Osud fondů Studijního ústavu MV. Jan Frolík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osud fondů Studijního ústavu MV. Jan Frolík"

Transkript

1 Osud fondů Studijního ústavu MV Jan Frolík Tzv. Studijní ústav Ministerstva vnitra vzrušuje představivost historiků i řady archivářů již od druhé poloviny padesátých let, kdy bylo některým z nich umožněno v něm studovat. 1 Tvořil součást statisticko-evidenčního odboru (do poloviny šedesátých let figurujícího v organizačních schématech ministerstva pod krycím označením 1. zvláštní odbor) spolu s operativní evidencí (po reformě od roku 1962 známou jako EZO, evidence zájmových osob) a archivem operativních svazků, vzniklých činností operativní útvarů centrály Státní bezpečnosti a Pražského kraje (později Středočeského kraje a hlavního města Prahy). 2 V podstatě šlo o účelově shromážděné soubory písemností kořistného původu, případně o agendu kolaborantských organizací, jako byly např. Vlajka a Kuratorium pro výchovu mládeže (kartotéky, přihlášky), výsledky poválečných retribučních šetření, která prováděly specializované útvary Sboru národní bezpečnosti, a také účelově vytvořené soubory, vzniklé vynětím z archivních fondů, uložených v jiných archivech nebo zabavených při domovních prohlídkách, tedy o materiál, který nebyl později využit při vyšetřování a soudním přelíčení a nebyl proto zařazen do vyšetřovacích spisů, přesto však nebyl považován za bezcenný. V těchto posledních případech se kupodivu jednalo nejenom o rodinné dokumenty, nýbrž i o úřední korespondenci (případně její kopie), zřejmě přičinlivě odnesenou domů pro případ, že se jednou bude hodit. Jak je vidět, aféra BIS již své přinejmenším potenciální předchůdce měla Teprve od počátku šedesátých let byly do Studijního ústavu předávány také organicky vzniklé fondy těch útvarů Ministerstva vnitra, které byly považovány za zvláště důležité. Šlo např. o fond sekretariátu Velitelství Státní bezpečnosti (spolu s torzy agend jeho předchůdců od roku 1945) nebo o spisy inspekčního oddělení a později přímo Inspekce ministra vnitra, tedy výlučně o výběrovou archivaci agend útvarů pozdějšího tzv. bezpečnostního úseku Ministerstva vnitra. Tento stav však netrval dlouho. V roce 1966 byl zřízen Centrální archiv MV, 3 přímý předchůdce dnešního Archivu MV, 4 do kterého byly převedeny fondy dále existujících útvarů (např. právě fond Inspekce ministra vnitra) a nebyly sem naopak převedeny fondy útvarů, které byly zrušeny bez zjevného nástupce (např. fond sekretariátu Velitelství Státní bezpečnosti). Ze Studijního ústavu se tak stal uzavřený soubor písemností, pokrývající období zhruba od roku 1945 do roku 1953 s možnými přesahy, vzniklými priorováním později vytvořených spisů. Jeho využití bylo z drtivé většiny služební. Osoby, vyskytující se ve shromážděných dokumentech, byly evidenčně podchyceny. Tak vznikla kartotéka, které se příznačně říká dvoumiliónka (podle asi 2 milionů evidenčních karet, ze kterých je složena), a s ní to, co pracovně nazýváme stará lustrační spisovna, abychom ji odlišili od evidence zájmových osob (zhruba evidenčních karet), odkazující k operativním archivům Státní bezpečnosti. 5 Bohužel, v kartotéce staré lustrační spisovny nejsou podchyceni původci spisů, tedy většinou 1 Zachovaná evidence badatelů z té doby je velmi zajímavé čtení, jak pokud jde o jejich jména, tak o předměty badatelského zájmu a rovněž názvy institucí, které jejich studium navrhly a doporučily. 2 V padesátých letech existovaly na území dnešní České republiky pouze dva operativní archivy StB: v Praze pro Čechy a v Brně pro Moravu. Od r začaly být vytvářeny operativní archivy při každé krajské správě Ministerstva vnitra (dále jen KS MV) a při Správě Ministerstva vnitra Jáchymov, která měla statut KS MV a přitom nebyla součástí Sboru nápravných zařízení. Po reformě státní správy v r přešly operativní archivy rušených KS MV k těm KS MV, s nimiž byly sloučeny. Pouze operativní archiv KS MV Jihlava byl rozdělen mezi KS MV Brno a KS MV České Budějovice. Operativní archiv Správy MV Jáchymov byl po jejím zrušení k přičleněn ke KS MV Karlovy Vary a po jejím zrušení k ke KS MV Plzeň. 3 Centrální archiv MV byl zřízen k rozkazem ministra vnitra č. 31 z V letech jeho funkci plnil Archiv federálního ministerstva vnitra, který se dělil na tři depozitáře: federace a obou národních republik

