.''\/:Tcr\yy. F.CK Svatopluk ech: VZPOMÍNKY. j--- Z CEST* ŽIVOTA III. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC. V PRAZt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ".''\/:Tcr\yy. F.CK Svatopluk ech: VZPOMÍNKY. j--- Z CEST* ŽIVOTA III. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC. V PRAZt."

Transkript

1 lil.7) 1 í

2

3

4

5 .''\/:Tcr\yy F.CK Svatopluk ech: ír VZPOMÍNKY j--- Z CEST* ŽIVOTA III. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZt.

6

7

8 SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. Pokraování posmrtné. - Poádá Vlád. S. Cech. DÍL XXIII. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. III. v PRAZE NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC 1909.

9 VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA, III. Napsal SVATOPLUK ECH. v PRAZE v NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC 1909.

10 Tftí kniha ViCpoiiiitii-U z ti-sl a života" obsnliujf vedle lánku v asopisech uveejnných sedin dosud uetištných prací z rukopisné po/.úslalosti, namnoze povihých tors, z nichž dv poslední v rukopise nemají názvu. r. 5. C. fiov ^'^^io/í y OF TCV^^>- 11^4350 Tiskem Unie" v Praze,.

11 Nmecká vesnice v Gruzii. Cestopisný úryvek od ABCD. (Národní Listy i88i,. 88.) Vracel jsem se v prvodu dvou vojenských kapelník, rodilých Cech, a jednoho ruského dstojníka z vojenské stanice Blokljue do Tiflisu. Jeli jsme krajinou ist gruzínskou. Na polích, mezi nimiž rostly stromy merukové, obtoeny guirlandami révy, pano\'al tu a tam ilý život : dvanácte zamraených huatých buvol s mohutnými rohy táhlo tu lín jediný primitivní pluh a pt nebo šest peste odných lidí tropilo kolem nich pekelný povyk. Ohánli se dlouhými holemi a kieli, jakoby konali s buvoly tmi njakou práci Herkulovu. A na de\ném vodoroxném jamu, které leželo na šíjích každého páru buvol, sedl ješt asto polonahý kluina, který bušil s ohlušujícím vískotem do hlav nemotorných zvíat. Tento zpsob orby, pidržující se bezpochyby \rn hospodáských podání pedpotopních, upomínal mne živ na legendu o sv. Prokopovi, jak erty do pluhu zapáhl a ve skále brázdu vyoral. Sv. ech: Sebraué spisy. XX II I. 1

12 Místy objevila se ve stínu stromoví nebo v irém úpalu slunením gruzínská vesnice bídné to skupení nizounkých kamenných domk s plochými, zemí pokrytými stechami, na nichž se mnohdy prohánly kozy a skotaily úpln nahé dti. Ze dveí vyhledaly kradmo zakuklené ženy a ze všech kout hrnuli se proti nám zuiví hafani, jejichž zbsilý štkot jsme hvízdotem svých,,nahajek" (biík) doprovázeti museli. V nkterém domku zaslechli jsme chestní a zvonní cimbál, s nímž snoubila gruzínská dva svj podivný pronika\ý zpv, jenž psobí na ucho nezvyklé podobn jako hýkání velbloudí. V dálce vypínaly se nad krajinou kostrbaté fantastické skály a s jedné shlížela posupn chmurná zícenina. Okolní lid íká jí Keroglu nebo Kerogli a vypravuje, že tam kdysi hnízdil slavný loupežník téhož jména. Keroglu je nejskvlejší postavou stedoasijské romantiky. Byl ovšem loupežní- emesla ale loupežnictví nekalí u divokých kem z mohamedánských národ stední Asie nikterak nimbus hrdiny, nýbrž bývá s ním naopak nerozlun spojeno a zvyšuje spíše jeho lesk. Má se to jako s rytíi stedovku ti olupovali bez hany kupíky a unášeli krásné dvy. Keroglu pak pepadal karavany a snesl si do skalního svého hradu celý vnec spanilých východních princezen. Tyto byly hlavním cílem odvážných jeho nájezd. V jeho postav ^'ykrystalisoval se básnický ideál turkmenského bohatýra pocházel Keroglu z kmene Teke-Turkmen, jejichž udatný odpor nedávno Rusové teprv po tuhém a krvavém boji zlomili s jeho chrabrostí i ukrutností, s jeho smlostí i lstivostí, s jeho náboženskou

13 horlivostí i žárnou smyslností. Zvláštní kouzlo pak dodává jeho zjevu okolnost, že byl zárove slavným básníkem. Koující zpv^áci stední Asie,,,aušikové", vypravují nejradji hrdinské jeho iny a protkávají své vlastními jeho písnmi, které vynikají svou originální barvitostí a silou, majíce skutenou cenu básnickou. K nkolika zíceninám na Kavkaze pojí se jméno tohoto básníka-loupežníka ; ale Chodžko tvrdí, že se nalézal hrad Kcrogluv Chamly-Bil jižnji v provincii Aderbejdžanu, kdež prý dosud spatiti lze \' krásném údolí Salmasském jeho rozvaliny. Ped námi stoupala skalnatá, sluncem rozpálená pda zvolna do výše. Nebe nad námi bylo jeden plamen. Žádný strom ncvrhal svj stín na jemný, bílý prach silnice, na níž jsme potkávali jen malelon odné jízdné (iruzíny nebo Tatary a asem adu velbloudu nebo skípavých, bu\'oly tažených \'ozíku s rozliným zbožím. Doklusali jsme tak, stírajíce si mlky s ela bcjhaté krpje potu, ku hebenu této pusté strán a tam zadržel jsem kon mocném pek\apení. \' Jakoby byla nájile \ykouzlila fáta morgana ped mým zrakem uprosted cizí pustiny útulny obraz domova, zdvihala se nedaleko pede mnou štíhlá vž vesnického kostela z objeniné skupiny pívtivých evropských domku, zastínných košatým stromovím. Nebyl to pelud -- byl to skuten kousek Západu, zabloudivší pedaleko na Východ. Byl to nmecký ostrvek uprosted moe gruzínského. Osada tato nazývá se Elisabeththal. Pohled na blízkou vesnici rozvázal ihned naše vedrem a prachem sklíené jazyky. Rozmlouvali jsme o nmeckých osadách za Kavkazem a ruský

