Výroční zpráva o činnosti Asociace PAPRSEK. klubu poradny půjčovny informačního centra osobní asistence. Výroční zpráva klubu PAPRSEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. o činnosti Asociace PAPRSEK. klubu poradny půjčovny informačního centra osobní asistence. Výroční zpráva klubu PAPRSEK"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Asociace PAPRSEK klubu poradny půjčovny informačního centra osobní asistence Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch.Dickens

2 Základní údaje o organizaci Zřizovatel organizace: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Sídlo zřizovatele: Karlínské náměstí 12, Praha 8 Název organizace: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub PAPRSEK Sídlo organizace: Tyršova 29, Vyškov Právní forma organizace: právnická osoba Typ organizace: občanské sdružení/od září zapsaný spolek IČO: DIČ: CZ Registrace klubu: spolkový rejstřík Registrace provozovny Krajský úřad Jihomoravského kraje: S JMK 67138/2007 Č.j : JMK / Peněžní ústav klub: ČSOB a. s /0300 Peněžní ústav GE Money Bank a. s /0600 provozovna: Peněžní ústav KB a.s /0100 spořící účet: Sídlo provozovny: Lípová 364/2, Vyškov Telefon/mobil klub: , Telefon provozovna: Mobil provozovna: , klub: provozovna: Webové stránky: Facebook: paprsekvyskov

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Členská schůze (nejvyšší orgán klubu) Výbor klubu (předsedkyně, místopředseda, hospodářka, 6 členů výboru) Revizní komise Poradna a půjčovna (předsedkyně a 2 členové) (provozovna) Inventarizační komise Sociální pracovník (předsedkyně a 2 členové) (2 osoby) Likvidační komise Osobní asistenti (pracovník v soc. službách 2 osoby) (předseda a 2 členové) Osobní asistenti (pracovník v soc. službách na dohody 5 osob) Účetní organizace dohoda o PP Mzdová účetní organizace dohoda o PP Externí dobrovolník organizace ( správce webových stránek ) Externí dobrovolníci klubu (programoví vedoucí, zdravotní sestry, hlavní a oddíloví vedoucí, asistenti, praktikanti) Externí dobrovolníci provozovny (garant provozovny, právní poradce, odborný konzultant)

4 Klub PAPRSEK Klub své první záznamy o organizaci objevil již 2. července Impuls k jeho vzniku vyšel z řad rodičů zdravotně postižených dětí. Do roku byla organizace vedena jak občanské sdružení. Poté nastal menší zvrat, zaviněný novým občanským zákoníkem a místo občanského sdružení byl klub PAPRSEK do konce roku zapsán v rejstříku spolků jako zapsaný spolek. Klub nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež a pomáhá celým rodinám hájit jejich práva a zájmy od prvopočátku založení. V roce 2006 byly rozšířeny služby o půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a od roku 2007 po nabytí platnosti nového zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, jsme začali poskytovat i odborné sociální poradenství. V roce 2008 na základě analýzy komunitního plánování města Vyškova jsme se začali věnovat zkvalitňování informací o poskytovatelích sociálních služeb v regionu i mimo něj a tak vznikla další služba Informační centrum. Zapůjčování rehabilitačních pomůcek motivoval pracovníky provozovny k rozšíření nové sociální služby a tím se nabízela osobní asistence. Již v září 2013 byla na Krajském úřadě Jihomoravského kraje zaregistrována i tato sociální služba a od ledna je poskytována v celém okrese Vyškov, částečně i mimo něj a to do dojezdu 20 km od sídla organizace. Poslání Všeobecné hájit zájmy osob se zdravotním postižením a jejich rodin, pomáhat se zapojením do běžného života a snažit se minimalizovat dopad krátkodobého či trvalého handicapu pro další život. Napomáhat ke změně v kvalitě života dané osoby, k integraci zdravotně postižených dětí a mládeže mezi zdravé vrstevníky, ovlivňovat porozumění a vzájemné vztahy veřejnosti ke zdravotně postiženým osobám. Podporovat nezávislý způsob života osob se zdravotním postižením, šířit informace, spolupracovat s organizacemi a sdruženími zabývající se potřebami zdravotně postižených. Poradny PAPRSEK zvyšovat právní vědomí osobám se zdravotním postižením a seniorům prostřednictvím sociálního poradenství a pomáhat jim se zkvalitněním života při setrvání v jejich přirozeném prostředí zapůjčováním rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Osobní asistence PAPRSEK pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům se zkvalitněním života při setrvání v jejich přirozeném prostředí. Cíl Vyvíjet aktivity tak, aby uživatel mohl smysluplně využívat nejen svůj volný čas, ale aby mohl žít ve svém přirozeném domácím prostředí, měl k dispozici všechny možné informace, ke zlepšování úrovně sociálních služeb a byl dobře informován v oblasti sociálního zabezpečení. Nedílnou součástí je zabránit sociální vyloučení a umožnit realizovat takové aktivity, které jsou ve společnosti běžné. Zároveň pak ulehčit pečujícím osobám.

