Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb"

Transkript

1 Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb Společnost MBtech Bohemia s.r.o., dále jen MBB, nabízí vývojové a poradenské služby ve všech fázích procesu výroby automobilů, počínaje specifikací detailů, přes konstrukci, výpočty a testování až po zhotovení součástí způsobilých k sériové výrobě, systémové moduly a výrobu celého automobilu. 1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti (1) Tyto všeobecné nákupní podmínky společnosti MBB pro nákup služeb (VNP - služby) mají výlučnou platnost; MBB neuznává ustanovení dodavatele, která by byla v rozporu s těmito všeobecnými nákupními podmínkami nebo by se od nich odchylovala, ledaže bude MBB výslovně písemně souhlasit s platností takovýchto ustanovení. Tyto VNP platí i tehdy, když MBB s vědomím odporujících nebo odchylných VOP dodavatele služby dodavatele bez výhrad přijme. (2) Veškeré dohody uzavřené mezi MBB a dodavatelem za účelem provedení uzavřené smlouvy musí být písemně uvedeny v této smlouvě; neexistují žádná vedlejší ústní ujednání. (3) V rámci běžného obchodního styku platí tyto VNP společnosti MBB i pro veškeré budoucí obchody s daným dodavatelem. (4) Inženýrskými a vývojovými službami se rozumí jak technické služby, tak i výsledky dosažené pomocí těchto služeb a věci vytvořené či změněné v důsledku těchto služeb. (5) Tyto VNP platí pro všechny provozovny společnosti MBB. (6) Dodavatel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se životního prostředí. Allgemeine Einkaufsbedingungen der MBB Bohemia s.r.o. für Dienstleistungen Die MBB Bohemia s.r.o., im Folgenden MBB" genannt, bietet Entwicklungs- und Beratungsdienstleistungen entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette an, beginnend bei der Detailspezifikation über die Konstruktion, Berechnung und Erprobung bis hin zur Serienreife für Komponenten, Systeme Module und Fahrzeuge. 1 Allgemeines Geltungsbereich (1) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen der MBB für Dienstleistungen (AEB-Dienstleistungen) gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von diesen AEB abweichende Bedingungen des Dienstleisters erkennt MBB nicht an, es sei denn, MBB hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Diese AEB gelten auch dann, wenn MBB in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender AGB des Dienstleisters die Dienste des Dienstleisters vorbehaltlos in Anspruch nimmt. (2) Alle Vereinbarungen, die zwischen MBB und dem Dienstleister zwecks Ausführung des zugrunde liegenden Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen; mündliche Nebenabreden bestehen nicht. (3) Im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung gelten diese AEB der MBB auch für alle künftigen Geschäfte mit dem betreffenden Dienstleister. (4) Unter Engineering- und Entwicklungsleistungen sind sowohl technische Dienstleistungen als auch durch Dienstleistungen herbeizuführende Erfolge sowie durch Dienstleistungen herzustellende oder zu verändernde Sachen zu verstehen. (5) Diese AEB gelten für alle Standorte der MBB. (6) Der Lieferant ist verpflichtet, bei der Erfüllung des Vertragsgegenstands sämtliche sich aus den Rechtsvorschriften zum Umweltschutz ergebenden Pflichten einzuhalten. 2 Objednávka Podklady pro objednávku (1) Předmětem smlouvy je poskytování služeb na základě objednávek zadávaných společností MBB dodavateli za použití těchto VNP. Dodavatel je povinen provádět činnost pro MBB v době stanovené v popisu plnění, přičemž nesmí překročit uvedený termín plnění. 1 2 Bestellung Bestellunterlagen (1) Gegenstand des Vertrags ist die Erbringung von Dienstleistungen aufgrund von Beauftragungen, die MBB dem Dienstleister unter Einbeziehung dieser AEB erteilt. Der Dienstleister ist verpflichtet, innerhalb des ausgewiesenen Leistungszeitraums nach Maßgabe der Leistungsbeschreibung für MBB tätig zu werden, ohne die angegebene Leistungszeit für die Leistung der Dienste zu überschreiten.

