Nejvyšší orgán družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejvyšší orgán družstva"

Transkript

1 KRUPKA STAVEBNIHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Nejvyšší orgán družstva shromáždění delegátů rozhodlo novém znění stanov. Dne zasedal v Domě kultury v Teplicích letos již podruhé nejvyšší orgán SBD Mír Teplice. Celé jednání řídil člen představenstva Ing.Václav Sláma. Zápis z jednání včetně přijatých rozhodnutí a usnesení obdrželi všichni delegáti v průběhu července K nejdůležitějším bodům jednání patřila zpráva o hospodaření družstva v roce 2000 a schválení řádné roční účetní uzávěrky za rok (Předběžné informace jste obdrželi ve Zpravodajích družstva č.28 a č ) Velice podrobnou informaci přednesla delegátům Ing.Mandzáková - vedoucí ekonomického úseku družstva, včetně vysvětlení dotazů k~~~",: Členové představenstva, zleva JUDr.Humplík, Ing.Kubů Delegáti samospráv Dalším důležitým bodem jednání byly změny a doplnění stávajících stanov družstva. Většina změn souvisí s novelou obchodního zákoníku platného od a družstva jsou povinna v průběhu roku 2001 upravit své stanovy tak, aby byly v souladu s tímto zákonem. Předseda družstva a vedoucí jednotlivých úseků přednesli návrhy na změny a doplnění stanov včetně zdůvodnění. Ve většině případů bylo vycházeno z doporučení a návrhů připravených právním odborem Svazu českých a moravských bytových družstev Praha. Úplné znění nových stanov je v tísku a tak jako obvykle - všichni členové družstva je obdrží bezplatně a budou jim doručeny do konce letošního roku do poštovních schránek. Neméně důležitým okamžikem bylo doplnění tříčlené kontrolní komise družstva o dva nové členy - zvoleni byli dle návrhu z členské schůze ' samosprávy v Řetenicích pan Senický Martin a pan Vaníček Jan ze samosprávy V závětři. Ing.Vladimír Procházka, předseda představenstva Z obsahu: 1. Ze shromáždění delegátů 2. Jeden postřeh ze shromážděni delegátů. Zpětný převod bytu do družstva. K problematíce prodeje, či převodu bytu. 3. Stát opravy paneláků nerozhýbal. Podpora bytové výstavby vázne. 4. Oprava bytového objektu Maršovská Oprava bytového objektu Májová S. Investice do zateplení ušetří až tisíce ročně. 6. Seníoři a peníze. Státní sociální podpora. Máte pojištěný byt? Ekonomická situace některých našich nájemníků. 7. Chcete bydlet v hezkém domě? Hubení mravenců faraonů. 8. Jen třetína Švýcarii si miiže dovolit bydlet ve vlastním domě. Z dopisů čtenářů. Výzva.