14 dstojník vypravoval nám o vzniku jejich toto: As okolo r objevili se ve Virtembersku náboženští fanatiko\-é, kteí hlásali venkovskému lidu, že^ prý r nastane veliké pronásledování pravovících kesan á že velí bh, aby se tito spasili již naped vysthováním do dalekých konin, jako kdysi kesané ped zkázou Jerusalema. A za bezpený, bohem samým jim zjevený útulek prohlašovali zemi pod Kavkazem, v sousedství Kaspického moe. Fanatikové tito zpsobili skuten, že se asi 1500 rodin vydalo z Virtemberska na dalekou cestu do Zakavkazí. Dv tetiny vy sthovák zahynuly trampotami dlouhé obtížné cesty. Zbytek dorazil do Gruzie a založil tam nkolik osad, zejména (mimo Elisabeththal) : Marienfcld, Peterdorf, Nový Tiflis, Alcxanderdorf, Elisabethpol, Katharinenfeld, Annenfeld a Helenendorf. Nevím, zakládá-li se vypravování dstojníkovo na pravd. Jisto jest, že car Alexandr I. vysthovalce tyto pozemky a výsadami hojn obdail a vbec rozkvtu nmeckých osad za Kavkazem velice pál. Byl jsem zvdav na obraz, jaký mi poskytne vnitek nmecké vesnice. Nedaleko ped ní potkali jsme lovka na koni, v širokém slamném klobouku, s šedivou kazajkou a s šedivými, do vysokých bot zastrenými kalhotami. Byl to zjev nápadn se odrážející od malebných a pestrých postav gruzínských a tatarských, které jsme ped tím cestou potkávali. Když k nám dojel, sal na pozdrav klobouk a i)od zrzavým vlasem objevil se zarudlý pihovatý obliej, jehož tahy nám clokazoxaly již o sob, že máme ped sebou nezfalšovaného nmeckého osadníka.

15 Vjeli jsme do Elisabeththalu. Bylo by skuten lží, kdybych zapíral, že na mne uinil vnitek vesnice dojem velmi píznivý. Po obou stranách silnice táhla se ada pkných domk, namnoze jednopatrových, oddlených od sebe ohrazenými dvorky. Všechny tém byly urobeny dle jednoho \zoru. V i^ruelí k silnici obráceném kižovalo se pkné trámoxí mezi ist obíleným neb jinak nateným zdi\'em, s obou stran tpytivých oken pestily se omalované okenice a špiatá stecha pokryta byla šindelem nebo taškami. V^šechno isto jako na sloupku. Mnohé prelí bylo bujn obrostlé révou a ped každým vybíhala k silnici malá zahrádka, obklopená rozlin obarvenou lao\'ou ohradou a bohat naplnná pestrým kvítím. Uprosted \esnice stál pkný nový kostelík z pískovcových kxádr. Zajeli jsme do dvoru jednoho vtšího stavení. B\la to hospoda. Na prahu obje\ ila se statná panímáma v prostém domácím obleku, s erným šátkem na hlav. Byla to,,frau Wirthin", jak ji dstojník tvrdou svou nminou s ruský dvrným úsmvem oslovil. Odevzdavši kon naše péi nmeckého eledína, uvedla nás pívtiv se usmívajíc a stále tu nmecky, tu rusky švitoíc prostou, ale i- stou hostinskou jizbou do druhé svtnice, vyhrazené snad })ro honoraci. Rozestela na stole bílý ubrus a odkvapila do kuchyn, aby nám na rychlo pipravila objednaný obd. Ped tím ale pinesla nám ošatku tešní a víno. Tešn byly sice drobné a málo šavnaté, ale lahodily pece našim vyprahlým dásním tou mrou, že byla ošatka brzy prázdná. Víno nmeckých osadník bývá slabší než ohnivé

16 10 kachctinskc, ale za to nemá jako toto nepíjemnou pro cizince píchu po,,burducích", kožených to vacích, v nichž Gruzíni víno pechovávají. Milo odpoívalo se po trampotách jízdy v nov obílené svtnici s vydrhnutou podlahou, s obrazy ruských carii na stnách, s postelí zastenou od stropu až k podlaze kvítkovanou záclonou. Jaký to rozdíl u porovnání s temnými, špinavými duchany" (krmami) gruzínskými, pošmournými to brlohy, plnými plísn a nelibých zápach! Zapomnl jsem ráz2m, že sedím uprosted Gruzie, a soudil u sebe, že tak a nejinak zajisté,vypadá vesnická jizba hostinská v srdci Virtemberska. Roník njakého obrázko\ého asopisu nmeckého, ležící na okn, posiloval tuto illusi. Je skuten podivuhodno, jak houževnat se uprosted ciziny i v malých ostrvcích udržuje živel nmecký! Celá století zacho\'ává jazyk svj, své mravy a obyeje a brání se ni vellu jícímu vlivu okolí. Této houževnatosti mli by se vru eští osadníci od nepátel piuiti Hostinská pinesla nám polévku, peenou beraninu se zapraženými mladými lusky a vejce na špeku. Zatím co jsme kuchyni její náležitou est vzdávali, vypravovala nám k našim otázkám, že se vede zdejším osadníkm dobe a že jsou vesms více mén zámožní. Do Nmecka nazpt že by nechtla, akoli zde zakusila dosti trampot a svízel ovšem ne tolik jako její rodie, kteí se sem do daleké ciziny mezi divoký lid pisthovali. Ruský plukovník musel nás drazn pohádati, než jsme se odlouili od posledního kalíšku vína i píjemné svtnice a nastoupili na další cestu. Ho-

