MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Radek KLOUDA Vedoucí bakalářské práce: Ing. František KALOUDA, MBA, CSc. Znojmo, 2010

2

3 Poděkování Touto cestou bych rád poděkoval svému vedoucímu práce Ing. Františku Kaloudovi, MBA, CSc., za odborné rady a metodické vedení, které mi poskytl v průběhu zpracování bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na majetkovou strukturu podniku. Majetek je nedílnou součástí jak každého podniku tak veřejných institucí, státních institucí a dobrovolných institucí. V teoretické části jsou definovány pojmy oběžný majetek, dlouhodobý majetek, ocenění majetku, likvidnost a likvidita, poměrový ukazatelé, bankrotní modely, co je to cizí a vlastní kapitál a finanční krize. Praktická část ze zabývá charakteristikou podniku, finanční situací podniku, kterou určíme pomocí poměrových ukazatelů, bankrotních modelů a pomocí vertikální analýzy. Ke zjištění finanční situace podniku nám poslouží pro stanovení výpočtů zveřejněné účetní závěrky na internetových stránkách. Klíčová slova: majetková struktura, ukazatelé likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity, vertikální analýza, bankrotní modely a účetní závěrka Abstract Bachelor thesis focuses on the ownership structure of the company. Property is an integral part of how each company and public institutions, government institutions and voluntary institutions. The theoretical parts are defined notions circulating assets, fixed assets, valuation, liquidity and liquidity ratios, bankruptcy models, what is foreign and private capital and the financial crisis. The practical part deals with the characteristics of the firm's financial situation, which we identify with financial ratios, and bankruptcy models using vertical analysis. To determine their financial situation we will calculations for determining the financial statements on the website. Keywords: asset structure, measures of liquidity, profitability, leverage, activity, vertical analysis, bankruptcy models, and accounts

7 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika práce Cíl práce Metodika práce Analytická část Úvod do majetkové struktury firmy Definice a obsah pojmů Aktiva podniku Vymezení aktiv Struktura aktiv Dlouhodobý majetek Klasifikace dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Dlouhodobý finanční majetek (DFM) Oceňování dlouhodobého majetku Ocenění při nabytí dlouhodobého majetku Ocenění k rozvahovému dni...23

8 3.6 Oběžný majetek Zásoby Pohledávky Zdroje financování majetku Vlastní kapitál Cizí zdroje Likvidnost a likvidita Bankrotní modely Altmanovo Z skóre Index důvěryhodnosti Ukazatelé aktivity Ukazatelé zadluženosti Ukazatelé rentability Finanční krize podniku Praktická část Charakteristika podniku Bankrotní modely Altmanovo Z skóre Index důvěryhodnosti IN

9 4.3 Analýza poměrových ukazatelů Ukazatelé likvidity Ukazatelé aktivity Ukazatelé zadluženosti Ukazatelé rentability Vertikální analýza Přehled celkových výsledků provedených metod Závěr Použité zdroje...58 Seznam schémat...59 Seznam tabulek...59 Seznam grafů...60 Seznam příloh...60 Přílohy...61

10 1 Úvod Téma Majetková struktura podniku srovnání teorie a reálných podnikových dat byla vybrána proto, že majetek je neoddělitelnou součástí pro správné fungování podniku. Na aktivech podniku bude vidět konkrétní složení majetkové struktury podniku. Rozsáhlou strukturou majetku je dlouhodobý majetek, který se skládá z dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku a tento majetek může být nadále členěn na dlouhodobý hmotný drobný majetek a na dlouhodobý nehmotný drobný majetek, dalším členěním dlouhodobého majetku je členění na dlouhodobý finanční majetek kam spadají zejména akcie, obligace a dluhové cenné papíry. Další strukturou majetku je členění na oběžný majetek kam spadají převážně zásoby a to zásoby materiálu, zboží, výrobků atd. Dále do oběžného majetku patří, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, krátkodobý finanční majetek pod kterým si představíme peníze v hotovosti v pokladně a peníze u bank. Posledním členěním aktiv, nebo-li majetku podniku je členění na ostatní aktiva kam spadají přechodné účty aktivní a aktivní účty časového rozlišení. Nemusí to přímo znamenat, že podnik musí mít zrovna toto členění majetku. Každé členění závisí čistě na podniku. Každý podnik nemusí mít ve svých aktivech dlouhodobý finanční majetek. Podnik na kterém bude prováděno posouzení jeho finanční situace s dopadem na majetkovou strukturu podniku, zda podnik v době finanční krize bude či nebude ohrožen touto krizí budou ukazovat metody výpočtu z kterých bude uveden závěr, zda se podnik dostane do situace, která by vedla k ukončení jeho činnosti. 9