2 Jeden postřeh ze shromáiděni. delegátů. Na posledním shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Mír se mimo jiné projednávaly i návrhy na změny a doplnění stanov našeho družstva y souvislosti s novelou Obchodního zákoníku. Chtěl bych upozornit, zejména řádně zvolené delegáty samospráv, na nový text článků 76 stanov týkající se náhrad ního shromáždění de~gátů. Před platností novely Obchod ního zákoníku jsme svolávali náhradní shromáždění pul ho diny poté, co se v daném čase nesešla nadpoloviční většina pozvaných delegátů. Tento postup však již novela nepři pouští. V případě, že se na řádně svolané shromáždění delegátů nesejde požadovaná nadpoloviční většina, musí být do tří týdnů svoláno náhradní shromáždění delegátů. Toto ná hradní shromáždění je schopno se usnášet bez ohledu na to, že není přítornna nadpoloviční většina pozvaných. Proč o tom píšu? Na posledním shromáždění delegátů se sešla jen velice těsná nadpoloviční většina. Je třeba si uvědomit, že shromáždění delegátů není nejlacinější záležitostí. Napsání a doručení pozvánek, zajištění sálu a občerstvení a v neposlední řadě i čas všech zúčastněných. Náklady družstva na jedno shromáždění delegátů představují cca 14 OOO, Kč. Apeluji proto na všechny řádně zvolené delegáty, aby povinnost zúčastnit se 2x ročně shromáždění delegátů nepodceňovali. Jsme si vědomi toho, že odměna delegátům, kterou dostávají, není nijak veliká, ale nelze říci, že je nulová. Znám bytové družstvo, které si účast na shromáždění delegátů zajišťuje tak, že odměny delegátům vyplácí až na shromáždění delegátů. Který delegát nepřijde, nebo se řádně neomluví, odměnu nedostane. Tento způsob považuji osobně za přehnaný. Věřím, že naši delegáti jsou natolik zodpovědní lidé, že nebude potřeba v budoucnu vyhazovat peníze a svolávat náhradní shromáždění delegátů. Ing.V áclav Sláma člen představenstva a delegát samosprávy 731 ZPĚTNÝ PŘEVOD BYTU DO DRUŽSTVA. Vzhledem k nmožícím se dotazům, jak postupovat v případech, kdy se člen družstva - vlastník bytu nebo nebytového prostoru (dále jen,jednotky") nabytého z vlastnictví družstva převodem podle zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytu, ve znění pozdějších předpisu, následně rozhodl "vrátit" jednotku družstvu, zveřejňujeme následující postup. Jako nejvýhodnější řešení se nám jeví forma nepeněžitého členského vkladu do družstva (další členský vklad), kdy nepeněžitým vkladem člena bude nemovitost - bytová nebo nebytová jednotka. V souladu s obchodnfm zákoníkem (dále jen "OZ") musejí možnost závazku člena ke splacení dalšího členského vkladu ( 223 adst. 4 OZ) a způsob splácení členských vkladu ( 226 odst. 1 písm. dl OZ) připouštět stanovy družstva. Zároveň musejí obsahovat ustanovení o způsobu ocenění nepeněžitého vkladu ( 223 odst. 5 OZ) ocenění účetní hodnotou, ve které byl tento byt evidován v majetku družstva p řed jeho převodem do vlastnictví člena družstva. Dále je žádoucí upravit ve stanovách i vypořádací podíl člena, který do družstva vložil jednotku jako nepeněžní vklad. Podle 234 odst. 1 OZ mohou stanovy určit, že v případech, kdy členský vklad spočíval v převodu vlastnického práva k nemovitosti na družstvo, může člen družstva žádat vypořádání vrácením této nemovitosti. Při zániku členství by pak mohl být tento člen vypořádán vrácením vložené jednotky a vyplacením základního členského vkladu. Podle 20 odst. 6 písm. e) zákona Č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je vklad člena do družstva (do základního kapitálu - účet 411) osvobozen od daně darovací, resp. daně z převodu nemovitostí. Osvobození se však neuplatní, jestliže do 5 let od vložení vkladu členství zanikne (s výjimkou úmrtí člena) a nemovitost není členovi vrácena. Zánik členství v družstvu do 5 let od vložení nemovitosti jako vkladu je člen družstva povinen oznámit do 30 dnu ode dne zániku členství místně příslušnému správci daně; součástí tohoto oznámení je i sdělení o způsobu vypořádání. Dle Zpravodaje Českých a moravských byt. družstev K problematice prodeje, či převodu bytů. Pokud se někdo z Vás stal majitelem družstevního bytu podle zákona č.72/94 Sb., může tento svlij byt prodat jen na základě řádné kupní smlouvy sepsané mezi prodávajícím a kupujícím. Právní účinky této smlouvy nastávají až po vložení této kupní smlouvy do katastru nemovitostí na katastrálním úřadě. Sepsání kupní smlouvy předchází úřední odhad nemovitosti vyhotovený soudním znalcem. Daň z převodu nemovitosti hradí prodávající a 500,-Kč kolek, nutný při podání na katastr, hradí kupující, pokud se nedohodnou jinak. V případě dědictví je byt v soukromém vlastnictví občana projednáván jako jiný nemovitý majetek. Odlišná je skutečnost, chce-li družstevník převést svoje družstevní práva na jinou osobu. Může se tak stát na základě smlouvy o výměně bytu, nebo na základě smlouvy o převodu družstevních práv a povinností na druhou osobu, nebo na základě smlouvy o pronájmu bytu / části bytu /, nebo garáže. Tyto převody se řídí Stanovami našeho SBD. Každý převod družstevních práv a povinností na jinou osobu musí mít písemnou formu. Každéíl1U převodu předchází zpráva o tom, zda předávající nemá dluh za úhrady užívání bytu, či zda nebyl vyloučen z družstva pro neplacení nájemného. V konkrétních případech převodu družstevních práv na jinou osobu doporučujeme obrátit se na pracovníky družstva - členskou evidenci - kde Vás budou informovat o výši poplatků za převod a pomohou Vám v sepsání příslušné dohody. Protože všechny podpisy na dohodě ověřuje příslušný pracovník družstva, je osobní účast. předávajícího a přejímajícího nutná. O tom, kdo zdědí družstevní byt isme již psali v našem "Zpravodaji" v čísle 27 ( duben 2001 ). Ing V ác1av Siárna člen před s tavcnst v a

