Střípky z historie Přerova Peněžnictví na Přerovsku Zpracoval Jiří Rosmus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střípky z historie Přerova 2011 06. Peněžnictví na Přerovsku 1933. Zpracoval Jiří Rosmus"

Transkript

1 Střípky z historie Přerova Peněžnictví na Přerovsku 1933 Zpracoval Jiří Rosmus

2 Peněžnictví na Přerovsku FR. POLEDNA 1933 Význam lidového peněžnictví jest pro každého dělníka, živnostníka, průmyslníka i privátníka tak pronikavý, že bez spořitelen a záložen nyní dostatečně rozšířených bylo by hospodářské podnikání a bezpečné ukládání jeho přebytků vůbec nemožné. Výhody, které poskytují lidové peněžní ústavy obyvatelům našeho okresu, jsou nemalé, ať už po stránce úvěrové nebo výchovné. Jsou velkým dobrodiním v dnešní hospodářské situaci jak pro ty, kteří se u nich půjček dožadují, tak i pro ty, kteří své úspory do nich nosí. Ale nebylo tak vždycky! Jsou ještě pamětníci těch dob, kdy spořilo se do punčoch, za trám, a kdy bylo o úvěr zle! Nepůjčil-li dobrý známý, platil dlužník věřiteli těžké úroky. S vývojem záložen v městech a na venkově vymřel rod lichvářů, vyrůstaly komíny ze soukromé píle a podnikavosti a z cílevědomé svépomoci uvědomělých občanů. Kolika chudým dělníkům dopomohla již záložna neb spořitelna úvěrem k získání půdy, postavení příbytku a bezpečnou správou úspor k zajištění rodiny. Je málo těch případů, kdy naše peněžní ústavy přispěly včas k dosažení vlastních podniků snaživým řemeslníkům a pozvedly tak zámožnost lidí schopných a pilných? Pro poctivého a svědomitého má záložna neb spořitelna vždycky pohotově prostředky, jež poskytuje bez ohledu na politické, občanské či jiné smýšlení. Umožňuje každému při plné hospodářské jeho svobodě rozvinutí sil a zabezpečuje mu dosažení zaslouženého zisku z práce, snažení a šetrnosti. Náš okres v ohledu zakládání svépomocných podniků peněžních, hospodářských i kulturních nebyl nikdy pozadu. Po založení nejstarší záložny moravské, ÚVĚRNÍHO SPOLKU ZÁLOŽNY PŘEROVSKÉ v roce 1861 nastal čilý ruch, který zavládl na okrese rozvinutím podpůrné akce, postavené na vzájemné důvěře a směřující k opatření potřebných peněz cestou spořivosti, a za účelem poskytování laciného a bezpečného úvěru. Teprve záložny měly přinésti v tomto ohledu pronikavější nápravu a vychovávati lid k pilnosti a šetrnosti. Vzoru zmíněné již první záložny přerovské následoval Brodek, kde již v r vznikla ROLNICKÁ ZÁLOŽNA V BRODKU, a hned rok nato v sousední obci založena OBČANSKÁ ZÁLOŽNA V KOKORÁCH (v r. 1870). Obě záložny působí do dneška a prvotní jejich činnost nalezla následovníky v občanech vlkošských, kde položen byl základ ROLNICKÉ ZÁLOŽNĚ VE VLKOŠI v roce 1873 a za deset let nato ROLNICKÁ ZÁ- LOŽNA V HORNÍ MOŠTĚNICI (r. 1883). Vzrůst počtu obyvatelstva města Přerova a jeho hospodářský rozvoj vyvolal potřebu zřízení OBECNÍ SPOŘITELNY V PŘEROVĚ v roce 1885, takže mělo město již dva české ústavy mimo jednoho německého, který založen byl v roce 1874 pod názvem SPAR- und VOR- SCHUSSVEREIN in PRERAU und UMGEBUNG, který však nemohl potřebám širších kruhů vyhovět, ježto scházel mu demokratický a svépomocný duch. Byl také v roce 1896 zrušen. Jaký rozmach hospodářský a finanční nastal ke konci minulého století, nasvědčuje nejlépe vznik mnoha podniků továrních jak v městě Přerově tak i v jeho okolí. V roce 1888 pokrokoví občané přerovští i venkovští zakládají si OKRESNÍ ZÁLOŽNU V PŘEROVĚ, jejíž působnost měla míti širší základ v celém okresu přerovském. V roce 1889 zřídili ROLNICKOU ZÁLOŽNU V PAVLOVICÍCH a brzy nato další peněžní ústav OB- ČANSKOU ZÁLOŽNU V PŘEROVĚ (v roce 1892). K těmto záložnám, zakládaným na podkladě zákona z r. 1873, přibývá nový útvar SPOŘITELNÍ A ZÁLOŽENSKÝ SPOLEK V DLUHONICÍCH v roce Příštím rokem ohlášeno založení podobného ústavu, SPOŘITELNÍHO A ZÁLOŽENSKÉHO SPOLKU V DOMAŽELICÍCH a v jiné části okresu ROLNICKÉ ZÁLOŽNÝ V TROUBKÁCH (v r. 1897). Síť peněžních ústavů na venkově doplňována dalšími: ROLNICKOU ZÁLOŽNOU VE ST. VSI v r. 1898,

