Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Mankovice, IC za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Mankovice, IC 00600776 za rok 2011"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚRAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. ríjna 117, Ostrava l( U M S X o K o li Cj.: Sp. zn.: Vyrizuje: Telefon: Fax: Datum: MSK 49976/2012 KON/22406/20 11/Smy Vl0 Bc. Jana Breuerová ja na Stejnopis c. 2 Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Mankovice, IC za rok 2011 Na základe písemné žádosti ze dne provedla kontrolní skupina ve složení: Identifikacní Poverení /03/ /03/2011 c. Funkce kontrolor Jméno, príjmení karta c. DoverenÝ rízením dne prezkoumání hospodarení obce k Místo provedení prezkoumání hospodarení: Obecní úrad Mankovice. Prezkoumání hospodarení obce za rok 2011 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem c. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení územních samosprávných celkq a dobrovolných svazkq obcí, ve znení pozdejších predpisq (dále jen zákon c. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílcí prezkoumání hospodarení vykonané dne ';95 {-)22 :2'12 B;mkovlll Cc~kH ~1)5(L~2 126 C770890t')lYl i:. Ú('lll: 1650Ú7td49i080D Ui'eJní hodiny Po 3 St 9.00-l'j)O~ tjr, Ct a PJ ,L~O

2 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy Prezkoumání hospodarení územního samosprávného celku (dále jen "územní celek") bylo provádeno zejména dle následujících právních predpisfl, souvisejících s cinností orgánfl územního celku: 1. zákon c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 128/2000 Sb.), 2. zákon c. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 250/2000 Sb.), 3. zákon c. 218/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech a o zmene nekterých souvisejících zákonu (rozpoctová pravidla), ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 218/2000 Sb.), 4. zákon c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 563/1991 Sb,), 5. vyhláška c. 410/2009 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu, pro nekteré vybrané úcetní jednotky (dále jen vyhláška c. 410/2009 Sb.), 6. vyhláška c. 449/2009 Sb., o zpusobu, termínech a rozsahu údajij predkládaných pro hodnocení plnení státního rozpoctu, rozpoctu státních fondij, rozpoctij územních samosprávných celku, rozpoctij dobrovolných svazkij obcí a rozpoctij Regionálních rad regionij soudržnosti (dále jen vyhláška c. 449/2009 Sb.), 7. Ceské úcetní standardy pro nekteré vybrané úcetní jednotky, které vedou úcetnictví podle vyhlášky c. 410/2009 Sb. (dále jen Ceské úcetní standardy), 8. vyhláška c. 323/2002 Sb., o rozpoctové skladbe, ve znení pozdejších predpisij (dále jen vyhláška c. 323/2002 Sb.), 9. zákon c. 320/2001 Sb., o financní kontrole ve verejné správe a o zmene nekterých zákonij (zákon o financní kontrole), ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 320/2001 Sb.), 10. vyhláška c. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon c. 320/2001 Sb., o financní kontrole ve verejné správe a o zmene nekterých zákonij (zákon o financní kontrole), ve znení pozdejších predpisij (dále jen vyhláška c. 416/2004 Sb.), 11. zákon c. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, ve znení pozdejších predpisij (dále jen zákon c. 137/2006 Sb.), 12. zákon c. 40/1964 Sb., Obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisij (dále jen zákon c. 40/1964 Sb.), 13. zákon c. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znení pozdejších predpisij (dále jen zákon c. 513/1991 Sb.), 14. zákon c. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znení pozdejších predpisij (dále jen zákon c. 262/2006 Sb.), 15. vyhláška c. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazku (dále jen vyhláška c. 270/2010 Sb.), 16. narízení vlády c. 37/2003 Sb., o odmenách za výkon funkce clenijm zastupitelstev, ve znení pozdejších predpisij (dále jen narízení vlády c. 37/ smernice MF c. j. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajij a okresních úradij pri financování voleb do zastupitelstev obcí, krajij a Parlamentu Ceské republiky, ve znení pozdejších predpisij (dále jen smernice MF c. j. 124/1354/2002), 18. vnitrní smernice územního celku. Sb.), Id.: <i95ó22: 21'_~ I{; 70R90n92 HallkuvTl1 ~I}I)jl. m: l\.~ska sponldna~ a. s. l'"x: <951> Dlr"' C7? " Ú~lll, (,-'49;0800 Uední hod",)' Po a St '!OO-17.flO~ l,'t, C-t a Pá 9{'\O-IUO

