Nejvyšší orgán družstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejvyšší orgán družstva"

Transkript

1 KRUPKA STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Nejvyšší orgán družstva shromáždění delegátů rozhodlo novém znění stanov. Dne zasedal v Domě kultury v Teplicích letos již podruhé nejvyšší orgán SBD Mír Teplice. Celé jednání řídil člen představenstva Ing.Václav Sláma. Zápis z jednání včetně přijatých rozhodnutí a usnesení obdrželi všichni delegáti v průběhu července K nejdůležitějším bodům jednání patřila zpráva o hospodaření družstva v roce 2000 a schválení řádné roční účetní uzávěrky za rok (Předběžné informace jste obdrželi ve Zpravodajích družstva č.28 a č ) Velice podrobnou informaci přednesla delegátům Ing.Mandzáková - vedoucí ekonomického úseku družstva, včetně vysvětlení dotazů k~~~",: Členové představenstva, zleva JUDr.Humplík, Ing.Kubů Delegáti samospráv Dalším důležitým bodem jednání byly změny a doplnění stávajících stanov družstva. Většina změn souvisí s novelou obchodního zákoníku platného od a družstva jsou povinna v průběhu roku 2001 upravit své stanovy tak, aby byly v souladu s tímto zákonem. Předseda družstva a vedoucí jednotlivých úseků přednesli návrhy na změny a doplnění stanov včetně zdůvodnění. Ve většině případů bylo vycházeno z doporučení a návrhů připravených právním odborem Svazu českých a moravských bytových družstev Praha. Úplné znění nových stanov je v tísku a tak jako obvykle - všichni členové družstva je obdrží bezplatně a budou jim doručeny do konce letošního roku do poštovních schránek. Neméně důležitým okamžikem bylo doplnění tříčlené kontrolní komise družstva o dva nové členy - zvoleni byli dle návrhu z členské schůze ' samosprávy v Řetenicích pan Senický Martin a pan Vaníček Jan ze samosprávy V závětři. Ing.Vladimír Procházka, předseda představenstva Z obsahu: 1. Ze shromáždění delegátů 2. Jeden postřeh ze shromážděni delegátů. Zpětný převod bytu do družstva. K problematíce prodeje, či převodu bytu. 3. Stát opravy paneláků nerozhýbal. Podpora bytové výstavby vázne. 4. Oprava bytového objektu Maršovská Oprava bytového objektu Májová S. Investice do zateplení ušetří až tisíce ročně. 6. Seníoři a peníze. Státní sociální podpora. Máte pojištěný byt? Ekonomická situace některých našich nájemníků. 7. Chcete bydlet v hezkém domě? Hubení mravenců faraonů. 8. Jen třetína Švýcarii si miiže dovolit bydlet ve vlastním domě. Z dopisů čtenářů. Výzva.

