V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s. za rok 2013 Dle 20 a 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, předkládáme výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. Sídlo společnosti: IČ: Vznik společnosti: Zakladatel: Klicperova 504/8, Ostrava-Mariánské Hory Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, Ostrava, IČ: Dle 21 zákona o obecně prospěšných společnostech výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí obsahovat také informace o: a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení, b) lidských zdrojích, c) výnosech v členění podle zdrojů, d) vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni, e) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře, f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných g) služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, h) včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady, i) změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období. 1

3 Informace dle zákona o obecně prospěšných společnostech ad a) Informace o všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení K poskytování obecně prospěšných služeb jsou v obchodním rejstříku zapsány tyto činnosti: 1. Zajišťuje osvětu, informovanost a podporuje vzdělanost veřejnosti, školní mládeže a obcí v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů energie včetně možností financování, a to formou školení, besed, přednášek, mediálních kampaní, workshopů, konferencí, prezentací na výstavách, veřejného poradenství a individuálních konzultačních a poradenských služeb. 2. Podporuje aktivní roli občanů v přístupu k energeticky efektivním zařízením a k možnostem úspory energie, a to vzhledem ke zdokonaleným znalostem v oblasti energetických služeb. 3. Podporuje vědecké a výzkumné projekty zaměřené na vývoj technologických aplikací směřující k účinnějšímu využití energetických zdrojů a ke snižování jejich provozních dopadů na životní prostředí. 4. Zvyšuje informovanost odborníků a veřejnosti o nové energetické legislativě. Zabezpečuje poskytování poradenství v oblasti energetických otázek všem zainteresovaným osobám a skupinám, společnostem i institucím. Koordinuje aktivity se subjekty podílejícími se na zajišťování energetických služeb v regionu a vytváření podmínek pro efektivní a intenzivní využívání místních zdrojů energie. 5. Podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti zvyšování energetické efektivity a aplikace pokročilých technologií. 6. Podporuje výměnné stáže mezi energetickými agenturami na národní i mezinárodní úrovni. 7. Navazuje spolupráci s obdobnými subjekty v příhraničních oblastech sousedních zemí EU. 8. Monitoruje dodržování územní energetické koncepce (zvyšování energetické účinnosti, snižování energetické náročnosti a zlepšování kvality ovzduší) a naplňování jejich cílů. Provádí její vyhodnocení pro účely strategického plánování územního celku Moravskoslezského kraje. Na základě výsledků hodnocení předkládá návrhy a doporučuje změny územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. 9. Provádí každoročně energetickou bilanci územního celku Moravskoslezského kraje (dostupnost energetických zdrojů a nakládání s energií). 10. Vyhledává a monitoruje vhodné projekty s ohledem na možnosti financování a na využití místních zdrojů a zvýšení energetické efektivnosti v jednotlivých sektorech za účelem vymezení konkrétních opatření, která mohou být později provedena na náhodně vybraných projektech v každém sektoru v souladu s modelem vypracovaným společností. Získané poznatky vhodným způsobem prezentuje, publikuje veřejnosti a dalším institucím a napomáhá s jejich aplikací do praxe. 2

4 11. Iniciuje a podporuje spolupráci mezi obcemi Moravskoslezského kraje v oblasti energetických otázek za účelem zlepšení koordinace činností v této oblasti. 12. Podporuje restrukturalizace rozpočtů měst a obcí v Moravskoslezském kraji s cílem snížení výdajů na energii ve veřejných budovách, s cílem dosažení úspor finančních prostředků a jejich využití na rozvoj projektů na zlepšování životního prostředí, v oblasti veřejné dopravy apod. 13. Koordinuje činnosti Moravskoslezského kraje, měst, obcí a podnikatelských subjektů při přípravě a realizaci akčních plánů na zvyšování energetické účinnosti, územních energetických koncepcí, auditů a projektů směřujících ke snižování energetické náročnosti při respektování regionálních podmínek. 14. Poskytuje poradenství při zajišťování financování energetických a ekologických projektů připravovaných územně samosprávnými celky, podnikatelskými subjekty i širokou veřejností z rozpočtových fondů ČR a strukturálních fondů EU, popř. jiných evropských finančních zdrojů. 15. Spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci naplňování Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. 16. Posuzuje možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. 17. Podporuje projekty energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie, při kterých je investování do objektů ve vlastnictví kraje a měst/obcí ze zdrojů jiných, než jsou zdroje vlastníka těchto objektů. 18. Vytváří podmínky pro využití místních zdrojů biomasy (propojení výrobců technologií, dřevozpracujícího průmyslu, výrobků štěpky a peletek a konečných spotřebitelů), vyhledávání projektů zaměřených na úspory energií a využití obnovitelných zdrojů energie včetně podpory při jejich zpracovávání. V rámci doplňkové činnosti jsou v obchodním rejstříku zapsány tyto činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Zprostředkování obchodu a služeb. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Vydavatelská a publikační činnost. 3

