Celkové příjmy: SR tis.Kč UR ,8tisKč Skutečnost ,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par."

Transkript

1 Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok Hlavní činnost Zastupitelstvo městské části Brno Chrlice schválilo na svém 8. zasedání konaném dne 14. prosince 2011 rozpočet Městské části Brno Chrlice na rok Tento rozpočet byl v průběhu roku 2012 v souladu s pokyny MMB a rozhodnutím RMČ Brno Chrlice a ZMČ Brno - Chrlice postupně podle nových skutečností upravován rozpočtovými opatřeními a vznikl tzv. upravený rozpočet.v průběhu roku 2012 bylo schváleno 19 rozpočtových opatření. Celkové příjmy: SR tis.Kč UR ,8tisKč Skutečnost ,94 Kč Odd. par. Položk a Název Schvál.rozp. v tis. Kč Uprav. rozpočet v tis. Kč Skutečnost v Kč 1122 Daň z příjmu práv. osob za obce , Poplatek za znečišťování ovzduší , Poplatek ze psů , Popl. za užív. veřej. prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Popl za výherní hrací přístroje Odvod výtěžku z tržeb VHP , Odvod z výherních hracích přístrojů , Správní poplatky , Neinvest.přijaté transfery ze SR 231, , Neinvest. příjaté transfery ze SRškolství,stát.správa , Neinvst. přijaté dot.od obcí,úhrada za žáky , Neinvest. přijaté dotace od kraje 68, , Investiční přijaté transfery od obcí , Investiční přijaté transfery od krajů , Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní zájm. činnost příjmy ze služeb , Požární ochrana poskytování služeb , Požární ochrana-přijaté pojistné náhrady , Míst. správa příjmy z poskyt. služeb , Míst. správa příjmy z pronájmu , Míst.správa přijaté neinvest.dary , Míst. správa- ostat. nedaň. příjmy , P a V z fin. operací - příjmy z úroků , Příjmy z finan.vypořádání min. let ,- Financování Odd. par. Položka Název Uprav. rozpočet v tis. Kč Skutečnost v Kč 8115 Změna stavu krátk. prostředků , Operace z peněžních účtů ,- Financování celkem ,07-

2 Výdaje SR tis.Kč UR ,80tis.Kč Skutečnost ,87 Kč Odd. Položk Název Schvál.roz Uprav. rozpočet Skutečnost v Kč par. a v tis.kč v tis. Kč 2141 Vnitřní obchod 5139 Nákup materiálu Nákup služeb Celkem Silnice 5139 nákup posyp. materiálu , čištění komunikací , opravy a udržování-zimní údržba , Celkem , Ostat. zálež.pozem. komunikací 5011 Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Pohonné hmoty , opravy a udržování , Celkem , Ostat.záležitosti vod. hospodářství , Předškolní zařízení 5331 Příspěvek na provoz ,- Celkem , Základní školy 5166 Konzul. a práv.služby audit , Opravy a udržování Příspěvek na provoz , Invest.transfery zříz.přísp.organ-konvekt , Celkem , Činnosti knihovnické 5331 Příspěvek na provoz Zachování a obnova hist. památek 5171 Opravy a udržování -zvonička , Mezinárodní spolupráce v kultuře- Krajné , Ostat. záležitosti kultury 5139 Nákup materiálu , Krojov. a Burčákové slav.,vítání dětí , Krojov.a Burčákové slav, Vítání dětí , Poplatek OSA , Jubilanti a vítání občánků- věc.dary , Celkem , Sportovní zařízení-hala dokumenty , Využití volného času dětí 5139 Nákup materiálu , Nájemné Sokolská župa,české dráhy , Hrací prvky revize nákup služeb , Hrací prvky opravy a udržování , Celkem ,-

3 3429 Ostatní zájmová činnost 5139 Nákup materiálu , Elektrická energie , Nákup služeb , Opravy a udržování-sociální zařízení ,- Celkem , Pohřebnictví 5192 Neinvest.náhrady sociální pohřeb , Sběr a ukládka odpadu 5169 Nákup služeb , Veřejná zeleň 5139 Nákup materiálu , Pohonné hmoty , Znalecké posudky Úpravy veřej. zeleně-výsadba a údržba , Opravy a udržování ,- Celkem , Zaříz. pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5011 SPOD platy zaměstnanců , SPOD-knihy,učební pomůcky,tisk SPOD-služby školení ,- Celkem , Ochrana obyvatelstva-oprava rozhlasu , Požární ochrana 5137 Drob.hmotný dlouh.majetek , , Nákup materiálu , Voda , Plyn , Elektr.energie , Pohonné hmoty 45 55, , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů -pojištění , Nájemné , Služby školení 3 7, , Nákup služeb , Opravy a udržování , Cestovné Budovy,haly a stavby Celkem , , Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členové zastupitelstva , Povinné poj. na soc. zabezp , Povinné poj na zdravot. pojištění , Cestovné , Pohoštění , Dary obyvatelstvu , Celkem ,81

