.''\/:Tcr\yy. F.CK Svatopluk ech: VZPOMÍNKY. j--- Z CEST* ŽIVOTA III. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC. V PRAZt.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ".''\/:Tcr\yy. F.CK Svatopluk ech: VZPOMÍNKY. j--- Z CEST* ŽIVOTA III. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC. V PRAZt."

Transkript

1 lil.7) 1 í

2

3

4

5 .''\/:Tcr\yy F.CK Svatopluk ech: ír VZPOMÍNKY j--- Z CEST* ŽIVOTA III. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZt.

6

7

8 SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. Pokraování posmrtné. - Poádá Vlád. S. Cech. DÍL XXIII. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. III. v PRAZE NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC 1909.

9 VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA, III. Napsal SVATOPLUK ECH. v PRAZE v NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC 1909.

10 Tftí kniha ViCpoiiiitii-U z ti-sl a života" obsnliujf vedle lánku v asopisech uveejnných sedin dosud uetištných prací z rukopisné po/.úslalosti, namnoze povihých tors, z nichž dv poslední v rukopise nemají názvu. r. 5. C. fiov ^'^^io/í y OF TCV^^>- 11^4350 Tiskem Unie" v Praze,.

11 Nmecká vesnice v Gruzii. Cestopisný úryvek od ABCD. (Národní Listy i88i,. 88.) Vracel jsem se v prvodu dvou vojenských kapelník, rodilých Cech, a jednoho ruského dstojníka z vojenské stanice Blokljue do Tiflisu. Jeli jsme krajinou ist gruzínskou. Na polích, mezi nimiž rostly stromy merukové, obtoeny guirlandami révy, pano\'al tu a tam ilý život : dvanácte zamraených huatých buvol s mohutnými rohy táhlo tu lín jediný primitivní pluh a pt nebo šest peste odných lidí tropilo kolem nich pekelný povyk. Ohánli se dlouhými holemi a kieli, jakoby konali s buvoly tmi njakou práci Herkulovu. A na de\ném vodoroxném jamu, které leželo na šíjích každého páru buvol, sedl ješt asto polonahý kluina, který bušil s ohlušujícím vískotem do hlav nemotorných zvíat. Tento zpsob orby, pidržující se bezpochyby \rn hospodáských podání pedpotopních, upomínal mne živ na legendu o sv. Prokopovi, jak erty do pluhu zapáhl a ve skále brázdu vyoral. Sv. ech: Sebraué spisy. XX II I. 1

12 Místy objevila se ve stínu stromoví nebo v irém úpalu slunením gruzínská vesnice bídné to skupení nizounkých kamenných domk s plochými, zemí pokrytými stechami, na nichž se mnohdy prohánly kozy a skotaily úpln nahé dti. Ze dveí vyhledaly kradmo zakuklené ženy a ze všech kout hrnuli se proti nám zuiví hafani, jejichž zbsilý štkot jsme hvízdotem svých,,nahajek" (biík) doprovázeti museli. V nkterém domku zaslechli jsme chestní a zvonní cimbál, s nímž snoubila gruzínská dva svj podivný pronika\ý zpv, jenž psobí na ucho nezvyklé podobn jako hýkání velbloudí. V dálce vypínaly se nad krajinou kostrbaté fantastické skály a s jedné shlížela posupn chmurná zícenina. Okolní lid íká jí Keroglu nebo Kerogli a vypravuje, že tam kdysi hnízdil slavný loupežník téhož jména. Keroglu je nejskvlejší postavou stedoasijské romantiky. Byl ovšem loupežní- emesla ale loupežnictví nekalí u divokých kem z mohamedánských národ stední Asie nikterak nimbus hrdiny, nýbrž bývá s ním naopak nerozlun spojeno a zvyšuje spíše jeho lesk. Má se to jako s rytíi stedovku ti olupovali bez hany kupíky a unášeli krásné dvy. Keroglu pak pepadal karavany a snesl si do skalního svého hradu celý vnec spanilých východních princezen. Tyto byly hlavním cílem odvážných jeho nájezd. V jeho postav ^'ykrystalisoval se básnický ideál turkmenského bohatýra pocházel Keroglu z kmene Teke-Turkmen, jejichž udatný odpor nedávno Rusové teprv po tuhém a krvavém boji zlomili s jeho chrabrostí i ukrutností, s jeho smlostí i lstivostí, s jeho náboženskou

13 horlivostí i žárnou smyslností. Zvláštní kouzlo pak dodává jeho zjevu okolnost, že byl zárove slavným básníkem. Koující zpv^áci stední Asie,,,aušikové", vypravují nejradji hrdinské jeho iny a protkávají své vlastními jeho písnmi, které vynikají svou originální barvitostí a silou, majíce skutenou cenu básnickou. K nkolika zíceninám na Kavkaze pojí se jméno tohoto básníka-loupežníka ; ale Chodžko tvrdí, že se nalézal hrad Kcrogluv Chamly-Bil jižnji v provincii Aderbejdžanu, kdež prý dosud spatiti lze \' krásném údolí Salmasském jeho rozvaliny. Ped námi stoupala skalnatá, sluncem rozpálená pda zvolna do výše. Nebe nad námi bylo jeden plamen. Žádný strom ncvrhal svj stín na jemný, bílý prach silnice, na níž jsme potkávali jen malelon odné jízdné (iruzíny nebo Tatary a asem adu velbloudu nebo skípavých, bu\'oly tažených \'ozíku s rozliným zbožím. Doklusali jsme tak, stírajíce si mlky s ela bcjhaté krpje potu, ku hebenu této pusté strán a tam zadržel jsem kon mocném pek\apení. \' Jakoby byla nájile \ykouzlila fáta morgana ped mým zrakem uprosted cizí pustiny útulny obraz domova, zdvihala se nedaleko pede mnou štíhlá vž vesnického kostela z objeniné skupiny pívtivých evropských domku, zastínných košatým stromovím. Nebyl to pelud -- byl to skuten kousek Západu, zabloudivší pedaleko na Východ. Byl to nmecký ostrvek uprosted moe gruzínského. Osada tato nazývá se Elisabeththal. Pohled na blízkou vesnici rozvázal ihned naše vedrem a prachem sklíené jazyky. Rozmlouvali jsme o nmeckých osadách za Kavkazem a ruský

