DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY STRUKTURA. VALNÉ SHROMÁÎDùNÍ. P EDSTAVENSTVO DOZORâÍ RADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY STRUKTURA. VALNÉ SHROMÁÎDùNÍ. P EDSTAVENSTVO DOZORâÍ RADA"

Transkript

1

2 DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY STRUKTURA VALNÉ SHROMÁÎDùNÍ DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY P EDSTAVENSTVO DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âr DOZORâÍ RADA SVAZ âesk CH AMORAVSK CH BYTOV CH DRUÎSTEV SVAZ âesk CH AMORAVSK CH SPOT EBNÍCH DRUÎSTEV SVAZ âesk CH AMORAVSK CH V ROBNÍCH DRUÎSTEV ZEMùDùLSK SVAZ âr DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY âeská DRUÎSTEVNÍ CENTRÁLA, SDRUÎUJÍCÍ TYTO SVAZY: Svaz ãesk ch a moravsk ch spotfiebních druïstev Pfiedseda: Ing. Zdenûk Juraãka Telefon: U Rajské zahrady 3/ Praha 3 Svaz ãesk ch a moravsk ch bytov ch druïstev Pfiedseda: Ing. Vít Vaníãek Telefon: Podolská Praha 4-Podolí Svaz ãesk ch a moravsk ch v robních druïstev Pfiedseda: Jan Wiesner Telefon: Václavské nám Praha 1 Zemûdûlsk svaz âeské republiky Pfiedseda: Ing. Miroslav Jirovsk Telefon: Hybernská Praha 1 OBSAH Úvod Historie druïstevnictví Souãasnost druïstevnictví Svaz ãesk ch a moravsk ch bytov ch druïstev (SâMBD) Svaz ãesk ch a moravsk ch spotfiebních druïstev (SâMSD) Svaz ãesk ch a moravsk ch v robních druïstev (SâMVD) Zemûdûlsk svaz âeské republiky (ZS âr) Souãasná druïstevní legislativa a právo Mezinárodní druïstevní hnutí, Evropa a ãeské druïstevnictví ISBN

3

4 Redakce: Mgr. Jiří Svoboda, DESS Úvodní slovo: Ing. Zdeněk Juračka, předseda představenstva DA ČR a předseda SČMSD Zpracovali: Historie Mgr. Vladimíra Vávrová, Družstevnictví JUDr. Jan Slabý, odborný konzultant Současnost František Tlapák, Svaz českých a moravských bytových družstev Ing. Petr Svoboda, CSc., Svaz českých a moravských spotřebních družstev Michaela Vostálová, Svaz českých a moravských výrobních družstev JUDr. Josef Korbelář, Zemědělský svaz České republiky Mgr. Jiří Svoboda, DESS, Mezinárodní družstevní hnutí, Evropa a české družstevnictví JUDr. František Lébl, Současná družstevní legislativa a právo ISBN

5 Družstevnictví v České republice prošlo dlouhodobou historií a jeho profil byl v jednotlivých etapách vývoje odrazem politického, ekonomického a společenského života země. V dějinách družstevního hnutí, které jsou provázeny hledáním vlastní tvářnosti a identity, najdeme několik zásadních mezníků, jež blíže osvětlují nejen dosažené úspěchy v dobách rozmachu, ale i existenční problémy, kterým musela družstva v jednotlivých peripetiích svého vývoje nedobrovolně čelit. Prospěšnost a význam družstevních myšlenek si uvědomil český lid již v roce 1847, krátce poté, kdy v anglickém Rochdalu bylo založeno první družstvo. Složitá historie i současnost českého družstevního hnutí ukázaly, že navzdory ne vždy příznivému politickému klimatu a společenskému dění v zemi družstevní organizace přežily. To proto, že jejich prvořadým cílem bylo vždy svépomocí a ve vzájemné součinnosti sloužit svým členům a zároveň přispívat ke zlepšování ekonomických a sociálních podmínek života společnosti. Je potěšující, že již v první polovině 20. století patřila Česká republika mezi státy družstevně nejvyspělejší. Na přelomu století a zejména po první světové válce se vějíř družstevní svépomoci rozevřel do široka a po vzniku samostatné Československé republiky nebylo podnikání, ve kterém by družstevní myšlenka nezakotvila. Rozvíjela se nejenom spotřební, výrobní, zemědělská, zpracovatelská, nákupní a odbytová družstva, ale i družstevní záložny, kulturní a bytové družstevnictví. Už v roce 1924 bylo v naší republice více než 14 tisíc družstev, zařazených do 28 družstevních svazů. Družstevní hnutí nepovznášelo své členy pouze hospodářsky a sociálně, ale též kulturně a mravně. V období mezi dvěma světovými válkami dosáhlo české družstevnictví svého vrcholového rozmachu. Stejně jako celá tehdejší společnost však bylo ovlivněno nacionálními a politickými problémy, které namnoze vedly k roztříštěnosti postupů a zájmů. Rozvoj družstevnictví byl násilně přerušen fašistickou okupací v roce Vysoká autorita, důvěra a mravní síla družstevního hnutí u nás byly silně narušovány a znehodnocovány zvláště procesem socializace po roce Násilná kolektivizace, zakládání Jednotných zemědělských družstev, zestátnění družstev úvěrních, výrobních i dalších změnily postoj lidí k družstevnictví jako takovému. I přes zachování omezených prvků demokratické samosprávy bylo družstevnictví včleněno do státem kontrolovaného systému plánovaného hospodářství. Proces demokratizace po listopadu 1989 se promítl i do systému družstevnictví. Bylo zapotřebí zajistit, aby se české družstevnictví znovu vrátilo k mezinárodním družstevním standardům, k plnému uplatňování tradičních družstevních principů a respektování družstevních hodnot. Družstevní systém však musel čelit i pokusům o likvidaci družstev. Velké pomoci v úsilí o zabránění takovým tlakům se českému družstevnictví dostalo v tomto směru od Mezinárodního družstevního svazu, a to za nemalé podpory západoevropských družstevních centrál, včetně poslanců Evropského parlamentu. Dnes jsou družstva v České republice opět nedílnou součástí demokratické společnosti. V průběhu roku 1990 došlo v družstvech a v družstevních svazech k novým demokratickým volbám všech družstevních orgánů a národní družstevní svazy se opět staly zájmovými organizacemi družstev. Legislativa byla upravována tak, aby byly odstraněny deformace vnesené do družstevnictví v předchozím období. Nutno podotknout, že ne ve všech směrech se transformací družstev po roce 1989 podařilo negativní dopady minulého režimu plně odstranit a napravit tak veskrze narušené vztahy. 3

