Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb"

Transkript

1 Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb Společnost MBtech Bohemia s.r.o., dále jen MBB, nabízí vývojové a poradenské služby ve všech fázích procesu výroby automobilů, počínaje specifikací detailů, přes konstrukci, výpočty a testování až po zhotovení součástí způsobilých k sériové výrobě, systémové moduly a výrobu celého automobilu. 1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti (1) Tyto všeobecné nákupní podmínky společnosti MBB pro nákup služeb (VNP - služby) mají výlučnou platnost; MBB neuznává ustanovení dodavatele, která by byla v rozporu s těmito všeobecnými nákupními podmínkami nebo by se od nich odchylovala, ledaže bude MBB výslovně písemně souhlasit s platností takovýchto ustanovení. Tyto VNP platí i tehdy, když MBB s vědomím odporujících nebo odchylných VOP dodavatele služby dodavatele bez výhrad přijme. (2) Veškeré dohody uzavřené mezi MBB a dodavatelem za účelem provedení uzavřené smlouvy musí být písemně uvedeny v této smlouvě; neexistují žádná vedlejší ústní ujednání. (3) V rámci běžného obchodního styku platí tyto VNP společnosti MBB i pro veškeré budoucí obchody s daným dodavatelem. (4) Inženýrskými a vývojovými službami se rozumí jak technické služby, tak i výsledky dosažené pomocí těchto služeb a věci vytvořené či změněné v důsledku těchto služeb. (5) Tyto VNP platí pro všechny provozovny společnosti MBB. (6) Dodavatel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se životního prostředí. Allgemeine Einkaufsbedingungen der MBB Bohemia s.r.o. für Dienstleistungen Die MBB Bohemia s.r.o., im Folgenden MBB" genannt, bietet Entwicklungs- und Beratungsdienstleistungen entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette an, beginnend bei der Detailspezifikation über die Konstruktion, Berechnung und Erprobung bis hin zur Serienreife für Komponenten, Systeme Module und Fahrzeuge. 1 Allgemeines Geltungsbereich (1) Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen der MBB für Dienstleistungen (AEB-Dienstleistungen) gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von diesen AEB abweichende Bedingungen des Dienstleisters erkennt MBB nicht an, es sei denn, MBB hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Diese AEB gelten auch dann, wenn MBB in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender AGB des Dienstleisters die Dienste des Dienstleisters vorbehaltlos in Anspruch nimmt. (2) Alle Vereinbarungen, die zwischen MBB und dem Dienstleister zwecks Ausführung des zugrunde liegenden Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen; mündliche Nebenabreden bestehen nicht. (3) Im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung gelten diese AEB der MBB auch für alle künftigen Geschäfte mit dem betreffenden Dienstleister. (4) Unter Engineering- und Entwicklungsleistungen sind sowohl technische Dienstleistungen als auch durch Dienstleistungen herbeizuführende Erfolge sowie durch Dienstleistungen herzustellende oder zu verändernde Sachen zu verstehen. (5) Diese AEB gelten für alle Standorte der MBB. (6) Der Lieferant ist verpflichtet, bei der Erfüllung des Vertragsgegenstands sämtliche sich aus den Rechtsvorschriften zum Umweltschutz ergebenden Pflichten einzuhalten. 2 Objednávka Podklady pro objednávku (1) Předmětem smlouvy je poskytování služeb na základě objednávek zadávaných společností MBB dodavateli za použití těchto VNP. Dodavatel je povinen provádět činnost pro MBB v době stanovené v popisu plnění, přičemž nesmí překročit uvedený termín plnění. 1 2 Bestellung Bestellunterlagen (1) Gegenstand des Vertrags ist die Erbringung von Dienstleistungen aufgrund von Beauftragungen, die MBB dem Dienstleister unter Einbeziehung dieser AEB erteilt. Der Dienstleister ist verpflichtet, innerhalb des ausgewiesenen Leistungszeitraums nach Maßgabe der Leistungsbeschreibung für MBB tätig zu werden, ohne die angegebene Leistungszeit für die Leistung der Dienste zu überschreiten.

