cena 10 Kč číslo 1/ května První vysvědčení našich prvňáčků Vykácenou alej nahradí nová výsadba (strana 15) (strana 10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 10 Kč číslo 1/2014 1. května 2014 www.bohunovice.cz První vysvědčení našich prvňáčků Vykácenou alej nahradí nová výsadba (strana 15) (strana 10)"

Transkript

1 u cena 10 Kč číslo 1/ května Vykácenou alej nahradí nová výsadba (strana 15) První vysvědčení našich prvňáčků (strana 10)

2 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY Z OBCE strana 3 FARNOST - MATIČKY strana 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA strana 10 KNIHOVNA strana 11 SDH BOHUŇOVICE strana 13 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA strana 14 KRÁTKÉ ZPRÁVY Z OBCE strana 15 TRUSOVICKÁ SLIVOVICE strana 17 PŘÍSPĚVKY OBČANŮ strana 18 INZERCE strana 21 BŘÍZY strana 22 ZPÁTKY DO MINULOSTI strana 24 OBRAZEM: Klapači MORAVSKÁ LODĚNICE BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ 3. roč. Vychází 5krát ročně. číslo 1/2014 vychází v Bohuňovicích dne 1. května Vydavatel: Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, IČ Evidence MK ČR E Šéfredaktor, grafik: Michal Prutyszyn E: K vydání čísla dále přispěli: Jiří Baťa, Eva Dokoupilová, Ing. Bc. Richard Gadas, Mgr. Iveta Nováková, František Pavelka ml., Jan Raška, Pavel Římský, Jiří Sedláček, Radomír Staroštík ml., Radomír Staroštík st., Vladislava Ťuková, a další. Obálka: Hlavní fotografie: P. Římský Malé fotografie: 1. R. Gadas; 2. red Zadní strana: 1. Dana Malasková; 2. red Druhá str.: klapači: L. Král; ostatní: red Tiskne: FGP-studio v nákladu 500 ks Příjem článků a inzerce: Uzávěrka příštího čísla: 10. června 2014 Cena 10 Kč Po delší přestávce se Vám do rukou opět dostává první číslo Bohuňovického zpravodaje v tomto roce. Zpravodaj se podařilo vydat až nyní, jelikož neodkladné studijní záležitosti mi neumožňovaly věnovat se jeho přípravě dříve. Za tu dobu proběhlo již několik událostí, které stojí za to zmínit. Lze uvést například vykácení 37 bříz v aleji mezi Centrem zdraví a hřištěm. Řada bohuňovičáků byla jistě překvapena, když viděla břízy, staré více než půl století, jak leží na zemi. I když všichni obecní zastupitelé věděli, že v rámci revitalizace centra obce a výstavby nové cyklostezky budou muset břízy dolů, nedostaly se tyto informace k široké veřejnosti dříve než se tak stalo. K tomuto tématu najdete ve zpravodaji alespoň nyní pohled odborníka a také názor spoluobčana. Příjemnější událostí bylo konání folklórní slavnosti Matiček. V letošním roce se této tradice poprvé v Bohuňovicích účastnil náš nový pan farář Jiří Sedláček. A co říká na celou událost? To, zjistíte v jeho příspěvku na straně 8. Považuji také za důležité poděkovat dlouholetým hlavním organizátorkám této slavnosti, a to paní Drahomíře Štěpaníkové za Bohuňovice a Trusovice a paní Marii Prutyszynové za Moravskou Loděnici. Především díky těmto ženám neupadla tato tradice v letošním roce v zapomnění. Rok 2014 měl být supervolebním rokem, ovšem díky předčasným parlamentním volbám v říjnu 2013, si jednu cestu k volebním urnám ušetříme. V květnu nás čekají volby do Evropského parlamentu, které se vyznačují nízkou volební účastí Čechů. A na podzim půjdeme k volbám komunálním, potažmo senátním. Tak pojďme společně nyní zvýšit účast v těch evropských. Příjemné čtení Zpravodaje. Michal Prutyszyn šéfredaktor, zastupitel obce 2 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 Od minulého čísla zpravodaje č. 4/2013 proběhla tři veřejná jednání zastupitelstva a rada obce jednala celkem desetkrát. Usnesení zastupitelstva včetně zápisů z jednání a úplný výčet všech usnesení rady od č. 78 až po 86 najdete na webu obce (www.bohunovice.cz). Níže uvádíme usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva doplněná o jména přítomných a nepřítomných zastupitelů. Nově se také u některých usnesení objevuje počet hlasujících pro - proti - zdržel se. Dále výběr z usnesení rady obce. Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 28 dne Z a s t u p i t e l s t v o o b c e po projednání: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce 2. Plnění rozpočtu obce ke dni II. Schvaluje 1. Upravený rozpočet obce č. 3/2013 ve vyrovnané výši ,- Kč hlasování: PRO 8 - PROTI 2 - ZDRŽEL SE 3 2. Rozpočtové provizorium na I. kv ve výši 25% běžných výdajů r hlasování: III. Pověřuje 1. Radu obce provádět v rozpočtu obce na r rozpočtová opatření na příjmové i výdajové straně dle aktuálního vývoje rozpočtu s tím, že o všech rozpočtových opatřeních provedených na základě tohoto pověření bude rada obce informovat zastupitelstvo obce na prvním veřejném zasedání ZO v r hlasování: IV. Ukládá 1. Starostovi obce, aby v rámci uzavření smlouvy s advokátní kanceláří Ritter Šťastný o poskytování právní pomoci obci Bohuňovice bylo umožněno předsedům výborů a komisí užívat právní pomoci advokátní kanceláře Ritter Šťastný. hlasování: Zprávy z obce Na jednání č. 28 byli přítomni: Baťa, Cenkl, Demelová, Faltysová, Grúzová, Král, Malaska, Nováková, Petřek, Prutyszyn, Šimša, Vychodil, Ženčica Nepřítomni: Keclíková, Weidinger Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 29 dne Při zahájení jednání zastupitelstva obce nebyla přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, proto předsedající zasedání ukončil. Na jednání č. 29 byli přítomni: Král, Malaska, Nováková, Petřek, Prutyszyn, Ženčica Nepřítomni: Baťa, Cenkl, Demelová, Faltysová, Grúzová, Keclíková, Šimša, Vychodil, Weidinger Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 29 dne (náhradní termín) Z a s t u p i t e l s t v o o b c e po projednání: I. Bere na vědomí 1. Rozpočtové opatření RU IV/2013 provedené radou obce na základě pověření zastupitelstva obce 2. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce 3. Zprávy o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva obce II. Schvaluje 1. Na doporučení komise školské, mládeže a tělovýchovy a kontrolního výboru zařazení aktualizace projektu rekonstrukce budovy školní jídelny a školní družiny v částce cca 300 tis. Kč na 1. místo v lánu prioritních akcí na r hlasování: Prioritní akce obce pro r dle upraveného návrhu hlasování: Návrh na udělení čestného občanství obce Bohuňovice panu Milanu Staroštíkovi, nar , bytem Rua Ernesto Juliatto, 551, Sao José dos Pinhais, Parana BRASIL dle důvodové zprávy hlasování: III. Ukládá 1. Radě obce požádat o souhlas pana Z OBCE Milana Staroštíka s udělením čestného občanství obce Bohuňovice T: O: starosta Na jednání č. 29 (náhr. termín) byli přítomni: Cenkl, Demelová, Faltysová, Král, Malaska, Nováková, Petřek, Prutyszyn, Šimša, Vychodil, Weidinger, Ženčica Nepřítomni: Baťa, Grúzová, Keclíková Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 30 dne Z a s t u p i t e l s t v o o b c e po projednání: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce 2. Návrh na změnu územního plánu v katastrálním území Trusovice, pozemky parc. č. 63/1, 63/2 a 63/10 od navrhovatelů Ing. Marty Makajové a Ivana Makaje, oba bytem U Stavu 90, Bohuňovice a v katastrálním území Bohuňovice, parc. č. 219/30 od navrhovatele Ivo Smékala, U Stavu 562, Bohuňovice II. Schvaluje 1. Námitku Mgr. Faltysové k zápisu ZO č. 28 a 29, kde je uváděno nehlasoval, že zastupitelé, kteří jsou v jednací místnosti mají v souladu s jednacím řádem pouze tři možnosti hlasování, a to pro, proti a zdržel se 2. Námitku p. Bati k zápisu ZO č. 29, kde na str. 4 je odvolávka na bod 3 programu a má být správně bod 5 programu 3. Rozpočet obce na r v předloženém znění ve vyrovnané výši ,- Kč hlasování: Nákup pozemků p.č. 121/4 v k.ú. Moravská Loděnice a p.č. 12/14v k.ú. Bohuňovice od ČD a.s. za celkovou cenu ,- Kč pro projekt Revitalizace centra obce Bohuňovice hlasování: Směnu částí pozemků v k.ú. Bohuňovice obecní p.č. 83/2 (88m2) v ceně ,- Kč za část soukromého pozemku p.č. 83/1 (7m2) v ceně 1 750,- Kč s doplatkem ve prospěch obce ve výši ,- Kč včetně stávajícího oplocení a úhradou do 30. září 2014 hlasování: BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 3