3 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy predmetem prezkoumání hospodarení bylo v souladu s 2 zákona c. 420/2004 Sb.: plnení príjmll a výdajll rozpoctu vcetne penežních operací, týkajících se rozpoctových prostredkll, financní operace, týkající se tvorby a použití penežních fondll, náklady a výnosy podnikatelské cinnosti územního celku, penežní operace, týkající se sdružených prostredkll a cizích zdrojll, hospodarení a nakládání s prostredky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostredky ze zahranicí poskytnutými na základe mezinárodních smluv, vyúctování a vyporádání financních vztahll ke státnímu rozpoctu, k rozpoctllm krajll, k rozpoct5m obcí, k jiným rozpoctllm, ke státním fondllm a k dalším osobám, nakládání a hospodarení s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodarí územní celek, zadávání a uskutecnování verejných zakázek, stav pohledávek a závazkll a nakládání s nimi, rucení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých vecí ve prospech tretích osob, zrizování vecných bremen k majetku územního celku, úcetnictví vedené územním celkem. Predmet prezkoumání hospodarení byl overen z hlediska: dodržování povinností stanovených zvláštními právními predpisy, zejména predpisy o financním hospodarení územních celkll, o hospodarení s jejich majetkem, o úcetnictví a o odmenování, souladu hospodarení s financními prostredky ve srovnání s rozpoctem, dodržení úcelu poskytnuté dotace nebo návratné financní výpomoci a podmínek jejich použití, vecné a formální správnosti dokladll o prezkoumávaných operacích. V souladu s 6 odst. 3 písmo b) zákona c. 420/2004 Sb. bylo prezkoumání hospodarení uskutecneno výberovým zpllsobem dle predmetu a obsahu prezkoumání. A. Výsledek prezkoumání hospodarení Pri prezkoumání hospodarení územního celku za rok 2011 nebyly zjišteny chyby a nedostatky. B. Prijetí a plnení opatrení k náprave zjištených chyb a nedostatku B.l Vzhledem k tomu, že pri prezkoumání hospodarení za rok 2010 nebyly zjišteny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen prijmout opatrení k náprave. B.2 Vzhledem k tomu, že pri dílcím prezkoumání hospodarení provedeném k nebyly zjišteny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen prijmout opatrení k náprave. S95 62,2 22: 70g90692 HallkuvrJl l.?h C Úcw: hodíny Po a St 900-iHH); (:t, Ó 8 Pil 9.00 J UO

4 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy C.Záver C.1 Pri prezkoumání hospodarení územního celku dle 2 a 3 zákona c. 420/2004 Sb. za rok 2011 nebyly dle 10 odst. 3 písmoa) zjišteny chyby a nedostatky. C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištení uvedených ve zpráve pri prezkoumání hospodarení za rok 2011 nebyla zjištena rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodarení územního celku v budoucnosti. C.3 Podíly pohledávek, závazkt'l a zastaveného majetku podíl pohledávek na rozpoctu územního celku 0,16 O/o (celková hodnota dlouhodobých pohledávek cinila Kc 0,00) podíl závazkt'l na rozpoctu územního celku 2,87 % (celková hodnota dlouhodobých závazkt'l cinila Kc 0,00) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % v této zpráve jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílcího prezkoumání hospodarení i výsledky konecného dílcího prezkoumání hospodarení územního celku. Zápis nevylucuje další kontrolní zjištení jiných kontrolních orgántl. Všechny zaptljcené dokumenty byly územnímu celku vráceny. Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení je zároven návrhem zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení a konecným znením zprávy se stává v prípade, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle 6 odst. 3 písmo I zákona c. 420/2004 Sb. Stanovisko se dorucuje kontrolorovi poverenému rízením prezkoumání. V Ostrave dne Zprávu zpracovaly a sepsaly: Bc. Jana Breuerová, kontrolor poverený rízením Ing. Eva Hubinková, kontrolor, tel.. :"95 ó-~2 22~ 1(- 70X9t\o92 HankovllI sp<..1jt:m: Cl;ska ~porildna."l s, cl'nlnd\l Praha I:" 595 1,2~121> Dl(,: (Z"OX90b92 c. "CIIL Ib50671>34WO&OO Uední hodiny Po a St ')00 1'00, l't, (t a Pil '/.OO-ILO

