Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ů é ň ž ú ď Š é ň Č é ý é ž é é ú é Č Š ž é Ú é ý ú ý é ý é é é ú é é é Š Č ý ž ý ž Ě é ů ý é Í Č é ú é ž ú é ň ŠČ Č é ý é ž é é é é Ď ň Šť Č é é Š Č Š é ú ň Č ň ň ý é é Š é é Š ž é Š é ž ý é ž é é ž ú ž ú é ň

2 é é ó Ó žó Ý é ů é É é é Í é é é Ů é é ý ó é é ť ť ť Ň Ó ň ň ň ý Č ý Ú é é ú Š Č Š Č ý ó ž ž Ř Š Š Š Č Š Š é Š Č Š ž ž ý ž Š Š

3 é Č Č ň Č é Č Š Č Š Š ň ň Č Č ň ž Č ň Č Č ý ň Č Č Č Ú é é ó Č ý ý é Č Č Š é Č ň Č Č ň é ň Š ó ý Š Č Č Č Š Š Č Š Š ž Š Č ý Í Č é ť ž ůč ť Č Ť é ň

4 ý é Í Ž ú ý Ú É Š Č é é ý ž Í Ž ů ý ý é é ý ú ž ď ť ž ž é ž Ů ý ů é Š ú ů é Á ť é é

5 Í ú ť ž é Á Á

6 ý Ř Ž ď ž Š Š ň

7 ú é ý ž ó ž ůč ť é ú é é Š

8 ž Ť é ú é é Š é é é ú é ň Ě ó É ú Š Íň Ů žž é ď ú ň ď ň

9 Podle oriovrc knihr, \sr:kéhoúadu Šiern[;tr\ po, legatrzace,_ vlastnorun podepsal(a) l1 Podle ovlo,,,:ci ]ojhť \{i:-l,kih0 po legaliza ce =,(r-4 /ď-a ::,, vlastnoruné po&psai(a) jméno/a, pjmenl datum a m1sio naro,unt 7l,y'1,/-?-Óadresa mlsta trvaléh,: c!l, u!,!rqa( datum a mjsto naro zlnl /,, adresa mlsta trva]éh!],_t-hfiil -! r!,j / Vp re rn bcr}: u dnr /"l,, ďp1,1 -, l*tdlžrcl povtdh Morrika Koulibv /*ůru',/*''1-o' l lt-?,r!-q?:/ o(ť-',,,,,,, iméno,1a niineni "l(! L,u*r*,,on,,,rrt41,,y'-/-6*{lÍ'!*Š('", uvr:éit l-,ll1:l R -zdre*misttmmo-ti*,,ntt+3 r reu mjsta tž (iól4 t va,l /j/2",t8t?( " ;ili,li;iii;úd,l;iduaiiieno'' bvlv itny osobn údaie, uvedcné " ieto orlt ou, i to Ve ternberku hžrr'-ď-1-1 (?1- drre ťr/,4p( Legalizaci provedla Ucr,tUaKoukhv 'odl knlht Ube( 0v Ov0{l oo i leoolizote 'ulostnorutn i# úgdu v DOmOiOllé u Štelnberko 22R,:!!!F-lt?:,?ž,ÍP,,:,]l:-*!*t 9rrn,{:,: odreso bydlit rrrimo nli;i;pi[ii,i iii:iii,mt elkérepubliky ''Ti"'ó úlemi (eské republiky Q:,,/-,?"/-t7-?er-<, druh o ; J7,0z, rurff;",,ffilť*" P,i ti J,? ť,?,{v*a *: i:i *-,,- ll,fiťun r t ii i n 8+ o,ie m i& sto repunir' l#;ly,,ň,,,,;;;;,'írl,t;;;i;;;b;iffi ffi ihlo dokhdu, no róklgd kterého byly riitny osobn údoje uveden j,::ilo],],:*,, t #i;í';t;n;;;7;';#';;t:;?ž,;,:áťr1!*t rméno/o, piimen"jolum 0 mrl0 nooren žodolele ]kn:,c-!/,,(iz,:+f=!!"4 bu-/b* #i,l,,,,,;ffi il F,,trii,i!l1i::::::-* pocep:ol, u,ii;il iriili i;;i;fi; ;;iiil,d,;; /Ř,,,,, y D oroo v u te r n n,, ro *,,,!,,7,,,,-,,9!, :,I I3,tffi +\ a,*% oilc rv ovrc Lťhy Olccnho rrlu Lržirc,ror6,i"o,Pf*:/)-, M Po{lc ovovec lorihy Obecniho rizdrr Lužicc '"o/3, l k/v&f/l iryl ;ifi;lij*iiifi;;jiži' jftro/a jnr,fiih:,, -g lqrn drfun r nlr -t *r,,!,1,,?_,!_?ý_o_ drcse nu wdého 9g?,,?1, liilllrlrl11rl!l,;, &- odn-,<- dolje{u, oe,auú itctdtir Ě!-ii datun r rrúrto rrrozuri {_:9,: adrcý mrt tnilóh pob5,tl Ň^,"ii";Ň,id;j;: uvcdcrrcvtéloovo,"ciaolozcc9p-/*0]-q-o-*t t }n:lffi ;1{;7u ;i ;>s;lii:,i,f '* a' ffi ffi]b vrrrnrrrůt podt*tl{a! lňů V Lužici rlm:,i,,},:*slh, Vidineci provcdlr: Mercch Šrédov' su,,