4 Z OBCE 6. Podání žádosti o dotaci z OPŽP na výměnu oken v Domě služeb a ubytovně hlasování: Za přísedícího Okresního soudu v Olomouci dosavadního přísedícího pana Oldřicha Hlocha hlasování: Úpravu odměňování členů zastupitelstva a členů komisí nezastupitelů dle upraveného návrhu s platností od 15. března 2014 hlasování: III. Neschvaluje 1. Pořízení změny Územního plánu Bohuňovice dle návrhu na změnu územního plánu v katastrálním území Trusovice, pozemky parc. č. 63/1, 63/2 a 63/10 od navrhovatelů Ing. Marty Makajové a Ivana Makaje, oba bytem U Stavu 90, Bohuňovice a v katastrálním území Bohuňovice, parc. č. 219/30 od navrhovatele Ivo Smékala, U Stavu 562, Bohuňovice s tím, že tyto návrhy budou zapracovány do zprávy o vyhodnocování Územního plánu Bohuňovice v roce 2015 hlasování: IV. Pověřuje 1. Radu obce provádět v rozpočtu obce na r rozpočtová opatření na příjmové i výdajové straně týkajících se účelových dotací s tím, že o všech rozpočtových opatřeních, provedených na základě tohoto pověření, bude rada obce informovat zastupitelstvo obce na nejbližším veřejném zasedání ZO hlasování: V. Ukládá 1. Starostovi obce odpovědět navrhovatelům ve znění tohoto usnesení a důvodové zprávy T: Na jednání č. 30 byli přítomni: Baťa, Cenkl, Faltysová, Grúzová, Král, Malaska, Nováková, Petřek, Prutyszyn, Šimša, Vychodil, Weidinger Nepřítomni: Demelová, Keclíková, Ženčica Vykácení březové aleje. Více v samostatných článcích. Výpis usnesení rady obce č. 78 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za r Zápis z kontroly firmou ON-OK Libina s.r.o. provedené na objednávku obce u organizace CZ Bohuňovice, s.r.o. -Sdělení ČS a.s., že k 31. lednu 2014 bude ukončen provoz pobočky České spořitelny a.s. v Bohuňovicích Rada obce schválila: - Přijetí dotací z Olomouckého kraje pro JPOII ve výši ,- Kč na akceschopnost zásahové jednotky a 2 891,- Kč na uskutečněný zásah - Zadání projektové dokumentace na opravu uličky ke hřbitovu po rekonstrukci kanalizace - Záměr směny s doplatkem žadatele části obecního pozemku p.č. 83/2 v k.ú. Bohuňovice na Pile dle žádosti pana Petra Kühna - Dar ve výši 1000,- Kč na rozvoj baby- -boxů v ČR - Zapojení ZŠ a MŠ Bohuňovice do projektu z Operačního programu Vzdělání pro konkurence schopnost, Prioritní osa 1.1 Počáteční vzdělávání - Návrh plánu termínů jednání rady obce a zastupitelstva obce na r Výpis usnesení rady obce č. 79 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Návrh rozpočtových opatření před koncem roku 2013 v předloženém znění foto: red Rada obce schválila: - V souladu s pověřením zastupitelstva obce č. 28 rozpočtová opatření před koncem roku 2013 dle předloženého návrhu upravený rozpočet 4/2013 Výpis usnesení rady obce č. 80 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Schválení rozpočtových opatření radou obce před koncem roku 2013 dle předloženého návrhu - Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev - Že Tříkrálová sbírka 2014 v naší obci vynesla ,- Kč Rada obce schválila: - Na základě tří nabídek zpracovatele projektové dokumentace na lávku u kapličku vč. inž. činnosti pro stav. povolení firmu Designtec s.r.o. - V souvislosti se zrušením pobočky České spořitelny a.s. v naší obci zřízení běžného účtu u Poštovní spořitelny, zejména pro hotovostní operace obecního úřadu - Podání žádosti z dotačního titulu Olomouckého kraje na podporu výstavby cyklostezek na část cyklostezky, která není podpořena dotací z ROP v rámci projektu Cyklostezka Olomouc Šternberk, poslední etapa Bohuňovice-Štarnov - Podání žádosti o dotaci z programu Ol. kraje, podporujícího opatřeni ke 4 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

5 Z OBCE zvýšení bezpečnosti na komunikacích II. a III. tříd, konkrétně na úpravu křižovatky na odbočce ke škole, která bude realizována v rámci projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice a je pro dotaci z ROP nezpůsobilým výdajem - Na návrh předsedkyně komise sociální a kultury vyplacení odměn členům komise nezastupitelům a dalším dvěma občanům, kteří se podíleli na akcích organizovaných komisí - Dle 79, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, náhradu za 25 dnů nevyčerpané dovolené za r starostovi obce - Podání žádostí o dotaci z Olomouckého kraje na technické vybavení a zvýšení akceschopnosti zásahových jednotek hasičů JPO II Bohuňovice a JPO V Trusovice dle předložených soupisů požadavků - Provedení povinného zalesnění pozemků p.č. 184/4 v k.ú. Moravská Loděnice dle návrhu lesního hospodáře a cenové nabídky firmy Urtika s.r.o. - Doplnění a výměny dopravního značení v obci dle nabídky firmy SEKNE spol. s r.o. - Objednávku stolních a kapesních kalendářů na r dle předložené nabídky paní I. Talpové - Prezentaci obce v publikaci Česká republika města a obce v rozsahu 1/2 strany A4 dle předložené nabídky fy Proxima Bohemia s.r.o. Rada obce uložila: - Připravit návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce podle novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev O: starosta T: Výpis usnesení rady obce č. 81 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Převzetí dokončené Územní studie Bohuňovice, lokalita OK 2 ( za Marketem Zuzka ) pořizovatelem Magistrátem města Olomouce Rada obce schválila: - Na základě podrobného zdůvodnění rozšíření parkovací plochy před RD č.p. 78 V Drahách dle žádosti Ing. Petry Chromcové - Změnu sazby nájemného za 1/m2 podlahové plochy za rok v administrativní budově na PILE na 400,- Kč/m2/rok s platností od 1. ledna Ukončení nájemní smlouvy na vodárně dle žádosti firmy INSTA CZ s.r.o. ke dni Účast dvou členů zásahové jednotky JPO II na kurzu Základy práce ve výškách a nad volnou hloubkou a dvou členů JPO II na kurzu Nositel dýchací techniky - Na návrh předsedkyně komise školské, mládeže a tělovýchovy vyplacení odměn členům komise, kteří nejsou členy zastupitelstva - Rozpočet Sboru pro občanské záležitosti na r v přeložené výši a skladbě - Dodatek č. 1 k Zásadám používání sociálního fondu Obce Bohuňovice v předloženém znění - Vyhlášení XIV. kola výběru žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení s termínem výzvy k podávání žádostí od 10. února 2014 do 20. března 2014 Rada obce uložila: - Zajistit nabídky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci části kanalizačního sběrače A od podjezdu dráhy ke Lhotce v souladu s Územní studií Horní Lhotské O: starosta Výpis usnesení rady obce č. 82 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Předběžné výsledky hospodaření CZ Bohuňovice, s.r.o. za r Průběh prací na projektu Cyklostezka Olomouc-Šternberk, poslední etapa Bohuňovice-Štarnov včetně administrativních kroků spojených s vyvolanými sanacemi podloží, které budou uplatněny do rozpočtové rezervy - Konkrétní cenovou nabídku ČD a.s. na prodej pozemků p.č. 12/14 v k.ú. Bohuňovice a p.č. 121/4 v k.ú. Moravská Loděnice v souvislosti s projektem Fyzická revitalizace centra obce a doporučuje akceptovat cenu stanovenou dle pravidel ČD a.s. - Zpětvzetí žádosti o svolání zastupitelstva obce ze dne a novou žádost 1/3 zastupitelů o svolání jednání zastupitelstva včetně programu a důvodové zprávy - Žádost p. Jiřího Kupky o majetkoprávní vyrovnání s tím, že rada doporučuje odprodat část obecního pozemku p. Kupkovi i sousedům s podobným problémem, a to v cenách schválených zastupitelstvem obce - Žádost pana Karla Staroštíka o pronájem obecního bytu - Žádost paní Urbáškové o skladovací prostory a prostory pro výcvik psů - Předloženou koncepci rozvoje školy na školní roky až Avízo neinvestiční dotace na výkon přenesení státní správy obecního úřadu na r ve výši ,- Kč - Nabídku spolupráce při vytváření strategie pro nové plánovací období EU od Magistrátu města Olomouc s tím, že se do tvorby strategie zapojíme - Převzetí čistopisu studie průtahu obcí od řešitelského týmu ing. arch. Janem Horkým Rada obce schválila: - Další postup při dokončení kanalizace v uličce ke hřbitovu - Konání veřejného zasedání zastupitelstva obce svolaného 1/3 zastupitelů ve čtvrtek dne v v Kulturním domě včetně programu - Na návrh předsedkyně komise Životního prostředí vyplacení odměn členům komise, kteří nejsou členy zastupitelstva - Uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. na realizaci výměny plynovodního potrubí v ulici Loděnická a dalších ulicích k.ú. Moravská Loděnice - Uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. na realizaci výměny plynovodního potrubí v ulici Na Zahrádkách a Pod Mlékárnou - Uzavření smlouvy č. IV / BVB/002 s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu - Příspěvek na ošetřovatelskou službu Charity Šternberk pro r ve výši 4 000,- Kč - Příspěvek na pečovatelskou službu Charity Šternberk pro r ve výši 1000,- Kč - Zařazení bodu Udělení čestného občanství obce Bohuňovice panu Milanu Staroštíkovi na jednání zastupitelstva obce Rada obce doporučuje: - Zastupitelstvu obce schválit úpravu odměňování členů zastupitelstva a členů BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 5

