Lhoist Group Všeobecné dodací podmínky verze 2. platná ode dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lhoist Group Všeobecné dodací podmínky verze 2. platná ode dne 1.1. 2009"

Transkript

1 Lhoist Group Všeobecné dodací podmínky verze 2. platná ode dne I. Rozsah platnosti 1. Úvodní ustanovení V důsledku fúze sloučením společností LHOIST s.r.o. a Vápenka Čertovy schody, akciová společnost, se společnost LHOIST s.r.o. (s novou obchodní firmou Vápenka Čertovy schody, s.r.o.), jako nástupnická společnost, stala právním nástupcem společnosti Vápenka Čertovy schody, akciová společnost, se sídlem Tmaň č.p. 200, okres Beroun, PSČ: , IČ: , zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 844, která jako zanikající společnost byla v důsledku fúze zrušena bez likvidace s přechodem jmění na LHOIST s.r.o. ( s novou obchodní firmou Vápenka Čertovy schody, s.r.o.) U společnosti LHOIST s.r.o. (s novou obchodní firmou Vápenka Čertovy schody, s.r.o.) došlo ke změně právní formy na akciovou společnost. Slovním spojením Vápenka Čertovy schody a.s. uvedených v těchto podmínkách se tak rozumí Vápenka Čertovy schody a.s., IČ , se sídlem Tmaň č.p. 200, PSČ (dále jen VČS ). VČS je členem Lhoist Group. 2. Výlučnost obchodních podmínek Tyto podmínky nákupu představují jediné podmínky pro nákup, které se uplatňují ve společnostech náležících do Lhoist Group a jednoznačně vylučují používání všeobecných podmínek prodeje dodavatele, stejně jako jeho další doklady vystavované v souvislosti s objednávkou Lhoist Group jakož i VČS. Tyto podmínky platí pro všechny obchodní transakce nákupu VČS, např. vybavení, stroje, díly, suroviny a další zboží a služby (dále společně nazývané zboží ). II. Objednávka 1. Objednávka. Všechny nákupy VČS musí být prováděny na základě písemné objednávky vystavené útvarem nákupu VČS (dále jen útvar nákupu ), která byla v originálu zaslána dodavateli doporučeným dopisem. V případech, kdy by hrozilo nebezpečí z prodlení, je možné poslat objednávku faxem nezávisle na doručení originálu objednávky způsobem uvedeným výše. 2. Potvrzení přijetí podmínek objednávky. Dodavatel je povinen potvrdit přijetí podmínek objednávky a předat VČS toto potvrzení nebo je zaslat doporučeným dopisem, a to v průběhu patnácti (15) kalendářních dnů ode dne obdržení objednávky formou vrácení útvaru nákupu, který objednávku vystavil, odpovídajícím způsobem podepsaného výtisku objednávky.

2 V případech, kdy by hrozilo nebezpečí z prodlení (musí být výrazně uvedeno na objednávce), dodavatel potvrdí přijetí podmínek objednávky faxem ihned po jejím obdržení. Nezávisle na tomto potvrzení přijetí podmínek objednávky, předá je přímo nebo zašle doporučeným dopisem VČS. Smlouva o nákupu ve smyslu objednávky se považuje za uzavřenou mezi VČS a dodavatelem dnem, kdy firma VČS obdrží potvrzení přijetí podmínek objednávky. Pokud nastane situace, že neexistuje toto potvrzení, zahájení realizace objednávky se chápe ipso facto za schválené přijetím podmínek objednávky a datum zahájení realizace objednávky bude v takovém případě chápáno za datum uzavření smlouvy o nákupu týkající se dané objednávky. III. Shoda. 1. Shoda s výkresem a specifikací. Aniž by docházelo ke zpochybnění ustanovení článku 3.2., zboží bude odpovídat údajům ve výkresech a specifikacím, v případě, že nebude k dispozici přesná charakteristika, bude shodné se vzorky nebo díly, již dříve akceptovanými VČS. Bez předchozího souhlasu daného útvarem nákupu formou přílohy, která bude mít jednací číslo, není možné provádět na dodávaném zboží i nevýznamné technické změny. Pokud nebude k dispozici přesná charakteristika, odpovědnost za prokázání shody zboží se vzorkem nebo díly, již dříve akceptovanými VČS, je na dodavateli. Existující výkresy a specifikace jsou přílohou smlouvy. 2. Shoda se zákonnými ustanoveními a standardy. Dodané zboží musí splňovat nároky předpokládané zákonnými ustanoveními a standardy, které platí v České republice a v zemích Evropského společenství, zejména v oblasti hygieny, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Dodavatel přebírá odpovědnost za všechny následky vyplývající z nedodržování výše uvedených požadavků a je povinen nést všechny důsledky z toho vyplývající, včetně finančních. Je povinen vrátit VČS všechny s tím související náklady a uvést do původního stavu všechny vzniklé škody. 3. Původ zboží Na žádost VČS dodavatel předloží odpovídající prohlášení, které bude vypovídat o zemi, ve které bylo zboží vyrobeno. 4.Záruka jakosti Po přijetí objednávky bude dodavatel respektovat požadavky systému jakosti VČS a je povinen přesně dodržovat jeho ustanovení. 5.Sériové dodávky Nastane-li situace, že dodávky zboží budou dodávány v částech nebo periodických intervalech ( sériové dodávky ), dodavatel bude dodržovat požadavky VČS, o nichž byl VČS informován a zavazuje se přizpůsobit svůj administrativní a výrobní systém požadavkům VČS.

