Část I.: Přehled jednotlivých ukazatelů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I.: Přehled jednotlivých ukazatelů:"

Transkript

1 Příloha k materiálu pro RMč. 90, bod programu č. 28): Vyhodnocení opatření pro zajištění stabilního ekonomického vývoje hospodaření města na období Strategie města proti krizi. Část I.: Přehled jednotlivých ukazatelů: Vzhledem k tomu, že se město Nové Město na Moravě se dlouhodobě potýkalo s problémem deficitního hospodaření, musely samosprávné orgány stanovit řadu cílů a přijmout některá opatření, tak, aby tento vývoj zastavila. Níže jsou uvedeny aktuální údaje o přijatých opatřeních a vývoji ukazatelů schválených na zasedání ZM č. 8. dne pod bodem 4) programu. Bilance rozpočtu města je následující: ,5 tis. Kč ,5 tis. Kč ,4 tis. Kč ,8 tis. Kč ,7 tis. Kč 1. MěÚ Nové Město na Moravě Počet zaměstnanců zařazených do MěÚ Nové Město na Moravě 2010: : 72,9 2012: : : 68 Náklady na veřejnou správu: 2010: ,6 tis. Kč 2011: ,4 tis. Kč 2012: ,6 tis. Kč 2013: ,5 tis. Kč 2. Příspěvkové organizace Počet zaměstnanců v PO (pouze Zdislava, NKZ, NSS) 2010: 54,5 2011: 56,4 2012: 55,0 2013: 55,6 2014: 55,0 Počet zaměstnanců v PO školských (pouze MŠ, ZŠ 2x, ZUŠ, DDM): 2010: 114 pedagogických 53,1 nepedagogických 2011: 115,36 pedagogických 57,25 nepedagogických 2012: 114 pedagogických 53,1 nepedagogických 2013: 114,25 pedagogických 56,47 nepedagogických 2014: 117,34 pedagogických 55,78 nepedagogických (plán na rok 2014) 1

2 Provozní příspěvky PO (všechny PO): 2010: ,5 tis. Kč 2011: ,8 tis. Kč 2012: ,0 tis. Kč 2013: ,0 tis. Kč 2014: ,0 tis. Kč 3. Městská policie: Počet strážníků MP 2010: : : : : 9 Náklady na městskou policii: 2010: 4.170,2 tis. Kč 2011: 3.882,8 tis. Kč 2012: 3.759,2 tis. Kč (návrh) 2012: 4.038,0 tis.kč včetně rozšíření MKDS ( ,-Kč) 2013: 3.481,5 tis.kč 2014: 3.891,8 tis.kč 4. Transparentní výběrová řízení, zkušební provoz elektronické aukční síně a zahájení jejich ostrého provozu, společné nákupy v hospodářství města (el. energie, plyn). Plnění: viz. níže v části II. Část II. Plnění jednotlivých opatření pro zajištění stabilního ekonomického vývoje hospodaření města na období ( Strategie města proti krizi ). A) Plnění opatření ve výdajové části rozpočtu města: 1. Zvyšování efektivity práce úředníků: Plnění: nasazení nových sw pro plánování pracovního času (Lotus), přípravu materiálů pro RM/ZM (ejednání) s cílem rozšíření jejich používání i do jiných oblastí (např. standardizace jednotlivých úkonů, plánování projektů) 2. Optimalizace využití nebytových prostor: realizace záměru Úřad pod jednou střechou Plnění: veškerá dosavadní agenda úřadu byla zcela přesunuta do hlavní budovy MěÚ č.p. 103 (v č.p. 97 vytvořena zasedací-obřadní síň, zkušební místnosti autoškoly), pouze část spisoven zůstala v neatraktivních prostorech v č.p. 12, 449. společné využití nebytových prostor města a příspěvkových organizací maximální využití prostor všech organizací napříč hospodářstvím města a jejich sdílení ze strany všech organizací města. Zbytné nebytové prostory by následně byly ze strany příspěvkových organizací města uvolněny pro komerční využití. Plnění: Na základě prověrky prostor užívaných příspěvkovými organizacemi byl přesunut provoz DDM do KD (objekt DDM byl prodán). Školní družiny byly přemístěny z TVŠ jednak do II. ZŠ jednak do nově uzpůsobených prostor v č.p. 123 (nad KB). MŠ z ul. Tyršova byla z nevyhovujících prostor zcela přemístěna na do přístavby MŠ Drobného, čímž město získalo i případný prostor pro výstavbu nové sportovní haly. 2