14 dstojník vypravoval nám o vzniku jejich toto: As okolo r objevili se ve Virtembersku náboženští fanatiko\-é, kteí hlásali venkovskému lidu, že^ prý r nastane veliké pronásledování pravovících kesan á že velí bh, aby se tito spasili již naped vysthováním do dalekých konin, jako kdysi kesané ped zkázou Jerusalema. A za bezpený, bohem samým jim zjevený útulek prohlašovali zemi pod Kavkazem, v sousedství Kaspického moe. Fanatikové tito zpsobili skuten, že se asi 1500 rodin vydalo z Virtemberska na dalekou cestu do Zakavkazí. Dv tetiny vy sthovák zahynuly trampotami dlouhé obtížné cesty. Zbytek dorazil do Gruzie a založil tam nkolik osad, zejména (mimo Elisabeththal) : Marienfcld, Peterdorf, Nový Tiflis, Alcxanderdorf, Elisabethpol, Katharinenfeld, Annenfeld a Helenendorf. Nevím, zakládá-li se vypravování dstojníkovo na pravd. Jisto jest, že car Alexandr I. vysthovalce tyto pozemky a výsadami hojn obdail a vbec rozkvtu nmeckých osad za Kavkazem velice pál. Byl jsem zvdav na obraz, jaký mi poskytne vnitek nmecké vesnice. Nedaleko ped ní potkali jsme lovka na koni, v širokém slamném klobouku, s šedivou kazajkou a s šedivými, do vysokých bot zastrenými kalhotami. Byl to zjev nápadn se odrážející od malebných a pestrých postav gruzínských a tatarských, které jsme ped tím cestou potkávali. Když k nám dojel, sal na pozdrav klobouk a i)od zrzavým vlasem objevil se zarudlý pihovatý obliej, jehož tahy nám clokazoxaly již o sob, že máme ped sebou nezfalšovaného nmeckého osadníka.

15 Vjeli jsme do Elisabeththalu. Bylo by skuten lží, kdybych zapíral, že na mne uinil vnitek vesnice dojem velmi píznivý. Po obou stranách silnice táhla se ada pkných domk, namnoze jednopatrových, oddlených od sebe ohrazenými dvorky. Všechny tém byly urobeny dle jednoho \zoru. V i^ruelí k silnici obráceném kižovalo se pkné trámoxí mezi ist obíleným neb jinak nateným zdi\'em, s obou stran tpytivých oken pestily se omalované okenice a špiatá stecha pokryta byla šindelem nebo taškami. V^šechno isto jako na sloupku. Mnohé prelí bylo bujn obrostlé révou a ped každým vybíhala k silnici malá zahrádka, obklopená rozlin obarvenou lao\'ou ohradou a bohat naplnná pestrým kvítím. Uprosted \esnice stál pkný nový kostelík z pískovcových kxádr. Zajeli jsme do dvoru jednoho vtšího stavení. B\la to hospoda. Na prahu obje\ ila se statná panímáma v prostém domácím obleku, s erným šátkem na hlav. Byla to,,frau Wirthin", jak ji dstojník tvrdou svou nminou s ruský dvrným úsmvem oslovil. Odevzdavši kon naše péi nmeckého eledína, uvedla nás pívtiv se usmívajíc a stále tu nmecky, tu rusky švitoíc prostou, ale i- stou hostinskou jizbou do druhé svtnice, vyhrazené snad })ro honoraci. Rozestela na stole bílý ubrus a odkvapila do kuchyn, aby nám na rychlo pipravila objednaný obd. Ped tím ale pinesla nám ošatku tešní a víno. Tešn byly sice drobné a málo šavnaté, ale lahodily pece našim vyprahlým dásním tou mrou, že byla ošatka brzy prázdná. Víno nmeckých osadník bývá slabší než ohnivé

16 10 kachctinskc, ale za to nemá jako toto nepíjemnou pro cizince píchu po,,burducích", kožených to vacích, v nichž Gruzíni víno pechovávají. Milo odpoívalo se po trampotách jízdy v nov obílené svtnici s vydrhnutou podlahou, s obrazy ruských carii na stnách, s postelí zastenou od stropu až k podlaze kvítkovanou záclonou. Jaký to rozdíl u porovnání s temnými, špinavými duchany" (krmami) gruzínskými, pošmournými to brlohy, plnými plísn a nelibých zápach! Zapomnl jsem ráz2m, že sedím uprosted Gruzie, a soudil u sebe, že tak a nejinak zajisté,vypadá vesnická jizba hostinská v srdci Virtemberska. Roník njakého obrázko\ého asopisu nmeckého, ležící na okn, posiloval tuto illusi. Je skuten podivuhodno, jak houževnat se uprosted ciziny i v malých ostrvcích udržuje živel nmecký! Celá století zacho\'ává jazyk svj, své mravy a obyeje a brání se ni vellu jícímu vlivu okolí. Této houževnatosti mli by se vru eští osadníci od nepátel piuiti Hostinská pinesla nám polévku, peenou beraninu se zapraženými mladými lusky a vejce na špeku. Zatím co jsme kuchyni její náležitou est vzdávali, vypravovala nám k našim otázkám, že se vede zdejším osadníkm dobe a že jsou vesms více mén zámožní. Do Nmecka nazpt že by nechtla, akoli zde zakusila dosti trampot a svízel ovšem ne tolik jako její rodie, kteí se sem do daleké ciziny mezi divoký lid pisthovali. Ruský plukovník musel nás drazn pohádati, než jsme se odlouili od posledního kalíšku vína i píjemné svtnice a nastoupili na další cestu. Ho-

