NÍ 1/3 ESKÁ OTÁZKA, vsntnkondoi. MKOVSKA KNTHOVrVI. v PRAZE. Nákladem asu" SNAHY A TUŽBY NÁRODNÍHO OBROZEN. rtálného gymnasb T. G. MASARYK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÍ 1/3 ESKÁ OTÁZKA, vsntnkondoi. MKOVSKA KNTHOVrVI. v PRAZE. Nákladem asu" 1895. SNAHY A TUŽBY NÁRODNÍHO OBROZEN. rtálného gymnasb T. G. MASARYK."

Transkript

1 r^mmmmnra«amhmaií^,

2

3

4

5 ESKÁ OTÁZKA, SNAHY A TUŽBY NÁRODNÍHO OBROZEN Napsal T. G. MASARYK. NÍ 1/3 MKOVSKA KNTHOVrVI rtálného gymnasb vsntnkondoi v PRAZE. Nákladem asu" 1895.

6 tn,-u^. "IlOf. M 3^ ivi. Tiskem Antonína Renna v Praze.

7 ' Vím Pedmluva. eské otázky nepojímám tu ve smysle politickém, ve smysle politické praxe, nýbrž rozumím tím sociologický rozbor všech tch záhad, jež vnucují se tomu, kdo postihnouti chce smysl eské historie, kdo poznati chce,..ím jakožto _zvláštní národ kulturn žijeme, co chceme, co d^ufame^ ^ ^ Které a jaké dvody máme pro své národní snažení? pedobe, že se otázka ta prohlásila a snad ješt prohlásí za národní zrádu. Dnes v kruzích politických a žurnalistických se zálibou se apeluje na národní t. zv. zdravý instinkt, na elementární a pod. síly národní: pokud pohtika je otázkou moci, jist tento t. zv. národní i nstink t je politická síla velmi drahocenná a mžeme býti rádi, jestliže síl}^ té máme co nejvíce. Avšak podle každé psychologie instinkt sloužiti musí rozumu, cílm kdo tedy dovolává se našich národních instinkt, cíle ty musí pi-edpokládat,

8 \\ nevi-li, že ty slepé instinkt}' samj' sebou vedou k cílm, o nichž ani vdt nemusíme. Dnes takováto víra v politickou a historickou náhodu velmi je rozšíena. Já jí nesdílím, ba pokládám ji za veliké zlo a ve vtšin pípad výroky o elementárn í_a_ P- "áodních si lách mám za bezpené svdectví politické a národní neuvdomlosti a nevzdlanosti. Mn eská otázka jest otázkou po osudec h lovenstva, je mn otázkou svdomí. Vím š KTÓllárem, že historie národ není nahodilá, nýbrž že se v ní projevuje uritý plán Prozetelnosti a že tedy je úkolem historikv a filosofv, úkolem každého národa, ten plán svtový postihovat, místo své v nm poznat a urit a podle toho poznání co možná s nejplnjším a nejjasnjším vdomím postupovat pi vší práci, i politické. Nem^^slím ovšem, že se podaí rozumu sebe pronikavjšímu odhaht plány Prozetelnosti, ale vím, že na dnešním stadiu vzdlanosti je povinností každého myslícího, íditi se pedpisem Kollárovým. Dnes národní iivedomélosti bez takového hlubšího základu filosofického nikomu nelze piknout, nejmén tm, kdo, a už právem nebo neprávem, stoji na stráži národní. Také již Kollár otázku eskou formuloval jakožto problém malého národa, po nm Palacký

9 ešil úkol malého státu. Jist Kollárovi slovanská íhea a vzájemnost byla jen prostedkem proti národní malosti, kterou tak zle pocifoval. Piznávám se docela odkryt, že i mne tísní naše malost, ale nejsem pesvden, jako Kollár, že zídlem jejím je malý nás poet. Kollár žaloval: Vzdlanost malikých národ,národkv a n^rodek' sama bývá malicherná a neduživá... ona nežije ale jen živoí... malí nárdkové myslí a cítí takoka jen na pólo... v malých národech lidskost projevuje se obmezen, zmrzaen... a t. p." V tom je mnoho pravdy; avšak myslím si, že muivá posud malost našeho národního života je jen doasná, a že pestane. Pestane poznáním a doznáním našich nedostatkv kdo nedostatky ty poznal a pocítil, bude je odstraovat. Za tímto úelem vznikly i tyto studie. To, co tu podáno, je ást studií o Kollárovi a doplujících úvah z minulého a nynjšího roníku Naší Doby". Je to struný pehled našeho znovuzrození a zárove pedchozí upozornní na problémy, o kterých by se v soustavném rozboru eské otázky jednat musilo. rty tyto jsou koncesí našim neutšeným literárním pomrm. O eské otázce chtl bych totiž nejradji uvažovat ist vcn, bez všelikého historického úvodu. Avšak vím zase velmi dobe, jak jsme v otázce té pivykli k historické berli a

10 proto jí užívám taky. Alespo KoUára, Palackého, Havlíka myslil bys ml by znát každý náš vzdlanec; ano ale neznáme jich ani ze sta jeden, a proto nezbylo než podat takto hlavní názory našich nejlepších myslitelv a národních vdcv a pipravit si literární pdu pro vlastní práci o eské otázce. V PRAZE v listopadu T. G. Masaryk.

