VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE"

Transkript

1

2 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU, TZV. PROPOJENÝMI OSOBAMI... 7 PROFIL SPOLEČNOSTI... 8 VÝVOJ NĚKTERÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... 8 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ... 9 FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE A.1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY A.2. OSOBY S PODSTATNÝM NEBO ROZHODUJÍCÍM VLIVEM A.3. MAJETKOVÉ ÚČASTÍ A.4. ZMĚNY A DODATKY PROVEDENÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ A.5. POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY A.6. SEZNAM ČLENŮ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ A.7. PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ, OSOBNÍ NÁKLADY, ODMĚNY A.8. PLNĚNÍ VE PROSPĚCH BLÍZKÝCH OSOB SPOLEČNOSTI B.1. INFORMACE O POŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH C.1. CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÝCH POLOŽEK ÚČETNÍ ZÁVĚRKY C.2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI Z POHLEDU STRUKTURY AKTIV A PASIV, KE KTERÝM DOŠLO MEZI DATEM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍM SCHVÁLENÍM C.3. CHARAKTERISTIKA DLOUHODOBÉHO MAJETKU, POHLEDÁVEK, VLASTNÍHO JMĚNÍ, ZÁVAZKŮ C.4. ODLOŽENÁ DAŇ C.5. STRUKTURA DOSAŽENÝCH VÝKONŮ Z BĚŽNÉ ČINNOSTI V R (V TIS. KČ) C.6. STRUKTURA VÝKONOVÉ SPOTŘEBY V ROCE 2008 (V TIS. KČ) VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 28

3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI Vážení akcionáři, klienti a obchodní partneři, představenstvo společnosti Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. (dále jen SAB ) si Vám tímto dovoluje předložit výroční zprávu za uplynulé účetní období, tj. za rok Naše společnost má za sebou další z úspěšných roků, povedlo se nám rozšířit a upevnit svou pozici na trhu v konkurenci dalších nebankovních devizových míst a také jsme úspěšně posílili stávající zaměstnanecký tým. Růst společnosti dokresluje především údaje o devizovém obratu přepočteném na CZK, meziroční zvýšení bylo o 13,4 % na 19,5 mld. CZK. Velmi potěšitelný je také nárůst počtu klientů, který se zvýšil cca o 500 klientů a to až na končených uzavřených Rámcových smluv k Druhá polovina roku 2008 s sebou přinesla, mimo jiné i změnu sídla a přestěhování provozovny pro bezhotovostní obchody. Nyní naše společnost sídlí v reprezentativní budově na Senovážném náměstí 1375/19 na Praze 1. Centrála bezhotovostních obchodů byla přestěhována ze Slušovic do centra města Zlína, na ulici Sadovou č.p. 7. V roce 2008 jsme posílili náš tým o další pracovníky Dealingu a Vypořádání obchodů. Rovněž se rozrůstá i tým obchodních manažerů, své zastoupení máme na Moravě, v Čechách a i v hlavním městě. SAB i nadále provozuje své dvě směnárny ve Zlíně na nám. Míru a v Praze na Senovážném náměstí. Obě směnárny byly taktéž posíleny o nové pracovníky, ve Zlíně již fungují dvě směnárenské pokladny, čímž došlo k urychlení jednotlivých směn a rovněž jsme schopni provést více hotovostních obchodů. Zisk po zdanění za rok 2008 je ve výši ,80 Kč. V roce 2009 je naším hlavním cílem získání licence obchodníka s cennými papíry a také posílení stávajícího SW vybavení. Dalším cílem naší společnosti je posílení a rozšíření obchodního týmu. Jménem představenstva děkuji všem zaměstnancům a obchodním partnerům, díky nimž SAB v roce 2008 dosáhl výborných výsledků. Rovněž také děkuji všem klientům za jejich ochotu využívat naše služby a věřím v pokračování naší spolupráce. Nadále budeme klást důraz na kvalitní služby klientům Výroční zpráva

4 při devizových a valutových směnách prostředků a věřím, že již v roce 2009 představíme další výhodnou službu pro klienty. ve Zlíně, dne Ing. Leoš Oharek, v.r. předseda představenstva Výroční zpráva