3 Stát opravy paneláků nerozhýbal. Programy státních dotací pro paneláky a sídliště: O Havarijní program - pokud již začaly padat balkóny, ('raskly stoup""kyapod. (celkem 200 milionů korun) O Regenerace prostředí sídlišť (nelze použít na opravu samotných domů čerpat mohou jen obce, celkem 200 O O milionů korun) Opravy panelových domů (dotace ůroků z úvěrů, kterě si musí majítelé sehnat, do výše tří až pěti procent, peníze podle mažností Fondu bydlení) úspory energií - zateplování (zhruba 50 milionů korun) Praha - Státní dotace, které měly rozjet masivní opravy panelových domů známých svým katastrofickým stavem, nefungují. "Výsledek dosavadních programů podpor oprav paneláků je naprosto tristní," konstatoval prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Milan Veverka. Podpory z hlavního programu se jednak doposud vůbec nevyplácely, protože stát neměl dostatek peněz. Poté zase nebylo rozhodnutí vlády, jak se peníze prostřednictvím fondu bydlení mají rozdělovat. Navíc zažádat si o dotaci je podle majitelů a správců paneláků tak složité, že to řada lidí dopředu vzdá. "Pokud víme, tak doposud je evidováno za celou zemi do dvaceti žádostí o dotace," řekl předseda Českomoravského svazu bytových družstev Ivan Přikry1. Panelákových bytů je v tuzemsku zhruba 1,2 milionu a bydlí v nich téměř třetina lidí. V některých městech jako Most či Karviná pak představují až 70 procent všech bytů, přičemž v některých z nich již začaly padat balkóny, praskat panely či stoupačky. Ministerstvo pro místní rozvoj sice připouští, že kvůli nedostatku peněz a vládního nařízení se zatím opravy příliš nerozběhly. "Ale právě ta skutečnost, že bylo podáno 20 žádostí, je znamením, že program vešel v povědomí veřejnosti," sdělil za ministerstvo poradce pro bydlení Jiří Klíma. Nařízení vlády, na jehož základě začne podpory vyplácet fond bydlení, má kabinet na programu dnes. Navíc by měl schválit i rozšíření dotací ůroků na všechny druhy úvěrů, tedy nejen na hypotéční. "Částečně se tím odstraní problematika vyžadovaného ručení a zástav," dodal Klíma. Majitelé paneláků však upozorňují, že ani rozšíření podpor na více druhů úvěru zájem nezvýší. "Systémově je program nastaven špatně," řekl Přikry1. Celkově se náklady na rekonstrukci panelákového bytu odhadují zhruba na 300 tisíc korun, což znamená celkově potřebu investic kolem 350 miliard korun. Na "nesmírnou komplikaci" při získávání dotací si stěžují i jednotlivá družstva. "Připravit kompletní rekonstrukci domu, zorganizovat výběrové řízení firem, vyselektovat ty. které mají normy kvality ISO, a sehnat dopředu peníze, což vyžaduje podání žádosti o státní podporu, je pro běžného nájemníka téměř nemožné," připustil předseda jednoho z pražských bytových družstev Václav Chaloupecký. Lidé si tak raději opravy dělají po malých částech a na vlastní náklady, což však podle stavebníků dohromady vyjde nakonec dráže a není to dostatečné. "Stát by měl pomoci tím, že by půjčky byly bezúročné, a uhradil by třeba i náklady na projektovou fázi," soudí ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Miloslav Mašek. J ana Klímová PODPORA BYTOVÉ VÝSTA VBY VÁZNE. Výstavba obecních nájemních domů a domů s pečovatelskou službou vázne. Program oprav paneláků a podpory bydlení mladých se rovněž neplní. Fond bydlení, který měl mít pro tyto účely téměř sedm miliard, dostal zatím jen dvě. Lepší to nebude zřej mě ani napřesrok. Praha - Kvůli nízkým příjmům z privatizace vázne státní podpora bytové výstavby. Státní fond rozvoje bydlení, který měl podle vládních představ bytovou výstavbu rozhýbat a pomáhat k bytům i sociálně slabším vrstvám, totiž zatím dostal místo slíbených 26 miliard korun jen dvě. Přitom není jisté, zda to nebudou letos peníze poslední. Důsledek? Namísto deseti tisíc nájemních bytů, vesměs obecních, jich letos bude postaveno jen pět tisíc. "Podle mého odhadu by jich přitom bylo třeba ročně postavit třicet až čtyřicet tisíc,'1 konstatoval ministr pro místní rozvoj Petr Lachni!. Zpožďuje se i podpora výstavby domů s pečovatelskou službou a nerozběhl se ani mohutně avizovaný program oprav panelových domů. Téměř rok od zahájení programu totiž fond bydlení nevybral banku, která bude zprostředkovávat vyřizování žádostí o půjčky a státní garance. Ani majitelé paneláků nemají o program zájem. Získání půjčky je příliš složité a efekt - tří - až pětiprocentní snížení úroků z půjčky - není příliš velký. Fond bydleni letos původně plánoval zahájení tří nových programů. Program poskytováni nízkoůročených úvěrů obcím na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů, program podpory výstavby technické infrastruktury a především program podpory bydlení mladých rodin do věku 35 let. Ty měly mít podle původních představ už od pololetí možnost získat od fondu dvousettisícovou půjčku s pouze tříprocentním úrokem na pořízení jakéhokoliv bytu (tedy i ve starší zástavbě) a k tomu tříprocentní úrokovou dotaci k hypotečnímu úvěru. " Tento program bude zahájen. až jej schválí vláda. Zatím je v připomínkovém řízení, "uvedl Lachnit. O moc lepší to s podporou bytové výstavby nebude ani napřesrok. Zatímco letošní rozpočet ministerstva pro místní rozvoj je 6,4 miliardy korun, pro příští rok se zatím počitá jen s 3,8 miliardy. "Abychom mohli zachovat alespoň rozjeté programy, potřebovali bychom alespoň 5,2 miliardy. Jinak budeme muset některé programy ukončit, " řekla mluvčí ministerstva Ivana Navrátilová. (Alena Adámková, Směr, 7.září 2001) ~ 3.