2 příslušníci StB. Jen výjimečně se zde vyskytují jejich tajní spolupracovníci, agenti, což je o to smutnější, že právě období před rokem 1954 není pokryto registračními protokoly svazků, respektive tyto (a obdobné) evidenční pomůcky se nezachovaly buď vůbec, nebo jen velmi torzovitě. Navíc od 15. března 1951 nejspíše až do konce roku 1952 nebyla evidence tajných spolupracovníků StB vedena vůbec, 6 takže materiály Studijního ústavu jsou (spolu s velmi podceňovanými personálními spisy) 7 jedinými byť, uznávám, někdy dosti vágními doklady o této spolupráci. Obecně platí, že pokud jsou tato či jiná skutečně důležitá jména evidenčně podchycena, pak obvykle jen nepřímo, jaksi zašifrovaně a vždy se za tímto evidenčním podchycením skrývá ne vždy jasný záměr původního zpracovatele fondu. Pravidelně je tomu tak, že je nejprve nutno se klasickým, a proto i časově náročným studiem dopracovat k několika jménům, která se však v běžně dostupných spisech nevyskytují. Tato jména, nijak nápadná a samozřejmě i zcela neznámá, zaručeně nevystupující v nových pověstech českých, nadšeně šířených našimi publicisty, pak někdy fungují jako ono zázračně Sezame, otevři se! a odkazují ke spisům, z nichž lze zjistit další. Oproti houževnatě tradovanému názoru některých badatelů součástí Studijního ústavu není a nikdy nebyla tzv. kurentní spisovna. Jde o spisy, které vznikaly na pražském policejním ředitelství od roku 1918 při výkonu činností svěřených státní policií, tedy především omezený okruh specifických agend správních (přihlášky k pobytu, osobní doklady, pasy, řidičské průkazy, tehdy vůdčí listy atd.) a agendy přestupkové. Někdy jde o velmi ilustrativní (a také půvabnou) sondu do lidských životů... Takovou spisovnu dříve mělo každé městské policejní ředitelství, pražská je však jediná, která se zachovala v podstatě v neporušeném stavu až do našich dnů. Již bylo dohodnuto, že bude předána Státnímu ústřednímu archivu, jehož ředitel dr. Vácslav Babička si však obmyslně vymínil, že teprve po přestěhování do nového objektu na pražském Chodovci. Bezpochyby pouze čirou náhodou se tento termín shoduje s předpokládaným vyhasnutím značné nahlédací agendy, spojené s vyřizováním žádostí ve smyslu zákona č. 217/1994 Sb. z 2. listopadu 1994 o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce, při jejímž vyřizování je kurentní spisovna hojně využívána... Z několika důvodů je zatím třeba na kurentní spisovnu ještě asi tak pět deset let nahlížet jako na živou správní evidenci. Je sice pravda, že během doby většinu správních agend postupně převzaly specializované policejní útvary (vydávání pasů pasové útvary, řidičských průkazů dopravní inspektoráty, které je následně zařadily do svých agend a evidencí, takže v kurentní spisovně pak již nejsou tyto úřední úkony zaznamenávány) či byly předány nepolicejním subjektům (přestupková agenda). Ovšem až do zřízení Centrálního registru obyvatelstva, tj. do let , se zde vyznačovalo místo trvalého pobytu (dnes např. velmi vyhledávané údaje při dokládání nároků na získání občanství jednoho z nástupnických států československé federace). V řadě případů jde tedy o spisy, vztahují se k dodnes žijícím osobám, jejichž osobní údaje jsou chráněny zákony. Již od příchodu mého a mých kolegů do resortního Archivu MV nám bylo od podzimu 1990 jasné, že soubor fondů Studijního ústavu, se kterým jsme se tehdy seznámili, je pouhým zbytkem kdysi daleko rozsáhlejšího celku. Naskytly se proto dvě zásadní otázky. Jaký byl původní rozsah Studijního ústavu, řekněme na přelomu padesátých a šedesátých let, a kam byly přemístěny fondy, které v něm bezpochyby před lety byly, my jsme je však zde již nenašli? Původně byl k dispozici pouze seznam fondů Studijního ústavu, pořízený v sedmdesátých letech 5 Srov. Frolík, Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech SAP, 41, 1991, s Byla samozřejmě dále vedena evidence svazků tajných spolupracovníků, ovšem bez zaznamenání jejich jmen. V ojediněle zachovaných dobových pomůckách jsou tyto svazky označeny místo jménem osoby, ke které se vztahují, zkratkou ag. 7 V personálních spisech jsou někdy založeny výsledky šetření, prováděného zvláštní inspekcí Správy kádrů, která se zabývala postihem nejrůznějších morálních poklesků, mezi něž patřilo zejména porušování několikanásobného zákazu intimních styků s tajnými spolupracovnicemi, či machinace s finančními fondy určenými k vyplácení příslušníků agenturní sítě. S pomocí personálního spisu jistého příslušníka StB se např. podařilo odhalit totožnost zřejmě klíčového agenta StB ve skupině Hory Hostýnské

