00/13. daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00/13. daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání"

Transkript

1 ( btkl! 4 \'istn lk :"ie jvyhlho kontroln lho úhdu 2000 Str ana /13 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně *) Kontro lní akce byla zarazena do plánu kontrolní činnosti Nej vy ššlho kontrolního ú řadu na rok 2000 pod Č. 00/13. Kontrolu řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ JUDr, František Bárta. Kontrolovaným obdobím byly rok}' 1998 a v případě věcnýc h souvis lostí i roky související. Cílem kontroly bylo prověřit správu daně z přidan é hodnoty (dále jen.dph ') a spottebních daní (dále jen.,spo"), Kontrolu provedly v období od června do října roku 2000 skupiny kontrolujících NKÚ z odboru státního rozpo čtu a z územních odboru: severov ýchodní Č e c hy, západní Čec hy, ji žní Čechy, s t řed ní Morava, sever ní Morava. Kon tro lované osoby : Min isterstvo financí: vybraní správ ci dani: F i na nč ní úřad}' (dále jen..fú- ) v P ra z e -Mod řa nec b. Praha-východ, v Mimoní, v Pl zní, v Písku, v Prost ějově, v Karviné. Vybraní plátci DPH a SPD: MEGAa. s., Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 83; MEGA LAB s. r. o.. Stráž pod Ralskem; Stavební spo lečnos t SIPA s. r. o., Plzeň, Škvrňanská 52; WESTAV, spo l. s r. o., Plze ň. Že lezniční 28: POLARI spol. s r. o., N ádražn í -l-~8, Písek: Technické služby Karviná, a. s.. Karvin á-nové Mě s to: Stavební společnost Darkov, spol. s r. o., Karviná-Pryštát; PhDr. Barbora Zubcrová, P ro st ěj ov, Dolní 20: Palírna u Zeleného stromu-starorežná Prostějov, komanditní společnost, Prost čjov, Dykova 8; Danone Čokol á dovny, a. s., Praha.i-Mcdřany, Mezi vodami 27: VALD Š,TEJNSTAV s. r. o., ždiby, Přem ý šlení l id, Praha-v ýchod. Ministerstvo financí bylo mezi kontrolované osoby zař aze no pouze k ověřov án í nebo zí ská ní potřebných údajů, N árnitky proti kontrolnímu protokolu, které podaly dvě kontrolované osoby, byly vypo ř ád ány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutím o nám itkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podala jedna kontrolovaná osob a, bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ. K o l eg i u m N K Ú na svém XXI. zasedání, konaném dne 13. prosince 2000, s c h v á I í I o usnesením č. 8/xX k ontr oln í z á v ě r v tomto z ně n í : *) Po zn. redakce : Tab ul ky uv edené z vyd avatelsk ýc h dů vodů " p ř í loze jsou so u část i kontro ln iho zá v ě ru Kontrola byla provedena na vybraných FÚ a II v)' braných pl átců DPH a SPD. Byla zaměřena na prově řeni činno sti FÚ, zej mé na na správnost a včasnos t odvodu daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání jej ich nedoplatku. Ke kontrole správců daně byl)' vybrány daňo...é spisy plátců nebo plátci s vys okou daňovou povinností. vysok ými nadm ěrnými odpo čty nebo vysokými nedoplatky daní. Ke kontrole plátců byli vy br áni plátci buď s vysokou daňovou pov inností, nebo s vysok ými nadm ěrným i odp očty. Kontrolovanou oblast upravují zejména následující právní předpi sy : zákon Č. 337/ 1992 Sb.. o správě daní a poplatků : zákon Č. 588/ 1992 Sb., o dani z přidané hodnoty: zákon Č. 587/ 1992 Sb., o spotřebních daních. Pozn ámka: Ustan oveni právních př ed pi s u citov aná v to mto kontrolním z á věr u jso u u v ád ě na ve z ně n í platné m pro kontrolované o bdo bí v ýnosy kontrolovan ých daní patří mezí rozhodující příjmy stá tního rozpočtu. Jejích podíl na tčchto příjmech byl v roce ,2 % a v roce L999 65,3 %, což předsta vuj e mezi roč ni nárů st o ~,I %. Strukturu v ý b ě ru DPH a SPD za roky 1998 a 1999 v Č R uvádí tabulka Č. I (viz příloha na str. 265) a strukt uru výb ěru.dph a SPD za rok y 1998 a 1999 u kontrolovaných FU uvádí tabulka Č. 2 (vi z p ř íloha na str. 265). Výběr dan í byl ovlivn ěn u FÚ v Prost ějově SPD z lih~ a lihovin, u FÚ v Plzni SPD z piva. lihu a lihovin, u FU Praha-východ nadměrnými odpočty DPH u výrobce letadel a u FÚ v Pra ze- Mod řanech vr ácenou SPD pti dovozu tabáku. II, Kontrolou bjlozjištěno: A. Sp réva dan í 1. Evidence da ňov ých subjektů a) Registrace plátců Regi strace nových plátců je prováděna na základě tiskopisu " Přihláškak reg istraci. oznámení o změn ě sídla. bydli š tě". Správce daně ptidě luje zaregist rovaným plátcům da ňov é identifikačrú číslo, vydává osvědčení o provedené registraci a p ře reg i s trac í a 1)10 údaje ukládá do evide nce daní. V této a gendě nebyly shledá ny závady.