3 3. Pokračování v důsledně transparentních a efektivních výběrových řízeních v rámci celého hospodářství města včetně využití e-aukcí ve všech případech, kdy je to možné a efektivní. Maximální využití společných nákupů v rámci hospodářství města. Plnění: VZ malého rozsahu jsou od roku 2011 administrovány především el. aukcemi. Dotované zakázky a zakázky v režimu podle zákona jsou administrovány podle podmínek poskytovatelů dotací a podle zákona o veřejných zakázkách. Od 02/2014 byl nasazen nový sw E-ZAK, čímž došlo ke sjednocení-propojení prostředí elektronických aukcí a poptávek s e-tržištěm státní správy i s věstníkem veřejných zakázek. E-ZAK umožnil zpřístupnit na jednom místě samosprávě i veřejnosti celkový aktuální přehled o všech administrovaných veřejných zakázkách (VZ) nad 50 tis. Kč, tj. i o dotovaných VZ i VZ v režimu podle zákona, i VZ na e-tržišti i VZ na komoditní burze. Nákup elektřiny a plynu je pravidelně realizován přes komoditní burzu centrálním zadáváním pro město a jeho organizace v roce 2014 proběhlo centrální zadávání nákupu plynu a elektřiny společně i se subjekty Mikroregionu Novoměstsko. Centralizované nákupy jsou realizovány v hospodářství města (vč. příspěvkových organizací) nejen na komoditní burze (el. energie, plyn) ale i u dalších zakázek např. společné nákupy potravin, drogerie, kanc. papíru a kanc. potřeb, sloučené výměny a opravy výplní otvorů- oken, dveří, opravy střech, komunikací apod., a to prostřednictvím e-poptávek nebo e-aukcí nebo e-tržištěm státní správy. Příloha materiálu: Přehled o VZ a dodavatelích za uplynulé období 4. Transformace příspěvkových organizací města efektivní poskytování služeb sdílení provozních činností (společné využití zaměstnanců poskytujících technické, administrativní a ekonomické zázemí) Plnění: vzájemná spolupráce při pořádání sportovních, společenských a kulturních akcích města spolupráce PO s neziskovými organizacemi, spolky technická a materiálová pomoc při pořádání kulturních a společenských akcí všech PO města zapůjčování mobiliáře (židle, stoly, ubrusy), techniky, případná grafická práce - NKZ prodloužena otevírací doba muzea, doprovodný program či jakákoliv další součinnost při akcích města a na Vratislavově náměstí - NKZ zajištění ekonomických služeb pracovnicí MěÚ Ing. Jiřina Hudečková - DDM, NKZ zajištění ekonomických služeb pracovnicí MěÚ A. Scheibová NSS, CZ tisk propagačních materiálů pro potřeby NKZ na velkoformátových technologií radnice NKZ společné využívání tělocvičen ZŠ dle potřeb PO sdílení provozních činností (společné využití zaměstnanců) NSS a CZ společné využití prostor a opuštění zbytných prostor společné využívání prostor KD NKZ, DDM gobelínový salonek - svatební obřady herecké šatny kroužky, zkušebna NKZ, DDM prostor pod jevištěm - vybudovány kóje pro nástroje hudebním kapelám, které v KD zkouší v budově HM a KD plně využity všechny místnosti HM a IC využívá prostory polikliniky jako sklad materiálu a jako knihovnu prostory na TS jsou využívány jako depozitáře využití prostor KD: v roce hod. (spolky, politické strany, jednorázové akce, prodejními akcemi, plesy, konference) v roce hodin (využití prostor KD vzrostlo o 283%, z toho 35% využívá DDM a 248 % aktivity NKZ) některým novoměstským spolků, neziskovým org. a všem příspěvkovým organizacím města jsou prostory včetně techniky a personálu poskytovány zdarma v roce 2013 dotovaná částka města pro tyto organizace činila ,- Kč po dobu rekonstrukce MŠ a CZ využity prostory NSS zapůjčení služebních vozidel MÚ i příspěvkovým organizacím města uzavřeny smlouvy o výpůjčkách s NSS, 2.ZŠ 3

