Kuffner, Vda ci. Josef báchora?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kuffner, Vda ci. Josef báchora?"

Transkript

1 Kuffner, Vda ci Josef báchora?

2

3 OZEF KUFFNER; VÉDA CI ÁCHORA? BERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU, ADA PÁTÁ i PRAVOTA PRAVDY, -. Z ODKAZU PEDK. SLOVANÉ A NÉMCI (ZLOMENÝ PEDSUDEK). SLOVANSKÉ ŠVÝCARY. F. TOPI V PRAZE Cena 12 K

4

5 JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? Pabrky k otázce slovanského dávnovku. ada pátá: Pravota pravdy. Z odkazu pedk. Slované a Nmci (zlomený pedsudek). Slovanské Švýcary. F. Topi v Praze Knihtiskárna Jar. Strojil v Perov.

6 ^aéner: Ach, dlouhé je umní a krátké naše žití! Má hlava i má hrud vždy úzkost cítí ve kritickém tom snažení; jak tžko, prostedk jen dosáhnouti, kterými dostoupíme pramen! A ubožák, zí konec svojich dn dív, než se doká pli pouti! Faust: i) Mníš, pergamen že hluboká je studna, zkad žíze pro vždy doušek vyzíská? Nenajdeš rosy, duše bludná, když..... Tu veliká to vru bída! V ráz prchnete, když spatíte ten brak, sklad harampádí, beku smetí vídá a nejvýš,.. Wagner: Já s horlivostí vždy jsem nad knihami sedl, 1, však rád bych všecko vdl,

7 íbropovd. Záhada sporu znenáhla se vyjasuje. Bylo kdysi na Vd, aby rozhodla o našich Památkách, jsou- li pravé i nic 7 Pravilo se tenkráte: Vda už rozhodla! A tu se zvedla otázka: která Vda 7 i snad není jediná Vda 7 Je jich snad vice 7 Cim to 7 Ukázalo se: o vlastn bží, je sám smysl slova Vda!^) Což jiného je Vda, ne-li snaha lidského umu, nacházet a chápat souvis vci a dj života 7 Neni-li život pirozený celek 7 V živém celku vše souvisí, látka i hnutí, dj i as, minulo i pítomno, dnešek i budoucno, co vskutku jest nebo jen zdá se býti, c: mohlo i nemohlo i co muselo býti. Teba znát, co bylo, aby bylo jasno, co jest. Proto vzdlaný sv' nechtl slyšet o našich Památkách. Nechápal jich souvis s ostatními vcmi. Vda, na kterou vzdlaný svt pisahal, nedovedla mu souvis opatit. Nevdla nic o Slovanstvu a jeho staré vzdlanosti. Mla o tom své liché pedstavy. Zakládala vše na domnlé znalosti Djin Staro- a Stedovku a ty zatím postrádaly samy vší souvislosti. Mluvila o sthovakách národ a neptala se ani, jsou-li po zákon pírody takové vci vbec možný. Kdyby se byla tázala po souvisu vci, mohla už dávno Vda dojít potebných vdomosti o starém Slovanstvu i jeho vzdlanosti. Netázala se však. V Dv vdy! Pabrk ada p r v n i.

8 Nadejde chvíle, kdy všechen vzdlaný sv pochopi souvis a uzná pak ochotn naše Památky. To bude, až se mu vysvtlí dje Staro- a Stedovku, jež odpovídají pirozeným zákonm. Kdo jiný tu mže býti nápomocen, ne-li slovanská Vda? Bude její úkolem, postavit' Djiny Staro- i Stedovku na nový základ. Veliký úkol vyžádá si pípravnou práci celého pqkolení. Vyjde pak na jevo, na em záleží, že nejstarší písemné Památky naše jsou z nejvzácnjších pramen, jaké kdy byly blahopejnou náhodou na svtlo vyneseny. A aromocí nového zdroje svtla vystoupí znenáhla na dohled, vrný obraz tisíciletého minula. V Praze, v záí J. K.

9 PRAVOTA PRAVDY. Kapitola o staré slovanské vzdlanosti. Slova, živoucí bytosti! Má i slovo svoji pírodu. Mní význam jako vci v pírod mní barvu a asem podobu i náladu. íkalo se kdysi v echách pravda, emu dnes íkáme právo a dnešní naše pravda slula tehdy istina, jako dosud jinde ve Slovanech. Istina, jistina, co je zjištno, poznáno. Dnes už»jistina«má zase jiný význam. Proudí život, pináší své zmny. Dnes právo, kdysi pravda, vždycky drahé vci. Tžko jich dobývat, nacházet je, zjišovat a poznávat i hájit. Mnoho práce to stojí, mnoho asu, spor i zápas. Byly spory právní, že se vlekly celá století, a bývají pochody pravdy ješt zdlouhavjší. Staletí minula, co hvzdái zjistili pomr vlastní mezi sluncem a zemí, Však postup pravdy podnes není ukonen. Milionm lidstva podnes zem pevn stojí zasazena do veejí vesmíru a slunce nad ní denn vychází a zapadá. Tak tžko poznatek si razí cestu ke své platnosti! Brati Slováci, obklopeni svými horami, zachovali tak mnohý obrat staré slovanštiny jako vzácný zbytek nejdávnjších as. Pro postup práva, který vymáhá asu a práce, mají své krátké a ízné slovo; pravota. Muž, jehož úkolem je, dovést vc práva k žádoucímu konci, náš cizácký advokát, jim po slovensku slov pravotár. Ctihodné slovo! A tak pípadné! Náleží mu zjednat novou platnost. Pravota! Postup práva. Tedy i pravdy. Kdož z našich vlastenc doby buditelské byl by se nadál, ješt po stu letech že nerozešena vraceti se bude otázka našich starých památek! Vzpomínáte, kterak za mladých let sami jste stáli k vci tak vrtkaví a nevdomí. Památky nikterak nepirostly vám k srdci, nezamlouvaly 5