3 pro interní potřeby. Záhy jsme však zjistili, že se hodí leda k podkládání viklajících se stolů a skříní. Jednak v něm z důvodů těžko pochopitelné konspirace nebyly zaneseny všechny fondy, které se v té době ve Studijním ústavu nacházely, jednak přemísťování fondů dále pokračovalo po celá sedmdesátá a osmdesátá léta. Evidence předávacích protokolů nebyla zdaleka úplná, nicméně se z ní dalo zjistit, že největším příjemcem fondů Studijního ústavu byl Státní ústřední archiv v Praze, a to již od šedesátých let. Další dílčí problém představovala skutečnost, že jednotlivé fondy Studijního ústavu měly krycí označení (čísla). Bylo tedy třeba k těmto krycím označením zjistit, jaký byl obsah fondu, tedy jeho provenienci, nebo vznikl-li na základě pertinenčního principu ke komu se vztahoval. Nakonec se ve dvou případech podařilo nalézt to pravé ořechové, tj. dva dobové seznamy, určené pro vnitřní potřebu. Z účelu, pro který byly pořizovány, vyplývalo, že nemusí být zcela úplné, ale navzájem se doplňovaly a překrývaly. První přehled byl nalezen v materiálech akce Evropa. Šlo o akci, o které se dodnes navykládá řada nepřesností a přímo nesmyslů, odvozených ovšem z jediného zdroje, z knihy mého jmenovce Josefa Frolíka, bývalého majora rozvědky Ministerstva vnitra (krycí označení I. správa MV, později FMV a nakonec SNB). Zhruba od roku 1958 se Státní bezpečnost pokoušela odhalit případné tzv. nelegály, tj. osoby, které byly vybaveny falešnou identitou. S využitím chaosu konce války a období těsně po ní, kdy se Evropou pohybovaly statisíce lidí, často bez dokladů, je měly umístit na našem území zahraniční zpravodajské služby, především nacistického Německa a dále Spojených států, Velké Británie a Francie. Předběhnu sled událostí a prozradím čtenářům, že se skutečně podařilo odhalit několik desítek osob, které se skrývaly pod cizími jmény (či spíše totožností, protože tento pojem je komplexnější a výstižnější), vesměs však šlo o sudetské Němce, kteří se takto vyhnuli odsunu, či o málo významné válečné zločince z Polska a Maďarska, kteří uprchli před vypátráním a spravedlností. Žádné velké ryby, natož pak perfektně vyškolení špióni imperialistických rozvědek. Skoro na všechny se navíc vztahovala série amnestií z počátku šedesátých let. Podle jistých expertů to však bylo jinak. Akce Evropa byla prý rychle zrušena v té době ministrem vnitra Rudolfem Barákem poté, co se zjistilo, že na území tehdejšího Československa se skutečně nachází několik stovek nelegálů, avšak sovětských... 8 Ve skutečnosti jde o půvabnou záměnu dychtivého a neskrupulózního špionážního fabulátora Josefa Frolíka, který vesměs vycházel z pokrouceného ústního podání, navíc převzatého z bůhví kolikáté ruky, a také z divokých a fantastických (či spíše fantasmagorických) pověstí, spekulací a kombinací, které jsou prokletím každého úřadu. Josef Frolík přitom dovedně skloubil dvě záležitosti, akce Evropa a žádost, s kterou se na své československé soudruhy obrátili sovětští přátelé? Když jim totiž došly domácí zdroje, obrátili se na Prahu s prosbou vyslat do Moskvy vhodné Čechy a Slováky (případně a možná hlavně československé občany jiné národnosti), aby zde mohli být vyškoleni, vybaveni vhodnou totožností a vysláni do světa, tentokrát už jako kádroví pracovníci sovětské KGB, případně vojenské rozvědky GRU. Jak to nakonec dopadlo, zatím nevíme, ale není vyloučeno, že takto z vlastní vůle (a nejspíše také k vlastní škodě) odjela do Sovětského svazu řada našich spoluobčanů, kteří poté zmizeli kdesi ve světě... Ale možná, že ještě žijí a někde na širé Rusi si dodnes užívají důchodu (pokud je jim vůbec vyplácen), hyperinflací proměněného v žebráckou almužnu. Mohou si přitom namlouvat, že přesto všechno jejich oběť věci sovětského míru nebyla marná. Avšak zpět k našemu tématu. Pro akci Evropa byli vyčleněni zvláště školení pracovníci, jimž byl v rámci metodické výuky předám mj. i dobový seznam fondů Studijního ústavu. Druhý přehled těchto fondů pochází z počátku šedesátých let a byl v mírně roztroušené formě nalezen přímo ve fondu statisticko-evidenčního odboru Ministerstva vnitra, který je součástí resortního archivu. Tehdy totiž jeho pracovníci pojali pozoruhodnou ideu evidenčně podchytit všechny osoby, o něž měla StB přinejmenším potenciálně zájem a jejichž jména se 8 Srov. Frolík, Josef: Špión vypovídá. Praha 1990, s

