VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O.

4 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI OČNÍ CENTRUM AGEL S. R. O. ZA ROK Úvodní slovo jednatele společnosti Významné události uplynulého kalendářního roku Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Poslání společnosti a podnikatelský cíl Organizační schéma společnosti ke dni Výrok auditora k výroční zprávě a statutární závěrka Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty 18 Přehled o změnách vlastního kapitálu 19 Přehled o peněžních tocích 20 Příloha účetní závěrky za rok Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů Předpokládaný vývoj společnosti v roce Zpráva dozorčí rady Zpráva o vztazích

5 01 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, do rukou se Vám dostává výroční zpráva společnosti Oční centrum AGEL s. r. o., která analyzuje rok 2014, jako další rok fungování společnosti a definuje cíle společnosti na další období. Prostřednictvím této výroční zprávy společnosti Oční centrum AGEL s. r. o. se seznámíte s úkoly, inovacemi a samotným hospodářským výsledkem za uplynulé období a plány rozvoje tohoto očního centra. Hlavní cílem společnosti Oční centrum AGEL s. r. o. v rámci skupiny AGEL je být pracovištěm, které je orientováno na pacienta a poskytuje nejlepší služby v rámci svého oboru. Svou odborností a vstřícností získáváme neustále nové a nové pacienty, zvyšujeme kvalitu poskytované zdravotní péče. Jsme si vědomi skutečnosti, že není snadné se vyrovnat s konkurencí, která v oboru očního lékařství existuje v našem regionu. Nicméně věříme, že stabilizovaný tým zaměstnanců společnosti Oční centrum AGEL s. r. o. má všechny předpoklady ke splnění tohoto cíle. Ing. Katarína Bučková jednatel společnosti Oční centrum AGEL s. r. o. Ráda bych touto cestou poděkovala všem našim zaměstnancům za vynikající pracovní výsledky v roce 2014, za jejich ochotu, trpělivost a pracovní nasazení. 5

6 01 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI Velký dík patří také všem obchodním partnerům a členům dozorčí rady společnosti za spolupráci a všem členům dozorčí rady a vedení společnosti AGEL a. s. Bez jejich podpory a vzájemné spolupráce bychom nemohli zajistit všechny úkoly, které před námi stály. 6

7 02 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU 2014 Nové metody, inovace stávající nabídky Zajišťujeme péči o pacienty s očními onemocněními a vadami zraku včetně nejmodernějších operačních zákroků. Širokou škálu operativních zákroků neustále rozšiřujeme o nové metody, stávající nabídku inovujeme v souladu s nejnovějšími poznatky. Kromě klasických operací šedého zákalu jsou prováděny další operace, např. kosmetické výkony. Z kosmetických operací se jedná o plastické operace víček. Kromě špičkové refrakční péče nabízí společnost Oční centrum AGEL s. r. o. také specializovanou diabetickou, glaukomovou a okulární poradnu, vyšetření na nejmodernějším přístroji OCT (optická koherentní tomografie), oční optiku a další. V srpnu 2014 jsme rozšířili služby o oblast oční optiky provádějící vyšetření zkušeným optometristou. Vyšetření pacienta optometristou 7

8 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Obchodní název: Den zápisu: Sídlo: Oční centrum AGEL s. r. o. 19. ledna 2004 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka Ostrava-Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ Základní kapitál: Kč Společník: AGEL a. s. Jungmannova 28/17, Nové Město, Praha 1, IČ: Vklad: Kč IČO: Splaceno: Kč Právní forma: společnost s ručením omezeným Obchodní podíl: 100 % Druh podílu: základní Předmět podnikání ke dni : výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, oční optika Předmět činnosti: Druh a rozsah poskytované péče: Zdravotní péče v oboru: Oftalmologie Nestátní zdravotnické zařízení (druh a typ zdravotnického zařízení): oftalmologická ambulance, laserové pracoviště, operační sál. Místo provozování nestátního zdravotnického zařízení: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: ; nájemní vztah oftalmologická ambulance, laserové pracoviště, operační sál 2. Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ: ; podnájemní vztah oftalmologická ambulance 3. Vítkov, Opavská 90, PSČ oftalmologická ambulance Kmenový list: Způsob jednání: nebyl vydán Jednatelé oprávněni jednat za společnost vždy společně. Ostatní skutečnosti: Počet členů statutárního orgánu: 2 Počet členů dozorčí rady: 3 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 8

