Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Mankovice, IC za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Mankovice, IC 00600776 za rok 2011"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚRAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. ríjna 117, Ostrava l( U M S X o K o li Cj.: Sp. zn.: Vyrizuje: Telefon: Fax: Datum: MSK 49976/2012 KON/22406/20 11/Smy Vl0 Bc. Jana Breuerová ja na Stejnopis c. 2 Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Mankovice, IC za rok 2011 Na základe písemné žádosti ze dne provedla kontrolní skupina ve složení: Identifikacní Poverení /03/ /03/2011 c. Funkce kontrolor Jméno, príjmení karta c. DoverenÝ rízením dne prezkoumání hospodarení obce k Místo provedení prezkoumání hospodarení: Obecní úrad Mankovice. Prezkoumání hospodarení obce za rok 2011 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem c. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení územních samosprávných celkq a dobrovolných svazkq obcí, ve znení pozdejších predpisq (dále jen zákon c. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílcí prezkoumání hospodarení vykonané dne ';95 {-)22 :2'12 B;mkovlll Cc~kH ~1)5(L~2 126 C770890t')lYl i:. Ú('lll: 1650Ú7td49i080D Ui'eJní hodiny Po 3 St 9.00-l'j)O~ tjr, Ct a PJ ,L~O

2 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy Prezkoumání hospodarení územního samosprávného celku (dále jen "územní celek") bylo provádeno zejména dle následujících právních predpisfl, souvisejících s cinností orgánfl územního celku: 1. zákon c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 128/2000 Sb.), 2. zákon c. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 250/2000 Sb.), 3. zákon c. 218/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech a o zmene nekterých souvisejících zákonu (rozpoctová pravidla), ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 218/2000 Sb.), 4. zákon c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 563/1991 Sb,), 5. vyhláška c. 410/2009 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu, pro nekteré vybrané úcetní jednotky (dále jen vyhláška c. 410/2009 Sb.), 6. vyhláška c. 449/2009 Sb., o zpusobu, termínech a rozsahu údajij predkládaných pro hodnocení plnení státního rozpoctu, rozpoctu státních fondij, rozpoctij územních samosprávných celku, rozpoctij dobrovolných svazkij obcí a rozpoctij Regionálních rad regionij soudržnosti (dále jen vyhláška c. 449/2009 Sb.), 7. Ceské úcetní standardy pro nekteré vybrané úcetní jednotky, které vedou úcetnictví podle vyhlášky c. 410/2009 Sb. (dále jen Ceské úcetní standardy), 8. vyhláška c. 323/2002 Sb., o rozpoctové skladbe, ve znení pozdejších predpisij (dále jen vyhláška c. 323/2002 Sb.), 9. zákon c. 320/2001 Sb., o financní kontrole ve verejné správe a o zmene nekterých zákonij (zákon o financní kontrole), ve znení pozdejších predpisu (dále jen zákon c. 320/2001 Sb.), 10. vyhláška c. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon c. 320/2001 Sb., o financní kontrole ve verejné správe a o zmene nekterých zákonij (zákon o financní kontrole), ve znení pozdejších predpisij (dále jen vyhláška c. 416/2004 Sb.), 11. zákon c. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, ve znení pozdejších predpisij (dále jen zákon c. 137/2006 Sb.), 12. zákon c. 40/1964 Sb., Obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisij (dále jen zákon c. 40/1964 Sb.), 13. zákon c. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znení pozdejších predpisij (dále jen zákon c. 513/1991 Sb.), 14. zákon c. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znení pozdejších predpisij (dále jen zákon c. 262/2006 Sb.), 15. vyhláška c. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazku (dále jen vyhláška c. 270/2010 Sb.), 16. narízení vlády c. 37/2003 Sb., o odmenách za výkon funkce clenijm zastupitelstev, ve znení pozdejších predpisij (dále jen narízení vlády c. 37/ smernice MF c. j. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajij a okresních úradij pri financování voleb do zastupitelstev obcí, krajij a Parlamentu Ceské republiky, ve znení pozdejších predpisij (dále jen smernice MF c. j. 124/1354/2002), 18. vnitrní smernice územního celku. Sb.), Id.: <i95ó22: 21'_~ I{; 70R90n92 HallkuvTl1 ~I}I)jl. m: l\.~ska sponldna~ a. s. l'"x: <951> Dlr"' C7? " Ú~lll, (,-'49;0800 Uední hod",)' Po a St '!OO-17.flO~ l,'t, C-t a Pá 9{'\O-IUO