2 Část ka.. Vi,t ni k :o;e j vyhíh o kontroln íh o úř adu Sluna 26l b) Zrušení registrace Správce da ně roz hodoval o zru šení registrace při nep l ně n í zákonem sta novených podmínek (nc usk utcč ňo ván í zda nite lné ho plněn i, zánik nebo výstup daňového subjektu ze sdružení, nedosažení zákonné ho obratu apod.) j en na zák l adě sk uteč nos tí uvedených plátcem a s při hléd nutím k j eho znalosti da ň ového subjektu. Návrh na vytýkací ř íze ní podle -B nebo k provedení daňové kon t roly podle 16 zák ona Č. 337/1992 Sb. podával jen ojcdíněle. Správnost údaj ů plátce tak nebyla řádně ově řována. 2. Syst ém kontrol a místníc h šet ření Tento S)'stém není zatím na potřebné úrovní a kontrolovan éfu nevy u žívaly do statečně oprávněn i k da ňové kont role podle 16 odst. 1 zákona č. 337/ 1991 Sb. U DPH bylo FÚ v roce 1998 zkont rolováno 5,7 %plátců a byla do měřena da ň s př í s lu šen stvím ve v ýš! tis. Kč ; v roce 1999 bylo kontrolová no 5,9 % pl á tců a doměřena d a ň s p řt slu š en stvim ve výši 9 I 826 tis. Kč. U místních šetřen í podle 15 zákona Č. 337/ 1992Sb. či nila domě ře ná d a ň s p ř í slu šen st ví m I tis. Kč v roce 1998 a v roce 1999 to bylo tis. K č. U kontrol SPD, které jsou prov á děny téměř u všech plátců vzhledem k jej ích malému počtu, činila v roce 1998 do mě řená da ň s p řísl ušenstvím tis. Kč a v roce 1999 to bylo tis. K č. Při kontrole da ň ovýc h sp ísů pl át ců s vyššími nadměrnými odpoč ty DPH v letech 1998 a 1999 bylo nap ř. zj iš těno : - Da ň o v ý subjekt byl od 6. I registrován jako plátce DPH (správce da ně mu s úč i nností od tohoto da ta uložil záz na mní povinnost). V daňové m spisu jsou založen}' opakovan ě t émě ř ka ždý mě síc proto ko ly o ústním jednání s plátcem, jehož účelem bylo prověřit správnost up la t ňova ného nadměrného od počtu. V nich je konstatováno, že byly namátkou p řekon trolov ány a do spisu za loženy fotokopie fak tur se základní sazbou u př ijetých zda nitelných p ln ění z tuzemska. Na žádném záz na mu není uvedeno, zda byly zj iště ny nedostat ky. Ve spise jsou založeny i faktury, které byly zařaze ny do p ř ij atýc h zda nite lných p ln ěn í (a na jej íchž z ákla dě byl n árokován odpočet DPH), které však nesp l ňovaly podmínky pro up la t ně ni odpoč t u ( nap ř. v prosi nci 1999 fak tura na zbožl ve výš i 8 mil. Kč. osvobozen ého od DPH, i kdy ž jeho v ývoz nebyl u sku tečněn ). Také " P ři znáni k dani z p řida né hod noty', vyho tovovan á každý měsíc da ň ovým subjektem, neobsahovala požad ovan é údaje uložené na zák l adě záz na mní povinnosti. Přesto n árokovan ýnadm ěrný odpoče t byl v roce 1999 ve v)'ši tis. Kč spr ávcem da ně uznán a poukázá n na účet daňového subje ktu, - Správce d a ně vracel n adměrné od počty daňové mu subjekt u, u něh ož provedl pouze místní šetře n i a nezjistil žádné závady Ke dní místního šetřen i vr átil již Kč. Tém ě ř o