OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, Kněžmost. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 16. 4. 2014"

Transkript

1 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, Kněžmost Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne Č.j.: OuKn 938/2014 Přítomni : Jaroslav Abraham, Jitka Bartošová, Jiří Bergman, Zdenka Brdlíková, Ing. Martin Hybner, Michal Krejčík, Pavel Kverek, Mgr. Marie Adela Pokorná, Zbyněk Pokorný, Ing. Adam Pospíšil, Tomáš Zima Omluveni: Zdeněk Helikar, Jan Hofmann, Miroslava Kočová, Zbyšek Orzech Čas jednání: 18:00-20:00 hod. Usnesení č. 14/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu programu zvlášť. Usnesení č. 15/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele zápisu paní Mgr. Marii Adelu Pokornou a paní Zdenku Brdlíkovou, zapisovatelkou byla stanovena Ing. Radka Maděrová. Usnesení č. 16/2014: Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání: 1. Zahájení 2. Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 3. Schválení programu 4. a) Složení slibu nového člena Zastupitelstva obce Kněžmost b) Volba předsedy kontrolního výboru 5. Rozpočtová změna č. 1/ Schválení účetní závěrky obce Kněžmost za rok Zřízení organizační složky obce Technická četa 8. Změna dispozice s účty obce 9. Podmínky prodeje v prostoru náměstí Kněžmost, k.ú. Kněžmost 10. Převody nemovitostí a) Prodej pozemku č. 1001/27 v k.ú. Kněžmost b) Darování pozemků č. 124/2, č. 176/1 a č. 147/4, vše v k.ú. Lítkovice c) Prodej pozemku č. 1035/3 v k.ú. Kněžmost d) Prodej pozemku č. 31 v k.ú. Úhelnice 11. Přijetí finančního daru 12. Požární řád obce Kněžmost 13. Smlouva o realizaci veřejné zakázky se společností DIKÉ zahrady, s.r.o. (Regenerace center obcí ) 14. Smlouva o dílo se společností LIPRACO, s.r.o. (oprava balkónů a lodžií v DPS Kněžmost) 15. Financování oprav kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě možnosti, podíl obce - 1 -

2 16. Diskuze zastupitelů 17. Diskuze občanů 18. Závěr Usnesení č. 17/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje pana Michala Krejčíka do funkce předsedy kontrolního výboru s účinností od Počtem hlasů: pro 10 proti 0 zdržel se 1 Usnesení č. 18/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2014 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu. Usnesení č. 19/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje účetní závěrku obce za rok Usnesení č. 20/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost zřizuje ke dni organizační složku obce Kněžmost Technická četa na dobu neurčitou dle zřizovací listiny, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Usnesení č. 21/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění osob, které jsou oprávněny disponovat peněžními prostředky na účtu obce a které se budou dle potřeby vhodně kombinovat (vždy 2 podpisy různých osob současně) při provádění platebních operací, takto: účet u ČS, a.s., číslo účtu: /0800 Dispoziční právo: Ing. Adam Pospíšil, nar. xxxxxxxxx, starosta obce, trvale bytem, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jitka Bartošová, nar. xxxxxxxxx, místostarostka obce, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, Josef Kračmar, nar. xxxxxxxxx, referent, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Dagmar Pěničková, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Radka Maděrová, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Usnesení č. 22/2014: Zastupitelstvo obce v souladu se závěrem pracovní skupiny ustanovené pro určení podmínek prodeje obecních pozemků v prostoru náměstí v Kněžmostě neschvaluje záměr prodat v současné době obecní pozemky v prostoru náměstí v Kněžmostě a ukládá zodpovědnému pracovníkovi zajistit provedení geodetického oddělení pozemků určených územním plánem pro komunikaci v tomto prostoru a současně scelení pozemků č. st. 24/3, st. 24/4 a st. 24/5 do jednoho pozemku, vše v k.ú. Kněžmost. Plocha mimo komunikaci bude zatravněna

