.''\/:Tcr\yy. F.CK Svatopluk ech: VZPOMÍNKY. j--- Z CEST* ŽIVOTA III. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC. V PRAZt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ".''\/:Tcr\yy. F.CK Svatopluk ech: VZPOMÍNKY. j--- Z CEST* ŽIVOTA III. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC. V PRAZt."

Transkript

1 lil.7) 1 í

2

3

4

5 .''\/:Tcr\yy F.CK Svatopluk ech: ír VZPOMÍNKY j--- Z CEST* ŽIVOTA III. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZt.

6

7

8 SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. Pokraování posmrtné. - Poádá Vlád. S. Cech. DÍL XXIII. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. III. v PRAZE NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC 1909.

9 VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA, III. Napsal SVATOPLUK ECH. v PRAZE v NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC 1909.

10 Tftí kniha ViCpoiiiitii-U z ti-sl a života" obsnliujf vedle lánku v asopisech uveejnných sedin dosud uetištných prací z rukopisné po/.úslalosti, namnoze povihých tors, z nichž dv poslední v rukopise nemají názvu. r. 5. C. fiov ^'^^io/í y OF TCV^^>- 11^4350 Tiskem Unie" v Praze,.

11 Nmecká vesnice v Gruzii. Cestopisný úryvek od ABCD. (Národní Listy i88i,. 88.) Vracel jsem se v prvodu dvou vojenských kapelník, rodilých Cech, a jednoho ruského dstojníka z vojenské stanice Blokljue do Tiflisu. Jeli jsme krajinou ist gruzínskou. Na polích, mezi nimiž rostly stromy merukové, obtoeny guirlandami révy, pano\'al tu a tam ilý život : dvanácte zamraených huatých buvol s mohutnými rohy táhlo tu lín jediný primitivní pluh a pt nebo šest peste odných lidí tropilo kolem nich pekelný povyk. Ohánli se dlouhými holemi a kieli, jakoby konali s buvoly tmi njakou práci Herkulovu. A na de\ném vodoroxném jamu, které leželo na šíjích každého páru buvol, sedl ješt asto polonahý kluina, který bušil s ohlušujícím vískotem do hlav nemotorných zvíat. Tento zpsob orby, pidržující se bezpochyby \rn hospodáských podání pedpotopních, upomínal mne živ na legendu o sv. Prokopovi, jak erty do pluhu zapáhl a ve skále brázdu vyoral. Sv. ech: Sebraué spisy. XX II I. 1

12 Místy objevila se ve stínu stromoví nebo v irém úpalu slunením gruzínská vesnice bídné to skupení nizounkých kamenných domk s plochými, zemí pokrytými stechami, na nichž se mnohdy prohánly kozy a skotaily úpln nahé dti. Ze dveí vyhledaly kradmo zakuklené ženy a ze všech kout hrnuli se proti nám zuiví hafani, jejichž zbsilý štkot jsme hvízdotem svých,,nahajek" (biík) doprovázeti museli. V nkterém domku zaslechli jsme chestní a zvonní cimbál, s nímž snoubila gruzínská dva svj podivný pronika\ý zpv, jenž psobí na ucho nezvyklé podobn jako hýkání velbloudí. V dálce vypínaly se nad krajinou kostrbaté fantastické skály a s jedné shlížela posupn chmurná zícenina. Okolní lid íká jí Keroglu nebo Kerogli a vypravuje, že tam kdysi hnízdil slavný loupežník téhož jména. Keroglu je nejskvlejší postavou stedoasijské romantiky. Byl ovšem loupežní- emesla ale loupežnictví nekalí u divokých kem z mohamedánských národ stední Asie nikterak nimbus hrdiny, nýbrž bývá s ním naopak nerozlun spojeno a zvyšuje spíše jeho lesk. Má se to jako s rytíi stedovku ti olupovali bez hany kupíky a unášeli krásné dvy. Keroglu pak pepadal karavany a snesl si do skalního svého hradu celý vnec spanilých východních princezen. Tyto byly hlavním cílem odvážných jeho nájezd. V jeho postav ^'ykrystalisoval se básnický ideál turkmenského bohatýra pocházel Keroglu z kmene Teke-Turkmen, jejichž udatný odpor nedávno Rusové teprv po tuhém a krvavém boji zlomili s jeho chrabrostí i ukrutností, s jeho smlostí i lstivostí, s jeho náboženskou

13 horlivostí i žárnou smyslností. Zvláštní kouzlo pak dodává jeho zjevu okolnost, že byl zárove slavným básníkem. Koující zpv^áci stední Asie,,,aušikové", vypravují nejradji hrdinské jeho iny a protkávají své vlastními jeho písnmi, které vynikají svou originální barvitostí a silou, majíce skutenou cenu básnickou. K nkolika zíceninám na Kavkaze pojí se jméno tohoto básníka-loupežníka ; ale Chodžko tvrdí, že se nalézal hrad Kcrogluv Chamly-Bil jižnji v provincii Aderbejdžanu, kdež prý dosud spatiti lze \' krásném údolí Salmasském jeho rozvaliny. Ped námi stoupala skalnatá, sluncem rozpálená pda zvolna do výše. Nebe nad námi bylo jeden plamen. Žádný strom ncvrhal svj stín na jemný, bílý prach silnice, na níž jsme potkávali jen malelon odné jízdné (iruzíny nebo Tatary a asem adu velbloudu nebo skípavých, bu\'oly tažených \'ozíku s rozliným zbožím. Doklusali jsme tak, stírajíce si mlky s ela bcjhaté krpje potu, ku hebenu této pusté strán a tam zadržel jsem kon mocném pek\apení. \' Jakoby byla nájile \ykouzlila fáta morgana ped mým zrakem uprosted cizí pustiny útulny obraz domova, zdvihala se nedaleko pede mnou štíhlá vž vesnického kostela z objeniné skupiny pívtivých evropských domku, zastínných košatým stromovím. Nebyl to pelud -- byl to skuten kousek Západu, zabloudivší pedaleko na Východ. Byl to nmecký ostrvek uprosted moe gruzínského. Osada tato nazývá se Elisabeththal. Pohled na blízkou vesnici rozvázal ihned naše vedrem a prachem sklíené jazyky. Rozmlouvali jsme o nmeckých osadách za Kavkazem a ruský

