Odborná pracovní konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná pracovní konference"

Transkript

1 Odborná pracovní konference Místní poplatky v praxi obcí a mûst 7. prosince 2009, velk konferenãní sál Kanceláfie vefiejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

2 PROGRAM KONFERENCE Úvodní slovo JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra I. TEMATICK BLOK Druhy a stanovování místních poplatkû Aktuální možnosti, problémy a limity současné právní úpravy místních poplatků JUDr. Stanislav Kadečka, Ph. D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity Regulace místních poplatků v obecně-závazných vyhláškách praxe ministerstva a judikatura US Mgr. Lenka Matějková, Ministerstvo vnitra Místní poplatky v praxi obcí a měst Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí České republiky Podněty z činnosti veřejného ochránce práv v agendě místních poplatků Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv Diskuse 2

3 II. TEMATICK BLOK Poplatek za komunální odpad podle zákona o odpadech Podněty z činnosti veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv Poplatek za komunální odpad dle zákona o odpadech Mgr. Věra Dubanská, CSc., Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo financí jako ústřední orgán pro poplatky za komunální odpad? Bc. Jaroslav Kratochvíl, Mgr. Aleš Šustr, Ministerstvo financí Poplatek za komunální odpad podle 17a zákona o odpadech Ing. Martin Vaněček, Magistrát statutárního města Brno, člen Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Diskuse III. TEMATICK BLOK ízení o poplatcích, vymáhání Aktuální možnosti, problémy a limity současné právní úpravy řízení o poplatcích, vymáhání JUDr. Dana Šramková, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity Podněty z činnosti veřejného ochránce práv Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv Diskuse 3

4 I. Druhy a stanovování místních poplatkû Pfiedná ející, poskytnuté prezentace témata jejich vystoupení Aktuální možnosti, problémy a limity současné právní úpravy místních poplatků JUDr. Stanislav Kadečka, Ph. D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity Regulace místních poplatků v obecně-závazných vyhláškách praxe ministerstva a judikatura US Mgr. Lenka Matějková, Ministerstvo vnitra Místní poplatky v praxi obcí a měst Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí České republiky Podněty z činnosti veřejného ochránce práv v agendě místních poplatků Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv Diskuse 4

5 Aktuální moïnosti, problémy a limity souãasné právní úpravy místních poplatkû JUDr. Stanislav Kadeãka, Ph. D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity: místní poplatky versus místní daně ekonomická nezávislost obcí úvahy obcí nad zavedením místních poplatků (náklady na správu) regulativní a fiskální funkce místních poplatků judikatura Ústavního soudu k obecně závazným vyhláškám obcí judikatura Nejvyššího správního soudu k místním poplatkům komplexní úprava problematiky obecně závaznou vyhláškou na základě několika zmocnění 5

6 Regulace místních poplatkû v obecnû-závazn ch vyhlá kách praxe ministerstva a judikatura Ústavního soudu Mgr. Lenka Matûjková Ministerstvo vnitra úlevy a osvobození od povinnosti platit místní poplatky účel osvobození princip rovnosti a zákazu diskriminace způsoby regulace osvobození v OZV obcí otázka vyměření poplatku za užívání veřejného prostranství poplatníkovi, který je současně vlastníkem (spoluvlastníkem) tohoto prostranství praxe Ministerstva vnitra, judikatura Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu 6

7 Regulace místních poplatkû v obecnû závazn ch vyhlá kách praxe ministerstva a judikatura Ústavního soudu Mgr. Lenka Matûjková odbor dozoru a kontroly vefiejné správy Ministerstva vnitra Téma, ke kterému bych měla říct několik slov, je nazváno velmi obecně Regulace místních poplatků v obecně závazných vyhláškách praxe ministerstva a judikatura US. Kdybych se však zabývala komplexně všemi podrobnostmi zavedení a výběru příslušných místních poplatků v obecně závazných vyhláškách obcí (dále též OZV ), nezbýval by již příliš prostor pro detailnější charakteristiku těchto jednotlivých pojmů, ale celý výklad by sklouzl do pouhého teoretizování, ne-li konstatování toho, co stanoví zákon. Proto bych se zde chtěla zabývat pouze jedním z aspektů regulace místních poplatků, a to problematikou stanovení úlev a osvobození od poplatků. Max Planck kdysi řekl: Teorie bez praxe je prázdná, praxe bez teorie je slepá, s čímž se leckdy plně ztotožňuji, a tak bych se v duchu tohoto citátu pokusila skloubit trochu z obojího, zejména pak přiblížit některé způsoby regulace osvobození v OZV a související výkladové problémy, se kterými se Ministerstvo vnitra v rámci své dozorové činnosti často setkává. Jak vyplývá z čl. 11 odst. 5 LZPS (daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona) potřebují obce výslovné zákonné zmocnění k tomu, aby na svém území byly oprávněny vybírat peněžitá plnění v podobě místních poplatků. Jaké poplatky to jsou, stanoví opět jen zákon, a to zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZMP ). Jiné než v ZMP taxativně uvedené poplatky si obce na svém území nemohou autonomně zavádět. K vydávání obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích (dále též OZV ) jsou tedy obce zmocněny 14 odst. 2 ZMP. Toto ustanovení přesně říká, že Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní 7