4 vyskytují ve všech novodobých fondech, ve všech státních archivech, s cílem vytvořit tak gigantickou lustrační kartotéku. Přirozeně, tento nápad se po počátečním rozjezdu nutně zhroutil vlastní vahou jako naprosto nerealizovatelný nesmysl. Protože však začali od sebe, vytvořili dílčí přehledy fondů Studijního ústavu, které nakonec posloužily k účelu, který nemohli (a jistě ani nechtěli) předvídat. S využitím těchto zdrojů se podařilo téměř bezezbytku rekonstruovat původní rozsah fondů Studijního ústavu. Z tohoto přehledu jsou patrné některé skutečnosti. Předně je zjevné, že původně byly fondy Studijního ústavu rozděleny na šest skupin. První tvořily materiály československého původu, týkající se buď jednotlivých skupin, nebo celých profesních skupin (zahraniční vojáci, zaměstnanci úřadů londýnské vlády apod.). Pro tuto skupinu fondů byla zřejmě vyhrazena pořadová čísla Osobně se však domnívám, že jako poslední bylo přiděleno pořadové číslo 72. Vycházím z toho, že jako fond č. 72 byl označen fond Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy, vzniklý především v letech Do něj byly začleněny hlavně organické písemnosti studentského hnutí z těchto let, které byly svého času vyjmuty z Archivu Univerzity Karlovy za okolností, které jsou archivářské obci dostatečně známé, a proto je zde není zapotřebí dále rozebírat. K těmto materiálům byly přiřazeny písemnosti Správy vyšetřování StB, pokud se týkaly vůdců, funkcionářů a případně aktivistů vysokoškolského studentského hnutí, vzniklé počátkem sedmdesátých let. Po rozhodnutí tehdejšího vedení KSČ omezit se na jeden exemplární proces (případ ing. Petr Uhl a spol.) a v dalších trestně právních represích proti představitelům studentského hnutí nepokračovat, případně se omezit pouze na postih jednotlivců bez jakékoliv publicity (případ Laco Mravce, dnešního vrchního ředitele sekce Ministerstva zahraničních věcí) byl takto vzniklý fond v sedmdesátých letech předán Studijnímu ústavu. Zatím nebylo zjištěno, že by byl Studijnímu ústavu někdy později předán další fond, a z toho zase vyplývá, že podle všeho pořadová čísla nebyla nikdy přidělena. Druhá skupina fondů (pořadová čísla ) byla původně povětšině složena z fondů, vzniklých z činnosti buď německých civilních okupačních úřadů a institucí, nebo z agend německých říšských úřadů a institucí, které se z nejrůznějších (nejčastěji evakuačních) důvodů nacházely (někdy krátkodobě) v květnu 1945 na našem území a zde byly československými úřady zabaveny právem vítěze (právem kořistným). Dále se jeden fond bezprostředně týká osudů osob německé národnosti (říšských občanů), které konec druhé světové války zastihl na území Protektorátu Čechy a Morava, a ve třech případech jde o fondy, které byly k této skupině přidány dodatečně (srov. pozn.). Jeden fond tvoří umělá sbírka sudetoněmeckého tisku, vytvořená ovšem velmi tendenčně. Opět se z chronologických důvodů domníváme, že posledním fondem, zařazeným do této skupiny, byl fond č. 144 a pořadová čísla zůstala nevyužita. Třetí skupina fondů (pořadová čísla ) je tvořena fondy, vzniklými z činnosti prvorepublikových zpravodajských a policejních složek. Opět máme řadu důvodů se domnívat, že pořadová čísla nebyla přidělena. Čtvrtá skupina (č ) je z převážné většiny tvořena fondy, vzniklými z činnosti vlastních zpravodajských složek ministerstva vnitra po roce 1945, případně fondy, skládajícími se z materiálů, které byly shromážděny pro potřeby poválečných retribučních a jiných šetření. Z inventářů a evidenčních soupisů je opět jasné, že jako poslední fond před vznikem resortního archivu MV byl do Studijního ústavu zařazen fond č Pořadová čísla zůstala neobsazena. Pátá skupina (č ) je tvořena fondy, týkajícími se buď přímo různých skupin cizích státních příslušníků, působících na území republiky, nebo československých občanů, kteří se s těmito cizinci stýkali, případně měli výrazné vazby do zahraničí. Dále sem byly zařazeny materiály o československých občanech jiné národnosti (ruští a jugoslávští emigranti, Maďaři) a také o aktivistech těch proudů slovenské politiky, které usilovaly o samostatnost Slovenska