14 dstojník vypravoval nám o vzniku jejich toto: As okolo r objevili se ve Virtembersku náboženští fanatiko\-é, kteí hlásali venkovskému lidu, že^ prý r nastane veliké pronásledování pravovících kesan á že velí bh, aby se tito spasili již naped vysthováním do dalekých konin, jako kdysi kesané ped zkázou Jerusalema. A za bezpený, bohem samým jim zjevený útulek prohlašovali zemi pod Kavkazem, v sousedství Kaspického moe. Fanatikové tito zpsobili skuten, že se asi 1500 rodin vydalo z Virtemberska na dalekou cestu do Zakavkazí. Dv tetiny vy sthovák zahynuly trampotami dlouhé obtížné cesty. Zbytek dorazil do Gruzie a založil tam nkolik osad, zejména (mimo Elisabeththal) : Marienfcld, Peterdorf, Nový Tiflis, Alcxanderdorf, Elisabethpol, Katharinenfeld, Annenfeld a Helenendorf. Nevím, zakládá-li se vypravování dstojníkovo na pravd. Jisto jest, že car Alexandr I. vysthovalce tyto pozemky a výsadami hojn obdail a vbec rozkvtu nmeckých osad za Kavkazem velice pál. Byl jsem zvdav na obraz, jaký mi poskytne vnitek nmecké vesnice. Nedaleko ped ní potkali jsme lovka na koni, v širokém slamném klobouku, s šedivou kazajkou a s šedivými, do vysokých bot zastrenými kalhotami. Byl to zjev nápadn se odrážející od malebných a pestrých postav gruzínských a tatarských, které jsme ped tím cestou potkávali. Když k nám dojel, sal na pozdrav klobouk a i)od zrzavým vlasem objevil se zarudlý pihovatý obliej, jehož tahy nám clokazoxaly již o sob, že máme ped sebou nezfalšovaného nmeckého osadníka.

15 Vjeli jsme do Elisabeththalu. Bylo by skuten lží, kdybych zapíral, že na mne uinil vnitek vesnice dojem velmi píznivý. Po obou stranách silnice táhla se ada pkných domk, namnoze jednopatrových, oddlených od sebe ohrazenými dvorky. Všechny tém byly urobeny dle jednoho \zoru. V i^ruelí k silnici obráceném kižovalo se pkné trámoxí mezi ist obíleným neb jinak nateným zdi\'em, s obou stran tpytivých oken pestily se omalované okenice a špiatá stecha pokryta byla šindelem nebo taškami. V^šechno isto jako na sloupku. Mnohé prelí bylo bujn obrostlé révou a ped každým vybíhala k silnici malá zahrádka, obklopená rozlin obarvenou lao\'ou ohradou a bohat naplnná pestrým kvítím. Uprosted \esnice stál pkný nový kostelík z pískovcových kxádr. Zajeli jsme do dvoru jednoho vtšího stavení. B\la to hospoda. Na prahu obje\ ila se statná panímáma v prostém domácím obleku, s erným šátkem na hlav. Byla to,,frau Wirthin", jak ji dstojník tvrdou svou nminou s ruský dvrným úsmvem oslovil. Odevzdavši kon naše péi nmeckého eledína, uvedla nás pívtiv se usmívajíc a stále tu nmecky, tu rusky švitoíc prostou, ale i- stou hostinskou jizbou do druhé svtnice, vyhrazené snad })ro honoraci. Rozestela na stole bílý ubrus a odkvapila do kuchyn, aby nám na rychlo pipravila objednaný obd. Ped tím ale pinesla nám ošatku tešní a víno. Tešn byly sice drobné a málo šavnaté, ale lahodily pece našim vyprahlým dásním tou mrou, že byla ošatka brzy prázdná. Víno nmeckých osadník bývá slabší než ohnivé