rok později, kdy vrác ené nadměrné odpočty dosáhly výše Kč, zahájil u tohoto da ňového subjektu kontrolu. Pti kontrole byly zj iš tě ny závažné nedo sta tky a došlo k dod atečnému vyměře ní DPH ve výši Kč (do měřeni do konce roku 1996). Souča s ně bylo podáno ozn ámení o podezře n í ze spá chá ní trestného činu. V průběhu kont roly však byla firma převedena na jiného majitele s bydlištěm v zahran í či (povolený pobyt na území ČR do ). Na udávané adrese se nevy skytoval a s pracovníky firmy kom uni koval pouze telefonicky (z Madagaska ru). V dob ě kontroly dl e výkaz u nedo pl a tků dlužila firma jen na DPH Kč. Včas ná a dů s ledná kontrola zc strany sp rávce daně mohla zabránít vznik u této stamilionové pohledávky, kt erá je de fac to nedobytn á. 3. Daňové nedoplatky a) Stav nedoplatků Celkové nedoplatky se II kontrolova ných FÚ v roce 1999 zvýši ly oproti roku 1998 o cca 22 %, z toho II nep ř i mých dani (DPH + SPD) o cca 10 %. Jejich stavy v jeductli vých letech u vá dějí tab ulka Č. 3 (viz příloha na str. 265) a tabulka č. 4 (viz p říloha na str. 266). Dle odhad u kontrolovaných FÚ jc 55 % - 75 % nedop l atků nedobytn ých. FÚ v Plzní odhaduje jejich nedobytnost dokonce na 75 % - 80 %. b) V)'máhání daňovýchnedoplatků Tato č i n nost sp rávců da ni stá le ne p řmaši žádo uci výs ledky. Vymožené část ky se v kon trolovaném období po hybova ly do 8 % z celkové č á s t ky nedo p l at ků. Na př. : - FU v Písku vymohl v roce 1998 nedoplatky na DPH ve vý ši tis. Kč, tj. cca 13 %, a tis. Kč v roce 1999, tj. cca 8 % z cclkovv ch nedo pl a tků DPH. - FÚ v Karvi né vymo hl v roce 1998 nedopl atky na DPH ve výši tis. K č, tj. cca 7 %. a v roce 1999 ve výši tis. Kč, tj. cca 5 % z cel kovýc h nedopl at ků DPH. - FÚ v Mimoní vymohl v roce 1998 nedoplatk y na DPH ve výši I 064 tis. K č, tj. cca 3 %. a v roce 1999 ve výši tis. Kč, tj. cca 4 %z celkových nedoplat ků DPH. - FÚ Praha-východ evid uje 25 d lu žn í k ů DPH s nedopla t kem vyšším než I mil. Kč. Z tohoto počtu jena 16 z nich vyhláše n konkurz s celkovým nedop latkem cca 75 mil. Kč. Dlc vyjádření FÚ uspokojování da ňov ých po hledávek p ři h l á šenýc h do konkurzu dosahuje ma x. to % z jej ich objemu. c) Další l)říčíny růstu daňových nedoplatků - Souča sná pr ávní úp rava. která umož ňuje stejným fyzickýrn osobám podnikatelskou č i n no s t v rám ci n ěkolika právnickýc h osob. z nichž jedna se výrazn ě zadlužila, Jej í da ňové dluh): nebudou nikdy zap lace ny. - Na př.: Da ň ový subjekt - s poleč nost s ru če ní m omeze ným - se j ako dlužník domáhal prohlášen í konkurzu na sv ůj majetek z důvodu neschopn osti spláce t své záváz ky p řib ližně vůči 80 vě řitelům. Soud žádosti vyhověl. Správce da ně sestavil výkaz nedopl a t ků ve vý ši Kč a tuto pohledávku při hlás il do konkurzního ří zeni. Společnost však ncmá t ém ě ř žádný majetek a pohledávka nebude z řej mě uspokojena.

