Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)"

Transkript

1 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor finanční závěrečný účet města Moravská Třebová za rok Hospodaření města Moravská Třebová se, od do doby schválení rozpočtu města pro rok 2011, řídilo pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočet města na rok 2011 byl zastupitelstvem města schválen dne ve výši tis. Kč (včetně položky financování). V níže uvedené tabulce je uveden přehled schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtová skutečnost roku Z tabulky vyplývá, že příjmy získané v roce 2011 (bez financování) byly o téměř tis. Kč nižší než rozpočtové výdaje. Město Moravská Třebová nezapojovalo do hospodaření v roce 2011 cizí zdroje, došlo však k významnému zapojení zůstatků finančních prostředků na účtech města z minulých let. Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet 2011 Příjmy tis. Kč tis. Kč ,13 tis. Kč Financování (zdroje) tis. Kč tis. Kč ,93 tis. Kč Výdaje tis. Kč tis. Kč ,40 tis. Kč Financování (potřeby) tis. Kč tis. Kč 4.999,66 tis. Kč

2 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 2 I. Rozpočtové příjmy 1. Daňové příjmy (příjmy z daní, místní a správní poplatky) Vývoj naplňování daňových příjmů v roce 2011 lze hodnotit jako nadále nepříznivý. Dopady finanční krize v roce 2011 přetrvávaly. Upravený rozpočet daňových příjmů (včetně správních a místních poplatků a daně z příjmů právnických osob placené obcí) ve výši tis. Kč byl k naplněn na 100,54 %, tj. ve výši ,09 tis. Kč. Daně V následující tabulce jsou uvedeny příjmy z daní v jednotlivých měsících roku 2011 a pro srovnání i situace let 2010, 2009 a 2008 (měsíce v roce 2011 jsou seřazeny od nejvyššího měsíčního příjmu po nejnižší). Graf pod tabulkou zachycuje situaci roku Z uvedených údajů je patrné, že nejvýnosnějším měsícem z hlediska celoročního vývoje příjmů z daní se v loňském roce stal tradičně červenec. Největší podíl na daňových příjmech v červenci měly výnosy z daně z příjmů právnických osob (více než tis. Kč) a z daně z přidané hodnoty (cca tis. Kč). Měsíci s nejnižší daňovou výtěžností v roce 2011 se staly září a duben. Když srovnáme upravené rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost k , lze konstatovat, že odhadnutý celkový výnos téměř přesně kopíroval skutečnost. Výpadek v naplňování daně z příjmů fyzických osob byl nahrazen vyšším plněním u daně z nemovitosti. Upravený celkový rozpočet sdílených daní ( tis. Kč) byl v roce 2011 neodčerpán o více než tis. Kč. Lze tedy konstatovat, že bohužel nadále přetrvává stagnace vývoje sdílených daňových příjmů. Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly sice v roce 2011 o 253,53 tis. Kč vyšší než v roce 2010 (meziroční nárůst jen o cca 0,3 %), přesto se stále jedná o 12,04 % pokles ve srovnání s výnosy roku Tab. č. 1 Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých měsících let 2011, 2010, 2009 a 2008 příjem za % příjem za % příjem za % příjem za % měsíc měsíc za měsíc měsíc za měsíc měsíc za měsíc měsíc za měsíc (2011) (2011) (2010) (2010) (2009) (2009) (2008) (2008) červenec ,37 12,25% 9 852,15 11,39% 9 023,18 10,78% ,45 14,77% leden 9 950,25 11,47% 8 983,53 10,38% ,91 12,88% ,07 10,96% červen 9 461,58 10,90% 9 350,57 10,81% 8 003,47 9,57% 7 835,09 7,94% listopad 8 509,18 9,81% 8 368,36 9,67% 9 533,15 11,39% ,15 10,85% únor 8 494,76 9,79% 8 164,07 9,44% 8 022,41 9,59% 8 347,58 8,46% srpen 7 992,31 9,21% 8 632,16 9,98% 7 333,20 8,76% 8 142,81 8,25% květen 7 549,13 8,70% 7 168,19 8,28% 6 976,24 8,34% 7 039,52 7,14% prosinec 5 432,06 6,26% 5 342,60 6,17% 4 059,91 4,85% 4 635,78 4,70% říjen 5 094,29 5,87% 4 806,80 5,56% 5 440,68 6,50% 7 622,34 7,73% březen 5 056,59 5,83% 5 707,43 6,60% 3 015,68 3,60% 5 347,82 5,42% září 4 828,31 5,56% 5 393,69 6,23% 4 044,42 4,83% 6 215,88 6,30% duben 3 783,89 4,36% 4 759,64 5,50% 7 436,37 8,89% 7 380,53 7,48% CELKEM ,72 100,00% ,19 100,00% ,62 100,00% ,02 100,00%

