Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Mankovice, IC za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Mankovice, IC 00600776 za rok 2011"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚRAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. ríjna 117, Ostrava l( U M S X o K o li Cj.: Sp. zn.: Vyrizuje: Telefon: Fax: Datum: MSK 49976/2012 KON/22406/20 11/Smy Vl0 Bc. Jana Breuerová ja na Stejnopis c. 2 Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Mankovice, IC za rok 2011 Na základe písemné žádosti ze dne provedla kontrolní skupina ve složení: Identifikacní Poverení /03/ /03/2011 c. Funkce kontrolor Jméno, príjmení karta c. DoverenÝ rízením dne prezkoumání hospodarení obce k Místo provedení prezkoumání hospodarení: Obecní úrad Mankovice. Prezkoumání hospodarení obce za rok 2011 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem c. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení územních samosprávných celkq a dobrovolných svazkq obcí, ve znení pozdejších predpisq (dále jen zákon c. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílcí prezkoumání hospodarení vykonané dne ';95 {-)22 :2'12 B;mkovlll Cc~kH ~1)5(L~2 126 C770890t')lYl i:. Ú('lll: 1650Ú7td49i080D Ui'eJní hodiny Po 3 St 9.00-l'j)O~ tjr, Ct a PJ ,L~O

2 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy Prezkoumání hospodarení územního samosprávného celku (dále jen "územní celek") bylo provádeno zejména dle následujících právních predpisfl, souvisejících s cinností orgánfl územního celku: 1. zákon c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 128/2000 Sb.), 2. zákon c. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 250/2000 Sb.), 3. zákon c. 218/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech a o zmene nekterých souvisejících zákonu (rozpoctová pravidla), ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 218/2000 Sb.), 4. zákon c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 563/1991 Sb,), 5. vyhláška c. 410/2009 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu, pro nekteré vybrané úcetní jednotky (dále jen vyhláška c. 410/2009 Sb.), 6. vyhláška c. 449/2009 Sb., o zpusobu, termínech a rozsahu údajij predkládaných pro hodnocení plnení státního rozpoctu, rozpoctu státních fondij, rozpoctij územních samosprávných celku, rozpoctij dobrovolných svazkij obcí a rozpoctij Regionálních rad regionij soudržnosti (dále jen vyhláška c. 449/2009 Sb.), 7. Ceské úcetní standardy pro nekteré vybrané úcetní jednotky, které vedou úcetnictví podle vyhlášky c. 410/2009 Sb. (dále jen Ceské úcetní standardy), 8. vyhláška c. 323/2002 Sb., o rozpoctové skladbe, ve znení pozdejších predpisij (dále jen vyhláška c. 323/2002 Sb.), 9. zákon c. 320/2001 Sb., o financní kontrole ve verejné správe a o zmene nekterých zákonij (zákon o financní kontrole), ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 320/2001 Sb.), 10. vyhláška c. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon c. 320/2001 Sb., o financní kontrole ve verejné správe a o zmene nekterých zákonij (zákon o financní kontrole), ve znení pozdejších predpisij (dále jen vyhláška c. 416/2004 Sb.), 11. zákon c. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, ve znení pozdejších predpisij (dále jen zákon c. 137/2006 Sb.), 12. zákon c. 40/1964 Sb., Obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisij (dále jen zákon c. 40/1964 Sb.), 13. zákon c. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znení pozdejších predpisij (dále jen zákon c. 513/1991 Sb.), 14. zákon c. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znení pozdejších predpisij (dále jen zákon c. 262/2006 Sb.), 15. vyhláška c. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazku (dále jen vyhláška c. 270/2010 Sb.), 16. narízení vlády c. 37/2003 Sb., o odmenách za výkon funkce clenijm zastupitelstev, ve znení pozdejších predpisij (dále jen narízení vlády c. 37/ smernice MF c. j. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajij a okresních úradij pri financování voleb do zastupitelstev obcí, krajij a Parlamentu Ceské republiky, ve znení pozdejších predpisij (dále jen smernice MF c. j. 124/1354/2002), 18. vnitrní smernice územního celku. Sb.), Id.: <i95ó22: 21'_~ I{; 70R90n92 HallkuvTl1 ~I}I)jl. m: l\.~ska sponldna~ a. s. l'"x: <951> Dlr"' C7? " Ú~lll, (,-'49;0800 Uední hod",)' Po a St '!OO-17.flO~ l,'t, C-t a Pá 9{'\O-IUO