17 11 stinská volala za námi ješt s prahu,,s bohem". Bylo již k veeru a do vesnice vraceli se osadníci z polí, luk a vinic, rozkládajících se za osadou: na koních jeli tu muži, ženy i dí\ky, tyto v temných oblecích a s okrouhlými slamnými klobouky, jejichž neobyejn široké stechy stínily zdravé, dosti pkné oblieje. Nkteré kráely pšky, nesouce na hlavách vály zelené trávy. Opálení výrostkové pohánli s veselým kikem beící a meící stáda b\l to obrázek v pravd idyllický. Když jsme z osady \yjeli, pikvaila tma náhle jako vždy v tchto koninách. Nebem zaleskly se myriády hvzd a jedna neobyejn skvoucí zaplála práv nad kostrbatým erným obrysem skály, jejíž vrchol nesl rozkotaný hrad básníka-loupežníka.. V

18 Obrázky z Napsal /. Kolchidy. Rys. (Kvjty 1885, roc. VII. kniha XV.) Hranice bájené Kolchidy, kam vypravil se Jason s Argonauty pro zlaté rouno, tratí se ovšem v tajemné mlze. Ale vzhledem k tomu, že byl Fasis, nynjší Rion, hlavní ekou té bájené zem, mohu jménem jejím po píkladu jiných cestopisc zahrnouti celou oblast' Rionu, tedy nynjší Mingrelii, Gurii a Imeretii ili celou východní ást Zákavkazí od erného moe až k horám Suramským. Nkterý uený tená mohl by arci namítnouti, že jméno Imeretie ili Imeric poukazuje k Iberii, kterou pozdji geografové etí kladli na východ od Kolchidy do poíí Cyru (Kury), tedy asi do mezí nynjší Gruzie ; Imeretii že sluší tedy pokládati za ást dávné Iberie a jméno Kolchis že písluší leda Mingrelii a Gurii. Proti tomu namítám zase já Rozkošná, vláhou : kypící a zeleným pralesem nevázan bující oblast' rionská má tak osobitý, jednotný ráz, lišící ji tak oste od kraje za horami Suramskými, že bezdky

19 13 pro ni hledáme jeden spolený název a že bez rozpak i krásnou Inieretii zahrnujeme pod ono proslulé, kouzlem báje ozáené jméno, teba snad rozsah Kolchidy za dob Strabonovýrh Pry se Strabonem! Kdybych ml i chuti a zpsobilosti k podobným zempisným a historickým rozborm, byla by mi za n vtšina tenáv as málo vdná. Nechci psáti písn pouný lánek, ani dkladný cestopis. Chci jen lehce nartnouti nkteré obrázky kraje a lidu, jak jsem je za kratikého pobytu zbžným pohledem zachytil a jak se po jedenácti letech míhají v mé pamti a tím bute také omluveny vcné vady a nedostatky tchto nártk. I. K u t a i s. Ped jedenácti tedy lety piplul jsem, smutný moderní Jason, k arovné Kolchid pro zlaté rouno poetických dojm ; moje Argo jmenovala se ovšem jen,,golubik" a bájenou byla pi parníku tom leda jeho špinavost, kterou se nemile lišil od ostatních, krásných a istých lodí ruské ernomoské paroplavební spolenosti. Zlaté rouno pak získal jsem skuten, ale nedovedl jsem a nedovedu z n- ho vytžiti nic kloudného. Neplul jsem také jako Jason bájenou ekou, nýbrž proletl jsem Kolchidu ve stízlivém voze železniním, který mne za den donesl z Poti pi erném moi až do Tiflisu a pozdji z Tiflisu nazpt do Kutaisu, kde jsem se teprve trochu bysteji porozhlédnul Imeretií.

20 14 Byl krásný veer na zaátku ervence, když jsem na stanici kutaisské vstoupil do chatrného dostavníku, který prostedkuje spojení s mstem dobrou hodinu cesty od nádraží vzdáleným. Spolenost v dosta\'níku nebyla valn píjemná. Sedla tu sice jedna Imerctínka v pestrém a tpytném kroji národním, s tamburinou na klín a s lesklým,,tasvakravi" (bohat ozdobenou elenkou) na hlav, s nhož splýval po obou stranách a vzadu lehounký bílý závoj ; ale ml splývati také v pedu, nebo vyzáblý obliej s pletí starého scvrklého citronu rušil píliš nemilosrdn všechny illuse, jež malebná úprava z dálky vzbuzovala. Naproti této matron roztahoval se baatý Armén s tlustým, ohniv rumnným obliejem a jeho sousedy byli dva židé jeden ve špinavém kavkazském kroji a druhý, obchodní cestující z Odssy, v njaké kiklavé parodii šviháckého odvu e\'ropského, spoleník neúmorn a neodolateln roztomilý. Perpetuum mobile v podob iperného arménského nebo imeretínského kluiny, bohužel sedícího Ize-li vbec sedním nazvati mém ustaviné veverí rejdní z místa na místo po boku, doplovalo naše mezinárodní sextetto, po zpsobu slanek stlaené v dusném nitru dostavníku. Gruzínština, arménština, ruština mísily se tu s inivým smíchem staré Imeretínky, která chvilkami zkoušela i zvuk své z brusu no\'é, bezpochyby v Tiflise koupené tamburiny ; odsský švihák, oslniv mne svou znalostí franiny, nminy a bh ví jakých jiných jazyk, hvízdal operní nápvy a dával si k tomu rázn takt filigránskou hlkou, tanící kolem mého nosu ; hoch, sedící i vlastn nesedící vedle mne, pizvukoval nkdy gruzínským popv-

