OBSAH. 4 Úvodní slovo předsedy předsednictva. 6 Zpráva předsednictva UNIS ČR. 7 Organizační a členské záležitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 4 Úvodní slovo předsedy předsednictva. 6 Zpráva předsednictva UNIS ČR. 7 Organizační a členské záležitosti"

Transkript

1

2

3 OBSAH 4 Úvodní slovo předsedy předsednictva 6 Zpráva předsednictva UNIS ČR 7 Organizační a členské záležitosti 10 Významné aktivity Unie v minulém období 13 Činnost odborných komisí a pracovních skupin 15 Cíle Unie pro další období 17 Zpráva Etického výboru UNIS ČR 18 Orgány UNIS ČR 19 Kolektivní investování v ČR a Evropě 2002/ Seznam členů UNIS ČR 30 Stránky členů UNIS ČR

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSEDNICTVA Vážené dámy, vážení pánové, obracím se na Vás se zprávou, která by Vám měla dát ucelený obraz o činnosti Unie investičních společností České republiky za období od poloviny roku 2002 do současnosti. Dozvíte se více o situaci kolektivního investování u nás, o současném vývoji a výsledcích, ale také o záměrech, na které se chceme v budoucím období soustředit. 4 V příštím roce vstoupíme do Evropské unie. Znamená to, že naše transformovaná ekonomika se stane plnohodnotnou součástí evropského ekonomického prostředí. Český kapitálový trh je v tomto ohledu trochu pozadu, zdaleka ho nelze považovat za standardní trh nabízející zajímavé příležitosti pro investory a zdroj peněz pro podniky. Myslím ale, že oblast kolektivního investování se tomuto ne příliš utěšenému obrázku vymyká. V mnoha ohledech je podílový fond již standardní produkt, kam investoři (především naši občané) ukládají svoje úspory a finance určené pro pozdější potřebu. Důkazem toho je obrovský růst popularity podílových fondů v roce 2002, kdy majetek v těchto fondech vzrostl o 55% na 100 miliard Kč. Pokračující oblíbenost fondů peněžního trhu a obligačních fondů zajistila další růst majetku ve fondech o 15 miliard za první polovinu tohoto roku. Navíc se již stabilizovala situace na akciových trzích a tak již mnoho akciových a smíšených fondů vykazuje za poslední rok zajímavou výnosnost. Samotná Unie investičních společností České republiky změnila výrazně svoji činnost. Pracuje efektivněji, s menšími nároky na čas všech, kteří se na její činnosti podílejí dobrovolně nad rámec svých pracovních povinností, a v neposlední řadě s menšími finančními náklady. Z pohledu toho, co Unie poskytuje svým členům, veřejnosti nebo partnerům, dochází k dalšímu zlepšení. Především veřejnost zaznamená nové webové stránky, které poskytují lepší a přehlednější informace o členech, fondech a jejich výsledcích. Velmi významných momentem z nedávné doby bylo podepsaní memoranda o spolupráci s Komisí pro cenné papíry. Jde v něm především o výměnu informací a podporu činnosti. A protože vstupujeme příštím rokem do Evropské unie, dokončuje se nový Zákon o kolektivním investování, na jehož přípravě se Unie velmi intenzivně účastní. Tento zákon upravuje regulaci našeho trhu v souladu s direktivou evropské unie, která byla v loňském roce novelizována a která je uplatňována ve všech zemích EU. Určitě nám tento zákon bude sloužit stejně dobře jako ostatním evropským státům a napomůže rozvoji kolektivního investování tak, abychom se přiblížili těm nebližším zemím (ve smyslu majetku v podílových fondech připadajícímu na jednoho obyvatele), kde tato částka dosahuje několikanásobku peněz, které domácí občané svěřili do správy našim členům. Dovolte na konec, abych poděkoval za mimořádné úsilí všem, kdo se na práci Unie podíleli. Petr Zapletal předseda předsednictva UNIS ČR

5 RNDr. Petr Zapletal předseda předsednictva Ing. Jiří Brabec místopředseda předsednictva 5 Ing. Pavel Pršala místopředseda předsednictva Ing. Pavel Hoffman předseda Etického výboru Ing. Jana Doucková místopředsedkyně Etického výboru Ing. Vendulka Klučková místopředsedkyně Etického výboru Ing. Martin Hanzlík generální manažer Zuzana Lövenhöferová tajemnice

