V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s. za rok 2013 Dle 20 a 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, předkládáme výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. Sídlo společnosti: IČ: Vznik společnosti: Zakladatel: Klicperova 504/8, Ostrava-Mariánské Hory Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, Ostrava, IČ: Dle 21 zákona o obecně prospěšných společnostech výroční zpráva kromě náležitostí stanovených zákonem upravujícím účetnictví musí obsahovat také informace o: a) všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení, b) lidských zdrojích, c) výnosech v členění podle zdrojů, d) vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni, e) stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře, f) celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných g) služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, h) včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady, i) změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období. 1

3 Informace dle zákona o obecně prospěšných společnostech ad a) Informace o všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti a jejich zhodnocení K poskytování obecně prospěšných služeb jsou v obchodním rejstříku zapsány tyto činnosti: 1. Zajišťuje osvětu, informovanost a podporuje vzdělanost veřejnosti, školní mládeže a obcí v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů energie včetně možností financování, a to formou školení, besed, přednášek, mediálních kampaní, workshopů, konferencí, prezentací na výstavách, veřejného poradenství a individuálních konzultačních a poradenských služeb. 2. Podporuje aktivní roli občanů v přístupu k energeticky efektivním zařízením a k možnostem úspory energie, a to vzhledem ke zdokonaleným znalostem v oblasti energetických služeb. 3. Podporuje vědecké a výzkumné projekty zaměřené na vývoj technologických aplikací směřující k účinnějšímu využití energetických zdrojů a ke snižování jejich provozních dopadů na životní prostředí. 4. Zvyšuje informovanost odborníků a veřejnosti o nové energetické legislativě. Zabezpečuje poskytování poradenství v oblasti energetických otázek všem zainteresovaným osobám a skupinám, společnostem i institucím. Koordinuje aktivity se subjekty podílejícími se na zajišťování energetických služeb v regionu a vytváření podmínek pro efektivní a intenzivní využívání místních zdrojů energie. 5. Podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti zvyšování energetické efektivity a aplikace pokročilých technologií. 6. Podporuje výměnné stáže mezi energetickými agenturami na národní i mezinárodní úrovni. 7. Navazuje spolupráci s obdobnými subjekty v příhraničních oblastech sousedních zemí EU. 8. Monitoruje dodržování územní energetické koncepce (zvyšování energetické účinnosti, snižování energetické náročnosti a zlepšování kvality ovzduší) a naplňování jejich cílů. Provádí její vyhodnocení pro účely strategického plánování územního celku Moravskoslezského kraje. Na základě výsledků hodnocení předkládá návrhy a doporučuje změny územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. 9. Provádí každoročně energetickou bilanci územního celku Moravskoslezského kraje (dostupnost energetických zdrojů a nakládání s energií). 10. Vyhledává a monitoruje vhodné projekty s ohledem na možnosti financování a na využití místních zdrojů a zvýšení energetické efektivnosti v jednotlivých sektorech za účelem vymezení konkrétních opatření, která mohou být později provedena na náhodně vybraných projektech v každém sektoru v souladu s modelem vypracovaným společností. Získané poznatky vhodným způsobem prezentuje, publikuje veřejnosti a dalším institucím a napomáhá s jejich aplikací do praxe. 2