6 Nicméně družstva se na základě změn stanov, schválených členy, stala v tomto transformačním období plnoprávnými a na státě nezávislými organizacemi. V roce 1992 se družstva transformovala na podmínky odpovídající zásadám nového Obchodního zákoníku a české družstevnictví bylo uznáno de jure. Bylo deklarováno jeho rovnoprávné postavení s dalšími podnikatelskými subjekty. Vedle tradičních družstevních odvětví, bytového, spotřebního, výrobního a zemědělského, se začaly rozvíjet i další družstevní aktivity v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, do života byla znovu legislativně uvedena spořitelní a úvěrní družstva. Po novém státoprávním uspořádání v roce 1993 jsou česká družstva organizována na základě dobrovolnosti v odvětvových družstevních svazech bytových, spotřebních, výrobních, zemědělských a od března 1996 úvěrních družstev. Tyto svazy jsou s výjimkou úvěrních družstev přímými členy Družstevní asociace České republiky. Nyní, na počátku třetího tisíciletí, po téměř půlstoletí deformačních zásahů do družstevnictví, nás čeká proces renesance družstevnictví ve všech směrech. Jde o návrat k ideám mezinárodního družstevního hnutí, u jehož kolébky české družstevnictví stálo, a k oživování tradic, které byly formovány jeho stošedesátiletou historií. Družstva založená na mezinárodně uznávaných demokratických principech mohou významně přispět zejména k rozvoji drobného a středního podnikání, k celkové ekonomické prosperitě České republiky a ke zvyšování životní úrovně jejího obyvatelstva. S vědomím nezastupitelného postavení družstevnictví v české ekonomice a významu, kterého si ve své dlouholeté historii, ale i v novodobých dějinách vydobylo, vstupuje české družstevnictví do roku oslav svého 160. výročí jako stabilní a efektivní systém založený na moderním pojetí družstevní myšlenky a mezinárodně uznávaných družstevních principech. Prvotním a základním cílem družstevních organizací České republiky bude i nadále věnovat maximální péči potřebám svých členů a zákazníků. Dlouholetá tradice družstevního systému je nejen projevem stability a důvodem k oslavám, ale i faktorem zavazujícím. Ing. Zdeněk J u r a č k a předseda Družstevní asociace České republiky 4

7 1. Vznik a rozvoj družstevní svépomoci v období První družstvo na území ČR tví v polovině 40. let 19. století. Obdobně jako v okolních zemích i u nás zrod družstevnictví úzce souvisel s rozvojem kapitalistických výrobních vztahů a vývojem tržního hospodářství. Na obranu proti zvyšujícímu se ekonomickému tlaku a ve snaze zlepšit svoji svízelnou situaci se nejvíce postižené společenské vrstvy dělníci a drobní živnostníci ve městech a rolníci na venkově pokoušely sdružovat do svépomocných organizací. Začaly vznikat první spolky založené na svépomoci a vzájemné solidaritě. Za první družstvo na území současné České republiky je považován Pražský potravní a spořitelní spolek. O jeho činnosti napovídá sám název. Bylo to družstvo se smíšenou obchodní a úvěrní činností. Členové v družstvu ukládali svoje drobné úspory a za takto vytvořený kapitál družstvo nakupovalo zboží běžné denní potřeby a následně ho rozprodávalo svým členům. Členskou základnu tvořili převážně dělníci a drobní řemeslníci. 1.2 Družstevnictví ve 2. polovině 19. století V 50. a 60. letech 19. století byla zakládána hlavně družstva spotřební (konsumní) a peněžní. Z prvně jmenované skupiny jsou nejznámější: v roce 1857 založený spolek OUL ve Tmáni na Berounsku, v roce 1858 potravní spolek Hrádek v Pálči na Kladensku a v roce 1861 spolek Včela ve Stašově u Zdic, o kterém se dochovalo nejvíce informací, neboť svou činnost ukončil až v roce 1884 po 23 letech trvající vcelku úspěšné existenci. Ve druhé polovině 60. let a na počátku 70. let 19. století prošlo spotřební družstevnictví specifickým vývojem, které je spojeno s působením svérázného propagátora družstevní svépomoci JUDr. Františka Ladislava Chleboráda, politika a národohospodáře, který stál v roce 1868 u zrodu Prvního podnikatelského spolku dělnictva pražského OUL v Praze. Bohužel většina spolků vzniklých pod vlivem idealistických představ F. L. Chleboráda o družstevnictví skončila neúspěchem. Špatné zkušenosti znamenaly na řadu let útlum v zakládání družstev. Teprve konec 80. let a hlavně 90. léta 19. století přinesla opět oživení a vznik desítek nových družstev. V roce 1892 existovalo v českých zemích 61 spotřební družstvo. Titulní strana stanov Pražského potravního a spořitelního spolku, verze z roku 1849 Na území historických českých zemí v rámci rakousko-uherské monarchie nastaly podmínky pro vznik družstevnic- Časopis Průkopník vydávaný od roku 1924 portrét zakladatele stašovské Včely Václava Hnízdila Pamětní kniha Malostranské záložny Od 50. letech 19. století začala být zakládána, hlavně ve městech, také družstva peněžní, respektive spořitelní a úvěrní, tzv. záložní kasy čili záložny. První taková záložna vznikla již v roce 1858 ve Vlašimi a velice rychle ji následovaly záložny v dalších městech. Svépomocné záložny zaznamenaly hned od počátku velký úspěch. V roce 1863 jich bylo více než 100, v roce 1871 již na 600. Družstevní záložny vytvořily postupem času mohutnou a silnou organizaci záložen, která se stala významnou složkou národního hospodářství. Ve druhé polovině 19. století vznikaly i další typy družstev. Na českém venkově byla zakládána hospodářská družstva, jejichž větší rozvoj na- 5