10 se žádným smyslem, nelahodily vašemu vkusu. Leda volky nevolky podávali jste se vnukám oslavného kolem nich hluku. V tichosti pro sebe pstovali jste svoje chvíle dotrných nápad a pochyb, Kterak že hrdina starovké básn oslovuje svého druha?»aj, Záboji, ty udatný lve«,..? Lev obrazem sily a udatnosti v Cechách devátého i desátého století? Nemožno! Naši pohanští pedkové že by byli mli a vbec mohli míti už njakou pedstavu o králi poušt? Jakým zpsobem byli by se k ní dostali? Všecky naše vdomosti píí se takovému pedpokladu,,. Báse, která obsahuje tak nehoráznou nesrovnalost, nemohla být stará a pravá. Takové rozpaky vám rozeklávaly mladé nitro. asem, arci, dostavovaly se zkušenosti. Nkdejší pedstavy dávného minula znenáhla nov se utváely. Domnlé naše vdomosti docela selhávaly, Není-li v samotném znaku zem eské už od as dávných bílý lev v erveném poli? Arci, snad teprv od XIIL vku? Le znak, symbolický obraz! A má-li jakéno smyslu, aby za symbol voleny bývaly obrazy a pedstavy nové, obecn neznámé neb málo známé? Jist pedstava o lvu, králi zvíat, byla v echách už známa a bžná daleko díve, nežli obraz lva umístn byl ve znaku zem, Sama povst o Bruncvíkovi tomu nasvduje. A ped tím? Jak bývalo asi za prvních dob temného stedovku? A ješt díve! Už tehdy západní Slované a Nmci žili v tsném sousedství s oblastmi svtovládného kdysi íma. Koovné zvince bezpochyby ješt neputovaly tehdy od msta k mstu šííce znalosti zámoské zvíeny po koninách staré Evropy. Však dobe za to byly sousedm známy ímské zvyky a obyeje. Vdlo se dobe, jakou roli na veejných divadlech i v zápasech hrály tu africké šelmy, jak lvové a tygi zapahováni bývali do voz triumfálných a krásné ukázky ochoených dravc, pislané darem od vládc na Východ, že bývalo vídat u nohou César, usedajících na trn. Ani obanský švihák nebo módní dáma, vedoucí na etízku ochoené lví mlád, nebyli ídkým zjevem na ulici starého íma, A svtová móda, nic jinak nežli dnes, ze skvlého sídla César rychle si razila cestu k nejvzdálenjším dvorm barbarských knížat, Není-li nápadno.

11 že lev všemi slovanskými jazyky zván je stejn? A spolu s nmeckým lowe není-li tak nápadn bl'zký románskému leonu? Ta píbuznost názv neukazuje-li do hlubin vk až nedohledných? Co je proti tomu njaké deváté století našich starých zpv? V jakou malichernost rozplývalo se tu naše domnlé právo na pochybnstky! A paprsk svtla k otázce znenáhla pibývalo, nových a nových. Není konen jen lev! Jsou i druzí pedstavitelé zámoské zvíeny. Kterak vysvtlit na píklad, že i slon, maje u všech slovanských národ název totožný, znám byl Slovanm patrn už za dob jednotnosti jazyka, tedy za as nejdávnjších? Jakou cestou dostali se naši pedvcí pedkové k té známosti? Název tropického veletvora není u Slovan odnikud vypjen, je samostatný. Nmcm a Románm náš slon je elefantem.^] Slované zcela o své újm si tvora jménem oznaili, tudíž jej i zcela o své újm poznali. Kdy a jak se to stalo? i snad už díve, nežli se Slované vbec se západními sousedy svými poznali? Jaké mlhoviny, jaké zástry! A ješt záhadnjší íslo pirodnického názvosloví! Divoký africký k, žebrovit žíhané srsti, všemi vzdlanými jazyky souhlasn zvaná zebra! Pojmov, i zvukové jen slovanštinou výsvtný píznak: zebra = žebra! (Žebrovit žíhaná srst!) i snad moeplavní Portugalci, Španlé, Francouzi, Angliané, Nmci a Holan- *) V nesmyslném celkem slov elefant tají se pvodní tvar: velbloud. Složka ele vele, jako v f/enthier, vlastn = jelen. Fant, vant, vont =: bond = bqd, blud r= zjev íbljusti, nabludaf?= rusky: vidt, nazírat, pozorovat) = blud, vid i klam. Tedy vlastn velblud velký tvor, velezvr, af už slon anebo jiné velké zvíe Prvotný lovk nepihlížel ješt blíže ke tvarm a podobám, nerozezn-íval druhy. Vidl jen živé tvory kolem sebe. Jiné -na zemi, jiné ve vzduchu a vcdš. Všecko mu byl jen živoich, lovk = evuljak (v jihoslovaninl, tvor, který úvá, uje, cítí. Také žížala, dnes neíni^šího rodu živoich, znamenala pvodn živoucího tvora vbec. Ješt Lobkovic-Hassenštýnský píše, že shlédl»hady, žáby a jiné žialy«.. Také mravenec (mrav, murav, muravý) byl pvodn jen tvor, citery se má k svtu, živí se, mrví, žije. Mrav, nrav, narav rz život, píroda! Co je naravno (jihosl.), je pirozeno. Odtud i ponrava = patvor, potvora. Teprve pozdji dostal mrav, st. nrav, dnešní svj význam jistého zpsobu života.