5 Zbývající dvě skupiny fondů (č , č ) se racionální definici poněkud vzpírají. Je např. jasné, že fondy č jsou slovenské provenience, ale není zřejmé, proč potom nebyly zařazeny k provenienčně shodným fondům č. 405 a 406. Závěrem považuji za potřebné dotknout se problému těch pořadových čísel, která v jinak uzavřených řadách chybějí. Nemyslíme si, že původně byly těmito chybějícími čísly označeny fondy, které byly později skartovány. Podle našeho názoru tyto fondy sice ve Studijním ústavu skutečně byly, později však byly sloučeny s jinými fondy, případně jinak přemanipulovány. Pokud ovšem byly začleněny do fondů, které byly později předány do sítě státních archivů, není již v našich možnostech tento předpoklad ověřit. Pokud nebyly k dispozici předávací protokoly nebo byly příslušné fondy předány později zrušeným útvarům (např. archivním oddělením jednotlivých krajských správ), oslovil jsem kolegy-ředitele příslušných státních archivů. Z jejich odpovědí jsem pak doplnil obraz. Tolik tedy úvodní slovo k následující příloze. Červen 1997 Archivní fond č. Přehled původního rozsahu fondů Studijního ústavu MV 1 dr. Hubert Ripka dnes Státní ústřední archiv v Praze (dále jen SÚA Praha) 2 Ministerstvo vnitra londýnské vlády SÚA Praha 3 dr. Ivo Ducháček SÚA Praha 4 dr. Helena Koželuhová SÚA Praha 5 Václav Petzák SÚA Praha 6 dr. Ladislav Feierabend SÚA Praha 7 Prokop Drtina SÚA Praha 8 dr. Jaroslav Stránský SÚA Praha 9 Mgr. Jan Šrámek SÚA Praha 10 Mgr. František Hála SÚA Praha 11 Ministerstvo sociální péče londýnské vlády SÚA Praha 12 dr. Jaromír Smutný SÚA Praha 13 Alois Čížek SÚA Praha 14 Ján Ursíny Slovenský národní archiv v Bratislavě (dále jen SNA Bratislava) 15 dr. Adolf Procházka SÚA Praha 16 Emanuel Voska Archiv Národního muzea v Praze 17 Pražské povstání do ÚV KSČ 18 generál Alois Eliáš SÚA Praha 19 Československá vojenská mise pro Balkán a Střední východ Vojenský historický archiv v Praze (dále jen VHA Praha) 20 Ministerstvo národní obrany v Londýně VHA Praha 21 Inspektorát letectva v Londýně VHA Praha 22 Československé vojenské jednotky v SSSR VHA Praha 23 Jaroslav Krejčí SÚA Praha 24 Evidence československých vojenských osob v zahraničí za 2. světové války VHA Praha 25 Československá vojenská mise ve Velké Británii VHA Praha 26 Československé Ministerstvo národní obrany ve Francii VHA Praha 27 Svaz přátel USA SÚA Praha 28 Ing. Eduard Dellin SÚA Praha 29 dr. Ing. Jindřich Žilka SÚA Praha 30 Pomocný výbor pro uprchlíky v Paříži v roce 1939 SÚA Praha 31 dr. Miloslav Kohák SÚA Praha 32 - Jindřich Štulík SÚA Praha 33 - Petr Zenkl SÚA Praha 34 - prof.dr. Otakar Machotka SÚA Praha 36 - Trestní řízení podle malého dekretu Archiv hlavního města Prahy (dále jen AHMP) 37 Velitelství vojenské zpravodajské služby VHA Praha - 5 -