11 2 Cíl a metodika práce 2.1 Cíl práce Cílem práce bude na firmě Jatky Moravský Krumlov spol. s r. o. ilustrovat analýzu poměrových ukazatelů majetkové struktury s mírou ovlivnění rizika spojeného s finanční krizí. Teoretická část se bude věnovat rozebrání jednotlivých složek majetku, které vstupují do podnikání. Bude zde podrobně vysvětleno co je to dlouhodobý majetek, oběžný majetek. Nadále zde bude popsaná finanční krize podniku, kdy se poprvé finanční krize objevila a jak drahé je financování hospodářské krize. Poslední část se bude zabývat výkladem analýzy poměrových ukazatelů a popsáním Altmanova Z-skóre s porovnáním s Indexem důvěryhodnosti. 2.2 Metodika práce V praktické části bude v krátkosti popsána charakteristika a činnost podniku, nadále zde bude prováděna analýza poměrových ukazatelů, vertikální analýza, Altmanovo Z- skóre a Index důvěryhodnosti. Do analýzy poměrových ukazatelů patří: ukazatelé likvidity, ukazatelé rentability, ukazatelé zadluženosti a ukazatelé aktivity. Analýza bude prováděna z účetních závěrek, které jsou přístupny a zveřejněny na internetových stránkách. Budou se srovnávat výkazy za předchozích 6 období hospodaření 10

12 podniku. Na těchto výpočtech bude vidět jak na tom firma v předešlých letech byla a jakým cílem se bude vyvíjet nadále jeho hospodářská činnost. 11

13 3 Analytická část V analytické části budou vysvětleny základní pojmy, jako jsou například majetková struktura podniku, co je to dlouhodobý majetek a oběžný majetek a pojem likvidnost a likvidita, ukazatelé likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, bankrotní modely a finanční krize. 3.1 Úvod do majetkové struktury firmy Problematika majetkové struktury zahrnuje především otázku celkové výše majetku, kterým podnik disponuje. V druhé rovině je zde předmětem diskusí alokace disponibilních peněžních prostředků do fixních a oběžných aktiv. Tato záležitost je řešena v souvislosti s provozní pákou podniku a analýzou jeho kritického množství (Kalouda, 2009, s. 77). Kromě kvalifikovaných manažerů a ostatních pracovníků každé podnikání vyžaduje hmotné i jiné hospodářské prostředky: výroba vyžaduje budovu, stroje, suroviny, doprava dopravní prostředky, pohonné hmoty, dopravní cesty atd. Konkrétní složení prostředků se označuje jako majetek (majetek podniku, firmy), jeho jednotlivé položky jako aktiva. Aby podnik (živnostník, společnost) získala potřebná aktiva, musí mít finanční zdroje, tj. kapitál. Zdrojem může být buď vlastní kapitál, nebo cizí kapitál (dluhy). Majetek tedy vyjadřuje, co podnik vlastní a kapitál komu to patří. Písemný přehled obvykle ve formě účtu, na jehož levé (debetní) straně je zachyceno konkrétní složení majetku podniku, tj. všechna jeho aktiva, a na pravé (kreditní) straně všechny kapitálové zdroje (prameny), tj. pasiva, se nazývá rozvaha (bilance) podniku. Tento dvojí pohled na majetek se označuje jako bilanční princip a rovnost obou stran (aktiva=pasiva) jako bilanční rovnice (Synek, 2007, s. 46 ). Každý podnik potřebuje k plnění své činnosti různé prostředky (budovy, stroje, dopravní prostředky, zásoby, peněžní prostředky apod.). S těmito prostředky hospodaří (vyrábí, prodává, poskytuje služby), proto se jim říká hospodářské prostředky. Jejich konkrétní složení v jednotlivých podnicích závisí na specifických zvláštnostech činnosti každého podniku. Souhrn hospodářských prostředků podniku se označuje jako obchodní majetek. 12