6 Z OBCE komisí nezastupitelů dle předloženého návrhu s platností od 15. února 2014 Výpis usnesení rady obce č. 83 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Že právní subjekt ZŠ a MŠ Bohuňovice bude mít po schválení hospodaření za r v investičním a rezervním fondu celkem ,28 Kč Rada obce schválila: - Náhradní termín veřejného zasedání ZO č. 29/2014 na čtvrtek a termín následného veřejného zasedání ZO k rozpočtu obce na r na čtvrtek dne Úpravu smlouvy s CZ Bohuňovice, s.r.o. o poskytnutí dotace na krytí provozní ztráty kina snížením zúčtovatelné zálohy dotace na ½, t.j. 200 tis. Kč/rok - Dodatek č. 1 SoD s vítězem soutěže na realizaci cyklostezky firmou MODOS spol. s r.o. na odsouhlasené vícepráce v rámci rozpočtové rezervy - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou SM stavby s.r.o. týkající se požadovaných prací nad rámec projektu a prodloužení termínu dokončení s ohledem na pomalé vysychání zdiva - Objednávku na zpracování projektové dokumentace na generální opravu povrchu uličky od kostela ke hřbitovu dle nabídky Ing. Tomáše Tužína - Objednávku na zpracování projektové dokumentace na parkovací plochu u MŠ Bohuňovice v souladu se studií průtahu obce dle nabídky Ing. Tomáše Tužína - Výsledek hospodaření právního subjektu ZŠ a MŠ Bohuňovice za r ve výši ,82 Kč a jeho převedení do rezervního fondu ZŠ a MŠ Bohuňovice - Uzavření smlouvy č. IZ /BVB/001 s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu přeložky sloupu v ulici Na Zahrádkách - Na základě zdůvodněné žádosti příspěvek 2 000,- Kč pro Domov důchodců v Července - Příspěvek 2 000,- Kč na organizaci a ceny XVIII. ročníku Hanáckého okruhu, soutěže historických automobilů a motocyklů do r. 1939, která projede v odpoledních hodinách 19. července 2014 Bohuňovicemi - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v předloženém znění - Smlouvu o bezúplatném převodu majetku ČR HZS Olomouckého kraje v účetní hodnotě ,- Kč pro naši JSDH v předloženém znění - Náhradu počítače pro hl. účetní včetně monitoru a náhradu zastaralého notebooku dle předložených nabídek Rada obce doporučuje: - Zastupitelstvu obce schválit prioritní akce na r dle předloženého návrhu - Zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce na r dle předloženého návrhu Výpis usnesení rady obce č. 84 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Finanční plán společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. na r Úspěšný průběh územního řízení na projekt Fyzická revitalizace centra obce - Žádost pana Zdeňka Havaly o prodej části pozemku bývalé výrobny cementového zboží s tím, že záměr bude projednán v komisi pro výstavbu a rozvoj - Žádost pana Ivo Smékala o změnu územního plánu zařazení jeho pozemku u hřbitova do území pro výstavbu RD - Skupinovou žádost obyvatel z Moravské Loděnice o neschválení části studie průtahu obcí, týkající se návsi u kina - Přijetí výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Rada obce schválila: - Na základě zastupitelstvem schválených prioritních akcí vypsání výběrového řízení na bezdrátový rozhlas v obci, a to i v rámci dotačního titulu za předpokladu, že akce nebude administrací případné dotace výrazně zpožděna - Výzvu k nabídce na realizaci ménězátěžových cest v obci od firmy Grande solution s.r.o - Souhlas obce k ukončení financování projektu Prodloužení skupinového vodovodu Bohuňovice bez požadavku na proplacení části DPH ve výši 6,79 Kč s ohledem na několikanásobně vyšší náklady na administraci takového požadavku, než je částka dotace - Nezbytné opravy elektrorozvodů, vodovodních rozvodů a podlah v budově šaten ve sportovním areálu nad rámec dotované akce dle nacenění těchto víceprací prováděcí firmou - Plán odpisů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohuňovice na r dle předloženého návrh - Na návrh předsedkyně komise pro výstavbu a rozvoj vyplacení odměn členům komise nezastupitelům dle předloženého návrhu - Příspěvek na činnost Klubu setkávání v r ve výši 5 000,- Kč - Příspěvek na činnost místní Charity v r ve výši 4 000,- Kč - Konání veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 30 ve čtvrtek dne v v Kulturním domě včetně programu - Podání žádosti na Úřad práce o dva pracovníky na veřejně prospěšné práce do konce roku 2014 dle podmínek ÚP Výpis usnesení rady obce č. 85 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Informaci o pracovní schůzce k projektu lávky u kapličky v souvislosti s předáním požadavků Povodí Moravy, s.p. k rekonstrukci lávky - Cenovou nabídku na provedení opravy pro regulaci vytápění administrativní budovy (SAAB) na Pile - Cenovou nabídku na provedení opravy sprchového koutu v šatnách posilovny v budově CZ Bohuňovice - Nástup pracovníka údržby do pracovního poměru od Postup prací na obnově březové aleje v parku, které budou spadat do nezpůsobilých nákladů v rámci projektu Fyzická revitalizace centra obce Rada obce schválila: - Provedení opravy podlah, v budově šaten na hřišti TJ Sokol Bohuňovice, nad rámec projektu dle stavebního rozpočtu ve výši ,- Kč bez DPH - Provedení frézování pařezů dle předložené nabídky REMIT s.r.o. ve výši ,- Kč bez DPH Rada obce uložila: - Zajistit další cenovou nabídku na provedení opravy pro regulaci vytápění administrativní budovy (SAAB) na Pile. O: místostarosta T: Zajistit další cenovou nabídku na provedení opravy sprchového koutu v šatnách posilovny v budově CZ Bohuňovice. 6 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

