestu, vícečlennými rodinami a bezdomovci. Do střediska přijímáme obnošené šatstvo od veřejnosti a bezplatně jej vydáváme na základě žádostí soc. referátů obcí, měst a dalších organizací. Dnes již denně vyřizujeme žádosti Magistrátu města Liberce, městských úřadů Frýdlant, Chrastava, Centra sociálních služ eb Libereckého kraje - Azylového domu Speramus, Centra zdravotní a sociální péč e Liberec - Domova pro matky s dětmi, Vězeňské služ by Č R v Liberci a mnoha dalších. Ve středisku umožňujeme též nákup ošacení za symbolické ceny. Nepouž itelné šatstvo likvidujeme za podpory společnosti TERMIZO, a. s. Výtěž ek z prodeje využíváme na krytí provozních nákladů a další humanitární činnost. - celkovýpočet obslouž ených osob počet obslouž ených osob s doporučením soc. odborů města a kraje

10 Provozní doba střediska pro veřejnost: pondělí a hod. úterýaž pátek hod. Help Trans - Pomoc v pohybu Projekt zaměřený na pomoc lidem a dětem s různým postiž ením a seniorům, kteří přes svůj věk a handicap ž ijí plnohodnotnýž ivot. Tito lidé mají zájem navštěvovat turisticky zajímavá místa naší republiky. Proto pro ně organizujeme výlety, zájezdy a různá setkání. Ú zce spolupracujeme také s domovy důchodců v Libereckém kraji. Senioři si oblíbili společné akce, návštěvy a prohlídky jednotlivých domovů. Počet jednorázových služ eb v roce 2006: 12 Pravidelné služ by: 2x týdně u manž elů vozíčkářů, 1x týdně u staré nemohoucího paní Klienti organizace Místo akce Název akce Poč et klientů Poč et organizátorů Domov důchodců Františkov, Vratislavice Liberec Botanická zahrada 26 8 Domov důchodců Františkov, Vratislavice Č eskýráj Turnovko a HrubýRohozec 28 4 Domov důchodců Františkov Sychrov Zámek Sychrov a jeho okolí 19 5 Veřejnost Liberec Zoologická zahrada 20 5 Veřejnost Jizerské hory Královka - Hrabětice 22 4 Alvalida, Jedličkův ústav, Kojeneckýústav a další Liberec Mikuláš ská nadílka

11 1.3 Záchranná a humanitární č innost Středisko pro záchrannou a humanitární činnost - Humanitární jednotka ČČK je členem Integrovaného záchranného systému Č R (dále jen IZS) na základě smluv uzavřených s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a Zdravotnickou záchrannou služ bou Libereckého kraje. Jednotka je slož ena ze členů ČČK - dobrovolníků, kteří se pravidelně vzdělávají v oblasti záchrany ž ivota a řešení nouzových stavů. V době vyhláš ení mimořádné situace pro danou oblast spolupracuje s profesionálními i ostatními slož kami IZS a koordinuje humanitární pomoc postiž enému obyvatelstvu, soustřeďuje a organizuje další dobrovolníky pro likvidaci následků události. Dvě vozidla v užívání spolku jsou zařazena v poplachovém plánu kraje s právem přednosti v jízdě. Č lenové Humanitární jednotky ČČK se během roku pravidelně cíleně vzdělávají, absolvují několik praktických terénních cvičení a od roku 2005 jsou seznamováni s Havarijními plány Libereckého kraje. Součástí jejich praxe jsou zdravotnické dozory na sportovních a kulturních akcích. Smlouvy o spolupráci uzavřené s dalšími organizacemi (příprava a řešení mimořádných situací): - Sbor dobrovolných hasičů Machnín - Sbor dobrovolných hasičů Hejnice - kynologové - Elva Help, o. s. - canisterapie Humanitární jednotka ČČK je členěna do dvou týmů - záchrannýa humanitární. Kaž dýz týmů má určen svůj hlavní směr činnosti a zaměření. Při řešení mimořádných situací týmy spolupracují, doplňují se a oba podléhají rozhodnutí Krizového štábu OS ČČK Liberec. Počet členů krizového štábu 7 Záchrannýtým - počet členů 6 - počet školení 19 - počet cvičení 5 - počet cvičných svolání 4 Humanitární tým - počet členů 12 - počet školení 19 - počet cvičení 1 Z krajského cvičeníizs na železniční trati Oldřichov v H. - Raspenava Rekapitulace záchranných a humanitárních činností OS ČČK Liberec při jarních povodních Č eskýčervenýkříž okamž itě reagoval na ničivé záplavy, které postihly naši republiku počátkem dubna. okamž itou pomocí postiž eným oblastem pomocí při odstraňování následků katastrofy 11