6 ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA UNIS ČR O ČINNOSTI UNIE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ VALNÉ HROMADY A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ PŘEDLOŽENA VALNÉ HROMADĚ UNIS ČR Na úvod můžeme shrnout uplynulý vývoj odvětví kolektivního investování. Z hlediska přírůstků majetku do otevřených podílových fondů byl rok 2002 velmi úspěšný a po letech určité stagnace došlo k významným nárůstům v majetku obhospodařovaných fondů. Celkový majetek v OPF se v roce 2002 zvýšil ze 64,1 miliardy Kč na 99,9 miliard Kč. Došlo tak ke změně vlastního jmění fondů o 35,8 miliard Kč, což je o více než 50%. V dynamice růstu se Česká republika umístila na prvním místě mezi Evropskými zeměmi, následována Polskem a Ma arskem. Dá se říci, že tento nárůst souvisí jednak se změnou struktury úspor obyvatel (stále okolo 65% úspor je na bankovních účtech) a jednak s poklesem úrokových sazeb v regionu. Konkrétně se na tomto nárůstu významně podílely čisté prodeje podílových listů, které za rok 2002 činily 19,3 miliardy Kč. Zbývající části nárůstu vlastního jmění tvořilo otevření tří investičních fondů a dvou uzavřených podílových fondů a také změny ve stavu majetku fondů způsobené aktuálním vývojem trhu a výkonností fondů. Největší příliv finančních prostředků zaznamenaly fondy peněžního trhu a to ve výši 22 miliard Kč, následovány fondy dluhopisovými s čistými prodeji ve výši 6,8 miliardy Kč. Tento trend je velice pozitivní, protože ukazuje, že skončilo období nedůvěry v investice prostřednictvím fondů a investoři již začínají využívat fondy především pak s nižší mírou rizika. Můžeme očekávat, že investoři po bližším seznámení s praktickým fungováním fondů a s případným oživením kapitálových trhů, budou v budoucnosti směřovat své investice také do více rizikových skupin fondů. během roku 2002 narostl majetek v otevřených podílových fondech z 64,1 miliard Kč na 99,9 miliard Kč, tedy o 35,8 miliard Kč, celkové prodeje byly 63,1 miliard Kč, celkové odkupy byly 43,8 miliard Kč, celkové čisté prodeje byly tudíž ve výši 19,3 miliard Kč. 6 V roce 2003 tento trend pokračuje a za první čtyři měsíce roku činily čisté prodeje 12,2 mld. Kč, když celkové prodeje byly v tomto období 30,7 mld. Kč a celkové odkupy 18,5 mld. Kč. Zůstává zachován trend preference podílových fondů peněžního trhu následován fondy dluhopisovými. Následuje přehled činnosti Unie investičních společností České republiky v období červen 2002 až květen 2003.

7 A. Organizační a členské záležitosti: A.1. VALNÉ HROMADY Minulá řádná valná hromada Unie se konala 14. května Schválila pouze drobné změny ve stanovách, které se týkaly formulací při stanovování členských plateb. V období od minulé řádné hromady se konaly další dvě mimořádné valné hromady. První z nich, která se konala změnila znění stanov v ustanoveních týkajících se funkce tajemníka. Tento post byl ve stanovách nahrazen postem generálního manažera. Další mimořádná valná hromada se konala a změnila sídlo Unie a přijala za řádné členy rodiny fondů ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesselschaft m.b.h., reprezentované Investiční společností České spořitelny, a. s. a vstup Pioneer české finanční společnosti, s. r. o., která na území České republiky zastupuje rodiny fondů Pioneer Global Investments Ltd, Pioneer Investment Management. Změna sídla Unie bude účinná dnem zaregistrování na Magistrátu hlavního města Praha. Tato valná hromada dále přijala za přidruženého člena společnost Ernst&Young k. s. A.2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA K datu minulé řádné valné hromady, tj. k 14. květnu 2002 měla Unie 10 řádných členů, 4 přidružené členy a jednoho partnera. Na minulé řádné valné hromadě byla přijata za řádného člena společnost J&T Asset Management, investiční společnost a. s. a za přidružené členy byly přijati: Středisko cenných papírů Komora finančních poradců Advokátní kancelář Balcar Polanský Norton Rose, v. o. s. CRA RATING AGENCY, a. s. Deloite Touche CR spol. s r. o. Česká kapitálová informační agentura PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. 7 K 23. září 2002 ukončila své řádné členství společnost Newton Investment investiční společnost, a. s. v návaznosti na rozhodnutí valné hromady o vstupu do likvidace. V průběhu roku 2002 ukončila své členství společnost Arthur Andersen a mimořádná valná hromada dne přijala za přidruženého člena společnost Ernst & Young Česká republika k. s. K 31. květnu 2003 měla Unie 12 řádných členů: AKRO investiční společnost, a. s. ČP Invest investiční společnost, a. s. ČSOB Investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB investage, a. s. investiční společnost Investiční kapitálová společnost KB, a. s. Investiční společnost České spořitelny, a. s. Investiční společnost České spořitelny, a. s. reprezentant rodiny fondů ESPA (ERSTE Sparinvest) J&T Asset Management, investiční společnost a. s. Pioneer česká investiční společnost, a. s. Pioneer česká finanční společnost, s. r. o. První investiční společnost, a. s. ŽB-Trust, investiční společnost, a. s. Dále má Unie jedenáct přidružených členů a jednoho partnera.

