MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Radek KLOUDA Vedoucí bakalářské práce: Ing. František KALOUDA, MBA, CSc. Znojmo, 2010

2

3 Poděkování Touto cestou bych rád poděkoval svému vedoucímu práce Ing. Františku Kaloudovi, MBA, CSc., za odborné rady a metodické vedení, které mi poskytl v průběhu zpracování bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na majetkovou strukturu podniku. Majetek je nedílnou součástí jak každého podniku tak veřejných institucí, státních institucí a dobrovolných institucí. V teoretické části jsou definovány pojmy oběžný majetek, dlouhodobý majetek, ocenění majetku, likvidnost a likvidita, poměrový ukazatelé, bankrotní modely, co je to cizí a vlastní kapitál a finanční krize. Praktická část ze zabývá charakteristikou podniku, finanční situací podniku, kterou určíme pomocí poměrových ukazatelů, bankrotních modelů a pomocí vertikální analýzy. Ke zjištění finanční situace podniku nám poslouží pro stanovení výpočtů zveřejněné účetní závěrky na internetových stránkách. Klíčová slova: majetková struktura, ukazatelé likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity, vertikální analýza, bankrotní modely a účetní závěrka Abstract Bachelor thesis focuses on the ownership structure of the company. Property is an integral part of how each company and public institutions, government institutions and voluntary institutions. The theoretical parts are defined notions circulating assets, fixed assets, valuation, liquidity and liquidity ratios, bankruptcy models, what is foreign and private capital and the financial crisis. The practical part deals with the characteristics of the firm's financial situation, which we identify with financial ratios, and bankruptcy models using vertical analysis. To determine their financial situation we will calculations for determining the financial statements on the website. Keywords: asset structure, measures of liquidity, profitability, leverage, activity, vertical analysis, bankruptcy models, and accounts

7 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika práce Cíl práce Metodika práce Analytická část Úvod do majetkové struktury firmy Definice a obsah pojmů Aktiva podniku Vymezení aktiv Struktura aktiv Dlouhodobý majetek Klasifikace dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Dlouhodobý finanční majetek (DFM) Oceňování dlouhodobého majetku Ocenění při nabytí dlouhodobého majetku Ocenění k rozvahovému dni...23

8 3.6 Oběžný majetek Zásoby Pohledávky Zdroje financování majetku Vlastní kapitál Cizí zdroje Likvidnost a likvidita Bankrotní modely Altmanovo Z skóre Index důvěryhodnosti Ukazatelé aktivity Ukazatelé zadluženosti Ukazatelé rentability Finanční krize podniku Praktická část Charakteristika podniku Bankrotní modely Altmanovo Z skóre Index důvěryhodnosti IN

9 4.3 Analýza poměrových ukazatelů Ukazatelé likvidity Ukazatelé aktivity Ukazatelé zadluženosti Ukazatelé rentability Vertikální analýza Přehled celkových výsledků provedených metod Závěr Použité zdroje...58 Seznam schémat...59 Seznam tabulek...59 Seznam grafů...60 Seznam příloh...60 Přílohy...61

10 1 Úvod Téma Majetková struktura podniku srovnání teorie a reálných podnikových dat byla vybrána proto, že majetek je neoddělitelnou součástí pro správné fungování podniku. Na aktivech podniku bude vidět konkrétní složení majetkové struktury podniku. Rozsáhlou strukturou majetku je dlouhodobý majetek, který se skládá z dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku a tento majetek může být nadále členěn na dlouhodobý hmotný drobný majetek a na dlouhodobý nehmotný drobný majetek, dalším členěním dlouhodobého majetku je členění na dlouhodobý finanční majetek kam spadají zejména akcie, obligace a dluhové cenné papíry. Další strukturou majetku je členění na oběžný majetek kam spadají převážně zásoby a to zásoby materiálu, zboží, výrobků atd. Dále do oběžného majetku patří, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek pod kterým si představíme peníze v hotovosti v pokladně a peníze u bank. Posledním členěním aktiv, nebo-li majetku podniku je členění na ostatní aktiva kam spadají přechodné účty aktivní a aktivní účty časového rozlišení. Nemusí to přímo znamenat, že podnik musí mít zrovna toto členění majetku. Každé členění závisí čistě na podniku. Každý podnik nemusí mít ve svých aktivech dlouhodobý finanční majetek. Podnik na kterém bude prováděno posouzení jeho finanční situace s dopadem na majetkovou strukturu podniku, zda podnik v době finanční krize bude či nebude ohrožen touto krizí budou ukazovat metody výpočtu z kterých bude uveden závěr, zda se podnik dostane do situace, která by vedla k ukončení jeho činnosti. 9