17 11 stinská volala za námi ješt s prahu,,s bohem". Bylo již k veeru a do vesnice vraceli se osadníci z polí, luk a vinic, rozkládajících se za osadou: na koních jeli tu muži, ženy i dí\ky, tyto v temných oblecích a s okrouhlými slamnými klobouky, jejichž neobyejn široké stechy stínily zdravé, dosti pkné oblieje. Nkteré kráely pšky, nesouce na hlavách vály zelené trávy. Opálení výrostkové pohánli s veselým kikem beící a meící stáda b\l to obrázek v pravd idyllický. Když jsme z osady \yjeli, pikvaila tma náhle jako vždy v tchto koninách. Nebem zaleskly se myriády hvzd a jedna neobyejn skvoucí zaplála práv nad kostrbatým erným obrysem skály, jejíž vrchol nesl rozkotaný hrad básníka-loupežníka.. V

18 Obrázky z Napsal /. Kolchidy. Rys. (Kvjty 1885, roc. VII. kniha XV.) Hranice bájené Kolchidy, kam vypravil se Jason s Argonauty pro zlaté rouno, tratí se ovšem v tajemné mlze. Ale vzhledem k tomu, že byl Fasis, nynjší Rion, hlavní ekou té bájené zem, mohu jménem jejím po píkladu jiných cestopisc zahrnouti celou oblast' Rionu, tedy nynjší Mingrelii, Gurii a Imeretii ili celou východní ást Zákavkazí od erného moe až k horám Suramským. Nkterý uený tená mohl by arci namítnouti, že jméno Imeretie ili Imeric poukazuje k Iberii, kterou pozdji geografové etí kladli na východ od Kolchidy do poíí Cyru (Kury), tedy asi do mezí nynjší Gruzie ; Imeretii že sluší tedy pokládati za ást dávné Iberie a jméno Kolchis že písluší leda Mingrelii a Gurii. Proti tomu namítám zase já Rozkošná, vláhou : kypící a zeleným pralesem nevázan bující oblast' rionská má tak osobitý, jednotný ráz, lišící ji tak oste od kraje za horami Suramskými, že bezdky

19 13 pro ni hledáme jeden spolený název a že bez rozpak i krásnou Inieretii zahrnujeme pod ono proslulé, kouzlem báje ozáené jméno, teba snad rozsah Kolchidy za dob Strabonovýrh Pry se Strabonem! Kdybych ml i chuti a zpsobilosti k podobným zempisným a historickým rozborm, byla by mi za n vtšina tenáv as málo vdná. Nechci psáti písn pouný lánek, ani dkladný cestopis. Chci jen lehce nartnouti nkteré obrázky kraje a lidu, jak jsem je za kratikého pobytu zbžným pohledem zachytil a jak se po jedenácti letech míhají v mé pamti a tím bute také omluveny vcné vady a nedostatky tchto nártk. I. K u t a i s. Ped jedenácti tedy lety piplul jsem, smutný moderní Jason, k arovné Kolchid pro zlaté rouno poetických dojm ; moje Argo jmenovala se ovšem jen,,golubik" a bájenou byla pi parníku tom leda jeho špinavost, kterou se nemile lišil od ostatních, krásných a istých lodí ruské ernomoské paroplavební spolenosti. Zlaté rouno pak získal jsem skuten, ale nedovedl jsem a nedovedu z n- ho vytžiti nic kloudného. Neplul jsem také jako Jason bájenou ekou, nýbrž proletl jsem Kolchidu ve stízlivém voze železniním, který mne za den donesl z Poti pi erném moi až do Tiflisu a pozdji z Tiflisu nazpt do Kutaisu, kde jsem se teprve trochu bysteji porozhlédnul Imeretií.

20 14 Byl krásný veer na zaátku ervence, když jsem na stanici kutaisské vstoupil do chatrného dostavníku, který prostedkuje spojení s mstem dobrou hodinu cesty od nádraží vzdáleným. Spolenost v dosta\'níku nebyla valn píjemná. Sedla tu sice jedna Imerctínka v pestrém a tpytném kroji národním, s tamburinou na klín a s lesklým,,tasvakravi" (bohat ozdobenou elenkou) na hlav, s nhož splýval po obou stranách a vzadu lehounký bílý závoj ; ale ml splývati také v pedu, nebo vyzáblý obliej s pletí starého scvrklého citronu rušil píliš nemilosrdn všechny illuse, jež malebná úprava z dálky vzbuzovala. Naproti této matron roztahoval se baatý Armén s tlustým, ohniv rumnným obliejem a jeho sousedy byli dva židé jeden ve špinavém kavkazském kroji a druhý, obchodní cestující z Odssy, v njaké kiklavé parodii šviháckého odvu e\'ropského, spoleník neúmorn a neodolateln roztomilý. Perpetuum mobile v podob iperného arménského nebo imeretínského kluiny, bohužel sedícího Ize-li vbec sedním nazvati mém ustaviné veverí rejdní z místa na místo po boku, doplovalo naše mezinárodní sextetto, po zpsobu slanek stlaené v dusném nitru dostavníku. Gruzínština, arménština, ruština mísily se tu s inivým smíchem staré Imeretínky, která chvilkami zkoušela i zvuk své z brusu no\'é, bezpochyby v Tiflise koupené tamburiny ; odsský švihák, oslniv mne svou znalostí franiny, nminy a bh ví jakých jiných jazyk, hvízdal operní nápvy a dával si k tomu rázn takt filigránskou hlkou, tanící kolem mého nosu ; hoch, sedící i vlastn nesedící vedle mne, pizvukoval nkdy gruzínským popv-