8 A.3. PŘEDSEDNICTVO Řádná valná hromada dne 14. května 2002 zvolila nové předsednictvo UNIS ČR ve složení: RNDr. Petr Zapletal, Spořitelní investiční společnost, a. s. Ing. Jiří Brabec, ŽB-Trust, investiční společnost, a. s. Ing. Pavel Pršala, Investiční kapitálová společnost KB, a. s. Ing. Vladimír Fichtner, Pioneer česká investiční společnost, a. s. Ing. Ivan Foltýn, První investiční společnost, a. s. Ing. Martin Sankot, ČP Invest investiční společnost, a. s. Ing. Pavel Semrád, Newton Investment investiční společnost, a. s. Ing. Vít Vařeka, AKRO investiční společnost, a. s. Ing. Vítězslav Vojáček, ČSOB investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Mgr. Miloslav Zábojník J&T Asset Management, investiční společnost, a. s. Na svém prvním zasedání ihned po skončení valné hromady 14. května 2002 předsednictvo zvolilo do funkce předsedy RNDr. Petra Zapletala, místopředsedy byli zvoleni Ing. Jiří Brabec a Ing. Pavel Pršala. V průběhu následujícího období došlo k několika změnám ve složení předsednictva: K 23. září 2002 rezignoval Ing. Pavel Semrád ze společnosti Newton Investment investiční společnost, a. s. v souvislosti se vstupem společnosti do likvidace. K 21. lednu 2003 rezignoval Ing. Vladimír Fichtner ze společnosti Pioneer česká investiční společnost, a. s. v souvislosti s organizačními změnami ve společnosti. Na jeho post předsednictvo kooptovalo Mgr. Romana Pospíšila. K 20. květnu 2003 rezignoval na členství v předsednictvu Ing. Vítězslav Vojáček ze společnosti ČSOB, investiční společnost, a. s. člen skupiny ČSOB v souvislosti s organizačními změnami ve společnosti. 8 Předsednictvo Unie tedy předstupuje před valnou hromadu v následujícím složení: předseda předsednictva RNDr. Petr Zapletal, Investiční společnost České spořitelny, a. s. místopředsedové předsednictva Ing. Jiří Brabec, ŽB-TRUST, investiční společnost, a. s. Ing. Pavel Pršala, Investiční kapitálová společnost KB, a. s. členové předsednictva Ing. Ivan Foltýn, První investiční společnost, a. s. Mgr. Roman Pospíšil, Pioneer česká investiční společnost, a. s. Ing. Martin Sankot, ČP Invest investiční společnost, a. s. Ing. Vít Vařeka, AKRO investiční společnost, a. s. Mgr. Miloslav Zábojník J&T Asset Management, investiční společnost, a. s.

9 A.4. ETICKÝ VÝBOR Po řádné valné hromadě konané působil Etický výbor ve složení: předseda Ing. Pavel Hoffman, Investiční kapitálová společnost KB, a. s. místopředsedové Ing. Petr Schůt, CSc., Investiční společnost České spořitelny, a. s. Ing. Vendulka Klučková, ŽB-Trust, investiční společnost, a. s. interní členové Ing. Jana Doucková, ČP INVEST, investiční společnost, a. s. Ing. Jana Procházková (Zumrová), investage, a. s. investiční společnost Ing. Ivo Hoffman, OB Invest, investiční společnost, a. s. Ing. Svatopluk Herc, První investiční společnost, a. s. externí členové: Ing. Michal Knapp, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT, s. r. o. Ing. Petra Wendelová, Ernst & Young, s. r. o. Ing. Kateřina Palková, Pioneer česká finanční společnost, s. r. o. Ing. Miroslav Singer, PricewaterhouseCoopers, s. r. o. Před řádnou valnou hromadu 2003 předstupuje Etický výbor ve složení: předseda Ing. Pavel Hoffman, Investiční kapitálová společnost KB, a. s. 9 místopředseda Ing. Vendulka Klučková, ŽB-Trust, investiční společnost, a. s. interní členové Ing. Jana Doucková, ČP INVEST, investiční společnost, a. s. Ing. Jana Procházková (Zumrová), J&T Asset Management, investiční společnost a. s. Ing. Petr Schůt, CSc., Investiční společnost České spořitelny, a. s. externí členové Ing. Michal Knapp, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT, s. r. o. Ing. Petra Wendelová, Ernst & Young, s. r. o. Ing. Miroslav Singer, PricewaterhouseCoopers, s. r. o. Ing. Kateřina Palková, Pioneer česká finanční společnost, s. r. o. V roce 2002 rezignoval na svoji funkci člena Ing. Ivo Hoffman vzhledem k ukončení pracovního poměru ve společnosti OB Invest, investiční společnost, a. s. a v roce 2003 rezignoval na svoji funkci Ing. Svatopluk Herc z důvodu ukončení pracovního poměru ve společnosti První investiční společnost, a. s. Většině členů Etického výboru v tomto roce vypršelo jejich funkční období a řádná valná hromada by měla, na základě kandidatury z jednotlivých členských společností, zvolit nové členy Etického výboru. Funkční období je 2 roky. Ze stávajících členů pokračuje funkční období internímu členovi Ing. Janě Procházkové (Zumrové) a externímu členovi Ing. Miroslavu Singerovi. A.5. REVIZOŘI ÚČTŮ Na valné hromadě 14. kvěřna 2002 byly na dvouleté období zvoleny revizorkami účtů UNIS ČR Ing. Jarmila Čermáková (První investiční společnost, a. s.) a Ing. Jana Dlouhá (investage, a. s. investiční společnost).