3 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 3 Tab. č. 2 - Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých kalendářních čtvrtletích v letech 2011, 2010, 2009 a 2008 (v %) čtvrtletí I. 27,08% 26,41% 26,08% 24,84% II. 23,96% 24,59% 26,79% 22,56% III. 27,02% 27,60% 24,38% 29,32% IV. 21,94% 21,40% 22,75% 23,28% Graf č. 1 Vývoj příjmů z daní v jednotlivých měsících roku , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Další podrobné údaje o naplňování příjmů z jednotlivých daní jsou uvedeny na straně 6 9 tabulkové části závěrečného účtu města. Na straně 7 jsou uvedeny celkové součtové hodnoty a procentuální poměry. Z těchto údajů je patrné, že celkový rozpočet příjmů z daní téměř odpovídal dosažené realitě. Výpadek v naplňování daně z příjmů fyzických osob byl nahrazen vyšším plněním u daně z nemovitostí. V průběhu roku 2011 nedocházelo k úpravám rozpočtu u položek daňových příjmů. Schválený rozpočet celkových daňových příjmů (bez daně z příjmů právnických osob placenou městem) ve výši tis. Kč byl naplněn k na 100,21 % tj. ve výši ,72 tis. Kč.

4 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 4 Vývoj celkových příjmů z daní v letech je zachycen v následujícím grafu. Graf č. 2 Vývoj příjmů z daní v letech , návrh rozpočtu na rok 2012 (v tis. Kč včetně lineární spojnice dlouhodobého trendu) , , , , , , , , , , , R 2012 Správní a místní poplatky Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši tis. Kč byl k naplněn částkou ,30 tis. Kč, tj. na 103,78 %. Nejvýznamnějšími položkami správních poplatků byly v roce 2011 správní poplatky vybrané odborem dopravy a odborem vnitřních věcí. Meziročně došlo k poklesu výnosů u správních poplatků odboru životního prostředí a odboru výstavby a územního plánování. Další významnou položkou správních poplatků byl, až do roku 2007, správní poplatek za výherní hrací přístroj. S ohledem na schválení vyhlášky zastupitelstva města č. 3/2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno, došlo k významnému snížení výnosů u místních a správních poplatků za VHP. Novela zákona o loteriích znamená do budoucna další změny u těchto poplatků (zrušení místního poplatku za VHP, nový systém přerozdělování státních výnosů z loterií).