7 Z OBCE Výpis usnesení rady obce č. 86 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Opakované vyhlášení voleb do školské rady - Výběr dvou uchazečů o veřejně prospěšné práce v obci a podání žádosti o jejich schválení na Krajskou pobočku ÚP v Olomouci Rada obce schválila: - Provedení opravy regulace vytápění administrativní budovy (SAAB) na Pile dle předložené cenové nabídky firmy Robert Žajgla, vodo-topo-plyn - Vyřízení a provedení označení vyhrazeného parkovacího místa pro p. Ženčáka dle cenové nabídky firmy SEK- NE s.r.o. - Provedení opravy sprchového koutu v šatnách posilovny CZ Bohuňovice, s.r.o. dle předložené cenové nabídky firmy Pavel Římský - Uzavření smluv na zpracování žádosti o dotaci na bezdrátový rozhlas včetně projektové dokumentace dle nabídky Mgr. Miroslavy Pilařové - Zaslání žádosti na SFŽP o vyřazení projektu Energetické úspory objektu šaten sportovního areálu Bohuňovice z evidence dříve podané žádosti o dotaci z titulu Zelená úsporám, protože tento projekt byl úspěšný v podpoře z OPŽP - Dodatek SoD č. 2 na projekt cyklostezky Bohuňovice Štarnov v předloženém znění - V rámci realizace Cyklostezky provedení křížení chodníku v parku s novou cyklostezkou tak jak je naprojektováno v navazujícím projektu Fyzická revitalizace centra obce - Na žádost oddílu volejbalu TJ Sokol Bohuňovice nákup antuky a spolupráci na zvětšení zpevněné plochy volejbalového hřiště - Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v předloženém znění - Přijetí neinvestičního příspěvku ,- Kč pro JPO II Bohuňovice a 7 000,- Kč pro JPO V Trusovice z rozpočtu Olomouckého kraje na vybavení JSDH v Olomouckém kraji - V souladu se schváleným rozpočtem obce spolufinancování podpory od Olomouckého kraje pro JSDH v obci částkou nejméně ve výši 48 tis. Kč z rozpočtu obce - Předloženou smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku ,- Kč pro JPO II Bohuňovice a 7 000,- Kč pro JPO V Trusovice z rozpočtu Olomouckého kraje - Uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na výměnu oken a dveří v Domě služeb a v ubytovně dle nabídky firmy GHC Regio, s.r.o. - Vypracování projektové dokumentace k doplnění VO v části ulice Lhotka a Loděnická dle cenové nabídky Ing. Jiřího Kopala- Elektro - Prodej palivového dřeva z parku za základní cenu 600,- Kč/m3 - Provedení opravy linolea v přízemí budovy SAAB na pile dle nabídky firmy Stavona Olomouc s.r.o. - Uzavření smlouvy č. SMP/ OV/128/14/I se RWE GasNet, s r.o. o zřízení věcného břemene pro plynárenská zařízení v ulicích Za Pilou, U Stavu a Pod Lipami v předloženém znění Výpis usnesení rady obce č. 87 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Stanovisko zpracovatelů studie průtahu obcí s tím, že toto stanovisko bude zasláno občanům, kteří podali skupinovou žádost a zveřejněno na stránkách obce u studie průtahu - Nástup dvou uchazečů k výkonu veřejně prospěšných prací, které na žádost obce schválila Krajská pobočka ÚP v Olomouci s termínem nástupu od Dříve získaná stanoviska vlastníků v ulici Za Humny k jejich pozemkům, které by cílově měly být podél místní komunikace - Podání žádosti o dotaci z OPŽP na realizaci opatření preventivní protipovodňové ochrany, jehož součástí je bezdrátový rozhlas - Přípravu podkladů pro uzavření smlouvy o věcném břemeni na dokončenou cyklostezku Hlušovice Bohuňovice - Bělkovice-Lašťany - Úspěšnou závěrečnou kolaudační prohlídku malometrážního bytu pořízeného za podpory dotace z MMR - Žádost RWE o sdělení investičních akcí obce ke koordinaci s akcemi výměny plynovodů RWE - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuňovice za r Návrh smlouvy o nájmu části nemovitosti č se společností T-Mobil Czech Republic a.s. pro umístění zařízení pro veřejnou komunikační síť na vodojemu a přilehlém obecním pozemku - Sdělení KÚOK k aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje včetně sdělení o zařazení našeho podnětu k letecké dopravě do Zprávy o uplatňování ZÚR OK v uplynulém období - Rozhodnutí o uložení pokuty č.j. ČIŽP/48/IPP/SR03/ /13/ OAJ s tím, že Obec se v termínu odvolá k rozhodnutí o uložení pokuty Rada obce schválila: - Zadání návrhu dispoziční změny v přízemí ubytovny s cílem zajistit prostory pro umístění kol cykloturistů - Termín pracovní schůzky zastupitelů s Ing. Arch. Fingerem k pracovní verzi studie hřbitova v úterý dne 6. května v na OÚ - Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na grant Ministerstva kultury Knihovna 21.století ve výši 6000,- Kč - Provedení úprav povrchů některých nezpevněných cest technologií tzv. méně zátěžových cest dle nabídky firmy Grande solution s.r.o. (Ozdravovna silnic) - Objednávku na dodání 4 ks dveří NEPTUN do sprch v budově šaten ve sportovním areálu dle nabídky Sapeli centra Olomouc - V souladu s pravidly pro přidělování bytů vzniklých za pomoci dotace z MMR přidělení nově vybudovaného malometrážního bytu v č.p. 29 panu Pavlu Zlatohlávkovi - Na základě žádosti TJ Sokol Bohuňovice zálohu ve výši 30 tis. Kč z příspěvku obce na činnost pro r v souvislosti s náklady TJ Sokol na podání další žádosti o dotaci na opravu Sokolovny - Příspěvek 1000,- Kč na charitativní akci Fondu pro opuštěné a handicapované děti v září tohoto roku v Mořkově - Návrh napojení pozemku p.č. 136/18 k.ú. Moravská Loděnice pana Petra Hradila na obecní kanalizaci a vodovod dle upraveného situačního plánu - Předloženou smlouvu č. OS včetně dodatku č.1 s EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů, včetně přílohy č.1 o pověření firmy REMIT, s.r.o. k plnění závazků obce vyplývajících ze smlouvy s EKO-KOM Pokračovaní na straně 12 BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 7

8 FARNOST/MATIČKY Bílá sobota - Matičky z Bohuňovic žádají faráře o vydání křížů. Na paměť zrady Krista, vyplácí matičky Jidášovu odměnu - 30 stříbrných. Poté jim farář vydá kříž. Dostal jsem se o velikonční době do kostela v Nákle. Můj první pohled upoutal pohled na sedm křížů ozdobených kruhovými věnci. A protože ještě moc neznám všechny hanácké zvyky, tak jsem se ptal otce Ondřeje, místního faráře: to jste zde měli také průvod matiček s dechovkou a kroji? S politováním řekl, že ne. Tento zvyk zde již zanikl. Jenom se dají do kostela ozdobené kříže, za každou obec jeden - protože chrám v Nákle je centrálním pro několik dalších vesnic. Tak jsem si v duchu pomyslel a měl jsem upřímnou radost, že letos v Bohuňovicích byly průvody a že matičky šly s mládenci nesoucími korouhve a nazdobené kříže i velikonoční svíce, doprovázeni dechovkama a četným zástupem pochodujících i pozorujících. Atmosféru mimo kostel jsem zahlédl jenom krátce. Když jsem se vracel z bohoslužeb v Hlušovicích a viděl sešlost u kapličky v Loděnici, nedalo mi to a jel jsem se ještě podívat do Trusovic a Bohuňovic. Byl jsem mile překvapen. Milé překvapení mne provázelo po celou sváteční dobu. V sobotu i v neděli se do čtení při mši svaté zapojila jedna Matička i mládenec. I všichni ostatní mládenci a matičky pozorně sledovali průběh velikonočních obřadů. Ta moje radost byla v tom, že jsem viděl mladé lidi, jak berou do rukou kříž, symbol lásky Boží a vydannosti Ježíše Krista a vynášejí je z kostela, aby s těmito znameními na druhý den dovedli své sousedy a přátele zpět s kříži ozdobenými. Slyšel jsem předem, že kříže budou ověnčené. Nedovedl jsem si to předem představit a byl jsem v očekávání, jaké to bude. První pohled na kříže nesené v průvodu a pak i každodenní pohled na tyto postavené v blízkosti oltáře pro mne vzbuzují srovnání s kříži z prvních století. Jsou vytesány do kamene a věnce mají také kruhový tvar. Připomínají vítězství - věnec vítěze. Vítěze nad smrtí. Vítězství lásky a naděje. Bylo by škodou, kdyby se věnce vítězství ztratily. Kdyby zmizly znamení naděje, nebo kdyby nebylo, kdo by tato znamení nesl, ohlašoval a vysvětloval. Díky všem, kteří se letos podíleli na přípravě i průběhu procesí Matiček. Byli bychom ochuzeni, kdybychom jenom někde v kostele postavili ozdobené kříže bez průvodu Matiček. Byli bychom tuze ochuzeni kdybychom, se nesnažili být pro druhé Matičkama, které jako dobré maminky uváději do tradice a vysvětlují její krásu, smysl a hluboké bohatství. P. Jiří Sedláček farář Matičky z Moravské Loděnice. Z kostela odcházející matičky nesou kříž a mládenci korouhve. 8 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

9 MATIČKY Hod Boží velikonoční. Kaplička v Moravské Loděnici. Slavnosti Matiček Průvod odchází do farního kostela v Bohuňovicích. Matičky a mládenci s panem farářem před kapličkou v Moravské Loděnici. fotografie: Pavel Římský poznámky: redakce BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 9

10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Moje první vysvědčení Možná i vy si vzpomenete na svoje první vysvědčení. Ráno jsem se probudil a venku byla tma. Maminka pořád ještě spokojeně spala. Jenom já ne a ne usnout. Sám jsem vstal, umyl se, oblékl a nedočkavě čekal. Maminka se probudila a byla nějaká hodnější, vlídnější a veselejší. Dokonce mě dnes doprovodila až ke škole. Pohladila mě po vlasech a popřála krásný den. Ve třídě jsme byli všichni nějací hodnější. Paní učitelka byla tajemná. Najednou jsem v její ruce viděl velkou složku. Co to je? Paní učitelka se usmála a začala jménem vyvolávat spolužáky. Srdíčko mi bušilo, celý jsem se třásl nedočkavostí. Na řadu přišlo moje jméno. Na vysvědčení jsem měl samé jedničky. Byla to nádhera. Mně bylo krásně. Už jsem se moc těšil domů. Vzpomínáte na tu chvíli? Letos bylo rozdáno 23 vysvědčení našim prvňáčkům. Je možné jim jenom závidět a přát krásný a bezstarostný život plný lásky a pochopení. Děťátka, ze srdce Vám přeji, aby se Vám v dalším životě dařilo alespoň s takovým úspěchem a nadšením jako v první třídě. Mgr. Iveta Nováková třídní učitelka 1. třídy Žáci 1. třídy ZŠ a MŠ Bohuňovice 30. ledna 2014 foto: Ing. Bc. Richard Gadas 10 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