4 11. Iniciuje a podporuje spolupráci mezi obcemi Moravskoslezského kraje v oblasti energetických otázek za účelem zlepšení koordinace činností v této oblasti. 12. Podporuje restrukturalizace rozpočtů měst a obcí v Moravskoslezském kraji s cílem snížení výdajů na energii ve veřejných budovách, s cílem dosažení úspor finančních prostředků a jejich využití na rozvoj projektů na zlepšování životního prostředí, v oblasti veřejné dopravy apod. 13. Koordinuje činnosti Moravskoslezského kraje, měst, obcí a podnikatelských subjektů při přípravě a realizaci akčních plánů na zvyšování energetické účinnosti, územních energetických koncepcí, auditů a projektů směřujících ke snižování energetické náročnosti při respektování regionálních podmínek. 14. Poskytuje poradenství při zajišťování financování energetických a ekologických projektů připravovaných územně samosprávnými celky, podnikatelskými subjekty i širokou veřejností z rozpočtových fondů ČR a strukturálních fondů EU, popř. jiných evropských finančních zdrojů. 15. Spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci naplňování Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. 16. Posuzuje možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. 17. Podporuje projekty energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie, při kterých je investování do objektů ve vlastnictví kraje a měst/obcí ze zdrojů jiných, než jsou zdroje vlastníka těchto objektů. 18. Vytváří podmínky pro využití místních zdrojů biomasy (propojení výrobců technologií, dřevozpracujícího průmyslu, výrobků štěpky a peletek a konečných spotřebitelů), vyhledávání projektů zaměřených na úspory energií a využití obnovitelných zdrojů energie včetně podpory při jejich zpracovávání. V rámci doplňkové činnosti jsou v obchodním rejstříku zapsány tyto činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Zprostředkování obchodu a služeb. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Vydavatelská a publikační činnost. 3

5 Činnosti agentury jsou dále členěny dle oblastí poskytovaných služeb: 1. Spolupráce s MSK Projekty EPC - agentura se podílela na průběžné kontrole a vyhodnocování fungování projektu EPC1 na majetku MSK v součinnosti s odborem investičním a majetku MSK, - připravila pro MSK vyhodnocení vhodnosti první série objektů pro projekt EPC2. Energetický management V součinnosti s vedením kraje a odborem investičním a majetku došlo k dohodě o způsobu vykonávání energetického managementu na majetku MSK a jeho organizací. Agentura vypracovala podrobnou studii zavedení energetického managementu v souladu s normou ISO ČSN na majetku kraje a jeho organizací financovanou za pomoci dotačního fondu EFEKT. Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Na základě požadavku na zpracování naplnění vyhodnocení ÚEK MSK vyplývajícího ze zákona, byla vytvořena pracovní skupina, která se se zabývá vyhodnocením a aktualizací ÚEK MSK. Členové pracovní skupiny jsou zástupci ČEZ energo s.r.o., Dalkia Česká republika, a.s., Moravskoslezský energetický klastr, o.s., Výzkumné energetické centrum a zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Za přispění externích firem z MSK a spolupráce celé pracovní skupiny v roce 2013 vznikla základní část vyhodnocení, která je podkladem pro celkové vyhodnocení ÚEK MSK Spolupráce s Úřadem regionální rady V rámci hodnocení projektů pro Úřad regionální rady prováděla agentura posouzení naplňování cílové hodnoty kvantifikovatelného environmentálního kritéria, a to v těchto případech: město Frenštát pod Radhoštěm, název projektu: Modernizace spojená s rozšířením přístavbou MŠ Školská čtvrť 1391 ve Frenštátě pod Radhoštěm. obec Raduň, název projektu: Rekonstrukce a modernizace MŠ v Raduni. 4

6 3. Vzdělávání, osvěta Semináře, výstavy, workshopy V této oblasti se agentura aktivně účastnila následujících akcí, seminářů a konferencí: Infotherma 2013, Ostrava, členská schůze krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, Kunín, IV. setkání koordinátorů ekologické výchovy Moravskoslezského kraje, Ostrava, krajská sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje, Karlov pod Pradědem, mezinárodní konference Možnosti směřování k energetické soběstačnosti v regionech, Opava, mezinárodní konference EcoAP Into clean air, Praha, konference Na cestě k energetické soběstačnosti obcí a regionů, Praha, Smart city Ostrava, setkání s partnery ČEZu, exkurze Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, konference Budoucnost vodního koridoru Dunaj-Odra Labe, Ostrava, Sněm svazu průmyslu a obchodu, BVV, ročník konference Trendy evropské energetiky, Praha, Perspektivy OZE v rámci energetického mixu aktualizované Státní energetické koncepce České republiky, BVV, Inteligentní zdroje energie 2013, Praha, Německo, konference k OP přeshraniční spolupráce ČR PR, KÚ MSK, mezinárodní konference Energetické služby se zárukou, Praha, Smart city Brno, Národní informační den Horizont 2020 ENERGY Challenge, Praha. 5