5 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 5 V tab. č. 3 je uveden podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků v letech SPRÁVNÍ POPLATKY Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Odbor výstavby a územního plánování , , , ,00 Odbor vnitřních věcí , , , ,00 Obecný živnostenský úřad , , , ,00 Odbor majetku města a kom.. hosp , , , ,00 Odbor dopravy , , , ,00 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 710, , , ,00 Odbor finanční 1 250, , ,00 0,00 Odbor životního prostředí , , , ,00 Správní poplatky celkem (mimo VHP) , , , ,00 Odbor maje. města a kom. hosp. VHP , , , ,00 Správní poplatky celkem , , , ,00 V roce 2011 bylo do rozpočtu města přijato Kč (správní poplatek za VHP) a odvod ½ správního poplatku finančnímu úřadu byl v plném rozsahu realizován v roce 2011 ( Kč), zároveň byla realizována v roce 2011 i část odvodu za správní poplatky roku 2010 ( Kč), což zkresluje meziroční srovnání plnění této rozpočtové položky. Snížené plnění u příjmů ze správních poplatků je dáno zejména poklesem výnosů ze správních poplatků za VHP a také odvodem části povinné ½ tohoto poplatku finančnímu úřadu z roku 2010 až v roce Nejvýznamnější skupinou správních poplatků jsou i nadále poplatky odboru dopravy. Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend, tvořily v roce 2011 cca 59 % celkového objemu vybraných správních poplatků (v roce 2010 činil tento podíl cca 52 %). Tab. č. 4 zachycuje vývoj příjmů místních poplatků v letech (v tis. Kč). Místní poplatky SK SK SK SK Poplatek ze psů 202,62 199,59 200,20 191,47 Poplatek za užívání veřejného prostranství 240,44 276,16 292,02 289,89 Poplatek ze vstupného 40,07 32,26 37,57 0,15 Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP) 483,13 508,01 529,79 481,51 Místní poplatek za provozovaný VHP 625,56 529,51 388,53 754,63 Poplatek za komunální odpad 4 934, , , ,98 Místní poplatky celkem 6 043, , , ,12 Vysvětlivky: VHP výherní hrací přístroj SK skutečnost Uvedené místní poplatky (ze psů, užívání veřejného prostranství a ze vstupného) tvoří pouze malou část všech poplatků inkasovaných do rozpočtu města. Poplatek za komunální odpad roste popř. klesá se změnou ceny poplatku (v návaznosti na vývoj nákladů na sběr a likvidaci komunálního odpadu). Ostatní místní poplatky nejsou vázány na růst běžných výdajů. V následující tabulce je uveden přehled naplňování ostatních poplatků od roku 2008.

6 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 6 Tab. č. 5 Vývoj ostatních poplatků přijímaných do rozpočtu města v letech Ostatní poplatky (v tis. Kč) SK SK SK SK Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší 7,90 5,50 4,80 6,10 Odvody za odnětí zemědělské půdy 66,13 11,69 65,59 81,83 Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů 1 266,26 344,02 388,53 79,69 Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 663,50 594,80 480,20 512,30 Ostatní poplatky 2 003,79 956,01 939,12 679,92 Na závěr tohoto dílčího rozboru je uveden přehled správních, místních a ostatních poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech Tab. č. 6 Přehled správních, místních a ostatních poplatků v letech Druh poplatku (v tis. Kč) SK SK SK SK Správní poplatky 6 087, , , ,26 Místní poplatky 6 043, , , ,12 Ostatní poplatky 2 003,79 956,01 939,12 679,92 Poplatky celkem , , , ,30 Místní poplatek za komunální odpad , , , ,98 Poplatky celkem 9 200, , , ,32 Z údajů v poslední tabulce je zřejmý pokles výnosů ze správních poplatků a místních poplatků za VHP a také z důvodu odvodu části povinné ½ tohoto poplatku finančnímu úřadu z roku 2010 až v roce Poplatek za komunální odpad je pro potřeby meziročního srovnání odečten, protože jeho změna je dána změnou výše nákladů na likvidaci komunálního odpadu. V následujícím grafu jsou uvedeny procentuální podíly jednotlivých druhů poplatků na celkovém objemu ,30 tis. Kč. Graf č. 3 Procentuální rozložení jednotlivých druhů poplatků přijatých v roce 2011 Ostatní poplatky 7% Správní poplatky 35% Poplatek za komunální odpad 46% Místní poplatky 12%