9 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI Statutární orgán společnosti tvoří jednatelé společnosti ke dni Představenstvo společnosti: Ing. Katarína Bučková jednatel společnosti MUDr. Stanislav Jackanin jednatel společnosti Dozorčí rada společnosti: MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH předseda dozorčí rady Ing. Karel Kantor člen dozorčí rady MUDr. Milan Leckéši člen dozorčí rady 9

10 04 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODNIKATELSKÝ CÍL Uspět v konkurenci oftalmologických zařízení flexibilním přístupem k měnícím se potřebám obyvatelstva vzhledem k jeho demografickému vývoji, a to především v dostupnosti, kvalitě a klientském charakteru poskytované zdravotní péče. Řídíme se následujícími hodnotami: Vysoce kvalitní a bezpečná péče o pacienty Seberealizace zaměstnanců Image společnosti Ekonomická prosperita Vyšetření pacienta před zákrokem 10

11 05 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI 05 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI KE DNI K Valná hromada Jednatelé společnosti Dozorčí rada Právní referent Rada kvality Manažer provozu a ošetřovatelské péče Primář Zástupce primáře Samostatná účetní Staniční sestra Nelékařský zdravotnický personál Lékaři 11

12

13 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha účetní závěrky za rok

14 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE 14

15 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE 15

16 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA A PŘÁTELŮM NADACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2014 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Oční centrum AGEL s.r.o. Zalužanského 1192/15, Vítkovice, Ostrava společnost s ručením omezením IČO: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 24. března Statutární orgán účetní jednotky Ing. Katarína Bučková jednatel Podpis MUDr. Marie Marsová jednatel 16

17 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA ROZVAHA Oční centrum AGEL s.r.o. v plném rozsahu IČO k datu Zalužanského 1192/ Ostrava - Vítkovice (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.5. Zboží C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze D. I. Časové rozlišení 4 4 D.I.1. Náklady příštích období 4 4 NOTES Date Signature of the statutory representative: Person responsible for Person responsible for 17

18 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Oční centrum AGEL s.r.o. v druhovém členění IČO období končící k Zalužanského 1192/ Ostrava - Vítkovice (v tisících Kč) Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 8 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 8 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření N. Nákladové úroky O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

19 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA PŘEHLED O ZMĚNÁCH Oční centrum AGEL s.r.o. VLASTNÍHO KAPITÁLU IČO k datu Zalužanského 1192/ Ostrava - Vítkovice (v tisících Kč) 1820 Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku, rezervní fond Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Prijmy do kapitálových fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Prijmy do kapitálových fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k

20 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA PŘEHLED O PENĚŽNÍCH Oční centrum AGEL s.r.o. TOCÍCH (CASH FLOW) IČO období končící k Zalužanského 1192/ Ostrava - Vítkovice (v tisících Kč) Periode Období bis do Periode Období bis do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -8 A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 8 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu 86 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů 86 C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

21 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Oční centrum AGEL s.r.o. Zalužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice společnost s ručením omezeným IČO:

22 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE ZALOŢENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI IDENTIFIKACE SKUPINY ÚČETNÍ METODY DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY DANĚ PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU FINANČNÍ LEASING VÝNOSY POUŢITÍ ODHADŮ ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ PŘEHLED O PENĚŢNÍCH TOCÍCH DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) Majetek najatý formou finančního leasingu ZÁSOBY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY VLASTNÍ KAPITÁL DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ODLOŢENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ VÝNOSY Z BĚŢNÉ ČINNOSTI SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY SLUŢBY OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Oční centrum AGEL s.r.o. 2 22

