MACO - kvalita Certifikace podle RAL a ISO 9001:2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MACO - kvalita Certifikace podle RAL a ISO 9001:2000"

Transkript

1 MACO - kvalita Certifikace podle RAL a ISO 9001:2000 I

2 MACO - kvalita Certifikace podle RAL a ISO 9001:2000 II

3 Směrnice k ručení za výrobek Kování pro otevíravá a otevíravě-sklopná okna a balkonové dveře V souladu s definicí zákona týkající se záruk výrobce na výrobky je potřeba dbát na následující informace, týkající se kování a balkonových dveří pro funkci otevírání a otevíravě-sklopnou. Nedodržení těchto pokynú zprošťuje výrobce povinností spojených se zárukou. 1. Informace o výrobku a jeho účelné použití Kování označené jako otevíravé a otevíravě - sklopné ve smyslu této definice je jednoručně ovládané otevírání a otevírání a sklápění oken a balkonových dveří v pozemním stavitelství. Slouží k tomu, aby byla okna a balkonové dveře pomocí ručního ovládání otevřena nebo aby byla za pomoci nůžkového provedení uvedena do omezené vyklápěcí polohy. Otevíravé a otevíravě - sklopné kování nachází uplatnění u svisle vestavěných oken a balkonových dveří ze dřeva, plastu, hliníku nebo oceli a odpovídajících materiálových kombinací. Obvyklé otevíravé a otevíravě - sklopné kování ve smyslu této definice umožňuje zavírání okenních a balkonových křídel a jejich nastavení do různých poloh umožňujících větrání. Při zavírání musí být zpravidla překonána protisíla těsnění. Použití odchylné od tohoto popisu neodpovídá účelnému použití. Bezpečnostní okna a balkonové dveře, okna a balkonové dveře určené do vlhkých prostor, jakož i okna a balkonové dveře určené pro prostředí s agresivním ovzduším podporujícím korozi, vyžadují kování,které bylo pro konkrétní speciální případ určeno a má odpovídající výkonnostní parametry. Otevřená či sklopená okna a balkonové dveře mají pouze clonící funkci a nesplňují požadavky na těsnost spár, odolnost vůči nárazovému dešti, zvukovou a tepelnou izolaci a odolnost proti vloupání. Při větru a průvanu musí být okna a balkonové dveře zavřeny a zajištěny. O větru a průvanu mluvíme tehdy, když se křídla oken a balkonových dveří v otevřené nebo sklopené poloze vlivem tlaku vzduchu nebo vlivem sání sama zavírají a otevírají. Zafixovaná otevřená poloha okenních a bal - konových křídel je možná pouze za použití doplňkového jistícího kování. Odolnost proti větru v zavřeném a zajištěném stavu závisí na příslušné konstrukci oken a balkonových dveří. V případě nutné odolnosti proti zátěžovému větru v souladu s normou DIN EN (zvláště zkušební tlak p3), je třeba v souvislosti s příslušnou okenní konstrukcí a použitým materiálem na profily určit a dohodnout zvláštní vhodné sestavy kování. Všeobecně může kování pro funkci otevírání a otevíravě sklopnou splňovat podle normy DIN požadavky kladené u bezbariérových bytů. Zde je však nutné použití odpovídajících sestav kování, jakož i odpovídající montáž oken a balkonových dveří, které musí být zvlášť upřesněny a sjednány. 2. Chybné použití O chybné použití,tzn. neodpovídající účelu použití kování pro otevírání a otevírání a sklápění oken a balkonových dveří se jedná v následujících případech: a) když jsou v prostoru otevírání mezi rámem a křídlem překážky a je tím zamezeno účelnému užití; b) okenní a balkonová křídla jsou nesprávně nebo nekontrolovaně (např. větrem) tlačena na rámy tak,že by mohlo dojít k poškození, zničení nebo k následným škodám na kování, rámech a dalších jednotlivých dílech okenních a balkonových křídel; c) působení nepřiměřeného zatížení na okenní a balkonová křídla (např. houpání se dětí na okenních křídlech nebo na křídlech balkonových dveří); d) pokud při zavírání okenních nebo balkonových křídel se zasahuje do falcu mezi rám a křídlo (nebezpečí poranění). 3.Záruka Kování jako celek smí obsahovat pouze díly MACO-Multi-TREND. Při neodborně provedené montáži kování a nebo při použití neoriginálního, firmou neschváleného systémového příslušenství, se záruka neposkytuje. Za účelem odborného uchycení kování dodržujte "Prováděcí pokyny pro upevňování ložiskových nosných dílů kování" - viz strana XII. III

4 Všeobecné informace o produktu Směrnice k ručení za výrobek 4. Oblast použití produktu livé díly v tomto katalogu, technickém katalogu nebo v digitálním katalogu 4.1 Maximální hmotnosti křídel MACO-WIN). Maximální hmotnosti křídel 4.2 Určení přípustné velikosti křídla (60,80,100,120,130 kg) pro jednotlivé díly kování nesmí být překročeny. Jednotlivé diagramy pro použití Nosný díl kování s nejnižší nosnou silou určují max. hmotnost křídla. (viz jednot- znázorňují souvislosti mezi přípustnými šířkami a výškami křídel ve falci v závislosti na rozdílných hmotnostech skel resp. na celkové tloušťce skla. Rozměry falců křídel nebo poměry výšky a šířky, jakož i maximální hmotnost křídla nesmí být v žádném případě překročeny Oblasti použití Rozměry ve falci: Max. Min. FFB 1650 avšak nesmí přesahovat plochu křídla 2,4 m² a hmotnostní limit nosných prvků 2350 a poměr stran FFB : max. 1,5:1.. FFB s rohovým převodem F, nůžky Gr. 0 a převodovka Gr. 00. FFB 350 s rohovým převodem F (avšak namontováno s delším ramenem vodorovně) 295 nůžky Gr. 0 a převodovka Gr Určení hmotnosti skla Šířka skla mm Hmotnost kg/m² mm = 2,5 kg/m² 6 = šířka skla 12 mm Diagramy k určení přípustných rozměrů křídla Max. 60 kg hmotnost křídla Max. 80 kg hmotnost křídla do 50kg/m² do 40kg/m² do 30kg/m² příp.2,4 m² do 50kg/m² do 40kg/m² do 30kg/m² do 20kg/m² příp.2,4 m² FFB : > 1,5 FFB : > 1, FFB FFB IV