14 Obchodním majetkem jsou tedy všechny prostředky, které podnik při své činnosti užívá. Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou hledisek: z hlediska jeho konkrétní formy, tj. podle jeho složení, z hlediska zdrojů, ze kterých byl financován (Štohl, 2008, s. 20). Majetkem podniku rozumíme souhrn prostředků, které podnik při své hospodářské činnosti užívá. Zahrnuje nejen nejrozličnější věci hmotné povahy, ale i pohledávky a nehmotné majetkové hodnoty, jako např. licence, průmyslová práva apod. Jde o dva úhly pohledu na jedinou podstatu na majetek. Toto dvoj-jediné chápání majetku je vyjádřením skutečnosti, že každý druh majetku, s nímž podnik hospodaří, musel být financován z určitého finančního zdroje. Máme-li na mysli majetek z hlediska jeho konkrétní formy, v níž se projevuje, hovoříme o aktivech. Chceme-li vyjádřit původ majetku (z jakých finančních zdrojů byl pořízen), hovoříme o pasivech v širším smyslu (v užším smyslu se pojem pasiva užívá jen pro cizí zdroje financování). Souběžná dvojí klasifikace majetku představuje úhelný kámen, na němž je založeno účetnictví jako systém, je jeho ústřední charakteristikou, výchozím metodickým znakem, nazývaným bilančním princip. Je základem konstrukce jednoho z klíčových účetních výkazů - rozvahy neboli bilance, v níž platí tato (bilanční) rovnice (Kovanicová, 2003, s. 3). Schéma 3.1: Bilanční pravidlo Aktiva=Pasiva Zdroj: upraveno podle knihy Abeceda účetních znalostí pro každého (Kovanicová, 2003, s. 3). 13

15 3.2 Definice a obsah pojmů Majetková struktura je definována strukturou aktiv podniku. Tento přístup je sice v některých případech vnímán jako statický, nicméně je považován za tradiční a do jisté míry za základní. Je definován přehledem majetku podniku na dané rozlišovací úrovni levé strany účetního výkazu rozvahy. Majetková struktura je při odlišném přístupu k této problematice vnímána jako: funkce ekonomické praxe v dané zemi, funkce právní normy podnikání. Z pohledu potřeb praktického finančního řízení podniku je zřejmě nejšťastnější vnímání majetkové struktury podniku komplexně, jako složky majetkově finanční stability firmy. Jde o vyjádření potřeb definovat vztah mezi majetkem a použitým kapitálem, který je popsán finanční strukturou firmy (Kalouda, 2009, s. 77). Majetkem podniku (v našem obchodním zákoníku se používá výraz obchodní majetek ) se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Tvoří jej dvě základní skupiny prostředků, které se liší dobou, po kterou slouží v provozu podniku, než se vrátí do peněžní formy: první skupinou je dlouhodobý (neoběžný) majetek, nazýván též investiční majetek, v rozvaze též jako stálá, fixní aktiva. Druhou skupinou je oběžný majetek, v rozvaze je označen jako oběžná aktiva. Další skupinou aktiv jsou přechodná aktiva, což jsou položky přechodného charakteru mezi majetkem a náklady nebo výnosy. Jsou předmětem zájmu účetnictví. Majetkovou strukturou podniku zachycuje levá strana rozvahy a je označována jako aktiva. Kdo chce znát podrobné členění aktiv a pasiv, nahlédne do účetního výkazu rozvaha (Synek, 2007, s. 46). 14