16 10 kachctinskc, ale za to nemá jako toto nepíjemnou pro cizince píchu po,,burducích", kožených to vacích, v nichž Gruzíni víno pechovávají. Milo odpoívalo se po trampotách jízdy v nov obílené svtnici s vydrhnutou podlahou, s obrazy ruských carii na stnách, s postelí zastenou od stropu až k podlaze kvítkovanou záclonou. Jaký to rozdíl u porovnání s temnými, špinavými duchany" (krmami) gruzínskými, pošmournými to brlohy, plnými plísn a nelibých zápach! Zapomnl jsem ráz2m, že sedím uprosted Gruzie, a soudil u sebe, že tak a nejinak zajisté,vypadá vesnická jizba hostinská v srdci Virtemberska. Roník njakého obrázko\ého asopisu nmeckého, ležící na okn, posiloval tuto illusi. Je skuten podivuhodno, jak houževnat se uprosted ciziny i v malých ostrvcích udržuje živel nmecký! Celá století zacho\'ává jazyk svj, své mravy a obyeje a brání se ni vellu jícímu vlivu okolí. Této houževnatosti mli by se vru eští osadníci od nepátel piuiti Hostinská pinesla nám polévku, peenou beraninu se zapraženými mladými lusky a vejce na špeku. Zatím co jsme kuchyni její náležitou est vzdávali, vypravovala nám k našim otázkám, že se vede zdejším osadníkm dobe a že jsou vesms více mén zámožní. Do Nmecka nazpt že by nechtla, akoli zde zakusila dosti trampot a svízel ovšem ne tolik jako její rodie, kteí se sem do daleké ciziny mezi divoký lid pisthovali. Ruský plukovník musel nás drazn pohádati, než jsme se odlouili od posledního kalíšku vína i píjemné svtnice a nastoupili na další cestu. Ho-

17 11 stinská volala za námi ješt s prahu,,s bohem". Bylo již k veeru a do vesnice vraceli se osadníci z polí, luk a vinic, rozkládajících se za osadou: na koních jeli tu muži, ženy i dí\ky, tyto v temných oblecích a s okrouhlými slamnými klobouky, jejichž neobyejn široké stechy stínily zdravé, dosti pkné oblieje. Nkteré kráely pšky, nesouce na hlavách vály zelené trávy. Opálení výrostkové pohánli s veselým kikem beící a meící stáda b\l to obrázek v pravd idyllický. Když jsme z osady \yjeli, pikvaila tma náhle jako vždy v tchto koninách. Nebem zaleskly se myriády hvzd a jedna neobyejn skvoucí zaplála práv nad kostrbatým erným obrysem skály, jejíž vrchol nesl rozkotaný hrad básníka-loupežníka.. V

18 Obrázky z Napsal /. Kolchidy. Rys. (Kvjty 1885, roc. VII. kniha XV.) Hranice bájené Kolchidy, kam vypravil se Jason s Argonauty pro zlaté rouno, tratí se ovšem v tajemné mlze. Ale vzhledem k tomu, že byl Fasis, nynjší Rion, hlavní ekou té bájené zem, mohu jménem jejím po píkladu jiných cestopisc zahrnouti celou oblast' Rionu, tedy nynjší Mingrelii, Gurii a Imeretii ili celou východní ást Zákavkazí od erného moe až k horám Suramským. Nkterý uený tená mohl by arci namítnouti, že jméno Imeretie ili Imeric poukazuje k Iberii, kterou pozdji geografové etí kladli na východ od Kolchidy do poíí Cyru (Kury), tedy asi do mezí nynjší Gruzie ; Imeretii že sluší tedy pokládati za ást dávné Iberie a jméno Kolchis že písluší leda Mingrelii a Gurii. Proti tomu namítám zase já Rozkošná, vláhou : kypící a zeleným pralesem nevázan bující oblast' rionská má tak osobitý, jednotný ráz, lišící ji tak oste od kraje za horami Suramskými, že bezdky

19 13 pro ni hledáme jeden spolený název a že bez rozpak i krásnou Inieretii zahrnujeme pod ono proslulé, kouzlem báje ozáené jméno, teba snad rozsah Kolchidy za dob Strabonovýrh Pry se Strabonem! Kdybych ml i chuti a zpsobilosti k podobným zempisným a historickým rozborm, byla by mi za n vtšina tenáv as málo vdná. Nechci psáti písn pouný lánek, ani dkladný cestopis. Chci jen lehce nartnouti nkteré obrázky kraje a lidu, jak jsem je za kratikého pobytu zbžným pohledem zachytil a jak se po jedenácti letech míhají v mé pamti a tím bute také omluveny vcné vady a nedostatky tchto nártk. I. K u t a i s. Ped jedenácti tedy lety piplul jsem, smutný moderní Jason, k arovné Kolchid pro zlaté rouno poetických dojm ; moje Argo jmenovala se ovšem jen,,golubik" a bájenou byla pi parníku tom leda jeho špinavost, kterou se nemile lišil od ostatních, krásných a istých lodí ruské ernomoské paroplavební spolenosti. Zlaté rouno pak získal jsem skuten, ale nedovedl jsem a nedovedu z n- ho vytžiti nic kloudného. Neplul jsem také jako Jason bájenou ekou, nýbrž proletl jsem Kolchidu ve stízlivém voze železniním, který mne za den donesl z Poti pi erném moi až do Tiflisu a pozdji z Tiflisu nazpt do Kutaisu, kde jsem se teprve trochu bysteji porozhlédnul Imeretií.