4 rozhodnutí o transformaci (zejm. sloučení) příspěvkových organizací zřízených městem (ZŠ L. Čecha a ZŠ Vratislavovo nám.; Novoměstské sociální služby a Centrum Zdislava) od je paní Ing. Mgr. Hana Janů ředitelkou jak Novoměstských sociálních služeb tak i a ředitelkou Centra Zdislava fundraising společné a multiplikující plánování funfraisingových aktivit (získávání fin. prostředků na obecně prospěšnou činnost) se zapojením příspěvkových organizací B) Plnění opatření v příjmové část rozpočtu města: 1. Maximalizace výnosů z pronájmů nebytových prostor především díky uplatňování nového způsobu pronájmu nebytových prostor (tzv. výběrová řízení na výši nájemného ). Plnění: aplikováno při nových pronájmech v případech, kdy je více zájemců 2. Analýza bilance výnosů a nákladů vybraných nemovitostí (především budov) ve vlastnictví města a následný prodej pro město nelukrativních nemovitostí, nebo úprava dosavadních nájemních vztahů. Plnění: Byla zpracována bilance nákladů a výnosů vybraných objektů města (viz. ZM č. 19 dne , bod č. 11) programu). Na základě vyhodnocení využití městských budov příspěvkovýni organizacemi a dle zpracované bilance byl prodán dům č.p.526 (DDM) č.p.119 (lékárna). K prodeji byl nabízen objekt č.p.330 (zahradnictví) včetně pozemků, o tyto nemovitosti nebyl za stanovených podmínek zájem. V objektu kina již není provozováno promítání filmů, jsou zde však nadále pronajaty 2 byty. Byl zjišťován zájem o koupi objektu kina, ale nebyly podány akceptovatelné nabídky. Kino a objekty zahradnictví tak nadále zůstávají městu. 3. Analýza vlastnictví bytů a zpracování návrhu řešení především zůstatkových bytů ve vlastnictví města v již privatizovaných bytových domech. Plnění: v realizaci je prodej bytů v objektu čp 726 až 728 na ul Tyršova (viz. ZM č. 23, ). K je celkem z 53 BJ určených k privatizaci prodaných a zavkladovaných 18 BJ stávajícím nájemcům, 3 BJ akceptovaly nabídky k prodeji-prodej řešen na 27 ZM, 10 BJ bylo prodáno formou dražby, 6 BJ nemá zájem ani o koupi a ni o směnu bytů, 8 BJ neakceptovalo, 4 BJ řešeny soudně, 1 BJ přidělen jiný byt 540/9, 1 BJ dluží, dluh splácí, z tohoto důvodu nebyla učiněna nabídka na prodej, 1 BJ zájem o byt v DPS, 1 BJ zájem o koupi dosud nabídka nebyla akceptována. Dalších 15 BJ v domě č.p. 726,727,728 není do roku 2019 možno z důvodu dotace nabídnout k prodeji. V případě všech uvolněných BJ jsou tyto prodávány formou dražby za nejvyšší nabídky. Nájemcům, kteří neprojevili zájem o koupi bytu byla nabízena možnost výměny BJ za byty v městských domech, které nejsou určeny k prodeji. 4. Analýza pozemků města s vyhodnocením pro město nestrategických pozemků a jejich následný prodej, průběžné vyhodnocování dosavadních nájemních vztahů a jejich případná úprava u ostatních pozemků. Plnění: V průběhu výše uvedeného období bylo realizováno cca 550 majetkových dispozic. Mimo běžných výkupů a odprodejů pozemků, jejímiž realizacemi se většinou zlegalizovaly užívací vztahy, funkční celky apod., se uskutečnily níže uvedené nákupy, prodeje a pronájmy pozemků. Odprodeje pozemků z majetku města: V návaznosti na potřebu zajistit do rozpočtu města kapitálové příjmy byly, v souladu s RM navrženými nemovitostmi k odprodeji, ve výše uvedeném období realizovány zejm. níže uvedené odprodeje. - areál DDM Výhledy - pozemky ul. Sportovní - pozemky ul. Dukelská - lokalita Lesní-Mecedeska ukončen dohodou nájemní vztah k s ČZS a možnost přípravy prodeje -stavební pozemek se zboří v Olešné -stavební pozemky ve Slavkovicích -stavební pozemek v areálu zahradnictví 4

