OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, Kněžmost. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 16. 4. 2014"

Transkript

1 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, Kněžmost Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne Č.j.: OuKn 938/2014 Přítomni : Jaroslav Abraham, Jitka Bartošová, Jiří Bergman, Zdenka Brdlíková, Ing. Martin Hybner, Michal Krejčík, Pavel Kverek, Mgr. Marie Adela Pokorná, Zbyněk Pokorný, Ing. Adam Pospíšil, Tomáš Zima Omluveni: Zdeněk Helikar, Jan Hofmann, Miroslava Kočová, Zbyšek Orzech Čas jednání: 18:00-20:00 hod. Usnesení č. 14/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu programu zvlášť. Usnesení č. 15/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele zápisu paní Mgr. Marii Adelu Pokornou a paní Zdenku Brdlíkovou, zapisovatelkou byla stanovena Ing. Radka Maděrová. Usnesení č. 16/2014: Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání: 1. Zahájení 2. Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 3. Schválení programu 4. a) Složení slibu nového člena Zastupitelstva obce Kněžmost b) Volba předsedy kontrolního výboru 5. Rozpočtová změna č. 1/ Schválení účetní závěrky obce Kněžmost za rok Zřízení organizační složky obce Technická četa 8. Změna dispozice s účty obce 9. Podmínky prodeje v prostoru náměstí Kněžmost, k.ú. Kněžmost 10. Převody nemovitostí a) Prodej pozemku č. 1001/27 v k.ú. Kněžmost b) Darování pozemků č. 124/2, č. 176/1 a č. 147/4, vše v k.ú. Lítkovice c) Prodej pozemku č. 1035/3 v k.ú. Kněžmost d) Prodej pozemku č. 31 v k.ú. Úhelnice 11. Přijetí finančního daru 12. Požární řád obce Kněžmost 13. Smlouva o realizaci veřejné zakázky se společností DIKÉ zahrady, s.r.o. (Regenerace center obcí ) 14. Smlouva o dílo se společností LIPRACO, s.r.o. (oprava balkónů a lodžií v DPS Kněžmost) 15. Financování oprav kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě možnosti, podíl obce - 1 -

2 16. Diskuze zastupitelů 17. Diskuze občanů 18. Závěr Usnesení č. 17/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje pana Michala Krejčíka do funkce předsedy kontrolního výboru s účinností od Počtem hlasů: pro 10 proti 0 zdržel se 1 Usnesení č. 18/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2014 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto zápisu. Usnesení č. 19/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje účetní závěrku obce za rok Usnesení č. 20/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost zřizuje ke dni organizační složku obce Kněžmost Technická četa na dobu neurčitou dle zřizovací listiny, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Usnesení č. 21/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění osob, které jsou oprávněny disponovat peněžními prostředky na účtu obce a které se budou dle potřeby vhodně kombinovat (vždy 2 podpisy různých osob současně) při provádění platebních operací, takto: účet u ČS, a.s., číslo účtu: /0800 Dispoziční právo: Ing. Adam Pospíšil, nar. xxxxxxxxx, starosta obce, trvale bytem, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jitka Bartošová, nar. xxxxxxxxx, místostarostka obce, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, Josef Kračmar, nar. xxxxxxxxx, referent, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Dagmar Pěničková, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Radka Maděrová, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Usnesení č. 22/2014: Zastupitelstvo obce v souladu se závěrem pracovní skupiny ustanovené pro určení podmínek prodeje obecních pozemků v prostoru náměstí v Kněžmostě neschvaluje záměr prodat v současné době obecní pozemky v prostoru náměstí v Kněžmostě a ukládá zodpovědnému pracovníkovi zajistit provedení geodetického oddělení pozemků určených územním plánem pro komunikaci v tomto prostoru a současně scelení pozemků č. st. 24/3, st. 24/4 a st. 24/5 do jednoho pozemku, vše v k.ú. Kněžmost. Plocha mimo komunikaci bude zatravněna