21 15 kem, jehož líbeznost bych \ ylíil nejlépe tomu, kdo zná iení mladého \ elblouda ; kavkazský žid istil si vytrvale a bezohledn nos ale to vše nezkazilo mi požitek z onoho veera, k nmuž jsem v denníku drazn pipsal epitheton,, krásný". Hledl jsem neodvratn do neznámé krajiny, kterou jižní západ slunce arovnou sxojí hrou nevídaných barev a svtel mnil pohádkový \' kraj. Z té rozkošné zápla\y u\ízlo v mém denníku jen cosi o,, fialových horách" a,, purpurových oblacích nad ržovými chlumy" ; ale pam dopluje tu chudou trosku posud celou stupnicí skvostných barvitých záí. Tma sklonila se náhle k zemi. V teplém vzduchu kmitala se však temnem spousta svtlušek, záících ku podivu jasn a krásn ; kolem kovin podle silnice poletovaly tak hust, že leckterý ten ke vypadal jako s\'atojanské chvost, sršící deštm jisker. Mnohdy mihlo se nám takové živé sxtélko pes cestu jako letící karbunkul. Takto vjel jsem do msta, obesteného již hlubokým noním tajem. První pijetí nebylo valn pohostinné : marn putoxal jsem od Griváka" ke,,ka\kazu", odtud zase do,,kolchidy", a teprve hotel,,tiflis" smiloval se nade mnou, penechav mi prázdný pokoj za cenu dosti mírnou totiž za 60 kopejek denn. Hoteliér byl pívtivý, ])o evropsku odný a obroušený Imeretín a \ eškerou obsluhu hostí ml na starosti štíhlý, mladiký Abcház (Abcházie leží nad Mingrelií pi erném moi) haxraních kuer, jiskrných erných oí, s vným slunným smíchem v ilém, hladkém oblieji, jehož pknosti nebyl ni-

22 I 16 kterak na újmu pisndlý, k olivovému odstínu se blížící zákal. Kuchyn byla obstojná, kachetinské v íši samý granát a ohe, a také s ložnicí byl jsem jakž takž spokojen. Ml jsem Ise tedy rozhodn lépe než Max Thielmann, který dva roky ped tím v Kutaisu meškal a s dvma soudruhy za jeden pokoj v hotelu France" sedm rubl denn platil, a lo za pokoj, o nmž vypravuje ve svém cestopise hrozné vci a kde zstávala špinavá voda v jeho umývadle tak dlouho, dokud ji sám z okna na ulici nevylil a pro istou ke studni si nedošel. Když jsem z rána k oknu pistoupil, pekvapila mne bujnost i krása rostlinstva, jež naplovalo dvorek a sousední zahradu. V istém svžím vzduchu jitním záila tu spousta ohnivých rží, plazivá a povíjivá zele oplétala ^'šechno hust malebnými guirlandami a množství smokvo koupalo ve zlatých paprscích sluneních své veliké, lalochaté listy. Nežli tenáe provedu mstem, podám strun z knih, které mám po ruce, nkteré povšechné zprávy o konin, do níž jsme zavítali, a jejím obyvatelstvu. Vtší ást Zákavkazí obydlena je národem gruzínským i snad lépe karthvelským, jak Gruzíni sami sebe nazývají. (Název ten znl mi z jejich úst jako,,karth-c h r-eli", pi emž oním c h r naznauju jen pibližn zvláštní chrivý zvuk.) Tento národ rozstupuje se v nkolik vtví, mluvících rozlinými náeími a podeími ; hlavní jsou adím je dle sídel jejich od erného moe na východ : Lazové, Gurijci, Mingrelci, Imeretíni a vlastní Gruzíni, za-

23 i 17 ujímající širou oblast' východn od Suramských hor, Gruzii v užším slova smyslu, která se dlí zase v Kartalinii (Karthii), Kachetii a Somchetii. Ostatn slušelo by snad také Imeretíny k tmto vlastním Gruzínm pidliti ; nebo jazyk jejich liší se jen málo od gruzínského. Dále poítají vážné hlasy ku plemeni karthvelskému ješt Svanety a nkteré jiné horské nárdky. Karthvelové pijali víru kesanskou již ve IV. století a uhájili ji proti všem útokm mohamedánských sousedu, hlásíce se vždy \'rn k církvi východní. Z djin Gruzie, sužované stále nájezdy cizích národ a vnitními rozbroji, vyniká jasn jen n- kolik jmen : Vachtang-Gurgaslan (446 až 476), zakladatel Tiflisu, jenž spojil pod svým žezlem rozdrobené kmeny karthvelské, David ( ), obnovitel jednoty a moci gruzínského národa, a Thamara ( ), nejskvlejší postava Kavkazu. Každému Karthvelo\ i, a nejprostšímu, jas- oko pi zvuku toho jména vzejdou nji zas\ itne ped ním obrazy dávné velikosti a slávy. Vše, co krásného a vznešeného žije v duši jeho, shrnuje v národní této hrdince a moudré panovnici. Jako lid náš s každou zíceninou spojuje jméno Žižky boitele, tak na Kav^kaze ped každým starým chrámem kesanským uslyšíš jméno Thamary zbožné zakladatelky. \^ povstech velebí se její štdrost a dobrota. Její krása vábila ze všech konin žádostivé nápadníky. Když byl první její satek s nehodným Jiím rozvázán, hlásili se o její ruku: syn eckého císae Emanuela, kníže antiošský Bohemund, dva knžici osetínští, z nichž jeden, byv