2 (2) Dodavatel je povinen potvrdit ve lhůtě maximálně 5 pracovních dnů závaznou objednávku MBB. (3) MBB si vyhrazuje vlastnická a autorská práva k obrázkům, nákresům, výpočtům a ostatním podkladům, tyto podklady nesmějí být bez výslovného písemného souhlasu MBB zpřístupněny třetím osobám, jsou určeny výlučně pro poskytování služeb na základě objednávek MBB; po provedení služeb musí být tyto podklady společnosti MBB bez vyzvání vráceny. Tyto podklady nesmí být zpřístupňovány třetím osobám, v této souvislosti platí dále ustanovení 12 odst Odměna Obsah faktury Platební podmínky (1) Pro výši odměny je závazná pouze hodinová sazba uvedená v objednávce, ne však celková uvedená částka (cena netto celkem). Skutečná výše odměny bude vyúčtována po poskytnutí služby a bude vyplývat výlučně z potvrzení činností podepsaného jménem a v zastoupení MBB. (2) Odměna uvedená v objednávce nezahrnuje zákonnou daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty v zákonné výši vyúčtuje dodavatel ve faktuře zvlášť. (3)Nebude-li písemně sjednáno něco jiného, nebude doba strávená na cestách mezi sídlem dodavatele a místem plnění určeným společností MBB hrazena. (4) Nebude-li písemně sjednáno něco jiného, zahrnuje odměna jízdní výdaje a výlohy spojené s cestou do daného místa plnění. (2) Der Dienstleister ist verpflichtet, innerhalb einer Frist von maximal 5 Arbeitstagen die verbindliche Beauftragung seitens MBB zu bestätigen. (3) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behält sich MBB Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung seitens MBB nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Dienstleistung auf Grund der Beauftragung durch MBB zu verwenden; nach Leistung der Dienste sind solche Unterlagen MBB unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind solche Unterlagen geheim zu halten, insoweit gilt ergänzend die Regelung von 12 Abs Vergütung Inhalt von Rechnungen Zahlungsbedingungen (1) Für die Vergütung ist nur der in der Beauftragung ausgewiesene Stundensatz verbindlich, nicht jedoch die dort ausgewiesene Gesamtsumme (Gesamtnettowert). Die tatsächliche Vergütung ist nach Leistung der Dienste in Rechnung zu stellen und ergibt sich ausschließlich aus einem Namens und in Vollmacht der MBB unterzeichneten Tätigkeitsnachweis. (2) Die in der Bestellung ausgewiesene Vergütung enthält nicht die gesetzliche Umsatzsteuer; die Umsatzsteuer wird vom Dienstleister in gesetzlicher Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen. (3) Reisezeiten, die aufgrund von Fahrten zwischen dem Dienstsitz des Dienstleisters und einem von MBB bestimmten Leistungsort entstehen, werden nicht vergütet, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. (4) Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt die Vergütung die Fahrtkosten zum jeweiligen Leistungsort und Spesen ein. (5) Nárok dodavatele na odměnu po provedení služeb je splatný až řádným vystavením faktury. Faktury lze zpracovávat pouze tehdy, jestliže MBB obdržela originál smlouvy podepsaný dodavatelem a faktury budou obsahovat příjemce faktury, číslo a datum objednávky a konkrétního příjemce plnění uvedené v objednávce MBB, a budou doručeny v originále příjemci faktury a v kopii příjemci plnění; za veškeré následky vzniklé nedodržením této povinnosti ponese odpovědnost dodavatel, pokud neprokáže, že k nedodržení této povinnosti nedošlo jeho zaviněním. 2 (5) Nach Leistung der Dienste wird die Entgeltforderung des Dienstleisters erst mit ordnungsgemäßer Rechnungsstellung fällig. Rechnungen können nur bearbeitet werden, wenn MBB der vom Dienstleister unterzeichnete Vertrag im Original vorliegt und die Rechnung gemäß den Vorgaben in der Beauftragung der MBB den dort ausgewiesenen Rechnungsempfänger, die Bestellnummer, das Bestelldatum und den konkreten Leistungsempfänger enthalten, sowie einerseits als Original dem Rechnungsempfänger und andererseits als Kopie dem Leistungsempfänger zugestellt werden; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Dienstleister verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat.