12 dané teprv od suchoputných Slovan byli by dostávali první zprávu a s ní i vnjší dojem i malebnou pedstavu afrického kon? Anebo africká gazella! Není-li vlastn nejbližší píbuzná starého slovanského kozla? Záhada na záhadu! Neselhává jí-li tu všecky vaše domnlé»vdomosti«o stáí jazyk, o vzdlanostních pomrech národ? Do jakých nicot propadá se vaše ubohá námitka, jakým že právem u staroeského skladatele básn smla se vyskytnouti také njaká pedstava lva! Jazyk, bytost mnohotajná! Znáš slovo, denn ho užíváš, pipadá ti tak všední, skoro prázdné! A znenadání, njakým obratem, všední slovo objeví se ozáeno svtlem netušeného dosahu, Kdysi za mladých let bylo ješt v nmecké' spolenosti! e se náhle smekla stranou od pedmtu. Váhav jste pronesli domnnku, slovo»grenze«že bezpochyby asi není nmeckého pvodu. Pro a jak? Neumli jste povdt. Pipadalo vám tak. Je sice nmecké slovo, ale tuze nápadn blízké slovanskému»granice«. Naproti, rozumí se, byl ohe na steše. Prý, jaká bláhovost! Hranice! Takový pedležitý pojem spoleenského života! Nmci, nejpednjší mezi národy na pochodu za vzdlaností! Svoje slova a výrazy tvoil si pec Nmec vždy z vlastní idejné poteby, z vlastní jazykové hmoty! To mjte na pamti! Nikdy nestálo nmectví v takovém pomru ke Slovanm, aby bylo nuceno bývalo od nich se nco dlužit pro denní potebu. Naopak! Pomr býval vždy spíše obrácený. Tolik je známo a jisto. Nedovedli jste odporovat, Samy vaše vdomosti shodovaly se s uvedeným tu názorem. Slova»Grenze«užívá se po celém Nmecku. Platí jak v úedním tak i v lidovém jazyce, platí po všem písemnictvu. Dá-li se myslet, aby nmecká vzdlanost, tak všestranná a dkladná, pro všední svou obživu byla kdy konala pjky u své»mladší a chudší«sousedky slovanské? Známo pece, jak ta byla zaostalá a ^

13 ,, málo dosud vyvinutá! Svoji potyku v otázce slovozpytného rázu jste tehdy v oích všech úastník nadobro prohráli. Po ase, arci, mimodk se vám zas vybavila na mysli.. vzpomínka dávného sporu. Jednou v nmecké listin XV. století napadlo vám místo: Und uff das haben sich alle Manschafft, Ritter und mit ihrem Hauptmanne... zu Felde an der Knechte. grenitz zu sein...^) V patnáctém století po nmeku zní slovo ješt grenitz. Tedy už rozhodn bližší slovanskému tvaru, nežli dnešní grenze. Ne-li? Nevolány, nehledány pak a v jiných listinách a dokladech se vvskytly dokonce tvarv ješt bližší: gramtz, granitzen a pod. Nebylo už pochyby. Nmina užívala kdysi a to v plném znní slovanského výrazu pranice. Proudním asu teprve oblázek slova oten, omlet a zakulacen na dnešní svoji podobu: gránze = grenze. Pvod a jádro jsou najisto slovanské. A ukázalo se asem, že slovo grenze není dokonce samo. Je takových pojm a slov, vydlužených a pijatých, spoleenském pojm bžných v život nmeckého národa, i státním, ze slovanské zásoby, nejen více, ale je jích dokonce i celé množství. Hle, hned symbol panovnické moci a slávy ve stát, koruna! Odkud má nmecký iazvk svoji krone? První myšlenka, rozumí se, je na snad. Románský pvod! Francouzskv la couronne, vlašsky corona a ovšem i latinsky. Nmecké císaství pišlo z íma a odtud i nmecká koruna. Však vci nejsou tak prosté a zejmé, jakými se nkdy zdají. Césarové starého íma sice vnili své skrán vítzným laurem, nekladli však žádné koruny na své hlavy. Kde se tedy vzala nmecká krone? Djepis nic o tom nepraví. Za to jazyk! Pvodn koruna nebyla ani symbolem ani ozdobou, nýbrž prost ochranou hlavy. Korona, chorona. chrana. Dáf tvej hlav písporek milosti a oslavnú korunu zachrání t! eské zlomky glagolské. ') Palacký, Urkundliche Beitrage,