3 SPOŘITELNÍM A ZÁLOŽENSKÝM SPOLKEM V ŽELÁTOVÍCÍCH v r a SPOŘ. A ZÁL. SPOLKEM V BEŇOVĚ v r Do konce uplynulého století bylo v Přerově a v jeho nejbližším okolí 15 lidových peněžních ústavů, spravujících již milionové majetky, nastřádané a pečlivě spravované pod řádným dozorem členstva a povolaných úředních orgánů. Působením politického vlivu strany lidové vzniklo ještě dalších 5 SPOŘITELNÍCH A ZÁLOŽENSKÝCH SPOLKŮ, a to v Brodku v roce 1908, v Přerově a v Bochoři v r a v Rokytnici a v Citově v roce K záložnám již. stávajícím v Přerově přibyly pak ještě ŽIVNOSTENSKÁ ZÁLOŽNA v r. 1913, ZEMĚDĚLSKÁ ZÁLOŽNA v roce 1919, LEGIOZÁLOŽNA, DĚLNICKÁ ZÁLOŽNA, obě v r. 1921, jako ústavy stavovské, k nimž pak připojila se do té doby poslední, ZÁLOŽNA TOVÁRNY HNOJIV, v roce 1929, takže dnes působí na našem soudním okrese 25 lidových peněžních ústavů mimo 2 bankovních filiálek ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ BANKY v roce 1911 a MORAVSKÉ BANKY v roce 1917) a OB- CHODNÍ A BANKOVNÍ SPOLEČNOST, zřízená v roce 1908 v Přerově. Během doby zanikl v Přerově BANKOVNÍ ÚSTAV pro obchod a průmysl, založený jako společnost s ručením obmezeným při Úvěrním spolku záložny Přerovské a zlikvidován v roce Rovněž tak zanikla v Přerově svého času zřízená bankovní filiálka ČESKÉ KOMERČNÍ BANKY (vznikla v roce 1922 a zrušena v roce 1925) a expositura DISKONTNÍ A DRUŽ- STEVNÍ BANKY (zřízena v roce 1922 a zanikla brzy nato v r. 1926). Kromě vyjmenovaných peněžních ústavů (1 spořitelny, 16 záložen a 8 raiffeisenek a 3 bankovních podniků) existují na soudním okrese ještě kontribučenské fondy a záložny, jichž jest celkem 7 a jsou: v Zábeštní Lhotě, v Přerově (býv. panství), Přestavlkách, Rokytnici, Želátovicích, Přerově (město) a v Čekyni, které však vkladů nepřijímají a rozpůjčují pouze kmenové své jmění. V poslední době jedná se z podnětu ministerstva vnitra o schválení osnovy zákona, podle něhož mají býti zřízeny v zemi Moravskoslezské Okresní hospodářské záložny na podkladě reorganisace těchto kontribučenských fondů a po způsobu úpravy, která byla provedena v Cechách před 50 lety. Tím bychom skončili výpočet 35 peněžních ústavů v soudním okresu přerovském. Připojený soudní okres kojetínský doplňuje politický okres s městy Kojetínem, Tovačovem a 36 obcemi, v nichž působí řada peněžních ústavů. Jsou to: Městská spořitelna v Kojetíně (založena v r. 1885), Spořitelna města Tovačova (1890), 20 záložen (nejstarší byla Občanská záložna z roku 1864, nyní se nazývá Okresní záložna v Kojetíně), dále 11 spořitelních a záloženských spolků a 10 kontribučenských fondů, z nichž jediná Kontribučenská záložna v Němčicích nad Hanou provozuje obchody peněžní. V Kojetíně zřízena byla filiálka Pozemkového ústavu v Olomouci, po zrušení tamější filiálky Obchodní a bankovní společnosti v Přerově (v roce 1923). Jest tedy na Kojetínsku 44 lidových peněžních ústavů a celkem na politickém okresu máme 3 spořitelny, 37 záložen, 19 raiffeisenek, 3 bankovní ústavy a 18 kontribučenských fondů. Všechny tyto peněžní ústavy sdružují na členů (spořitelny a banky podílníků nemají) a vykazují splacených podílů přes 4 mil. Kč, vkladů asi 450 mil. Kč, fondů 18 a y 2 mil. Kč.

4 Fr. Poledna, ředitel Okresní záložny Nejsme tedy okres chudý, máme-li takovou peněžní sílu ve svých ústavech. Jest třeba si pouze uvědomiti, že kapitály našetřené vykonávají v rukou peněžních ústavů svoje poslání (mají rozpůjčeno přes 370 milionů Kč) přes to, že dnešní doba ohlíží se po jiných hospodářských a finančních theoriích. Kde bychom dnes co do hospodářských ohledů byli, nebýti našich peněžních ústavů? Jako jsme přečkali válku a po ní několikeré změny hospodářských programů, nedostatky nebo nadbytky peněz a různé poplachy tak bohdá přečkáme i přítomnou světovou krisi hospodářskou, přijmeme-li za své heslo lidového peněžnictví: Výchovy ke spořivosti, podpora potřebným a ochrana národního majetku. Doplňkem výše uvedené stati připojujeme přehled peněžních ústavů. Přehled tento (až na bankovní ústavy a filiálky) sestavuje úřednictvo Okresní záložny v Přerově už po několik roků. Bylo by jistě zajímavým pro posouzení výsledků hospodaření těchto ústavů, kdyby mohly býti srovnány bilanční číslice v údobí alespoň popřevratovém, ale nedostatek místa srovnání toto nepřipouští. Sestavení peněžních ústavů dle stavu k 31. prosinci 1931 jak na Přerovsku, tak i na Kojetínsku dává samo již přehledný obraz o počtu, síle a organisací lidového peněžnictví na okresu. Městská spořitelna v Přerově JAROSLAV KRYSA Městská spořitelna v Přerově jest největším lidovým peněžním ústavem nejen v městě, nýbrž i na celém okresu přerovském. Popud k založení spořitelny byl dán ve schůzi městského zastupitelstva již dne 28. září 1881, v život však byla uvedena teprve dinem 1. ledna Úřadovny spořitelny byly tehdy umístěny v místnostech obecních. Kanceláře však později nevyhovovaly vzrůstu agendy spořitelní, a tak spořitelna v r otevřela vlastní budovu spořitelní na Masarykově náměstí. Spořitelna jest samostatným veřejným peněžním ústavem dle zákona ze dne 14. dubna 1920, který za neobmezené záruky zakladatele (obce) provozuje pod státním dozorem úvěrní obchody stanovami vymezené a který svých přebytků může použíti pouze k účelům všeužitečným a dobročinným. Jejím účelem jest podporovati smysl pro pracovitost a spořivost v nejširších vrstvách obyvatelstva a poskytovati jim tak možnost uspořený peníz bezpečně na úrok ukládati. Svěřených kapitálů užívá spořitelna hlavně k poskytování hypotekárních zápůjček v mezích sirotčí jistoty, povolování zápůjček komunálních, úvěrů v běžném úctě, k za-kupování cenných papírů státních a jiných papírů, požívajících sirotčí jistoty, k eskontu směnek a k obchodům povoleným jí státní správou.

5 Pro naprostou bezpečnost vkladů jsou u spořitelny ukládány prostředky nezletilců, opatrovanců, veřej, fondů, obcí, nadací a korporací atd. Mimo vklady jest spořitelna oprávněna přijímati do úschovy a správy cennosti v otevřeném depot neb též v bezpečnostních schránkách (safes) v tresoru zařízených. Z malých počátků vzrostla spořitelna na ústav, zaujímající čelné postavení mezi lidovými ústavy peněžními na okrese dosáhnuvši 80, Kč svěřených vkladů. Všechny spořitelny v republice spravují přes 22 miliard Kč vkladů, a již z této výše svěřeného jmění jest patrno, že spořitelny jsou kladnou složkou jemného mechanismu národního hospodářství naší republiky. Městská spořitelna dbala vždy té zásady, aby svěřené jí úspory byly opět rozpůjčeny v městě neb okresu, a aby se stala podporovatelkou všech přičinlivých jednotlivců i korporací, požadujících její finanční pomoci neb rady. Po převrate za nastávajícího budování administrativy republiky nastala spořitelně úloha přispěti svou pomocí k výstavbě úředních budov, kteréhožto úkolu se zhostila se zdarem. Budova Městské spořitelny Spořitelna umožnila výstavbu nové budovy poštov ního úřadu, okresního úřadu, soudu a finančních úřadů, usnadnila provedením rozprodeje stavebních losů z losové akce města Přerova postavení nových, potřebných, moderně vybavených činžovních domů obecních i státních. Rovněž podpořila finančně stavební družstva ve stavbě nových družstevních domů činžovních i vilek rodinných, takže v Přerově vyrostly bloky ulic, soustředěných v nové městské čtvrtě.