2 (2) Dodavatel je povinen potvrdit ve lhůtě maximálně 5 pracovních dnů závaznou objednávku MBB. (3) MBB si vyhrazuje vlastnická a autorská práva k obrázkům, nákresům, výpočtům a ostatním podkladům, tyto podklady nesmějí být bez výslovného písemného souhlasu MBB zpřístupněny třetím osobám, jsou určeny výlučně pro poskytování služeb na základě objednávek MBB; po provedení služeb musí být tyto podklady společnosti MBB bez vyzvání vráceny. Tyto podklady nesmí být zpřístupňovány třetím osobám, v této souvislosti platí dále ustanovení 12 odst Odměna Obsah faktury Platební podmínky (1) Pro výši odměny je závazná pouze hodinová sazba uvedená v objednávce, ne však celková uvedená částka (cena netto celkem). Skutečná výše odměny bude vyúčtována po poskytnutí služby a bude vyplývat výlučně z potvrzení činností podepsaného jménem a v zastoupení MBB. (2) Odměna uvedená v objednávce nezahrnuje zákonnou daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty v zákonné výši vyúčtuje dodavatel ve faktuře zvlášť. (3)Nebude-li písemně sjednáno něco jiného, nebude doba strávená na cestách mezi sídlem dodavatele a místem plnění určeným společností MBB hrazena. (4) Nebude-li písemně sjednáno něco jiného, zahrnuje odměna jízdní výdaje a výlohy spojené s cestou do daného místa plnění. (2) Der Dienstleister ist verpflichtet, innerhalb einer Frist von maximal 5 Arbeitstagen die verbindliche Beauftragung seitens MBB zu bestätigen. (3) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behält sich MBB Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung seitens MBB nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Dienstleistung auf Grund der Beauftragung durch MBB zu verwenden; nach Leistung der Dienste sind solche Unterlagen MBB unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind solche Unterlagen geheim zu halten, insoweit gilt ergänzend die Regelung von 12 Abs Vergütung Inhalt von Rechnungen Zahlungsbedingungen (1) Für die Vergütung ist nur der in der Beauftragung ausgewiesene Stundensatz verbindlich, nicht jedoch die dort ausgewiesene Gesamtsumme (Gesamtnettowert). Die tatsächliche Vergütung ist nach Leistung der Dienste in Rechnung zu stellen und ergibt sich ausschließlich aus einem Namens und in Vollmacht der MBB unterzeichneten Tätigkeitsnachweis. (2) Die in der Bestellung ausgewiesene Vergütung enthält nicht die gesetzliche Umsatzsteuer; die Umsatzsteuer wird vom Dienstleister in gesetzlicher Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen. (3) Reisezeiten, die aufgrund von Fahrten zwischen dem Dienstsitz des Dienstleisters und einem von MBB bestimmten Leistungsort entstehen, werden nicht vergütet, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. (4) Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt die Vergütung die Fahrtkosten zum jeweiligen Leistungsort und Spesen ein. (5) Nárok dodavatele na odměnu po provedení služeb je splatný až řádným vystavením faktury. Faktury lze zpracovávat pouze tehdy, jestliže MBB obdržela originál smlouvy podepsaný dodavatelem a faktury budou obsahovat příjemce faktury, číslo a datum objednávky a konkrétního příjemce plnění uvedené v objednávce MBB, a budou doručeny v originále příjemci faktury a v kopii příjemci plnění; za veškeré následky vzniklé nedodržením této povinnosti ponese odpovědnost dodavatel, pokud neprokáže, že k nedodržení této povinnosti nedošlo jeho zaviněním. 2 (5) Nach Leistung der Dienste wird die Entgeltforderung des Dienstleisters erst mit ordnungsgemäßer Rechnungsstellung fällig. Rechnungen können nur bearbeitet werden, wenn MBB der vom Dienstleister unterzeichnete Vertrag im Original vorliegt und die Rechnung gemäß den Vorgaben in der Beauftragung der MBB den dort ausgewiesenen Rechnungsempfänger, die Bestellnummer, das Bestelldatum und den konkreten Leistungsempfänger enthalten, sowie einerseits als Original dem Rechnungsempfänger und andererseits als Kopie dem Leistungsempfänger zugestellt werden; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Dienstleister verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat.