2 Jeden postřeh ze shromáiděni. delegátů. Na posledním shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Mír se mimo jiné projednávaly i návrhy na změny a doplnění stanov našeho družstva y souvislosti s novelou Obchodního zákoníku. Chtěl bych upozornit, zejména řádně zvolené delegáty samospráv, na nový text článků 76 stanov týkající se náhrad ního shromáždění de~gátů. Před platností novely Obchod ního zákoníku jsme svolávali náhradní shromáždění pul ho diny poté, co se v daném čase nesešla nadpoloviční většina pozvaných delegátů. Tento postup však již novela nepři pouští. V případě, že se na řádně svolané shromáždění delegátů nesejde požadovaná nadpoloviční většina, musí být do tří týdnů svoláno náhradní shromáždění delegátů. Toto ná hradní shromáždění je schopno se usnášet bez ohledu na to, že není přítornna nadpoloviční většina pozvaných. Proč o tom píšu? Na posledním shromáždění delegátů se sešla jen velice těsná nadpoloviční většina. Je třeba si uvědomit, že shromáždění delegátů není nejlacinější záležitostí. Napsání a doručení pozvánek, zajištění sálu a občerstvení a v neposlední řadě i čas všech zúčastněných. Náklady družstva na jedno shromáždění delegátů představují cca 14 OOO, Kč. Apeluji proto na všechny řádně zvolené delegáty, aby povinnost zúčastnit se 2x ročně shromáždění delegátů nepodceňovali. Jsme si vědomi toho, že odměna delegátům, kterou dostávají, není nijak veliká, ale nelze říci, že je nulová. Znám bytové družstvo, které si účast na shromáždění delegátů zajišťuje tak, že odměny delegátům vyplácí až na shromáždění delegátů. Který delegát nepřijde, nebo se řádně neomluví, odměnu nedostane. Tento způsob považuji osobně za přehnaný. Věřím, že naši delegáti jsou natolik zodpovědní lidé, že nebude potřeba v budoucnu vyhazovat peníze a svolávat náhradní shromáždění delegátů. Ing.V áclav Sláma člen představenstva a delegát samosprávy 731 ZPĚTNÝ PŘEVOD BYTU DO DRUŽSTVA. Vzhledem k nmožícím se dotazům, jak postupovat v případech, kdy se člen družstva - vlastník bytu nebo nebytového prostoru (dále jen,jednotky") nabytého z vlastnictví družstva převodem podle zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytu, ve znění pozdějších předpisu, následně rozhodl "vrátit" jednotku družstvu, zveřejňujeme následující postup. Jako nejvýhodnější řešení se nám jeví forma nepeněžitého členského vkladu do družstva (další členský vklad), kdy nepeněžitým vkladem člena bude nemovitost - bytová nebo nebytová jednotka. V souladu s obchodnfm zákoníkem (dále jen "OZ") musejí možnost závazku člena ke splacení dalšího členského vkladu ( 223 adst. 4 OZ) a způsob splácení členských vkladu ( 226 odst. 1 písm. dl OZ) připouštět stanovy družstva. Zároveň musejí obsahovat ustanovení o způsobu ocenění nepeněžitého vkladu ( 223 odst. 5 OZ) ocenění účetní hodnotou, ve které byl tento byt evidován v majetku družstva p řed jeho převodem do vlastnictví člena družstva. Dále je žádoucí upravit ve stanovách i vypořádací podíl člena, který do družstva vložil jednotku jako nepeněžní vklad. Podle 234 odst. 1 OZ mohou stanovy určit, že v případech, kdy členský vklad spočíval v převodu vlastnického práva k nemovitosti na družstvo, může člen družstva žádat vypořádání vrácením této nemovitosti. Při zániku členství by pak mohl být tento člen vypořádán vrácením vložené jednotky a vyplacením základního členského vkladu. Podle 20 odst. 6 písm. e) zákona Č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je vklad člena do družstva (do základního kapitálu - účet 411) osvobozen od daně darovací, resp. daně z převodu nemovitostí. Osvobození se však neuplatní, jestliže do 5 let od vložení vkladu členství zanikne (s výjimkou úmrtí člena) a nemovitost není členovi vrácena. Zánik členství v družstvu do 5 let od vložení nemovitosti jako vkladu je člen družstva povinen oznámit do 30 dnu ode dne zániku členství místně příslušnému správci daně; součástí tohoto oznámení je i sdělení o způsobu vypořádání. Dle Zpravodaje Českých a moravských byt. družstev K problematice prodeje, či převodu bytů. Pokud se někdo z Vás stal majitelem družstevního bytu podle zákona č.72/94 Sb., může tento svlij byt prodat jen na základě řádné kupní smlouvy sepsané mezi prodávajícím a kupujícím. Právní účinky této smlouvy nastávají až po vložení této kupní smlouvy do katastru nemovitostí na katastrálním úřadě. Sepsání kupní smlouvy předchází úřední odhad nemovitosti vyhotovený soudním znalcem. Daň z převodu nemovitosti hradí prodávající a 500,-Kč kolek, nutný při podání na katastr, hradí kupující, pokud se nedohodnou jinak. V případě dědictví je byt v soukromém vlastnictví občana projednáván jako jiný nemovitý majetek. Odlišná je skutečnost, chce-li družstevník převést svoje družstevní práva na jinou osobu. Může se tak stát na základě smlouvy o výměně bytu, nebo na základě smlouvy o převodu družstevních práv a povinností na druhou osobu, nebo na základě smlouvy o pronájmu bytu / části bytu /, nebo garáže. Tyto převody se řídí Stanovami našeho SBD. Každý převod družstevních práv a povinností na jinou osobu musí mít písemnou formu. Každéíl1U převodu předchází zpráva o tom, zda předávající nemá dluh za úhrady užívání bytu, či zda nebyl vyloučen z družstva pro neplacení nájemného. V konkrétních případech převodu družstevních práv na jinou osobu doporučujeme obrátit se na pracovníky družstva - členskou evidenci - kde Vás budou informovat o výši poplatků za převod a pomohou Vám v sepsání příslušné dohody. Protože všechny podpisy na dohodě ověřuje příslušný pracovník družstva, je osobní účast. předávajícího a přejímajícího nutná. O tom, kdo zdědí družstevní byt isme již psali v našem "Zpravodaji" v čísle 27 ( duben 2001 ). Ing V ác1av Siárna člen před s tavcnst v a

