Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 é ř ň Č Č ó Á Ř Í Ě Č ÝÚČ ř ť ó ěš ěš úř ě ě ů ř é ř ě ě

2 š éú Č é ž ě ř ě ř ň ě ž ž ě ř ň ž Č Č ř ě š ě é ě ď ú ř é ř ň ř ě žď ú Č é ř Í é ů ž ž š Á š ž ř

3 innost svazkuv roce 2014 Rozpoet: Rozpoetdobrovolnélro svazkuobcvodovod Hamr schvliia Valn hrornadana svém zasednikonanémdne: ,schvlenbyl ceikor4nr potem15 lrlasůz 15 přtomnch Rozpoetbyl schvlenjako schodkov,kdy přjmybyly dorovnnypoužitmprostředkůna běžném útuz nrinulchlet' Schvlenrozpoetbyl upravovnformou rozpotovch opatřen.jednotlivrozpotovopatřenschvlila Valn hromadasvazku na zasednchdne V^ a R tov onatřen2a14 opatřenslo pfijmv Scltvlcno dne Přjmycelkem financovn vriaje I n I I l a "70 z ,) t Celkem SchvIenrozpoet po znrěnch Rozpoet NanlněnÍ Ukazatelrozpofu v tis.k '78 4 t s 615 i I0 2623'7" t z013 2t)14 RozdI % plněn skutenosti 2014/2013 upr.rozpoe{skutenost upr'rozpočetskutcnost Nekonsoiirlovanépřjrny 10254, , 4 9 n Pfijmy po konsolidaci i, 4 9 La 262'3Í] l z toho přjnrynedaňové 7 341, ,90 67',I5, ,03 z toho přjmy kapitlové z 912, , , , t19,70 Nekonsolidovanévdaje , ,s ,88 l "101,16 128,12 Vdaje po konsolidaci ra 254, ,54 L2 423,88 r ,54 129,12 z toho běžnévdaje 5 000, , ,8" , ,2 189,78 z tobo kapiti{lovévydaje 5 254,00 4',794, ,91-162il,',l4 66, ,80 Financovrú -602,95 Saldo*řrV před konsolidaci Saldo-HV po konsolidaci -602, i, ,20 642,95 2 ló1'50 z 090, " s ,20 8,31 100,08 8,3l 100,08.sÁ\

4 rnů Plaqqrqapqě!u*pfi pro Přjmyrozpotu rok 2014byly schv1eny ve vyši ,00 K.Jednse o přjmy z pronjmupozemků,přjmyz pronjmuostatnchnemovitosta o přijmy z úrokůna běžnérn útu. Daňovépřjniy Nebyly rozpotovnyve schvlenóm rozpotu,ani ve skutenostise přjnrov položka nezměnil4 celkovéclaňovópřrjmy in0, plněn0% Nedaňovépřrjmy Z celkové stky schvlenélrorozpotu inily předpokldanénedaňovépřrjmy stku p něninilo6' , ,60 K.Skutené K' plněn 99,37Yo Kapitlovépřjmy Schvlen rozpoetnepředpokldal dosaženkapitloqich přjmů,skutenpřjem inil 3.486'761,75K. Jednalo se o prodej vybudovanéhovodohospodřského majetku* Gigant, prodlouženivodovodu spoleěnostiměstsk Vodohospodřsks.r.o. Plněnrozpotuv-dajů Vdaje schvlenéhorozpotuin ,00 K. Z toho běžnévdaje třdy 5 ve vši ,00 K a kapitlovédaje 4' ,00K' Skutené p}něnvdajů k3i. 2,2014 inpo konsoiidaci l ,35 K. Procentnplněnve vahu ke sclrvlenémurozpotu i n l 4 9, 3 8 Y o BěŽnévdaje Běžnéqdaje obsahujveškerévdaje třdy 5 po konsolidaci' Jedn se o mzdovévdaje a souvisejc odvodypoložky5011 _ 5038,materilninklady položka5139, energiepoložka 5154,službypoložky5161 * 5175,platbydan,poplatkůa službypeněžnch položky ústavů 5163a 5362.Celkovše běžnch vdajůin9,136'091,35 K. Navšenběžnchvdajůsouviszejménas nsledujcmi innostmi: ' zapracovnúdajůdo GIS pro město Třeboň - bezvkopovopravakanalizacetřeboň - vměnanavrtvacchpasůtřeboň,břidlice * odstraněn poruchyvodovodupstina. opavahavarijnhostaw kanalizace _ Třeboň, Dukelsk ulice - platbadph v souvislostis vydnmvodolrospodařského majetkurněstutřeboni. Kapitlovévdaje Kapitlovévdajeobsalrujveškeré vdajetřdy 6' Jedn se o qdajetkajicse investic.tyto vdaje nebyly rozpotovriy,byly v průběhuroku řešenyrozpotovmiopatřenmi Skuten qšekapitloqfch vdajůdoshlastku3 '173.9a9,00K' Tato stkase tk akce,,gigantprodloužen vodovodu..a doíjnancovnakce Třeboň' Diouhodobéfinancovni Svazek nem ždnéúvěryani půjky'