24 1.S odnirštn, zemel žalem, ba i knížata mohamedánští panovník širvanský a syn sultána ispahanského, jenž z lásky k ní odekl se víry pedk a skonal za to v žalái. Ale Thamara vyvolila si knížete z rodu domácího, Davida Soslana. Ona spojila všechny národy gruzínské a podrobila svému žezlu též divoké kmeny hor pod ní dosáhla Gruzie svého objemu nejvtšího a všichni ; nepátelé tásli se ped vítznou její, zbraní. Ale i jinak bylo panování Thamary zlatou dobou gruzínského národa. Kvetlo umní stavitelské, kvetlo písemnictví ; nejslavnjší básník gruzínský. Šot Rustaveli, byl jejím souasníkem a dle povsti jejím dvoanem. Smrtí královny Thamary zaíná však úpadek Gruzie. íše rozpadla se v ásti, jejichž slabí panovníci válili stále mezi sebou a nemohli odolati moci nepátel, Peršan a Turk, kteí po zvli plenili tyto kraje, až konen na zaátku nynjšího století pivtleny všechny zem karthvelské v Zákavkazí k Rusku, vtšinou bez boje, úmluvami s dívjšími vládci. Imeretie odlouila se od vlastní Gruzie r. 1424, kdy gruzínský král Alexandr rozdlil íši mezi své ti syny ; z nich dostal Vachtang západní ást, obsahující mimo Imeretii ješt Svanetii, Abcházii, Gurii a jiné zem, které však poznenáhlu všechny odpadly. V následujících stoletích trpla Imeretie stálými útoky Turk, kteí tu ádili strašn, pleníce kraj, hubíce a utiskujíce národ, odvlékajíce do otroctví jinochy a dvy. Kníže Šalomoun I. ( ) povolal proti nim na pomoc Rusy a mírem

25 19 V Kuuk Kajnardži postavena Imeretie pod ochranu Ruska. Po odražení nepátel dal Šalomoun vyhoditi do povtí pevný hrad Kutaisský na pravém behu Rionu, aby se tu nadále Turci usaditi nemohli. Roku 1804 byla úmluvou s Šalomounem II. Imeretie pivtlena k Rusku a pozdji s Gurií, Mingrelií, Svanetií, Abcházií a jinými zemikami východn od Suramských hor spojena v gubernii Kutaisskou. Na jakém stupni byla vzdlanost v Imeretii za posledních dob samostatnosti, okazuje nejlépe ten- Poslední vládce imeretínský omluvil se to pípad : jednou ruskému námstníku v Tiflise, Cicianovu, rodilému Gruzínu, že neodpovdl na jistý dopis proto, ponvadž meškal jeho písa v Tiflise návštvou u známých a pi dvoe nebylo nikoho, uml ísti a psáti. kdo by byl Avšak projdme se již mstem. Skládá se vtšinou ze skromných domku, kamenných i devných, s pavlaemi a verandami, kteréž jsou namnoze utvoeny jen výbžkem stechy, spoívajícím na devných sloupech, z nei)atrných krám, ze špinavých,,duchan", našich krem jen že místo sudu válejí se v nich \cliké i malé mchy, sešité z celých zvíecích koí a nabubelé vínem, kteréž se místo z kohoutku vypouští do íšek otvorem nkteré nožky. Ale je zde také dosti istých domk i vili a zvláštní pvab dodá\á (clému Kutaisu úžasn bujné a krásné rostlinstvo, v nmž tone jako v zeleném moi. Každý prostor mezi domky, mimo ulice, vyplnn je tou kyprou zelení fíky, platany, cypiše, sladké kaštany bují tu s množst\'ím jiného krás-

26 20 ného stromoví, nad kei ervených i bílých rží a žhavorudých granát, nad houštinami azalek, nad záící florou,; také na domky samy doráží vítzn ta smaragdová záplava, oplétajíc je hust sliným vncovím révy, ovšujíc je mnohdy od temene k pat rozkošnými kvty t. zv. ínského bezu a jiných úponkových rostlin. I bídné, devné domky ulice židovské vypadají svdn v tom nádherném ovnení. Vedle rozkošné vegetace zajímá v Kutaisu hlavn lid, oživující ulice. Pi každém kroku spatuješ njaký poutavý výjev, njaký nový malebný kroj. Tu stojí tlupa zámožnjších Imeretín ve známém kroji kavkazském : v huatých apkách a v rznobarvých, až po lýtka dosahujících kabátech s adami patronových pouzder na prsou a s dlouhým,,kinžalem" (dýkou) za pasem. Hrd nesou ztepilá tla a v každém pohybu spoívá samorostlá elegance ; jsou to rození kavalíi. Dále potkáváš adu chuas njakých: Mají rozedrané šedivé haleny, šedé volné spodky, na hlavách špiaté hndé klobouky a v rukou vysoké hole. Onde uvelebil se pohodln ped svým krámkem obtylý Armén s vysokou, kuželovitou beranicí a (S voln rozepjatým svrchním kabátem, že se mžeš obdivovati peste kvtovanému,,archaluchu" (spodnímu kabátu z lehí látky), jejž spíná stží ozdobný pás nad objemným bichem. Dále poutají t dv zvláštní mužské postavy. Jedna má tsn piléhavé erné spodky, ernou kazajku, rovnž tsn pilehající a v bocích spjatou pasem, za tímto kinžal s kabelkou a na hlav jakýs hndý turban je to vlastn bašlík, jejž nosí

