Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )"

Transkript

1 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem. 40/1964 Sb. (Obanský zákoník), zákonem. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a zákonem. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích), vyhlašuje spolenost Viakom, s.r.o. tyto všeobecné podmínky, které jsou nedílnou souástí každé smlouvy o poskytování veejn dostupných služeb elektronických komunikací uzavené mezi spoleností Viakom, s.r.o., (dále jen poskytovatel ) a subjektem využívajícím tchto služeb (dále jen uživatel ). l. II. Výklad základních pojm - Smluvní strany: Poskytovatel a uživatel, jež shodn projevily vli uzavít konkrétní smlouvu o poskytování veejn dostupných služeb elektronických komunikací. - Poskytovatel: spolenost Obchodní firma: Viakom s.r.o., se sídlem: Varnsdorf, Husova 2752, PS 40747, I: , DI: CZ Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, jež je zpsobilá k právním úkonm a uzavela smlouvu s poskytovatelem. - Smlouva: Smlouva o poskytování veejn dostupných služeb elektronických komunikací, jejíž nedílnou souástí jsou všeobecné podmínky, vzniká a nabývá úinnosti dnem podpisu obma smluvními stranami. Vle úastník smlouvy mže býti projevena písemnou nebo elektronickou formou. Jejím pedmtem je závazek poskytovatele poskytovat uživateli veejn dostupné služby elektronických komunikací na jedné stran a na druhé stran závazek uživatele platit poskytovateli za poskytnuté služby cenu dle smlouvy. - Služba: veejn dostupné služby elektronických komunikací, zajišované poskytovatelem pro uživatele - Technické zaízení: elektronická komunikaní zaízení dodávaná poskytovatelem, umožující uživateli využívat služeb poskytovatele. Všechna shora uvedená zaízení splují zákonným požadavkm a jsou opateny certifikátem CE (potvrzení použitelnosti v rámci EU). l. III. Poskytované služby - službou se rozumí následující veejn dostupné služby elektronických komunikací, zajišované poskytovatelem pro uživatele: pipojení do sít internet hlasové služby doplkové služby související s pipojením do sít internet nap. , DNS, prostor pro webové stránky, atd.

2 - rozsah a technické parametry poskytovaných služeb budou specifikovány ve smlouv o poskytování veejn dostupných služeb elektronických komunikací. - služby jsou poskytovány na území eské republiky a jejich dostupnost je nepetržitá (s výjimkou okolností uvedených v l. VIII.) - poskytovatel je oprávnn mnit nabídku poskytovaných služeb. O každé zmn nabízených služeb se provozovatel zavazuje uživatele pedem informovat. l. IV. Smlouva její vznik, zmna a zánik - Smlouva mže být uzavena písemn i elektronicky (za použití prostedk komunikace na dálku) a nabývá platnosti a úinnosti shodným projevem vle smluvních stran. - Smlouva se uzavírá na dobu neuritou. - Smlouva mže být mnna shodným projevem vle smluvních stran, a to formou dodatk, jež budou tvoit nedílnou souást smlouvy. Každá zmna nabývá úinnosti k prvnímu dni následujícího kalendáního msíce a od tohoto okamžiku bude též ádn fakturována. - Zánik smlouvy je spojen s jednou z následujících právních: dohodou stran o ukonení smlouvy výpovdí uživatele, jejíž úinky jsou vázány na uhrazení aktuální dlužné ástky uživatele jednostranným odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran z dvod, uvedených v této smlouv zánikem poskytovatele - Úastník je oprávnn vypovdt pedmtnou smlouvu písemnou výpovdí doruenou na adresu sídla poskytovatele s výpovdní lhtou 12 msíc. Výpovdní lhta poíná bžet prvního dne následujícího kalendáního msíce poté, co byla výpov doruena poskytovateli. - Platnou výpovdí se ruší smlouva ex nunc. - Zánikem smlouvy vzniká uživateli povinnost pedat bez zbyteného odkladu provozovateli veškerý provozovatelem zapjené zaízení, a to na adresu sídla provozovatele ve funkním stavu a nepoškozené. l. V. Pevzetí služby (aktivace) - Po zprovoznní služby nebo služeb, které jsou pedmtem uzavírané smlouvy, vyzve poskytovatel uživatele k pevzetí této služby i služeb a uživatel se zavazuje poskytnout mu potebnou souinnost s tím související. O pedání a zprovoznní každé jednotlivé služby se smluvní strany zavazují vyhotovit a podepsat pedávací protokol, který bude datován. - Pro pípad, že uživatel nepodepíše pedávací protokol do 3 dn od výzvy k pevzetí služby, má se za to, že služba byla uživateli ádn pedána ve stavu zpsobilém k užívání, a že uživatel souhlasí se skutenostmi v pedávacím protokole uvedenými. l. VI. Cena poskytovaných služeb a jejich vyútování - Uživatel se zavazuje uhradit poskytovateli za poskytnuté služby cenu dle ceny stanovené ve smlouv. Cena za poskytnuté služby bude útována ode dne aktivace píslušné služby.