3 Usnesení č. 23/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. 1001/27, ostatní plocha, o výměře 88 m 2, do vlastnictví (SJM) manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, v k.ú. Kněžmost, za kupní cenu ve výši 50,- Kč/1m 2 pozemku, celkem ,- Kč. Usnesení č. 24/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje darování pozemku parc. č. 124/2, orná půda, o výměře m 2, parc. č. 176/1, orná půda, o výměře 177 m 2, a parc. č. 147/4, orná půda, o výměře m 2, vše v k.ú. Lítkovice, do majetku společnosti Tyres Kněžmost s.r.o., IČ , se sídlem Kněžmost, Nádražní 114. Usnesení č. 25/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1035/3, o výměře 69 m 2, zahrada, v k.ú. Kněžmost. Usnesení č. 26/2014: Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parc. č. 31, o výměře 463 m 2, vodní plocha, v k.ú. Úhelnice. Usnesení č. 27/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje přijetí finančního daru od nadace Horsch Stiftung, DIČ 211/109/00918, se sídlem Schwandorf, Sitzenhof 1, Deutschland, ve výši ,- Kč, který byl poukázán na účet obce dne a který je určen pro spolufinancování oprav kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě. Usnesení č. 28/2014: Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí ve věci změny některých ustanovení současně platného požárního řádu obce Kněžmost. Usnesení č. 29/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí a společností DIKÉ ZAHRADY s.r.o., IČ , Příšovice 224, na realizaci projektu "Regenerace centra obcí, Vegetační a související prvky, Obec Žantov, Býčina, Koprník, Chlumín, Solec, Srbsko, Kněžmost" spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celková cena za zhotovení předmětu díla činí ,- Kč včetně DPH

4 Usnesení č. 30/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvu o dílo mezi obcí a společností LIPRACO, s.r.o., IČ , se sídlem Víta Nejedlého 919, Mnichovo Hradiště, na provedení stavebních prací v rámci realizace akce Oprava balkónových a lodžiových konstrukcí - objekt DPS, čp. 24, ul. U střediska, Kněžmost v celkové ceně ,23 Kč včetně DPH a ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít Ing. Adam Pospíšil starosta obce Ověřovatelé zápisu: Zdenka Brdlíková Mgr. Marie Adela Pokorná Zápis vyhotoven dne : Zapisovatelka : Ing. Radka Maděrová Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu v Kněžmostě : vyvěšeno dne sejmuto dne Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na Přílohy č. 1-2 k tomuto zápisu jsou zveřejněny spolu s usnesením způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo jsou k nahlédnutí na OÚ Kněžmost. Zveřejnil : Ing. Radka Maděrová - 4 -

5 PŘÍJMY Příloha č. 1 - Rozpočtová změna č. 1/2014, k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne rozpočtová změna č.1 Bez ODPA , daň z příjmů fyzický osob ze záv.čin. a fun.pož , daň z příjmů fyzický osob ze ze SVČ , daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů , daň z příjmů právnických osob , daň z příjmů právnických osob za obce , , daň z přidané hodnoty , , odvody za odětí půdy ze zemědělského půdního fondu , poplatek za komunální odpad , poplatek za provoz, srom.,.. a odstr.kom.odpadu , , poplatek ze psů , poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000, poplatek z ubytovací kapacity , odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př , odvod z výherních hracích přístrojů , správní poplatky , daň z nemovitostí , neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , dotace - SFŽP , ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu (dotace fondy EU) ,00 Těžba dřeva , příjmy z poskytování služeb a výrobků , Pitná voda 3 000, příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 Činnosti knihovnické , příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Zájmová činnost v kultuře , příjmy z poskytování služeb a výrobků , příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí ,00 Sportovní zařízení v majetku obce , příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Bytové hospodářství , Stránka 1 z 2

6 příjmy z poskytování služeb a výrobků , příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí ,00 Nebytové hospodářství , příjmy z poskytování služeb a výrobků , příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí ,00 Pohřebnitví , příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n , ostatní příjmy z vlastní činnosti , příjmy z prodeje pozemků Využívání a zneškodňování komun.odpadů , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , příjmy z poskytování služeb a výrobků , příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí ,00 Požární ochrana - dobrovolná část , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 Činnost místní správy , příjmy z poskytování služeb a výrobků , příjmy pronájmu pozemků , ostatní příjmy z pronájmu majetku , příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 1 000, ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , příjmy z prodeje pozemků , příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , příjmy u úroků (část) , změna stavu na bankovních účtech , dlouhodobé půjčené přijaté prostředky ,00 Příjmy celkem , Stránka 2 z 2

7 VÝDAJE rozpočtová změna č.1 Pěstební činnost nákup materiálu j.n nákup ostaních služeb Podpora ostatních produkčních činností nákup ostatních služeb Silnice nákup materiálu j.n nákup ostatních služeb opravy a udržování platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací nákup ostatních služeb opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy výdaje na dopravní územní obslužnost Ostatní záležitosti v silniční dopravě nákup materiálu j.n Pitná voda ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n elektrická energie nájemné nákup ostatních služeb opravy a udržování platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly nákup materiálu j.n nákup ostatních služeb platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům opravy a udržování budovy, haly a stavby Stránka 1 z 7