3 (6) Po provedení služeb zaplatí MBB odměnu, nebude-li písemně sjednáno něco jiného, do 30 dní od obdržení faktury. (7) Práva na započtení a zadržovací práva může MBB uplatnit v zákonem stanoveném rozsahu. (8) Dodavatel nesmí svou pohledávku vůči MBB postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu MBB. (9) Dodavatel může své pohledávky vůči MBB započíst jen tehdy, pokud jsou tyto nepopiratelně nebo pravomocně určeny. (10) Pokud bude platba dodavateli bezhotovostně převáděna do zahraničí, uhradí MBB poplatek za bezhotovostní převod pouze své bance a dodavatel uhradí poplatek účtovaný svou bankou a případnými zprostředkujícími bankami (bezhotovostní mezinárodní převod SHA). 4 Časový rámec poskytování služby Prodlení Subdodavatelé (1) Doba určená pro poskytování služeb uvedená v objednávce a stanovený termín plnění jsou závazné. (2) Dodavatel je povinen neprodleně informovat telefonicky a písemně uvedené kontaktní osoby MBB, nastanou-li nebo zjistí-li okolnosti, z nichž bude vyplývat, že sjednaný časový rámec nebo termín plnění nebude možné dodržet. (3) Jestliže dodavatel nezačne s prováděním služeb ve sjednaném termínu, je MBB oprávněna požadovat paušální náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení smluvní pokutu ve výši 1% hodnoty zakázky za každý ukončený týden, ne však více než 10 % hodnoty zakázky; ostatní zákonné nároky a práva v případě prodlení s dodávkou zůstávají společnosti MBB zachována. Dodavatel je oprávněn společnosti MBB prokázat, že v důsledku prodlení nevznikla žádná nebo jen velmi nepatrná škoda. Pokud bude MBB požadovat náhradu škody, je dodavatel oprávněn prokázat, že k porušení povinnosti nedošlo jeho zaviněním. (4) 4 odst. 3 platí analogicky v případě, že Dodavatel překročí závazný termín pro odevzdání / dokončení zakázky. (6) Nach Leistung der Dienste bezahlt MBB die Vergütung, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt. (7) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen MBB in gesetzlichem Umfang zu. (8) Der Lieferant darf seine Forderungen gegenüber der MBB nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von MBB an einen Dritten abtreten. (9) Der Lieferant kann mit Ansprüchen gegen die MBB nur insoweit die Aufrechnung (Anrechnung) erklären, wie diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. (10) Soweit die Zahlung dem Lieferanten bargeldlos ins Ausland überwiesen wird, zahlt MBB nur die Gebühr ihrer Bank. Der Lieferant trägt die Gebühren seiner Bank und die bei eventuell weiteren Transferbanken anfallenden Gebühren (bargeldlose grenzüberschreitende Überweisung SHA). 4 Dienstleistungszeitrahmen Verzug Subunternehmer (1) Der in der Beauftragung angegebene Leistungszeitraum für die Leistung der Dienste und die hierfür ausgewiesene Leistungszeit sind bindend. (2) Der Dienstleister ist verpflichtet, die ausgewiesenen Ansprechpartner der MBB unverzüglich telefonisch und schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass der vereinbarte Zeitrahmen oder die Dienstzeit nicht eingehalten werden können. (3) Beginnt der Dienstleister mit der Leistung der Dienste nicht zum vereinbarten Termin, ist MBB berechtigt, Vertragsstrafe in Höhe von 1% des Auftragswertes pro vollendete Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als 10%; sonstige gesetzliche Ansprüche und Rechte bei Verzug bleiben vorbehalten. Dem Dienstleister steht das Recht zu, MBB nachzuweisen, dass infolge des Verzugs gar kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Verlangt MBB Schadensersatz, steht dem Lieferanten das Recht zu, nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. (4) 4 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden, soweit der Dienstleister einen verbindlichen Abgabe- /Fertigstellungstermin überschreitet. (5) Bez písemného souhlasu MBB není dodavatel oprávněn pověřit plněním smlouvy subdodavatele. 3 (5) Ohne schriftliche Einwilligung der MBB ist der Dienstleister nicht berechtigt, Subunternehmer mit der Vertragserfüllung zu beauftragen.

