00/13. daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00/13. daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání"

Transkript

1 ( btkl! 4 \'istn lk :"ie jvyhlho kontroln lho úhdu 2000 Str ana /13 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně *) Kontro lní akce byla zarazena do plánu kontrolní činnosti Nej vy ššlho kontrolního ú řadu na rok 2000 pod Č. 00/13. Kontrolu řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ JUDr, František Bárta. Kontrolovaným obdobím byly rok}' 1998 a v případě věcnýc h souvis lostí i roky související. Cílem kontroly bylo prověřit správu daně z přidan é hodnoty (dále jen.dph ') a spottebních daní (dále jen.,spo"), Kontrolu provedly v období od června do října roku 2000 skupiny kontrolujících NKÚ z odboru státního rozpo čtu a z územních odboru: severov ýchodní Č e c hy, západní Čec hy, ji žní Čechy, s t řed ní Morava, sever ní Morava. Kon tro lované osoby : Min isterstvo financí: vybraní správ ci dani: F i na nč ní úřad}' (dále jen..fú- ) v P ra z e -Mod řa nec b. Praha-východ, v Mimoní, v Pl zní, v Písku, v Prost ějově, v Karviné. Vybraní plátci DPH a SPD: MEGAa. s., Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 83; MEGA LAB s. r. o.. Stráž pod Ralskem; Stavební spo lečnos t SIPA s. r. o., Plzeň, Škvrňanská 52; WESTAV, spo l. s r. o., Plze ň. Že lezniční 28: POLARI spol. s r. o., N ádražn í -l-~8, Písek: Technické služby Karviná, a. s.. Karvin á-nové Mě s to: Stavební společnost Darkov, spol. s r. o., Karviná-Pryštát; PhDr. Barbora Zubcrová, P ro st ěj ov, Dolní 20: Palírna u Zeleného stromu-starorežná Prostějov, komanditní společnost, Prost čjov, Dykova 8; Danone Čokol á dovny, a. s., Praha.i-Mcdřany, Mezi vodami 27: VALD Š,TEJNSTAV s. r. o., ždiby, Přem ý šlení l id, Praha-v ýchod. Ministerstvo financí bylo mezi kontrolované osoby zař aze no pouze k ověřov án í nebo zí ská ní potřebných údajů, N árnitky proti kontrolnímu protokolu, které podaly dvě kontrolované osoby, byly vypo ř ád ány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutím o nám itkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podala jedna kontrolovaná osob a, bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ. K o l eg i u m N K Ú na svém XXI. zasedání, konaném dne 13. prosince 2000, s c h v á I í I o usnesením č. 8/xX k ontr oln í z á v ě r v tomto z ně n í : *) Po zn. redakce : Tab ul ky uv edené z vyd avatelsk ýc h dů vodů " p ř í loze jsou so u část i kontro ln iho zá v ě ru Kontrola byla provedena na vybraných FÚ a II v)' braných pl átců DPH a SPD. Byla zaměřena na prově řeni činno sti FÚ, zej mé na na správnost a včasnos t odvodu daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání jej ich nedoplatku. Ke kontrole správců daně byl)' vybrány daňo...é spisy plátců nebo plátci s vys okou daňovou povinností. vysok ými nadm ěrnými odpo čty nebo vysokými nedoplatky daní. Ke kontrole plátců byli vy br áni plátci buď s vysokou daňovou pov inností, nebo s vysok ými nadm ěrným i odp očty. Kontrolovanou oblast upravují zejména následující právní předpi sy : zákon Č. 337/ 1992 Sb.. o správě daní a poplatků : zákon Č. 588/ 1992 Sb., o dani z přidané hodnoty: zákon Č. 587/ 1992 Sb., o spotřebních daních. Pozn ámka: Ustan oveni právních př ed pi s u citov aná v to mto kontrolním z á věr u jso u u v ád ě na ve z ně n í platné m pro kontrolované o bdo bí v ýnosy kontrolovan ých daní patří mezí rozhodující příjmy stá tního rozpočtu. Jejích podíl na tčchto příjmech byl v roce ,2 % a v roce L999 65,3 %, což předsta vuj e mezi roč ni nárů st o ~,I %. Strukturu v ý b ě ru DPH a SPD za roky 1998 a 1999 v Č R uvádí tabulka Č. I (viz příloha na str. 265) a strukt uru výb ěru.dph a SPD za rok y 1998 a 1999 u kontrolovaných FU uvádí tabulka Č. 2 (vi z p ř íloha na str. 265). Výběr dan í byl ovlivn ěn u FÚ v Prost ějově SPD z lih~ a lihovin, u FÚ v Plzni SPD z piva. lihu a lihovin, u FU Praha-východ nadměrnými odpočty DPH u výrobce letadel a u FÚ v Pra ze- Mod řanech vr ácenou SPD pti dovozu tabáku. II, Kontrolou bjlozjištěno: A. Sp réva dan í 1. Evidence da ňov ých subjektů a) Registrace plátců Regi strace nových plátců je prováděna na základě tiskopisu " Přihláškak reg istraci. oznámení o změn ě sídla. bydli š tě". Správce daně ptidě luje zaregist rovaným plátcům da ňov é identifikačrú číslo, vydává osvědčení o provedené registraci a p ře reg i s trac í a 1)10 údaje ukládá do evide nce daní. V této a gendě nebyly shledá ny závady.