5 Krtkodobéťrnancovn Rozpoetpro rok 2014 byl sestavenjako schodkov s tm, že do rozpotubudou v rmci prostředky z minr"úch krtkodobéhofinancovnpřes po1ožku8115 zapojeny ťtnann let. Úpravami rozpotubyia položka Bl15 snižovna a zvyšovna d]e potřeby vyiovnn rozpotu.do schvienéhorozpotu byly zapojeny volné f,rnannprostředky ve vši ,483,ó0K' Jedn se o poten stav bankovnhoútuk I.I Rozpoet předpokldalztéto stkyvyužit 7, ,40K. Ve skrrtenosti bylo zdůvodu nutilosti dofinancovninnostisvazkupoužito2'aga.203,63k,. Zůstatek útu k 3I' inil ]K. běžného Provoz: DSo Vodovod Hamr sprarnrjevodohospodřsk majetek vlastn v pořizovac hodnotě 149, '80 K a majeteksvěřenlenskmiobcemi' Provoz vodohospodřského rnajetkusvazku zajišťujenjemcečpvex a,s', Seveťnisl2264, Budějovice. České Stavebninnost: Stavebninnostsvazku byla v roce 2014 směřovnana obnow vlastněnéhoi spravovaného vodohospodřského majetkua na vstavbr.r nnajetkunového' I Kontroly a přezkoumn hospodařen inventura rozdly"zpis o vysledku inventarizacedokladovéi fyzickébyl projednnvainou hromadou svazkudne audtt_bpspsdařg$ svazku zajišťujeoddělen přezkumu a metodiky iiospodařenobc krajskéhoúřadujihoeského kraje.přezkoumnhospodařensvazku bylo zahjenodne z8,7.?o14a ukonenodne20'2.2a15. Ze zprvy o vsledkupřezkournnhospodařenza rok 2014 vypiv nsledujczvěr' přezkoumn- při přezkoumnnebyly zjištěnychyby a nedostatky A. Vsledek dlch B. oblasti přezkoumn,u kteqchnebyly zjištěnychyby a nedostatkypodle ustanoven$ podleustanoven 10 odst.3 psm.a)zkonaó.420l20a4sb.,v leněn $2 odst.1 a 2 uvedeného zkona: 1. plněnpřjmůa vdajůrozpotuvetněpeněžnch operac,tkajcchse rozpotovch prostředků?. finann operace'tkajcse tvorby a použitpeněžnclr fondů 3' nklady a vnosy podnikatelské celku innostiúzemnho 4. perrěžn operace,tkajcse sdruženchprostředkůvynakldanclrna zklaclě smlouvy mezi dvěma a vceúzemnmicelky, anebona zkladě smlouvy s jinmi prvnickminebo fuzickmi osobami 5. finann operace'tkajícise cizchzdrojůve smysiu prvnchpředpisůo úetnictv 6. hospodařenia nakldns prostředkyposkytnutmiz Nrodnhofondu a s dalšmi prostředkyze zahrani poskytnutchna zkladě mezinrodnchsmluv? ' vyútovna vypořdn finannchvztahůke sttnmurozpotu,k rozpotůrn krajů, k rozpotům obc,k jinm rozpotům, ke sttnmťondům a k dalšmosobm 8. nakldn a hospodařens majetkemve vlastnictvúzemnho celku 9. nakldna hospodařens rnajetkemsttu' s nmžhospodařúzemncelek

