Osud fondů Studijního ústavu MV. Jan Frolík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osud fondů Studijního ústavu MV. Jan Frolík"

Transkript

1 Osud fondů Studijního ústavu MV Jan Frolík Tzv. Studijní ústav Ministerstva vnitra vzrušuje představivost historiků i řady archivářů již od druhé poloviny padesátých let, kdy bylo některým z nich umožněno v něm studovat. 1 Tvořil součást statisticko-evidenčního odboru (do poloviny šedesátých let figurujícího v organizačních schématech ministerstva pod krycím označením 1. zvláštní odbor) spolu s operativní evidencí (po reformě od roku 1962 známou jako EZO, evidence zájmových osob) a archivem operativních svazků, vzniklých činností operativní útvarů centrály Státní bezpečnosti a Pražského kraje (později Středočeského kraje a hlavního města Prahy). 2 V podstatě šlo o účelově shromážděné soubory písemností kořistného původu, případně o agendu kolaborantských organizací, jako byly např. Vlajka a Kuratorium pro výchovu mládeže (kartotéky, přihlášky), výsledky poválečných retribučních šetření, která prováděly specializované útvary Sboru národní bezpečnosti, a také účelově vytvořené soubory, vzniklé vynětím z archivních fondů, uložených v jiných archivech nebo zabavených při domovních prohlídkách, tedy o materiál, který nebyl později využit při vyšetřování a soudním přelíčení a nebyl proto zařazen do vyšetřovacích spisů, přesto však nebyl považován za bezcenný. V těchto posledních případech se kupodivu jednalo nejenom o rodinné dokumenty, nýbrž i o úřední korespondenci (případně její kopie), zřejmě přičinlivě odnesenou domů pro případ, že se jednou bude hodit. Jak je vidět, aféra BIS již své přinejmenším potenciální předchůdce měla Teprve od počátku šedesátých let byly do Studijního ústavu předávány také organicky vzniklé fondy těch útvarů Ministerstva vnitra, které byly považovány za zvláště důležité. Šlo např. o fond sekretariátu Velitelství Státní bezpečnosti (spolu s torzy agend jeho předchůdců od roku 1945) nebo o spisy inspekčního oddělení a později přímo Inspekce ministra vnitra, tedy výlučně o výběrovou archivaci agend útvarů pozdějšího tzv. bezpečnostního úseku Ministerstva vnitra. Tento stav však netrval dlouho. V roce 1966 byl zřízen Centrální archiv MV, 3 přímý předchůdce dnešního Archivu MV, 4 do kterého byly převedeny fondy dále existujících útvarů (např. právě fond Inspekce ministra vnitra) a nebyly sem naopak převedeny fondy útvarů, které byly zrušeny bez zjevného nástupce (např. fond sekretariátu Velitelství Státní bezpečnosti). Ze Studijního ústavu se tak stal uzavřený soubor písemností, pokrývající období zhruba od roku 1945 do roku 1953 s možnými přesahy, vzniklými priorováním později vytvořených spisů. Jeho využití bylo z drtivé většiny služební. Osoby, vyskytující se ve shromážděných dokumentech, byly evidenčně podchyceny. Tak vznikla kartotéka, které se příznačně říká dvoumiliónka (podle asi 2 milionů evidenčních karet, ze kterých je složena), a s ní to, co pracovně nazýváme stará lustrační spisovna, abychom ji odlišili od evidence zájmových osob (zhruba evidenčních karet), odkazující k operativním archivům Státní bezpečnosti. 5 Bohužel, v kartotéce staré lustrační spisovny nejsou podchyceni původci spisů, tedy většinou 1 Zachovaná evidence badatelů z té doby je velmi zajímavé čtení, jak pokud jde o jejich jména, tak o předměty badatelského zájmu a rovněž názvy institucí, které jejich studium navrhly a doporučily. 