6 Železobetonová lávka vřes Bečvu, zbudovaná nákladem Městské spořitelny Pomáhala tak vydatně k odstranění tíživé bytové nouze. Dle stavu k 31. prosinci 1932 má spořitelna rozpůjčeno : v půjčkách hypotekárních. Kč 21, v půjčkách hypotekárních, státem zaručených Kč 7, v půjčkách komunálních..... Kč 13, v úvěrech v běžném úctě. Kč 14, ve směnkách. Kč 4, Z výtěžku svého hospodaření tvoří spořitelna předepsané stanovami reservní fondy, a to fond všeobecný a fondy zvláštní, jichž výše činí nyní Kč 5, Části svých výtěžků, dle účelu stanovami jí určeného, používala spořitelna k věnováním pro účely dobročinné, humánní a kulturní, ke zmírnění bídy nezaměstnaných a p. Celkový obnos věnování obnášel od založení do převratu K , od převratu do konce roku 1932 Kč V letních měsících roku 1932 vybudovala Městská spořitelna vlastním nákladem a dnem 6. listopadu 1932 slavnostně předala přerovské veřejnosti železobetonovou lávku přes řeku Bečvu. Čilá frekvence návštěvníků městské plovárny a sadu Michalova si vyžádala nutného vyřešení trvalého a bezpečného přechodu přes řeku Bečvu,, kterého občané již dlouhou dobu postrádali. Jelikož obec pro jiné naléhavé potřeby nemohla se podjati tohoto úkolu, vybudovala Městská spořitelna svým vlastním nákladem železobetonovou lávku a upravila zároveň oba příchody na lávku a prostranství u městské plovárny. Spořitelna pak svým darem Kč přispěla vydatně ku opatření práce mnohým nezaměstnaným, kteří na stavbě lávky našli práci a obživu. Tímto činem dostalo se občanstvu trvalého dárku, který bude stále připomínati veřejnosti, že správa spořitelny jest si plně vědoma účelu ústavu všeobecně prospěšného. Státní dozor nad spořitelnou vykonává okresní hejtman p. vrchní rada František C h m e 1 í k, který jeví o vzrůst spořitelny nevšední zájem. Správu spořitelny vede ředitelství, v jehož čele již po dvě desítiletí působí známý přerovský národohospodářský činitel p. JUDr. Leop. M o h a p 1, funkci místopředsedy zastává pan František Musil, členy ředitelství jsou pp. Václav Káral a František Přeslička. Ředitelem spořitelny jest již od r pan Jaroslav Krysa, který vede spořitelní agendu za pomoci 11 úředníků a 2 zřízenců.

7 Koncem roku 1932 vykazuje spořitelna Kč 80, vkladů od vkladatelů. Vlastní jmění spořitelny dosáhlo výše Kč 5, Okresní záložna v Přerově FR. POLEDNA působí již od roku Její základ možno hledati v době, kdy rozvíjel se v Přerově čilý ruch a v jeho okolí projevila se snaha po zřízení peněžního ústavu, jenž by sloužil potřebám celého okresu. Zakladatelé záložny (v jejich seznamu čteme jména na svoji dobu významná) vložili už do názvu i její účel. Okresní záložna doplňovala činnost již stávající Obecní spořitelny (z roku 1885) a Úvěrního spolku záložny přerovské (z roku 1861). Vedle těchto ústavů vedoucích působila v Přerově německá záložna Spar-und Vor-schussverein", která však v roce 1896 zanikla. Po desetiletém trvání Okresní záložna provedla vnitřní reorganisaci a zakotvila šťastně. Stala se postupem doby dobrým doplňkem lidového peněžnictví v okrese (tehdy působilo v nejbližším okolí 5 venkovských záložen), jehož heslem se stala neodvislost hospodářská i finanční nejenom města, ale i přerovského kraje. Budova Okresní záložny V roce 1910 sdružila Okresní záložna na 250 členů a na 3 mil. K vkladů, které měla všechny rozpůjčeny v místě a v okresu, vycházejíc ze zásady, že peníze od spořivých občanů-vkladatelů místních patří zase jen pilným a spořádaným občanůmdlužníkům v místě! V tomto roce počíná záložna výchovnou akci dětského spoření vydává školním dětem dárkové vkladní knížky se základním vkladem jako dar. Akce tato později vyvinula se v organisované školní spoření, jehož výsledky jsou jistě potěšitelné, nejenom u Okresní záložny (vklady činí přes y% mil. Kč), ale i u jiných peněžních ústavů v okrese. Po převratu financuje záložna stavební družstva a poskytuje půjčky na stavbu rodinných domků, půjčuje městu Přerovu peněžní prostředky, a pomáhá značným peněžním nákladem budovati ve středu města a v nejživější jeho části skupinu domů (Pasáž), v nichž nalézá v roce 1924 své umístění v rozměrných úřadovnách, nutných pro zvýšenou klientelu ústavu. Správa záložny svěřena jest 8 člennému ředitelstvu, z něhož 4 členové tvoří představenstvo. Dozorčí rada je tříčlenná. Představenstvu předsedá Ladislav Šilhavý, majitel pivovaru a sladovny a jeho náměstek Vilém Šálek, okresní školní inspektor v. v. Dále zasedají v představenstvu Josef Neoral, profesor Zemské střední hospodářské školy v. v., jako kontrolor a Vilém Vignati, obchodník, jako zapisovatel.

8 Členy ředitelstva jsou: Dr. Josef Kratochvil, lékař, Jan, Pauček, pekař, Karel Zejda, továrník a Tomáš Mackovík, rolník a starosta v Lukové u Přerova. Předsedou dozorčí rady jest Felix Talpa, ředitel školy v Přerově, členy dozorčí rady František Chmelař, ředitel měšť. školy v Horní Moštěnici a Stanislav Feit, disponent Rolnického cukrovaru akciového v Malých Prosenicích. V. Šálek, místopředseda J. Neoral, kontrolor L. Šilhavý, předseda V. Vignati, Dr, J. Kratochvil, K. Zejda, člen ředitelstva. člen ředitelstva člen ředitelstva T. Mackovík, J.Pouček F. Talpa člen ředitelstva člen ředitelstva člen ředitelstva

