Znalecký posudek č. 2012/690/110. SMP Net, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2012/690/110. SMP Net, s.r.o."

Transkript

1 Znalecký posudek obsahuje 34 stran kromě obálky a bez příloh a předává se objednateli ve čtyřech originálních vyhotoveních v českém jazyce. Znalecký posudek č. 2012/690/110 o hodnotě 100% obchodního podílu na společnosti SMP Net, s.r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ , IČ: pro účely jeho převodu podle usnesení Městského soudu v Praze čj. 2Nc 5627/ ze dne 21.září 2012, které nabylo právní moci dne Zhotovitel: Společnost B.S.O. spol s r.o. zapsaná na základě Rozhodnutí Ministra spravedlnosti ČR čj.90/2006- ODS-ZN/5 ze dne 26. května 2006 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady, oceňování majetku pro věci nemovité, věci movité, stroje a zařízení, nehmotný majetek, podnik a finanční majetek. V Praze Strana 1 (celkem 34)

2 Severomoravská plynárenská, a.s. Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ Identifikační číslo: a RWE Grid Holding, a.s. Sídlo: Praha 10 Strašnice, Limuzská 3135/12 Identifikační číslo: Souhrnná zpráva Tento posudek znalce byl vyhotoven na základě Smlouvy o dílo, jejíž předmětem je zhotovení předkládaného znaleckého posudku, a na základě usnesení Městského soudu v Praze čj. 2Nc 5627/ ze dne 21.září 2012, které nabylo právní moci dne Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Lenkou Broučkovou v právní věci navrhovatelů: A) Severomoravská plynárenská a.s., IČ , Plynární 2748/6, Ostrava Moravská Ostrava, B) RWE Grid Holding, a.s., IČ , Limuzská 3135/12, Praha 10 Strašnice na jmenování znalce takto: I. Soud ustanovuje znalcem z oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady, oceňování majetku pro věci nemovité, věci movité, stroje a zařízení, nehmotný majetek, podnik a finanční majetek, společnosti B.S.O. spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ , IČ , které ukládá, aby navrhovatelům podala písemně každému ve dvou vyhotoveních znalecký posudek, kterým, v souladu s ustanovením 196a odst. 3 obchodního zákoníku, ocení hodnotu části majetku, představující 100% obchodní podíl ve společnosti SMP Net, s.r.o., IČ , se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ II. Účastníci řízení nemají na náhradu nákladů právo. Předmětem znaleckého posudku je ocenění 90% a 10% obchodního podílu na společnosti SMP Net, s.r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ , IČ: Datum, ke kterému se obchodní podíl na společnosti oceňuje, je Účelem znaleckého posudku je ocenění obchodního podílu pro jeho převod podle usnesení soudu v souladu s ustanovením 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Způsob ocenění Ocenění pro daný účel nemá žádnou legislativně upravenou strukturu nebo podobu. Volba použitých způsobů ocenění je plně na odpovědnosti a zkušenosti oceňovatele s tím, že jím volené způsoby ocenění a jejich metody a analýzy výsledků těchto jednotlivých způsobů ocenění by měly co nejlépe vystihovat hodnotu podle její definice. Předmětem ocenění je obchodní podíl, pro něž u nás neexistuje žádný aktivní a transparentní trh. Ocenění není možné v daném případě provést ani na úrovni tržního porovnání s jinými srovnatelnými obchodními podíly ani na úrovni ocenění obchodního podílu výnosovým způsobem ocenění na základě vyplácení podílů na zisku souvisejících s vlastnictvím daného obchodního podílu. Tento model je aplikovatelný za předpokladu systematické politiky vyplácení podílů na zisku. S ohledem na to, že pro ocenění daného obchodního podílu nelze použít žádný z výše uvedených způsobů, je nutné použít způsoby ocenění vycházející z analýzy hodnoty čistého obchodního majetku (dále také ČOM) společnosti a následně posoudit strukturu jednotlivých obchodních podílů, na něž je rozdělen základní kapitál, resp. čistý obchodní majetek, společnosti. Strana 2 (celkem 34)