4 Od.pa Položk Název Schvál.roz Uprav.rozp.v tis Skutečnost v Kč 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv, volby prezident 5021 Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu , Služby pošt 1 130, Služby telekomunikací Služby školení-volby prezident Nákup služeb , Pohoštění 3, ,- Celkem 126, , Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců , Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje dohody , Povinné poj. na soc. zabezp , Povinné poj na zdravot. pojištění , Povin.pojist. na úraz. pojištění , Ochranné pomůcky , Knihy, tisk , Drob.hmotný dlouh.majetek , Nákup materiálu , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty , Služby pošt , Služby telekomunikací , Služby peněž. ústavů pojištění , Porad. služby posudky , Služby školení , Nákup služeb-servis počítače,zabezpeč , Opravy a udržování , Programové vybavení Cestovné , Pohoštění Zaplacené sankce Náhrady mzdy v době nemoci ,- Celkem , Sociální fond , Příjmy a výdaje fin. operací 5163 Služby peněž.ústavů bank. poplatky , Ostat. finanční operace 5229 Ostat. neinvest. transfery - příspěvky , Platby daní a poplatků Celkem , Finanční vypořádání minulých let 5367 Výdaje z fin.vypořádání-vratky dotací , Celkem , Ostatní činnosti 6341 Investiční transfer obcím - terminál ,- Celkem ,-

5 Kapitálové výdaje MČ Brno Chrlice za rok Kč SR tis.kč UR tis.kč Skutečnost Kč Mateřská škola - nákup konvektomat ,- Sportovní zařízení hala dokumentace ,- Požární ochrana budovy, stavby Ostatní činnosti-invest.transfer obcímterminál ,- Celkem ,- Bilance aktiv a pasiv /rozpočtová činnost/ ke dni Aktiva ke dni celkem 81, ,04 Kč Pasiva ke dni celkem 81, ,04 Kč Stálá aktiva 71, ,84 Vlastní kapitál 80, ,62 Dlouh.hmotný 71, ,84 Jmění účetní jednotky 71, ,16 majetek Dlouh.finanční majetek 0 Fondy účetní jednotky 7, ,06 Výsledek hospodaření ,40 Oběžná aktiva 10, ,20 Cizí zdroje ,42 Krátk. pohledávky ,45 Dlouh.závazky ,- Krátk. Finan.majetek ,75 Krátk.závazky 1, ,42 Výkaz zisku a ztrát z rozpočtové činnosti ke dni Náklady celkem k , ,08 Výnosy celkem k , ,48 Výsledek hospodaření před zdaněním ,40 Daň z příjmu ,- Výsledek hospodaření po zdanění ,40 Výsledek hospodaření za rok Výsledek hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok přebytek ve výši ,40 Kč.Tato částka přechází k využití do roku 2013 a případně roků následujících. Rozpočtovým opatřením budou tyto finanční prostředky na základě rozhodnutí ZMČ Brno Chrlice zapojeny do upraveného rozpočtu.

6 Finanční vypořádání transferů a dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje Účelový znak Poskytnuto k Použito k Rozdíl Vratka - doplatek Dotace SR - PAP , ,- 0 Dotace SR - volby prezidenta , 0 Vrátit Kč Dotace kraj požární ochrana , ,- 0 Dotace SR - volby do krajských , ,20 Vrátit ,80 Kč zastupitelstev Dotace SR - Sociálně právní , ,- 0 ochrana dětí Dotace kraj - pro JSDH neinv , , ,- čerpání v roce 2013 Dotace kraj požární ochrana investiční ,- 0 Čerpání do Dotace kraj - pro JSDH , ,- 0 V rámci finančního vypořádání s rokem 2012 bude proveden odvod z rozpočtu MČ Brno Chrlice zpět do rozpočtu města Brna : a) Kč nevyčerpané prostředky určené na volby prezidenta ČR b) ,80 Kč nevyčerpané prostředky určené na volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR Dále v rámci finančního vypořádání s rokem 2012 bude proveden odvod z rozpočtu MČ Brno Chrlice zpět do rozpočtu města Brna - nevyčerpané prostředky určené na zimní údržbu chodníků ve výši Kč. Současně v rámci finančního vypořádání s rokem 2012 bude z prostředků města Brna do rozpočtu MČ Brno Chrlice v roce 2013 zaslána částka: 1, Kč jako příjmy z prodeje majetku města Brna. Zůstatky peněžních fondů 236 k : Sociální fond ,48 Kč Tvorba a čerpání rozpočtu se řídí Statutem sociálního fondu. Fond rezerv a rozvoje 7, ,76 Kč V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl v roce 2012 do fondu rezerv převeden přebytek hospodaření roku 2011 ve výši Kč, příjmy z prodeje majetku města ve výši Kč- finanční vypořádání za Z Fondu rezerv a rozvoje byla čerpána částka Kč - vratka nevyčerpaných dotací - finanční vypořádání za Vedlejší hospodářská činnost Bytový dům Mimo rozpočet MČ Brno Chrlice je samostatně vedeno účetnictví Bytového domu na ul. Ctiradové účetnictví hospodářské činnosti. Účetnictví hospodářské činnosti je rovněž přezkoumáno auditorskou firmou.

