Usnesení Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 47. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ověřovatele zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne , a to paní Marcelu Tomkovou a pana Mgr. Petra Dyszkiewicze Schválení programu 47. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 47. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: doplněné materiály: Doplnění programu č. 8 - OR - Přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu. Doplnění programu č. 9 - OR - Vyjádření o pokračování správního řízení ve věci stanovení průzkumného území Dětmarovice-Petrovice. Doplnění programu č OSo - Žádost příspěvkové organizace Sociální služby Karviná o udělení souhlasu k zapojení do projektu Moravskoslezského kraje Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 333/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 1

2 předpisů, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s žadateli dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, na základě které bude žadatelům poskytnut finanční příspěvek ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostopadestáttisíc korun českých) na podporu individuální bytové výstavby Převod spoluvlastnického podílu 1/8 pozemku p. č v k. ú. a obci Ořechov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout převést z vlastnictví statutárního města Karviná do vlastnictví společnosti ZENERGO s. r. o., IČ: , se sídlem Čejč 61, Čejč, PSČ: , spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/8 pozemku p. č o výměře 4174 m 2 v katastrálním území Ořechov, obec Ořechov, za kupní cenu ve výši Kč 10,-- (slovy: Deset korun českých) za 1 m 2 pozemku, tj. celkem za podíl 1/8 ve výši Kč 5.217,-- (slovy: Pěttisícdvěstěsedmnáct korun českých) Přijetí úvěru Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1742, ul. Tř. Osvobození, Karviná-Nové Město v souvislosti s revitalizací domu Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 334/2012/RM Určeno: vedoucí OM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č. p. 1742/22, tř. Osvobození, Karviná-Nové Město s přijetím úvěru, který bude poskytnut Československou obchodní bankou, a. s., subjektu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1742, ul. Tř. Osvobození, Karviná-Nové Město, IČ , v souvislosti s provedením revitalizace předmětného domu ve výši a s výší splátek u jednotky ve vlastnictví statutárního města Karviné tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 335/2012/RM Určeno: vedoucí OM Termín: rozhodla vyslovit souhlas z titulu spoluvlastníka domu č. p. 1742/22, tř. Osvobození, Karviná-Nové Město, subjektu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1742, ul. Tř. Osvobození, Karviná-Nové Město, IČ , s provedením stavebních úprav v souvislosti s revitalizací předmětného domu. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 2

3 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 336/2012/RM Určeno: vedoucí OM Termín: pověřila primátora města Karviné Tomáše Hanzla udělit plnou moc předsedovi výboru Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1742, ul. Tř. Osvobození, Karviná-Nové Město, IČ , paní Zuzaně Helisové, bytem Karviná-Nové Město, tř. Osvobození č. p. 1742, ve znění tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto usnesení Nabídka na odkoupení budovy č. p. 1 na ul. Svornosti v Karviné-Darkově Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout nenabýt z vlastnictví Mgr. Josefa Krysty do vlastnictví statutárního města Karviné objekt občanské vybavenosti č. p. 1 v Karviné-Darkově včetně pozemku p. č. 303 o výměře 2217 m2 v kat. území Darkov, obec Karviná Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku mostek na ul. Kostelní v Karviné-Dolech Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města vyřadit dlouhodobý hmotný majetek, mostek na ul. Kostelní v Karviné-Dolech (inv. č. 431) v zůstatkové hodnotě Kč ,-- (slovy: Jedenácttisícsedmsetdevadesátdevět korun českých), z evidence a účetnictví statutárního města Karviné Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku mostek u Lázeňského parku v Karviné-Lázních Darkov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 3

4 doporučila Zastupitelstvu města vyřadit dlouhodobý hmotný majetek, mostek u Lázeňského parku v Karviné-Lázních Darkov (inv. č. 433) v zůstatkové hodnotě Kč 9.341,-- (slovy: Devěttisíctřistačtyřicetjedna koruna česká), z evidence a účetnictví statutárního města Karviné Zrušení usnesení ZM Karviné č. 372 ze dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné zrušit v plném znění usnesení ZM Karviné č. 372 ze dne z příčin uvedených v důvodové zprávě Zmařená investice - Výstavba parkovací plochy na ul. Školské v Karviné-Ráji (čp. 460) Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout vyřadit z evidence majetku a účetnictví statutárního města Karviné inestiční akci Výstavba parkovací plochy na ul. Školské v Karviné-Ráji (čp. 460) - v hodnotě Kč ,-- (slovy: Jednostodevadesáttisíctřistadvacet korun českých) Zmařená investice Rekonstrukce domu č. p. 200 Karviná-Staré Město Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 337/2012/RM Určeno: vedoucí OM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout vyřadit z evidence města připravenou investiční akci, která je účetně vedena pod číslem s názvem Rekonstrukce domu č. p. 200 Karviná-Staré Město v hodnotě Kč ,-- (slovy: Devětsettřinácttisícosmsetčtyřicetosm korun českých), z příčin uvedených v důvodové zprávě. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 4