16 3.3 Aktiva podniku Podnik potřebuje ke své činnosti určité hospodářské prostředky, určitý majetek (aktiva). Aktiva umožňují podniku produkovat zboží či služby, které jsou určeny k upokojování potřeb nebo požadavků zákazníků. Zákazníci jsou ochotni za ně zaplatit a tím přispívají k peněžnímu toku (pozitivnímu cash flow) podniku. Při průchodu aktiv podnikem (jeho produkčním cyklem) dochází k jejich postupné přeměně v peníze. Smyslem podnikání je potom získat větší množství peněz, než činila hodnota spotřebovaných aktiv. Aktiva podniku mohou mít jednak fyzickou (hmotnou) podobu a jednak nehmotnou podobu např. patentů, autorských práv, projektů apod. V české legislativě je podnik vymezen jako soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání včetně věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku. Je objektem obchodně právních vztahů a součástí obchodního jmění podnikatele (Sedláček, 2005, s. 18). Aktiva jsou vložené prostředky kontrolované (ovládané) podnikem, které jsou výsledkem minulých událostí a u nichž se očekává, že přinesou podniku budoucí ekonomický prospěch, budoucí užitek. Budoucí ekonomický prospěch ztělesněný v aktivech se může projevit různými způsoby. Nejčastěji bývá aktivum: užito při výrobě výrobků (či při poskytování služeb) určených k prodeji (např. spotřebované suroviny či materiál), přeměněno v jiné aktivum (např. pohledávka se přemění v peněžní prostředky při přijaté úhradě od odběratele), použito k úhradě dluhu (např. zaplacení závazku dodavateli), případně rozděleno vlastníkům podniku (např. výplata dividend), apod. 15

17 Budoucí užitek aktiva se tedy nechápe úzce jen jako potenciální (očekávaný, velmi pravděpodobný) přímý prospěch (přímé zvýšení peněz), ale i jako potenciální nepřímý příspěvek směřující ke zvýšení peněžních prostředků či peněžních ekvivalentů. Z hlediska funkce v hospodářské činnosti (a tím i z hlediska potřeb financování) se aktiva člení na: majetkové složky, které podniku slouží dlouhodobě (stálá, fixní, dlouhodobý majetek), převážná část tohoto majetku se postupně opotřebovává, majetkové složky krátkodobé, které se užijí (spotřebují, realizují) v průběhu normálního provozního cyklu podniku, popřípadě u nichž proces přeměny v peníze nepřesáhne jeden rok (oběžná, krátkodobá aktiva, oběžný majetek) (Kovanicová, 2003, s. 6-7) Vymezení aktiv Subkapitoly a jsou ocitovány z knihy Účetnictví pro manažery od Jaroslava Sedláčka. Za aktivum se v účetnictví považují ty položky majetku podniku, které vykazují následující vlastnosti: představují pro podnik budoucí ekonomický užitek a tento užitek patří výhradně jemu, očekávání budoucího užitku musí být dostatečně spolehlivé a prokazatelné, aktivum je důsledkem hospodářských operací uskutečněných v minulosti, aktivum musí být s dostatečnou mírou spolehlivě ocenitelné (v penězích). Většina aktiv je spojena se zákonnými právy vč. práva vlastnického. Existence aktiva však nemusí být nezbytně spojena s jeho vlastnictvím, jestliže podnik kontroluje očekávané 16

18 užitky z aktiva. Budoucí užitky z aktiva mohou plynout do podniku např. tím, že aktivum bude: spotřebováno (samostatně nebo v kombinaci s jinými aktivy) při produkci zboží, vyměněno za jiná aktiva, použito k vypořádání dluhu, rozděleno mezi vlastníky podniku. Množství i forma aktiv, která podnik vlastní, bude záviset zejména na charakteru vykonávaných aktivit (např. průmyslová produkce bude vyžadovat vyšší objem aktiv než obchodní činnosti) Struktura aktiv Vedle formy, ve které podnik aktiva vlastní je pro klasifikaci významná doba jejich použitelnosti (životnosti) tj. doba, po kterou podniku slouží, než dojde k jejich přeměně v jiná aktiva, aby v konečném stádiu představovala peněžní tok plynoucí do podniku. Aktiva se rozdělují podle doby jejich použitelnosti na dvě základní skupiny: stálá a oběžná aktiva a třetí skupinu pak tvoří ostatní aktiva (Sedláček, 2005, s ). Schéma 3.3.2: Struktura aktiv 17