11 2 Cíl a metodika práce 2.1 Cíl práce Cílem práce bude na firmě Jatky Moravský Krumlov spol. s r. o. ilustrovat analýzu poměrových ukazatelů majetkové struktury s mírou ovlivnění rizika spojeného s finanční krizí. Teoretická část se bude věnovat rozebrání jednotlivých složek majetku, které vstupují do podnikání. Bude zde podrobně vysvětleno co je to dlouhodobý majetek, oběžný majetek. Nadále zde bude popsaná finanční krize podniku, kdy se poprvé finanční krize objevila a jak drahé je financování hospodářské krize. Poslední část se bude zabývat výkladem analýzy poměrových ukazatelů a popsáním Altmanova Z-skóre s porovnáním s Indexem důvěryhodnosti. 2.2 Metodika práce V praktické části bude v krátkosti popsána charakteristika a činnost podniku, nadále zde bude prováděna analýza poměrových ukazatelů, vertikální analýza, Altmanovo Z- skóre a Index důvěryhodnosti. Do analýzy poměrových ukazatelů patří: ukazatelé likvidity, ukazatelé rentability, ukazatelé zadluženosti a ukazatelé aktivity. Analýza bude prováděna z účetních závěrek, které jsou přístupny a zveřejněny na internetových stránkách. Budou se srovnávat výkazy za předchozích 6 období hospodaření 10

12 podniku. Na těchto výpočtech bude vidět jak na tom firma v předešlých letech byla a jakým cílem se bude vyvíjet nadále jeho hospodářská činnost. 11

13 3 Analytická část V analytické části budou vysvětleny základní pojmy, jako jsou například majetková struktura podniku, co je to dlouhodobý majetek a oběžný majetek a pojem likvidnost a likvidita, ukazatelé likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, bankrotní modely a finanční krize. 3.1 Úvod do majetkové struktury firmy Problematika majetkové struktury zahrnuje především otázku celkové výše majetku, kterým podnik disponuje. V druhé rovině je zde předmětem diskusí alokace disponibilních peněžních prostředků do fixních a oběžných aktiv. Tato záležitost je řešena v souvislosti s provozní pákou podniku a analýzou jeho kritického množství (Kalouda, 2009, s. 77). Kromě kvalifikovaných manažerů a ostatních pracovníků každé podnikání vyžaduje hmotné i jiné hospodářské prostředky: výroba vyžaduje budovu, stroje, suroviny, doprava dopravní prostředky, pohonné hmoty, dopravní cesty atd. Konkrétní složení prostředků se označuje jako majetek (majetek podniku, firmy), jeho jednotlivé položky jako aktiva. Aby podnik (živnostník, společnost) získala potřebná aktiva, musí mít finanční zdroje, tj. kapitál. Zdrojem může být buď vlastní kapitál, nebo cizí kapitál (dluhy). Majetek tedy vyjadřuje, co podnik vlastní a kapitál komu to patří. Písemný přehled obvykle ve formě účtu, na jehož levé (debetní) straně je zachyceno konkrétní složení majetku podniku, tj. všechna jeho aktiva, a na pravé (kreditní) straně všechny kapitálové zdroje (prameny), tj. pasiva, se nazývá rozvaha (bilance) podniku. Tento dvojí pohled na majetek se označuje jako bilanční princip a rovnost obou stran (aktiva=pasiva) jako bilanční rovnice (Synek, 2007, s. 46 ). Každý podnik potřebuje k plnění své činnosti různé prostředky (budovy, stroje, dopravní prostředky, zásoby, peněžní prostředky apod.). S těmito prostředky hospodaří (vyrábí, prodává, poskytuje služby), proto se jim říká hospodářské prostředky. Jejich konkrétní složení v jednotlivých podnicích závisí na specifických zvláštnostech činnosti každého podniku. Souhrn hospodářských prostředků podniku se označuje jako obchodní majetek. 12