2 V padesátých letech existovaly na území dnešní České republiky pouze dva operativní archivy StB: v Praze pro Čechy a v Brně pro Moravu. Od r začaly být vytvářeny operativní archivy při každé krajské správě Ministerstva vnitra (dále jen KS MV) a při Správě Ministerstva vnitra Jáchymov, která měla statut KS MV a přitom nebyla součástí Sboru nápravných zařízení. Po reformě státní správy v r přešly operativní archivy rušených KS MV k těm KS MV, s nimiž byly sloučeny. Pouze operativní archiv KS MV Jihlava byl rozdělen mezi KS MV Brno a KS MV České Budějovice. Operativní archiv Správy MV Jáchymov byl po jejím zrušení k přičleněn ke KS MV Karlovy Vary a po jejím zrušení k ke KS MV Plzeň. 3 Centrální archiv MV byl zřízen k rozkazem ministra vnitra č. 31 z V letech jeho funkci plnil Archiv federálního ministerstva vnitra, který se dělil na tři depozitáře: federace a obou národních republik

2 příslušníci StB. Jen výjimečně se zde vyskytují jejich tajní spolupracovníci, agenti, což je o to smutnější, že právě období před rokem 1954 není pokryto registračními protokoly svazků, respektive tyto (a obdobné) evidenční pomůcky se nezachovaly buď vůbec, nebo jen velmi torzovitě. Navíc od 15. března 1951 nejspíše až do konce roku 1952 nebyla evidence tajných spolupracovníků StB vedena vůbec, 6 takže materiály Studijního ústavu jsou (spolu s velmi podceňovanými personálními spisy) 7 jedinými byť, uznávám, někdy dosti vágními doklady o této spolupráci. Obecně platí, že pokud jsou tato či jiná skutečně důležitá jména evidenčně podchycena, pak obvykle jen nepřímo, jaksi zašifrovaně a vždy se za tímto evidenčním podchycením skrývá ne vždy jasný záměr původního zpracovatele fondu. Pravidelně je tomu tak, že je nejprve nutno se klasickým, a proto i časově náročným studiem dopracovat k několika jménům, která se však v běžně dostupných spisech nevyskytují. Tato jména, nijak nápadná a samozřejmě i zcela neznámá, zaručeně nevystupující v nových pověstech českých, nadšeně šířených našimi publicisty, pak někdy fungují jako ono zázračně Sezame, otevři se! a odkazují ke spisům, z nichž lze zjistit další. Oproti houževnatě tradovanému názoru některých badatelů součástí Studijního ústavu není a nikdy nebyla tzv. kurentní spisovna. Jde o spisy, které vznikaly na pražském policejním ředitelství od roku 1918 při výkonu činností svěřených státní policií, tedy především omezený okruh specifických agend správních (přihlášky k pobytu, osobní doklady, pasy, řidičské průkazy, tehdy vůdčí listy atd.) a agendy přestupkové. Někdy jde o velmi ilustrativní (a také půvabnou) sondu do lidských životů... Takovou spisovnu dříve mělo každé městské policejní ředitelství, pražská je však jediná, která se zachovala v podstatě v neporušeném stavu až do našich dnů. Již bylo dohodnuto, že bude předána Státnímu ústřednímu archivu, jehož ředitel dr. Vácslav Babička si však obmyslně vymínil, že teprve po přestěhování do nového objektu na pražském Chodovci. Bezpochyby pouze čirou náhodou se tento termín shoduje s předpokládaným vyhasnutím značné nahlédací agendy, spojené s vyřizováním žádostí ve smyslu zákona č. 217/1994 Sb. z 2. listopadu 1994 o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce, při jejímž vyřizování je kurentní spisovna hojně využívána... Z několika důvodů je zatím třeba na kurentní spisovnu ještě asi tak pět deset let nahlížet jako