6 38 dr. Eduard Beneš Ústav dějin socialismu 9 39 Emanuel Moravec SÚA Praha 40 dr. Emanuel Šlechta SÚA Praha 41 Bohumil Laušman SÚA Praha 42 Policejní ředitelství Praha SÚA Praha 43 - Vilém Schaffer SÚA Praha 44 Veřejná osvětová služba 45 dr. Josef Hartman SÚA Praha 46 dr. Jan Černý SÚA Praha 47 Rudolf Beran SÚA Praha 48 Adolf Hrubý SÚA Praha 49 Ministerstvo financí československé vlády v Londýně SÚA Praha 50 dr. Jaroslav Preiss SÚA Praha 51 Národní souručenství SÚA Praha 52 Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD 53 Ministerstvo národní obrany, II. oddělení (Slovensko) SNA Bratislava 54 protektorátní vyslanectví v Berlíně SÚA Praha 55 Ministerstvo národní obrany, II. oddělení (Slovensko) VHA Praha 56 58??? 59 Kuratorium pro výchovu mládeže 60??? 61 Materiály různých úřadů a institucí československé vlády ve Velké Británii SÚA Praha 62 Ministerstvo obchodu, průmyslu a živností československé vlády v Londýně SÚA Praha 63 Československý červený kříž SÚA Praha 64 Ministerstvo hospodářské obnovy československé vlády v Londýně SÚA Praha 65 68??? 69 Obchodní a informační kanceláře Wijs Müller & CO SÚA Praha 70??? 71 dr. Bernhard Adolf SÚA Praha 72 Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy (rok 1968) Archiv Univerzity Karlovy (dále jen A UK) 100 Gestapo Brno Moravský zemský archiv v Brně (dále jen MZA Brno) 101 Gestapo Praha SÚA Praha 102 dr. Kurt Ziemke SÚA Praha 103 Německé velvyslanectví v Praze SÚA Praha 104 Německé odbory na Slovensku SNA Bratislava 105 Říšský místodržící pro Sudety Státní oblastní archiv (dále jen SOA) Litoměřice 106 Vojenská německá správa v Protektorátě SÚA Praha 107 Velitelství zbraní SS v Protektorátě SÚA Praha 108 Župní vedoucí, komisař pro upevnění němectví SOA Litoměřice Státní tajemník K. H. Frank při říšském protektorovi SÚA Praha 110 Německé státní ministerstvo v Protektorátě SÚA Praha 111 Německé státní ministerstvo SÚA Praha Vládní prezident v Ústí nad Labem SOA Litoměřice 113 Německá armáda 114 Úřad říšského protektora pro Čechy a Moravu Oberlandrat Zlín MZA Brno 116 Úřad vedoucího německé menšiny na Slovensku SNA Bratislava 117 Fotokopie dokumentů z NDR 118? 119 Českoslovenští zaměstnanci firmy Siemens, Berlín SÚA Praha 120 GEFA, společnost pro propagaci německých výrobků SÚA Praha 121 RAD, říšská pracovní služba SOA Litoměřice 122 Landrat Klatovy SOA Plzeň 123 NSDAP na území Čech a Moravy SÚA Praha 124 Německý červený kříž SÚA Praha 125 Deutche Partai na Slovensku SNA Bratislava 9 Další pohyb tohoto fondu se nám nepodařilo zjistit 10 Cestou tehdejšího archivního oddělení KS MV Ústí nad Labem. 11 Zde veden ve fondu Ministerstva lidové osvěty. 12 Podle dohody bude předán SÚA Praha po jeho přestěhování do nové budovy na pražském Chodovci

7 126 Karpatoněmecká strana SNA Bratislava 127 Osobní spisy německých zaměstnanců pošt SÚA Praha 128 Lékařská komora v Praze SÚA Praha ??? 134 Německé soudy v Protektorátě Různé německé bezpečnostní složky 136 Berlínský zahraniční úřad SÚA Praha 137 Internační tábory pro Němce 138??? 139 Pracovní tábory v Protektorátu Čechy a Morava SÚA Praha 140??? 141 Německé soudy v říši Německé soudy v říši Revanšistický tisk 144 Alexandrijský archiv Zpravodajská ústředna a OZUS v Praze SÚA Praha 201 Zpravodajská ústředna a OZUS v Praze SÚA Praha 202 Zpravodajská ústředna a OZUS v Praze SÚA Praha 203 Odbočka Zpravodajské ústředny v Bratislavě SNB Bratislava 204 Odbočka Zpravodajské ústředny v Košicích SNB Bratislava 205 Odbočka Zpravodajské ústředny v Liberci SÚA Praha 206??? 207 Prezidium Zemského úřadu v Praze SÚA Praha 208 Krajinský úřad v Bratislavě SÚA Praha 209 Ústředna Státní bezpečnosti v Bratislavě SNA Bratislava ??? 213 Policejní ředitelství v Bratislavě SNA Bratislava 214??? 215 Různé bezpečnostní složky na Slovensku SNA Bratislava 216 Předsednictvo slovenské vlády SNA Bratislava 217 Policejní ředitelství v Prešově SNA Bratislava 218 Spisy četnických stanic na Slovensku SNA Bratislava 219 Spisy četnických stanic libereckého kraje místně příslušné státní okresní archivy ??? 221 Zemské četnické velitelství v Brně MZA Brno Zemské četnické velitelství v Praze SÚA Praha 223 Hlavní velitelství četnictva SÚA Praha 224 Spisy četnických stanic brněnského kraje MZA Brno Prezidium Ministerstva vnitra SÚA Praha 226 Policejní úřad Domažlice SOA Plzeň 227 Spisy četnických stanic okresu Kladno -??? 228 Spisy četnických stanic okresu Nejdek SokA Kodaň 229 Spisy četnických stanic okresů Sedlčany a Tábor SÚA Praha 230??? 231 Policejní ředitelství Košice SNA Bratislava 232 Policejní úřad Nitra SNA Bratislava 233 Ministerstvo zahraničních věcí, 2. a 3. sekce 234 Ministerstvo vnitra Protektorátu Čechy a Morava, oddělení A SÚA Praha 235 Oddělení ŠtB, župa šarišsko-zemplínská SNB Bratislava 13 Jde o soudní spisy protektorátních příslušníků, kteří byli ve smyslu výnosu A. Hitlera z o zřízení Protektorátu Čechy a Morava vyjmutí z jurisdikce protektorátních orgánů činných v trestním řízení a převedeni pod jurisdikci příslušných říšských orgánů. Převzato z tehdejších NDR v šedesátých letech. 14 Srov. předch. pozn. 15 Srov. pozn Fotokopie vybraných dokumentů dokumentačního střediska v Alexandrii (USA). Předáno cestou Ministerstva zahraničních věcí v roce Cestou tehdejšího archivního oddělení KS MV Ústí nad Labem. 18 Cestou tehdejšího archivního oddělení KS MV Brno. 19 Totéž