7 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 7 2. Běžné (neinvestiční) dotace Upravený rozpočet běžných dotací ve výši ,55 tis. Kč byl naplněn částkou ,40 tis. Kč, tj. na 97,92 %. Nenaplnění rozpočtu je dáno zejména neupravením rozpočtu u dotace na výplatu sociálních dávek na zaslanou skutečnost a dále také nepřijetím transferu od SFŽP na projekt Odborné ošetření starých stromů (projekt bude dokončen až v roce 2012, v tomto roce bude také podávána žádost o platbu) Podrobný rozpis jednotlivých příjmů z neinvestičních dotací je uveden na stranách 3 a 4 tabulkové části závěrečného účtu. Odbor finanční městského úřadu zpracoval v rámci hospodaření za rok 2011 následující finanční vypořádání: a) Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a kapitolou Operace státních finančních aktiv za rok 2011 Součástí tohoto vypořádání byly následující dotace: - dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí (obec Radkov) celková poskytnutá dotace činila Kč, uznatelné výdaje města výdaje města vynaložené v roce 2011 činily Kč, protože daň z dohody o provedení práce vyplacené v hotovosti v prosinci 2011 byla hrazena prostřednictvím depozitního účtu města až v lednu 2012 a nemohla být (v souladu s metodikou uznatelnosti výdajů) nárokována v rámci vypořádání v roce Vratka dotace ve výši 900 Kč byla realizována , současně jsme v rámci vypořádáni požádali o doplatek vynaložené částky 900 Kč v rámci hospodaření roku dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 celková dotace činila Kč, město mělo s přípravou výdaje ve výši Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši Kč byla zaslána na účet Pardubického kraje dne dotace poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy v roce 2011 všechny dotace byly vyčerpány v plné výši (dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši Kč i dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši Kč). Výdaje na výkon SPOD v roce 2011 přesáhly poskytnutou dotaci o Kč, požádali jsme proto doplatek těchto výdajů v roce b) Finanční vypořádání za rok 2011 sostatními ministerstvy součástí vypořádání byly následující dotace přijaté do rozpočtu města: - neinvestiční dotace Úřadu vlády ČR na realizaci programu Podpora terénní sociální práce ve výši Kč, terénní práce je realizována z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu Podpora terénní práce 2011, poskytovaných úřadem vlády ČR, - neinvestiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na výkon činnosti odborného lesního hospodáře v celkové výši Kč, - neinvestiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin v celkové výši Kč, - neinvestiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Programu protidrogové politiky - Prevence rizikového chování projekt Šancí je prevence ve výši Kč, - neinvestiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Programu protidrogové politiky - Prevence rizikového chování projekt Já mezi námi ve výši Kč,

8 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 8 - neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století - projekty Přednášková činnost 2011 (7.000 Kč), Kniha můj pomocník a rádce (5.000 Kč) a Čte celá třída (9.000 Kč), Všechny dotace v rámci tohoto vypořádání byly vyčerpány v plné výši. c) Finanční vypořádání se SR za rok dotace poskytnuté obcím prostřednictvím Pardubického kraje součástí vypořádání byly následující dotace přijaté do rozpočtu města: - neinvestiční dotace na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi dotace byla poskytnuta ve výši Kč, čerpání k činilo Kč, město Moravská Třebová tedy žádalo o doplatek na vyplacené dávky ve výši Kč prostřednictvím Pardubického kraje dopisem ze dne neinvestiční dotace na výplatu příspěvku na péči dotace byla poskytnuta ve výši Kč a byla nedočerpána o Kč (čerpání celkem činilo Kč). Vratka nevyčerpané částky do státního rozpočtu byla odeslána na účet Pardubického kraje V následující tabulce jsou položkově rozebrány přijaté dotace od obcí. Tab. č. 7 Dotace přijaté od obcí v roce 2011 Dotace od obcí Skutečnost k (v Kč) Linhartice ,00 Bezděčí ,00 Staré Město ,00 Radkov 4 000,00 Rozstání 4 000,00 Dětřichov ,00 Borušov ,00 Gruna ,00 Janůvky 4 000,00 Malíkov 4 000,00 Útěchov ,00 Dotace na náklady za dojíždějící žáky ,00 Dětřichov 1 500,00 Gruna 1 500,00 Útěchov 1 500,00 Vranová Lhota 1 500,00 Linhartice 1 500,00 Bezděčí u Trnávky 1 500,00 Dlouhá Loučka 7 500,00 Staré Město 3 000,00 Třebařov 1 500,00 Kunčina 3 000,00 Za výkon přenesené působnosti ,00 Dotace od obcí celkem ,00