na živou správní evidenci. Je sice pravda, že během doby většinu správních agend postupně převzaly specializované policejní útvary (vydávání pasů pasové útvary, řidičských průkazů dopravní inspektoráty, které je následně zařadily do svých agend a evidencí, takže v kurentní spisovně pak již nejsou tyto úřední úkony zaznamenávány) či byly předány nepolicejním subjektům (přestupková agenda). Ovšem až do zřízení Centrálního registru obyvatelstva, tj. do let , se zde vyznačovalo místo trvalého pobytu (dnes např. velmi vyhledávané údaje při dokládání nároků na získání občanství jednoho z nástupnických států československé federace). V řadě případů jde tedy o spisy, vztahují se k dodnes žijícím osobám, jejichž osobní údaje jsou chráněny zákony. Již od příchodu mého a mých kolegů do resortního Archivu MV nám bylo od podzimu 1990 jasné, že soubor fondů Studijního ústavu, se kterým jsme se tehdy seznámili, je pouhým zbytkem kdysi daleko rozsáhlejšího celku. Naskytly se proto dvě zásadní otázky. Jaký byl původní rozsah Studijního ústavu, řekněme na přelomu padesátých a šedesátých let, a kam byly přemístěny fondy, které v něm bezpochyby před lety byly, my jsme je však zde již nenašli? Původně byl k dispozici pouze seznam fondů Studijního ústavu, pořízený v sedmdesátých letech 5 Srov. Frolík, Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech SAP, 41, 1991, s Byla samozřejmě dále vedena evidence svazků tajných spolupracovníků, ovšem bez zaznamenání jejich jmen. V ojediněle zachovaných dobových pomůckách jsou tyto svazky označeny místo jménem osoby, ke které se vztahují, zkratkou ag. 7 V personálních spisech jsou někdy založeny výsledky šetření, prováděného zvláštní inspekcí Správy kádrů, která se zabývala postihem nejrůznějších morálních poklesků, mezi něž patřilo zejména porušování několikanásobného zákazu intimních styků s tajnými spolupracovnicemi, či machinace s finančními fondy určenými k vyplácení příslušníků agenturní sítě. S pomocí personálního spisu jistého příslušníka StB se např. podařilo odhalit totožnost zřejmě klíčového agenta StB ve skupině Hory Hostýnské

3 pro interní potřeby. Záhy jsme však zjistili, že se hodí leda k podkládání viklajících se stolů a skříní. Jednak v něm z důvodů těžko pochopitelné konspirace nebyly zaneseny všechny fondy, které se v té době ve Studijním ústavu nacházely, jednak přemísťování fondů dále pokračovalo po celá sedmdesátá a osmdesátá léta. Evidence předávacích protokolů nebyla zdaleka úplná, nicméně se z ní dalo zjistit, že největším příjemcem fondů Studijního ústavu byl Státní ústřední archiv v Praze, a to již od šedesátých let. Další dílčí problém představovala skutečnost, že jednotlivé fondy Studijního ústavu měly krycí označení (čísla). Bylo tedy třeba k těmto krycím označením zjistit, jaký byl obsah fondu, tedy jeho provenienci, nebo vznikl-li na základě pertinenčního principu ke komu se vztahoval. Nakonec se ve dvou případech podařilo nalézt to pravé ořechové, tj. dva dobové seznamy, určené pro vnitřní potřebu. Z účelu, pro který byly pořizovány, vyplývalo, že nemusí být zcela úplné, ale navzájem se doplňovaly a překrývaly. První přehled byl nalezen v materiálech akce Evropa. Šlo o akci, o které se dodnes navykládá řada nepřesností a přímo nesmyslů, odvozených ovšem z jediného zdroje, z knihy mého jmenovce Josefa Frolíka, bývalého majora rozvědky Ministerstva vnitra (krycí označení I. správa