12 Oblastní spolek ČČK Liberec, kterýpřímo povodně nepostihly, se snaž il od samého počátku situaci monitorovat, okamž itě nabídl pomoc postiž eným oblastem a aktivoval na Ú řadu OS ČČK Liberec krizovýštáb. 1. Práce Krizového štábu OS ČČK Liberec - aktuální monitoring situace v ohrož ených oblastech - přijetí zásadních opatření k aktivaci osob a materiálu - nabídka pomoci Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, partnerským OS ČČK a samosprávě v postiž ených oblastech - vyhláš ení veřejné finanční sbírky ČČK - konto povodně - vyhláš ení veřejné materiální sbírky 2. Přímá pomoc Záchranného týmu ČČK Liberec Na základě výzvy OS ČČK a krizového štábu města Mělník pracovali členové ZT ČČK dubna 2006 na Mělnicku (Mělník, Hořín) - dvě pohotovostní vozidla s personálním a technickým vybavením - pomoc místní samosprávě a obyvatelstvu - podávání aktuálních informací o situaci a vodních tocích, o evakuačních střediscích - pomoc při evakuaci obyvatelstva - technická pomoc - psychologická pomoc - monitoring aktuálních potřeb obyvatel 3. Následná materiální pomoc při odstraňování následků povodní Distribuce materiální pomoci obyvatelstvu od 3. dubna do 30. dubna Litoměřice: desinfekční prostředky (835 ks) čistící prostředky (690 ks) - Ú stí nad Labem (Střekov, Neštěmice): desinfekční prostředky (1 088 ks) čistící prostředky (1 088 ks) 4. Další aktivity - tisková prohláš ení a průběž né zveřejňování informací na Děkujeme Nadaci Preciosa, Libereckému kraji, výrobnímu druž stvu Severochema Liberec a všem dalším, kteří podpořili a pomohli při uvedených aktivitách. 12