5 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU Představenstvo SAB navrhuje rozdělit zisk následujícím způsobem: 1) Kč ve prospěch rezervního fondu, 2) Kč ve prospěch akcionáře, 3) ,80 Kč ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. Ing. Leoš Oharek, v.r. předseda představenstva Výroční zpráva

6 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada prostudovala účetní závěrku za rok 2008, zprávu představenstva a návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti SAB za rok Zpráva o auditu roční závěrky od společnosti FinAudit, s.r.o. prokázala, že účetní a finanční výkazy odpovídají právním předpisům České republiky. Výsledek auditu jsme shledali jako uspokojivý a nemáme k němu výhrad. Rada tímto vyjadřuje spokojenost se spoluprácí s představenstvem a konstatuje, že pro plnění svých úkolů měla veškeré podmínky stanovené zákonem, na vyžádání obdržela vždy řádně a včas veškeré informace a podklady. Dozorčí rada tímto prohlašuje, že v předložených dokumentech neshledala žádné závažné nedostatky a souhlasí řádnou účetní závěrkou, zprávou představenstva a návrhem představenstva na rozdělení zisku. ve Zlíně, dne Bc. Barbora Čermáková, v.r. předseda dozorčí rady Výroční zpráva

7 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU, TZV. PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osobou obchodní společnosti Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. se sídlem na Praze 1, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ , IČ (dále jen SAB ) jakožto osoby ovládané je SAB CZ s.r.o., se sídlem na Praze 1, Senovážné náměstí 4/1588, PSČ , IČ (dále jen SAB CZ ), který vlastní ks listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě ,- Kč a 200 ks listinných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě ,- Kč, což představuje podíl na hlasovacích právech v SAB v celkové výši 100%. Žádný subjekt neinformoval představenstvo SAB o jednání ve shodě s jiným subjektem ve vztahu k SAB ani o dalších podnikatelských subjektech, vůči nimž by vystupoval v posledním účetním období jako ovládající osoba (tzn. propojené osoby). Z těchto informací, které mělo představenstvo SAB k dispozici, bylo vycházeno při zpracování této zprávy, zejména s ohledem na nemožnost ve většině případů spolehlivě identifikovat propojené osoby jiným způsobem. Mezi SAB a SAB CZ existují vzájemné vztahy v podobě poskytnuté půjčky ve výši tis. Kč, kdy věřitelem je společnost SAB. Půjčka je úročena 12,5%. V průběhu roku 2008 nedošlo ke splátce jistiny, ani nebyly hrazeny úroky. V účetním období 2008 nebyly ze strany SAB učiněny žádné právní úkony, ani přijata žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby. SAB nevznikla v souvislosti s existencí ovládající osoby v účetním období 2008 žádná újma, z tohoto důvodu nebylo provedeno zjištění úhrad příjmů a ani nebyly uzavřeny smlouvy ohledně této úhrady. Ing. Leoš Oharek, v.r. předseda představenstva Výroční zpráva

8 PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. vznikla (a byla zapsána do Obchodního rejstříku) dne 21. ledna V současnosti SAB poskytuje jak hotovostní tak i bezhotovostní směny v různých měnách (nejčastěji je tomu v EUR a USD). Bezhotovostní obchody probíhají v horizontu vypořádání D + 5. Začátkem roku 2009 jsme podali žádost o licenci obchodníka s cennými papíry, což by nám umožnilo provádět i termínované obchody a do budoucna např. obchodovat na kapitálových trzích. Vývoj některých ekonomických ukazatelů Výroční zpráva

9

10 FINANČNÍ ČÁST Výroční zpráva

11 Výroční zpráva

12 Výroční zpráva

13 Výroční zpráva

14 Výroční zpráva

15 Výroční zpráva

16 Výroční zpráva

17 Výroční zpráva

18 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Výroční zpráva

19 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 A. obecné údaje A.1. Popis účetní jednotky - název: Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. - sídlo: Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 1375/19, PSČ právní forma: akciová společnost - rozhodující předmět činnosti: směnárenská činnost, bezhotovostní obchody s cizí měnou - datum vzniku obchod. společnosti 21. ledna IČ A.2. Osoby s podstatným nebo rozhodujícím vlivem Seznam akcionářů, kteří mají v účetní jednotce větší než dvacetiprocentní podíl na základním kapitálu. Jméno a příjmení společníka Majetkový podíl na základním kapitálu k SAB CZ s.r.o. 100% A.3. Majetkové účastí Seznam obchodních společností a družstev, v nichž má účetní jednotka větší než dvacetiprocentní podíl na základním kapitálu. Název společnosti Sídlo Výše základního kapitálu společnosti Majetkový podíl na základním kapitálu Havlíčkova 3 s.r.o. Havlíčkova 3/1029, Praha 1, Kč 100% A.4. Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku za účetní období V uvedeném účetním období byla v obchodním rejstříku zapsána následující změna. Výroční zpráva