5 Okruh osob osoby se zdravotním/tělesným a kombinovaným postižením do této skupiny patří i osoby po úrazech a nehodách rodiny se zdravotně postiženými dětmi a mládeží senioři osoby blízké, rodinní příslušníci a přátelé výše uvedených osob Asociace rodičů a přátel k poskytuje tyto služby: Klub PAPRSEK (volnočasové aktivity) Benefiční programy Divadelní a filmová představení Jednodenní akce pro děti, dospělé a akce společné Rehabilitační a ozdravné vícedenní pobyty Sportovní a sportovně vzdělávací akce Výstavy Vzdělávací a zábavné akce Poradna a půjčovna PAPRSEK (sociální služby a služby se sociálním zaměřením) Odborné sociální poradenství a E-poradna Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů Půjčovna pomůcek Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Drobný prodej rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Rozvoz pomůcek Informační centrum Informace o poskytovatelích sociálních služeb (dále jen SS) v regionu i mimo něj poskytovatelích SS na webových stránkách klubu a města Vyškova orientace a pomoc klientům při vyhledávání vhodného o poskytovatele SS rozšiřování informací o poskytovatelích SS do obcí, měst, zařízení (nemocnice) rozvoj Informačního centra poskytovatelů SS vydávání a distribuce propagačních materiálů (brožur, katalogů, letáků a pod.) Osobní asistence Pomáhá osobám se zdravotním postižením a seniorům se zkvalitněním života při setrvání v jejich přirozeném prostředí domova. Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Je určena pro osoby žijící ve Vyškově a okolí s dostupností do 20 km.

6 Podmínky pro členství v Klubu PAPRSEK řádným členem klubu se může stát kterýkoliv občan České republiky, i cizí státní příslušník, a to od věku 18 let, řádné členství v klubu vzniká rozhodnutím o přijetí Výborem klubu po podání přihlášky; přijatý člen je povinen uhradit členský příspěvek, dítě mladší 18 let nebo osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům se stává registrovaným členem klubu se souhlasem zákonného zástupce, kolektivním členem klubu se stává právnická osoba, jíž je činnost Asociace blízká. Členství v klubu zaniká: vystoupením, marným uplynutím posledního dne lhůty, která byla členovi stanovena k zaplacení dlužných členských příspěvků, pokud byl člen ve výzvě k zaplacení na tento následek neplacení příspěvků upozorněn, nedohodne-li se klub s členem jinak, vyloučením rozhodnutím výboru klubu. Vyloučen může být člen, který závažně porušuje povinnosti člena Asociace a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě výboru klubu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo Asociaci zvlášť závažnou újmu. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen písemně, v návrhu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, vůči kterému návrh směřuje, musí mít možnost se s návrhem seznámit, žádat o jeho vysvětlení a doložit vše, co může být v jeho prospěch. Vyloučený člen je oprávněn požádat do 15 dnů po doručení rozhodnutí o vyloučení o přezkoumání členskou schůzi klubu. Ta rozhodne po posouzení všech okolností o vyloučení s konečnou platností. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která projednává a schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření klubu a zprávu revizní komise klubu, schvaluje rozpočet a plán činnosti klubu, volí a odvolává členy výboru klubu, náhradníky a členy revizní komise klubu, volí své zástupce do dalších organizací, volí delegáta na Valnou hromadu Asociace, navrhuje kandidáta do Republikového výboru Asociace a Republikové revizní komise Asociace, schvaluje výši členského příspěvku klubu na následující období. Výbor klubu je statutárním orgánem klubu složený z volených zástupců klubu, příp. dalších odborníků a přátel dětí a mládeže se zdravotním postižením. Volí a odvolává ho členská schůze. Počet členů výboru klubu je vždy lichý. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu klubu.