3 6. Shoda s požadavky nařízení REACH V případě, že kupovaný produkt bude spadat do režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), nese dodavatel výlučnou odpovědnost za splnění povinností a závazků vyplývajících z tohoto nařízení. Dodavatel odpovídá za veškeré přímé a nepřímé škody způsobené kupujícímu (odběrateli) v důsledku porušení dodavatelových povinností plynoucích z uvedeného nařízení. IV. Právo na ochranu duševního vlastnictví Dodavatel odpovídá za to, že dodávané zboží nemá právní vady. V případě vzniku nároků třetích osob z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví vůči VČS, které by se týkaly dodávaného zboží, dodavatel ponese veškerou odpovědnost za všechny škody, které z toho vzniknou. Dodavatel také odpovídá za všechny škody, které by byly následkem nesplnění nebo částečného nesplnění povinností vyplývajících pro VČS vůči jeho kontrahentům, počítaje v to i všechny náhrady škody, které bude Lhoist povinen zaplatit svým kontrahentům z tohoto titulu. Pokud vzniknou takové požadavky vůči VČS, má VČS právo odstoupit s okamžitou účinností od všech obchodních transakcí, včetně těch, které budou právě realizovány, a to formou zaslání doporučeného dopisu na doručenku. Toto bude bez omezení práv nebo nároků VČS nebo opatření, které může VČS uplatnit vůči dodavateli. V. Termín dodávek Pokud není smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, je pro dodavatele závazný termín dodávky uvedený v objednávce objednatele. Dodavatel odpovídá za přijetí všech kroků nezbytných k dodržení dohodnutého termínu dodávky, a to stejně ve vztahu k vlastnímu zboží, tak i k technické, administrativní a přepravní dokumentaci. V případě neexistence jednoznačného písemného zplnomocnění vydaného útvarem nákupu objednatele, dodavatel nesmí dodat zboží před dohodnutým termínem. Všechny náklady spojené s předtermínovou dodávkou jsou záležitostí dodavatele. V případě předtermínové nebo opožděné dodávky je VČS oprávněna uplatňovat sankce v souladu s podrobnými podmínkami, jež byly dohodnuty při jednání o objednávce. Pokud z objednávky nevyplývá něco jiného, nemá VČS zájem na splnění dodávky po uplynutí termínu dodávky. V případě opoždění dodávky má firma VČS právo uplatnit sankce vyplývající z článku 13 současných Všeobecných dodacích podmínek a v souvislosti s tím je oprávněna bez předchozího upozornění zboží nakoupit u jiného dodavatele. Všechny dodatečné náklady související z této nové objednávky nese dodavatel, který se opozdil s dodáním objednaného zboží. V případě opožděného dodání zboží, k jehož výrobě jsou nutné díly sériově vyráběné, může firma VČS bez předchozího upozornění realizovat nákup u jiného dodavatele, a to i v případě, že nedojde k využití práv vyplývajících z článku 13 těchto Všeobecných dodacích podmínek. VI. Cena, fakturace a splatnost