4 5 Potvrzení dodávky (1) MBB je povinna potvrdit, příp. převzít bezvadně provedené služby v přiměřené lhůtě, a není-li písemně sjednáno něco jiného, toto převzetí dodavateli potvrdit v rozpisu provedených služeb (hodinový výkaz činností) podepsaném jménem a v zastoupení MBB, příp. v podepsaném protokolu o převzetí. (2) Dodavatel je povinen uvádět na všech výkazech činností přesně číslo a datum objednávky zadané společností MBB a tento výkaz nechat ve dvojím vyhotovení podepsat příjemcem plnění uvedeným v objednávce. Pokud tak dodavatel neučiní, neponese MBB odpovědnost za případné zdržení při vyřizování faktury, ke kterému by tím došlo. 6 Kontaktní osoby MBB MBB uvede v objednávce kontaktní osobu pro technické záležitosti (vedoucí projektu) a kontaktní osobu pro operativní záležitosti (pracovník nákupu). Vedoucí projektu kontroluje a dokládá plnění smlouvy. Ve všech záležitostech spojených s provedením objednané služby se bude dodavatel obracet na pracovníka nákupu. 7 Zaměstnanci dodavatele (1) V zájmu zajištění řádného a včasného plnění smlouvy pověří dodavatel pouze kvalifikované zaměstnance. Bude-li nutné zaměstnance nahradit z důvodů spočívajících v jeho osobě, nebude dodavatel oprávněn vyvozovat z této skutečnosti nárok na překročení termínu či nároky na náhradu škody. (2) Bude-li objednaná služba prováděna jinde než v areálu nebo prostorách dodavatele, je dodavatel povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci dodržovali vždy platné vnitřní řády a bezpečnostní pokyny a aby rovněž plnili interní nařízení vedoucího projektu MBB. V případě porušení či nedodržení těchto předpisů je MBB oprávněna vykázat dotčené zaměstnance dodavatele ze svých prostor a požadovat od dodavatele, aby provedením těchto činností pověřil náhradní zaměstnance. 5 Tätigkeitsnachweis (1) MBB ist verpflichtet, die einwandfreie Dienstleistung innerhalb angemessener Frist zu bestätigen bzw. abzunehmen; als Nachweis dient dem Dienstleister ein Namens und in Vollmacht der MBB unterzeichneter Tätigkeitsnachweis (Stundenzettel) bzw. unterzeichnetes Abnahmeprotokoll, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. (2) Der Dienstleister ist verpflichtet, auf allen Tätigkeitsnachweisen exakt die von MBB vergebene Bestellnummer und das Bestelldatum anzugeben und diesen Stundenzettel in doppelter Ausfertigung durch den in der Beauftragung ausgewiesenen Leistungsempfänger unterzeichnen zu lassen; unterlässt er dies, so sind die dadurch entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von MBB zu vertreten. 6 Ansprechpartner bei MBB MBB benennt in der Beauftragung einen fachlichen Ansprechpartner (Projektleiter) und einen operativen Ansprechpartner (Einkäufer). Die Erfüllung der Vertragsleistung überwacht und dokumentiert der Projektleiter. Für alle mit der Abwicklung der bestellten Dienstleistung zusammenhängenden Fragen ist daneben der Einkäufer Ansprechpartner des Dienstleisters. 7 Mitarbeiter des Dienstleisters (1) Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Vertragserfüllung wird der Dienstleister nur qualifizierte Mitarbeiter einsetzen. Müssen Mitarbeiter des Dienstleisters aus Gründen, die in ihrer Person liegen, ersetzt werden, so kann der Dienstleister hieraus eine Terminüberschreitung oder Ersatzansprüche nicht herleiten. (2) Sofern die bestellte Dienstleistung nicht auf dem Gelände oder in den Räumen des Dienstleisters erbracht wird, verpflichtet sich der Dienstleister, dafür Sorge zu tragen, dass die jeweils geltenden Hausordnungen und Sicherheitsbestimmungen durch seine Mitarbeiter eingehalten werden und diese auch den innerbetrieblichen Anordnungen des Projektleiters der MBB Folge leisten. Bei Verstößen und Zuwiderhandlungen hiergegen ist MBB befugt, die betreffenden Mitarbeiter des Dienstleisters von ihrem Gelände zu verweisen und vom Dienstleister den Einsatz anderer Mitarbeiter zu verlangen. (3) Zaměstnanci dodavatele jsou oprávněni vstupovat do areálu nebo prostor MBB pouze za účelem provedení objednané služby. Osobám, které nebyly dodavatelem pověřeny plněním objednané služby, je přístup 4 (3) Die Mitarbeiter des Dienstleisters dürfen das Gelände oder die Räume der MBB nur zur Erfüllung der bestellten Leistung betreten. Personen, die nicht vom Dienstleister zur Erfüllung der bestellten Leistung