10 A.6. GENERÁLNÍ MANAŽER Dne změnila mimořádná valná hromada pozici tajemníka a na nově ustanovené místo generálního manažera byl přijat Ing. Martin Hanzlík, který vzešel z výběrového řízení organizovaného pracovní skupinou pro koncepci. Přijetí nového manažera doporučilo jednomyslně předsednictvo na svém zasedání dne Tímto krokem došlo k významné změně v organizaci Unie, protože na výkonný aparát byla přenesena část výkonné pravomoci. Hlavními úkoly generálního manažera bylo snížení nákladů Unie, zjednodušení vnitřního chodu Unie a příprava nové koncepce. V souladu s výkonnou pravomocí a snížením počtu zaměstnanců Unie převzal generální manažer i zodpovědnost manažera pro komunikaci v oblasti public relation. V rámci spolupráce s Komisí pro cenné papíry generální manažer nahradil bývalou tajemnici RNDr. Janu Fajtovou ve výboru pro makléřské zkoušky. B. Významné aktivity Unie v minulém období: B.1. TVORBA STRATEGIE, ROZPOČET A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY Jak dosavadní efekt nových stanov spojených se snahou o rozšíření členské základny o zahraniční správce podílových fondů, tak především rostoucí náklady a agenda UNIS ČR vedly k potřebě zrevidovat činnost UNIS ČR a vytvořit novou koncepci, která by zefektivnila práce UNIS ČR a vedla ke snížení nákladů. Pracovní skupina pro koncepci a generální manažer připravili návrh změn v činnostech Unie, které byly schváleny předsednictvem. Tyto změny se projevily především v úspoře nákladů (úspora cca 1 mil. Kč v rozpočtu roku 2002 a to i přes přípravu nového systému pro informační povinnost, stěhování kanceláří Unie a vyšší rozpočet na činnost generálního manažera). Tyto úspory se projevily i v přípravě rozpočtu na rok 2003, kdy činí cca 2,75 mil. Kč a znamenají tak úsporu ve výši cca 36% v porovnání s rozpočtem roku V tomto období to bylo poprvé, kdy ke schválení rozpočtu předsednictvem došlo před zahájením nového účetního období, roku Byl tak splněn jeden z cílů pro rok Dalším výsledkem změny koncepce bylo definování změn stanov. Nejvýznamnější změnou by měla být změna pohledu na řádné členy Unie, jež působí v rámci jedné finanční skupiny. Po změně stanov by mělo být na tyto subjekty pohlíženo z hlediska poplatků jako na jeden subjekt (významná úspora vzhledem ke snížení fixní části poplatků). Ke změně došlo i ve výši fixních poplatků řádných členů a v dalším rozdělení mezi jednotlivé členy. Nová struktura by měla lépe reflektovat na situaci na trhu a měla by umožnit i menším subjektům zapojit se do činnosti Unie. Obdobný krok byl navržen i vůči zahraničním subjektům kolektivního investování, kdy fixní členský poplatek byl stanoven v nižší sazbě a od nákladů Unie byly odečteny náklady spojené se členstvím Unie ve FEFSI. Dá se říci, že díky změně struktury poplatků a díky úsporám v rozpočtu Unie každá členská společnost realizuje úspory ve financování činnosti Unie a to většinou v řádu statisíců korun. Dalšími změnami v souvislosti s úsporami a zvýšením efektivity byla změna kanceláří a sídla Unie. Také byla započata práce na tvorbě nového systému pro informační povinnost. Tento systém by měl domácím i zahraničním subjektům nabídnout možnost řešit veškerou informační povinnost jednotky kolektivního investování prostřednictvím tohoto systému. V rámci těchto změn a na podporu PR aktivit došlo i ke změně loga Unie. Další výstupy ze strategie Unie jsou popsány v části D) této zprávy. B.2. PŘÍPRAVA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ A DALŠÍ LEGISLATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI Velmi významnou činností UNIS ČR byla účast na přípravě nového zákona o kolektivním investování, a to v rámci pracovní skupiny zřízené za účasti Ministerstva financí pro přípravu zákona, ale i díky činnosti Legislativní komise, Finanční a daňové komise a sekretariátu. Lze konstatovat, že poslední verze zákona je v zásadě v souladu s cíli, které si členové UNIS ČR stanovili, to znamená, že v zákoně jsou obsaženy důležité body umožňující rozvoj tohoto odvětví. Do zákona nebyla zapracována definice fondů SICAV a poslední vývoj projednávání zákona bohužel posunuje přijetí zákona s velkou pravděpodobností až na první pololetí roku V pracovní skupině pro přípravu nového zákona o kolektivním investování zastupují UNIS ČR Ing. Jiří Brabec a JUDr. František Tlustoš.