13 Zdravotnické dozory - Hokejové zápasy ž actva a mládež e v liberecké Tipsport aréně (kompletní liga) - Megakoncert skupiny Deep Purple - Vystoupení skupiny No Name - Atletické závody ž actva a mládež e na stadionu Slovan Liberec - společenská akce Tuning Camp v areálu vratislavického pivovaru - Megakoncert skupiny Elán v Tipsport aréně - Koncert skupiny DivokýBill pod širým nebem - Mistrovství republiky v hasičských sportech na Městském stadionu v Liberci - Akce Na Ještěd - folkovýfestival Benátská noc MIG 2006 na Malé Skále - Firemní akce společností ELMARCO a KSM Castings - Vystoupení Karla Gotta v Tipsport aréně - Koncert skupiny Č echomor v Tipsport aréně Školení, cvičení a další akce - Společné cvičení s JPO SDH Liberecka v rámci závěrečné odborné přípravy ve Fojtce (duben) - Námětové cvičení Mazlíku stříkej II. mladých zdravotníků a hasičů v Karlově (duben) - Cvičení záchranného systému Air Ambulance v Hradci Králové (květen) - Prezentační akce na Dni s Policií Č R v Liberci a Hrádku nad Nisou (květen a září) - Krajské cvičení integrovaného záchranného systému v Oldřichově v Hájích (květen) - Poslední zvonění - den techniky a ukázek slož ek záchranného systému v Machníně (červen) - Orlík soustředění záchranářů v Podskalí - čtyřdenní akce pro 60 osob (červenec) - Světovýden první pomoci - dopravně preventivní akce s Městskou policií Liberec (září) - Víkendové školení a cvičení Humanitární jednotky Č Č K a dalších slož ek IZS ve Sloupu v Č. (říjen) - Prověřovací cvičení IZS v Lázních Libverda (listopad) - Pravidelná školení 1x za 14 dní v učebně a cvičná svolání v terénu ve spolupráci s dalšími slož kami 1.4 Bezpříspěvkové dárcovství krve Prostřednictvím Č eského červeného kříž e děkuje společnost mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich ochotu pomoci druhým, za obětavost a vytrvalost, se kterou k dárcovství krve přistupují. Kodex bezpříspěvkového dárcovství poukazuje na to, ž e pouze krev darovaná bez nároku na odměnu můž e být pro příjemce krve bezpečná (pojetí Ligy společností Č erveného kříž e a Č erveného půlměsíce). Oblastní spolek ČČK Liberec uspořádal v minulém roce pět slavnostních setkání, na nichž ocenil 347 dárců. Ocenění plaketou Prof. Dr. Jana Janského: bronzová stříbrná zlatá - 70 Ocenění Zlatým kříž em III. stupně

14 Společenskývečer ČČK Další, již tradiční formou poděkování dárcům krve je společenskývečer, kterýse koná pravidelně v listopadu. I v roce 2006 tomu tak bylo. Do slavnostně vyzdobeného sálu si přišlo zatančit a pobavit se na 600 dárců a jejich přátel. Díky štědrosti mnoha libereckých firem byl večer zpestřen bohatou tombolou. Její výtěž ek, téměř 20 tis. Kč, bude použ it v roce 2007 na akce pro postiž ené děti a seniory. 1.5 Rekondič ní pobyty pro děti a seniory Letní ozdravné pobyty, které OS ČČK Liberec organizoval v roce 2005, byly určeny pro dětské pacienty trpící různými alergiemi, astmatem, častými chronickými onemocněními horních cest dýchacích, atd. Hlavním partnerem při přípravě a realizaci samotných pobytů byla opět Alergologická ambulance MUDr. Josefa Rozkovce. V průběhu pobytů byl dodrž ován cílený léč ebný program. Díky účasti lékaře měli pacienti kaž dodenní odbornou péč i. Výsledkem terapie, obzvláš tě u přímořských pobytů, je znatelné zlepšení zdravotního stavu u kaž dého dětského pacienta. Finančně se na akcích podílela mimo jiné i Severochema, druž stvo pro chemickou výrobu a její konto Kapka v moři. V roce 2006 organizoval OS ČČK Liberec poprvé také pobyty pro seniory (starší 55 let) v rámci projektu MZ Č R Zdravé stárnutí. Místem pro akci byl vybrán penzion rodinného typu v Jizerských horách - Fojtka. Účastníci tohoto pobytu absolvovali kaž dodenní cvičení, vycházky do okolí, nechyběly ani zajímavé přednáš ky a večerní kulturní program. Již v jeho průběhu byl iniciován i vznik Senior klubu ČČK Liberec, kterýzačal vyvíjet svou pravidelnou činnost ještě před koncem roku a čítal 21stálých členů. Z rekondičních pobytů v tuzemsku 14