3 Ocen6ni distdho obchodnlho majetku Po zvflienl charakteru spolednosti, zprisobu a podminek jejiho hospodatuni, jejiho soudasn6ho a mozndho budouciho postaveni na relevantnim trhu, byly jako z6kladni odivodn6n6 zptsoby ocendnl disteh obchodniho majetku spoleinosti zvoleny vfnosovli zpfisob ocendni a d6le ocendni metodou trzniho porovn6ni. Pro vjnosovf zprisob ocen6ni je pouzita metoda diskontovini volnfch pendznich tokti spolednosti v modifikaci dvoufdzovd metody s druhou f6zi perpetuity (nepietrzit6ho fungovdni). Pro stanoveni hodnoty metodou trtniho porovn6ni byly pouzity tzv. trznf multiplik6tory' Vzhledem ke skutednosti, ze je metoda trzniho porovn6ni vldy poditzena dostupnosti srovnatelnich fdaji na relevantnlm trhu, je v dan6m pllpad6 odhadnuto rozp6ti hodnoty spolednosti s pouzitfmvlce trlnich multiplikftoru. Pro stanoveni konk6tni hodnoty distdho obchodnlho majetku spolednosti byl zvolen jako vho<lnf a odrivodndnf zpfisob ocendni vinosovi zprisob, kterf v sob6 zismu;e tonlretni poitttinty fungov6ni dan6 spolednosti a je tak schopen stanovit v rozmezi ur6en6m pomocl trintctr muttiptlmtoru konkr6tni hodnotu dist6ho obchodniho majetku dan6 spolednosti. Ocen6ni obchodnlho Podilu g"a."t""ur'"a"ihopodllujestanovenaalikvotnfmpodflemnahodnot6dist6hoobchodniho majetku spolednosti bez apiikace "piir6zek nebo sr6iek (viz. kapitola 3'5. tohoto znaleck6ho posudku). Z6v6reEnf virok Ilodnota, kterou se oceiuje 1007o obchodni no!!l- na spoleinosti SMP Net' s'r'o' se sidfem Ostrava - Moravski Otti"I"u, ffotnopolni 33i4l38, PSi , ltz ve spolelnooti S""uto-o*ttna p[n6rensk6,. a's' se sidlem Ostrava - Moravskd "ij.i"f"f 6.m;;, Hyo6"of 274A6,pSEi02iz, ro'untinmaiislo: TrlE kdatu 30.iervna 2012 vyj6dten6 pro fiely osn"rerri Mdststt6iro soudu v Praze ij' 2Nc '10 ze dne 2l'z6ii 2012, ktcte nabylo pr6vni -o"ian" 24'9'2012, vhodnfrn a odfivodndnfm zprisobem ocendni dosahuje E6stkY: ,- Ki (slovy: sedm miliard osm set sedmdesftjedna mitionri dtyii sta sedmdes6t tisic korun Uveden6 hodnota neobsahuje dafi z pfidan6 hodnoty (DPH)' N6leZitosti znaleck6ho posudku' mj. tohoto posudku. Za spolednost B.S.O. spol. s.r.o.: otisk znaleckd pedeti, podpis a znaleck dolozka viz str' 33 Jednatel spolednosti Strana 3 (celkem 34)

4 1. Úvod Objednatel a navrhovatel Zhotovitel, prohlášení zhotovitele Předmět znaleckého posudku Účel Datum ocenění Prodávající Kupující Použité podklady Použitá literatura Informace o předmětu ocenění a obecná omezení jeho platnosti Předmět ocenění Identifikační údaje Účetnictví společnosti Účetní stav společnosti Soudní spory, ekologické závazky Mimobilanční majetek a závazky Finanční,operativní leasing Podíly na zisku Způsoby oceňování Definice hodnoty Obecně o způsobech ocenění Metodologie pro výnosový způsob ocenění Diskontování volných peněžních toků Diskontní míra Metody založené na analýze trhu Tržní porovnání obecně Metody relativního oceňování Posouzení významnosti akciového balíku Analýza ocenění Finanční analýza Strategická analýza Způsob ocenění Ocenění ČOM na základě tržních multiplikátorů Výnosový způsob ocenění ČOM metodou diskontovaného cash flow Dvoufázový model Finanční plán pro DCF Stanovení diskontní míry (WACC) Přepočet na současnou hodnotu Rekapitulace výnosového ocenění Závěr Rekapitulace výsledků jednotlivých způsobů ocenění ČOM Odůvodnění použitého způsobu ocenění Ocenění obchodního podílu Závěrečný výrok Přílohy Strana 4 (celkem 34)

5 Uvod Objednatel a navrhovatel Objednatelem znaleck6ho posudku je spolednost Severomoravsk6 plynrirenskd, a.s. se sidlem Ostrava - Moravskd Ostrava, Plyndrni , PSe 702 T2,ldentiftkadnl dislo: Zhotovitel, prohldieni zhotovitele Zrotovitelem je spolednost B.S.O. spol. s r.o. se sidlem Praha 3,zizkov, Str Lni 142O113, PSe , Ie: Spolednost B.S.O. spol s r.o. je zapsand na ziikladd Rozhodnuti Ministra spravedlnosti CR dj.90/2006-ods-2.{/5 ze dne 26. kvdtna 2006 do prvniho oddilu seznamu fstavt kvalifikovanfch pro znaleckou dinnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleck6ho opr6vndni pro ceny a odhady, oc fiovdni majetku pro v6ci nemovit6, v6ci movit6, stroje a zaffzeni, nehmotn:i majetek, podnik a finandnl majetek. Na zpracov6nf znaleck6ho posudku se za spolednost zhotovitele podileli tito piimi zpracovateld: Ing. St6p6nka Kopeck6 Ing. Jiff Brejcha Pro zpracovdni byla pfibr6na extemi spoluprdce pana Ing. Jiifho Kohouta, CSc. Podepsanf zhotovitel znaleck6ho posudku jednajici jednatelem vyddvd n6sledujici prohl6senf o nezdvislosti. NiZe podepsanf zhotovitel jednajicf Jiffm Brejchou, jednatelem, timto prohlasuje, Ze velkerou dinnost pii zpiacovdni tohoto posudku vykon6val zcela nezdvisle na osobdch zfdastndnfch stfan, popi. dalsich dotdenjch osob v souvislosti s piedkl6danim ocen6nim, a ze z^vdry tohoto posudku Jsou zhotoveny nestranne a objektivne. Dr{le prohlaiuje, Le nernd a nebude mit ridast na 'Z6dn6 zriiastn6n6 osobd v souvislosti s pieiltadanym posudkem. Honordie ani odmdny zhotovitele nezdvisi na obsahu znaleckdho posudku ani na jeho z6v6rech' / / /fu/./4* / jeflarelb.s.o- spol. s r.o. PfudmEt znaleckdho Posudku ir"d.d,". znaleck6ho posudku je ocen ni 1007 obchodniho p-odflu na spolednosti SMP Net, s.r.o.,".lat. Ort unu - Moravskf Oslava, Homopolni 3314/38' PSe 70200' IC: ' riret iiji". "t otou"nf pledkl6dan6ho znaleck6ho posudku je ocen6ni obchodniho podflu pro jeho pievod poar""*",",,imestsk6hosouduvprazeei.'znc56nd10'12-10zedne21.z6ii2ol2,kter6nabylo ft;;;;i &rc '2A.g.20r2, v souladu s ;shnovenim $196a zdkona d 513/1991 sb" obchodni z6konlk v platn6m zndn{. Datum ocenenl nuto-, t" l*"te.u se obchodni podll oceiujeje 30'dervna 2012 Strana 5 (celkem 34)

