Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)"

Transkript

1 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor finanční závěrečný účet města Moravská Třebová za rok Hospodaření města Moravská Třebová se, od do doby schválení rozpočtu města pro rok 2011, řídilo pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočet města na rok 2011 byl zastupitelstvem města schválen dne ve výši tis. Kč (včetně položky financování). V níže uvedené tabulce je uveden přehled schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtová skutečnost roku Z tabulky vyplývá, že příjmy získané v roce 2011 (bez financování) byly o téměř tis. Kč nižší než rozpočtové výdaje. Město Moravská Třebová nezapojovalo do hospodaření v roce 2011 cizí zdroje, došlo však k významnému zapojení zůstatků finančních prostředků na účtech města z minulých let. Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet 2011 Příjmy tis. Kč tis. Kč ,13 tis. Kč Financování (zdroje) tis. Kč tis. Kč ,93 tis. Kč Výdaje tis. Kč tis. Kč ,40 tis. Kč Financování (potřeby) tis. Kč tis. Kč 4.999,66 tis. Kč

2 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 2 I. Rozpočtové příjmy 1. Daňové příjmy (příjmy z daní, místní a správní poplatky) Vývoj naplňování daňových příjmů v roce 2011 lze hodnotit jako nadále nepříznivý. Dopady finanční krize v roce 2011 přetrvávaly. Upravený rozpočet daňových příjmů (včetně správních a místních poplatků a daně z příjmů právnických osob placené obcí) ve výši tis. Kč byl k naplněn na 100,54 %, tj. ve výši ,09 tis. Kč. Daně V následující tabulce jsou uvedeny příjmy z daní v jednotlivých měsících roku 2011 a pro srovnání i situace let 2010, 2009 a 2008 (měsíce v roce 2011 jsou seřazeny od nejvyššího měsíčního příjmu po nejnižší). Graf pod tabulkou zachycuje situaci roku Z uvedených údajů je patrné, že nejvýnosnějším měsícem z hlediska celoročního vývoje příjmů z daní se v loňském roce stal tradičně červenec. Největší podíl na daňových příjmech v červenci měly výnosy z daně z příjmů právnických osob (více než tis. Kč) a z daně z přidané hodnoty (cca tis. Kč). Měsíci s nejnižší daňovou výtěžností v roce 2011 se staly září a duben. Když srovnáme upravené rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost k , lze konstatovat, že odhadnutý celkový výnos téměř přesně kopíroval skutečnost. Výpadek v naplňování daně z příjmů fyzických osob byl nahrazen vyšším plněním u daně z nemovitosti. Upravený celkový rozpočet sdílených daní ( tis. Kč) byl v roce 2011 neodčerpán o více než tis. Kč. Lze tedy konstatovat, že bohužel nadále přetrvává stagnace vývoje sdílených daňových příjmů. Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly sice v roce 2011 o 253,53 tis. Kč vyšší než v roce 2010 (meziroční nárůst jen o cca 0,3 %), přesto se stále jedná o 12,04 % pokles ve srovnání s výnosy roku Tab. č. 1 Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých měsících let 2011, 2010, 2009 a 2008 příjem za % příjem za % příjem za % příjem za % měsíc měsíc za měsíc měsíc za měsíc měsíc za měsíc měsíc za měsíc (2011) (2011) (2010) (2010) (2009) (2009) (2008) (2008) červenec ,37 12,25% 9 852,15 11,39% 9 023,18 10,78% ,45 14,77% leden 9 950,25 11,47% 8 983,53 10,38% ,91 12,88% ,07 10,96% červen 9 461,58 10,90% 9 350,57 10,81% 8 003,47 9,57% 7 835,09 7,94% listopad 8 509,18 9,81% 8 368,36 9,67% 9 533,15 11,39% ,15 10,85% únor 8 494,76 9,79% 8 164,07 9,44% 8 022,41 9,59% 8 347,58 8,46% srpen 7 992,31 9,21% 8 632,16 9,98% 7 333,20 8,76% 8 142,81 8,25% květen 7 549,13 8,70% 7 168,19 8,28% 6 976,24 8,34% 7 039,52 7,14% prosinec 5 432,06 6,26% 5 342,60 6,17% 4 059,91 4,85% 4 635,78 4,70% říjen 5 094,29 5,87% 4 806,80 5,56% 5 440,68 6,50% 7 622,34 7,73% březen 5 056,59 5,83% 5 707,43 6,60% 3 015,68 3,60% 5 347,82 5,42% září 4 828,31 5,56% 5 393,69 6,23% 4 044,42 4,83% 6 215,88 6,30% duben 3 783,89 4,36% 4 759,64 5,50% 7 436,37 8,89% 7 380,53 7,48% CELKEM ,72 100,00% ,19 100,00% ,62 100,00% ,02 100,00%

