MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, Třinec IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz"

Transkript

1 MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, Třinec IČO: Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o. CH.10/1/ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel: Název zadavatele: MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Adresa: Konská 63, Třinec Zastoupená: Danuše Walachová jednatel IČO: Kontaktní osoba: Adam Walach Telefon: Název veřejné zakázky: Nákup osobního vozidla 2ks Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu

2 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem zakázky je dodávka celkem 2 ks nových osobních automobilů s níže uvedenou specifikací. Předmět zakázky je financovaný z Programu švýcarsko české spolupráce implementovaném na MZ ČR. Příjemcem dotace je MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ). 2.1 Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH, s DPH, nejvýše přípustná nabídková cena) Cena á 1 ks bez DPH ,- Kč + DPH(21%) ,- Kč Nejvýše přípustná cena á 1 ks celkem ,- Kč Nejvýše přípustná nabídková cena veřejné zakázky (za 2ks) ,- Kč 2.2 Podmínky plnění předmětu zakázky( požadované vlastnosti a technické podmínky): Nový automobil Záruka minimálně 3 roky Pohon 4x4 Minimální objem zavazadlového prostoru po sklopení zadních sedadel 1000 l Benzínový pohon Přestavbou na LPG není dotčena záruka při koupi automobilu výkon: kw objem válců max cm3 airbag řidiče a spolujezdce rádio centrální zamykání 4ks zimní pneumatiky 4ks plechové disky elektronický stabilizační systém včetně ABS Součástí dodávky zboží podle odstavce 1 tohoto článku je provozní dokumentace v českém jazyce (technický průkaz, návod k obsluze, záruční a servisní knížka) a povinná výbava dle vyhlášky vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 2.3 Místo plnění: MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská Třinec

3 2.4 Termín plnění: do 30 dnů od podpisu smlouvy 3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude předložena v jedné z následujících možností: - v listinné podobě (1x originál) v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem Neotevírat, na níž bude uvedena adresa uchazeče. - v elektronické podobě na se zaručeným elektronickým podpisem NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT MINIMÁLNĚ TYTO POVINNÉ NÁLEŽITOSTI: Krycí list (příloha č. 1 Výzvy) Vlastní nabídku Návrh smlouvy (příloha č. 2 Výzvy) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č.3 Výzvy) a profesních kvalifikačních předpokladů (viz bod 6.2 Výzvy) Doložka o bezúhonnosti (příloha č.4 Výzvy) Čestné prohlášení k doložce o bezúhonnosti (příloha č. 5 Výzvy) 3.1 Krycí list Vyplněný a statutárním zástupcem dodavatele podepsaný Krycí list včetně nabídkové ceny. Krycí list je přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídek. 3.2 Vlastní nabídka Vlastní nabídka bude obsahovat minimálně informace o technické specifikaci vozidla a ceně bez DPH, vč.dph a ceně celkem. 3.3 Návrh smlouvy Návrh smlouvy bude dodán ve dvou vyhotoveních, přičemž vyhotovení smlouvy musí být z nabídky volně vyjmutelné. Návrh smlouvy není možno upravovat. Uchazeč doplní pouze kontaktní údaje, ceny zboží a záruční lhůtu. Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním zástupcem uchazeče či osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V tomto případě předloží uchazeč plnou moc opravňující osobu jednat za statutárního zástupce.

4 3.4 Doklady prokazující splnění kvalifikace 3.5 Doklady prokazující splnění kvalifikace předloží Uchazeč v souladu s bodem 6 této Výzvy k podání nabídek. Jedná se o: Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související se zajištěním předmětu plnění a bude v členění cena bez DPH, vyčíslení DPH, cena vč. DPH (vše v Kč). Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná. 4.2 Platební podmínky Platba za službu proběhne na základě fakturace, faktura bude vystavena Dodavatelem. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od jeho doručení do sídla Zadavatele. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostním převodem z účtu Zadavatele na účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu. Na faktuře bude navíc uvedeno registrační číslo a název projektu. 5. OSTATNÍ PODMÍNKY 5.1 Sankce Smluvní pokuta při nedodržení termínu dodání plnění dodavatelem ve výši 0,1% z ceny nedodaného plnění za každý započatý den prodlení, přičemž nárok na náhradu škody, která přesahuje smluvní pokutu, není dotčen. 5.2 Záruka Záruka za jakost dodaného zboží (minimálně 36 měsíců) od dodání zboží. 6. ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky.

5 6.1 Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona o veřejných zakázkách čestným prohlášením dle 62 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách. Vzor viz příloha č. 3 Výzvy. 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. Možno předložit kopii dokumentu. Originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy. 7. VARIANTNÍ NABÍDKY Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 8. LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI NABÍDKAMI VÁZÁNI Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, činí 3 měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek. 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena. Nabídky uchazečů jsou seřazeny dle nabídkové ceny od nejvýhodnější = nejlevnější po nejméně výhodnou = nejdražší. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující její celková výše včetně DPH. 10. DODATEČNÉ INFORMACE Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k Výzvě k podání nabídek. Žádost může být podána písemně nebo elektronicky na kontaktní adresu Zadavatele

6 MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská Třinec elektronicky em na: Žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději do 4 pracovních dnů před ukončením lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel odpoví na doručené dotazy do 2 pracovních dnů od obdržení dotazu. Na základě žádosti o dodatečné informace k Výzvě k podání nabídek doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel odešle všem známým Uchazečům dodatečné informace k Výzvě k podání nabídek a informace zveřejní na webové stránce Zadavatel je oprávněn poskytnout dodatečné informace k Výzvě k podání nabídek z vlastního podnětu, které odešle všem známým uchazečům a zveřejní na svých webových stránkách nejpozději 2 dny před ukončením lhůty pro podávání nabídek. 11. PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje právo: v případě neposkytnutí dotace výběrové řízení zrušit, případně odstoupit od uzavřené smlouvy. 12. TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: Nabídky předloží uchazeči do: poštou doporučeně na adresu: MEDICA zdravotní péče, s.r.o. KONSKÁ 63, TŘINEC osobně na výše uvedené adrese v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem na ovou adresu Nabídka bude označena následujícím textem NEOTVÍRAT, VZMR Nákup osobního vozidla 2ks, uvedena kontaktní adresa uchazeče. Kontaktní osobou pro dodatečné dotazy je: Adam Walach, Uchazeč souhlasí se zpřístupněním a zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

7 13. NÁZEV A SÍDLO ORGANIZACE MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská Třinec Za zadavatele: Danuše Walachová, jednatel

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodávka osobních služebních automobilů

Dodávka osobních služebních automobilů VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dodávka osobních služebních automobilů Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Technické specifikace V souladu s ustanovením 18 odst. 3

Více

M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

M OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. evropský SOCiální fond v ČR EVROPSKA UNIE M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky: 9939 Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více