8 sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV jsou podzákonnými právními předpisy, jejich úprava tudíž nejenže nesmí být v rozporu se zákonem, ale nesmí jít ani nad rámec zákona. Obce jsou při vydávání OZV limitovány mezemi své působnosti vymezené zákonem a nemohou upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě, nebo které jsou již upraveny předpisy práva veřejného či soukromého. Minimální náplň OZV určuje ZMP, podrobnosti nechává na vůli obce. Pokud jde o podrobnosti týkající se stanovení úlev a případných osvobození, je třeba si nejprve vymezit, co rozumíme úlevou a co osvobozením. Úlevu chápeme a v rámci publikace Edice dobré správní praxe ji charakterizujeme jako snížení poplatkové povinnosti, v OZV často vyjádřené procenty, ale není vyloučeno ani snížení stanovené pevnou částkou. Za osvobození pak pokládáme úplné vyjmutí z poplatkové povinnosti, přičemž se jedná buď o osvobození ze zákona, které u jednotlivých poplatků stanoví přímo ZMP, nebo o osvobození konkrétně vymezené až v OZV, a to právě na základě zmíněného 14 odst. 2 ZMP, které obcím v rámci podrobností pro vybírání místních poplatků umožňuje zavést úlevy či osvobození od poplatků nad rámec vynětí stanoveného přímo zákonem. Toto vyjmutí či osvobození může být buď personální, kdy zákon nebo OZV vyjmenovává určité osoby, které poplatkové povinnosti nepodléhají, nebo jde o vyjmutí z titulu charakteru akce či zpoplatňované skutečnosti. Personální vyjmutí stanoví ZMP např. u poplatku ze psů, od kterého jsou ze zákona osvobozeny bez rozdílu osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis. Obdobné osvobození je stanoveno také u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ( 3 odst. 2 ZMP), nebo u poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa ( 4 odst. 3 ZMP). 8

9 V případě poplatku za povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města poplatek ze zákona neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitost ve vybraném místě, jejich osoby blízké a manželé těchto osob a jejich děti a další osoby uvedené v ustanovení 10 odst. 1 ZMP. Z titulu zpoplatňované skutečnosti je osvobození ze zákona vymezeno u poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství, a to u akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Obdobné osvobození je u poplatku ze vstupného, který se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, a u poplatku z ubytovací kapacity je vyjmuta ubytovací kapacita v zařízeních sloužících mj. sociálním a charitativním účelům nebo pro přechodné ubytování studentů a žáků. Pouze u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a u poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace ZMP nestanoví výslovné vyjmutí z poplatkové povinnosti. Tím však není dotčena možnost, aby si obce právě s ohledem na 14 odst. 2 ZMP zavedly osvobození i u těchto tří poplatků. Obecně tedy osvobození od místního poplatku znamená, že poplatník místního poplatku z důvodu skutečností spočívajících ve vlastnostech jeho osoby či skutečností spočívajících v charakteru jím vykonávané činnosti je osvobozen od povinnosti platit místní poplatek, místnímu poplatku však podléhá, stále jde o poplatníka, jen osvobozeného od poplatkové povinnosti, ovšem nikoliv automaticky také např. od povinnosti ohlašovací. Účelem tohoto institutu je především odstranění tvrdosti dopadu regulace provedené OZV na některé skupiny poplatníků. Není však vyloučeno, aby konkrétní osvobození sledovalo i jiné pozitivní dopady takové úpravy. Příkladem lze uvést např. úlevu u poplatku za užívání veřejného prostranství formou umístění stavebních zařízení při rekonstrukcích domů, která je v OZV stanovena v závislosti na době trvání umístění tohoto zařízení s tím, že čím je kratší doba trvání záboru veřejného prostranství, tím je větší procento snížení (Trvá-li umístění stavebního zařízení na veřejném prostranství 1 až 10 dní snižuje se poplatek o 75%, 9