11 ITašelio obrozeni prvá doba: doba Dobrovského. ry Hnutí evropské, jež pivodilo francouzskou revoluci, a vzniklé vzrušení národní a politické i v ná- *fo3 našem a ostatních národech slovansk3>ch mocn se projevilo. My od té doby datuj eme syé národní znovuzrození. A v teto pro nás tak dležité dob; Jospíval Kollá?) narozený v osudném roce 1793:' hlasatel rstnonalismu a humanity narodil se v okamžiku, kdy v hlavním mst Evropy t i^ kdo prohlásili práva lovka, zakládali nov^ý kult Rozumu... V^šecky vlivy a smry znovuzrození pirozen psobily na Kollára a zase Kollár sám pokraoval v tchto smrech. Jestliže nmecká literatura poskytla mu prostedky, doba znovuzrození vytkla mu cíle a urila mu dráhu. Všecky vlivy Herdera, Friesa a j. nméckých uitel n ebyly by zpsobily Kollárovu ideu nebýti toho mocného a životního snaženi národního, nebýti toho usilování o duchovní samostatnost národ slovanských a jejich jazyka, všecka nmecká filosofie nebyla by vytkla ty veliké a vznešené cíle, jimž Kollár síly své zasvtil prostedek sebe lepší a

12 8 - úinnjší ladem leží tomu, kdo cíle nemá a pohnutek vedoucích... Ujasnme si jen poteby a snahy té doby. Nové h nutí eské dvojí mlo úkol. Prvni7 n avázati vším životem na minulost, v níž národ samostatn S. svob"odn~se vyvíjely a uriti cesty pro vývoj v budoucnosti. Druhy : u vdomiti si pítomnost, poznati stav zavinny národním a politici<ym poklesnutím a probrati se z tohoto poklesnutí k novému, plnjšímu životu. Pi tom srovnávání s pítomností, srovnávání s tím, co a jak postupují národoyé_jiní, bylo bezdn3'm mítkem. "Buditelé národa musili poznávat, co ze skuteného stavu národa má se podržeti, eho máme se zbaviti, co ješt pejmouti n astala doba studi í, studií minulosti a pítomnosti; podle pesnosti a správnosti tchto studií fantasie a rozum urovaly ideály budoucnosti. I n concreto byl úkol: utvoiti a rozšíiti samostatnou a sam obytnou kulturu eskou a tudíž i vzd - lafí vlastni jaz^^ všestrannou prací literární. To j^byla" stránka úkolu positivní. Po stránce negativní to znailo, el iti pe vaze kultury a jazyka nmeckého a vlivm nmeckým vbec! S^NemcTode dávna sousedícími bylo nám zápoliti a konkurovati, proti síle jejich se udržeti; vlivy maarské do té doby ohrožovaly nás mén, ale pece již bylo jim odporovati. Sousedství slovanských národ Polák, Rus, Jihoslovan pociovali jsme posud nepatrn. Úkol, jejž buditelé naši postavili si ped sto lety, máme my jejich potomkové po stu letech a budou ho míti i potomkové naši, je to starý náš úkol národní a kulturní. Povážíme-li, j aký byl náš úpadek na konci minulého vku, kdežto mezitím národové ostatní a zejména

13 ; 9. také Nmci tak úspšn pokraovali, lze uriti, jakými cestami jsme se ve svém boji s nmeckou kulturou bráti musili a brali. Lid ve nkovský zachoval si svj jazyk, ale nezacho vala si ho inteligence, uivší se ve školách latinsky^ teprve pozdji v XVlII. století nmecky. Habsburkové, uvázavše se v panování nad námi, provádli a provedli protireformaci tak pronikavou, že všecko eské snažení a pokraování literární a osvtné na dlouho bylo nemožné. O duchovních potlaovatelích sám Tomek vyznává: Jezovité uložili ducha národa eského v staletý hrob." Proto se íká, že lid, že sedlák zachoval národnost. Je to do jisté míry pravda. Avšak ani jmi stavové neztratili vdomí eského naprosto a našim buditelm pipadl úkol, sebrati všecky eské síly, a probuzovati je k ilejšímu životu, k životu, jenž vyrovnati se ml životu, jejž podávala kultura nmecká. Všecky tyto snahy buditelské, všecko to nadšené úsilí o samostatnou a samobytnou kulturu pirozen, musilo býti založen o na njakém jednotném názore na svt a na "život. Nemá-li život lidí myslících býti etzem jednotlivých episod a takového života lovk jen ponkud myslivjší a opravdovjší prost nesnese, musí všecka práce myšlenková, i praktická, založena býti na jistém a pevném základ filosofickém. Bud si základ ten jakýkoli, ale každý, kdo skutené myslí, jej má, míti jej musí. I naši buditelé potebovali takového základu a n ašli jej ve filosofi i nmecké..podivný osud j nmecká filosofie dáti militla tilosoticky základ pro ná rodní snažení protmmecké pro svou kulturu eskou naši buditelé použiti musili filosofie nmecké a použili filo- \