5 zakázán. (4) K používání provozního zařízení MBB zaměstnanci dodavatele je vždy zapotřebí výslovný souhlas vedoucího projektu MBB. 8 Nárok MBB na poskytnutí informací Dodavatel MBB na její žádost kdykoli plně seznámí s aktuálními pracovními výsledky, poskytne jí veškerá vysvětlení pro jeho informaci a umožní osobám pověřeným společností MBB kdykoli v běžné pracovní době dodavatele přístup do prostor, v nichž se objednaná služba provádí. 9 Odpovědnost (1) MBB náleží v plné výši zákonné nároky a práva z neplnění, vadného plnění a nemožnosti plnění. V případě neplnění je MBB oprávněna, ne však povinna, požadovat od dodavatele dodatečné provedení sjednaných služeb. MBB si výslovně vyhrazuje možnost uplatnit nárok na náhradu škody vedle plnění, případně uplatnit nárok na náhradu škody namísto plnění a nárok na náhradu zbytečně vynaložených výdajů. (2) Dodavatel odpovídá za veškeré škody způsobené jeho zaměstnanci společnosti MBB, i když své zaměstnance pečlivě vybral a poučil. 10 Pojištění odpovědnosti (1) Dodavatel je povinen mít uzavřeno a zachovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnanci dodavatele nebo dodavatelem s pojistnou částkou ve výši minimálně ,-- CZK za každý případ škody na zdraví nebo věcné škody a za každý případ škody na majetku; pokud bude mít MBB nároky na další náhradu škody, zůstávají tyto nároky nedotčeny. Dodavatel je povinen zachovat toto pojištění odpovědnosti po dobu nejméně 6 měsíců od skončení příslušné smlouvy. (2) Dodavatel je povinen informovat se o rizicích odpovědnosti při provádění daného projektu a prověřit, zda je dostatečně pojištěn či zda má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnanci dodavatele nebo dodavatelem s přiměřenou pojistnou částkou, vztahující se na daný projekt. eingesetzt sind, ist der Zutritt untersagt. (4) Die Benutzung von Betriebseinrichtungen der MBB durch Mitarbeiter des Dienstleisters bedarf jeweils der ausdrücklichen Zustimmung des Projektleiters der MBB. 8 Informationsanspruch der MBB Der Dienstleister wird MBB auf ihr Verlangen jederzeit vollen Einblick in die jeweils vorliegenden Arbeitsergebnisse geben und alle sonstigen zur Unterrichtung dienenden Auskünfte erteilen, sowie Beauftragten der MBB jederzeit während der beim Dienstleister üblichen Arbeitszeit Zutritt zu den Räumen gewähren, in denen die bestellte Dienstleistung erbracht wird. 9 Haftung (1) Die gesetzlichen Ansprüche und Rechte wegen Nichterfüllung, Schlechtleistung und Unmöglichkeit stehen MBB ungekürzt zu; im Falle der Nichterfüllung ist MBB berechtigt, aber nicht verpflichtet, vom Dienstleister die Nachleistung der versprochenen Dienste zu verlangen. Ansprüche auf Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. (2) Der Dienstleister haftet für sämtliche Schäden, die seine Mitarbeiter MBB zufügen, auch wenn er seine Mitarbeiter sorgfältig ausgesucht und belehrt hat. 10 Haftversicherungsschutz (1) Der Dienstleister ist verpflichtet, eine Berufs- /Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme je Schadensereignis von mindestens CZK ,-- für Personen- und Sachschäden und für Vermögensschäden zu unterhalten; stehen MBB weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. Der Dienstleister ist verpflichtet, eine Haftversicherung auch über die Dauer des Vertragsverhältnisses hinaus für mindestens 6 weitere Monate aufrecht zu erhalten. (2) Der Dienstleister ist verpflichtet, sich über die Haftungsrisiken bei der Durchführung des jeweiligen Projekts zu informieren, und zu prüfen, ob er ausreichend versichert ist oder eine projektbezogene Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung mit angemessener Deckungssumme abzuschließen hat. (3) Dodavatel je povinen předložit společnosti MBB na její žádost potvrzení o uzavřeném pojištění. 5 (3) Der Dienstleister hat MBB einen Deckungsnachweis für diese Versicherung auf Verlangen vorzulegen.