5 2089 Vyřazení dlouhodobého majetku - přístřešek požární zbrojnice v parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout vyřadit z evidence majetku a účetnictví statutárního města Karviné dlouhodobý majetek - přístřešek požární zbrojnice v parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě - v zůstatkové ceně Kč ,-- (slovy: Dvacetosmtisícsedmsetdeset korun českých) Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2012 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit celkový úhrn příjmů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2012 ve výši Kč ,97 (slovy: Devětsettřicetsedmmilionůsedmsettisícpětsetsedmdesátdvě koruny české 97/100), celkový úhrn třídy 8 - Financování upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2012 ve výši Kč ,39 (slovy: Jednostopadesátčtyřimilionysedmsetsedmdesátsedmtisíctřistaosmnáct korun českých 39/100) a celkový úhrn výdajů upraveného rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2012 ve výši Kč ,36 (slovy: Jednamiliardadevadesátdvamilionyčtyřistasedmdesátsedmtisícosmsetdevadesátjedna koruna česká 36/100) Návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2013 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2013 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů ve výši Kč ,-- (slovy: Devětsetdevadesáttřimilionysedmsetdvacetosmtisícjednostodvacetsedm korun českých), z toho: - celkové příjmy ve výši Kč ,-- (slovy: Osmsetjedenáctmilionůdvěstědevatenácttisíctřistadevadesáttři koruny české), - třída 8 - financování ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostoosmdesátdvamilionypětsetosmtisícsedmsettřicetčtyři koruny české) Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 5

6 a celkové výdaje ve výši Kč ,-- (slovy: Devětsetdevadesáttřimilionysedmsetdvacetosmtisícjednostodvacetsedm korun českých), v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit závazné ukazatele příspěvkovým organizacím základním a mateřským školám dle členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit rozpočtový výhled statutárního města Karviné na léta 2014 až 2015 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení Odvod zdrojů investičního fondu příspěvkové organizaci Mateřská škola, Žižkova, IČ a poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Mateřská škola Dvořákova, IČ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 338/2012/RM Určeno: vedoucí OE Termín: uložila příspěvkové organizaci Mateřské škole, Žižkova, IČ , se sídlem Karviná-Hranice, Divišova 2806/2, odvod zdrojů investičního fondu ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostodvacetpěttisícdvěstěosmdesát korun českých) do rozpočtu zřizovatele. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 339/2012/RM Určeno: vedoucí OE Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné poskytnout dotaci do investičního fondu Mateřské škole Dvořákova, IČ , se sídlem Karviná-Nové Město ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostodvacetpěttisícdvěstěosmdesát korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 6

7 2093 Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola Dělnická, IČ Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 340/2012/RM Určeno: vedoucí OE Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola Dělnická, IČ , se sídlem Karviná-Nové Město, Sokolovská 1758/1, ve výši Kč ,-- (slovy: Jedenmilionpětsettisíc korun českých) Stanovení pro rok 2013 náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva města Karviné, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné stanovit pro rok 2013 náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva města Karviné, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, paušální částkou ve výši 150,-- Kč/hod. (slovy: Jednostopadesát korun českých) Plány práce výborů Zastupitelstva města Karviné na rok 2013 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné rozhodnout schválit plány práce výborů Zastupitelstva města Karviné na rok Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 7

8 2096 Obecně závazná vyhláška č. x/2012 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku č. x/2012 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Obecně závazná vyhláška č. x/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku č. x/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Obecně závazná vyhláška č. x/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se stanovuje zákaz spalování rostlinných materiálů na území města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku č. x/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se stanovuje zákaz spalování rostlinných materiálů na území města Karviné, dle Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 8