14 i nmecké, vislý 10 ^ _ \J sofie jen nmecké, nebo myšlénky francouzské a anglické picházely k nám nmeckým prostredkováním. Tet djinný význam nmeckého osvícenství, jež sloužilo našim buditelm na konci minulého století Dobrovskému, Puchmajerovi a j., to výklad fakta, že Kollár pejal filosofii H erderovu a Friesov u. Filosofie humanitní a osvícenská pirozen svdila našemu úsilí po vývoji, pokroku a vzdlání. To se strany nmecké filosofie a vdy byla jen historická_odplata za pjku. eské hnutí reformní zúrodnilo i nmeckou pudu pro nové idee, eští vysthovalci, nejlepší to charakterové potlaovaného národa, v tisících a tisících šlechtili krev i ducha nmeckého, - splácela nmecká filosofie svj dluh eskému národu a pomáhala budi- telum peklenouti staletou duchovní smrt. Osvícenství ^ n es ké reíormace.~ j y minulého vku, osví cenství nmecké, anglické i franc 5uzsk^e~T5ylo jen pokraováním v duchu hlavních ideí \ Po Kollárovi a s ním i ostatní elní pracovníci národní a myslitelé eští poád ješt z nmecké filo- ^ sofie erpali své základy pojmové. Palack\' byl zá-, / na Kantovi, Havlíek na vi, Bolza^ smetana j.a"jiní na Heglovi a pozdjší utíkali se k HerbartovL Vedle filosofie a vd^', jak vykládáme, po výtce s samého poátku národní kultura budovala se djinami. Naši buditelé musili poznávat minulost vlastního národa, šlo o to, poznati a uriti místo eského národa ve vývoji lovenstva. A opt práv pro toto nejnutnjší studium b^do (teb a filosofického podkladu a ten nejuritji Kollár fóriiuloval, pejav Herderovu filo"šobi djiht Než Paijacký nám dal djiny eské, mli jsme filosofii djin svtových a pirozen zase vzali jsme ji u Nmc. Práv tak ped eskými djinami Palackého Šafaík

15 , 11 vypracoval nám starožitnosti slovanské pd lov- / národní vdomí k sio enstva a humanity postupovalo vanstvi a n aposledy k ešství, jak ukazuje postup od Ko llára pes Safaika Jc_ Palackému. Obdobný byl vývoj jazyka. Postaveni do plnosti moderního života nasi buditele nutn musili jazyk netoliko oisovat, ale i rozhojovat. erpali tudíž pedevším ze staré eštiny. Další zdroj byly píbuzné jazyky slovanské a konen jazyk živý a dialekty, zejména slovenština. Nebylo snadné upraviti jazyk staletí nerozvíjeny pro moderní svt myšlenkový; proto dlouho užívalo se^ pro vdeckou práci nminy nmina nminou se vybíjetál Jste Kollár napsal svj hlavní spis n- mecky o Dobrovském rozumí se to samo sebou nmecky napsal Šafaík svou slovanskou literaturu, Palacký vydal své djiny naped nmecky. V usilování o jazyk svj stali jsme se národem ' filologickým" a Jungmannv Slovník proto ml tak veliký význam národní. Avšak jazyk nevyvíjel se pouze uenými studiemi jazykozpytnými, mluvnickými a lexikálními, nýbrž musil pedevším sloužiti básnické tvorb _a _ krásné literatue, podstatné to ásff Tcaždé literatury národní. T~v tom oboru byl vývoj líenými pomry peduren. Básníci naši napodobili naped vzory cizí?. ovsem zase hlavn nmecké; v peklade Ztraceného ráje" Miltonova Jungmann nakupil všecky poklady nového jazyka spisovného. Ku pekladm záhy pistoupil}' sbírky národních písní a jejich napodobování ; ke vzorm západním pidány vzory slovanské a opt poesie lidové. Hanka vydával písn srbské, Kollár, Šafaík, Celakovský a j. sbírali písn domácí, Celakovský napodobil písn ruské. Pede všemi a nade

16 12 všemi však vynikl Kollár svou Slávy Dcerou"; není nahodilé, že Slovák první v básních vyslovil všecky tužby národního úsilí, na Slovensku jazykové v- domí udrželo se ryzejší. Naši básníci v té dob všichni zárove jsou inni vdecky a naopak zase spisovatelé odborní njakou mrou úastnili se prací z oboru literatury krásné: Puchmajer, Hanka, Marek, elakovský, Kollár, Šafaík, i Palacký s poátku básní a zabývá se aesthetikou. Rozdlení práce nastalo teprve pozdji, vdecká a básnická innost uritji se urzují. Konen v poslední ad národní náš program roz šiif se programem politickým. Hnutí a boje o svobodu na sklonku minulého století zpsobily naše obrození národní a jazykové, na tomto základ a hnutím roku 1848 uvdomili jsme si i svá práva i své poslání politické. Naznaení dalšího vývoje však už nepotebujeme, nebof bží jen o to, v celkovém vývoji naší národní vci pochopiti Kollára a jeho slovanskou ideu. Bude nám ted možno, poznati a oceniti domácí, slovanské a eské vlivy psobící v Kollára a po KoUárovi. - 1^2^ Probuzení naše, zpsobené hnutím osvtným a sv^dodnickým, není hned uvdomle národním. NárcJ^nÓit a jazyk v tehdejší dob vbec a obzvlášt v Cechách za hlavní a osnovné pojmy kulturní pokládat se ani nemohly. Po duševních i hmotných svízelích a útrapách protireformace a pevratu spoleenském, který tím se provádl, pirozen otázka náboženského a filosofického pesvdení stály v popedí. Proto, jak nejlépe vidíme na Dobrovském, svobody, poskytované Josefem II., sílené smýšlením celé Evropy, mly tak veliký význam a tak velikou cenu. Práv že historie eská odkazovala k veliké