14 Obchodním majetkem jsou tedy všechny prostředky, které podnik při své činnosti užívá. Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou hledisek: z hlediska jeho konkrétní formy, tj. podle jeho složení, z hlediska zdrojů, ze kterých byl financován (Štohl, 2008, s. 20). Majetkem podniku rozumíme souhrn prostředků, které podnik při své hospodářské činnosti užívá. Zahrnuje nejen nejrozličnější věci hmotné povahy, ale i pohledávky a nehmotné majetkové hodnoty, jako např. licence, průmyslová práva apod. Jde o dva úhly pohledu na jedinou podstatu na majetek. Toto dvoj-jediné chápání majetku je vyjádřením skutečnosti, že každý druh majetku, s nímž podnik hospodaří, musel být financován z určitého finančního zdroje. Máme-li na mysli majetek z hlediska jeho konkrétní formy, v níž se projevuje, hovoříme o aktivech. Chceme-li vyjádřit původ majetku (z jakých finančních zdrojů byl pořízen), hovoříme o pasivech v širším smyslu (v užším smyslu se pojem pasiva užívá jen pro cizí zdroje financování). Souběžná dvojí klasifikace majetku představuje úhelný kámen, na němž je založeno účetnictví jako systém, je jeho ústřední charakteristikou, výchozím metodickým znakem, nazývaným bilančním princip. Je základem konstrukce jednoho z klíčových účetních výkazů - rozvahy neboli bilance, v níž platí tato (bilanční) rovnice (Kovanicová, 2003, s. 3). Schéma 3.1: Bilanční pravidlo Aktiva=Pasiva Zdroj: upraveno podle knihy Abeceda účetních znalostí pro každého (Kovanicová, 2003, s. 3). 13

15 3.2 Definice a obsah pojmů Majetková struktura je definována strukturou aktiv podniku. Tento přístup je sice v některých případech vnímán jako statický, nicméně je považován za tradiční a do jisté míry za základní. Je definován přehledem majetku podniku na dané rozlišovací úrovni levé strany účetního výkazu rozvahy. Majetková struktura je při odlišném přístupu k této problematice vnímána jako: funkce ekonomické praxe v dané zemi, funkce právní normy podnikání. Z pohledu potřeb praktického finančního řízení podniku je zřejmě nejšťastnější vnímání majetkové struktury podniku komplexně, jako složky majetkově finanční stability firmy. Jde o vyjádření potřeb definovat vztah mezi majetkem a použitým kapitálem, který je popsán finanční strukturou firmy (Kalouda, 2009, s. 77). Majetkem podniku (v našem obchodním zákoníku se používá výraz obchodní majetek ) se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Tvoří jej dvě základní skupiny prostředků, které se liší dobou, po kterou slouží v provozu podniku, než se vrátí do peněžní formy: první skupinou je dlouhodobý (neoběžný) majetek, nazýván též investiční majetek, v rozvaze též jako stálá, fixní aktiva. Druhou skupinou je oběžný majetek, v rozvaze je označen jako oběžná aktiva. Další skupinou aktiv jsou přechodná aktiva, což jsou položky přechodného charakteru mezi majetkem a náklady nebo výnosy. Jsou předmětem zájmu účetnictví. Majetkovou strukturou podniku zachycuje levá strana rozvahy a je označována jako aktiva. Kdo chce znát podrobné členění aktiv a pasiv, nahlédne do účetního výkazu rozvaha (Synek, 2007, s. 46). 14