20 14 Byl krásný veer na zaátku ervence, když jsem na stanici kutaisské vstoupil do chatrného dostavníku, který prostedkuje spojení s mstem dobrou hodinu cesty od nádraží vzdáleným. Spolenost v dosta\'níku nebyla valn píjemná. Sedla tu sice jedna Imerctínka v pestrém a tpytném kroji národním, s tamburinou na klín a s lesklým,,tasvakravi" (bohat ozdobenou elenkou) na hlav, s nhož splýval po obou stranách a vzadu lehounký bílý závoj ; ale ml splývati také v pedu, nebo vyzáblý obliej s pletí starého scvrklého citronu rušil píliš nemilosrdn všechny illuse, jež malebná úprava z dálky vzbuzovala. Naproti této matron roztahoval se baatý Armén s tlustým, ohniv rumnným obliejem a jeho sousedy byli dva židé jeden ve špinavém kavkazském kroji a druhý, obchodní cestující z Odssy, v njaké kiklavé parodii šviháckého odvu e\'ropského, spoleník neúmorn a neodolateln roztomilý. Perpetuum mobile v podob iperného arménského nebo imeretínského kluiny, bohužel sedícího Ize-li vbec sedním nazvati mém ustaviné veverí rejdní z místa na místo po boku, doplovalo naše mezinárodní sextetto, po zpsobu slanek stlaené v dusném nitru dostavníku. Gruzínština, arménština, ruština mísily se tu s inivým smíchem staré Imeretínky, která chvilkami zkoušela i zvuk své z brusu no\'é, bezpochyby v Tiflise koupené tamburiny ; odsský švihák, oslniv mne svou znalostí franiny, nminy a bh ví jakých jiných jazyk, hvízdal operní nápvy a dával si k tomu rázn takt filigránskou hlkou, tanící kolem mého nosu ; hoch, sedící i vlastn nesedící vedle mne, pizvukoval nkdy gruzínským popv-

21 15 kem, jehož líbeznost bych \ ylíil nejlépe tomu, kdo zná iení mladého \ elblouda ; kavkazský žid istil si vytrvale a bezohledn nos ale to vše nezkazilo mi požitek z onoho veera, k nmuž jsem v denníku drazn pipsal epitheton,, krásný". Hledl jsem neodvratn do neznámé krajiny, kterou jižní západ slunce arovnou sxojí hrou nevídaných barev a svtel mnil pohádkový \' kraj. Z té rozkošné zápla\y u\ízlo v mém denníku jen cosi o,, fialových horách" a,, purpurových oblacích nad ržovými chlumy" ; ale pam dopluje tu chudou trosku posud celou stupnicí skvostných barvitých záí. Tma sklonila se náhle k zemi. V teplém vzduchu kmitala se však temnem spousta svtlušek, záících ku podivu jasn a krásn ; kolem kovin podle silnice poletovaly tak hust, že leckterý ten ke vypadal jako s\'atojanské chvost, sršící deštm jisker. Mnohdy mihlo se nám takové živé sxtélko pes cestu jako letící karbunkul. Takto vjel jsem do msta, obesteného již hlubokým noním tajem. První pijetí nebylo valn pohostinné : marn putoxal jsem od Griváka" ke,,ka\kazu", odtud zase do,,kolchidy", a teprve hotel,,tiflis" smiloval se nade mnou, penechav mi prázdný pokoj za cenu dosti mírnou totiž za 60 kopejek denn. Hoteliér byl pívtivý, ])o evropsku odný a obroušený Imeretín a \ eškerou obsluhu hostí ml na starosti štíhlý, mladiký Abcház (Abcházie leží nad Mingrelií pi erném moi) haxraních kuer, jiskrných erných oí, s vným slunným smíchem v ilém, hladkém oblieji, jehož pknosti nebyl ni-

22 I 16 kterak na újmu pisndlý, k olivovému odstínu se blížící zákal. Kuchyn byla obstojná, kachetinské v íši samý granát a ohe, a také s ložnicí byl jsem jakž takž spokojen. Ml jsem Ise tedy rozhodn lépe než Max Thielmann, který dva roky ped tím v Kutaisu meškal a s dvma soudruhy za jeden pokoj v hotelu France" sedm rubl denn platil, a lo za pokoj, o nmž vypravuje ve svém cestopise hrozné vci a kde zstávala špinavá voda v jeho umývadle tak dlouho, dokud ji sám z okna na ulici nevylil a pro istou ke studni si nedošel. Když jsem z rána k oknu pistoupil, pekvapila mne bujnost i krása rostlinstva, jež naplovalo dvorek a sousední zahradu. V istém svžím vzduchu jitním záila tu spousta ohnivých rží, plazivá a povíjivá zele oplétala ^'šechno hust malebnými guirlandami a množství smokvo koupalo ve zlatých paprscích sluneních své veliké, lalochaté listy. Nežli tenáe provedu mstem, podám strun z knih, které mám po ruce, nkteré povšechné zprávy o konin, do níž jsme zavítali, a jejím obyvatelstvu. Vtší ást Zákavkazí obydlena je národem gruzínským i snad lépe karthvelským, jak Gruzíni sami sebe nazývají. (Název ten znl mi z jejich úst jako,,karth-c h r-eli", pi emž oním c h r naznauju jen pibližn zvláštní chrivý zvuk.) Tento národ rozstupuje se v nkolik vtví, mluvících rozlinými náeími a podeími ; hlavní jsou adím je dle sídel jejich od erného moe na východ : Lazové, Gurijci, Mingrelci, Imeretíni a vlastní Gruzíni, za-