5 Činnosti agentury jsou dále členěny dle oblastí poskytovaných služeb: 1. Spolupráce s MSK Projekty EPC - agentura se podílela na průběžné kontrole a vyhodnocování fungování projektu EPC1 na majetku MSK v součinnosti s odborem investičním a majetku MSK, - připravila pro MSK vyhodnocení vhodnosti první série objektů pro projekt EPC2. Energetický management V součinnosti s vedením kraje a odborem investičním a majetku došlo k dohodě o způsobu vykonávání energetického managementu na majetku MSK a jeho organizací. Agentura vypracovala podrobnou studii zavedení energetického managementu v souladu s normou ISO ČSN na majetku kraje a jeho organizací financovanou za pomoci dotačního fondu EFEKT. Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Na základě požadavku na zpracování naplnění vyhodnocení ÚEK MSK vyplývajícího ze zákona, byla vytvořena pracovní skupina, která se se zabývá vyhodnocením a aktualizací ÚEK MSK. Členové pracovní skupiny jsou zástupci ČEZ energo s.r.o., Dalkia Česká republika, a.s., Moravskoslezský energetický klastr, o.s., Výzkumné energetické centrum a zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Za přispění externích firem z MSK a spolupráce celé pracovní skupiny v roce 2013 vznikla základní část vyhodnocení, která je podkladem pro celkové vyhodnocení ÚEK MSK Spolupráce s Úřadem regionální rady V rámci hodnocení projektů pro Úřad regionální rady prováděla agentura posouzení naplňování cílové hodnoty kvantifikovatelného environmentálního kritéria, a to v těchto případech: město Frenštát pod Radhoštěm, název projektu: Modernizace spojená s rozšířením přístavbou MŠ Školská čtvrť 1391 ve Frenštátě pod Radhoštěm. obec Raduň, název projektu: Rekonstrukce a modernizace MŠ v Raduni. 4

6 3. Vzdělávání, osvěta Semináře, výstavy, workshopy V této oblasti se agentura aktivně účastnila následujících akcí, seminářů a konferencí: Infotherma 2013, Ostrava, členská schůze krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, Kunín, IV. setkání koordinátorů ekologické výchovy Moravskoslezského kraje, Ostrava, krajská sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje, Karlov pod Pradědem, mezinárodní konference Možnosti směřování k energetické soběstačnosti v regionech, Opava, mezinárodní konference EcoAP Into clean air, Praha, konference Na cestě k energetické soběstačnosti obcí a regionů, Praha, Smart city Ostrava, setkání s partnery ČEZu, exkurze Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, konference Budoucnost vodního koridoru Dunaj-Odra Labe, Ostrava, Sněm svazu průmyslu a obchodu, BVV, ročník konference Trendy evropské energetiky, Praha, Perspektivy OZE v rámci energetického mixu aktualizované Státní energetické koncepce České republiky, BVV, Inteligentní zdroje energie 2013, Praha, Německo, konference k OP přeshraniční spolupráce ČR PR, KÚ MSK, mezinárodní konference Energetické služby se zárukou, Praha, Smart city Brno, Národní informační den Horizont 2020 ENERGY Challenge, Praha. 5