3 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 3 Tab. č. 2 - Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých kalendářních čtvrtletích v letech 2011, 2010, 2009 a 2008 (v %) čtvrtletí I. 27,08% 26,41% 26,08% 24,84% II. 23,96% 24,59% 26,79% 22,56% III. 27,02% 27,60% 24,38% 29,32% IV. 21,94% 21,40% 22,75% 23,28% Graf č. 1 Vývoj příjmů z daní v jednotlivých měsících roku , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Další podrobné údaje o naplňování příjmů z jednotlivých daní jsou uvedeny na straně 6 9 tabulkové části závěrečného účtu města. Na straně 7 jsou uvedeny celkové součtové hodnoty a procentuální poměry. Z těchto údajů je patrné, že celkový rozpočet příjmů z daní téměř odpovídal dosažené realitě. Výpadek v naplňování daně z příjmů fyzických osob byl nahrazen vyšším plněním u daně z nemovitostí. V průběhu roku 2011 nedocházelo k úpravám rozpočtu u položek daňových příjmů. Schválený rozpočet celkových daňových příjmů (bez daně z příjmů právnických osob placenou městem) ve výši tis. Kč byl naplněn k na 100,21 % tj. ve výši ,72 tis. Kč.

4 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 4 Vývoj celkových příjmů z daní v letech je zachycen v následujícím grafu. Graf č. 2 Vývoj příjmů z daní v letech , návrh rozpočtu na rok 2012 (v tis. Kč včetně lineární spojnice dlouhodobého trendu) , , , , , , , , , , , R 2012 Správní a místní poplatky Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši tis. Kč byl k naplněn částkou ,30 tis. Kč, tj. na 103,78 %. Nejvýznamnějšími položkami správních poplatků byly v roce 2011 správní poplatky vybrané odborem dopravy a odborem vnitřních věcí. Meziročně došlo k poklesu výnosů u správních poplatků odboru životního prostředí a odboru výstavby a územního plánování. Další významnou položkou správních poplatků byl, až do roku 2007, správní poplatek za výherní hrací přístroj. S ohledem na schválení vyhlášky zastupitelstva města č. 3/2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno, došlo k významnému snížení výnosů u místních a správních poplatků za VHP. Novela zákona o loteriích znamená do budoucna další změny u těchto poplatků (zrušení místního poplatku za VHP, nový systém přerozdělování státních výnosů z loterií).

5 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 5 V tab. č. 3 je uveden podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků v letech SPRÁVNÍ POPLATKY Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Odbor výstavby a územního plánování , , , ,00 Odbor vnitřních věcí , , , ,00 Obecný živnostenský úřad , , , ,00 Odbor majetku města a kom.. hosp , , , ,00 Odbor dopravy , , , ,00 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 710, , , ,00 Odbor finanční 1 250, , ,00 0,00 Odbor životního prostředí , , , ,00 Správní poplatky celkem (mimo VHP) , , , ,00 Odbor maje. města a kom. hosp. VHP , , , ,00 Správní poplatky celkem , , , ,00 V roce 2011 bylo do rozpočtu města přijato Kč (správní poplatek za VHP) a odvod ½ správního poplatku finančnímu úřadu byl v plném rozsahu realizován v roce 2011 ( Kč), zároveň byla realizována v roce 2011 i část odvodu za správní poplatky roku 2010 ( Kč), což zkresluje meziroční srovnání plnění této rozpočtové položky. Snížené plnění u příjmů ze správních poplatků je dáno zejména poklesem výnosů ze správních poplatků za VHP a také odvodem části povinné ½ tohoto poplatku finančnímu úřadu z roku 2010 až v roce Nejvýznamnější skupinou správních poplatků jsou i nadále poplatky odboru dopravy. Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend, tvořily v roce 2011 cca 59 % celkového objemu vybraných správních poplatků (v roce 2010 činil tento podíl cca 52 %). Tab. č. 4 zachycuje vývoj příjmů místních poplatků v letech (v tis. Kč). Místní poplatky SK SK SK SK Poplatek ze psů 202,62 199,59 200,20 191,47 Poplatek za užívání veřejného prostranství 240,44 276,16 292,02 289,89 Poplatek ze vstupného 40,07 32,26 37,57 0,15 Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP) 483,13 508,01 529,79 481,51 Místní poplatek za provozovaný VHP 625,56 529,51 388,53 754,63 Poplatek za komunální odpad 4 934, , , ,98 Místní poplatky celkem 6 043, , , ,12 Vysvětlivky: VHP výherní hrací přístroj SK skutečnost Uvedené místní poplatky (ze psů, užívání veřejného prostranství a ze vstupného) tvoří pouze malou část všech poplatků inkasovaných do rozpočtu města. Poplatek za komunální odpad roste popř. klesá se změnou ceny poplatku (v návaznosti na vývoj nákladů na sběr a likvidaci komunálního odpadu). Ostatní místní poplatky nejsou vázány na růst běžných výdajů. V následující tabulce je uveden přehled naplňování ostatních poplatků od roku 2008.

