Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona)"

Transkript

1 , Velká Turná 41, Strakonice, IČO: Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2012 byly schváleny rozpočtové příjmy a poskytnuté dotace ve výši ,-- Kč, plnění 103,44 %. Rozpočtové výdaje byly schváleny ve výši ,-- Kč, plnění 93,75 %. Celkové úvěrové zatížení k na výstavbu ČOV-ATC-Milavy činilo ,79-Kč. Obec tuto částku uhradila jednorázově již v měsíci lednu K nemá Obec Velká Turná žádný úvěr. Hospodaření obce Velká Turná v roce 2012 bylo ziskové a to ve výši ,07- Kč. Podrobné členění přiloženo výkazem FIN-2-12 za rok 2012, který tvoří součást tohoto účtu jako příloha č. 1. V roce 2012 bylo provedeno 9 rozpočtových opatření z důvodu vyšších daňových příjmů a poskytnutých dotací. Obec Velká Turná požádala o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Krajský úřad Jihočeského kraje. Zpráva z tohoto přezkumu tvoří součást závěrečného účtu jako příloha č. 2. úřadě. Podrobnější informace o hospodaření obce Velká Turná možné k nahlédnutí na Obecním Ing.Jiří Mlíčko Velká Turná dne starosta obce Velká Turná Ing. Jiří Mlíčko vyvěšeno dne: sejmuto dne: Vyvěšeno na úřední desce OÚ Velká Turná a na úřední deska.

2 , Velká Turná čp.41, Strakonice, IČO Finanční příspěvky z rozpočtu obce Velká Turná v roce ) Příspěvek Oblastní Charita Strakonice, Sousedovice 40, Strakonice příspěvek na péči o důchodce obce - Schváleno , Usnesením č.15/2012. Obec Vyplatila Kč-3.600,-, vyčerpáno Kč-3.600,-, vráceno Kč-0,-. 2) Příspěvek - Středisko ranné péče, České Budějovice, Kněžská 410/8, České Budějovice - příspěvek na péči o novorozence obce - Schváleno , Usnesením č.15/2012. Obec vyplatila Kč-1.500,-, vyčerpáno Kč-1.500,-, vráceno Kč-0,-. 3) Příspěvek SDH Velká Turná, na ošacení členů sboru vycházkový stejnokroj. Schváleno , Usnesením č.53/2012. Obec vyplatila Kč-6.655,-, vyčerpáno Kč-6.655,-, vráceno Kč-0,- Veškeré čerpání bylo zkontrolováno při zasedání finančního výboru dne Velká Turná dne Ing.Jiří Mlíčko v.r. Starosta obce Velká Turná : Ing.Jiří Mlíčko Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Vyvěšeno na úřední desce OÚ Velká Turná a na ( úřední deska ).

3 KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDE:LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni za rok 2012 Obec Velká Turná, IČ Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: , , na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Velká Turná, Velká Turná 41,38601 Strakonice Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Vojtěch Mencl Zástupce územního celku: místostarosta starosta účetní Pavel Šípek Ing. Jiří Mlíčko Eva Zobalová._ , Oh,~C\1i ~fad Velká 'ľurná r -h lkt T:l~n '_t~l : n0~~c: 9.fQ$4I..4-:.. ~ ~..~. č.j.:.2.o/.?i;)j:~. Listy:.t. Pí iloby~ /4 ~ ;z(. ~~ lhůta:.: fs l' _. U Zimního stadionu , České Budějovice, tel.: , fax: e-podatelna: Stránka 1 z 7