3 (6) Po provedení služeb zaplatí MBB odměnu, nebude-li písemně sjednáno něco jiného, do 30 dní od obdržení faktury. (7) Práva na započtení a zadržovací práva může MBB uplatnit v zákonem stanoveném rozsahu. (8) Dodavatel nesmí svou pohledávku vůči MBB postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu MBB. (9) Dodavatel může své pohledávky vůči MBB započíst jen tehdy, pokud jsou tyto nepopiratelně nebo pravomocně určeny. (10) Pokud bude platba dodavateli bezhotovostně převáděna do zahraničí, uhradí MBB poplatek za bezhotovostní převod pouze své bance a dodavatel uhradí poplatek účtovaný svou bankou a případnými zprostředkujícími bankami (bezhotovostní mezinárodní převod SHA). 4 Časový rámec poskytování služby Prodlení Subdodavatelé (1) Doba určená pro poskytování služeb uvedená v objednávce a stanovený termín plnění jsou závazné. (2) Dodavatel je povinen neprodleně informovat telefonicky a písemně uvedené kontaktní osoby MBB, nastanou-li nebo zjistí-li okolnosti, z nichž bude vyplývat, že sjednaný časový rámec nebo termín plnění nebude možné dodržet. (3) Jestliže dodavatel nezačne s prováděním služeb ve sjednaném termínu, je MBB oprávněna požadovat paušální náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení smluvní pokutu ve výši 1% hodnoty zakázky za každý ukončený týden, ne však více než 10 % hodnoty zakázky; ostatní zákonné nároky a práva v případě prodlení s dodávkou zůstávají společnosti MBB zachována. Dodavatel je oprávněn společnosti MBB prokázat, že v důsledku prodlení nevznikla žádná nebo jen velmi nepatrná škoda. Pokud bude MBB požadovat náhradu škody, je dodavatel oprávněn prokázat, že k porušení povinnosti nedošlo jeho zaviněním. (4) 4 odst. 3 platí analogicky v případě, že Dodavatel překročí závazný termín pro odevzdání / dokončení zakázky. (6) Nach Leistung der Dienste bezahlt MBB die Vergütung, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt. (7) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen MBB in gesetzlichem Umfang zu. (8) Der Lieferant darf seine Forderungen gegenüber der MBB nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von MBB an einen Dritten abtreten. (9) Der Lieferant kann mit Ansprüchen gegen die MBB nur insoweit die Aufrechnung (Anrechnung) erklären, wie diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. (10) Soweit die Zahlung dem Lieferanten bargeldlos ins Ausland überwiesen wird, zahlt MBB nur die Gebühr ihrer Bank. Der Lieferant trägt die Gebühren seiner Bank und die bei eventuell weiteren Transferbanken anfallenden Gebühren (bargeldlose grenzüberschreitende Überweisung SHA). 4 Dienstleistungszeitrahmen Verzug Subunternehmer (1) Der in der Beauftragung angegebene Leistungszeitraum für die Leistung der Dienste und die hierfür ausgewiesene Leistungszeit sind bindend. (2) Der Dienstleister ist verpflichtet, die ausgewiesenen Ansprechpartner der MBB unverzüglich telefonisch und schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass der vereinbarte Zeitrahmen oder die Dienstzeit nicht eingehalten werden können. (3) Beginnt der Dienstleister mit der Leistung der Dienste nicht zum vereinbarten Termin, ist MBB berechtigt, Vertragsstrafe in Höhe von 1% des Auftragswertes pro vollendete Woche zu verlangen, jedoch nicht mehr als 10%; sonstige gesetzliche Ansprüche und Rechte bei Verzug bleiben vorbehalten. Dem Dienstleister steht das Recht zu, MBB nachzuweisen, dass infolge des Verzugs gar kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Verlangt MBB Schadensersatz, steht dem Lieferanten das Recht zu, nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. (4) 4 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden, soweit der Dienstleister einen verbindlichen Abgabe- /Fertigstellungstermin überschreitet. (5) Bez písemného souhlasu MBB není dodavatel oprávněn pověřit plněním smlouvy subdodavatele. 3 (5) Ohne schriftliche Einwilligung der MBB ist der Dienstleister nicht berechtigt, Subunternehmer mit der Vertragserfüllung zu beauftragen.

