STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s."

Transkript

1 STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

2 S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Preambule J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. není samostatnou právnickou osobou. Fond je zřízen na dobu neurčitou a řídí se ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Fond vznikl přeměnou investičního fondu PROFIT FOND, investiční fond, a. s., IČO , obhospodařovaného od společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., na otevřený podílový fond. Přeměna investičního fondu byla povolena Komisí pro cenné papíry. Článek I. Základní údaje o fondu Název fondu: J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.(dále jen fond ) SIN Zkrácené názvy: J&T PROFIT; J&T PROFIT OPF; J&T AM PROFIT; J&T AM PROFIT OPF Depozitář: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČ: zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Majetek shromážděný ve fondu je společným majetkem majitelů podílových listů (dále jen podílník ). Obhospodařovatel spravuje tento majetek na účet podílníků fondu. Stav a pohyb majetku fondu účtuje obhospodařovatel odděleně od svého majetku a majetku jiných podílových fondů. Fond není právnickou osobou. Fond byl zřízen na dobu neurčitou. Fond se řídí ustanovením zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění platných právních předpisů. Fond je otevřený. Podílník má právo na odkup podílového listu obhospodařovatelem za podmínek stanovených tímto statutem a zákonem č. 189/2004 Sb. ve znění platných právních předpisů. Podílové listy fondu nejsou registrované. Jsou zaknihovány na doručitele v registru emitenta vedeném v evidenci Střediska cenných papírů. Základní údaje o investiční společnosti - obhospodařovateli fondu (dále jen obhospodařovatel ) Obchodní firma: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Investiční společnost je řádným členem Unie investičních společností ČR Akcionář: J&T FINANCE GROUP, a.s % akcionář Sídlo: Pobřežní 14/297 Praha 8, IČ: Základní kapitál: ,-Kč

3 Článek II. Podílový list a podílníci 1. Podílový list je cenný papír, se kterým je spojeno právo podílníků na odpovídající podíl majetku fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku podle tohoto statutu. 2. Podílové listy jsou na doručitele a jsou zaknihovány na základě smlouvy ve Středisku cenných papírů. Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu je 1,- Kč. 3. Podílníkem může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba. 4. Podílník může nabýt podílový list koupí za jeho zveřejněnou prodejní cenu, a to v souladu s článkem III. odst. 4 tohoto statutu. Práva z podílového listu podílníkovi vznikají dnem vydání v souladu s článkem III. odst. 4 tohoto statutu. 5. Podílník dále také může nabýt podílový list výměnou podílového listu, v souladu s článkem III. odst. 13 tohoto statutu. 6. Změna osoby majitele podílového listu je možná převodem nebo přechodem ve smyslu 7 zákona o cenných papírech, kdy práva z podílového listu podílníkovi vznikají dnem registrace převodu podílového listu na osobu podílníka. 7. Podílník má právo na odkoupení podílového listu obhospodařovateli za podmínek stanovených tímto statutem a zákonem. 8. Práva z podílového listu podílníkovi zanikají při odkoupení podílového listu dnem odepsání z účtu majitele podílových listů a odpisu peněžních prostředků z běžného účtu vedeného pro podílový fond, dnem registrace převodu nebo přechodu podílového listu na jinou osobu, dnem výplaty podílu na likvidačním zůstatku při zrušení podílového fondu. 9. Podílník má možnost vzájemné výměny podílových listů podílového fondu za podílové listy jiného podílového fondu v souladu s článkem III. odst. 13 tohoto statutu. 10. Podílníci podílového fondu mají možnost pravidelného investování prostřednictvím programu postupného investování v souladu s rámcovou smlouvou, pokud investiční společnost tento program vyhlásí. Podmínky a zásady programu jsou podrobněji upřesněny rozhodnutím představenstva investiční společnosti a uveřejněny v sídle společnosti a na prodejních místech 11. Podílník má právo na seznámení se se statutem fondu, jeho změnami a zprávami o hospodaření. Tyto údaje jsou k dispozici u obhospodařovatele od 9.00 do hodin, a to každý pracovní den a na www stránkách obhospodařovatele. Článek III. Prodej a odkup podílových listů 1. Hodnota podílového listu se vypočítá jako podíl vlastního kapitálu ve fondu a počtu podílových listů ve vlastnictví podílníků k datu ocenění. Majetek fondu se oceňuje a podíl vlastního kapitálu v podílovém fondu připadající na jeden podílový list se stanovuje minimálně jednou týdně. Hodnota podílu se zaokrouhluje dolů na čtyři desetinná místa.