6 11 Průmyslová práva (1) Dodavatel zaručuje, že v souvislosti s jeho službami nebudou porušena žádná práva třetích osob v Evropské unii a USA. (2) Bude-li nějaká třetí osoba z tohoto důvodu uplatňovat u MBB své nároky, je dodavatel povinen MBB na její první písemnou výzvu zprostit odpovědnosti za tyto nároky; MBB není oprávněna uzavírat v této věci se třetí osobou bez souhlasu dodavatele jakékoli dohody, zejména dohody o narovnání. (3) Povinnost dodavatele zprostit MBB odpovědnosti se vztahuje na veškeré nezbytné náklady, které MBB vzniknou z uplatnění nároku na náhradu škody ze strany třetích osob nebo v souvislosti s ním. 12 Mlčenlivost Zákaz konkurence (1) Dodavatel je povinen uchovávat veškeré obdržené obrázky, nákresy, výpočty a jiné podklady a informace přísně v tajnosti a je oprávněn poskytnout je třetím osobám pouze s výslovným souhlasem MBB. Povinnost mlčenlivosti platí i po provedení smlouvy a zaniká okamžikem, kdy se informace o výrobě obsažené v poskytnutých podkladech stanou všeobecně známými, nejpozději však 5 led od podpisu smlouvy poslední ze stran. (2) Dodavatel je oprávněn uvádět MBB jako obchodního partnera ve svých informačních a propagačních materiálech pouze s výslovným písemným souhlasem MBB; dodavatel odpovídá MBB za veškeré škody vzniklé z překročení tohoto oprávnění. 11 Schutzrechte (1) Der Dienstleister gewährleistet, dass im Zusammenhang mit seinen Diensten keine Rechte Dritter innerhalb der Europäischen Union verletzt werden. (2) Wird MBB von einem Dritten insofern in Anspruch genommen, so ist der Dienstleister verpflichtet, MBB auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; MBB ist nicht berechtigt in dieser Angelegenheit, mit dem Dritten ohne Zustimmung des Dienstleisters irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. (3) Die Freistellungspflicht des Dienstleisters bezieht sich auf alle Aufwendungen, die MBB aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 12 Geheimhaltung Werbeverbot (1) Der Dienstleister ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung seitens MBB offen gelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung des Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Unterlagen und Informationen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist, spätestens aber 5 Jahre nach der Unterzeichnung des zugrunde liegenden Vertrages durch die letzte der Parteien. (2) Zur Bezugnahme auf MBB als Geschäftspartner in Informations- und Werbematerial ist der Dienstleister nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung der MBB befugt; der Dienstleister haftet MBB für sämtliche Schäden aus der Überschreitung seiner Befugnisse. 13 Použití dodávky Dodavatel převádí na MBB vlastnické právo k písemným výstupům projektu, které vzniknou v rámci poskytování služeb, a to k okamžiku jejich vytvoření a v daném stavu zpracování. MBB je vlastníkem výsledků projektu již před předáním, příp. převzetím plnění. K okamžiku vzniku díla podléhajícího autorským nebo průmyslovým právům převádí dodavatel na MBB v plném rozsahu neodvolatelné, neomezené a výlučné užívací právo k tomuto dílu, včetně vlastnictví k příslušným dokladům. Užívací právo MBB zahrnuje zejména práva na rozmnožování, změny, spojování a udělování užívacích práv třetím osobám Verwertung der Leistung Der Dienstleister überträgt MBB das Eigentum an schriftlichen Projektergebnissen die im Rahmen der Leistung der Dienste entstehen und zwar mit deren Erstellung und im jeweiligen Bearbeitungszustand. Der Dienstleister verwahrt insoweit das Eigentum der MBB an den Projektergebnissen bis zur Übergabe bzw. Abnahme der Leistung. Mit der Entstehung urheberrechtlich oder durch Schutzrechte geschützter Werke überträgt der Dienstleister der MBB vollständig das unwiderrufliche, unbeschränkte und ausschließliche Nutzungsrecht hieran einschließlich der zugehörigen Unterlagen. Das Nutzungsrecht der MBB schließt insbesondere die Rechte zur