4 Oprava bytového objektu v Teplicích. ul. Maršovská 1512 postaveném v roce 1979 v konstrukční soustavě T 08 B. SBD Mír Teplice požádalo v roce 1998 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o přidělení finan ční dotace na odstranění vad panelové výstavby objektu - dotaci družstvo neobdrželo. V roce 1999 žádalo družstvo podruhé, žádost ani v tomto roce nebyla vyřizena k l adně. V roce 2000 předložilo družstvo svou žádost již potřetí a pro objekt se podařilo získat finanční dotaci ve výši ,- Kč. V roce 1998 se podařilo získat dotaci ve výši ,- Kč na úspory tepelné energie od České energetické agentury Praha. Pro závažnost poruch, které objekt vykazoval byly práce zahájeny již v roce 1996, bez finanční dotace, rozvrženy byly do tří etap, dokončeny byly v roce V rámci stavby byly provedeny následující práce: nová hydroizolace střešního pláště ploché střechy pomocí fólie z mpvc (COSMOFlN) s přiteplením deskami z pěnového polystyrenu sanace dílců a styků, sanace obvodového pláště dodatečným zateplením kontaktní technologií STO včetně nových klempířských prvků, oprava pláště výtahové strojovny nová izolace podlah lodžií systémem SCHLůTER, položení nové dlažby a výměna lodžiových zábradlí Před zahájenim prací a provedeným zateplením spotřeboval objekt se 77 bytovými jednotkami v roce GJ tepla, v roce 2000 spotřeboval objekt I 242 GJ tepla (úspora 40,6%). Úspora na jeden byt je pak v průměru 3 789,-Kč za rok 2000, v cenách roku 2001 je to 3 863,-Kč. Zuzana Schwarzerová, Milan Vopasek Oprava bytového objektu v Teplicích. ul. Májová č.p postaveném v roce 1979 v konstrukční soustavě T 08 B. SBD Mír Teplice požádalo v roce 1996 Ministerstvo pro místní rozvoj CR o přidělení [manční dotace na odstranění vad panelové výstavby objektu - dotaci družstvo neobdrželo. Opakovaně byla žádost předložena v roce 1997, ale ani v tomto roce nebyla vyřízena kladně. Přesto družstvo žádost předložilo v roce 1998 a pro objekt se podařilo získat finanční dotaci ve výši ,- Kč a v tomtéž roce dotaci ve výši ,- Kč na úspory tepelné energie od České energetické agentury Praha. V rámci stavby byly na objektu provedeny následující práce: nová hydro izolace střešního pláště ploché střechy pomocí modifikovaných asfaltových pasů na spodní s traně opatřených mikroventilační vrstvou (PARAMOELAST) s přiteplením deskami z pěnového polystyrenu nové oplechování stříšek nad lodžiemi. oprava výtahových strojoven včetně oplechování a položení střešní krytiny sanace dílců a styků, sanace obvodového p l áště dodatečným zateplením kontaktní technologií STO s vrchní OInítkou Stolit demontáž stávajících meziokenních skleněp.ých vložek MlY, vyrovnání deskami Cetris, oprava stávající izolace a nová vnější úprava nové oplechování atik, parapetů a dilatačdích spár (klempířské prvky z titan-zinku) nová izolace podlah lodžií (povrchová úprava - StoPox) a výměna lodžiových zábradlí Před zahájením prací a provedeným zateplením spotřeboval objekt v roce GJ tepla, v roce 2000 sp?tř eb oval objekt s 48 byty - I 240 GJ tepla (úspora 41,6%). Uspora na jeden byt za rok 2000 je pak v průměru 6 323,-Kč, v cenách roku 2001 je to 6 445,-Kč. Zuzana Schwarzerová, Milan Vopasek ~ 4.

5 INVESTICE DO ZATEPLENÍ ' UŠETŘÍ AŽ TISÍCE RočNĚ 'I.,. Návratnost peněz do tepelného odizolování rodinného domku či bytu se většinou pohybuje v řádu několika desítek let. Nesprávné větrání v topné sezóně se obyvatelům bytu může velmi výrazně prodražit. Investujte do opatření, která sníží spotřebu energií, radí domácnostem odborníci. Podle nich lze touto cestou ušetřit nemalé finanční prostředky. U domácností jde o několik stovek až tisicikorun ročně, II podnikatelů a firem až o statisíce. tem při úniku tepla z odizolovaných objektů. Těm sice nelze zcela zabránit, ale dají se citelně omezit a srazit na přijatelnou úroveň. Zateplením daného objektu rovněž dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění, a tak je možné využít například výkonově menší zdroj tepla. Zefektivní se topný systém, což se projeví v provozních nákladech bytu, popř.rodinného domku. Ztráty tepla přes obvodové stěny, stropy, střechy a půdy a sklepy celkově dosahují zhruba padesáti až šedesáti procent z celkových tepelných úniků. V závislosti na řešení celého problému, tedy použití izolačních materiálů a dalších opatření, lze tyto ztráty snížit o pětadvacet procent až pětatřicet procent. Je ale zapotřebí počítat s poměrně vysokými investicemi řádově ve statisících korun a dlouholetou dobou návratnosti. Zateplení obvodových stěn vyjde u klasického panelového domu " rozloze 70 metrů čtverečních na zhruba osmdesát tisíc. Ve většině případů jsou však peníze vložené do zateplení spojeny s celkovou regenerací panelového domu. Z toho výdaje na vnější zateplení obvodového pl áště se pohybují v rozmezí tisíc až 1,2 tisíce korun za m 2 U rodinného domku lze počítat s daleko většími náklady, a to od čtvrt miliónu korun. Jde o investici s poměrně dlouhou návratností a to minimálně dvacet až pětadvacet let. Jak rychle se vložené peníze vráti, záleží i na tom, jaké se při že čím vyhřivání objektu používá palivo. Všeobecně lze říci, dražší je topné médium, tím větších finančních úspor lze odizolováním objektu dosáhnout. Velké množství tepla uniká střechou. Ta u rodinných domků představuje patnáct až dvacet procent a zhruba pět až osm procent u bytových nájemních objektů z celkové ztráty objektu. V závislosti na původní výchozí stav konstrukcí mohou být sníženy na polovinu. Ještě před jejich realizací je nutné se rozhodnout, jakým způsobem mají být půdní prostory dále využívány. Nejčastěji se k izolaci používá polyuretanová pěna, která se nanese na podlahy půdních prostor. Mnoho uživatelů rodinných domků a dalších budov zapomíná na skutečnost, že náklady na vytápění může citelně zvednout i špatně odizolovaný sklep. Z něj utíká volně do vzduchu až deset procent z celkové spotřeby tepla v rodinných a obytných domech. Ztrátám lze zabránit tepelným odizolováním stropu sklepních místností. Průměrné náklady se pohybují kolem 500 korun na metr čtvereční stropu. Okna se podílejí na celkových ztrátách objektu z dvaceti až čtyřiceti procent, jejich utěsněním na požadovanou minimální mez větrání můžeme v závislosti na výchozím stavu dosáhnout pěti až osmi procent celkové spotřeby tepla. Při výměně starých oken za nové je nutné počítat s cenou od pěti do šesti tisíc korun za metr čtvereční u nového, v současné době u nejpoužívanějšího plastového okna. Návratnost investice je ještě delší než u vnější tepelné izolace stěn, přesahuje nezřídka i třicet let. Aby byla úsporná opatření co nejúčinnější, je podle doporučení odborníků nejlepší obrátit se přímo na nezávislého energetického auditora, který přesně spočítá energetické ztráty objektu a navrhne nejúčinnější opatření, jak je co nejefektivněji snížit. Cena za energetický audit včetně návrhu nejvýhodnějšího řešení pro daný objekt vyjde u rodinného domku na deset tisíc korun a výše, u velkého panelového domu se jedná o částky od sta tisíce korun. Vždy je zapotřebí dát pozor na to, aby byl auditor skutečně nezaujatý, a ne zaměstnanec některé z dodavatelských firem. V takovém případě nelze zaručit jeho úplnou nezávislost nadřazenou nad zájem mateřské společno sti. Informace lze získat mino jiné i v informačních střediscích rozvodných energetických firem, popřípadě České energetické agentury. Velké tepelné ztráty vznikají domácnostem i při nesprávném větrání v době topné sezóny. Většina obyvatel daného objektu otevře každé ráno minimálně na půl hodiny okno, čímž sice dojde k výměně vzduchu, ale zároveň i k ochlazení stěn, na kterých se pak v podobě kapek kondenzuje okolní vlhkost a při častějším opakování vznikají plísně. Opětovné vytopení místnosti na příjatelnou teplotu je pak velmi energeticky náročné. V této souvislosti doporučují odborníci ztlumit zdroj tepla na minimum otevřít okna a rychle "vyhnat" starší vzduch ven během několika málo minut. Poté okna opět uzavřit. Během takového postupu nedojde k ochlazení stěn, vytopit místnost již netrvá tak dlouhou dobu, a nestojí tudíž tolik peněz. Vadím, t: '... ) -";-'. '"'" -- r r..-., _. ". ~ 5.