2 Část ka.. Vi,t ni k :o;e j vyhíh o kontroln íh o úř adu Sluna 26l b) Zrušení registrace Správce da ně roz hodoval o zru šení registrace při nep l ně n í zákonem sta novených podmínek (nc usk utcč ňo ván í zda nite lné ho plněn i, zánik nebo výstup daňového subjektu ze sdružení, nedosažení zákonné ho obratu apod.) j en na zák l adě sk uteč nos tí uvedených plátcem a s při hléd nutím k j eho znalosti da ň ového subjektu. Návrh na vytýkací ř íze ní podle -B nebo k provedení daňové kon t roly podle 16 zák ona Č. 337/1992 Sb. podával jen ojcdíněle. Správnost údaj ů plátce tak nebyla řádně ově řována. 2. Syst ém kontrol a místníc h šet ření Tento S)'stém není zatím na potřebné úrovní a kontrolovan éfu nevy u žívaly do statečně oprávněn i k da ňové kont role podle 16 odst. 1 zákona č. 337/ 1991 Sb. U DPH bylo FÚ v roce 1998 zkont rolováno 5,7 %plátců a byla do měřena da ň s př í s lu šen stvím ve v ýš! tis. Kč ; v roce 1999 bylo kontrolová no 5,9 % pl á tců a doměřena d a ň s p řt slu š en stvim ve výši 9 I 826 tis. Kč. U místních šetřen í podle 15 zákona Č. 337/ 1992Sb. či nila domě ře ná d a ň s p ř í slu šen st ví m I tis. Kč v roce 1998 a v roce 1999 to bylo tis. K č. U kontrol SPD, které jsou prov á děny téměř u všech plátců vzhledem k jej ích malému počtu, činila v roce 1998 do mě řená da ň s p řísl ušenstvím tis. Kč a v roce 1999 to bylo tis. K č. Při kontrole da ň ovýc h sp ísů pl át ců s vyššími nadměrnými odpoč ty DPH v letech 1998 a 1999 bylo nap ř. zj iš těno : - Da ň o v ý subjekt byl od 6. I registrován jako plátce DPH (správce da ně mu s úč i nností od tohoto da ta uložil záz na mní povinnost). V daňové m spisu jsou založen}' opakovan ě t émě ř ka ždý mě síc proto ko ly o ústním jednání s plátcem, jehož účelem bylo prověřit správnost up la t ňova ného nadměrného od počtu. V nich je konstatováno, že byly namátkou p řekon trolov ány a do spisu za loženy fotokopie fak tur se základní sazbou u př ijetých zda nitelných p ln ění z tuzemska. Na žádném záz na mu není uvedeno, zda byly zj iště ny nedostat ky. Ve spise jsou založeny i faktury, které byly zařaze ny do p ř ij atýc h zda nite lných p ln ěn í (a na jej íchž z ákla dě byl n árokován odpočet DPH), které však nesp l ňovaly podmínky pro up la t ně ni odpoč t u ( nap ř. v prosi nci 1999 fak tura na zbožl ve výš i 8 mil. Kč. osvobozen ého od DPH, i kdy ž jeho v ývoz nebyl u sku tečněn ). Také " P ři znáni k dani z p řida né hod noty', vyho tovovan á každý měsíc da ň ovým subjektem, neobsahovala požad ovan é údaje uložené na zák l adě záz na mní povinnosti. Přesto n árokovan ýnadm ěrný odpoče t byl v roce 1999 ve v)'ši tis. Kč spr ávcem da ně uznán a poukázá n na účet daňového subje ktu, - Správce d a ně vracel n adměrné od počty daňové mu subjekt u, u něh ož provedl pouze místní šetře n i a nezjistil žádné závady Ke dní místního šetřen i vr átil již Kč. Tém ě ř o