23 i 17 ujímající širou oblast' východn od Suramských hor, Gruzii v užším slova smyslu, která se dlí zase v Kartalinii (Karthii), Kachetii a Somchetii. Ostatn slušelo by snad také Imeretíny k tmto vlastním Gruzínm pidliti ; nebo jazyk jejich liší se jen málo od gruzínského. Dále poítají vážné hlasy ku plemeni karthvelskému ješt Svanety a nkteré jiné horské nárdky. Karthvelové pijali víru kesanskou již ve IV. století a uhájili ji proti všem útokm mohamedánských sousedu, hlásíce se vždy \'rn k církvi východní. Z djin Gruzie, sužované stále nájezdy cizích národ a vnitními rozbroji, vyniká jasn jen n- kolik jmen : Vachtang-Gurgaslan (446 až 476), zakladatel Tiflisu, jenž spojil pod svým žezlem rozdrobené kmeny karthvelské, David ( ), obnovitel jednoty a moci gruzínského národa, a Thamara ( ), nejskvlejší postava Kavkazu. Každému Karthvelo\ i, a nejprostšímu, jas- oko pi zvuku toho jména vzejdou nji zas\ itne ped ním obrazy dávné velikosti a slávy. Vše, co krásného a vznešeného žije v duši jeho, shrnuje v národní této hrdince a moudré panovnici. Jako lid náš s každou zíceninou spojuje jméno Žižky boitele, tak na Kav^kaze ped každým starým chrámem kesanským uslyšíš jméno Thamary zbožné zakladatelky. \^ povstech velebí se její štdrost a dobrota. Její krása vábila ze všech konin žádostivé nápadníky. Když byl první její satek s nehodným Jiím rozvázán, hlásili se o její ruku: syn eckého císae Emanuela, kníže antiošský Bohemund, dva knžici osetínští, z nichž jeden, byv

24 1.S odnirštn, zemel žalem, ba i knížata mohamedánští panovník širvanský a syn sultána ispahanského, jenž z lásky k ní odekl se víry pedk a skonal za to v žalái. Ale Thamara vyvolila si knížete z rodu domácího, Davida Soslana. Ona spojila všechny národy gruzínské a podrobila svému žezlu též divoké kmeny hor pod ní dosáhla Gruzie svého objemu nejvtšího a všichni ; nepátelé tásli se ped vítznou její, zbraní. Ale i jinak bylo panování Thamary zlatou dobou gruzínského národa. Kvetlo umní stavitelské, kvetlo písemnictví ; nejslavnjší básník gruzínský. Šot Rustaveli, byl jejím souasníkem a dle povsti jejím dvoanem. Smrtí královny Thamary zaíná však úpadek Gruzie. íše rozpadla se v ásti, jejichž slabí panovníci válili stále mezi sebou a nemohli odolati moci nepátel, Peršan a Turk, kteí po zvli plenili tyto kraje, až konen na zaátku nynjšího století pivtleny všechny zem karthvelské v Zákavkazí k Rusku, vtšinou bez boje, úmluvami s dívjšími vládci. Imeretie odlouila se od vlastní Gruzie r. 1424, kdy gruzínský král Alexandr rozdlil íši mezi své ti syny ; z nich dostal Vachtang západní ást, obsahující mimo Imeretii ješt Svanetii, Abcházii, Gurii a jiné zem, které však poznenáhlu všechny odpadly. V následujících stoletích trpla Imeretie stálými útoky Turk, kteí tu ádili strašn, pleníce kraj, hubíce a utiskujíce národ, odvlékajíce do otroctví jinochy a dvy. Kníže Šalomoun I. ( ) povolal proti nim na pomoc Rusy a mírem

25 19 V Kuuk Kajnardži postavena Imeretie pod ochranu Ruska. Po odražení nepátel dal Šalomoun vyhoditi do povtí pevný hrad Kutaisský na pravém behu Rionu, aby se tu nadále Turci usaditi nemohli. Roku 1804 byla úmluvou s Šalomounem II. Imeretie pivtlena k Rusku a pozdji s Gurií, Mingrelií, Svanetií, Abcházií a jinými zemikami východn od Suramských hor spojena v gubernii Kutaisskou. Na jakém stupni byla vzdlanost v Imeretii za posledních dob samostatnosti, okazuje nejlépe ten- Poslední vládce imeretínský omluvil se to pípad : jednou ruskému námstníku v Tiflise, Cicianovu, rodilému Gruzínu, že neodpovdl na jistý dopis proto, ponvadž meškal jeho písa v Tiflise návštvou u známých a pi dvoe nebylo nikoho, uml ísti a psáti. kdo by byl Avšak projdme se již mstem. Skládá se vtšinou ze skromných domku, kamenných i devných, s pavlaemi a verandami, kteréž jsou namnoze utvoeny jen výbžkem stechy, spoívajícím na devných sloupech, z nei)atrných krám, ze špinavých,,duchan", našich krem jen že místo sudu válejí se v nich \cliké i malé mchy, sešité z celých zvíecích koí a nabubelé vínem, kteréž se místo z kohoutku vypouští do íšek otvorem nkteré nožky. Ale je zde také dosti istých domk i vili a zvláštní pvab dodá\á (clému Kutaisu úžasn bujné a krásné rostlinstvo, v nmž tone jako v zeleném moi. Každý prostor mezi domky, mimo ulice, vyplnn je tou kyprou zelení fíky, platany, cypiše, sladké kaštany bují tu s množst\'ím jiného krás-