6 ň ř ú ů ů ř š ř ů ě ě ř ř ě ř ú ú éú ě ř ť ě ů š ě ř š ě ě ř ř ř ř ř š ě š ě ž ž ř ú ě é š ě éř ř ř ú ů ú Á é é ú ř ě ů ř ů ž ř Č ž ř ěř ž ě ě é ě é ú é é ě ř ž ř ž é Ý ř Í ě é ú ď é ď ž é ť ě ě š ř ú ě řš é ř ú ů é ě

7 ě ú ě ť óř ž ř é ř é ť ů ř ř ř é Í ř ú ů é ř ě é ě ů ě é ř ě é é ř é š ě é é ú é š ě ř ž š ž ž ž ž š ě ž ěž ú ů ó é ř ů ř é ě ř ů

Í ě Ě Á Í ú ř ě ů ď ř ď ř ř ě ě š ř ů ř ě ďě ř ů ř š ř ě ř ř ď ď ř ř ě ě š ř ů ř ř ř ě ě ů š ů ě Í š ó ě ř ř ř ř ě Ž ó ř š ř š ř ř ě ř ě ú ů š ř ú ů ř ě ř š ř ř ě ř ů ř ř ě ř š Č ě Š ř ř ě Č É Ě Ě Á ě

Více

Í é ě ř é ž Ť ý ě ř ž ě ý ú ý ý é úř é ě š ň ý š ě ě ý ř Š ě ž Č ú ý ř ě é ž ř ě ř ě Č ý ě ř ý ě ř ě ý ř ó ů ý ě ř ě ř ě ó ě Í ž š ě š ř ý ý ř é ě é ř é é é ó é ó Éř ě š ě ě ěž ř ě ě ů é é ý é Ú é é é

Více

ř ř š ř ě ř ř ú ů ů ř ň š ř ěř ř ř ěř ř ř ř ř é ř é ř é š ř ř ř ř Č ú úř é Č Č ř ě ř ř ě ř ř ú é ř ř ě ě ů Č ř ě ř ř ú ů ě ř ů ě ú ř é ř ř ř š ř Í é é é é ě é ř ž ž é ů ě š é ů ě Č é ř é é ě ř é ř é Č

Více

ř ň š Š ř ž Ú ř ř ř ů ž ř ů é ž š é ěř ř Š ěř é ň š ěř é ň ž ě ř ě Ú ěř ů ě Ú ů ú šť ř ů é ě ř š ě ě š ě ě ž ž ř ž ě ě é ú ř ě ú ě ž ř š ě šť šú é ě ř ž Ž é úř ř ě ž Ú ř ž ú ř é ř Ú ú ř ě ě š ř ů ž ř ž

Více

ě á á áš ží á ř é Č é á á ě á ě ě š ř ů á ř ě ě š ř ů ě á áš á áš Ú Č áš á ž á ř é á Ř á á úř Č á á ř ě á áš ž á ř é ý úě é áš á ě ý ý ě ý ř Ž á Ž ě ř ř ů ů ý ý ě á é ž á Í ř ý ě ý é á é é Ž ř é ů ř á

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Š ě ěř ř ř š Š ř ě ř ě ř ě Č ú Ř Č ý ý ú ě ý ý ý ř Š Š ž ř ě ř ě úř úř ý ě ř ř š ř ě š ěř ěř ž ěř ž ř š ý ř š ě ý ý ě ě ř ř ě ř ě ú Í ě ý ý ě ř ě ř ě ř ř ě ř ě ě ř ř š ř š ě š ě ř ř ě ř ž ř š ě ý š ř š

Více

ď ř ř č Š Š ř č ž č ě úč úč úč š ž ř ů Ú ě ů é š ě ý ř ý ž ř ř ú ř é Ž ý ý ž ř č Ů ů ř ý ý é š ěř é ž š š é ěř š š ř Ě ě ú ě ž úč ž ř é ě ě ř ž ž č ě ř ž č š š ě ů č ě é ž ý č ě š ě ů ě ě ý š ěř ř š č