7 Agentura rovněž pořádala semináře a konference: I. z vlastních zdrojů: seminář Možnosti energetických úspor pro města a obce, Ostrava, seminář Dotační příležitosti, národní a jiné zdroje pro veřejný a soukromý sektor, novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, Ostrava, březen/duben 2013 cyklus 5 seminářů Nedovolte realizovat Vaše plánované energetické opatření s chybami, Ostrava. II. z dotací Ministerstva průmyslu a obchodu: konference Vliv nuceného větrání v objektech na vnitřní prostředí a zdraví obyvatel zejména ve školním prostředí, Ostrava, konference Vliv nuceného větrání v objektech na vnitřní prostředí srpen listopad 2013 a zdraví obyvatel zejména ve školním prostředí, s podtitulem Čistý vzduch do škol, Ostrava, cyklus 10 seminářů Energetika v souvislostech fungování veřejné správy, Informace k novele zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, Ostrava, Karviná, Opava, Nový Jičín, Frýdek Místek, Bruntál. Poradenství Agentura se opět aktivně zapojila do sítě poradenských středisek EKIS podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu. Celkem za rok 2013 bylo poskytnuto 123 individuálních konzultací. Styk s médii Modrý Reportér Dalkia představení agentury. Moravskoslezský deník článek ke konferenci Vliv nuceného větrání v objektech na vnitřní prostředí a zdraví obyvatel zejména ve školním prostředí. 6

8 Webové stránky Průběžně je prováděna aktualizace webových stránek agentury. V posledním čtvrtletí byla spuštěna polská verze stránek 4. Vydavatelská a publikační činnost Vzdělávací DVD Vytvoření partnerství s městem Skalica v rámci přeshraniční spolupráce ČR - SR pro distribuci DVD s názvem Skryté úspory v domácnosti objevte je! a pořádání seminářů k energetické problematice. DVD se zabývá způsoby a možnostmi, jak uspořit v domácnosti na energiích a vodě a je určeno pro žáky mateřských a základních škol. 5. Projekty na komunální úrovni Projekty EPC V rámci obecné podpory projektů EPC na úrovni komunální sféry se agentura podílela na zpracování analýzy vhodnosti budov v majetku statutárního města Opava pro financování energeticky úsporných opatření metodou EPC. Komplexní organizační a věcné zajištění zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky včetně vyhodnocení a přípravy smlouvy s vítězným uchazečem proběhlo v těchto městech: město Krnov, město Opava, město Jeseník (probíhá), město Karviná (zrušeno po podávání žádostí o účast). Zpracování EA a PENB V roce 2013 agentura zpracovala celkem 3 Energetické audity a 16 Průkazů energetické náročnosti budov zejména pro školská zařízení, obce a další instituce v Moravskoslezském kraji. 6. Ostatní Agentura se dostala do regionálního povědomí a rozvíjejí se oproti minulosti její vztahy především s městy a jejich organizacemi v Moravskoslezském kraji. Nárůst kontaktů je i se vzdělávacími institucemi, především s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. 7

9 Z hlediska organizačně-administrativního byly v roce 2013 provedeny tyto úkony: zasedání dozorčí rady za účelem revize činností , zasedání správní rady za účelem volby předsedy správní rady, odvolání stávajícího ředitele a jmenování nového ředitele, zasedání zastupitelstva kraje schválilo smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 mil. Kč na r. 2013, 03/2013 zpracování výroční zprávy za rok 2012 a její ověření auditorem, zápis předsedy dozorčí rady do rejstříku obecně prospěšných společností, zápis obměny členů správní rady, dozorčí rady a ředitele do rejstříku obecně prospěšných společností, závěrečná zpráva poskytovateli dle smlouvy č ze dne o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, zasedání dozorčí rady za účelem přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2012, volby předsedy dozorčí rady, zasedání správní rady za účelem schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2012, obnova členů správní rady, uložení rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy k účetní závěrce do sbírky listin, zrušení živnostenského oprávnění Projektová činnost ve výstavbě, zápis do živnostenského rejstříku a do rejstříku obecně prospěšných společností, zápis obnovy člena správní rady do rejstříku obecně prospěšných společností, zasedání zastupitelstva kraje schválilo navýšit účelovou neinvestiční dotaci o ,-- Kč, tj. na celkovou výši ,-- Kč, zasedání správní rady za účelem projednání změny sídla společnosti a financování na další období, zápis změny sídla společnosti z ulice Varšavské 1583/99, Ostrava Hulváky na ulici Klicperovou, Ostrava Mariánské Hory do rejstříku obecně prospěšných společností, zápis obměny členů správní rady do rejstříku obecně prospěšných společností. 8