6 1.6. Prodávající Prodávajícím je společnost identifikovaná výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757 Datum zápisu: 1. ledna 1994 Spisová značka: B 757 vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: Severomoravská plynárenská, a.s. Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw obchod s elektřinou obchod s plynem pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Společnost Severomoravská plynárenská, a.s. je součástí skupiny RWE. Skupina RWE patří mezi pět největších evropských elektrárenských a plynárenských společností. Podniká ve výrobě, obchodu, přepravě a zásobování elektřinou a plynem. Více než zaměstnanců dodává více než 17 milionům zákazníků elektřinu a přibližně 8 milionům zákazníků plyn. V hospodářském roce 2011 dosáhla společnost RWE tržeb ve výši přibližně 52 miliard EUR. RWE je výrobcem elektřiny č. 1 v Německu, č. 2 v Holandsku a č. 3 ve Velké Británii. Postavení na trhu ve střední a jihovýchodní Evropě se neustále rozšiřuje. Prostřednictvím RWE Dea skupina úspěšně podniká ve výrobě plynu a těžbě ropy v Evropě, severní Africe a v oblasti Kaspického moře. RWE Supply & Trading je jednou z předních evropských společností obchodujících s energiemi. RWE v České republice tvoří čtyři regionální distribuční společnosti: RWE Energie (bývalá Západočeská plynárenská, Středočeská plynárenská a Severočeská plynárenská), Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská. K oddělení přepravy zemního plynu od těchto společností došlo k 1. lednu Regionální distribuční společnosti se tak staly obchodníky s touto komoditou, zatímco společnosti nesoucí ve svém názvu Net - RWE GasNet (bývalá STP Net, SČP Net a ZČP Net) JMP Net, SMP Net a VČP Net - mají na starosti distribuci zemního plynu. Společnost k 1. lednu 2007 na základě požadavků směrnice Evropské unie a novely energetického zákona vyčlenila část své činnosti a vložila část podniku související s distribucí plynu do dceřiné společnosti SMP Net, s.r.o., která převzala roli provozovatele distribuční soustavy. Společnost obchoduje se zemním plynem a elektřinou a její dceřiná společnost SMP Net, s.r.o. zajišťuje provoz distribuční soustavy plynu. Společnost nakupuje zemní plyn a elektřinu na základě rámcové smlouvy uzavřené se společnostmi RWE Transgas, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. na základě běžných obchodních podmínek, které jsou dostupné i pro třetí strany. Distribuci plynu Společnost nakupuje od SMP Net, s.r.o. za regulované ceny. Se společností RWE Transgas, a.s. má Společnost uzavřeny rámcové smlouvy pro poskytování úvěrů. Pro snižování svých tržních rizik se společností RWE Transgas, a.s. Společnost uzavírá komoditní deriváty typu CIS (commodity index swap), CCS (commodity currency swap) a GSS (gas spread swap); a se společností RWE Aktiengesellschaft uzavírá měnové forwardy. Strana 6 (celkem 34)

7 Trh se zemním plynem je plně otevřen a všichni koneční zákazníci tak mají možnost volby svého dodavatele. S ohledem na dominantní postavení regionálních plynárenských společností Skupiny RWE na trhu v České republice vykonává Energetický regulační úřad obecnou kontrolu úrovně cen podle zákona č.526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. V rámci Skupiny RWE Společnost využívá tzv. cash-pooling. Společnost SMP a.s. má se společností RWE Transgas, a.s. uzavřeny rámcové smlouvy pro poskytování úvěrů, v rámci kterých je oprávněna čerpat krátkodobé úvěry se splatností do 1 roku až do výše 760 mil Kč a kontokorentní úvěry do výše 300 mil Kč Kupující Kupujícím je společnost RWE Grid Holding, a.s., se sídlem na adrese Praha 10 - Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ Použité podklady 1. Smlouva o dílo 2. Usnesení Městského soudu v Praze čj. 2Nc 5627/ ze dne 21.září 2012, které nabylo právní moci dne CONFIDENTIALITY and NON-DISCLOSURE AGREEMENT 4. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. pořízený přes internet 5. Výpis z obchodního rejstříku společnosti SMP Net, s.r.o. pořízený přes internet 6. Smlouva o převodu zisku uzavřená mezi společností Severomoravská plynárenská, a.s. a společností SMP Net, s.r.o. dne Zakladatelská listina společnosti SMP Net, s.r.o. 8. Výroční zpráva společnosti SMP Net, s.r.o. za roky Rozvaha a výkaz zisku a ztráty společnosti SMP Net, s.r.o. k datu Plán společnosti SMP Net, s.r.o. na roky (ve formě rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash-flow) 11. Přehled soudních sporů 12. Soupisy majetku společnosti SMP Net, s.r.o. k datu Údaje účetní a dalších souvisejících evidencí 14. Údaje dostupné na internetovém serveru 1.9. Použitá literatura 1. The European Group of Valuers' Associations: European Valuation Standards 2003, The Estates Gazette, April 2003, ISBN: International Valuation Standards Committee: Seventh Edition 2005, London SW1P 3AD, UK, ISBN: X 3. International Valuation Standards Committee: Eight Edition 2007, London SW1P 3AD, UK, ISBN: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví včetně mezinárodních účetních standardů a Interpretací k 1.lednu 2005; ISBN Mařík, M.: Určování hodnoty firem, Praha, Ekopress 1998, ISBN Mařík, M. a kolektiv: Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy, Ekopress 2003, ISBN Mařík, M. a kolektiv: Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy, Ekopress 2007, 2.upravené a rozšířené vydání, ISBN Maříková, P. - Mařík, M.: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku, ISBN: , Praha Mařík, M. a Maříková, P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku - 2. vydání, Ekopress v Praze roku 2005, ISBN Kislingerová, E.: Oceňování podniku, 2. přepracované a doplněné vydání, C. H. Beck v Praze roku 2001, ISBN Strana 7 (celkem 34)