MV, později FMV a nakonec SNB). Zhruba od roku 1958 se Státní bezpečnost pokoušela odhalit případné tzv. nelegály, tj. osoby, které byly vybaveny falešnou identitou. S využitím chaosu konce války a období těsně po ní, kdy se Evropou pohybovaly statisíce lidí, často bez dokladů, je měly umístit na našem území zahraniční zpravodajské služby, především nacistického Německa a dále Spojených států, Velké Británie a Francie. Předběhnu sled událostí a prozradím čtenářům, že se skutečně podařilo odhalit několik desítek osob, které se skrývaly pod cizími jmény (či spíše totožností, protože tento pojem je komplexnější a výstižnější), vesměs však šlo o sudetské Němce, kteří se takto vyhnuli odsunu, či o málo významné válečné zločince z Polska a Maďarska, kteří uprchli před vypátráním a spravedlností. Žádné velké ryby, natož pak perfektně vyškolení špióni imperialistických rozvědek. Skoro na všechny se navíc vztahovala série amnestií z počátku šedesátých let. Podle jistých expertů to však bylo jinak. Akce Evropa byla prý rychle zrušena v té době ministrem vnitra Rudolfem Barákem poté, co se zjistilo, že na území tehdejšího Československa se skutečně nachází několik stovek nelegálů, avšak sovětských... 8 Ve skutečnosti jde o půvabnou záměnu dychtivého a neskrupulózního špionážního fabulátora Josefa Frolíka, který vesměs vycházel z pokrouceného ústního podání, navíc převzatého z bůhví kolikáté ruky, a také z divokých a fantastických (či spíše fantasmagorických) pověstí, spekulací a kombinací, které jsou prokletím každého úřadu. Josef Frolík přitom dovedně skloubil dvě záležitosti, akce Evropa a žádost, s kterou se na své československé soudruhy obrátili sovětští přátelé? Když jim totiž došly domácí zdroje, obrátili se na Prahu s prosbou vyslat do Moskvy vhodné Čechy a Slováky (případně a možná hlavně československé občany jiné národnosti), aby zde mohli být vyškoleni, vybaveni vhodnou totožností a vysláni do světa, tentokrát už jako kádroví pracovníci sovětské KGB, případně vojenské rozvědky GRU. Jak to nakonec dopadlo, zatím nevíme, ale není vyloučeno, že takto z vlastní vůle (a nejspíše také k vlastní škodě) odjela do Sovětského svazu řada našich spoluobčanů, kteří poté zmizeli kdesi ve světě... Ale možná, že ještě žijí a někde na širé Rusi si dodnes užívají důchodu (pokud je jim vůbec vyplácen), hyperinflací proměněného v žebráckou almužnu. Mohou si přitom namlouvat, že přesto všechno jejich oběť věci sovětského míru nebyla marná. Avšak zpět k našemu tématu. Pro akci Evropa byli vyčleněni zvláště školení pracovníci, jimž byl v rámci metodické výuky předám mj. i dobový seznam fondů Studijního ústavu. Druhý přehled těchto fondů pochází z počátku šedesátých let a byl v mírně roztroušené formě nalezen přímo ve fondu statisticko-evidenčního odboru Ministerstva vnitra, který je součástí resortního archivu. Tehdy totiž jeho pracovníci pojali pozoruhodnou ideu evidenčně podchytit všechny osoby, o něž měla StB přinejmenším potenciálně zájem a jejichž jména se 8 Srov. Frolík, Josef: Špión vypovídá. Praha 1990, s