26 20 ného stromoví, nad kei ervených i bílých rží a žhavorudých granát, nad houštinami azalek, nad záící florou,; také na domky samy doráží vítzn ta smaragdová záplava, oplétajíc je hust sliným vncovím révy, ovšujíc je mnohdy od temene k pat rozkošnými kvty t. zv. ínského bezu a jiných úponkových rostlin. I bídné, devné domky ulice židovské vypadají svdn v tom nádherném ovnení. Vedle rozkošné vegetace zajímá v Kutaisu hlavn lid, oživující ulice. Pi každém kroku spatuješ njaký poutavý výjev, njaký nový malebný kroj. Tu stojí tlupa zámožnjších Imeretín ve známém kroji kavkazském : v huatých apkách a v rznobarvých, až po lýtka dosahujících kabátech s adami patronových pouzder na prsou a s dlouhým,,kinžalem" (dýkou) za pasem. Hrd nesou ztepilá tla a v každém pohybu spoívá samorostlá elegance ; jsou to rození kavalíi. Dále potkáváš adu chuas njakých: Mají rozedrané šedivé haleny, šedé volné spodky, na hlavách špiaté hndé klobouky a v rukou vysoké hole. Onde uvelebil se pohodln ped svým krámkem obtylý Armén s vysokou, kuželovitou beranicí a (S voln rozepjatým svrchním kabátem, že se mžeš obdivovati peste kvtovanému,,archaluchu" (spodnímu kabátu z lehí látky), jejž spíná stží ozdobný pás nad objemným bichem. Dále poutají t dv zvláštní mužské postavy. Jedna má tsn piléhavé erné spodky, ernou kazajku, rovnž tsn pilehající a v bocích spjatou pasem, za tímto kinžal s kabelkou a na hlav jakýs hndý turban je to vlastn bašlík, jejž nosí

27 21 zde zadrhnutý a malebn ovinutý kolem kadeí. Piléhavý ten odv upomíná na stedo\ký kroj italský a jeví v plné ztcpilosti pružnou, anticky soumrnou postavu. Druhý muž má spodky a kazajku stejného stihu, jenže žluté, a kolem ramenou visí mu ješt,, burka", tžký pláš z huaté srsti; ale nejzvláštnjší je pokrý\'ka jeho hlavy ; jest to malá, tuhá deštika z erné látky se zlatým vyšíváním, upevnná vodorovn na temenu hlavy pomocí dvou šrek, které jsou svázány pod bradou. Pepodivn vypadá tato koketní, miniaturní i)()kr\ vka na hrdé hlav mužské, na spoust hustých, nati uhel ernjších kadeí, jež pod onou tretkou bujn kypí na všechny strany. Oba ti muži jsou prý Gurijci. Zmínnou deštiku, jež má formu tyhrannou neb okrouhlou a kterou mi jmenovah,,papanaki", nosí asto také Imeretíni. Onde, uprosted jiné skupiny, podivuješ se zase primitivnosti kavkazského vozíku,,,arby". Tahle je ostatn- ješt panská: má zcela slušná kola s loukotmi a špicemi. Obyejným arbám staí místo takových kol celistvé, okrouhlé devné desky, bez obruí a podobných tretek; nic nevadí, že rozrývají uši svým strašlivým skípotem a že se a- sem ošoupají z kulatá do tyhranná. Zhusta mžeš také spatiti Amazonku na koni, Jezdkyn taková ve svém malebném, pestrém odvu, se tpytnou elenkou a vlajícím bílým závojem, sedící nejastji jako muž obkromo hrd a lehce na bujném oi, skytá obraz velice originální a p- vabný. Takovými a podobnými zjevy pestí se pouliní ruch v Kutaisu. Sv. ech: Sebrané spisy. XXIII. o

28 22 Z budov zasluhují zmínky jen dva chrámy: gruzínský a arménský. I 'prosted mésta nalézá se krásný veejný sad, plný vzácných starých strom, v jejichž stínu milo se procházeti uprosted rozkošné kvteny, dýšící opojnou vní. Ale nejvtší znamenitostí Kutaisu jsou rozvaliny staré pevnosti a chrámu na pravém behu Rionu. Ubíral jsem se tam pes kamenný most; druhý, železný, byl rozboen etzy visely do eky. Vidl jsem ped tím již nkteré rozvalené chrámy gruzínské, ale pohled, jaký se mi naskytl ve zíceninách kutaisských, byl netušený. Uchvátil mne svou pochmurnou velebností, svou ohromností, svou tajemnou romantikou divného, nevídaného rázu. Pedstavte si divokou, po zemi navalenou spoustu zboených zdí, rozmetaných zlomk a hlavic sloupových, rozbitých kamenných okras a náhrobních pedstavte si ohromné temné stny, jež kamen ; nad touto spoustou zevšad strmí k nebesm, tu ješt s plné výše hrozíce zbytkem hrdého klenutí, tam již dopola zícené, zející sterými prlomy a spárnmi, nkde shora dol rozpoltné jako ranou obro\'- ského mee, a doplte si ten obraz chaotickou houští trávy, azaleí, malin, granátových a jiných ke, jež obrstají hromady trosek na zemi, dotrnými fíky, které se zahnízdily dole i nahoe ve štrbinách stn a rozehrají svými koeny mohutné zdi\o, spoustami bujného l^etanu, jenž ovíjí kusé sloupy, pokrývá všude stny a plazí se leckde až k jejich vrcholu, vtrnou zelenou chasou, která provádí bujné reje na mrtvole kleslého velikána. A k tomu všemu druží se ješt nezvyklý Evro- tchto dosud \'elkolepých panu stavební sloh, jenž z