8 11. Ryneš, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Trizonia, Praha, Finanční oceňování podniku, Raffegeau, J., Dubois, F., Praha, Q editio, Sedláčková, H.: Strategická analýza, C.H. Beck pro praxi, Praha 2000, ISBN Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 15. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně souvisejících předpisů v platném znění Informace o předmětu ocenění a obecná omezení jeho platnosti Zhotovitel tohoto znaleckého posudku vychází z Usnesení a ze Smlouvy o dílo, jejichž předmětem je ocenění obchodního podílu. Tento znalecký posudek byl zpracován v souladu s těmito obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: 1) Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní záležitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, že vlastnické právo k majetku je správné a tudíž prodejné - zpeněžitelné. 2) Informace z jiných zdrojů, na nichž je založen celý nebo části tohoto posudku, jsou věrohodné, ale nebyly nebo nemohly být ve všech případech ověřovány. Nebylo dáno žádné potvrzení, pokud se týká přesnosti takové informace. 3) Nebere se žádná odpovědnost za změny v ekonomických podmínkách a nepředpokládá se, že by nějaký závazek s tímto charakterem byl důvodem k přezkoumání tohoto posudku, kde by se zohlednily události nebo podmínky, vyskytnuvší se následně po datu zhotovení znaleckého posudku, pokud jejich výskyt nebyl zřejmý tedy predikovatelný, či běžně zjistitelný v době zpracování posudku. 4) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 5) Předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými zákony a předpisy, pokud by hlubším šetřením nad rámec tohoto posudku nevyplynuly jiné skutečnosti. 6) Tento znalecký posudek byl zhotoven pouze pro stanovení reálné hodnoty obchodního podílu pro převod. Výsledná hodnota předmětného majetku je úzce účelově vázána a je založena na definici reálné hodnoty pro daný účel. Ocenění není proto obecně platné pro jiné účely a zejména definiční obory hodnoty majetku. 7) Stanovená hodnota předmětného majetku je vztažena k majetkové a kapitálové struktuře daného podniku platné k uvedenému datu ocenění. Strana 8 (celkem 34)

9 2. Předmět ocenění 2.1. Identifikační údaje Předmětem převodu je 100% obchodní podíl na společnosti identifikované výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka Datum zápisu: 2. června 2006 Spisová značka: C vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: SMP Net, s.r.o. Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSC Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: distribuce plynu pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajištujících řádný provoz nemovitostí, bytu a nebytových prostor činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců zprostředkování obchodu a služeb pořádání odborných kurzu, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti pronájem a půjčování věcí movitých služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Dle klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE: 35220: Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 352: Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 683: Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 70100: Činnosti vedení podniků 702: Poradenství v oblasti řízení 74: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 772: Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 855: Ostatní vzdělávání SMP Net, s.r.o. zajišťuje provoz distribuční soustavy plynu. Distribuční soustava je provozována na základě licence na distribuci plynu č ze dne , udělené Energetickým regulačním úřadem v souladu s novelizovaným zněním energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. Správa Společnosti se člení do dvou divizí: Divize strategické správy plynárenského majetku a Divize prodeje kapacity a služeb. Tyto divize jsou řízeny příslušnými jednateli. V roce 2011 Společnost neměla žádné zaměstnance. Veškeré lidské zdroje byly Společnosti poskytovány na základě interních smluv o poskytovaných službách uzavřených se společnostmi RWE GasNet, s.r.o. a JMP Net, s.r.o Účetnictví společnosti Společnost sestavuje účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a navazujícími předpisy pro účetnictví podnikatelů. Společnost je součástí konsolidačního celku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. Řádná účetní závěrka společnosti je ověřována auditorem. Strana 9 (celkem 34)

10 Pro účely zpracování znaleckého posudku obdržel zhotovitel jak samostatné, tak konsolidované účetní závěrky. Pro provedení analýz souvisejících s daným ocenění použil zhotovitel samostatné účetní výkazy podle zákona o účetnictví. Účetní stav společnosti k datu ocenění je patrný z přiložené rozvahy a výkazu zisku a ztráty k datu Vzhledem k aplikované oceňovací metodě bude oceňován veškerý legitimní majetek a reálné i latentní dluhy bez ohledu na to, zda se o nich dosud ve společnosti účtovalo Účetní stav společnosti Rozvaha společnosti k datu v tis. Kč: Běžné účetní období Rozvaha společnosti SMP Net, s.r.o. k datu v tis. Kč Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje 0 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill 0 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 0 Základní stádo a tažná zvířaty 0 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 Oběžná aktiva Zásoby Materiál 0 Nedokončená výroba a polotovary 0 Výrobky 0 Zvířata 0 Zboží 0 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů 0 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 Strana 10 (celkem 34)