3 Částka., Vhtn ik :ro;~jvyhi ho ko ntrolního úř adu Bylo zj i š t ě n o, že současně existuje druhá společnost s ručen ím omezeným založená stejn ými osobami a s obdobným předmětem podnikání. Obě byly vzájemně propoje né i obchodními vztah)', Druhá společnost pokračovala v době kontroly v činnos ti. Platby faktur v hotovosti um o žňují nekontrolovatelné.,obchod ní transakce", na jeji chž základě jsou u platňován y nadměrné od počty Na př. : U plátce bylo provedeno mís tní šetře n í nadměrného odpočtudph. Protože vznikly urč ité pochy b nosti. byla zahájena kontrola, P ři kontrole plátce neprokázal zdanitel né pl něn í fa k turované ve výší Kč a uhrazené v hotovosti, u ně hož uplatnil nadm ěrný odpočet. Faktury navíc vyř adil z účetn í evidence s odůvodněn ím, že se domnívá. že jej ich p l n ě ní nebylo pro vede no. Uplatněn)' n a dm ě r ný odpočet čin il Kč. B. Plátcí N edodržo v ántm zákona Č. 588/1992 Sb. zkráti li plátci příjmy státního rozpočtu celkem o I 93 7 tis. Kč, Např. : - Plátce použil při fakturaci sn íženou 5% sazbu DPH místo 22% sazby základní. T ím zkrátil da ňovou povinnost o 120 tis. Kč. - Plátce neodv ád ěl za zda ňova c í období kv ět e n - srpen 2000 DPH ze v zo rk ů pro kontraktačn í jednání. Hodnota poskytnutých vzo r k ů za uvedené období č inila I Kč, Z této č ástky neby la odvedena 5% DPH, a tí m byly příjmy státního r o z p o č t u krá ce ny o Kč, Některá dal ší kontrolní zj ištění u plátců jsou vyu žita v části A tohoto kon trol ního závěru, III. Vyhodnocení Kontrolní akce NKÚ s obdobným zamě řením byla provedena také v roce Zjíštění z této kontrolníakce pohnují, že ř ad a ned ostatků se stále op akuje. Jde p ředevším o nedostatky, které je možné odstranít upřesněním platné prámíúpra\)', a nedostatky v čínnosti spr ávců daně. 1. Platná prámí úprava \' době kontroly umož ňovala značné da ňové úniky na nepřímýcb daních. Např. : - Není dostatečně omezena další podníkatelská ě i n ncst frzickj'cb osob ve funkcích stalutárních orgánu právnic ké osob", na niž je v důsledku jednání t ěc hto osob \'yhlášen konkurz nebo likvidace. To umožňuje zakládání právnickýchosob navzájem personálněprcvázaných s neprůhledn ýml obchodnímí \-'Ztah" a bez relevantnt majetkové odpovědnosn, - Snadná dostupnost živnostenských uprávněnt(nebo z ápis ů do obchodního rej,th'ku) bc-i: řádného ověření údajů žadatele umožďuje regístracl subjektůna nekontaktních adresách. 1)10subjekty pakmohou např. nakupovat zadlužené obchodní spotečnostt (hlavn ě s. r. 0.) nebo \'yst avují daňovédoklady na fiktivní dodá\'ky nebo služby, na které odběratelé nárokují nadměrné odpočty. Tím vz nikají značněvvsok énedobytn ě daňov ě po h ledá\'k~'. - Společník (spoleiníci) firmy. která vykazuje dluh~' na daních, převedefirmu na cizího státního příslušníka. který se stane jedíným s pcleěntkema současně jednatelem firmy. V případ ě, že opustí republiku. ztratí správce daně s firmou jakýkolh' kontakt. Daňové pohledávky jsou i v těchto případech nedobytné, - Málo účinná prá\'ní úprava ručení společníků společností s ručením omezeným. Limit pro založení spoleěností, z něhož se odvíjí povinnost rutit za dluhy společnosti. je velmi nízkj', U společností s ručením omezenjm se nevymahatelné da ň ově pohledá\-kr \')'sk,1ují velmi č a s t o (dle odhadu kontrotovaných FU cca 60 % pohledávek) a \'ědinou mnobonásobně převyšuj i výší nesplaceného vkladu, - V praxi je \-'ělšinll fingovllnj'ch obchodních lransakcí S cílem inkasovat nadměrný odpočet doprovázena platbamí v botovcstt, Zákaz plateb \' hotovosti nad uriitý limít by omezil prov áděni těchto praktík. - Vzhledem k tomu, že obecné omezení plateb v bctovosn se řeší nimi pomalu a navržená hranice je stále dost \) 'soká (1 mil Kč). bylo by vhodně stanovi t určité omezení \' zákoně o dani z přidané hodnoty pří uplatňován! nadměrného odpo čtu podobně. jako je tomu na př. \' zákoně o DPH Slovensk é republiky. podle něbož má plátce nárok na odpočet\'yšší než Sk jen po předložení dokladu o bezhotovostní platbě uskutečněné prostřednictv ím banky nebo doklad o platbě na poště pc štcvm poukázkou. - Vr ácení nadměrného odpočtu DPH není podmíněnood určité výše (např. od 500 tis. Kč) doložením písemného zd ůvodněn í nniku nadměrnéhoodpočtu. To řeš í nap ř. zákon Slovenské republik)' tak, že plátce. kterému v příslušném zdaňovac ím období vznikne nadmčrný odpoče t \' ě é s tee v~'šší než Sk, je mj. povinen současně s daňo\)'m přiznáním písemně oznémit da ňovému úřadu dů\'od" vzniku nadměrnéhood počtu v p řísluš ném zda ň ovacím období a na V)'Žádání daňového úřadu předložit kopte da ňových dokladu o přijatj'cb zdanítelnj'ch plněních.na kterých daň přesahuje č ástku Sk. - Včas zrušit regist raci k DPH pl átc ům, kteří podánjí daňová přiznánís vysokou da ňovou pevínnosti, daň však ne platí. Jejích přiznání k DPH zahrnuje fikti\'ní plnění a títo.,plátci" umožňujínaopak čerpat nadměrné odpočty svým údajným obchodním parmerům. - Podmínky pro registraci p látců DPH u subjektů. které vedou podvojn é ů č etmctv í, a subjektu s jednoduchým ůěetnlctvlm nejsou stejné. 2. Vj'běr plátců a kvalita kontrol provád ěn á spr ávci daně nejsou na žádouci úro vni. N apř. : místní šetření, která konstatují, že nebylo shledáno z ávad, mohou bj't zavádějící, neboť řádná kontrola není prováděna včas nebo vůbec. U\ 'čr Z poznatkú získaných \' této a předcbozícb obdobných kontrolních akcích \')'plýd. že DPH a SPD \' ~'t\'áří značný prostor nejen pro d aňové úniky, ale i daňové podvody, Je proto potřebné. ab~' příslušné orgány státnísprá \'y důs le dně a zodpovědně odstraňovaly nedostatky opakovan ě zjíšt'ova né kontrolními akcemi NKÚ.