14 My echové chráníme, zachrauj em, ochranu jem, Rusové choroni, pochoroují. Podobn i Jihoslované praví o svém nebožtíku»bio je zahra jen«(pohben). Také my echové jsme kdysi své mrtvé chránili = pochovávali. Dosud dáváme zvonit hrana (chrana), rusky pochorony. Rodokmen slova chránit je tak rozvtven po vší slovanin! Lebka chrání mozek, je mu chranou, sehranou, skráni. Slovo pešlo v tom smysle i do jiných jazyk, bez vlastní vývojové zde souvislosti: crane = lebka, cranologie etc. Pevné kryty, jež sob stavl lovk pro svoji bezpenost i své pohodlí, zval rovnž chranami, schránami, schránkami, chránisky, Umínili jsme sob doma njakou schránku aneb barák na svj vlastní sousedský náklad vystavti,.. zaznamenává do svých Pamtí ješt vlastenec z konce 18. vku,^) Polákm horská chata dodnes slov schroniskem. A nejen vlastní tlo a osobu, i jiné vci bylo teba chránit. Stravu na cestu obaloval si poutník ochrannou látkou, pehazuje tak pes ramena svj chranec, ranec (Ranzen!) Tak opatená strava zvána vbec chranou, ochranou života. U Jihoslovan posud hrana = strava. Nádobí, šatstvo i náiní rzná ukládána po domácnosti ve schránách rozmanitých tvar (skrá, skí, escrigna, écrin, Schrein etc). Ba i své lžko, do nhož se na noc ukládal, jmenoval hospodá pvodn svou sehraní: Neb na paláci naby pokojová schrána, ale tu iim všem by postel ustlána, tu král na jednej stran ležéše královu tej schrán s v... Tristran a Isolda. Slavnostnjší budovy bohoslužebné znenáhla z obecných chra se ustálily na vznešenjším názvu chrámy, jako z prostého domu vyvelebil se asem honosnjší dóm. Za to nepevné stánky koovných obchodník vešlo asem v obyej pezývat krámy. Marn nmecký mluvozpyt snaží se 10 ') Pamti Fr. J. Vaváka (1770 1«1'6).

15 z nminy vyložit domnle pvodní nmecký název krámer! Budky a kletky stavné pro domácí drbež a jiné ptactvo sluly chrámce Kdo vyvodí pesn, kterak ke svému nmeckému jménu (iframeíz-vogel) dostala se peletavá kvíala? Slovanské obyvatelstvo z okolí asi tou chutnou ptainou opatovalo panské kuchyn nmeckých strážných hrad a mst, když podzim nadešel. A ím dál, pojem»chrany«se rozrstá a odosobuje, Sám prostor urit vymezený obklopen i chránn (vyhrann) je svými hranami. Tvrdší pedmt na dotek svým povrchem zstavuje dojem hranatosti (granát!). Rzného smyslu okresy a okrsky oddleny jsou svými hranicemi (chránie, granice). Staré hranice zemské, táhnoucí vtšinou lesem, bylo teba oznaovat zásekami. Název asem s myšlené áry se pesmykl na složené podél ní devo (hranice díví!), Rozplemu pojm a názv nevidt konce! M'sto, jež nebylo dovoleno pestoupit, oznaováno pevnými pekážkami ze deva i jiné hmctv. Vznikaly nové schránky == šraky (Schranken!), Stejn zvána i ohrada (rozhrada) pro rytíské kolby a turnaje. S nkým»do šrak vejít«(in die Schranken eintreten) dodnes Nmcm znamená, pustit se v zápas co možná rytíský,^)... a on v své ruce zlatu korúhev drzieše, pod nížto vesele do šrankóv pudieše... Štilfríd. M Jako zapomenut pvod slova»šrak«, tak poetové st^edormeckých rytíských básní nevdli si rady ani s odbornickým tehdy patrn názvem»rozgrad«. Pebásnili ho dle svého rozumu na Roscngcrten, jako naši proston-yrlníci starovké»sfingy«si po svém upravili na makavjší»svinky«a pod. Odtud neiapná skládaka rytíského eposu stedovkého (Rosengartenl, kde hrdinové dle pání jemnocitiié knny, odbývají své kolby uprosted ržového sadu. A jiný pežitek! Slovanský živel sáhal kdysi z Benátská pes Tyroly k Rýnu. Obyvatelé údolí dnešního Bolzana ve strmých srazech horstva na severu vidli jistou hranici. Nazývali ji rozgradem. Pozdjší 'iimeií osadníci pevzali iméno a pnzpsobili slovo svým zpsobem.. Skalnatá temena rozeklaných velehor na severu msta zovou podnes Rosengarten. Nevdí ovšem pro. Vymyslili také njakou pohádku o»ržovém sadš«v holých skalách, aby si název vysvtlili.