6 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 6 Tab. č. 5 Vývoj ostatních poplatků přijímaných do rozpočtu města v letech Ostatní poplatky (v tis. Kč) SK SK SK SK Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší 7,90 5,50 4,80 6,10 Odvody za odnětí zemědělské půdy 66,13 11,69 65,59 81,83 Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů 1 266,26 344,02 388,53 79,69 Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 663,50 594,80 480,20 512,30 Ostatní poplatky 2 003,79 956,01 939,12 679,92 Na závěr tohoto dílčího rozboru je uveden přehled správních, místních a ostatních poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech Tab. č. 6 Přehled správních, místních a ostatních poplatků v letech Druh poplatku (v tis. Kč) SK SK SK SK Správní poplatky 6 087, , , ,26 Místní poplatky 6 043, , , ,12 Ostatní poplatky 2 003,79 956,01 939,12 679,92 Poplatky celkem , , , ,30 Místní poplatek za komunální odpad , , , ,98 Poplatky celkem 9 200, , , ,32 Z údajů v poslední tabulce je zřejmý pokles výnosů ze správních poplatků a místních poplatků za VHP a také z důvodu odvodu části povinné ½ tohoto poplatku finančnímu úřadu z roku 2010 až v roce Poplatek za komunální odpad je pro potřeby meziročního srovnání odečten, protože jeho změna je dána změnou výše nákladů na likvidaci komunálního odpadu. V následujícím grafu jsou uvedeny procentuální podíly jednotlivých druhů poplatků na celkovém objemu ,30 tis. Kč. Graf č. 3 Procentuální rozložení jednotlivých druhů poplatků přijatých v roce 2011 Ostatní poplatky 7% Správní poplatky 35% Poplatek za komunální odpad 46% Místní poplatky 12%

7 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 7 2. Běžné (neinvestiční) dotace Upravený rozpočet běžných dotací ve výši ,55 tis. Kč byl naplněn částkou ,40 tis. Kč, tj. na 97,92 %. Nenaplnění rozpočtu je dáno zejména neupravením rozpočtu u dotace na výplatu sociálních dávek na zaslanou skutečnost a dále také nepřijetím transferu od SFŽP na projekt Odborné ošetření starých stromů (projekt bude dokončen až v roce 2012, v tomto roce bude také podávána žádost o platbu) Podrobný rozpis jednotlivých příjmů z neinvestičních dotací je uveden na stranách 3 a 4 tabulkové části závěrečného účtu. Odbor finanční městského úřadu zpracoval v rámci hospodaření za rok 2011 následující finanční vypořádání: a) Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a kapitolou Operace státních finančních aktiv za rok 2011 Součástí tohoto vypořádání byly následující dotace: - dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí (obec Radkov) celková poskytnutá dotace činila Kč, uznatelné výdaje města výdaje města vynaložené v roce 2011 činily Kč, protože daň z dohody o provedení práce vyplacené v hotovosti v prosinci 2011 byla hrazena prostřednictvím depozitního účtu města až v lednu 2012 a nemohla být (v souladu s metodikou uznatelnosti výdajů) nárokována v rámci vypořádání v roce Vratka dotace ve výši 900 Kč byla realizována , současně jsme v rámci vypořádáni požádali o doplatek vynaložené částky 900 Kč v rámci hospodaření roku dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 celková dotace činila Kč, město mělo s přípravou výdaje ve výši Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši Kč byla zaslána na účet Pardubického kraje dne dotace poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy v roce 2011 všechny dotace byly vyčerpány v plné výši (dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši Kč i dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši Kč). Výdaje na výkon SPOD v roce 2011 přesáhly poskytnutou dotaci o Kč, požádali jsme proto doplatek těchto výdajů v roce b) Finanční vypořádání za rok 2011 sostatními ministerstvy součástí vypořádání byly následující dotace přijaté do rozpočtu města: - neinvestiční dotace Úřadu vlády ČR na realizaci programu Podpora terénní sociální práce ve výši Kč, terénní práce je realizována z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu Podpora terénní práce 2011, poskytovaných úřadem vlády ČR, - neinvestiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na výkon činnosti odborného lesního hospodáře v celkové výši Kč, - neinvestiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin v celkové výši Kč, - neinvestiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Programu protidrogové politiky - Prevence rizikového chování projekt Šancí je prevence ve výši Kč, - neinvestiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Programu protidrogové politiky - Prevence rizikového chování projekt Já mezi námi ve výši Kč,