3 - Cena za poskytnuté služby bude uživatelem hrazena msín na úet poskytovatele, uvedený na vystavených fakturách za sportované služby. - Faktury budou vystaveny vždy k prvnímu dni píslušného msíce a budou splatné 14 tý den od data jejich vystavení. Jednotlivé faktury jsou uhrazeny až okamžikem pipsání píslušné ástky na úet provozovatele. - Jako variabilní symbol bude uvedeno íslo faktury nebo íslo smlouvy. Píslušný variabilní symbol uvede poskytovatel na každé faktue. - Pro pípad prodlení uživatele s úhradou jakéhokoli finanního plnní vyplývajícího ze smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% denn z dlužné ástky za každý den prodlení. Právo poskytovatele požadovat pi prodlení uživatele úroky z prodlení v zákonné výši tím zstává nedoteno. - Pokud bude uživatel v prodlení s úhradou ceny plnní déle jak 10 kalendáních dní po lht splatnosti, je poskytovatel oprávnn poskytování služby omezit a znovu v plném rozsahu obnovit, až po pipsání pedmtné dlužené ástky na úet poskytovatel. - Poskytovatel si vyhrazuje právo útovat uživateli poplatek za obnovení služeb v plném rozsahu dle aktuálního ceníku dn od splatnosti bude uživateli zaslána výzva k uhrazení splatných závazk (tato výzva bude uživatele zpoplatnna dle aktuálního ceníku) l. VII. Práva a povinnosti úastník Práva uživatele: - užívat službu zpsobem stanoveným ve smlouv - mnit dle aktuální nabídky provozovatele rozsah služeb stanovených ve smlouv - využívat zákaznické podpory poskytovatele na tel uplatovat reklamce v pípadech, kdy poskytované služby nebudou odpovídat píslušným technickým a provozním standardm a podmínkám stanoveným ve smlouv Povinnosti uživatele: - pi uzavírání a zmnách smlouvy poskytnout provozovateli pravdivé osobní, identifikaní a kontaktní údaje. Porušením této povinnosti vzniká poskytovateli nárok z odpovdnosti uživatele za vzniklou škodu. - dle smlouvy i aktuálního ceníku platit ádn a vas cenu za poskytované služby - bezodkladn oznamovat poskytovateli závady a další skutenosti, které by mohli mít vliv na funknost a bezpenost poskytovaných služeb. - neposkytovat službu tetí osobám za úplatu, pokud nebude mít písemný souhlas provozovatele. - uživatel odpovídá za stav svého datového zaízení vetn nastavení parametr, které pipojuje na zaízení poskytovatele. - užívat poskytované služby zpsobem, který neodporuje zákonm a není v rozporu s dobrými mravy - užívat technické zaízení zapjené poskytovatelem s péí ádného hospodáe Práva a povinnosti provozovatele: - udržovat telekomunikaní infrastrukturu své sít ve stavu a kvalit, aby poskytované služby odpovídaly píslušným technickým a provozním standardm a podmínkám stanoveným ve smlouv, zejména mít platná technická a bezpenostní osvdení povinná pro provoz v eské republice.

4 - informovat uživatele o chystaných zmnách nabízených služeb vetn ceny za jejich poskytování, a to nejmén 30 dní pedem - bezodkladn ešit vzniklé problémy s dostupností i kvalitou poskytovaných služeb, a to jak na základ výzvy uživatele, tak pokud takový problém bude zjištn poskytovatelem. - zajistit servisní služby spojené s poskytovanými službami, technická podpora a dále technická podpora na míst, jež podléhá zpoplatnní dle aktuálního ceníku. Spolená práva a povinnosti: - Každá ze smluvních stran je povinna aktivn a bez zbyteného prodlení informovat druhou smluvní stranu o vzniku skuteností, které by mohly ovlivnit platnost smlouvy nebo jednotlivých jejích ustanovení nebo možnost, kvalitu a termíny plnní závazk vyplývajících ze smlouvy. To se týká pedevším, ale nikoli výlun, tchto skuteností: - jakákoliv zmna, kvli které je strana povinna žádat o zmnu zápisu v obchodním rejstíku - zmna v osobách statutárních orgán, povených zástupc a kontaktních osob - zmna v platnosti oprávnní potebných k plnní smlouvy - zásadní snížení likvidity, technické nebo provozní zpsobilosti strany l. VIII. Odpovdnost za škodu - Poskytovatel odpovídá za škodu zpsobenou na hmotném majetku uživatele vzniklou v souvislosti s instalací i ádným provozem technického zaízení sloužícího k poskytování služeb. - Pro pípady výpadku i zhoršení kvality poskytovaných služeb neodpovídá poskytovatel uživateli za v této souvislosti pípadnou vzniklou škodu s výjimkou situací, kdy bude prokázáno úmyslné i hrubé nedbalostní zavinní provozovatele, jež vedlo ke shora uvedeným dsledkm. l.ix. Omezení poskytovaných služeb Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit i zcela perušit poskytování služeb na nezbytn nutnou dobu pro následující situace: - provádní nezbytné údržby systému - výskyt technické závady - živelné i jiné události, jež mají za následek omezení i perušení poskytování služeb a jejímž dsledkm nešlo ani pi vynaložení pée ádného hospodáe pedejít (vyšší moc) - užívání služby v rozporu se smlouvou i právním ádem R - prodlení úastníka Po pominutí shora uvedených dvod omezení i perušení poskytování služeb, je poskytovatel povinen bezodkladn obnovit provoz ve smluvním rozsahu. l. X. Reklamace - Pro pípady, kdy poskytnuté služby neodpovídají specifikaci i technickým parametrm uvedeným ve smlouv a dále pro pípady, kdy není uživatel ztotožnn s ástkou uvedenou na nkteré z faktur, má uživatel právo shora uvedené skutenosti reklamovat u poskytovatele.