6 Na některé výdaje přispívá stát. Pod tímto titulkem uveřejnil deník MLADÁ FRONTA DNES článek o tom, jak se žije našim důchodcům v penzi. Z tohoto článku jsme pro Vás vybrali část týkající se příspěvku na bydlení. Konkrétni žádosti vyřizuje sociální odbor ve Vrchlického ulici (bývalé zubní středisko). Státní sociální podpora. Nejčastější dávkou státní sociální podpory, o kterou žádají senioři, je příspěvek na bydlení. Nárok na něj mají všichni, jejichž příjem nepřesahuje 1,6 násobek životního minima, což,,~.q:~ je pro jednočlennou domácnost méně než 6032 korun měsíč,1/. V6 ně a pro dvoučlennou méně než korun. O příspěvek se žádá na takzvaných kontaktních místech okresních úřadů na předepsaných tiskopisech. Podmínkou pro jeho přiznání je kromě nízkého příjmu také trvalý pobyt v místě bydliště. Každé čtvrtletí je nutné dokládat na úřadě výši příjmů. Přispěvek je poskytován bez ohledu na to, v jakém bytě žadatel bydlí, tedy zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví nebo zda jde o byt ve vlastním domě a jaké jsou skutečné náklady na bydlení. P řís p ěve k na bydlení v ko runách Počet osob prljem do 1.2 do 1,4 do 1.6 životnlho minima životnfho minima životnrho minima , }~~....1.~.... ~ ď :ďii~ : : ::... ~R ?~..... ~.n.~"o ~t)1l ~~I(]..... ~?R ~.y!c:~ L077.! ~59 Ne, opravdu nechci dělat propagaci pojišťovně. Ale chci upozornit na skutečnost, že v našem družstvu dochází k nárůstu pojistných událostí. Automatická pračka, či jiné elektrospotřebiče jsou sice dokonalé přistroje, ale přesto... Pokud nerespektujeme doporučené rady výrobce, můžeme se dožít nemilého překvapení. Např. zkušenost, že nemáme nechávat automatickou pračku ( v chodu ) bez dozoru se majitelům již několikrát vymstila. Pokud nabíraná voda neteče do bubnu, ale někam jinam, čidlo hlídající hladinu vody v bubnu stále signalizuje nedostatek vody. Pokud jsme doma, můžeme automatickou pračku vypnout i třeba vytržením ze zásuvky. Pokud jsme ovšem na nákupu, zjistíme to zpravidla pozdě, až po vytopení nájemníků pod námi. Také doporučení výrobce o tom, že po skončení praní je třeba vypnout přívod vody do pračky, se rozhodně vyplatí. I malá dírka v přitokové hadici může způsobit velkou pohromu. Většina výrobců elektrospotřebičů doporučuje po čase kontrolu elektroinstalace. Ale rnku na srdce. Kdo z nás tuto kontrolu dělá, nebo si ji nechá udělat. Výsledkem může být požár v bytě. Pokud jsme v bytě a zareagujeme včas, můžeme případným škodám předejít. Pokud necháme elektrospotřebič bez dozoru, může se stát, že o chybě našeho elektrospotřebiče se dozvíme až od hasičů. Výhody pojištění v případě, že skutečně k něčemu dojde, jsou jistě všem známé. Chtěl bych jen upozornit, že existuje nejen pojištění bytu, ale i pojištění, způsobíme-li svým chováním (třeba i zapomnětlivostí) někomu škodu. Na závěr Vám přeji, aby se Vám žádná pojistná událost nepřihodila. Ing.Václav Sláma člen p ř edstavenstva II Ekonomická situace n ěkte rých našich nájemníků. Často slyšíme o tom, že majitel se nestará o opravu objektu a nájemníci jsou nuceni žít v podmínkách, které neodpovídají požadavkům jednadvacátého století. V našem družstvu ale slyšíme často kritiku opačnou. A sice, že se jako majitel stará o své objekty až moc. Že by objekt vydržel bez generální opravy ještě několik roků, že střecha by stačila zalepit, a ne provést celkovou rekonstrukci a podobně. Zúčastnil jsem se výběrového řízení na odstranění vad panelové výstavby u dvanácti objektů u kterých naše družstvo požádalo o dotace. Výběrové řízení prováděné podle 49 zákona č.199 /94 Sb. ve znění pozdějších předpisů proběhlo od 3.září do 7.září Bylo obesláno celkem 5 firem: TERMOCON s.r.o. Novosedlice, První Krušnohorská realitní kancelář s.r.o. Kadaň, První izolační plus S.r.o. Ústí nad Labem, ORISTA s.r.o. Jablonec nad Nisou, UNlWEL STAV BY s.r.o. Teplice. Výběrové řízení bylo velmi dobře připraveno. Všechny firmy splnily požadované předpoklady. Jako materiál navrhly všechny firmy materiál STO, s kterým se dá pracovat i v zimních měsících. Z dvanácti objektů byly dotace přiznány v našem družstvu na všech 12 objektů. Podmínka přiznaných dotací je, aby byly prostavěny do konce letošního roku. Protože všechny firmy měly srovnatelné podmínky, rozhodovala výběrová komise podle navrhované ceny. 6x se na prvním místě umístila firma TERMOCON s.r.o. Novosedlice, 4x firma První Krušnohorská realitní kancelář s.r.o. Kadaň, a 2x firma UNlWEL STAVBY s.r.o. Teplice. Cena vítězných firem byla vždy nižší než kontrolní rozpočet. Plánované opravy vad panelové výstavby jsou i přes přiznané dotace finančně náročné. Zbývá zajistit finance formou půjček, aby se opravy do konce září 2002 mohly realizovat. Přes všechna opatření se družstevníkům zvýší nájemné v těchto objektech o několik stovek měsíčně, u velkých bytů 1+4 až o 1000,- Kč. A nyní dovolte jednu moji osobní úvahu. Ne že bych někomu nepřál, aby bydlel ve velkém bytě. Ale pokud v tomto bytě bydlí někdo sám a děti - budoucí dědico vé - mu nepomohou, potom se domnívám, že je ekonomicky neúnosné, aby takový byt dokázal udržet. Podle informací, které máme k dispozici, byly dotace v roce 2001 pravděpodobně jedny z posledních. Zamýšlený pří spěvek vlády na částečné splácení stanoveného procenta z půjček na úvěry nám naši situaci v opravování panelových objektů neřeší. Ing.Václav Sláma č l e n představe n stva.

