Právo pro právníky i neprávníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo pro právníky i neprávníky"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Právo pro právníky i neprávníky kurzy a semináře leden červen VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1,

2 Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň a v roce 2015 přejeme hodně štěstí. Kolektiv 1. VOX a.s.

3 PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY TERMÍN název kurzu STRANA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V ČR, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÉ SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ JAK ZVLÁDNOUT KONFLIKTNÍ SITUACE, VLASTNÍ EMOCE A ZŮSTAT RESPEKTOVÁN/A ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU STAVEBNÍ ZÁKON A PROCESY V NÁVAZNOSTI NA ZMĚNU ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ SPRÁVA DOKUMENTŮ V INSTITUCI PO NOVELE ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2015 NOVINKY V ZADÁVÁNÍ, PRAKTICKÁ APLIKACE A VÝKLADOVÉ PROBLÉMY ZÁVAZKOVÉ VZTAHY SE ZAMĚŘENÍM NA SMLOUVU O DÍLO A KUPNÍ SMLOUVU PRÁVNICKÉ OSOBY DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SPOLKY, NADACE, NADAČNÍ FONDY, ÚSTAVY POSTAVENÍ JEDNATELE PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED PRACOVNĚPRÁVNÍ AKTUALITY PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY PRO ROK PŘEMĚNY OBCHODNÍCH KORPORACÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI KATASTR NEMOVITOSTÍ A OBČANSKÝ ZÁKONÍK PORUŠOVÁNÍ ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Z FIREMNÍHO POHLEDU AKTUÁLNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ JAK UZAVÍRAT OBCHODNÍ SMLOUVY A SMLUVNĚ SE ZABEZPEČIT PROTI OBCHODNÍM RIZIKŮM SVĚŘENSKÝ FOND (TRUST) PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED WORK LIFE BALANCE JAK NA VYROVNANÝ ŽIVOT SMLOUVY VE VÝSTAVBĚ, CENY A NEZBYTNÉ NÁLEŽITOSTI SMLUV ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ V PRAXI NÁSTRAHY INTERNETU A FACEBOOKU OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ PRÁVNÍ PROBLEMATIKA, AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ, ODPOVĚDNOST ZA VADY A DALŠÍ NÁSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY KONTROLY ZAMĚSTNAVATELŮ INSPEKTORÁTY PRÁCE PRODEJ A NÁKUP ZBOŽÍ, ZÁRUKY A REKLAMACE MEZI PODNIKATELI LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED STATUTÁRNÍ ORGÁNY A JINÉ ORGÁNY PRÁVNICKÝCH OSOB PRÁVA, POVINNOSTI, JEDNÁNÍ POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A DATOVÉ SCHRÁNKY AKTIVNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ ANEB NEJVĚTŠÍ OMEZENÍ JSOU V NAŠÍ HLAVĚ ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM ZÁKONÍK PRÁCE AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY NOVINKY V PRAVOPISE, STYLISTICE A NORMĚ PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ PRÁVNÍ, ÚĆETNÍ A DAŇOVÝ POHLEDU ANEB JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT FUNGOVÁNÍ UVNITŘ SKUPINY POZEMKY, DOMY, BYTY, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A KATASTR NEMOVITOSTÍ AKTUÁLNÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE obsah ÚČETNICTVÍ PRO PRÁVNÍKY

4 PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY TERMÍN název kurzu STRANA TRESTNÍ PRÁVO DAŇOVÉ A SOUVISEJÍCÍ PROBLEMATIKA TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB NÁHRADA ŠKODY V OBCHODNÍ PRAXI JAK NA PROBLEMATICKÉHO ZAMĚSTNANCE PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SMLOUVY O DÍLO (ZEJMÉNA VE VÝSTAVBĚ) OSVOJENÍ A NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU POHLEDÁVKY A JEJICH VYMÁHÁNÍ ANEB JAK PŘEDCHÁZET NEÚSPĚŠNÉMU VYMÁHÁNÍ A ZAJISTIT SI EFEKTIVNĚ SVÉ NÁROKY AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY OBCHODNÍCH KORPORACÍ SRO, AS A DRUŽSTEV TRANSFEROVÉ CENY Z POHLEDU DANÍ, PRÁVA A AUDITU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VÝKON FUNKCE STATUTÁRA PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH SMLOUVY DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU AKTUÁLNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI SPECIÁLKA VĚCNÁ PRÁVA AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ OTÁZKY A PŘIPRAVOVANÁ NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VLASTNICTVÍ, NÁJEM A SPRÁVA ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI STAVBA NA CIZÍM POZEMKU ANEB MOŽNOSTI REALIZACE DLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY VČETNĚ ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH SOUVISLOSTÍ KATASTR NEMOVITOSTÍ V PRAXI PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVNÍ POHLED ZÁVAZKOVÉ PRÁVO AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ OTÁZKY A PŘIPRAVOVANÁ NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/CFT) INSOLVENČNÍ PRÁVO VE VAZBĚ NA OBČANSKÝ ZÁKONÍK SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU SVĚŘENSKÝ FOND ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V ČR, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÉ SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI PRÁVNÍ ÚPRAVA LIKVIDACE OBCHODNÍCH KORPORACÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI STAVEBNÍ ZÁKON A PROCESY V NÁVAZNOSTI NA ZMĚNU ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR KOMPLEXNÍ PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY S DŮRAZEM NA ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ A JEJICH PRAKTICKÉ DOPADY ÚMLUVA CMR O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ A ZMĚNY V ÚPRAVĚ SMLUV K ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY ZBOŽÍ DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA NÁHRADA ŠKODY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ A STAVEB PRAKTICKÁ APLIKACE ZÁKONA O VYVLASTNĚNÍ A ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY TRANSFORMACE OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH VĚCNÁ PRÁVA, SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A SPOLUVLASTNICTVÍ VYBRANÉ OTÁZKY PO REKODIFIKACI PRÁVA

5 leden 2015 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PODNIKU ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI V ČR, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÉ SPOLEČNOSTI V ZAHRANIČÍ PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY :00 18:00 Všem, kteří se ve své praxi setkávají (či mají setkat) s organizační složkou odštěpným závodem zahraniční osoby. Seminář tak ocení zejména manažeři vedoucí organizační složky (odštěpného závodu), daňoví poradci, auditoři, podnikoví právníci a zaměstnanci zahraničních osob, kteří organizační složku (odštěpný závod) zřídili, popř. o jejím zřízení uvažují. Dále je seminář určen pro české společnosti, které expandují do zahraničí prostřednictvím organizační složky. Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím organizační složky podniku (nově odštěpného závodu). Organizační složka podniku (odštěpný závod) tak je v české obchodní praxi relativně rozšířeným jevem. Významu organizační složky (odštěpného závodu) nicméně neodpovídá rozsah právní úpravy a vznik, existence i ukončení činnosti organizační složky (odštěpného závodu) s sebou přináší řadu otázek. Po absolvování semináře budete znát aktuální právní úpravu (včetně relevantní judikatury) organizační složky podniku (odštěpného závodu) zahraniční osoby a společně budeme hledat odpovědi na sporné otázky. Důkladně budou rozebrány účetní a daňové aspekty související s činností odštěpného závodu včetně praktických příkladů účtování specifických účetních případů. Budete taktéž seznámeni s účetními a daňovými důsledky zřízení organizační složky (odštěpného závodu) české společnosti v zahraničí. 9:00 10:30 PRÁVNÍ ČÁST JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M. Možnosti podnikání zahraničních osob v ČR výhody a nevýhody organizační složky (odštěpného závodu) zřízení organizační složky (odštěpného závodu) označení organizační složky (odštěpného závodu) získání podnikatelských oprávnění ukončení činnosti organizační složky (odštěpného závodu) vedoucí organizační složky (odštěpného závodu), jeho práva a povinnosti vztah zřizovatele a organizační složky (odštěpného závodu) vztahy ke třetím osobám (zastupování a odpovědnost organizační složky / odštěpného závodu). 11:00 18:00 ÚČETNÍ A DAŇOVÁ ČÁST Ing. Jan Soška, LL.M. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ OSOBY V ČR: Odštěpný závod jako účetní jednotka příklady účtování specifických operací u odštěpného závodu (vztahy se zřizovatelem) stálá provozovna z hlediska daně z příjmů stálá provozovna a její zdanění stanovení základu daně stálé provozovny provozovna z pohledu DPH výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční osoby v ČR. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČESKÉ SPOLEČ- NOSTI V ZAHRANIČÍ: Účetní aspekty zachycení zahraniční organizační složky v účetnictví zřizovatele daňové aspekty české společnosti se stálou provozovnou v zahraničí zamezení dvojímu zdanění výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím organizační složky v zahraničí. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (AK bnt attorneys-at-law s.r.o., odborná asistentka katedry obchodního práva Právnické fakulty UK) Ing. Jan Soška, LL.M. (senior manažer daňového oddělení TPA Horwath) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY leden 2015 JAK ZVLÁDNOUT KONFLIKTNÍ SITUACE, VLASTNÍ EMOCE A ZŮSTAT RESPEKTOVÁN/A :00 16:00 Odnesete si praktické poznatky, jak zvládat emočně náročné situace a konflikty. Nacvičíte si postupy, jak dosáhnout respektu od empatické reakce k řešení problému. Seznámíte se s fungováním lidských emocí. Bc. Lenka Šlechtová (odborná lektorka, konzultantka) Empatie v praxi výčitky, příkazy, zákazy, hrozby vytváření pravidel a hranic respekt a uznání druhým poslušnost versus zodpovědnost efektivní a neefektivní způsoby komunikace trest versus přirozený důsledek nakažlivé emoce pozitivní pozornost (cílená) respektování přirozených potřeb péče o sociální klima a vztahy principy efektivní komunikace nácvik sociálních a komunikačních dovedností pro zvládání a prevenci konfliktů. POZNÁMKA n á š tip ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NOVÁ ÚPRAVA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V ÚČINNOSTI OD :00 12:00 Kurz je určen zaměstnancům orgánů veřejné moci, zaměstnancům orgánů a osob, na něž dopadne regulace zákona, jakož i zaměstnancům IT společností, které nabízí technické řešení implementace zákonných povinností. Na kurzu si osvojíte novou právní regulaci a zvýšíte si bezpečnostní povědomí. Mgr. Jiří Malý (ředitel odboru právního a legislativního Národního bezpečnostního úřadu) N ovela N ovinka Úvod do problematiky kybernetické bezpečnosti hlavní principy zákona o kybernetické bezpečnosti rozsah zákonné regulace principy určování povinných osob povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti opatření informace k prováděcím právním předpisům. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o absolvování. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 6

7 leden 2015 PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU VÝKLAD ZÁKONA S PRAKTICKÝMI PŘÍKLADY :00 14:00 Seminář je určen pro odbornou právnickou veřejnost, zejména pro advokáty, podnikové právníky. Seminář je vhodný i pro podnikatele, manažery, ředitele a členy statutárních orgánů obchodních korporací. Absolvováním semináře získáte znalosti o aktuální právní úpravě ZOK vztahující se na členy statutárních orgánů. Budete upozorněni na významné změny, jejich praktické dopady pro členy statutárních orgánů a možná rizika, která pro ně právní úprava přináší. Dozvíte se například, zda už definitivně odzvonilo souběhu funkcí, či proč se vyplatí uzavřít smlouvu o výkonu funkce, jak to je skutečně s odpovědností statutárních orgánů a také jaká případná další rizika pro členy statutárních orgánů s sebou nová právní úprava přináší. Vše bude doplněno o první praktické zkušenosti. Předpoklady pro výkon funkce vznik a zánik funkce smlouva o výkonu funkce, odměňování souběhy funkcí člena statutárního orgánu s pracovním poměrem po rekodifikaci základní práva a povinnosti členů statutárních orgánů jednání za společnost, péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení možnost vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce zákonné ručení členů volených orgánů právnických osob nové pojetí zákazu konkurence jednatel společnosti s ručením omezeným statutární orgán akciové společnosti v monistickém a dualistickém systému aj. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. (advokát se specializací na právo veřejných zakázek, obchodních společností a cenných papírů, člen rozkladové komise předsedy ÚOHS pro oblast veřejných zakázek, odborný asistent katedry obchodního práva Právnické fakulty ZČU v Plzni) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY leden 2015 STAVEBNÍ ZÁKON A PROCESY V NÁVAZNOSTI NA ZMĚNU ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ :00 14:00 Seminář je určen pro odbornou veřejnost, zejména pro investory, projektanty a inženýrské organizace, dále je doporučen pracovníkům stavebních úřadů. Seznámíte se s praxí při rozhodování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na aktuální změny právní úpravy. V současné době je připravována novelizace EIA s dopadem na stavební zákon, se kterou budou účastníci detailně seznámeni. Ing. Zdeňka Fialová (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ředitelka odboru stavební úřad, členka České společnosti pro stavební právo) N ovela Základní informace o novelizaci zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, územní rozhodování územní řízení jiné formy nahrazující územní rozhodnutí a další zjednodušující postupy ohlašování záměrů stavební řízení jiné postupy nahrazující stavební povolení změny stavby před dokončením užívání staveb zvláštní způsoby užívání změny v účelu užívání diskuze. SPRÁVA DOKUMENTŮ V INSTITUCI PO NOVELE ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ JAK NAKLÁDAT S DOKUMENTY EFEKTIVNĚ A PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY K :00 14:00 Pracovníkům odpovědným za správu dokumentů, případně dalším odpovědným osobám, účetním, likvidátorům, auditorům, daňovým poradcům, podnikatelům v oblasti správy dokumentů. Na kurzu se seznámíte s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po poslední novele zákona o archivnictví a spisové službě. Odnesete si praktické aplikace pro práci s dokumenty v instituci. PaedDr. Bohumír Brom (archivář Národního archivu v Praze, externí pedagog na Vysoké škole finanční a správní v Praze) N ovela Stav aktuální legislativní úpravy správy dokumentů dokumenty v listinné a v elektronické podobě, včetně využívání datových schránek a konverze dokumentů spisová služba a její fáze příjem dokumentů, jejich označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání výběr archiválií ve spolupráci s příslušným státním archivem ochrana a využívání dokumentů specifika správy dokumentů v soukromém podnikatelském sektoru a v neziskové sféře v ČR podle platné legislativy další související otázky. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 únor 2015 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2015 NOVINKY V ZADÁVÁNÍ, PRAKTICKÁ APLIKACE A VÝKLADOVÉ PROBLÉMY PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY ZÁVAZKOVÉ VZTAHY SE ZAMĚŘENÍM NA SMLOUVU O DÍLO A KUPNÍ SMLOUVU N ovela :00 16:00 Veřejným zadavatelům, dodavatelům a poradcům. Absolvováním semináře získáte znalost aktuálních novelizací a nejbližšího legislativního vývoje v oblasti veřejných zakázek a také informace o připravovaném novém zákoně o veřejných zakázkách (transpozice nových zadávacích směrnic EU). Seminář se bude dále věnovat výkladovým a aplikačním problémům a nejasnostem v praxi zadavatelů a dodavatelů. Budete mít komplexní přehled o posledních novelách zákona o veřejných zakázkách a jejich prováděcích předpisech. Na semináři budou identifikovány a prodiskutovány výkladové a aplikační nejasnosti, to vše se zaměřením na každodenní praxi a za použití modelových situací a příkladů. Mgr. Tomáš Machurek (advokát, společník AK MT Legal, předseda Asociace pro veřejné zakázky, spoluautor zákona o veřejných zakázkách, komentáře a metodiky k tomuto zákonu) :00 16:00 Nejširšímu okruhu zájemců podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti. Pro majitele firem, obchodníky i živnostníky. V průběhu semináře vám budou předány praktické poznatky a zkušenosti s aplikací právní úpravy závazkových vztahů v OZ. JUDr. Ing. Ivan Rott (advokát AK ROTT s.r.o., insolvenční správce, člen Asociace insolvenčních