11 KNIHOVNA Nejžádanější tituly V roce 2013 měla knihovna 256 čtenářů, z toho 118 dětí do 15 let. Čtenáři si celkem vypůjčili 6161 titulů knih. Mezi nejoblíbenější české autory patří Alena Jakoubková, Hana Marie Kornerová, Hana Whitton Parkánová a Simona Monyová. Nejžádanější tituly v loňském roce. (vlevo) Eva Dokoupilová, knihovnice inzerce POZVÁNKA na film Radka Staroštíka NA KOLE KOLEM HANÉ Ve čtvrtek 7. května v hodin v kině Bohuňovice. vstupné dobrovolné Pořadatel: Kulturní komise BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 11

12 POZVÁNKY Ugandou za gorilami horskými Na výstavě fotografií Dany Malaskové v místní knihovně Domu služeb v Bohuňovicích. Výstava je pořádána od do Pondělí Úterý Pátek Beseda o Ugandě Ve čtvrtek 29. května v hodin se uskuteční v kině Bohuňovice beseda o Ugandě. Dozvíte se také o českém projektu, který se prostřednictvím adopce na dálku stará o sirotky ve dvou ugandských oblastech. Pořadatel: Kulturní komise Pátek hodin Sobota hodin Pátek hodin Sobota hodin Sobota hodin PROGRAM KINA BOHUŇOVICE na měsíc KVĚTEN 2014 Romantická britská komedie LÁSKY ČAS ČSFD 82 % Animovaný španělský rodinný film JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM ČSFD 61 % Americké akční dobrodružné drama 47 RÓNINŮ ČSFD 64 % Americký animovaný fantazy film KAROLÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI DVEŘMI ČSFD 80 % Francouzsko-belgický film ANGELIKA ČSFD 41 % 123 minut, vstupné 70,- Kč 90 minut, vstupné 50,- Kč 119 minut, vstupné 70,- Kč 101 minut, vstupné 50,- Kč 98 minut, vstupné 70,- Kč Vstupenky si můžete zajistit v předprodeji na tel.: , Pokračovaní ze strany 7 (Zprávy z obce) - Předloženou aktualizaci organizačního řádu Obecního úřadu Bohuňovice - Dodatek č. 2 ke Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců Obce Bohuňovice Rada obce doporučila: - Zastupitelstvu obce vzít na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuňovice za r Zastupitelstvu obce schválit celoroční hospodaření obce za rok Zastupitelstvu obce schválit příspěvky na činnost zájmových skupin pro r Provedení opravy podlahy v zadní části chodby přízemí budovy ZUŠ v Bohuňovicích dle předloženého návrhu (red) 12 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

13 Zásahová činnost jednotky SDH Bohuňovice za rok 2013 Dovolte mi, abych Vám, čtenářům Bohuňovického zpravodaje, nabídl pohled na zásahovou činnost bohuňovických hasičů za loňský rok, shrnutou v číslech. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Bohuňovice vyjížděla v roce 2013 celkem k 34 událostem vyžadujícím zásah hasičů. Z tohoto počtu se 11 událostí stalo na území obce Bohuňovice. V ostatních případech zasahovala jednotka nejčastěji na území města Šternberk (9x) a dále pak na území obcí Štěpánov (4x), Dolany (3x) a Hlušovice (3x). Po jednom zásahu jednotka zaznamenala v obcích Bělkovice, Liboš, Komárov a Droždín. Podle druhu lze události rozdělit na 16 požárů, 6 dopravních nehod a 11 technických pomocí (spolupráce s policií při pátrání po pohřešované osobě, odstranění spadlých stromů a větví na komunikace, likvidace obtížného hmyzu, zajištění utržené střechy, apod.). Jedna událost byla vyhodnocena jako planý poplach. Počty zásahů jednotky podle druhu události v letech Požár Dopravnínehoda vyprošťování osob z havarovaných vozidel a jejich transport pomocí nosítek do vozidel Zdravotnické záchranné služby. Zde je však na místě uvést, že při záchraně osob se vždy jednalo o společný zásah našich dobrovolných hasičů s profesionálními hasiči ze stanice Šternberk, se kterými se setkáváme téměř u každé větší události. Tradičně nejčastěji vyjížděla jednotka k požárům. Přímo v Bohuňovicích hořelo jen dvakrát. V prvním případě hořela túje na nástupišti místního vlakového nádraží a v druhém případě se jednalo o požár kolového nakladače v areálu soukromé firmy. Tyto požáry nebyly velkého rozsahu a podařilo se je rychle zlikvidovat. V případě nakladače však požár způsobil škodu 300 tis. korun. HASIČI Technická pomoc* Planý poplach Celkem * pátrání po pohřešované osobě, odstraňování spadlých stromů a větví, čerpání vody, likvidace obtížného hmyzu, apod. Z údajů v tabulce je patrný pokles počtu zásahů oproti předchozím rokům. To stejné bohužel neplatí o počtech zraněných a usmrcených osob. Za loňský rok evidujeme u událostí 12 zraněných a 4 usmrcené osoby. Významně se na této smutné bilanci podepsala hromadná dopravní nehoda, u které jednotka zasahovala dne na silnici I. třídy směr Šternberk. Při nehodě šesti vozidel bylo šest osob zraněno a jedna usmrcena. Svou činností jednotka v loňském roce přispěla k záchraně 4 osob. Ve všech případech se jednalo o Rozsahem větší požár vznikl v noci v Hlušovicích. Plameny zachvátily výrobnu dřevěných briket. Požár kompletně zničil výrobní halu, stroje a uskladněný materiál. Na likvidaci požáru se podílelo celkem 28 hasičů z jednotek HZS Olomouc, SDH Bohuňovice, Dolany, Chválkovice a Černovír. Zásahem se podařilo uchránit okolní objekty a materiál uskladněný v blízkosti požárem zasažené haly v celkové hodnotě 1 milion korun. Souhrnná škoda na majetku způsobená požáry, u kterých jednotka v loňském roce zasahovala, činí 5,347 mil. Kč. Společným zásahem jednotek se podařilo uchránit 3,140 mil. Kč. Škody na majetku a uchráněné hodnoty u ostatních událostí u kterých jednotka zasahovala, se nevyčíslují. Z pohledu organizace a akceschopnosti jednotky, lze považovat uplynulý rok za úspěšný. Ve všech případech vyhlášení poplachu zabezpečila jednotka včasný výjezd k zásahu. K zásahům vyjíždělo v průměru 5 hasičů. Od výjezdu vozidla z garáže po jeho návrat, představují všechny zásahy v součtu 62 zásahových hodin. Při zásazích nedošlo k žádnému zranění členů jednotky SDH Bohuňovice. Zdroj: údaje o škodách na majetku uchráněných hodnotách - Statistika HZS Olomouckého kraje Foto: HZS Olomouckého kraje za JSDH Bohuňovice Jan Raška velitel jednotky BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 13

14 SPOLEČNOST Společenská rubrika Naši jubilanti prosinec - březen Úmrtí bohuňovických občanů 12/2013 Fialová Ludmila Loděnická 80 let Heger Zdeněk Trusovická 75 let 1/2014 Vlček Josef Trusovická 97 let Hamplová Věroslava 6. Května 91 let Čtvrtlíková Helena 6. Května 85 let Mašlaňová Danuše U Sokolovny 75 let Hlaváč Jaroslav 6. Května 70 let Hradilová Svatava Na Zahrádkách 70 let Neznajová Marie Pilou 70 let 2/2014 Prášilová Květoslava Loděnická 94 let Hliněná Eva Na Zahrádkách 75 let Vyhnánek Miroslav Za Pekárnou 75 let Kráčmarová Anežka Za Pekárnou 70 let Pavelková Alena Výmol 70 let 3/2014 Koťátko Jaroslav U Nádraží 92 let Veselá Marie U Sokolovny 90 let Johanes Václav U Stavu 80 let Truksa Josef 6. Května 75 let Doleželová Marie Na Zahrádkách 75 let Koutná Marie 6. Května let Franková Leokádie Trusovická let Zapletal Jiří 6. Května let Vlček Josef Trusovická let Hradil Petr Na Zahrádkách let Lakvová Jarmila U Stavu let Občánkové naší obce 09/2013 Svozil Matěj 12/2013 Hublar Patrik Klimek Štěpán 1/2014 Mikušková Adéla Dittmer Jan Petraševskij Artur 2/2014 Vyhnalová Sofie Venská Julie Horáková Zuzana 3/2014 Šulkovská Eliška Hampl Adam U Sokolovny Loděnická Trusovická Trusovická Trusovická Na Zahrádkách Výmol Výmol U Stavu U Stavu U Stavu Jan Pavel II. a Jan XXIII. byli slavnostně prohlášeni za svaté Prohlašujeme blahoslavené Jana XXIII. a Jana Pavla II. za svaté a přijímáme je mezi svaté. Stanovujeme, že je má takto uctívat celá církev. Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého Papež František I. fotografie: Facebook 2popesaints 14 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