3 Stát opravy paneláků nerozhýbal. Programy státních dotací pro paneláky a sídliště: O Havarijní program - pokud již začaly padat balkóny, ('raskly stoup""kyapod. (celkem 200 milionů korun) O Regenerace prostředí sídlišť (nelze použít na opravu samotných domů čerpat mohou jen obce, celkem 200 O O milionů korun) Opravy panelových domů (dotace ůroků z úvěrů, kterě si musí majítelé sehnat, do výše tří až pěti procent, peníze podle mažností Fondu bydlení) úspory energií - zateplování (zhruba 50 milionů korun) Praha - Státní dotace, které měly rozjet masivní opravy panelových domů známých svým katastrofickým stavem, nefungují. "Výsledek dosavadních programů podpor oprav paneláků je naprosto tristní," konstatoval prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Milan Veverka. Podpory z hlavního programu se jednak doposud vůbec nevyplácely, protože stát neměl dostatek peněz. Poté zase nebylo rozhodnutí vlády, jak se peníze prostřednictvím fondu bydlení mají rozdělovat. Navíc zažádat si o dotaci je podle majitelů a správců paneláků tak složité, že to řada lidí dopředu vzdá. "Pokud víme, tak doposud je evidováno za celou zemi do dvaceti žádostí o dotace," řekl předseda Českomoravského svazu bytových družstev Ivan Přikry1. Panelákových bytů je v tuzemsku zhruba 1,2 milionu a bydlí v nich téměř třetina lidí. V některých městech jako Most či Karviná pak představují až 70 procent všech bytů, přičemž v některých z nich již začaly padat balkóny, praskat panely či stoupačky. Ministerstvo pro místní rozvoj sice připouští, že kvůli nedostatku peněz a vládního nařízení se zatím opravy příliš nerozběhly. "Ale právě ta skutečnost, že bylo podáno 20 žádostí, je znamením, že program vešel v povědomí veřejnosti," sdělil za ministerstvo poradce pro bydlení Jiří Klíma. Nařízení vlády, na jehož základě začne podpory vyplácet fond bydlení, má kabinet na programu dnes. Navíc by měl schválit i rozšíření dotací ůroků na všechny druhy úvěrů, tedy nejen na hypotéční. "Částečně se tím odstraní problematika vyžadovaného ručení a zástav," dodal Klíma. Majitelé paneláků však upozorňují, že ani rozšíření podpor na více druhů úvěru zájem nezvýší. "Systémově je program nastaven špatně," řekl Přikry1. Celkově se náklady na rekonstrukci panelákového bytu odhadují zhruba na 300 tisíc korun, což znamená celkově potřebu investic kolem 350 miliard korun. Na "nesmírnou komplikaci" při získávání dotací si stěžují i jednotlivá družstva. "Připravit kompletní rekonstrukci domu, zorganizovat výběrové řízení firem, vyselektovat ty. které mají normy kvality ISO, a sehnat dopředu peníze, což vyžaduje podání žádosti o státní podporu, je pro běžného nájemníka téměř nemožné," připustil předseda jednoho z pražských bytových družstev Václav Chaloupecký. Lidé si tak raději opravy dělají po malých částech a na vlastní náklady, což však podle stavebníků dohromady vyjde nakonec dráže a není to dostatečné. "Stát by měl pomoci tím, že by půjčky byly bezúročné, a uhradil by třeba i náklady na projektovou fázi," soudí ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Miloslav Mašek. J ana Klímová PODPORA BYTOVÉ VÝSTA VBY VÁZNE. Výstavba obecních nájemních domů a domů s pečovatelskou službou vázne. Program oprav paneláků a podpory bydlení mladých se rovněž neplní. Fond bydlení, který měl mít pro tyto účely téměř sedm miliard, dostal zatím jen dvě. Lepší to nebude zřej mě ani napřesrok. Praha - Kvůli nízkým příjmům z privatizace vázne státní podpora bytové výstavby. Státní fond rozvoje bydlení, který měl podle vládních představ bytovou výstavbu rozhýbat a pomáhat k bytům i sociálně slabším vrstvám, totiž zatím dostal místo slíbených 26 miliard korun jen dvě. Přitom není jisté, zda to nebudou letos peníze poslední. Důsledek? Namísto deseti tisíc nájemních bytů, vesměs obecních, jich letos bude postaveno jen pět tisíc. "Podle mého odhadu by jich přitom bylo třeba ročně postavit třicet až čtyřicet tisíc,'1 konstatoval ministr pro místní rozvoj Petr Lachni!. Zpožďuje se i podpora výstavby domů s pečovatelskou službou a nerozběhl se ani mohutně avizovaný program oprav panelových domů. Téměř rok od zahájení programu totiž fond bydlení nevybral banku, která bude zprostředkovávat vyřizování žádostí o půjčky a státní garance. Ani majitelé paneláků nemají o program zájem. Získání půjčky je příliš složité a efekt - tří - až pětiprocentní snížení úroků z půjčky - není příliš velký. Fond bydleni letos původně plánoval zahájení tří nových programů. Program poskytováni nízkoůročených úvěrů obcím na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů, program podpory výstavby technické infrastruktury a především program podpory bydlení mladých rodin do věku 35 let. Ty měly mít podle původních představ už od pololetí možnost získat od fondu dvousettisícovou půjčku s pouze tříprocentním úrokem na pořízení jakéhokoliv bytu (tedy i ve starší zástavbě) a k tomu tříprocentní úrokovou dotaci k hypotečnímu úvěru. " Tento program bude zahájen. až jej schválí vláda. Zatím je v připomínkovém řízení, "uvedl Lachnit. O moc lepší to s podporou bytové výstavby nebude ani napřesrok. Zatímco letošní rozpočet ministerstva pro místní rozvoj je 6,4 miliardy korun, pro příští rok se zatím počitá jen s 3,8 miliardy. "Abychom mohli zachovat alespoň rozjeté programy, potřebovali bychom alespoň 5,2 miliardy. Jinak budeme muset některé programy ukončit, " řekla mluvčí ministerstva Ivana Navrátilová. (Alena Adámková, Směr, 7.září 2001) ~ 3.