19 3.4 Dlouhodobý majetek Kapitola 3.4 a subkapitoly 3.4.1, 3.4.2, a jsou ocitovány z knihy Účetnictví pro manažery od Jaroslava Sedláčka. Dlouhodobý majetek by měl představovat nejvýnosnější aktiva podniku, která jsou pořizována na delší dobu a proto rozhodování o nich patří k strategickým rozhodnutím, prováděným top managementem nebo vlastníky podniku. Nespotřebovává se najednou, ale postupně formou odpisů. V některých případech nedochází k jeho spotřebě, neztrácí hodnotu, ale naopak ji získává (např. pozemky, sbírky, kulturní památky). Jeho likvidnost je nejnižší, a proto je v rozvaze umístěn na počátku aktiv. Člení se na tři základní složky Klasifikace dlouhodobého majetku Směrná účtová osnova vymezuje dlouhodobému majetku následující účtové skupiny: 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 06 Dlouhodobý finanční majetek 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 18

20 09 Opravné položky k dlouhodobému majetku Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Není fyzické povahy a poskytuje určitá práva podniku na ekonomický prospěch. Výši ocenění, od kterého bude tato práva považovat za dlouhodobý nehmotný majetek, si stanoví podnik sám (s výjimkou goodwillu a technického zhodnocení) a sice s ohledem na principy významnosti, věrného a poctivého zobrazení aktiv v účetnictví podniku. Doba použitelnosti tohoto majetku je delší než jeden rok a rozumí se jí doba, po kterou je majetek použitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost podniku. Dlouhodobý nehmotný majetek se reprodukuje prostřednictvím odpisů. Způsob i dobu odpisování si volí podnik v odpisovém plánu s výjimkou zřizovacích výdajů a goodwillu, které se odpisují po dobu 5 let rovnoměrně. K evidenci dlouhodobého nehmotného majetku používá obvykle podnik následující účty: zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill atd Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Je charakterizován fyzickou, hmatatelnou podobou. Stávají se jím věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterými se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Může být odpisovaný nebo neodpisovaný. Dobu odpisování, která je závislá na době použitelnosti a způsob odpisování si opět volí podnik v odpisovém plánu s výjimkou oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, který se odpisuje rovnoměrně po dobu 15 let. Ocenění, od kterého 19

21 bude podnik považovat aktivum za dlouhodobý hmotný majetek, si může podnik zvolit u samostatných movitých věcí, které musí být daňově odpisovány od limitu 40 tis. Kč. O dlouhodobém hmotném majetku účtuje podnik v účtových skupinách 02 a 03, v nichž obvykle zřizuje tyto účty: pozemky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo, tažná zvířata, umělecká díla a sbírky atd Dlouhodobý finanční majetek (DFM) Podnik pořizuje tato aktiva za účelem: získání vlivu v jiném podniku, dosažení vyšších výnosů než při jiné formě investování. V obou uvedených případech je konečným cílem získat touto investicí ekonomický prospěch ve formě dividend, podílů na zisku, úroků či výnosů z prodeje dlouhodobých finančních aktiv. K evidenci dlouhodobého finančního majetku jsou v podniku obvykle voleny v rámci účtové skupiny 06 Dlouhodobý finanční majetek tyto účty: podíly v ovládaných a řízených osobách, podíly v podnicích pod podstatným vlivem, 20