8 stal v 80. a 90. letech 19. století. V roce 1893 je uváděno 713 hospodářských družstev. Údaj z roku 1896 doplňuje statistiku zemědělských družstev o 73 venkovská úvěrní a spořitelní družstva, zvaná také kampeličky či raiffeisenky. Postupný nárůst počtu družstev si vyžádal, pro jejich vzájemnou koordinaci a ochranu společných zájmů, vznik družstevních ústředí. První družstevní centrála byla založena v roce 1896 pod názvem Jednota českých hospodářských družstev v Království českém v Praze a stala se vůbec největším družstevním svazem v tehdejším Rakousku-Uhersku. O tři roky později, v roce 1899, ji následoval Ústřední svaz českých hospodářských společenstev. Ústředí dělnických družstev bylo založeno v roce 1908 z iniciativy sociálně demokratické strany pod názvem Ústřední svaz českoslovanských konsumních, výrobních a hospodářských družstev v Praze. Titulní strana stanov Prvního výrobního družstva cvokařského ve Věšíně a okolí Od roku 1892, kdy bylo založeno První výrobní družstvo cvokařské ve Věšíně na Rožmitálsku, se začala odvíjet tradice výrobních družstev. (Toto družstvo, přes složité peripetie svého vývoje, dodnes existuje pod názvem Kovo Věšín.) Konec 80. let 19. století zaznamenal také první bytová sdružení, jejichž základním posláním bylo zajistit levné bydlení pro dělníky a zaměstnance. 1.3 Družstevní ústředí 1.4 První družstevní zákony Rozvoj družstevnictví si vynutil i vznik odpovídající legislativy. Již v roce 1866 koncipoval významný český právník JUDr. Antonín Randa osnovu, původně jen zemského, zákona o společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství (později nazývaného o společenstvech výdělkových a hospodářských ). Avšak teprve počátkem 70. let 19. století, kdy se začala vládní místa o družstevnictví více zajímat, došlo k jeho schválení. Zákon č. 70 Ř. z. z roku 1873 byl platný v celém Rakousku. Byl to první samostatný zákon o družstvech, který sehrál významnou roli při dalším organizování a rozšiřování družstevního hnutí v různých oborech hospodářského života. Význam a funkčnost tohoto zákona potvrzuje i dlouhá doba jeho platnosti. V českých zemích a pozdějším Československu platil (s úpravami) až do roku 1954, v Rakousku (s doplněními) platí dosud. V roce 1903 byl vydán další zákon, který pozitivně ovlivnil vývoj družstev. Byl to zákon č. 133 Ř. z. o revizi společenstev výdělkových a hospodářských, který stanovil povinné periodické revize hospodaření družstev. Tento zákon významně posílil postavení družstevních Titulní strana prvního družstevního zákona z roku 1873 česká verze svazů a jejich autoritu. Revize se stala podmínkou důvěry k družstvům nejen jejich členů, ale i široké veřejnosti. 1.5 Situace v družstevnictví do 1. světové války Konec 19. století a počátek 20. století se vyznačoval silným rozvojem družstevního podnikání. V období před 1. světovou válkou uvádí Ústřední svaz českoslovanských družstev ve své evidenci ke 200 konzumních družstev a přes 30 výrobních družstev různého zaměření. Živnostenských družstev, z nichž byla nejpočetněji zastoupena družstva nákupní, odbytová a dodávková, bylo přes 200. Družstevních občanských záložen bylo evidováno přibližně 900. Zákony o daňových výhodách podnítily na přelomu století také četnější zakládání stavebních a bytových družstev, v roce 1912 jich je uváděno přes 300. Zemědělská družstva můžeme na začátku 20. století již typologicky rozdělit na zemědělská družstva úvěrní, což byly kampeličky a raiffeisenky, a na družstva neúvěrní s obchodním zaměřením, zpracovatelská, provozní a výrobní. Celkem jich bylo v roce 1914 v Ústřední jednotě hospodářských družstev organizováno kolem

9 2. Družstevní činnost v období kapitalistického Československa a 2. světové války Vznik samostatného Československa na podzim roku 1918 otevřel i pro družstevnictví novou vývojovou etapu. Zejména období prvních poválečných let se vyznačovalo nárůstem všech typů družstev. Byla to doba, která patří k první a zatím i poslední, kdy rozvoj družstev byl přirozený, bez mocenských a politických zásahů, které se začaly postupně projevovat v následujícím období. Zvyšováním počtu družstev, rozšiřováním jejich působnosti a zakládáním zájmových svazů vytvořilo družstevnictví sice mohutné, ale nejednotné odvětví. Družstva se vedle profesního zaměření členila například podle národností, politické příslušnosti či náboženského vyznání. Zajímavá byla také kulturně společenská činnost družstev, která pro svoje Diplom, který získalo družstvo Družstevní Práce na mezinárodní výstavě v Paříži v roce 1925 Ústřední konsumní družstvo Hradec Králové, interiér prodejny členy a jejich děti pořádala četné osvětové a sociální akce a zřizovala knihovny, společenské místnosti, hřiště apod. Spotřební družstevnictví představovalo v tomto období silnou a dobře prosperující součást družstevního hnutí. Konzumní družstva byla svépomocnými spotřebitelskými organizacemi s demokratickou samosprávou. Síť prodejen Činžovní domy Družstva pro stavbu laciných a zdravých obydlí v Prostějově spotřebních družstev se neustále rozšiřovala a družstva se slučovala do ekonomicky silnějších a konkurenčně schopnějších celků. Pro zásobování prodejen si družstva budovala vlastní sklady a výrobny. Nákupní ceny zboží se snižovaly podle výše objednávek, což umožňovalo v družstevních prodejnách prodávat za nižší ceny než v soukromém maloobchodu. Hlavním dodavatelem potravinářského a průmyslového zboží byla Velkonákupní společnost družstev (VDP) se sídlem v Praze a sítí vlastních skladů a továren po celé republice. Po vzniku Československa se rozvíjela i výrobní družstva. Fungovala rozsáhlá řada družstev působících v mnoha výrobních odvětvích, zejména v potravinářském, oděvním, kovo a dřevozpracujícím, stavebním a papírenském. Dále zde působila družstva tiskařská, vydavatelská, knihařská apod. Vedle výrobních družstev dělnických existovala i četná živnostenská družstva, která však byla značně labilní podle měnících se existenčních a hospodářských 7

10 podmínek svých členů. Členstvím v družstvu však neztráceli živnostníci a obchodníci svou výrobní a podnikatelskou samostatnost. V průběhu let bylo vydáno 8 státních zákonů, které upravovaly poskytování úvěrů a stanovování daní ve prospěch drobných stavebníků a tedy i stavebních a bytových družstev. Tyto zákony znamenaly značnou podporu pro jejich rozvoj. Ačkoliv bytová družstva neměla rozhodující podíl na celkovém počtu postavených bytů a domů, byla důležitým faktorem v oblasti politické a sociální. Vedle bytových a stavebních družstev se rozvíjela družstva pro stavbu spolkových a dělnických domů, jejichž účelem bylo stavět a provozovat společenské místnosti pro politické, spolkové a kulturní účely. Také zemědělské družstevnictví se všestranně rozvíjelo a stalo se významným finančním, obchodním i organizačním systémem, který příznivě ovlivňoval hospodářský i společenský život nejen na vesnici, ale v celém státě. Obdobně jako u ostatních družstevních odvětví i u zemědělských družstev měla velký podíl na jejich rozvoji svazová organizace, která zabezpečovala revizní, organizační i zastupitelskou činnost pro svá členská družstva a většina jich fungovala i jako peněžní ústředí. I v rámci zemědělského družstevnictví plnily důležitou funkci speciální podniky a obchodní ústředny, jako byly například Kooperativa, Moragro a jiné. Vrcholným orgánem zemědělského družstevnictví byl od roku 1921 Centrokooperativ. Jedno z nejsilnějších odvětví v tomto období tvořila družstva peněžní, tedy spořitelní a úvěrní. Ve městech to byly družstevní záložny všeobecné, živnostenské, rolnické, lidové a další, na venkově to byly malé peněžní ústavy, nazývané kampeličky a raiffeisenky. Tato družstva přijímala od svých členů vklady a poskytovala jim dostupné úvěry. Vzhledem k organizačnímu propojení napomáhala peněžní družstva rovněž k rozvoji ostatních družstevních sektorů. Družstevní podnikání se osvědčilo a uplatnilo také v oblasti kultury. Družstevní formou byly soustřeďovány síly, zájem a finanční prostředky k organizaci, výstavbě a provozu objektů sloužících veřejnému zájmu, kultuře a vzdělání. Existovala tak různá výchovná, umělecká a zábavní družstva, divadla, biografy, vydavatelství, družstva pro turistiku apod. V roce 1920 byly založeny dvě důležité instituce nezemědělského družstevnictví, které provozovaly svoje služby až do znárodnění po 2. světové válce. První z nich byla Všeobecná družstevní banka, která byla jedinou družstevní bankou v republice a fungovala jako družstevní peněžní ústředí. Druhou z nich byla družstevní lidová pojišťovna Čechoslavia, která pro družstva a jejich pracovníky zajišťovala majetkové a osobní pojištění za výhodných podmínek. Postupně se přiřadila k největším pojišťovacím ústavům tehdejšího Československa. 2.1 Období 2. světové války Druhá světová válka a okupace republiky přerušily zdárný rozvoj družstevní činnosti. Na území vzniklého protektorátu Čechy a Morava byla družstva a jejich centrály násilně sjednoceny do okupanty vytvořených ústředí. Všechna družstva byla podřízena válečnému hospodářství, do družstevních organizací a ekonomicky významných družstev byli dosazení němečtí vládní komisaři a němečtí správci, tzv. treuhändři. Jakékoliv porušení předpisů znamenalo okamžitě tvrdý postih. Tisíce funkcionářů, členů i pracovníků družstev a družstevních organizací zaplatily svoji protifašistickou činnost životem. Také hmotné škody způsobené českému družstevnictví nacistickou okupací byly ohromné. V soudobých dokumentech se uvádí, že dosáhly přibližně 350 miliard předválečných korun. 8