9 F. Chmelař St. Feit Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Vlastní vedení ústavu obstarává ředitel František Poledna, prokuristka Elfrída Maříková, disponenti Jan Pavlíček a Vojtěch Vyhlídal, pokladníci Josef Kosík a Frant. Máťa, úředníci Jaroslav Vymetal, Josef Ševčák, Stanislav Zaoral, Antonín Vrška, Bohumír Křístek a Zdeněk Kašpařík. V 45. roce svého trvání čítá záložna přes 2500 členů, kteří splatili na Kč podílů. Tato částka spolu s 2, Kč fondů tvoří vlastní jmění záložny, jímž ručí za vklady, které dostoupily výše 52 milionů Kč. Vklady tyto roz-půjčeny jsou z části na směnky (14 mil. Kč), na hypotéky (19 mil. Kč) a na běžné účty (15 mil. Kč), z části rozloženy jsou np úctě vlastních cenných papírů (l 1/2 mil Kč) a přebytků, kterých udržuje záložna přiměřenou výši svěřeného jmění, aby vždy vykázala náležitou mobilnost. O stavu hospodaření v záložně vydává Jednota záložen v Praze a Ústřední svaz českých hospodářských společenstev v Brně střídavě každého roku posudky na podkladě prováděných revisí. Úvěrní spolek záložna v Přerově JAN JIRKA Nejstarší peněžní ústav přerovský, ÚVĚRNÍ SPOLEK ZÁLOŽNA V PŘEROVĚ, byla založena dne 13. ledna 1861 sedmnácti přerovskými občany za vedení Cyrila Vítěze. Je to nejstarší záložna na Moravě vůbec, jež dala takto podnět k zakládání dalších záložen moravskoslezských, jejichž síť jest dnes tak rozvětvena. Její počátky byly velice slibné, ač její vývoj byl zabržděn válkou roku 1866 a pak trpěla mnoho roku 1870, kdy dolehly zejména na moravské záložny známé persekuce se strany Vídně, která rozpustila několik větších záložen ve střední Moravě. Nicméně záložna přerovská obstála v tomto těžkém boji čestně a po vydání společenstevního zákona v r začala se velmi živě zúčastňovati veřejného hospodářského i kulturního života v Přerově a celém okrese. Zakladatelé záložny, většinou prostí živnostníci, věru netušili, k jaké výši se jejich dílo během několika desetiletí povznese : že vyšine se k mohutnému činiteli a ochránci zemědělství, -obchodu, řemesel i průmyslu a že v zápase kulturního snažení stane se vlivuplnou protektorkou spolkového a městského života, směřujícího k oblažující vzájemnosti a společenské dokonalosti. Podporou záložny vedle Čtenářského spolku a hudebního spolku Přerubu povstal: Sokol, Vlasta, Spolek divadelní, hasičů, okrašlovací a jiné. Tato štědrost a láska záložny k věcem národního pokroku zůstanou zapsány hluboko a trvale i v dějinách města Přerova, neboť kulturní a sociální obrození jeho vděčí jim svou ochranu a posilu. O rozsáhlosti působení Úvěrního spolku na poli kulturním a hospodářském daly by se sepsati celé velké dějiny. Přirozeně nejplodnější jest činnost jeho na poli hospodářském:

10 zde vykonal dílo nejúčinnější, na které s pýchou může dnes pohlížeti. Za pomoci této záložny vyrostly nové živnosti a obchody, zakupovány byly rolnické usedlosti a pozemky, postaveno sta a sta rodinných domků i domů velkých, jejím přičiněním byly posíleny závody výrobní a místní průmysl, podpořena byla obec města Přerova a okres levnými půjčkami pro nejrůznější podnikání, byl postaven Městský dům, sama postavila si pak svoji dnešní representační záloženskou budovu proti kostelu a konečně tisíce a tisíce střádalů naučilo se u ní spořiti a vážiti si těžce vydělaných peněz, které Úvěrní spolek vždycky tak úzkostlivě střeží a opatruje. Budova Úvěrního spolku záložna Rozmach Úvěrního spolku nejlépe dotvrdí obchodní výsledky jeho působení : Období Počet Fondy Vklady Půjčky Obrat členů 1. ledna ledna , ledna , , , ledna , , , ledna , , , ledna , , , , Dnes stojí v čele Úvěrního spolku tito funkcionáři: Předseda Vojtěch Netopil, členové výboru : Antonín Janovský, Pavel Hon, Emanuel Klaus, Jindřich Stra-til, Josef Široký, Vojtěch Tšpon, revisoři: Leopold Ratibořský a Jan Uhlíř. S nimi spolupracují úředníci: ředitel Jan Jirka, vrchní účetní Václav Mokošín, Josef Skach, Vincenc Kubiš, Jaroslav Sekera, Frant. Ondrouch, Stan. Kvasnička, Jan Hammer, Ladislav Váňa.

11 Správní rada s úřednictvem Úvěrního spolku záložna Je jisto, že Úvěrní spolek vykonával poctivě od prvních chvil svého založení až do dneška svoje hospodářské poslání a že nejenom byla splněna všechna krásná očekávání, jež před 72 lety vnášeli do podniku jeho zakladatelé, nýbrž že i předstiženy jsou dávné tužby těchto zakladatelů, kteří přáli si viděti v záložně všestrannou podporu všech spoluobčanů. Úvěrní spolek záložna Přerovská může bezesporně a s uspokojením, jakož i s oprávněnou hrdostí hopatřiti na svoji dosavadní činnost a může se upřímně těšiti z vědomí poctivě vykonané práce a vynaložené píle i z jejich výsledků. U vědomí, že konal a koná svědomitě svoje poslání, bude Úvěrní spolek jistě i v letech budoucích pracovati pro dobro celého okresu a města, a veden obezřetnou správou, čerpající ze zkušeností a poznatků za 72 roky svého trvání, bude jistě i nadále plniti šlechetné úkoly : podporovati spořivost i pomáhati ke vzrůstu a rozšíření práce, k blahobytu a k všeobecnému štěstí svých spoluobčanů. Legiozáložna, zapsané spol. s r. o. v Přerově TOMÁŠHOMOLA Legiozáložna v Přerově jest z nejmladších místních peněžních ústavů, neboť, jak už sám název naznačuje, vznikla po návratu československých legií, a to v r Nebyla to jen pevná vůle a snaha vrátivších se legionářů o účast v hospodářském životě, nýbrž rozhodovaly zde i důvody jiné, sociální. Mnozí legionáři po svém návratu nalezli svá hospodářství a živnosti rozvráceny, mnozí odcházeli ze svého na cizí chléb, poněvadž konjunkturální doba již minula. A tak ze snahy, aby se hospodářsky pomohlo aspoň těm, kteří zůstali na svém, vznikla myšlenka založiti záložnu, jež byla realisována dne 3. července 1921 na zakládající valné hromadě, při níž byly navrženy stanovy a přihlásilo se 95 členů se 316 podíly. Byl zvolen zařizující výbor, který až na malé výjimky byl totožný s dnešním představenstvem a dozorčí radou.

12 Záložna začala však svoji činnost teprve 1. července 1922 pro průtahy při schvalování stanov v ministerstvu vnitra, kdež sám název záložny byl překážkou. Tak byl ztracen pro záložnu dobrý rok. V něm byly splaceny všechny podíly a záložna začala svoji činnost svým vlastním kapitálem. Ustavující a zároveň i první řádná valná hromada konala se 25. února S počátku se úřadovalo ve spolkových místnostech v restauraci U Hrochů, a to pouze v neděli a ve svátek. Když záložna získala určité důvěry, byl přijat úředník a v roce 1925 s dosti velikými obětmi byly převzaty úřadovny po likvidované filiálce České komerční banky na Masarykově náměstí. R přestěhovala se záložna do nynějších pěkně upravených místností na Komenského třídě. Tomáš Homola, předseda Legiozáložny Umístění Legiozáložny na Komenského třídě Rozšiřuje se neustále kruh přátel Legiozáložny i z nelegionářů, neboť snahou bylo vždy vycházeti všem přátelům vstříc, ať již vkladatelům dobrým zúročením jejich úspor, či úvěru potřebným nízkou úrokovou sazbou. S důvěrou se začalo, na získané důvěře se pracuje dále a výsledek za první desítiletí jest tento: Členů 699 s 1407 podíly v úhrnné částce Kč (podíl 50 Kč s pětinásobným ručením; úsporných vkladů 3, Kč (po 10% poklesu v kritickém roce 1932), půjček 3, Kč, a fondů Kč. Ve správě záložny žádných větších změn nebylo. Předsedou představenstva po celou dobu je Tomáš Homola, z jehož iniciativy ze značné části Legiozáložna vznikla i vzrostla. V desítiletí trvání z představenstva Legiozáložny odešli: Jan Konopčík, soudní úředník, úmrtím; Stanisl. Wiedermann, nájemce šatny, Otto Janák, rolník. Členové nynější správy jsou: Představenstvo: Tomáš Homola, úředník akciového pivovaru, předseda. Richard Kleiber, odborný učitel a starosta města, místopředseda.. členové: František Juřena, závod pekařský v Předmostí, Evžen Kunc, železniční zřízenec, Fr. Drbal, odborný učitel, Josef Mašlán, železniční zřízenec. Dozorčí rada: Ant. Skácel, závod krejčovský, předsedá, Frant. Ševčík, žel. zřízenec, místopředseda. Členové: Albert Hradil, žel. zřízenec, Jaroslav Lipner, nájemce nádražní restaurace, Josef Houšťava, řezník a uzenář, Ladislav Pop, knihař. Úřednictvo: Oldřich Bořek, účetní, Jaroslav Pravda, Miroslav Teichman. Občanská záložna V Přerově, Komenského třída Založena r