5 Směrnice k ručení za výrobek Max. 100 kg hmotnost křídla Max. 120 kg hmotnost křídla Max. 130 kg hmotnost křídla do 70 kg/m² do 60 kg/m² do 50 kg/m² do 40 kg/m² příp. 2,4 m² do 70 kg/m² do 60 kg/m² do 50 kg/m² příp. 2,4 m² do 70 kg/m² do 60 kg/m² do 50 kg/m² příp. 2,4 m² FFB : > 1,5 FFB : > 1,5 FFB : > 1, FFB FFB FFB Pokud je šířka skla pod 12 mm, jsou všechny velikosti křídel, které se nacházejí uvnitř plochy oblasti použití a při současném splnění podmínky FFB : < 1,5, přípustné! Šikmá okna max. 80 kg hmotnost křídla Šikmá okna s obloukovými nůžkami max. 80 kg hmotnost křídla Oblouková okna max. 80 kg hmotnost křídla do 50 kg/m² do 40 kg/m² do 30 kg/m² příp. 2,4 m² do 50 kg/m² do 40 kg/m² do 30 kg/m² příp. 2,4 m² do 50kg/m² do 40kg/m² do 30kg/m² příp. 2,4 m² FFB FFB 400 ( = začátek oblouku) FFB 4.3 Stanovení sestavení kování Předpisy výrobců, kterých se sestavení kování týká (např. použití přídavných nůžek, nůžky pro čištění, kování pro okování bezpečnostních oken a balkonových dveří), jsou závazné V

6 Směrnice k ručení za výrobek 5. Údržba produktu Bezpečnostně relevantní díly kování musí být nejméně jednou ročně zkontrolovány z hlediska usazení a opotřebení. Podle potřeby se dotáhnou upevňovací šrouby nebo se provede výměna dílů. Kromě toho se má jednou ročně provést následující údržba: a) veškeré pohyblivé díly a veškeré součásti zavírání kování pro otevírání a sklápění oken se musí promazat a musí se prověřit jejich funkce. b) smí se používat pouze takové čistící a udržovací prostředky, které neovlivní protikorozní ochranu kování. Seřizování kování, především rohových ložisek a nůžek, výměnu různých dílů kování, nasazování a snímání okenních a balkonových křídel by měla provádět odborná firma. Při provádění povrchové úpravy, např. při lakování a lazurování oken a balkonových dveří se toto ošetření nesmí dotknout žádného dílu kování, které se také tímto způsobem chrání před znečištěním. 5.1 Zachování kvality povrchové úpravy Elektrolyticky nanesený zinkový potah není za normálních pokojových podmínek narušen tehdy, když se na částech kování neobjeví žádná kondenzační voda nebo když může příležitostně vzniklá kondenzační voda rychle vyschnout. Za účelem zachování trvale kvalitní povrchové úpravy kování a zabránění negativních projevů koroze je třeba bezpodmínečně dodržovat následující body: a) Kování je třeba zejména ve fázi průběhu stavby dostatečně větrat, aby se zamezilo jak přímému účinku působení vlhka, tak i vlivu tvořící se kondenzace b) Kování je třeba na stavbě chránit před prachem a nečistotami (stavební prach, omítky, cement atp.) c) Agresivní výpary ve falcu (např. od mravenců nebo od kyseliny octové, amoniaku sloučenin aminu nebo amoniaku, aldehydů, fenolů, tříslovin atp.) mohou ve spojení s nepatrnoým množstvím kondenzační vody vést k rychlé korozi a dílech kování. Při vzniku takových agresivních par je třeba u oken a balkonových dveří všeiöbecně nutné dbát na dostatečné větrání falců. Toto platí zvláště pro okna a balkonové dveře z dubového dřeva nebo z ostatních druhů dřeva s vysokým podílem tříslovin d) Nesmí se používat žádné těsnící materiály, které vážou kyselinu octovou nebo obsahují výše uvedené látky, protože jak přímý kontakt, tak i jejich výpary by mohly povrch narušit. e) Kování může být čištěno pouze jemnými čistícími prostředky ve zředěném stavu s neutrální hodnotou ph. V žádném případě nesmí být použity agresivní prostředky obsahující kyseliny nebo mechanické čistící prostředky obsahující látky uvedené v předchozím odstavci 6. Informační a instrukční povinnost Za účelem splnění informačních a instrukčních povinností a pro potřeby údržby ve smyslu splnění zákona o ručení za výrobek jsou k dispozici následující podklady a) podklady pro navrhování b) katalogy pro odborný prodej c) "Návody k okování" a "Technické výkresy" d) "Návody k údržbě" a "Návody k použití" K zajištění funkčnosti kování pro otevírání a otevírání/sklápění oken a balkonových dveří je zapotřebí dodržovat následující pokyny a) při navrhování je nutné si vyžádat od výrobce informace o výrobku a dodržovat příslušné pokyny b) odborní prodejci si vyžádají informace o výrobku, montážní návody, technické výkresy, pokyny k údržbě a návody k obsluze a veškeré tyto materiály musí distribuovat zpracovatelům c) zpracovatelé si musí buď od výrobce nebo od odborného prodejce obstarat informace o výrobku, pokyny k údržbě a návody k obsluze a veškeré tyto materiály musí předat stavebníkům a uživatelům 7. Použití alternativních druhů kování V případě použití možných variant v rámci jednotlivých systémů kování je třeba postupovat v souladu s příslušnými informacemi o výrobku, jeho účelným použitím, pokyny proti chybnému použití, informacemi o technických možnostech, pokyny pro obsluhu a údržbu a se zřetelem na informační a instrukční povinnost. 8. Neposkytnutí záruky Poskytování záruk výrobcem může být m.j. vyloučeno v případech. když a) se chyba vztahuje na právní předpis nebo na úřední nařízení, jejichž požadavkům měl výrobek vyhovovat. b) Vlastnosti výrobku v okamžiku, kdy začal být výrobek uváděn do užívání nemohly být s ohledem na stav vědomostních a technických zanlostí rozpoznány jako chybné. c) Když byl vyroben pouze základní prvek nebo dílčí výrobek a vzniklá chyba byla zapříčiněna konstrukcí výrobku, do kterého byl tento základní prvek nebo dílčí výrobek zapracován nebo instruktáží výrobce o tomto výrobku. VI