10 ověňovac DoLožKA Pfro LEGALtzAcl PodlG 0vovac por e, lnihl 0besnho úattp tlll0jlge rsgarl,iw**ihbvbslnorun unalredpi+*tidinhasn' podwsal' - lo "' "" " """'*"l;iffii:ii]i;ňi'iňii;iň;l, ';#Nť"y=_V,ťl},il _É_ iliiio ;],;; }i!_\aj,e adrtse msle?é, dokladu, ne W óene Ay zkl$ v l to _6 3 kp?%",,, kl _óho byly46teny osobn údaie, oveova0 d0l0zc8 VHn0jbódni,,lt3,,,_k,l5 BhnkaAdamov tléhúicl ft xnnďb Jnóno 6 Dln8n ovérujici Ňoby kler Iegaliz lrool oe} ú&úň ji;iú aňeovuilcl úsúý :W /aar'ón '?flď ť,llóti9 j ::i]i,ůiill:;l : il i::::li: :::l: l:y::::,lzg[e9,,],gž:uh:: js"j"ť",fr %,r'djť]*ť?_9_sg,ggp-* gg*agoď:i*lttipexjlf,:ť:, : odreso mll0 trvolého po'bytu-odteso msto pobytu no rlzem České republiky odreio bydliité mlmo 9?,, územ_l (elké republiky,,,,! 4,,y,t { 9",, :,,,,, druh o islo doklodu, no rriklod kterého byly ziitny osobn údoie uvedené v télo ovovor doložte v 8ohuňsvitch dne Wa--',dt Aleqa zapalaov ové,ui*airo,soba P0l je 3,eiOlil(l knihy 0hecnho úodu Bohuňovice ooi leooiizote V Dotanech ane -,,?3, 9,? ""3,1 :" "", Eva Ralskubov Podle ovovac knihy Ob,ecnrp,rEPu Dolary poýdov s lo le g ai lz ege,4t'u- /1A vtútnorue rě pocje ps úja ::ybw,*ňyffiž:::,]iď-*1,w?!:{:!3{(u #fu """"*^",{1,"""""", po$fiu gi sa adsr *t rť aďssa rnfno Čfr ďrfi a rbd6,t&&t,-,- Eya- na územčh, 0a" lt0{7oťlť/ Flalskub9v Alena Zapalaov ovuici osoba 37g l2a$