3 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy predmetem prezkoumání hospodarení bylo v souladu s 2 zákona c. 420/2004 Sb.: plnení príjmll a výdajll rozpoctu vcetne penežních operací, týkajících se rozpoctových prostredkll, financní operace, týkající se tvorby a použití penežních fondll, náklady a výnosy podnikatelské cinnosti územního celku, penežní operace, týkající se sdružených prostredkll a cizích zdrojll, hospodarení a nakládání s prostredky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostredky ze zahranicí poskytnutými na základe mezinárodních smluv, vyúctování a vyporádání financních vztahll ke státnímu rozpoctu, k rozpoctllm krajll, k rozpoct5m obcí, k jiným rozpoctllm, ke státním fondllm a k dalším osobám, nakládání a hospodarení s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodarí územní celek, zadávání a uskutecnování verejných zakázek, stav pohledávek a závazkll a nakládání s nimi, rucení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých vecí ve prospech tretích osob, zrizování vecných bremen k majetku územního celku, úcetnictví vedené územním celkem. Predmet prezkoumání hospodarení byl overen z hlediska: dodržování povinností stanovených zvláštními právními predpisy, zejména predpisy o financním hospodarení územních celkll, o hospodarení s jejich majetkem, o úcetnictví a o odmenování, souladu hospodarení s financními prostredky ve srovnání s rozpoctem, dodržení úcelu poskytnuté dotace nebo návratné financní výpomoci a podmínek jejich použití, vecné a formální správnosti dokladll o prezkoumávaných operacích. V souladu s 6 odst. 3 písmo b) zákona c. 420/2004 Sb. bylo prezkoumání hospodarení uskutecneno výberovým zpllsobem dle predmetu a obsahu prezkoumání. A. Výsledek prezkoumání hospodarení Pri prezkoumání hospodarení územního celku za rok 2011 nebyly zjišteny chyby a nedostatky. B. Prijetí a plnení opatrení k náprave zjištených chyb a nedostatku B.l Vzhledem k tomu, že pri prezkoumání hospodarení za rok 2010 nebyly zjišteny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen prijmout opatrení k náprave. B.2 Vzhledem k tomu, že pri dílcím prezkoumání hospodarení provedeném k nebyly zjišteny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen prijmout opatrení k náprave. S95 62,2 22: 70g90692 HallkuvrJl l.?h C Úcw: hodíny Po a St 900-iHH); (:t, Ó 8 Pil 9.00 J UO

4 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy C.Záver C.1 Pri prezkoumání hospodarení územního celku dle 2 a 3 zákona c. 420/2004 Sb. za rok 2011 nebyly dle 10 odst. 3 písmoa) zjišteny chyby a nedostatky. C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištení uvedených ve zpráve pri prezkoumání hospodarení za rok 2011 nebyla zjištena rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodarení územního celku v budoucnosti. C.3 Podíly pohledávek, závazkt'l a zastaveného majetku podíl pohledávek na rozpoctu územního celku 0,16 O/o (celková hodnota dlouhodobých pohledávek cinila Kc 0,00) podíl závazkt'l na rozpoctu územního celku 2,87 % (celková hodnota dlouhodobých závazkt'l cinila Kc 0,00) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % v této zpráve jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílcího prezkoumání hospodarení i výsledky konecného dílcího prezkoumání hospodarení územního celku. Zápis nevylucuje další kontrolní zjištení jiných kontrolních orgántl. Všechny zaptljcené dokumenty byly územnímu celku vráceny. Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení je zároven návrhem zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení a konecným znením zprávy se stává v prípade, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle 6 odst. 3 písmo I zákona c. 420/2004 Sb. Stanovisko se dorucuje kontrolorovi poverenému rízením prezkoumání. V Ostrave dne Zprávu zpracovaly a sepsaly: Bc. Jana Breuerová, kontrolor poverený rízením Ing. Eva Hubinková, kontrolor, tel.. :"95 ó-~2 22~ 1(- 70X9t\o92 HankovllI sp<..1jt:m: Cl;ska ~porildna."l s, cl'nlnd\l Praha I:" 595 1,2~121> Dl(,: (Z"OX90b92 c. "CIIL Ib50671>34WO&OO Uední hodiny Po a St ')00 1'00, l't, (t a Pil '/.OO-ILO