11 Pohledávky - podstatný vliv 0 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 Dohadné účty aktivní 0 Jiné pohledávky 0 Odložená daňová pohledávka 0 Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 Pohledávky - podstatný vliv 0 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 Stát - daňové pohledávky 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 1 1 Krátkodobý finanční majetek Peníze 0 Účty v bankách 0 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 0 Příjmy příštích období 0 Kursové rozdíly aktivní 0 Běžné účetní období PASIVA CELKEM v tis. Kč Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let 0 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období / + - / Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Strana 11 (celkem 34)

12 Závazky z obchodních vztahů 635 Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům 7 Závazky se sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 4 Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 1 Bankovní úvěry a výpomoci 0 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období 327 Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Výkaz zisku a ztráty společnosti k datu v tis. Kč: Stav v běžném účetním Výkaz zisků a ztrát společnosti SMP Net, s.r.o. k datu v tis. Kč období Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže 0 Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Vykonaná spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady 115 Mzdové náklady 81 Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 34 Sociální náklady Daně a poplatky 861 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 824 Strana 12 (celkem 34)

13 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 521 Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.oblasti a kompl.nákladů příšt.období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 Výnosy z podílů v ovlád.a řízen.osobách a v úč.jednotkách pod podst.vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatních dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky 13 Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy 1 Ostatní finanční náklady 22 Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 splatná odložená Mimořádný výsledek hospodaření 0 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům ( + - ) 0 Výsledek hospodaření za účetní období ( + - ) Soudní spory, ekologické závazky Soudní spory Společnost vede aktivní soudní spory týkající se její provozní činnosti (jde o žaloby za dlužné pohledávky za distribuci plynu, případně za dlužné náklady řízení nebo soudní poplatky; žaloby na vydání věci a žaloby na dluhy za opravy přípojek nebo plynovodů). Po posouzení charakteru činnosti společnosti, jejího fungování (regulace výnosů) a charakteru sporů společnosti nejsou tyto přidány do ocenění. Proti společnosti je veden soudní spory, jeho krátká specifikace, včetně možných důsledků je uložena v archivu znalce. Pro účely ocenění nepracuje zhotovitel s odhadem finančních dopadů, neboť nejsou významné. Ekologie Ve společnosti nebyla dle sdělení odpovědných zástupců zjištěna žádná ekologická zátěž. Strana 13 (celkem 34)

14 Věcná břemena Dle sdělení odpovědných zástupců společnosti nejsou k datu zpracování znaleckého posudku známa žádná významná rizika vyplývající z problematiky věcných břemen Mimobilanční majetek a závazky Mimobilanční majetek Společnost eviduje podrozvahový drobný majetek. Mimobilanční závazky Společnost eviduje poskytnuté bankovní záruky Finanční,operativní leasing Společnost pořizuje majetek formou finančního leasingu Podíly na zisku Dne 18. července 2006 uzavřela společnost Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také jen SMP) se svojí dceřinou společností SMP Net, s.r.o. smlouvu o převodu zisku s účinností od 1. ledna Touto smlouvou je společnost SMP Net, s.r.o. zavázána každoročně převádět ve prospěch společnosti SMP svůj zisk po provedení povinného přídělu do rezervního a sociálního fondu. Společnost SMP je povinna uhradit ztrátu společnosti SMP Net, s.r.o., která nemůže být uhrazena z rezervního fondu nebo jiných fondů společnosti SMP Net, s.r.o Vyplacené podíly na zisku Meziroční změna -30,1% 76,6% 14,2% Strana 14 (celkem 34)

15 3. Způsoby oceňování Způsoby ocenění, popř. jejich metody, jsou úzce vázány na předmět a účel ocenění. Předmětem ocenění je obchodní podíl na společnosti. Účelem ocenění je odhad hodnoty obchodního podílu pro zjištění reálné hodnoty pro potřeby převodu. Této skutečnosti musí být přizpůsobeny i způsoby ocenění a jejich metody Definice hodnoty Pro daný úkol, stanovení hodnoty obchodního podílu, je nutné definovat pojem hodnoty, jejíž vyjádření konkrétní částkou je obsaženo v závěrečném výroku znaleckého posudku. Pro rozklad problematiky je účelné vymezit pojmy: Vymezení pojmů cena, hodnota Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není (na rozdíl od ceny) skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb tzn. určitým oceňovacím způsobem, popř. modelem v daném místě a čase, podle konkrétní definice hodnoty. Ekonomická koncepce reálné hodnoty odráží objektivizovaný názor na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní zboží nebo obdrží služby k datu platnosti takto stanovené hodnoty. Cena je výrazem pro požadovanou, nabízenou nebo placenou, tedy realizovanou částku, za zboží nebo službu. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží nebo službám jednotlivými kupujícími a nebo prodávajícími v jednotlivých situacích. Definice hodnoty Principu zadání daného ocenění nejlépe odpovídá pojem reálné hodnoty. Ekonomická koncepce reálné hodnoty odráží objektivizovaný názor na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní zboží nebo obdrží služby k datu platnosti takto stanovené hodnoty. Česká právní úprava 1 : Pojem reálné hodnoty je uveden v odst.4 27 zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění: Pro účely tohoto zákona se jako reálná hodnota použije: a) tržní hodnota hodnota vyhlášená na burze nebo jiném regulovaném trhu (pokud je majetek předmětem obchodů na těchto organizovaných a transparentních trzích) b) ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce c) ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, nelze li postupovat podle výše uvedených bodů. Vlastní definici reálné hodnoty tento zákon neuvádí. Stejně tak není v české právní úpravě uvedena definice tržní hodnoty. Z tohoto důvodu je nutné použít vlastní definice z nadnárodních standardů. 1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví platný k datu ocenění. Strana 15 (celkem 34)