15 Z OBCE Krátké zprávy z obce Sběr použitého oděvu, textilu a obuvi V roce 2013 bylo do kontejneru na použitý a nepotřebný textil za Marketem Zuzka sesbíráno celkem kg oděvů. Klub setkávání slaví významné jubileum V letošním roce oslaví Klub setkávání (dříve Klub důchodců, následně Klub seniorů) 30 let od svého založení. Oslava se chystá na říjen t. r. Opakované vyhlášení voleb do školské rady Rada rodičů a Školská rada podala stížnost na průběh voleb do školské rady, které v řádném termínu vyhlásila ředitelka ZŠ a MŠ Bohuňovice. Tyto vyhlášené volby byly posléze anulovány. Dle sdělení stávající Školské rady došlo k porušení Školského zákona a volebního řádu, kde bylo dotčeno právo zákonných zástupců podílet se prostřednictvím školské rady na správě školy (zákonní zástupci nezletilých žáků neměli možnost navrhnout kandidátku do voleb do školské rady, nebo sami kandidovat) a bylo omezeno právo možnosti volit členy školské rady (do rodiny se dvěma zákonnými zástupci byl zaslán pouze jeden hlasovací lístek) Do nových voleb, které se uskutečnily , se přihlásilo celkem 8 kandidátů. Vzhledem k tomu, že nikdo z kandidátů nezískal nadpoloviční počet hlasů, proběhly nové volby (V době přípravy zpravodaje není znám výsledek voleb). Česká inspekce životního prostředí uložila obci pokutu ČIŽP provedla v březnu loňského roku kontrolu na skládce ostatního odpadu (S-OO3) Bohuňovice. Na základě této kontroly byla obci, jakožto provozovateli skládky, uložena pokuta ve výši 110 tisíc korun. Obec se proti tomuto rozhodnutí odvolala. Vykácenou alej nahradí nová výsadba Dne 5. března 2014 započalo kácení březové aleje mezi fotbalovým hřištěm a Centrem zdraví. Ke kácení se přistoupilo na základě vydaného rozhodnutí o povolení kácení dřevin a to ze dvou důvodů. Jedním z nich je špatný zdravotní stav některých bříz v aleji. Dalším důvodem jsou probíhající projekty Fyzická revitalizace centra obce a výstavba poslední etapy cyklostezky Olomouc Šternberk, úsek Bohuňovice - Štarnov. V rámci těchto projektů bylo vykáceno celkem 37 bříz. K opětovnému nahrazení novou výsadbou dojde v letošním roce. Celkem bude vysazeno 41 bříz. Prezident republiky při návštěvě Olomouckého kraje podpořil výstavbu průplavu. Vědci to vidí jinak. Jsem stoupencem kanálu Dunaj Odra Labe a plně respektuji argumenty proti. Argumenty pro říkají, že by zaměstnal 60 tisíc lidí na dobu patnácti let, a tento kanál by procházel i územím Olomouckého kraje, uvedl prezident na setkání se zastupiteli Olomouckého kraje 5. března Názor vědců je zcela jiný. Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR s výstavbou kanálu DOL zásadně nesouhlasí, jak prohlásila ve svém Jednací sál v budově EP ve Štrasburku foto: red Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky uskuteční ve dnech 23. a 24. května V pátek 23. května začíná hlasování ve 14:00 hod. a končí ve 22:00 hod. V sobotu 24. května začíná hlasování v 8:00 hod. a končí ve 14:00 hod. V obci Bohuňovice bude ustavena jedna okrsková volební komise, jejímž sídlem bude Obecní úřad Bohuňovice, 6. Května 109. Prezident Miloš Zeman v Olomouckém kraji foto: red stanovisku v únoru Podle komise by případná výstavba kanálu DOL byla jedním z největších zásahů člověka do fungování zbytků relativně přirozených ekosystémů ČR a střední Evropy za účelem krátkodobého ekonomického prospěchu. Komise také ve svém stanovisku zdůrazňuje, že výstavba kanálu DOL v současnosti nemá ekonomické, sociální ani ekologické zdůvodnění a opodstatnění. Komise pro životní prostředí akademie věd se vyjádřila negativně, ale ochránci životního prostředí už udělali leccos, poznamenal dříve Miloš Zeman. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 10. června 2014 své příspěvky můžete posílat na BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 15

16 Z OBCE Po 145 letech byl v obci zrušen peněžní dům Na konci ledna 2014 byla uzavřena pobočka České spořitelny v Bohuňovicích. Zavřením spořitelny, tak obec Bohuňovice po 145 letech, od otevření Rolnické záložny, přichází o svůj peněžní ústav. Družstvo Rolnické záložny v Bohuňovicích bylo založeno r Jedním z tehdejších iniciátorů vzniku Rolnické záložny byl místní kněz. Zpočátku se tak úřadovalo ve farní budově, od r v obecním hostinci, od r v obecním domě a v roce 1936 se záložna přestěhovala do vlastní budovy. Nahlédnutí do kroniky Důležitým hospodářským podnikem pro celé okolí jest Rolnická záložna v Bohuňovicích, založena r Záložna tato prodělávala v r velkou peněžní krizi. Tehdy zvolen do správní rady náš občan Jan Čouka, který s nevšední horlivostí ujal se s ostatními členy správní rady práce záchranné, což se mu také s porozuměním členů vkladatelů úplně podařilo. Dalším přičiněním a vytrvalosti a jako dobrému finančníku jakým se svým působením náležitě prokázal, podařilo se jemu uvést záložnu opět do bývalého shodu. Zvolen jsa hned při svém nastoupení předsedou správní rady v kteréžto hodnosti až do dnešního dne zůstává, poctivost a obezřetnosti jak pracoval, získal důvěru obyvatelstva širokého okolí, pozvedl záložnu k nebývalému rozmachu. zdroj: Pamětní kniha obce Trusovické Cyklostezky Olomouc-Šternberk, poslední etapa Bohuňovice-Štarnov V listopadu loňského roku započala výstavba posledního úseku cyklostezky mezi Olomoucí a Šternberkem a to mezi obcemi Bohuňovice a Štarnov. Chybějící část má být dokončena v květnu Předpokládaný termín otevření pro veřejnost je pak v červnu Celkové náklady přesahují 20 milionů korun. Projekt je podpořen z Regionálního operačního programu Střední Morava a podílí se na něm společně obec Bohuňovice a Štarnov. Máte nějaké nápady, podněty, připomínky k našemu obecnímu zpravodaji? Napište nám! Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ihned po jeho zahájení Na čtvrtek 13. února 2014 bylo svoláno veřejné zasedání zastupitelstva obce. Ovšem ihned po jeho zahájení bylo ukončeno. Z celkového počtu 15-ti zastupitelů si totiž svůj čas našlo jen šest z nich (Král, Malaska, Nováková, Petřek, Prutyszyn a Ženčica). K tomu, aby zasedání mohlo proběhnout, je třeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. Proto předsedající ukončil jednání v souladu se zákonem ihned při jeho zahájení. Někteří zastupitelé se omluvili ze zdravotních důvodů, jiní z důvodu plánované či nečekané pracovní cesty. V jednom případě byl nahlášen pozdní příchod a jeden zastupitel byl pracovně v zahraničí. Na programu jednání byl například bod týkající se debaty o rekonstrukci školní jídelny, rozpočet obce a jeho rozklíčování či zpráva o činnosti kontrolního výboru. Náhradní termín jednání, již za přítomnosti dvanácti zastupitelů, proběhl o čtrnáct dní později. V tomto funkčním období podobná situace nastala již v říjnu Kdy i přes účast nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, nebyl schválen program jednání. Tehdy pořad připraveného zasedání nepodpořili zastupitelé zvolení za volební uskupení ODS. Schůze byla posléze ukončena. (red) 16 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