8 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 8 - neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století - projekty Přednášková činnost 2011 (7.000 Kč), Kniha můj pomocník a rádce (5.000 Kč) a Čte celá třída (9.000 Kč), Všechny dotace v rámci tohoto vypořádání byly vyčerpány v plné výši. c) Finanční vypořádání se SR za rok dotace poskytnuté obcím prostřednictvím Pardubického kraje součástí vypořádání byly následující dotace přijaté do rozpočtu města: - neinvestiční dotace na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi dotace byla poskytnuta ve výši Kč, čerpání k činilo Kč, město Moravská Třebová tedy žádalo o doplatek na vyplacené dávky ve výši Kč prostřednictvím Pardubického kraje dopisem ze dne neinvestiční dotace na výplatu příspěvku na péči dotace byla poskytnuta ve výši Kč a byla nedočerpána o Kč (čerpání celkem činilo Kč). Vratka nevyčerpané částky do státního rozpočtu byla odeslána na účet Pardubického kraje V následující tabulce jsou položkově rozebrány přijaté dotace od obcí. Tab. č. 7 Dotace přijaté od obcí v roce 2011 Dotace od obcí Skutečnost k (v Kč) Linhartice ,00 Bezděčí ,00 Staré Město ,00 Radkov 4 000,00 Rozstání 4 000,00 Dětřichov ,00 Borušov ,00 Gruna ,00 Janůvky 4 000,00 Malíkov 4 000,00 Útěchov ,00 Dotace na náklady za dojíždějící žáky ,00 Dětřichov 1 500,00 Gruna 1 500,00 Útěchov 1 500,00 Vranová Lhota 1 500,00 Linhartice 1 500,00 Bezděčí u Trnávky 1 500,00 Dlouhá Loučka 7 500,00 Staré Město 3 000,00 Třebařov 1 500,00 Kunčina 3 000,00 Za výkon přenesené působnosti ,00 Dotace od obcí celkem ,00

9 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 9 Do rozpočtu města byla v roce 2011 také přijata 2. záloha dotace na realizaci projektu Vzdělávání v egon centru Moravská Třebová dotačně podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost ve výši ,95 Kč. Dále byly součástí příjmové stránky rozpočtu města také finanční prostředky určené na realizaci projektu Hřebečské důlní stezky podpořeného z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu (doplatek neinvestiční dotace ve výši ,23 Kč). Současně jsme také v rámci neinvestičních dotací přijali doplatek ve výši ,93 Kč určený na realizaci projektu Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové 1. etapa, která byl podpořen z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst. 3. Ostatní (nedaňové) příjmy Upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši ,45 tis. Kč byl naplněn částkou ,16 tis. Kč na 100,68 %. V dalším komentáři jsou podrobněji rozebrány zejména položky, u kterých bylo dosaženo výrazného výkyvu v plnění. příjmy z pronájmu majetku Technické služby rozpočet příjmů vycházel z odhadu výše a doby pronájmu nového objektu východní tribuny zimního stadionu a jejího vnitřního vybavení, skutečnost byla mírně odlišná. příjmy z pronájmu majetku VHOS skutečné příjmy zpronajatého infrastrukturního majetku nedosáhly hodnoty rozpočtu, rozpočet pro rok 2011 vycházel z kalkulací provozovatele. Přijaté sankční platby dosažená skutečnost přesáhla schválený rozpočet zejména z důvodu vyššího plnění u sankčních plateb odboru dopravy. příjmy z úroků příjem je ovlivněn zůstatkem finančních prostředků na účtech města v průběhu roku. ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované vnásledující tabulce je uveden podrobný rozbor této položky. Tab. č. 8 Ostatní nedaňové příjmy roku 2011 Ostatní nedaňové příjmy j.n. (tzv.nahodilé příjmy) Skutečnost k (v Kč) Zůstatek depozitního účtu (převod nevypl. mezd z roku 2010) ,00 Kovodý šrot - prodej ,00 Věcné břemeno VČP ,00 Ostatní (nahodilé příjmy menší než 5.000,00 Kč) ,87 CELKEM ,87 přijaté neinvestiční dary popř. příjmy z reklamy vnásledující tabulce je uveden podrobný rozbor této položky.

10 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 10 Tab. č. 9 Dary a příjmy z reklamy přijaté do rozpočtu města v roce 2011 Dary a příjmy z reklamy Skutečnost k (v Kč) Csillag Tibor ,00 Společenství vlastníků domů ČSA 100/ ,00 Vermousková Barbora ,00 Polák Josef ,00 Netolická Věra ,00 Dary na rozvoj školství CELKEM ,00 REHAU, s.r.o ,00 Reklama Rehau aréna CELKEM ,00 Martech Holding a.s ,00 Reklama MT fotofestival CELKEM ,00 Bárta Jiří 1 250,00 Excalibur-RP, s.r.o ,00 Penzion Best, s.r.o ,00 Třebovská restaurace, s.r.o ,00 Blažková Marie 1 250,00 Königová Marta 2 500,00 Staňová Michaela 1 250,00 Sedlářová Alexandra 1 250,00 DUHA M.T., spol. s.r.o ,00 Reklama leták ubyt. a stravování CELKEM ,00 Dary a reklama CELKEM ,00 4. Kapitálové (investiční) příjmy Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši tis. Kč byl naplněn na 96,68 % tj. částkou ,48 Kč. Nenaplnění rozpočtu je dáno zejména nerealizací prodeje pozemků pro bydlení v lokalitě Strážnického. V roce 2011 byly realizovány příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí a majetku ve vlastnictví města v celkové výši 5.972,77 tis. Kč (včetně prodeje plynovodu vybudovaného v lokalitě ulice U Písku a prodeje podílu města v komanditní společnosti). Přehled přijatých investičních dotací je uveden na straně 5 tabulkové části závěrečného účtu. Významnými investičními dotacemi ze státního rozpočtu v roce 2011 byly dotace na Regeneraci panelového sídliště Západní V. etapu ve výši tis. Kč a dotace na výstavbu technické infrastruktury v lokalitě Strážnického ve výši 500 tis. Kč. V roce 2011 byly také přijaty dotace na realizaci 2 projektů spolufinancovaných z Evropské unie a prostředků státního rozpočtu - Hřebečské důlní stezky podpořené z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu (doplatek investiční dotace ve výši ,63 Kč) a Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové 1. etapa, která byl podpořen z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst (doplatek investiční dotace ve výši ,29 Kč).