4 Oprava bytového objektu v Teplicích. ul. Maršovská 1512 postaveném v roce 1979 v konstrukční soustavě T 08 B. SBD Mír Teplice požádalo v roce 1998 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o přidělení finan ční dotace na odstranění vad panelové výstavby objektu - dotaci družstvo neobdrželo. V roce 1999 žádalo družstvo podruhé, žádost ani v tomto roce nebyla vyřizena k l adně. V roce 2000 předložilo družstvo svou žádost již potřetí a pro objekt se podařilo získat finanční dotaci ve výši ,- Kč. V roce 1998 se podařilo získat dotaci ve výši ,- Kč na úspory tepelné energie od České energetické agentury Praha. Pro závažnost poruch, které objekt vykazoval byly práce zahájeny již v roce 1996, bez finanční dotace, rozvrženy byly do tří etap, dokončeny byly v roce V rámci stavby byly provedeny následující práce: nová hydroizolace střešního pláště ploché střechy pomocí fólie z mpvc (COSMOFlN) s přiteplením deskami z pěnového polystyrenu sanace dílců a styků, sanace obvodového pláště dodatečným zateplením kontaktní technologií STO včetně nových klempířských prvků, oprava pláště výtahové strojovny nová izolace podlah lodžií systémem SCHLůTER, položení nové dlažby a výměna lodžiových zábradlí Před zahájenim prací a provedeným zateplením spotřeboval objekt se 77 bytovými jednotkami v roce GJ tepla, v roce 2000 spotřeboval objekt I 242 GJ tepla (úspora 40,6%). Úspora na jeden byt je pak v průměru 3 789,-Kč za rok 2000, v cenách roku 2001 je to 3 863,-Kč. Zuzana Schwarzerová, Milan Vopasek Oprava bytového objektu v Teplicích. ul. Májová č.p postaveném v roce 1979 v konstrukční soustavě T 08 B. SBD Mír Teplice požádalo v roce 1996 Ministerstvo pro místní rozvoj CR o přidělení [manční dotace na odstranění vad panelové výstavby objektu - dotaci družstvo neobdrželo. Opakovaně byla žádost předložena v roce 1997, ale ani v tomto roce nebyla vyřízena kladně. Přesto družstvo žádost předložilo v roce 1998 a pro objekt se podařilo získat finanční dotaci ve výši ,- Kč a v tomtéž roce dotaci ve výši ,- Kč na úspory tepelné energie od České energetické agentury Praha. V rámci stavby byly na objektu provedeny následující práce: nová hydro izolace střešního pláště ploché střechy pomocí modifikovaných asfaltových pasů na spodní s traně opatřených mikroventilační vrstvou (PARAMOELAST) s přiteplením deskami z pěnového polystyrenu nové oplechování stříšek nad lodžiemi. oprava výtahových strojoven včetně oplechování a položení střešní krytiny sanace dílců a styků, sanace obvodového p l áště dodatečným zateplením kontaktní technologií STO s vrchní OInítkou Stolit demontáž stávajících meziokenních skleněp.ých vložek MlY, vyrovnání deskami Cetris, oprava stávající izolace a nová vnější úprava nové oplechování atik, parapetů a dilatačdích spár (klempířské prvky z titan-zinku) nová izolace podlah lodžií (povrchová úprava - StoPox) a výměna lodžiových zábradlí Před zahájením prací a provedeným zateplením spotřeboval objekt v roce GJ tepla, v roce 2000 sp?tř eb oval objekt s 48 byty - I 240 GJ tepla (úspora 41,6%). Uspora na jeden byt za rok 2000 je pak v průměru 6 323,-Kč, v cenách roku 2001 je to 6 445,-Kč. Zuzana Schwarzerová, Milan Vopasek ~ 4.