4 Vhlolk ;lirjvyhlho konl rolniho úhdu 2000 S lradli 2 6 ~ Přaloha : Tabulka č. 1 Struktura výb ěru DPH a SPD za r; 1998 a 1999 v ČR (v mil. Kč) Celke m Vtom finančn í úřad)' celní ú ř ady rok 1998 rok 1999 rok 1998 rok 1999 rok 1998 rok 1999 DPH SPD Tabu lka Č. 2 Struktura výběru DPH a SPD za r; 1998 a 1999 u konrrcíovaných FÚ (v tis. Kč) Finanční úřad DPH SPD rok 1998 rok 1999 rok 1998 rok 1999 v Mimoni IN v Prost ěj ově v Karviné v Plzni v Písku ll 505 Pra ha-v ýchod u v P raze-modřanec h Celkem S9S OSJ Tabu lka Č. 3 Sta'" da ňovýc h nedoplatku u kontrolovaných FÚ k Jl (v tis. Kč) FÚ Celkem za FÚ Z toho DPH Z toho SPD DPH + $PD v Mimoni O v P ro s t čj ovč v Karv iné I v Plzni I U 935 I Prah a-v ých od v Písku v Praze-Mcd řanech I I Celkem

5 Vhtník :"'''jvyulho kont rolní ho úfad u 2000 Stranil 26 6 Tabulka Č. 4 Sta'.. daňových nedoplatků u kontrotcvaných FÚ k (v tis. Kč ) FÚ Celkem za FÚ Z toho DPH Z toho SPD DPH + SPD v Mimoni O v Prosr ějov ě % \' Karviné v Plzni I I Praha-v ýchod J. 884 v Pisku v Praze-Modřanech I II Celkem 5 7~ s.n 799