11 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 11 II. Rozpočtové výdaje V roce 2011 dosáhly celkové rozpočtové výdaje výše ,40 tis. Kč. Vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč tak byly čerpány na 90,37 %. Nižší čerpání je ovlivněno zejména úsporami v běžných výdajích (v celkové výši téměř 10,7 mil. Kč) a také nerealizací části investic nebo jejich dokončením v roce 2012, popř. úsporou nákladů u realizovaných investic. 1. Běžné (neinvestiční) výdaje Běžné rozpočtové výdaje včetně rozsáhlejších oprav majetku byly čerpány ve výši ,62 tis. Kč, což představuje 95,05 % zupraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. V komentáři k jednotlivým položkám běžných výdajů je kladen důraz zejména na položky, u kterých došlo k výraznému nedočerpání upraveného rozpočtu popř. na významné položky běžných výdajů. Jde zejména o tyto rozpočtové výdaje: činnost technických služeb celkové rozpočtové výdaje technických služeb byly vroce 2010 cca tis. Kč nižší oproti rozpočtu. Nedočerpání rozpočtu je dáno zejména výší nákladů na správu nové východní tribuny zimního stadionu, kde byl rozpočet odhadnut, skutečnost byla nižší (v roce 2011 proběhla úhrada ztrát jen 3 čtvrtletí, ztráta za 4. čtvrtletí 2011 byla hrazena až v roce 2012). Největší dílčí položkou v rozpočtu Technických služeb v roce 2011 byla položka Péče vzhled obce a veřejnou zeleň, na jejíž zajištění vynaložilo město v roce 2011 částku 8.129,45 tis. Kč. náklady na energie a vodu u sportovišť města u této položky došlo k přečerpání rozpočtu o 244,82 tis. Kč zejména z důvodu vyšších plateb za elektrickou energii (odhadnout výkyvy v roční spotřebě ve vazbě na změnu cen je obtížné). Ošetření významných stromů na území města realizace projektu je podpořena z Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny, projekt přešel s realizací do roku 2012, z toho důvodu byl rozpočet nedočerpán o více než 1,2 mil. Kč. činnost místní správy ostatní provozní výdaje rozpočet provozu je rozdělen v tabulkové části závěrečného účtu na provozní výdaje bez informatiky, čerpání sociálního fondu a provozní výdaje související s výpočetní technikou a informatikou. Následující tabulka zachycuje čerpání běžného provozního rozpočtu a rozpočtu informatiky v roce Čerpání sociálního fondu upravují pravidla každoročně schvalované kolektivní smlouvy. Čerpání sociálního fondu je věnována tabulka č. 12 na straně 14 komentáře k závěrečnému účtu města. Celkový upravený provozní rozpočet města ve výši tis. Kč byl vyčerpán částkou 6.524,89 tis. Kč. Tuto částku je třeba ještě snížit o 364,48 tis. Kč, což představuje zůstatek depozitního účtu po výplatě mezd za prosinec 2011, který je na začátku roku převeden do skupiny nahodilých příjmů. Skutečné čerpání tedy činilo 6.160,40 tis. Kč tj. čerpání ve výši 87,79 % z upraveného rozpočtu. Upravený provozní rozpočet informatiky ve výši tis. Kč byl vyčerpán částkou 1.983,73 tis. Kč tj. na 96,77 %.

12 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 12 Tab. č. 10 Čerpání provozního rozpočtu a rozpočtu informatiky v roce 2011 Čerpání běžného provozního rozpočtu města k (v Kč) Popis řádku Uprav. rozpočet Skutečnost % plnění Prádlo, oděv, obuv 3 000, ,00 73,47% Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 45,70% DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek , ,60 92,93% Nákup materiálu , ,50 85,85% Voda , ,00 78,56% Plyn , ,62 98,95% Elektrická energie , ,66 98,22% Pohonné hmoty a maziva , ,26 99,75% Služby pošt , ,60 98,82% Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,96 62,29% Služby peněžních ústavů , ,62 90,26% Služby, školení a vzdělávání , ,00 78,44% Nákup služeb j.n , ,29 73,18% Opravy a udržování , ,80 99,54% Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,34 85,67% Pohoštění 4 000, ,00 37,00% Účastnické poplatky na konference , ,00 37,20% Neinvestiční dotace nezisk.a pod.organizacím j.n ,00 311,00 31,10% Nákup kolků 6 000, ,00 41,67% Platby daní a poplatků 6 000, ,00 105,00% Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n , ,00 89,80% Služby peněžních ústavů , ,00 96,14% CELKEM , ,25 87,79% zůst. depoz. účtu 2011 (nahodilé příjmy 2012) ,00 Čerpání běžného rozpočtu informatiky k (v Kč) Popis řádku Uprav. rozpočet Skutečnost % plnění Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 328,00 6,56% DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek , ,00 98,42% Nákup materiálu , ,86 97,50% Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,00 99,84% Nájemné , ,00 99,52% Služby, školení a vzdělávání , ,80 99,62% Nákup služeb j.n , ,20 95,21% Opravy a udržování , ,28 100,01% Programové vybavení , ,00 99,08% CELKEM , ,14 96,77%