21 15 kem, jehož líbeznost bych \ ylíil nejlépe tomu, kdo zná iení mladého \ elblouda ; kavkazský žid istil si vytrvale a bezohledn nos ale to vše nezkazilo mi požitek z onoho veera, k nmuž jsem v denníku drazn pipsal epitheton,, krásný". Hledl jsem neodvratn do neznámé krajiny, kterou jižní západ slunce arovnou sxojí hrou nevídaných barev a svtel mnil pohádkový \' kraj. Z té rozkošné zápla\y u\ízlo v mém denníku jen cosi o,, fialových horách" a,, purpurových oblacích nad ržovými chlumy" ; ale pam dopluje tu chudou trosku posud celou stupnicí skvostných barvitých záí. Tma sklonila se náhle k zemi. V teplém vzduchu kmitala se však temnem spousta svtlušek, záících ku podivu jasn a krásn ; kolem kovin podle silnice poletovaly tak hust, že leckterý ten ke vypadal jako s\'atojanské chvost, sršící deštm jisker. Mnohdy mihlo se nám takové živé sxtélko pes cestu jako letící karbunkul. Takto vjel jsem do msta, obesteného již hlubokým noním tajem. První pijetí nebylo valn pohostinné : marn putoxal jsem od Griváka" ke,,ka\kazu", odtud zase do,,kolchidy", a teprve hotel,,tiflis" smiloval se nade mnou, penechav mi prázdný pokoj za cenu dosti mírnou totiž za 60 kopejek denn. Hoteliér byl pívtivý, ])o evropsku odný a obroušený Imeretín a \ eškerou obsluhu hostí ml na starosti štíhlý, mladiký Abcház (Abcházie leží nad Mingrelií pi erném moi) haxraních kuer, jiskrných erných oí, s vným slunným smíchem v ilém, hladkém oblieji, jehož pknosti nebyl ni-

22 I 16 kterak na újmu pisndlý, k olivovému odstínu se blížící zákal. Kuchyn byla obstojná, kachetinské v íši samý granát a ohe, a také s ložnicí byl jsem jakž takž spokojen. Ml jsem Ise tedy rozhodn lépe než Max Thielmann, který dva roky ped tím v Kutaisu meškal a s dvma soudruhy za jeden pokoj v hotelu France" sedm rubl denn platil, a lo za pokoj, o nmž vypravuje ve svém cestopise hrozné vci a kde zstávala špinavá voda v jeho umývadle tak dlouho, dokud ji sám z okna na ulici nevylil a pro istou ke studni si nedošel. Když jsem z rána k oknu pistoupil, pekvapila mne bujnost i krása rostlinstva, jež naplovalo dvorek a sousední zahradu. V istém svžím vzduchu jitním záila tu spousta ohnivých rží, plazivá a povíjivá zele oplétala ^'šechno hust malebnými guirlandami a množství smokvo koupalo ve zlatých paprscích sluneních své veliké, lalochaté listy. Nežli tenáe provedu mstem, podám strun z knih, které mám po ruce, nkteré povšechné zprávy o konin, do níž jsme zavítali, a jejím obyvatelstvu. Vtší ást Zákavkazí obydlena je národem gruzínským i snad lépe karthvelským, jak Gruzíni sami sebe nazývají. (Název ten znl mi z jejich úst jako,,karth-c h r-eli", pi emž oním c h r naznauju jen pibližn zvláštní chrivý zvuk.) Tento národ rozstupuje se v nkolik vtví, mluvících rozlinými náeími a podeími ; hlavní jsou adím je dle sídel jejich od erného moe na východ : Lazové, Gurijci, Mingrelci, Imeretíni a vlastní Gruzíni, za-

23 i 17 ujímající širou oblast' východn od Suramských hor, Gruzii v užším slova smyslu, která se dlí zase v Kartalinii (Karthii), Kachetii a Somchetii. Ostatn slušelo by snad také Imeretíny k tmto vlastním Gruzínm pidliti ; nebo jazyk jejich liší se jen málo od gruzínského. Dále poítají vážné hlasy ku plemeni karthvelskému ješt Svanety a nkteré jiné horské nárdky. Karthvelové pijali víru kesanskou již ve IV. století a uhájili ji proti všem útokm mohamedánských sousedu, hlásíce se vždy \'rn k církvi východní. Z djin Gruzie, sužované stále nájezdy cizích národ a vnitními rozbroji, vyniká jasn jen n- kolik jmen : Vachtang-Gurgaslan (446 až 476), zakladatel Tiflisu, jenž spojil pod svým žezlem rozdrobené kmeny karthvelské, David ( ), obnovitel jednoty a moci gruzínského národa, a Thamara ( ), nejskvlejší postava Kavkazu. Každému Karthvelo\ i, a nejprostšímu, jas- oko pi zvuku toho jména vzejdou nji zas\ itne ped ním obrazy dávné velikosti a slávy. Vše, co krásného a vznešeného žije v duši jeho, shrnuje v národní této hrdince a moudré panovnici. Jako lid náš s každou zíceninou spojuje jméno Žižky boitele, tak na Kav^kaze ped každým starým chrámem kesanským uslyšíš jméno Thamary zbožné zakladatelky. \^ povstech velebí se její štdrost a dobrota. Její krása vábila ze všech konin žádostivé nápadníky. Když byl první její satek s nehodným Jiím rozvázán, hlásili se o její ruku: syn eckého císae Emanuela, kníže antiošský Bohemund, dva knžici osetínští, z nichž jeden, byv