7 Všeobecné pokyny k ručení za výrobek Opatření výrobce oken ke splnění informační povinnosti u uživatele K námi dodávaným dílům oken, tzn.- kování, jsme připravili návody k použití a informace pro uživatele ve formě závěsek na okenní kličky, nálepek na okna, návodů k obsluze a k údržbě, které Vám rádi poskytneme k dispozici pro předání Vašim zákazníkům. 1. Návod o obsluze a k údržbě kování pro okna otevíravá a otevíravě sklopná Tento návod byste měli předávat každému zákazníkovi, nejlépe společně s dodacím listem při dodávce oken. Uveďtě návod k obsluze na dodacím listě a nechte si jej od zákazníka podepsat. Problém by mohl nastat u bytových domů, zde doporučujeme najít vhodné řešení společně s investorem a po dohodě umístit návod k obsluze do každého bytu. 2. Informace pro uživatele Tyto informace jsou uvedeny na závěsných štítcích, které se umístí na okenní kličky a obsahují pokyny k obsluze resp. pokyny zamezující nesprávnému použití a případná rizika. Použití závěsných informačních štítků na okenní kličky je smysluplné obzvláště tehdy, když není možné předat návod k obsluze zákazníkovi osobně. 3. Nálepky na okna Obsah je prakticky identický s informacemi pro uživatele. Sestává z transparentních, samolepících nálepek a je určen pro dlouhodobé umístění na okenním profilu nebo na skle. Světlemodrá barva nápisu byla zvolena proto, aby byl text nálepky na bílém nebo na tmavém podkladu dobře čitelný. Best.-Nr Benutzerinformation! Benutzerinformation! Nálepka Závěsný štítek VII

8 Všeobecné pokyny k ručení za výrobek VIII

9 Všeobecné pokyny k ručení za výrobek IX

10 Všeobecné pokyny k ručení za výrobek X

11 Všeobecné pokyny k ručení za výrobek XI

12 Prováděcí ustanovení k RAL-RG 607/3 a RAL 607/13 Prováděcí ustanovení k upevňování ložiskových nosných dílů kování SCHLÖSSER UND BESCHLÄGE pro okna otevíravá a otevíravě sklopná norma RAL-RG 607/3 a RAL-RG 607/13 Nr. DFB 607/ /2 1. Všeobecné informace Za účelem zajištění bezpečné obsluhy oken a balkonových dveří po celou předpokládanou dobu užívání, je třeba dbát především na upevnění bezpečnostně relevantních nosných dílů kování, jako je např. ložisko nůžek a roh.ložisko. Zvláštní pozornost je třeba věnovat hmotnosti křídel (přes 80 kg), která dnes při používání funkčních skel přichází stále častěji. v úvahu. Toto prováděcí ustanovení má být pro výrobce oken pomůckou a zároveň má výrobci nabídnout možnost prokazatelně dosáhnout požadovaných hodnot pevnosti nosných dílů kování. Platí pro veškeré materiály, ze kterých jsou v dnešní době okna vyráběna. Odpovědnost za stabilitu dílů kování nese výrobce kování. Výrobce také zajišťuje takovou konstrukci a výrobu kování, aby mohlo být s odpovídajícími hodnotami připevněno na okenní profil. Odpovědnost za upevnění dílů kování na zvoleném materiálu, ze kterého byl rám vyroben, je na výrobci oken a ten také ručí za systémové hodnoty, uvedené v tabulce 1 (str.xiii), které jsou uvedeny v závislosti na hmotnosti křídla. Hodnoty uvedené v tabulce 1 (str.xiii) vztahující se vždy na ložisko nůžek, mohou být dle současných praktických zkušeností až o 10% nižší a platí jako závazné do té doby, než budou k dispozici nové poznatky. 2. Pokyny pro praktické použití Když je roh.ložisko připevněno podle ložiska nůžek, jsou požadované hodnoty v každém případě dostatečné. a) Dřevěná okna U dřevěných oken se požadované hodnoty zpravidla dosáhnou tehdy, když se použijí kvalitní šrouby odpovídajících rozměrů, které stanoví výrobce kování. (viz skica dřevo, str. XV) b) Plastová okna U křídel do hmotnosti 80 kg se hodnoty uvedené v tabulce zpravidla dosáhnou tehdy, když jsou používány kvalitní šrouby a když je upevnění na profilu provedeno alespoň přes dvě stěny profilu. Tloušťka první stěny by přitom měla činit alespoň 2,8mm. Pro křídla s hmotností nad 80 kg jsou kromě upevnění v plastu v každém případě nutná dodatečná opatření, jakými jsou dodatečná upevnění ve výztužích. Pokud výrobce kování nabízí speciální díly kování, které nevyžadují žádná dodatečná upevnění ve výztužích, musí výrobce kování prokázat, že je upevnění ve dvou stěnách profilu z PVC dostačující (viz skica plastová okna, str. XIV). c) Hliníková okna U hliníkových oken jsou hodnoty dosaženy tehdy, když upevnění našroubovatelných dílů kování je kromě stěny profilu i v úhlu rohového spojení nebo když je provedeno pomocí "slepých nýtů" (viz skica ALU, str. XIII) U kování, jehož díly se na sebe nasouvají, musí výrobce prokázat požadovanou pevnost v souladu s použitým profilovým systémem. Výrobce oken ručí za odbornou montáž. Vydal : Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v., Offerstr. 12, D Velbert, 3/98 XII