5 - č.p lékárna -svahy Nad Městem - pozemky na ul.masarykova a Luční ( odstavná stání) - legalizace pozemků pod garážemi (Dukelská, Nečasova ) Příjmy z prodeje pozemků (bez staveb) za výše uvedené období činí cca 4,5 mil Kč, příjmy z prodeje budov DDM a lékárny činily 13 mil. Kč. Pronájmy pozemků Mimo běžně uzavírané nájemní smlouvy (několik desítek ročně) na pronájem pozemků především z podnětu nájemců byly uzavřeny nájemní smlouvy na základě iniciativy města (např. místním šetřením..., při geom. zaměřování v dané lokalitě): - pozemky zahrádek a zeleně na Holubce (ul. Čapkova, Wolkerova, Kárníkova) -ul. Luční -ul. Purkyňova -úvoz od Brněnské ul. + Brněnská ul. -Vlachovická cihelna -areál aut. nádraží (Zdar a.s) -areál kolem Ski hotelu (SK) -zem. pozemky -ZD NMNM (avýšení nájmu od r téměř o 100%) Příjmy z pronájmů pozemků za výše uvedené období vzrostly o 18 %. Nákupy a bezúplatné převody pozemků do majetku města realizované kromě výše uvedených prodejů a pronájmů pro umožnění realizace městských akcí (především investic): - pozemky na kruhový objezd - Lesy ČR (okolo Cihelského rybníka, pod MK u Zichova rybníka-před viaduktem) - FSČCE (Komenského nám.) - lesní pozemky u Tři křížů) - St. Statek Jeneč (část pod MK k ČOV a ke koupališti) - TS-služby s.r.o. -vydražené pozemky (zem. pozemky Malé a Velké Michovy a u rybníka Křivka- 1,6 ha) - pozemky okolo Horního Dvora a nad evangelickým hřbitovem - pozemky pro chodník, hřbitov v Olešné - maj. vypořádání pozemků u Horního Dvora a přilehlé lokality (rybník Trnka a okolí) - maj. vypořádání poz. na ul.masarykova -GE) - Byt Studio (st. pozemek pod nemocnicí) - vypořádávání pozemků se státním pozemkovým fondem - cca m2 -lokalita Pavlovova, u prodejny Iva, u Ski za garážemi, areál svazu chovatelů - vypořádávání pozemků s krajem Vysočina Kraj Vysočina (20 pozemků lok.u nemocnice, Brněnská, Maršovice - pod MK, zeleň) - vypořádávání pozemků s ÚZSVM (pozemky pod MK a zeleň-k.ú. Slavkovice, Pohledec, Jiříkovice, Brněnská ul.-naproti Auto Janíček, u kruhového objezdu) -výkupy pozemků pod MK Bělisko -dořešení vlastnických vztahů k autobusovému nádraží 5. Analýza pohledávek města a zpracování návrhu jejich řešení, jehož výsledkem by bylo snížení pohledávek města. Plnění: Postup řešení pohledávek města na bytovém hospodářství včetně odpisu dluhů v případě úmrtí nájemce byl schválen na 73. schůzi RM konané dne pod bodem 13.1.) a na 22. zasedání ZM, konané dne pod bodem 6). Podle schválených postupů je jednáno v případě stávajících i nových dlužníků. Pravidelně je RM předkládán materiál s vývojem stavu dluhů za čtvrtletí daného roku (viz. naposledy RM č. 88 dne ). Správa bytů byla převedena na externí společnost v 09/2011, výsledkem odborné externí správy je, že se podařilo 5