3 Usnesení č. 23/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. 1001/27, ostatní plocha, o výměře 88 m 2, do vlastnictví (SJM) manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, v k.ú. Kněžmost, za kupní cenu ve výši 50,- Kč/1m 2 pozemku, celkem ,- Kč. Usnesení č. 24/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje darování pozemku parc. č. 124/2, orná půda, o výměře m 2, parc. č. 176/1, orná půda, o výměře 177 m 2, a parc. č. 147/4, orná půda, o výměře m 2, vše v k.ú. Lítkovice, do majetku společnosti Tyres Kněžmost s.r.o., IČ , se sídlem Kněžmost, Nádražní 114. Usnesení č. 25/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1035/3, o výměře 69 m 2, zahrada, v k.ú. Kněžmost. Usnesení č. 26/2014: Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parc. č. 31, o výměře 463 m 2, vodní plocha, v k.ú. Úhelnice. Usnesení č. 27/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje přijetí finančního daru od nadace Horsch Stiftung, DIČ 211/109/00918, se sídlem Schwandorf, Sitzenhof 1, Deutschland, ve výši ,- Kč, který byl poukázán na účet obce dne a který je určen pro spolufinancování oprav kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě. Usnesení č. 28/2014: Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí ve věci změny některých ustanovení současně platného požárního řádu obce Kněžmost. Usnesení č. 29/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí a společností DIKÉ ZAHRADY s.r.o., IČ , Příšovice 224, na realizaci projektu "Regenerace centra obcí, Vegetační a související prvky, Obec Žantov, Býčina, Koprník, Chlumín, Solec, Srbsko, Kněžmost" spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celková cena za zhotovení předmětu díla činí ,- Kč včetně DPH

4 Usnesení č. 30/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvu o dílo mezi obcí a společností LIPRACO, s.r.o., IČ , se sídlem Víta Nejedlého 919, Mnichovo Hradiště, na provedení stavebních prací v rámci realizace akce Oprava balkónových a lodžiových konstrukcí - objekt DPS, čp. 24, ul. U střediska, Kněžmost v celkové ceně ,23 Kč včetně DPH a ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít Ing. Adam Pospíšil starosta obce Ověřovatelé zápisu: Zdenka Brdlíková Mgr. Marie Adela Pokorná Zápis vyhotoven dne : Zapisovatelka : Ing. Radka Maděrová Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu v Kněžmostě : vyvěšeno dne sejmuto dne Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na Přílohy č. 1-2 k tomuto zápisu jsou zveřejněny spolu s usnesením způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo jsou k nahlédnutí na OÚ Kněžmost. Zveřejnil : Ing. Radka Maděrová - 4 -

5 PŘÍJMY Příloha č. 1 - Rozpočtová změna č. 1/2014, k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne rozpočtová změna č.1 Bez ODPA , daň z příjmů fyzický osob ze záv.čin. a fun.pož , daň z příjmů fyzický osob ze ze SVČ , daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů , daň z příjmů právnických osob , daň z příjmů právnických osob za obce , , daň z přidané hodnoty , , odvody za odětí půdy ze zemědělského půdního fondu , poplatek za komunální odpad , poplatek za provoz, srom.,.. a odstr.kom.odpadu , , poplatek ze psů , poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000, poplatek z ubytovací kapacity , odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př , odvod z výherních hracích přístrojů , správní poplatky , daň z nemovitostí , neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , dotace - SFŽP , ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu (dotace fondy EU) ,00 Těžba dřeva , příjmy z poskytování služeb a výrobků , Pitná voda 3 000, příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 Činnosti knihovnické , příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Zájmová činnost v kultuře , příjmy z poskytování služeb a výrobků , příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí ,00 Sportovní zařízení v majetku obce , příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Bytové hospodářství , Stránka 1 z 2

6 příjmy z poskytování služeb a výrobků , příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí ,00 Nebytové hospodářství , příjmy z poskytování služeb a výrobků , příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí ,00 Pohřebnitví , příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n , ostatní příjmy z vlastní činnosti , příjmy z prodeje pozemků Využívání a zneškodňování komun.odpadů , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , příjmy z poskytování služeb a výrobků , příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí ,00 Požární ochrana - dobrovolná část , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 Činnost místní správy , příjmy z poskytování služeb a výrobků , příjmy pronájmu pozemků , ostatní příjmy z pronájmu majetku , příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 1 000, ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , příjmy z prodeje pozemků , příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , příjmy u úroků (část) , změna stavu na bankovních účtech , dlouhodobé půjčené přijaté prostředky ,00 Příjmy celkem , Stránka 2 z 2