11 V souvislosti s projednáváním zákona se Unii podařilo zachovat současné označení investičních společností a investičních a podílových fondů. Změny v současném systému pojmenování jednotek kolektivního investování by mohly být proti zájmům podílníků (vznik nepřehlednosti) a nebyly by zárukou jednoznačného právního postavení investičních společností. Dalším důležitým bodem je účast Unie na přípravě nového zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tento zákon se týká činnosti členů Unie pouze v menší části, ale pravidelně se jím zabývá Legislativní komise i sekretariát. Důležité je, že tento zákon bude umožňovat, z pohledu investičních společností, vedení samostatné evidence podílových listů otevřených podílových fondů. To by mělo přispět ke snížení nákladů fondů i investičních společností. Jedním z dalších bodů projednávaných s Ministerstvem financí byla novelizace stávajícího zákona o investičních společnostech a investičních fondech a to v části týkající se otevírání fondů. Ze současného znění zákona vyplývá povinnost přeměnit investiční a uzavřené fondy na otevřený podílový fond nejdéle do V některých případech je však otevření blokováno žalobami minoritních akcionářů. MF ČR přislíbilo součinnost v této oblasti a mělo by připravit návrh novely, která by odstranila nejasnosti vyplývající z přeměny fondů. B.3. ZMĚNA ZDANĚNÍ FONDŮ Jedním z nejdůležitějších úkolů UNIS ČR bylo pokračování ve snahách o snížení zdanění podílových a investičních fondů na režim obvyklý pro podílové fondy v zahraničí. Unie zpracovala podrobnou analýzu současného stavu kolektivního investování v ČR. Obsahem analýzy bylo zjištění celkových daňových plateb investičních a podílových fondů, objem daní z příjmů u investičních společností, objem prostředků zaplacených subjekty kolektivního investování třetím stranám za služby (účetní, auditoři, SCP apod.) a další efekty plynoucí z činnosti tohoto oboru. Tento materiál byl předložen osobně panu ministrovi Sobotkovi a jeho náměstkům a byla vysvětlena důležitost domácích subjektů kolektivního investování pro rozvoj domácí ekonomiky, financování státního dluhu kontrolu nad úsporami obyvatel. Další jednání probíhala na úrovni dalších odpovědných pracovníků Ministerstva financí. Bohužel se zatím nepodařilo vyvolat aktivní přístup ze strany MF ČR pro podporu těchto změn. Záměr na snížení daně zůstává i nadále jedním z hlavních úkolů pro zbytek letošního roku. Na počátku roku 2003 obdržela Unie výzvu, v rámci vnějšího připomínkového řízení zákona o daních z příjmů, k připomínkování tohoto zákona. V původním návrhu byl obsažen záměr MF ČR na prodloužení časového testu pro osvobození od daní z příjmů fyzických osob z nynějších 6 měsíců na 2 roky. Unie okamžitě připravila materiál shrnující negativní důsledky pro kapitálový trh a především pro fondy peněžního trhu, které jsou v současnosti nejoblíbenějším investičním nástrojem drobných investorů. Unie se tak stala vůdčí iniciativou při zachování současného stavu. Návrhy i připomínky Unie byly ministerstvem akceptovány, což zástupcům Unie osobně potvrdil ministr financí Sobotka. 11