13 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana Investiční výdaje Čerpání investičních výdajů je uvedeno na stranách tabulkové části závěrečného účtu města. Na stranách je uvedeno rozložení investičních výdajů do jednotlivých oblastí. V návaznosti na to jsou na stranách uvedeny investiční výdaje z hlediska jednotlivých zdrojů financování. Investiční dotace se podílely na financování investičních výdajů ve výši 12,42 %, vlastní rozpočtové zdroje města financovaly investiční výdaje z 87,58 %. Tento přehled je ale zkreslen o nezařazení přijatých doplatků dotací na realizaci projektů Hřebečské důlní stezky a Infrastruktura pro sport a volný čas 1. etapa do tabulky (projekty byly ukončeny již v roce 2010, doplatky dodací byly připsány na účet města až v roce 2011). Město Moravská Třebová nevyužilo k financování investičních výdajů v roce 2011 žádných cizích zdrojů (úvěry popř. půjčky). Smlouva o poskytnutí bankovního úvěru na realizaci projektu Město Moravská Třebová projekt odkanalizování Sušic, Udánek, Boršova a modernizace ČOV, podpořeného z finančních prostředků EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní byla schválena zastupitelstvem města v roce 2011, čerpání úvěru však bylo zahájeno až v roce 2012 (z důvodu podpisu smlouvy o dotaci až v roce 2012). III. Hospodaření na účelových fondech města a na účtech mimorozpočtových prostředků Město Moravská Třebová má zřízeny tyto účelové fondy: fond rozvoje bydlení, sociální fond. Podrobnější přehled hospodaření na těchto fondech za rok 2011 je uveden v následujících tabulkách. Údaje jsou uvedeny v Kč. Tab. č. 11 Zdroje a užití fondu rozvoje bydlení v roce 2011 Fond rozvoje bydlení Zdroje fondu Užití fondu Počáteční stav k ,25 Splátky půjček ,00 Připsané bankovní úroky 469,94 Převody na dotace ,00 Poskytnuté půjčky 0,00 Poskytnuté dotace (SVJ a BD) ,00 Inkasované bankovní poplatky 3 770,00 Stav FRB k ,19 V minulém roce nebyla opět uzavřena žádná smlouva o půjčce, fond rozvoje bydlení ve stávající podobě ztrácí na významu. Vroce 2011 byl využíván pouze pro poskytování dotací vlastníkům bytových jednotek prodaných městem (společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, ) Čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu probíhalo v roce 2011 v souladu se zásadami, které plynou z kolektivní smlouvy uzavřené mezi Městem Moravská Třebová a odborovým orgánem dne a po schválení vedením města. Zdroje a užití sociálního fondu v roce 2011 zachycuje následující tabulka.

14 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 14 Tab. č. 12 Zdroje a užití sociálního fondu v roce 2011 Sociální fond 2011 Zdroje fondu Užití fondu Počáteční stav k ,27 Splátky půjček od zaměstnanců ,00 Příděl do fondu ,00 Připsané bankovní úroky 666,46 Dary ,00 Inkasované bankovní poplatky ,80 Příspěvek na stravování ,00 Kulturní a vzdělávací činnost, společenské akce ,00 Příspěvek na jízdné ,00 Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Celkem , ,80 Stav sociálního fondu k ,93 Tab. č. 13 Změny na účelových fondech města celkem (v Kč) Název FONDU Počáteční stav Zdroje fondu Užití fondu Konečný stav k (příjmy) (výdaje) k Fond rozvoje bydlení , , , ,19 Sociální fond , , , ,93 CELKEM , , , ,12 Kromě uvedených účelových fondů je zřízen 1 bankovní účet, který slouží pro evidenci tzv. mimorozpočtových finančních prostředků. Je to depozitní účet. Depozitní účet je využíván pouze na výplatu mezd za měsíc prosinec, která se realizuje až v následujícím rozpočtovém roce. Na konci každého rozpočtového roku se vypočte přibližná částka mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění a tyto finanční prostředky se bankovně převedou na mimorozpočtový depozitní účet. V lednu proběhne výplata mezd za měsíc prosinec a zbývající zůstatek depozitního účtu se převede do rozpočtových příjmů následujícího roku do položky nahodilých příjmů. Zůstatek depozitního účtu města k činil ,34 Kč. IV. Závěrečný účet města za rok 2011 Celkový pohled na hospodaření města v roce 2011, plynoucí z rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (str.1 tabulkové části závěrečného účtu), lze shrnout takto: běžné rozpočtové příjmy minulého roku ve výši ,65 tis. Kč plně pokryly provozní výdaje (včetně rozsáhlejších oprav investičního majetku) a stačily i na pokrytí splátek jistiny přijatých úvěrů ( , , ,66 = ,28 tis. Kč). Tento vzájemný poměr vyjadřuje, že za rok 2011 byl vytvořen tzv. provozní přebytek ve výši ,03 tis. Kč. Tvorba provozního přebytku je nezbytná jednak pro zabezpečení rozvoje města a také zajištění úhrady splátek přijatých úvěrů a půjček (které v roce 2010 činily 4.999,66 tis. Kč). rozpočtové hospodaření v minulém roce (posuzováno dle rozpočtových pravidel) skončilo ztrátou hospodaření ve výši 5.799,27 tis. Kč (zejména z důvodu realizace velkého rozsahu