11 3. Družstevnictví v období let Po osvobození republiky se čeští družstevníci aktivně zapojili do obnovy válkou zničeného národního hospodářství. Družstva začala navazovat na svou předválečnou činnost. Politický zvrat v únoru 1948 znamenal konec demokratického vývoje v Československu. Nastalé politické, ekonomické a ideologické změny společnosti postihly i družstevnictví. Došlo k zestátnění četných družstevních podniků a k likvidaci celých sektorů družstevní činnosti. Reorganizace družstevnictví v roce 1952, probíhající podle scénáře vypracovaného na ÚV KSČ, směřovala k přeměně družstevních organizací na výkonné orgány pro plnění státem ukládaných úkolů. Direktivní zásahy omezovaly činnost družstev, zbavovaly je podnikatelské iniciativy a účelově zneužívaly. Byly porušovány družstevní principy, zejména pokud šlo o dobrovolnost členství a volitelnost vlastních družstevních orgánů. Deformace družstevnictví, ke kterým došlo v letech , pramenily především z teorie, že družstevní vlastnictví a podnikání je nižší formou socialistického vlastnictví, které stejně bude postupem doby zrušeno. Ve druhé polovině 60. let 20. století ( ) v souvislosti s postupným prosazováním a uplatňováním nových zásad plánovitého řízení národního hospodářství byly opět podpořeny i snahy o renesanci charakteru a činnosti družstev. Začátek roku 1968 přinesl významné změny v politické sféře a naznačil perspektivu řešení nahromaděných problémů společenského života i národního hospodářství. Družstevní akční programy představovaly koncepci činnosti a poslání družstev v demokratické společnosti se začínajícím tržním hospodářstvím. Bohužel k jejich realizaci po událostech z 21. srpna 1968 nedošlo. Jejich tvůrci byli tvrdě postiženi spolu s mnoha dalšími funkcionáři, vedoucími i řadovými pracovníky v systému československého družstevnictví. Federálnímu uspořádání Československa byla přizpůsobena i organizace družstevnictví. V následujícím dvacetiletí pak pokračovaly negativní zásahy režimu do činnosti všech družstev a dále byla specificky omezována jejich samostatnost. Teprve změny po listopadu 1989 umožnily obnovu tradičních družstevních principů. V roce 1990 došlo v družstvech a jejich svazech k novým, skutečně demokratickým volbám všech družstevních orgánů. Také legislativa byla upravována tak, aby byly odstraněny deformace vnesené do družstevnictví v předchozím období. 3.1 Bytové družstevnictví V poválečném období se uplatnila předválečná bytová družstva i velké množství nově vzniklých. Podle statistických údajů zde v roce 1949 existovalo 900 bytových družstev. Organizační změny po roce 1948 znamenaly redukci družstevní bytové výstavby, až její úplné zastavení v roce I když družstevní výstavba byla po 5 letech obnovena, fungovala již na zcela jiných principech. Vedle existujících bytových družstev (LBD lidových bytových družstev) vznikl nový typ družstva stavební bytové družstvo (SBD). V průběhu 60. let 20. století došlo k nebývalému kvantitavnímu rozvoji bytového družstevnictví, který byl doprovázen řadou negativních zásahů a zneužíváním bytového družstevnictví pro státní a stranické zájmy. Vzhledem k velkému zájmu o družstevní bydlení se družstevní výstavba stala převažující formou. Vznikla nová kategorie tzv. stabilizační bytová výstavba. V pětiletce 1966 až 1970 dosáhla družstevní bytová výstavba nejvyššího podílu na celkové výstavbě bytů, a to 56 %. Také v 70. a 80. letech 20. století zůstávala bytová výstavba v popředí státního zájmu. Bytové družstevnictví tak pokračovalo ve svém kvantitativním rozmachu. Jeho podíl na celkové bytové výstavbě dosahoval přibližně poloviny. Postupné stárnutí družstevního bytového fondu přinutilo družstva zaměřit svou činnost i na údržbu a opravy domů a bytů. Charakteristické pro toto období bylo rozvinutí vlastní hospodářské činnosti. Na přelomu 80. a 90. let 20. století obhospodařovala bytová družstva přibližně jednu čtvrtinu bytového fondu. Z potřeby realizovat různé zájmy a potřeby občanů ve sférách blízkých bytovému družstevnictví vznikla družstva vzájemné občanské pomoci. 9

12 3.2 Spotřební družstevnictví Spotřební družstva se po roce 1945 aktivně podílela na zásobování obyvatelstva a svými službami si získala velkou důvěru. Organizační změny po roce 1948, tvrdé zásahy do činnosti a následky násilné socializace soukromého obchodu razantně změnily české spotřební družstevnictví. V rámci nařízené reorganizace bylo donuceno předat ve městech prakticky všechny svoje prodejny státnímu obchodu a postupně muselo také svoji výrobu a velkoobchodní síť odevzdat do státního sektoru. Spotřební družstevnictví se stalo obchodní soustavou zásobující převážně venkov. Zároveň bylo přinuceno rozšířit oblast své působnosti na pohostinství a výkup zemědělských produktů. Návrat zpátky do městského prostředí a možnost opět zde zřizovat svoje prodejny a provozovny byl spotřebním družstvům umožněn až v roce Spotřební družstva začala soutěžit se státním obchodem, přičemž prosazovala koncepci zlepšování kultury prodeje a úrovně obchodních služeb. Postupně realizovala přestavbu a modernizaci prodejen, budovala nová nákupní střediska a později i obchodní domy. Ve svépomocných akcích při modernizaci obchodní sítě odpracovali členové družstev několik milionů brigádnických hodin. Osvědčenou formou zásobování obyvatelstva v odlehlých místech zůstávaly pojízdné prodejny. Svaz spotřebních družstev začal postupně zřizovat i vlastní účelové podniky, jako byla Rekrea, Propagační podnik, Obchodní projekt, Družstevní zásobovací podnik, Mykoprodukta, Velkonákupní společnost a další. Pro systematickou přípravu a výchovu nové generace družstevních pracovníků byla zakládána odborná učiliště. Ve dvacetiletí, následujícím po srpnu 1968, pokračovaly zásahy režimu do činnosti spotřebních družstev. 3.3 Výrobní družstevnictví V letech byla založena řada nových výrobních družstev v různých oborech činnosti. Období po roce 1948 bylo pro výrobní družstevnictví velmi složité. Probíhal proces združstevňování soukromých řemesel, znárodňování větších prosperujících družstev, slučování a ve velké míře i likvidace. Výrobním družstvům byla napříště stanovena základní orientace: maximální rozvoj služeb pro obyvatelstvo, doplňování výroby státního průmyslu, zajišťování pracovních příležitostí pro invalidy a ostatní občany se změněnou pracovní schopností a rozvíjení lidově umělecké výroby. Teprve v polovině 60. let 20. století v souvislosti s částečným uvolněním ekonomické i politické situace v Československu nastaly podmínky k tomu, že výrobní družstva mohla začít experimentovat s novějšími metodami a začala se více zajímat o požadavky trhu. To se promítlo do sortimentu výrobků a jejich častější obměny. Také svaz výrobních družstev zřizoval svoje účelové podniky. Do roku 1968 tak výrobní družstva vstupovala s určitým respektováním jejich samosprávy. Vznikla řada nových družstev. 10