20 - ke dni bylo do obchodního rejstříku zapsáno nové sídlo společnosti na adrese Senovážné nám. 1375/19, Nové Město, Praha 1, PSČ ; SAB je od tohoto data veden v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka A.5. Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny A.6. Seznam členů statutárních a dozorčích orgánů Stav k Jméno a příjmení Statutární orgán - představenstvo Ing. Leoš Oharek Dozorčí rada Bc. Barbora Čermáková Ing. Marcel Holec Dominik Millian A.7. Průměrný počet zaměstnanců, osobní náklady, odměny A.7.1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období s uvedením výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance Výroční zpráva

21 k Ukazatel Celkem Řídící orgány Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 13 3 Osobní náklady (v tis. Kč) k Ukazatel Celkem Řídící orgány Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 18 3 Osobní náklady (v tis. Kč) Osobní náklady se skládají z: mzdové náklady, odměny členům, SP a ZP a zákonné sociální náklady A.7.2. Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů k Odměny celkem (v tis. Kč) Statutární orgán Dozorčí rada k Odměny celkem (v tis. Kč) Statutární orgán Dozorčí rada A.8. Plnění ve prospěch blízkých osob společnosti - účetní jednotka neposkytuje půjčky, úvěry ani jiná zajištění jak v peněžní, tak nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídicích a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů. Výroční zpráva

22 B. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ B.1. Informace o požitých účetních metodách - způsob oceňování dlouhodobého majetku, cenných papírů a majetkových účastí společnost oceňuje pořizovací cenou, - metodika tvorby reprodukčních pořizovacích cen reprodukční ceny nebyly použity, - účetní jednotka účtuje v soustavě účetnictví dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., - k došlo ke změně metody odepisování u majetku nad 40 tis. Kč dle doby životnosti jednotlivých položek majetku: o majetek od 5 40 tis. Kč pořízený do je odepisován 24 měsíců, o k nově nabytý majetek do 20 tis. Kč je účtován přímo do nákladů. - pohledávky, závazky, devizy na účtech a valuty v pokladnách jsou přepočteny na koruny dle kurzů ČNB, platných v den účetního případu. Ke konci měsíce jsou zůstatky na účtech a pokladnách přepočteny opět dle kurzů ČNB platných pro poslední den v měsíci. Majetek a závazky byly k přepočteny aktuálními kurzy ČNB, a to výsledkovou metodou. Výroční zpráva

23 C. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY C.1. Charakteristika významných položek účetní závěrky - krátkodobý závazek za společností IPEXAN, s.r.o. ve výši ,- - prodej akcií společnosti OVUS a.s. C.2. Významné události z pohledu struktury aktiv a pasiv, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky a jejím schválením. Po datu účetní závěrky nedošlo v rozvaze k žádným významným změnám. C.3. Charakteristika dlouhodobého majetku, pohledávek, vlastního jmění, závazků C.3.1. Struktura dlouhodobého majetku Struktura dlouhodobého majetku k (v tis. Kč). Struktura majetku Pořizovací cena (účet 011, 019,022, 032) Oprávky (účet 071, 079,082) Nehmotný majetek celkem 17 1 zřizovací výdaje 0 0 Budovy Hmotný majetek celkem hmotný majetek nad 40 tis. Kč z toho dopr. prostředky 0 0 hmotný majetek do 40 tis. Kč Pozemek Umělecká díla a sbírky 19 - Struktura dlouhodobého majetku k (v tis. Kč). Struktura majetku Pořizovací cena (účet 011, 022, 032) Oprávky (účet 071, 082) Nehmotný majetek celkem 0 0 zřizovací výdaje 0 0 Budovy Hmotný majetek celkem hmotný majetek nad 40 tis. Kč z toho dopr. prostředky 0 0 hmotný majetek do 40 tis. Kč Pozemek Umělecká díla a sbírky 19 - Výroční zpráva