29 23 zbytku vyzírá, pro nás neobyejné, fantastické tvary zachovaných kamenných okras a jiných podrobností i tajemná minulost chrámu, která vyzývá obraznost ku hrám nejsmlejším. Xárod, který svatyni tu zbudoval, jeho uméní, djiny chrámu a celého kraje, i e hymn, které kdys prostorem tím hlaholily všechno je nám tak daleké, tak cizí, tak málo známé neb úpln neznámé ; ba, i kesanství, jemuž chrám ten sloužil, odí\alo se tu s\ým zvláštním rouchem gruzínským. Stojíme \' zamyšlení uprosted pošmourné, truchlix mlící svatyn, velebné ješt ve svých troskách. Kdo byl jejím pvodcem, kdo stavitelem? Nedokáme se odpovdi... A pece! Zíceniny tyto mají odpov pro toho, kdo bedlivji pátrá ve zvtralých jejich rysech. Na stnách zachovaly se ješt tu a tam gruzínské nápisy; ti z nich u\ádí ve svém cestopise Clara Serena. První hlásá:,,ó králi, který panuješ všem králm, povznášej výše a výše Bagrata Kuroplata, krále Abcház a Kartvel, jakož i jeho otce, jeho matku, královnu jeho cho a jeho syna. Amen." Druhý nápis zní:,,s pomocí boží Bagrat, z milosti boží král AbcházU a Gruzín, zídil toto svaté místo modliteb pro svou matku, králoxnu Guranduk." Tetí nápis konen pra\í:,,buh bu také milostiv Adgurbu Maisovi, staviteli tohoto chrámu!" Adgurba Maisa! Jméno to doznlo as dávno na rtech lidských a setlelo s vetchými pergameny ale mrtvý, zvtralý kámen jeho veledíla donesl je vdn potomstvu, chrám zachoval je vrn i ve svém pádu, uprosted svých trosek, v úkrytu betanových úponek. I 'chránil i zbožné \nování s\'ého

30 24 královského pvodce, jehož jméno ovšem zachovaly i letopisy, hlásajíce, že svatyn kutaisská vystavna byla r Bagratem IV. Obcházel jsem dlouho velebnou zíceninou, jež poutala mne všude množstvím zajímavých podrobností. Veliké, hladce tesané tverce kamenné, z nichž skládaly se vnitní stny chrámu a jež na místech, kde zstaly stny neporušeny, dosud t pekvapují pelivostí a pesností, s jakou byly spracovány a sestaveny ; rozmanité tvary oken, velikých i malých, okrouhlých i podlouhlých, pkn tesanými kameny vyložených ; zbytky krásných klenutí, oblouk a výklenk ; trosky sloup a kamenných ozdob vše zajímá t zvláštním rázem i pkností svou. A také samorostlé okrasy, jimiž bujné jižní rostlinstvo kamennou tu spoustu zevšad obetkává, baví oko rozmanitostí a malebností svých zelených koberc a aloun, vnc a guirland, záclon a tásní. si Gruzínsko-byzantinské umní stavitelské libuje v bohaté ozdob skulpturální. Zvlášt zevnjší stny chrám bývají pokryty množstvím ornament a figur v polovypouklé práci z kamene vytesaných. Zpsob tchto ozdob bývá ovšem pro náš vkus mnohdy podivný, což platí zejména o pracích figurálních. Na zevnjší stn starého chrámu v Ananúru (v Gruzii) vidl jsem na píklad podoby lv s kníry marciáln zakroucenými a postavy andl, jejichž vypoulené oi vyplovaly celý prostor mezi nosem a oima a jejichž nohy byly obuty v nemotorné, zcela obyejné boty, nelišící se niím od jarmareních výrobk našich venkovských ševc. A k mohutnému dojmu, jaký na mne uinila velkolepá svatyn Mcchetská, nejslavnjší chrám Gru-

31 25 zie, pimísily rovnž komický živel ohromné figury andl, vytesané na zevnjší stn : byly obráceny hlavou kolmo dol a nohy v dkladných botách strmly rozkroeny do výše ; umlec chtl tu patrn rajské hosty pedsta\iti, jak slétají stemhlav s výsostí nebeských k zemi. Málo vážný byl také dojem lva s lidským, dlouhými kníry okrášleným obliejem as ploutvemi, jakož i šupinatého orla s podivným hebínkem a šroubovit zakrouceným zobákem. Ale za to bývá provedení takových okras neobyejn isté a vtšina jich dokazuje nejen bujnou obraznost gruzínských socha, nýbrž i nevšední jejich umlost a pelivost. Zvlášt arabesky a rostlinné ornamenty jsou asto \elmi úhledné a vkusné. Také chrám Kutaisský honosil se zajisté hojností takových kamenných okras. Posud zachovalo se jich dosti, zvlášt na zevnjších stnách. Vidti tu vytesané krásné kíže, útlé sloupky, kruhy a polokruhy, výtené pleti\'o arabesek, listy a kvty (na p. slunenice), podoby lidí a zvíat. Ale vtšina tchto ozdob podlehla zkáze a trosky jejich kupí se v pusté smsi na zemi uvnit chrámu. Zvlášt sloupm zle se vedlo. Dvojice nejvtších sloup uvnit zanechala tu jen oba mohutné podstavec a kus hust rýhovaného díku ; také z ostatních sloupu a sloupc zbyly na svém míst vtšinou jen skrovné ásti zlomky štíhlých dík jejich a bohat ozdobené hlavice mísí se s rumem na podlaze nebo octly se až venku ped chrámem. Zejména jedna veliká hlaxice, ležící ped \( hodem, upoutala moji pozornost. Byla tyhranná a v rozích ozdobena podobami pták s rozestenýma kídloma.; ve d\ cju ro-