4 2. Oceňování cenných papírů je prováděno v souladu s platnými předpisy. 3. Prodej a odkupování podílových listů fondu provádí investiční společnost ve svém sídle, na svých prodejních místech a prostřednictvím autorizovaných distributorů a finančních zprostředkovatelů s registrací Komise pro cenné papíry. 4. Podílové listy je možné nakoupit za prodejní cenu, což je hodnota podílového listu navýšená o vstupní přirážku, platná ke dni vydání, což je den kdy byla podílníkem uhrazena částka za nákup podílových listů na účet fondu. Prodejní cena podílového listu se zaokrouhlí nahoru na čtyři desetinná místa. 5. Vstupní přirážka je stanovena ve výši nejvýše 2 % z hodnoty nakupovaných podílových listů ke dni vydání. Aktuální výše přirážky v závislosti na objemu investované částky včetně podmínek prodeje jsou k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. 6. Minimální výše nákupu podílových listů podílníkem není stanovena. 7. Za částku došlou na běžný účet podílového fondu je podílníkovi na jeho účet majitele v registru emitenta připsán odpovídající počet podílových listů, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé částky, snížené o poplatky SCP dle sazebníku SCP, a prodejní ceny podílového listu. Celková investovaná částka při nákupu podílových listů, která se stanoví jako součin počtu kusů prodávaných podílových listů a prodejní ceny, se zaokrouhluje směrem nahoru na jedno desetinné místo. Rozdíl zaokrouhlené výše celkové investované částky a došlé částky se považuje za součást přirážky při prodeji. 8. Odkup podílových listů se uskuteční za odkupní cenu, což je hodnota podílového listu platná v den doručení žádosti o odkup investiční společnosti, snížená o výstupní srážku. Odkupní cena podílového listu se zaokrouhlí dolů na čtyři desetinná místa. 9. Výstupní srážka je stanovena ve výši 0 % z hodnoty odkupovaných podílových listů ke dni doručení žádosti o odkup investiční společnosti. 10. Podílník může požádat o odkup v kusech nebo v požadované částce. Minimální výše odkupu podílových listů podílníkem není stanovena. 11. V případě že podílník požádá o odkup v kusech, pak se celková částka za odkoupené podílové listy stanoví jako součin odkupovaného počtu kusů podílových listů a odkupní ceny podílového listu a zaokrouhluje se směrem dolů na jedno desetinné místo tak, aby ji bylo možné vyplatit v platných bankovkách a mincích. 12. V případě že podílník požádá o odkup v požadované částce, pak se počet odepisovaných podílových listů stanoví jako nejbližší vyšší celočíselný podíl požadované částky, navýšené o poplatky SCP dle sazebníku SCP, a odkupní ceny podílového listu. Zaslaná celková částka za odkoupené podílové listy je tvořena součinem tohoto počtu podílových listů a odkupní ceny a tato částka se zaokrouhluje směrem dolů na jedno desetinné místo tak, aby ji bylo možné vyplatit v platných bankovkách a mincích. 13. V rámci prodeje a odkupování podílových listů má každý podílník možnost výměny podílových listů. Výměnou podílových listů se rozumí nákup podílových listů fondů, patřících do rodiny otevřených podílových fondů s možností vzájemné výměny podílových listů, za objem peněžních prostředků z bezprostředně předcházejícího odkoupení podílových listů některého z dalších fondů patřících do rodiny podílových fondů společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. s možností vzájemné výměny podílových listů v okamžiku výměny. Podmínky

