Projekt CzechEkoSystem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt CzechEkoSystem"

Transkript

1 Projekt CzechEkoSystem Ing. Lucie Vrtišová Ing. Michaela Kočnerová Projektový manažer I Projektový manažer

2 Cíle projektu CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické podpory Kouče. Žadateli účast v projektu umožní získat: praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu praktické uplatnění podnikatelského plánu posílení marketingových a manažerských schopností překonání počátečních problémů při rozjezdu podnikání atraktivita podnikatelského záměru žadatele pro rizikový kapitál

3 Aktuální statistika projektu I. výzva Realizované projekty: 20 Koučink: Poradenství: Celkem čerpání: hod hod Kč bez DPH II. výzva Realizované projekty: 20 Koučink: Poradenství: Celkem čerpání: hod hod Kč bez DPH

4 Aktuální statistika projektu III. výzva Celkový počet podaných žádostí: 164 Počet vyřazených žádostí: 22 Počet projektů projednávaných Hodnotitelskými komisemi: 142 Počet projektů doporučených HK: 78 Koučink: Poradenství: Celkem čerpání: hod hod Kč bez DPH

5 Koučink krok za krokem Úhrada služeb kouče (měsíčně) Předkládání průběžných MZ a ŽoPl Naplnění rozvojového plánu Předložení ZMZ Výběr kouče Koučování Podpis Smlouvy o Poskytnutí podpory

6 Poradenství krok za krokem Zaslání zálohové platby na CI (20 %) Čerpání služeb poradenství Naplnění rozvojového plánu Schůzka se spol. Deloitte Zaslání objednávky na CI (nejpozději do ) Zaslání akceptačního protokolu Podpis Smlouvy o poskytnutí podpory

7 Monitorovací zpráva MZ průběžná závěrečná MZ se předkládají od podpisu smlouvy do ukončení projektu (nejpozději do ) Předložení MZ do 10 pracovních dnů od ukončení příslušného měsíce Ve výjimečných případech možné prodloužení lhůty pro předložení MZ (po domluvě s PM) MZ a její přílohy musí obsahovat povinnou publicitu projektu CES

8 1. Identifikace účastníka Číslo projektu Účastníka Číslo projektu CES CZ NACE produktu/služby Název Účastníka IČ Adresa sídla Adresa provozovny Kontaktní osoba Kontaktní Předpokládaná doba realizace projektu Číslo projektu je registrační číslo projektu přidělené účastníkovi agenturou CI. Registrační číslo projektu Vám sdělí projektový manažer CzechEkoSystemu. Jedná se o zkratku CES a číslo např. CES RIPI/ZCI/001 CZ NACE produktu musí být v souladu se Žádostí o poskytnutí podpory. Nezaměňovat s CZ NACE společnosti Název společnosti dle obchodního rejstříku popř. jméno a příjmení v případě FO nebo OSVČ. Identifikační číslo účastníka příjemce dotace. Adresa sídla společnosti nebo místa podnikání OSVČ uvedeného v obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku, popř. trvalé bydliště FO. Změna sídla společnosti podléhá oznamovací povinnosti ze strany účastníka. Adresa provozovny - místa realizace projektu. Ve tvaru ulice, číslo popisné nebo evidenční, PSČ, název města (obce), dle žádosti o poskytnutí podpory. Změna provozovny společnosti podléhá oznamovací povinnosti ze strany účastníka. Jméno a příjmení osoby provádějící administraci projektu CzechEkoSystem. Kontaktní osoba může být žadatel sám nebo jím určená osoba. Změna kontaktní osoby podléhá oznamovací povinnosti ze strany účastníka. Změna kontaktního u podléhá oznamovací povinnosti ze strany účastníka. Předpokládané časové období realizace rozvojového plánu, a to od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory, nejpozději však do

9 2. Aktuální sledované období Aktuální sledované období Název měsíce a rok např. červen 2014