5 INVESTICE DO ZATEPLENÍ ' UŠETŘÍ AŽ TISÍCE RočNĚ 'I.,. Návratnost peněz do tepelného odizolování rodinného domku či bytu se většinou pohybuje v řádu několika desítek let. Nesprávné větrání v topné sezóně se obyvatelům bytu může velmi výrazně prodražit. Investujte do opatření, která sníží spotřebu energií, radí domácnostem odborníci. Podle nich lze touto cestou ušetřit nemalé finanční prostředky. U domácností jde o několik stovek až tisicikorun ročně, II podnikatelů a firem až o statisíce. tem při úniku tepla z odizolovaných objektů. Těm sice nelze zcela zabránit, ale dají se citelně omezit a srazit na přijatelnou úroveň. Zateplením daného objektu rovněž dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění, a tak je možné využít například výkonově menší zdroj tepla. Zefektivní se topný systém, což se projeví v provozních nákladech bytu, popř.rodinného domku. Ztráty tepla přes obvodové stěny, stropy, střechy a půdy a sklepy celkově dosahují zhruba padesáti až šedesáti procent z celkových tepelných úniků. V závislosti na řešení celého problému, tedy použití izolačních materiálů a dalších opatření, lze tyto ztráty snížit o pětadvacet procent až pětatřicet procent. Je ale zapotřebí počítat s poměrně vysokými investicemi řádově ve statisících korun a dlouholetou dobou návratnosti. Zateplení obvodových stěn vyjde u klasického panelového domu " rozloze 70 metrů čtverečních na zhruba osmdesát tisíc. Ve většině případů jsou však peníze vložené do zateplení spojeny s celkovou regenerací panelového domu. Z toho výdaje na vnější zateplení obvodového pl áště se pohybují v rozmezí tisíc až 1,2 tisíce korun za m 2 U rodinného domku lze počítat s daleko většími náklady, a to od čtvrt miliónu korun. Jde o investici s poměrně dlouhou návratností a to minimálně dvacet až pětadvacet let. Jak rychle se vložené peníze vráti, záleží i na tom, jaké se při že čím vyhřivání objektu používá palivo. Všeobecně lze říci, dražší je topné médium, tím větších finančních úspor lze odizolováním objektu dosáhnout. Velké množství tepla uniká střechou. Ta u rodinných domků představuje patnáct až dvacet procent a zhruba pět až osm procent u bytových nájemních objektů z celkové ztráty objektu. V závislosti na původní výchozí stav konstrukcí mohou být sníženy na polovinu. Ještě před jejich realizací je nutné se rozhodnout, jakým způsobem mají být půdní prostory dále využívány. Nejčastěji se k izolaci používá polyuretanová pěna, která se nanese na podlahy půdních prostor. Mnoho uživatelů rodinných domků a dalších budov zapomíná na skutečnost, že náklady na vytápění může citelně zvednout i špatně odizolovaný sklep. Z něj utíká volně do vzduchu až deset procent z celkové spotřeby tepla v rodinných a obytných domech. Ztrátám lze zabránit tepelným odizolováním stropu sklepních místností. Průměrné náklady se pohybují kolem 500 korun na metr čtvereční stropu. Okna se podílejí na celkových ztrátách objektu z dvaceti až čtyřiceti procent, jejich utěsněním na požadovanou minimální mez větrání můžeme v závislosti na výchozím stavu dosáhnout pěti až osmi procent celkové spotřeby tepla. Při výměně starých oken za nové je nutné počítat s cenou od pěti do šesti tisíc korun za metr čtvereční u nového, v současné době u nejpoužívanějšího plastového okna. Návratnost investice je ještě delší než u vnější tepelné izolace stěn, přesahuje nezřídka i třicet let. Aby byla úsporná opatření co nejúčinnější, je podle doporučení odborníků nejlepší obrátit se přímo na nezávislého energetického auditora, který přesně spočítá energetické ztráty objektu a navrhne nejúčinnější opatření, jak je co nejefektivněji snížit. Cena za energetický audit včetně návrhu nejvýhodnějšího řešení pro daný objekt vyjde u rodinného domku na deset tisíc korun a výše, u velkého panelového domu se jedná o částky od sta tisíce korun. Vždy je zapotřebí dát pozor na to, aby byl auditor skutečně nezaujatý, a ne zaměstnanec některé z dodavatelských firem. V takovém případě nelze zaručit jeho úplnou nezávislost nadřazenou nad zájem mateřské společno sti. Informace lze získat mino jiné i v informačních střediscích rozvodných energetických firem, popřípadě České energetické agentury. Velké tepelné ztráty vznikají domácnostem i při nesprávném větrání v době topné sezóny. Většina obyvatel daného objektu otevře každé ráno minimálně na půl hodiny okno, čímž sice dojde k výměně vzduchu, ale zároveň i k ochlazení stěn, na kterých se pak v podobě kapek kondenzuje okolní vlhkost a při častějším opakování vznikají plísně. Opětovné vytopení místnosti na příjatelnou teplotu je pak velmi energeticky náročné. V této souvislosti doporučují odborníci ztlumit zdroj tepla na minimum otevřít okna a rychle "vyhnat" starší vzduch ven během několika málo minut. Poté okna opět uzavřit. Během takového postupu nedojde k ochlazení stěn, vytopit místnost již netrvá tak dlouhou dobu, a nestojí tudíž tolik peněz. Vadím, t: '... ) -";-'. '"'" -- r r..-., _. ". ~ 5.