3 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy predmetem prezkoumání hospodarení bylo v souladu s 2 zákona c. 420/2004 Sb.: plnení príjmll a výdajll rozpoctu vcetne penežních operací, týkajících se rozpoctových prostredkll, financní operace, týkající se tvorby a použití penežních fondll, náklady a výnosy podnikatelské cinnosti územního celku, penežní operace, týkající se sdružených prostredkll a cizích zdrojll, hospodarení a nakládání s prostredky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostredky ze zahranicí poskytnutými na základe mezinárodních smluv, vyúctování a vyporádání financních vztahll ke státnímu rozpoctu, k rozpoctllm krajll, k rozpoct5m obcí, k jiným rozpoctllm, ke státním fondllm a k dalším osobám, nakládání a hospodarení s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodarí územní celek, zadávání a uskutecnování verejných zakázek, stav pohledávek a závazkll a nakládání s nimi, rucení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých vecí ve prospech tretích osob, zrizování vecných bremen k majetku územního celku, úcetnictví vedené územním celkem. Predmet prezkoumání hospodarení byl overen z hlediska: dodržování povinností stanovených zvláštními právními predpisy, zejména predpisy o financním hospodarení územních celkll, o hospodarení s jejich majetkem, o úcetnictví a o odmenování, souladu hospodarení s financními prostredky ve srovnání s rozpoctem, dodržení úcelu poskytnuté dotace nebo návratné financní výpomoci a podmínek jejich použití, vecné a formální správnosti dokladll o prezkoumávaných operacích. V souladu s 6 odst. 3 písmo b) zákona c. 420/2004 Sb. bylo prezkoumání hospodarení uskutecneno výberovým zpllsobem dle predmetu a obsahu prezkoumání. A. Výsledek prezkoumání hospodarení Pri prezkoumání hospodarení územního celku za rok 2011 nebyly zjišteny chyby a nedostatky. B. Prijetí a plnení opatrení k náprave zjištených chyb a nedostatku B.l Vzhledem k tomu, že pri prezkoumání hospodarení za rok 2010 nebyly zjišteny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen prijmout opatrení k náprave. B.2 Vzhledem k tomu, že pri dílcím prezkoumání hospodarení provedeném k nebyly zjišteny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen prijmout opatrení k náprave. S95 62,2 22: 70g90692 HallkuvrJl l.?h C Úcw: hodíny Po a St 900-iHH); (:t, Ó 8 Pil 9.00 J UO

4 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy C.Záver C.1 Pri prezkoumání hospodarení územního celku dle 2 a 3 zákona c. 420/2004 Sb. za rok 2011 nebyly dle 10 odst. 3 písmoa) zjišteny chyby a nedostatky. C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištení uvedených ve zpráve pri prezkoumání hospodarení za rok 2011 nebyla zjištena rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodarení územního celku v budoucnosti. C.3 Podíly pohledávek, závazkt'l a zastaveného majetku podíl pohledávek na rozpoctu územního celku 0,16 O/o (celková hodnota dlouhodobých pohledávek cinila Kc 0,00) podíl závazkt'l na rozpoctu územního celku 2,87 % (celková hodnota dlouhodobých závazkt'l cinila Kc 0,00) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % v této zpráve jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílcího prezkoumání hospodarení i výsledky konecného dílcího prezkoumání hospodarení územního celku. Zápis nevylucuje další kontrolní zjištení jiných kontrolních orgántl. Všechny zaptljcené dokumenty byly územnímu celku vráceny. Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení je zároven návrhem zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení a konecným znením zprávy se stává v prípade, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle 6 odst. 3 písmo I zákona c. 420/2004 Sb. Stanovisko se dorucuje kontrolorovi poverenému rízením prezkoumání. V Ostrave dne Zprávu zpracovaly a sepsaly: Bc. Jana Breuerová, kontrolor poverený rízením Ing. Eva Hubinková, kontrolor, tel.. :"95 ó-~2 22~ 1(- 70X9t\o92 HankovllI sp<..1jt:m: Cl;ska ~porildna."l s, cl'nlnd\l Praha I:" 595 1,2~121> Dl(,: (Z"OX90b92 c. "CIIL Ib50671>34WO&OO Uední hodiny Po a St ')00 1'00, l't, (t a Pil '/.OO-ILO