4 vyskytují ve všech novodobých fondech, ve všech státních archivech, s cílem vytvořit tak gigantickou lustrační kartotéku. Přirozeně, tento nápad se po počátečním rozjezdu nutně zhroutil vlastní vahou jako naprosto nerealizovatelný nesmysl. Protože však začali od sebe, vytvořili dílčí přehledy fondů Studijního ústavu, které nakonec posloužily k účelu, který nemohli (a jistě ani nechtěli) předvídat. S využitím těchto zdrojů se podařilo téměř bezezbytku rekonstruovat původní rozsah fondů Studijního ústavu. Z tohoto přehledu jsou patrné některé skutečnosti. Předně je zjevné, že původně byly fondy Studijního ústavu rozděleny na šest skupin. První tvořily materiály československého původu, týkající se buď jednotlivých skupin, nebo celých profesních skupin (zahraniční vojáci, zaměstnanci úřadů londýnské vlády apod.). Pro tuto skupinu fondů byla zřejmě vyhrazena pořadová čísla Osobně se však domnívám, že jako poslední bylo přiděleno pořadové číslo 72. Vycházím z toho, že jako fond č. 72 byl označen fond Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy, vzniklý především v letech Do něj byly začleněny hlavně organické písemnosti studentského hnutí z těchto let, které byly svého času vyjmuty z Archivu Univerzity Karlovy za okolností, které jsou archivářské obci dostatečně známé, a proto je zde není zapotřebí dále rozebírat. K těmto materiálům byly přiřazeny písemnosti Správy vyšetřování StB, pokud se týkaly vůdců, funkcionářů a případně aktivistů vysokoškolského studentského hnutí, vzniklé počátkem sedmdesátých let. Po rozhodnutí tehdejšího vedení KSČ omezit se na jeden exemplární proces (případ ing. Petr Uhl a spol.) a v dalších trestně právních represích proti představitelům studentského hnutí nepokračovat, případně se omezit pouze na postih jednotlivců bez jakékoliv publicity (případ Laco Mravce, dnešního vrchního ředitele sekce Ministerstva zahraničních věcí) byl takto vzniklý fond v sedmdesátých letech předán Studijnímu ústavu. Zatím nebylo zjištěno, že by byl Studijnímu ústavu někdy později předán další fond, a z toho zase vyplývá, že podle všeho pořadová čísla nebyla nikdy přidělena. Druhá skupina fondů (pořadová čísla ) byla původně povětšině složena z fondů, vzniklých z činnosti buď německých civilních okupačních úřadů a institucí, nebo z agend německých říšských úřadů a institucí, které se z nejrůznějších (nejčastěji evakuačních) důvodů nacházely (někdy krátkodobě) v květnu 1945 na našem území a zde byly československými úřady zabaveny právem vítěze (právem kořistným). Dále se jeden fond bezprostředně týká osudů osob německé národnosti (říšských občanů), které konec druhé světové války zastihl na území Protektorátu Čechy a Morava, a ve třech případech jde o fondy, které byly k této skupině přidány dodatečně (srov. pozn.). Jeden fond tvoří umělá sbírka sudetoněmeckého tisku, vytvořená ovšem velmi tendenčně. Opět se z chronologických důvodů domníváme, že posledním fondem, zařazeným do této skupiny, byl fond č. 144 a pořadová čísla zůstala nevyužita. Třetí skupina fondů (pořadová čísla ) je tvořena fondy, vzniklými z činnosti prvorepublikových zpravodajských a policejních složek. Opět máme řadu důvodů se domnívat, že pořadová čísla nebyla přidělena. Čtvrtá skupina (č ) je z převážné většiny tvořena fondy, vzniklými z činnosti vlastních zpravodajských složek ministerstva vnitra po roce 1945, případně fondy, skládajícími se z materiálů, které byly shromážděny pro potřeby poválečných retribučních a jiných šetření. Z inventářů a evidenčních soupisů je opět jasné, že jako poslední fond před vznikem resortního archivu MV byl do Studijního ústavu zařazen fond č Pořadová čísla zůstala neobsazena. Pátá skupina (č ) je tvořena fondy, týkajícími se buď přímo různých skupin cizích státních příslušníků, působících na území republiky, nebo československých občanů, kteří se s těmito cizinci stýkali, případně měli výrazné vazby do zahraničí. Dále sem byly zařazeny materiály o československých občanech jiné národnosti (ruští a jugoslávští emigranti, Maďaři) a také o aktivistech těch proudů slovenské politiky, které usilovaly o samostatnost Slovenska