17 OBRAZEM: Březová alej v roce 1958 a 2014 PŘÍSPĚVKY OBČANŮ Březová alej v roce 1958 Březová alej v roce 2014 archiv Radka Staroštíka foto: red Březová alej po roce 1960 archiv Radka Staroštíka TRUSOVICKÁ SLIVOVICE 2014 Spousta občanů využívá pěstitelskou pálenici u nás v obci, někteří preferují ty ostatní v okolí. Každému je jasné, že nezáleží jen na pálenici, ale hlavně také na kvalitě kvašeného ovoce. Vznikl tak nápad porovnat několik vlastních vzorků. Byl jsem osloven, zda bych toto nemohl nějak realizovat. Proto proběhlo v sobotu degustátorské odpoledne pod názvem Trusovická slivovice Vlastní vzorek lahodného moku mohl donést jakýkoli občan naší obce (starší 18-ti let), degustátorem mohl být každý přítomný. Sešlo se celkem 11vzorků. Degustátorů bylo také dost, degustovalo se anonymně, takže nikdo nevěděl od koho a z jakého ovoce je daný vzorek. Až na závěr po sečtení bodů byly prozrazeny jména majitelů. Po celou dobu bylo možné si upravit chuťové buňky výpečky z bůčku (dar sponzora) a čerstvě upečeným domácím chlebem. Pro vítěze byly připraveny, nejen dárkové balíčky s pivní tématikou, ale hlavně poháry, kterými se bude určitě každý rád chlubit mezi přáteli, jakou měl vynikající slivovici v roce A jak to dopadlo? Na 3.místě se umístil Prokeš Jaroslav švestková, pálená ve Šternberku, 2.místo zabral Linek Martin meruňková, pálená v Bohuňovicích, na 1.místě a vítězem ročníku 2014 se stal Opichal Vojtěch meruňková, pálená také v Bohuňovicích. Je jistě k zamyšlení, že všechny vítězné slivovice pocházejí z Trusovic, i když byly zastoupeny Bohuňovice a Loděnice Na závěr, bych chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do soutěže. Nechme se překvapit, třeba bude další ročník a možná z vznikne nová tradice. Saloon Podkova, Pavelka František ml. BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 17

18 PŘÍSPĚVKY OBČANŮ Památky místního významu Kdo nezná svoji minulost, nemá ani budoucnost. Tak zní jeden moudrý citát. Dá se také obdobně říct, že strom bez kořenů nikdy nedoroste, nikdy nebude mít velkou korunu. Naopak strom se silnými kořeny dokáže být nejvyšší v lese a přečkat mnohé bouře a mnohé nepřízně osudu. Dnes tady žijeme pouze díky našim předkům a jejich obětavé snaze zabezpečit své potomstvo. Žijeme zde z plodů jejich těžké dřiny a obětování se ve všech malých i velkých válkách, které se kdy Evropou přehnaly. Ubránili svůj malý národ proti ohromné přesile sousedních národů i proti nepřízni přírody. Proto dnes můžeme žít v nejkrásnějším kousku světa, který je úrodný a plný nádherných zákoutí, hor, rovin, lesů, řek, potoků a potůčků. Ať se nám to líbí nebo ne, každý z nás v sobě neseme klíčky jejich sémě a žijeme pouze díky jejich umu, píli a moudrosti. Denně šlapeme po půdě nasáklé jejich potem a krví, denně chodíme kolem úžasných děl, která oni vytvořili. Historie je všude kolem nás, ale i v nás. A co my? Jsme jejich důstojnými následovníky? Jak se staráme o poklad, který nám byl svěřen a předán? Leží i nám osud našich potomků na srdci tak, jako ležel našim předkům na srdci náš osud? Žijeme a pracujeme tak, abychom se jim jednou na druhém břehu mohli zpříma a hrdě podívat do očí a říci jim táto, mámo, jsme dobrými syny a dcerami, zachovali a rozhojnili jsme to, co jste nám zde zanechali. Došli jsme tam, kam vy jste již neměli sílu dojít? Jednou z velmi důležitých věcí je paměť národa. Je zajímavé, že lidé v cizině znají svoji historii lépe, nežli ti, kteří zůstali doma. Je zajímavé poslouchat v Americe lidi, kteří tam žijí již mnohé generace, jak se jako Američané hrdě hlásí k národu, odkud přišli jejich prarodiče. Pokud dokážeme vnímat plnou silou svou národní identitu a přijmout zodpovědnost za její kontinuitu, potom musíme více dbát na svou historii, zvyky a obyčeje, na svou řeč i nářečí. Na to, co nás činí jedinečnými. Při budování nového proto nesmíme zanedbávat a ničit, nebo naší nepozorností nechat zničit, to staré. Naopak, při nové výstavbě a tvorbě bychom měli vycházet ze své historie a stavět na ní. Myslet více srdcem, než hlavou. Proto je tak bytostně nutné svědomitě pečovat o naše památky. O ty velké památky (národního významu) se stará stát, ale o ty naše, místní, se musíme postarat my sami. Nejsou o nic méně důležité, než ty velké. Naopak, pro nás jsou v duchu rčení košile bližší kabátu ještě důležitější. Je to historie našich rodů a místa, kam patříme prvotně. Jak se tedy o tyto naše památky u nás staráme? Bohužel, dá se říct, že máme velké rezervy. Když opomenu tristní stav sokolské tělocvičny v Loděnici, s kterou si neví rady, pak stav našich památek, které spravuje obec, je snad ještě horší. Jejich evidence je pouze kusá, fotodokumentace chybí, opravy se provádějí nekvalitně, neodbornými pracovníky, hlavně levně. Kostel je plesnivý až po střechu, kapličky jsou v neutěšeném stavu. Hřbitov má rozpadlé, zaflikované zdi, vzadu pak nefunkční bránu, chytře krytou historickým kontejnerem na odpadky a márnice je opadávající šopa. Kříž pod morušemi u státní silnice je již léta rozbitý. Naše místní památky nemají ucelenou dokumentaci a dnes již těžko někdo zjistí, kdy která památka byla kým a jak opravovaná. Ukradená Marie ze sousoší kalvárie v Loděnici byla za podivných okolností nahrazena jakousi její nepodařenou, levnou napodobeninou, která se jen taktak vlezla na původní soklík. V dokumentaci se o této opravě samozřejmě nedozvíme nic konkrétního. Kříž na hřbitově, který byl opraven za dotační peníze, také nemá ucelenou dokumentaci, takže nikdo se nedoví proč, jak a čím byl opravený. Svatý Jan Křtitel u vjezdu do obce bude zanedlouho bez kabátu a vodoteč pod ním je rozpadlá. Nutno říci, že u památek místního významu se dokumentace zákonem nepředepisuje, nicméně je v samotném zájmu svědomité obce tuto dokumentaci o každé místní památce vést a po řemeslnících vyžadovat restaurátorskou zprávu ve zkráceném rozsahu. V té se dozvíme kdy, kým, proč a jak byla příslušná památka opravená, jaké se použily postupy, prostředky a kolik která oprava stála. Z fotodokumentace se dozvíme, jaký byl její stav před a po opravě, neboli co a jak se opravou změnilo a proč. Sám takovéto ucelené zprávy pro obce vypracovávám a nevidím v tom nic nepatřičného, co by mně mělo zatěžovat. Naopak, sám chci doložit, že oprava byla provedena řádně a v plném rozsahu. Paradoxem je, že sochař, který pro Bohuňovice opravy některých soch a křížů prováděl, tyto restaurátorské zprávy má vypracované, ale obec je po něm nevyžadovala. Nemáme v naší obci mnoho památek, proto bychom se o ty zbylé měli dobře starat, abychom zachovali paměť místní obce, místních rodáků. Neodbornými zásahy a neúplnou dokumentací mohou nastat nezvratné, nenapravitelné škody a nevyčíslitelné ztráty. Sami občané by si měli hlídat to, aby diletantství a arogance jejich úředníků neničilo jejich obec. Mám Bohuňovice rád a přál bych si, aby byly krásné, funkční, moderní a kulturní s živou historií, ale hlavně aby byly pořád vesnicí, bez městských příkras a neduhů. Místní kovář Jiří Baťa 18 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