6 zastavit růst dluhů na nájmech z bytů. Celkový dluh na nájmech bytů bez poplatků z prodlení činil celkem k tis. Kč, z toho Kč dluh evidovaný RK Pamex Kč dluh evidovaný přímo u města v sw Ginis u již nebydlících nájemníků.. Pohledávky za místní poplatek za komunální odpad: r Kč r Kč r Kč /snížení dluhu- částečné vymožení pohledávek exekutorem/ za rok 2014 předpokládáme navýšení dluhu a to v důsledku vyměření poplatku neplatičům v dvojnásobné výši. Poplatek za komunální odpad je velmi problematický, neboť okruh neplatičů se příliš nemění, a vzniku neuhrazené pohledávky nelze předejít. Proto se pohledávky každoročně navyšují o nově neuhrazené poplatky a k celkovému snížení pohledávek dochází pouze v případě, že se podaří exekučně vymoci vyšší částku, než je každoroční nárůst dlužných pohledávek. 6. Řídící a motivační opatření na vyšší ziskovost nekomunálních činností společnosti TS služby, s.r.o. (zejména lom). Plnění: zpracována koncepce činností TS služby s.r.o. a audit činností TS služby s.r.o., oba dokumenty projednány na valné hromadě společnosti dne Vyvolání jednání s ostatními akcionáři společnosti SATT a.s., jejichž výsledkem by bylo zpeněžení obchodního podílu města v této společnosti a ukončení spoluúčasti města jako akcionáře společnosti. Plnění: do představenstva SATT a.s. delegován starosta města (viz. ZM č. 26 dne , bod 13) programu) Z výše uvedených informací je patrné Postupné snížení provozních výdajů města v letech (po očištění roku 2011 od sociálních dávek, které již nebyly v dalších letech prostřednictvím města vypláceny lze konstatovat, že cíl města byl splněn, neboť provozní výdaje města bez velkých oprav se snížily z 154,2 mil. Kč v roce 2011 na 134,2 mil. Kč v roce 2013, tedy průměrně o 10 mil Kč za rok (viz graf na straně 4) V příjmové části města dochází k dvěma protichůdným vlivům, změnou zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) a postupným vylepšováním ekonomické situace v ČR městu narůstají daňové příjmy, ale současně klesají příjmy nedaňové, což je způsobeno zejména prodejem pronajímaných bytových a nebytových prostor města. Další pokles příjmů město zaznamenalo v oblasti běžných dotací (dotace na žáky, SDV na školství) tyto poklesy v oblasti dotací jsou spjaty s novelou RUD a není v moci města jim zabránit. I přes tyto protichůdné vlivy se podařilo navýšit běžné příjmy města mezi léty 2011 a 2013 o 9 mil. Kč Vlna úsporných opatření tedy srazila běžné provozní výdaje města na přijatelnou úroveň a současně s novelou zákona o rozpočtovém určení daní a postupném obratu ekonomického vývoje ČR zvedla provozní saldo města na z 26,5 mil. Kč v roce 2011 na 55,3 mil Kč v roce 2013, což zajišťuje dobrý základ pro realizaci strategickcýh projektů města při zajištění běžného provozu a oprav majetku města. Zpracoval na základě podkladů příslušných subjektů: Mgr. Petr Hanych, v.r. tajemník 6

7 7

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Zpráva o stavu města

Zpráva o stavu města Zpráva o stavu města za období 2002-2006 strana 1 Město Žďár nad Sázavou Zpráva o stavu města za období let 2002 až 2006 15. září 2006 strana 2 Zpráva o stavu města za období 2002 2006 strana 3 OBSAH SLOVO

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2007

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2007 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2007 Závěrečný účet

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2008

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2008 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2008 Závěrečný účet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Závěrečný účet

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 18.2.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Komentář k rozpočtu 2010

Komentář k rozpočtu 2010 Komentář k rozpočtu 2010 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Závěrečný účet

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Závěrečný účet města Hlinska je zpracován v souladu s ~ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Základní charakteristiky finančního hospodaření města

Základní charakteristiky finančního hospodaření města Z p r á v a o č i n n o s t i o d b o r ů m ě s t s k é h o ú ř a d u v H l i n s k u v r o c e 2 0 0 7 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í Odbor vnitřních věcí vznikl nově dne 1. září 2007, a to na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Rozpočet města Mikulova na rok 2014 Návrh rozpočtu byl sestaven dle požadavků odpovědných pracovníků příspěvkových

Více

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové tel.: 495 774 111, fax: 495 215 848 E-mail: info@snhk.cz Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více