24 1.S odnirštn, zemel žalem, ba i knížata mohamedánští panovník širvanský a syn sultána ispahanského, jenž z lásky k ní odekl se víry pedk a skonal za to v žalái. Ale Thamara vyvolila si knížete z rodu domácího, Davida Soslana. Ona spojila všechny národy gruzínské a podrobila svému žezlu též divoké kmeny hor pod ní dosáhla Gruzie svého objemu nejvtšího a všichni ; nepátelé tásli se ped vítznou její, zbraní. Ale i jinak bylo panování Thamary zlatou dobou gruzínského národa. Kvetlo umní stavitelské, kvetlo písemnictví ; nejslavnjší básník gruzínský. Šot Rustaveli, byl jejím souasníkem a dle povsti jejím dvoanem. Smrtí královny Thamary zaíná však úpadek Gruzie. íše rozpadla se v ásti, jejichž slabí panovníci válili stále mezi sebou a nemohli odolati moci nepátel, Peršan a Turk, kteí po zvli plenili tyto kraje, až konen na zaátku nynjšího století pivtleny všechny zem karthvelské v Zákavkazí k Rusku, vtšinou bez boje, úmluvami s dívjšími vládci. Imeretie odlouila se od vlastní Gruzie r. 1424, kdy gruzínský král Alexandr rozdlil íši mezi své ti syny ; z nich dostal Vachtang západní ást, obsahující mimo Imeretii ješt Svanetii, Abcházii, Gurii a jiné zem, které však poznenáhlu všechny odpadly. V následujících stoletích trpla Imeretie stálými útoky Turk, kteí tu ádili strašn, pleníce kraj, hubíce a utiskujíce národ, odvlékajíce do otroctví jinochy a dvy. Kníže Šalomoun I. ( ) povolal proti nim na pomoc Rusy a mírem

25 19 V Kuuk Kajnardži postavena Imeretie pod ochranu Ruska. Po odražení nepátel dal Šalomoun vyhoditi do povtí pevný hrad Kutaisský na pravém behu Rionu, aby se tu nadále Turci usaditi nemohli. Roku 1804 byla úmluvou s Šalomounem II. Imeretie pivtlena k Rusku a pozdji s Gurií, Mingrelií, Svanetií, Abcházií a jinými zemikami východn od Suramských hor spojena v gubernii Kutaisskou. Na jakém stupni byla vzdlanost v Imeretii za posledních dob samostatnosti, okazuje nejlépe ten- Poslední vládce imeretínský omluvil se to pípad : jednou ruskému námstníku v Tiflise, Cicianovu, rodilému Gruzínu, že neodpovdl na jistý dopis proto, ponvadž meškal jeho písa v Tiflise návštvou u známých a pi dvoe nebylo nikoho, uml ísti a psáti. kdo by byl Avšak projdme se již mstem. Skládá se vtšinou ze skromných domku, kamenných i devných, s pavlaemi a verandami, kteréž jsou namnoze utvoeny jen výbžkem stechy, spoívajícím na devných sloupech, z nei)atrných krám, ze špinavých,,duchan", našich krem jen že místo sudu válejí se v nich \cliké i malé mchy, sešité z celých zvíecích koí a nabubelé vínem, kteréž se místo z kohoutku vypouští do íšek otvorem nkteré nožky. Ale je zde také dosti istých domk i vili a zvláštní pvab dodá\á (clému Kutaisu úžasn bujné a krásné rostlinstvo, v nmž tone jako v zeleném moi. Každý prostor mezi domky, mimo ulice, vyplnn je tou kyprou zelení fíky, platany, cypiše, sladké kaštany bují tu s množst\'ím jiného krás-

26 20 ného stromoví, nad kei ervených i bílých rží a žhavorudých granát, nad houštinami azalek, nad záící florou,; také na domky samy doráží vítzn ta smaragdová záplava, oplétajíc je hust sliným vncovím révy, ovšujíc je mnohdy od temene k pat rozkošnými kvty t. zv. ínského bezu a jiných úponkových rostlin. I bídné, devné domky ulice židovské vypadají svdn v tom nádherném ovnení. Vedle rozkošné vegetace zajímá v Kutaisu hlavn lid, oživující ulice. Pi každém kroku spatuješ njaký poutavý výjev, njaký nový malebný kroj. Tu stojí tlupa zámožnjších Imeretín ve známém kroji kavkazském : v huatých apkách a v rznobarvých, až po lýtka dosahujících kabátech s adami patronových pouzder na prsou a s dlouhým,,kinžalem" (dýkou) za pasem. Hrd nesou ztepilá tla a v každém pohybu spoívá samorostlá elegance ; jsou to rození kavalíi. Dále potkáváš adu chuas njakých: Mají rozedrané šedivé haleny, šedé volné spodky, na hlavách špiaté hndé klobouky a v rukou vysoké hole. Onde uvelebil se pohodln ped svým krámkem obtylý Armén s vysokou, kuželovitou beranicí a (S voln rozepjatým svrchním kabátem, že se mžeš obdivovati peste kvtovanému,,archaluchu" (spodnímu kabátu z lehí látky), jejž spíná stží ozdobný pás nad objemným bichem. Dále poutají t dv zvláštní mužské postavy. Jedna má tsn piléhavé erné spodky, ernou kazajku, rovnž tsn pilehající a v bocích spjatou pasem, za tímto kinžal s kabelkou a na hlav jakýs hndý turban je to vlastn bašlík, jejž nosí