7 VÝDAJE rozpočtová změna č.1 Pěstební činnost nákup materiálu j.n nákup ostaních služeb Podpora ostatních produkčních činností nákup ostatních služeb Silnice nákup materiálu j.n nákup ostatních služeb opravy a udržování platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací nákup ostatních služeb opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy výdaje na dopravní územní obslužnost Ostatní záležitosti v silniční dopravě nákup materiálu j.n Pitná voda ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n elektrická energie nájemné nákup ostatních služeb opravy a udržování platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly nákup materiálu j.n nákup ostatních služeb platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům opravy a udržování budovy, haly a stavby Stránka 1 z 7

8 Základní školy nákup materiálu j.n nákup ostatních služeb opravy a udržování ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím stroje, přístroje a zařízení Činnosti knihovnické platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnat povinné poj.na veřené zdravotní pojištění knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb programové vybavení cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 500 Zachování a obnova kulturních památek nákup ostatních služeb Rozhlas a televize nákup ostatních služeb opravy a udržování Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj, Novinky) nákup materiálu j.n Zájmová činnost v kultuře ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n studená voda elektrická energie Stránka 2 z 7

9 služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné nákup ostatních služeb opravy a udržování poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ostatní osobní výdaje nákup ostatních služeb cestovné (tuzemské i zahraniční) věcné dary Sportovní zařízení v majetku obce ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n studená voda elektrická energie služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování Ostatní tělovýchovná činnost ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Využití volného času dětí a mládeže drobný hmotný dlouhodobý majetek elektrická energie nákup ostatních služeb Zájmová činnost (příspěvky záj.organizacím) neinvestiční transfery spolkům ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Všeobecná ambulantní péče nákup materiálu j.n studená voda plyn elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování Bytové hospodářství nákup materiálu j.n Stránka 3 z 7

10 nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení elektrická energie nákup materiálu j.n opravy a udržování budovy, haly a stavby Pohřebnictví ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování Výstavba a údržba místních inženýrských sítí nový paragraf poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady Územní plánování ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Komunální služby a územní rozvoj j.n platy zaměstnanců v pracovním poměru povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnat (25%) povinné poj.na veřené zdravotní pojištění (9%) ostatní osobní výdaje drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n vodné plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací školení a vzdělávání nákup materiálu j.n platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům opravy a udržování budovy, haly a stavby pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů nákup materiálu j.n nákup ostatních služeb Stránka 4 z 7

11 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n pohonné hmoty a maziva nájemné nákup ostatních služeb opravy a udržování budovy, haly a stavby Ostatní soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva nový paragraf dary obyvatelstvu Osobní asist., peč.služba a podpodra samost.bydlení nákup materiálu j.n studená voda plyn elektrická energie služby telekomunikací a radiokomunikací nákup ostatních služeb opravy a udržování Bezpečnost a veřejný pořádek nákup ostatních služeb Požární ochrana - profesionální část ostatní platy ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem potraviny prádlo, oděv a obuv drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n studená voda plyn Stránka 5 z 7

12 elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Zastupitelstva obcí odměny členů zastupitelstva obcí a krajů povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnat povinné poj.na veřené zdravotní pojištění služby školení a vzdělávání Činnost místní správy platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní platy (refundace dopr.podnik) ostatní osobní výdaje povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnat povinné poj.na veřené zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n studená voda plyn eletrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání služby zpracování dat nákup ostatních služeb (zahrnuty stravenky ,-) opravy a udržování cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím neinv.nedotační transfery nezisk. a podob.organ nákup kolků Stránka 6 z 7