15 Tuzemské rekondiční pobyty Místo konání Poč et pacientů Poč et dní Poč et trvání organizátorů Období BílýPotok pod Smrkem 120 dětí srpen Fojtka 22 seniorů 6 4 září Zahraniční rekondiční pobyt Místo konání Poč et pacientů Poč et dní Poč et trvání organizátorů Období Bulharsko - Primorsko 30 dětí 14 5 červen 1.6 Práce s mládeží - Mládež ČČK Mládež Č eského červeného kříž e je samostatnou slož kou v rámci Národní společnosti Č eského červeného kříž e. Sdruž uje děti a mládež ve věku od 6 do 25 let, svou činnost realizuje prostřednictvím několika specializovaných projektů. Oblastní skupina Mládež e ČČK Liberec - 25 členů v základních skupinách - v Liberci působí 3 skupiny dětí při základních školách - v čele stojí Rada Mládež e oblasti (stav k ) předseda: Kateřina Kloučková místopředseda: Radka Konvalinková pokladník: Jiří Kozák Č lenové Mládež e ČČK se setkávají na svých poradách kaž dýtýden v klubovních prostorách sídla OS ČČK Liberec. Pravidelná setkání dětí v zájmových krouž cích pod vedením členů Mládež e ČČK, jsou zaměřena nejen na výuku zdravotnických znalostí, ale i na poznávání a celkovýrozvoj osobnosti. Děti se formou her seznamují s okolím svého bydliště, s přírodou, s lidským tělem. Velkýdůraz je kladen na prevenci úrazovosti. Oblibu u skupinek dětí si našla také víkendová setkání, na kterých si mohou porovnat znalosti z oblasti poskytování první pomoci. Soutěž Hlídek mladých zdravotníků je pro děti vyvrcholením celoroční aktivity a účast na letním táboře nejen s první pomocí, je pro mnohé odměnou. Výuka první pomoci dětí a mládež e - Výuka mladých zdravotníků na základních školách na 5 ZŠ - Školení a výcvik Druž stva PP Mládež e ČČK školení pro členy - Oblastní studijní středisko (výcvikovýtýdenní kurz) 20 účastníků - Krajské studijní středisko (výcvikový10-ti denní kurz) 20 účastníků 15

16 Postupové soutěž e Hlídky mladých zdravotníků (soutěž pro pětičlenné týmy v praktickém poskytování první pomoci) oblast. kolo I. stupeň: 1. ZŠ Lesní II. stupeň: 1. ZŠ a ZUŠ Jabloňová Děti Léto s mládeží 4 víkendy pro děti ze ZŠ tematicky zaměřené akce s praktickou výukou první pomoci Letní kemp mládež e v Lázních Libverda 1.7 Spolková č innost Do spolkové činnosti Č eského červeného kříž e, který je svým charakterem organizací společenskou (občanským sdruž ením), lze řadit většinu setkání, vzdělávacích programů a kulturních večerů místních skupin. Jejich zástupci, se kromě Valného shromáž dění Oblastního spolku ČČK, měli tento rok mož nost setkat i na dalších akcích, z nichž některé měly charakter propagační. Air Ambulance - HELIMED - show zá chranářské techniky na letišti v Hradci Krá lové 16

17 Akce Místo Období Oslava Světového dne Č erveného kříž e ZŠ Lesní květen Air Ambulance - HELIMED 2007 Hradec Králové - letiště květen Den s Policií Č R a IZS Liberec květen Gastroden Centrum Babylon v Liberci květen Bambiriáda Lidové Sady Liberec květen Den dětí na Kristýně Hrádek nad Nisou červen Poslední zvonění den techniky IZS Machnín červen Slavnosti SDH Kryštofova údolí Kryštofovo údolí srpen Den s Policií Č R a IZS Hrádek nad Nisou září Oslava Světového dne první pomoci - dopravně preventivní akce s Městskou policií Ukázkovýzásah Záchranného týmu ČČK a jednotky požární ochrany SDH Růž odol Liberec Hypernova Liberec září listopad Společenskývečer pro dárce krve a přátele ČČK Centrum Babylon Liberec listopad Poslednízvonění Machnín 2. Doplňující komentář k vý roč ní zprávě Od do byly účetnické a mzdové služ by, včetně daňového poradenství, vykonávány na základě smlouvy podepsané Oblastním spolkem ČČK Liberec a společností VGD, s. r. o., IČ , se sídlem Bělehradská 18, Praha 4 - kancelář Liberec, Soukenné nám