12 B.4. SPOLUPRÁCE S KOMISÍ PRO CENNÉ PAPÍRY V uvedeném období se výrazně zaktivnila spolupráce s Komisí pro cenné papíry a to především v oblastech legislativní (tvorba zákona o kolektivním investování), vzdělávání (významná spolupráce v oblasti vzdělávacích programů zaměřených na investiční zprostředkovatele, školy, státní instituce apod.), koncepční (došlo k podpisu memoranda o vzájemné spolupráci). Podpis memoranda o vzájemné spolupráci završil snahy Unie o sblížení aktivit při přípravě zákonů, vyhlášek, rozvoji kapitálového trhu a vzdělávání investorů. Toto memorandum je výjimečné v tom, že KCP poprvé podepsala podobný dokument se subjektem, který sdružuje společnosti podléhající dozoru KCP. Tímto podpisem byla veřejně uznána významná samoregulační role Unie v oboru kolektivního investování a při rozvoji kapitálového trhu v ČR. Velmi významnou byla příprava koncepce a programu na podporu vzdělávání investorů připravovaná právě ve spolupráci s KCP. Komise rozdělila program vzdělávání na tři oblasti 1) Fit pro investice vzdělávání drobného investora, 2) Rádce investora vzdělávání studentů středních a vyšších odborných škol a studentů vysokých škol, 3) Profesionál vzdělávání pracovníků státní správy, aparát měst a obcí, státní zástupci, investiční zprostředkovatelé apod. Unie je velmi aktivní ve všech těchto oblastech a je odborným garantem těchto vzdělávacích cyklů. Generální manažer i zástupci členských firem se pravidelně účastní jako přednášející na těchto vzdělávacích programech. Pro podporu informovanosti investorů připravila Unie společně s oddělením vnějších vztahů KCP brožuru Umění investovat. Produkční přípravu brožury zajiš uje společnost ČEKIA a financování zajiš- ují členové Unie. B.5. SPOLUPRÁCE S ASOCIACÍ PRO KAPITÁLOVÝ TRH 12 Vzhledem k tomu, že došlo ke změně strategie Unie a Unie má v budoucnu záměr sdružovat všechny subjekty spadající pod dikci zákona o kolektivním investování, oslovila Unie i zahraniční subjekty kolektivního investování působící na území ČR. Zatím se nepodařilo změnit současný stav, kdy většina českých investičních společností je sdružena v Unii a většina společností, vystupujících jako zástupci zahraničních jednotek kolektivního investování, je sdružena v AKAT. Z toho vyplývá i nadále potřeba spolupráce UNIS ČR a AKAT. Obě instituce mají v zásadě společný cíl, a tím je rozvoj kapitálového trhu, jehož součástí jsou jak obchodníci s cennými papíry, tak i investiční společnosti. Rozdílem zůstávají principy, na kterých obě instituce působí. Zatímco Unie funguje na principu zaměstnávání profesionálního aparátu a je typickým samoregulujícím se subjektem, AKAT je volným sdružením bez vlastních zaměstnanců. Rozdílné nároky na financování těchto institucí a sladění obou rozdílných systémů zůstávají překážkou pro sblížení. V minulém období proběhly společné schůzky se zástupci AKAT za účelem dohody o další spolupráci. Zatím se zdá, že spolupráce může spočívat především ve výměně informací a spolupráci v oblastech, kde máme jasně společné záměry (společné statistiky, vzdělávání atd.).