13 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu náhrady mezd v době nemoci ostatní neinvestiční tranfery obyvatelstvu (sociální fond) stoje, přístroje a zařízení Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky vlastní služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované služby peněžních ústavů Ostatní finanční operace platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní činnost j.n ostatní neinv.tranfery veř.rozp.územní úrovně splátky dlouhodobých úvěrů Výdaje celkem ,00 Stránka 7 z 7

14 FINANCOVÁNÍ v Kč uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků ,60 HYPO , , , ,20

15 Rozpočet na rok fond obce SOCIÁLNÍ FOND Plánovaný stav k Příjmy příděl do fondu z rozpočtu obce Výdaje odměny při životních jubileích, odchod do důchodu ošatné příspěvek na stravné příspěvek na penzijní, životní pojištění kulturní a společenský akce Plánovaný stav k tis. Kč 150 tis. Kč 150 tis. Kč 141 tis. Kč 15 tis. Kč 22 tis. Kč 38 tis. Kč 58 tis. Kč 8 tis. Kč 9 tis. Kč

16 Příloha č. 2 - Zřizovací listina organizační složky obce Kněžmost "Technická četa" k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne OBEC KNĚŽMOST Na Rynku Kněžmost Čj.: OuKn 1061/2014 Spisový znak: Skatrační znak: ZŘIZOVACÍ LISTINA organizační složky obce Kněžmost TECHNICKÁ ČETA Evidenční číslo zřizovací listiny: 1/2014 Schválena: Zastupitelstvem obce Kněžmost dne (ZO č. 2/2014, usnesení č. 20/2014) Účinnost ke dni:

17 Příloha č. 2 - Zřizovací listina organizační složky obce Kněžmost "Technická četa" k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne Zpracovatel: Rozsah působnosti: Nabývá účinnosti: Ing. Radka Maděrová Zaměstnanci obce Kněžmost zařazení do "Technické čety" Počet stran: Počet příloh: Tímto předpisem se ruší předpis: ---- Originál předpisu je uložen: tajemnice OÚ Elektronická podoba předpisu je uložena: v PC tajemnice na adrese Předpisy obce Zřizovací listiny rok 2014

18 Příloha č. 2 - Zřizovací listina organizační složky obce Kněžmost "Technická četa" k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne Obec Kněžmost podle ustanovení 35, odst. 2; 84, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),; podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Kněžmost č. 20/2014 ze dne 16. dubna 2014 (zápis č. 2/2014) vydává tuto z ř i z o v a c í l i s t i n u I. Zřizovatel Zřizovatelem organizační složky obce Kněžmost "Technická četa" je obec Kněžmost (dále jen obec), okres Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Kněžmost, Na Rynku 51, okres Mladá Boleslav. II. Název a sídlo organizační složky Název organizační složky: Technická četa Sídlo organizační složky: Sobotecká čp. 185, Kněžmost, PSČ Organizační složka "Technická četa" je zařízením bez právní subjektivity. III. Účel zřízení a předmět činnosti 1. Vymezení předmětu činnosti: a) údržba a oprava bytových a nebytových prostor v majetku obce b) údržba a provoz sběrného místa c) čištění a údržba odpadových nádob d) průběžný úklid místních komunikací a chodníků, včetně zabezpečení zimní údržby e) údržba a úklid veřejných prostranství včetně jeho vybavení (lavičky, informační desky apod.) f) péče o veřejnou zeleň g) péče a údržby lesoparku Důně a remízků Kněžmost h) péče o veřejné osvětlení i) odborné řemeslné práce j) stavební, výkopové a jiné (pomocné) práce 2. Organizační složka neprovozuje hospodářskou, doplňkovou ani podnikatelskou činnost. IV. Osoby oprávněné jednat za organizační složku 1. Vedoucí organizační složky obce (Technické čety) je oprávněn jednat jménem obce Kněžmost s podpisovým právem v obchodních vztazích souvisejících výhradně s účelem a předmětem činnosti, které jsou uvedeny v této zřizovací listině. 2. Vedoucí organizační složky vystupuje v právních vztazích jako orgán organizační složky bez právní subjektivity 3. V majetkových vztazích vystupuje vedoucí organizační složky podle majetkových práv uvedených v článku V. a VI. této zřizovací listiny. 4. Vedoucího organizační složky jmenuje a odvolává zřizovatel. V. Vymezení majetku 1. Majetek ve vlastnictví obce Kněžmost, který se předává do správy organizační složky k vlastnímu užívání v celkové hodnotě ,90 Kč je uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny.