18 3. Poděkování sponzorů m a partnerů m OS ČČK Liberec Poděkování patří uvedeným společnostem a organizacím, které přispěly na realizaci a rozvoj projektů Č eského červeného kříž e v Liberci. Podnikatelské subjekty Nadace Ostatní Autobazary JOLACAR, s. r. o. Nadace EURONISA Asociace nestátních nezisk. organizací BALTAXIA, a. s. Nadace PRECIOSA Botanická zahrada v Liberci BAUMAX, s. r. o. Nadace Škola hrou Divadlo F. X. Šaldy v Liberci Centrum Babylon, a. s. Domov důchodců Františkov Č SOB, a.s. - pobočka Liberec Domov důchodců Jindřichovice p. S. EUREST, spol. s r. o. Domov důchodců Vratislavice n. N. FABONA Elva Help, o. s. KVS - kuchyňské studio Larisa, s. r. o. Marius Pedersen MEDICEA, s.r.o. MIRKAS, v. o. s. Pekařství BLÁHA PEMA, velkoobchod s drogist. zbožím H. I. D. Praha Hasičskýzáchrannýsbor LK Krajská hygienická stanice v Liberci Krajská nemocnice Liberec (tran. odd.) Krajskýúřad Libereckého kraje Městská policie Liberec Oblastní Charita Chrastava Pivovar KONRÁD Policie Č R - Liberec Pro - Tex, s. r. o. Sbor dobrovolných hasičů Machnín RAVY, s. r. o. Sbor dobrovolných hasičů Růž odol I. Severochema, druž stvo pro chem. výrobu Schering Plugh Stadion, s.r.o. - Tipsport aréna Liberec ŠIMMI agency promotion Technické služ by města Liberce, a. s. TERMIZO, a. s. TREX-MB, spol. s r.o. VGD, s.r.o. SDH Hejnice kynologové Statutární město Liberec Ú řad práce v Jablonci nad Nisou Úřad práce v Semilech Úřad práce v Č eské Lípě Úřad práce v Liberci Zdravotnická záchranná služ ba LK Zoologická zahrada v Liberci (vysvětlivka: LK = Libereckýkraj) Mimo zde vyjmenovaných patří dík i všem ostatním organizacím a firmám, které jakoukoliv měrou pomohly našim aktivitám v roce