7 Agentura rovněž pořádala semináře a konference: I. z vlastních zdrojů: seminář Možnosti energetických úspor pro města a obce, Ostrava, seminář Dotační příležitosti, národní a jiné zdroje pro veřejný a soukromý sektor, novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, Ostrava, březen/duben 2013 cyklus 5 seminářů Nedovolte realizovat Vaše plánované energetické opatření s chybami, Ostrava. II. z dotací Ministerstva průmyslu a obchodu: konference Vliv nuceného větrání v objektech na vnitřní prostředí a zdraví obyvatel zejména ve školním prostředí, Ostrava, konference Vliv nuceného větrání v objektech na vnitřní prostředí srpen listopad 2013 a zdraví obyvatel zejména ve školním prostředí, s podtitulem Čistý vzduch do škol, Ostrava, cyklus 10 seminářů Energetika v souvislostech fungování veřejné správy, Informace k novele zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, Ostrava, Karviná, Opava, Nový Jičín, Frýdek Místek, Bruntál. Poradenství Agentura se opět aktivně zapojila do sítě poradenských středisek EKIS podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu. Celkem za rok 2013 bylo poskytnuto 123 individuálních konzultací. Styk s médii Modrý Reportér Dalkia představení agentury. Moravskoslezský deník článek ke konferenci Vliv nuceného větrání v objektech na vnitřní prostředí a zdraví obyvatel zejména ve školním prostředí. 6

8 Webové stránky Průběžně je prováděna aktualizace webových stránek agentury. V posledním čtvrtletí byla spuštěna polská verze stránek 4. Vydavatelská a publikační činnost Vzdělávací DVD Vytvoření partnerství s městem Skalica v rámci přeshraniční spolupráce ČR - SR pro distribuci DVD s názvem Skryté úspory v domácnosti objevte je! a pořádání seminářů k energetické problematice. DVD se zabývá způsoby a možnostmi, jak uspořit v domácnosti na energiích a vodě a je určeno pro žáky mateřských a základních škol. 5. Projekty na komunální úrovni Projekty EPC V rámci obecné podpory projektů EPC na úrovni komunální sféry se agentura podílela na zpracování analýzy vhodnosti budov v majetku statutárního města Opava pro financování energeticky úsporných opatření metodou EPC. Komplexní organizační a věcné zajištění zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky včetně vyhodnocení a přípravy smlouvy s vítězným uchazečem proběhlo v těchto městech: město Krnov, město Opava, město Jeseník (probíhá), město Karviná (zrušeno po podávání žádostí o účast). Zpracování EA a PENB V roce 2013 agentura zpracovala celkem 3 Energetické audity a 16 Průkazů energetické náročnosti budov zejména pro školská zařízení, obce a další instituce v Moravskoslezském kraji. 6. Ostatní Agentura se dostala do regionálního povědomí a rozvíjejí se oproti minulosti její vztahy především s městy a jejich organizacemi v Moravskoslezském kraji. Nárůst kontaktů je i se vzdělávacími institucemi, především s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. 7

9 Z hlediska organizačně-administrativního byly v roce 2013 provedeny tyto úkony: zasedání dozorčí rady za účelem revize činností , zasedání správní rady za účelem volby předsedy správní rady, odvolání stávajícího ředitele a jmenování nového ředitele, zasedání zastupitelstva kraje schválilo smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 mil. Kč na r. 2013, 03/2013 zpracování výroční zprávy za rok 2012 a její ověření auditorem, zápis předsedy dozorčí rady do rejstříku obecně prospěšných společností, zápis obměny členů správní rady, dozorčí rady a ředitele do rejstříku obecně prospěšných společností, závěrečná zpráva poskytovateli dle smlouvy č ze dne o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, zasedání dozorčí rady za účelem přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2012, volby předsedy dozorčí rady, zasedání správní rady za účelem schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2012, obnova členů správní rady, uložení rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy k účetní závěrce do sbírky listin, zrušení živnostenského oprávnění Projektová činnost ve výstavbě, zápis do živnostenského rejstříku a do rejstříku obecně prospěšných společností, zápis obnovy člena správní rady do rejstříku obecně prospěšných společností, zasedání zastupitelstva kraje schválilo navýšit účelovou neinvestiční dotaci o ,-- Kč, tj. na celkovou výši ,-- Kč, zasedání správní rady za účelem projednání změny sídla společnosti a financování na další období, zápis změny sídla společnosti z ulice Varšavské 1583/99, Ostrava Hulváky na ulici Klicperovou, Ostrava Mariánské Hory do rejstříku obecně prospěšných společností, zápis obměny členů správní rady do rejstříku obecně prospěšných společností. 8