27 21 zde zadrhnutý a malebn ovinutý kolem kadeí. Piléhavý ten odv upomíná na stedo\ký kroj italský a jeví v plné ztcpilosti pružnou, anticky soumrnou postavu. Druhý muž má spodky a kazajku stejného stihu, jenže žluté, a kolem ramenou visí mu ješt,, burka", tžký pláš z huaté srsti; ale nejzvláštnjší je pokrý\'ka jeho hlavy ; jest to malá, tuhá deštika z erné látky se zlatým vyšíváním, upevnná vodorovn na temenu hlavy pomocí dvou šrek, které jsou svázány pod bradou. Pepodivn vypadá tato koketní, miniaturní i)()kr\ vka na hrdé hlav mužské, na spoust hustých, nati uhel ernjších kadeí, jež pod onou tretkou bujn kypí na všechny strany. Oba ti muži jsou prý Gurijci. Zmínnou deštiku, jež má formu tyhrannou neb okrouhlou a kterou mi jmenovah,,papanaki", nosí asto také Imeretíni. Onde, uprosted jiné skupiny, podivuješ se zase primitivnosti kavkazského vozíku,,,arby". Tahle je ostatn- ješt panská: má zcela slušná kola s loukotmi a špicemi. Obyejným arbám staí místo takových kol celistvé, okrouhlé devné desky, bez obruí a podobných tretek; nic nevadí, že rozrývají uši svým strašlivým skípotem a že se a- sem ošoupají z kulatá do tyhranná. Zhusta mžeš také spatiti Amazonku na koni, Jezdkyn taková ve svém malebném, pestrém odvu, se tpytnou elenkou a vlajícím bílým závojem, sedící nejastji jako muž obkromo hrd a lehce na bujném oi, skytá obraz velice originální a p- vabný. Takovými a podobnými zjevy pestí se pouliní ruch v Kutaisu. Sv. ech: Sebrané spisy. XXIII. o

28 22 Z budov zasluhují zmínky jen dva chrámy: gruzínský a arménský. I 'prosted mésta nalézá se krásný veejný sad, plný vzácných starých strom, v jejichž stínu milo se procházeti uprosted rozkošné kvteny, dýšící opojnou vní. Ale nejvtší znamenitostí Kutaisu jsou rozvaliny staré pevnosti a chrámu na pravém behu Rionu. Ubíral jsem se tam pes kamenný most; druhý, železný, byl rozboen etzy visely do eky. Vidl jsem ped tím již nkteré rozvalené chrámy gruzínské, ale pohled, jaký se mi naskytl ve zíceninách kutaisských, byl netušený. Uchvátil mne svou pochmurnou velebností, svou ohromností, svou tajemnou romantikou divného, nevídaného rázu. Pedstavte si divokou, po zemi navalenou spoustu zboených zdí, rozmetaných zlomk a hlavic sloupových, rozbitých kamenných okras a náhrobních pedstavte si ohromné temné stny, jež kamen ; nad touto spoustou zevšad strmí k nebesm, tu ješt s plné výše hrozíce zbytkem hrdého klenutí, tam již dopola zícené, zející sterými prlomy a spárnmi, nkde shora dol rozpoltné jako ranou obro\'- ského mee, a doplte si ten obraz chaotickou houští trávy, azaleí, malin, granátových a jiných ke, jež obrstají hromady trosek na zemi, dotrnými fíky, které se zahnízdily dole i nahoe ve štrbinách stn a rozehrají svými koeny mohutné zdi\o, spoustami bujného l^etanu, jenž ovíjí kusé sloupy, pokrývá všude stny a plazí se leckde až k jejich vrcholu, vtrnou zelenou chasou, která provádí bujné reje na mrtvole kleslého velikána. A k tomu všemu druží se ješt nezvyklý Evro- tchto dosud \'elkolepých panu stavební sloh, jenž z

29 23 zbytku vyzírá, pro nás neobyejné, fantastické tvary zachovaných kamenných okras a jiných podrobností i tajemná minulost chrámu, která vyzývá obraznost ku hrám nejsmlejším. Xárod, který svatyni tu zbudoval, jeho uméní, djiny chrámu a celého kraje, i e hymn, které kdys prostorem tím hlaholily všechno je nám tak daleké, tak cizí, tak málo známé neb úpln neznámé ; ba, i kesanství, jemuž chrám ten sloužil, odí\alo se tu s\ým zvláštním rouchem gruzínským. Stojíme \' zamyšlení uprosted pošmourné, truchlix mlící svatyn, velebné ješt ve svých troskách. Kdo byl jejím pvodcem, kdo stavitelem? Nedokáme se odpovdi... A pece! Zíceniny tyto mají odpov pro toho, kdo bedlivji pátrá ve zvtralých jejich rysech. Na stnách zachovaly se ješt tu a tam gruzínské nápisy; ti z nich u\ádí ve svém cestopise Clara Serena. První hlásá:,,ó králi, který panuješ všem králm, povznášej výše a výše Bagrata Kuroplata, krále Abcház a Kartvel, jakož i jeho otce, jeho matku, královnu jeho cho a jeho syna. Amen." Druhý nápis zní:,,s pomocí boží Bagrat, z milosti boží král AbcházU a Gruzín, zídil toto svaté místo modliteb pro svou matku, králoxnu Guranduk." Tetí nápis konen pra\í:,,buh bu také milostiv Adgurbu Maisovi, staviteli tohoto chrámu!" Adgurba Maisa! Jméno to doznlo as dávno na rtech lidských a setlelo s vetchými pergameny ale mrtvý, zvtralý kámen jeho veledíla donesl je vdn potomstvu, chrám zachoval je vrn i ve svém pádu, uprosted svých trosek, v úkrytu betanových úponek. I 'chránil i zbožné \nování s\'ého