15 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 15 investičních výdajů). Jde o rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji (mimo položek financování). Ztráta hospodaření byla ovlivněna položkami financování takto: Financující položky na straně rozpočtových zdrojů: - částka ,93 tis. Kč na straně 1 tabulkové části závěrečného účtu, řádek zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech vyjadřuje tu skutečnost, že město disponovalo k o ,93 tis. Kč nižším zůstatkem finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech než na začátku roku. Zůstatky na jednotlivých účtech rozpočtového hospodaření k jsou uvedeny v následujícím přehledu. k k základní běžný účet ,83 Kč ,23 Kč fond rozvoje bydlení ,25 Kč ,19 Kč sociální fond ,27 Kč ,93 Kč Rozpočtové prostředky CELKEM ,35 Kč ,35 Kč depozitní účet ,37 Kč ,34 Kč Mimorozpočtové prostředky CELKEM ,37 Kč ,34 Kč Financující položky na straně rozpočtových potřeb: - splátka jistiny přijatých úvěrů a půjček snížila celkové financování o částku 4.999,66 tis. Kč. Přehled přijatých bankovních úvěrů a půjček, včetně propočtu plánované dluhové služby do roku 2014 je uveden na straně 29 a 30 tabulkové části závěrečného účtu města. Celkové úvěrové závazky města dosáhly k výše ,46 tis. Kč. Ukazatel dluhové služby (dle metodiky v souladu s usnesením vlády 364/2000, platné do roku 2008) dosáhl výše 3,58 %. Tento ukazatel představuje poměr dluhové služby ve sledovaném roce (tj. splátky jistiny, úroků a leasingové splátky) k dluhové základně (daňové příjmy nedaňové příjmy, přijaté dotace). V letech jsou výše dluhové základny a výše leasingových splátek odhadnuty, skutečnost může být mírně odlišná. Usnesení vlády 346/2004 bylo zrušeno usnesením vlády 1395/2008 ze dne , na stejném jednání vlády bylo zároveň schválen nový systém monitoringu hospodaření obcí, v rámci kterého jsou každoročně prováděny výpočty soustavy informativních a monitorovacích ukazatelů souhrnně za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. Z těchto nových výpočtů pro rok 2009 vyplývá ukazatel dluhové služby 1,84 %, pro rok ,99 % a pro rok 2011 pak 2,10 % (poměr splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových příjmů města). Celkové rozpočtové příjmy roku 2011 nebyly naplněny, oproti upravenému rozpočtu, o 2.307,87 tis. Kč (zejména z důvodu nerealizace prodeje pozemků v lokalitě Strážnického), stejné jako celkové výdaje, které nebyly dočerpány o cca 9,63 % (zejména z důvodu nedočerpání některých položek běžných výdajů a nerealizace části investičních výdajů).

16 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 16 V. Zpráva auditora o provedeném přezkumu hospodaření města za rok 2011 V souladu s 17 odst. 5 zákona 250/2000 Sb. předkládáme jako součást závěrečného účtu také zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města. Přezkoumání hospodaření Města Moravská Třebová prováděl, za rok 2011, stejně jako v roce 2010 (na základě žádosti města Moravská Třebová), Pardubický kraj. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V příloze č. 2 podkladového materiálu je předkládána k projednávání zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Moravská Třebová včetně sdělení ke zjištěným nedostatkům a závadám. Při dílčím přezkoumání hospodaření města ani při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V rámci přezkumu hospodaření byla pouze vyjasněna problematika úprav příjmové stránky rozpočtu v oblasti přijatých dotací viz upozornění ve zprávě auditora (nutno upravovat rozpočet v oblasti příjmů u dotací i v případě nižší rozpočtované částky oproti dosažené skutečnosti (přeplnění rozpočtu)). VI. Vedlejší hospodářská činnost města Správu bytového fondu města vykonává na základě mandátní smlouvy (jako vedlejší hospodářskou činnost města) obchodní společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o.. Přehled nákladů a výnosů jednotlivých středisek vedlejší hospodářské činnosti zachycuje tabulka na straně 31 tabulkové části závěrečného účtu města. Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti města skončilo v roce 2011 ziskem ve výši ,57 Kč (před zdaněním). Ztráta střediska odpadové hospodářství je způsobena zánikem podnikatelských subjektů, které jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství. Ztráta střediska volné byty a nebytové prostory je okryta nájmy z ostatních bytů a nebytových prostor, náklady jsou dány opravami před uzavřením nových nájemních smluv. Ztráta středisek týkajících se ubytoven je dána zejména vysokými náklady na teplo a nutností oprav havarijního stavu budov. V rámci závěrečného účtu je navržen pouze převod hospodářských výsledků po zdanění na účet 432 Nerozdělný zisk, neuhrazená ztráta minulých let. V rámci změn účetnictví platných od zatím není umožněno proúčtovat zisk popř. ztrátu z hlavní a vedlejší hospodářské činnosti přes jiný účet. VII. Hospodaření příspěvkových organizací a obchodní společnosti Technické služby, s.r.o. Město Moravská Třebová je zřizovatelem 10 příspěvkových organizací a zakladatelem 1 obchodní společnosti. Hospodaření příspěvkových organizací je shrnuto v následujících tabulkových přehledech. Podrobné rozbory hospodaření jednotlivých organizací jsou k dispozici na odboru finančním městského úřadu.