9 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 9 Do rozpočtu města byla v roce 2011 také přijata 2. záloha dotace na realizaci projektu Vzdělávání v egon centru Moravská Třebová dotačně podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost ve výši ,95 Kč. Dále byly součástí příjmové stránky rozpočtu města také finanční prostředky určené na realizaci projektu Hřebečské důlní stezky podpořeného z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu (doplatek neinvestiční dotace ve výši ,23 Kč). Současně jsme také v rámci neinvestičních dotací přijali doplatek ve výši ,93 Kč určený na realizaci projektu Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové 1. etapa, která byl podpořen z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst. 3. Ostatní (nedaňové) příjmy Upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši ,45 tis. Kč byl naplněn částkou ,16 tis. Kč na 100,68 %. V dalším komentáři jsou podrobněji rozebrány zejména položky, u kterých bylo dosaženo výrazného výkyvu v plnění. příjmy z pronájmu majetku Technické služby rozpočet příjmů vycházel z odhadu výše a doby pronájmu nového objektu východní tribuny zimního stadionu a jejího vnitřního vybavení, skutečnost byla mírně odlišná. příjmy z pronájmu majetku VHOS skutečné příjmy zpronajatého infrastrukturního majetku nedosáhly hodnoty rozpočtu, rozpočet pro rok 2011 vycházel z kalkulací provozovatele. Přijaté sankční platby dosažená skutečnost přesáhla schválený rozpočet zejména z důvodu vyššího plnění u sankčních plateb odboru dopravy. příjmy z úroků příjem je ovlivněn zůstatkem finančních prostředků na účtech města v průběhu roku. ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované vnásledující tabulce je uveden podrobný rozbor této položky. Tab. č. 8 Ostatní nedaňové příjmy roku 2011 Ostatní nedaňové příjmy j.n. (tzv.nahodilé příjmy) Skutečnost k (v Kč) Zůstatek depozitního účtu (převod nevypl. mezd z roku 2010) ,00 Kovodý šrot - prodej ,00 Věcné břemeno VČP ,00 Ostatní (nahodilé příjmy menší než 5.000,00 Kč) ,87 CELKEM ,87 přijaté neinvestiční dary popř. příjmy z reklamy vnásledující tabulce je uveden podrobný rozbor této položky.

10 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 10 Tab. č. 9 Dary a příjmy z reklamy přijaté do rozpočtu města v roce 2011 Dary a příjmy z reklamy Skutečnost k (v Kč) Csillag Tibor ,00 Společenství vlastníků domů ČSA 100/ ,00 Vermousková Barbora ,00 Polák Josef ,00 Netolická Věra ,00 Dary na rozvoj školství CELKEM ,00 REHAU, s.r.o ,00 Reklama Rehau aréna CELKEM ,00 Martech Holding a.s ,00 Reklama MT fotofestival CELKEM ,00 Bárta Jiří 1 250,00 Excalibur-RP, s.r.o ,00 Penzion Best, s.r.o ,00 Třebovská restaurace, s.r.o ,00 Blažková Marie 1 250,00 Königová Marta 2 500,00 Staňová Michaela 1 250,00 Sedlářová Alexandra 1 250,00 DUHA M.T., spol. s.r.o ,00 Reklama leták ubyt. a stravování CELKEM ,00 Dary a reklama CELKEM ,00 4. Kapitálové (investiční) příjmy Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši tis. Kč byl naplněn na 96,68 % tj. částkou ,48 Kč. Nenaplnění rozpočtu je dáno zejména nerealizací prodeje pozemků pro bydlení v lokalitě Strážnického. V roce 2011 byly realizovány příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí a majetku ve vlastnictví města v celkové výši 5.972,77 tis. Kč (včetně prodeje plynovodu vybudovaného v lokalitě ulice U Písku a prodeje podílu města v komanditní společnosti). Přehled přijatých investičních dotací je uveden na straně 5 tabulkové části závěrečného účtu. Významnými investičními dotacemi ze státního rozpočtu v roce 2011 byly dotace na Regeneraci panelového sídliště Západní V. etapu ve výši tis. Kč a dotace na výstavbu technické infrastruktury v lokalitě Strážnického ve výši 500 tis. Kč. V roce 2011 byly také přijaty dotace na realizaci 2 projektů spolufinancovaných z Evropské unie a prostředků státního rozpočtu - Hřebečské důlní stezky podpořené z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu (doplatek investiční dotace ve výši ,63 Kč) a Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové 1. etapa, která byl podpořen z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst (doplatek investiční dotace ve výši ,29 Kč).