5 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy Dne: Se zprávoucf;; byl seznámen a stejnopis c. 2 prevzal: Podpis: tj..r}r) 11 Miroslav Švajda, ~~" Zpráva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech: Stejnopis c. 1 pro odbor kontroly a interního auditu Krajského úradu Moravskoslezského kraje Stejnopis c. 2 pro obec Mankovice Seznam dokladtl, písemností a podkladtl predložených územním celkem v rámci prezkoumání hospodarení za rok 2011: pravidla rozpoctového provizoria schválená zastupitelstvem obce dne bod c. 27/10/2, rozpoctová opatrení c. 1 a 2 schválena radou obce dne bod c. 56/11/7 a zastupitelstvem obce dne bod c. 65/11/4, rozpoctová opatrení c. 3-5 schválena zastupitelstvem obce dne bod c. 81/11/5 a dne bod c. 97/11/6 a radou obce dne bod c. 154/11/15, rozpoctový výhled sestavený do roku 2014, rozpocet obce na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne bod. c. 43/11/3, návrh rozpoctu na rok 2011 byl zverejnen na úrední desce a v elektronické podobe zptjsobem umožnujícím dálkový prístup v období od do , sdelení o stanovení závazných ukazateltj príspevkové organizaci Základní škola a Materská škola Mankovice ze dne , záverecný úcet obce za rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce dne bod 68/11/4, návrh záverecného úctu obce za rok 2010 byl zverejnen na úrední desce a v elektronické podobe zptjsobem umožnujícím dálkový prístup v období od do , evidence pohledávek k , evidence závazktj k , písemnosti k inventarizaci majetku a závazktj obce k , kniha došlých faktur za rok 2011, kniha odeslaných faktur za rok 2011, dokumentace k odmenám clentj zastupitelstva obce os. c. 634, 95, 21, 116, 94, 117, 629, dokumentace k odmenování všech clentj zastupitelstva obce za rok 2011, výkaz príloha rozvahy sestavený k , výkaz rozvaha sestavený k , výkaz rozvaha sestavený k , úcetní doklady c za období od do , úcetní doklady c za období od do , pokladní doklady c za období od do , úcetní doklady c. 11/ / za období od do , úcetní doklady c. 11/ / za období od do , výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu FIN 2-12M sestavený k , výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu FIN 2-12M sestavený k , výkaz zisku a ztráty sestavený k , výkaz zisku a ztráty sestavený k , jel IC: 70X<)06')~: E3rwkovfll S{K'.lCm: (::c~kaspolítdn<.1. a, s ccn1n;l' fax: 595 « DI(~: C Úclu.1650Ú76349i0800 laední hodiny Po a St _00~ (:t, C~t Pá 9.0U--j 1 ~:o