19 4. Přílohy - Profil Sboru dobrovolný ch hasičů Machnín - zpráva o č innosti v roce 2006 Jednotka je součástí Hasičského záchranného sboru Č eské republiky. Je řízena a spravována Statutárním městem Liberec (primátorem), určena pro společnou činnost s ostatními slož kami v oblasti záchranných a likvidačních prací. Od roku 2003 je v platnosti Smlouva o vzájemné spolupráci s OS ČČK Liberec. Č lenská základna SDH Řídící orgány SDH Celkový počet členů: 84 z toho mužů: 37 Starosta SDH: JiříJarisch z toho žen: 16 Velitel SDH: Petr Svoboda z toho dětí: 31 1) Odbornou přípravu muž stva - hlavně výjezdového druž stva jsme začali už v lednu společně s Růž odolskými hasiči. Zúčastnili jsme cyklického školení velitelů ve Vratislavicích. Do odborné přípravy můž eme také zařadit soustředění spojené s ukázkovým cvičením na Orlíku, kam se sjede několik sborů a záchranářských týmů. toto cvičení pořádá pan Karel Studenýse Záchranným týmem ČČK. Do odborné přípravy a cvičení musíme zařadit i naše ž eny, které jsou zároveň i členkami Záchranného týmu ČČK, školí se, účastní se jejich cvičení a na jaře pomálaly při povodních na Mělnicku v Hoříně. Dále se zúčastnily velkého cvičení Integrovaného záchranného systému v Oldřichově, kde byla vlaková nehoda v tunelu. Tak jako naše členky se zabývají zdravovědou, tak i naši členové výjezdového druž stva mají 12 hodinovou normu v poskytování první pomoci. 2) Soutěžní č innost - zúčastnili jsme se 4 cvičení: - O Pohár primátora města Liberec - Okrskové soutěž e a zároveň 1.ročníku Memoriálu Petra Jarische, obě tyto soutěž e jsme pořádali my - Memorial Luboše Petáka - O předvánočního kapra 3) Kulturní č innost a zabezpeč ovací akce: Začátkem roku se pořádal maškarní karneval pro naše děti a děti z Avalidy v naší zbrojnici. S dětmi z Alvalidy spolupracujeme už několik let a v letošní roce jsme za tuto spolupráci byli odměněni Křesadlem 2006, tuto enu jsme převzali od primátora p.kittner a hejtmana p. Skokana. Dále jsme na našem pozemku uspořádali pálení vatry a lampiónový průvod. Ke Dni dětí jsme uspořádali velkou akci nazvanou " Poslední zvonění ", také se tato akce konala na nšem pozemku. " Poslední zvonění " jsme pořádali společně se Záchranným týmem ČČK. Tato akce byla pořádána také i pro děti z Alvalidy. V prosinci jsme uspořálali pro děti z Machnína a druhýden pro děti z Alvalidy Mikuláš skou besídku spojenou s dětskou diskotékou. Dětem z Alvalidy jsme také předali náš sponzorskýdar ve výš i 2000 Kč. Účastnili jsme se těchto zabezpečovacích akcí: - Slavnosti na Ještědu - závody Raly Bohemia - Benátské noci na Malé skále - asistenční hlídky na koncertech - ž eny - záchranářky dozorují lední hokeje mádež e 4) Brigádnická č innost: Tato činnost nám zabrala nejvíce času - přístavba šaten a kanceláře k naší zbrojnici - zateplení zbrojnice a nová fasáda Během roku jsme uspořádaly dvě ž elezné soboty - sběr šrotu, brigádu na dřevo pro vatru na Č arodějnice, brigády na dřevo pro vytápění zbrojnice, sekání trávy a úprava našeho pozemku. Také jsme samozřejmě nezapomněli na naši techniku a starali se o ni. Celkem jsme v loňském roce odpracovali 4136 hodin. 5) Schů zovní č innost: Scházeli jsme se pravidelně kaž dýměsíc na členských a výborových schůzích. V rámci našich mož ností jsme se zúčastnili schůzí pořádaných Okresním sdruž ením Magistrátem města Liberce. 6) Vý jezdy: Výjezdů jsme měli několik - na hořící les v Krásné Studánce - čerpání vody ze slepa -ulice Stará, Machnín - osekávání rampouchů - odstraňování spadlých stromů při vichřici-v Machníně, Krištofově Ú dolí, Makarenkově ul. v Liberci, u Babyló nu v Liberci a ve Vratislavicích - při povodních jsme pytlovali písek a rozváž eli pytle - polní požár u golfového hřiště v Machníně - čištění potoka u Mateřské školy v Machníně 19

20 Pomá há me pomá hat.. Č eskýčervenýkříž Stanovy ČČK registrovány MV Č R pod č. j. VS/ /93 R dne 10. června 1993 Oblastní spolek Č eského červeného kříž e Liberec registrován v souladu s ustanovením Hlavy II. Části B Stanov ČČK Výkonnou radou ČČK pod č. reg. 45 dne 1. ledna 1994 IČ : , bankovní spojení : Č SOB Liberec č. ú /

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE PALACHOVA 504/7, 460 01 LIBEREC tel./fax: 485 101 091, mobil: 725 077 017, e-mail: ccklib@cck-liberec.cz, http://www.cck-liberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah: list

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok 2014. Český červený kříž je jednou

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok 2013. Český červený kříž je jednou

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ Váţená paní, váţený pane, dovolujeme si Vám předloţit výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříţe Ústí nad Orlicí za rok 2012. Český červený kříţ je jednou

Více

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. + Hradec Králové 2009 +

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. + Hradec Králové 2009 + OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 + Hradec Králové 2009 + + HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE + Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) je nestranná,

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ. Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ. Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Stanovy ČČK registrovány MV ČR pod č. j. VS/1 20998/93 R dne 10. června 1993 IČ 00426083, bankovní spojení

Více

Účet ČČK: 7334 011/5500 Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu Fondu humanity ČČK: 505 6 505/5500 Raiffeisenbank a.s.