rok později, kdy vrác ené nadměrné odpočty dosáhly výše Kč, zahájil u tohoto da ňového subjektu kontrolu. Pti kontrole byly zj iš tě ny závažné nedo sta tky a došlo k dod atečnému vyměře ní DPH ve výši Kč (do měřeni do konce roku 1996). Souča s ně bylo podáno ozn ámení o podezře n í ze spá chá ní trestného činu. V průběhu kont roly však byla firma převedena na jiného majitele s bydlištěm v zahran í či (povolený pobyt na území ČR do ). Na udávané adrese se nevy skytoval a s pracovníky firmy kom uni koval pouze telefonicky (z Madagaska ru). V dob ě kontroly dl e výkaz u nedo pl a tků dlužila firma jen na DPH Kč. Včas ná a dů s ledná kontrola zc strany sp rávce daně mohla zabránít vznik u této stamilionové pohledávky, kt erá je de fac to nedobytn á. 3. Daňové nedoplatky a) Stav nedoplatků Celkové nedoplatky se II kontrolova ných FÚ v roce 1999 zvýši ly oproti roku 1998 o cca 22 %, z toho II nep ř i mých dani (DPH + SPD) o cca 10 %. Jejich stavy v jeductli vých letech u vá dějí tab ulka Č. 3 (viz příloha na str. 265) a tabulka č. 4 (viz p říloha na str. 266). Dle odhad u kontrolovaných FÚ jc 55 % - 75 % nedop l atků nedobytn ých. FÚ v Plzní odhaduje jejich nedobytnost dokonce na 75 % - 80 %. b) V)'máhání daňovýchnedoplatků Tato č i n nost sp rávců da ni stá le ne p řmaši žádo uci výs ledky. Vymožené část ky se v kon trolovaném období po hybova ly do 8 % z celkové č á s t ky nedo p l at ků. Na př. : - FU v Písku vymohl v roce 1998 nedoplatky na DPH ve vý ši tis. Kč, tj. cca 13 %, a tis. Kč v roce 1999, tj. cca 8 % z cclkovv ch nedo pl a tků DPH. - FÚ v Karvi né vymo hl v roce 1998 nedopl atky na DPH ve výši tis. K č, tj. cca 7 %. a v roce 1999 ve výši tis. Kč, tj. cca 5 % z cel kovýc h nedopl at ků DPH. - FÚ v Mimoní vymohl v roce 1998 nedoplatk y na DPH ve výši I 064 tis. K č, tj. cca 3 %. a v roce 1999 ve výši tis. Kč, tj. cca 4 %z celkových nedoplat ků DPH. - FÚ Praha-východ evid uje 25 d lu žn í k ů DPH s nedopla t kem vyšším než I mil. Kč. Z tohoto počtu jena 16 z nich vyhláše n konkurz s celkovým nedop latkem cca 75 mil. Kč. Dlc vyjádření FÚ uspokojování da ňov ých po hledávek p ři h l á šenýc h do konkurzu dosahuje ma x. to % z jej ich objemu. c) Další l)říčíny růstu daňových nedoplatků - Souča sná pr ávní úp rava. která umož ňuje stejným fyzickýrn osobám podnikatelskou č i n no s t v rám ci n ěkolika právnickýc h osob. z nichž jedna se výrazn ě zadlužila, Jej í da ňové dluh): nebudou nikdy zap lace ny. - Na př.: Da ň ový subjekt - s poleč nost s ru če ní m omeze ným - se j ako dlužník domáhal prohlášen í konkurzu na sv ůj majetek z důvodu neschopn osti spláce t své záváz ky p řib ližně vůči 80 vě řitelům. Soud žádosti vyhověl. Správce da ně sestavil výkaz nedopl a t ků ve vý ši Kč a tuto pohledávku při hlás il do konkurzního ří zeni. Společnost však ncmá t ém ě ř žádný majetek a pohledávka nebude z řej mě uspokojena.