7 U S N E S E N Í XXII. členská schůze Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub PAPRSEK, konané dne 12. února 2015 I. Členská schůze Bere na vědomí: a) zprávu o činnosti za rok a plán plán činnosti na rok 2015 b) zprávu o hospodaření v roce a předběžný rozpočet na rok 2015 II. Schvaluje: členské příspěvky: a) výše poplatku na osobu a rok u jednotlivce 300,- Kč navýšení o 50,- Kč výše poplatku na osobu a rok u kolektivního členství 150,- Kč navýšení o 50,- Kč výše poplatků na jednotlivých akcích budou určovány dle nákladů na akci - nutnost úhrady členských příspěvků do 31. března daného roku - neuhrazením příspěvků k uvedenému datu se člen neplatič může akcí zúčastnit jen za plnou úhradu jako nečlen organizace b) hrazení členských příspěvků u kolektivního členství 150,- Kč na os./ rok se vztahuje na speciální zařízení pro zdravotně postižené děti c) podmínky k vyřazení z evidence: - neplacení členských příspěvků po dva roky znamená vyloučení z klubu - o vyřazení z evidence lze požádat písemnou nebo ústní formou d) členové výboru Klubu PAPRSEK zvoleni ve volbách v r. /zůstávají i nadále Bečvářová Miroslava Kudličková Jitřenka Bednář Jiří Mihola Václav Bednářová Jaroslava MUDr. Němec Libor Hrdinková Milena Sojebová Alena Kočí Kamila Vajbarová Jana Dvořáková Hana d) možnost kooptace nového člena do výboru Asociace v případě, že řádně zvolený člen z výboru během dvouletého volebního období odstoupí e) deleguje na Valnou hromadu dva členy výboru III. Ukládá: a) zabezpečit plánované akce na rok 2015 b) nadále informovat členy prostřednictvím zpravodaje o plánovaných akcích a zajišťovat vydávání brožur organizace s názvem PAPRSEK, Zpravodaj, Zákony, novinky a Katalog poskytovatelů sociálních služeb c) udržovat dobrý vztah s organizacemi, zabývající se stejnou či podobnou aktivitou IV. Děkuje: a) všem rodičům, kteří během roku organizaci pomáhali a také všem členům výboru Asociace a jejich rodinám za celoroční práci v organizaci b) všem příznivcům, sponzorům a úřadům za finanční i věcnou pomoc ve Vyškově dne 12. února 2015 Jaroslava Bednářová předsedkyně Klubu PAPRSEK Václav Mihola místopředseda Klubu PAPRSEK

8 Hospodaření Asociace PAPRSEK Příjmy všech středisek za rok Výdaje všech středisek za rok Rekapitulace za rok Statistika rekapitulace za rok 2013

9 Znázornění v grafech Hospodaření organizace za rok příjem výdaje rozdíl Klub PAPRSEK Poradna a půjčovna PAPRSEK Informační centrum PAPRSEK Osobní asistence PAPRSEK Statistika kontaktů klientů za rok 2013 a Klub PAPRSEK Poradna PAPRSEK Info Centrum PAPRSEK Osobní asistence PAPRSEK

10 Předběžný rozpočet na rok 2015 Klub ,00 Kč Poradna a půjčovna ,00 Kč Informační centrum ,00 Kč Osobní asistence ,00 Kč Celkem: ,00 Kč Předběžný rozpočet v grafech na rok Klub Poradna a půjčovna Osobní asistence Informační centrum Klub PAPRSEK

11 Fotogalerie z vybraných akcí Klubu PAPRSEK v roce

12 Poděkování... patří všem dárcům, sponzorům a přátelům, kteří v roce finančními i věcnými dary přispěli k zajištění aktivit Klubu i Poradny a půjčovny PAPRSEK dotace Jihomoravský kraj, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Městského úřadu Vyškov dary od městských úřadů, městyse a obecních úřadů Dražovice, Drnovice, Heršpice, Hostěrádky-Rešov, Hoštice-Heroltice, Ivanovice na Hané, Krásensko, Křižanovice u Bučovic, Křižanovice u Vyškova, Medlovice, Moravské Málkovice, Násedlovice, Nemojany, Nesovice, Němčany, Nížkovice, Orlovice, Podivice, Prusy-Boškůvky, Radslavice, Rousínov, Ruprechtov, Slavkov u Brna, Studnice, Švábenice, Topolany, Tučapy, Vážany nad Litavou, Vážany Vyškovské, Zelená Hora právnické a fyzické osoby Organizace zdravotně postižených Bučovice, VZP Vyškov, Ing. Bárek I., Benešová Ž., Ďuriš M., Kaňová B., Suchomel J., JUDr. Rieglová S. právnické a fyzické osoby věcné dary, služby, slevy, spolupráce cukrárna ADEX, CM ENGINEERING spol. s r.o., provozovna Vyškov, ČSOB a. s. Vyškov, DDM Vyškov, Drogerie Pospíšil, kabelová televize MORAVA Vyškov, Medicco Přerov, Městská policie, MKS Vyškov, papírnictví VINDIŠ, pekárny Halouzka + Rašner, Plavecká škola paní Konkolové Vyškov, REPO s.r.o. Rousínov, VZP Vyškov, Švadlenka Vyškov Poděkování patří i uvedeným subjektům, kteří mají ve svých prostorách umístěny naše sbírkové pokladničky prodejna HRUŠKA Vyškov prodejna HRUŠKA-Moravan Vyškov Turistické informační centrum Vyškov muzeum Bučovice zámek Slavkov