7 Výnosy celkem : , Nájemné ,- Ostatní výnosy/úroky../ 7.792,76 Náklady celkem , Opravy a udržování ,- Služby/úklid,revize,odměna správci / ,50 Ostatní náklady/ pojištění/ ,- Výsledek hospodaření Výnosy k Náklady k Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění -zisk ,76 Kč ,50 Kč ,26 Kč ,00 Kč ,26 Kč Výsledek hospodaření zisk ve výši ,26 Kč bude použit zpět do správy, údržby, oprav, rekonstrukce bytového domu. Kromě finančních prostředků, jenž jsou uvedeny ve výnosech a nákladech, jsou součástí hospodářské činnosti také zálohové platby od nájemníků spojených s užíváním bytů tj. zálohy na el. proud, vodné a stočné, úklid, STA atd. Tyto zálohy se v zisku nepromítají - platba a vyúčtování je prováděno prostřednictvím účtu 324 resp.316 přímo nájemníkům jednotlivých bytů. 3. Hospodaření příspěvkových organizací Městská část Brno Chrlice je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace a to Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3. Příspěvkové organizaci vznikl za rok 2012 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 208,97 Kč. Usnesení z 60/VI. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne Rada schvaluje převod zlepšeného výsledku hospodaření organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace za rok 2012 v částce 208,97 Kč do rezervního fondu organizace. 4. Ověření výsledků hospodaření auditorem V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích vyplývá, že každá městská část musí mít svoji roční účetní uzávěrku hospodaření ověřenou auditorem. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů, a v souladu s mezinárodním auditorským standardem ISAE 3000.

8 Výběrovým řízením uskutečněným Městem Brnem byla vybrána auditorská firma PKF Audit s.r.o., Karlova 48, Praha 1, která prováděla audit ve všech městských částech Statutárního města Brna. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo: Ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv a údajů o vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů a obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví účetní jednotky a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří účetní jednotka. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku městské části a účetnictví vedené městskou částí. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno Chrlice nebyly zjištěny chyby a nedostatky Závěr zprávy: 1. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru ( ust. 10 odst. 3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.). Městská část Brno Chrlice splnila požadavky právních předpisů platných a účinných v roce 2012.I přesto však v roce 2012 existovaly metodické nejasnosti z důvodu změn legislativy, neúplné metodiky apod., a proto na některá účetní rozhodnutí může být pohlíženo v následujících obdobích jako na nesprávná. 2. Při přezkoumání hospodaření Městské části města Brna, Brno Chrlice nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm.c) zákona 420/2004 Sb. spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ust. 7 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v ust. 2 a 3 uvedeného zákona 3. Upozornění na rizika ve smyslu ustanovení 10 odst. 4 písm. a/ zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání Městské části Brno Chrlice nebyla zjištěna žádná rizika.

9 4. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu městské části a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku městské části podle ust. 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Algoritmus pro výpočet ukazatelů se v roce 2012 liší od algoritmu, který byl použit ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření do roku 2009, v roce 2010 a v roce Z tohoto důvodu jsou výsledná procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2012, 2011, 2010, 2009, vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná. Podíl pohledávek na rozpočtu městské části Brno Chrlice k činí 0,16% Podíl závazků na rozpočtu městské části Brno Chrlice k činí 3,94%. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku městské části Brno Chrlice k činí 0 %. Ze zprávy můžeme tedy citovat Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Městské části města Brna, Brno - Chrlice k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící v souladu českými účetními předpisy.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (novela) OBSAH ÚVOD (1. - 3.) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ (4. - 37.) AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (38. - 45.)

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008 Na základě písemné žádosti ze dne 8. 1. 2008 provedla kontrolní skupina ve složení: Čj: MSK 71896/2009 Stejnopis č. 1 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová Telefon: 595 622 628 Fax: 595 622 282 E-mail:

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více