5 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy Dne: Se zprávoucf;; byl seznámen a stejnopis c. 2 prevzal: Podpis: tj..r}r) 11 Miroslav Švajda, ~~" Zpráva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech: Stejnopis c. 1 pro odbor kontroly a interního auditu Krajského úradu Moravskoslezského kraje Stejnopis c. 2 pro obec Mankovice Seznam dokladtl, písemností a podkladtl predložených územním celkem v rámci prezkoumání hospodarení za rok 2011: pravidla rozpoctového provizoria schválená zastupitelstvem obce dne bod c. 27/10/2, rozpoctová opatrení c. 1 a 2 schválena radou obce dne bod c. 56/11/7 a zastupitelstvem obce dne bod c. 65/11/4, rozpoctová opatrení c. 3-5 schválena zastupitelstvem obce dne bod c. 81/11/5 a dne bod c. 97/11/6 a radou obce dne bod c. 154/11/15, rozpoctový výhled sestavený do roku 2014, rozpocet obce na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne bod. c. 43/11/3, návrh rozpoctu na rok 2011 byl zverejnen na úrední desce a v elektronické podobe zptjsobem umožnujícím dálkový prístup v období od do , sdelení o stanovení závazných ukazateltj príspevkové organizaci Základní škola a Materská škola Mankovice ze dne , záverecný úcet obce za rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce dne bod 68/11/4, návrh záverecného úctu obce za rok 2010 byl zverejnen na úrední desce a v elektronické podobe zptjsobem umožnujícím dálkový prístup v období od do , evidence pohledávek k , evidence závazktj k , písemnosti k inventarizaci majetku a závazktj obce k , kniha došlých faktur za rok 2011, kniha odeslaných faktur za rok 2011, dokumentace k odmenám clentj zastupitelstva obce os. c. 634, 95, 21, 116, 94, 117, 629, dokumentace k odmenování všech clentj zastupitelstva obce za rok 2011, výkaz príloha rozvahy sestavený k , výkaz rozvaha sestavený k , výkaz rozvaha sestavený k , úcetní doklady c za období od do , úcetní doklady c za období od do , pokladní doklady c za období od do , úcetní doklady c. 11/ / za období od do , úcetní doklady c. 11/ / za období od do , výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu FIN 2-12M sestavený k , výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu FIN 2-12M sestavený k , výkaz zisku a ztráty sestavený k , výkaz zisku a ztráty sestavený k , jel IC: 70X<)06')~: E3rwkovfll S{K'.lCm: (::c~kaspolítdn<.1. a, s ccn1n;l' fax: 595 « DI(~: C Úclu.1650Ú76349i0800 laední hodiny Po a St _00~ (:t, C~t Pá 9.0U--j 1 ~:o

6 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy protokoly o provedení verejnosprávní kontroly u príjemcq verejné podpory - Rímskokatolická farnost Mankovice a TJ Tatran Mankovice ze dne , ÚZ dotace ze státního rozpoctu na výdaje spojené s prípravou a provedením scítání lidu, domq a byttj v roce 2011, úcetní doklady c. 364 ze dne a c. 260 ze dne , kupní smlouva o prevodu nemovitosti ze dne , koupe pozemkq p.c. 896/82 díl "a" a p.c. 896/83 díl "b" v k.ú. Mankovice, nákup schválen zastupitelstvem obce dne , úcetní doklad C ze dne , kupní smlouva o prevodu nemovitosti ze dne , prodej pozemku p.c. 896/56 v k.ú. Mankovice, zámer prodeje zverejnen od do , prodej schválen zastupitelstvem obce dne , úcetní doklad C ze dne , zápis komise pro výber dodavatele zakázky malého rozsahu "Modernizace zázemí pro sport a volný cas v Mankovicích" ze dne a smlouva o dílo C. 15/2011 uzavrena s vybraným uchazecem v hodnote díla Kc ,-- vcetne DPH, usnesení rady obce ze dne bod C. 101/11/10 RO o výberu dodavatele pro akci "Rekonstrukce a dovybavení detského hrište pri ZŠ v Mankovicích" a smlouva o dílo s vybraným uchazecem v celkové hodnote díla Kc ,-- vcetne DPH, smernice C. 5/2010 o systému úcetnictví, úcinná od , smernice C. 2/2010 k tvorbe opravných položek k pohledávkám, úcinná do , smernice C. 6/2010 k podrozvahovým úctqm, úcinná od , smernice C. 1/2010 pro casové rozlišení, úcinná od , smernice C. 1/2011 o inventarizaci, úcinná od , smernice C. 2/2011 pro odpisování dlouhodobého majetku, úcinná od , smernice C. 3/2010 pro obeh úcetních dokladq vcetne podpisových vzorq, úcinná od , protokol o provedené kontrole u zrízené príspevkové organizace Základní škola a Materská škola Mankovice ze dne , zápisy z jednání financního výboru ze dne a h.:1 ~95 n '.2 22~ 1(': 7DH90t192 8,lllkll\iTll ~p()jc'm: l'<..;skaspontelna. a, s, ccnlrí.ll'l Fraha ln, 595 Ú~~ 12Ú DIC: C 7: c ÚC1tt: 1b50Ú7(.\.349,"0800 U ejili hodi,,) Po a Sl : [;t, ('1 a Pá ~'.OO-ll.oO