4 5 Potvrzení dodávky (1) MBB je povinna potvrdit, příp. převzít bezvadně provedené služby v přiměřené lhůtě, a není-li písemně sjednáno něco jiného, toto převzetí dodavateli potvrdit v rozpisu provedených služeb (hodinový výkaz činností) podepsaném jménem a v zastoupení MBB, příp. v podepsaném protokolu o převzetí. (2) Dodavatel je povinen uvádět na všech výkazech činností přesně číslo a datum objednávky zadané společností MBB a tento výkaz nechat ve dvojím vyhotovení podepsat příjemcem plnění uvedeným v objednávce. Pokud tak dodavatel neučiní, neponese MBB odpovědnost za případné zdržení při vyřizování faktury, ke kterému by tím došlo. 6 Kontaktní osoby MBB MBB uvede v objednávce kontaktní osobu pro technické záležitosti (vedoucí projektu) a kontaktní osobu pro operativní záležitosti (pracovník nákupu). Vedoucí projektu kontroluje a dokládá plnění smlouvy. Ve všech záležitostech spojených s provedením objednané služby se bude dodavatel obracet na pracovníka nákupu. 7 Zaměstnanci dodavatele (1) V zájmu zajištění řádného a včasného plnění smlouvy pověří dodavatel pouze kvalifikované zaměstnance. Bude-li nutné zaměstnance nahradit z důvodů spočívajících v jeho osobě, nebude dodavatel oprávněn vyvozovat z této skutečnosti nárok na překročení termínu či nároky na náhradu škody. (2) Bude-li objednaná služba prováděna jinde než v areálu nebo prostorách dodavatele, je dodavatel povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci dodržovali vždy platné vnitřní řády a bezpečnostní pokyny a aby rovněž plnili interní nařízení vedoucího projektu MBB. V případě porušení či nedodržení těchto předpisů je MBB oprávněna vykázat dotčené zaměstnance dodavatele ze svých prostor a požadovat od dodavatele, aby provedením těchto činností pověřil náhradní zaměstnance. 5 Tätigkeitsnachweis (1) MBB ist verpflichtet, die einwandfreie Dienstleistung innerhalb angemessener Frist zu bestätigen bzw. abzunehmen; als Nachweis dient dem Dienstleister ein Namens und in Vollmacht der MBB unterzeichneter Tätigkeitsnachweis (Stundenzettel) bzw. unterzeichnetes Abnahmeprotokoll, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. (2) Der Dienstleister ist verpflichtet, auf allen Tätigkeitsnachweisen exakt die von MBB vergebene Bestellnummer und das Bestelldatum anzugeben und diesen Stundenzettel in doppelter Ausfertigung durch den in der Beauftragung ausgewiesenen Leistungsempfänger unterzeichnen zu lassen; unterlässt er dies, so sind die dadurch entstehenden Verzögerungen in der Bearbeitung nicht von MBB zu vertreten. 6 Ansprechpartner bei MBB MBB benennt in der Beauftragung einen fachlichen Ansprechpartner (Projektleiter) und einen operativen Ansprechpartner (Einkäufer). Die Erfüllung der Vertragsleistung überwacht und dokumentiert der Projektleiter. Für alle mit der Abwicklung der bestellten Dienstleistung zusammenhängenden Fragen ist daneben der Einkäufer Ansprechpartner des Dienstleisters. 7 Mitarbeiter des Dienstleisters (1) Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Vertragserfüllung wird der Dienstleister nur qualifizierte Mitarbeiter einsetzen. Müssen Mitarbeiter des Dienstleisters aus Gründen, die in ihrer Person liegen, ersetzt werden, so kann der Dienstleister hieraus eine Terminüberschreitung oder Ersatzansprüche nicht herleiten. (2) Sofern die bestellte Dienstleistung nicht auf dem Gelände oder in den Räumen des Dienstleisters erbracht wird, verpflichtet sich der Dienstleister, dafür Sorge zu tragen, dass die jeweils geltenden Hausordnungen und Sicherheitsbestimmungen durch seine Mitarbeiter eingehalten werden und diese auch den innerbetrieblichen Anordnungen des Projektleiters der MBB Folge leisten. Bei Verstößen und Zuwiderhandlungen hiergegen ist MBB befugt, die betreffenden Mitarbeiter des Dienstleisters von ihrem Gelände zu verweisen und vom Dienstleister den Einsatz anderer Mitarbeiter zu verlangen. (3) Zaměstnanci dodavatele jsou oprávněni vstupovat do areálu nebo prostor MBB pouze za účelem provedení objednané služby. Osobám, které nebyly dodavatelem pověřeny plněním objednané služby, je přístup 4 (3) Die Mitarbeiter des Dienstleisters dürfen das Gelände oder die Räume der MBB nur zur Erfüllung der bestellten Leistung betreten. Personen, die nicht vom Dienstleister zur Erfüllung der bestellten Leistung