16 Tak rody a odstíny pedstav znenáhla vytváejí a ustalují své odstínv názv. Tak úplná pokrývka hlavy dala chranu, choronu (koronu), za to jen lehce ovinutá hlava kvítím, lupením neb jinou látkou vykazovala vijenec ^= vnec = chranec (kranz!) Tak v tlese jazyka pevn zachyceny a otištny jsou dávné dje a vztahy rozvíjející se vzdlanosti. Jak nevdomky jsou tu psané Djiny lidstva! Co vdí ony o tom, jak polovice základních pojm a pedstav vzdlanostních pešla do nmeckého ducha a jazvka ze zdroje slovanského! A pece skutek je bezpen a nesporn otištn ve hmot jazvka, jako obraz geologického dje neklamn ie zjištn svdectvím zkamenlin. Jako zejm slovanského pvodu i sou slova i tudíž pojmy grenze a krone, kranz i ranzen, schrein i schranke, tak i nemén dokladn je lanze stará klánice.^) pflanze plánice (planý, plá, plíti), schanze ždánice, ganz = konec (konati), glanz = glanec (glinuti, glinec) a p. Pijali Nmci od Slovan pojmy panovnicí moci") a nádhery kol knížecího stolce (stolz!) i znak právní moci pee (petschaft) i ped- ^] >>... vezmúc staré Cechy, ježto zatknúce klanici za škorni, netoliko o boží pi, ale i o svú bili sú se.,.«jan Žižka v list Domažliokým v záí ) Velmi rozšíen a v uenýrh spisech se zálibou uvádn je výklad eského slova král z nmeckého prý Korl. echové dostali orý takový strach z Velikého Slovanobiice, že si jeho jméno Karl vnukli za nízsv vrchního pána vbec a vyvodili odtud svj poiem i slovo král. Je to výklad ze vnuknutého ním novjší dobou názoru, že všecko svtlo picházelo Slovanstvu vidy z Nmec. Slovo je nejen eské, ale všeslovanské frusky korl, nolsky król fkráll, jihoslovansky král), je praslovo z doby jednoty. Vzniklo z poteb životných a užíváno od dob pravkých, kdv po Karhi Velikém nebylo ješt zdání. Kdo v rodu i kmeni ml vrchní rvor. kdo rozhodoval pe a ml právo trestat, kárat, byl káral = hrál. Také Karel Veliký byl pvndn jen kóralem, t. j. náelníkem. Teprve moí svtovládné íše stal se velikým Carolem, Starovká latina nezná itiéna Carolus, jako nezná korunu co symbol moci. Osobní sláva nositele hodnosti uinila teprve název hodnosii osobním jménem. Ne naopak. Také staré panovnické jméno Oíto, Ottoni, není v pvod než název a pojem oty, o+ce fot, ota, otíkl. A iméno Otokar není než pvodn zkr-^ený název hodnosti: ota-kóral. Podobn jiná starší, kronikáským sluchem i pérem zkomolená jména, jako Odoaker, Odilo, Attila a j. 12

17 stavu honosného píbytku, paláce (pfalz), budovy z palic a ožehaných beven proti nuzným chatám z hlíny a proutí, tak í pedstava a název dvora (hov = chov), domácnosti knížecí se vším píslušenstvem obadnosti, osob jemnjších mrav, dvoan a zdvoilosti (Hofleute, Hóflichkeit) i pedstavou píživné eládky, která v ochran dvora si vede svj povalený život (tioi-schranzen ^= žranice!),., A jako ty a podobné ukázky z oboru státního a vrcholn spoleenského života, tak i množství jiných z obor nejrznjších vede neklamn k poznatku: dnešní t, zv, n- meckozápadnické vzdlanosti, která vystídala v djinách starou latinsko-eckou, nezbytn pedcházela jiná starší vzdlanost, která panovala Evrop za doby historicky neznámé, A to byla slovanská vzdlanost. Bylo tak, protože dle dokument jazyka, zjevných a neklamných, nemohlo být jinak. Zásluhou nevdomé nmecké vdy naše pedstavy o vzájemném pomru obou jazyk, nminy a slovaniny, jsou docela zvráceny. Ryze slovanské výrazy, jež nmina bhem as sob osvojila, platí dnes i nám za pímé a zákonité nmecké vlastnictví. Není vzdlaného našince, který by se nechtl dušovat vdectvem, že naše špika je p- vodní nmecká Spitze. Tak jist a nepochybn nmecká, jako jsou nmecká slova spielen, Spiel, Stck, Stock, Spuck a pod. A zatím? Ani spitz ani spiel nemá v nmin koene. Špice není než licho vyslovené spíce, vlastn vzpíe, co se vzpíilo, co píchá, bodá. Náslovné sp, st rádi si tak zpohodlujeme na šp, št. Místo špalek íkáme špalek, místo vztekat štkat. íkalo se kdysi spile, zalo se vyslovovat špíle, pešlo do nminy a platí už dnes za kovanou nminu. A pece je vznik a základ slova i pojmu tak jasný! Pílit, pilet = spchat, usilovat, tkat. Píle, pilnost, pilný! Pil, pel, pyl = co letí, se vznáší, prach, stela (pilum, pfeil!). Kde tu jaký nmecký koen? Za stará v Cechách piln se spílelo: 13

