Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě."

Transkript

1 Vážení klienti a obchodní partneři, rok 2013 je již v plném proudu a i letos bychom Vás prostřednictvím APOGEO Alert chtěli pravidelně informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s námi nabízenými poradenskými službami. Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese Věříme, že pravidelné zprávy pro Vás budou přínosem a najdete v nich odpovědi na své otázky. Klára Sierra Marketing & Business Development Manager

2 Daňové a transakční oddělení Daňová správa prošla, v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky, zásadní reorganizací. Od jsou stávající územní finanční úřady nahrazeny těmito orgány Finanční správy: 1) Generálním finančním ředitelstvím 2) Odvolacím finančním ředitelstvím Jediný, čistě odvolací orgán pro celé území České republiky. 3) 14ti finančními úřady Úřady sídlí v krajských městech a v hlavním městě Praze. Součástí každého úřadu jsou územní pracoviště, zřízena na místech původních finančních úřadů. 4) Specializovaným finančním úřadem Zůstávají mu dosavadní pravomoce, nově má v kompetenci cenovou kontrolu, kontrolu nad hazardem a vedení Centrálního registru smluv, k čemuž se váže registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi. Mj. budou všechny úřady vykonávat např. výběr pojistného a převod vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností a finanční úřady budou moci kontrolovat hospodaření jednotlivých krajů, obcí či městských částí hlavního města Prahy. V souvislosti s reorganizací došlo také ke změnám v ID datových schránek a ke změnám čísel účtů pro placení daní. Od 1. ledna 2013 proto zkontrolujte své vzory a šablony pro bankovní příkazy a v případě trvalých příkazů nezapomeňte provést změnu. Zároveň byly vydány nové formuláře přiznání, které již zohledňují změnu v organizaci správy daní. Veškeré nové formuláře byly zveřejněny na webu Finanční správy: Ministerstvo financí ČR a Finanční správa postupně uveřejňují informace a metodické pokyny pro daňové poplatníky a odbornou veřejnost. Doporučujeme proto sledovat jejich webové stránky, případně stránky Apogea, na kterých Vás pravidelně informujeme o novinkách v daňové sféře. Autor: Eliška Kostlánová, Tax Consultant, T: , E:

3 Znalecký ústav a oceňování Novinky v zákoně o vyvlastnění z hlediska stanovení výše náhrady. Ve stínu novely Stavebního zákona došlo k novelizaci zákona o vyvlastnění č. 405/ Mimo jiných úprav a novinek se z hlediska oceňování mění novelou zákona o vyvlastnění stanovení výše náhrady pro vlastníka nemovitosti za tzv. odnětí či omezení práva k pozemku či stavbě. Mimo tuto náhradu přísluší náhrada i případnému nájemci vyvlastňované nemovitosti a lze uplatnit také náhradu za náklady spojené s procesem vyvlastnění (např. stěhování, změna sídla společnosti apod.). V tomto článku se budeme zabývat pouze náhradou za odnětí či omezení práva k pozemku i stavbě. Dle 10 zákona o vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny obvyklé (dle 2 zákona č. 151/1997 o oceňování majetku) pozemku či stavby (resp. cena práva odpovídající věcnému břemeni). V případě, že by cena obvyklá pozemku či stavby byla nižší než cena zjištěna dle platných cenových předpisů 2, použije se náhrada ve výši ceny zjištěné. Nově je v novele zákona o vyvlastnění uvedeno dle odst. 5 10, že se cena pozemku či stavby určí dle jejich skutečného stavu a užití ke dni podání žádosti o vyvlastnění a nepřihlédne se k zhodnocení (znehodnocení) nemovitosti vlivem navrhovaného účelu vyvlastnění. Dle výkladu ministerstva pro místní rozvoj 3 je smyslem tohoto odstavce ocenit např. pozemek, pole s plánovanou výstavbou komunikace vyšší třídy, jako ornou půdu (tedy v cenové úrovni řádově nižší než stavební pozemky). Určitým zádrhelem se může zdát fakt, že k datu podání žádosti o vyvlastnění (tj. datum, ke kterému má být ocenění provedeno) již probíhá velké množství změn a projektů bezprostředně související se samotnou stavbou (v tomto případě) rychlostní komunikace. 1 Zákon č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb. 2 Cenou zjištěnou dle cenových předpisů se myslí ocenění dle zákona o ocenění majetku č. 151/1997Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. pro ocenění v rozmezí roku JUDr. Vladimíra Sedláčková; zástupce ředitele odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj; Vyvlastňování pozemků a staveb a změny od roku 2013; ;