13 B.6. PR AKTIVITY Díky tomu, že není obsazen post PR manažera a tuto činnost vykonává generální manažer, funguje i oblast PR odlišným způsobem. Především je to zviditelňování Unie v rámci vzdělávacích programů, publikování řady článků, rozhovorů nebo poskytování podkladů médiím z oblasti kolektivního investování. V současné době se připravuje vydávání již zmiňované brožury pro drobné investory a došlo také ke změně loga a www stránek Unie. Pro letošní rok je jedním z úkolů příprava PR strategie a započetí konkrétní spolupráce s cílovými skupinami. B.7. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY UNIE UNIS ČR je i nadále aktivním členem Evropské federace investičních společností a fondů (FEFSI), kde Ing. Jiří Brabec zastupuje Unii v Radě ředitelů FEFSI. Předsednictvo Unie doporučilo Ing. Brabce jako zástupce České republiky pro působení v Radě ředitelů FEFSI i pro příští funkční období (2 roky). Jeho kandidatura by měla být potvrzena na valné hromadě FEFSI ve dnech v Budapešti. Přínosy plynoucí z tohoto členství jsou jednoznačně pozitivní, jak díky přístupu k datům a informacím, tak v získávání know-how pro diskuse o vývoji domácí regulace a její standardizace s normami v Evropské unii. C. Činnost odborných komisí a pracovních skupin Činnost odborných komisí a pracovních skupin je významnou složkou činnosti celé Unie, nebo v nich pracuje velký počet odborníků našich členů a současně představují významný přínos k řešení problémů, které se dotýkají všech našich členů nebo alespoň jejich významné části. Práce v odborných komisích a pracovních skupinách je velmi náročná na čas jejich členů, kteří jsou zpravidla velmi zaměstnáni i ve svých mateřských společnostech. Předsednictvo proto jejich práci vysoce hodnotí a děkuje jim za ni. V činnosti Unie získaly své již stálé místo Legislativní komise a Finanční a daňová komise. Proto se i při změně stanov navrhuje začlenit tyto komise jako stálé komise Unie s funkčním obdobím jejich členů 2 roky. Členy obou komisí jmenuje předsednictvo na návrh členských společností. C.1. LEGISLATIVNÍ KOMISE 13 V současné době pracuje legislativní komise v tomto složení: předseda JUDr. František Tlustoš, ČP Invest investiční společnost, a. s. členové Mgr. Libor Vacek, Advokátní kancelář Balcar Polanský Bortin Rose, v. o. s. Mgr. Andrea Cejnarová, Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Mgr. Jakub Joska, Advokátní kancelář Vyroubal Krajhanzl Školout a spol. Mgr. Martin Vít, ČSOB investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Ing. Marek Moudrý, Deloitte & Touche spol. s r.o. JUDr. Vlasta Belicová, Investiční kapitálová společnost KB, a. s. JUDr. Karel Choc, Investiční společnost České spořitelny, a. s. Mgr. Ivo Enenkl, J&T Asset Management, investiční společnost a. s. Mgr. Nina Tobiášová, Pioneer česká investiční společnost, a. s. JUDr. Miroslava Kořínková, Ph.D., První investiční společnost, a. s. Ing. Jan Fořt, RM-SYSTÉM, a. s. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D., Weinhold Andersen Legal v. o. s. Mgr. Stanislav Dvořák, Weinhold Andersen Legal v. o. s. Mgr. Radka Šmídová, ŽB-Trust, investiční společnost, a. s.

14 C.2. FINANČNÍ A DAŇOVÁ KOMISE V současné době pracuje finanční a daňová komise v následujícím složení: předseda předseda Ing. Pavel Spáčil dne rezignoval na svoji funkci předsedy a člena komise z důvodu ukončení pracovního poměru v Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. místopředseda Ing. Jana Dlouhá, investage, a. s. investiční společnost členové Ing. Vítězslav Vojáček, ČSOB investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Jiří Jirman, Deloitte & Touche spol. s r.o. Ing. Ondřej Janeček, Ernst & Young, k. s. Ing. Jan Drápal, Investiční kapitálová společnost KB, a. s. Milena Hůlová, Investiční společnost České spořitelny, a. s. Ing. Helena Vojáčková, PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. RNDr. Petr Burian, CSc., První investiční společnost, a. s. Ing. Helena Haškovcová, RM-SYSTÉM, a. s. RNDr. František Vencl, ŽB-Asset Management Ing. Veronika Panáčková, ŽB-Trust, investiční společnost, a. s. 14