10 Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. vedla své účetnictví v souladu s příslušnými zákony. Roční účetní závěrka je uvedena v příloze č. 1 této výroční zprávy. Sestává z rozvahy, výsledovky a přílohy k účetní závěrce. ad b) Informace o lidských zdrojích Organizační struktura společnosti je tvořena těmito pozicemi: ředitel společnosti, manažer pro chod a rozvoj společnosti, projektový manažer I, projektový manažer II. Činnosti společnosti související s jejím hlavním posláním, tedy zapsané v obchodním rejstříku, byly zajišťovány především zaměstnanci v pracovním poměru, na základě dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Vedení účetnictví, daňové poradenství a účetní audit, tzn. činnosti, které nesouvisí s hlavím posláním obecně prospěšné společnosti, jsou zajišťovány externími subjekty. ad c) Informace o výnosech v členění podle zdrojů Celkový hospodářský výsledek společnosti za rok 2013 (rozdíl mezi výnosy a náklady) představuje ztrátu ve výši ,05,-- Kč. Podrobný přehled o výnosech v členění podle zdrojů poskytuje následující tabulka: č. účtu název účtu dotace zdroj výnosů vlastní výdělečná hlavní činnost činnost celkem tržby z prodeje služeb 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč tržby z prodeje služeb 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč tržby z prodeje služeb - hosp. činnost 0,00 Kč 0,00 Kč ,42 Kč ,42 Kč úroky ze spořícího účtu 0,00 Kč 409,39 Kč 0,00 Kč 409,39 Kč úroky - hosp. činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 2 876,83 Kč 2 876,83 Kč jiné ostatní výnosy 0,00 Kč 1,59 Kč 0,00 Kč 1,59 Kč přijaté příspěvky (dary) 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč dotace z MSK ,27 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,27 Kč dotace z MPO na semináře ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč dotace z MPO na EKIS ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč dotace z MPO na konference ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč dotace z MSK ,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,43 Kč celkový součet ,70 Kč ,98 Kč ,25 Kč ,93 Kč 9

11 ad d) Informace o vývoji a stavu fondů obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni Obecně prospěšná společnost disponuje pouze fondem základního jmění ve výši ,-- Kč, který je v souladu se zakládací listinou tvořen vkladem zakladatele. ad e) Informace o stavu majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k rozvahovému dni a jejich struktuře K evidovala obecně prospěšná společnost závazky v celkové výši ,65,-- Kč: č. účtu položka částka závazky vůči dodavatelům ,65 Kč závazky vůči zaměstnancům ,00 Kč ostatní závazky vůči zaměstnancům 3 800,00 Kč závazky vůči okresní správě soc. zabezpečení ,00 Kč závazky vůči zdravotním pojišťovnám ,00 Kč závazky vůči finančnímu úřadu (zálohová daň ze závislé činnosti) ,00 Kč závazky vůči finančnímu úřadu (srážková daň ze závislé činnosti) 1 320,00 Kč celkem ,65 Kč Jedná se o závazky související především se mzdovými nároky zaměstnanců (mzda za prosinec odvod záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti, odvod sociálního a zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za zaměstnance), splatné k (do tohoto data také byly uhrazeny). Mezi závazky vůči dodavatelům, splatné i uhrazené rovněž až v roce 2014, patří zejména faktury za telefon, zálohy na služby k nájmu, vedení účetnictví, jež představuje náklad k vystaveným fakturám pro odběratele (pohledávkám). Společnost neevidovala k žádné pohledávky. K dalším aktivům společnosti patří peníze a ceniny, které byly evidovány k v celkové výši ,27,-- Kč, a to: běžný účet spořící účet: hotovost v pokladně: ceniny (stravenky): ,16,-- Kč ,11,-- Kč 657,00,-- Kč ,00,-- Kč Drobný dlouhodobý majetek do 40 tis. Kč je účtován do nákladů a je veden v operativní evidenci. Vlastní činnosti nebyl vytvořen žádný majetek. 10