17 dnes 13 dob reformaní, náboženská svoboda práv Cechm ovšem ješt nedokonalá v záptí mla i byla tak vítána. Svoboda pesvdení náboženského svobodu národní a jazykovou práv tak, ja k v minulosti rélormace v záptí mla sesílení národního vdom: a vývoj jazyka. Jazyk a náro dn ost pojímaly se jakožto orgán a prostedek" osvty a' osvcován í a teprve pozdjším vývojem udržení a vzdlání jazyka a národnosti stávalo se hlavním a pedním cílem tužeb národních a politických. Proto v echách, jako všude v Evrop, hnuti na sklonku minulého století bylo podstatou svou pokrokové, osvtové, svobodomyslné v pravém slova toho smyslu.*) Josefinism byl v zemích rakouských jeho oficiálním výrazem. / Dobrovskýj^ hlavní náš kisitel, sám byl josefiinista, byl Vdókonce svobodný zedná. Uená Spolenost byla stediskem zednáv a vdecké eské práce, vlastn v echách vdecká práce je ješt bud latinská nebo nmecká. Není na p. náhodou pro Dobrovského, že prvý jeho vdecký spisek vnován byl zniení povry, musil dokázati, že zlomek evangelia sv. Marka, darovaný Karlem IV. metropolitnímu chrámu, není psaný od sv. Marka samého. Kdo Dobrovského literární psobení zná jen zdaleka, musí vdt, že celý jeho smr myšlení a vdeckého pracování nesen je nezlomnou, nadšenou a dslednou *) Svobodom3'slný" je doslovný peklad hlavního filosofického (deistického) pojmu minulého století; Angliané, Francouzi a Nmci slova toho tenkráte užívali (freethinking, libe penseur, reidenker) ; slova toho se již neužívá, protože není již toho pojmu. U nás slova se užívá, nemáme! podivným zpsobem slov pro oznaení toho, co Nmci zovou : reiheitlich, freisinnig.

18 I I Klácel, 14 l áskou k svobod. Odsud jeho posud vzorná vdecká odkrytost a jeho široký a svtový rozhled, bez nhož by jeho historické a literární práce daleko nebyly mly toho vlivu, který mly a posud mají. Dobrovskému práv z této filosofické stránky ješt málo se rozumí alespo záhy byl píliš silným duchem i pro ty naše buditele, kteí z obvyklých rámc myšlenkov3>ch nemohli se vymaniti. Jen tou silou svého ducha Dobrovský vštípil život svým literám. Pro Dobrovského je vbec charakteristické, že, byl svobodomyslný ~ knz práv tak, jak Kollár byl svobodom3'slný duchovní. Mezi buditeli prvotními vbec jsou množí duchovní a~to jména prvá a nejlepší, af uvedeme jen : Dobrovského, Puchmajera, Marka, Dob-.nersL, Durycha, Vogta, Vydru ; zejména filosofie pstuje se tém výlun duchovními (Zahradník, Marek, Hyna, Smetana). Je to pirozené : tenkráte klérus poád ješt byl vlastn hlavní, snad i jedinou tídou inteligentní a tudíž i u nás jeho úast v hnutí národním byla velmi znaná a blahodárná. Úast ta zjeví se nám tím vtší, jestliže si vzpomeneme, že kazatelna byla tém jedinou školou mateštiny.*) Toto svobodomyslné hnutí v Cechách pirozen odkazovalo k reformaci eské^ k tradicím bratrský m ahi usitským ; naši buditelé pokraovali, kde reakce prervala vývoj. Sotva že udlena zbytkm Bratí ') Rondrobné vypoitárw duchovních tehdy i pozdji literárn inných podal Ježek: Zásluhy duchovenstva o e a literatur.u eskou (od r až 1880) Jestliže autor (pag. 101) iká, že literatura naše až po Tomikv spis Doba prvního lovenstva" 1846 byla,, panenská a veskrze kiestanská", tedy to není správné, míní-li tím, že literatura obrodní byla orthodoxni ; naopak je práv pro duchovni spisovatele charakteristické, že tém do jednoho z uvedených byli v duchu josefínského osvtnictvi rozhodn neorthodo.xni.

19 ~ 15 tolerance, otištn mezi prvými spisy Komenského Labyrint svta". Až v takových podrobnostech jeví se podstata tehdejšího hnutí. I není tudíž nahodilé, že první a nejvtší vdcové nového literárního hnutí eského vedle svobodomyslného knze Dobrovského b}^i potomkové eskách Bratí a jejich protestantští následovatetj^kotlár, Saaík, alack ý. Vi prótífeformanimu katolictví, Dobrovský, Kollár, Šafaík, Palacký' jsou obhájcové svobodv myšlení a vznešených tradic eské reformace. Dobrovský, Kollár, Šafaík, Palacký hlásají Bratrské ideály humanity, Palacký nám odhaluje pravou velikost naší minulosti. + /*^3^ Tak ted\- i ji istoricky dovedeme oceniti ideu huni anity, ideu lidskosti a všelidskostij kterou hlásal Kollár. M\' ted pochopíme, jak práv evanjelický duchovní pokrauje na dráze zahájené v Cechách katolickým svobodomyslným knzem, my pochopíme, jak a pro Kollár Cech v sousedním protestantském Nmecku nalézal na vysoké škole J[enské idee vyrostlé nejdíve ve vlastní otin, jak v Jen ve psobil Friese a Harms v duchu eských Bratí a jak konen pilnul k humanitnímu ideálu Herderovu. Humanita po stránce ethické, vzdlanost po stránce rozumové il sfalv se KoUarovi národním ideálem. Ve jménu humanity a osvty práva národní a jazyková byla zabezpeena a odvodnna : není pirozeného práva národa nad národem, není pirozeného prava^ nedáti náro du vyvíjeti se svým zpúsobern k^^eálm humanity. rento ideál humanit}- v Cechách ped Kollárem Dobrovský hlásal, hlásal jej vedle Kollára Šafaík, znal se k nmu Palacký. Šafaík ve svých djinách slovanské ei a literatury nám ukazuje, jak Slovan