30 24 královského pvodce, jehož jméno ovšem zachovaly i letopisy, hlásajíce, že svatyn kutaisská vystavna byla r Bagratem IV. Obcházel jsem dlouho velebnou zíceninou, jež poutala mne všude množstvím zajímavých podrobností. Veliké, hladce tesané tverce kamenné, z nichž skládaly se vnitní stny chrámu a jež na místech, kde zstaly stny neporušeny, dosud t pekvapují pelivostí a pesností, s jakou byly spracovány a sestaveny ; rozmanité tvary oken, velikých i malých, okrouhlých i podlouhlých, pkn tesanými kameny vyložených ; zbytky krásných klenutí, oblouk a výklenk ; trosky sloup a kamenných ozdob vše zajímá t zvláštním rázem i pkností svou. A také samorostlé okrasy, jimiž bujné jižní rostlinstvo kamennou tu spoustu zevšad obetkává, baví oko rozmanitostí a malebností svých zelených koberc a aloun, vnc a guirland, záclon a tásní. si Gruzínsko-byzantinské umní stavitelské libuje v bohaté ozdob skulpturální. Zvlášt zevnjší stny chrám bývají pokryty množstvím ornament a figur v polovypouklé práci z kamene vytesaných. Zpsob tchto ozdob bývá ovšem pro náš vkus mnohdy podivný, což platí zejména o pracích figurálních. Na zevnjší stn starého chrámu v Ananúru (v Gruzii) vidl jsem na píklad podoby lv s kníry marciáln zakroucenými a postavy andl, jejichž vypoulené oi vyplovaly celý prostor mezi nosem a oima a jejichž nohy byly obuty v nemotorné, zcela obyejné boty, nelišící se niím od jarmareních výrobk našich venkovských ševc. A k mohutnému dojmu, jaký na mne uinila velkolepá svatyn Mcchetská, nejslavnjší chrám Gru-

31 25 zie, pimísily rovnž komický živel ohromné figury andl, vytesané na zevnjší stn : byly obráceny hlavou kolmo dol a nohy v dkladných botách strmly rozkroeny do výše ; umlec chtl tu patrn rajské hosty pedsta\iti, jak slétají stemhlav s výsostí nebeských k zemi. Málo vážný byl také dojem lva s lidským, dlouhými kníry okrášleným obliejem as ploutvemi, jakož i šupinatého orla s podivným hebínkem a šroubovit zakrouceným zobákem. Ale za to bývá provedení takových okras neobyejn isté a vtšina jich dokazuje nejen bujnou obraznost gruzínských socha, nýbrž i nevšední jejich umlost a pelivost. Zvlášt arabesky a rostlinné ornamenty jsou asto \elmi úhledné a vkusné. Také chrám Kutaisský honosil se zajisté hojností takových kamenných okras. Posud zachovalo se jich dosti, zvlášt na zevnjších stnách. Vidti tu vytesané krásné kíže, útlé sloupky, kruhy a polokruhy, výtené pleti\'o arabesek, listy a kvty (na p. slunenice), podoby lidí a zvíat. Ale vtšina tchto ozdob podlehla zkáze a trosky jejich kupí se v pusté smsi na zemi uvnit chrámu. Zvlášt sloupm zle se vedlo. Dvojice nejvtších sloup uvnit zanechala tu jen oba mohutné podstavec a kus hust rýhovaného díku ; také z ostatních sloupu a sloupc zbyly na svém míst vtšinou jen skrovné ásti zlomky štíhlých dík jejich a bohat ozdobené hlavice mísí se s rumem na podlaze nebo octly se až venku ped chrámem. Zejména jedna veliká hlaxice, ležící ped \( hodem, upoutala moji pozornost. Byla tyhranná a v rozích ozdobena podobami pták s rozestenýma kídloma.; ve d\ cju ro-

32 26 zífh mly hlavy ptaí, v jednom hlavu lidskou na tvrtém rohu byla hlava uražena. V jedné, patrn elné ploše postranní znázoroval krásný reliéf zápolení tí zvíat: dva dravci, na jejichž tle etná vypouklá koleka znaila asi okrouhlé skvrny levhartí kže, doráželi na njaké záhadné zvíe s kopyty a dlouhým ocasem, které snad pedstavovalo kon. Ostatní vyzdobení hlavice skládalo se z arabesek, list a fík. Také okolní chatre tží jako cizopasníci ze zbytk padlého velikána. Krásná jedna hlavice sloupová slouží za práh blízké chaty a kusy sloup i kamenných ozdob sneseny jsou za pehrady v- kolních zahrad. Kolem shoeného chrámu jest novjší pohebišt a také v chrám samém vidíš na jednom míst, uprosted trosek, vedle omšených starých náhrobk novjší náhrobní kameny s nápisy gruzínskými a ruskými. Po levé stran chrámu spatuješ zbytky klenuté kaple s otenou malbou, jejíž krása dosud jest patrná; po pravé stran pistavena jest ku zíceninám kaple novjší. Nedaleko chrámu nalézají se rozvaliny staré pevnosti se stopami branek a kulatých nárožních vží; i zde je zboené zdivo hust zarostlé a porostlé smokvoni, betanem, azaleami, malinami a rozmanitým jiným kovím. Uprosted stojí njaký starý kostelík s ásten zachovanými malbami a pknou prací kamenickou, nyní upravený za skladišt vojenské nebo k njakým podobným úelm. S rozvalin pevnosti otvírá se rozkošná \y hlídka do kraje Rionského. Dole v zeleném moi stromoví,

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ Zpracovala Mgr. Jana íhová ZŠ Brno, Kamínky 5 Kontakt: rihovajana@centrum.cz Stih mužských i ženských odv ve starovkém ecku byl velmi jednoduchý.