10 trvá-li zábor 11 až 20 dní, snižuje se poplatek o 50 %, trvá-li 21 až 30 dní o 25 %). Zde je patrný jednoznačný regulační účel takové úlevy, kdy je snahou, aby stavební lešení nestálo na veřejném prostranství, pokud to není nezbytné. Tím, že se jedná o personální či věcné vyjmutí z poplatkové povinnosti přímo ex lege, není třeba jej opětovně citovat v OZV. Při naší dozorové praxi se však nezřídka setkáváme s tím, že obce velmi často ve svých OZV citují a přejímají zákonnou úpravu. Ministerstvo vnitra taková ustanovení v návaznosti na judikaturu ÚS1 chápe jako informativní ustanovení bez normativních účinků a taková ustanovení tedy nepodrobuje dozorovému zásahu. Pro stanovení úlev či osvobození od poplatků obecně závaznou vyhláškou sice ZMP žádné podmínky nestanoví, obec však musí respektovat, jak ostatně plyne i z judikatury Ústavního soudu (nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/02), ústavně zakotvený princip rovnosti a zákazu diskriminace. Úlevy či osvobození od poplatku tedy nesmí být založeny na ústavně nepřípustném rozlišování neboli diskriminaci. Při posuzování skutečnosti, zda tato ustanovení mohou být diskriminační nebo nikoliv, je třeba zkoumat smysl a účel daného osvobození (úlevy). S určitou skupinou obyvatel je možné zacházet rozdílně pouze, pokud účel, který je takovým zacházením sledován, je oprávněný (legitimní) a pokud prostředek, kterým je dosahováno tohoto účelu, je tomuto účelu přiměřený a je pro dosahování účelu nezbytný. Sazba poplatku musí být vždy shodná pro poplatníky nacházející se ve stejné nebo srovnatelné skupině. Pokud jde o stanovení rozdílné výsledné sazby poplatku pro jednotlivé okruhy poplatníků (ve výsledku dosažená stanovením úlevy na poplatku), je třeba zohlednit právní úpravu rozsahu zpoplatnění obou okruhů poplatníků. Může se jednat o poplatníky s jinými podmínkami a potřebami a obec by měla mít možnost na tuto skutečnost reagovat při stanovení konkrétní výše poplatku. Rozdílná výše sazeb tohoto poplatku nemusí znamenat narušení rovnováhy v poplatkové povinnosti mezi oběma okruhy poplatní- 1 uplatní se zásada superfluum non nocet, např. nález Ústavního soudu ze dne 16. února 1999, sp. zn. Pl. ÚS 15/97, publikovaném pod č. 69/1999 Sb. a pod č. 24 ve sv. č. 13 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, str. 169 a násl. Pokud obecně závazná vyhláška stanoví povinnosti, které jsou uloženy zákonem, považuje Ústavní soud takové ustanovení za superfluum k zákonné úpravě, jež samo o sobě nemá normativní obsah, přičemž v pouhé redundanci nelze spatřovat dostatečný důvod pro konstatování protiústavnosti, resp. rozpornosti se zákonem. 10

11 ků, ale může být dána legitimním využitím kompetence obce určovat konkrétní sazbu poplatku podle odlišných podmínek. Nelze například stanovit osvobození jen pro fyzické osoby a pomíjet osoby právnické bez bližšího zdůvodnění či patrného účelu takové úpravy. U poplatku za zhodnocení stavebního pozemku se Ministerstvo vnitra často setkává s ustanovením vyjímajícím z poplatkové povinnosti občany obce, kteří měli v obci bydliště před určitým datem, nebo kolaudační rozhodnutí k budově nabylo právní moci před určeným datem. Při přezkumu se Ministerstvo vnitra dotazuje obce na důvody zavedení takové úpravy, přičemž příkladem legitimního důvodu pro stanovení takovýchto podmínek mohou být dotační podmínky poskytovatele dotace. Jiným případem by bylo stanovení takového osvobození pro starousedlíky, kteří se připojují na novou kanalizaci současně s vlastníky nově postavených domů, kteří ještě nejsou v obci hlášeni k trvalému pobytu. Takové osvobození by již bylo možno posoudit jako diskriminační, nebude-li na straně obce dán jiný, v OZV neuvedený důvod. Také se v poslední době objevují v OZV osvobození, která jsou podmíněna splněním ohlašovací povinnosti pouze na zvláštním formuláři stanoveném obcí. Taková ustanovení však nedoporučujeme, neboť by bylo možné je považovat za rozporná se zákonem, zejména pokud jde o stanovení předepsaných formulářů a určení, že výhradně prostřednictvím těchto formulářů lze splnit ohlašovací povinnost (kolize s 21 odst. 2 a 3 zákona o správě daní a poplatků). Jak už jsem zmínila, hlavní účel zavádění úlev a osvobození od poplatků je spatřován v odstranění tvrdosti dopadů zavedení poplatků na určité skupiny poplatníků, zejména vzhledem k jejich sociální situaci. Obce však tento účel ne vždy chápou. Jako perličku bych uvedla nedávno zaznamenaný případ, kdy obec chtěla řešit prostřednictvím osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dopady chodníkové novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to tím způsobem, že poplatníky, kteří by na základě smlouvy uzavřené s obcí odklízeli určený úsek chodníků, by obec od poplatku osvobodila. Osvobození od poplatku by tedy plnilo funkci 11