16 3.3 Aktiva podniku Podnik potřebuje ke své činnosti určité hospodářské prostředky, určitý majetek (aktiva). Aktiva umožňují podniku produkovat zboží či služby, které jsou určeny k upokojování potřeb nebo požadavků zákazníků. Zákazníci jsou ochotni za ně zaplatit a tím přispívají k peněžnímu toku (pozitivnímu cash flow) podniku. Při průchodu aktiv podnikem (jeho produkčním cyklem) dochází k jejich postupné přeměně v peníze. Smyslem podnikání je potom získat větší množství peněz, než činila hodnota spotřebovaných aktiv. Aktiva podniku mohou mít jednak fyzickou (hmotnou) podobu a jednak nehmotnou podobu např. patentů, autorských práv, projektů apod. V české legislativě je podnik vymezen jako soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání včetně věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku. Je objektem obchodně právních vztahů a součástí obchodního jmění podnikatele (Sedláček, 2005, s. 18). Aktiva jsou vložené prostředky kontrolované (ovládané) podnikem, které jsou výsledkem minulých událostí a u nichž se očekává, že přinesou podniku budoucí ekonomický prospěch, budoucí užitek. Budoucí ekonomický prospěch ztělesněný v aktivech se může projevit různými způsoby. Nejčastěji bývá aktivum: užito při výrobě výrobků (či při poskytování služeb) určených k prodeji (např. spotřebované suroviny či materiál), přeměněno v jiné aktivum (např. pohledávka se přemění v peněžní prostředky při přijaté úhradě od odběratele), použito k úhradě dluhu (např. zaplacení závazku dodavateli), případně rozděleno vlastníkům podniku (např. výplata dividend), apod. 15

17 Budoucí užitek aktiva se tedy nechápe úzce jen jako potenciální (očekávaný, velmi pravděpodobný) přímý prospěch (přímé zvýšení peněz), ale i jako potenciální nepřímý příspěvek směřující ke zvýšení peněžních prostředků či peněžních ekvivalentů. Z hlediska funkce v hospodářské činnosti (a tím i z hlediska potřeb financování) se aktiva člení na: majetkové složky, které podniku slouží dlouhodobě (stálá, fixní, dlouhodobý majetek), převážná část tohoto majetku se postupně opotřebovává, majetkové složky krátkodobé, které se užijí (spotřebují, realizují) v průběhu normálního provozního cyklu podniku, popřípadě u nichž proces přeměny v peníze nepřesáhne jeden rok (oběžná, krátkodobá aktiva, oběžný majetek) (Kovanicová, 2003, s. 6-7) Vymezení aktiv Subkapitoly a jsou ocitovány z knihy Účetnictví pro manažery od Jaroslava Sedláčka. Za aktivum se v účetnictví považují ty položky majetku podniku, které vykazují následující vlastnosti: představují pro podnik budoucí ekonomický užitek a tento užitek patří výhradně jemu, očekávání budoucího užitku musí být dostatečně spolehlivé a prokazatelné, aktivum je důsledkem hospodářských operací uskutečněných v minulosti, aktivum musí být s dostatečnou mírou spolehlivě ocenitelné (v penězích). Většina aktiv je spojena se zákonnými právy vč. práva vlastnického. Existence aktiva však nemusí být nezbytně spojena s jeho vlastnictvím, jestliže podnik kontroluje očekávané 16

18 užitky z aktiva. Budoucí užitky z aktiva mohou plynout do podniku např. tím, že aktivum bude: spotřebováno (samostatně nebo v kombinaci s jinými aktivy) při produkci zboží, vyměněno za jiná aktiva, použito k vypořádání dluhu, rozděleno mezi vlastníky podniku. Množství i forma aktiv, která podnik vlastní, bude záviset zejména na charakteru vykonávaných aktivit (např. průmyslová produkce bude vyžadovat vyšší objem aktiv než obchodní činnosti) Struktura aktiv Vedle formy, ve které podnik aktiva vlastní je pro klasifikaci významná doba jejich použitelnosti (životnosti) tj. doba, po kterou podniku slouží, než dojde k jejich přeměně v jiná aktiva, aby v konečném stádiu představovala peněžní tok plynoucí do podniku. Aktiva se rozdělují podle doby jejich použitelnosti na dvě základní skupiny: stálá a oběžná aktiva a třetí skupinu pak tvoří ostatní aktiva (Sedláček, 2005, s ). Schéma 3.3.2: Struktura aktiv 17