13 Prováděcí ustanovení k RAL-RG 607/3 a RAL 607/13 Statická zkouška upevnění horních ložiskových dílů Přehled zkoušek dle DFB 607/ SCHLÖSSER UND BESCHLÄGE Zkušební zabudování pro horní ložiskový díl, testováno ložisko nůžek a upevněníí Statická zkouška schématické znázornění provedení zkoušky Tabulka 1 Hodnoty tažné síly v závislosti na hmotnosti křídla podle RAL-RG 607/3 rozměry křídla B 1300 x H dle tabulky 1 Okenní rám Zkoušený díl Kotvící deska otvor pro rameno nůžek je bodem pro ukotvení pro tažnou sílu Skicy pro upevnění ložisek na různých okenních materiálech Hmotnost křídla v kg Tažná síla F v Newton N s 5-nás.bezpečností Vzorec pro vlastní výpočet: (B : H) x (G : 2) x 5 B = šířka, H = výška, G = tíha křídla v N Skica dřevo Skica Aluminium rohové spojení slepý nýt Skica plast Nástrč.díl Výztuha 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm Vydal: Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v., Offerstr. 12, D Velbert, 3/98 XIII

14 Prováděcí ustanovení k RAL-RG 607/3 a RAL 607/13 Doporučení pro proměření profilu u plastových oken SCHLÖSSER UND BESCHLÄGE 6 volný průchod závěsu 0 6 B 0 0 Detail Y nebo max. (osa kování 9) (osa kování 13) A 18/20/22 mm (9/13) (osa kování) 4 Doporučení pro kontrolu profilu Vliv bodů: Detail X 300 drážka pro středění vrutů stěna pro falcový rohový závěs 130 kg 1. Zmenšení tolerancí 2. Nutnost pro chod u standardního kování, bezpeč. kování a skrytého kování 3. Průchod závěsu k upevnění nůžek 4. Pro vrtání a šroubování nutné stejné provedení kování 5. Rozměr pro přítlak 6. Potřeba místa pro závěs 7. Nutnost pro náběh hraniční linie křídla při sklápění nebo otevírání. Detail X Detail X Vydal: Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v., Offerstr. 12, D Velbert, 2/98 XIV

15 Prováděcí ustanovení k RAL-RG 607/3 a RAL 607/13 Doporučení pro proměření profilu u dřevěných oken SCHLÖSSER UND BESCHLÄGE Řez 4 mm Luft Řez 11 mm / 12 mm Luft 16 Eurofalc B A A 4 8 DETAIL X DETAIL X Doporučení proměření profilu Body : Kovací drážka DETAIL X Euronut 6/8/4 od. 7/8/4 A B C Poloha drážky Hloubka falcu Euronut 9 mm 13 mm 18 o. 20 mm 22 o. 24 mm 6 o. 7 mm 10 o. 11 mm C 8 Vydal: Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v., Offerstr. 12, D Velbert, 3/98 XV

16 MACO - povrchová ochrana Provedení a vlastnosti Úprava KTL Alternativou k pozinkování je povrchová úprava ocelových částí metodou KTL. MACO používá tuto metodu hlavně u bílé a černé barvy pro součásti programu okenicového kování a částečně i pro viditelné díly kování o oken oteví-ravých a otevíravě sklopných (rohová ložiska, otáčivé závěsy, nůžková ložiska, okenní kliky a další). 1. Způsob ochrany Kataforézní nanášení ochranné látky máčením (KTL) - je speciální metoda elektrického nanášení ochranné látky máčením. Pod elektronanášením se rozumí vyloučení vodou ředitelných laků na kovových částech metodou namáčení. Po provedení namáčení v máčecí lázni se přebytečný lak opláchne a vrstva, která na díle vznikne, se vypálí v peci. MACO používá již roky vodou ředitelné akrylátové laky (Acrylharzlack). Dříve byly používány epoxidové laky. Akrylát má ve srovnání s epoxidem vyšší UV-stálost. Epoxid při intenzivním slunečním záření šedne a působením deště poté dochází k vymývání laku. 2.Zinkový fosfát V případě zinkového fosfátu se jedná o čistou nanášenou vrstvu na lak. Zinkový fosfát nemá po stránce protikorozní ochrany žádný význam a není srovnatelný s vrstvou zinku, kterou MACO nanáší u pozinkovaných pasivačních dílů. 3. Přednosti Rovnoměrné regulovatelné vytváření vrstvy a dobrá krycí schopnost v rozích a na hranách i u komplikovaně tvarovaných objektů: - dobré ošetření povrchu v dutinách a na těžko přístupných místech - žádné stékání nebo tvoření varhánků - vysoká protikorozní ochrana, tím zůstane i dekorativní povrch dlouho zachován 4. Zvláštnosti u povrchů ošetřených firmou MACO Při poškození poškrábáním atd. (např. šroubovákem nebo při přepravě, poškození ostrých hran, odřením zářezů na čepech nebo odření čepů samotných) dochází u původního ošetření metodou KTL rychle ke vzniku rezu. MACO nanáší na kovové díly (bílé a černé) před lakováním stejnou zinkovou vrstvu jako u dílů pro otevíravé/skopné kování. Teprve potom jsou díly potaženy akrylátovým lakem. Vrstva zinku překlene drobné škody, a to i v případě, že škrábnutí zasahuje až do základního materiálu. Tímto způsobem spojila firma MACO přednosti obou technik ošetřování povrchu vrstva KTL zinkfosfát plech zinkfosfát vrstva KTL Jednotlivé vrstvy KTL úpravy Eloxieren 1. Elektrolytická oxidace hliníku Pomocí stejnosměrného nebo střídavého proudu se ve vhodných elektrolytech anodickým způsobem na povrchu okenních a balkonových klik tvoří dekorativní vrstvy oxydu s vlastnostmi: - tvrdost - odolnost proti oděru - odolnost vůči povětrnostním vlivům Anodické vrstvy oxidu vyrobené běžnými metodami jsou v čerstvém stavu z důvodu jejich struktury schopny přijmout roztoky barevných látek organického nebo anorganického původu. Zároveň je možné vytvářet hliníkové povrchy v nejrůznějších barvách. Metoda s barevnými roztoky je tedy nejčastěji používána u povrchů s dekorativním účelem. Důležité zkoušky anodických vrstev oxidu jsou stanoveny v normách DIN a Mikroskopické měření tloušťky vrstvy probíhá podle normy DIN XVI