20 od pírody a celou svou podstatou je pravý svtooban v šlechetnjším slova smyslu" a jak proto vždy jen za svou svobodu a práva bojoval ; od svobody mírumilovných Slovanv a od pokroku jejich literatury oekává uskutenní idee istého lovctví".*) T^ ideál lidskosti Palacký káže ve svých Djinách eského národa a vzývá jej na obranu národa, eského vi Nmcm ve svém poslání k frankfurtskému parlamentu 1848, rka:. pi vší velé lásce.. k národu svému vždy ješt výše cením dobré lidské i vdecké, než dobré národní.***) Ve své souborné studii o krasovd Palacký svrchovanou ideu lovctví" hned na poátku své vdecké dráhy snažil se filosoficky prohloubiti a zdvodniti ; na spracování toto idee Herderovy taktéž*mly vliv.***) Odsud osvtný ráz našeho znovuzrození, odsud význam Uené Spolenosti, pozdji Musea, Matice a jiných zaízení literárních a vdeck3'ch; odsud naše úsilí o školy, jež eští Bratí národu odkazovali, odsud konen, hledíme-li na Kollára samého, jeho úsilí filosofické, humanitní a osvtové. Dlužno íci, že Kollár svým upílišeným racionalismem seslabil své psobení, avsak pres to Jeho význam _tk ví v jeho hunianitni idei. Jeho následníci mohli sespokojiti jeho slovan- ' stvfm ale jemu a jeho slovanské idei za podklad sloužila osvícenská filosofie. Plytkost racionalismu Puchmajerova a pozdjšího, ba až dnešního liberalismu není dkazem a dvodem proti opravdovosti Dobrovského a jeho opravdových "" následník. ') Šafaík, Geschichte der slavischen -Sprache und Literatur nach allen Mundarten pp. 54, 64. ") Palacký v Radhosti IIF, 13. "*) ibid. p. 367.

21 i: 4>< 4. Poznali jsme te v historickém osvtlení Kollárovy^-^kladní myšlénky filosofické : ideu h u manity a \ osvícenství, poznali jsme zárove, jaký dosah tužbv ty mely pro naše znovuzrození ; pikroíme nyní k objasnní druhé základní idee Kollárovy, idee národ- \^ nostní : slovanské a eské. Kollár dal výraz t. zv. znovuzrozeni blovanú. V pravém slova smyslu znovuzrodili jsme se ]en j my Cechové a práv to naše obrození dává celému hnutí slovanskému ráz. Rusové a Poláci se neohrožovali, leda že hnutí reformní v obou zemích souspadalo s hnutím eským. Jihoslované turetí osvobozovali se politicky, rakouští jen do jisté míry se ohrožovali podobn jako my. Zádn}^ jiný národ nepro-_ dlal tak hluboký pemny politické, sociální a kup" t urní jako národ náš a práv proto národní hnutí minulého století u nás nejzvláštnjším zpsobem se projevilo. Sesílení a sebepoznávání slovanských národ dalo se totiž zárove se sesílením a sebepoznáváním národv ostatních. Zárove s námi kísili se na p. Rekové a hlavn Madari, jejichžto vývoj v mnohých podrobnostech podobá se vývoji našemu. Slované jednak sami ze sebe vyvíjeli se obdobn jako národové ostatní, a pokud národové druzí nás pedili, pracovali i pro nás. Národové v Evrop již dávno nejsou isolováni. A co se Slovan dotýká, vždy byli leny rodiny evropské, kesanské a je klamné mínní, že od ostatních národ byli jsme oddleni. Neplatí to ani o Rusech (Kirjevský 56.) v té míe, jak se i od neslovanských i slovanských myslitel a hlavn politických a nacionálních jednostranc íkává, o ostatních Slovanech, až na ást Srbv a Bulhar, nikdo toho vlastn ani netvrdí.

22 1> Slované nebyli nikd}' isolováni; fakt, že zejména se sousedními Germány byli na mnoze v pomru nepi"átelském, není dkazem nevzájemnosti, naproti, ostatn byli Slované s Nmci a tudíž s Evropou také ve stycích pátelských, alespo mírných. Národn í hnutí Slovan dalo se, když ve Francii práva lovclta 5ya pi ohlašována, kd\^ v nmecké mosofií a literatue hlásal se ideál humanitní a když anglití filosofov zakládali pirozenou mravouku hu - manitní. Idea humanity nezastavila se ped celními a politickými šraky, a ped i za tmi šraky lidé všude stejn myslili a ke stejným spli cílm volnosti a lidskosti. U nás však všecky tyto tužby evropského myšlení docela pirozen pojily se ke snahám naší eské reformace a práv proto naše znovuzrození je historický vývoj docela pirozen}' a ást všeevropského vývoje vbec. Prohlášeni práv lo vka neplatilo tudíž pouze FranciX al e celému kesanskému svtu _a^ obzvlášt také národu našemu. A když revoluce zásadám svým stala se nevrná a když vracela se k tm prostedkm násilí, proti kterým pvodn povstala, opt celá Evropa i Francie spojila se proti ní. Svatá aliance formáln zpeetila, co pojilo národ}' proti útoné revoluci a Napoleonovi. Jak v Nmecku tak i na Rusi vzplanulo národní vdomí proti evropskému diktátorovi. Ze ovšem toto spojení stát elilo pak i proti svobod národ, je opt jen doklad teba nemilejší té všeevropské vzájemnosti. Jak všude stejn se cítila* a m3'slilo, vidíme i z literatury*'a~itioióhe^ Vdí idee byly všude stejné, my Slované pejímali jsme, co vytvoili naši pokroilejší sousedé a nesousedé. Voltaire psal pro Evropu