7 strana : 1 P Ř Í J M Y - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů OSVČ Daň z příjmů fyz.osob z kapit Daň z příjmů práv.osob Daň z příjmů práv.osob-obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za odpady Ostatní poplatky a odvody v ob Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přijaté dotace ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Pol: Neinvestiční přijaté transfery * Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinv.přij.transfery od krajů Ostatní investiční přijaté tra Par: ** Příjmy z pronájmu pozemků Par: Podnikání a restruktur. v země ** Příjmy z poskytování služeb a Par: Podpora ostatních produkčních ** Příjmy z úhrad dobývacího pros Par: Ostatní záležitosti těžebního ** Příjmy z poskyt.služeb -vodné Příjmy z prodeje zboží mat.vp Přijaté nekapitálové příspěvky Par: Pitná voda ** Přijaté neinvestiční dary Přijaté dary na pořízení dlouh Par: Základní školy ** Příjmy z poskyt.služeb-knihovn Příjmy z prodeje krátkodob.maj Par: Činnosti knihovnické ** Příjmy z promájmu ost.nem.-kd Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté neinvestiční dary Par: Zájmová činnost v kultuře ** Příjmy z poskytování služeb a Přijaté neinvestiční dary

8 strana : 2 P Ř Í J M Y - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Par: Ostatní záležitost kultury, cí ** Přijaté neinvestiční dary Par: Ostatní tělovýchovná činnost ** Příjmy z poskytování služeb a Par: Pohřebnictví ** Přijaté neinvestiční dary Par: Územní plánování ** Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z prodeje pozemků Par: Komunální služby a územní rozv ** Příjmy z prod.zboží-pytle odpa Par: Sběr a svoz komunálních odpadů ** Přijaté nekapit.přísp.-recykl Par: Využívání a zneškodňování komu ** Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Přij.nekap.příspěvky-dobropisy Par: Činnost místní správy ** Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a div Par: Obecné příjmy a výdaje z finan ** Neidentifikované příjmy Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz ** 0000 Org: *** Převody z rozpočtových účtů Par: ** Příjmy z úroků-soc.fond Par: Obecné příjmy a výdaje z finan ** 0107 Org: Poplatky SF *** Příjmy z posk.služeb-vodojem Par: Pitná voda ** 0155 Org: vodojem *** C E L K E M :

9 strana : 1 V Ý D A J E - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Nákup ostatních služeb Par: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s ** Platy zaměstnanců v pracovním Platy zaměstnanců v pracovním Platy zaměstnanců v pracovním Platy zaměstnanců v pracovním Pol: Platy zaměstnanců v pracovním * Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povin.pojistné na soc.zab.a př Povin.pojistné na soc.zab.a př Povin.pojistné na soc.zab.a př Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př * Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na veřejné zd Pol: Povinné pojistné na veřejné zd * Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Pol: Pohonné hmoty a maziva * Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Pol: Náhrady mezd v době nemoci * Par: Podpora ostatních produkčních ** Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb j.n Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Par: Silnice ** Nákup materiálu jinde nezařaze Výdaje na dopravní územní obsl Neinvestiční transfery obcím Par: Provoz veřejné silniční doprav ** Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Ochranné pomůcky Drobný hmotný investiční a nei