5 a zásady této výměny jsou podrobněji upřesněny rozhodnutím představenstva investiční společnosti a uveřejněny v sídle společnosti a na prodejních místech. 14. Společnost je oprávněna v souladu se zákonem v případě nutnosti zajištění daně ze zdanitelných příjmů osob, z nichž není daň vybírána srážkou, srazit zajištění daně ve výši stanovené zákonem. 15. Poplatky dle sazebníku SCP a poštovné v případě vydávání (prodeje) a vracení (odkupu) podílových listů prostřednictvím služeb O55 a O56, zprostředkovanými přímo investiční společností, jsou placeny klientem a nejsou součástí přirážky ani srážky. Článek IV. Zaměření a cíle investiční politiky 1. Cílem investiční politiky obhospodařovatele ve fondu je trvalé zhodnocování majetku podílníků s využitím finančních instrumentů tuzemského i zahraničního finančního trhu při zachování zásad kolektivního investování daných zákonem, vhodném rozložení rizika jednotlivých investic a zajištění potřebné likvidity. 2. Fond má charakter smíšeného fondu, tzn. že cílem investiční politiky je zhodnocování majetku podílníků s využitím finančních instrumentů tuzemského i zahraničního finančního trhu. Investiční společnost investuje peněžní prostředky shromážděné na běžném účtu vedeném pro fond především do veřejně obchodovatelných likvidních akcií tuzemských a zahraničních emitentů, kteří mají významné postavení v ekonomice, příznivou finanční situaci a dobrou prognózu dalšího vývoje. Investice do akcií nejsou omezeny na určitá průmyslová odvětví. Investiční společnost ukládá majetek fondu dále do tuzemských a zahraničních dluhopisů a na termínované vklady u depozitáře nebo u jiných peněžních ústavů s vědomím depozitáře. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z možné koncentrace investic do stejného druhu investičních instrumentů. 3. Peněžní prostředky získané vydáváním podílových listů se neprodleně převádějí na běžný účet investiční společnosti vedený pro fond u depozitáře. Majetek shromážděný investiční společností ve fondu je společným majetkem podílníků a je svěřen investiční společnosti do obhospodařování. Tvoří samostatnou majetkovou podstatu oddělenou od hospodaření s majetkem investiční společnosti a od majetkové podstaty ostatních fondů investiční společností obhospodařovaných. Investiční společnost jej obhospodařuje svým jménem a na účet podílníků. 4. Majetek fondu uložený v cenných papírech může být tvořen pouze takto: a) státními dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, b) hypotéčními zástavními listy, c) dluhopisy, jejichž emitenty jsou Česká národní banka a banky, d) jinými dluhopisy, které jsou registrované a dluhopisy se splatností do jednoho roku, které jsou vedeny v evidenci zřízené Českou národní bankou, e) registrovanými akciemi a zatímními listy nahrazujícími akcie u nichž emitent požádal o povolení k registraci, f) dluhopisy, jejichž emitenty jsou členské země Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen země OECD ) nebo centrální banky těchto států, g) zahraničními cennými papíry s nimiž se obchoduje na veřejném trhu zemí OECD nebo na jiném zahraničním trhu, jehož výběr byl schválen Komisi pro cenné papíry h) opčními listy opravňujícími získat registrované cenné papíry, i) podílovými listy tuzemských i zahraničních otevřených podílových fondů, které splňují požadavky směrnice rady ES č. 85/611/EHS v platném znění,

6 j) kupóny k cenným papírům uvedeným v písm. a) až g). 6. Investiční společnost může při obhospodařování majetku fondu: půjčovat nebo si půjčit cenné papíry nejdéle na dobu 30 dnů, při jejich dostatečném zajištění, realizovaném například pomocí zajištění budoucího kursu proti riziku nepříznivého vývoje, termínovým nákupem nebo prodejem předmětných cenných papírů, atd., uzavírat opční a termínové obchody jen k omezení rizik z nepříznivého vývoje kursů cenných papírů, úrokových měr a devizových kursů a s tím souvisejícím zajištěním výnosu; pokud lze termínové a opční obchody uzavírat na veřejném trhu, je investiční společnost povinna uzavírat je pouze na veřejném trhu; za termínový obchod se pro účely tohoto statutu považuje smlouva o koupi nebo prodeji cenných papírů, pokud doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazků z této smlouvy je delší než 15 dnů, přijímat k překlenutí krátkodobých potřeb fondu úvěry nebo půjčky zajištěné zajišťovacím převodem cenných papírů z tohoto fondu, přijímat ke krytí dočasných potřeb spojených s obhospodařováním majetku ve fondu úvěry a půjčky včetně půjček cenných papírů, a to nejdéle na dobu šesti měsíců. Souhrn přijatých úvěrů a půjček, včetně půjček cenných papírů, nesmí přesahovat 10 % hodnoty majetku ve fondu; postup při rozpočtu limitu úvěrů a půjček je analogický postupu při propočtu investičních limitů. 7. Vytvářený zisk fondu bude plně reinvestován v souladu s investiční politikou fondu, jejímž cílem je zvýšit celkovou hodnotu majetku ve fondu a tudíž i hodnotu každého podílového listu. 8. Hospodářský výsledek vzniká jako rozdíl mezi výnosy a náklady souvisejícími s obhospodařováním majetku fondu. 9. Výnosy z majetku fondu tvoří: výnosy z půjčování cenných papírů včetně úroků výnosy z držby cenných papírů úroky z uložených peněžních prostředků na bankovních účtech zisky z prodeje cenných papírů prémie z opčních a termínových obchodů kladné kurzové rozdíly ze zahraničních měn úroky z dluhopisů a ostatní další výnosy 10. Náklady na obhospodařování majetku fondu hrazené z majetku fondu: cena pořízení prodaných cenných papírů úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku fondu správní a soudní poplatky daně úplata za výkon funkce depozitáře úplata Středisku cenných papírů a jiným obdobným zahraničním registrům cenných papírů za evidenci a vedení cenných papírů na účtech fondu úplata bankám za správu, úschovu a uložení cenných papírů v majetku fondu náklady spojené s termínovými a opčními obchody a jejich kombinacemi dle 5c zákona o investičních společnostech a investičních fondech náklady související s půjčováním cenných papírů včetně úroků úroky a úvěry z půjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku fondu náklady spojené s nákupem či prodejem cenných papírů v majetku fondu záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn zprostředkovatelská odměna a prémie z opčních a termínových obchodů poplatky za uvedení podílového fondu na veřejný trh