8 300 Zemský odbor bezpečnosti (ZOB) 301 Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při Ministerstvu vnitra 302 Hlavní správa vojenské kontrarozvědky 303??? opisy sekret. MV do f. A Různé bezpečnostní spisy po roce Ústředna StB po roce Akce Byty ( akce B ) Banderovci 308 Druhý domácí odboj VHA Praha 309??? Gestapo Hr. Králové 310 Sekretariát Velitelství StB 311 Žádosti o německé občanství (kopie) SÚA Praha 312 Vrchní očistná komise pro veřejné zaměstnance 313 Očistná komise u Ministerstva dopravy SÚA Praha 314??? 315 Zemský odbor bezpečnosti (ZOB II) 316 Komise pro stíhání válečných zločinů 317??? Redakce Berlín 318 Hlavní správa tiskového dohledu 319 Vytříděné spisy sekretariátu Ministerstva vnitra 320 Zvláštní zpravodajství a přehledy světového tisku SÚA Praha 321 Monitory ČTK A UK 322 Vytříděné německé spisy (původně Odbočka StB Brno) 323 Kabinet StB materiálů Správa nápravných zařízení resortní archiv Ministerstva vnitra Správa vyšetřování StB, oddělení válečných zločinů 401 Ruská pomocná akce SÚA Praha 402 Svaz přátel Titovy Jugoslávie SÚA Praha 403 Demokratická strana Slovenska SNA Bratislava 404 Různé ukrajinské nacionalistické organizace AS MV 405 Kancelář prezidenta Slovenského státu SNA Bratislava 406 Ministerstvo vnitra Slovenského státu, 14. oddělení SNA Bratislava 407 Zednářské lóže SÚA Praha 408 Antroposofická společnost SÚA Praha 409??? 410 YWCA SÚA Praha 411??? 412 Republikánská strana SÚA Praha 413 Americký ústav v Praze SÚA Praha ??? 418 Maďarská křesťanská národněsociální strana SNA Bratislava 419??? 420 Kulturní spolek Svojina SNA Bratislava 421 Americká pomoc Československu SÚA Praha 422 Ministerstvo sociálních věcí a práce, stěhování Židů z ČSR SÚA Praha 423 Čestný soud vysokoškolského studentstva 424??? 425 Židovské organizace ??? 20 Doklady o vystěhovávání režimu nepohodlných osob z Prahy počátkem padesátých let. Spisy osob, narozených v roce 1910 a starších byly v letech zničeny. Protože se jednalo hlavně o osoby, které uzavírají nájemní smlouvy, má tento fond dnes již malou dokumentační hodnotu. 21 Většinou fotokopie písemností z jiných fondů. Účelová umělá sbírka. 22 Jde o písemnosti tohoto útvaru, pokud byly k archivovány. K byl tento útvar vyčleněn z působnosti resortu vnitra, rozdělen na dva a převeden do působnosti ministerstev spravedlnosti národních republik československé federace, vzniklé k témuž datu. Pro úplnost připomínám, že federální ministerstvo spravedlnosti nikdy nevzniklo. V letech byla část fondu zničena, na podzim 1992 fond prošel archivní rozlukou mezi Českou a Slovenskou republikou, během které byly materiály věznic, které se nacházely na území dnešní Slovenské republiky, předány Ministerstvu vnitra Slovenské republiky. 23 Doklady o jednáních a spolupráci židovských organizací (hlavně Hagany) s československými úřady, zejména s MV, po roce

9 450 Sbírka různých fotografií SÚA Praha 500 Karel Jíše SÚA Praha ??? 507 dr.ing. Emil Outrata SÚA Praha 508??? 509 Jozef Vicen Archiv Ministerstva vnitra SR ??? 517 kardinál Josef Beran SÚA Praha ??? 520 Stanislav Benda SÚA Praha ??? 530 J.A. Baťa SÚA Praha ??? 550 Různé osobní archivy SÚA Praha 551 Majetkové nároky rakouských občanů (akce R) Odsun Němců a Maďarů ze Slovenska SNA Bratislava 601 totéž 602 Policejní ředitelství Bratislava SNA Bratislava 603 Prezidium Ministerstva vnitra Slovenského státu SNA Bratislava 604 Hlinkova garda SNA Bratislava 605 Hlinkova mládež SNA Bratislava 606 Jugoslávská emigrace SNA Bratislava 607??? 608 Nyileskeresztas Párt SNA Bratislava 609 Jugoslávská emigrace SNA Bratislava 609 II HSSL, Hlinkova garda SNA Bratislava AF S Sbírka různých písemností AF Jaroslav Nebesář, guvernér NBČ SÚA Praha 24 Část podkladů, shromažďovaných útvary MV pro posuzování a vyřizování majetkových nároků rakouských občanů ve smyslu Smlouvy mezi ČSSR a Rakouskou republikou o vypořádávání určitých finančních a majetkoprávních otázek z , platné od