10 Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. vedla své účetnictví v souladu s příslušnými zákony. Roční účetní závěrka je uvedena v příloze č. 1 této výroční zprávy. Sestává z rozvahy, výsledovky a přílohy k účetní závěrce. ad b) Informace o lidských zdrojích Organizační struktura společnosti je tvořena těmito pozicemi: ředitel společnosti, manažer pro chod a rozvoj společnosti, projektový manažer I, projektový manažer II. Činnosti společnosti související s jejím hlavním posláním, tedy zapsané v obchodním rejstříku, byly zajišťovány především zaměstnanci v pracovním poměru, na základě dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Vedení účetnictví, daňové poradenství a účetní audit, tzn. činnosti, které nesouvisí s hlavím posláním obecně prospěšné společnosti, jsou zajišťovány externími subjekty. ad c) Informace o výnosech v členění podle zdrojů Celkový hospodářský výsledek společnosti za rok 2013 (rozdíl mezi výnosy a náklady) představuje ztrátu ve výši ,05,-- Kč. Podrobný přehled o výnosech v členění podle zdrojů poskytuje následující tabulka: č. účtu název účtu dotace zdroj výnosů vlastní výdělečná hlavní činnost činnost celkem tržby z prodeje služeb 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč tržby z prodeje služeb 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč tržby z prodeje služeb - hosp. činnost 0,00 Kč 0,00 Kč ,42 Kč ,42 Kč úroky ze spořícího účtu 0,00 Kč 409,39 Kč 0,00 Kč 409,39 Kč úroky - hosp. činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 2 876,83 Kč 2 876,83 Kč jiné ostatní výnosy 0,00 Kč 1,59 Kč 0,00 Kč 1,59 Kč přijaté příspěvky (dary) 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč dotace z MSK ,27 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,27 Kč dotace z MPO na semináře ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč dotace z MPO na EKIS ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč dotace z MPO na konference ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč dotace z MSK ,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,43 Kč celkový součet ,70 Kč ,98 Kč ,25 Kč ,93 Kč 9

11 ad d) Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni Obecně prospěšná společnost disponuje pouze fondem základního jmění ve výši ,-- Kč, který je v souladu se zakládací listinou tvořen vkladem zakladatele. ad e) Informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a jejich struktuře K evidovala obecně prospěšná společnost závazky v celkové výši ,65,-- Kč: č. účtu položka částka závazky vůči dodavatelům ,65 Kč závazky vůči zaměstnancům ,00 Kč ostatní závazky vůči zaměstnancům 3 800,00 Kč závazky vůči okresní správě soc. zabezpečení ,00 Kč závazky vůči zdravotním pojišťovnám ,00 Kč závazky vůči finančnímu úřadu (zálohová daň ze závislé činnosti) ,00 Kč závazky vůči finančnímu úřadu (srážková daň ze závislé činnosti) 1 320,00 Kč celkem ,65 Kč Jedná se o závazky související především se mzdovými nároky zaměstnanců (mzda za prosinec odvod záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti, odvod sociálního a zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za zaměstnance), splatné k (do tohoto data také byly uhrazeny). Mezi závazky vůči dodavatelům, splatné i uhrazené rovněž až v roce 2014, patří zejména faktury za telefon, zálohy na služby k nájmu, vedení účetnictví, jež představuje náklad k vystaveným fakturám pro odběratele (pohledávkám). Společnost neevidovala k žádné pohledávky. K dalším aktivům společnosti patří peníze a ceniny, které byly evidovány k v celkové výši ,27,-- Kč, a to: běžný účet spořící účet: hotovost v pokladně: ceniny (stravenky): ,16,-- Kč ,11,-- Kč 657,00,-- Kč ,00,-- Kč Drobný dlouhodobý majetek do 40 tis. Kč je účtován do nákladů a je veden v operativní evidenci. Vlastní činnosti nebyl vytvořen žádný majetek. 10