19 3.4 Dlouhodobý majetek Kapitola 3.4 a subkapitoly 3.4.1, 3.4.2, a jsou ocitovány z knihy Účetnictví pro manažery od Jaroslava Sedláčka. Dlouhodobý majetek by měl představovat nejvýnosnější aktiva podniku, která jsou pořizována na delší dobu a proto rozhodování o nich patří k strategickým rozhodnutím, prováděným top managementem nebo vlastníky podniku. Nespotřebovává se najednou, ale postupně formou odpisů. V některých případech nedochází k jeho spotřebě, neztrácí hodnotu, ale naopak ji získává (např. pozemky, sbírky, kulturní památky). Jeho likvidnost je nejnižší, a proto je v rozvaze umístěn na počátku aktiv. Člení se na tři základní složky Klasifikace dlouhodobého majetku Směrná účtová osnova vymezuje dlouhodobému majetku následující účtové skupiny: 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 06 Dlouhodobý finanční majetek 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 18

20 09 Opravné položky k dlouhodobému majetku Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Není fyzické povahy a poskytuje určitá práva podniku na ekonomický prospěch. Výši ocenění, od kterého bude tato práva považovat za dlouhodobý nehmotný majetek, si stanoví podnik sám (s výjimkou goodwillu a technického zhodnocení) a sice s ohledem na principy významnosti, věrného a poctivého zobrazení aktiv v účetnictví podniku. Doba použitelnosti tohoto majetku je delší než jeden rok a rozumí se jí doba, po kterou je majetek použitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost podniku. Dlouhodobý nehmotný majetek se reprodukuje prostřednictvím odpisů. Způsob i dobu odpisování si volí podnik v odpisovém plánu s výjimkou zřizovacích výdajů a goodwillu, které se odpisují po dobu 5 let rovnoměrně. K evidenci dlouhodobého nehmotného majetku používá obvykle podnik následující účty: zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill atd Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Je charakterizován fyzickou, hmatatelnou podobou. Stávají se jím věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterými se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Může být odpisovaný nebo neodpisovaný. Dobu odpisování, která je závislá na době použitelnosti a způsob odpisování si opět volí podnik v odpisovém plánu s výjimkou oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, který se odpisuje rovnoměrně po dobu 15 let. Ocenění, od kterého 19

21 bude podnik považovat aktivum za dlouhodobý hmotný majetek, si může podnik zvolit u samostatných movitých věcí, které musí být daňově odpisovány od limitu 40 tis. Kč. O dlouhodobém hmotném majetku účtuje podnik v účtových skupinách 02 a 03, v nichž obvykle zřizuje tyto účty: pozemky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo, tažná zvířata, umělecká díla a sbírky atd Dlouhodobý finanční majetek (DFM) Podnik pořizuje tato aktiva za účelem: získání vlivu v jiném podniku, dosažení vyšších výnosů než při jiné formě investování. V obou uvedených případech je konečným cílem získat touto investicí ekonomický prospěch ve formě dividend, podílů na zisku, úroků či výnosů z prodeje dlouhodobých finančních aktiv. K evidenci dlouhodobého finančního majetku jsou v podniku obvykle voleny v rámci účtové skupiny 06 Dlouhodobý finanční majetek tyto účty: podíly v ovládaných a řízených osobách, podíly v podnicích pod podstatným vlivem, 20