9 přílohy č. 1 k tomuto usnesení Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku č. x/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení Povolení těžby OKD, a. s., Dolu ČSM ve 2. kře dobývacího prostoru Louky - porub č /1 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 341/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: rozhodla vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru OKD, a. s., Dolu ČSM v porubu č /1 z důvodu uvedených v důvodové zprávě Smlouva o dočasném užívání movitých kulturních památek v expozici zámku Fryštát v Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila Smlouvu o dočasném užívání movitých kulturních památek v expozici zámku Fryštát v Karviné, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, a to s účinností od do Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 9

10 2103 Změna usnesení RM Karviné č ze dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 342/2012/RM Určeno: vedoucí OR Termín: rozhodla změnit usnesení RM Karviné č ze dne v části úkol 324/2012/RM tak, že v písm. d) bodu III. Přepravní podmínky v části A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo až Tarifních a přepravních podmínek platných v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná se vypouští text ve znění: d) výdej čipových karet na bezplatnou přepravu U nákupu čipové karty pro občany starší 70 let je nutno předložit platný občanský průkaz případně platný cestovní pas. Tato čipová karta je nepřenosná a smí ji používat pouze držitel karty. Platnost čipové karty je na období kalendářního roku s možností prodloužení platnosti na následující rok. Období pro bezplatnou aktivaci těchto čipových karet je každoročně od do následujícího roku. Platnost takto aktivované čipové karty je vždy od do V případě, že nedojde ke každoroční aktivaci čipové karty, bude tato vždy k daného roku zablokována. a nahrazuje se textem ve znění: d) výdej čipových karet na bezplatnou přepravu U nákupu čipové karty pro občany starší 70 let je nutno předložit platný občanský průkaz případně platný cestovní pas. Tato čipová karta je nepřenosná a smí ji používat pouze držitel karty. Platnost čipové karty se při ověřování omezí na jeden rok ode dne vzniku nároku na bezplatnou čipovou kartu. Po uplynutí této doby je nutno nárok na bezplatnou přepravu znovu u dopravce uplatnit. Platnost dříve vydaných čipových karet, které byly vydány na dobu více než jeden rok, je omezena do Do tohoto termínu je nutno provést jejich bezplatnou aktivaci. V případě, že k této aktivaci čipové karty nedojde, bude tato k zablokována. Platnost takto aktivované čipové karty bude omezena na jeden rok ode dne aktivace. Ostatní text usnesení zůstává nedotčen Přijetí neinvestiční dotace z Minsterstva průmyslu a obchodu Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla přijmout neinvestiční dotaci ve výši Kč ,-- (slovy: Jednostotisíc korun českých) bez DPH z Programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, Praha 1, na přípravu projektu - Realizace úspor energií metodou EPC na vybraných objektech statutárního města Karviná. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 10

11 2105 Vyjádření o pokračování správního řízení ve věci stanovení průzkumného území Dětmarovice - Petrovice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vydat nesouhlasné vyjádření ve věci stanovení průzkumného území Dětmarovice - Petrovice z důvodu uvedených v příloze č. 1 k důvodové zprávě Uzavření Dohody o úpravě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN mezi statutárním městem Karviná a ČEZ Prodej, s. r. o. a pokračování ve spolupráci v roce 2013 s firmou Dalkia ČR na základě uzavřených smluv na provozování plynových kotelen a dodávek tepla a teplé vody pro SMK a jeho příspěvkové organizace Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 343/2012/RM Určeno: vedoucí OM Termín: rozhodla uzavřít Dohodu o úpravě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN pro rok 2013 mezi statutárním městem Karviná a ČEZ Prodej, s. r. o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla pokračovat v roce 2013 ve spolupráci s firmou Dalkia ČR, a. s., na základě uzavřených smluv na provozování plynových kotelen a dodávek tepla a teplé vody pro statutární město Karviná a jeho příspěvkové organizace a zároveň odsouhlasit navrhovanou cenu tepla ve výši 396,40 Kč/GJ bez DPH, platnou po celý rok Nájem nebytového prostoru v domě č. p. 2060/55a, sekce B/110, ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 11