17 MACO - povrchová ochrana Provedení a vlastnosti MACO - ochrana povrchové vrstvy 1. Materiály Firma MACO zpracovává následující materiály: Ocel Štulpy, zástrče a různé malé součásti se vyrábějí z jakostní za studena válcované páskové nebo profilové oceli. Čistý zinek Z jakostních slitin čistého zinku se tlakovým litím vyrábějí uzávěry, závěsy a různé další drobné díly. Hliník Okenní a balkonové kliky se vyrábějí z eloxovaných hliníkových slitin. 2. Metody Firma MACO používá ke zušlechtění povrchu následující postupy: U ocelových dílů - pozinkování a pasivaci - metodu KTL pro bílou a černou barvu U součátí ze slitin zinku - pasivaci - metodu KTL U hliníkových součástí - eloxování - metodu KTL 3. Postup Zinkování Kování z oceli se opatří elektrolyticky separovaným povlakem z čistého zinku, tloušťka vrstvy činí 6 až 15 1 / mm. Pasivace,chromování Na tomto povlaku se poté provádí chromování za účelem dodatečné protikorozní ochrany a dosažení dekorativního vzhledu.chromování se v mnoha případech označuje jako pasivace, jedná se zde o dva různé pojmy pro stejný postup. Pasivace nebo chromování je možné modré, olivově zelené, žluté a černé barvě. Firma MACO provádí pasivaci ve žluté a modré barvě. Díly ze slitin zinku se pouze pasivují (např. uzávěry, ) 4. Přednosti Galvanické vrstvy zinku mají tu přednost, že překryjí poškození protikorozní ochranné vrstvy až do tloušťky 1 mm, t.zn., že nedochází k žádné korozi i když je již viditelný základné materiál. 5. Voskování Firma MACO vyvinula metodu, která umožňuje opatřit pasivaci dodatečně vrstvou vosku. Následky tohoto dodatečného ošetření: - umožňuje vyšší protikorozní ochranu než se požaduje - lepší kluznost - rovnoměrnější povrch Fialové měnivě lesklé barvy, které při pasivaci často vznikaly, již téměř neexistují. Např. žluté chromátování získává při použití nového ošetření povrchu mosaznou barvu. Kování firmy MACO se v současné době nabízí v následujících pasivačních odstínech: 1. Žlutá 2. Stříbrná (modifikovaná modrá pasivace) 2 3 Ocel 1 Nanášení vosku (proniká do pasivace) Pasivace 1 Vrstva èistého zinku 6 bis 15 1 / mm 2 3 XVII

18 MACO - záruka-vysvětlení 10 let záruka pro MACO-OS-kování MACO ručí za kvalitu sledovanou neutrální stranou a zaručenou členstvím ve spolku o jakosti RAL-zámků a kování a certifikace podle DIN ISO 9001 (EN 29001)...zlepšenou kvalitu povrchu, která dalece přesahuje požadavky stanovené spolkem o jakosti RAL. pokud jsou prokazatelně splněny všechny předpoklady této záruky (viz níže), zaručuje se, že při odborné montáži a používání našeho kování pro okna otevíravá/sklápěcí nedojde během záruční doby k žádnému prasknutí nosných (bezpečnostně relevantních) dílů a dílů montovaných na křídlech pohyblivého a zajišťovacího mecha - nismu. v případě záruky bezplatná náhrada defektní části po dobu 10-ti let od výroby, pokud by již stejný díl nebyl k dispozici, náhrada dílem se stejnou funkcí. Výrobní datum je u všech bezpečnostně relevantních dílů a i u většiny ostat-ních dílů viditelně vyznačeno. Pokud nelze datum výroby zjistit, platí den montáže. Další bezplatná náhrada je vyloučena. Dále nabízíme Návody k údržbě a informace pro uživatele ve formě závěsných štítků na okenní kliky nebo nálepky, dále veškeré další informační materiály, které jsou potřebné pro splnění informační povinnosti v souladu se zákonem o ručení za výrobek....pomoc při sestavení vlastních návodů k údržbě nebo záručních listů. bezplatné zaškolení příslušných pracovníků údržby Předpoklady záruky: a) V souladu s RAL odpovídající použití a montáž našeho kování a dodržování všech našich pokynů pro zpracování jakož i respektování veškerých omezení vyplývajících ze závislosti velikosti a hmotnosti. b) Splnění všech instrukčních povinností vzhledem k uživateli oken c) Uživatele oken je třeba také upozornit na to, že v případě viditelných poškození v důsledku povětrnostních vlivů, vloupání apod. musí obratem informovat výrobce oken. d) Prokazatelná údržba: -u bezpečnostně relevantních dílů je třeba každý rok prověřit pevnost usazení a opotřebování -promazání všech uzávěrů -každých 5 let údržba výrobcem oken nebo osobou pověřenou výrobcem oken Veškeré práce spojené s údržbou je třeba provádět v souladu s Návodem k obsluze a údržbě od firmy MACO a provádějící je musí zaznamenat je v záručním listě, aby bylo kdykoliv možné údržbu prokázat. XVIII