11 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 11 II. Rozpočtové výdaje V roce 2011 dosáhly celkové rozpočtové výdaje výše ,40 tis. Kč. Vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč tak byly čerpány na 90,37 %. Nižší čerpání je ovlivněno zejména úsporami v běžných výdajích (v celkové výši téměř 10,7 mil. Kč) a také nerealizací části investic nebo jejich dokončením v roce 2012, popř. úsporou nákladů u realizovaných investic. 1. Běžné (neinvestiční) výdaje Běžné rozpočtové výdaje včetně rozsáhlejších oprav majetku byly čerpány ve výši ,62 tis. Kč, což představuje 95,05 % zupraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. V komentáři k jednotlivým položkám běžných výdajů je kladen důraz zejména na položky, u kterých došlo k výraznému nedočerpání upraveného rozpočtu popř. na významné položky běžných výdajů. Jde zejména o tyto rozpočtové výdaje: činnost technických služeb celkové rozpočtové výdaje technických služeb byly vroce 2010 cca tis. Kč nižší oproti rozpočtu. Nedočerpání rozpočtu je dáno zejména výší nákladů na správu nové východní tribuny zimního stadionu, kde byl rozpočet odhadnut, skutečnost byla nižší (v roce 2011 proběhla úhrada ztrát jen 3 čtvrtletí, ztráta za 4. čtvrtletí 2011 byla hrazena až v roce 2012). Největší dílčí položkou v rozpočtu Technických služeb v roce 2011 byla položka Péče vzhled obce a veřejnou zeleň, na jejíž zajištění vynaložilo město v roce 2011 částku 8.129,45 tis. Kč. náklady na energie a vodu u sportovišť města u této položky došlo k přečerpání rozpočtu o 244,82 tis. Kč zejména z důvodu vyšších plateb za elektrickou energii (odhadnout výkyvy v roční spotřebě ve vazbě na změnu cen je obtížné). Ošetření významných stromů na území města realizace projektu je podpořena z Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny, projekt přešel s realizací do roku 2012, z toho důvodu byl rozpočet nedočerpán o více než 1,2 mil. Kč. činnost místní správy ostatní provozní výdaje rozpočet provozu je rozdělen v tabulkové části závěrečného účtu na provozní výdaje bez informatiky, čerpání sociálního fondu a provozní výdaje související s výpočetní technikou a informatikou. Následující tabulka zachycuje čerpání běžného provozního rozpočtu a rozpočtu informatiky v roce Čerpání sociálního fondu upravují pravidla každoročně schvalované kolektivní smlouvy. Čerpání sociálního fondu je věnována tabulka č. 12 na straně 14 komentáře k závěrečnému účtu města. Celkový upravený provozní rozpočet města ve výši tis. Kč byl vyčerpán částkou 6.524,89 tis. Kč. Tuto částku je třeba ještě snížit o 364,48 tis. Kč, což představuje zůstatek depozitního účtu po výplatě mezd za prosinec 2011, který je na začátku roku převeden do skupiny nahodilých příjmů. Skutečné čerpání tedy činilo 6.160,40 tis. Kč tj. čerpání ve výši 87,79 % z upraveného rozpočtu. Upravený provozní rozpočet informatiky ve výši tis. Kč byl vyčerpán částkou 1.983,73 tis. Kč tj. na 96,77 %.