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm HISTORIE A KULTURA poátek historie starovkéíny spojený s dobou

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Po jezeře jsme se mohli projet i lodí. Na okraji jednoho jezera byl vidět potopený člun. Že by památka na Vinetoua?

Po jezeře jsme se mohli projet i lodí. Na okraji jednoho jezera byl vidět potopený člun. Že by památka na Vinetoua? Již po několikáté se pár lidí z našich farností vydalo na mariánské poutní místo Medugorje v Bosně. Letos nás jelo 7, plus naši známí z Prahy. Po překonání Alp jsme dojeli k Plitvickým jezerům, známým

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Milí ctitelé mariánští,

Milí ctitelé mariánští, roník 9. srpen 2/1998 Milí ctitelé mariánští, slovo od Panny Marie Ktinské nám tentokráte dává úryvek z kázání apoštolského nuncia, které pronesl na Hod Boží svatodušní 31. kvtna 1998 ve Ktinách: Moji

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Znalecký posudek. 3506/2012

Znalecký posudek. 3506/2012 Znalecký posudek. 3506/2012 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 34 s píslušenstvím na pozemku. parc. 115 a pozemku tvoeného parcelami. 114 a 115 v kat. úz. Skuhrov u Mlníka, obec Velký Borek, okres Mlník,

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Po rozhlednách v okolí Boskovic

Po rozhlednách v okolí Boskovic Po rozhlednách v okolí Boskovic Za podporu d kuje projektový tým ve složení Jakub Chuda, Lukáš Chuda, Vojt ch Borkovec, Patrik Pr ša, Patrik Trávní ek, Martin Lasl, Michal erný a ostatní d ti z D tského

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

Orientaní bh v Anglii

Orientaní bh v Anglii Orientaní bh v Anglii 24.9. jsem s Vlakou (PZR) vyrazil do Readingu za naší milou orienakou Hankou a mám pro Vás radostnou zprávu: už brzo se nám Hanka vrátí. Asi. Nízkorozpotové letadlo s námi tžce drclo

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

N A B Í D K A Z Á J E Z D Ů. pro seniory MO Plzeň 3 na jaro 2016

N A B Í D K A Z Á J E Z D Ů. pro seniory MO Plzeň 3 na jaro 2016 N A B Í D K A Z Á J E Z D Ů pro seniory MO Plzeň 3 na jaro 2016 ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3, SADY PĚTATŘICÁTNÍKŮ 7-9, PLZEŇ zahajuje v pátek 18. 3. 2016, v 8:00 hodin ve 3. patře budovy Sněmovní sál

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 3 4 0 2 Alfred de Musset Gamiani

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia 2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia Úvod Doba temna je za námi. Královští ddicové, kteí svými šarvátkami a pýchou zavinili pád msta Blue Moon, uprchli. Zkažení rádci a dvoané,

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Podstatná jména - test

Podstatná jména - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Podstatná

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Edice knih doplněná o DVD. svazek 3. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Edice knih doplněná o DVD. svazek 3. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Edice knih doplněná o DVD svazek 3 JAN HERBEN ZLATÝMI BRÝLEMI výbor z próz 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.)

Karel Hynek Mácha Mnich. (Zlomky z romantické básně.) Karel Hynek Mácha Mnich (Zlomky z romantické básně.) Znění tohoto textu vychází z díla Básně. Máj. Zlomky. Dopisy. Deník tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1907 (MÁCHA, Karel Hynek.

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví

Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví Český jazyk - koncovky podstatných jmen 1. Koncovky podstatných jmen mužského rodu Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví herc_. Sleduji sportovní přenos_.

Více

:/'- \7.TCri.\-K CF.CK. Svatopluk Cech: VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA M' ^.^^.^A II. [nakladatil F. TOPIO KNIHKUPir. v PRAZP

:/'- \7.TCri.\-K CF.CK. Svatopluk Cech: VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA M' ^.^^.^A II. [nakladatil F. TOPIO KNIHKUPir. v PRAZP \ f/ 11/ 'V v PRAZP r :/'- \7.TCri.\-K CF.CK Svatopluk Cech: VZPOMÍNKY M' ^.^^.^A Z CEST A ŽIVOTA II. [nakladatil F. TOPIO KNIHKUPir SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA ECHA, DÍL VII. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA.

Více

Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice)

Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice) Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Kytice) Již jedenáctá odbila, a lampa ještě svítila, a lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. Na stěně nízké světničky byl obraz boží rodičky, rodičky boží s

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Moji přátelé, společníci a učitelé

Moji přátelé, společníci a učitelé PRVNÍ KAPITOLA Moji přátelé, společníci a učitelé Zpoza stromů se vynořil anděl a světlo, které ho obklopovalo, stále sílilo. Anděl se zjevil v lidské podobě. Byl vysoký a elegantní. Vycházela z něho záře,

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU.

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU. 1. PŘEČTĚTE SI VĚTU A PROVEĎTE ÚKOL. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut úkol provede a pacient ho napodobí. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut zakryje

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI HODINA Podívej se na následující obrázek: Na obrázku je rovnobžník s vyznaeným pravým úhlem. Odpovídej na otázky:? Jaká je velikost vnitního úhlu pi vrcholu C? Je rovna

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

O Z N Á M E N Í. o výb rovém ízení ís. BJI/59/2014 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výb rovém ízení ís. BJI/59/2014 a jeho podmínkách #12090/BJI/2014-BJIM@i 12090/BJI/2014-BJIM.j.: UZSVM/BJI/11787/2014-BJIM ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Brno, P íkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výb rovém ízení ís.

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více