10 strana : 2 V Ý D A J E - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Nákup zboží {za účelem dalšího Nákup materiálu j.n Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb j.n Opravy a udržování-vodojem Platby daní a poplatků Par: Pitná voda ** Konzultační, poradenské a práv Neinv.transfery obcím-za žáky Neinv.příspěvky ZŠ Budovy, haly a stavby Par: Základní školy ** Neinvestiční transfery občansk Par: Hudební činnost ** Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n Par: Činnosti knihovnické ** Neinvestiční transfery občansk Par: Činnosti muzeí a galerií ** Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraničn Par: Ostatní záležitosti kultury ** Nákup materiálu jinde nezařaze Par: Pořízení,zachování a obnova ho ** Neinvestiční dotace církvím a Par: Činnosti registrovaných církví ** Nákup materiálu jinde nezařaze Opravy a udržování Poskyt.neinv.přísp.-OSA Par: Rozhlas a televize ** Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný investiční a nei Nákup materiálu j.n Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb j.n Opravy a udržování

11 strana : 3 V Ý D A J E - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Par: Zájmová činnost v kultuře ** Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb j.n Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Dary obyvatelstvu Par: Ostatní záležitost kultury, cí ** Budovy, haly a stavby Par: Sportovní zařízení v majetku o ** Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Opravy a udržování Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Dary obyvatelstvu Par: Ostatní tělovýchovná činnost ** Pohonné hmoty a maziva Budovy, haly a stavby Budovy,haly,stavby-dět.hřiště Pol: Budovy, haly a stavby * Par: Využití volného času dětí a ml ** Neinvestiční transfery občansk Par: Ostatní zájmová činnost a rekr ** Věcné dary Par: Zdravotnická záchranná služba ** Nákup materiálu j.n Elektrická energie Opravy a udržování Par: Veřejné osvětlení ** Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Par: Pohřebnictví ** Nákup ostatních služeb Par: Územní plánování ** Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.org Povinné pojistné na veřejné zd

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

365000.00 365000.00 120000.00 120000.00 40000.00 40000.00 430000.00 430000.00 1000000.00 1000000.00 1000.00 1000.00 320000.00 320000.00 60000.

365000.00 365000.00 120000.00 120000.00 40000.00 40000.00 430000.00 430000.00 1000000.00 1000000.00 1000.00 1000.00 320000.00 320000.00 60000. Obec Horská Kvilda KEO 7.90 / Uc19z strana PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis schválený upravený 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 36500 36500 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

2321 Odvádění a čištění odpadních v 2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 400 000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 400 000.

2321 Odvádění a čištění odpadních v 2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 400 000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 400 000. Výdaje V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 7 000.00 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8

Návrh rozpočtu roku 2015 zpracováno 5.3.2015 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 354 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 4 100,00

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5

Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 Rozpis závazných ukazatelů strana: 1 / 5 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 000 000,00 0000 0000

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Městys Lukov KEO-W 1.9.123/ Uc19s strana: 1 /8 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Návrh rozpočtu 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 0000

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00 roku 2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1

KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Obec Bezdědovice S CH V A L E N Ý R O Z P O Č E T na rok: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.64a / Uc19s zpracováno: 09.12.2009 strana : 1 Schválený rozpočet

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

3111 1076 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím 25000.00 Org: 1076 Žebrák... 25000.00 ** PAR: 3111 Předškolní zařízení 25000.

3111 1076 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím 25000.00 Org: 1076 Žebrák... 25000.00 ** PAR: 3111 Předškolní zařízení 25000. strana : 1 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0000 5139 000000000 Materiál-záležit.pozem.komuni 50000.00 2219 0000 5169 000000000 Ost.služby-záležit.pozem.komun 50000.00 2219 0000 5171

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený rozpočet. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený rozpočet. Par Org Pol N+Z+Uz Popis CiJec Blatnička KEO7.90 / Uc19s zpracováno: 13.12.2011 strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 0000 0000 1112 00000000 Daň z

Více

2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 50000.00 Celkem: 2212 Silnice 50000.00

2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 50000.00 Celkem: 2212 Silnice 50000.00 Obec Radim N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.70c / Uc19s zpracováno: 2.3.2010 strana : 1 Schválený rozpočet 2212 Silnice

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis. 1031 Pěstební činnost

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis. 1031 Pěstební činnost strana : 1 1031 Pěstební činnost 1031 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5100.00 Org: 0000 5100.00 * * Celkem: 1031 Pěstební činnost 5100.00 2212 Silnice 2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice čp. 102, 671 34 Horní Dunajovice IČO 00292818 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více