správců) Promítnutí zásad občanského zákoníku do smluvních závazkových vztahů podnikatel versus spotřebitel relativní majetková práva obecně vznik, změna a zánik závazků smlouva smlouva kupní dle nové právní úpravy (rozdíly, podobnosti) smlouva o dílo dle nové právní úpravy (rozdíly, podobnosti) závazky z deliktů aj. Poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách budoucí (plánovaný) legislativní vývoj pro rok nové zadávací směrnice EU a nový zákon o VZ základní pojmy (dotovaný zadavatel, významná veřejná zakázka atd.) zadávací dokumentace, povinnosti před a při zahájení zadávacího řízení (lhůty, poskytování ZD, odůvodnění veřejné zakázky atd.) kvalifikace (stanovení, prokazování a posouzení kvalifikace atd.) zadávací řízení další povinnosti zadavatele (uveřejňování na profilu, uveřejnění uzavřené smlouvy a skutečně uhrazené ceny atd.) opravné prostředky, dohledová činnost ÚOHS. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 10

11 únor 2015 PRÁVNICKÉ OSOBY DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SPOLKY, NADACE, NADAČNÍ FONDY, ÚSTAVY :00 14:00 PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY Zveme vás na 15. jubilejní ročník Kurz je určen pro pracovníky neziskových organizací, advokáty a soudce. Na kurzu se seznámíte s pojetím právnických osob, jak je chápe nový občanský zákoník a pochopíte zásadní změny oproti předchozí úpravě včetně důvodů těchto změn. Důraz bude kladen zejména na spolek (včetně pobočného spolku) jako základní právnickou osobu, od níž občanský zákoník odvozuje všechny další. Kromě spolku bude pozornost věnována také fundacím a ústavu. Mgr. et Mgr. Kateřina Smolíková (Ministerstvo spravedlnosti ČR, spoluautorka komentáře k OZ) Ustavení a vznik právnické osoby zrušení, přeměna, zánik a likvidace právnické osoby veřejný rejstřík jednání za právnickou osobu veřejná prospěšnost korporace v OZ spolek jako základní právnická osoba dle OZ organizace spolku spolkové právo svoboda sdružování, spolková autonomie účel spolku, činnost hlavní a vedlejší stanovy a členství ve spolku vnitřní organizační struktura spolku transformace právních forem fundace (nadace a nadační fondy) ústavy. E-LEARNING FORUM Pořádá 1. VOX a.s. a SEMIS spol. s r.o. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH SLEDUJTE a 11

12 PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY Únor 2015 POSTAVENÍ JEDNATELE PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ PŘÍKLADY Z PRAXE :00 15:00 Jednatelům a jejich poradcům, finančním ředitelům, účetním a zaměstnancům ekonomických oddělení. Seminář vám poskytne detailní objasnění postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska nové právní úpravy i možností nastavení smlouvy o výkonu funkce. Z účetního a daňového pohledu se dozvíte, jak zdaňovat odměny jednatele a související benefity, jakož i daňové uznatelnosti těchto nákladů pro společnost. Mgr. Ing. Markéta Pravdová (daňová poradkyně, advokátka, partner v AK bnt attorneys-at-law s.r.o.) Mgr. Jan Šafránek (daňový poradce, advokát, partner v AK bnt attorneys-at-law s.r.o.) Ing. Radka Šlancarová (daňová poradkyně, bnt consulting, s.r.o.) Ing. Lenka Zachardová (daňová poradkyně, bnt consulting, s.r.o.) 9:00 12:00 PRÁVNÍ ČÁST Mgr. Ing. Markéta Pravdová, Mgr. Jan Šafránek Postavení jednatele ve společnosti a vztah k ostatním orgánům předpoklady vzniku funkce vznik a zánik funkce jednání za společnost jednatelé jako kolektivní orgán smlouva o výkonu funkce včetně odměňování a souvisejících benefitů přípustnost souběhu funkcí pravidla při střetu zájmů povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a následky jejího porušení. 13:00 15:00 ÚČETNÍ A DAŇOVÁ ČÁST Ing. Radka Šlancarová, Ing. Lenka Zachardová Postup při zdaňování odměny jednatele a souvisejících benefitů nemoc, dovolená a tzv. překážky v práci cestovní náhrady specifika jednatelů nerezidentů a jednatelů tvořících kolektivní orgán odměna jednatele a související benefity jako daňově uznatelný náklad pro společnost problematika spojených osob. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