4 1. S výjimkou jiných ujednání, jež jsou součástí objednávky, jsou ceny stálé, nemění se a budou stanoveny dle zásad platba za dodávku uhrazena do skladu VČS DDP sklad VČS (ve smyslu ustanovení uvedených v Incoterms 2000), do okamžiku závěrečného předání zboží v souladu se zásadami uvedenými v článku 9 těchto Všeobecných dodacích podmínek, všechny náklady na dopravu a vykládku, celní poplatky, daňové poplatky a náklady na pojištění nese dodavatel, stejně jako odpovídá za všechna rizika s tím spojená. 2. Faktura musí obsahovat všechny údaje obsažené v objednávce, které jsou nutné k identifikaci zboží a jeho kontrole. Faktura se zasílá na adresu uvedenou na první straně objednávky. 3. S výjimkou jiných ujednání, jež jsou obsahem objednávky, je kupní cena za zboží splatná do 90 dnů ode dne převzetí zboží po obdržení faktury. 4. Dodavatel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky proti pohledávce VČS, a to z jakýchkoliv důvodů. 5. Pohledávky dodavatele vůči VČS nemohou být převedeny na třetí osoby bez písemného souhlasu VČS. VII. Balení a předávací dokumentace 1. Balení 1. Druh obalu. Každé zboží bude zabaleno v souladu se specifikací nákupu nebo objednávky VČS. Pokud toto upřesnění nebude, zboží musí být zabaleno v souladu s normami a standardy, které platí v České republice a v zemích Evropského společenství. Riziko jakéhokoliv poškození zboží, které bude vyplývat z neodpovídajícího obalu, půjde na účet dodavatele. 2. Označení Každá zásilka musí být čitelně označena na vnější straně v souladu s předpisy platnými v České republice a Evropském společenství a musí obsahovat všechny podrobnosti o podmínkách skladování. Na každé zásilce musí být navíc umístěno číslo objednávky VČS, sériové číslo, určení zboží, jeho dodávané množství nebo váha brutto nebo netto. 3. Dodací dokumenty Dodavatel připojí k zásilce podrobné dodací dokumenty, s uvedením druhu obalu zásilky společně s údaji, které lze vyčíst na objednávce nákupu a nutnými pro identifikaci zboží a jeho množstevní kontroly. VIII. Převzetí záruka kvality záruční doba 1. S výjimkou případů uvedených na objednávce, bude převzetí vždy probíhat v sídle VČS v pracovní dnech a v pracovní době. Mimo pracovní dobu nebudou dodávky přejímány.

5 VČS si vyhrazuje právo k provedení veškerých kontrol v sídle VČS po dodání zboží. Tyto kontroly v žádném případě neomezují nároky VČS vyplývající z titulu záruky kvality nebo záruční doby vztahujících se k tomuto zboží. 2. VČS si vyhrazuje právo odmítnout převzetí zboží, které nebude splňovat podmínky uvedené v objednávce nebo v těchto Všeobecných dodacích podmínkách, a formou zaslání dopisu nebo faxové zprávy, zejména v těchto případech: * Neshoda dodávaného zboží s kvantitativní a kvalitativní specifikací uvedenou v objednávce. * Nedodržení termínu nebo hodin dodávky. * Zjištění přebytků nebo chybějících dílů v dodávce. 3. Všechno zboží nesplňující požadované podmínky může být vráceno dodavateli na jeho riziko a náklady. Dodavatel odebere odmítnuté zboží na vlastní náklady v průběhu tří (3) dnů od doručení dopisu nebo faxové zprávy o odmítnutí převzít dodávku. Dodavatel odpovídá za všechny náklady (poškození, skladování, třídění, poškození nástrojů, havárií, zastavení výroby, převzetí zboží od zákazníků, náhradu škod atd.), které vzniknou VČS v případě, že zboží nebude splňovat požadované podmínky. Navíc, v případě, že dodávka nebude splňovat požadované podmínky, VČS je oprávněn naplnit práva vyplývající z článku 13 těchto Všeobecných dodacích podmínek a v souvislosti s tím bude oprávněn bez předchozího upozornění koupit toto zboží u jiného dodavatele. Všechny účelně vynaložené náklady související s touto novou objednávkou jdou k tíži dodavatele. Pokud však se bude jednat o zboží nesplňující požadované podmínky, které je dodáváno sériově, VČS je oprávněn bez předchozího upozornění zboží okamžitě nakoupit u jiného dodavatele, a to i v případě, že nevyužije svých práv vyplývajících z ustanovení článku 13 těchto Všeobecných dodacích podmínek. 4. Dodavatel nese plnou odpovědnost za vyprojektování nebo výrobu zboží v souladu se zakázkou uvedenou v objednávce nebo obsahem ujednání mezi oběma smluvními stranami (dodavatel -VČS) ještě před zahájením prací nad výrobou zboží při vzetí v úvahu odborné a technologické možnosti dodavatele. Dodavatel odpovídá za technickou stránku týkající se zboží, a to bez ohledu na jakoukoli pomoc poskytnutou VČS v průběhu jeho výroby nebo v případech, kdy bylo zboží přijatelné pro VČS po provedených vstupních zkouškách. 5. Dodavatel se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti dle objednávky VČS po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží VČS (dále jen záruka za jakost ). Pokud dojde ze strany VČS nebo jeho zákazníka ke zrušení dodávky zboží nebo výrobku, k jehož výrobě je zboží používáno, z důvodu porušení záruky za jakost, dodavatel odpovídá VČS za všechny škody s tím vzniklé. IX. Rizika