12 ceny (úhrady) za poskytnutou službu či odměny za provedenou práci, což nejen že nesouvisí s předmětem poplatku, ale samotná aplikace takového osvobození by byla značně problematická. Ráda bych v této souvislosti upozornila také na judikaturu Nejvyššího správního soudu, zejm. na rozhodnutí ze dne 23. ledna 2008, č. j. 2Afs 107/ , které se týkalo poplatku ze psů a osvobození od povinnosti platit tento poplatek provozovatelů útulků pro psy. ZMP výslovně od poplatků ze psů osvobozuje pouze útulky zřízené obcí, což se samozřejmě nelíbí soukromým provozovatelům. Nejvyšší správní soud v tomto rozhodnutí vyložil, že útulky pro psy nepodléhají povinnosti platit poplatek ze psů, neboť je nelze podřadit pod pojem držitele psa dle 129 občanského zákoníku. Jestliže podle odst. 1 cit. ustanovení je držitelem ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro sebe, což v případě útulku pro psy...zjevně naplněno není, není útulek vůbec poplatníkem poplatku ze psů. Toto vynětí z okruhu subjektů s poplatkovou povinností se samozřejmě týká všech útulků, bez ohledu na osobu zřizovatele. Takto viděno proto výslovné zákonné konstatování osvobození od poplatku ze psů osoby provozující útulek zřízený obcí zdejší soud považuje za zcela nadbytečné a poněkud zavádějící. Je proto chybou s ústavněprávními důsledky ze zmíněné redundance dovozovat povinnost platit poplatky ze psů (jen) soukromými útulky, jak v projednávaném případě učinil stěžovatel. Obce s ohledem na tento výklad v OZV osvobozují všechny útulky, což MV považuje za komplexní řešení a takováto ustanovení neshledává v rozporu se zákonem. Nicméně pokud by dle výkladu Nejvyššího správního soudu, provozovatel útulku pro psy neměl být považován za poplatníka, osvobození by zde nebylo vůbec na místě a elegantnějším řešením by se tak jevila spíše legislativní změna ust. 2 odst. 2 ZMP ve smyslu vypuštění slov zřízených obcí. Velmi diskutabilní je otázka vyměření poplatku za užívání veřejného prostranství poplatníkovi, který je současně vlastníkem (spoluvlastníkem) tohoto prostranství nebo má s obcí uzavřenou nájemní smlouvu. Ústavní soud k této věci v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/02 konstatoval: Právní závěr, podle něhož by byl vlastník pozemku povinen platit poplatky za zvláštní užívání svého pozemku, který byl jako veřejné prostranství označen obecně závaznou vyhláškou obce, by mohl být, podle okolností, v rozporu s ústavní ochranou vlastnictví. V takovémto pří- 12

13 padě by totiž došlo ke zpoplatnění výkonu vlastnického práva veřejnou mocí. Umístí-li tedy např. vlastník pozemku, označeného za veřejné prostranství, na svůj pozemek reklamní zařízení (...), neměl by zásadně být subjektem poplatkové povinnosti za zvláštní užívání veřejného prostranství. Nález se týkal řízení o návrhu skupiny poslanců PSP ČR na zrušení 4 odst. 2 ZMP, v tehdy platném znění, a 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ústavní soud ve věci ochrany práv vlastníků odkázal na případné řízení před správními soudy, které vezmou v úvahu všechny relevantní okolnosti individuálního případu a podle toho rozliší výkon vlastnického práva od jeho eventuálního zneužití. Na otázku, zda je poplatníkem místního poplatku za užívání veřejného prostranství také vlastník tohoto prostranství, nedostáváme uspokojivou odpověď ani od Nejvyššího soudu. Ten se ve svých rozhodnutích zabývá problematikou vyvlastnění a nuceného omezení vlastnického práva ve vztahu k veřejnému prostranství, ale to pouze z pohledu soukromoprávního vztahu. Přesto je na místě zmínit alespoň základní myšlenkovou linii Nejvyššího soudu, podle kterého ustanovení 34 zákona o obcích, nezakládá právo obce, aby vlastník pozemku, který je součástí veřejného prostranství, strpěl jeho bezplatné užívání. Ačkoliv existuje právní důvod v podobě užívání veřejného prostranství, jedná-li se o pozemek ve vlastnictví třetí osoby, má taková skutečnost za následek vznik bezdůvodného obohacení na straně obce plněním bez právního důvodu. Užívání veřejného prostranství není dle Nejvyššího soudu titulem, podle kterého by obci vzniklo oprávnění, aby vlastník pozemku poskytoval takové plnění bezplatně. Je-li pozemek ve vlastnictví třetí osoby součástí veřejného prostranství, obecné užívání znamená ve svém důsledku vyvlastnění bez náhrady. K tomu Ústavní soud naopak konstatuje, že označení soukromé nemovitosti za veřejné prostranství OZV nemůže být dáváno na roveň vyvlastnění nebo nuceného omezení vlastnického práva (ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod), a to z toho důvodu, že práva a povinnosti vlastníka takového prostoru nejsou jeho prohlášením za veřejné prostranství přímo nijak dotčena, neboť příslušná OZV pouze deklaruje již existující stav. 13