13 únor 2015 PRACOVNĚPRÁVNÍ AKTUALITY PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY PRO ROK 2015 VÝKLAD ZÁKON A SOUDNÍ JUDIKATURY :00 16:00 Seminář je určen nejen pro personalisty, mzdové účetní a personální manažery, ale také pro všechny další zájemce, kteří se musí umět orientovat v této problematice, jako např. podnikatelé a manažeři. Absolvováním semináře získáte přehled o aktuálních změnách v pracovněprávní oblasti, zejména v zákoníku práce a souvisejících ustanoveních občanského zákoníku. Dozvíte se, jaké jsou nejčastěji se objevující problematické okruhy, sporná výkladová stanoviska a další nejasnosti s cílem prezentace vhodného řešení. Seminář bude vycházet také z aktuálních výsledků rozhodovací činnosti soudů. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (odborník na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení) Novinky a změny v zákoníku práce připravované změny v občanském zákoníku, které mají vliv na pracovněprávní vztahy výsledky rozhodovací činnosti soudů další aktuální problémy :00 14:00 HR ředitelům, personalistům, mzdovým účetním, advokátům, pracovníkům právních oddělení společností, členům managementu apod. Absolvováním semináře získáte přehled o aktualitách v pracovněprávních předpisech platných v roce Budete se orientovat ve změnách, které povedou k případné úpravě dokumentace a interních postupů používaných ve společnostech. Také budete seznámeni s vybranými problematickými okruhy pracovního práva a zajímavými rozhodnutími Nejvyššího soudu. JUDr. Jaroslav Škubal (advokát, spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners) Zdůraznění důležitých změn pracovněprávních předpisů, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2014 podrobný výklad změn platných pro rok 2015 shrnutí aktuálních problematických okruhů právní úpravy seznámení se zajímavými soudními rozhodnutími Nejvyššího soudu (například pokud jde o propouštění, šikanu nebo náhradu škody aj.) upozornění na chystané změny diskuze. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY Únor 2015 PŘEMĚNY OBCHODNÍCH KORPORACÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY :00 16:00 Seminář je určen pro odbornou právnickou veřejnost, zejména pro advokáty, notáře, podnikové právníky, pracovníky poradenských firem. Seminář je vhodný také pro podnikatele, účetní a daňové poradce. Získáte přehledné informace, praktické poznatky a zkušenosti z aplikace právní úpravy vztahující se na přeměny obchodních korporací, včetně jejich účetních a daňových aspektů, doplněné o praktické zkušenosti a poznatky z celého procesu přeměny. Podrobně bude rozebrána právní úprava přeměn obchodních korporací, přičemž pozornost bude kladena především na tuzemské přeměny vč. jejich účetních a daňových souvislostí. Důraz bude položen na praktické poznatky a zkušenosti, které s procesem přeměn obchodních korporací souvisejí. Důvody, přínosy a rizika přeměn koncepce rozhodného dne typy vnitrostátních přeměn se zaměřením na fúze a rozdělení projekt přeměny, jeho právní povaha, schvalování projektu zprávy o přeměně, informace o přeměně rozhodný den přeměny a možnosti jeho určení. Vzdání se práv v procesu přeměn ochrana věřitelů a minoritních společníků zápis přeměny do obchodního rejstříku právo na dorovnání, odpovědnost za škodu neplatnost projektu přeměny a neplatnost přeměny účetní povinnosti zúčastněných společností, ocenění jmění daňové konsekvence právní sukcese aj. diskuze. Ing. Jiří Gawel (daňový poradce, zkušební komisař u KDP ČR, auditor) JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. (advokát se specializací na právo veřejných zakázek, obchodních společností a cenných papírů, člen rozkladové komise předsedy ÚOHS pro oblast veřejných zakázek, odborný asistent katedry obchodního práva Právnické fakulty ZČU v Plzni) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 únor 2015 KATASTR NEMOVITOSTÍ A OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY :00 14:00 Seminář je určen pro širokou právnickou veřejnost, developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, pracovníky obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí a všem zájemcům o novinky týkající se právní úpravy nemovitostí v občanském zákoníku, včetně jejich provázání do katastrální legislativy. Rekodifikace soukromého práva přinesla důležité změny do právní úpravy nemovitých věcí. Účastníkům bude podán podrobný výklad kritických míst této nové úpravy a dostanou odpovědi na praktické otázky s tím spojené tak, jak je ukázal první rok účinnosti občanského zákoníku.