8 Základní školy nákup materiálu j.n nákup ostatních služeb opravy a udržování ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím stroje, přístroje a zařízení Činnosti knihovnické platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnat povinné poj.na veřené zdravotní pojištění knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb programové vybavení cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 500 Zachování a obnova kulturních památek nákup ostatních služeb Rozhlas a televize nákup ostatních služeb opravy a udržování Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj, Novinky) nákup materiálu j.n Zájmová činnost v kultuře ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n studená voda elektrická energie Stránka 2 z 7

9 služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné nákup ostatních služeb opravy a udržování poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ostatní osobní výdaje nákup ostatních služeb cestovné (tuzemské i zahraniční) věcné dary Sportovní zařízení v majetku obce ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n studená voda elektrická energie služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování Ostatní tělovýchovná činnost ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Využití volného času dětí a mládeže drobný hmotný dlouhodobý majetek elektrická energie nákup ostatních služeb Zájmová činnost (příspěvky záj.organizacím) neinvestiční transfery spolkům ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Všeobecná ambulantní péče nákup materiálu j.n studená voda plyn elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování Bytové hospodářství nákup materiálu j.n Stránka 3 z 7

10 nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení elektrická energie nákup materiálu j.n opravy a udržování budovy, haly a stavby Pohřebnictví ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování Výstavba a údržba místních inženýrských sítí nový paragraf poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady Územní plánování ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Komunální služby a územní rozvoj j.n platy zaměstnanců v pracovním poměru povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnat (25%) povinné poj.na veřené zdravotní pojištění (9%) ostatní osobní výdaje drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n vodné plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací školení a vzdělávání nákup materiálu j.n platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům opravy a udržování budovy, haly a stavby pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů nákup materiálu j.n nákup ostatních služeb Stránka 4 z 7

11 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n pohonné hmoty a maziva nájemné nákup ostatních služeb opravy a udržování budovy, haly a stavby Ostatní soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva nový paragraf dary obyvatelstvu Osobní asist., peč.služba a podpodra samost.bydlení nákup materiálu j.n studená voda plyn elektrická energie služby telekomunikací a radiokomunikací nákup ostatních služeb opravy a udržování Bezpečnost a veřejný pořádek nákup ostatních služeb Požární ochrana - profesionální část ostatní platy ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem potraviny prádlo, oděv a obuv drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n studená voda plyn Stránka 5 z 7

12 elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Zastupitelstva obcí odměny členů zastupitelstva obcí a krajů povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnat povinné poj.na veřené zdravotní pojištění služby školení a vzdělávání Činnost místní správy platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní platy (refundace dopr.podnik) ostatní osobní výdaje povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnat povinné poj.na veřené zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n studená voda plyn eletrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání služby zpracování dat nákup ostatních služeb (zahrnuty stravenky ,-) opravy a udržování cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím neinv.nedotační transfery nezisk. a podob.organ nákup kolků Stránka 6 z 7

13 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu náhrady mezd v době nemoci ostatní neinvestiční tranfery obyvatelstvu (sociální fond) stoje, přístroje a zařízení Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky vlastní služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované služby peněžních ústavů Ostatní finanční operace platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní činnost j.n ostatní neinv.tranfery veř.rozp.územní úrovně splátky dlouhodobých úvěrů Výdaje celkem ,00 Stránka 7 z 7

14 FINANCOVÁNÍ v Kč uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků ,60 HYPO , , , ,20

15 Rozpočet na rok fond obce SOCIÁLNÍ FOND Plánovaný stav k Příjmy příděl do fondu z rozpočtu obce Výdaje odměny při životních jubileích, odchod do důchodu ošatné příspěvek na stravné příspěvek na penzijní, životní pojištění kulturní a společenský akce Plánovaný stav k tis. Kč 150 tis. Kč 150 tis. Kč 141 tis. Kč 15 tis. Kč 22 tis. Kč 38 tis. Kč 58 tis. Kč 8 tis. Kč 9 tis. Kč

16 Příloha č. 2 - Zřizovací listina organizační složky obce Kněžmost "Technická četa" k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne OBEC KNĚŽMOST Na Rynku Kněžmost Čj.: OuKn 1061/2014 Spisový znak: Skatrační znak: ZŘIZOVACÍ LISTINA organizační složky obce Kněžmost TECHNICKÁ ČETA Evidenční číslo zřizovací listiny: 1/2014 Schválena: Zastupitelstvem obce Kněžmost dne (ZO č. 2/2014, usnesení č. 20/2014) Účinnost ke dni:

17 Příloha č. 2 - Zřizovací listina organizační složky obce Kněžmost "Technická četa" k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne Zpracovatel: Rozsah působnosti: Nabývá účinnosti: Ing. Radka Maděrová Zaměstnanci obce Kněžmost zařazení do "Technické čety" Počet stran: Počet příloh: Tímto předpisem se ruší předpis: ---- Originál předpisu je uložen: tajemnice OÚ Elektronická podoba předpisu je uložena: v PC tajemnice na adrese Předpisy obce Zřizovací listiny rok 2014

18 Příloha č. 2 - Zřizovací listina organizační složky obce Kněžmost "Technická četa" k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne Obec Kněžmost podle ustanovení 35, odst. 2; 84, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),; podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Kněžmost č. 20/2014 ze dne 16. dubna 2014 (zápis č. 2/2014) vydává tuto z ř i z o v a c í l i s t i n u I. Zřizovatel Zřizovatelem organizační složky obce Kněžmost "Technická četa" je obec Kněžmost (dále jen obec), okres Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Kněžmost, Na Rynku 51, okres Mladá Boleslav. II. Název a sídlo organizační složky Název organizační složky: Technická četa Sídlo organizační složky: Sobotecká čp. 185, Kněžmost, PSČ Organizační složka "Technická četa" je zařízením bez právní subjektivity. III. Účel zřízení a předmět činnosti 1. Vymezení předmětu činnosti: a) údržba a oprava bytových a nebytových prostor v majetku obce b) údržba a provoz sběrného místa c) čištění a údržba odpadových nádob d) průběžný úklid místních komunikací a chodníků, včetně zabezpečení zimní údržby e) údržba a úklid veřejných prostranství včetně jeho vybavení (lavičky, informační desky apod.) f) péče o veřejnou zeleň g) péče a údržby lesoparku Důně a remízků Kněžmost h) péče o veřejné osvětlení i) odborné řemeslné práce j) stavební, výkopové a jiné (pomocné) práce 2. Organizační složka neprovozuje hospodářskou, doplňkovou ani podnikatelskou činnost. IV. Osoby oprávněné jednat za organizační složku 1. Vedoucí organizační složky obce (Technické čety) je oprávněn jednat jménem obce Kněžmost s podpisovým právem v obchodních vztazích souvisejících výhradně s účelem a předmětem činnosti, které jsou uvedeny v této zřizovací listině. 2. Vedoucí organizační složky vystupuje v právních vztazích jako orgán organizační složky bez právní subjektivity 3. V majetkových vztazích vystupuje vedoucí organizační složky podle majetkových práv uvedených v článku V. a VI. této zřizovací listiny. 4. Vedoucího organizační složky jmenuje a odvolává zřizovatel. V. Vymezení majetku 1. Majetek ve vlastnictví obce Kněžmost, který se předává do správy organizační složky k vlastnímu užívání v celkové hodnotě ,90 Kč je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny.

19 Příloha č. 2 - Zřizovací listina organizační složky obce Kněžmost "Technická četa" k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne Majetek se předává organizační složce (Technické četě) na dobu neurčitou. Doba neurčitá je vázána na existenci této zřizovací listiny. VI. Vymezení majetkových práv 1. Majetek předaný do správy organizační složce musí být používán: a) pro účel a předmět činnosti efektivním a ekonomickým způsobem, b) tak, aby byla zabezpečena péče, ochrana a rozvoj majetku. 2. Majetek ve vlastnictví obce předaný do správy organizační složce nesmí bez souhlasu zřizovatele být: a) zcizen ani vložen, b) předmětem zástavy, ručení, c) používán pro jiný účel, než je uvedeno ve zřizovací listině, d) používán třetí osobou. 3. Vedoucí organizační složky je povinen zabezpečit: a) řádnou péči o majetek, b) udržování majetku v provozuschopném stavu c) při nefunkčnosti majetku ihned tuto skutečnost ohlásit zřizovateli a přijmout opatření proti vzniku škody, poškození či zničení majetku, d) ve stanovených termínech předkládat vlastníkovi požadavky na provedení oprav, údržby a revizí majetku v souladu se směrnicemi obce, e) zabezpečit vedení operativně technické evidence majetku, podle upřesnění vlastníka, f) zabezpečit podle požadavku vlastníka účast pracovníků organizační složky při provádění inventarizace majetku podle směrnic pro provádění inventarizace majetku obce. VII. Okruh příjmů a výdajů rozpočtu obce svěřených do působnosti organizační složky, způsob jejich použití Obec sleduje veškeré příjmy a výdaje související s hospodařením organizační složky podle platné rozpočtové skladby ve svém účetnictví. Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu jejího zřizovatele. Organizační složka je povinna dodržovat schválený rozpočet obce na straně příjmů i výdajů. Obec pověřuje organizační složku vybíráním poplatku za odpad přijímaný ve sběrném místě obce a který je předmětem poplatku dle platného sazebníku schváleného radou obce v rámci provozního řádu sběrného místa. Z vybraných příjmů nesmí organizační složka hradit své výdaje. Tyto příjmy je organizační složka povinna předat v hotovosti vždy nejpozději do 25. daného měsíce, za který příjem vznikl, do pokladny obecního úřadu. VIII. Vedení účetnictví organizační složky Technická četa Organizační složka je součástí účetní jednotky obce Kněžmost a nevede oddělené účetnictví. Pro organizační složku není zřízen samostatný bankovní účet. IX. Vymezení doby existence organizační složky Organizační složka Technická četa se zřizuje ke dni na dobu neurčitou. X. Závěrečná ustanovení