5 Zbývající dvě skupiny fondů (č , č ) se racionální definici poněkud vzpírají. Je např. jasné, že fondy č jsou slovenské provenience, ale není zřejmé, proč potom nebyly zařazeny k provenienčně shodným fondům č. 405 a 406. Závěrem považuji za potřebné dotknout se problému těch pořadových čísel, která v jinak uzavřených řadách chybějí. Nemyslíme si, že původně byly těmito chybějícími čísly označeny fondy, které byly později skartovány. Podle našeho názoru tyto fondy sice ve Studijním ústavu skutečně byly, později však byly sloučeny s jinými fondy, případně jinak přemanipulovány. Pokud ovšem byly začleněny do fondů, které byly později předány do sítě státních archivů, není již v našich možnostech tento předpoklad ověřit. Pokud nebyly k dispozici předávací protokoly nebo byly příslušné fondy předány později zrušeným útvarům (např. archivním oddělením jednotlivých krajských správ), oslovil jsem kolegy-ředitele příslušných státních archivů. Z jejich odpovědí jsem pak doplnil obraz. Tolik tedy úvodní slovo k následující příloze. Červen 1997 Archivní fond č. Přehled původního rozsahu fondů Studijního ústavu MV 1 dr. Hubert Ripka dnes Státní ústřední archiv v Praze (dále jen SÚA Praha) 2 Ministerstvo vnitra londýnské vlády SÚA Praha 3 dr. Ivo Ducháček SÚA Praha 4 dr. Helena Koželuhová SÚA Praha 5 Václav Petzák SÚA Praha 6 dr. Ladislav Feierabend SÚA Praha 7 Prokop Drtina SÚA Praha 8 dr. Jaroslav Stránský SÚA Praha 9 Mgr. Jan Šrámek SÚA Praha 10 Mgr. František Hála SÚA Praha 11 Ministerstvo sociální péče londýnské vlády SÚA Praha 12 dr. Jaromír Smutný SÚA Praha 13 Alois Čížek SÚA Praha 14 Ján Ursíny Slovenský národní archiv v Bratislavě (dále jen SNA Bratislava) 15 dr. Adolf Procházka SÚA Praha 16 Emanuel Voska Archiv Národního muzea v Praze 17 Pražské povstání do ÚV KSČ 18 generál Alois Eliáš SÚA Praha 19 Československá vojenská mise pro Balkán a Střední východ Vojenský historický archiv v Praze (dále jen VHA Praha) 20 Ministerstvo národní obrany v Londýně VHA Praha 21 Inspektorát letectva v Londýně VHA Praha 22 Československé vojenské jednotky v SSSR VHA Praha 23 Jaroslav Krejčí SÚA Praha 24 Evidence československých vojenských osob v zahraničí za 2. světové války VHA Praha 25 Československá vojenská mise ve Velké Británii VHA Praha 26 Československé Ministerstvo národní obrany ve Francii VHA Praha 27 Svaz přátel USA SÚA Praha 28 Ing. Eduard Dellin SÚA Praha 29 dr. Ing. Jindřich Žilka SÚA Praha 30 Pomocný výbor pro uprchlíky v Paříži v roce 1939 SÚA Praha 31 dr. Miloslav Kohák SÚA Praha 32 - Jindřich Štulík SÚA Praha 33 - Petr Zenkl SÚA Praha 34 - prof.dr. Otakar Machotka SÚA Praha 36 - Trestní řízení podle malého dekretu Archiv hlavního města Prahy (dále jen AHMP) 37 Velitelství vojenské zpravodajské služby VHA Praha - 5 -