12 ad f) Informace o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti, včetně výše nákladů na mzdu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady. V roce 2013 provozovala společnost jak hlavní, tak vedlejší činnost. Podrobnou informaci o celkovém objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb hrazené z dotace MSK a z vlastní výdělečné činnosti a náklady dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu poskytne následující tabulka: č. účtu položka dotace z MSK 2012 ( ) dotace z MSK 2013 ( ) hlavní činnost vlastní výdělečná činnost EKIS MPO semináře MPO konference celkový součet spotřeba materiálu 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 83686,66 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 83686,66 Kč spotřeba materiálu - drobný majetek do 500 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 879,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 879,00 Kč spotřeba materiálu - kanc.p. a odb.publikace 1774,20 Kč 5398,30 Kč 678,30 Kč 2466,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10317,50 Kč spotřeba materiálu - režijní 882,00 Kč 988,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1870,00 Kč spotřeba materiálu - dr. m. od 500 do Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14323,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14323,00 Kč spotřeba materiálu - nedaňový 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč spotřeba energie 0,00 Kč 7956,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7956,13 Kč prodané zboží 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč opravy a udržování 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 34479,06 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 34479,06 Kč cestovné zaměstnanců 0,00 Kč 24803,84 Kč 66518,16 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 91322,00 Kč náklady na reprezentaci 0,00 Kč 122,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 122,00 Kč náklady na reprezentaci 0,00 Kč 1917,70 Kč 5882,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7800,50 Kč náklady na repr. - hosp.činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15217,21 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15217,21 Kč ostatní služby 0,00 Kč 1257,40 Kč 1625,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2882,40 Kč ostatní služby 53130,00 Kč 0,00 Kč 74460,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ostatní služby 16557,52 Kč 36925,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7710,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 61193,00 Kč ostatní služby 40060,00 Kč ,77 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 23498,00 Kč 6245,00 Kč ,77 Kč ostatní služby - inzerce a propagace 2289,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5560,00 Kč 0,00 Kč 7849,00 Kč ostatní služby - pro externí subjekty 0,00 Kč 0,00 Kč ,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,30 Kč ostatní služby - školení, semináře 0,00 Kč 800,00 Kč 16888,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17688,00 Kč ostatní služby - pronájem auta 23014,20 Kč 8160,00 Kč 0,00 Kč 1713,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 32887,80 Kč ostatní služby - vedení účetnictví 10000,00 Kč 44040,00 Kč 0,00 Kč 30000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 84040,00 Kč ostatní služby - telefon 0,00 Kč 165,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 165,00 Kč ostatní služby - různé 0,00 Kč ,00 Kč 30422,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 14992,00 Kč 17520,00 Kč ,70 Kč ostatní služby - programové vybavení 0,00 Kč 0,00 Kč 34664,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 34664,75 Kč ostatní služby - hosp. činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,14 Kč ostatní služby - nedaňový 0,00 Kč 2551,65 Kč 5854,82 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8406,47 Kč mzdové náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 55950,00 Kč 26235,00 Kč ,00 Kč mzdové náklady - střed. EKIS 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 69450,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 69450,00 Kč mzdové náklady - DoPP 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21660,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21660,00 Kč mzdové náklady - DoPČ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč mzdové náklady - hosp. činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 88870,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 88870,00 Kč zákonné sociální pojištění ,00 Kč ,00 Kč 34114,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč zdravotní pojištění 0,00 Kč 88902,00 Kč 11651,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč SP - hosp. činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27214,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 27214,00 Kč zák.soc.náklady - pojištění odpovědnosti zam. 0,00 Kč 7173,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7173,00 Kč zák.soc.náklady - stravenky -1315,00 Kč 28000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 26685,00 Kč náhrady za nemoc 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč zákon.soc.nákl. - hosp.činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11788,10 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11788,10 Kč Daň silniční 0,00 Kč 0,00 Kč 2950,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2950,00 Kč ostatní daně a poplatky - správní 0,00 Kč 245,00 Kč 752,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 997,00 Kč ostatní daně a poplatky - hosp.činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 120,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 120,00 Kč jiné ostatní náklady 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2992,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2992,00 Kč jiné ostatní náklady -zaokrouhlení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,49 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,49 Kč poplatky bance 0,00 Kč 0,00 Kč 1435,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1435,00 Kč poskytnuté členské příspěvky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5000,00 Kč Celkový součet ,92 Kč ,27 Kč ,83 Kč ,96 Kč 98820,00 Kč ,00 Kč 50000,00 Kč ,98 Kč Celkové roční náklady na mzdu ředitele činily ,-- Kč. 11