22 realizovatelné cenné papíry a podíly, dlužné cenné papíry držené do splatnosti atd. Dlouhodobým majetkem není: drobný nehmotný a hmotný majetek, o němž podnik rozhodl, že není dlouhodobým majetkem. V tom případě se nehmotný majetek vyúčtuje při pořízení do nákladů (na vrub účtu Služby) a o hmotném majetku se účtuje jako o zásobách (a o jejich předání do užívání se účtuje na vrub nákladového účtu Spotřeba materiálu). Krátkodobý finanční majetek, který je evidován na účtech účtové třídy 2 Finanční účty (Sedláček, 2005, s ). 3.5 Oceňování dlouhodobého majetku Ocenění při nabytí dlouhodobého majetku Při nabytí dlouhodobého majetku přicházejí v úvahu tři oceňovací základny: pořizovací cena, vlastní náklady reprodukční pořizovací cena. Na tomto místě je vhodné připomenout, že určitá specifika oceňování vyplývají z nabytí podniku nebo jeho části zejména koupí a vkladem, jakož i z přeměn společností. Při těchto transakcích vzniká goodwill (jako položka dlouhodobého nehmotného majetku). Ocenění pořizovací cenou Touto cenou se ocení dlouhodobý (nehmotný, hmotný i finanční) majetek pořízený za úplatu. Do této ceny patří nejen tzv. cena pořízení, ale i náklady s jeho pořízením 21

23 související. V případě pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je snazší uvést (zejména) ty náklady, které do tohoto ocenění zahrnout nelze: výdaje na opravy a údržbu, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, daně spojené s pořízením dlouhodobého majetku, jež zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a dále daň z převodu nemovitosti, náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu. Po nabytí majetku se ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku zvyšuje o provedené technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněn vlastník. Pro obsah pořizovací ceny technického zhodnocení platí tatáž pravidla jako pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (vlastně ustanovení o dotaci). Pořizovací cenou se ocení i dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány. U cenných papírů a podílů jsou (vedle emisního ážia) součástí pořizovací ceny i přímé náklady s pořízením související, jako jsou poplatky makléřům, poradcům, burzám apod. Naproti tomu do této ceny se nezahrnují zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů, ani náklady spojené s držbou těchto aktiv. Ocenění vlastními náklady Takto se ocení dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek, je-li vytvořen vlastní činností. Do vlastních nákladů se zahrnují nejen veškeré přímé náklady, ale i nepřímé náklady bezprostředně související s vytvářeným dlouhodobým hmotným či nehmotným majetkem 22

24 tzv. výrobní režie, popř. i správní režie, pokud byl majetek zhotovován dlouhodobě podobu delší než jeden rok. Ocenění reprodukční pořizovací cenou Tímto oceněním se rozumí cena, za kterou by byl dlouhodobý majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Zákon vymezuje případy, u nichž lze tuto cenu použít. V podstatě jde o: majetek nabytý bez úplaty (např. přijatý dar, přebytek zjištěný při inventarizaci apod.), majetek vytvořený vlastní činností, jestliže jeho vlastní náklady nelze zjistit nebo jestliže tyto náklady převyšují reprodukční pořizovací cenu (Kovanicová, 2003, s ) Ocenění k rozvahovému dni Ekvivalence, kterou se přeceňují majetkové účasti k rozvahovému dni, resp. k okamžiku sestavení účetních výkazů, pokud tak podnik rozhodl. Reálná hodnota, kterou se přeceňují realizovatelné cenné papíry a podíly k rozvahovému dni, resp. k okamžiku sestavení účetních výkazů. O trvalém snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje prostřednictvím oprávek, přitom je nutno opravit odpisový plán podniku. O přechodném snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje při uzavírání účetních knih pomocí opravných položek (na účtech účtové skupiny 09). Jde např. o tržní cenu akcií, obchodovaných na burze cenných papírů, která je na konci účetního období nižší než je jejich ocenění v účetnictví podniku. Dočasné snížení se vyjádří opravnou položkou k příslušné majetkové složce. U odpisovaného dlouhodobého majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením, se opravná položka vytvoří v případě, kdy je jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci výrazně nižší než je jeho ocenění v účetnictví po 23