23 lít a etl se v Evrop, stejn v Paíži, Berlín, Praze a Petrohrad. Rousseau dal výraz tužbám všech národv a proto i Herder a pozdji Kant, Schelling a ' Hegel stali se uiteli nejen Nmcv, nýbrž i nás Slovan. I Herderova idea humanitní žije vdobrovském, vkollárovi, j Šafaík a Palacký jí se dovolávají. Co Dobrovský a jiní svtu mli íci, ekli mu v jazyku nesvém, po nich peklady a rychl3>mi zprávami vzájemnost myšlének a lidí se udržovala a sílila. Jak ped revolucí a za revoluce, tak opt i v dob reakce v literatue byronism a romantism na celé áe se projevuje - Byron zejména na nás Slovany mocn psobil: Mácha, Mickiewicz, Puškin. Opt dkaz té jednot}^ literární a vzájemnosti všeevropské. Není tu ovšem možné, vylíiti dopodrobna všecek obsah znovuzrození slovanských národv a ukazovati, jak mu u jiných národv odpovídají jevy stejné a podobné; ale staí to, co pedneseno, k ospravedlnní výroku, že znovuzrození Slovan je zno vuzrozením i jin^^^-ch nároíuv~"a~~výžnamu všeevropskéra Zmna a vývoj národu slovanských znamenaly pemnu a vývoj národ sousedních i nesousedních. Jestliže na p. Srbsko se osvobodilo, to pece znamená, že ub3'lo panství tureckého a to znamená zmnu v celé politické konstelaci evropské diplomacie. A podobn zmohutnní slovanských literatur, slovanské vdy a filosofie znamenalo pemny v evropské spolenosti literární a pemny ty nutn vliv mly na další rozvoj spoleenských, politických, národních a hospodáských pomr evropských. Vzdlanjší Slovan konec konc stával se v každém ohledu samostat njším! Znovuio-O/cttl Slovátt nezbytné mlo mocné vlivy na souasné pomry evropské. Tuto svtovost slovanského obrození KoUár velmi

24 20 dobe postehl a svou ideou humanity a vzájemnosti vyslovoval. Vzájemností slovanskou nepožadoval nic jiného, nežli co platilo v mire silnjší u národ jinyht Kollár vzájemnost všeevropskou sesíliti chtl tužší vzájemností slovanskou. Chtl ovšem tužší literární vzájemností mezi Slovany sesíliti národní vzdlání islovanské a slovanské sebevdomí. (VS^ Tento svtový význam slovanského znovuzrození nejlépe vynikne nám, když srovnáme si, teba jen chvatn, jak samostatn a v téže dob idea slovanská se projevuje v Cechách, v Polsku a na Rusi, to v I^slišiovi., Mickiewiczoyi a Kirjevském,*) v eskoslovenské vzájemnosti, v polském mesiánství a vmuském slavjanoítílství. Již ta souasnost je dkazem, že jedná se o vc všeobecnjší. Uení všec h tí slovanských myslitel má za základ rozešení hic;t-nrirkýrh -a u deb lovenstv a, rozešeni otázky vbec - otázky tedy. Jak dehnitivne uspoi;ádati život všech národ, celého lovenstva. >cliyzá hadu tu rozešiti chce na základ rozumovém, ""Trok a osvta mají zabezpeiti lovenstvu další vývoj; pedstaviteli živými tchto px^ncipií abstraktních jsou Slované, Slované všichni, (^olákješí týž problém; a le ne rozumem, nýbrž citem, ^ng_gs^/etou7 nýbrž náboženstvím má otázka býti rozešena. In concreto náboženství a církev katolická má býti základem, národ polský ve spojení s francouzským vdcem ; a proto že bží o novou a definitivní organisaci nejen Slovan, nýbrž i ostatních národ, polské mesiánství nemže se odlouiti od hnutí evropského, naopak musí se ho *) Idee všech ti dozrávají a poínají se projevovat v téže dob, kolem roku 1830; a opt po roce 1840 všichni ti podávají je svtu ve form uzrálejší, definitivní. Souasnost je úplná.