10 Nastavení a sledování milníků 3. Nastavení a sledování milníků Př. Nastavené cíle: Cíl 1: Do Mít rozdělenou společnost na jednotlivé produktové týmy. Milník 1: Určení týmových vedoucích: SPLNĚNO Milník 2: Příprava na manžerskou pozici koučink: PROBÍHÁ Cíl 2: Do Plynulý přechod. Milník 1:.. Milník 2:.. Sledování cílů: Cíl 1: zhodnocení průběhu naplňování cíle a jednotlivých milníků. Cíl 2: zhodnocení průběhu naplňování cíle a jednotlivých milníků. Zájem rizikového kapitálu (např. Business angels): Vstup rizikového kapitálu: Procento prodané ekvity Příjemce podpory (účastníka) Obrat (Kč) Hospodářský výsledek před zdaněním ve sledovaném období Počet zaměstnanců ANO/NE, kontakt na investora ANO/NE, výše získaného rizikového kapitálu, jméno investora, kontakt % prodané ekvity Obrat uveďte za sledované období (měsíc) popř. za poslední ukončený kvartál roku (např ,- Kč/p.a. nebo I.Q 2014 apod.) HV uveďte za sledované období (měsíc) popř. za poslední ukončený kvartál roku (např ,- Kč/p.a., nebo I.Q 2014 apod.) Celková počet zaměstnanců (vč. DPČ a DPP)/počet žen z celkového počtu zaměstnanců.

11 4. Reporting o poskytnutých službách koučování Jméno a příjmení, titul kouče Datum a počet hodin koučování Doplňte. Zde vypište počet hodin koučování k jednotlivým dnům koučování ve sledovaném období. Zbývající počet hodin koučinku dle Rozvojového plánu Počet nevyčerpaných hodin koučinku Místo koučování Místo, město/obec popř. forma setkání (skype) Podrobně popište, co přesně bylo náplní koučování a jaký to pro Vás mělo přínos.

12 5. Reporting o poskytnutých službách poradce Čerpané poradenství musí být v souladu se schválenou objednávkou. Uveďte jméno poradce Datum a počet hodin uskutečněného poradenství Doplňte. Zde vypište jednotlivé dny a počet hodin realizovaného poradenství. Obor čerpaného poradenství Zbývající počet hodin poradenství dle Rozvojového plánu Finance, právo, marketing, management, HR, PR Počet nevyčerpaných hodin poradenství (celkový počet hodin poradenství dle rozvojového plánu mínus celkový součet doposud čerpaných hodin) Popište, co přesně bylo náplní poradenství a jaký to pro Vás mělo přínos.

13 6. Závazné ukazatele výdaje Využité dotace v tomto období Využití koučování v tomto období Využití poradenství v tomto období Uveďte celkovou čerpanou částku dotace za sledované období za služby kouče a poradenství. Uveďte čerpanou částku dotace za sledované období za služby kouče. Uveďte čerpanou částku dotace za sledované období za poradenství. Využité dotace v předchozích období Využití koučování v předchozích období Využití poradenství v předchozích období Uveďte celkovou čerpanou částku dotace za předchozí období vyjma tohoto období za služby kouče a poradenství. Uveďte celkovou čerpanou částku dotace za předchozí období vyjma tohoto období za služby kouče., Uveďte celkovou čerpanou částku dotace za předchozí období vyjma tohoto období za poradenství. Maximální výše podpory Smlouvy Maximální výše podpory koučování Maximální výše podpory poradenství dle na na Uveďte celkovou částku dotace uvedenou ve Smlouvě o poskytnutí podpory. Uveďte částku dotace vyčleněnou na služby kouče dle Rozvojového plánu. Uveďte částku dotace vyčleněnou na poradenství dle Rozvojového plánu.

14 7. Plán čerpání dotace Rozpočtová položka dle Rozvojového plánu (koučink x poradenství, popř. obor poradenství) Uveďte, kterou položku nebo položky budete čerpat. U poradenství specifikujte obor. Počet hodin Komentář Plánované využití počtu hodin koučinku a poradenství. Zde můžete uvést další specifikaci či jiné sdělení.

15 Žádost o platbu Žádost o platbu slouží k proplacení vynaložených prostředků za služby kouče. Předložení ŽoPl do 10 pracovních dnů od ukončení příslušného měsíce, pokud v daném měsíci proběhlo čerpání koučinku. ŽoPl může být podána (podepsána) až po uhrazení faktury kouče.