12 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 12 Tab. č. 10 Čerpání provozního rozpočtu a rozpočtu informatiky v roce 2011 Čerpání běžného provozního rozpočtu města k (v Kč) Popis řádku Uprav. rozpočet Skutečnost % plnění Prádlo, oděv, obuv 3 000, ,00 73,47% Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 45,70% DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek , ,60 92,93% Nákup materiálu , ,50 85,85% Voda , ,00 78,56% Plyn , ,62 98,95% Elektrická energie , ,66 98,22% Pohonné hmoty a maziva , ,26 99,75% Služby pošt , ,60 98,82% Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,96 62,29% Služby peněžních ústavů , ,62 90,26% Služby, školení a vzdělávání , ,00 78,44% Nákup služeb j.n , ,29 73,18% Opravy a udržování , ,80 99,54% Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,34 85,67% Pohoštění 4 000, ,00 37,00% Účastnické poplatky na konference , ,00 37,20% Neinvestiční dotace nezisk.a pod.organizacím j.n ,00 311,00 31,10% Nákup kolků 6 000, ,00 41,67% Platby daní a poplatků 6 000, ,00 105,00% Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n , ,00 89,80% Služby peněžních ústavů , ,00 96,14% CELKEM , ,25 87,79% zůst. depoz. účtu 2011 (nahodilé příjmy 2012) ,00 Čerpání běžného rozpočtu informatiky k (v Kč) Popis řádku Uprav. rozpočet Skutečnost % plnění Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 328,00 6,56% DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek , ,00 98,42% Nákup materiálu , ,86 97,50% Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,00 99,84% Nájemné , ,00 99,52% Služby, školení a vzdělávání , ,80 99,62% Nákup služeb j.n , ,20 95,21% Opravy a udržování , ,28 100,01% Programové vybavení , ,00 99,08% CELKEM , ,14 96,77%

13 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana Investiční výdaje Čerpání investičních výdajů je uvedeno na stranách tabulkové části závěrečného účtu města. Na stranách je uvedeno rozložení investičních výdajů do jednotlivých oblastí. V návaznosti na to jsou na stranách uvedeny investiční výdaje z hlediska jednotlivých zdrojů financování. Investiční dotace se podílely na financování investičních výdajů ve výši 12,42 %, vlastní rozpočtové zdroje města financovaly investiční výdaje z 87,58 %. Tento přehled je ale zkreslen o nezařazení přijatých doplatků dotací na realizaci projektů Hřebečské důlní stezky a Infrastruktura pro sport a volný čas 1. etapa do tabulky (projekty byly ukončeny již v roce 2010, doplatky dodací byly připsány na účet města až v roce 2011). Město Moravská Třebová nevyužilo k financování investičních výdajů v roce 2011 žádných cizích zdrojů (úvěry popř. půjčky). Smlouva o poskytnutí bankovního úvěru na realizaci projektu Město Moravská Třebová projekt odkanalizování Sušic, Udánek, Boršova a modernizace ČOV, podpořeného z finančních prostředků EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní byla schválena zastupitelstvem města v roce 2011, čerpání úvěru však bylo zahájeno až v roce 2012 (z důvodu podpisu smlouvy o dotaci až v roce 2012). III. Hospodaření na účelových fondech města a na účtech mimorozpočtových prostředků Město Moravská Třebová má zřízeny tyto účelové fondy: fond rozvoje bydlení, sociální fond. Podrobnější přehled hospodaření na těchto fondech za rok 2011 je uveden v následujících tabulkách. Údaje jsou uvedeny v Kč. Tab. č. 11 Zdroje a užití fondu rozvoje bydlení v roce 2011 Fond rozvoje bydlení Zdroje fondu Užití fondu Počáteční stav k ,25 Splátky půjček ,00 Připsané bankovní úroky 469,94 Převody na dotace ,00 Poskytnuté půjčky 0,00 Poskytnuté dotace (SVJ a BD) ,00 Inkasované bankovní poplatky 3 770,00 Stav FRB k ,19 V minulém roce nebyla opět uzavřena žádná smlouva o půjčce, fond rozvoje bydlení ve stávající podobě ztrácí na významu. Vroce 2011 byl využíván pouze pro poskytování dotací vlastníkům bytových jednotek prodaných městem (společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, ) Čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu probíhalo v roce 2011 v souladu se zásadami, které plynou z kolektivní smlouvy uzavřené mezi Městem Moravská Třebová a odborovým orgánem dne a po schválení vedením města. Zdroje a užití sociálního fondu v roce 2011 zachycuje následující tabulka.