16 Mezinárodní oceňovací standardy 2 : Podobný koncept reálné hodnoty mají Mezinárodní oceňovací standardy, které v odstavci 8.1 kapitoly 8.1 Ostatní důležité koncepty uvádějí: Výraz tržní hodnota a reálná hodnota, jak to obvykle v účetních standardech vypadá, jsou obecně zaměnitelné, ačkoliv nejsou v každém případě přesně stejným konceptem. Reálná hodnota, účetní koncept, je definovaná v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví a jiných účetních standardech jako částka, za kterou by mohl být majetek směněn nebo závazek uhrazen mezi obeznámenými, ochotnými stranami v nezávislé transakci. Reálná hodnota je obecně použitelná pro vykazování jak tržní tak netržní hodnoty ve finančních výkazech. Kde může být stanovena tržní hodnota majetku, je tato hodnota rovna reálné hodnotě. (8.1 The expression Market Value and the term Fair Value as it commonly appears in accounting standards are generally compatible, if not in every instance exactly equivalent concepts. Fair Value, an accounting concept, is defined in International Financial Reporting Standards and other accounting standards as the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm s-length transaction. Fair Value is generally used for reporting both Market and Non-Market Values in financial statements. Where the Market Value of an asset can be established, this value will equate to Fair Value.) Tržní hodnota je v odstavci 5.2 kapitoly 5.0 Tržní hodnota definována následovně: Odhadovaná částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím v nezávislé transakci po náležitém marketingu, při níž strany jednají se znalostí věci, opatrně a bez nátlaku. (Market Value is defined as: The estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm s- length transaction after proper marketing wherein the parties had each knowledgeably, prudently, and without compulsion.) Evropské oceňovací standardy 3 : Pojem reálné hodnoty je uveden ve Standardu 4: Bases of Valuation. Standard S4.36: Reálná hodnota je účetní koncept podchycený v Mezinárodním účetním standardu 16 (IAS 16.6). Je definována jako částka, za kterou by mohl být majetek směněn mezi znalými a ochotnými stranami v nezávislé transakci. (Fair Value is an accounting concept encapsulated in International Accounting Standard 16 (IAS 16.6). It is defined as the amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm s-length transaction.) Standard S4.37: Reálná hodnota, na kterou se odkazují IAS, může být synonymem tržní hodnoty nebo užitným potenciálem majetku. (It should be noted that Fair Value referred to elsewhere in IAS can be synonymous with Market Value or the service potential of an asset.) 2 International Valuation Standards, 7.vydání, IVSC, 2005, ISBN: X 3 The European Group of Valuers' Associations: European Valuation Standards 2003, The Estates Gazette, April 2003, ISBN: Strana 16 (celkem 34)

17 Schválená definice tržní hodnoty IVSC/TEGoVA je: Tržní hodnota je odhadovanou částkou, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím v nezávislé transakci po náležitém marketingu, kde strany jednají se znalostí věci, opatrně a bez nátlaku. (The approved IVSC/TEGoVA definition, referred to as the Definition, is: Market Value is the estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm s-length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion). Závěr: Všechny standardy a právní úpravy zdůrazňují, že tržní hodnota aktiva je výrazem spíše jeho trhem uznané použitelnosti než jeho čistě fyzického stavu. Použitelnost aktiva pro daný podnik se přitom může lišit od použitelnosti, kterou uznává trh nebo jiný konkrétní podnik. Tržní hodnota obecně předpokládá existenci trhu s daným majetkem, kdyby na tomto trhu mělo existovat více kupujících i prodávajících - vytvářejí se tak podmínky pro vznik tržní hodnoty. V daném konkrétním případě však transparentní trh s identickým majetkem neexistuje, proto je jako základ hodnoty pro toto ocenění použita právě reálná hodnota Obecně o způsobech ocenění Předmětem ocenění je obchodní podíl. Na základě provedené analýzy nelze pro ocenění tohoto obchodního podílu použít ani přístup založený na ohodnocení výnosů vyplývajících z jeho držby (podíly na zisku) ani teoreticky vhodný porovnávací způsob ocenění, a to z důvodů nedostatku porovnatelných údajů. Pro ocenění je nutno vyjít z analýzy hodnoty čistého obchodního majetku společnosti. Existuje několik možností, jak stanovit reálnou hodnotu čistého obchodního majetku podniku, těmi se zabývá rozsáhlá literatura 4. Obecně přijímané způsoby ocenění čistého obchodního majetku společnosti jsou založeny buď na principu výnosového způsobu ocenění, na principu majetkového způsobu ocenění, na principu porovnávacích způsobů ocenění, eventuelně jejich kombinaci. Stále více se v praxi prosazuje použití paralelně více způsobů ocenění, není však obecně doporučováno jejich průměrování. Doporučovaným postupem je při zpracování více oceňovacích metod tzv. diskuse jejich výsledků a volba nejvhodnějšího způsobu zejména s ohledem na použitou definici hodnoty. Výnosové způsoby ocenění vychází z využití poznatku, že hodnota statku je určena očekávaným užitkem pro jeho držitele. U podniku jsou tímto užitkem očekávané výnosy. Mezi tyto způsoby ocenění založené na dynamickém oceňovacím modelu patří zejména metody diskontovaných volných peněžních toků (označované jako metoda DCF entity, DCF equity a DCF APV), metoda EVA economic value added, metoda kapitalizovaného zisku, dále metody diferenciální renty goodwillu a jiné speciální výnosové metody. Metoda diskontovaného salda cash flow - základ výnosových metod spočívá v aktualizaci budoucích výnosů. Základní premisou ocenění metodou diskontovaných peněžních toků je předpoklad, že současná hodnota budoucích peněžních toků je závislá na časovém horizontu. Hodnota podniku je tedy určena diskontováním budoucích peněžních toků generovaných tímto podnikem na jejich současnou hodnotu. 4 Např.: Mařík, M. a kolektiv, Metody oceňování podniku, Proces ocenění, základní metody a postupy, Praha 2003, ISBN Kislingerová, E.: Oceňování podniku, 2. přepracované a doplněné vydání, C. H. Beck v Praze roku 2001, ISBN Strana 17 (celkem 34)