19 Všeobecné obchodní podmínky pro Českou republiku, stav leden OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁVAZNOST Níže uvedenými podmínkami se bez dalšího ídí veškeré právní vztahy vzniklé na základ a v souvislosti s první a každou další kupní smlouvou (která sama na tyto obchodní podmínky odkazuje nebo na kterou se použijí s ohledem na odkaz v jiné nap. rámcové smlouv ), jejímž p edm tem je závazek spole nosti MACO- Beschläge Gesellschaft M.B.H. se sídlem Haidhof 3, Schöllnach, D (dále také prodávající ) dodat zboží kupujícímu, kterýžto se zavazuje zaplatit kupní cenu. Jiné obchodní podmínky, na n ž výslovn i konkludentn odkazuje kupující, se nepoužijí s výjimkou p ípad, kdy prodávající písemnou formou takové odchylné podmínky vymín né kupujícím akceptuje. 2. NABÍDKY A OBJEDNÁVKY Není-li stanoveno jinak, všechny nabídky našeho zboží jsou nezávazné. Prodávající si s p ihlédnutím ke své permanentní innosti sm ující k inovaci a zdokonalování výrobk, vyhrazuje právo provád t neohlášené drobné zm ny a úpravy zejména designu, rozm r, hmotnosti, barvy atd. Prodávající je však vždy povinen dodat zboží v provedení, které se hodí pro ú el, k n muž je dané zboží zpravidla používáno. Objednávky doru ené kupujícím prodávajícímu mají povahu závazné oferty a s ohledem na nezávaznost nabídek je však kupní smlouva platn uzav ena až okamžikem písemného potvrzení objednávky prodávajícím, a není-li takového potvrzení, pak okamžikem odeslání objednaného zboží kupujícímu. Objednal lze nabízené zboží minimáln v množství odpovídajícím jedné jednotce balení uvedené v cenících (VE). Menší objednané množství bude bez dalšího považováno za objednávku celé jedné jednotky balení, ledaže nabídka dle katalogu prodávajícího výslovn u n kterého výrobku p ipouští i objednávku menšího množství zboží nežli jedno balení. 3. CENY Ceny uvedené v katalozích a cenících jsou považovány za nezávazné a jejich stanovení nepodléhá jakékoli kartelové dohod. Ceny zboží nabízeného prodávajícím jsou uvád ny v EUR p ípadn v jiné národní m n a nezahrnují DPH. Veškeré ceny udávané prodávajícím se rozumí EXW (Ex Works tj. ze závodu blíže viz INCOTERMS 2000). Není-li sjednáno jinak, kupní cena zahrnuje balné, nikoli však náklady na dopravu zboží. Pokud po uzav ení kupní smlouvy dojde ke zvýšení výrobních náklad na stran prodávajícího (zejména v d sledku zvýšení mezd, cen materiál, kurzovním zm n atd.) je spole nost MACO-Beschläge Gesellschaft M.B.H. oprávn na požadovat uhrazení takto navýšené kupní ceny, je však povinna takový postup odpovídajícím zp sobem zd vodnit. U zboží dodávaného v množství menším než balící jednotka (viz výše) bude prodávajícím automaticky ú tován k b žné cen p íplatek ve výši 20% z této ceny. 4. BALENÍ ZBOŽÍ Dodávané zboží je baleno zp sobem odpovídajícím podmínkám stanoveným zákonem. 477/200 Sb. o obalech, ve zn ní pozd jších p edpis. P i dodávkách výrobk na paletách používá prodávající ke stabilizaci nákladu kovový op rný roh palety, který je kupujícímu ú tován sou asn se zbožím a kupující je povinen cenu i za uvedený stabiliza ní kovový roh ádn uhradit. Pouze v p ípad vrácení nepoškozeného stabiliza ního kovového rohu bude ástka za fakturovaná prodávajícím dobropisována. 5. DODACÍ PODMÍNKY Dodání zboží prodávajícím probíhají EXW (Ex Works tj. ze závodu blíže viz INCOTERMS 2000), není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V p ípad, kdy dopravu zboží zajiš uje prodávající, má právo sám ur it p epravní trasu. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v p im ené lh t, není-li mezi smluvními stranami výslovn dohodnuta dodací lh ta jiná. I v takovém p ípad se prodávajícím sd lené dodací lh ty považují za orienta ní. Povinnost prodávajícího dodat zboží zaniká ve všech p ípadech vyšší moci na stran prodávajícího (viz l.9), v etn provozních poruch i smlouvy. 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY Není-li sjednáno jinak, kupující se zavazuje uhradit kupní cenu oproti faktu e vystavené prodávajícím do t iceti dn do data jejího vystavení. Je-li kupní cena kupujícím uhrazena do 0 dn ode dne vystavení faktury, náleží kupujícímu 2% skonto, o n jž se snižuje fakturovaná ástka. Za uhrazení ceny (faktury) se považuje p ipsání p edm tné ástky na ú et kupujícího nejpozd ji v poslední den splatnosti faktury. Platba sm nkou je vylou ena. P ípadné dobropisy snižují fakturované ástky o hodnotu v nich uvedenou. Rovn ž výše uvedené skonto se v p ípad uplatn ní dle t chto obchodních podmínek vypo te z ástky snížené o dobropisovanou ástku. V souvislosti s úhradou faktur prodávajícímu je vždy t eba uvést íslo faktury, zákaznické íslo, datum vystavení faktury a fakturovanou ástku. Liší-li se hrazená ástka od ástky prodávajícím fakturované, nutno takový rozdíl od vodnit. Pro p ípad prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávn n ú tovat úrok z prodlení, a to ve výši 0,5 % p.a. z dlužné ástky. Vzniknou-li prodávajícímu v souvislosti s uplat ováním takové pohledávky náklady, zavazuje se kupující k jejich náhrad, a to v etn náklad právního zastoupení prodávajícího. 7. ZM NA MAJETKOVÝCH POM R KUPUJÍCÍHO V p ípad, že prodávající zjistí, že na stran kupujícího došlo k podstatnému zhoršení majetkových pom r, prohlášení konkurzu na kupujícího, stejn tak jako v p ípad jeho likvidace nebo neuhradí-li kupující dlužnou cenu ani p es písemnou výzvu prodávajícího, má prodávající právo požadovat odpovídající zajišt ní závazku a nebude-li tomuto požadavku vyhov no, má právo od smlouvy odstoupit i pozastavit její ú innost. 8. NEBEZPE Í ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ Nebezpe í ztráty nebo škody na zboží p echází na kupujícího okamžikem jeho vyskladn ní za ú elem dodání kupujícímu resp. p edáním prvnímu p epravci.. Na zboží dodané prodávajícím se vztahuje výhrada vlastnictví a to až do okamžiku, kdy kupující splní veškeré své povinnosti pro n j vyplývající z p edm tného závazku (zejména uhradí celou kupní cenu). Kupující tudíž není oprávn n disponovat s p edm tem koup (prodat, pronajmout, zastavit atd.) a to až do okamžiku, kdy ke zboží nabude vlastnické právo. Pokud tak i p esto u iní, je kupující povinen neprodlen vyrozum t o dispozici prodávajícího. Zboží, které bylo kupujícímu dodáno s výše uvedenou výhradou vlastnictví, je kupující povinen opatrovat s pé í ádného hospodá e až do okamžiku, kdy na n j p ejde vlastnické právo. Pokud kupující disponuje s p edm tem koup p ed úplným zaplacením kupní ceny, p estože není jejím vlastníkem, náleží prodávajícímu veškeré pln ní plynoucí z takového právního vztahu mezi kupujícím a t etí osobou. Pro takový p ípad postupuje tímto kupující na prodávajícího veškeré své nároky v i zú astn ným t etím osobám s tím, že kupující se zavazuje toto postoupení zanést do svých ú etních knih a p i vzniku právního vztahu t etí osoby o tomto postoupení bezodkladn informovat. Prodávající sám je rovn ž oprávn n informovat t etí osoby o postoupení pohledávek dle t chto všeobecných obchodních podmínek. 9. ÁDNÉ UŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ Za ú elem umožn ní ádného užívání zboží, jsou projektant m, odborným prodejc m, zpracovatel m, stavitel m i uživatel m k dispozici následující podklady: - podklady pro plánování - Technický katalog, Stru ný p ehled, digitální katalog MACO-win - Pokyny a instrukce k montáži, technické výkresy - Návody pro údržbu a návody k obsluze - Informace pro uživatele ve form nálepek na oknech a informa ních štítk zav šených na okenních kli kách XIX