3 Částka., Vhtn ik :ro;~jvyhi ho ko ntrolního úř adu Bylo zj i š t ě n o, že současně existuje druhá společnost s ručen ím omezeným založená stejn ými osobami a s obdobným předmětem podnikání. Obě byly vzájemně propoje né i obchodními vztah)', Druhá společnost pokračovala v době kontroly v činnos ti. Platby faktur v hotovosti um o žňují nekontrolovatelné.,obchod ní transakce", na jeji chž základě jsou u platňován y nadměrné od počty Na př. : U plátce bylo provedeno mís tní šetře n í nadměrného odpočtudph. Protože vznikly urč ité pochy b nosti. byla zahájena kontrola, P ři kontrole plátce neprokázal zdanitel né pl něn í fa k turované ve výší Kč a uhrazené v hotovosti, u ně hož uplatnil nadm ěrný odpočet. Faktury navíc vyř adil z účetn í evidence s odůvodněn ím, že se domnívá. že jej ich p l n ě ní nebylo pro vede no. Uplatněn)' n a dm ě r ný odpočet čin il Kč. B. Plátcí N edodržo v ántm zákona Č. 588/1992 Sb. zkráti li plátci příjmy státního rozpočtu celkem o I 93 7 tis. Kč, Např. : - Plátce použil při fakturaci sn íženou 5% sazbu DPH místo 22% sazby základní. T ím zkrátil da ňovou povinnost o 120 tis. Kč. - Plátce neodv ád ěl za zda ňova c í období kv ět e n - srpen 2000 DPH ze v zo rk ů pro kontraktačn í jednání. Hodnota poskytnutých vzo r k ů za uvedené období č inila I Kč, Z této č ástky neby la odvedena 5% DPH, a tí m byly příjmy státního r o z p o č t u krá ce ny o Kč, Některá dal ší kontrolní zj ištění u plátců jsou vyu žita v části A tohoto kon trol ního závěru, III. Vyhodnocení Kontrolní akce NKÚ s obdobným zamě řením byla provedena také v roce Zjíštění z této kontrolníakce pohnují, že ř ad a ned ostatků se stále op akuje. Jde p ředevším o nedostatky, které je možné odstranít upřesněním platné prámíúpra\)', a nedostatky v čínnosti spr ávců daně. 1. Platná prámí úprava \' době kontroly umož ňovala značné da ňové úniky na nepřímýcb daních. Např. : - Není dostatečně omezena další podníkatelská ě i n ncst frzickj'cb osob ve funkcích stalutárních orgánu právnic ké osob", na niž je v důsledku jednání t ěc hto osob \'yhlášen konkurz nebo likvidace. To umožňuje zakládání právnickýchosob navzájem personálněprcvázaných s neprůhledn ýml obchodnímí \-'Ztah" a bez relevantnt majetkové odpovědnosn, - Snadná dostupnost živnostenských uprávněnt(nebo z ápis ů do obchodního rej,th'ku) bc-i: řádného ověření údajů žadatele umožďuje regístracl subjektůna nekontaktních adresách. 1)10subjekty pakmohou např. nakupovat zadlužené obchodní spotečnostt (hlavn ě s. r. 0.) nebo \'yst avují daňovédoklady na fiktivní dodá\'ky nebo služby, na které odběratelé nárokují nadměrné odpočty. Tím vz nikají značněvvsok énedobytn ě daňov ě po h ledá\'k~'. - Společník (spoleiníci) firmy. která vykazuje dluh~' na daních, převedefirmu na cizího státního příslušníka. který se stane jedíným s pcleěntkema současně jednatelem firmy. V případ ě, že opustí republiku. ztratí správce daně s firmou jakýkolh' kontakt. Daňové pohledávky jsou i v těchto případech nedobytné, - Málo účinná prá\'ní úprava ručení společníků společností s ručením omezeným. Limit pro založení spoleěností, z něhož se odvíjí povinnost rutit za dluhy společnosti. je velmi nízkj', U společností s ručením omezenjm se nevymahatelné da ň ově pohledá\-kr \')'sk,1ují velmi č a s t o (dle odhadu kontrotovaných FU cca 60 % pohledávek) a \'ědinou mnobonásobně převyšuj i výší nesplaceného vkladu, - V praxi je \-'ělšinll fingovllnj'ch obchodních lransakcí S cílem inkasovat nadměrný odpočet doprovázena platbamí v botovcstt, Zákaz plateb \' hotovosti nad uriitý limít by omezil prov áděni těchto praktík. - Vzhledem k tomu, že obecné omezení plateb v bctovosn se řeší nimi pomalu a navržená hranice je stále dost \) 'soká (1 mil Kč). bylo by vhodně stanovi t určité omezení \' zákoně o dani z přidané hodnoty pří uplatňován! nadměrného odpo čtu podobně. jako je tomu na př. \' zákoně o DPH Slovensk é republiky. podle něbož má plátce nárok na odpočet\'yšší než Sk jen po předložení dokladu o bezhotovostní platbě uskutečněné prostřednictv ím banky nebo doklad o platbě na poště pc štcvm poukázkou. - Vr ácení nadměrného odpočtu DPH není podmíněnood určité výše (např. od 500 tis. Kč) doložením písemného zd ůvodněn í nniku nadměrnéhoodpočtu. To řeš í nap ř. zákon Slovenské republik)' tak, že plátce. kterému v příslušném zdaňovac ím období vznikne nadmčrný odpoče t \' ě é s tee v~'šší než Sk, je mj. povinen současně s daňo\)'m přiznáním písemně oznémit da ňovému úřadu dů\'od" vzniku nadměrnéhood počtu v p řísluš ném zda ň ovacím období a na V)'Žádání daňového úřadu předložit kopte da ňových dokladu o přijatj'cb zdanítelnj'ch plněních.na kterých daň přesahuje č ástku Sk. - Včas zrušit regist raci k DPH pl átc ům, kteří podánjí daňová přiznánís vysokou da ňovou pevínnosti, daň však ne platí. Jejích přiznání k DPH zahrnuje fikti\'ní plnění a títo.,plátci" umožňujínaopak čerpat nadměrné odpočty svým údajným obchodním parmerům. - Podmínky pro registraci p látců DPH u subjektů. které vedou podvojn é ů č etmctv í, a subjektu s jednoduchým ůěetnlctvlm nejsou stejné. 2. Vj'běr plátců a kvalita kontrol provád ěn á spr ávci daně nejsou na žádouci úro vni. N apř. : místní šetření, která konstatují, že nebylo shledáno z ávad, mohou bj't zavádějící, neboť řádná kontrola není prováděna včas nebo vůbec. U\ 'čr Z poznatkú získaných \' této a předcbozícb obdobných kontrolních akcích \')'plýd. že DPH a SPD \' ~'t\'áří značný prostor nejen pro d aňové úniky, ale i daňové podvody, Je proto potřebné. ab~' příslušné orgány státnísprá \'y důs le dně a zodpovědně odstraňovaly nedostatky opakovan ě zjíšt'ova né kontrolními akcemi NKÚ.