4 Územní plán příslušného celku již pravděpodobně dané území zařadil do území určeného pro stavbu veřejného vybavení či přímo komunikací a na daném území probíhá řízení o územním rozhodování, případně jsou plánovány či probíhají další procesy nezbytně nutné pro samotnou budoucí výstavbu dopravní stavby. Tyto skutečnosti však (samozřejmě vždy dle individuálního posouzení) mohou oceňovaný pozemek zařadit do zcela jiné kategorie než zemědělské pozemky i přes to, že na něm dosud probíhá pouze zemědělská činnost a fakt, že ke zhodnocení pozemku vlastník nepřispěl. Jaká tedy bude výše náhrad za vyvlastnění v těchto sporných případech bude záležet na zpracování znaleckého posudku (v horším případě rozhodnutí soudu). Otázkou i po novele zůstává jak určit cenu obvyklou stavebního pozemku pro dopravní infrastrukturu, když se tyto pozemky neobchodují na běžném trhu (kupujícím je zpravidla stát či jeho složka). Dle Ing Jaroslava Háby 4 by měla být navrhovaná výše náhrady u pozemku užívaného jako zemědělský a územním (či dokonce regulačním) plánem určeného k zástavbě dopravní stavbou na úrovni % hodnoty stavebních pozemků umožňujících zástavbu komerční nemovitostí v nejbližší průmyslové zóně od oceňovaného pozemku. Autor: Jiří Hrabec, Senior Valuation Consultant, T: , E: 4 K oceňování pozemků a staveb podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a příklad ocenění pro stavbu obchvatu rychlostní komunikace; Jaroslav Hába, Odhadce a oceňování majetku 2/2012 k verzi zákona před novelou.

5 Management Consulting Jak si povedeme v novém roce 2013 a dalších letech? Na konci října 2012 vydalo ministerstvo financí makroekonomickou predikci, která je jedním z výchozích podkladů při tvorbě rozpočtu na příští rok. Podle makroekonomické predikce by se měl zastavit pokles reálného růstu HDP z let 2010 až 2012, kdy došlo k poklesu reálného růstu z 2,7 % 2010 na -1,0 % V letech 2013 až 2015 se očekává postupné zvyšování reálného růstu z 0,7 % na 2,6 %. Při pohledu na predikci společnosti PATRIA Finance jsou výhledy pesimističtější, v roce 2013 se očekává reálný pokles o -0,4 %. Česká spořitelna očekává dosažení reálného růstu na úrovni 0,4 % a v roce 2014 reálného růstu na úrovni 1,4 %. Prognóza vývoje je tedy nejistá. V oblasti investic je patrný výrazný nesoulad prognóz, zatímco ministerstvo financí počítá s růstem, Česká spořitelna predikuje pokles. Míra inflace měřená indexem růstu spotřebitelských cen by měla v roce 2013 klesnout na cca 2 až 2,7 %, v roce 2014 se předpokládá inflace v intervalu 1,1 až 2,3 %. Míra nezaměstnanosti by měla v následujících letech klesat z cca 9 % roku 2013 na 8,5 % roku V letech 2013 až 2015 by zároveň mělo dojít ke zhodnocování koruny vůči euru z cca 25,1 CZK/EUR roku 2012 na cca 24,5 roku Průměrná sazba na mezibankovním trhu 3 M PRIBOR by měla v roce 2013 klesnout ze 1,0 % na cca 0,5 %. V roce 2014 se očekává růst průměrné sazby na úroveň 0,6 %. Celkově tedy můžeme počítat s postupným zlepšováním stavu ekonomiky ve vymezených oblastech. K datu F 2013F 2014F 2015F MF ČR HDP reálný růst -4,7% 2,7% 1,7% -1,0% 0,7% 1,9% 2,6% PATRIA FINANCE HDP reálný růst -4,4% 2,3% 1,9% -1,1% -0,4% Česká spořitelna HDP reálný růst -4,5% 2,6% 1,7% -0,9% 0,4% 1,4% MF ČR investice reálný růst -11,5% 0,1% -0,9% -0,6% 0,3% 1,8% 2,8% PATRIA FINANCE investice reálný růst Česká spořitelna investice reálný růst -11,2% 0,0% -0,9% -0,1% -2,6% -0,5% MF ČR inflace CPI 1,0% 1,5% 1,9% 3,3% 2,1% 2,3% 2,0% PATRIA FINANCE inflace CPI 1,0% 1,5% 1,9% 3,4% 2,7% Česká spořitelna inflace CPI 1,1% 1,5% 1,9% 3,4% 1,9% 1,1% MF ČR míra nezaměstnanosti (konec roku) 8,0% 9,0% 8,6% 8,5% 8,9% 8,8% 8,5% PATRIA FINANCE míra nezaměstnanosti 8,1% 9,0% 8,5% 8,6% 9,1% Česká spořitelna míra nezaměstnanosti (k.r.) 8,1% 9,0% 8,5% 8,5% 8,8% 8,6% MF ČR CZK/EUR 26,45 25,29 24,59 25,1 24,9 24,7 24,5 PATRIA FINANCE CZK/EUR 26,45 25,29 24,59 25,19 25,00 Česká spořitelna CZK/EUR 26,5 25,3 24,6 25,1 24,5 23,9 MF ČR Úroková sazba 3M PRIBOR 2,2% 1,3% 1,2% 1,0% 0,5% PATRIA FINANCE 3M PRIBOR 2,2% 1,3% 1,2% 1,0% 0,6% Česká spořitelna 3M PRIBOR 2,2% 1,3% 1,2% 1,0% 0,4% 0,6% Není-li uvedeno jinak, vychází se z průměrů za celý rok Autor: Ing. Pavel Tůma, Business Consulting & Valuation Manager, T: , E:

6 SMART Office&Companies, s.r.o. Za necelý rok vstupuje v platnost nový zákon o obchodních korporacích (ZOK), který se dotkne každé obchodní společnosti či družstva se sídlem v České republice. Protože se jedná o zákon zcela nový, rozhodli jsme se vás v průběhu roku 2013 formou dvanáctidílného seriálu seznámit s nejvýznamnějšími změnami, se kterými se - v souvislosti s uvedením tohoto zákona do praxe - budete v praxi s největší pravděpodobností setkávat. V prvním dílu našeho seriálu Vás seznámíme s obsahem zákona o obchodních korporacích, s jeho účinností, používanými pojmy a aplikací v praxi. První díl: Víte, že nový název pro obchodní společnosti a družstva je obchodní korporace? vstupuje v platnost nový zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK). Tento úzce specializovaný zákon je vyhrazen pro právní úpravu obchodních společností a družstev a nahradí v této problematice stávající obchodní zákoník. ZOK upravuje všechny formy obchodních společností (tedy společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, komanditní společnost, veřejnou obchodní společnost, evropskou společnosti a evropské hospodářské zájmové sdružení) a družstva (bytové družstvo, sociální družstvo, evropské družstvo atp.). K tak významnému kroku, jako je zrušení obchodního zákoníku (a jeho nahrazení ZOK a občanským zákoníkem), se zákonodárci rozhodli v rámci rekodifikace soukromého práva, kdy praxe ukázala, že je vhodné z nespočetněkrát novelizovaného zákoníku vyjmout prvky soukromého práva a integrovat je do zákoníku občanského. Tím se předejde případům, kdy doposud nebylo vždy zřejmé, jakým zákoníkem (občanským či obchodím) se mají právní vztahy řídit. Otázka soukromého práva však nebyla jedinou, která rekodifikaci podpořila. Nezanedbatelným aspektem a hlavním cílem byla potřeba vytvořit v České republice konkurenceschopné právní prostřední vůči jiným státům EU, které by motivovalo obchodní korporace na území ČR působit. Zákon následuje evropský trend liberalizace pravidel obchodních korporací a snaží se mnoha prostředky (např. snižováním počtu donucujících ustanovení) neomezovat podnikání, na druhé straně ale klade důraz na ochranu zájmů věřitelů, spotřebitelů. Z výše uvedeného je zřejmé, že se tento zákon dotkne každé korporace v České republice. Okamžitý dopad na život obchodních korporací budou mít od začátku roku 2014 zejména donucující ustanovení zákona, tedy ta ustanovení, od kterých nemá možnost se korporace smluvně odchýlit. V případě, že stávající dokumentace korporace bude v rozporu s těmito ustanoveními, je korporace povinna do dokumentaci novým ustanovením přizpůsobit).