4 A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI Při přezkoumání hospodaření obce Velká Turná za rok 2012 byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemností Rozpočtový výhled Rozvaha Pokladní kniha (deník) Faktura Závěrečný účet Schválený rozpočet Hlavní kniha Výkaz zisku a ztráty Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Bankovní výpis Návrh rozpočtu Pokladní doklad Dokumentace k veřejným zakázkám Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Účtový rozvrh Rozpočtová opatření Rozpočtová opatření Popís písemnosti Zpracován do roku 2013 Sestavená ke dni Za období červenec konečný zůstatek odsouhlasen na rozvahu sestavenou ke dni Došlá faktura Č ze dne na částku 3.104, - Kč za odpad - předpis účetní doklad Č. 66 ze dne , úhrada výpis Č. A. 82 ze dne z BÚ vedeného Českou spořitelnou, a.s. (obrat ve výši 3.104,- Kč), zaúčtování úhrady účetní doklad Č ze dne na částku 3.104,- Kč Za rok 2011, zveřejněn od do na úřední desce i v elektronické podobě, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne "bez výhrad" Na rok 2012, schválen zastupitelstvem obce dne jako přebytkový, příjmy ,- Kč, výdaje ,- Kč, financování , - Kč Hlavní kniha (předvaha) analytická za obdobi četvenec/zotz Sestavený ke dni Zápis z jednáni ze dne schválení rozpočtu na rok 2012 Zápis z jednání ze dne schválení rozpočtového opatření Č. 1 Zápis z jednání ze dne schválení rozpočtového opatření Č. 2 Zápis z jednání ze dne schválení rozpočtového opatření Č. 3 Zápis z jednáni ze dne projednáni a schválení závěrečného účtu za rok 2011, schválení rozpočtového opatřeni Č. 4 Zápis z jednání ze dne schváleni rozpočtového opatření Č. 5 Výpis Č. A.83 z BÚ vedeného Českou spořitelnou, a.s. - konečný zůstatek odsouhlasen na rozvahu sestavenou ke dni Na rok 2012, zveřejněn od do na úředni desce iv elektronické podobě Výdajový pokladni doklad Č. 150 ze dne na částku 6.990,- Kč za PARTY STAN 4 x 8 m TRINIDAD - zaúčtování a zařazení do majetku (účet 028) účetní doklad Č ze dne Příjmový pokladni doklad Č. 163 ze dne na částku 238,- Kč za vodné - zaúčtování účetni doklad Č ze dne Směrnice obce Velká Turné k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona Č. 137/2006 Sb. Č. 1/2012 ze dne účinná dnem , schválena zastupitelstvem obce dne FIN 2-12 M sestavený ke dni Platný pro rok 2012 Č. 1, schváleno zastupitelstvem obce dne Č. 2, schváleno zastupitelstvem obce dne Č. 3, schváleno zastupitelstvem obce dne Č. 4, schváleno zastupitelstvem obce dne Č. 5, schváleno zastupitelstvem obce dne Č. 6, schváleno zastupitelstvem obce dne U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice, tel.: , fax: e-podatelna: Stránka 2 z 7

5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Hlavní kniha Inventurní soupis majetku a závazků Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Příloha rozvahy Účtový rozvrh Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Č. 7, schváleno zastupitelstvem obce dne Č. 8, schváleno zastupitelstvem obce dne Č. 9, schváleno zastupitelstvem obce dne FIN 2-12 M sestavený ke dni Sestavená ke dni Sestavený ke dni Hlavní kniha (předvaha) analytická za období prosinec/2012 Příloha Č. 3 k směrnici o inventarizaci - Plán inventur ze dne Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci obecního majetku Obce Velká Turné ke dni ze dne Inventurní soupisy účtů 018, 021, 022, 028, 031 (namátkově, výběrovým způsobem), 032, 069, 078, 081, 082, 088, 231, 314, 315, 321, 331, 336, 342. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 č.j. SD/OREG/382/2012 ze dne dotace ve výši ,- Kč na "Stavební úpravy budovy obecního úřadu čp. 41 na pozemcích parc. Č. st. 43 a st. 53 v k.ú. Velká Turné" Dotačnf dopis - smlouva Č. SD/OREG/ ze dne oznámení o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne neinvestiční dotace ve výši ,- Kč (max. 60% z celkových nákladů) na akci "Stavebnf úpravy budovy obecního úřadu čp. 41 na pozemcích parc. Č. st. 43 a st. 53 v k.ú. Velká Turné", příjem transferu položka 4122 UZ 710, čerpání transferu položka 5xxx UZ 710 Příjem transferu: výpis Č. A.100 ze dne (obrat ve výši ,- Kč) z BÚ vedeného Českou spořitelnou, a.s., účetní doklad Č ze dne na částku ,- Kč položka 4122 UZ 710 Čerpánf transferu: došlá faktura Č vystavená dne na částku ,- Kč "za provedené stavebnf práce na stavbě STAV. ÚPRAVY BUDOVY OBEC. ÚŘADU Č.P. 41 za obdobf od do " - předpis účetní doklad Č. 104 ze dne , úhrada výpis Č. A.114 ze dne (obrat ve výši ,- Kč) z BÚ vedeného Českou spořitelnou, a.s., účetní doklad Č ze dne na částku ,- Kč položka 5171 UZ 710 a na částku ,- Kč položka 5171 bez UZ Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2012 ze dne Závěrečná zpráva (věcný popis akce/projektu za rok 2012) ze dne Oznámení - vyúčtováni zálohy na dotace (POKYN PRO ÚČETNf OBCE) - obec Velká Tumá ze dne Účetni doklad Č. 615 ze dne vyúčtování zálohy na dotaci Sestavená ke dni Platný pro rok 2012 Zápis z jednáni ze dne schválení rozpočtového opatření Č. 6 Zápis zjednání ze dne schválení rozpočtového opatření Č. 7 Zápis z jednání ze dne schválení rozpočtového opatření Č. 8 Zápis z jednání ze dne schválení Směrnice obce Velká Turné k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona Č. 137/2006 Sb. č.2/2012 Zápis z jednání ze dne schválení rozpočtového opatření Č. 9 U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: e-podatelna: Stránka3 z 7