23 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti Oční centrum AGEL s.r.o. (dále jen společnost ) byla zaloţena zakladatelskou smlouvou jako 1. Nemocniční s.r.o. a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne Dne byla přejmenována na 1. Oční s.r.o. Dne byla společnost znovu přejmenována, a to na Oční centrum AGEL s.r.o. Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona, oční optika. Druh a rozsah poskytované péče v oboru oftalmologie: oftalmologická ambulance, laserové pracoviště, operační sál. Sídlo společnosti je Ostrava - Vítkovice, Zaluţanského 1192/15, PSČ Společnost má základní kapitál ve výši 200 tis. Kč. Fyzické a právnické osoby podílející se více neţ 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Společník % podílu na základním kapitálu Agel, a.s, Jungmannova 28/17, Nové Město , Praha 1 100% Celkem 100% 1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V průběhu roku 2014 byla provedena tato změna v obchodním rejstříku: Ke dni došlo ke změně názvu společnosti na Oční centru AGEL s. r. o. a ke dni byla místo jednatele Ing. Petra Liškáře nově zapsána jednatelkou Ing. Katarína Bučková Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti je uvedena v příloze číslo Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Dozorčí rada předseda MUDr. Ján Dudra, MBA člen Ing. Karel Kantor člen MUDr. Milan Leckéši Statutární orgán jednatel Ing. Katarína Bučková jednatel MUDr. Stanislav Jackanin 1.5. Identifikace skupiny Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí konsolidačního celku. Identifikace konsolidačního celku je obsaţeno v příloze číslo 2 tohoto dokumentu. Oční centrum AGEL s.r.o. 3 23

24 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok ÚČETNÍ METODY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč), není-li dále uvedeno jinak Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehoţ doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok a jehoţ ocenění je v jednotlivém případě vyšší neţ 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 10 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší neţ jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníţenou o oprávky a případné opravné poloţky. Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného či nehmotného majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované ţivotnosti majetku následujícím způsobem: Druh majetku Metoda odepisování Počet let Software lineární 3-10 Zdravotní technika lineární 5-20 Inventář lineární 8-15 Ostatní majetek do 40 tis. Kč lineární Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto. Nakupované zásoby léků a zdravotnického materiálu se účtují přímo do spotřeby. K rozvahovému dni je na základě provedené fyzické inventury zdravotnického materiálu a léků provedena korekce nákladů o tento nespotřebovaný materiál a léky a jeho aktivace do rozvahy. K ocenění těchto zásob se pouţije hodnota poslední dodávky. O zásobách pro prodejnu oční optiky se účtuje způsobem A. Oční centrum AGEL s.r.o. 4 24

25 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok 2014 Způsob tvorby opravných poloţek Opravné poloţky k zásobám se tvoří na základě individuálního posouzení zásob s ohledem na jejich pouţitelnost, případné znehodnocení a upotřebitelnost. Opravná poloţka k zásobám není tvořena, společnost k nevlastní znehodnocené či nepouţitelné zásoby Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníţenou o případné opravné poloţky. Pohledávky nabyté postoupením jsou oceňovány cenou pořízení. Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamţiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší neţ jeden rok, a odloţená daňová pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamţiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší. Způsob tvorby opravných poloţek Účetní opravné poloţky k pohledávkám závisí na míře rizika nesplacení pohledávek a době jejich splatnosti. Na pohledávky 180 dnů po splatnosti je tvořena opravná poloţka ve výši 50 % její rozvahové hodnoty, k pohledávkám po lhůtě splatnosti více neţ 360 dnů je tvořena 100% opravná poloţka Závazky Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě. Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamţiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší neţ jeden rok a odloţený daňový závazek. Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do jednoho roku Daně Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je pouţit zrychlený způsob odepisování. Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje v souladu s 32 a zákona o dani z příjmů. Splatná daň Výpočet daňové povinnosti za rok 2014 byl proveden na základě kalkulace daně, která vychází z porozumění a interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, výsledná hodnota vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se můţe změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu. Oční centrum AGEL s.r.o. 5 25