19 Reakce na článek Lidé jsou všelijací S odkazem zákon č. 46/2000 Sb., v platném znění, tiskový zákon, a dle čl. 4, odst. 6 a 7 zásad pro vydávání obecního zpravodaje (dále jen Zásady) reaguji na příspěvek pana Miroslava Pudy (dále jen pisatel) uveřejněný v čísle 4/2013 Bohuňovického zpravodaje pod názvem Lidé jsou všelijací. Tento příspěvek obsahuje chybné a neúplné informace, dotýká se mé cti a důstojnosti a cítím se jím poškozován. - pisatel mne kritizuje, že vždy nereaguji logicky na otázky položené na veřejném zasedání zastupitelstva o K tomu sděluji, že nelze být připraven na všechny otázky, které poprvé padnou na veřejném zasedání zastupitelstva, zvlášť když jsou k tématům např. několik let starým nebo na otázky s nesrozumitelným obsahem, na otázky hloupě postavené na neznalosti či záměrně mylných předpokladech. Na takové dotazy nelze reagovat okamžitě a k odpovědi slouží zákonná lhůta daná jednacím řádem. Pisatel, a nejen on, však vyžaduje odpověď okamžitě a pak kritizuje. - pisatel mne kritizuje za nemožnost prosazování opozičních názorů o Každý názor, který má být prosazen, musí získat většinovou podporu v orgánech zastupitelstva. Ani starosta nemůže prosadit názor, který většinu nezíská. Pisatel zřejmě nemá ponětí o demokratických principech uplatňovaných v samosprávě. První z nich je výsledek svobodných voleb, který je vždy třeba respektovat. Dalším důkazem jeho neznalosti je opakované tvrzení, že starosta tak či onak rozhoduje. Starosta rozhoduje jen vahou svého jediného hlasu z patnácti zastupitelů, větší pravomoci nemá (pokud nejde např. o vyhlášený krizový stav). - k páchnoucí stoce před domem pana Bati naproti obecního úřadu o Páchla splaškami do doby, než pracovníci OÚ zjistili příčinu a provedli opatření, které zamezilo vtékání splašek z kanalizační přípojky pana Bati zpět do vodní nádrže. Slabý přítok vody je jiný problém, který je až u Močidla a dá se vyřešit jen rekonstrukcí zatrubněného přítoku nad Močidlem. - k výstavbě bytu v uličce ke hřbitovu o Dílo nebylo v době vydání čísla časopisu č. 4/2013 zdaleka dokončeno, jak chybně uvádí pisatel, a tudíž nemohlo být ani převzato. - k okolí č.p. 11 o Pisatel má často problém s termínem původní stav. Za původní stav při nějaké opravě je vždy považován stav při předávání staveniště, který si obec, ale i prováděcí firmy fotí a archivují. Takové fotografie, však pisatel odmítá, protože jde o důkazy proti jeho tvrzením. - k prodeji pozemku bratru starosty o Opět důkaz neznalosti zákona o obcích. Starosta sám nic obecního neprodal nikomu, natož bratrovi. Vždy rozhoduje zastupitelstvo. Vše již bylo popsáno v minulém čísle. Krom toho má pisatel asi problémy v počtech, protože moje první volební období ve funkci starosty bylo od r do Rok 1996 tedy nemohl být ve druhém volebním období mého starostování. - k pozemkům Šternberských lesů o Přes bývalý areál Šternberských lesů vedla místní komunikace kolem dráhy ve vlastnictví obce. Šternberské lesy ji chtěly koupit. Obec odmítla přijít o místní komunikaci, která spojovala nádraží s podnikatelskou zónou, byla však ochotna jednat o směně za pozemky Šternberských lesů na okraji areálu. Šternberské lesy nechtěly zmenšovat areál a nakoupily pozemky u okraje areálu od soukromníků (asi v letech ) pro směnu s obcí. K tomu nechaly vypracovat oddělovací geometrický plán. Zastupitelstvo obce v r schválilo směnu se Šternberskými lesy. Než ke směně došlo, celý areál včetně nakoupených pozemků získala firma CEWOOD, později její dceřiná společnost ALLWOOD. Po jednáních obce s novým vlastníkem schválilo zastupitelstvo obce v r směnu pozemků s firmou ALLWOOD a současně zrušilo usnesení z r o směně se Šternberskými lesy. Obec směnila místní komunikaci, která procházela areálem podél trati za části pozemků, které od soukromých vlastníků nakoupila společnost Šternberské lesy. Dnes je tam částečně zpevněná komunikace s alejí milénia. Za obec jsem v souladu se zákonem o obcích podepisoval smlouvu s firmou ALLWOOD a.s., která v r pozemky vlastnila, nikoliv se soukromými vlastníky. Za jakou cenu a kdy konkrétně nakupovaly Šternberské lesy pozemky od soukromníků (včetně pisatele) jsem nikdy nezkoumal. Mým úkolem a úkolem zastupitelstva je PŘÍSPĚVKY OBČANŮ hospodařit efektivně s obecním majetkem, což i tato transakce dokazuje. Asi bych měl pisateli poděkovat, že takto nechtěně oceňuje moje nasazení ve prospěch obce. - k prodeji pozemku firmě ČEZ na trafostanici o Opět elementární neznalost zákona o obcích starosta nic neprodával, prodává vždy obec na základě rozhodnutí zastupitelstva. Prodej schválilo zastupitelstvo obce, jinak by byl tento akt neplatný. Cena je vždy smluvní a vůbec nezáleží na tom, jak je pozemek veden v evidenci katastru nemovitostí. Pro uklidnění lidumilného názoru pisatele hájícího víceméně monopolní organizaci ČEZ a.s., mohu sdělit, že pozemek pod trafostanicí nepatřil mezi pozemky, které obec získala směnou. Kolaudací trafostanice se stalo prodaných 7m2 stavebním pozemkem s cenou obvyklou, t.j. kolem 500,- Kč/m2. Ještě jednou děkuji panu Miroslavu Pudovi za ocenění mého podílu na rozhodování zastupitelstva při zabezpečení efektivního hospodaření s obecními pozemky. Závěrem chci věřit tomu, že k omezení podobně hloupých útoků na mou osobu, případně i osoby jiné, využije redakční rada v budoucnu článku 4, odstavec 4 a 5 Zásad pro vydávání časopisu. Pakliže má rada časopisu názor, že cokoliv se týká starosty je obecní tématikou, pak už vůbec nechápu její obstrukce při zveřejnění OMLUVY starostovi obce, o kterou řádně požádal pan Čouka st. podle rozsudku Vrchního soudu a která byla redakční radou s odkazem na Zásady opakovaně nezveřejněna. Ing. Jiří Petřek, starosta obce BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 19

20 PŘÍSPĚVKY OBČANŮ Žádné neřešitelné problémy Bla, Bla, Bla. V loňském roce, z důvodu obnovení nové kanalizace, v souvislosti vybudování jakéhosi bytu, se započal hrubý zásah do komunikace v uličce ke hřbitovu, čímž si jistě mnohý občan myslel, že dojde v této souvislosti k rekonstrukci této lokality. Věru, to už bylo třeba již dávno dát tuto komunikaci do původního stavu. Po dvakrát se uskutečnil výkop, načež se vždy úhledně srovnal. Takovýmto způsobem látá mistr krejčí kalhoty. Díra není vidět a pohled je to hrozný. Soudný člověk se musí nad tímto jednáním pozastavit, kde doslova diletantským přístupem k započatému dílu, který by se dal řešit, se stal nakonec neřešitelný. Za ten uplynuvší čas a vydání lidské energie již část tohoto úseku mohl být zhotoven. Důvod byl prostý. Členové stavební komise, v čele s představitelem obce, schválili postup tohoto díla tak, že kreativnost v tomto bodě se zastavila, což ukazuje na jediného manipulátora v tomto směru. Je k neuvěření, že práce výborů či komisí zastupitelstva není schopna prosadit započaté dílo do zdárného konce, přičemž stejně musí dojít k tomu, že se stará rána opět otevře a tento úsek nakonec dostane novou, ještě hezčí tvář. V tomto sledu si dovolím citovat představitele obce před posledním volebním aktem: Mým prokletím je, že mám tu vesnici rád. V tomto případě mám dilema, jak to myslel. Jestli vesnici jako celek, nebo křeslo u svého počítače. Druhá varianta asi přesvědčuje, neboť jinak by se nedopouštěl tolika pro obec špatných rozhodnutí. Jako občana, a kteréhokoli z nás, by rada a zastupitelstvo obce měly respektovat, názory druhých se nechat inspirovat, čímž mnohdy nebudou vznikat problémy a potíže, které se stále navyšují a neřeší. Představitel obce má v tomto směru mnohé nedostatky, na kterých se podílí, ale nedbá. Příkladně po odchodu společnosti, která měnila plynové potrubí a která navýšila krajnici komunikace, čímž dešťová voda nemůže odtékat do nedalekého kanálu. A to má přímo pod okny své kanceláře. Jak má potom znát místa, které jsou mimo jeho zorné pole viditelnosti. V tomto případě by rada zastupitelstva mohla dát podnět k nápravě a reklamovat toto dílo i bez účasti představitele. Ten by jim tento čin asi neschvaloval, takže se nic neděje, nebo si to nepřeje. Představitel obce, který si zvolí při výběrovém řízení firmu, která je ochotna zhotovit dané dílo, pochybí v tomto a nedbá na reklamaci, nechť jednatel, jako představitel obce, tak učiní na své náklady a ne, jak je jeho zvykem, napsat do zpravodaje, něco se podaří, nebo se něco nepodaří. Ovšem, finančně je to nastejno, ale z daní obecního rozpočtu, což asi pomíjí. Je zde v obci nemálo ukončených a špatně odvedených prací, převzatých po kolaudaci, či smluvní cestou za účasti stavební komise, nebo jednoho či dvou zaneprázdněných členů. Ti si ovšem vzali předně slepeckou hůl a jdou si přebrat dílo, čímž tolerují nedostatky ke škodě občana. Tak jako tak, všechno je pod taktovkou představitele obce. Jakoby zastupitelé neměli vlastní názor k dané věci. Představitel přece není majitel a ani vlastník obce. Je to jen funkcionář, který si myslí, že jeho přívrženci nemohou mít jiný, rozdílný názor od představitele. V tomto případě to vidím tak, že zastupitelé jsou mlčící většina a již ze zásady nemají svůj názor. Občané by se mohli občas zúčastnit zasedání zastupitelstva a ventilovat své konkrétní připomínky k dané situaci, nebo dát písemný příspěvek do zpravodaje. Místo se v něm jistě najde. Neřešitelné problémy nejsou. Miroslav Puda 20 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Radek Šenkýř 3. zasedání

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více