18 Majetkový způsob ocenění vede ke zjištění majetkové podstaty podniku. Majetková hodnota podniku je definována jako souhrn individuálně oceněných položek majetku. Od tohoto souhrnu je pak odečtena suma individuálně oceněných závazků. Velikost majetkového ocenění je tak dána především množstvím a strukturou položek majetku a pravidly pro jeho ocenění. Základním rozhodovacím kriteriem při tomto postupu je zda-li jde o majetek podniku v chodu či uvažujeme-li s jeho likvidací. Srovnávací metody předpokládají dostatečné množství informací o transakcích se stejným či obdobným majetkem. Obecně je využití těchto metod právě díky omezené četnosti případů a omezené srovnatelnosti spíše na úrovni doplňkové. Např. u podniků se rozlišují dvě základní situace, a to přímé ocenění na základě dat kapitálového trhu a dále ocenění metodou tržního porovnání. Mezi speciální kombinované metody patří např. opční oceňovací modely, metody využívající speciální kombinace založené výnosových i majetkových principech atd Metodologie pro výnosový způsob ocenění Tento způsob vychází z předpokladu, že hodnota společnosti je určena očekávaným užitkem pro její vlastníky. Tento způsob je založen na koncepci časové hodnoty peněz a relativního rizika investice. Nejznámějšími a nejpoužívanějšími výnosovými metodami jsou metody kapitalizace zisku a metody diskontovaného cash flow (DCF). Mezi moderní metody tohoto typu patří metoda EVA (economic value added). Za v praxi nejrozšířenější (a teoreticky nejvíce propracovanou) z výnosových metod je považována metoda diskontovaných peněžních toků (dále DCF), která je založena na zjišťování současné hodnoty očekávaného peněžního toku plynoucího ze společnosti diskontováním určitou diskontní sazbou odrážející riziko spojené s tímto peněžním tokem. Tímto očekávaným peněžním tokem se nerozumí účetní cash flow, nýbrž tzv. volné cash flow (FCF) Diskontování volných peněžních toků Základ této výnosové metody spočívá v aktualizaci budoucích odnímatelných peněžních toků na aktuální úroveň. Hodnota podniku je tedy určena diskontováním budoucích peněžních toků generovaných tímto podnikem na jejich současnou hodnotu. Jako peněžní tok se obecně při ocenění používá volný peněžní tok FCFF (free cash flow to the firm). Tento peněžní tok odpovídá obsluze všech investorů (pokud podnik nevyužívá cizích zdrojů, odpovídá tento tok obchodním podílům společníků). Obecně je uvedený volný peněžní tok určen na základě následujícího schématu: Tržby - náklady (bez nákladových úroků) = EBIT čistý příjem z operací - daně EBIT po zdanění (NOPAT) + odpisy = cash flow z provozních operací - +/- pracovního kapitálu - investice volné cash flow Tento uvedený tvar je shodný pro peněžní toky do vlastního jmění, pokud je podnik financován pouze vlastním kapitálem (podnik bez finanční páky). V případě, že podnik je financován nejen vlastním, ale i cizím kapitálem, pak pro odhad hodnoty podniku netto, tedy hodnoty vlastního kapitálu či čistého obchodního majetku, metodou DCF je nutno odečíst hodnotu úročených cizích zdrojů k datu ocenění. Strana 18 (celkem 34)

19 Důležitým krokem je stanovení diskontní míry použité pro diskontování budoucích peněžních toků. Základním účelem diskontní sazby je přepočet hodnoty budoucích peněžních toků z důvodu jejich časové vzdálenosti a rizika spojeného s jejich dosažením (viz. kapitola ). Metoda výpočtu metodou DFCF: Pro výpočet metodou diskontovaných volných peněžních toků je běžně používána standardní dvoufázová metoda. První fáze je buď úplně nebo alespoň částečně dána doloženým finančním plánem společnosti. Druhá fáze ocenění předpokládá trvalé fungování podniku, tzv. going concern, a je tvořena pokračující hodnotou nebo také perpetuitou. Čistá současná hodnota CSH: n FCFn PH CSH = n + ( 1 + WACC) ( 1 + WACC) t = 1 pokračující hodnota (perpetuita): PH kde: KPVH(t+1) g ri WACC n korigovaný provozní zisk po dani v prvním roce II.fáze (v posledním roce I.fáze) míra růstu rentabilita investic netto diskontní sazba (vážené průměrné náklady kapitálu) Pro stanovení netto hodnoty podniku metodou DCF je nutno odečíst od celkové brutto hodnoty úročené cizí zdroje k datu ocenění Diskontní míra Důležitým krokem je stanovení diskontní míry použité pro diskontování budoucích peněžních toků. Základním účelem diskontní sazby je určení snižování hodnoty budoucích peněžních toků z důvodu jejich časové vzdálenosti a rizika spojeného s jejich dosažením. V tomto ocenění je pro stanovení diskontní míry použita metoda WACC (vážené náklady vlastního a cizího kapitálu). Vztah pro určení diskontní míry - vážených kapitálových nákladů: D E WACC = nck * (1 T ) * + nvk * E + D E + D kde: n CK T n VK E D g KPVH (1 t 1 ri = WACC g + ) náklady cizího kapitálu sazba daně z příjmu náklady vlastního kapitálu akciový kapitál cizí kapitál úročený Diskontní míra je definována americkou asociací American Society of Appraisers jako výnosová míra používaná pro přepočtení peněžní částky splatné nebo přijatelné v budoucnu na současnou hodnotu. Diskontní sazba se v oceňovací praxi používá ke stanovení částky, kterou by potenciální investor zaplatil dnes a za očekávané peněžní toky v budoucnosti. Diskontní míra (též diskontní sazba) neboli požadovaná míra návratnosti je měřítkem požadované návratnosti na bázi zisku po zdanění a odpisů z kapitálové investice do akciového kapitálu Strana 19 (celkem 34)