5 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy Dne: Se zprávoucf;; byl seznámen a stejnopis c. 2 prevzal: Podpis: tj..r}r) 11 Miroslav Švajda, ~~" Zpráva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech: Stejnopis c. 1 pro odbor kontroly a interního auditu Krajského úradu Moravskoslezského kraje Stejnopis c. 2 pro obec Mankovice Seznam dokladtl, písemností a podkladtl predložených územním celkem v rámci prezkoumání hospodarení za rok 2011: pravidla rozpoctového provizoria schválená zastupitelstvem obce dne bod c. 27/10/2, rozpoctová opatrení c. 1 a 2 schválena radou obce dne bod c. 56/11/7 a zastupitelstvem obce dne bod c. 65/11/4, rozpoctová opatrení c. 3-5 schválena zastupitelstvem obce dne bod c. 81/11/5 a dne bod c. 97/11/6 a radou obce dne bod c. 154/11/15, rozpoctový výhled sestavený do roku 2014, rozpocet obce na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne bod. c. 43/11/3, návrh rozpoctu na rok 2011 byl zverejnen na úrední desce a v elektronické podobe zptjsobem umožnujícím dálkový prístup v období od do , sdelení o stanovení závazných ukazateltj príspevkové organizaci Základní škola a Materská škola Mankovice ze dne , záverecný úcet obce za rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce dne bod 68/11/4, návrh záverecného úctu obce za rok 2010 byl zverejnen na úrední desce a v elektronické podobe zptjsobem umožnujícím dálkový prístup v období od do , evidence pohledávek k , evidence závazktj k , písemnosti k inventarizaci majetku a závazktj obce k , kniha došlých faktur za rok 2011, kniha odeslaných faktur za rok 2011, dokumentace k odmenám clentj zastupitelstva obce os. c. 634, 95, 21, 116, 94, 117, 629, dokumentace k odmenování všech clentj zastupitelstva obce za rok 2011, výkaz príloha rozvahy sestavený k , výkaz rozvaha sestavený k , výkaz rozvaha sestavený k , úcetní doklady c za období od do , úcetní doklady c za období od do , pokladní doklady c za období od do , úcetní doklady c. 11/ / za období od do , úcetní doklady c. 11/ / za období od do , výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu FIN 2-12M sestavený k , výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu FIN 2-12M sestavený k , výkaz zisku a ztráty sestavený k , výkaz zisku a ztráty sestavený k , jel IC: 70X<)06')~: E3rwkovfll S{K'.lCm: (::c~kaspolítdn<.1. a, s ccn1n;l' fax: 595 « DI(~: C Úclu.1650Ú76349i0800 laední hodiny Po a St _00~ (:t, C~t Pá 9.0U--j 1 ~:o