12 Úkol: 344/2012/RM Určeno: vedoucí OM Termín: rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 2060/55a, sekce B/110, ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát, na dobu neurčitou, nejpozději od , s roční výší čistého nájemného, které je uvedeno v evidenčním a výpočtovém listu, který je přílohou a nedílnou součástí nájemní smlouvy, s JUDr. Blankou Novákovou, IČ , advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod č. 2357, za účelem zřízení advokátní kanceláře. Nájemné bude stanoveno dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem v době uzavření smlouvy Nájem nebytového prostoru v domě č. p. 2060/55a, sekce B/111, ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 345/2012/RM Určeno: vedoucí OM Termín: rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 2060/55a, sekce B/111, ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát, na dobu neurčitou, nejpozději od , s roční výší čistého nájemného, které je uvedeno v evidenčním a výpočtovém listu, který je přílohou a nedílnou součástí nájemní smlouvy, s Oční optikou U Havranů s. r. o., se sídlem Fryštátská 82/16, Karviná-Fryštát, IČ , zastoupenou jednatelem Františkem Havranem, za účelem provozování Oční optiky. Nájemné bude stanoveno dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem v době uzavření nájemní smlouvy MUDr. Martin Gebauer - souhlas s podnájmem v nebytovém prostoru č. p. 2060, sekce B/101, ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla udělit MUDr. Martinu Gebauerovi, IČ , jednateli firmy Pro femina - ambulance s. r. o., písemný souhlas s podnájmem části nebytového prostoru v domě č. p. 2060, sekce B/101, ulice Fryštátská, Karviná-Fryštát na dobu trvání nájemního vztahu. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 12

13 2110 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s Galaxií centrum pomoci o. s. na nebytové prostory v budově č. p na ulici Kašparova v Karviné-Hranicích Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 346/2012/RM Určeno: vedoucí OM Termín: rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. OS 358/4568/04/OŠK/Sz ze dne , ve znění dodatku č. 1 (dále jen dodatek č. 2 ) s Galaxií centrum pomoci o. s., se sídlem Karviná-Hranice, Kašparova 2978, PSČ , IČ Předmětem dodatku č. 2 je refakturace vodného, stočného a srážkové vody s účinností od Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě - Ingrid Reffeková Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít s paní Ingrid Reffekovou Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. NS 5/1379/2007/OSM/Lo, MMK/SML/10/2007 ze dne na pronájem části pozemku p. č. 3508/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, využívané jako travnatá plocha a přístup k prodejně v domě č. p v Karviné-Novém Městě, s účinností od , kterým se mění předmět pronájmu blíže specifikovaný v příloze č. 1 k tomuto usnesení tak, že se snižuje výměra pronajímané části pozemku p. č. 3508/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, ze 70 m 2 na 6 m 2, přičemž se upravuje účel užívání pouze na přístup k prodejně v domě č. p v Karviné-Novém Městě a mění se výše nájemného z částky Kč 12,-- (slovy: Dvanáct korun českých) za 1 m 2 na částku Kč 50,-- (slovy: Padesát korun českých) za 1 m 2 pozemku ročně, tj. za 6 m 2 pronajímaného pozemku celkem na Kč 300,-- (slovy: Třista korun českých) ročně Zřízení věcného břemene - vedení dešťové kanalizace na částech pozemků p. č. 1237, 1238/1 a 1238/2 v k. ú. Karviná-město ve prospěch SMK Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla zřídit věcné břemeno - právo vedení a provozování inženýrské sítě - dešťové kanalizace na části pozemku p. č. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 13

14 1237 o výměře 54 m 2, na části pozemku p. č. 1238/1 o výměře 5 m 2 a na části pozemku p. č. 1238/2 o výměře 13 m 2, to vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, dle geometrického plánu č /2012, který je uveden v příloze č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch statutárního města Karviná, kdy věcné břemeno se zřizuje bezúplatně Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává od na dobu neurčitou Zřízení věcného břemene - SMP Net, s. r. o, změna usnesení RM Karviné č ze dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla změnit usnesení RM Karviné č ze dne tak, že v druhém výroku usnesení RM Karviné vypouští text:... a to za jednorázovou úhradu stanovenou dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem ve výši Kč 160,-- za 1 bm použitého pozemku, tj. za 177 bm Kč ,-- (slovy: Dvacetosmtisíctřistadvacet korun českých) navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Celková úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč ,-- (slovy: Třicettřitisícedevětsetosmdesátčtyři koruny české) a nahrazuje textem:... a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 1.000,-- (slovy: Jedentisíc korun českých) navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů, tj. celkem Kč 1.200,-- (slovy: Jedentisícdvěstě korun českých). Ostatní text usnesení se nemění Záměr města - pozemek p. č. 1624/136 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 14