25 : 21 zmocniti a proto Polska spojí se s Francií, v níž Mickiewicz vidí živý pramen moci. Kdežto Kollár, jsa vren idei humanity, provedení velikého svtového úkolu oekává od práce literární, žádaje proto i na Slovanech vzájemnost literární, Mickiewic z provedení plán mesiánských vidi v moci vojenské, francouzská bojo vnost a moc, jak projsidla se v Napoleonovi, sloužiti má polské idei. /ÍColIáj je eský Bratr^ Mi-, cktewic^ je katolík po srckrt-^oniface VIII., ukazujícího svtu podle podání dva mee a koucího: Ecce duo gladii, ego sum Caesar." Me tedy provede ideu polskou, slovanskou, lidskou, me zejména spojí nepátelské bratry polské a ruské, eský humanitá bratry ty na zemi spojiti chce vzájemností literární, ve slovanském nebi sedí tam v bratrské shod vedle sebe, kteí na zemi se katanovali, Kosciuszko a Suvarov. Xirjevsk^ tak é eší problém všelidský. Slavjano^ filstvi^^^- 'teprve 3Te zvuku i pozdjšího výkladu láska k Slovanm je láska ke slovanské církvi, ku pravoslaví, stát a vzdlanost na slovanských základech Je žádoucí organisace všelidská, všekesfanská, slavjanofilstvím odiní se veliké schisma rozdvojivší západ od v^^chodu. Z východu zazá í spasné svtlo. Shoda i rznost tchto tí apoštol slovanské a všelidské lásky odpovídá národnímu bytu a asovým pomrm. Cjl^všem je stejný, ale rozcházejí se v pfq- m stedcích. ^Lecli^ dvuje vd a filosofii, (Polák srru^ " náboženstvy aíe každý jinému a své círtívt: ^edi ^ eká spásu od klidné smírné práce, Rus by mu pisvdil, ale Polák chápe se mee. Cech radí se s rozumem a povoluje Rusovi, že rozum ten má poslouchati srdce, Polák apeluje jen na srdce. U jiných národ hlava a srdce jsou prý rozloueny : Slovan mysli a

26 ; urité cítí zárove v jednom, u jiných národu jedna mohutnost obyejn utlauje nebo pedchází jiné Kollár ; Sebrati všecky jednothvé ásti duše v jednu sílu, najíti to vniterní stedisko bytí, kde rozum i vle i cit i svdomí i krásné i pravdivé i podivné i žádoucí i spravedlivé i milosrdné a všecek objem rozumu sbírá se v jednu živou jednotu Kiréjevský ; Není dosti skutenou pravdu znáti, musíme se proniknouti jejím svtlem a teplem, mj srdce a hle v srdce; ale svt dán hlav, srdce vn se trápí ^lickí wklž, Avšak : Život lidstva je vývoj rozumu K ollár i Lidstvo nabaživší se vedení abstraktního rozumu touží po celosti svého duševního žití a tu celost jen víra pravoslavná dává Kirj evsky ; Panovati chci mocí svého citu, cit ten chrání se vírou katolickou Mickiewicz. Spasitelem lidstva bude Slovan Kollár; Spasitelem lidstva bude Polák s Francouzem Mjck[e\^z ; Spasitelem lidstva bude Rus Kirjevsk}^. Ume se nalézti cestu vzájemnou prací spolenou Kollár; Národ polský cestu tu nám už ukazuje Mickiewicz ; Ukazuje ji národ ruský Kirjevsky. TJuvhajme genim všeho Slovanstva, tm EToBrovským, Kopitarm, Šafaíkm, Gajm, Pogodinm, Chomjakovm a jiným a jin3'm mnohým Kollár; Oddejme se geniu velikého muže, Napoleona Mickiewicz; Následujte ruského mužika Kirjevsky... Podrobnjší srovnání tená sám si uiní; sami budeme mít píinu jednotlivá uení srovnávat a ocenit, až vyložíme zejména mesiánství Mickiewiczovo a jiné idee slovanských i neslovanských myslitel, zabývající \ se stejnou záhadou. Zatím jen tolik už mžeme z cha- I rakteristiky KoUára poznati, že jeho idee jsou nejmén a obzvlášt zasluhuje povšimnutí, že netroufal

27 ' ' ' si doporuiti za vdce Slovanstva a lidstva národ svj, jak uinil Rus. Polá k doufá jen v pomoc národa neslovanského, francouzského. Napoleon jest mu mesiášem, Kiréjevský stavi ruský národ v hlavu jen proto, že sob zachoval isté uení církve východní. Všichni ti spoléhali na pvincipie všeobecné, všelidské, již vypracované v _humanitu. v katolictví, v pravoslaví. /^6. Jp*es to, ze Kollár hlásal všeobecnou ideu hu- i maíltintf zárove, ba ve jménu jejím hlásal id eu ná- _rodnqs tní. Idea národnostní, jak se te obecné pojímá, po- íná se upevovati na sklonku minulého století a práv. v souvislosti s ideálem humanitním. Ped tím lidé byli si vdomi svého církevního a státního lenství/ že národ, jako celek, vedle církve a státu má kul- A turní posláni, toto pesvdeni vzniká v kruzích širších 1 teprve na sklonku minulého století. Nebudeme vy- ^ kládat, kterými jednotlivými vlivy se tak dalo, staí nám tu,' co jsme práv ukázali, že na sklonku minulého století v celé Evrop národov se poali osvobozovat ve jménu humanity a pirozeného práva. Proti abso-/ lutismu, jenž ústy Ludvika XIV. hlásal, že státem je jediný, hlásá Rousseau_a dekretuje francouzský parlament, že státem je národ. Tento názor filosoficky formuloval jeden z nejprvnjších, ba vlastn první, Herdep^ dovozuje z humanitního ideálu oprávnnost i deálu národnostního. Stát Herderovi je útvar umlý, nebof píroda lovenstvo organisuje v národv rodina rozrstá se v rod, rod v národ, národové každý se svým zvláštním národním charakterem jsou pirozené organisace vedle a v umlých organisacich státních. Píroda vychovává rodiny; nejpirozenjší stát je tudíž také jeden národ s /C(//iiin národním charakterem. Tento se v nm udržuje mnohá tisíciletí

NÍ 1/3 ESKÁ OTÁZKA, vsntnkondoi. MKOVSKA KNTHOVrVI. v PRAZE. Nákladem asu" 1895. SNAHY A TUŽBY NÁRODNÍHO OBROZEN. rtálného gymnasb T. G. MASARYK.