27 21 zde zadrhnutý a malebn ovinutý kolem kadeí. Piléhavý ten odv upomíná na stedo\ký kroj italský a jeví v plné ztcpilosti pružnou, anticky soumrnou postavu. Druhý muž má spodky a kazajku stejného stihu, jenže žluté, a kolem ramenou visí mu ješt,, burka", tžký pláš z huaté srsti; ale nejzvláštnjší je pokrý\'ka jeho hlavy ; jest to malá, tuhá deštika z erné látky se zlatým vyšíváním, upevnná vodorovn na temenu hlavy pomocí dvou šrek, které jsou svázány pod bradou. Pepodivn vypadá tato koketní, miniaturní i)()kr\ vka na hrdé hlav mužské, na spoust hustých, nati uhel ernjších kadeí, jež pod onou tretkou bujn kypí na všechny strany. Oba ti muži jsou prý Gurijci. Zmínnou deštiku, jež má formu tyhrannou neb okrouhlou a kterou mi jmenovah,,papanaki", nosí asto také Imeretíni. Onde, uprosted jiné skupiny, podivuješ se zase primitivnosti kavkazského vozíku,,,arby". Tahle je ostatn- ješt panská: má zcela slušná kola s loukotmi a špicemi. Obyejným arbám staí místo takových kol celistvé, okrouhlé devné desky, bez obruí a podobných tretek; nic nevadí, že rozrývají uši svým strašlivým skípotem a že se a- sem ošoupají z kulatá do tyhranná. Zhusta mžeš také spatiti Amazonku na koni, Jezdkyn taková ve svém malebném, pestrém odvu, se tpytnou elenkou a vlajícím bílým závojem, sedící nejastji jako muž obkromo hrd a lehce na bujném oi, skytá obraz velice originální a p- vabný. Takovými a podobnými zjevy pestí se pouliní ruch v Kutaisu. Sv. ech: Sebrané spisy. XXIII. o

28 22 Z budov zasluhují zmínky jen dva chrámy: gruzínský a arménský. I 'prosted mésta nalézá se krásný veejný sad, plný vzácných starých strom, v jejichž stínu milo se procházeti uprosted rozkošné kvteny, dýšící opojnou vní. Ale nejvtší znamenitostí Kutaisu jsou rozvaliny staré pevnosti a chrámu na pravém behu Rionu. Ubíral jsem se tam pes kamenný most; druhý, železný, byl rozboen etzy visely do eky. Vidl jsem ped tím již nkteré rozvalené chrámy gruzínské, ale pohled, jaký se mi naskytl ve zíceninách kutaisských, byl netušený. Uchvátil mne svou pochmurnou velebností, svou ohromností, svou tajemnou romantikou divného, nevídaného rázu. Pedstavte si divokou, po zemi navalenou spoustu zboených zdí, rozmetaných zlomk a hlavic sloupových, rozbitých kamenných okras a náhrobních pedstavte si ohromné temné stny, jež kamen ; nad touto spoustou zevšad strmí k nebesm, tu ješt s plné výše hrozíce zbytkem hrdého klenutí, tam již dopola zícené, zející sterými prlomy a spárnmi, nkde shora dol rozpoltné jako ranou obro\'- ského mee, a doplte si ten obraz chaotickou houští trávy, azaleí, malin, granátových a jiných ke, jež obrstají hromady trosek na zemi, dotrnými fíky, které se zahnízdily dole i nahoe ve štrbinách stn a rozehrají svými koeny mohutné zdi\o, spoustami bujného l^etanu, jenž ovíjí kusé sloupy, pokrývá všude stny a plazí se leckde až k jejich vrcholu, vtrnou zelenou chasou, která provádí bujné reje na mrtvole kleslého velikána. A k tomu všemu druží se ješt nezvyklý Evro- tchto dosud \'elkolepých panu stavební sloh, jenž z

29 23 zbytku vyzírá, pro nás neobyejné, fantastické tvary zachovaných kamenných okras a jiných podrobností i tajemná minulost chrámu, která vyzývá obraznost ku hrám nejsmlejším. Xárod, který svatyni tu zbudoval, jeho uméní, djiny chrámu a celého kraje, i e hymn, které kdys prostorem tím hlaholily všechno je nám tak daleké, tak cizí, tak málo známé neb úpln neznámé ; ba, i kesanství, jemuž chrám ten sloužil, odí\alo se tu s\ým zvláštním rouchem gruzínským. Stojíme \' zamyšlení uprosted pošmourné, truchlix mlící svatyn, velebné ješt ve svých troskách. Kdo byl jejím pvodcem, kdo stavitelem? Nedokáme se odpovdi... A pece! Zíceniny tyto mají odpov pro toho, kdo bedlivji pátrá ve zvtralých jejich rysech. Na stnách zachovaly se ješt tu a tam gruzínské nápisy; ti z nich u\ádí ve svém cestopise Clara Serena. První hlásá:,,ó králi, který panuješ všem králm, povznášej výše a výše Bagrata Kuroplata, krále Abcház a Kartvel, jakož i jeho otce, jeho matku, královnu jeho cho a jeho syna. Amen." Druhý nápis zní:,,s pomocí boží Bagrat, z milosti boží král AbcházU a Gruzín, zídil toto svaté místo modliteb pro svou matku, králoxnu Guranduk." Tetí nápis konen pra\í:,,buh bu také milostiv Adgurbu Maisovi, staviteli tohoto chrámu!" Adgurba Maisa! Jméno to doznlo as dávno na rtech lidských a setlelo s vetchými pergameny ale mrtvý, zvtralý kámen jeho veledíla donesl je vdn potomstvu, chrám zachoval je vrn i ve svém pádu, uprosted svých trosek, v úkrytu betanových úponek. I 'chránil i zbožné \nování s\'ého