25 odečtení oprávek. Když důvody pro snížení ocenění majetku pominou, opravná položka se zruší (Sedláček, 2005, s. 97). Schéma 3.5.2: Dočasné snížení dlouhodobého majetku 55X Zúčtování 09X Oprav.položky 55X Tvorba oprav snížení užitné hodnoty dlouhodobého majetku (účtové skupiny 01,02, 03, 06) podle zjištění inventarizace. 2. zrušení opravné položky v následujícím účetním období, pominou-li důvody pro snížení. Zdroj: upraveno podle knihy Účetnictví pro manažery (Sedláček, 2005, s. 98). 3.6 Oběžný majetek Oběžný majetek (krátkodobý, provozovací, provozní, v rozvaze označený jako oběžná aktiva, dříve oběžné prostředky) je v podniku přítomen v různých formách: ve věcné podobě jako zásoby materiálu, rozpracované výrobky a hotových výrobků, v peněžní podobě jako peníze v pokladně a na účtech v bance, pohledávky (především z obchodního styku, tj. dosud neuhrazené faktury, které podnik vystavil svým odběratelům, a ostatní pohledávky, např. vůči svým zaměstnancům nebo jiným osobám), krátkodobý finanční majetek (krátkodobé cenné papíry) aj. 24

26 Schéma 3.6: Koloběh oběžných aktiv inkaso peníze nákup pohledávky materiál prodej na úvěr výroba hotové výrobky výroba rozpracovaná výroba Zdroj: upraveno podle knihy Manažerská ekonomika (Synek, 2007, s. 48). Jedna forma oběžného majetku přechází v jinou (za peníze jsou nakoupeny suroviny, ty se změní v nedokončené výrobky, ty v hotové výrobky, hotové výrobky v pohledávky, pohledávky v peníze na účtech nebo v hotové peníze). Oběžný majetek je tedy neustále v pohybu obíhá odtud jeho název. Na rozdíl od dlouhodobého (stálého) majetku, jehož obrat je velmi pomalý (např. stroje se obrátí jednou za pět, deset i více let, budovy za dvacet, padesát i více let), oběžný majetek se obrací velmi rychle (v obchodě např. za několik dní, ve výrobě za několik dní až týdnů). Čím rychleji se obrací, tím za stejných podmínek přinese větší zisk. Důležitými ukazateli využití oběžného majetku jsou ukazatele rychlosti jeho obratu. Oběžný majetek však slouží i k úhradě závazků (dluhů) podniku. Jsou to především peníze, kterými podnik vyrovnává své závazky, nemá-li peníze, musí použít i ostatní oběžný majetek, resp. i stálý majetek (pak ovšem většinou jako podnik zaniká) (Synek, 2007, s ) Zásoby Zásoby se skládají ze surovin, nedokončené výroby a hotových výrobků. Firma do zásob investuje. Náklady na držení zásob nezahrnují jen skladovací náklady a riziko poškození nebo zastarání, ale také kapitálové náklady, tj. výnosovou míru, kterou by poskytlo jiné, stejně rizikové uložení peněž vázaných v zásobách. Výhody z držení zásob jsou často nepřímé. Například velká zásoba hotových výrobků (vzhledem k očekávanému odbytu) 25