14 Pokud pozemky spadající pod režim veřejného prostranství vlastní obec, setkáváme se s případy, kdy obce osvobodí od poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství samy sebe jakožto vlastníky těchto prostranství. Je otázkou, zda tak nediskriminují ostatní vlastníky. Z hlediska rozpočtu, se jeví takové osvobození jako vhodné, neboť vyměření a odvedení poplatku by bylo pouhým přesunem v rámci jednoho rozpočtu. Z hlediska ZMP totiž i obec jakožto uživatel veřejného prostranství např. umístěním stavebních zařízení spadá pod definici poplatníka. Jde o obdobnou konstrukci, jakou zvolil zákonodárce v případě daně z nemovitosti, kdy stát je také poplatníkem této daně, jen je zákonem výslovně osvobozen, stejně jako územní samosprávné celky, pokud jde o jimi vlastněné nemovitosti v jejich katastrálním území. Pokud by ZMP stanovil přímo osvobození všech vlastníků nemovitostí (nejen obcí a měst, ale i třetích osob), které jsou v OZV deklarovány jako veřejná prostranství, vyřešilo by to jednou provždy z hlediska místního poplatku otázku možné diskriminace i problém možného rozporu s ústavní ochranou vlastnictví. Nedotklo by se to však již soukromoprávní roviny, která se v této věci také projevuje. Nejvyšší soud totiž dovodil, že užívání veřejného prostranství je důvodem pro poskytování úplaty ze strany obce vlastníkovi takového pozemku. Je ovšem otázkou, zda zvláštní užívání veřejného prostranství vlastníkem by bylo důvodem pro nehrazení takové úplaty obcí, pozemek totiž charakter veřejného prostranství neztrácí. Pokud jde o zpoplatnění takového užívání místním poplatkem, v případě, kdy by i při zvláštním užívání veřejného prostranství měla obec vlastníkovi platit, byl by tento poplatek patrně významným regulačním nástrojem působícím na vlastníka v tom směru, aby pozemek vrátil zpět obecnému užívání. Nadále zůstává v této souvislosti ještě otevřená otázka zpoplatnění nájemce pozemku místním poplatkem za užívání veřejného prostranství, a to jak v případě, kdy vlastníkem pozemku a tedy jeho pronajímatelem je obec (souběh místního poplatku a nájmu), tak v případě, kdy vlastníkem zpoplatněného pozemku je třetí osoba. Pokud obec zahrne do osvobození nájemní smlouvy, které uzavře na užívání veřejných prostranství sama (mezi obcí a třetí osobou), vyvstává otázka, proč by neměly být osvobozeny i nájemní vztahy založené mezi soukromým vlastníkem veřejného prostranství a nájemcem. 14

15 Podotýkám jen, že v praxi se často objevují v OZV ustanovení, která právě tyto případy osvobozují, a to úplně nebo částečně, což lze jedině doporučit, neboť ZMP stanoví poměrně stroze, že poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejná prostranství způsobem uvedeným v zákoně. Tzn. že dle dikce zákona by poplatníkem měl být i vlastník či nájemce pozemku splňujícího znaky veřejného prostranství, které užívá zvláštním způsobem. Vznesla jsem zde řadu otázek, ale i to bylo účelem otevřít případnou diskusi nad přednesenými problémy. Pro zajímavost a dokreslení určité dobré správní praxe si dovolím ocitovat ustanovení jedné OZV, která nedávno prošla rukama Ministerstva vnitra a u níž si lze povšimnout, že zde osvobozuje všechny vlastníky, včetně sebe, jakož i všechny nájemní smlouvy. Poplatku za užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 2 této OZV nepodléhají: c) město d) příspěvkové organizace zřízené městem e) fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství na základě smlouvy uzavřené s městem pro účely realizace stavebních prací, u nichž je město investorem, h) poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství ve vlastnictví města na základě platné nájemní smlouvy s městem ch) vlastníci nemovitostí v případě, že užívají veřejné prostranství, které je v jejich vlastnictví a tuto skutečnost prokážou výpisem z katastru nemovitostí při oznamovací povinnosti Závěrem bych tedy shrnula, že OZV slouží k normotvornému naplnění ZMP v konkrétních podmínkách dané obce, avšak je třeba mít na paměti, že v otázkách spadajících pod režim ZMP nemůže obec v OZV vytvářet další pravidla či ukládat jiné povinnosti jdoucí mimo hranice právní úpravy. V případě úpravy úlev a osvobození od poplatků musí obce respektovat ústavně zakotvený princip rovnosti a zákazu diskriminace, kdy si nemůže stanovit bezdůvodně odlišná pravidla a od povinnosti platit místní poplatek osvobodit pouze určitou skupinu poplatníků. Touto cestou bych ještě ráda poznamenala, že s účinností daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) se zrušuje ust. 16 ZMP týkající se institutu prominutí poplatku. Protože nebude možné již tímto způsobem 15