12 ad f) Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady. V roce 2013 provozovala společnost jak hlavní, tak vedlejší činnost. Podrobnou informaci o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb hrazené z dotace MSK a z vlastní výdělečné činnosti a náklady dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu poskytne následující tabulka: č. účtu položka dotace z MSK 2012 ( ) dotace z MSK 2013 ( ) hlavní činnost vlastní výdělečná činnost EKIS MPO semináře MPO konference celkový součet spotřeba materiálu 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 83686,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 83686,66 Kč spotřeba materiálu - drobný majetek do 500 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 879,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 879,00 Kč spotřeba materiálu - kanc.p. a odb.publikace 1774,20 Kč 5398,30 Kč 678,30 Kč 2466,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10317,50 Kč spotřeba materiálu - režijní 882,00 Kč 988,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1870,00 Kč spotřeba materiálu - dr. m. od 500 do Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14323,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14323,00 Kč spotřeba materiálu - nedaňový 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč spotřeba energie 0,00 Kč 7956,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7956,13 Kč prodané zboží 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč opravy a udržování 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 34479,06 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 34479,06 Kč cestovné zaměstnanců 0,00 Kč 24803,84 Kč 66518,16 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 91322,00 Kč náklady na reprezentaci 0,00 Kč 122,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 122,00 Kč náklady na reprezentaci 0,00 Kč 1917,70 Kč 5882,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7800,50 Kč náklady na repr. - hosp.činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15217,21 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15217,21 Kč ostatní služby 0,00 Kč 1257,40 Kč 1625,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2882,40 Kč ostatní služby 53130,00 Kč 0,00 Kč 74460,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ostatní služby 16557,52 Kč 36925,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7710,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 61193,00 Kč ostatní služby 40060,00 Kč ,77 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 23498,00 Kč 6245,00 Kč ,77 Kč ostatní služby - inzerce a propagace 2289,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5560,00 Kč 0,00 Kč 7849,00 Kč ostatní služby - pro externí subjekty 0,00 Kč 0,00 Kč ,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,30 Kč ostatní služby - školení, semináře 0,00 Kč 800,00 Kč 16888,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17688,00 Kč ostatní služby - pronájem auta 23014,20 Kč 8160,00 Kč 0,00 Kč 1713,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 32887,80 Kč ostatní služby - vedení účetnictví 10000,00 Kč 44040,00 Kč 0,00 Kč 30000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 84040,00 Kč ostatní služby - telefon 0,00 Kč 165,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 165,00 Kč ostatní služby - různé 0,00 Kč ,00 Kč 30422,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14992,00 Kč 17520,00 Kč ,70 Kč ostatní služby - programové vybavení 0,00 Kč 0,00 Kč 34664,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 34664,75 Kč ostatní služby - hosp. činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,14 Kč ostatní služby - nedaňový 0,00 Kč 2551,65 Kč 5854,82 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8406,47 Kč mzdové náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 55950,00 Kč 26235,00 Kč ,00 Kč mzdové náklady - střed. EKIS 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 69450,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 69450,00 Kč mzdové náklady - DoPP 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21660,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21660,00 Kč mzdové náklady - DoPČ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč mzdové náklady - hosp. činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 88870,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 88870,00 Kč zákonné sociální pojištění ,00 Kč ,00 Kč 34114,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč zdravotní pojištění 0,00 Kč 88902,00 Kč 11651,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč SP - hosp. činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27214,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27214,00 Kč zák.soc.náklady - pojištění odpovědnosti zam. 0,00 Kč 7173,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7173,00 Kč zák.soc.náklady - stravenky -1315,00 Kč 28000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 26685,00 Kč náhrady za nemoc 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč zákon.soc.nákl. - hosp.činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11788,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11788,10 Kč Daň silniční 0,00 Kč 0,00 Kč 2950,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2950,00 Kč ostatní daně a poplatky - správní 0,00 Kč 245,00 Kč 752,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 997,00 Kč ostatní daně a poplatky - hosp.činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 120,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 120,00 Kč jiné ostatní náklady 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2992,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2992,00 Kč jiné ostatní náklady -zaokrouhlení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,49 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,49 Kč poplatky bance 0,00 Kč 0,00 Kč 1435,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1435,00 Kč poskytnuté členské příspěvky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5000,00 Kč Celkový součet ,92 Kč ,27 Kč ,83 Kč ,96 Kč 98820,00 Kč ,00 Kč 50000,00 Kč ,98 Kč Celkové roční náklady na mzdu ředitele činily ,-- Kč. 11