7 Chceme bydlet v hezkém domě? Já se domnívám, že ano. O tom, že vzhled našich obytných rozhodně sku domů není našemu družstvu lhostejný, svědčí tečnost, že většina našich starších objektů prošla nákladnou opravou. Byly odstraněny chyby panelové výstavby, provedlo se zateplení objektů, v řadě případů oprava lodžiového zábradlí a opravy střech. O vnitřním vzhledu našich objektů už nejsem tak zcela přesvědčen, že chceme bydlet v hezkém prostředí. Myslím, že už první dojem při vstupu do objektu mnohé napoví i o jeho obyvatelích. Vstoupíte-li do objektu, kde počmárané s těny volají po malíh, po vstupu do výtahu se Vám zvedá žaludek, protože to v uzavřeném prostoru páchne, sklepním prostorám se raději vyhnete a spěcháte, abyste už byli ve svém bytě, který udržujete v čistotě a kde se Vám opravdu líbí, jistě to není to "pravé". Společné prostory jsou ale také "naše". Z fondu oprav objektu je např. možné objednat malbu spol.prostor, opravy schránek na dopisy, vnější nátěr oken, rekonstrukci zvonků, úklid společných prostor, nebo modernizaci výtahových kabinek. Ale nejde o to, jenom vymalovat, či jinak "zkulturnit" naše společné prostory, ale o to, aby po ópravě vydržely co nejdéle. V některých objektech mám pocit, že si obyvatelé neváží oprav financovaných z fondu oprav objektu. Jak jinak si vysvětlit, že za pár měsíců jsou nově vymalované stěny opět počmárané, výtahové kabiny poškrábané, poškozené ovládací prvky a pod. Nesvádějme všechno na děti. I když na výchově dětí se podílíme my dospělí. Děti nás napodobují a to nejen v tom dobrém, ale i v tom špatném. Jestliže si nevážíme společných věcí a chováme se k nim "macešsky", považují to naše děti za normální stav a i v tomto postoji nás napodobují. Zkuste se nad touto problematikou zamyslet a udělejte i vy něco pro to, aby nejen zvenčí, ale i při vstupu do objektu jste měli pocit, že žijete v hezkém a příjemném domě, a že i před návštěvami se nemáte za co stydět. Ing.Václav Sláma člen představen stv a ). Ilubení mravenců - faraónů. I v současné době se často musíme potýkat s nezvanými hosty našich panelových domů. Tito obyvatelé nám znepříjemňující život jsou mravenci faraóni. Zvláštní sociální způsob života mravenců způsobuje, že jejich hubení je v porovnání s jednotlivě žijícím hmyzem podstatně obtížnější (např. z důvodů velkého počtu jedinců). Mimo hnízdo se v podstatě setkáme pouze s dělnicemi. Hubení výlučně těchto jedinců nemá velký smysl, neboť jejich ztráta je velice rychle nahrazena. Prvotním cílem při hubení by mělo vždy být hnizdo a zasažení uvnitř ukrytých královen. To je mnohdy velice obtížné, neboť hnízda bývají ukryta a často umístěna v nedostupných místech nebo jsou rozvětvena do většího prostoru. Dobře přístupná hnízda je možno likvidovat pomocí sprejů nebo vhodných postřikových přípravků. Na hubení mravenců - faraónů přichází v úvahu výhradně nástrahová metoda (nástraha s požerovým jedem). Všechna ostatní opatření a metody, jako je použití kontaktních insekticidů apod., mají jen nepatrný účinek, neboť jak již bylo popsáno, jen nepatrná část individuí je touto metodou zasažena a populace se velice rychle z těchto ztrát zotaví (kolonie faraónů mohou čítat až 2000 královen). Při použití konvenčních přípravků - insekticidů musí být koncentrace účinné látky v nástraze tak nízká, aby přípravek neúčinkoval okamžitě toxicky a mohl být v dostatečném množství donesen do hnízda. V současnosti se ve velké míře jako nástralí~ používají přípravky s regulátorem růstu (IGR) a hormonální juvenoidy. Při tom nejsou zasaženi již vyvinutá stádia mravenců, ale zabrání se vývoji příštích generací. Při hubení Monomorium pharaonis se zpravidla nejdříve nasadí nástraha bez účinných látek, aby se zjistila nejatraktivnější substance. Atraktivita nástrahy je silně závislá na okolnostech a na místě položení. Tak se stává, že nástraha, kterou faraóni běžně přijímají, zůstane v některých případech naprosto ignorována. V pekárnách dávají faraóni předno s t potravě bohaté na proteiny, jako jsou čerstvá játra. Naproti tomu v provozech, kde je zpracováno maso, vyhledávají potravu bohatou na uhlohydráty. Po celou dobu procesu hubení faraónů je nutné vyloučit zdroje konkurenční potravy. Přibližně po třech týdnech po položení nástrahy s účinnou látkou se podstatn ě sníží výskyt dě ln ic mravenců - faraónů hledajících potravu mimo hnízdo. V příznivých podminkách lze kolonii vyhubit již po šesti týdnech, běžně však celkové vyhubení je dlouhodobou záležitostí. Ale až v tom případě, kdy po jednom roce pří průběžných kontrolách nezjistíte žádný výskyt mravenců - faraónů, lze předpokládat, že populace byla vyhubena. Pro velký počet individuí, nepatrnou velikost a s tím spojených dobrých možností rozšíření a v neposlední řadě velký počet královen podmiňuje, že hubení mravenců - faraónů musí být prováděno velkoplošně. Ing_ Hakrová Svatava