6 38 dr. Eduard Beneš Ústav dějin socialismu 9 39 Emanuel Moravec SÚA Praha 40 dr. Emanuel Šlechta SÚA Praha 41 Bohumil Laušman SÚA Praha 42 Policejní ředitelství Praha SÚA Praha 43 - Vilém Schaffer SÚA Praha 44 Veřejná osvětová služba 45 dr. Josef Hartman SÚA Praha 46 dr. Jan Černý SÚA Praha 47 Rudolf Beran SÚA Praha 48 Adolf Hrubý SÚA Praha 49 Ministerstvo financí československé vlády v Londýně SÚA Praha 50 dr. Jaroslav Preiss SÚA Praha 51 Národní souručenství SÚA Praha 52 Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD 53 Ministerstvo národní obrany, II. oddělení (Slovensko) SNA Bratislava 54 protektorátní vyslanectví v Berlíně SÚA Praha 55 Ministerstvo národní obrany, II. oddělení (Slovensko) VHA Praha 56 58??? 59 Kuratorium pro výchovu mládeže 60??? 61 Materiály různých úřadů a institucí československé vlády ve Velké Británii SÚA Praha 62 Ministerstvo obchodu, průmyslu a živností československé vlády v Londýně SÚA Praha 63 Československý červený kříž SÚA Praha 64 Ministerstvo hospodářské obnovy československé vlády v Londýně SÚA Praha 65 68??? 69 Obchodní a informační kanceláře Wijs Müller & CO SÚA Praha 70??? 71 dr. Bernhard Adolf SÚA Praha 72 Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy (rok 1968) Archiv Univerzity Karlovy (dále jen A UK) 100 Gestapo Brno Moravský zemský archiv v Brně (dále jen MZA Brno) 101 Gestapo Praha SÚA Praha 102 dr. Kurt Ziemke SÚA Praha 103 Německé velvyslanectví v Praze SÚA Praha 104 Německé odbory na Slovensku SNA Bratislava 105 Říšský místodržící pro Sudety Státní oblastní archiv (dále jen SOA) Litoměřice 106 Vojenská německá správa v Protektorátě SÚA Praha 107 Velitelství zbraní SS v Protektorátě SÚA Praha 108 Župní vedoucí, komisař pro upevnění němectví SOA Litoměřice Státní tajemník K. H. Frank při říšském protektorovi SÚA Praha 110 Německé státní ministerstvo v Protektorátě SÚA Praha 111 Německé státní ministerstvo SÚA Praha Vládní prezident v Ústí nad Labem SOA Litoměřice 113 Německá armáda 114 Úřad říšského protektora pro Čechy a Moravu Oberlandrat Zlín MZA Brno 116 Úřad vedoucího německé menšiny na Slovensku SNA Bratislava 117 Fotokopie dokumentů z NDR 118? 119 Českoslovenští zaměstnanci firmy Siemens, Berlín SÚA Praha 120 GEFA, společnost pro propagaci německých výrobků SÚA Praha 121 RAD, říšská pracovní služba SOA Litoměřice 122 Landrat Klatovy SOA Plzeň 123 NSDAP na území Čech a Moravy SÚA Praha 124 Německý červený kříž SÚA Praha 125 Deutche Partai na Slovensku SNA Bratislava 9 Další pohyb tohoto fondu se nám nepodařilo zjistit 10 Cestou tehdejšího archivního oddělení KS MV Ústí nad Labem. 11 Zde veden ve fondu Ministerstva lidové osvěty. 12 Podle dohody bude předán SÚA Praha po jeho přestěhování do nové budovy na pražském Chodovci

7 126 Karpatoněmecká strana SNA Bratislava 127 Osobní spisy německých zaměstnanců pošt SÚA Praha 128 Lékařská komora v Praze SÚA Praha ??? 134 Německé soudy v Protektorátě Různé německé bezpečnostní složky 136 Berlínský zahraniční úřad SÚA Praha 137 Internační tábory pro Němce 138??? 139 Pracovní tábory v Protektorátu Čechy a Morava SÚA Praha 140??? 141 Německé soudy v říši Německé soudy v říši Revanšistický tisk 144 Alexandrijský archiv Zpravodajská ústředna a OZUS v Praze SÚA Praha 201 Zpravodajská ústředna a OZUS v Praze SÚA Praha 202 Zpravodajská ústředna a OZUS v Praze SÚA Praha 203 Odbočka Zpravodajské ústředny v Bratislavě SNB Bratislava 204 Odbočka Zpravodajské ústředny v Košicích SNB Bratislava 205 Odbočka Zpravodajské ústředny v Liberci SÚA Praha 206??? 207 Prezidium Zemského úřadu v Praze SÚA Praha 208 Krajinský úřad v Bratislavě SÚA Praha 209 Ústředna Státní bezpečnosti v Bratislavě SNA Bratislava ??? 