18 anebo Druhý, jenž bohem pospilé ano jemu tiem nic nepilé.. anebo jeho svatými, bóh ot spile takým, v mi Desatero káz. bož. Co je svatý Prokop upomínáše. Nmcm s vždy spile (žert) zdáše... Leg. o Bv. Prok, Na to Nmci nic netbachu na spili to obrátichu,.. Tamže, Spile = Žert, hra.kratochvíle. Spileti = jisté úsili soustedit, jistou píli, lehkou silu; na jistý úel spolu obrátit. Odtud i spilka (spilka), prostor, nádoba, kde tekutina splývajíc se shromažuje. Ze spílet, stékat = spilj, jako ze slíjet, slévat = sluj. Spile z pílit, jako slib z líbit, smil z milovat a pod. U nás spilet a spile vymizelo, zachovalo se však v nmin a vrátilo se odtud k nám už jako svatosvat nmecké špil, akoli je tam jen cizorodý štp, bez vlastního píbuzenstva. Nejsou podobné toulky a návraty zabloudilých slov zakuklenc z oblasti do oblasti nijakou zvláštností. Náš špendlík, vyklovavší se z nmecké špenádle, vzniklé pvodn ze starého slovanského spinadla, je tu vzorkovou ukázkou. Jenom otázka asu a zpsobu, jak co pišlo, zstává zastena neproniklou mlhou. Kdy a kterak ze slovanského spínali, spinadlo ustáleny románské tvary spinula, épineux, épine = pichlavina, bodlo, osten, jehla? Spínalo ze spinadlo, jako selo ze sedlo, kupalo z kupadlo, motovilo z motovidlo! Pochod zeteln vyložen. Dj sám dávno zahlazen, zapomenut. Ba ani ne rozeznáván. Zbývá leda, srovnávat zjevy, dohadovat se souvisu. Nápadná je zkušenost získaná z jiného oboru starožitnictva. Starovké hroby, mohyly a žárovišt! Pedmty zde nalezené, zbran a ozdoby, cetky a drobnstky z kovu, kamene neb jiné látky, na místech od sebe nejvzdálenjších vykazují pece tak shodné tvary, namnoze docela totožné! Na severu a jihu, na západ i východ, pes hory, zem i moe daleko rozptýleno a pec jako by z téže spolené dílny 14

19 byly vyšly! A ješt nápadnjší vc! I názvy toho pedvkého zboží, a rznojazyné, ukazují k jednotnému kdysi zvuku a spolenému pvodu. Tu jsou z drahého i prostého kcvu spinadla (Spenadel, spinula, épin), jehlice (igla, igel) a sponky (Spangen), kružidla (krugl), obrouky (ob-ruku), inky (reka = ruka, ozdoba na ruku), stonky (Stangen), hivny (náhrdelníky, griva = hrdlo, rivy, riviery!) náušky, ety (kétten, ozdoby šíje), okovy (kufen), kamy (gemmen), prsteny z kovu a jantaru (prsten =: peršten = bernstein!), hrany (gran, granát) a pod. Pod Tatrami na Slovensku nacházejí se prastaré doly (Báská Bystice, Kremnice, množství Rudných a p.) na železo a md, na zlato, stíbro i olovo. Dolováno zde už za dob ped Kristem a zprávy starých (Ptolomeus a j.) o bohatých dolech na horním Dunaji sem ukazují,^) Kde kovy dobývány, bývaly i zpracovány. Starovké zprávy uvádjí za obyvatele konin dnešního Slovenska»národy«Cottin a Quad (kutaný, kotnovy, kovády, kováe), názvy, oznaující lid podle druhu práce, kterou se baví. Podnes rozeznávají na Slovensku drotary, olejkáry, pltary, šafraniky podle zboží, jakým se drobní obchodníci zabývají. Kutáni, Kovadi byli asi obyvatelé kovodlných okres podtatranských. Vedle dol a tavíren byly jist výrobny kovových pedmt. Dodávky hotového zboží odtud jako z prmyslového ústedí ubíraly se na všecky strany do konin nejvzdálenjších, Z poteby života i práce v ln vk rodí se zvyky a obyeje lidu. Kterak vysvtlit, že milí naši dráteníkové z chudé trenanské stolice známi jsou po všem vzdlaném svt? Pronikli do nejvzdálenjších konin naší pevniny a vedou svj obchod se všemi evropskými národy a pstují všecky jazyky. Mají své obchodní vdomosti a praktiky, své rodinné i kmenové zákony a mravy s tím potuln obchodním životem související, své staré tradice a *) Viz pozoruhodné zprávy Pavla Kižka a jiných o slovenském baníctvu«ve Slov. Pohladech r. 1&90 19C0. Slovenská vda v otázach starovkých vede si vbec mnohem samostatnji, než naše eská, \ždy tak úzkostn se ohlížející po výhodném souhlase ního spoleenství neb mocné blahovle. Í5