13 Zvláštní poděkování si zaslouží Od využívají osobní asistenti vozidlo, které je vybaveno na místě spolujezdce elektrickou otočnou sedačkou. Vozidlo se nám podařilo získat díky finančního přispění a pomoci: Jihomoravského kraje European Data Project s.r.o. Komořany Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. Praha Chrištof s.r.o. Vyškov MEDICCO s.r.o. Brno API CZ s.r.o. Brno Grafex agency s.r.o. Brno Adimarketingu s.r.o. Vyškov OK autoservisu Vyškov Autobazaru AUTOAHA Vyškov Všem patří velké poděkování za pomoc při získání finančních prostředků a uvedení ASISTENČNÍHO VOZIDLA v krátké době do provozu. Za podporu aktivit Klubu a Porady PAPRSEK patří poděkování Všeobecné zdravotní pojišťovně, která je již několik let partnerem klubu. Vzájemná spolupráce je ceněna nejen zástupci organizace, ale přímo i klienty. Není to partner, který stojí v pozadí, ale chodí mezi nás a účastní se několika krátkodobých akcí během celého roku. Tak se mohou klienti a zástupci partnerské společnosti navzájem poznat. Poradna byla v roce podporována věcným darem rehabilitačními pomůckami nadací LUMIUS a darem od GE Money Bank a.s., která darovala prostředky finanční. Za ně byly pořízeny rehabilitační pomůcky, o které je neustále vzrůstající zájem a stále je z důvodu nedostatečného množství nakupujeme.

Výroční zpráva o činnosti klubu PAPRSEK

Výroční zpráva o činnosti klubu PAPRSEK Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch.Dickens Výroční zpráva o činnosti klubu PAPRSEK klubu poradny půjčovny informačního centra Vážení a milí přátelé. Další rok je za námi.

Více

Výroční zpráva o činnosti Asociace PAPRSEK v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Asociace PAPRSEK v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace PAPRSEK v roce 2012 Klub PAPRSEK Informační centrum PAPRSEK Poradna a půjčovna PAPRSEK Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch.Dickens Vážení

Více

Výroční zpráva 2010. Klub Poradna a půjčovna Informační centrum. Vyškov. Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch.

Výroční zpráva 2010. Klub Poradna a půjčovna Informační centrum. Vyškov. Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch. Výroční zpráva Klub Poradna a půjčovna Informační centrum Vyškov Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch.Dickens Vážení přátelé. V letošním roce je to již 19 let, kdy ve Vyškově

Více

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA:

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Usnesení z členské schůze Asociace PAPRSEK 2012 3) Plán akcí na rok 2012 4) Pozvání na Benefiční srdíčkový ples 5) Informace

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA:

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Usnesení z členské schůze Asociace PAPRSEK 2014 3) Plán akcí na rok 2014 4) Oka- mžiky vzpomínání na akce z konce roku 2013

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Domov Ráček o.p.s. Activities and financing of non-profit organization Eva Kounovská

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ

OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ OBSAH VZNIK KATALOGU, ČLENĚNÍ Fotogalerie....... 2 Obsah..... 3 Vznik katalogu, členění...... 4 Úvodem... 5 První část - všeobecné informace o sociálních službách. 6 Slovníček dále použitých pojmů....

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s.

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. Úplné znění ke dni 1. 3. 2014 Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem Rodinné centrum Klubák (dále

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Výroční zpráva 2014. V Prostějově březen 2015

Výroční zpráva 2014. V Prostějově březen 2015 Výroční zpráva 2014 V Prostějově březen 2015 Organizace: Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům Pomocná ruka Školní 32, 796 01 Prostějov tel.

Více

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s.

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. Preambule: Deklarace lidských práv, článek 3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 2 Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2012, zhodnotila, a vám přiblíţila

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova

Více