6 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy protokoly o provedení verejnosprávní kontroly u príjemcq verejné podpory - Rímskokatolická farnost Mankovice a TJ Tatran Mankovice ze dne , ÚZ dotace ze státního rozpoctu na výdaje spojené s prípravou a provedením scítání lidu, domq a byttj v roce 2011, úcetní doklady c. 364 ze dne a c. 260 ze dne , kupní smlouva o prevodu nemovitosti ze dne , koupe pozemkq p.c. 896/82 díl "a" a p.c. 896/83 díl "b" v k.ú. Mankovice, nákup schválen zastupitelstvem obce dne , úcetní doklad C ze dne , kupní smlouva o prevodu nemovitosti ze dne , prodej pozemku p.c. 896/56 v k.ú. Mankovice, zámer prodeje zverejnen od do , prodej schválen zastupitelstvem obce dne , úcetní doklad C ze dne , zápis komise pro výber dodavatele zakázky malého rozsahu "Modernizace zázemí pro sport a volný cas v Mankovicích" ze dne a smlouva o dílo C. 15/2011 uzavrena s vybraným uchazecem v hodnote díla Kc ,-- vcetne DPH, usnesení rady obce ze dne bod C. 101/11/10 RO o výberu dodavatele pro akci "Rekonstrukce a dovybavení detského hrište pri ZŠ v Mankovicích" a smlouva o dílo s vybraným uchazecem v celkové hodnote díla Kc ,-- vcetne DPH, smernice C. 5/2010 o systému úcetnictví, úcinná od , smernice C. 2/2010 k tvorbe opravných položek k pohledávkám, úcinná do , smernice C. 6/2010 k podrozvahovým úctqm, úcinná od , smernice C. 1/2010 pro casové rozlišení, úcinná od , smernice C. 1/2011 o inventarizaci, úcinná od , smernice C. 2/2011 pro odpisování dlouhodobého majetku, úcinná od , smernice C. 3/2010 pro obeh úcetních dokladq vcetne podpisových vzorq, úcinná od , protokol o provedené kontrole u zrízené príspevkové organizace Základní škola a Materská škola Mankovice ze dne , zápisy z jednání financního výboru ze dne a h.:1 ~95 n '.2 22~ 1(': 7DH90t192 8,lllkll\iTll ~p()jc'm: l'<..;skaspontelna. a, s, ccnlrí.ll'l Fraha ln, 595 Ú~~ 12Ú DIC: C 7: c ÚC1tt: 1b50Ú7(.\.349,"0800 U ejili hodi,,) Po a Sl : [;t, ('1 a Pá ~'.OO-ll.oO

7 strana : 1 P Ř Í J M Y - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů OSVČ Daň z příjmů fyz.osob z kapit Daň z příjmů práv.osob Daň z příjmů práv.osob-obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za odpady Ostatní poplatky a odvody v ob Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přijaté dotace ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Pol: Neinvestiční přijaté transfery * Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinv.přij.transfery od krajů Ostatní investiční přijaté tra Par: ** Příjmy z pronájmu pozemků Par: Podnikání a restruktur. v země ** Příjmy z poskytování služeb a Par: Podpora ostatních produkčních ** Příjmy z úhrad dobývacího pros Par: Ostatní záležitosti těžebního ** Příjmy z poskyt.služeb -vodné Příjmy z prodeje zboží mat.vp Přijaté nekapitálové příspěvky Par: Pitná voda ** Přijaté neinvestiční dary Přijaté dary na pořízení dlouh Par: Základní školy ** Příjmy z poskyt.služeb-knihovn Příjmy z prodeje krátkodob.maj Par: Činnosti knihovnické ** Příjmy z promájmu ost.nem.-kd Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté neinvestiční dary Par: Zájmová činnost v kultuře ** Příjmy z poskytování služeb a Přijaté neinvestiční dary

8 strana : 2 P Ř Í J M Y - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Par: Ostatní záležitost kultury, cí ** Přijaté neinvestiční dary Par: Ostatní tělovýchovná činnost ** Příjmy z poskytování služeb a Par: Pohřebnictví ** Přijaté neinvestiční dary Par: Územní plánování ** Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z prodeje pozemků Par: Komunální služby a územní rozv ** Příjmy z prod.zboží-pytle odpa Par: Sběr a svoz komunálních odpadů ** Přijaté nekapit.přísp.-recykl Par: Využívání a zneškodňování komu ** Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Přij.nekap.příspěvky-dobropisy Par: Činnost místní správy ** Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a div Par: Obecné příjmy a výdaje z finan ** Neidentifikované příjmy Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz ** 0000 Org: *** Převody z rozpočtových účtů Par: ** Příjmy z úroků-soc.fond Par: Obecné příjmy a výdaje z finan ** 0107 Org: Poplatky SF *** Příjmy z posk.služeb-vodojem Par: Pitná voda ** 0155 Org: vodojem *** C E L K E M :

9 strana : 1 V Ý D A J E - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Nákup ostatních služeb Par: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s ** Platy zaměstnanců v pracovním Platy zaměstnanců v pracovním Platy zaměstnanců v pracovním Platy zaměstnanců v pracovním Pol: Platy zaměstnanců v pracovním * Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povin.pojistné na soc.zab.a př Povin.pojistné na soc.zab.a př Povin.pojistné na soc.zab.a př Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př * Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na veřejné zd Pol: Povinné pojistné na veřejné zd * Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Pol: Pohonné hmoty a maziva * Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Pol: Náhrady mezd v době nemoci * Par: Podpora ostatních produkčních ** Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb j.n Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Par: Silnice ** Nákup materiálu jinde nezařaze Výdaje na dopravní územní obsl Neinvestiční transfery obcím Par: Provoz veřejné silniční doprav ** Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Ochranné pomůcky Drobný hmotný investiční a nei