13 ad g) Informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období Změny v zakládací listině: Změna sídla společnosti na ulici Klicperova 504/8, Ostrava Mariánské Hory. Změny ve složení správní rady: Prodloužení členství k : Ing. Iveta Skotnicová. Ph.D. Ukončení členství k : - Ing. Světlana Kravčenková Vznik členství k : - Ing. Ivan Strachoň Změny ve složení dozorčí rady: - Prodloužení členství k : - Miroslav Novák Změna ředitele společnosti k : - Ing. Martin Novosad 12

14 Informace podle zákona o účetnictví Dle 21 zákona o účetnictví musí výroční zpráva kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace: a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1, b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích, e) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí, f) požadované podle zvláštních právních předpisů. ad a) Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy Účetní jednotka neeviduje závažné skutečnosti, které by nastaly až po rozvahovém dni a byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy. ad b) Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky Pro rozvoj společnosti v příštích letech se předpokládá další rozvoj spolupráce se zakladatelem MSK, dále s komunální sférou, a také s výzkumnými institucemi a Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava. Blíží se i nové programovací období fondů z EU a tam lze předpokládat značný potenciál pro agenturu. Činnosti pro příští období budou strukturovány tak, aby byly zajištěny finanční prostředky pro krytí provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině. Budoucí spolupráce s MSK a municipalitami spočívá zejména v aktivitách a koordinaci činností při postupném zavádění energetického managementu na objektech v majetku komunální sféry v MSK. Na základě výsledků monitoringu budou předkládány podněty pro další snižování energetické náročnosti. I nadále bude vykonávaná poradenská a konzultační činnost pro ÚSC při řešení konkrétních projektů. Zůstane zachována také osvětová a vzdělávací činnost pro různé cílové skupiny. ad c) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Obecně prospěšná společnost se nezabývá výzkumem. ad d) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích V oblasti ochrany životního prostředí se bude společnost angažovat v energeticky úsporných projektech, ekologizaci dopravy. Další aktivitou je řešení kvality ovzduší vnitřního prostředí v zateplených veřejných budovách zavedením řízeného větrání s rekuperací. Agentura bude vyhledávat vhodné zdroje financování pro realizaci uvedených aktivit. 13

15

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s. za rok 2008 Dle 21 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, předkládáme výroční zprávu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s. za rok 2011 Dle 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a 21 zákona

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s. za rok 2009 Dle 21 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, předkládáme výroční zprávu

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE PORSENNA o.p.s. Pakt starostů a primátorů příležitost pro česká města Jeseník, 18.10.2011 Litoměřice, 20.10.2011 CO JE ENERGETICKÝ MANAGEMENT? Trvalý proces

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2011 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2011 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2011 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM OBSAH 1. Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace...

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Role energetických projektů ve strategických plánech měst a obcí Ústeckého kraje

Role energetických projektů ve strategických plánech měst a obcí Ústeckého kraje Role energetických projektů ve strategických plánech měst a obcí Ústeckého kraje MIROSLAV ŠAFAŘÍK PORSENNA o.p.s. Seminář Bioenergie v pohraniční oblasti Labe/Elbe, 20.2.2014 DVA DŮVODY PROČ JSME DNES

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 24. 06. 2015 bod programu: 6 věc: Informace o závěrečném účtu a hospodaření DSO Jezero Milada 2014 důvod předložení: Zpráva o hospodaření svazku obcí za

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky

Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky KOMORA AUDITORŮ ČR č. osvědčení 154 Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky za ověřované období od 1.1.2008

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 4. Tvorba a použití účelových fondů 5. Hospodaření zřízených a založených právnických

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více