účastníci budou ve vztahu k tématu seznámeni také s navrhovanými změnami dle tzv. urgentní novely občanského zákoníku připravované Ministerstvem spravedlnosti ČR (budou-li zveřejněny). JUDr. Adam Zítek, Ph.D. (advokát, spoluautor učebnice Občanské právo hmotné relativní majetková práva a autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ) Věc nemovitá, její součást a příslušenství přechodná ustanovení k dřívější právní úpravě změny v zápisu staveb v katastru nemovitostí stavba jako součást pozemku nový katastrální zákon (z.č. 256/2013 Sb.) a prováděcí vyhlášky k němu (vyhl.č. 357/2013 Sb., 358/2013 Sb. a 359/2013 Sb.) nejdůležitější změny průběh vkladového řízení záznam a poznámka ověřování podpisů a náležitosti listin ochrana dobré víry a zapsaný stav v katastru nabývání vlastnictví či jiných práv k nemovitostem od nevlastníka (neoprávněného) tzv. ukradené nemovitosti a možnosti obrany proti zápisům v katastru nemovitostí opuštěné nemovitosti a jejich vlastnictví právo stavby jakožto věc nemovitá, jeho vznik, obsah a zánik. Zápis práva stavby do katastru nemovitostí služebnosti a reálná břemena jejich obsah a rozdíly vydržení a promlčení věcných břemen výměnek jednotky bytového vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. a podle občanského zákoníku dvojí evidence jednotek v katastru nemovitostí a její právní důsledky diskuze a odpovědi na dotazy. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 15

16 PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY BŘezen 2015 PORUŠOVÁNÍ ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE MOŽNÉ SANKCE PO ÚČINNOSTI OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, NOVELÁCH PŘEDPISŮ O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE ANEB JAK PŘEDEJÍT PŘÍPADNÉMU POSTIHU ZE STRANY ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE N ovela :00 14:00 Všem zaměstnavatelům, kteří se v praxi setkávají s aplikací zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům, advokátům. Po absolvování semináře budete vědět, kde dochází k nejčastějším pochybením a jak se jich v oblasti porušování pracovněprávních předpisů vyvarovat, případně tuto možnost výrazně zmenšit a tím se vyhnout následnému sankcionování. Získáte také přehled o základních novinkách z oblasti občanského zákoníku, které souvisí s uvedenou problematikou a budete seznámeni s aktuální situací ohledně novel předpisů o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce. Speciální pozornost bude věnována problematice nelegální práce a jejího zjišťování. Mgr. Petr Kieler (vedoucí právního odboru OIP pro hl. m. Prahu) JUDr. Jaroslav Stádník (vedoucí inspektor OIP pro hlavní město Prahu) Správní delikty vznikající při vzniku, změnách a zániku pracovního poměru, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti umožnění výkonu nelegální práce sankční směrnice porušování povinností na úseku rovného zacházení z pohledu zákoníku práce a zákazu diskriminace neuzavření písemné formy a její důsledky rovné zacházení z pohledu zákoníku práce a zákaz diskriminace z pohledu zákona o zaměstnanosti správní delikty na úseku odměňování porušení povinností na úseku pracovní doby správní delikty v oblasti agenturního zaměstnávání z pohledu zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti nelegální zaměstnávání. Oznamovací povinnosti dle zákona o zaměstnanosti a jejich porušení zánik odpovědnosti za správní delikt dle zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti příkaz a rozhodnutí ve věci spáchání správního deliktu práva a povinnosti v rámci správního řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu výše pokuty, její přiměřenost a majetkové poměry v návaznosti na judikaturu Nejvyššího správního soudu. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 březen 2015 OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Z FIREMNÍHO POHLEDU AKTUÁLNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ PRÁVO PRO PRÁVNÍKY A NEPRÁVNÍKY :00 14:00 Pracovníkům v oddělení nákupu a prodeje, pracovníkům v ekonomických, účetních, finančních a právních úsecích korporací, členům středního a vyššího managementu a všem zájemcům z řad široké odborné veřejnosti uživatelům nové právní úpravy, kteří se chtějí blíže seznámit s praktickými novinkami dle OZ a ZOK a zkušenostmi získanými při jejich aplikaci. Seminář vás seznámí s praktickými dopady nejdůležitějších změn, které občanský zákoník přinesl do každodenní praxe. Budete upozorněni na významné novinky s důrazem na jednotlivé výkladové problémy. Seminář vám také poskytne návod, jak v modelových situacích postupovat včetně návrhů na provedení případných změn nejen smluvní dokumentace. V rámci semináře budou vysvětleny stěžejní pojmy, které při praktické aplikaci OZ a ZOK získávají oproti dřívější právní úpravě odlišný nebo pozměněný význam. Získáte návod jak postupovat při změnách smluvní dokumentace a realizaci smluvních vztahů. V případě schválení novely OZ a plánovaných změn se jim na semináři budeme věnovat. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) Vliv základních zásad soukromého práva na smluvní praxi (závaznost daného slibu a uzavřené smlouvy) autonomie vůle dispozitivita vs. kogentnost dobrá víra poctivost ochrana slabší strany aj. Právní jednání (forma, obsah, neplatnost, omyl) elektronické právní jednání ( atd.) zastupování korporace prostřednictvím zaměstnanců a dalších pověřených osob, prokuristy a opatrovníka. Dělba kompetencí mezi členy představenstva/jednatele: Monistický model u akciové společnosti správní rada a statutární ředitel právnická osoba jako člen statutárního či jiného orgánu společnosti povinnosti člena statutárního orgánu (péče řádného hospodáře) a důsledky jejich porušení ručení členů statutárního orgánu za dluhy korporace test solventnosti vlivná (ovládající) osoba schválení neoprávněného jednání omezení jednatelského oprávnění. Věc v právním smyslu dle OZ a rozdělení věcí. Uzavírání smluv: Předsmluvní odpovědnost uzavírání smluv (nabídka a přijetí, konsens, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky) jednostranná změna obchodních podmínek podstatná změna okolností (hardship) zákaz neúměrného zkrácení (laesio enormis) změna smluvního závazku (prodlení, postoupení pohledávky, smlouvy, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu) zánik smluvního závazku (splnění, započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď, vzdání se práva a prominutí dluhu) změny v právní úpravě promlčení. Kupní smlouva a smlouva o dílo: Zajištění a utvrzení dluhu a jejich efektivita a nákladovost úrok a smluvní pokuta závdavek kvitance dlužní úpis nájem prostor určených pro podnikání. Zásadní změny při náhradě újmy a bezdůvodném obohacení dle OZ. POZNÁMKA Dotazy na lektora ke konkrétním případům z praxe zasílejte do KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Ekonomické a finanční vzdělávání

Ekonomické a finanční vzdělávání V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 BRNO Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 4. 6. Nová právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona... 44 4. 6. DPH v roce 2014... 157 5. 6. Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013. www.vox.cz. 1. VOX a. s.

DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013. www.vox.cz. 1. VOX a. s. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í DANĚ A ÚČETNICTVÍ IV. ČTVRTLETÍ 2013 1. VOX a.s. Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 tel.: 226 539 670, 777 741 777 e-mail: prihlaska@vox-kurzy.cz www.vox.cz

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ

OBSAH SEMINÁŘE ŘAZENÉ PODLE ZAMĚŘENÍ OBSAH PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ................................ 2 PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ............................. 7 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ...............................

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více