27 snižuje možnost, že zásoby dojdou, když poprávka neobvykle vzroste. Výrobci s malými zásobami se snáze může stát, že nebude schopen pohotově vyřídit objednávky. Objednávky surovin ve velkém mohou být výhodné, i když vedou k velkým průměrným zásobám, pokud firma může dostat množstevní slevu od dodavatelů. Ze stejných důvodů firmy často drží velké zásoby hotových výrobků v důsledku výroby větších, a tím i ekonomičtějších výrobních sérií. Velkými sériemi tak výrobní manažer vlastně poskytuje firmě množstevní slevu. Cílem správy zásob je zvážit všechny tyto (a další) přínosy a náklady a najít rozumnou rovnováhu (Kolář, s. 118). Zásoby zahrnují dvě velké skupiny: nakupované od dodavatelů, tj. především materiál a zboží, vyrobené vlastní hospodářskou činností, tj. (hotové) výrobky, nedokončenou výrobu (včetně polotovarů) a zvířata (určitého charakteru a určení). Spíše výjimečně se ve vlastní režii pořizuje materiál. Zásobami jsou: ( 1 ) Materiál, kam patří zejména: suroviny (základní materiál), tj. hmoty, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do zhotovovaného výrobku a tvoří jeho podstatu, pomocné látky, které rovněž přecházejí do zhotovovaného výrobku, ale tvoří jeho podstatu (např. lak na výrobky), látky (provozovací), jichž je zapotřebí pro zajištění provozu podniku (např. palivo, mazadla, čisticí prostředky apod.), náhradní díly, 26

28 obaly a obalové materiály (sloužící k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků), další movité věci s dobou použitelnosti 1 rok a kratší bez ohledu na výši ocenění. ( 2 ) Nedokončená výroba a polotovary, zahrnující: nedokončenou výrobu, polotovary. ( 3 ) Výrobky, tj. věci vlastní výroby určené k prodeji externím odběratelům (popř. i ke spotřebě uvnitř podniku). ( 4 ) Zvířata ( 5 ) Zboží tj. movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud podnik s těmito věcmi obchoduje. Patří sem výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. ( 6 ) Poskytnuté zálohy na zásoby (Kovanicová, 2003, s ) Pohledávky Pohledávka je nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka. Podnikatel tedy vystupuje ve finančním vztahu v roli věřitele. Typickým příkladem je faktura vystavená odběrateli jako předpis částky, kterou má dlužník uhradit ve smluvené lhůtě. Dalším typem pohledávky může být poskytnutá záloha zaměstnanci, přeplatek na daních, nárok na pojistnou náhradu od pojišťovny v případě pojistného plnění atd. (Štohl, 2008, s. 22). 3.7 Zdroje financování majetku Kapitola 3.7 a subkapitoly a jsou ocitovány z knihy Učebnice účetnictví od Ing. Štohla. 27

29 Zdroje financování majetku vyjadřují, jakým způsobem si podnik opatřil svůj majetek. Základním kritériem je hledisko vlastnictví, podle něho se zdroje rozdělují na: vlastní zdroje (označují se jako vlastní kapitál), cizí zdroje Vlastní kapitál Vlastní kapitál účetní jednotky je tvořen součtem dlouhodobého majetku, peněžních prostředků, cenin, zásob, pohledávek po odečtení stavu závazků (úvěry, ostatní závazky). Obecně lze říci, že Vlastní kapitál = Majetek Závazky. Typickým příkladem vlastního kapitálu jsou vklady podnikatele z osobního majetku do firmy (a to jak na začátku podnikání, tak v jeho průběhu) a zisk z podnikání Cizí zdroje K cizím zdrojům financování patří bankovní úvěry a také závazky vůči dodavatelům, závazky vůči zaměstnancům, finančním úřadům, institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění apod. Úvěr představuje peněžní prostředky, které peněžní ústav (banka, spořitelna) půjčí firmě na základě smlouvy o poskytnutí úvěru. Jedná se o dluh firmy, tj. povinnost do určitého data splatit úvěr a platit poplatek za úvěr (tj. úrok). Úvěry mohou být zdrojem krátkodobým (doba splatnosti do 1 roku) i dlouhodobým (doba splatnosti nad jeden rok). Ostatní závazky závazek = dluh. Závazek má účetní jednotka tehdy, když jiné něco dluží. Rozeznáváme tyto druhy závazků: Závazky vůči dodavatelům tj. závazek vznikne účetní jednotce tehdy, pokud od jiné něco odebere (zboží, výrobky, službu), dodavatel dodávku fakturuje a odběratel je povinen zaplatit fakturu do sjednané doby (Štohl, 2008, s. 23). 28

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš Badal Ekonomika lesního hospodářství MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál,

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více