7 náklady na účetní audit náklady spojené s registrací a evidencí podílníků fondu ve Středisku cenných papírů, kromě poplatků za vydávání a vracení podílových listů prostřednictvím služeb O55 a O56 včetně poštovného poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky fondu 11. Společnost nesmí z majetku fondu poskytovat půjčky, úvěry a dary. Nesmí jej používat ani k zajištění vlastních závazků nebo závazků třetích osob, kromě zajištění opčních a termínových obchodů souvisejících s obhospodařováním majetku fondu. Článek V. Zásady hospodaření fondu 1. Investiční společnost obhospodařuje majetek fondu s odbornou péčí a dává přednost zájmům podílníků před vlastními zájmy a před zájmy svých akcionářů, zaměstnanců, prokuristů a členů představenstva a dozorčí rady. 2. Hospodaření fondu se řídí zákonem č. 189/2004 Sb. v platném znění a všemi dalšími příslušnými zákony a předpisy o účetnictví, daňových odvodech apod. 3. Investiční společnost je při obhospodařování majetku fondu povinna cenný papír koupit jen za nejnižší cenu, za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče koupit, a prodat jen za nejvyšší cenu, za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat. Stejnou odbornou péči je investiční společnost povinna vynaložit při obchodech s právy spojenými s cennými papíry nebo odvozenými od cenných papírů, úrokových měr a kurzů deviz. 4. Při nákupu cenných papírů jsou dodržovány následující investiční limity k omezení a rozložení rizika: a) Hodnota cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem nesmí tvořit více než 10 % majetku v podílovém fondu. Toto omezení se nevztahuje na státní dluhopisy, na dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, členská země OECD nebo centrální banka členské země OECD. V těchto případech hodnota jedné emise dluhopisů nesmí tvořit více než 30 % majetku v podílovém fondu. b) V majetku v podílového fondu nesmí být více než 11 % z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem. Toto omezení se nevztahuje na státní dluhopisy, na dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, členská země OECD nebo centrální banka členské země OECD. c) Investiční společnost nesmí do majetku v podílovém fondu nakupovat podílové listy uzavřených podílových fondů, akcie investičních společností, akcie investičních fondů a akcie akciových společností, které mají na hlasovacích právech nebo základním kapitálu investiční společnosti větší než 10 % podíl. d) Celkový podíl zahraničních cenných papírů a vkladových účtů vedených v zahraničních měnách na majetku v podílovém fondu není omezen. 5. Při uplatnění výměnných a předkupních práv, při poklesu majetku fondu způsobeném odkupem podílových listů a při změnách kurzů cenných papírů mohou být investiční limity uvedené v odstavcích 4a a 4b překročeny nejdéle na dobu šesti měsíců.