16 řešit individuálně případná opomenutí při stanovení osvobození, lze obcím doporučit, aby v mezidobí do zvážily možnost některé případy, u nichž byl poplatek za stejných nebo podobných okolností vícekrát promíjen, zařadit do osvobození nebo úlev formou OZV. Formulace takových ustanovení ovšem musí odpovídat principu obecnosti právního předpisu a principu rovnosti. Při tvorbě vyhlášek je proto třeba věnovat maximální pozornost formulaci ustanovení týkajících se osvobození od poplatku tak, aby přesně odrážela účel, který obec zavedením osvobození sledovala. Slovy Nejvyššího správního soudu Negativní následky nesrozumitelné či nepředvídatelné právní úpravy by měly jít k tíži autora a nikoliv adresáta takového právního předpisu.2 2 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. listopadu 2004, č. j. 2 Afs 122/ (publikovaný pod č. 474 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 3/2005) 16

17 Místní poplatky v praxi obcí a mûst Jaromír Jech v konn místopfiedseda Svazu mûst a obcí âeské republiky: Svaz mûst a obcí âeské republiky změna místních poplatků na místní daně přehled statistických údajů k jednotlivým druhům poplatků doporučení SMO ke změnám právní úpravy místních poplatků Místní poplatky jedna z nejsledovanûj ích priorit Svazu mûst a obcí âr O čem chci hovořit: Otázka výdajů oproti příjmům z poplatků a daní Pozice Svazu v oblasti místních poplatků k stávající legislativní úpravě Pozice Svazu v oblsti místních poplatků do budoucna Svaz mûst z obcí âr 17

18 Otázka v dajû oproti pfiíjmûm z poplatkû a daní Místní poplatek výběr za konkrétní skutečnost (např. likvidace domovního odpadu; za psa; vstupné), využití příjmu podle rozhodnutí obce: příjmy za odpady slouží většinou k výdajům na samotnou likvidaci odpadů příjmy ze psů slouží někde na zajištění čistoty, někde k umístění v útulku, někde jen jako další příjmový zdroj Daň příjem ze zákona (např. podíl obce na sdílených daních; daň z nemovitosti), využití příjmů absolutně volné, slouží k pokrytím rozličných druhů výdajů Pro úplnost zmiňuji správní poplatek příjem by měl teoreticky sloužit právě k pokrytí výdajů za pořízení požadované služby (řidičský průkaz; stavební povolení; cestovní doklady ) zásadní omyl (i státní správy) při určování výše správního poplatku pojímání celkového výběru správních poplatků jako celek, bez ohledu na to, že např. žadatel o vydání stavebního povolení je saturován žadatelem o vydání řidičského průkazu či z přihlášeného motorového vozidla; jde oproblematiku změn ve výši správních poplatků na úrovni tzv. Obcí III Svaz mûst z obcí âr Pozice Svazu v oblasti místních poplatkû k stávající legislativní úpravû Svaz usiluje o: valorizaci maximálních sazeb, v současné době především u poplatku za odpad zlepšení často problematické správy náklady versus výnosy problém s neplatiči (režim daně patrně vhodnější) co největší pravomoc obcí při stanovování osvobození či jiné úlevy Svaz mûst z obcí âr 18

19 Pozice Svazu v oblasti místních poplatkû do budoucna Letitá snaha Svazu o zavedení tzv. místní daně, která by nahradila (transformovala, modernizovala) místní poplatky sloučení stávajících místních poplatků možnost vypuštění (zrušení) některých (psy?), jako přežitých precizace některých stávajících (zhodnocení stavebního pozemku?) přiřazení nových skupin (stávající daň z nemovitosti z majetku?) Svaz mûst z obcí âr Pozice Svazu v oblasti místních poplatkû do budoucna Jsou ještě dnes adekvátní hlasy z poloviny devadesátých let minulého století, které odmítaly místní daň s odkazem na prioritní sjednocení daňového systému, a poté teprve transformaci? standardní chaos v našich daních do roku 2008 krizový chaos, jako důsledek hospodářské krize Problém nevyužívání možnosti příjmů z místních poplatků (hrazených občany dotyčné obce) versus souočasné podávání žádosti o státní (krajské) dotace, pocházející z daní všech poplatníků z ČR Svaz mûst z obcí âr 19

20 Závûr Místní daň má potenciál přiblížit politiku občanům možnost obce zvýšit (snížit!) místní koeficient u daně z nemovitostí občan se začal více zajímat (kontrolovat), jak konkrétní zastupitelstvo nakládá s jeho penězi kontrola občana nejlepší cesta k hospodárnému využívání veřejných financí, nejlepší obrana proti korupci Svaz mûst z obcí âr 20

21 Místní poplatky v praxi obcí a mûst Ing. Petr Vrána Uhersk Brod, místostarosta âlen Finanãní komise Pfiedsednictva Svazu Dvacet let zákona o místních poplatcích 9 poplatků jen některé opravdu využitelné, problém efektivnosti méně významný finanční zdroj nominální sazby postupně ztrácejí hodnotu problém vymáhání finančně i časově náročné Svaz mûst z obcí âr Celostátní inkaso místní poplatkû (2008) * v tfiídûní dle rozpoãtové skladby zahrnuje i poplatek podle 17 Zdroj: MF âr, ARISweb Svaz mûst z obcí âr 21