22 realizovatelné cenné papíry a podíly, dlužné cenné papíry držené do splatnosti atd. Dlouhodobým majetkem není: drobný nehmotný a hmotný majetek, o němž podnik rozhodl, že není dlouhodobým majetkem. V tom případě se nehmotný majetek vyúčtuje při pořízení do nákladů (na vrub účtu Služby) a o hmotném majetku se účtuje jako o zásobách (a o jejich předání do užívání se účtuje na vrub nákladového účtu Spotřeba materiálu). Krátkodobý finanční majetek, který je evidován na účtech účtové třídy 2 Finanční účty (Sedláček, 2005, s ). 3.5 Oceňování dlouhodobého majetku Ocenění při nabytí dlouhodobého majetku Při nabytí dlouhodobého majetku přicházejí v úvahu tři oceňovací základny: pořizovací cena, vlastní náklady reprodukční pořizovací cena. Na tomto místě je vhodné připomenout, že určitá specifika oceňování vyplývají z nabytí podniku nebo jeho části zejména koupí a vkladem, jakož i z přeměn společností. Při těchto transakcích vzniká goodwill (jako položka dlouhodobého nehmotného majetku). Ocenění pořizovací cenou Touto cenou se ocení dlouhodobý (nehmotný, hmotný i finanční) majetek pořízený za úplatu. Do této ceny patří nejen tzv. cena pořízení, ale i náklady s jeho pořízením 21

23 související. V případě pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je snazší uvést (zejména) ty náklady, které do tohoto ocenění zahrnout nelze: výdaje na opravy a údržbu, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, daně spojené s pořízením dlouhodobého majetku, jež zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a dále daň z převodu nemovitosti, náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu. Po nabytí majetku se ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku zvyšuje o provedené technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněn vlastník. Pro obsah pořizovací ceny technického zhodnocení platí tatáž pravidla jako pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (vlastně ustanovení o dotaci). Pořizovací cenou se ocení i dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány. U cenných papírů a podílů jsou (vedle emisního ážia) součástí pořizovací ceny i přímé náklady s pořízením související, jako jsou poplatky makléřům, poradcům, burzám apod. Naproti tomu do této ceny se nezahrnují zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů, ani náklady spojené s držbou těchto aktiv. Ocenění vlastními náklady Takto se ocení dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek, je-li vytvořen vlastní činností. Do vlastních nákladů se zahrnují nejen veškeré přímé náklady, ale i nepřímé náklady bezprostředně související s vytvářeným dlouhodobým hmotným či nehmotným majetkem 22

24 tzv. výrobní režie, popř. i správní režie, pokud byl majetek zhotovován dlouhodobě podobu delší než jeden rok. Ocenění reprodukční pořizovací cenou Tímto oceněním se rozumí cena, za kterou by byl dlouhodobý majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Zákon vymezuje případy, u nichž lze tuto cenu použít. V podstatě jde o: majetek nabytý bez úplaty (např. přijatý dar, přebytek zjištěný při inventarizaci apod.), majetek vytvořený vlastní činností, jestliže jeho vlastní náklady nelze zjistit nebo jestliže tyto náklady převyšují reprodukční pořizovací cenu (Kovanicová, 2003, s ) Ocenění k rozvahovému dni Ekvivalence, kterou se přeceňují majetkové účasti k rozvahovému dni, resp. k okamžiku sestavení účetních výkazů, pokud tak podnik rozhodl. Reálná hodnota, kterou se přeceňují realizovatelné cenné papíry a podíly k rozvahovému dni, resp. k okamžiku sestavení účetních výkazů. O trvalém snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje prostřednictvím oprávek, přitom je nutno opravit odpisový plán podniku. O přechodném snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje při uzavírání účetních knih pomocí opravných položek (na účtech účtové skupiny 09). Jde např. o tržní cenu akcií, obchodovaných na burze cenných papírů, která je na konci účetního období nižší než je jejich ocenění v účetnictví podniku. Dočasné snížení se vyjádří opravnou položkou k příslušné majetkové složce. U odpisovaného dlouhodobého majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením, se opravná položka vytvoří v případě, kdy je jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci výrazně nižší než je jeho ocenění v účetnictví po 23