20 společnosti a současně vyjadřuje i míru rizika spjatou s danou investicí, která je kvantifikována na základě ekonomických výsledků posledních období, povahy odvětví podnikání, konkurenčního prostředí a prognózovaného potenciálu. Zvážení specifického rizika spjatého s podnikatelským klimatem země (ekonomické, právní a komerční aspekty) má rovněž dopad na kvantifikaci odpovídající diskontní sazby, neboli požadované míry návratnosti. Ve všech případech musí použitá diskontní míra vycházet ze stejného základu jako peněžní toky. Například peněžní tok vlastního kapitálu vyžaduje pro určení diskontní míry cenu vlastního kapitálu, zatímco peněžní tok celkového investovaného kapitálu bere za základ v tomto ohledu vážený průměr ceny všech složek kapitálu. Riziko je obecně definováno jako míra (stupeň) jistoty resp. nejistoty při realizaci budoucích výnosů, tedy pravděpodobnost realizace budoucích podnikatelských plánů hodnoceného subjektu. Metoda CAPM dělí riziko na kategorii systematického rizika spojeného s pohyby na trzích s cennými papíry s pohyby způsobenými změnami v makroekonomice a politickými faktory (úrokové sazby, inflace, změna politické linie atd.), tyto mají zpravidla vždy dopad na tržní prostředí posuzovaného subjektu a hlavně platí v podstatě plošně pro celé odvětví. A dále na kategorii nesystematického rizika, které souvisí s hodnoceným subjektem resp. s tržním segmentem (ve kterém se pohybuje) a lze ho rozdělit na obchodní riziko (nejistota dosáhne-li společnost očekávaných výnosů s ohledem na náklady a konkurenci vč. schopností managementu) a finanční riziko (spojené s finanční situací likvidita, závazky, rentabilita apod.). Nesystematické riziko se měří přičtením specifické rizikové přirážky (prémie) k diskontní sazbě vlastního kapitálu a hodnota rizikové prémie vychází z finanční i strategické analýzy podnikatelské činnosti hodnoceného subjektu souvisí již přímo z hospodářskou situací oceňovaného podniku. 1) Stanovení nákladů vlastního kapitálu Pokud nejsou k dispozici spolehlivé údaje o požadované míře výnosnosti vlastního kapitálu ze strany společnosti, lze po stanovení těchto nákladů použít metodu: Ocenění kapitálových aktiv metodou známou jako CAPM (Capital Asset Pricing Model) Re = Rf + b (Rm Rf ) Re požadovaný výnos z vlastního kapitálu Rf bezriziková míra b tzv. základní Beta je měřítkem pro systematické riziko Rm tržní výnos resp. (Rm Rf) tržní prémie, jde o částku, která by u výnosů z kmenových akcií na veřejných trzích převyšovala bezrizikové výnosy. Pro vyjádření hodnoty tržní prémie z definice by bylo třeba znát údaje v dlouhém časovém období 20 až 50 let, proto je použita pouze srovnávací stupnice dle rizikovosti typu investice. Dále se provede korekce zohlednění odhadem specifických rizik dané země. Riziko země je definováno jako přímá ztráta fyzických nebo finančních aktiv nacházejících se v zemi z neočekávaně nižších výnosů způsobených podmínkami v příslušné zemi s ekonomickým dopadem na subjekt, a které nejsou tímto subjektem kontrolovatelné (ovlivnitelné). Tato korekce se v zemích se stabilním ekonomickým vývojem zpravidla neprovádí, ale u zemí v přechodném stádiu vývoje nebo u rozvojových zemí má neopomenutelnou důležitost. Bezriziková míra (Rf) je založena na výnosech dlouhodobých státních dluhopisů, které mají nízké implicitní riziko, likviditu a zpravidla zahrnují dlouhodobé inflační prémie. Výběr nominálních výnosů pro určení Rf lze sestavit z různých zemí vč. ČR, ale je třeba zhodnotit hypotetického investora do hodnoceného subjektu ze které země pochází a jaké má možnosti pro své investice ve vybraných zemích. Odhad beta beta měří volatilitu změn v cenách akcií společnosti ve srovnání se změnami trhu pro veškeré společnosti, které tento trh vytvářejí. Metoda odhadu je založena na analýze specifických Strana 20 (celkem 34)

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012 Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika Znalecký posudek Ocenění jmění a stanovení tržní hodnoty akcií společnosti Bonton Pictures a.s. IČ: 267 37 451 Praha, červenec 2012 Výtisk č. 1 Počet

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Proces ocenění základní metody a postupy Miloš Mařík a kolektiv Autorský kolektiv: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. vedoucí autorského kolektivu: kapitola 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více