15 Úkol: 347/2012/RM Určeno: vedoucí OM Termín: rozhodla, že není záměrem statutárního města Karviné pronajmout a převést pozemek p. č. 1624/136 ani jeho části, v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná Vyřazení drobného dlouhodobého majetku - kontejnerů umístěných na hřbitovech na území města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla na základě usnesení likvidační komise vyřadit drobný dlouhodobý majetek z evidence majetku statutárního města Karviné - 9 ks kontejnerů v celkové hodnotě Kč ,-- (slovy: Jednostošedesáttisícdvěstěpadesát korun českých) Vyřazení drobného majetku Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyřadit na základě usnesení likvidační komise z evidence majetku statutárního města Karviné drobný majetek - mobilní telefon LG v hodnotě Kč 100,-- (slovy: Jednosto korun českých), hodinky Quartz bez hodnoty, prsten z bílého kovu bez hodnoty a černou peněženku bez hodnoty Vyřazení drobného dlouhodobého majetku - pamětní mosazná deska umístěná v areálu Loděnice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla na základě usnesení likvidační komise vyřadit drobný dlouhodobý majetek - pamětní mosaznou desku z evidence majetku statutárního města Karviné, který byl odcizen v celkové hodnotě Kč ,-- (slovy: Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 15

16 Desettisícosmsetšedesát korun českých) Vyřazení drobného dlouhodobého majetku umístěného na Centrálním tržišti v Karviné-Fryštátě - digitální ukazatel teploty Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyřadit na základě usnesení likvidační komise z evidence majetku statutárního města Karviné drobný dlouhodobý majetek umístěný na Centrálním tržišti v Karviné-Fryštátě - digitální ukazatel teploty v hodnotě Kč ,-- (slovy: Desettisícpětset korun českých) Vyřazení drobného majetku umístěného na Městském stadionu Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla na základě usnesení likvidační komise vyřadit drobný majetek z evidence statutárního města Karviné v celkové hodnotě Kč 3.230,-- (slovy: Třitisícedvěstětřicet korun českých) dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě Provedení rozpočtových opatření Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 16

17 2122 Pověření k uzavírání krátkodobých nájemních smluv Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla svěřit Odboru organizačnímu Magistrátu města Karviné za účelem přípravy a realizace volby prezidenta republiky konaných ve dnech 11. a , v případě konání druhého kola ve dnech 25. a , rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o vypůjčce s účinností smlouvy kratší než 30 dní. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla pověřit podpisem výše uvedených smluv JUDr. Olgu Guziurovou, MPA, vedoucí Odboru organizačního, a v její nepřítomnosti pověřeného zástupce Plány práce komisí Rady města Karviné na rok 2013 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla schválit plány práce komisí Rady města Karviné na rok Vyřazení drobného dlouhodobého majetku Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla na základě návrhu likvidační komise o vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého majetku z evidence majetku statutárního města Karviné v celkové hodnotě Kč ,67 (slovy: Šestsetčtyřicetpěttisícčtyřicetsedm korun českých 67/100). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 17

18 2125 Vyřazení drobného majetku a drobného dlouhodobého majetku umístěného v Klubu seniorů č. p. 46, ul. Olšiny, Karviná-Staré Město, z majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 348/2012/RM Určeno: vedoucí OSo Termín: rozhodla vyřadit drobný majetek a dlouhodobý drobný majetek v hodnotě Kč 8.237,-- (slovy: Osmtisícdvěstětřicetsedm korun českých) umístěný v Klubu seniorů č. p. 46, ul. Olšiny, Karviná-Staré Město, z majetku statutárního města Karviné přímou fyzickou likvidací tohoto majetku, k datu Žádost příspěvkové organizace Sociální služby Karviná o udělení souhlasu k zapojení do projektu Moravskoslezského kraje Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezskémkraji Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších Úkol: 349/2012/RM Určeno: vedoucí OSo Termín: rozhodla udělit souhlas příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná k zapojení do projektu Moravskoslezského kraje Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, kterým budou financovány sociální služby: Azylový dům a Terénní programy v letech Nájemní smlouvy na hrobová místa Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí nájemní smlouvy na hrobová místa dle důvodové zprávy. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 18