13 ad g) Informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období Změny v zakládací listině: Změna sídla společnosti na ulici Klicperova 504/8, Ostrava Mariánské Hory. Změny ve složení správní rady: Prodloužení členství k : Ing. Iveta Skotnicová. Ph.D. Ukončení členství k : - Ing. Světlana Kravčenková Vznik členství k : - Ing. Ivan Strachoň Změny ve složení dozorčí rady: - Prodloužení členství k : - Miroslav Novák Změna ředitele společnosti k : - Ing. Martin Novosad 12

14 Informace podle zákona o účetnictví Dle 21 zákona o účetnictví musí výroční zpráva kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace: a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1, b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích, e) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí, f) požadované podle zvláštních právních předpisů. ad a) Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy Účetní jednotka neeviduje závažné skutečnosti, které by nastaly až po rozvahovém dni a byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy. ad b) Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky Pro rozvoj společnosti v příštích letech se předpokládá další rozvoj spolupráce se zakladatelem MSK, dále s komunální sférou, a také s výzkumnými institucemi a Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava. Blíží se i nové programovací období fondů z EU a tam lze předpokládat značný potenciál pro agenturu. Činnosti pro příští období budou strukturovány tak, aby byly zajištěny finanční prostředky pro krytí provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině. Budoucí spolupráce s MSK a municipalitami spočívá zejména v aktivitách a koordinaci činností při postupném zavádění energetického managementu na objektech v majetku komunální sféry v MSK. Na základě výsledků monitoringu budou předkládány podněty pro další snižování energetické náročnosti. I nadále bude vykonávaná poradenská a konzultační činnost pro ÚSC při řešení konkrétních projektů. Zůstane zachována také osvětová a vzdělávací činnost pro různé cílové skupiny. ad c) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Obecně prospěšná společnost se nezabývá výzkumem. ad d) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích V oblasti ochrany životního prostředí se bude společnost angažovat v energeticky úsporných projektech, ekologizaci dopravy. Další aktivitou je řešení kvality ovzduší vnitřního prostředí v zateplených veřejných budovách zavedením řízeného větrání s rekuperací. Agentura bude vyhledávat vhodné zdroje financování pro realizaci uvedených aktivit. 13

15

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o. p. s. za rok 2008 Dle 21 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, předkládáme výroční zprávu

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2007

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2007 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2007 www.eazk.cz Leden 2008 1 Založení agentury a její orgány Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 Obsah: 1. Úvod 2. Základní informace a) Identifikační údaje b) Zakladatelé c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb d) Území MAS 21, o.p.s.

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015

Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 Vyhlášení programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, sekce ekonomiky a politiky životního prostředí vyhlašuje PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Úvodem Rok 2005 znamenal pro obecně prospěšnou společnost Partnerství další období rozvoje. Podařilo se nám nejen zvýšit počet realizovaných projektů a služeb, ale také rozšířit jejich

Více