11 Podle o,,;oraci knihv \éslskéhouiadu Šielnberk lesalizace, lé-? -;,, =41 - Ún{d+eapis*e*tinl+a+tasur i,lasmoru-nt po&psalu] oo R N np?- *!- yv!2 ;rr*;"r,,,tt!,!*-!-!!*t-_é3ťp^* iminola orrimmt a&,s nbta waichl p:byiu - adresat$u#ebfru=*{reglir tva} É :ťe i,+ťg+,_+"4-\r:- 1*}o :'j:l*i'"fi Ťjiiň'ňhg_"*(,Ě vtétoovťovacldobžce4!,(!/,{iy-"t,-'{-*ws/ rhuha &klarfu, nadklad kterého bvlv zitnv osobn rlrlaie, uvedmé "i;i*jbžjnn-!{(,fl \\!'W ) /*ů&; veternberkudue,,d Á,ď,!13- ve teroberku rlne lrgďizaci provedla LegalizaciprovedlaMonikaKouŤiM Podie cvor,;ci kliirv Podle ovor,ac iinihy legaliza ce ;-z vlastnoruné podepsaiia] r p_o k qdrem-nsiffi-, 2W P,t E, -"-# N k datumamstonarorrrth,!-4,'4k&2k? 7-?-!,C jméno/a, pj menl jnéuo/a, pjnerrl adresa Tstauvtiého poblru ý-*a,, ď2 -,,, LrgalizaciprovedlaVonikaKouilov Ve ternberku dl e {_ů ffi :}-? k!th,?, ďý l aa-l,nh Y- druh a dokladu, na k]ad kterého byly zjitny osobn ridaje, uvedmé v této ovovac do WZ*, veternberkudne R *Q P 9{Á!3 \t rá; 1"r"-,,ďqQ,,ď9,P Legalizaci provedla Monika Koutibv Podle ovov:c lrrjhy 11$tského ui;du teinbtrk po bgg]izace *,-,8ýď!,?,*,,,,,,,, vlanounpodepsal(aj uinc(a] pedbis na ii t jnéno/a, pij nen? i# k,ck,k &d y'?c dfumamstonxozprt adresa msta trva élropóirlii j;-;t-ti= ďuh un/ 'iiii+i *+ Jr't, Llyabay o :,,",l,1:!,?!,,:,í " " ", l,/",,,,,1 a &kladu, na ll,n,;r k]ad kterého byly zjitny osoďn,iaie uu;,d"ie v této ovovac dohžce 0-ť, Ve ternberku rtne Legalizaci provedla dre,/ -QFvónitii ťiiiiiiiófi """""', {nur"&,a Podle ovovac knjh I ll po,, legalzace,,,,,--li r,:iijll,ii;,fr i,,fi ťlifrii;ť;#*" la"r;zam t ve ternbetku dne,&,(,;4a13 Legalizaci provelila Vlniii XÓuiitóv3""l"", {r,;ó,a /

12 Podie cviovac lit\y \:e*skéio úldrr Šternbtrlr g-ý-_ -ii; t9i:!_!sť3i i,t,,noiu'c,,e p6jó =ť/, te foroberku dne Á-(,49k,, Letaaci prort(& Monika Kou}ibv ternbelk,, Xry \ \*- Ó",ů6"a / /*ary6a / v této ovovac doložce y:lr*f: ^l*,;u*í-ít;ť{,ť-:,-uor* *o* i galiiliprovedta úu,,/o*, ^ iiiil;i;;*-::ffi,ff,&,'j!;,l ihsrnciúiné pcdeps:lia; catum a mlsto narozeat?,,l,, adresa mlsta trvalého pciltlr, adx a*e &+Ťd}tfrfriHizťfiSt,Lhil,9E-4a(-r,*k,Ůq9,:,,,,,,,, &uh a &kladu, ú khd ovlovact w* kleiého bvly zjitny osobnl údaje, uvtdené v tero rlo {,r/-g lr, É,8 \iternberkudne,ď-j',-,,,*9p, Lipiizrci plovedla Monika Kouilov ve ternberku dne,,, icdii;čipiouiau lr"ž/a"a_ Pode ovéo::ci Dol, ďse,*ats""", Monika KouŤilov,, {",t/-a t l;jhl, ]lis,siého ú(:du Šrernbcrk ies:_lizac: - ďl /JO/S ilasrnorůrépodrp;ri a] ffii - jméno/a,p jmen11,ůť,n(?lg!,&*rso-!# datumamktonu,orrré,,!:/q,!í*,-ea?*, aúesa rlsta trvalého plbitu t]ll t!h,lh,?fbkn,a,!,ýlrfr uinv,ag: ťffi ',;i:, *?*,*:,žwiffii17; pob}lu, adresa mlsta trvalého _[i*,ri,-a,ll*,qj,lk{_ klelého zlk:lad ktelého aohdu, oa žklad e ahdu, arrn i i arun diuh a dok]adu, na klad kteréhb byly zjitny osobn údaje, uvedené l,*,;,:lntt#i,w'frťq*,"l:p vtétoovovacrloložce'*ď'?!ýf-í!?1 Ve rcrrberku le ternberku drre,,4rr ;4g,#, Lro:liztci prot,edla i{onika Kouilov {r*;/*a ) dne, *Í Í,,*ť,ff,, """ 'lbui/ťm", Leg;Lzacl pr"lcilb MuIIiiJ KOtil;Jva,,