13 JOSEF RANDÝSEK Budova Občanské záložny Je tomu letos právě 40 let, kdy byla založena Občanská záložna v Přerově. V listopadu 1892 konala se první valná hromada. Do té doby přihlásilo se 54 členů s podíly za 8900 zlatých. První podíly byly po 100 zlatých. Hodnota tehdejší zlatky rýnského to bylo už hodně práv, nároků a zboží! Ed. Štefan, člen ředitelstva (ředitel) Jar. Hrubíček, člen ředitelstva (kontrolor) Zápisy o valných hromadách a jednáních obsahují nejenom historii záložny, a'e i dost poučení o hospodářských poměrech v našem městě a kraji. Mnohé pěkné a vyrovnané písmo, dobře čitelné, připomíná rozvahu a zdravý konservatismus starých časů. Nebylo to na škodu rozvoji záložny.

14 Záložna měla dobré i špatné časy. Někdy byly poměry silnější než svědomitost a opatrnost mužů, kteří záložnu spravovali. Ale jejich úsilí a oběti, které mnohdy přinesli, aby napravili chyby vlastní nebo uhradili ztráty, vzešlé bez jejich viny, zajistily jim čestné místo v dějinách záložny. Kdo v těžkých zkouškách neutíká od odpovědnosti, znovu se vzchopí po neúspěchu, zaslouží si vděčného uznání. Takoví mužové mají v aktivech každého podniku větší hodnotu než peníze, jsou zárukou lepší budoucnosti, ti překonávají krise. Rada význačných občanů přerovských a z venkova vystřídala se ve správě záložny. Z prvních sedmi zakladatelů žije dnes jen p. MUDr, Donát Tichý, lékař v Přerově. V jeho domě ve Wilsonově ulici (bývalé Ferdinandce) zahájila Obč. záložna dne 1. prosince 1892 svoji činnost. Prvním členem a vkladatelem záložny jest dosud žijící pan ing. Basil Macalík, ředitel vyš. hosp. školy v. v. v Přerově. Byl také řadu let členem ředitelstva záložny. Největším podílníkem Občanské záložny v Přerově byl pan Alfred ze Skenerů, továrník a velkostatkář, který v roce 1893 upsal za 1000 zlatých podílů. Josef Randýsek, ředitel záložny Obchodní místnosti Občanské záložny Občanská záložna v Přerově sdružovala občany všech vrstev a povolání. Byla a zůstává v pravém slova smyslu občanská. Z domu dra Tichého odstěhovala se na Masarykovo nám., (býv. Dolní náměstí) do domu č. 69. V r koupila si vlastní dům čís. p v Přerově, Komenského třída, a zde již zůstala. S rozvojem záložny rostla i potřeba větších a účelnějších místností. V r dala záložna provésti účelnou adaptaci celého domu podle návrhů pana arch. R. Motky panem stavitelem K. Kovaříkem z Přerova. Přestavba tato se zdařila. Záložna získala velmi mnoho cenného místa a světla pro úředníky i obecenstvo. Přispěla svojí stavbou v roce 1931 k zmírnění nezaměstnanosti a svým členům a vkladatelům upravila slušně a poměrně levně jejich společný majetek. Občanská záložna udržuje již dlouho zdravý poměr mezi úroky ze vkladů a úroky z půjček. Z vlastní iniciativy snaží se po dobu tří posledních let o snížení úrokových sazeb. Nemáme na mysli jen svůj úzký zájem. Jdeme za rovnováhou a zdravím v celém širokém hospodářském životě. Jednota záložen v Praze ocenila tuto snahu Občanské záložny r v revisním nálezu slovy: Řešení otázky úrokové sazby ze vkladů a půjček, v nynější době tak naléhavé, děje se v záložně způsobem velmi rozumným a odpovídajícím poměrům." Rozvoj záložny za posledních 25 let je patrný z tohoto malého přehledu: Podíly Vklady Reservy tisíc 364 tisíc 310

15 tisíc 552 tisíc tisíce 5 mil. 104 tisíc tisíc 25 mil. 943 tisíc Ve správě Občanské záložny koncem roku 1932 jsou pánové: V ředitelstvu: Eduard Stefan, sklenář a majitel realit v Přerově, Štěpán Klein, majitel realit, člen městské rady v Přerově, Jaroslav Hrubíček, statkář v Předmostí u Přerova. Ve výboru: Eduard Veselský, stavitel, náměstek starosty v Přerově, předseda, Jan Jašek, spolumajitel fy Bratří Jaškové, podnikatelství dlažeb a majitelé lomů v Přerově, Rud. Malý, chef fy Zapadlo, továrna dřevěného zboží v Přerově, Ing. Lad. Mrkvička, vrchní ředitel Akciové továrny hnojiv a lučebnin v Přerově, Ing. Alois Němec, vrchní ředitel Středomoravských elektráren, a. s. v Přerově, Jakub Němeček, rolník ve Vacanovicích u Olomouce, Hubert Sekera, odborný učitel v Přerově, Josef Župka, poštovní ředitel v. v. v Přerově. Náhradníci výboru: Josef Beneš, předseda Obchodního grémia v Přerově a Karel Charamza, rolník v Lýskách u Přerova. Revisoři účtů: Hubert Malina, ředitel měšťanské školy v Přerově a Ph. Dr. Rudolf Flašar, profesor dívčího gymnasia v Olomouci. Záložna má sedm úředníků. Přerov v prosinci Moravská banka, odbočka v Přerově KARBLŠEBEK Karel Šebek, dirigent Moravské banky filiálky v Přerově Na Moravě nebylo v předválečných dobách domácí moravské obchodní banky, ačkoliv její potřeba se stále silněji pociťovala, poněvadž filiálky bank pražských a hlavně vídeňských, které na Moravě působily, nemohly jako takové podporovati domácí moravské obchodní a průmyslové podnikání dosti účinně. Tato pociťovaná potřeba vedla v r ku založení Moravské agrární a průmyslové banky v Brně s akciovým kapitálem K 2, Dokladem skutečné potřeby zřízení této banky bylo dobré přijetí, kterého se nové moravské bance českou veřejností na Moravě dostalo a příznivé poměry obchodní vedly k rychlému vzrůstání obchodní činnosti. Rozvoj ústavu vynutil si zvyšování akciového kapitálu, který dosáhl v r již výše K 12, , při čemž vklady vzrostly přes 31, K, vlastní reservy K a ústav již před válkou zřídil několik filiálek. Význam ústavu za války stále vzrůstal, bylo nutno dále zvyšovati akciový kapitál a tou měrou, jakou náš ústav získával půdy v moravském a hlavně zemědělském průmyslu a tvořil si vlastní průmyslový koncern, jevila se potřeba zřizovati další odbočky v různých