5 - Uživatel ádn reklamoval, pokud reklamaci uplatnil následujícím zpsobem: bez zbyteného odkladu poté, co reklamované skutenosti zjistil (nejpozdji však ve lht 2 msíc od vzniku reklamované skutenosti). Pi nedodržení reklamaních lht se uživatelovo právo z odpovdnosti za vady stává nevymahatelným. písemn u poskytovatele, a to na korespondenní adrese poskytovatele uvedené v lánku II. tchto všeobecných podmínek. elektronickou poštou nebo faxem, a to nepetržit po dobu 24 hodin denn. dostaten popsal, co je reklamováno a v em spatuje rozpor se smlouvou - Po kladném vyízení reklamaního ízení se poskytovatel zavazuje vrátit uživateli plnní formou dobropisu v následujícím vyútování po kladném vyízení reklamace, nebo ve lht do 90 dn ode dne kladného vyízení reklamace uživatele, pokud nebylo dohodnuto jinak. l. XI. Ochrana osobních údaj - Pro dobu uzavírání a trvání smlouvy dává uživatel poskytovateli, v souladu se zákonem. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a zákonem. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, výslovný souhlas ke zpracování a uchovávání svých vlastních osobních údaj. - Poskytovatel se zavazuje nezpístupnit dvrná data uživatele neoprávnným osobám. l. XII. Pechodná a závrená ustanovení - Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace týkající se závazkového právního vztahu založeného smlouvou o o poskytování veejn dostupných služeb elektronických komunikací, ve znní všeobecných podmínek a ceníku jsou pedmtem obchodního tajemství. - Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti se smlouvou, se budou snažit ešit smírnou cestou. Nebude-li smírnou cestou vyešení sporu dosaženo, budou všechny spory vzniklé z této smlouvy rozhodovány, na základ žaloby podané úastníkem sporu, podle zákona íslo 216/1994 Sb., o rozhodím ízení a výkonu rozhodích nález, jediným rozhodcem JUDr. Stanislavem Katrušákem, rozhodcem se sídlem Partyzánská. 26, Praha 7 Holešovice. - Jmenovaný rozhodce bude spory rozhodovat podle právního ádu R na základ písemných podklad pedložených mu úastníky sporu. Rozhodce je oprávnn spor rozhodnout bez ústního jednání. Rozhodí ízení koní vydáním rozhodího nálezu a nevydá-li se, usnesením. Odvodnní rozhodího nálezu není teba. Náklady rozhodího ízení nese ta strana, která bude ve sporu neúspšná. - Nebude-li jmenovaný rozhodce JUDr. Stanislav Katrušák dlouhodob, tj. nejmén po dobu tí msíc, schopen ádn vykonávat svoji funkci, je oprávnn urit za sebe bez zbyteného odkladu náhradního rozhodce. - Doruením se pro úely této smlouvy, dle dohody smluvních stran, rozumí i odmítnutí pevzetí písemností i nevyzvednutí písemnosti v úložní lht pti dn na pošt v míst bydlišt, i sídla smluvní strany. - Poskytovatel si vyhrazuje právo mnit tyto všeobecné podmínky, smlouvu o poskytování veejn dostupných služeb elektronických komunikací i ceník poskytovaných služeb. Poskytovatel se zavazuje o každé zmn informovat uživatele 30 dn pedem. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a úinnosti dne

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností Lukáš Štika Duxnet.cz, IČ: 86883585

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností Lukáš Štika Duxnet.cz, IČ: 86883585 Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností Lukáš Štika Duxnet.cz, IČ: 86883585 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Axfone s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb elektronických komunikací společností Suptech CZ s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. V těchto Všeobecných podmínkách jsou upravena práva a povinnosti Uživatele

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Základní ustanovení Společnost HostingSolutions s.r.o. vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Mujtelefon.cz společností CANISTEC s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost CANISTEC s.r.o., (dále

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více