6 Bez ohledu na podmínky dopravy, všechna rizika spojená s dodávkou zboží (včetně jeho náhodné ztráty nebo poškození) přecházejí ve chvíli konečného předání zboží na adrese uvedené na objednávce, na VČS. X. Subdodavatelské vztahy 1. Provedení objednávky celé nebo i její části nelze bez předchozího písemného souhlasu VČS zadat 3. osobě. 2. V případě vyslovení souhlasu VČS na provedení objednávky celé nebo její části 3. osobou, dodavatel odpovídá VČS za provedení objednávky jako by ji prováděl sám. XI. Důvěra Dodavatel je povinen zachovat obchodní tajemství. Všechny informace, které mu budou předány VČS, mají důvěrný charakter. Dodavatel je povinen přijmout taková opatření, aby ani on včetně jeho pracovníků a vedoucích zaměstnanců, příjemců objednávky, prostředníků, dodavatelů nebo subdodavatelů, nepředávali nebo neposkytovali třetím osobám žádné informace, zejména týkajících se specifikace, vzorů, projektů a výkresů VČS. Tento požadavek trvá po celou dobu realizace objednávky a následujících pět (5) let po její realizaci. Neprodleně po realizaci objednávky a na žádost VČS je dodavatel povinen vrátit všechny dokumenty důvěrného charakteru i jiné které se týkaly objednávky. XII. Převod vlastnictví 1. VČS nabývá vlastnické právo k dodanému zboží okamžikem jeho předání. 2. V případě, kdy VČS zapůjčí dodavateli vybavení nebo stroje pro provedení zakázky pro VČS : * je dodavatel povinen přijmout taková opatření, aby vybavení nebo stroje byly viditelně označeny jako vlastnictví VČS; * je VČS oprávněn si vybavení a stroje vzít kdykoliv zpět, a to i bez předchozího upozornění; * vybavení nebo stroje mohou být použity pouze pro vykonání objednávky VČS. * dodavatel nese plnou odpovědnost za údržbu a opravy nutné k zajištění správného fungování vybavení nebo strojů; * s výjimkou jiných ujednání, přechází na dodavatele nebezpečí škody na vybavení nebo stroji; * dodavatel pojistí vybavení a stroje pro případ vzniku škody (včetně krádeže) na částku rovnající se její přejímací ceně, a také pro případ vzniku škody způsobené třetím osobám. XIII. Odstoupení od smlouvy. V případě prodlení dodavatele s dodání objednaného zboží nastanou účinky odstoupení