6 Cj.: MSK 49976/2012 Sp. zn.: KON/22406/2011/Smy protokoly o provedení verejnosprávní kontroly u príjemcq verejné podpory - Rímskokatolická farnost Mankovice a TJ Tatran Mankovice ze dne , ÚZ dotace ze státního rozpoctu na výdaje spojené s prípravou a provedením scítání lidu, domq a byttj v roce 2011, úcetní doklady c. 364 ze dne a c. 260 ze dne , kupní smlouva o prevodu nemovitosti ze dne , koupe pozemkq p.c. 896/82 díl "a" a p.c. 896/83 díl "b" v k.ú. Mankovice, nákup schválen zastupitelstvem obce dne , úcetní doklad C ze dne , kupní smlouva o prevodu nemovitosti ze dne , prodej pozemku p.c. 896/56 v k.ú. Mankovice, zámer prodeje zverejnen od do , prodej schválen zastupitelstvem obce dne , úcetní doklad C ze dne , zápis komise pro výber dodavatele zakázky malého rozsahu "Modernizace zázemí pro sport a volný cas v Mankovicích" ze dne a smlouva o dílo C. 15/2011 uzavrena s vybraným uchazecem v hodnote díla Kc ,-- vcetne DPH, usnesení rady obce ze dne bod C. 101/11/10 RO o výberu dodavatele pro akci "Rekonstrukce a dovybavení detského hrište pri ZŠ v Mankovicích" a smlouva o dílo s vybraným uchazecem v celkové hodnote díla Kc ,-- vcetne DPH, smernice C. 5/2010 o systému úcetnictví, úcinná od , smernice C. 2/2010 k tvorbe opravných položek k pohledávkám, úcinná do , smernice C. 6/2010 k podrozvahovým úctqm, úcinná od , smernice C. 1/2010 pro casové rozlišení, úcinná od , smernice C. 1/2011 o inventarizaci, úcinná od , smernice C. 2/2011 pro odpisování dlouhodobého majetku, úcinná od , smernice C. 3/2010 pro obeh úcetních dokladq vcetne podpisových vzorq, úcinná od , protokol o provedené kontrole u zrízené príspevkové organizace Základní škola a Materská škola Mankovice ze dne , zápisy z jednání financního výboru ze dne a h.:1 ~95 n '.2 22~ 1(': 7DH90t192 8,lllkll\iTll ~p()jc'm: l'<..;skaspontelna. a, s, ccnlrí.ll'l Fraha ln, 595 Ú~~ 12Ú DIC: C 7: c ÚC1tt: 1b50Ú7(.\.349,"0800 U ejili hodi,,) Po a Sl : [;t, ('1 a Pá ~'.OO-ll.oO

7 strana : 1 P Ř Í J M Y - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů OSVČ Daň z příjmů fyz.osob z kapit Daň z příjmů práv.osob Daň z příjmů práv.osob-obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za odpady Ostatní poplatky a odvody v ob Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přijaté dotace ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Pol: Neinvestiční přijaté transfery * Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinv.přij.transfery od krajů Ostatní investiční přijaté tra Par: ** Příjmy z pronájmu pozemků Par: Podnikání a restruktur. v země ** Příjmy z poskytování služeb a Par: Podpora ostatních produkčních ** Příjmy z úhrad dobývacího pros Par: Ostatní záležitosti těžebního ** Příjmy z poskyt.služeb -vodné Příjmy z prodeje zboží mat.vp Přijaté nekapitálové příspěvky Par: Pitná voda ** Přijaté neinvestiční dary Přijaté dary na pořízení dlouh Par: Základní školy ** Příjmy z poskyt.služeb-knihovn Příjmy z prodeje krátkodob.maj Par: Činnosti knihovnické ** Příjmy z promájmu ost.nem.-kd Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté neinvestiční dary Par: Zájmová činnost v kultuře ** Příjmy z poskytování služeb a Přijaté neinvestiční dary