26 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok 2014 Odloţená daň Výpočet odloţené daně je zaloţen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Společnost neúčtovala v roce 2014 o ţádných transakcích v cizí měně Finanční leasing Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného uţívání majetku uţivatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uţivatele a uţivatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů. První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po celou dobu pronájmu rovnoměrně na vrub nákladů Výnosy Výnosy z hlavní činnosti, kterou je zdravotní péče hrazená pojišťovnami, jsou účtovány měsíčně na bázi paušálního nebo výkonového systému podle smluvního ujednání s konkrétní zdravotní pojišťovnou a jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Pokud k datu účetní závěrky neprovede zdravotní pojišťovna vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, jsou vytvářeny dohadné poloţky na základě vyhodnocení smlouvy provedeného společností Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyţaduje, aby vedení společnosti pouţívalo odhady a předpoklady, jeţ mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období V roce 2014 nedošlo k ţádným změnám účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období Přehled o peněžních tocích Přehled o peněţních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněţní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněţní prostředky a peněţní ekvivalenty lze analyzovat takto: (údaje v tis. Kč) Pokladní hotovost a peníze na cestě Účty v bankách 0 0 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem Peněţní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněţních tocích nekompenzovaně. Oční centrum AGEL s.r.o. 6 26

27 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) V roce 2014 nebyl pořízen ţádný dlouhodobý nehmotný majetek. (údaje v tis. Kč) Položka/Druh majetku Software Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně): (údaje v tis. Kč) Položka/Druh majetku Stroje a zařízení Inventář 0 0 Stavby 0 0 Společnost eviduje k ( ) drobný hmotný majetek ve výši 578 tis. Kč (579 tis. Kč), který není uveden v rozvaze. Tento majetek představuje drobný hmotný majetek, coţ jsou ostatní movité věci a soubory movitých věcí s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok nevykázané v poloţce dlouhodobého majetku. O tomto majetku společnost účtuje na vrub nákladů Majetek najatý formou finančního leasingu Popis předmětu/skupiny předmětů Celková hodnota leasingu Skutečně uhrazené splátky do Skutečně uhrazené splátky za rok 2014 Splatno v roce 2015 (údaje v tis. Kč) Splatno v dalších letech PO ROCE 2015 Vybavení ordinace Škoda Octavia Celkem Zásoby Zásoby materiálu a zboţí k jsou tvořeny především nespotřebovanými zásobami léků a zdravotnického materiálu Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů k ( ) činí tis. Kč (3 187 tis. Kč), z toho pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti činí k ( ) 865 tis. Kč (1 293 tis. Kč). Dohadné účty aktivní k ( ) ve výši 661 tis. Kč (2 310 tis. Kč) jsou tvořeny dohadnými poloţkami ve výši 500 tis. Kč (1 800 tis. Kč) vůči zdravotním pojišťovnám a dohadem na vyúčtování sluţeb za rok 2014 ve výši 161 tis. Kč (510 tis. Kč v roce 2013). Jiné pohledávky k ( ) ve výši tis. Kč (8 527 tis. Kč) obsahují předpis náhrad škod z titulu uplatnění preskripce zdravotními pojišťovnami a nárok na pojistné plnění. Oční centrum AGEL s.r.o. 7 27