6 Na některé výdaje přispívá stát. Pod tímto titulkem uveřejnil deník MLADÁ FRONTA DNES článek o tom, jak se žije našim důchodcům v penzi. Z tohoto článku jsme pro Vás vybrali část týkající se příspěvku na bydlení. Konkrétni žádosti vyřizuje sociální odbor ve Vrchlického ulici (bývalé zubní středisko). Státní sociální podpora. Nejčastější dávkou státní sociální podpory, o kterou žádají senioři, je příspěvek na bydlení. Nárok na něj mají všichni, jejichž příjem nepřesahuje 1,6 násobek životního minima, což,,~.q:~ je pro jednočlennou domácnost méně než 6032 korun měsíč,1/. V6 ně a pro dvoučlennou méně než korun. O příspěvek se žádá na takzvaných kontaktních místech okresních úřadů na předepsaných tiskopisech. Podmínkou pro jeho přiznání je kromě nízkého příjmu také trvalý pobyt v místě bydliště. Každé čtvrtletí je nutné dokládat na úřadě výši příjmů. Přispěvek je poskytován bez ohledu na to, v jakém bytě žadatel bydlí, tedy zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví nebo zda jde o byt ve vlastním domě a jaké jsou skutečné náklady na bydlení. P řís p ěve k na bydlení v ko runách Počet osob prljem do 1.2 do 1,4 do 1.6 životnlho minima životnfho minima životnrho minima , }~~....1.~.... ~ ď :ďii~ : : ::... ~R ?~..... ~.n.~"o ~t)1l ~~I(]..... ~?R ~.y!c:~ L077.! ~59 Ne, opravdu nechci dělat propagaci pojišťovně. Ale chci upozornit na skutečnost, že v našem družstvu dochází k nárůstu pojistných událostí. Automatická pračka, či jiné elektrospotřebiče jsou sice dokonalé přistroje, ale přesto... Pokud nerespektujeme doporučené rady výrobce, můžeme se dožít nemilého překvapení. Např. zkušenost, že nemáme nechávat automatickou pračku ( v chodu ) bez dozoru se majitelům již několikrát vymstila. Pokud nabíraná voda neteče do bubnu, ale někam jinam, čidlo hlídající hladinu vody v bubnu stále signalizuje nedostatek vody. Pokud jsme doma, můžeme automatickou pračku vypnout i třeba vytržením ze zásuvky. Pokud jsme ovšem na nákupu, zjistíme to zpravidla pozdě, až po vytopení nájemníků pod námi. Také doporučení výrobce o tom, že po skončení praní je třeba vypnout přívod vody do pračky, se rozhodně vyplatí. I malá dírka v přitokové hadici může způsobit velkou pohromu. Většina výrobců elektrospotřebičů doporučuje po čase kontrolu elektroinstalace. Ale rnku na srdce. Kdo z nás tuto kontrolu dělá, nebo si ji nechá udělat. Výsledkem může být požár v bytě. Pokud jsme v bytě a zareagujeme včas, můžeme případným škodám předejít. Pokud necháme elektrospotřebič bez dozoru, může se stát, že o chybě našeho elektrospotřebiče se dozvíme až od hasičů. Výhody pojištění v případě, že skutečně k něčemu dojde, jsou jistě všem známé. Chtěl bych jen upozornit, že existuje nejen pojištění bytu, ale i pojištění, způsobíme-li svým chováním (třeba i zapomnětlivostí) někomu škodu. Na závěr Vám přeji, aby se Vám žádná pojistná událost nepřihodila. Ing.Václav Sláma člen p ř edstavenstva II Ekonomická situace n ěkte rých našich nájemníků. Často slyšíme o tom, že majitel se nestará o opravu objektu a nájemníci jsou nuceni žít v podmínkách, které neodpovídají požadavkům jednadvacátého století. V našem družstvu ale slyšíme často kritiku opačnou. A sice, že se jako majitel stará o své objekty až moc. Že by objekt vydržel bez generální opravy ještě několik roků, že střecha by stačila zalepit, a ne provést celkovou rekonstrukci a podobně. Zúčastnil jsem se výběrového řízení na odstranění vad panelové výstavby u dvanácti objektů u kterých naše družstvo požádalo o dotace. Výběrové řízení prováděné podle 49 zákona č.199 /94 Sb. ve znění pozdějších předpisů proběhlo od 3.září do 7.září Bylo obesláno celkem 5 firem: TERMOCON s.r.o. Novosedlice, První Krušnohorská realitní kancelář s.r.o. Kadaň, První izolační plus S.r.o. Ústí nad Labem, ORISTA s.r.o. Jablonec nad Nisou, UNlWEL STAV BY s.r.o. Teplice. Výběrové řízení bylo velmi dobře připraveno. Všechny firmy splnily požadované předpoklady. Jako materiál navrhly všechny firmy materiál STO, s kterým se dá pracovat i v zimních měsících. Z dvanácti objektů byly dotace přiznány v našem družstvu na všech 12 objektů. Podmínka přiznaných dotací je, aby byly prostavěny do konce letošního roku. Protože všechny firmy měly srovnatelné podmínky, rozhodovala výběrová komise podle navrhované ceny. 6x se na prvním místě umístila firma TERMOCON s.r.o. Novosedlice, 4x firma První Krušnohorská realitní kancelář s.r.o. Kadaň, a 2x firma UNlWEL STAVBY s.r.o. Teplice. Cena vítězných firem byla vždy nižší než kontrolní rozpočet. Plánované opravy vad panelové výstavby jsou i přes přiznané dotace finančně náročné. Zbývá zajistit finance formou půjček, aby se opravy do konce září 2002 mohly realizovat. Přes všechna opatření se družstevníkům zvýší nájemné v těchto objektech o několik stovek měsíčně, u velkých bytů 1+4 až o 1000,- Kč. A nyní dovolte jednu moji osobní úvahu. Ne že bych někomu nepřál, aby bydlel ve velkém bytě. Ale pokud v tomto bytě bydlí někdo sám a děti - budoucí dědico vé - mu nepomohou, potom se domnívám, že je ekonomicky neúnosné, aby takový byt dokázal udržet. Podle informací, které máme k dispozici, byly dotace v roce 2001 pravděpodobně jedny z posledních. Zamýšlený pří spěvek vlády na částečné splácení stanoveného procenta z půjček na úvěry nám naši situaci v opravování panelových objektů neřeší. Ing.Václav Sláma č l e n představe n stva.