20 Všeobecné obchodní podmínky pro Českou republiku, stav leden 2002 K zajištění funkčnosti kování pro otevírání a otevírání/sklápění oken a balkonových dveří je nutno dodržovat následující pokyny: - při plánování je nutné si vyžádat od výrobce informace o výrobku a dodržovat příslušné pokyny - odborní prodejci jsou povinni si vyžádat informace o výrobku, montážní návody, technické výkresy, pokyny k údržbě a návody k obsluze a veškeré tyto materiály musí distribuovat zpracovatelům - zpracovatelé jsou povinni si od výrobce nebo od odborného prodejce obstarat informace o výrobku, montážní návody, technické výkresy, pokyny k údržbě a návody k obsluze a veškeré tyto materiály jsou dále povinni předat stavebníkům a uživatelům Kupující, odborní prodejci, zpracovatelé a stejně tak i další osoby jsou zavázáni sledovat funkčnost výrobku a na veškeré vzniklé vady a nedostatky našich výrobků týkající se funkčnosti, resp. rozpoznatelné příčiny možného nebezpečí je třeba upozornit ihned po jejich zjištění. 10. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ Prodávající prohlašuje, že jím nabízené zboží (kování) je vyráběno podle příslušných norem, výrobních kvalitativních směrnic RAL a interních předpisů, jejichž záštitou je ISO U pozinkovaných povrchů prodávající garantuje kvalitu pozinku a pasivace odpovídající RAL-RG 607/ (protikorozní ochrana pozinkovaných ocelových součástí). U ostatních povrchů se definice kvality řídí příslušným popisem pro danou skupinu produktů. Bezprostředně po převzetí je kupující povinen zboží překontrolovat, především z hlediska rozměrů, velikosti, váhy, množství, úprav atd. Případné vady dodaného zboží je nutno uplatnit u prodávajícího písemně do 10 dnů ode dne vystavení faktury. Skryté vady musí být uplatněny u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění resp. poté, kdy je kupující při vynaložení odborné péče zjistit měl, nejpozději však do 1 roku od dodání zboží. Neodborné zásahy, opravy, úpravy či použití nevhodných prostředků vedou k okamžitému zániku záruky. Návrhy, doporučení a jiná forma výpomoci prodávajícího na projektech souvisejících s použitím jeho zboží nezakládají žádnou formu záruky. Uvedené spolupůsobení prodávajícího rovněž nezbavuje kupujícího povinnosti provést zkoušku vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel. Prodávajícímu je možno vrátit dodané zboží, je-li v bezvadném stavu (viz níže) nebo má-li zboží vady, za něž odpovídá prodávající (při respektování podmínek uvedených v čl. 9 a 10). V takových případech je však nutno respektovat následující postup: 1. Zákazník se spojí s odborným zástupcem prodávajícího, který se dostaví na místo za účelem prověření zboží a sepsání protokolu o vrácení. Zboží určené dle tohoto protokolu k vrácení se zašle na adresu, kterou sdělí prodávající, poplatky s tím spojené nese kupující (s výjimkou případu, kdy příčina závady je na straně prodávajícího). 2. Vrácení zboží neznamená automaticky vystavení dobropisu. Prověření zboží proběhne v naší výrobně nebo v naší pobočce. Bude-li shledáno, že má zboží jakékoli odstranitelné vady, za něž odpovídá prodávající, má kupující právo výlučně na jejich bezplatné odstranění. Nárok na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení celé kupní ceny) přísluší kupujícímu pouze v případě, že zboží vykazuje takové neodstranitelné vady bránící řádnému užívání zboží ke sjednanému či obvyklému účelu, za něž odpovídá prodávající. 3. Výrobky speciálně vyrobené na přání zákazníka nebo dále výrobky nezhodnotitelné nemohou být v žádném případě přijaty zpět resp. reklamovány. 4. Vyrovnání hodnoty vráceného zboží může být uskutečněno výhradně dobropisem, ne však vyúčtováním na vrub výrobce ze strany zákazníka. Vrácené zásilky, jejichž důvodem nebyla závada za kterou odpovídá prodávající, jsou dobropisovány za následujících podmínek: a) s 10% srážkou pokud je zboží včetně obalu v bezvadném stavu, který umožňuje další prodej b) s 20% srážkou pokud je zboží v bezvadném stavu, ale musí být prodávajícím znovu baleno c) s minimálně 30% srážkou pokud je zboží v bezvadném stavu, je však třeba je kontrolovat, čistit a znovu zabalit Odpočty za vrácené nebo reklamované zboží se uznávají zásadně až po vystavení příslušného dobropisu. 11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Prodávající neodpovídá za škody způsobené na zboží či v souvislosti s jeho použitím, došlo-li k jejich vzniku v důsledku vyšší moci, jednáním třetích osob či porušením povinností kupujícím (např. nevhodným způsobem použití či montáže výrobku atd.) a to i z nedbalosti. Vznikne-li kupujícímu škoda v důsledku porušení povinností prodávajícím, omezují smluvní strany výši případné náhrady škody cenou řádně nedodaného zboží, když taková škoda je z pohledu prodávajícího i kupujícího považována za nejvyšší předvídatelnou v době uzavření příslušné kupní smlouvy. Toto omezení škody se vztahuje i na případy regresu vůči prodávajícímu v případě, že kupující dalším prodejem či použitím zboží způsobil škodu třetím osobám. Dojde-li v důsledku vady výrobku ke škodě na zdraví, nebo ke škodě na jiné věci, než je vadný výrobek, která je převážně užívána k jiným než podnikatelským účelům, odpovídá prodávající (nikoli však výlučně) poškozenému za škodu, pokud poškozený prokáže vadu výrobku, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a škodou a jsou-li splněny i další náležitosti zákona č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající (výrobce) se této škody zprostí pouze z důvodů uvedených v ustanovení 5 uvedeného zákona. 12. VYŠŠÍ MOC Pokud společnost MACO-Beschläge Gesellschaft M.B.H. nebude schopná splnit jeden nebo více svých závazků, a to důsledku skutečností, které nemůže ovlivnit, má právo doporučeným dopisem odstoupit od smlouvy nebo pozastavit účinnost této smlouvy, a to aniž by musela prokazovat vliv uvedených skutečností na výkon smluvních práv a povinností. Zmíněnými skutečnostmi, které nelze ovlivnit jsou míněny: - válečný stav, - mobilizace, - zákonná omezení vývozu, dovozy, výroby, stávky, sabotáže, - nedostatek surovin a pracovní síly, - přepravní komplikace, - porušení povinnosti dodavateli, - živelná pohroma - další skutečnosti, které společnost MACO-Beschläge Gesellschaft M.B.H. nebyla schopná důvodně předpokládat. 13. ROZHODNÉ PRÁVO Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako právní vztahy vyplývající z kupních smluv, na které se tyto všeobecné obchodní podmínky vztahují, se řídí českým právem, především ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 14. SALVATORNÍ KLAUZULE V případě, že některé z výše uvedených ustanovení bude kompetentním orgánem prohlášeno za neplatné, ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek zůstávají platná a účinná.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Upevňování nosných dílů otevíravých a otevíravě sklopných kování