8 Jen třetina Švýcarů si může dovolit bydlet ve vlastním domě. Za IInárod nájemníků" je možno považovat Švýcary. Přitom výší hrubého domácího produktu na obyvatele se obyvatelé konfederace řadí k nejbohatším na světě. Byt v osobním vlastnictví či soukromý dům tam má asi jen třetina rodin, takže většina Švýcarů je odkázána na život v nájemním bytě. Jen asi pět procent lidí přitom bydlí v domě, který je jejich majetkem. Způsobily to vysoké ceny pozemků a stavebních prací. Zdá se, že tato zvláštní situace se velmi rychle změní. V posledních dvou dekádách se pozemky ve Švýcarsku staly předmětem zájmu spekulantů, v důsledku čehož jejich ceny stouply do neúnosné výše. V současné době tato vlna už opadla a ceny parcel k velké nespokojenosti jejich vlastníků i majitelů realitních kanceláří jdou postupně dolů. Je spočítáno, že Švýcar, který vydělává ročně kolem 50 tisíc švýcarských franků (a takových je asi polovina občanů) ani nemá šanci si vlastní bydlení pořídit. Souvisí to také s nemírným daňovým zatížením majitelů domů a bytů. Jejich střechová organizace žádá zásadní daňovou reformu, spojenou přirozeně s úlevami pro svůj "stav". Švýcarská vláda však oponuje, že mezi úrovní zdanění příjmů, a podílem lidí (vlastnících byt či dům) není žádná příčinná souvislost. Navíc kabinet varuje, že by státní rozpočet přišel tímto opatťením skoro o dvě miliardy franků, takže by se nezbytně musely zvýšit jiné daně. Zajímavé je rovněž zjištění, které zveřejnil německý list SUddeutsche Zeitung. 'Plných šedesát procent švýcarských nájemníků je se svým údělem spokojeno, neboť standart bytového vybavení v zemi je - v poměru k výši nájemného - mimořádně vysoký. BD Družba Ústí nad Labem. Předseda SBD Mír Teplice Ing.Procházka Ve dnech JO. až 22. září 2001 byla v objektu na ulici Javorová 3038 a 3039 prováděna rekonstrukce a výměna stoupaček v suterénu a v jednotlivých bytech. Tuto akci provedla firma INSTAS S.r.O. - pana Melíška, se sldlem v Teplicích, Hornická 1. Práce byly provedeny rychle, kvalitně a v takovém tempu, za což skládám obdiv celému kolektivu, který zde výměnu provedl. Profesionální bylo nejen chování celé party, ale i přístup k práci a samotná práce. Nutno dodat, že bohužel mezi našimi nájemníky se našli i tací, kteří si neustále vymýšleli možné i nemožné. I s těmito problémy si ale kolektiv profesionálně poradil a zůstal vždy nad věcí. Ještě jednou uvádím, že jsem byla s prací firmy INSTAS s.r.0. velmi spokojená pro svou profesionaiitu, ale i kvalitní práci. Stejné poděkování platí i od domovnice jmenovaných objektů paní Horváthové, a všech rozumných nájemníků. Byla ych ráda, pokud by toto naše poděkování bylo tlumočeno vedení firmy, ale i jednotlivým pracovníkům, kteří se účastnili této akce. Děkuji V Teplicích JUDr André Naděžda, delegát objektu VÝZVA Žádáme delegáty jednotlivých objektů, aby do 15. listopadu nahlásili posypový materiál, včetně nářadí na odklízení sněhu na tei.č p.veseličové nebo přímo pracovnici telefonní ústředny SBn Mír. Požadavky uplatněné po tomto termínu budou zajištěny se zvýšenými náklady. TÚ Ve.eličová. Vydává: SBD Mír Teplioe, Redakční rada: předseda - Ing.Václav Sláma, tei.0417/382325, mobil 0723/020622, Členové redakční rady: Ing. Svatava Hakrová, Zdeněk Neudert, Ing. Vladimír Prooházka, JUDr. Karel Humplík.Adresa redakce: Gagarinova 1558,415 Ol Teplice, Náklad: 8100 výtisku. Sazba, grafická úprava a tisk: T-PRESS s.r.o., Teplioe, Štúrova 35/590.a [$