28 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok 2014 K těmto jiným pohledávkám byla k ( ) vytvořena opravná poloţka ve výši tis. Kč (8 527 tis. Kč) Vlastní kapitál Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloţeny v přiloţeném přehledu o změnách vlastního kapitálu Dlouhodobé závazky Jiné dlouhodobé závazky k ( ) ve výši tis. Kč (4 848 tis. Kč) jsou tvořeny především dlouhodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k ( ) činí 178 tis. Kč (865 tis. Kč). Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba k ( ) ve výši tis. Kč (3 003 tis. Kč) obsahují závazek za mateřskou společností z titulu cashpoolingových operací ve výši tis. Kč (3 001 tis. Kč). Dohadné účty pasivní k ( ) ve výši 902 tis. Kč (470 tis. Kč) jsou tvořeny dohady za přijaté sluţby. Jiné krátkodobé závazky k ( ) ve výši tis. Kč (5 703 tis. Kč) jsou tvořeny především krátkodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů ve výši tis. Kč (2 543 tis. Kč) a závazkem z předpisu náhrad škod z titulu uplatnění preskripce zdravotních pojišťoven ve výši tis. Kč (3 157 tis. Kč) Odložená daň z příjmů Celkový odloţený daňový závazek lze analyzovat následovně: (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Odloţená daň z rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen DM Odloţená daň z daňové ztráty Celkem odložený daňový závazek Výnosy z běžné činnosti (údaje v tis. Kč) Období do Období do Tuzem. Zahr. Celkem Tuzem. Zahr. Celkem Zboţí Optiky Tržby za prodej zboží celkem Sluţby -zdravotní péče Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu za rok 2014 (2013) činí tis. Kč (5 200 tis. Kč), spotřeba energií činí 338 tis. Kč (362 tis. Kč). Oční centrum AGEL s.r.o. 8 28

29 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok Služby Nejvýznamnější poloţky nákladů za nakupované sluţby za rok 2014 (2013) jsou náklady na odborné poradenství ve výši 678 tis. Kč (728 tis. Kč) a náklady na nájmy prostor a přístrojů ve výši 486 tis. Kč (486 tis. Kč). Informace o odměnách statutárním auditorům bude uvedena v příloze konsolidované závěrky skupiny, v jejímţ konsolidačním celku je společnost zahrnuta Ostatní provozní výnosy a náklady Ostatní provozní výnosy za rok 2014 (2013) ve výši 421 tis. Kč (429 tis. Kč) jsou tvořeny především přijatými bonusy ve výši 110 tis. Kč (204 tis. Kč). Ostatní provozní náklady za rok 2014 (2013) ve výši 181 tis. Kč (135 tis. Kč) jsou tvořeny především náklady na pojištění majetku a odpovědnosti ve výši 130 tis. Kč (134 tis. Kč) Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující: (údaje v tis. Kč) Počet Osobní náklady celkem Počet Osobní náklady celkem Zaměstnanci Vedení společnosti Odměny x Celkem Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí jednatelé společnosti Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2014: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Materiál Výrobky Služby Finanční Ostatní Celkem Mateřská Sesterské Celkem Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Materiál Výrobky Služby Finanční Ostatní Celkem Mateřská Sesterské Celkem Oční centrum AGEL s.r.o. 9 29

30 06 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA Příloha účetní závěrky za rok 2014 Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2014: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Materiál Dlouhodobý majetek Služby Finanční Ostatní Celkem Mateřská Sesterské Celkem Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty za rok 2013: (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Materiál Dlouhodobý majetek Služby Finanční Ostatní Celkem Mateřská Sesterské Celkem Závazky vůči spřízněným subjektům k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Krátkodobé z obchodního styku Ostatní krátkodobé Dlouhodobé Zápůjčky Ostatní Celkem Mateřská Sesterské Celkem Závazky vůči spřízněným subjektům k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Krátkodobé z obchodního styku Ostatní krátkodobé Dlouhodobé Zápůjčky Ostatní Celkem Mateřská Sesterské Celkem Pohledávky vůči spřízněným subjektům k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Krátkodobé z obchodního styku Ostatní krátkodobé Dlouhodobé Zápůjčky Ostatní Celkem Mateřská Sesterské Celkem Pohledávky vůči spřízněným subjektům k : (údaje v tis. Kč) Vztah ke společnosti Krátkodobé z obchodního styku Ostatní krátkodobé Dlouhodobé Zápůjčky Ostatní Celkem Mateřská Sesterské Celkem Oční centrum AGEL s.r.o

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 Březen 2010 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Profil společnosti 3. Základní údaje o společnosti 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 3 Obsah 1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4 2 Historie společnosti 5 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více