19 Příloha č. 2 - Zřizovací listina organizační složky obce Kněžmost "Technická četa" k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne Majetek se předává organizační složce (Technické četě) na dobu neurčitou. Doba neurčitá je vázána na existenci této zřizovací listiny. VI. Vymezení majetkových práv 1. Majetek předaný do správy organizační složce musí být používán: a) pro účel a předmět činnosti efektivním a ekonomickým způsobem, b) tak, aby byla zabezpečena péče, ochrana a rozvoj majetku. 2. Majetek ve vlastnictví obce předaný do správy organizační složce nesmí bez souhlasu zřizovatele být: a) zcizen ani vložen, b) předmětem zástavy, ručení, c) používán pro jiný účel, než je uvedeno ve zřizovací listině, d) používán třetí osobou. 3. Vedoucí organizační složky je povinen zabezpečit: a) řádnou péči o majetek, b) udržování majetku v provozuschopném stavu c) při nefunkčnosti majetku ihned tuto skutečnost ohlásit zřizovateli a přijmout opatření proti vzniku škody, poškození či zničení majetku, d) ve stanovených termínech předkládat vlastníkovi požadavky na provedení oprav, údržby a revizí majetku v souladu se směrnicemi obce, e) zabezpečit vedení operativně technické evidence majetku, podle upřesnění vlastníka, f) zabezpečit podle požadavku vlastníka účast pracovníků organizační složky při provádění inventarizace majetku podle směrnic pro provádění inventarizace majetku obce. VII. Okruh příjmů a výdajů rozpočtu obce svěřených do působnosti organizační složky, způsob jejich použití Obec sleduje veškeré příjmy a výdaje související s hospodařením organizační složky podle platné rozpočtové skladby ve svém účetnictví. Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu jejího zřizovatele. Organizační složka je povinna dodržovat schválený rozpočet obce na straně příjmů i výdajů. Obec pověřuje organizační složku vybíráním poplatku za odpad přijímaný ve sběrném místě obce a který je předmětem poplatku dle platného sazebníku schváleného radou obce v rámci provozního řádu sběrného místa. Z vybraných příjmů nesmí organizační složka hradit své výdaje. Tyto příjmy je organizační složka povinna předat v hotovosti vždy nejpozději do 25. daného měsíce, za který příjem vznikl, do pokladny obecního úřadu. VIII. Vedení účetnictví organizační složky Technická četa Organizační složka je součástí účetní jednotky obce Kněžmost a nevede oddělené účetnictví. Pro organizační složku není zřízen samostatný bankovní účet. IX. Vymezení doby existence organizační složky Organizační složka Technická četa se zřizuje ke dni na dobu neurčitou. X. Závěrečná ustanovení

20 Příloha č. 2 - Zřizovací listina organizační složky obce Kněžmost "Technická četa" k zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost ze dne Organizační složka je řízena dle organizačního řádu obce, který schválila Rada obce Kněžmost. 2. Nedílnou součástí této zřizovací listiny jsou následující přílohy: přílohy č. 1 - Soupis majetku ve vlastnictví obce Kněžmost předaný do správy organizační složky Technická četa příloha č. 2 - Jmenování vedoucího organizační složky 3. Pro organizační složku jsou závazné směrnice vydané obcí a obecním úřadem: a) směrnice o oběhu účetních dokladů b) směrnice pro inventarizaci veškerého majetku c) schválený rozpočet obce d) organizační řád obce a obecního úřadu e) další předpisy a nařízení vztahující se k pracovní činnosti pracovníků Technické čety 4. Tato zřizovací listina je platná dnem a nabývá účinnosti dnem Tato zřizovací listina je pořízena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zřizovatel a jeden organizační složka Technická četa. V Kněžmostě dne Ing. Adam Pospíšil starosta Jitka Bartošová místostarostka

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více