16 městech naší vlasti, hlavně ovšem na Moravě. Tak došlo také ku zřízení filiálky Moravské agrární a průmyslové banky v Přerově, která zahájila svoji činnost v r v najatých místnostech v Přerově, Komenského tř. č. 39, ale ještě v září téhož roku zakoupila pro své účely dům v Komenského třídě číslo 54 a zde jest doposud. Po založení Moravské agrární a průmyslové banky v Brně vznikla na Moravě ještě řada jiných bank, avšak poměry, jak se vyvinuly po válce a hlavně po první deflační krisi z r. 1922, daly podnět k úvahám o koncentraci v českém bankovnictví na Moravě. Skutečně došlo pak roku 1927 ku sloučení čtyř moravských bank, a to: Moravské agrární a průmyslové banky v Brně, Brněnské banky v Brně, Moravsko-slovenské banky v Olomouci a Jihomoravské banky ve Znojmě. Sloučení se provedlo pod firmou Moravské agrární a průmyslové banky v Brně, která při této příležitosti zkrátila svůj název na jméno Moravská banka v Brně. Dnes jest Moravská banka v Brně ústavem o 70, Kč akciového kapitálu, vlastní 10 a půl milionu Kč reservních fondů, má 39 pobočných závodů a spravuje přes 1 a půl miliardy Kč vkladů, jest v hospodářském životě naší vlasti významným činitelem. Odbočka Moravské banky v Přerově ve vlastním domě, Komenského třída č. 54, plní svoje poslání úspěšně, má řadu dobrých spojení s obchodními a průmyslovými závody v Přerově a okolí, a široký kruh vkladatelů a příznivců ve všech vrstvách obyvatelstva. Mimo vlastní obchodní spojení s předními závody obchodními a průmyslovými v Přerově a okolí, obstarává i styk s cukrovary z koncernu Moravské banky v Brně. Budova filiálky Moravské banky Zemědělská záložna v Přerově Dr. JAN KASAL Pro státní i mimostátní styk neobyčejně význačná spojovací poloha města Přerova soustředila zde ihned po převrate čilý život hospodářský i politický. Záhy po převratu organisace

17 Domovin počala si raziti cestu z Přerova do celé Moravy i Cech, a snahy této nové organisace soustředily do Přerova mnohé stoupence. S akcí politickou ruku v ruce šla pomocná činnost hospodářská, jejímž účelem a cílem bylo čeliti nedostatku a drahotě životních potřeb drobných zemědělců, zvláště obuvi a oděvu. Svépomocná tato akce byla podnikána původně Hospodářským družstvem pro okres přerovský a okolí, když však ani místnosti, ani počet personálu nestačil návalu kupujících a vlastní účel družstva ustupoval nezvyklé agendě jak obchodní, tak peněžní, byla po-cítěna potřeba samostatného vedení prodejny. Současně také uzákoněná reforma pozemková otevírala drobným zemědělcům širokou perspektivu samostatného podnikání na vlastní půdě a bylo třeba podchytiti peněžní zdroje zemědělské pro realisaci pozemkové reformy v blízké budoucnosti. Přípravou a základnou těchto snah a pronikavé změny pozemkového hospodaření bylo ustavení Zemědělské záložny Domovina" v Přerově na valné schůzi dne 29. června r Dr. Jan Kasal. první ředitel Zemědělské záložny Ladislav Egida, vedoucí administrativní úředník Zem. ústavu pro zušlecht. rostlin v Přerově a Správy zemských statků v Přerově Ačkoliv tehdejší doba nedosti jasných hospodářských a jmenovitě peněžních poměrů nebyla valně příznivou nově založenému peněžnímu ústavu, Zemědělská záložna Domovina" v Přerově obětavě přejímá od Hospodářského družstva přerovského svépomocnou akci nákupní a prodejní, zřizuje v domě továrny na hnojiva v Palackého ul. samostatnou prodejnu. Když však nepatrná místnost nestačí pro čilý konsum, najímá a velkým nákladem rekonstruuje prázdné obilní skladiště obchodní a bankovní společnosti ve Škodově ulici a umisťuje kancelář v domě Vitouškově v Palackého ulici (nyní dům Zemědělské pojišťovny přerovské). Tyto nouzové akce zásobovací oddalují novou záložnu od původního záloženského účelu a zatěžují její finanční prostředky movité, pročež nový ústav likviduje prodejnu a s veškerým úsilím věnuje se svému hospodářskému účelu. Zemědělská záložna Domovina" v Přerově pozvolna, ale trvale vzrůstá a dobývá si stále větší důvěry. Z původních 86 členů s 828 podíly a Kč vkladů vzrůstá tento peněžní ústav na 575 členů s počtem 2105 podílů a částkou 2, volných vkladů. Z důvodů vnitřně organisačních pozměněn název ústavu v Zemědělskou záložnu v Přerově.

18 Prvním řiditelem Zemědělské záložny v Přerově byl D r. Jan K a-s a 1, advokát v Přerově, jenž byl také jejím zakladatelem a organisátorem. Spolu s ním zasedal v představenstvu Jan Rosipal, rolník ze St. Vsi a Jan Slováček, rolník v Přerově. Předsedou dozorčí rady byl a dosud je pan Viktor Stoupal, president Zeměděl. rady moravskoslezské. Od roku 1923 vedou správu ústavu p. vrch. rada Jindřich Mackovík jako řiditel, s pokladníkem p. zvěrolékařem Jindř. Vybíralem a kontrolorem p. Františkem Němečkem, rolníkem v Třeběticích. Každoroční vzestup jak počtu členů tohoto peněžního ústavu, tak jeho záloženské činnosti, svědčí o plné důvěře zemědělského lidu okresu přerovského, i jiných okresů moravských k zemědělské záložně v Přerově, která se stává takto nepostradatelnou složkou veškerého zemědělského podnikání ve střední Moravě. Všeobecná nynější hospodářská a peněžní tíseň a nezbytná přísná opatrnost nevyhýbají se ovšem ani Zemědělské záložně přerovské, nezasahují však do její činnosti tou měrou, jako jinde právě z toho důvodu, že základ její tvoří zemědělství, jež jest základem celého státu. Zemědělská záložna v Přerově sídlí ve Škodově ulici v budově Svazu šlechtitelů rostlin a jest nikoliv podřadnou složkou, která udržuje živý styk venkova s městem Přerovem, jehož vývoj a rozkvět svojí činností podporuje a doplňuje. Rolnická záložna v Pavlovicích u Přerova ANT. MASAŘ Budova Rolnické záložny Rolnická záložna v Pavlovicích u Přerova založena byla r jako svépomocný rolnický peněžní ústav, aby umožnil místnímu a okolnímu obyvatelstvu levný úvěr. Návrh na zřízení podal p. Jan Zapletal, rolník ze Sišmy, který byl od založení záložny až do r předsedou dozorčí rady a od té doby až podnes jest jejím řiditelem. Prvními funkcionáři byli tito pánové : zemřelý P. Josef Vyhnánek, farář v Pavlovicích, zemř. Josef Košut, nadučitel v Pavlovicích, zemř. František Holubec, rolník v Sušicích, zemř. Josef Dostál, rolník v Tučíně, a dosud žijící Evžen Harna, rolník v Oseku-Podolší. Ústav tento se uplatnil a vzrůstal z malých začátků, kdy úřadoval v nájmu a stěhoval se z místa na místo. Až v r zakoupil vlastní dům, upravil úřadovny a blahodárně vyhovuje svému poslání.