7 Chceme bydlet v hezkém domě? Já se domnívám, že ano. O tom, že vzhled našich obytných rozhodně sku domů není našemu družstvu lhostejný, svědčí tečnost, že většina našich starších objektů prošla nákladnou opravou. Byly odstraněny chyby panelové výstavby, provedlo se zateplení objektů, v řadě případů oprava lodžiového zábradlí a opravy střech. O vnitřním vzhledu našich objektů už nejsem tak zcela přesvědčen, že chceme bydlet v hezkém prostředí. Myslím, že už první dojem při vstupu do objektu mnohé napoví i o jeho obyvatelích. Vstoupíte-li do objektu, kde počmárané s těny volají po malíh, po vstupu do výtahu se Vám zvedá žaludek, protože to v uzavřeném prostoru páchne, sklepním prostorám se raději vyhnete a spěcháte, abyste už byli ve svém bytě, který udržujete v čistotě a kde se Vám opravdu líbí, jistě to není to "pravé". Společné prostory jsou ale také "naše". Z fondu oprav objektu je např. možné objednat malbu spol.prostor, opravy schránek na dopisy, vnější nátěr oken, rekonstrukci zvonků, úklid společných prostor, nebo modernizaci výtahových kabinek. Ale nejde o to, jenom vymalovat, či jinak "zkulturnit" naše společné prostory, ale o to, aby po ópravě vydržely co nejdéle. V některých objektech mám pocit, že si obyvatelé neváží oprav financovaných z fondu oprav objektu. Jak jinak si vysvětlit, že za pár měsíců jsou nově vymalované stěny opět počmárané, výtahové kabiny poškrábané, poškozené ovládací prvky a pod. Nesvádějme všechno na děti. I když na výchově dětí se podílíme my dospělí. Děti nás napodobují a to nejen v tom dobrém, ale i v tom špatném. Jestliže si nevážíme společných věcí a chováme se k nim "macešsky", považují to naše děti za normální stav a i v tomto postoji nás napodobují. Zkuste se nad touto problematikou zamyslet a udělejte i vy něco pro to, aby nejen zvenčí, ale i při vstupu do objektu jste měli pocit, že žijete v hezkém a příjemném domě, a že i před návštěvami se nemáte za co stydět. Ing.Václav Sláma člen představen stv a ). Ilubení mravenců - faraónů. I v současné době se často musíme potýkat s nezvanými hosty našich panelových domů. Tito obyvatelé nám znepříjemňující život jsou mravenci faraóni. Zvláštní sociální způsob života mravenců způsobuje, že jejich hubení je v porovnání s jednotlivě žijícím hmyzem podstatně obtížnější (např. z důvodů velkého počtu jedinců). Mimo hnízdo se v podstatě setkáme pouze s dělnicemi. Hubení výlučně těchto jedinců nemá velký smysl, neboť jejich ztráta je velice rychle nahrazena. Prvotním cílem při hubení by mělo vždy být hnizdo a zasažení uvnitř ukrytých královen. To je mnohdy velice obtížné, neboť hnízda bývají ukryta a často umístěna v nedostupných místech nebo jsou rozvětvena do většího prostoru. Dobře přístupná hnízda je možno likvidovat pomocí sprejů nebo vhodných postřikových přípravků. Na hubení mravenců - faraónů přichází v úvahu výhradně nástrahová metoda (nástraha s požerovým jedem). Všechna ostatní opatření a metody, jako je použití kontaktních insekticidů apod., mají jen nepatrný účinek, neboť jak již bylo popsáno, jen nepatrná část individuí je touto metodou zasažena a populace se velice rychle z těchto ztrát zotaví (kolonie faraónů mohou čítat až 2000 královen). Při použití konvenčních přípravků - insekticidů musí být koncentrace účinné látky v nástraze tak nízká, aby přípravek neúčinkoval okamžitě toxicky a mohl být v dostatečném množství donesen do hnízda. V současnosti se ve velké míře jako nástralí~ používají přípravky s regulátorem růstu (IGR) a hormonální juvenoidy. Při tom nejsou zasaženi již vyvinutá stádia mravenců, ale zabrání se vývoji příštích generací. Při hubení Monomorium pharaonis se zpravidla nejdříve nasadí nástraha bez účinných látek, aby se zjistila nejatraktivnější substance. Atraktivita nástrahy je silně závislá na okolnostech a na místě položení. Tak se stává, že nástraha, kterou faraóni běžně přijímají, zůstane v některých případech naprosto ignorována. V pekárnách dávají faraóni předno s t potravě bohaté na proteiny, jako jsou čerstvá játra. Naproti tomu v provozech, kde je zpracováno maso, vyhledávají potravu bohatou na uhlohydráty. Po celou dobu procesu hubení faraónů je nutné vyloučit zdroje konkurenční potravy. Přibližně po třech týdnech po položení nástrahy s účinnou látkou se podstatn ě sníží výskyt dě ln ic mravenců - faraónů hledajících potravu mimo hnízdo. V příznivých podminkách lze kolonii vyhubit již po šesti týdnech, běžně však celkové vyhubení je dlouhodobou záležitostí. Ale až v tom případě, kdy po jednom roce pří průběžných kontrolách nezjistíte žádný výskyt mravenců - faraónů, lze předpokládat, že populace byla vyhubena. Pro velký počet individuí, nepatrnou velikost a s tím spojených dobrých možností rozšíření a v neposlední řadě velký počet královen podmiňuje, že hubení mravenců - faraónů musí být prováděno velkoplošně. Ing_ Hakrová Svatava