Více

á á é řá é á Á Á Í Í Ú Í Č á á á š ž ř ň ď ý ž á ú ý ý ý ýů ú ů ž ý á á á áý ě á é ý á áš ú ěž ú á ď ý ř Č Č á ř ě ž á Č é ř ř ě ň ď é á á ř ř ř á ú ý ř é š á é ý á é ř ý ř ů Í é ř á ž Č Ý ř ž Ž ý ě ý

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

ř š ě š š ř é ě Ť ú ř ó š é ěř ěř é š š Č ěř ě š š ý š ř ú ěř Č Ů ě é ú ř ř ú é Ú ě é ě é š ě ě é ě ěú Ř ř ě Š š é ě é š š é š ý é ú ě ř é é é ý Ů š š š ř ěř ěř š Č ý š š š ř Č Č Ů ě Č ě ě š ř ě ý ě é

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

ě ů ň ř ů ě é Č Č ř ý ú ě é ň é ž ř ř ú š ř ř ř é ě ý ž ě é ř ž é ě é ě ě š ř ů ě ú ě é ý ý ě ř ý ě é ů ž ú é úř ě š ě ýš ěř ě é Č ř ě ě Č ě ě š ř ů ě ě ě ě š ř ů ě é š ě ť ť ě ě š ř ů ě ř ěř ý ú ř é ř

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Zvěrečný účet za rok 2014 dle 17 zkona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 tel. 381214530

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

ú ě ř š ř ě ú ú ř é ř ř ř ěř ř š ň Ž é ě ě ř ě Ž ř ě ěř Ú ř ř ř ř š é ř řš ě ěř é š ě řš Ú é é úř ě é š š é ř ř ř ě é ř ú ř ř ř ě ř ř ě ř ě ř ě é ř ř ě ú ř ř ř ě ě é é ř ě ě é ř é ě š é ě ě é ř ř š ú ě

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

ě ý ú é é ě ř ý ž ý ě ú ý ěř ž Ř é ý ú é ý ě ú ř ě ř é ř ě ř é ú ě é ý š ě ů ř ýš ú ě ó ř ú ě ě ěř ž é Í ěš ř ř ř ě é ěž ř ěř é ů ěž éž Ý ř ž É ě úř é é ř é ž é é é řš ý Ě ď éž ý ěř ř é ý ě ú ř é é ř ý

Více

Ě Á ČÁ Š ř ě éčá Í ý ř é á é Š á á š ě č ý ě ř ů Í á á é á á ž á č ř ý á á é ě á á á ú ě á čá š Č Č š á š ý ě éř á ý ě é ř ř ý á á ř á á ř é á ř č ř é é Í š Ž á é ř ě ů é á ř š é é é ý ě ř ě á š ě ú ů

Více

č ř Ž Ř Í ě ý ř Č ř Č š ý ý č š č Č ý úř Č ěř ý ě ř ěř č É ě č ý ý č Ú ě ř ř ý ý ý ý č ý ř ř ý ý ý Ž ě ěž č č ř š č ěú č č č ěú č č č ě Ú Ž č č ý ý ú č č Ž ě úč ě ž č ř ú ě ů ř ž ě č č ě Ú č č č ě ú č

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ý ú ě ž é ý ě ý ě ý ý ú ě é ěř ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é úě ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ě ý ý ř é ý ě é é ý ě š ý ý ýš ú ů Ý ý š ž š š ň ě é ěř ý ř ý ý

Více

ó ř Ž č ě Ž ě Ž ž ř š ů ř Á ž č Ž Ž č č ť ó ó ř ň ů ě ě ě Č É Á ĚŘ ÚÝ Ů Á Ě ĚŠ Ž Ý Č Á Ž Á ě ř č ě ř š č ě ž Ž ř ř Ž ž š ř ů ě š č ř ď ě š ž ě ěř Ž ř ů ůž ú ř Š š ř č Ž ú ě ž ž ě č č ž ž č ů ě ř ě Ž ř

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Č š Š Í š š ě š Í é ě Íý ž š Č Š š Ú ň š ř Ý ů ý ě é š ř š ý ř š ř ě ěš ý é ř ň ů ů ý ž é ž é ě é é é ý ě ž ř Č ě é ý ěý Č Č ř ř ý ý ě ý ř ěř é ř š ř é ž š ě é ý ž Ž ř ý ě é ř ů ž ř ě é ú Í Č š š ř ů é

Více