30 24 královského pvodce, jehož jméno ovšem zachovaly i letopisy, hlásajíce, že svatyn kutaisská vystavna byla r Bagratem IV. Obcházel jsem dlouho velebnou zíceninou, jež poutala mne všude množstvím zajímavých podrobností. Veliké, hladce tesané tverce kamenné, z nichž skládaly se vnitní stny chrámu a jež na místech, kde zstaly stny neporušeny, dosud t pekvapují pelivostí a pesností, s jakou byly spracovány a sestaveny ; rozmanité tvary oken, velikých i malých, okrouhlých i podlouhlých, pkn tesanými kameny vyložených ; zbytky krásných klenutí, oblouk a výklenk ; trosky sloup a kamenných ozdob vše zajímá t zvláštním rázem i pkností svou. A také samorostlé okrasy, jimiž bujné jižní rostlinstvo kamennou tu spoustu zevšad obetkává, baví oko rozmanitostí a malebností svých zelených koberc a aloun, vnc a guirland, záclon a tásní. si Gruzínsko-byzantinské umní stavitelské libuje v bohaté ozdob skulpturální. Zvlášt zevnjší stny chrám bývají pokryty množstvím ornament a figur v polovypouklé práci z kamene vytesaných. Zpsob tchto ozdob bývá ovšem pro náš vkus mnohdy podivný, což platí zejména o pracích figurálních. Na zevnjší stn starého chrámu v Ananúru (v Gruzii) vidl jsem na píklad podoby lv s kníry marciáln zakroucenými a postavy andl, jejichž vypoulené oi vyplovaly celý prostor mezi nosem a oima a jejichž nohy byly obuty v nemotorné, zcela obyejné boty, nelišící se niím od jarmareních výrobk našich venkovských ševc. A k mohutnému dojmu, jaký na mne uinila velkolepá svatyn Mcchetská, nejslavnjší chrám Gru-

31 25 zie, pimísily rovnž komický živel ohromné figury andl, vytesané na zevnjší stn : byly obráceny hlavou kolmo dol a nohy v dkladných botách strmly rozkroeny do výše ; umlec chtl tu patrn rajské hosty pedsta\iti, jak slétají stemhlav s výsostí nebeských k zemi. Málo vážný byl také dojem lva s lidským, dlouhými kníry okrášleným obliejem as ploutvemi, jakož i šupinatého orla s podivným hebínkem a šroubovit zakrouceným zobákem. Ale za to bývá provedení takových okras neobyejn isté a vtšina jich dokazuje nejen bujnou obraznost gruzínských socha, nýbrž i nevšední jejich umlost a pelivost. Zvlášt arabesky a rostlinné ornamenty jsou asto \elmi úhledné a vkusné. Také chrám Kutaisský honosil se zajisté hojností takových kamenných okras. Posud zachovalo se jich dosti, zvlášt na zevnjších stnách. Vidti tu vytesané krásné kíže, útlé sloupky, kruhy a polokruhy, výtené pleti\'o arabesek, listy a kvty (na p. slunenice), podoby lidí a zvíat. Ale vtšina tchto ozdob podlehla zkáze a trosky jejich kupí se v pusté smsi na zemi uvnit chrámu. Zvlášt sloupm zle se vedlo. Dvojice nejvtších sloup uvnit zanechala tu jen oba mohutné podstavec a kus hust rýhovaného díku ; také z ostatních sloupu a sloupc zbyly na svém míst vtšinou jen skrovné ásti zlomky štíhlých dík jejich a bohat ozdobené hlavice mísí se s rumem na podlaze nebo octly se až venku ped chrámem. Zejména jedna veliká hlaxice, ležící ped \( hodem, upoutala moji pozornost. Byla tyhranná a v rozích ozdobena podobami pták s rozestenýma kídloma.; ve d\ cju ro-

32 26 zífh mly hlavy ptaí, v jednom hlavu lidskou na tvrtém rohu byla hlava uražena. V jedné, patrn elné ploše postranní znázoroval krásný reliéf zápolení tí zvíat: dva dravci, na jejichž tle etná vypouklá koleka znaila asi okrouhlé skvrny levhartí kže, doráželi na njaké záhadné zvíe s kopyty a dlouhým ocasem, které snad pedstavovalo kon. Ostatní vyzdobení hlavice skládalo se z arabesek, list a fík. Také okolní chatre tží jako cizopasníci ze zbytk padlého velikána. Krásná jedna hlavice sloupová slouží za práh blízké chaty a kusy sloup i kamenných ozdob sneseny jsou za pehrady v- kolních zahrad. Kolem shoeného chrámu jest novjší pohebišt a také v chrám samém vidíš na jednom míst, uprosted trosek, vedle omšených starých náhrobk novjší náhrobní kameny s nápisy gruzínskými a ruskými. Po levé stran chrámu spatuješ zbytky klenuté kaple s otenou malbou, jejíž krása dosud jest patrná; po pravé stran pistavena jest ku zíceninám kaple novjší. Nedaleko chrámu nalézají se rozvaliny staré pevnosti se stopami branek a kulatých nárožních vží; i zde je zboené zdivo hust zarostlé a porostlé smokvoni, betanem, azaleami, malinami a rozmanitým jiným kovím. Uprosted stojí njaký starý kostelík s ásten zachovanými malbami a pknou prací kamenickou, nyní upravený za skladišt vojenské nebo k njakým podobným úelm. S rozvalin pevnosti otvírá se rozkošná \y hlídka do kraje Rionského. Dole v zeleném moi stromoví,

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

Svatopluk Gech: VÝLETY PANA BROUKA. WAKI AnATPL F. TOPI KNIHKUPEC

Svatopluk Gech: VÝLETY PANA BROUKA. WAKI AnATPL F. TOPI KNIHKUPEC =00 fto -CO \ý ^D WAKI AnATPL F. TOPI KNIHKUPEC Svatopluk Gech: VÝLETY PANA BROUKA SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA, DÍL IX. VÝLETY PANA BROUKA. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC. 1901. VtLETY PANA

Více

Svatopluk ech: TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC

Svatopluk ech: TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC i^-é>o.< Svatopluk ech: TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA ECHA DIL XVIII. TVRTÁ KNIHA POVÍDEK A RT NAKLADATEL F, v PRAZE TOPI KNIHKUPEC 1905. TVRTÁ KNIHA

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST \ Piirchased for tíie LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST ROK BÁSmKV BAS NE JAROSLAVA VRCHLICKÉHO. (1899.) V PRAZE NÁKLADEM J. O T T Y. 1 PSÁNO Ol) 1. LEDNA IX) 31.