14 Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 14 Tab. č. 12 Zdroje a užití sociálního fondu v roce 2011 Sociální fond 2011 Zdroje fondu Užití fondu Počáteční stav k ,27 Splátky půjček od zaměstnanců ,00 Příděl do fondu ,00 Připsané bankovní úroky 666,46 Dary ,00 Inkasované bankovní poplatky ,80 Příspěvek na stravování ,00 Kulturní a vzdělávací činnost, společenské akce ,00 Příspěvek na jízdné ,00 Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Celkem , ,80 Stav sociálního fondu k ,93 Tab. č. 13 Změny na účelových fondech města celkem (v Kč) Název FONDU Počáteční stav Zdroje fondu Užití fondu Konečný stav k (příjmy) (výdaje) k Fond rozvoje bydlení , , , ,19 Sociální fond , , , ,93 CELKEM , , , ,12 Kromě uvedených účelových fondů je zřízen 1 bankovní účet, který slouží pro evidenci tzv. mimorozpočtových finančních prostředků. Je to depozitní účet. Depozitní účet je využíván pouze na výplatu mezd za měsíc prosinec, která se realizuje až v následujícím rozpočtovém roce. Na konci každého rozpočtového roku se vypočte přibližná částka mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění a tyto finanční prostředky se bankovně převedou na mimorozpočtový depozitní účet. V lednu proběhne výplata mezd za měsíc prosinec a zbývající zůstatek depozitního účtu se převede do rozpočtových příjmů následujícího roku do položky nahodilých příjmů. Zůstatek depozitního účtu města k činil ,34 Kč. IV. Závěrečný účet města za rok 2011 Celkový pohled na hospodaření města v roce 2011, plynoucí z rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (str.1 tabulkové části závěrečného účtu), lze shrnout takto: běžné rozpočtové příjmy minulého roku ve výši ,65 tis. Kč plně pokryly provozní výdaje (včetně rozsáhlejších oprav investičního majetku) a stačily i na pokrytí splátek jistiny přijatých úvěrů ( , , ,66 = ,28 tis. Kč). Tento vzájemný poměr vyjadřuje, že za rok 2011 byl vytvořen tzv. provozní přebytek ve výši ,03 tis. Kč. Tvorba provozního přebytku je nezbytná jednak pro zabezpečení rozvoje města a také zajištění úhrady splátek přijatých úvěrů a půjček (které v roce 2010 činily 4.999,66 tis. Kč). rozpočtové hospodaření v minulém roce (posuzováno dle rozpočtových pravidel) skončilo ztrátou hospodaření ve výši 5.799,27 tis. Kč (zejména z důvodu realizace velkého rozsahu

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu: XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června 2010 2/1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Závěrečný účet

Více

Závěrečný účet města Třinec za rok 2004

Závěrečný účet města Třinec za rok 2004 Závěrečný účet města Třinec za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: Číslo strany 1. Úvod.4 2. Majetek města.5-8 A. Aktiva 5-7 B. Pasiva.7-8 3. Rozpočet a rozpočtová opatření.9 4. Příjmová část rozpočtu města.10-13

Více

Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Zastupitelstvo Zlínského kraje 20. 6. 2007 Obsah: 1. Základní údaje...3 1.1. Příjmy...3 1.2. Výdaje...5 2. Plnění rozpočtových příjmů a

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Závěrečný účet

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 1.999.204,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 394.896,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více