20 Příloha č. 2 - Zřizovací listina organizační složky obce Kněžmost "Technická četa" k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne Organizační složka je řízena dle organizačního řádu obce, který schválila Rada obce Kněžmost. 2. Nedílnou součástí této zřizovací listiny jsou následující přílohy: přílohy č. 1 - Soupis majetku ve vlastnictví obce Kněžmost předaný do správy organizační složky Technická četa příloha č. 2 - Jmenování vedoucího organizační složky 3. Pro organizační složku jsou závazné směrnice vydané obcí a obecním úřadem: a) směrnice o oběhu účetních dokladů b) směrnice pro inventarizaci veškerého majetku c) schválený rozpočet obce d) organizační řád obce a obecního úřadu e) další předpisy a nařízení vztahující se k pracovní činnosti pracovníků Technické čety 4. Tato zřizovací listina je platná dnem a nabývá účinnosti dnem Tato zřizovací listina je pořízena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zřizovatel a jeden organizační složka Technická četa. V Kněžmostě dne Ing. Adam Pospíšil starosta Jitka Bartošová místostarostka

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 3. 7. 2014

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 3. 7. 2014 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 3. 7. 2014 Č.j.: OuKn 1635 /2014 Přítomni : Jaroslav Abraham (odešel v čase 18:53 hod.), Jitka

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00

2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem: 2212 Silnice 60000.00 strana : 1 2141 Vnitřní obchod 2141 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 3000.00 Celkem: 2141 Vnitřní obchod 3000.00 2212 Silnice 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00 Celkem:

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY. Rozpočet Kč. Příjmy z prodeje krátkodobého majetku. Par Pol Popis

ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY. Rozpočet Kč. Příjmy z prodeje krátkodobého majetku. Par Pol Popis ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a 185 000 funkčních požitků 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 158 000 0000 1113

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ODPA POLOŽKA POPIS PŘÍJMY CELKEM

ODPA POLOŽKA POPIS PŘÍJMY CELKEM List1 Rozpočet obce Nový Kramolín na rok 2011-příjmy ODPA POLOŽKA POPIS PŘÍJMY CELKEM 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 350000 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výděl.činnosti 20000 1113 Daň z příjmu

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Dolní Radechová IČO 272621 Adresa ulice, č.p. Náchodská 240 obec Dolní Radechová PSČ, pošta 54911 Dolní Radechová Kontaktní

Více

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000.

3341 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 302000.00 Org: 0000... 302000.00 ** PAR: 3341 Rozhlas a televize 302000. á č š í š í ě š í Á Č ě é č ě í ů á á á ří ý ý ý Ň ŘÍ Ř Ň É É ŘÍ á Ž ěž í á Ž ř é č í á ě í č š ě Í í ř š í Ť Ů á í š Č é í á Ž ř í á í Č ý í á Ž Í ř ě Č á á č é ář í ř é ě ř í á í á á í á í Ž ú í ě č

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hroznatín IČO 377261 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hroznatín čp. 4 Hroznatín

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Rozpočetové opatření 4/2014 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

Rozpočetové opatření 4/2014 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL Rozpočetové 4/14 VÝDAJE DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL I. II. III. IV. PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč 1 139 Nákup materiálu jinde nezařazený -3 1 169 Nákup ostatních služeb 1-1 11 Opravy a udržování 1-9 1

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 18 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více