22 Uhersk Brod a est místních poplatkû poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Svaz mûst z obcí âr Svaz mûst z obcí âr 22

23 Inkaso místních poplatkû za rok 2009 poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity poplatek za hrací automaty* poplatek za užívání veřejného prostranství *odhad části místního poplatku, celkový výnos 4 mil. zahrnuje místní i správní poplatky Svaz mûst z obcí âr Tvorba vyhlá ek jedna souhrnná vyhláška o místních poplatcích ve druhé doplňující je stanoven místní poplatek za komunální odpad vyhláška byla od r měněna 4x, navyšovaly se sazby PKO z původních 390,-Kč na 500,-Kč v r. 2010, dále se upravoval rozsah osvobozených poplatníků Svaz mûst z obcí âr 23

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen poplatky ) a) poplatek ze psů,

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen poplatky ) a) poplatek ze psů, Zákon č. 565/1990 Sb., ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích, ve znění zákona 184/1991 Sb.; redakčního sdělení č. 1002/1992 USb. (v částce 6), zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních

Více

565/1990 Sb. ZÁKON České národní rady

565/1990 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 565/1990 Sb. - poslední stav textu Změna: 184/1991 Změna: 338/1992 Sb. Změna: 48/1994 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 149/1998

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rozstání se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 8/2010 usneslo vydat na

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí MĚSTYS HAVLíČKOVA BOROVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 25. 11. 2010 usnesením č.15/11/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I.

OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce.hospozín se na svém zasedání dne 29.11.2010.. "... usnesením č.9... usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č.7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kostelany se na svém zasedání dne 11.12.2013, usnesením č.22/13, usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

565/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady

565/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady 565/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích Změna: 184/1991 Sb. Změna: 338/1992 Sb. Změna: 48/1994 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 149/1998 Sb. Změna: 185/2001 Sb.,

Více

OBEC Frahelž Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Frahelž Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Frahelž Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Frahelž se na svém zasedání dne 26.12.2010 usnesením č.1/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,

f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, 565/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích Změna: 184/1991 Sb. Změna: 338/1992 Sb. Změna: 48/1994 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 149/1998 Sb. Změna: 185/2001 Sb.,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. 565/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích ve znění zákonů č. 184/1991 Sb., č. 338/1992 Sb., č. 48/1994 Sb., č. 305/1997 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 185/2001 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Adamov se na svém zasedání dne 25. září 2014 usnesením č. 43 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích OBEC PŘÍČOVY Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Příčovy se na svém zasedání dne 22. 12. 2016 usnesením č. 5/20/2016 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Hlincová Hora Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlincová Hora se na svém zasedání dne 14.12.2010 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Kotopeky Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlasivo se na svém zasedání dne 29.11.2012 usnesením č. 88 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC MALÁ ŠTÁHLE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Malá Štáhle se na svém zasedání dne 3.12.2010 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 6. 12. 2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

565/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady

565/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 565/1990 Sb. - poslední stav textu Změna: 184/1991 Sb. Změna: 338/1992 Sb. Změna: 48/1994 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna:

Více

OBEC Skřinářov Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Skřinářov Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Skřinářov Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Skřinářov se na svém zasedání dne 30. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008,

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, OBEC ÚHOŘILKA Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Úhořilka se na svém zasedání dne 19.2 2008 usnesením č. 2/2008 usneslo

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Chodova na základě zmocnění v článku 101/1 a 104/2,3 Ústavy ČR, v souladu s ustanovením 10 písm.

Více

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Branov se na svém zasedání dne 30. 12. 2014 usnesením č.4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích. Číslo 2/2004

Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích. Číslo 2/2004 Obecně závazná vyhláška obce Vestec o místních poplatcích Číslo 2/2004 Zastupitelstvo obce Vestec se usneslo podle ustanovení 84 odst. 2 písm i zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

MĚSTYS OSTROV U MACOCHY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

MĚSTYS OSTROV U MACOCHY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTYS OSTROV U MACOCHY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. 18/I Z/2010 usneslo vydat na základě

Více

229/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 4. července 2003,

229/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 4. července 2003, 229/2003 Sb. ZÁKON ze dne 4. července 2003, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 8. 3. 2011 usnesením č.4/1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 2. zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne 2.12.2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Měňany vydalo dne 2.12.2013 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěčnov na svém zasedání dne 19. listopadu 2010 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Typ: platná

Více

OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň

OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ 1 Obecně závazná vyhláška Obce Zadní Třebaň č. 2/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zadní Třebaň se na svém zasedání dne února 2011 usnesením č. _/2011/VZ usneslo vydat na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2006 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2006 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Dunajovice se na svém zasedání dne 31.5.2006, usnesením č. 6c/18 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Krásensko se na svém zasedání dne 13. 12. 2012 usnesením č. 4/14/12 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN. č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN. č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOLŠTEJN č. 1/2014 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Holštejn schválilo na svém zasedání dne 18.12.2014 na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: , DIČ: CZ OKRES ŠUMPERK PSČ ,