24 Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku (v tis. Kč) Ukazatel (v tis. Kč) Počátečný stav k Přírůstek Úbytek Konečný stav k Nehm. majetek (úč.sk.01) Hm. majetek odpis. (úč.sk.02) Hm. majetek neodpis. (úč.sk.03) Fin. majetek (úč.sk.06) účetní jednotka má uzavřeny leasingové smlouvy: čtyři leasingové smlouvy na osobní automobily, vstupní cena tis. Kč, měsíční splátky jsou ve výši ,22 Kč. - účetní jednotka má majetek zatížen zástavním právem: Zástavní právo k budově na tř. Tomáše Bati ve výši ,- Kč - účetní jednotka nemá v držení cenné papíry. C.3.2. Struktura pohledávek (v tis. Kč) Stav pohledávek k po lhůtě splatnosti Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti Rok 2007 Rok do 180 kalend. dnů do 360 kalend. dnů nad 360 kalend. dnů Z toho: kryté zástavním právem - - Souhrnná výše vyúčtovaných pohledávek v průběhu účetního období k podnikům ve skupině (v tis. Kč) - účetní jednotka nemá pohledávky k podnikům ve skupině. C.3.3. Vlastní kapitál (v tis. Kč) Ukazatel Počátečný stav k Přírůstek Úbytek Konečný stav k Upsaný základní kapitál Nezapsaný základní kapitál Zákonný rezervní fond Ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření za úč. období Výroční zpráva

25 - upsané základní jmění tvoří ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě a 200 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč. C.3.4. Struktura závazků (v tis. Kč) Stav závazků k po lhůtě splatnosti Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti Rok 2007 Rok do 180 kalend. dnů do 360 kalend. dnů nad 360 kalend. dnů 8 8 Závazky nevedené v účetnictví Z toho: kryté zástavním právem bankovní záruky - - Souhrnná výše vyúčtovaných závazků v průběhu účetního období k podnikům ve skupině - společnost nemá závazky k podnikům ve skupině. C.3.5. Struktura bankovních úvěrů a výpomocí (v tis. Kč) Ukazatel Rok 2008 Rok 2007 Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry krátkodobé Krátkodobé finanční výpomoci C.4. Odložená daň - v roce 2003 bylo zahájeno účtování o odložené dani, výpočet byl rozvahovým způsobem. Vliv na odloženou daň k , její výši a strukturu, má rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou hmotného majetku ve výši Kč. Výsledkem je odložený daňový závazek ve výši Kč. Výroční zpráva

26 C.5. Struktura dosažených výkonů z běžné činnosti v r (v tis. Kč) Tržby za vlastní výkony a zboží Tuzemsko Zahraničí tržby za vlastní výrobky tržby z prodeje služeb tržby ostatní Celkem C.6. Struktura výkonové spotřeby v roce 2008 (v tis. Kč) Výkonová spotřeba Rok 2008 Rok 2007 Spotřeba materiálu a energie Spotřeba služeb Výroční zpráva

27 D. DALŠÍ VÝZNAMNÉ INFORMACE Dne 6. listopadu 2008 byla do obchodního rejstříku zapsána změna sídla společnosti z původní adresy na náměstí Míru 186, Zlín, PSČ na novou adresu sídla Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 1375/19, PSČ Výroční zpráva

28

29 9#CA2+'&&22$3$3*D.ECA2+'&&)B%$'&*CA2+'&&++A++&*F".G.GHI.6#74*JJJ#.6# !"#$%&'($)*$$+++,-./.$*012'''$3'' ;.$AB%&

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. AKCENTA CZ a.s. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 Motto Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Johann Wolfgang Goethe Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 1 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2013 4 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2014 a v dalších letech 5 4. Zpráva dozorčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKU KONTROLNÍ ČINNOSTI

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKU KONTROLNÍ ČINNOSTI energie bez hranic 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 3. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 4. ZPRÁVA DOZORČÍ

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 212 Motto Nemůžeme moudrost stále jen sbírat, musíme ji také uplatňovat. Marcus Tullius Cicero Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější

Více