19 2128 Námět komise tělovýchovy a sportu ze dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí námět komise tělovýchovy a sportu ze dne z pov. Ing. Dalibor Závacký, v. r. z pov. Mgr. Petr Bičej, v. r Tomáš Hanzel Ing. Jan Wolf primátor náměstek primátora Přílohy PC Příloha Název Komentář 1 RM-47-OO-příloha k usnesení.pdf přílohy k usnesení Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 19

20 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Celkový přehled žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby v Kč. Pořadí přijatých Jméno a příjmení žadatele částka žádostí 1. Jaromír Matuszczyk a Taťána Tomčániová ,- 2. Tomáš Palupa a Karin Palupová ,- Celkem ,- Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

21 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Dům č. p. Výše úvěru v Kč Číslo jednotky SMK Podíl Podíl SMK na překlenovacím úvěru v Kč Podíl SMK na měsíční platbě Splátka úvěru v Kč Platba do fondu oprav v Kč Celková platba v Kč ,-- 15 nebyt 403/ ,-- 688,-- 522, ,-- Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 1 / 1

22 Příloha Příloha č. 2 k usnesení PLNÁ MOC Statutární město Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, IČO , zastoupené primátorem Tomášem Hanzlem zmocňuje předsedu výboru Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1742, ul. Tř. Osvobození, Karviná-Nové Město, IČ paní: Zuzanu Helisovou rodné číslo: bytem: k zastupování na všech odborech Magistrátu města Karviné v souvislosti s veškerými úkony souvisejícími s opravami bytového domu č. p. 1742/22, tř. Osvobození, Karviná-Nové Město, k vyřízení veškerých náležitostí a zastupování statutárního města Karviné ve správním řízení, zejména ke všem úkonům dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v souvislosti s vydáním stavebního povolení pro opravu domu č. p. 1742/22, tř. Osvobození, Karviná-Nové Město, jakož i k vyřízení úvěru u Československé obchodní banky, a.s., pro bytový dům č. p. 1742/22, tř. Osvobození, Karviná- Nové Město. Karviná.. Tomáš Hanzel primátor Karviná.. Plnou moc přijímám:.. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 2 k usnesení Strana 1 / 1

23 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2013 v Kč ZDROJE: Daně Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30% ,00 daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků ,00 daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. požitků 1,5% ,00 daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti ,00 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů ,00 daň z příjmů právnických osob ,00 daň z přidané hodnoty ,00 daň z nemovitostí ,00 Celkem ,00 Poplatky a daně z vybraných činností Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 poplatek za znečišťování životního prostředí ,00 poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 poplatek ze psů ,00 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,00 poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 odvod z loterií ,00 příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičská oprávnění ,00 správní poplatky z výherních hracích přístrojů ,00 ostatní správní poplatky ,00 Celkem ,00 Nedaňové příjmy Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 příjmy z vlast. činnosti - Odbor majetkový ,00 příjmy z vlast. činnosti - Odbor rozvoje ,00 příjmy z vlast. činnosti - Odbor ekonomický 1 500,00 příjmy z vlast. činnosti - Odbor správní ,00 příjmy z úroků ,00 přijaté sankční platby ,00 příjem dle horního zákona ,00 přijaté finanční dary ,00 přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy (od 2221 mimo 2321) ,00 Celkem ,00 Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 1 / 6

24 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Kapitálové příjmy Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 příjmy z prodeje pozemků ,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ,00 Celkem ,00 Přijaté transfery (dotace) Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 na výkon státní správy ,00 Celkem ,00 Financování Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 splátky jistin (úvěr) ,00 použití zdrojů z fin. vypořádání ,00 Celkem ,00 ZDROJE Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 příjmy ,00 financování ,00 Celkem ,00 VÝDAJE: Odbor majetkový Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 údržba místních komunikací ,00 tržiště ,00 veřejné osvětlení ,00 veřejné prostranství ,00 pohřebnictví ,00 čištění a zimní údržba ,00 výdaje Fondu dopravy ,00 výdaje na provoz útulku, čipování psů ,00 správa Nové Pole ,00 čištění vodních toků ,00 veřejné práce ,00 odvoz odpadů včetně separace ,00 veřejná zeleň ,00 správa a údržba kanalizací ,00 provoz a údržba budov ,00 městský stadion ,00 letní koupaliště provoz ,00 Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 2 / 6