16 Identifikace projektu Číslo projektu Účastníka Číslo projektu je registrační číslo projektu přidělené účastníkovi agenturou CI. Registrační číslo projektu Vám sdělí projektový manažer CzechEkoSystemu. Jedná se o zkratku CES a číslo např. CES 24. Číslo projektu CES CZ NACE produktu/služby Název Účastníka IČ Adresa sídla 6.1 RIPI/ZCI/001 Číselné označení produktu/služby dle statistické klasifikace, uvedené v žádosti o poskytnutí podpory v bodě 2.1. Název společnosti dle obchodního rejstříku popř. jméno a příjmení v případě FO nebo OSVČ. Identifikační číslo účastníka příjemce dotace. Adresa sídla společnosti nebo místa podnikání OSVČ uvedeného v obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku, popř. trvalé bydliště FO. Ve tvaru: ulice, číslo popisné nebo evidenční, PSČ, název města (obce) Adresa provozovny Adresa provozovny - místa realizace projektu. Ve tvaru ulice, číslo popisné nebo evidenční, PSČ, název města (obce), dle žádosti o poskytnutí podpory. Kontaktní osoba Kontaktní Jméno a příjmení osoby provádějící administraci projektu CzechEkoSystem. Kontaktní osoba může být žadatel sám nebo jím určená osoba. Aktivní ovou adresu účastníka.

17 Monitorovací období a bankovní spojení Náklady na období: Název měsíce a rok dle monitorovací zprávy př. červen 2014 Verze podané ŽoPl: Pořadí podané žádosti o platbu (př. 1, 2, 3) po výzvě k doplnění či opravě nesrovnalostí. Banka: Číslo bankovního účtu: Název bankovního ústavu např. Komerční banka, a.s., Fio bank, a.s. Doplňte. Číslo účtu musí být shodné s účtem, ze kterého byla uhrazena faktura kouče.

18 Termíny realizace a rozpis financování Datum zahájení projektu první den způsobilosti výdajů dle Smlouvy o spolupráci Datum podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. Datum koučování Uveďte všechny termíny (dny) koučování ve sledovaném období. Termíny uvedené v ŽoPl musí být v souladu s MZ a ostatními přílohami. Způsobilým výdajem je částka bez DPH. Požadovaná dotace z veřejných prostředků na služby - koučink Ve Smlouvě o poskytnutí podpory Celková částka dotace poskytnuté na koučink. Požadováno za období Částka za vyčerpané hodiny koučinku ve sledovaném období.

19 Přílohy ŽoPl Akceptační protokol - služeb kouče/poradenství (originál) Výkaz práce kouče (originál) Smlouva o poskytnutí služeb uzavřená účastníkem s koučem popř. objednávka, nebo smlouva a aktuální objednávka. Smlouvu se přikládá pouze k první podané žádosti o platbu. (kopie) Faktura vystavená koučem (kopie) Doklad o uhrazení faktury (kopie PD, VD, výpisu z účtu) Zápisy z jednání vč. příloh (výstupy prezentace, poznámky, fotodokumentace apod.) - originál

20 Změny v projektu Případné změny projektu navrhuje účastník po předchozí konzultaci s PM/RK U změny podléhající schválení bude vydán Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Změna je platná od podpisu GŘ CI. Výčet nejčastějších změn: Změna právní formy účastníka. Změna statutárního zástupce. Změna sídla účastníka. Změna kontaktních údajů na straně účastníka. Změna Rozvojového plánu. Předčasné ukončení realizace projektu. Ukončení realizace projektu v případě nalezení investora. Změna kouče.

21 Zdroj informací

22 Kontaktní osoby

23 Co nás ještě čeká? Finanční fóra: Setkání účastníků a prezentace jejich podnikatelských záměrů před investory a veřejností. Plánovaný termín: období leden únor 2015 Závěrečná konference: Slavnostní ukončení projektu s předáním certifikátů úspěšným účastníkům projektu CES. Plánovaný termín: začátek června 2015

24 Děkujeme za pozornost.

25 Agentura pro podporu podnikání a investic Státní příspěvková organizace založena v roce 1992 Štěpánská Praha tel

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Vyplňování monitorovací zprávy OP VK monitorovací zprávy OP VK Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 9.února 2011

Více

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem 1. Základní údaje o žadateli 1.1. Údaje o společnosti 1 Název společnosti Právní forma IČ DIČ CZ NACE společnosti Datum založení firmy Kontaktní

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu Příloha č. 3 Popis projektu OBSAH Úvod...2 1. Použité pojmy...2 2. Cíle projektu...5 2.1. Předpokládané přínosy CzechEkoSystem...6 2.2. Soulad projektu v rámci OPPI...6 3. Popis projektu...6 4. Subjekty

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími Smluvními

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Praha - únor 2009 1 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Praha - únor 2009 1 Dokument je výhradním

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Praha - říjen 2010

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

3. výzva k účasti v projektu

3. výzva k účasti v projektu 3. výzva k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011-2014 (prodloužení termínu pro podávání přihlášek do 8. 5. 2012) Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více