V še",- člen';'", našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne", pi'edstavenstva i

V še,- člen';', našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne, pi'edstavenstva i & TEPLICE KRUPKA ~ 5BD_ @ll~ p RA\70 OAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 31.Čís)0 - prosínec 2001 Vše I'\ejlepší k l'\ovémv\... okv\ 2002. >, "J. \".. ~ :.~..... '

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

., k:., ~PRAVODAJ 2004...

., k:., ~PRAVODAJ 2004... TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007

Úspora 1 239,- korun měsíčně. Zemřel Ota Karen, dlouholetý předseda SBD POKROK. pro členy a klienty družstva. Vyšlo v květnu 2007 číslo 02/2007 pro členy a klienty družstva Cena bytu - je tím nejdůležitějším? Cena bytu závisí na jeho velikosti, kvalitě a také na lokalitě, kde bude stavba umístěna. Ve většině případů se pro nabyvatele nového bytu

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

www.scmbd.cz ročník IX 1/2012 2012 MEZINÁRODNÍ ROK DRUŽSTEV NEPŘIZPŮSOBIVÍ HÝBOU SPOLEČNOSTÍ ZATEPLENÍ SPRÁVNÁ VOLBA

www.scmbd.cz ročník IX 1/2012 2012 MEZINÁRODNÍ ROK DRUŽSTEV NEPŘIZPŮSOBIVÍ HÝBOU SPOLEČNOSTÍ ZATEPLENÍ SPRÁVNÁ VOLBA ročník IX 1/2012 2012 MEZINÁRODNÍ ROK DRUŽSTEV NEPŘIZPŮSOBIVÍ HÝBOU SPOLEČNOSTÍ ZATEPLENÍ SPRÁVNÁ VOLBA PENÍZE Z EU NA OPRAVY ČESKÝCH DOMŮ JAK NA DPH OD LETOŠNÍHO ROKU www.scmbd.cz SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO

Více

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů ZPRAVODAJ číslo 1 / 2008 ročník VI. Mostecka Události, které se staly v roce 2007 v Mostě 3 8 Historie a současnost nájemních bytů Reformy financí se odrazí také v ceně tepla Haváriím horkovodu nelze zcela

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení Petra Chvílíčková Bakalářská práce 2010 u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních

Více

Má to svůj důvod. Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2012. Má české družstevnictví co slavit?

Má to svůj důvod. Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2012. Má české družstevnictví co slavit? Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2012 Obsah O programu Zelená úsporám 2 3 S pojištěním se nebojte havárie 4 Projekt Chudenická startuje 5 Jak na plísně na fasádách

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

konkrétního bytu (fyzické osobě dále jen člen ) ( 23 zákona č. 72/94 Sb.).

konkrétního bytu (fyzické osobě dále jen člen ) ( 23 zákona č. 72/94 Sb.). Bulletin č.152 Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří ČTVRTLETNÍK NEPRODEJNÉ WWW.SBDKLASTEREC.CZ PODATELNA@SBDKLASTEREC.CZ VYŠLO 14. 9. 2011 Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví Odpovědi

Více

SVJ správa domů. bytová družstva NOZ PF 2014. Využijte výhod úvěru s dotací VLÁDA RADUJME SE VESELME SE JEŽÍŠEK NÁM DÁRKY VEZE PŘIVEZL JICH PLNÉ SÁNĚ

SVJ správa domů. bytová družstva NOZ PF 2014. Využijte výhod úvěru s dotací VLÁDA RADUJME SE VESELME SE JEŽÍŠEK NÁM DÁRKY VEZE PŘIVEZL JICH PLNÉ SÁNĚ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XII X 2/2015 6/2013 RADUJME SE VESELME SE ZÁSTUPCI SČMBD NA SLOVENSKU www.scmbd.cz JEŽÍŠEK NÁM DÁRKY VEZE NEKONEČNÝ

Více

O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí

O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí TEPLICE 13. líslo. květen 1998 SBD liiir. PŘEDSEDA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV JUDr. IVAN PŘIKRYL ŘEKL PRÁVU: O své byty se členové družstev v žádném případě bát nemusí V poslednl době

Více

...'. RAVODAJ ." I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i " ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE

...'. RAVODAJ . I~ .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA. 5BDmiit. i  ~ j. Z obsahu čísla: STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE .. WJ/J;;. TEPLICE KRUPKA ~.,." I~....'. 5BDmiit. i " ~ j RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 41. Září 2004 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA Tak, jak stárnou bytové objekty našeho

Více