8 strana : 2 P Ř Í J M Y - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Par: Ostatní záležitost kultury, cí ** Přijaté neinvestiční dary Par: Ostatní tělovýchovná činnost ** Příjmy z poskytování služeb a Par: Pohřebnictví ** Přijaté neinvestiční dary Par: Územní plánování ** Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z prodeje pozemků Par: Komunální služby a územní rozv ** Příjmy z prod.zboží-pytle odpa Par: Sběr a svoz komunálních odpadů ** Přijaté nekapit.přísp.-recykl Par: Využívání a zneškodňování komu ** Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Přij.nekap.příspěvky-dobropisy Par: Činnost místní správy ** Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a div Par: Obecné příjmy a výdaje z finan ** Neidentifikované příjmy Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz ** 0000 Org: *** Převody z rozpočtových účtů Par: ** Příjmy z úroků-soc.fond Par: Obecné příjmy a výdaje z finan ** 0107 Org: Poplatky SF *** Příjmy z posk.služeb-vodojem Par: Pitná voda ** 0155 Org: vodojem *** C E L K E M :

9 strana : 1 V Ý D A J E - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Nákup ostatních služeb Par: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s ** Platy zaměstnanců v pracovním Platy zaměstnanců v pracovním Platy zaměstnanců v pracovním Platy zaměstnanců v pracovním Pol: Platy zaměstnanců v pracovním * Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povin.pojistné na soc.zab.a př Povin.pojistné na soc.zab.a př Povin.pojistné na soc.zab.a př Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př * Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na veřejné zd Pol: Povinné pojistné na veřejné zd * Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Pol: Pohonné hmoty a maziva * Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Pol: Náhrady mezd v době nemoci * Par: Podpora ostatních produkčních ** Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb j.n Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Par: Silnice ** Nákup materiálu jinde nezařaze Výdaje na dopravní územní obsl Neinvestiční transfery obcím Par: Provoz veřejné silniční doprav ** Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Ochranné pomůcky Drobný hmotný investiční a nei

10 strana : 2 V Ý D A J E - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Nákup zboží {za účelem dalšího Nákup materiálu j.n Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb j.n Opravy a udržování-vodojem Platby daní a poplatků Par: Pitná voda ** Konzultační, poradenské a práv Neinv.transfery obcím-za žáky Neinv.příspěvky ZŠ Budovy, haly a stavby Par: Základní školy ** Neinvestiční transfery občansk Par: Hudební činnost ** Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n Par: Činnosti knihovnické ** Neinvestiční transfery občansk Par: Činnosti muzeí a galerií ** Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraničn Par: Ostatní záležitosti kultury ** Nákup materiálu jinde nezařaze Par: Pořízení,zachování a obnova ho ** Neinvestiční dotace církvím a Par: Činnosti registrovaných církví ** Nákup materiálu jinde nezařaze Opravy a udržování Poskyt.neinv.přísp.-OSA Par: Rozhlas a televize ** Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný investiční a nei Nákup materiálu j.n Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb j.n Opravy a udržování

11 strana : 3 V Ý D A J E - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ Par: Zájmová činnost v kultuře ** Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb j.n Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Dary obyvatelstvu Par: Ostatní záležitost kultury, cí ** Budovy, haly a stavby Par: Sportovní zařízení v majetku o ** Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Opravy a udržování Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Dary obyvatelstvu Par: Ostatní tělovýchovná činnost ** Pohonné hmoty a maziva Budovy, haly a stavby Budovy,haly,stavby-dět.hřiště Pol: Budovy, haly a stavby * Par: Využití volného času dětí a ml ** Neinvestiční transfery občansk Par: Ostatní zájmová činnost a rekr ** Věcné dary Par: Zdravotnická záchranná služba ** Nákup materiálu j.n Elektrická energie Opravy a udržování Par: Veřejné osvětlení ** Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Par: Pohřebnictví ** Nákup ostatních služeb Par: Územní plánování ** Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.org Povinné pojistné na veřejné zd

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008 Na základě písemné žádosti ze dne 8. 1. 2008 provedla kontrolní skupina ve složení: Čj: MSK 71896/2009 Stejnopis č. 1 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová Telefon: 595 622 628 Fax: 595 622 282 E-mail:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014 Elektronický podpis - 27.5.2015 KUMSX01I13Q2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 505/2002 tj.: Sp.l11.: Vyřizuj" Telefon: Fax: E mah: DatlJm: KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava MSK 14911/2010 KON/15698/2009/Smy 113.1 V10

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 11 Údaje o plnění příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více