7 ZOK nabízí obchodním korporacím také možnost podřízení se tomuto zákonu jako celku, a to ve lhůtě 2 let od nabití účinnosti zákona. V neposlední řadě je vhodné poukázat také na to, že ZOK pro již zavedené názvosloví zavedl nové pojmy, jako např. obchodní korporace - nový pojem pro obchodní společnosti a družstva), obchodní závod - nový pojem pro podnik, pobočka - nový pojem pro organizační složku a dokonce se v zákoně objevují naprosto nové pojmy, jako jen např. loajalita ( 51 odst. 1 ZOK). Příští měsíc Vás ve druhém dílu našeho seriálu o zákoně o obchodních korporacích seznámíme s nejvýznamnějšími změnami ve společnostech s ručením omezeným. Autor: Jana Babůrková, Business Manager, T: , E: Trust Services Belize akcie na majitele Dovolujeme si Vás informovat o změně International Financial Services Practitioners (Code of Conduct) Regulations, 2012, která nyní ukládá povinnost pro všechny licencované registrační agenty na Belize, aby po celou dobu fyzicky drželi všechny akciové certifikáty znějící na majitele. Tato změna vstoupila v platnost dnem 1. ledna Pokud nedojde ke splnění této podmínky, může registrační agent společnosti rezignovat na svou funkci a společnosti hrozí následně výmaz belizského obchodního rejstříku. Autor: Filip Reinoso, Business Manager, T: , E:

8 Tomáš Pacovský partnerem pro oblast Tax & Transaction Poradenská skupina APOGEO, poskytující služby v oblastech daní, auditu, účetnictví a oceňování, jmenovala od Ing. Tomáše Pacovského do pozice Partnera pro oblast daňového a transakčního poradenství. Z pozice Partnera se bude věnovat strategickému rozvoji obchodních příležitostí skupiny, daňového týmu a řízení projektů. Jmenování na pozici partnera považuji za novou příležitost, jak efektivně využít potenciálu týmu skupiny APOGEO při akvizici nových klientů a prohloubení spolupráce s klienty stávajícími, komentoval své jmenování Pacovský. Jsme přesvědčeni, že své nejsilnější stránky, kreativní myšlení, nasazení a zájem uplatní i v nové pozici Partnera a bude i nadále podstatně přispívat k rozvoji celé poradenské skupiny, uvedl Josef Jaroš, managing partner APOGEO. Tomáš vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Svou kariéru zahájil ve veřejném sektoru, kde se již oblastí daní začal intenzivně věnovat. Na poli daňového poradenství působí od roku Získal bohaté odborné zkušenosti a díky své dlouholeté praxi je jedním z klíčových odborníků skupiny APOGEO. Během svého působení se specializoval zejména na korporátní daně, M&A a designu firemních struktur. Zdroj: interní zdroj skupiny APOGEO

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News Vážení klienti a obchodní partneři, OBSAH Současné trendy v oboru Tax & Transaction 2 Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd 2 Firmy neumějí efektivně pracovat s daty 3 Zákon o obchodních

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Leden 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím lednového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News OBSAH Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka 2 Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty 3 Daňové poradenství se využívá v Česku stále více 4 Půjčili jste vlastní firmě? 5 Využívání

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7

NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7 Právní novinky Srpen 2009 Obsah: NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7 OSUD SPECIÁLNÍHO ZÁKONA O VÝSTAVBĚ VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ DRÁHY...

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

základní ukazatele dle IFRS

základní ukazatele dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 3 113 2 956 Základní kapitál 1 070 1 070 Rezervní fond 0 182 Závazky vůči klientům 37 834 39 602 Pohledávky za klienty 23 735 25

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 daně účetnictví daně daně účetnictví PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 Zdeněk Morávek Danuše Prokůpková Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 268

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení, září 2013 News Vážení klienti a obchodní partneři, vítám Vás v dalším pokračování APOGEO čtvrtletního magazínu, který se stal oblíbeným informačním servisem všem, kteří se chtějí orientovat v podnikatelském

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Organizace správy daní v ČR a Evropě Lukáš Rak 2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více