25 odečtení oprávek. Když důvody pro snížení ocenění majetku pominou, opravná položka se zruší (Sedláček, 2005, s. 97). Schéma 3.5.2: Dočasné snížení dlouhodobého majetku 55X Zúčtování 09X Oprav.položky 55X Tvorba oprav snížení užitné hodnoty dlouhodobého majetku (účtové skupiny 01,02, 03, 06) podle zjištění inventarizace. 2. zrušení opravné položky v následujícím účetním období, pominou-li důvody pro snížení. Zdroj: upraveno podle knihy Účetnictví pro manažery (Sedláček, 2005, s. 98). 3.6 Oběžný majetek Oběžný majetek (krátkodobý, provozovací, provozní, v rozvaze označený jako oběžná aktiva, dříve oběžné prostředky) je v podniku přítomen v různých formách: ve věcné podobě jako zásoby materiálu, rozpracované výrobky a hotových výrobků, v peněžní podobě jako peníze v pokladně a na účtech v bance, pohledávky (především z obchodního styku, tj. dosud neuhrazené faktury, které podnik vystavil svým odběratelům, a ostatní pohledávky, např. vůči svým zaměstnancům nebo jiným osobám), krátkodobý finanční majetek (krátkodobé cenné papíry) aj. 24

26 Schéma 3.6: Koloběh oběžných aktiv inkaso peníze nákup pohledávky materiál prodej na úvěr výroba hotové výrobky výroba rozpracovaná výroba Zdroj: upraveno podle knihy Manažerská ekonomika (Synek, 2007, s. 48). Jedna forma oběžného majetku přechází v jinou (za peníze jsou nakoupeny suroviny, ty se změní v nedokončené výrobky, ty v hotové výrobky, hotové výrobky v pohledávky, pohledávky v peníze na účtech nebo v hotové peníze). Oběžný majetek je tedy neustále v pohybu obíhá odtud jeho název. Na rozdíl od dlouhodobého (stálého) majetku, jehož obrat je velmi pomalý (např. stroje se obrátí jednou za pět, deset i více let, budovy za dvacet, padesát i více let), oběžný majetek se obrací velmi rychle (v obchodě např. za několik dní, ve výrobě za několik dní až týdnů). Čím rychleji se obrací, tím za stejných podmínek přinese větší zisk. Důležitými ukazateli využití oběžného majetku jsou ukazatele rychlosti jeho obratu. Oběžný majetek však slouží i k úhradě závazků (dluhů) podniku. Jsou to především peníze, kterými podnik vyrovnává své závazky, nemá-li peníze, musí použít i ostatní oběžný majetek, resp. i stálý majetek (pak ovšem většinou jako podnik zaniká) (Synek, 2007, s ) Zásoby Zásoby se skládají ze surovin, nedokončené výroby a hotových výrobků. Firma do zásob investuje. Náklady na držení zásob nezahrnují jen skladovací náklady a riziko poškození nebo zastarání, ale také kapitálové náklady, tj. výnosovou míru, kterou by poskytlo jiné, stejně rizikové uložení peněž vázaných v zásobách. Výhody z držení zásob jsou často nepřímé. Například velká zásoba hotových výrobků (vzhledem k očekávanému odbytu) 25

27 snižuje možnost, že zásoby dojdou, když poprávka neobvykle vzroste. Výrobci s malými zásobami se snáze může stát, že nebude schopen pohotově vyřídit objednávky. Objednávky surovin ve velkém mohou být výhodné, i když vedou k velkým průměrným zásobám, pokud firma může dostat množstevní slevu od dodavatelů. Ze stejných důvodů firmy často drží velké zásoby hotových výrobků v důsledku výroby větších, a tím i ekonomičtějších výrobních sérií. Velkými sériemi tak výrobní manažer vlastně poskytuje firmě množstevní slevu. Cílem správy zásob je zvážit všechny tyto (a další) přínosy a náklady a najít rozumnou rovnováhu (Kolář, s. 118). Zásoby zahrnují dvě velké skupiny: nakupované od dodavatelů, tj. především materiál a zboží, vyrobené vlastní hospodářskou činností, tj. (hotové) výrobky, nedokončenou výrobu (včetně polotovarů) a zvířata (určitého charakteru a určení). Spíše výjimečně se ve vlastní režii pořizuje materiál. Zásobami jsou: ( 1 ) Materiál, kam patří zejména: suroviny (základní materiál), tj. hmoty, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do zhotovovaného výrobku a tvoří jeho podstatu, pomocné látky, které rovněž přecházejí do zhotovovaného výrobku, ale tvoří jeho podstatu (např. lak na výrobky), látky (provozovací), jichž je zapotřebí pro zajištění provozu podniku (např. palivo, mazadla, čisticí prostředky apod.), náhradní díly, 26