20 s nimi ustálené už názory a zvyklosti. To nejsou cesty života vyšlapané teprve od verejška! Obchodníkm s drátnými košíky a pastmi na myši nebyl by se dojista tak ochotn a do široka otevíral svt. Vše ukazuje na dávný starý pvod a slavnjší poátky. Dnes, pravda, naši obchodníci z Trenína ve Švýcarech, ve Francii, v Holandsku, v Rusku i v Americe neprovozují svoji živnost jen drátováním hrnc, zavedli si obchod namnoze se zbožím výnosnjším. Nemén však je jisto, že drotaství nebylo první a pvodnou živností, která obyvatele chudého horského chotáru obrátila na svtové obchodníky,^) Tak prbojnou, dobývací sílu mohlo svého asu prokázat jen zboží mnohem vzácnjší a lákavjší. Což brání usuzovat, že dnešní drotaství není bezpochyby než zbytek, než padková forma živnosti, kdysi mohutn rozkvetlé, o jejímž vrcholícím stavu není dnes už pravého pontí. Leda tiché sledy jeho a památky nacházíme ve skíních dnešních musejí, veejných i soukromých sbírek starožitných. Podle názoru nmecké vdy a vší úední uenecké spolenosti byli prý hotovitely všelikých kovových památek ze starých hrob a popelnic njací Keltové. Slované prý teprv v šestém století zaujali svá dnešní sídla a to jako holí divoši, Keltové pak docela zmizeli beze stopy. Názvosloví života státního, dvorského, rytíského, vojenského, námoského a vbec života vyšších obor vzdlanosti u národ západních je však plno ryze slovanských jazykových prvk a koen. Jak to pišlo? Kdy se odehrál ten podivuhodný, neodklidný a nesmázný vplyv? Po Karlu Velikém zaal už slovanský Východ sám podléhat vplyvu erstvé, tehdy klíící nmecké vzdlanosti. Co však bylo ped tím? Dodávali snad»keltové«pro mladou nmeckou domácnost potebné do zaátku slovanské výrazy? ím to, že Francouzm slovo trínquer (trenké!) znamená pozvednout u stolu íši a nkomu pipít? Jakýs slavnostní zpsob uhlazeného spoleenského mravu. Nmci *) Viz episodu z nm. kroniky o knžn Alžbt (pozdji svaté), dcei uherského krále, choti nm. lantkrabte na hrad Wartburku v Durynsku, s potulným obchodníkem z Uher: Pabérk ada druhá, str

21 praví trinken všemu pití vbec. Vysvtlen je dj spoleenlíkého cbyeje narážet plným pohárem významn o pohár svého protjšku! teprv onomatopotickým slovanským výrazem drnkat. Staí Slované drnkali patrn íšemi za slavnostní chvíle na poest host. Od nich teprv nauili se Nmci slušn z nádob, sklenic a pohár piti (ped tím ze dlan i stepu bylo lze leda schliirfen nebo saúfen!], emu dnes zpsobn íkají trinken. Také Francouzi hostm zpsobn na zdraví za-trénkají (drnkají). Naši brati podtatranští, kteí nám po horských dolech a stráních dcsud v plné istot zachovali tak mnohý dokument starovké pvodní vzdlanosti, dodnes pípitkm jinak nepraví, než šírngnút, štrngat! Mrav, pipíjet íšemi ve spolenosti znám je ostatn už Homérovi. Dj vštípeného slova a pojmu z oblasti evropského jazyka do druhé mohl se udát ne pozdji, než nkdy za doby oznaované dnešní úední v- dou prý* za keltickou. Uili tedy Keltové nmecké a francouzské vrstvy spoleenské slovm a mravm slovanským? Positivisté tolik si zakládají na své formuli: poznáváme, o em nás pesvdila zkušenost smysl! Ubohé smysly! Kéž by jen tolik nepodléhaly všelikým peludm! R, 1879 vydal V, A, Šembera svj obrnný spis proti pravosti Libušina Soudu, Jak došel vlastenecký badatel svého»kacíského«názoru? Sám o tom vykládá: Kdo sob osvojil dokonalou znalost isté eštiny, tomu protiví se v L, S, každé neeské slovo a jeho ucho uráži každá neeská konstrukce a fráze: ot, pášu, ruby strojá, po zákonu, ideže, mútit vodu, ustavit nález atd. má v sob mítko neomylné, že taková báse eská nemže být pravá,,, Vynikající muž a zasloužilý národní pracovník, nevda jak, stal se híkou lichých dojm a pedstav! Pedevším, sama sebe pokládá za» dokonalého znalce «jazyka! Své vdomosti má za všeobsáhlé, svj jazykový cit prohlašuje za»neomylné mítko*! Jaké peludy! Na svoji 2 17