7 od smlouvy počátkem prodlení dodavatele, jestliže VČS neoznámí nejpozději v termínu dodávky, že na jejím plnění trvá. V případě, že zboží nebude odpovídat objednávce nebo v případě porušení Všeobecných dodacích podmínek dodavatelem nebo vyplývajících z právních předpisů, má VČS právo odstoupit od současné nebo budoucí dodávky nebo dodávek, od smlouvy o koupi zboží uvedeného v objednávce nebo v objednávkách, aniž by musela dodavateli určit dodatečný termín k realizaci objednávky. Dojde-li k naplnění práva odstoupit od objednávky, smlouva o koupi zaniká osmý den od data informování o naplnění práva odstoupit od smlouvy formou zaslání doporučeného po potvrzení jeho převzetí. Výše uvedená opatření v žádném případě neomezují další práva vyplývající VČS z platné legislativy, počítaje v to i odstoupení od smlouvy s okamžitým účinkem a požadavku na náhradu škody vniklé VČS v důsledku nevykonání objednávky dodavatelem. XIV. Změny S výjimkou všeobecně platných právních předpisů mohou být tyto Všeobecné dodací podmínky měněny pouze cestou písemného prohlášení podepsaného útvarem nákupu VČS. Prohlášení v jiné podobě než písemné, je neplatné. XV. Platná legislativa Interpretace a provádění těchto Všeobecných dodacích podmínek se provádí podle právních předpisů České republiky. Příslušným soudem pro veškeré spory vzniklé na základě těchto Všeobecných dodacích podmínek je Městský soud v Praze. Prohlášení Dodavatele: Potvrzuji převzetí těchto Všeobecných dodacích podmínek a prohlašuji, že znám jejich obsah a souhlasím s jejich uplatňováním při všech písemných a ústních smlouvách již uzavřených nebo v těch, které budou v budoucnosti uzavřeny mezi mnou a VČS. V Tmani dne

Všeobecné obchodní podmínky zboží, prací a služeb UNIS, a.s. č. 15SP13-OX-001-00 (rev.0)

Všeobecné obchodní podmínky zboží, prací a služeb UNIS, a.s. č. 15SP13-OX-001-00 (rev.0) Všeobecné obchodní podmínky zboží, prací a služeb UNIS, a.s. č. 15SP13-OX-001-00 (rev.0) I. Aplikovatelnost 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále též VDP ) upravují vztahy při dodávkách zboží

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. PŮSOBNOST 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky ("VNP") se použijí na nákupy materiálu, zboží, výrobku, dílu, software a souvisejících služeb ("Zboží") nabízeného a dodávaného

Více

C, 416, 760 01 70245, IČO: 24804584 I.

C, 416, 760 01 70245, IČO: 24804584 I. Všeobecné obchodní podmínky Obchodní společnosti Malované Mapy, s. r. o. se sídlem Sokolská 416, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 70245, IČO:

Více

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE 1. POUŽITÍ 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále VNP ) jsou obecným řešením otázek nákupu Optimontu resp. prodeje pro Optimont a mají použití na jakékoliv dohody o dodávkách Zboží pro Optimont. 2.

Více

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Motto společnosti KH Trading: Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Proto byla vypracována následující pravidla, která předem jasně upravují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, výklad pojmů 1.1. Společnost NEVA Group s.r.o., se sídlem Úherce 128, 330 23 Úherce, IČ: 62915274, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH A DISTRIBUCI ZBOŽÍ (dále jen Smlouva ) BAYER s.r.o., IČ: 00565474, DIČ: CZ00565474 se sídlem: Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK XPS SKUPINY SYNTHOS

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK XPS SKUPINY SYNTHOS Příloha k usnesení představenstva Synthos S.A. nr VII / 3 / 2014 Ze dne 27.1.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK XPS SKUPINY SYNTHOS I. DEFINICE 1. VPD je označení těchto Všeobecných podmínek dodávek XPS Skupiny

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

1 Platnost a rozsah užití. 2 Rámcová smlouva o obchodní spolupráci. 3 Nabídka/objednávka a uzavření kupní smlouvy - 1 -

1 Platnost a rozsah užití. 2 Rámcová smlouva o obchodní spolupráci. 3 Nabídka/objednávka a uzavření kupní smlouvy - 1 - Příloha k Rámcové smlouvě o obchodní spolupráci číslo: 2010xxxxx Všeobecné obchodní podmínky společnosti AtTEL Bohemia, s.r.o. platné od 19. 8. 2008 1 Platnost a rozsah užití 1.1. Všeobecné obchodní podmínky

Více

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY pro dodavatele divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Tyto všeobecné nákupní podmínky se vztahují na právní

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více