28 obaly a obalové materiály (sloužící k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků), další movité věci s dobou použitelnosti 1 rok a kratší bez ohledu na výši ocenění. ( 2 ) Nedokončená výroba a polotovary, zahrnující: nedokončenou výrobu, polotovary. ( 3 ) Výrobky, tj. věci vlastní výroby určené k prodeji externím odběratelům (popř. i ke spotřebě uvnitř podniku). ( 4 ) Zvířata ( 5 ) Zboží tj. movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud podnik s těmito věcmi obchoduje. Patří sem výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. ( 6 ) Poskytnuté zálohy na zásoby (Kovanicová, 2003, s ) Pohledávky Pohledávka je nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka. Podnikatel tedy vystupuje ve finančním vztahu v roli věřitele. Typickým příkladem je faktura vystavená odběrateli jako předpis částky, kterou má dlužník uhradit ve smluvené lhůtě. Dalším typem pohledávky může být poskytnutá záloha zaměstnanci, přeplatek na daních, nárok na pojistnou náhradu od pojišťovny v případě pojistného plnění atd. (Štohl, 2008, s. 22). 3.7 Zdroje financování majetku Kapitola 3.7 a subkapitoly a jsou ocitovány z knihy Učebnice účetnictví od Ing. Štohla. 27

29 Zdroje financování majetku vyjadřují, jakým způsobem si podnik opatřil svůj majetek. Základním kritériem je hledisko vlastnictví, podle něho se zdroje rozdělují na: vlastní zdroje (označují se jako vlastní kapitál), cizí zdroje Vlastní kapitál Vlastní kapitál účetní jednotky je tvořen součtem dlouhodobého majetku, peněžních prostředků, cenin, zásob, pohledávek po odečtení stavu závazků (úvěry, ostatní závazky). Obecně lze říci, že Vlastní kapitál = Majetek Závazky. Typickým příkladem vlastního kapitálu jsou vklady podnikatele z osobního majetku do firmy (a to jak na začátku podnikání, tak v jeho průběhu) a zisk z podnikání Cizí zdroje K cizím zdrojům financování patří bankovní úvěry a také závazky vůči dodavatelům, závazky vůči zaměstnancům, finančním úřadům, institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění apod. Úvěr představuje peněžní prostředky, které peněžní ústav (banka, spořitelna) půjčí firmě na základě smlouvy o poskytnutí úvěru. Jedná se o dluh firmy, tj. povinnost do určitého data splatit úvěr a platit poplatek za úvěr (tj. úrok). Úvěry mohou být zdrojem krátkodobým (doba splatnosti do 1 roku) i dlouhodobým (doba splatnosti nad jeden rok). Ostatní závazky závazek = dluh. Závazek má účetní jednotka tehdy, když jiné něco dluží. Rozeznáváme tyto druhy závazků: Závazky vůči dodavatelům tj. závazek vznikne účetní jednotce tehdy, pokud od jiné něco odebere (zboží, výrobky, službu), dodavatel dodávku fakturuje a odběratel je povinen zaplatit fakturu do sjednané doby (Štohl, 2008, s. 23). 28

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vypovídací schopnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, s. r. o.

Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, s. r. o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza hospodaření výrobního podniku v době hospodářské krize Analysis of the manufacturing company during the economic crisis Nikol

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

Leasing versus koupě

Leasing versus koupě Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Leasing versus koupě Contract hire versus purchase Bakalářská práce Radomír Švestka Vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Bakalářská práce Autor: Miroslava Valová Vedoucí práce: Ing. Jiří Lunga Kunovice, březen 2007 Prohlašuji,

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více