4 Vhlolk ;lirjvyhlho konl rolniho úhdu 2000 S lradli 2 6 ~ Přaloha : Tabulka č. 1 Struktura výb ěru DPH a SPD za r; 1998 a 1999 v ČR (v mil. Kč) Celke m Vtom finančn í úřad)' celní ú ř ady rok 1998 rok 1999 rok 1998 rok 1999 rok 1998 rok 1999 DPH SPD Tabu lka Č. 2 Struktura výběru DPH a SPD za r; 1998 a 1999 u konrrcíovaných FÚ (v tis. Kč) Finanční úřad DPH SPD rok 1998 rok 1999 rok 1998 rok 1999 v Mimoni IN v Prost ěj ově v Karviné v Plzni v Písku ll 505 Pra ha-v ýchod u v P raze-modřanec h Celkem S9S OSJ Tabu lka Č. 3 Sta'" da ňovýc h nedoplatku u kontrolovaných FÚ k Jl (v tis. Kč) FÚ Celkem za FÚ Z toho DPH Z toho SPD DPH + $PD v Mimoni O v P ro s t čj ovč v Karv iné I v Plzni I U 935 I Prah a-v ých od v Písku v Praze-Mcd řanech I I Celkem

5 Vhtník :"'''jvyulho kont rolní ho úfad u 2000 Stranil 26 6 Tabulka Č. 4 Sta'.. daňových nedoplatků u kontrotcvaných FÚ k (v tis. Kč ) FÚ Celkem za FÚ Z toho DPH Z toho SPD DPH + SPD v Mimoni O v Prosr ějov ě % \' Karviné v Plzni I I Praha-v ýchod J. 884 v Pisku v Praze-Modřanech I II Celkem 5 7~ s.n 799