Více

http://www.archive.org/details/studiepodobiznyoovrcli

http://www.archive.org/details/studiepodobiznyoovrcli Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/studiepodobiznyoovrcli >:.:/^-' STUDIE A PODOBIZNY, NAPSAL JAROSLAV VRCHLICKY. W/i^ -'

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala ONDEJ NEFF Na otázku: Jak jste se k tomuhle psaní dostal?" odpovídají autoi science fiction zpravidla rozpaitým ani nevím", i to se tak njak semlelo, bhsámví, jak vlastn". Ondej Neff je výjimkou z tohoto

Více

ri; ESKÉ KRITIKY L TÝŽ AUTOR VYDAL PROSTIBOLO DUŠE (VERŠE) ARNOŠT PROCHÁZKA ESKÉ KRITIKY V PRAZE MCMXII MODERNÍ REVUE 2 ANENSKÉ NÁMSTÍ 2 Autor pojal do tohoto soazku ze svých kritik vtšinou pouze takové,

Více

LflittHtMI" ^VíYfííí>'MÍÍÍ'^''íO'íííWffif^^^^ iií]iíiiuia*l^'^'í''ii'n' liiliiilltiilijiiilimiillhililtlliliiljiiillllliilli^ IW liiilllliiliilj

LflittHtMI ^VíYfííí>'MÍÍÍ'^''íO'íííWffif^^^^ iií]iíiiuia*l^'^'í''ii'n' liiliiilltiilijiiilimiillhililtlliliiljiiillllliilli^ IW liiilllliiliilj liiliiilltiilijiiilimiillhililtlliliiljiiillllliilli^ IW liiilllliiliilj LflittHtMI" ^VíYfííí>'MÍÍÍ'^''íO'íííWffif^^^^ iií]iíiiuia*l^'^'í''ii'n' trn Presented lo ihe LlBRARYí///ie UNIVERSITY OF TORONTO

Více

^^r^ Ja.rN J LC2L SPISY JANA KOLIÁRA díl pevy slávy dcera 513772 9. M.SO N.ÍKLADEM KNIHKUPECTVÍ; I. L. KoBER 1862. SLÁVY DCERA LYRICKO -EPICKÁ BÁSE V PTI ZPVÍCH OD JAXA KOLLARA S PEIDAVKEM B.ás:^Í DROB^ÉJSiiCH

Více

'Sk-,-:^!^ = CD ^CD ilij MORAVSKÁ BIBLIOTÍKA. Vydává: FR. BAYER. IDílo "\7-. LID A NÁROD. Sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše. Svazek druhý. * VE VELKÉM MEZIRICI. Nakladatel J.

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

o v r iukjl biulibia.

o v r iukjl biulibia. o v r iukjl biulibia. w w \\^ FRANT. LAD. ELAKOVSKÉHO RUZE STOLISTÁ. BA SEN A PRAVDA. S podobiznou spisovatelovou. -i^

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

y ^1 F. X. ŠALDOVI K PADESÁTINÁM, F. X. SALDO VI K PADESÁTINÁM. REDIGOVALI RUD, I. MALÝ A FERDINAND PUJMAN. 19 18 NAKLADATEL FR. BOROVÝ V PRAZE. S0Z2 íoa I. ,. ANTONÍN SOVA: F. X. ŠALDOVI. Ml jsem tvá

Více

POLÍVKOVI SBORNÍK PRACÍ NAROZENINÁM K ŠEDESÁTÝM. Prof. Dr. J. USPOÁDAL Dr. SPOLENOSTÍ

POLÍVKOVI SBORNÍK PRACÍ NAROZENINÁM K ŠEDESÁTÝM. Prof. Dr. J. USPOÁDAL Dr. SPOLENOSTÍ SBORNÍK PRACÍ vnovansvh Prof. Dr. J. POLÍVKOVI K ŠEDESÁTÝM r NAROZENINÁM SPOLENOSTÍ NÁRODOPISNÉHO MUSEA ESKOSLOVANSKÉHO V PRAZE. USPOÁDAL Dr. JIÍ HORÁK. PRAHA 1918. VYTISKLA PRAŽSKÁ AKCIOVÁ TISKÁRNA V

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978)

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt es ins Gestirn und gibt, das Maß des Abstands ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod aus grauem

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO froin the KATHLEEN MADILL BEQUEST Sva^elc 4:. Bílá Hora násilná protireformace katolická. Pnspvek k djinám válek náboženských v echách. Na základ

Více

agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 1 agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 2 Copyright Vlado Ríša, 2008 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations

Více

errmann. NAKLADATEL F. TOPI V PRAZE Sebrané spisy Ignáta Herrmanna. I. BLEDNOUCÍ OBRÁZKY. Vzpomínky nejstarší a drobné episody z malomstské kroniky. Vydání tvrté. K6 35' OTEC KONDELlK A ŽENICH VEJVARA.

Více

Jazyk a jazyková komunikace - uební text -

Jazyk a jazyková komunikace - uební text - Jazyk a jazyková komunikace - uební text - Uební text vytvoen v rámci projektu Spolená cesta ZŠ Horní Lide ZŠ Francova Lhota ZŠ Valašská Polanka Obec Horní Lide r. 2007 Publikaci vypracovaly : Mgr. Marie

Více

Moravské snmování. roku 1848-49. í-u ^ ^YofátC. Na padesátiletoa památku novodobého snmu a zrušení. ^iadrick. -i-'-***>^--^

Moravské snmování. roku 1848-49. í-u ^ ^YofátC. Na padesátiletoa památku novodobého snmu a zrušení. ^iadrick. -i-'-***>^--^ oj T- í-u ^ Moravské snmování roku 1848-49. Na padesátiletoa památku novodobého snmu a zrušení roboty na Morav, jakož i nastoupení císae a krále Františka Josefa 1. na trn vydal a úvodem do dj roku 184S.

Více