13 I pro výrobní družstva však srpen roku 1968 znamenal konec všem nadějím. Pro výrobní družstva znamenala normalizace návrat před rok Byla obnovena řídící funkce státního plánu. Opět došlo k likvidaci některých družstev, či k jejich slučování. Přesto se výrobním družstvům dařilo v rámci možností zachovávat principy družstevního podnikání. Významnou roli hrála výrobní družstva v oblasti učňovského školství. 3.4 Zemědělské družstevnictví V poválečných letech plnila zemědělská družstva zodpovědně svoje povinnosti v zajištění výživy národa. Po únoru 1948 vyhlásila Komunistická strana Československa linii socialistické přestavby zemědělství, jejímž hlavním cílem bylo zespolečenštění veškeré zemědělské výroby. Realizace tohoto záměru znamenala v konečném důsledku zneužití zemědělského družstevnictví k násilné socializaci soukromých zemědělců. V rámci reorganizace byly zestátněny či postupně zlikvidovány všechny typy původních zemědělských družstev, poskytujících dosud služby jednotlivým rolníkům. Naproti tomu byl vytvořen nový typ družstev Jednotná zemědělská družstva (JZD), jako družstva výrobní. Počátky hospodaření v družstvech, zakládaných pod politickým tlakem a za pomoci perzekucí, byly velmi těžké. Také hospodářské výsledky těchto družstev v počátečním stadiu jejich existence byly málo povzbudivé. Zároveň byla správa JZD v roce 1952 přenesena z družstevní struktury na ministerstvo zemědělství. Pro jednotná zemědělská družstva platil direktivně plánovací systém jak v oblasti výroby, tak v oblasti státního výkupu zemědělských produktů. Teprve od poloviny 60. let 20. století se situace i zde postupně měnila, JZD získávala více samostatnosti a větší podnikatelský prostor. S nástupem tzv. normalizace začala pod vlivem ústředních řídících státních a stranických orgánů vítězit v zemědělském družstevnictví gigantomanie, která tehdy měla za následek podstatné zvýšení nákladů na výrobu. V ohromných zemědělských družstevních komplexech se vytrácely družstevní vztahy a docházelo k odcizení mezi lidmi jako ve velkých státních podnicích. Přes tyto negativní skutečnosti bylo zemědělství schopno zajistit soběstačnost republiky v oblasti zemědělské produkce a zemědělská družstva v tom hrála významnou roli. 11

14 Družstva s netypickou družstevní činností I pro toho, kdo je obeznámen s družstevní problematikou, bývá obvykle překvapením, že v minulosti vznikala družstva za účelem vybudování objektů, sloužících veřejnému zájmu, kultuře a vzdělání. Družstevní formou byly spojovány síly, zájem a finanční prostředky zejména tehdy, když myšlenka na realizaci těchto objektů narážela na odpor či nezájem úředních míst a přesahovala možnosti jednotlivce nebo neformální iniciativní skupiny. Na tomto základě se zrodila i družstva, o kterých bude zmínka na dalších řádcích. Družstvo Národního divadla v Praze členem představenstva Družstva Národního divadla spisovatel Karel Čapek. Družstvo Národního divadla existovalo do roku Hospodářské, nákupní a stavební družstvo Zoologická zahrada v Praze Myšlenka na zřízení zoologické zahrady se zrodila již na počátku 20. století, ale až v květnu 1926 byla realizována založením Hospodářského, nákupního a stavebního družstva Zoologická zahrada v Praze. Jeho předsedou se stal profesor Jiří Janda, čestným předsedou primátor hlavního města Prahy dr. Karel Baxa. Z dokumentů o činnosti družstva se ukazuje, že se od svého počátku potýkalo s finančními problémy. Zápisy ze schůzí družstva a výkonného výboru vypovídají o každodenním životě družstva. Každé zvíře chované v zoologické zahradě mělo svoji osobní kartu, která ho provázela po celý život. V roce 1935 byl vybudován pavilon kočkovitých šelem, který sloužil až do 90. let 20. století. V roce 1937 byl založen úspěšný chov koně Převalského. I v období 2. světové války byl zabezpečen řádný chod zahrady a byl Toto družstvo bylo založeno v roce 1880 pod názvem Vlastenecká společnost. Jako družstvo ve smyslu společenstevního zákona bylo zapsáno v březnu roku Předmět činnosti družstva podle schválených stanov zněl: aby členové poskytujíce sobě vzájemného úvěru společně vedli správu Královského českého národního divadla v Praze, jakož i po případě jiného českého divadla v policejním obvodu pražském. Družstvo spravovalo a provozovalo Národní divadlo do roku 1900, kdy správa Národního divadla byla svěřena Společnosti národního divadla, spol. s r.o. Družstvo Národního divadla však tím nezaniklo. Podílelo se ještě nějaký čas na správě Národního divadla spolu se Společností a začalo se zabývat vybudováním druhého českého divadla v Praze a zřízením českého divadla v Brně. V roce 1906 získalo také správu Městského divadla na pražských Královských Vinohradech. V roce 1944 přibyla do jeho kompetence správa dalších pražských divadel divadla J. K. Tyla, Pražského komorního divadla a Pražského divadla na Poříčí. Ve funkcích v tomto družstvu se vystřídalo mnoho předních českých umělců. Pro zajímavost například uvádíme, že v letech 1924 až 1936 byl 12