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 STUDIE 151 Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 u Daniel Běloušek Vznik a organizační začlenění VKR Vojenská kontrarozvědka (VKR) vznikla na základě

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK schválený dne 30. 1. 2015 Část první Obecná část +NBCTY113G[DP+ Článek 1 Poslání, postavení a závaznost organizačního řádu Archivu bezpečnostních složek (1)

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Dějepis, 9. ročník Sada:

Dějepis, 9. ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

AKCE PALACH DOKUMENTY 349

AKCE PALACH DOKUMENTY 349 AKCE PALACH Edice dokumentů z provenience ministerstva vnitra 1969 1974 Petr Blažek Většinu z osmdesáti publikovaných dokumentů shromáždili příslušníci Státní bezpečnosti v pátracím svazku, který založili

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice

Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Diskusní večer ČDS, 21. 11. 212 Populační vývoj vojenských újezdů v České republice Marie Kusovská Obsah Důvody výzkumu vojenských újezdů (VÚ) Historické okolnosti vzniku předchůdců VÚ, včetně působení

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Administrativa písemností kontrarozvědné povahy Jednotný evidenční, statistický a archivní systém StB po roce 1970

Administrativa písemností kontrarozvědné povahy Jednotný evidenční, statistický a archivní systém StB po roce 1970 231 Administrativa písemností kontrarozvědné povahy Jednotný evidenční, statistický a archivní systém StB po roce 1970 u Pavel Žáček Po nezbytných organizačních změnách a normalizaci personální situace

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, DOMÁCÍ ODBOJ (Protektorat Böhmen und Mähren) Klíčová slova: protektorát, protektorátní vláda, okupační správa, úplné začlenění do říše, demonstrace, odbojové organizace a partyzánské

Více

Archivní fond 308 FONDY A MATERIÁLY

Archivní fond 308 FONDY A MATERIÁLY 367 Archivní fond 308 Prověřovací materiál ministerstva vnitra k odbojovým a partyzánským skupinám působícím v protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 1945 Ludmila Bayerová Prověřovací materiál Ministerstva

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

289/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 16. června 2005. o Vojenském zpravodajství ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

289/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 16. června 2005. o Vojenském zpravodajství ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 289/2005 Sb. ZÁKON ze dne 16. června 2005 o Vojenském zpravodajství Změna: 274/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Zřizuje se Vojenské zpravodajství

Více

Registrace, vedení a archivace svazků ve směrnicích čs. komunistické rozvědky

Registrace, vedení a archivace svazků ve směrnicích čs. komunistické rozvědky PAMÄŤ NÁRODA ÚPN interne Registrace, vedení a archivace svazků ve směrnicích čs. komunistické rozvědky Teprve dva roky po vydání Směrnice pro agenturně operativní práci I. správy MV v zahraničí 1) přistoupilo

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB

Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB 1 C O J E T O S T Á T N Í B E Z P E Č N O S T? Státní bezpečnost (StB) tajná politická policie jako preferovaná součást Sboru národní bezpečnosti (SNB) v resortu

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Personální a mzdové oddělení (PMO) PMO Hasičského záchranného

Více

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy V Praze dne 23. 10. 2008 Vážený pan Jindřich Šnýdl Chrastava u Liberce Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy Vážený pane Šnýdle Obrátil jste se na Vojenský historický ústav s žádostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Datum: 28. ledna 2014 Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, Miloslav Nerad, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr. Miloš Rejchrt, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr.

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Petr Blažek Tomáš Bursík Antonín Kostlán Petr Koura Iva Kvapilová Marie Muzikantová Světlana Ptáčníková Jan Randák Jaroslav Rokoský Antonín Slavíček

Petr Blažek Tomáš Bursík Antonín Kostlán Petr Koura Iva Kvapilová Marie Muzikantová Světlana Ptáčníková Jan Randák Jaroslav Rokoský Antonín Slavíček Petr Blažek Tomáš Bursík Antonín Kostlán Petr Koura Iva Kvapilová Marie Muzikantová Světlana Ptáčníková Jan Randák Jaroslav Rokoský Antonín Slavíček Miroslav Urbánek Pavel Vaněk Vladimíra Vaníčková Odbor

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 OSMIČKY Zdeňka Kokošková v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách českých zemí. Vydal Národní

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více