32 26 zífh mly hlavy ptaí, v jednom hlavu lidskou na tvrtém rohu byla hlava uražena. V jedné, patrn elné ploše postranní znázoroval krásný reliéf zápolení tí zvíat: dva dravci, na jejichž tle etná vypouklá koleka znaila asi okrouhlé skvrny levhartí kže, doráželi na njaké záhadné zvíe s kopyty a dlouhým ocasem, které snad pedstavovalo kon. Ostatní vyzdobení hlavice skládalo se z arabesek, list a fík. Také okolní chatre tží jako cizopasníci ze zbytk padlého velikána. Krásná jedna hlavice sloupová slouží za práh blízké chaty a kusy sloup i kamenných ozdob sneseny jsou za pehrady v- kolních zahrad. Kolem shoeného chrámu jest novjší pohebišt a také v chrám samém vidíš na jednom míst, uprosted trosek, vedle omšených starých náhrobk novjší náhrobní kameny s nápisy gruzínskými a ruskými. Po levé stran chrámu spatuješ zbytky klenuté kaple s otenou malbou, jejíž krása dosud jest patrná; po pravé stran pistavena jest ku zíceninám kaple novjší. Nedaleko chrámu nalézají se rozvaliny staré pevnosti se stopami branek a kulatých nárožních vží; i zde je zboené zdivo hust zarostlé a porostlé smokvoni, betanem, azaleami, malinami a rozmanitým jiným kovím. Uprosted stojí njaký starý kostelík s ásten zachovanými malbami a pknou prací kamenickou, nyní upravený za skladišt vojenské nebo k njakým podobným úelm. S rozvalin pevnosti otvírá se rozkošná \y hlídka do kraje Rionského. Dole v zeleném moi stromoví,

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

:/'- \7.TCri.\-K CF.CK. Svatopluk Cech: VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA M' ^.^^.^A II. [nakladatil F. TOPIO KNIHKUPir. v PRAZP

:/'- \7.TCri.\-K CF.CK. Svatopluk Cech: VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA M' ^.^^.^A II. [nakladatil F. TOPIO KNIHKUPir. v PRAZP \ f/ 11/ 'V v PRAZP r :/'- \7.TCri.\-K CF.CK Svatopluk Cech: VZPOMÍNKY M' ^.^^.^A Z CEST A ŽIVOTA II. [nakladatil F. TOPIO KNIHKUPir SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA ECHA, DÍL VII. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA.

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá Váení zákazníci! Nae cestovní kancelá Vám nabízí cestu Od rovníku k pólm. Nasednte do naeho letadla a vydejte se s námi na cestu po hlavních pírodních krajinách svta! První pistání je v rovníkovém podnebném

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.16 Název vzdlávacího materiálu: Rusko a bývalé státy SSSR (Asie) Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity: Zápis

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1-

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006 Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Slovo národního koordinátora Vážení pátelé, lenové Pohanské federace,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU

T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU Následující přehled není vyčerpávajícím průvodcem, spíše inspirací, pokud se budete rozhodovat pro cestu na tří zemí jižního Kavkazu Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník1. íslo Obsah,anebrozcestník: - Kaributena - Podkování - Básnní - NovinkyOrlovéHavíova - Zamyšlení - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Karibu tena Kaributena.Vítejzpátky...

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 1/2012 ostatní spoleenskovdní obory 1. 1989 : pád východního bloku / Victor Sebestyen ; [peklad Petr Šastný] Brno : Computer Press, 2011 -- 432 s., [8] s. obr. píl. -- eština. ISBN 978-80-251-3235-7

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií

Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií Nejstarší formy komunikace Epocha znamení a signál Epocha mluvení a jazyka Epocha psaní, knihtisku Epocha masových médií Masová komunikace je dnes považována za samozejmost! Dnes pedávání a doruování informací

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 48 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen devátý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4 1. Vymezení pojm Pi výpotu píklad, které se týkají procent se setkáváme se temi základními pojmy : základ ( z ), poet procent ( p ), procentová ást ( ). Z tchto tí údaje dva známe a tetí mžeme vypoítat.

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 67 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 16. 4. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

P E T R V Á Š A V I S U A L I

P E T R V Á Š A V I S U A L I P E T R V Á Š A V I S U A L I V I S U A L 1992 2008 PERSONAL Kniha I PERSONAL (ZAČÁTKY A POKROKY) 1992 2004 ÚPLNÉ ZAČÁTKY....................................................... 6 U MOŘE...............................................................

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

VY_32_INOVACE_Z1.03. Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka

VY_32_INOVACE_Z1.03. Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.03 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie Asie Struný popis aktivity: Zápis a studijní

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

É Á Ě ř Č é ů ř ó ů ř ů Ú Ř B ezen p estože zima jet nekonani kalendfu ani skuten, myslm si, že vtina z ns se už tna jaro. prodlou se dny, bude nrrr tepleji. zaneme dlat plny na to, oo bychom letos rdi

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 78 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 3. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více