5 zakázán. (4) K používání provozního zařízení MBB zaměstnanci dodavatele je vždy zapotřebí výslovný souhlas vedoucího projektu MBB. 8 Nárok MBB na poskytnutí informací Dodavatel MBB na její žádost kdykoli plně seznámí s aktuálními pracovními výsledky, poskytne jí veškerá vysvětlení pro jeho informaci a umožní osobám pověřeným společností MBB kdykoli v běžné pracovní době dodavatele přístup do prostor, v nichž se objednaná služba provádí. 9 Odpovědnost (1) MBB náleží v plné výši zákonné nároky a práva z neplnění, vadného plnění a nemožnosti plnění. V případě neplnění je MBB oprávněna, ne však povinna, požadovat od dodavatele dodatečné provedení sjednaných služeb. MBB si výslovně vyhrazuje možnost uplatnit nárok na náhradu škody vedle plnění, případně uplatnit nárok na náhradu škody namísto plnění a nárok na náhradu zbytečně vynaložených výdajů. (2) Dodavatel odpovídá za veškeré škody způsobené jeho zaměstnanci společnosti MBB, i když své zaměstnance pečlivě vybral a poučil. 10 Pojištění odpovědnosti (1) Dodavatel je povinen mít uzavřeno a zachovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnanci dodavatele nebo dodavatelem s pojistnou částkou ve výši minimálně ,-- CZK za každý případ škody na zdraví nebo věcné škody a za každý případ škody na majetku; pokud bude mít MBB nároky na další náhradu škody, zůstávají tyto nároky nedotčeny. Dodavatel je povinen zachovat toto pojištění odpovědnosti po dobu nejméně 6 měsíců od skončení příslušné smlouvy. (2) Dodavatel je povinen informovat se o rizicích odpovědnosti při provádění daného projektu a prověřit, zda je dostatečně pojištěn či zda má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnanci dodavatele nebo dodavatelem s přiměřenou pojistnou částkou, vztahující se na daný projekt. eingesetzt sind, ist der Zutritt untersagt. (4) Die Benutzung von Betriebseinrichtungen der MBB durch Mitarbeiter des Dienstleisters bedarf jeweils der ausdrücklichen Zustimmung des Projektleiters der MBB. 8 Informationsanspruch der MBB Der Dienstleister wird MBB auf ihr Verlangen jederzeit vollen Einblick in die jeweils vorliegenden Arbeitsergebnisse geben und alle sonstigen zur Unterrichtung dienenden Auskünfte erteilen, sowie Beauftragten der MBB jederzeit während der beim Dienstleister üblichen Arbeitszeit Zutritt zu den Räumen gewähren, in denen die bestellte Dienstleistung erbracht wird. 9 Haftung (1) Die gesetzlichen Ansprüche und Rechte wegen Nichterfüllung, Schlechtleistung und Unmöglichkeit stehen MBB ungekürzt zu; im Falle der Nichterfüllung ist MBB berechtigt, aber nicht verpflichtet, vom Dienstleister die Nachleistung der versprochenen Dienste zu verlangen. Ansprüche auf Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. (2) Der Dienstleister haftet für sämtliche Schäden, die seine Mitarbeiter MBB zufügen, auch wenn er seine Mitarbeiter sorgfältig ausgesucht und belehrt hat. 10 Haftversicherungsschutz (1) Der Dienstleister ist verpflichtet, eine Berufs- /Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme je Schadensereignis von mindestens CZK ,-- für Personen- und Sachschäden und für Vermögensschäden zu unterhalten; stehen MBB weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben diese unberührt. Der Dienstleister ist verpflichtet, eine Haftversicherung auch über die Dauer des Vertragsverhältnisses hinaus für mindestens 6 weitere Monate aufrecht zu erhalten. (2) Der Dienstleister ist verpflichtet, sich über die Haftungsrisiken bei der Durchführung des jeweiligen Projekts zu informieren, und zu prüfen, ob er ausreichend versichert ist oder eine projektbezogene Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung mit angemessener Deckungssumme abzuschließen hat. (3) Dodavatel je povinen předložit společnosti MBB na její žádost potvrzení o uzavřeném pojištění. 5 (3) Der Dienstleister hat MBB einen Deckungsnachweis für diese Versicherung auf Verlangen vorzulegen.