13 Š é ó ý ů é é é ó úň ť Š é ó ů é é é óú ď é ž é ý é ý ú é É ď ó é É é é Í Č Í ť é Š É é Ó óé ů ť ť é Ý ť É ú ď Á Í é ď é ž é ž é é ý ú é ú é Í ž é ž ď ď ú ú ó ď ť ů ý é ť é Ě é ň ý

14 ú ů é ď ý é ť ď ď ú ť ť ú ď ó é é ú ú ó Á Á ď é Š Š ý é ú é Ý ž ý ú ď ť Í ú é Č ú é é ž ý ú

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/ 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u 2 0 1 2. N a s t a l t e d y

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

É ž Á ž ň ó ž ň ňů ÉÍ ň Ó Ý Í č ň ň ň č č č Č úč Úč ů Ý Ý ů Í Ů ů ů Ů Í č Č č Í Í č Š ň ů ň úč č Úč č Ú úč úč úč Í ů Úč č ž č Ú Í úč Í č ó Í č š š č č úč úč Í č ň č Ů č ž č č ó Ú ú úč ú Í Í ůč ů

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

é ú Ú Š Ř Č é ú ů ů Ž ů ů ú Š Ú ú é š é é ů é ů ú é ů Ď Žň ů é Ž š Ž é é Ž é é é ú ů š ů ů é é é é ů ů ó Ž Í ú ů é é ú ú ů é ú š é é é š ňé Ú ů é ú Ú é ů Žň é ů ů é é ú ó ú ú Í ú Ú Č Ú Ů Ú ú Č š éé ů ú

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

Ř ú Á Ě ň ú Ý Ů ú ú Ý Ú ň óň ó Ř ú Á Ě ú ú ó Ý Ý Ý ú Ř ú Á Ě ň ň Ý ú ň Ý ú ň ň ň ň ň Ů ň ň ú ň Ý Ý ú ň ú Ů Ý ň ň ú š ň š ú ú ú š Ů ň Ř ú Á Ě ú Ú Ů ú ú ú ú Ř ó ó š ó ť š ú ú ó ú ú Ú š ú ó ó Ř ú Á Ě š ň

Více

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3 MEZI LOMY regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů HŘIMĚŽDICE NEČÍN OBORY 14 / 2 0 1 3 P A M R E G I O N U O B O R Y Z k r o n i k y o b c e S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i - ƒ v

Více

Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih

Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih H Protože Velikonoce jsou už za dveřmi, připravili jsme si pro vás pár velikonoč ní ch koled, se který mi si jistě vy koledujete ně jaké to vají č ko. Hody, hody doprovody H ody, h ody, doprovody, dejte

Více

Noviny, které jsou Vám blízko

Noviny, které jsou Vám blízko N é j V lí JNT MEDIA... 2010 www.g.c V P 1. říj 2010 N N REGION N žé c Rglí jí ř g í Ví lč. N ýc c gj 73% čřů. R ůž í íc íů. N REGION ř V é čřů. Cíl l lí říj lí clí ž č lc. N REGION j cc lý lů jí ý č l

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

ď Ž ó Ý š Ž ú š š š ť ó ť ť š š Ž Ž š Ž Č ď š Ž ň š Ž š š š ú Ú Š ď š š Č ú š ň š š š š š Č ú ú š ú ú š š š š š ň ň š šú š š š š š ť Č š š ú š š Ž šť š š ň ň ú š ň Ž ú š Č ú š ú Š š š ň Š ú ú Č É š š ď

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ZPRÁVA O ČiNNOSTI STÁTNí TECHNICKÉ KNIHOVNY V PRAZE V ROCE 1981

ZPRÁVA O ČiNNOSTI STÁTNí TECHNICKÉ KNIHOVNY V PRAZE V ROCE 1981 ....., J USTRED VEDECKYCH, TECHNCKYCH A EKONOMCKYCH NFORMAC ÚSEK 6 STÁTNi TECHNCKÁ KNHOVNA 113 07 PRAHA 1 - KLEMENTNUM ZPRÁVA O ČiNNOST STÁTNí TECHNCKÉ KNHOVNY V PRAZE V ROCE 1981 : li PRAHA duben 1982

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

ORGAN KASTATU. - OBEC C(S,jedn, '

ORGAN KASTATU. - OBEC C(S,jedn, ' .1-\ IKAN~íHC?ARBITRA ORGAN KASTATU '1;"._ ~ I'. ~~. -f fl A _.,~ adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů - OBEC

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více