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova 6ístka 2 Vhtnlk N~j ",..Ulho kontrolnlho úřad.. 2000 Slrana 101 99/25 Prostředky státního rozpočtua prostředky zahraniční pomoci určené na státní politiku zaměstnanosti Předm é tná ko ntrola byla zařazena

Více

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu 2 000 Stran.. 191 00/02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Věstník NKÚ, kontrolní závěry 23 08/04 Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu

Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu Věstník NKÚ, kontrolní závěry 255 14/17 Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

N otářský zápis, ~3 J)r;vé: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- NZ 71/2014

N otářský zápis, ~3 J)r;vé: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- NZ 71/2014 Strana první N otářský zápis, NZ 71/2014 N 84/20I4 sepsaný dne 24.6.20I4, tj. dne dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce čtrnáct, JUDr. Miladou Berndtovou, notářkou v Tumově, v notářské kanceláři v

Více

Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků

Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků Věstník NKÚ, kontrolní závěry 251 11/21 Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

04/37 Prostředky státního rozpočtu poskytované jako státní příspěvek ve prospěch účastníků penzijního připojištění

04/37 Prostředky státního rozpočtu poskytované jako státní příspěvek ve prospěch účastníků penzijního připojištění Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 83 04/37 Prostředky státního rozpočtu poskytované jako státní příspěvek ve prospěch účastníků penzijního připojištění Kontrolní akce byla zařazena

Více

- majetkové účasti na podnikání právnických osob vzniklých. převzetí majetku z 22. 9. 1994 především:

- majetkové účasti na podnikání právnických osob vzniklých. převzetí majetku z 22. 9. 1994 především: Částka 3 Věstnik Nejvyiliho kontrolniho úřadu1997 Strana 241 96/37 Kontrolní závěr z kontroly "HospodařeníFondu dětí a mládeže s jeho rozpočtovými prostředkya s majetkem bývalého SSM ve vlastnictví České

Více

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 337 04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Kontrola

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 č.

Více

Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky

Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky Věstník NKÚ, kontrolní závěry 285 08/36 Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek,

Více

MUP. DEVIZOVÝ ÚÈET v systémech DUNA, DOUBLE, SIMPLE. Krásné prožití vánoèních svátkù a vše nejlepší do nového roku

MUP. DEVIZOVÝ ÚÈET v systémech DUNA, DOUBLE, SIMPLE. Krásné prožití vánoèních svátkù a vše nejlepší do nového roku MUP MAGAZÍN UŽIVATELÙ A PØÁTEL Ÿ 22/2004 Krásné prožití vánoèních svátkù a vše nejlepší do nového roku 2005 Vám pøeje tým pracovníkù spoleènosti TILL CONSULT Vážení přátelé, na prahu roku 2005 jsme pro

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Tf BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Úvodní slovo předsedy burzovní kom ory 4 Zpráva generálního tajemníka Burza v podmínkách českého kapitálového trhu 7 Struktura trhu s cennými papíry 9 Základní údaje

Více

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny

13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Věstník NKÚ, kontrolní závěry 197 13/22 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Ověřovací doložka k datové zprávě

Ověřovací doložka k datové zprávě Ověřovací doložka k datové zprávě podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. ODDÍL - Záznam o konverzi Pořadové

Více

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 121 03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více