15 D. Cíle Unie pro další období Předsednictvo na svém zasedání v listopadu 2002 schválilo dlouhodobé poslání Unie a následující oblasti cílů pro delší období (3 roky a více). POSLÁNÍ: PODPOROVAT PODNIKÁNÍ V OBLASTI KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A PŘISPÍVAT K JEHO ROZVOJI, RŮSTU A OCHRANĚ INVESTORŮ. CÍLE: 1) Oficiálně reprezentovat obor vůči orgánům státní správy, regulačním orgánů a jiným subjektům finančního trhu. (Zastřešit celou oblast kolektivního investování tj. organizovat většinu účastníků trhu, kteří podnikají na základě zákona upravujícího kolektivní investování.) 2) Být aktivním subjektem při určování strategie dalšího rozvoje oboru v souladu s evropskými trendy (Aktivní vztahy s FEFSI a dalšími evropskými organizacemi, vstup ČR do EU.) 3) Sjednotit podmínky pro podnikání domácích a zahraničních subjektů v oblasti kolektivního investování a rozšířit možnosti využití nástrojů kolektivního investování v ekonomice. (Daně, míra regulace, využití fondů v důchodovém systému atd.) 4) Zvyšovat prestiž oboru a ochranu investorů aktivním působením na své členy a obor jako významná samoregulující se organizace. (Převedení části výkonu činností regulačního orgánu na Unii.) Je zřejmé, že UNIS ČR je i nadále velmi úspěšná organizace sdružující investiční společnosti a další subjekty pracující v oblasti kolektivního investování. V těchto oblastech chceme intenzivně pokračovat. Na druhou stranu se změnily, jak vnější, tak i vnitřní podmínky pro fungování Unie a je nutné na takové změny reagovat, a to nejlépe s předstihem. Tato fakta se také odrážejí ve stanovení úkolů pro další období, která vyplývají z výše definovaných cílů. D.1. UNIS ČR BY MĚLA BÝT PLATFORMOU PRO VŠECHNY SUBJEKTY VYVÍJEJÍCÍ ČINNOST V OBLASTI KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ 15 Zatím se stále nedaří nabídnout zahraničním subjektům kolektivního investování dostatek argumentů pro vstup do Unie. Významným krokem bylo již zmiňované významné snížení nákladů a zefektivnění vnitřních činností Unie. V uplynulém období bylo započato s rozhovory s těmito subjekty. Bohužel se nepodařilo dosáhnou vstupu zahraničního subjektu kolektivního investování mimo řady členů Unie. Významným krokem naopak byl již zmiňovaný vstup rodiny fondů ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesselschaft m.b.h., reprezentovaný Investiční společností České spořitelny a vstup Pioneer české finanční společnosti, která na území České republiky zastupuje rodiny fondů Pioneer Global Investments Ltd, Pioneer Investment Management S.A. Budou pokračovat další aktivity vedoucí k zatraktivnění Unie pro všechny subjekty spadající pod dikci nově připravovaného zákona o kolektivním investování. D.2. PROSADIT PŘIJATELNÝ DAŇOVÝ REŽIM FONDŮ ZALOŽENÝCH DLE ČESKÉHO PRÁVA Efektivní nulová daň nebo daň blížící se nule u domácích jednotek kolektivního investování má nejvyšší prioritu. Jeho naplnění souvisí dlouhodobě s existencí domácích správců podílových fondů, kteří přirozeně hledají konkurenceschopnou pozici vůči zahraničním fondům i jiným finančním produktům. Jsme přesvědčeni, že není v zájmu české ekonomiky, aby došlo k postupnému zrušení výroby finančních produktů (v tomto případě podílových fondů) v České republice a nahrazením těchto produktů importem ze zahraničí. Samozřejmou součástí zůstává narovnání relace s jinými finančními produkty s nimiž soutěžíme o úspory obyvatelstva. Jde zejména o životní pojištění, penzijní připojištění a stavební spoření.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ 2007/2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ZA ROK 2007/2008 A O CÍLECH A ÚKOLECH NA DALŠÍ OBDOBÍ Nejvýznamnější událostí v uplynulém období bylo sloučení dvou významných asociací Asociace

Více

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate development České spořitelny, a.

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 1 Úvodní slovo 2-3 Zpráva o činnosti představenstva AFIZ v roce 2006 4-5 Přehled aktivit AFIZ

Více

Výroční zpráva. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Výroční zpráva. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Výroční zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, 2005 Obsah Profil společnosti 4-5 Vybrané ekonomické ukazatele 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7-8 Zpráva představenstva Situace na trhu v roce

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2007...2 Zpráva o činnosti AFIZ...4 Zpráva o činnosti Etického výboru

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační)

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) 2 Česká pojišťovna je pojišťovacím ústavem, který má v českých zemích nejdelší tradici. Počátek její 175leté historie sahá do roku 1827, kdy byla

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Obsah. 39 Statistická část

Obsah. 39 Statistická část Česká asociace pojišťoven VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 04 Vývoj národního hospodářství 05 Regulace pojistného trhu 09 Vývoj pojistného trhu v ČR 15 České pojišťovnictví v evropském

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výroční zpráva 2013 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 2 Obsah Úvodní slovo...3 Obchodní výsledky...4 Přínosy pojištění se státní podporou...7 Pojištění se státní podporou nabídka služeb

Více

AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 investice pojištění penze OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 11 STRANA 14 Úvodní slovo Profil společnosti orgány společnosti zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Výroční zpráva za rok 2004. ING Penzijní fond, a.s.

Výroční zpráva za rok 2004. ING Penzijní fond, a.s. Výroční zpráva za rok 2004 ING Penzijní fond, a.s. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. FINANČ NÍ SKUPINA ING 3. ING A SPONZORING 4. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČ NOSTI 5. VÝVOJ HOSPODAŘ ENÍ 6. ÚČ ETNÍ ZÁVĚ RKA 7. ZPRÁVA

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Ing. Petr Koblic generální ředitel Burza cenných papírů Praha, a.s. OBSAH Profil společnosti...4 Významné události roku 2007...6 Významné události roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. J&T BANKA, a. s. OBSAH Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva představenstva 7 Výsledky 2006 7 Vývoj v hlavních obchodních liniích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA A.S. 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA A.S. 3 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 10 Základní údaje 10 Historie a vývojové mezníky společnosti 10 Akcionáři 11 Raiffeisen Bausparkassen

Více