6 Vnitřní předpis a směrnice Směrnice obce Velká Turná k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle zákona Č. 137/2006 Sb. Č. 2/2012 ze dne platná a účinná dnem , schválena zastupitelstvem obce dne B. ZJiŠTĚNí Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNí Při přezkoumání hospodaření obce Velká Turná za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni 10 odst. 3 plsm. b) a písmo c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání ( 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.). 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů Obec netvoří peněžní fondy 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Obec neprovozuje podnikatelskou činnost 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Obec nemá uzavřenou smlouvu týkající se sdružených prostředků 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek Obec s majetkem státu nenakládá a nehospodaří 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: e-podatelna: Stránka 4 z 7

7 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Starosta obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec nehospodařila s majetkem státu; neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob; nezastavila movitý a nemovitý majetek; neuzavřela smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce; neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení; nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace; neuskutečnila majetkové vklady; zadávala pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). C. ZÁVĚR I. PLNĚNi OPATŘENi K ODSTRANĚNi NEDOSTATKO ZJIŠTĚNÝCH a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky Nebvly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. PŘI PŘEZKOUMÁNi HOSPODAŘENi ZA ROK 2012 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. [ 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.J III. NEBYLA ZJiŠTĚNA RIZIKA DLE 10 ODST. 4 PíSM. A) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: e-podatelna: Stránka5 z 7

8 IV. PODíl POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNíHO CELKU A PODíl ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNíHO CELKU a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podil závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,47 % 5,05 % 0% Velká Turná, dne 2. dubna 2013 (25) Ing. Vojtěch Mencl kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis a razítko Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který obsahuje i výsledky konečného dilčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo I) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí. S obsahem zprávy z přezkoumání hospodaření o počtu 7 stran byl seznámen dne a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne Ing. Jiří Mlíčko starosta U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tet.: , fax: e-podatelna: Stránka6 z 7

9 Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 x Krajský úřad - Jihočeský kraj Ing. Vojtěch Mencl kontrolor pověřený řízenfm přezkoumánf 2 1 x Obec Velká Turná Ing. Jiří Mlíčko starosta U Zimnfho stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: e-podatelna: 'MVW.kraj-jihocesky.cz Stránka7 z 7

10 KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekr Poplatek za užívání veřejného Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o

11 KEO 8.04 / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

12 KEO 8.04 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazen Věcné dary Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Pozemky Ostatní investiční transfery v

13 KEO 8.04 / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

14 KEO 8.04 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

15 KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,82

16 KEO 8.04 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,28 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,53

17 KEO 8.04 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,87 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) 100,00 500, , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,79

18 KEO 8.04 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,50 Listopad ,08 Prosinec ,29 CELKEM : ,87

19 KEO 8.04 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,50 listopad , , ,08 prosinec , , ,29 CELKEM : , , ,87

20 KEO 8.04 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1031 Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Základní školy Činnosti knihovnické Pořízení,zachování a obnova ho Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekr Pomoc zdravotně postiženým Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Raná péče a sociálně aktivizač Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

21 KEO 8.04 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

22 KEO 8.04 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Vnitřní obchod Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Ostatní zájmová činnost a rekr Sběr a svoz komunálních odpadů Prevence vzniku odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov

23 KEO 8.04 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1031 Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Základní školy Činnosti knihovnické Pořízení,zachování a obnova ho Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Pomoc zdravotně postiženým Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Raná péče a sociálně aktivizač Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E :

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 11 Údaje o plnění příjmů

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více