19 Ředitelstvo a dozorčí rada Rolnické záložny v Pavlovicích u Přerova Členové řiditelstva a dozorčí rady se během té celé doby několikráte vystřídali, a to úmrtím a vystoupením. Zvláště dlužno vzpomenouti zemřelého účetního p. Františka Zavadila, za jehož působení vyšinul se náš peněžní ústav na třetí místo v politickém okrese přerovském. Správu záložny vede pětičlenné řiditelstvo a pětičlenná dozorčí rada. Vklady, záložně svěřené, jsou bezpečně a jistě uloženy, a úvěr poskytuje se s náležitou rozvahou a jistotou na směnky a dluhopisy. Vklady činily dne 1. ledna , Kč 70 hal., půjčky 7 mil Kč 35 hal. Členů čítá záložna 879 s 6355 podíly závodními. Záložna je členem Ústředního svazu českých hospodářských společenstev v Brně a podléhá jeho revisi. Ústav se těší plné důvěře svého členstva, Nynější řiditelstvo jest složeno následovně: Jan Zapletal, rolník v Sišmě, řiditel, Antonín Masař, rolník v Pavlovicích u Přerova, účetní, František Liška, statkář v Prusínkách, pokladník, Václav Masíček, řídící učitel v Pavlovicích, jednatel, a Metoděj Hradil, rolník v Sušicích. V dozorčí radě jsou tito členové: František Tihelka, rolník z Hradčan, předseda, Tobiáš Dostalík, rolník z Radslavic, František Barvík, rolník v Pavlovicích, Antonín Ptáček, rolník a mlynář z Grymova, a Antonín Zdráhal, rolník z Tučína. Přerovský šlechtitelský kraj Vr. Zemědíl. Rada J. MACKOVÍK Okres přerovský stal se kolébkou moravského šlechtitelství. Zde se zrodilo moderní šlechtění původně z podnětu zemědělské rady moravské při hospodářské vyšší škole, odkud rozšířilo se mezi rolnictvo, utvořeny šlechtitelské a množitelské stanice t. zv. selekční. Tato původní zařízení převzal Zemský ústav pro zušlechťování rostlin v Přerově, založený roku 1920 se šlechtitelským museem, k němuž přidružují se zemské pokusné statky ve Staré Vsi a v Horní

20 Moštěnici, a konečně obchodní středisko šlechtitelské tvoří družstevní podnik největšího rozsahu v CSR, Svaz šlechtitelů rostlin. Historie přerovských šlechtění zasahuje do reku Tehdy hlavní pozornost věnovala se zušlechťování ječmene. Po více poradách získány vzorky všech typických ječmenů domácích hanáckých a z nich individuelním výběrem docílena celá řada nových typů t. zv. ječmenů hanáckých, selekčních. K dalšímu množení a šlechtění zřízeno 24 stanic ve vhodných polohách u zemědělců, a tyto stanice pojmenovány selekční stanice. Dle výsledků, v Přerově docílených, přikročeno již v roce 1905 a 1906, k rozšiřování těchto nových typů. Stanislav Zavadilík, rolník ze Skaštic, zemědělský referent zemského výboru, -popluk. ruských legii atd Ve stejné době jako Přerov začal zušlechťovati ječmen ředitel Vaňha na výzkumné stanici v Brně (nyní Zemský výzkumný ústav v Brně). Ze šlechtitelů přerovského kraje nutno se zmíniti o průkopníku šlechtění dr. J. Rozkošném. Zabýval se šlechtěním ječmene hanáckého a žita ozimého na statku v Hrubčicích a Křenovicích. Nejrozvětvenější šlechtění na Přerovsku bylo mé, které jsem celé po zřízení Zemského ústavu pro zušlechťování rostlin v Přerově přenesl plně tam po jeho zřízení v r Dnes je mé vlastní šlechtění obmezeno na nejmenší míru, pro vlastní pozorování a množení jest přenášeno na zemské statky ve Staré Vsi a Horní Moštěnici, které jest teď nejrozvětvenější a nejobsáhlejší v celé republice. Zřízením ústavu šlechtitelského nastal zvýšený ruch šlechtitelský na Přerovsku a na Moravě. Zřízena řada stanic šlechtitelských, a činnost rozšířena na všechny téměř důležité rostliny hospodářské. Pořádána velká řada exkursí, přednášek, výstav hospodářských rostlin. Velmi názorně působí na zemědělce společné exkurse, pořádané na zemské statky Stará Ves a Horní Moštěnice. Zde umístěny jsou ročně srovnávací pokusy ječmenů, ovsů, žit, pšenic ozimých a jarních, řep a jiných rostlin. V těchto pokusech zastoupeny jsou všechny domácí a pro nás snad zajímavé druhy cizí. Pro stálou informaci hlavně těch exkursí, které se pořádají v době zimní, kdy není mnoho na poli vidět, slouží šlechtitelské museum", t, j. sbírka ukázek rostlin, jich původu, zrna, srovnávacích pokusů a nejrůznějších zajímavostí z oboru šlechtění rostlin. Museum jest doplňováno ročně tak. že zde uvidíme staré typy a nejnovějším křížením povstalé nové druhy rostlin, choroby rostlin, ničení škůdců a jiné zajímavosti. Od 5 roků zabývá se ústav pro zušlechťování rostlin zkoušením melivosti a pečivosti pšenic. Najdeme zde čtyřletý průměr těchto výsledků na přehledném diagramu. Jakost našich pšenic jest jak mlynářsky, tak pekařsky dobrá, třeba ale přiměřeným míšením určitých druhů dosíci v mlýnech toho, aby pekař měl žádoucí výsledek. V museu šlechtitelském uvidíme, že umělým křížením dvou ne nejlepších pšenic docilujeme nový druh vynikajících vlastností mlynářských i pekařských. Na zemských statcích ve St. Vsi a Horní Moštěnici existují dvě kmenová stáda hovězího dobytka hanáckého, dle úsudku znalců nejlepší v celé republice. I tato stáda stojí za prohlídku a mimo to mají značný význam pro zušlechtění hovězího dobytka v okolí, aniž by nějak konkurovala na trhu místním chovatelům.