7 Vervielfältigung, der Änderung, der Verbindung und der Erteilung von Nutzungsrechten an Dritte ein. 14 Zajištění zákazníků (1) Pokud MBB pověří dodavatele prováděním služeb u svých zákazníků, nebude dodavatel po dobu tohoto pověření a po dobu dvou let od ukončení poskytování služeb s tímto zákazníkem MBB vstupovat do přímých nebo nepřímých smluvních vztahů, jejichž předmětem by byla činnost na projektu, který v minulosti zajišťovala MBB. V případě podniků, které nesplňují kritéria EU pro malé a střední podniky (MSP) (méně než 250 zaměstnanců, obrat maximálně 40 mil. EUR, bilanční suma maximálně 27 mil. EUR), příp. koncernů, platí zákaznická ochrana pouze pro konkrétní oddělení, které vede a odpovídá za daný projekt. Zákaznická ochrana neplatí v žádném případě pro celý podnik, příp. celý koncern. Pokud již prokazatelně existují kontakty ke kompetentnímu oddělení, zákaznická ochrana rovněž neplatí. (2) V případě jakéhokoli porušení oprávněných zájmů MBB v souvislosti s ochranou zákazníka bude splatná smluvní pokuta ve výši ,- CZK, maximálně však ve výši 10% dané hodnoty zakázky. Ostatní zákonné nároky a práva jsou vyhrazena. 15 Dodržování právních předpisů (1) Dodavatel je povinen nedopouštět se žádného jednání či zdržovat se takového jednání, které by mohlo vést k trestnosti kvůli podvodu nebo zpronevěře, insolvenčním trestným činům, trestným činům proti hospodářské soutěži, poskytnutí výhody nebo úplatkářství u osob zaměstnaných u dodavatele nebo jiných třetích osob. V případě porušení tohoto ustanovení má společnost MBB neomezené právo na odstoupení popř. vypovězení všech právních úkonů existujících s dodavatelem a na ukončení veškerých jednání. (2) Bez ohledu na výše uvedené je dodavatel povinen dodržovat veškeré zákony a předpisy týkající se jeho a obchodního vztahu se společností MBB. 14 Kundenschutz (1) Setzt MBB den Dienstleister bei ihren Kunden ein, wird der Dienstleister weder während dieses Einsatzes noch für die Dauer von zwei Jahr nach Beendigung der Dienste eine direkte oder indirekte vertragliche Beziehung zum betreffenden Kunden der MBB eingehen, deren Gegenstand eine Tätigkeit im zuvor von MBB betreuten Kundenprojekt vorsieht. Im Falle von Unternehmen die nicht den EU-Kriterien für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) entsprechen (Mitarbeiterzahl kleiner 250 Mitarbeiter, Umsatz kleiner gleich 40 Mio. EUR, Bilanzsumme höchstens 27 Mio. EUR) bzw. Konzernen, gilt der Kundenschutz nur für den jeweiligen Projektträger, d. h. diejenige Abteilung die federführend für das jeweilige Projekt verantwortlich ist. Der Kundenschutz gilt dann keinesfalls für das gesamte Unternehmen bzw. den gesamten Konzern. Bestehen bereits nachweisbar Kontakte zu der jeweils federführenden Abteilung gilt der Kundenschutz ebenfalls nicht. (2) Bei jedem Verstoß gegen die berechtigten Kundenschutzinteressen der MBB, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von CZK ,- fällig, jedoch nicht mehr als 10% des jeweiligen Auftragsvolumens; sonstige gesetzliche Ansprüche und Rechte bleiben vorbehalten. 15 Einhaltung der Gesetze (1) Der Lieferant ist verpflichtet, keine Handlungen zu begehen, sowie alle Handlungen zu unterlassen, die zu einer Strafbarkeit wegen Betrug oder Untreue, Insolvenzstraftaten, Straftaten gegen den Wettbewerb, Vorteilsgewährung, Vorteilsnahme, Bestechung, Bestechlichkeit oder vergleichbaren Delikten von beim Lieferanten beschäftigten Personen oder sonstigen Dritten führen können. Bei einem Verstoß hiergegen steht MBB ein fristloses Rücktrittsbzw. Kündigungsrecht aller mit dem Lieferanten bestehenden Rechtsgeschäfte und der Abbruch sämtlicher Verhandlungen zu. (2) Unbeschadet des Vorgenannten, ist der Lieferant verpflichtet, alle ihn und die Geschäftsbeziehung mit MBB betreffenden Gesetze und Regelungen einzuhalten. 16 Doba trvání smlouvy Právo objednatele na výpověď (1) Smluvní vztah končí automaticky dosažením účelu smlouvy (ukončením projektu), nejpozději však uplynutím závazného časového rámce pro poskytnutí 7 16 Laufzeit Kündigungsrecht des Bestellers (1) Das Vertragsverhältnis endet von selbst durch Zweckerreichung (Projektabschluss), spätestens jedoch mit Ablauf des verbindlichen Zeitrahmens für