6 11 Průmyslová práva (1) Dodavatel zaručuje, že v souvislosti s jeho službami nebudou porušena žádná práva třetích osob v Evropské unii a USA. (2) Bude-li nějaká třetí osoba z tohoto důvodu uplatňovat u MBB své nároky, je dodavatel povinen MBB na její první písemnou výzvu zprostit odpovědnosti za tyto nároky; MBB není oprávněna uzavírat v této věci se třetí osobou bez souhlasu dodavatele jakékoli dohody, zejména dohody o narovnání. (3) Povinnost dodavatele zprostit MBB odpovědnosti se vztahuje na veškeré nezbytné náklady, které MBB vzniknou z uplatnění nároku na náhradu škody ze strany třetích osob nebo v souvislosti s ním. 12 Mlčenlivost Zákaz konkurence (1) Dodavatel je povinen uchovávat veškeré obdržené obrázky, nákresy, výpočty a jiné podklady a informace přísně v tajnosti a je oprávněn poskytnout je třetím osobám pouze s výslovným souhlasem MBB. Povinnost mlčenlivosti platí i po provedení smlouvy a zaniká okamžikem, kdy se informace o výrobě obsažené v poskytnutých podkladech stanou všeobecně známými, nejpozději však 5 led od podpisu smlouvy poslední ze stran. (2) Dodavatel je oprávněn uvádět MBB jako obchodního partnera ve svých informačních a propagačních materiálech pouze s výslovným písemným souhlasem MBB; dodavatel odpovídá MBB za veškeré škody vzniklé z překročení tohoto oprávnění. 11 Schutzrechte (1) Der Dienstleister gewährleistet, dass im Zusammenhang mit seinen Diensten keine Rechte Dritter innerhalb der Europäischen Union verletzt werden. (2) Wird MBB von einem Dritten insofern in Anspruch genommen, so ist der Dienstleister verpflichtet, MBB auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; MBB ist nicht berechtigt in dieser Angelegenheit, mit dem Dritten ohne Zustimmung des Dienstleisters irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. (3) Die Freistellungspflicht des Dienstleisters bezieht sich auf alle Aufwendungen, die MBB aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen. 12 Geheimhaltung Werbeverbot (1) Der Dienstleister ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung seitens MBB offen gelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung des Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Unterlagen und Informationen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist, spätestens aber 5 Jahre nach der Unterzeichnung des zugrunde liegenden Vertrages durch die letzte der Parteien. (2) Zur Bezugnahme auf MBB als Geschäftspartner in Informations- und Werbematerial ist der Dienstleister nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung der MBB befugt; der Dienstleister haftet MBB für sämtliche Schäden aus der Überschreitung seiner Befugnisse. 13 Použití dodávky Dodavatel převádí na MBB vlastnické právo k písemným výstupům projektu, které vzniknou v rámci poskytování služeb, a to k okamžiku jejich vytvoření a v daném stavu zpracování. MBB je vlastníkem výsledků projektu již před předáním, příp. převzetím plnění. K okamžiku vzniku díla podléhajícího autorským nebo průmyslovým právům převádí dodavatel na MBB v plném rozsahu neodvolatelné, neomezené a výlučné užívací právo k tomuto dílu, včetně vlastnictví k příslušným dokladům. Užívací právo MBB zahrnuje zejména práva na rozmnožování, změny, spojování a udělování užívacích práv třetím osobám Verwertung der Leistung Der Dienstleister überträgt MBB das Eigentum an schriftlichen Projektergebnissen die im Rahmen der Leistung der Dienste entstehen und zwar mit deren Erstellung und im jeweiligen Bearbeitungszustand. Der Dienstleister verwahrt insoweit das Eigentum der MBB an den Projektergebnissen bis zur Übergabe bzw. Abnahme der Leistung. Mit der Entstehung urheberrechtlich oder durch Schutzrechte geschützter Werke überträgt der Dienstleister der MBB vollständig das unwiderrufliche, unbeschränkte und ausschließliche Nutzungsrecht hieran einschließlich der zugehörigen Unterlagen. Das Nutzungsrecht der MBB schließt insbesondere die Rechte zur