15 zaznamenán velký úspěch, když se podařilo poprvé na světě uměle odchovat mládě ledního medvěda. V roce 1941 poškodila zoologickou zahradu povodeň a v důsledku toho se zrodila i nová koncepce rozvoje zahrady. Činnost Hospodářského, nákupního a stavebního družstva Zoologická zahrada v Praze byla ukončena výměrem Ministerstva informací a osvěty v roce Pražská Zoologická zahrada se stala zařízením státní správy. Družstvo rozhledny na Petříně v Praze Nositelem iniciativy k vybudování rozhledny byli členové Klubu českých turistů, které při návštěvě Paříže inspirovala Eiffelova věž. Také předsedou Družstva rozhledny na Petříně byl zvolen starosta Klubu českých turistů architekt Vratislav Pasovský. Zároveň s projektem stavby rozhledny vznikl v roce 1890 i plán na postavení lanové dráhy na Petřín, aby si návštěvníci cestu přikrátili a času i námahy ušetřili. Za pouhých šest měsíců po uzavření smlouvy mezi pražskou obcí a Družstvem rozhledny na Petříně byla trať pro lanovku vybudována. První cestující se svezli již 25. července 1891, i když stavba rozhledny nebyla ještě dokončena. Provoz lanové dráhy byl na počátku 1. světové války zastaven. V roce 1931 byla převedena do majetku Elektrických podniků hlavního města Prahy. Pokud se týká rozhledny, její výstavba trvala pouhých 5 měsíců a 6 dnů. Její slavnostní otevření se uskutečnilo v srpnu Až do roku 1945 ji spravovalo Družstvo rozhledny na Petříně, pak se stala majetkem státu. České filharmonické družstvo Předchůdcem tohoto družstva byl již v roce 1894 založený spolek Česká filharmonie v Praze. Na jeho činnost navázalo družstvo s tímtéž názvem, ustavené v roce 1903 s cílem zříditi a udržovati samostatný symfonický orchestr a pořádati vlastní koncertní podniky nebo jiným podnikům jej propůjčovati. Prvním předsedou správního výboru se stal skladatel a dirigent Oskar Nedbal. Ve vedení spolku se v následujících 35 letech jeho existence vystřídala řada významných postav soudobého českého kulturního a hudebního života. Za všechny jmenujme alespoň nejznámější z nich, jako byl Karel Kovařovic, Oskar Nedbal, Ludvík Vítězslav Čelanský, Dr. Vilém Zemánek, Václav Talich. Je ovšem smutnou pravdou, že družstvo se takřka neustále potýkalo hlavně s akutním nedostatkem financí, což oslabovalo činnost orchestru a vedlo k mnohým kritickým situacím a osobním konfliktům. České filharmonické družstvo skončilo svoji činnost likvidací v roce Tímto dnem se uzavřela sice zajímavá, ale velmi klopotná historie Českého filharmonického družstva. Samotný orchestr Česká filharmonie však pokračoval dále ve svém vývoji. Družstvo pro výstavbu místní dráhy Čerčany Modřany Dobříš Milovníci krásné přírody a historických parních mašinek si v roce 1997 připomněli 100. jubileum tzv. Posázavského pacifiku. Málokdo však ví, že u vzniku a realizace dnes již legendárního Posázavského pacifiku stálo také výše jmenované družstvo. Toto družstvo v prosinci roku 1893 předložilo žádost na výstavbu trati z Čerčan do Modřan s odbočkou ze Skochovic do Dobříše, v únoru roku 1894 mu byla Zemským výborem Království českého schválena potřebná finanční zápůjčka. Byl zpracován projekt trati a v březnu roku 1895 družstvo získalo koncesi ke stavbě a provozu železnice na dobu 90 let. První úsek dlouhý přibližně 16 km byl hotov a dán do provozu v poměrně krátké době již v lednu roku Kouzlo krajiny i většinu úseků železniční tratě, která je vedena skalními kaňony, mnoha raženými tunely, či vysoko klenutými viadukty, je možné obdivovat a vychutnat si i v dnešní době. Na Družstvo pro výstavbu místní dráhy Čerčany Modřany Dobříš už jen zavzpomínáme, ale je důkazem toho, jak všestranná byla a může být i v současnosti forma družstevního podnikání. 13

16 František Ladislav Chleborád / / Advokát, politik, novinář a národohospodář. V 60. letech 19. století se věnoval hlavně svépomocnému družstevnictví. Bohužel jeho nereálné představy o družstevním hnutí způsobily, že většina spolků vzniklých pod jeho vlivem, i přes značné úsilí svých organizátorů, záhy zanikla. V roce 1869 byl také spoluzakladatelem Vzájemné pojišťovací banky Slavie, kde se stal prvním generálním ředitelem. Začátkem 70. let 19. století po osobních neshodách a konfliktech v politice i v družstevním hnutí ukončil svoji veřejnou činnost a věnoval se advokacii. Později odešel do Ruska, kde pracoval na carském ministerstvu financí jako archivář. František Cyril Kampelík / / Okruh a obsah životního díla lékaře F. C. Kampelíka byl velice široký a rozmanitý. F. C. Kampelík patří k postavám českého národně politického a kulturního života i hospodářského snažení první poloviny 19. století. Do dějin českého družstevnictví se zapsal zejména jako přední průkopník a propagátor venkovských svépomocných úvěrních družstev a v paměti národa se stal zakladatelem drobného lidového peněžnictví. Používal dodnes známé heslo Co jednomu nemožno, to všem dohromady snadno. Na jeho památku byla česká venkovská úvěrní a spořitelní družstva nazývána kampeličkami. Antonín Randa / / Významný český právník a autor našeho prvního družstevního zákona. A. Randa za svého života zastával řadu významných funkcí a získal mnoho vysokých titulů. Působil jako profesor na pražské univerzitě, dvakrát byl ve funkci děkana právnické fakulty a v roce 1883 se stal rektorem české univerzity. Vedle své pedagogické činnosti byl zároveň výborným legislativním praktikem, jehož vliv je patrný v soudobých osnovách zákonů i v zákonech samých. Pro historii družstevnictví má osobnost A. Randy, vedle autorství již zmíněného Medailonky osobností družstevního zákona, velký význam také v tom, že se významně podílel na konsolidaci a rozvoji českých družstevních záložen. František Šimáček / / Novinář, politik, národohospodář, nakladatel, vydavatel, protagonista a iniciátor spořitelních a úvěrních družstev zejména občanských záložen. Celý svůj život zasvětil neúnavné propagaci družstevnictví a jeho základních principů. V četných článcích i v mnoha drobných spisech uváděl praktické návody na zakládání peněžních družstev a přinášel aktuální informace o situaci a stavu družstevního podnikání doma i v cizině. Usilovně se snažil o urychlení hospodářského rozvoje v českých zemích. Jan Rudolf Demel / / Profesor chemie a přírodopisu, první průkopník družstevnictví na Moravě a iniciátor rozvoje moderních metod v zemědělství. Byl zakladatelem úvěrních družstev tzv. rolnických záložen a družstevních mlékáren. Vedle autorství nesčetných teoretických článků, přednášek a referátů sám osobně demonstroval jak uvádět teoretické poznatky do praxe. František Modráček / / Český politik a novinář, který projevoval velký zájem družstevnictví a jeho principy. V roce 1905 stál u zrodu Ústředního dělnického spolku konsumního v Praze, pozdější známé Včely. Je autorem řady článků a publikací s družstevní problematikou. Po politických změnách v únoru 1948 se stal nežádoucí osobou a byl donucen odejít z politického i družstevního dění. Emil Lustig / / Jeden z předních pracovníků československého i mezinárodního dělnického družstevního hnutí. V letech zastával mimo jiné funkci generálního ředitele VDP Velkonákupní společnosti družstev, největší družstevní obchodní ústředny v předválečném Československu. V roce 1939 unikl nacistickému pronásledování do Švédska, kde pracoval v národní družstevní centrále. Po osvobození se vrátil zpátky do Československa, ale po únoru 1948 znovu a definitivně odchází do exilu do Švédska. Antonín Švehla / / Významný český politik a přední představitel agrární strany. V letech vedoucí české politické reprezentace, jeden z mužů 28. října. V období byl ministrem vnitra, od roku 1922 do roku 1929 předsedou vlády. Již od konce 90. let 19. století byl činný v agrárním hnutí. Byl funkcionářem řady zemědělských družstev a jejich organizací. Od roku 1909 až do své smrti byl předsedou Československé strany agrární. Antonín Švehla se stal symbolem pro období vývoje agrárního hnutí, které se vyznačovalo vlastenectvím a liberalismem. Ladislav Karel Feierabend / / Politik, národohospodář a významná osobnost českého zemědělského družstevnictví. Byl funkcionářem Ústřední jednoty hospodářských družstev a od roku 1930 vrchním ředitelem Kooperativy, obchodní ústředny zemědělských družstev. Přednášel na Vyšší zemědělské škole družstevní. V letech byl ministrem zemědělství. Po vypuknutí 2. světové války stál u zrodu domácího odboje. V roce 1940 unikl před pronásledováním do exilu. V roce 1946 se vrátil, ale protože se nekompromisně stavěl proti komunistickým tendencím, byl nucen v roce 1948 opět odejít do exilu, nejprve do Anglie, později do USA. Od roku 1965 až do své smrti působil v Hlasu Ameriky, kde koncipoval vysílání pro Československo. 14