25 Příloha Příloha č. 1 k usnesení pohřby zesnulých ,00 Sportovní zařízení v majetku města ,00 ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.) ,00 výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o ,00 příspěvek na správu bytového fondu ,00 výdaje odboru pro bytový fond ,00 Karviná-rozšíření kanalizace ,00 Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 1,1A ,00 Okolí Regionální knihovny ,00 rekonstrukce a modernizace sportovního areálu-městský stadion ,00 Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova ,00 Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa ,00 Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa ,00 Vybudování chodníku na ul.polské ,00 Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK ,00 Sesuv komunikace ul.podlesí, Karviná-Ráj ,00 Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul.olšiny a Staroměstskou, Ká-St.město ,00 Revitalizace veřejných ploch v Karviné-Novém Městě ,00 Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné Fryštátě, In-line ,00 Karviná-odkanalizování okrajových částí - lokalita 2, ,00 Cyklotrasa podél řeky Olše ,00 Stavební úpravy ul. Karola Śliwky včetně ul Poštovní v Karviné-Fryštátě ,00 Rekonstrukce tržnice Karviná-Fryštát ,00 Inženýrsko geologický průzkum Karviná-Fryštát ,00 Revitalizace vodní plochy v parku Boženy Němcové ,00 Kamerový systém - Karviná-Nové Město ,00 Stavební úpravy ul. Lázeňské v Karviné-Darkově ,00 Demolice a nová výstavba mostu M 33/5 přes Olšinský náhon, Karviná-Staré Město ,00 Cvičná plocha u hasičské zbrojnice Karviná-Mizerov ,00 Oprava stávající kanalizace na ul. Studentské podél č. p ,00 Regenerace lesoparku Dubina ,00 Diskgolfové hřiště ,00 Rájecká remíza - rozšíření parku pro veřejnost ,00 Rozšíření kontejnerových stání na pozemcích města ,00 Instalace laviček a odpadkových košů v parku Boženy Němcové ,00 Náhradní výsadby dřevin ve městě ,00 Pasport zeleně ,00 Demolice budovy v Univerzitním parku ,00 Celkem ,00 Odbor rozvoje Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 cestovní ruch ,00 Fond primátora města Karviné ,00 celoměstské akce a občanské obřady ,00 příspěvky města sportu HCB IČ: ,00 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: ,00 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: na hokej ,00 Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 3 / 6

26 Příloha Příloha č. 1 k usnesení příspěvky města sportu ostatní ,00 tiskopisy opiáty ,00 příspěvky pro zdravotnictví ,00 správa Zámku Fryštát ,00 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: ,00 Ozdravné pobyty ,00 ochrana životního prostředí ,00 projekt "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" ,00 provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: MHD ,00 dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: ,00 dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: ,00 výdaje BESIP a ostatní ,00 protarifovací ztráta IDS ,00 územně plánovací dokumentace a podklady ,00 výdaje projektového řízení a rozvoje ,00 finanční podpora individuální bytové výstavby ,00 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH,MORAVY A SLEZSKA IČ: ,00 marketing SMK ,00 Karvinský zpravodaj a inzerce ,00 Celkem ,00 Odbor stavební a životního prostředí Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 odstranění následků závadného stavu ohrožující životní prostředí ,00 ostatní výdaje ,00 krizový plán ,00 Celkem ,00 Odbor ekonomický Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 příspěvky na provoz ZŠ a MŠ ,00 na odpisy ZŠ a MŠ ,00 příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: na provoz ,00 příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: na odpisy ,00 příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: na celoměstské akce ,00 příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: na provoz ,00 příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: na odpisy ,00 pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů ,00 úhrada úroků z úvěrů ,00 provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek ,00 nákup služeb (bankovní poplatky a poradenství) ,00 platby daní ,00 finanční vypořádání ,00 příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: na provoz ,00 příspěvek Sociálním službám Karviná IČ: na odpisy ,00 sociální fond ,00 Celkem ,00 Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 4 / 6