7 Vervielfältigung, der Änderung, der Verbindung und der Erteilung von Nutzungsrechten an Dritte ein. 14 Zajištění zákazníků (1) Pokud MBB pověří dodavatele prováděním služeb u svých zákazníků, nebude dodavatel po dobu tohoto pověření a po dobu dvou let od ukončení poskytování služeb s tímto zákazníkem MBB vstupovat do přímých nebo nepřímých smluvních vztahů, jejichž předmětem by byla činnost na projektu, který v minulosti zajišťovala MBB. V případě podniků, které nesplňují kritéria EU pro malé a střední podniky (MSP) (méně než 250 zaměstnanců, obrat maximálně 40 mil. EUR, bilanční suma maximálně 27 mil. EUR), příp. koncernů, platí zákaznická ochrana pouze pro konkrétní oddělení, které vede a odpovídá za daný projekt. Zákaznická ochrana neplatí v žádném případě pro celý podnik, příp. celý koncern. Pokud již prokazatelně existují kontakty ke kompetentnímu oddělení, zákaznická ochrana rovněž neplatí. (2) V případě jakéhokoli porušení oprávněných zájmů MBB v souvislosti s ochranou zákazníka bude splatná smluvní pokuta ve výši ,- CZK, maximálně však ve výši 10% dané hodnoty zakázky. Ostatní zákonné nároky a práva jsou vyhrazena. 15 Dodržování právních předpisů (1) Dodavatel je povinen nedopouštět se žádného jednání či zdržovat se takového jednání, které by mohlo vést k trestnosti kvůli podvodu nebo zpronevěře, insolvenčním trestným činům, trestným činům proti hospodářské soutěži, poskytnutí výhody nebo úplatkářství u osob zaměstnaných u dodavatele nebo jiných třetích osob. V případě porušení tohoto ustanovení má společnost MBB neomezené právo na odstoupení popř. vypovězení všech právních úkonů existujících s dodavatelem a na ukončení veškerých jednání. (2) Bez ohledu na výše uvedené je dodavatel povinen dodržovat veškeré zákony a předpisy týkající se jeho a obchodního vztahu se společností MBB. 14 Kundenschutz (1) Setzt MBB den Dienstleister bei ihren Kunden ein, wird der Dienstleister weder während dieses Einsatzes noch für die Dauer von zwei Jahr nach Beendigung der Dienste eine direkte oder indirekte vertragliche Beziehung zum betreffenden Kunden der MBB eingehen, deren Gegenstand eine Tätigkeit im zuvor von MBB betreuten Kundenprojekt vorsieht. Im Falle von Unternehmen die nicht den EU-Kriterien für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) entsprechen (Mitarbeiterzahl kleiner 250 Mitarbeiter, Umsatz kleiner gleich 40 Mio. EUR, Bilanzsumme höchstens 27 Mio. EUR) bzw. Konzernen, gilt der Kundenschutz nur für den jeweiligen Projektträger, d. h. diejenige Abteilung die federführend für das jeweilige Projekt verantwortlich ist. Der Kundenschutz gilt dann keinesfalls für das gesamte Unternehmen bzw. den gesamten Konzern. Bestehen bereits nachweisbar Kontakte zu der jeweils federführenden Abteilung gilt der Kundenschutz ebenfalls nicht. (2) Bei jedem Verstoß gegen die berechtigten Kundenschutzinteressen der MBB, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von CZK ,- fällig, jedoch nicht mehr als 10% des jeweiligen Auftragsvolumens; sonstige gesetzliche Ansprüche und Rechte bleiben vorbehalten. 15 Einhaltung der Gesetze (1) Der Lieferant ist verpflichtet, keine Handlungen zu begehen, sowie alle Handlungen zu unterlassen, die zu einer Strafbarkeit wegen Betrug oder Untreue, Insolvenzstraftaten, Straftaten gegen den Wettbewerb, Vorteilsgewährung, Vorteilsnahme, Bestechung, Bestechlichkeit oder vergleichbaren Delikten von beim Lieferanten beschäftigten Personen oder sonstigen Dritten führen können. Bei einem Verstoß hiergegen steht MBB ein fristloses Rücktrittsbzw. Kündigungsrecht aller mit dem Lieferanten bestehenden Rechtsgeschäfte und der Abbruch sämtlicher Verhandlungen zu. (2) Unbeschadet des Vorgenannten, ist der Lieferant verpflichtet, alle ihn und die Geschäftsbeziehung mit MBB betreffenden Gesetze und Regelungen einzuhalten. 16 Doba trvání smlouvy Právo objednatele na výpověď (1) Smluvní vztah končí automaticky dosažením účelu smlouvy (ukončením projektu), nejpozději však uplynutím závazného časového rámce pro poskytnutí 7 16 Laufzeit Kündigungsrecht des Bestellers (1) Das Vertragsverhältnis endet von selbst durch Zweckerreichung (Projektabschluss), spätestens jedoch mit Ablauf des verbindlichen Zeitrahmens für

8 služeb. Ustanovení 12 a 14 tímto nejsou dotčena. (2) MBB je oprávněna až do okamžiku provedení díla smlouvu kdykoli vypovědět, a to bez výpovědní lhůty a bez udání důvodů. V případě výpovědi ze strany MBB je dodavatel oprávněn požadovat úhradu dosud poskytnutých plnění, včetně na ně kalkulovaného zisku. 17 Místní příslušnost a rozhodné právo Místo plnění (1) Pokud není zákonem stanoveno jinak, sjednávají strany výhradní příslušnost soudu v sídle společnosti MBB. Uzavřená smlouva se řídí právem České republiky. (2) Nebude-li z objednávky vyplývat něco jiného, je místem plnění sídlo společnosti MBB. die Leistung der Dienste; die Regelungen der 12 und 14 bleiben hiervon unberührt. (2) MBB kann bis zur Vollendung des Werks jederzeit ohne Frist und ohne Angabe von Gründen den Vertrag kündigen. Kündigt MBB, so ist der Dienstleister berechtigt, die Vergütung bereits erbrachter Leistungen, einschließlich des darauf entfallenden kalkulatorischen Gewinns zu verlangen. 17 Gerichtsstand und anwendbares Recht Erfüllungsort (1) Soweit nichts anderes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, vereinbaren die Parteien das Gericht des Sitzes der MBB als ausschließlichen Gerichtsstand. Der zugrunde liegende Vertrag unterliegt dem Recht der Tschechischen Republik. (2) Sofern sich aus dem Auftrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Geschäftssitz der MBB. Stav k říjnu 2012 Stand Oktober

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu Společnost MBtech Bohemia s.r.o., dále jen MBB, nabízí vývojové a poradenské služby ve všech fázích procesu výroby automobilů,

Více

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti. 2 Objednávka

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti. 2 Objednávka VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP VÝROBNÍHO MATERIÁLU (verze platná ke dni 26.10.2015) společnosti MBtech Bohemia s.r.o., IČ: 65416082, se sídlem Plzeň Skvrňany, Daimlerova 1161/6 PSČ 301 00 Plzeň,