NÍ 1/3 ESKÁ OTÁZKA, vsntnkondoi. MKOVSKA KNTHOVrVI. v PRAZE. Nákladem asu 1895. SNAHY A TUŽBY NÁRODNÍHO OBROZEN. rtálného gymnasb T. G. MASARYK. r^mmmmnra«amhmaií^, ESKÁ OTÁZKA, SNAHY A TUŽBY NÁRODNÍHO OBROZEN Napsal T. G. MASARYK. NÍ 1/3 MKOVSKA KNTHOVrVI rtálného gymnasb vsntnkondoi v PRAZE. Nákladem asu" 1895. tn,-u^. "IlOf. M 3^ ivi. Tiskem

Více

Autorem portrétu Tomáše Garrigua Masaryka na obálce e-knihy je Jan Nepomuk Langhans.

Autorem portrétu Tomáše Garrigua Masaryka na obálce e-knihy je Jan Nepomuk Langhans. Znění tohoto textu vychází z díla Česká otázka tak, jak bylo vydáno Státním nakladatelstvím v roce 1924 (MASARYK, Tomáš Garrigue. Česká otázka. O naší nynější krisi. Jan Hus. Praha: Státní nakladatelství,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU A PROVÁDCÍ PEDPISY K ÚSTAV PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU SCHVÁLENA IX. SNMEM PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm HISTORIE A KULTURA poátek historie starovkéíny spojený s dobou

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

dv dti, krom toho docházely k nrpu pobhlice a nevstky. Bartolomj, fará týnský, ml svou Matj, fará u sv. Jana pod Skálou, ml

dv dti, krom toho docházely k nrpu pobhlice a nevstky. Bartolomj, fará týnský, ml svou Matj, fará u sv. Jana pod Skálou, ml . Bila Hora a katolická protireformace. 27 dochovaných zpráv mezi zhýralci asi pední místo. Vysvítá to z toho, že když po nastoupení svého úadu naídil arcibiskup pražský Jan z Jenštejna (r. 1379) pamárnou

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

A možno dodati: byl-li dekret Kutnohorský první veliké vítzství

A možno dodati: byl-li dekret Kutnohorský první veliké vítzství Když jsme v lednu letošního roku slavili ptisté výroí dekretu Kutnohorského, bylo jedním ze slavnostních eník vzpomenuto také jiné události z eských djin, historicky i národn zajisté nemén významné, jejíž

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů DĚJEPIS Gymnázium PORG Libeň Dějepis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Kořeny evropské kultury vyučovaný v primě. I. Cíle výuky Naši studenti

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ŠLENKY SARYKOVY HO SPIS A EI. PÉÍ NOVÉHO LIDU". (VÝBOR Z MtACi.) V BRN 1920. CENA K 1 éo. NAKLADEM nov. lidu. TISKL POKORNÝ A SPOL. OOi.

ŠLENKY SARYKOVY HO SPIS A EI. PÉÍ NOVÉHO LIDU. (VÝBOR Z MtACi.) V BRN 1920. CENA K 1 éo. NAKLADEM nov. lidu. TISKL POKORNÝ A SPOL. OOi. co- 0)= 001 COi OOi ŠLENKY SARYKOVY HO SPIS A EI. (VÝBOR Z MtACi.) PÉÍ NOVÉHO LIDU". ^ CENA K 1 éo. V BRN 1920. NAKLADEM nov. lidu. TISKL POKORNÝ A SPOL. ^Mi t?vo Presented to the LIBRARIES ofthe UNIVERSITY

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registranííslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2. materiálu: VY_32_INOVACE_463 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum vytvoení:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

COMENIUS 3 Program Evropské unie

COMENIUS 3 Program Evropské unie COMENIUS 3 Program Evropské unie DOTAZNÍK COMCULT - NETZWERK CZ Místo:... Škola:...... Datum: den rok P/P Symbol muž žena... ne Heslo A) ot) A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A10 A11 A12 A13 A14 Evropské

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA

HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA HELENA NECHCE HADA, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. HELENA NECHCE HADA Vtšina lidí se domnívá, že neslyšící lidé sice nemohou slyšet (tudíž spontánn se nauit mluvit), ale že mohou bez problém íst a psát. Vždy zrak

Více

rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest do srdce lidského hluboce vštípené: eho sob nechceš, jinému nei". Stálo to arci

rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest do srdce lidského hluboce vštípené: eho sob nechceš, jinému nei. Stálo to arci 10 II. * rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest tak stará, jako nauka pirozeného práva v- bec; pramen obojího jest ono vrchovišt, z n- hož plynou i mravnost i právo, pikázání totiž do srdce lidského hluboce

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

SWU RMOOSKiliO. \ - V

SWU RMOOSKiliO. \ - V !B IfO FR. PALACKY: IDEÍ SWU RMOOSKiliO. \ - V. ÚVODEM OPAT^ X^ VY^AL Dr ZDENEK V. TbBOLKA. V PRAZE NÁKLADEM J. 1907. O T T V ÁVA VYHRAZENA. TISKEM >^UNIE«V PRAZE. UVO.,,Idea státu rakouského" jest

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

D i p l o m o v á p r á c e

D i p l o m o v á p r á c e Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci D i p l o m o v á p r á c e Martina Bartošová 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více