Účet ČČK: 7334 011/5500 Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu Fondu humanity ČČK: 505 6 505/5500 Raiffeisenbank a.s. Název: Český červený kříž Právní forma: Občanské sdružení Adresa: Úřad ČČK, Thunovská 18, 118 04 Praha 1 Registrace: Ministerstvo vnitra ČR čj. VS/1-20998/93-R ze dne 10. 6. 1993 IČ: 00426547 DIČ: CZ 00426547

Více

PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE

PRINCIPŮM HNUTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE Společnost Český červený kříž je HUMANITÁRNÍ SPOLEK působící na celém území ČR. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnické školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Adresa: Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou. Telefon a fax: 566 623 446 E-mail: informace@szszdar.cz. Web: www.szszdar.cz

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010

dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 dobrovolnické centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA, O.S. ZA ROK 2010 Poslání Dobrovolnického centra, o.s. 2 Slovo předsedkyně Rady

Více

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Výroční zpráva Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Posláním Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. je zmírňovat důsledky zdravotního postižení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Dobrovolnické centrum o.s. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ ROKU 2005: Mgr. Lenka Černá - předsedkyně Rady sdružení Jana Beranová - místopředsedkyně Rady sdružení Bc. Kamila Staňková - členka

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Stále častěji se mluví o sociální inkluzi, o prevenci sociálního vyloučení, o boji proti chudobě. Společné memorandum o sociálním

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PRACHATICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dobrovolná obětavost není tak řídká, jak bychom myslili. Jistě podjalo by se mnoho lidí, a mnozí z nich na vlastní útraty, tohoto tak

Více

Výroční zpráva SH ČMS

Výroční zpráva SH ČMS Výroční zpráva SH ČMS 2014 Obsah výroční zprávy SH ČMS za rok 2014 1. Úvodní slovo starosty sdružení 2. Vznik organizace, její poslání a cíle 3. Organizační struktura 4. Zprávy o činnosti a) Zpráva o

Více

o činnosti školy 2006/2007 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec

o činnosti školy 2006/2007 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec Charakteristika školy 1. Životní prostor školy (struktura, kapacita, umístění a vybavení školy).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

Děkujeme Vám všem a těšíme se na spolupráci v dalších letech. But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale! Jan Effenberger předseda organizace

Děkujeme Vám všem a těšíme se na spolupráci v dalších letech. But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale! Jan Effenberger předseda organizace Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti a hospodaření naší organizace za rok. Rádi bychom Vám touto cestou představili práci naší organizace a současně všem dárcům, partnerským

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU R.2004 NÁKLADEM 2 450 KS ZA PODPORY SPONZORŮ: RIETER, ZEZ, AGRO, FITMIN, TISKÁRNA KERSCHBAUM

VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU R.2004 NÁKLADEM 2 450 KS ZA PODPORY SPONZORŮ: RIETER, ZEZ, AGRO, FITMIN, TISKÁRNA KERSCHBAUM ŽAMBERK 2003 V ČÍSLECH VYDÁVÁ MĚSTO ŽAMBERK V DUBNU R.2004 NÁKLADEM 2 450 KS ZA PODPORY SPONZORŮ: RIETER, ZEZ, AGRO, FITMIN, TISKÁRNA KERSCHBAUM Fotografie na obalu: Mgr.Vilém Křečan Ilustrační fota:k

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CHEB Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 351 011 060, 351 011 061, 351 011 062 fax: 351 011 063 E-mail : info@szsavoscheb.cz http://szsavoscheb.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Pomáháme lidem žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Toto jsou vybrané údaje z výroční zprávy. Úplný text výroční zprávy včetně účetní

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více