OBEC BOHUSLAVICE IČ: , DIČ: CZ OKRES ŠUMPERK PSČ , Obec B o h u s l a v i c e Zastupitelstvo obce Bohuslavice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bohuslavice se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 8.A. bod

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Kladruby Obecně závazná vyhláška č. 01/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kladruby se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 2/2010/I/24 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Vlašimi se na svém zasedání dne 20.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC STAŘÍČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC STAŘÍČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC STAŘÍČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce STAŘÍČ se na svém zasedání dne 11.11.2013 usnesením č. 991/49 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Horní Bojanovice

Obec Horní Bojanovice Obec Horní Bojanovice Obecně závazná vyhláška č.07/2005o místním poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice se na svém zasedání dne 15.12.2005 usnesením usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se usneslo dne 21. prosince 2010 vydat podle 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění

Více

OBEC VRŠOVKA. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016

OBEC VRŠOVKA. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016 OBEC VRŠOVKA Zastupitelstvo obce Vršovka OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VRŠOVKA č. 1/2016 Zastupitelstvo obce Vršovka se usneslo na svém zasedání dne 12.9.2016 vydat podle 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obec Plenkovice. Obecně závazná vyhláška obce Plenkovice č. 2/2015, o místních poplatcích

Obec Plenkovice. Obecně závazná vyhláška obce Plenkovice č. 2/2015, o místních poplatcích Obec Plenkovice Obecně závazná vyhláška obce Plenkovice č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Plenkovice se na svém zasedání dne 16.11.2015 usnesením č. U107/2015Z8 usneslo vydat na základě

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích

Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Kvilda se na svém zasedání dne 7.12.2012 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obec Březina Zastupitelstvo obce Březina

Obec Březina Zastupitelstvo obce Březina Obec Březina Zastupitelstvo obce Březina Obecně závazná vyhláška obce Březina č. 1/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březiny se na svém zasedání dne 2. května 2016 usnesením č. 10 usneslo

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: BĚLOKY Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání

Více

Obec Suchý, okres Blansko Suchý č.p. 99, 680 01 Boskovice, IČ: 00281000, tel.: 516 468 543. Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místních poplatcích

Obec Suchý, okres Blansko Suchý č.p. 99, 680 01 Boskovice, IČ: 00281000, tel.: 516 468 543. Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místních poplatcích Obec Suchý, okres Blansko Suchý č.p. 99, 680 01 Boskovice, IČ: 00281000, tel.: 516 468 543 Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Suchý na svém zasedání dne 28. 11.

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo č. 6/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č.vii. usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014, usnesením č.7/2014, bod č.9 usneslo vydat podle 14 odst. 2 zák.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010. o místních poplatcích. Článek 1. Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010. o místních poplatcích. Článek 1. Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. 12/10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 22/2010,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 22/2010, + STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2011 Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO ústř. provolba (+420) 542 171 111, e-mail: informace@brno.cz,

Více

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČÍHAŇ č. 1 / 2003 ze dne 9.12.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Číhaň vydalo dne 9.12.2003 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tlumačov vydalo dne 6.12. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška o (místních poplatcích) č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška o (místních poplatcích) č. 1/2011 Obec Kaliště Obecně závazná vyhláška o (místních poplatcích) č. 1/2011 Obecní zastupitelstvo obce Kaliště vydává dne 3. 1. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Obec Borová Lada Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Borová Lada se na svém zasedání dne 28.12.2012 usnesením č.16/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Městys Křtiny ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Křtiny ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Křtiny Obecně závazná vyhláška městysu Křtiny č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo městysu Křtiny se na svém zasedání dne 30.11.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 13/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 13/2015, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2016 Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO ústř. provolba (+420) 542 171 111, e-mail: informace@brno.cz, www.brno.cz

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3 / 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Střítež se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 3/33 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo.

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo. 1998 - č. 5 o místních poplatcích - zrušena Vyhláška č. 5 o místních poplatcích MĚSTO RUMBURK VYHLÁŠKA č. 5/1998 Město Rumburk na základě ustanovení 14 odst. 1 písm. i), 16 a na základě usnesení Městského

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hladké Životice se na svém zasedání dne 18. 11. 2004 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona 565/1990

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Zastupitelstvo obce Boleradice se na svém zasedání dne 19. května 2005 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích

Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vinařice se usneslo podle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích MĚSTO CHÝNOV Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Chýnov vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení OBEC CíRKVICE Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Církvice

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1 OBEC VELKÉ BŘEZNO Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo dne 15. 12. 2003 vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Slatiňany se na svém zasedání dne 14. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Místní poplatky Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Počty občanů ČR a cizinců s platným povolením k pobytu v jednotlivých

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec ZBOROVICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zborovice se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 10.27 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více