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍlANÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Účastník řízení: TVNET, s.r.o. Rezlerova 304

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K SP 1 1 0 k r y t s l o u p k u plot u DPP 1 0 0 d e s k a plast ového pole 100 x 3 0 m m -h PV C Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K DL 3 0 k ryc í

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928 Příloha č. 1: Charakteristika hlavních daní českých zemí v období feudalismu 1. Daň majetková základ daně se liší u vrchnosti a poddaných. Zatímco u svobodného obyvatelstva dani podléhají jen nemovitosti

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE v SKÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ ODDĚLE Í PŘEZKOUM VA Í HOSPODAŘE I OBCÍ A KO TROL Y. kroupo a 18. 306 13 Plzeň Výti k č. 1 Čj: EK/2659114 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavedl dvoustupňové řízení, a také snížení počtu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ. . y g Výtisk Č, 1 ~~ ~~ Čj: EK/3049/1 1

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ. . y g Výtisk Č, 1 ~~ ~~ Čj: EK/3049/1 1 ~up KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMCKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ r; OBCÍ A KO TROL Y rva 18. 306 13 P7cn

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

Á Á Ž Í Ú áž ř í í ží á á á ě í ří é ú áž š ě ň í í čá í ř í ří č í ř í č í č š ě í Ú ž ě í í á é é ří ř á í ří ě é čá š é é ď čá á í é ď á ý é ří ě ť ý ď ý ř ě č ž í ě á č ř ě á á á á ň í ř í í ě í č

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Směrnice pro přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Směrnice pro přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Směrnice pro přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Rada města v Dobřanech schválila svým usnesením č. 2195 ze dne 29.05.2012

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

06/27 Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie

06/27 Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2007 Strana 178 06/27 Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Formuláře potřebné k založení společnosti s ručením omezeným, jež vyžaduje CEFIF

Formuláře potřebné k založení společnosti s ručením omezeným, jež vyžaduje CEFIF 1 Formuláře potřebné k založení společnosti s ručením omezeným, jež vyžaduje CEFIF I. Zakládáme novou FF CEFIF každoročně zpracovává veškeré formuláře, které vyžaduje od FF, na CD a zasílá je začátkem

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace,

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 5. května 2011 Témata tohoto vydání: 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech 2. Příjmy z absolutně neplatných smluv v daňovém přiznání

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Č Í Í Á É Á ř é é ř é ř č ř ý ě ě š ř ů ŘÍ Í Í č Ř Š Č Á ř é é ě Í č ř Ř ř ř Š Č É Á Á ŘÍ Ř Ř č čí č Č Á Á Á Á éž ú ú ů ž ů ř ě ř é ý é é é úč é ř é č č č ř é š é ř é č ú é ý č é ž ž Ž ý úč ě ě ř é ž ů

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Ý č ř Č ř č ř š é ř š é ý ů ž č é éš Ž é š š š ř ž é č ž ž ř ž é ř ř ř ř ý é ý ř é Č é č ž ř Í š é š é ú ř ř ú ů ř ý ú š Ž ý šř ý š é ř ř é ř ú éš ř é é ý ř š Ž ý ů ý ž ř š ř Č ý š ř ů ř é č ý ř ý ů š

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ceník služeb UDP AUSTRIA s.r.o., IČ: 48397211

Ceník služeb UDP AUSTRIA s.r.o., IČ: 48397211 Ceník služeb UDP AUSTRIA s.r.o., IČ: 48397211 Koželužská 591/21, Olomouc, PSČ 779 00, Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10225, dne 4.3.1993 Ceník