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. IČ: 279 31 579 Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí 1321, PSČ 293 01 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ODBĚRATELSKÉ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují smluvní vztah mezi objednatelem a společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti

1 Všeobecná ustanovení Oblast platnosti VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU A SLUŽEB (verze platná ke dni 26.10.2015) společnosti MBtech Bohemia s.r.o., IČ: 65416082, se sídlem Plzeň Skvrňany, Daimlerova 1161/6 PSČ 301

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Nákupní podmínky (Einkaufsbedingungen)

Nákupní podmínky (Einkaufsbedingungen) 1. Základní ustanovení (Grundbestimmungen) 1. Tyto nákupní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží společnosti, se sídlem, 690 03 Břeclav, IČ: 27065057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

1.4 Má-li uzavřená Smlouva typ kupní smlouvy (tj. i 1.4 Weist der abgeschlossene Vertrag den Typ eines

1.4 Má-li uzavřená Smlouva typ kupní smlouvy (tj. i 1.4 Weist der abgeschlossene Vertrag den Typ eines Všeobecné obchodní podmínky (dodavatelské) TESLA Mladá Vožice a.s. se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 28953126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Dohoda.. Vereinbarung

Dohoda.. Vereinbarung Dohoda.. Vereinbarung Číslo Nummer uzavřena mezi společností Bohemia Troppau o.p.s. abgeschlossen durch die Masarykova 342/39 74601 Opava IČ 25 83 82 88 INr. zapsána v rejstříku o. p. s. U KS v Ostravě,

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti mezi společností NARETEC s.r.o., se sídlem Plzeň-Bílá Hora, ul. 28. října 70, okres Plzeň-město,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELSKÉ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují smluvní vztah mezi dodavatelem a společností HF- Czechforge s.r.o., se sídlem

Více

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba Ort, Datum místo, datum Liberec, 5.4.014 Auszahlungsantrag Žádost o platbu 1. Angaben zum Projektträger bzw. Lead-Partner und Projektpartner Údaje k nositeli projektu resp. lead-partnerovi a projektovému

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Österreichisches Gymnasium Prag. Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. U Uranie 14, 170 00 Praha 7 IČ: 26155281

Österreichisches Gymnasium Prag. Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. U Uranie 14, 170 00 Praha 7 IČ: 26155281 Österreichisches Gymnasium Prag U Uranie 14, 170 00 Praha 7 IČ: 26155281 (dále jen škola) zastoupená ředitelkou Mag. Isabellou Benischek a student/ka M u s t e r M u s t e r M a n n narozený 1. 1.2015

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Plné krytí. Volle Deckung

Plné krytí. Volle Deckung Podmínky pojištění zásilek DTV 2000/2008 (DTV - zásilky 2000/2008) Plné krytí DTV-Güterversicherungsbedingungen 2000/2008 (DTV-Güter 2000/2008) Volle Deckung Obsah 1 Zájem / předmět pojištění 2 Rozsah

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

FRAMIT, s.r.o. dřevařský sortiment 262 72 BŘEZNICE, Nádraží 298

FRAMIT, s.r.o. dřevařský sortiment 262 72 BŘEZNICE, Nádraží 298 Všeobecné obchodní podmínky Framit s.r.o. pro nákup zboží Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (objednávky) a jsou platné a účinné ve všech bodech, pokud není v textu příslušné

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Omezené krytí. Eingeschränkte Deckung

Omezené krytí. Eingeschränkte Deckung Podmínky pojištění zásilek DTV 2000/2008 (DTV - zásilky 2000/2008) Omezené krytí Obsah 1 Zájem / předmět pojištění 2 Rozsah pojištění 3 Zavinění pojistníka 4 Předsmluvní oznamovací povinnost pojistníka

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

DCS Amethyst Vaše lodˇna Dunaji a Mohanu

DCS Amethyst Vaše lodˇna Dunaji a Mohanu 1 DCS Amethyst Vaše lodˇna Dunaji a Mohanu DCS Amethyst Dein Flussschiff Vaše loď Atrium se skleněnou kopulí, které spojuje dvě úrovně, ještě více zdůrazňuje zářivou a prosvětlenenou atmosféru. Na Donau-/Panorama

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

7. Který z těchto dvou zákonů, AEntG a MiLoG má přednost, resp. který z nich je nadřazený?

7. Který z těchto dvou zákonů, AEntG a MiLoG má přednost, resp. který z nich je nadřazený? DOTAZY ČNOPK 1. V České Republice se doba cestování u pracovních cest nezapočítává do pracovní doby. Musí český zaměstnanec, který je vyslán do Německa (ne řidič kamionu) obdržet také za čas, který stráví

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více