Upevňování nosných dílů otevíravých a otevíravě sklopných kování Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Společnost pro jakost zámků a kování) Směrnice: TBDK PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO VYDÁNÍ Vydání: 2008-07-24 Směrnice s definicemi otevíravých a otevíravě sklopných

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

12 mm vůle v drážce 18/20 mm šířka přesahu 9/13 mm osa kování

12 mm vůle v drážce 18/20 mm šířka přesahu 9/13 mm osa kování Montážní návod větracích nůžek Závěsová strana E5, systém 12/(20)-9(13) 12 mm vůle v drážce /20 mm šířka přesahu 9/13 mm osa kování Funkční bezpečnost kování Záruky na výrobek - předpisy Pro zajištění

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi OBSAH TECHNICKÉ INFORMACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 NÁKRES... 4 MONTÁŽ... 4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 4 2 NA ÚVOD Tyto žebřiny

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Stacionární lehátko insportline Stacy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Stacionární lehátko insportline Stacy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 13429 Stacionární lehátko insportline Stacy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽNÍ KROKY... 4 KROK 1... 4 KROK 2... 4 KROK 3... 4 KROK 4... 5 KROK 5... 5 KROK

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Samostojná bradla insportline Power Tower PT050

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Samostojná bradla insportline Power Tower PT050 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 12266 Samostojná bradla insportline Power Tower PT050 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 5 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Posilovací

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7183 Stojan na 30mm kotouce insportline PR3010 1 OBSAH SCHÉMA... 3 PŘEHLED DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3 PŘEHLED DÍLŮ 1 2 3 Základna 4 Levý

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7247 Stojan na kotouče 30 mm insportline PR3002 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 4 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ Označení Název dílu Počet kusů 1 Základna

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna)

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Návod na údržbu FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Druckstand: 0403/SF/?? Všechny zavírací plechy a excentrické zavírací čepy mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 1. Prodávající: firma(přesný název dle výpisu z obchodního věstníku) Zapsaná u: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Č.účtu: 2.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7240 Nastavitelná šikmá lavice insportline Hero ABB90

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7240 Nastavitelná šikmá lavice insportline Hero ABB90 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7240 Nastavitelná šikmá lavice insportline Hero ABB90 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 5 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva č.j. KRPK-33403/ČJ-2011-1900VZ v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1) Česká republika Krajské ředitelství policie

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Závazkové vztahy mezi společností Petr Češka, IČ : 63725134, sídlem : Lovecká 37, Jablonec nad Nisou, 46601 ( dále jen PČ ) a kupujícím se řídí těmito všeobecnými obchodními

Více