8 služeb. Ustanovení 12 a 14 tímto nejsou dotčena. (2) MBB je oprávněna až do okamžiku provedení díla smlouvu kdykoli vypovědět, a to bez výpovědní lhůty a bez udání důvodů. V případě výpovědi ze strany MBB je dodavatel oprávněn požadovat úhradu dosud poskytnutých plnění, včetně na ně kalkulovaného zisku. 17 Místní příslušnost a rozhodné právo Místo plnění (1) Pokud není zákonem stanoveno jinak, sjednávají strany výhradní příslušnost soudu v sídle společnosti MBB. Uzavřená smlouva se řídí právem České republiky. (2) Nebude-li z objednávky vyplývat něco jiného, je místem plnění sídlo společnosti MBB. die Leistung der Dienste; die Regelungen der 12 und 14 bleiben hiervon unberührt. (2) MBB kann bis zur Vollendung des Werks jederzeit ohne Frist und ohne Angabe von Gründen den Vertrag kündigen. Kündigt MBB, so ist der Dienstleister berechtigt, die Vergütung bereits erbrachter Leistungen, einschließlich des darauf entfallenden kalkulatorischen Gewinns zu verlangen. 17 Gerichtsstand und anwendbares Recht Erfüllungsort (1) Soweit nichts anderes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, vereinbaren die Parteien das Gericht des Sitzes der MBB als ausschließlichen Gerichtsstand. Der zugrunde liegende Vertrag unterliegt dem Recht der Tschechischen Republik. (2) Sofern sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Geschäftssitz der MBB. Stav k říjnu 2012 Stand Oktober

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu Společnost MBtech Bohemia s.r.o., dále jen MBB, nabízí vývojové a poradenské služby ve všech fázích procesu výroby automobilů,

Více

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti.

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. 2.2. Informace o cestovním plnění Cestovní kancelář je povinna

Více

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře 1. Uzavření cestovní smlouvy 1.1. S Vaším přihlášením k cestě na základě našich vypsaných údajů nám

Více

ERGO pojišťovna, a.s. Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4 eingetragen im durch das Stadtgericht in Prag geführten Handelsregister Abschnitt B, Einlage 2740 SATZUNG DER GESELLSCHAFT A. GRUNDBESTIMMUNGEN

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News!

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News! Mai 2009 Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Přinášíme Vám novinky ze světa daní, účetnictví a práva. V první části budeme pokračovat v nejvýraznějších změnách, které se

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd Am Alten Viehmarkt 2, 84028 Landshut Postanschrift: 84024 Landshut Telefon 0871 81-0, Telefax 0871 81-2150 Bürgertelefon 0800 1000 48015 service@drv-bayernsued.de

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Technika v pohybu. Katalog

Technika v pohybu. Katalog Technika v pohybu TECHNIKA DIE V BEWEGT POHYBU DREH- UND OKENNÍ DK-BESCHLÄGE KOVÁNÍ Katalog Legende Legenda 0Legende Nur Pouze für pro Holzfenster dřevěná okna Verpackungseinheit Balící množství Nur Pouze

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013 Program na podporu přeshraniční spolupráce

Více

EXPOSALE - CZ s.r.o. IČ 25226177

EXPOSALE - CZ s.r.o. IČ 25226177 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY II. (dále jen VOP II. ) Verze 1/2014 1. Platnost VOP II. 1.1. Předmět, obsah. Tyto VOP II. upravují podmínky provedení Díla a poskytování Služeb ze strany společností: EXPOSALE

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky 1. Platnost podmínek 1.1 Všechny objednávky na dodání zboží nebo provedení služeb a všechny ostatní právní vztahy, vzniklé způsobem učiněným písemně, faksimilií, emailem, na

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Živnostenské úřady se s účinností od 1. srpna 2006 stávají správními úřady, u nichž bude možné učinit oznámení,

Více

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Společnost National Instruments (Czech Republic), s.r.o., IČ: 25780697, se sídlem Sokolovská 136D, 186

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více