27 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Odbor sociální Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 provoz klubů seniorů ,00 projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních služeb ,00 příspěvky zdrav. postiženým ,00 příspěvky na sociální a zdravotní péči ,00 poskytnutí sociální pomoci ohroženým osobám ,00 ostatní výdaje ,00 Celkem ,00 Odbor organizační Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 Sdružení lázeňských míst ČR IČ: ,00 údržba ,00 provozní výdaje ,00 dobrovolné hasič. sbory ,00 výdaje na civilní ochranu ,00 údržba budovy Zámku ,00 výdaje zastupitelstva města ,00 repre a dary ,00 autoprovoz ,00 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: ,00 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: ,00 příspěvek Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: ,00 mzdové výdaje zastupitelstva ,00 soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva ,00 mzdové výdaje zaměstnanců ,00 soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců ,00 ostatní náhrady a poplatky ,00 výpočetní technika ,00 PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53" ,00 PROJEKT-Technologické centrum I-III ,00 PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57" ,00 PROJEKT-Vzdělávání v rámci SMK "69" ,00 Celkem ,00 Odbor správní Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 ostatní výdaje ,00 Celkem ,00 Městská policie Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 údržba ,00 provozní výdaje ,00 sociální fond ,00 Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 5 / 6

28 Příloha Příloha č. 1 k usnesení mzdové výdaje ,00 soc. a zdrav. pojištění ,00 prevence kriminality ,00 Celkem ,00 Rezerva Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 rezerva ,00 Celkem ,00 VÝDAJE Návrh rozpočtu - závazné ukazatele: 2013 výdaje celkem ,00 Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 6 / 6

29 Příloha Příloha č. 2 k usnesení Rozpis příspěvků základním a mateřským školám v Kč provoz správa zahrad odpisy celkem Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 IČ: Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1338 IČ: Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: Mateřská škola, Nedbalova IČ: Mateřská škola, Olbrachtova IČ: Mateřská škola, Žižkova IČ: Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: Základní škola Borovského IČ: Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 IČ: Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: Základní škola, Dělnická IČ: Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: Základní škola, Mendelova IČ: Základní škola, U Studny IČ: Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: nespecifikovaná rezerva Celkový součet Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 2 k usnesení Stránka 1 / 1

30 Příloha Příloha č. 3 k usnesení Rozpočtový výhled statutárního města Karviná na roky 2014 až 2015 údaje v tisících Kč ukazatel daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery výdaje financování rok , , , ,00 770,00 770, , , , , , ,00 Rozpočtový výhled je zpracován v souladu s ustanovením 3 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Daňové příjmy jsou plánovány na stejnou výši jako v rozpočtu na rok Vycházejí z platné legislativy a nepočítají s případným zvýšením daně z nemovitostí úpravou koeficientů a zohledňují dopady návrhu připravované novely zákona o rozpočtovém určení daní. V nedaňových příjmech je promítnuto snížení příjmů z nájmů z důvodu ukončení pronajímání nebytových prostor v objektu bývalé Komerční banky, a.s. a budovy sídla Finančního úřadu v Karviné. Kapitálové příjmy představují jen příjmy z titulu splátek Bytového družstva Karviná. Výše přijatých transferů (dotací) je ponechána na úrovni zpracovaného rozpočtu na rok Financování představuje výši splátek úvěrů, které je potřeba podle úvěrových smluv splatit. Výše výdajů odpovídá sestavenému přebytkovému rozpočtovému výhledu, aby nedocházelo k dalšímu zadlužování města přijímáním dalších úvěrových zdrojů. Závazek z titulu neuhrazených přijatých úvěrů statutárním městem Karviná bude po roce 2015 ve výši Kč. Výše splátek úvěrů a úroků v jednotlivých letech je uvedena v následujícím grafu: Přehled splácení úvěrů a úroků z úvěrů statutárním městem Karviná. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 3 k usnesení Strana 1 / 2

31 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Graf: Přehled splácení úvěrů a úroků z úvěrů statutárním městem Karviná Splátky jistiny Splátky úroku Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 3 k usnesení Strana 2 / 2

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. schůze Rady města Karviné konané dne 13.12.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1178 Schválení

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3759 Schválení

Více

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 83. schůze Rady města Karviné konané dne 25.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3789 Schválení

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 64. schůze Rady města Karviné konané dne 04.09.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2976 Schválení

Více

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009

Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č. j.: MMK/069071/2009 viz program viz zápis Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 3150 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 58.

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Závěrečný účet města Třince za rok 2013 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 17.06.2014 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j.:mmk/040553/2008 U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více