Živnosti a hospodářství kolem roku 1927

Živnosti a hospodářství kolem roku 1927 Živnosti a hospodářství kolem roku 1927 Čerpáno z vlastivědy moravské, 1927 Hospodářství Průmysl Prostředky dopravní Duchovní správa Školy a vzdělávací ústavy Statistické dodatky Rybníky a lesy Noviny

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Uverejnené: 03.08.1948 Účinnosť od: 03.08.1948. ze dne 20. července 1948 o Investiční bance

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Uverejnené: 03.08.1948 Účinnosť od: 03.08.1948. ze dne 20. července 1948 o Investiční bance ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Uverejnené: 03.08.1948 Účinnosť od: 03.08.1948 183 Z Á K O N ze dne 20. července 1948 o Investiční bance Národní shromáždění republiky Československé usneslo

Více

M Ě S T O P Ř E R O V. N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A P Ř E R O V A č. 2/2008

M Ě S T O P Ř E R O V. N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A P Ř E R O V A č. 2/2008 M Ě S T O P Ř E R O V N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A P Ř E R O V A č. 2/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková UC_A1_Základy účetnictví Ing. Kateřina Berková 1 Osnova cvičení 1. Majetek podniku a zdroje financování. Bilanční princip. Bilance, její struktura, forma, jednotlivé prvky. 2. Účet a jeho funkce, popis,

Více

V současnosti existuje široká škála družstev s rozdílným zaměřením. Vznikají družstva úvěrní, bytová, řemeslná, spotřební aj.

V současnosti existuje široká škála družstev s rozdílným zaměřením. Vznikají družstva úvěrní, bytová, řemeslná, spotřební aj. Spořitelní a úvěrové družstevnictví Cíl kapitoly Tato kapitola pojednává o problematice spořitelního a úvěrového družstevnictví. Jejím cílem je vysvětlit principy fungování spořitelního a úvěrového družstevnictví

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení rozvahy; pochopení definice aktiv a dluhů; vymezení základních přístupů pro klasifikaci

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha; pochopení definice aktiv a dluhů;

Více

Je nutné, aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů.

Je nutné, aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů. Zápis z řádné valné hromady Moravské zemědělské,akciové společnosti konané dne 24.června 2014 v zasedací místnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti v Prosenicích s tímto programem jednání: 1) Zahájení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Rok 1910. V lednu 10. přistoupili za činné členy bř. Hynek Jiroušek a Jaroslav Hamrla. Za přispívajícího člena Frant. Bém.

Rok 1910. V lednu 10. přistoupili za činné členy bř. Hynek Jiroušek a Jaroslav Hamrla. Za přispívajícího člena Frant. Bém. Rok 1909. Myšlenka založiti Dobrovolný sbor hasičský ve Hvozdci vyšla od prvního učitele zdejšího p. Václava Oharka v roce 1896. Týž byl župním činovníkem na Brněnsku. Za úřadování starosty zemř. Frant.

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen Rožnov pod Rad., Meziříčská 100

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen Rožnov pod Rad., Meziříčská 100 Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen 756 61 Rožnov pod Rad., Meziříčská 100 Stanovy Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen v Rožnově pod Rad. Čl. 1. Název, sídlo Sdružení, právní postavení

Více

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV Schválené valnou hromadou dne 19. 5. 2009 HC Wikov Hronov o.s. je společenskou organizací s právní subjektivitou, která sdružuje aktivní hráče ledního hokeje a další sportovce

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Adresář hasičských sborů okresu Přerov Název telefon fax,alt.mobil email web

Adresář hasičských sborů okresu Přerov Název telefon fax,alt.mobil email web Adresář hasičských sborů okresu Přerov Název telefon fax,alt.mobil email web SDH Bělotín starosta Jiří Vašíček 604 374 142 velitel Vladimír Štolcar 724 207 336 SDH Beňov starosta@benov.cz starosta Chromčík

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Celá problematika spojená

Celá problematika spojená (třicátéosmé pokračování) LOTERIE VĚCNÉ Výňatek z knihy LOSY V SRDCI EVROPY Od klasických ke stíracím Vydalo Nakladatelství Olympia, a.s. SAZKA - OLYMPIA 2002 Edice Sazka autor Ivo Kasal Celá problematika

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Osnova přednášky. Jan Václav KÁLAL ( ) Historie vzniku organizovaného králíkářství v našich zemích

Osnova přednášky. Jan Václav KÁLAL ( ) Historie vzniku organizovaného králíkářství v našich zemích Školení adeptů na posuzovatele králíků 7. 6. 2014, SZeŠ Čáslav Osnova přednášky Historie vzniku organizovaného králíkářství v našich zemích Krátký přehled vzniku organizovaného drobnochovatelství Vznik

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

Výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118

Výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118 Datum zápisu: 29. června 1990 Spisová značka: B 118 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Planet A, a.s. Sídlo:

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ střediska Přerov 1/2005 Vážení přátelé knihoven, dovolte, abychom Vás přivítali nad stránkami prvního čísla Informačního zpravodaje střediska Přerov. Prostřednictvím tohoto občasníku

Více

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU I. Název a sídlo spolku 1 (1) Název spolku je Jizersko-ještědský horský spolek. (2) Sídlem spolku je Liberec, Nerudovo náměstí 108/1. II. Účel a programové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení Český svaz tělesné výchovy-regionální sdružení se sídlem v Olomouci Legionářská 12, 779 00 Olomouc ( návrh změn stanov pro VH RS ČSTV 26.9. 2013) S T A N O V Y Regionálního sdružení České unie sportu Olomouc

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y

SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y SHIH-TZU KLUB EVROPA S T A N O V Y STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R O P A ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského plemene S H I H - T Z U (dále jen klub)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška Malé a střední podnikání na venkově 2. Přednáška Vymezení základních pojmů Podnikání Podnik Venkov Podnikání Podnikání jako činnost, kterou uspokojujeme cizí potřeby, přičemž se snažíme dosáhnout zisk

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Stanovy Kruhu přátel Zoo Ostrava Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

Stanovy Kruhu přátel Zoo Ostrava Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace Stanovy Kruhu přátel Zoo Ostrava Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace I. NÁZEV, PŮSOBNOST A ČINNOST KRUHU 1. NÁZEV Kruh přátel Zoo Ostrava (dále KP) je dobrovolným zájmovým útvarem, sdružujícím

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva. I. výboru živnostensko-obchodního a

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva. I. výboru živnostensko-obchodního a Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního a II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu u 3. zákona

Více

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce.

247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948. o táborech nucené práce. 247/1948 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 1948 o táborech nucené práce. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: 1 (1) Aby osoby uvedené v 2 mohly býti vychovány k práci jako

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.

Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Stanovy Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. (dále též AMD). 2. Sídlo spolku: Petýrkova 1953, 148 00 PRAHA

Více

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC Stanovy občanského sdružení ve smyslu zákona o sdružování občanů SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC 1. Název občanského sdružení: 2. Sídlo občanského

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 05.08.1948 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 202 V l á d n í n a ř í z

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice podle ustanovení 82 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING 1. Ovládaná osoba

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více