10 strana : 2 V Ý D A J E - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Nákup zboží {za účelem dalšího Nákup materiálu j.n Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb j.n Opravy a udržování-vodojem Platby daní a poplatků Par: Pitná voda ** Konzultační, poradenské a práv Neinv.transfery obcím-za žáky Neinv.příspěvky ZŠ Budovy, haly a stavby Par: Základní školy ** Neinvestiční transfery občansk Par: Hudební činnost ** Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n Par: Činnosti knihovnické ** Neinvestiční transfery občansk Par: Činnosti muzeí a galerií ** Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraničn Par: Ostatní záležitosti kultury ** Nákup materiálu jinde nezařaze Par: Pořízení,zachování a obnova ho ** Neinvestiční dotace církvím a Par: Činnosti registrovaných církví ** Nákup materiálu jinde nezařaze Opravy a udržování Poskyt.neinv.přísp.-OSA Par: Rozhlas a televize ** Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný investiční a nei Nákup materiálu j.n Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb j.n Opravy a udržování

11 strana : 3 V Ý D A J E - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Par: Zájmová činnost v kultuře ** Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb j.n Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Dary obyvatelstvu Par: Ostatní záležitost kultury, cí ** Budovy, haly a stavby Par: Sportovní zařízení v majetku o ** Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Opravy a udržování Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Dary obyvatelstvu Par: Ostatní tělovýchovná činnost ** Pohonné hmoty a maziva Budovy, haly a stavby Budovy,haly,stavby-dět.hřiště Pol: Budovy, haly a stavby * Par: Využití volného času dětí a ml ** Neinvestiční transfery občansk Par: Ostatní zájmová činnost a rekr ** Věcné dary Par: Zdravotnická záchranná služba ** Nákup materiálu j.n Elektrická energie Opravy a udržování Par: Veřejné osvětlení ** Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Par: Pohřebnictví ** Nákup ostatních služeb Par: Územní plánování ** Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.org Povinné pojistné na veřejné zd

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00JU Čj: MSK 77273/2009 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/28894/2008/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Mojmír Románek,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01M1QJO Čj.: MSK 30963/2016 Sp. zn.: KON/12136/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 27.1.2015 KUMSX01G95PV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 280 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mankovice, IČ 00600776 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mankovice, IČ 00600776 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝKRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava ČJ.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E mail: Datum: MSK 64501/2014 KON/19899/2013/Šva 113.1 V10 Ing. Martin

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: ,00. Org: ,00. Org: ,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: ,00. Org: ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 700 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vršovice, IČ za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vršovice, IČ za rok 2013 [ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava «u "" S li: o I C C, o ( Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: MSK 52614/2014 KON/6704/2013/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Celkem: *** Příjmy z poskytování služeb a Org: * *

Celkem: *** Příjmy z poskytování služeb a Org: * * strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1900000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 20000.00 0000 0000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSX01HL363 Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GK04S Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014 Elektronický podpis - 9.3.2015 KUMSX01GXNF3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00

Celkem , Příjmy z poskytování služeb a ,00 Celkem ,00 Rozpočet na rok 2016 Příjmy dle paragrafů, organizací a složek Pol. Popis 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 851 130,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 292 614,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 630 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 14.3.2016 KUMSX01M85SZ Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Václavov u Bruntálu, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Václavov u Bruntálu, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 4.5.2015 KUMSX01HO1AU Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 13.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: V yřiz uje : Telefon : Fax: E-mail: MSK 34945/2015 KON/18333/2014/Sam 113.1 VlO Bc. Jana

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01KQBKD Čj.: MSK 147378/2015 Sp. zn.: KON/15508/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Budišovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Budišovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 24.3.2015 KUMSX01H5A3X Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 050 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 30 000,00

Více

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 354 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 4 100,00

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDAGV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8747493.31 8014500.00 109.15 8734540.00 100.15 12953.31

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8747493.31 8014500.00 109.15 8734540.00 100.15 12953.31 KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1516791.48 1600000.00 94.80 1516000.00 100.05 791.48 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 46393.65

Více

365000.00 365000.00 120000.00 120000.00 40000.00 40000.00 430000.00 430000.00 1000000.00 1000000.00 1000.00 1000.00 320000.00 320000.00 60000.