8 Článek VI. Obhospodařovatel fondu 1. Obhospodařovatel obhospodařuje majetek fondu odděleně od svého majetku a majetku jiných podílových fondů. 2. Rozsah služeb, které obhospodařovatel pro fond vykonává: investiční a finanční poradenství pro potřeby fondu, obhospodařování majetku fondu, zejména pak obhospodařování cenných papírů a jiných aktiv fondu včetně výkonu vlastnických práv, zajištění služeb poskytovaných SCP a plnění zákonem stanovené evidenční a informační povinnosti, zajištění depozita listinných cenných papírů držených v portfoliu fondu u depozitáře, vedení účetnictví fondu, administrativní služby pro potřeby fondu, právní poradenství pro potřeby fondu, průběžné poskytování informací podílníkům fondu, evidence majetku fondu, vypracování zpráv o hospodaření fondu. 3. Obhospodařovatel má jak technické, tak personální vybavení pro výkon správy fondu na profesionální úrovni. 4. Investiční společnost obhospodařující majetek fondu hradí: náklady na vytvoření a udržování fondu provozní náklady náklady na vedení účetnictví náklady na propagaci, reklamu, poradenskou činnost, průzkum a analýzy finančních trhů, apod. náklady na právní a notářské služby náklady spojené s plněním informační povinnosti náklady na zajištění styku s podílníky pokuty a jiné majetkové sankce vyměřené investiční společnosti náklady spojené s případným výkonem nucené správy. další zákonem vymezené poplatky a úhrady Článek VII. Úplata za obhospodařování fondu 1. Za obhospodařování majetku fondu náleží investiční společnosti úplata ve výši 2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu. Průměrná roční hodnota se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot vlastního kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Tato úplata je přepočítávána a zahrnována do hodnoty vlastního kapitálu fondu při každém stanovení hodnoty podílového listu dle článku III. odst. 1 tohoto statutu. Investiční společnosti se úplata hradí průběžně a je v průběhu roku vybírána formou záloh maximálně do výše závazku spočteného dle uvedeného postupu. Částka vybíraná v posledním měsíci roku je stanovena tak, aby celková výše úplaty odpovídala uvedené výši roční úplaty za obhospodařování majetku fondu. 2. Úplata v sobě zahrnuje náklady specifikované v článku VI. bodě 4.

9 Článek VIII. Depozitář 1. Na výkon funkce depozitáře fondu byla mezi investiční společností a depozitářem uzavřena depozitářská smlouva ve smyslu zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Článek IX. Zveřejňování zpráv 1. Informování podílníků o obhospodařování majetku fondu probíhá v souladu se zákonem 189/2004: a) Do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období zaslat Komisi v elektronické podobě svou pololetní zprávu a uveřejnit ji způsobem umožňujícím dálkový přístup a do 4 měsíců po skončení účetního období zaslat Komisi svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu a výroční zprávu za obhospodařovaný podílový fond a uveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový přístup. b) Nejméně jedenkrát za týden uveřejňuje investiční společnost údaj o hodnotě podílového listu a o hodnotě vlastního kapitálu ve fondu a nejméně jednou měsíčně uveřejňuje počet vydaných a odkoupených podílových listů za období předchozích tří měsíců a částky, za které byly tyto podílové listy vydány a odkoupeny a o struktuře majetku fondu. c) Formou oznámení uveřejňovaných v sídle investiční společnosti informuje investiční společnost veřejnost o všech schválených změnách statutu fondu. d) V případě pozastavení odkupování podílových listů nebo v případě zrušení fondu jsou podílníci informování oznámením uveřejněným v sídle společnosti. Článek X. Změny statutu 1. Jakékoliv změny nebo doplňky statutu musí být schváleny představenstvem investiční společnosti a nabývají platnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o schválení změn statutu. Článek XII. Závěrečná ustanovení 1. Tento statut a jeho změny je platný po schválení KCP. 2. Prohlašujeme, že údaje v tomto statutu jsou pravdivé a úplné. 3. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto statutu se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. 4. Statut může být přeložen do dalších jazyků. Pokud v takovém případě dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude určující verze česká. Mgr. Miloslav Zábojník člen představenstva

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND. Statut. (úplné znění)

PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND. Statut. (úplné znění) PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND Statut (úplné znění) Tento statut stanoví cíle a hlavní zásady, kterými se Pioneer česká investiční společ nost, a.s. řídí

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 5 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti...

Více

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 63078074

Více

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů.........3 Část

Více

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní firma: KB Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDĚ 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více