8 Jen třetina Švýcarů si může dovolit bydlet ve vlastním domě. Za IInárod nájemníků" je možno považovat Švýcary. Přitom výší hrubého domácího produktu na obyvatele se obyvatelé konfederace řadí k nejbohatším na světě. Byt v osobním vlastnictví či soukromý dům tam má asi jen třetina rodin, takže většina Švýcarů je odkázána na život v nájemním bytě. Jen asi pět procent lidí přitom bydlí v domě, který je jejich majetkem. Způsobily to vysoké ceny pozemků a stavebních prací. Zdá se, že tato zvláštní situace se velmi rychle změní. V posledních dvou dekádách se pozemky ve Švýcarsku staly předmětem zájmu spekulantů, v důsledku čehož jejich ceny stouply do neúnosné výše. V současné době tato vlna už opadla a ceny parcel k velké nespokojenosti jejich vlastníků i majitelů realitních kanceláří jdou postupně dolů. Je spočítáno, že Švýcar, který vydělává ročně kolem 50 tisíc švýcarských franků (a takových je asi polovina občanů) ani nemá šanci si vlastní bydlení pořídit. Souvisí to také s nemírným daňovým zatížením majitelů domů a bytů. Jejich střechová organizace žádá zásadní daňovou reformu, spojenou přirozeně s úlevami pro svůj "stav". Švýcarská vláda však oponuje, že mezi úrovní zdanění příjmů, a podílem lidí (vlastnících byt či dům) není žádná příčinná souvislost. Navíc kabinet varuje, že by státní rozpočet přišel tímto opatťením skoro o dvě miliardy franků, takže by se nezbytně musely zvýšit jiné daně. Zajímavé je rovněž zjištění, které zveřejnil německý list SUddeutsche Zeitung. 'Plných šedesát procent švýcarských nájemníků je se svým údělem spokojeno, neboť standart bytového vybavení v zemi je - v poměru k výši nájemného - mimořádně vysoký. BD Družba Ústí nad Labem. Předseda SBD Mír Teplice Ing.Procházka Ve dnech JO. až 22. září 2001 byla v objektu na ulici Javorová 3038 a 3039 prováděna rekonstrukce a výměna stoupaček v suterénu a v jednotlivých bytech. Tuto akci provedla firma INSTAS S.r.O. - pana Melíška, se sldlem v Teplicích, Hornická 1. Práce byly provedeny rychle, kvalitně a v takovém tempu, za což skládám obdiv celému kolektivu, který zde výměnu provedl. Profesionální bylo nejen chování celé party, ale i přístup k práci a samotná práce. Nutno dodat, že bohužel mezi našimi nájemníky se našli i tací, kteří si neustále vymýšleli možné i nemožné. I s těmito problémy si ale kolektiv profesionálně poradil a zůstal vždy nad věcí. Ještě jednou uvádím, že jsem byla s prací firmy INSTAS s.r.0. velmi spokojená pro svou profesionaiitu, ale i kvalitní práci. Stejné poděkování platí i od domovnice jmenovaných objektů paní Horváthové, a všech rozumných nájemníků. Byla ych ráda, pokud by toto naše poděkování bylo tlumočeno vedení firmy, ale i jednotlivým pracovníkům, kteří se účastnili této akce. Děkuji V Teplicích JUDr André Naděžda, delegát objektu VÝZVA Žádáme delegáty jednotlivých objektů, aby do 15. listopadu nahlásili posypový materiál, včetně nářadí na odklízení sněhu na tei.č p.veseličové nebo přímo pracovnici telefonní ústředny SBn Mír. Požadavky uplatněné po tomto termínu budou zajištěny se zvýšenými náklady. TÚ Ve.eličová. Vydává: SBD Mír Teplioe, Redakční rada: předseda - Ing.Václav Sláma, tei.0417/382325, mobil 0723/020622, Členové redakční rady: Ing. Svatava Hakrová, Zdeněk Neudert, Ing. Vladimír Prooházka, JUDr. Karel Humplík.Adresa redakce: Gagarinova 1558,415 Ol Teplice, Náklad: 8100 výtisku. Sazba, grafická úprava a tisk: T-PRESS s.r.o., Teplioe, Štúrova 35/590.a [$

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP MŽP a SFŽP připravují pokračování programu Zelená úsporám. Nový program je připravován pro období 2013 2020. V současné době se v pracovních verzích

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií

Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Zpráva představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu akcií Představenstvo obchodní společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., IČ: 26336588, sídlem Dýšina - Nová Huť, Horomyslická čp. 1, PSČ

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů

Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) www.ceson.org Problematika ničení úkrytů/hnízdišť netopýrů a rorýsů v souvislosti s rekonstrukcemi panelových domů Vypracoval: Mgr. Radek K. Lučan PřF JU,

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise P O Z V Á N K A na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

VÝHODY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ Většina Čechů neví, že i v současné době vznikají bytové domy, v nichž je možné koupit si byt formou družstevního bydlení. Mnoho lidí tuto zajímavou alternativu bydlení ani

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více