17 Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) Současnost a budoucnost bytového družstevnictví Schéma bytového družstevnictví Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada, která projednává a rozhoduje všechny zásadní záležitosti uvedené ve stanovách, popř. záležitosti, které si k projednávání či rozhodování sama vyhradí. Statutárním a výkonným orgánem je představenstvo volené ze zástupců jednotlivých regionů. Ke své činnosti je svaz vybaven nezbytným pracovním aparátem, složeným z odborníků na bytové otázky, hospodaření družstev, právní a technickou problematiku, která s bydlením souvisí. Tito odborníci zpracovávají i legislativní návrhy a uplatňují je tak, aby byly v souladu se zájmy členské základny svazu. Kontrolním orgánem svazu Valná hromada delegátů družstev Představenstvo SČMBD Předseda SČMBD Místopředseda SČMBD Kontrolní komise je kontrolní komise, která je oprávněna kontrolovat veškerou činnost svazu. Dalšími orgány svazu jsou předseda svazu, konference rady družstev podle územního členění státu a výbor rady, přičemž jejich kompetence jsou upraveny stanovami svazu. Aparát SČMBD Struktura činnosti Úřady rad Členská základna bytová družstva Úřady rad Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) byl k dnešní podobě zformován v roce Navázal na samostatný právní subjekt s názvem Český svaz bytových družstev založený v roce 1969, který se snažil respektovat předválečné tradice družstevnictví v České republice. Základní ukazatele a výsledky V ČR je v současnosti cca 7300 bytových družstev (převážně malých) a společenství vlastníků bytových jednotek. SČMBD sdružuje 755 členů, většinou největších bytových družstev ČR. Ta jsou zastoupena v jednotlivých regionech následovně: Region PHA STČ JHČ ZPČ SVČ VCHČ JHM SVM Počet BD bytů ve vlastnictví bytů ve správě Členská družstva SČMBD vlastní nebo spravují bytových jednotek z celkových přibližně 3,828 mil. bytů v ČR. Bytová družstva jsou členy nebo správci 5218 domů společenství vlastníků, vlastní bytových jednotek a spravují dalších bytových jednotek. 15

18 V současnosti svaz sdružuje bytová družstva nebo sdružení těchto družstev a další právnické osoby s obdobnou činností. Jedná se nejen o družstva, která vyvíjela svou činnost již za tzv. první republiky, ale i klasická stavební bytová družstva, která v letech vystavěla na bytů, a samozřejmě také družstva, která vznikají v současné době, zpravidla na základě privatizace obecního majetku. Kromě těchto subjektů svaz ve větším množství sdružuje i společenství vlastníků bytů, vznikající na základě zákona o vlastnictví bytů. Svaz se řídí vlastními stanovami přijatými na každoročně konané valné hromadě, složené z delegátů jednotlivých regionů. Podle svých stanov svaz projednává společné záležitosti svých členů, chrání a prosazuje jejich zájmy a je jejich představitelem navenek v jednání s vládou, Parlamentem ČR a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. SČMBD je registrován i jako pojišťovací makléř. Pro usnadnění své činnosti svaz zřídil ve všech regionech České republiky vlastní územní pracoviště, která poskytují místním družstvům a společenstvím vlastníků veškeré informace a podporu zejména z oblasti technické, ekonomické a právní, a současně přenášejí požadavky členské základny na svaz. Ten je potom uplatňuje vůči státním orgánům. Nabídka metodické činnosti svazu koresponduje s hlavní náplní činnosti bytových družstev a společenství vlastníků: údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů, správa bytového fondu, ekonomické, právní a technické služby pro členy, uživatele a vlastníky bytů, výstavba nových bytů a nebytových prostor. Pro tyto činnosti vytvářejí odborná pracoviště svazu základní ekonomické, právní a technické podmínky. Jedná se zejména o prosazení zájmů družstev při tvorbě nových právních předpisů, ekonomických pravidel a technických norem. Jednou z rozhodujících aktivit svazu je jeho podíl při formulaci a prosazování státních programů na podporu V rámci SČMBD (včetně regionálních zastoupení) pracuje celkem 56 zaměstnanců, členská bytová družstva zaměstnávají 4045 osob. Jeden zaměstnanec bytových družstev se tak stará průměrně o 162 bytů, tj. cca m 2 bytu. SČMBD má ve správě cca 600 tisíc bytů v panelových domech z celkového počtu 1,215 mil. panelových bytů v ČR (zdroj: ČSÚ k ) Do provozu, údržby a oprav těchto domů investují bytová družstva každoročně cca 4 mld. Kč, např. investice do oprav vad panelové výstavby se každoročně pohybují v řádu 1 mld. Kč. Tyto opravy jsou často spolufinancovány z prostředků MMR a SFRB. 16