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence UDjgPRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ, 100 00 Praha 10, lei.: +42 0 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrlv.cz Účastník řízení: Bohumil Chlad - T.V. SAT U Ploché dráhy

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : č.j. 108 EX 00485/07-169 U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2015 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Územní pracovišt v, ve, pro 01 Da ové identi ka ní íslo otisk podacího razítka nan ního

Více

CENÍK. Článek 1. Parkovné

CENÍK. Článek 1. Parkovné CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 16. 02. 2016 na základě nařízení města Třebíče č. 2 /2013 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací (dále jen veřejné parkoviště

Více

Č áš ž á č Í Á ť á š Ť á ů á ů š á á Č ČŠ ž ů ř ř ě á ě čá š á ň ň č ěž á á ď ě á č ň ě š ř š Š Ž ŘŤ č ě é č Ť š á ř šš é é ě á á š ě ě š ř ů á š č č š ě á á ě á á š é š ě ž ů ů š ř ď ě á áď š ě á ě á

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 79/10, 294/1, 295 a 299, zapsaných na LV číslo 145, katastrální území Velké Dvorce, obec Přimda, okres Tachov a ocenění jednotlivých

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5T87G003 ze dne 28. 5. 2015 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie)

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV-2015-03 o místních poplatcích

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV-2015-03 o místních poplatcích Město Frenštát pod Radhoštěm Identifikace dokumentu OZV-2015-03 o místních poplatcích Stav dokumentu Schválený Evidenční údaje Název předpisu OZV o místních poplatcích Identifikační číslo předpisu OZV-2015-03

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ)

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ) Číslo jednací: 064 EX-241/05-36 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úřad Plzeň-sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

Ý Á Í Í Ř Í Ř Ě Í í č ř ý ě í ě ší ř ů í č íé ý í Š ý í é ř í ě čí ě ř ř í ěř é ý ý č í í í í ý č í ý ň ý ř ř č Í Ř Š Í ě í ř ů č ř ý ě í ě ší Ý Á í č ýš ř ď í Íí ř ě í ů ě í í í ř é ž í ří í ř ě í ř é

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Plzeňský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Plzni 0 Daňové identifikační číslo C Z

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 385 07/07 Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2007 pod č. 07/07.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Ú etnictví a dan JUDr. Svatopluk Galo ík, Ing. František Louša DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7, jako svou

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů, 14 občanů, 5 hostů. Veřejné zasedání zahájil

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 21. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v ve pro SVITAVY 0 Da ové identi ka ní íslo C Z Než za nete vypl ovat tiskopis p e t te si prosím pokyny. 02 Fyzická osoba ) Rodné íslo X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 03 Právnická osoba ) Identi

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil. U s n e s e n í

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil. U s n e s e n í Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 732 715 862 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

U S N E S E N Í. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

U S N E S E N Í. usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) 100 EX 98/06-117 U S N E S E N Í Mgr. Jozef Višvader, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Nad Údolím 62, 147 00 Praha 4, pověřený provedením exekuce usnesením o nařízení exekuce,

Více

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Věstník NKÚ, kontrolní závěry 23 08/04 Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 44. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. října 2006 v 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 44/01 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Zpráva o ověření účetnictví Společenství vlastníků Božetěchova 133, Brno, IČ: 27719448

Zpráva o ověření účetnictví Společenství vlastníků Božetěchova 133, Brno, IČ: 27719448 Zpráva o ověření účetnictví Společenství vlastníků Božetěchova 133, Brno, IČ: 27719448 V Brně dne 30. dubna 2013 Úvod: Na základě požadavku některých členů výboru a z titulu členství v kontrolní komisi

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 3404-94/2013. o ceně pozemku p.č. 190/2 a spoluvlastnického podílu id.1/7 na pozemku p.č. 189/22

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 3404-94/2013. o ceně pozemku p.č. 190/2 a spoluvlastnického podílu id.1/7 na pozemku p.č. 189/22 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3404-94/2013 o ceně pozemku p.č. 190/2 a spoluvlastnického podílu id.1/7 na pozemku p.č. 189/22 vše v katastrálním území Helenín, obec Jihlava, kraj Vysočina, včetně příslušenství.

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT RAKOVNÍK, NA SEKY E 2123, 269 22 RAKOVNÍK #3784/SRA/2013-SRAH@R

Více