22 dobu byl Šembera dojísta vzácným znalcem píslušných látek. A pece jen, jak nedostatené bylo jeho domnle tak»dokonalé«znalectví! Považoval za»neeská«slova a konstrukce, které dnes už pevné a nepochybn známe jako pravé a hojn doložené staroeské obraty. Vil, že»ot, pášu, ruby strojá, mútit vodu«a pod, jsou slova a tvary vymyšlené smlými padlately, A zatím? Mútit se i nemútit? Na každé tém stránce staroeských skladeb»mútí se«njaký živel, a venku v pírod nebo uvnit v mysli lidské, Aj, tu krev s v mnichovi zamúti. Živ. sv. J. Ev, Nebo mnozí Sasicové a Nmci jiní vtrhujíce do zem, echy tak hrozn smútichu... Pulkava... Vida to patron s múti, slyše, že nechce vyvnuti od smrti, k niejž s byl blíže,.. Alexandreid. ale ten ješer... svým smrdutým duchem všie povtie zamútieše... Leg. o sv. Jií. Ovšem trvalo celé století, nežli doklady byly sneseny, srovnány, nežli umožnn byl pehled, jaký nám šastlivekm už dost pohodln naskytuje se dnes. Nemohli to všecko znát už naši milí starovlastenci a tak bezdky podléhali (nkteí) peludu svých»vdomostí«, v nž plnou víru skládali. Pelud vdectví, vzniklý z holé nevdomosti, A, ovsem, z domýšlivosti tak lidské! Je život už tak plný protiv a rozpor! Našli se horlivci, kterým Libušin Soud už proto byl podezelým, že obsahoval známá slova:»nechvalno nám v Némcech iska pravdu!«pravda ve smyslu právo? rozhorlovali se uen. To t zjevný rusism,' volali, V echách slova»pravda«nikdy v tom smyslu nebylo užíváno!.,, Ubohá uenost!^) O doklady opaného stavu vcí dnes žádná nouze. Jak na Rusi tak stejn i v echách slulo právo kdysi obecn pravdou. *) První, jak známo, pronesl tu lichou námitku sám Dobrovský. Bližší viz: i Vnuky pedsíav.«pabrky ada tetí. 18

23 Léto Božie 1268 král Otakar kázal jest všecky váhy a miery obnoviti, aby s každému pravda dala... Pulkava. A nejen jazykomilci a tvarozpytci podléhali peludm své nevdomé obraznosti! Nemén i horlivci a zá Jemnici odlehlejších cború domnívali se nacházet pozoruhodné, ba kiklavé neshody a nesrovnalosti. Milovník hudby pichvátal se strašným odhalem svého neúprosného mranopozoru, V hrdinské básni R, K. mluví se o zvuku» lesních rohóv«. Jaké nedopatení! Ve století dvanáctém neb tináctém»lesní rohy«nebyly vbec ješté ani známy!,,, Technika výroby a prmyslu všeho druhu arci stále se vyvíjí a pemuje. Hudební nástroje hotovené do nedávná továrnami bratí ervených v Králové Hradci nebo v Kyjev nebyly svými dnešními tvary a vlastnostmi ve století dvanáctém neb tináctém bezpochyby ješt známy. Jisto však je, zvuky roh všelikých že ozývaly se po horách a dolinách, v polích i v lesích už od as nejstarších. Doklad z literatury stedo- i starovké je nazbyt. Zvukem roh boil už Jozue hradby Jericha. Lovecké výpravy s lo-.. veckými psy a loveckými troubami znázornny jsou už na deskách egyptských a assyrských. Zvuky trub a roh v poli a v lese nebyly, rozumí se, neslýchány ani ve starých echách. Prosted noci náhle vstachu, jakž trubai hlas poznachu. Nejeden tu komo hržal nejedny zubrové trúby v skalách své prostely hlasy.,. Zl. Alexandreidy. Tamže. V tom král s zástupem myslivcov a stádo psúov okolo sebe aje... a trubcom na trouby lovci a štkániera k oltái pišiel... Jan Mirotický (v zemi Mor.). Tak z lichých pedstav liché úsudky se rodí a klamných názor se dospívá,^) Okolnosti nalehnou a z holého ^) Zaslechli jste kdysi uštpanou filipiku proti»módni slabstce«, oišovat jazyk. Také slovo pochode prý je takový modernism. Za let tyicátých a šedesátých minulého vku panoval prý obyej, na poest oslavenc poádat veerní dostaveníka se sborovým zpvem a pochodovým prvodem. Jako všechen lepší zvyk a mrav, bylo prý to k nám z Nmec doneseno. Tam se tomu íkalo 19

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1-

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006 Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Slovo národního koordinátora Vážení pátelé, lenové Pohanské federace,

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více