17 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 17 Tab. č. 14 přehled hospodaření I. Mateřské školy Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy v roce 2011 I. Mateřská škola Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy Výnosy v Kč číslo účtu druh výnosu skutečnost ,603 Tržby z ostatních činností školky , Tržby za školné , Stravné+ pitný režim , Ostatní výnosy z činnost ,00 602,603,6 CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB , Úroky 209, Dotace od ÚP (VPP) - zasláno přímo školce , Provozní dotace z rozpočtu města , Mim. dotace na úpravy soc. zařízení ,00 Celkem výnosy ,93

18 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 18 I. Mateřská škola Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy Náklady v Kč číslo účtu druh nákladu skutečnost knihy, předplatné novin a časopisů , metodické pomůcky, hračky , čistící prostředky , nákup potravin , DDHM + OE , kancelářské potřeby , materiál na opravy , pohonné hmoty (sekačka) 1 816, ochranné pomůcky, odměny, cenové rozdíly 3 250, ostatní materiál , CELKEM MATERIÁL , Elektřina , Voda - vodné a srážková voda, stočné , Plyn , Uhlí , CELKEM SPOTŘEBA ENERGIE , opravy a udržování , cestovné , svoz odpadu, úklidové služby , služby telekomunikací, internet , služby školení a vzdělávání , poštovné 1 418, revize 6 006, stálé poplatky za servis a tech. podporu , ostatní služby , CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY , Mzdové náklady , Zákonné odvody z mezd ,35 521,524, CELKEM MZDY , Jiné daně a poplatky 200,00 549,569 bankovní poplatky a pojištění ,00 538, 549, CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY , Odpisy 0,00 Celkem náklady ,94 Hospodářský výsledek 1 742,99

19 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 19 Tab. č. 15 přehled hospodaření II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy v roce 2011 II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy Výnosy v Kč číslo účtu druh výnosu skutečnost Tržby za školné , Stravné+ pitný režim , CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB , Úroky 300, Dotace od ÚP (VPP) - zasláno přímo školce , Mim. dotace - gramt ZM 1 500, Mim. dotace na dovybavení kuchyně , Provozní dotace z rozpočtu města ,00 Celkem výnosy ,58

20 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 20 II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy Náklady v Kč číslo účtu druh nákladu skutečnost knihy, předplatné novin a časopisů , metodické pomůcky, hračky , čistící prostředky , nákup potravin , cenové rozdíly , DDHM + OE , kancelářské potřeby , materiál na opravy , pohonné hmoty (sekačka) 1 840, ostatní materiál , CELKEM MATERIÁL , Elektřina , Voda - vodné , Plyn , CELKEM SPOTŘEBA ENERGIE , opravy a udržování , cestovné 5 710, svoz odpadu, úklidové služby , služby telekomunikací, internet , služby školení a vzdělávání 300, poštovné 1 756, stočné a srážková voda , revize 9 510, stálé poplatky za servis a tech. Podporu , ostatní služby , CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY , Mzdové náklady , Zákonné odvody z mezd ,27 521,524,5 CELKEM MZDY , bankovní poplatky , pojištění osob a majetku ,00 569,549 CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY , Odpisy 0,00 Celkem náklady ,93 Hospodářský výsledek ,65

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2009 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle 17 zákona č.250/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k závěrečnému účtu Města Moravské Třebové strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle 17 zákona č.250/2000 Sb.

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) Komentář k závěrečnému účtu Města Moravské Třebové strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2007 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle 17 zákona č.250/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Závěrečný účet pro rok 2006

Závěrečný účet pro rok 2006 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2006 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 289. 411,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 205. 928,80 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Závěrečný účet pro rok 2007

Závěrečný účet pro rok 2007 Závěrečný účet pro rok 2007 I. Příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 313 209,53 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 202 435,61 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. Výnosů 20 700,92

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více