365000.00 365000.00 120000.00 120000.00 40000.00 40000.00 430000.00 430000.00 1000000.00 1000000.00 1000.00 1000.00 320000.00 320000.00 60000. Obec Horská Kvilda KEO 7.90 / Uc19z strana PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis schválený upravený 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 36500 36500 1112 Daň z příjmů

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 850 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

2321 Odvádění a čištění odpadních v 2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 400 000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 400 000.

2321 Odvádění a čištění odpadních v 2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 400 000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 400 000. Výdaje V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 7 000.00 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 2.5.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01MTOUF Certifikát autora

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IČ za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IČ za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 53242/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/14594/2013/Sam 113.1 V10 Ing. Lenka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Obec Úmonín KEO 7.65c / Uc15e strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 725623.28 693500.00 104.63 725630.00 100.00-6.72 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

zpracováno: 16.05.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 16.05.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 420681.17 370000.00 113.70 420681.00 100.00 0.17 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Schválený Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Schválený Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet Obec Kašava R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2014 KEO 8.07b / Uc19s strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Schválený Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet 0000 0000 0000 1111 000000000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 29.4.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01MWBL4 Certifikát autora

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00 roku 2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Městys Lukov KEO-W 1.9.123/ Uc19s strana: 1 /8 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 126 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014 Elektronický podpis - 29.4.2015 KUMSX01HPCAC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrčava, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrčava, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 2.5.2016 KUMSX01MYLDK Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 290 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 719,40 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 33,20

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočtové opatření: 1 CELKEM: * Zastupitelstva obcí

Rozpočtové opatření: 1 CELKEM: * Zastupitelstva obcí strana : 1 Rozpočtové opatření č. 1 ze dne: 31.01.2011 231 000 00000000 0000 2212 5021 000 0.00 4000.00 Ostatní osobní výdaje 231 000 00000000 0000 2212 5169 000 0.00-4000.00 Nákup ostatních služeb Paragraf:

Více

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000,00 0000 0000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 530 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00 roku 2017 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 680 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 953204.10 720000.00 132.39 953500.00 99.97-295.90 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Par Org Pol N+Z+Uz Popis

Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3097000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 3395000.00 0000

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

Org: ,00. Org: , Příjmy z pronájmu ostatních ne ,00. Org: ,00. Org: ,00

Org: ,00. Org: , Příjmy z pronájmu ostatních ne ,00. Org: ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 230 000,00 1113 0 000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 15 000,00 1121 0 000 Daň z příjmů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Rudoltice, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Rudoltice, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 26.1.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01L9UQI Certifikát autora

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 286 400,00. 3722 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 200 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 286 400,00. 3722 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 200 000,00 roku 2015 strana: 1 / 5 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 317 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 14 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 18 000,00

Více

zpracováno: strana : 1 Plnění rozpočtu za období: (s návrhem RO)

zpracováno: strana : 1 Plnění rozpočtu za období: (s návrhem RO) strana : 1 0000 1031 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 17271.96 0.00 0.00 17300.00 99.84 28.04 0000 1031 Par: Pěstební činnost 17271.96 0.00 0.00 17300.00 99.84 28.04** 0000 2212 5169 000000000 Nákup

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Pláň, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nová Pláň, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 18.3.2015 KUMSX01H34N1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlinka, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlinka, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 19.2.2016 KUMSX01LZICE Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.8.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

schválený rozpočet pro rok 2007 zpracováno:

schválený rozpočet pro rok 2007 zpracováno: schválený rozpočet pro rok 2007 Obec Hradčany KEO 7.42b / Uc19z zpracováno: 30.08.2007 R O Z P O Č E T roku: 2007 ===== P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek rozpočet rozpočet rozpočtová Par

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011 / PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: 00274445 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.1.2012 na základě zákona Č. 420/2004

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlebičov, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlebičov, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 23.2.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01LVI28 Certifikát autora

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 Obec Kelčany KEO-W 1.8.77/ Uc19s strana: 9/9 FINANCOVÁNí - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 8115 000000000 Změna stavu krátkodobých peněž 0000 0000 8124 000000000 Uhrazené splátky dlouhodobých

Více