19 oprav panelových domů z prostředků státního rozpočtu z Evropské unie. Svaz českých a moravských bytových družstev je také členem celorepublikové družstevní centrály Družstevní asociace ČR, která sdružuje jednotlivé družstevní svazy, organizované podle oborů činnosti. Výchova a vzdělávání Svaz dlouhodobě realizuje odborně vzdělávací činnost pro pracovníky bytových družstev. Metodický odbor, v rámci všech svých odborných oddělení, nabízí členům následující služby: a) Odborné porady, semináře, školení pracovníků BD v krajích pracovníci metodického odboru pořádají či se pravidelně účastní těchto setkání, na nichž jsou poskytovány informace k aktuálním tématům z oblasti správy, provozu, oprav a údržby bytových domů v podmínkách družstev, pro pracovníky družstev jsou organizována školení z oblasti PO a BOZ (školení statutárních orgánů, techniků a pracovníků odpovědných za PO), b) Konzultační dny v pravidelných intervalech dvou měsíců jsou pořádány konzultační dny (Praha, Přerov), v jejichž rámci mají zájemci možnost konzultovat s pracovníky metodického odboru obecné i konkrétní problémy z praxe, c) Publikační činnost svaz každoročně vydává pro potřeby nejen svých členů odborné publikace řešící jednotlivé otázky z oblasti legislativní, technické a ekonomické. V letech 2004 a 2005 při této činnosti svaz spolupracuje s MPO a je tedy možno některé z těchto publikací poskytovat bez- Efektivita oprav - úspory nákladů na teplo roční výdaje jako příklad rok 2004 (mil. Kč) 861,2 průměrné náklady na jeden byt (Kč) počet opravených bytů 5000 průměrná úspora nákladů na vytápění v jednom bytě 35% úspora na jeden byt (Kč/měs.) 500 úspora celkem ,- Kč/rok Tyto opravy přináší efekt nejen ve zvýšení komfortu bydlení, ale také ve značných energetických, a tedy i finančních úsporách při provozu bytových objektů. Ukázka tohoto finančního přínosu je patrná z následující tabulky úspor nákladů na teplo: Od roku 2002, s využitím podpory programu PANEL, SČMBD opravil již bytů. Je tedy možno konstatovat, že v případě těchto více než bytů dochází k roční úspoře nákladů na vytápění v přibližné výši 60 mil. Kč. Celkové údaje o počtech opravených bytů s využitím dotace PANEL, která byla realizována v letech přes poradenská střediska SČMBD, jsou uvedeny v následující tabulce: Celkem akcí Rozpočtové náklady (v mil Kč) Podlahová plocha bytů celkem (m 2 ) Počet b. j. Počet sekcí Náklady na m 2 Náklady na b.j. (Kč/b.j.)

20 platně členským družstvům a všem městům a obcím, pro své členy vydává svaz tematický magazín Družstevní bydlení a Zpravodaj SČMBD. Zahraniční spolupráce Význam a vliv svazu dokládá také široká mezinárodní spolupráce a kontakty s mnoha zahraničními subjekty. Svaz zastupuje své členské organizace především v ICA Mezinárodní družstevní svaz (celosvětová organizace) je členem ICA Housing Cooperatives, bytového výboru MDS. Od roku 1991 je svaz členem Evropského výboru pro sociální bydlení CECODHAS, respektive jeho družstevní sekce. CECODHAS byl jako nezisková organizace založen v roce 1988 a má 37 plnoprávných členů z národních a regionálních bytových organizací z členských zemí EU. Zahraniční kontakty jsou rozvíjeny jak na úrovni mezinárodních družstevních organizací, tak po linii bilaterálních vztahů. Jde především o dobré vztahy s norskými, holandskými, německým, rakouskými či slovenskými bytovými družstvy a jejich představiteli. Ve spolupráci s těmito partnerskými organizacemi byly vypracovány projekty spolupráce včetně studijních cest a stáží, které se postupně realizují. Svaz českých a moravských bytových družstev napomáhá svým členským organizacím rovněž při navazování přímých kontaktů se zahraničím. I do budoucna bude Svaz českých a moravských bytových družstev vycházet z dobrých historických zkušeností bytových družstev a bude reagovat na měnící se společenství prostředí tak, aby trvale zajistil optimální podmínky pro činnost bytových družstev a společenství vlastníků. V minulém období, kdy došlo nejprve k masivní privatizaci bytů a ke změně vlastnictví a poté ke stabilizaci struktury a postavení bytových družstev, se celý systém bytového družstevnictví musel vyrovnat s obhajobou své existence. To se podařilo. Bytová družstva i společenství vlastníků bytů prokázala své postavení na vznikajícím trhu s byty a v současné době patří k jeho rozhodujícím podílníkům. Rozhodujícím úkolem bytových družstev a společenství vlastníků v nejbližších deseti letech budou opravy, rekonstrukce a modernizace panelových domů. Poměrně pozitivní současný trend, kdy tento proces je zajištěn projekčně, dodavatelsky a materiálně a daří se i více využívat podpůrné finanční projekty, je nutné podpořit dalšími podpůrnými nástroji. Významnou roli v tomto směru jistě sehraje i připravovaná podpora z Evropské unie. Měla by to být především bytová družstva a společenství vlastníků, která dokážou tuto podporu využít co nejefektivněji. Rozhodujícím pravidlem při posuzování využitelnosti finančních prostředků musí být úspora energie a ochrana zdraví a životů uživatelů bytů. V minulém století byla bytová družstva jedním z rozhodujících investorů bytové výstavby. Tuto roli v posledních patnácti letech ztratila. Bude naší společnou snahou význam družstevní bytové výstavby znovu posílit. Družstevní principy bytové výstavby jsou využívány v celé Evropské unii a první, i když ne příliš razantní kroky k vytvoření žádoucího ekonomického a legislativního prostředí byly již učiněny i v České republice. Bude naším společným úkolem přesvědčit vládu i parlament, že družstevní bytová výstavba má předpoklady umístit se na bytovém trhu. Společným cílem bytových družstev a společenství vlastníků, jejichž soužití vedle sebe prokázalo životaschopnost družstevního i soukromého vlastnictví bytů, bude kvalitní a bezpečné bydlení obyvatel, úspory energie a ochrana životního prostředí v souladu s evropskými normami. Perspektiva 18

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů

Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Preambule Stanovy Živnostenského společenstva podkovářů Živnostenské společenstvo podkovářů je sdružením fyzických a právnických osob - podnikatelů v oboru podkovářství, podnikajících na území České republiky.

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU 000 BA0062 Výčet položek číselníku: Kód Právní formy Zatím neurčeno PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

V současnosti existuje široká škála družstev s rozdílným zaměřením. Vznikají družstva úvěrní, bytová, řemeslná, spotřební aj.

V současnosti existuje široká škála družstev s rozdílným zaměřením. Vznikají družstva úvěrní, bytová, řemeslná, spotřební aj. Spořitelní a úvěrové družstevnictví Cíl kapitoly Tato kapitola pojednává o problematice spořitelního a úvěrového družstevnictví. Jejím cílem je vysvětlit principy fungování spořitelního a úvěrového družstevnictví

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA

JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA Ze samotného zákona není snadné poznat, že jeho cílem je vybudovat kolektivní zemědělský systém. V prvním paragrafu se dočteme, že: V zájmu zajištění blahodárného rozvoje zemědělského

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška Malé a střední podnikání na venkově 2. Přednáška Vymezení základních pojmů Podnikání Podnik Venkov Podnikání Podnikání jako činnost, kterou uspokojujeme cizí potřeby, přičemž se snažíme dosáhnout zisk

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

Podralský nadační fond ZOD

Podralský nadační fond ZOD Výroční 2012 zpráva Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel ZOD Brniště a.s.... 4 Lidé v nadačním fondu...

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_194 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více