213 Policejní ředitelství v Bratislavě SNA Bratislava 214??? 215 Různé bezpečnostní složky na Slovensku SNA Bratislava 216 Předsednictvo slovenské vlády SNA Bratislava 217 Policejní ředitelství v Prešově SNA Bratislava 218 Spisy četnických stanic na Slovensku SNA Bratislava 219 Spisy četnických stanic libereckého kraje místně příslušné státní okresní archivy ??? 221 Zemské četnické velitelství v Brně MZA Brno Zemské četnické velitelství v Praze SÚA Praha 223 Hlavní velitelství četnictva SÚA Praha 224 Spisy četnických stanic brněnského kraje MZA Brno Prezidium Ministerstva vnitra SÚA Praha 226 Policejní úřad Domažlice SOA Plzeň 227 Spisy četnických stanic okresu Kladno -??? 228 Spisy četnických stanic okresu Nejdek SokA Kodaň 229 Spisy četnických stanic okresů Sedlčany a Tábor SÚA Praha 230??? 231 Policejní ředitelství Košice SNA Bratislava 232 Policejní úřad Nitra SNA Bratislava 233 Ministerstvo zahraničních věcí, 2. a 3. sekce 234 Ministerstvo vnitra Protektorátu Čechy a Morava, oddělení A SÚA Praha 235 Oddělení ŠtB, župa šarišsko-zemplínská SNB Bratislava 13 Jde o soudní spisy protektorátních příslušníků, kteří byli ve smyslu výnosu A. Hitlera z o zřízení Protektorátu Čechy a Morava vyjmutí z jurisdikce protektorátních orgánů činných v trestním řízení a převedeni pod jurisdikci příslušných říšských orgánů. Převzato z tehdejších NDR v šedesátých letech. 14 Srov. předch. pozn. 15 Srov. pozn Fotokopie vybraných dokumentů dokumentačního střediska v Alexandrii (USA). Předáno cestou Ministerstva zahraničních věcí v roce Cestou tehdejšího archivního oddělení KS MV Ústí nad Labem. 18 Cestou tehdejšího archivního oddělení KS MV Brno. 19 Totéž

8 300 Zemský odbor bezpečnosti (ZOB) 301 Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při Ministerstvu vnitra 302 Hlavní správa vojenské kontrarozvědky 303??? opisy sekret. MV do f. A Různé bezpečnostní spisy po roce Ústředna StB po roce Akce Byty ( akce B ) Banderovci 308 Druhý domácí odboj VHA Praha 309??? Gestapo Hr. Králové 310 Sekretariát Velitelství StB 311 Žádosti o německé občanství (kopie) SÚA Praha 312 Vrchní očistná komise pro veřejné zaměstnance 313 Očistná komise u Ministerstva dopravy SÚA Praha 314??? 315 Zemský odbor bezpečnosti (ZOB II) 316 Komise pro stíhání válečných zločinů 317??? Redakce Berlín 318 Hlavní správa tiskového dohledu 319 Vytříděné spisy sekretariátu Ministerstva vnitra 320 Zvláštní zpravodajství a přehledy světového tisku SÚA Praha 321 Monitory ČTK A UK 322 Vytříděné německé spisy (původně Odbočka StB Brno) 323 Kabinet StB materiálů Správa nápravných zařízení resortní archiv Ministerstva vnitra Správa vyšetřování StB, oddělení válečných zločinů 401 Ruská pomocná akce SÚA Praha 402 Svaz přátel Titovy Jugoslávie SÚA Praha 403 Demokratická strana Slovenska SNA Bratislava 404 Různé ukrajinské nacionalistické organizace AS MV 405 Kancelář prezidenta Slovenského státu SNA Bratislava 406 Ministerstvo vnitra Slovenského státu, 14. oddělení SNA Bratislava 407 Zednářské lóže SÚA Praha 408 Antroposofická společnost SÚA Praha 409??? 410 YWCA SÚA Praha 411??? 412 Republikánská strana SÚA Praha 413 Americký ústav v Praze SÚA Praha ??? 418 Maďarská křesťanská národněsociální strana SNA Bratislava 419??? 420 Kulturní spolek Svojina SNA Bratislava 421 Americká pomoc Československu SÚA Praha 422 Ministerstvo sociálních věcí a práce, stěhování Židů z ČSR SÚA Praha 423 Čestný soud vysokoškolského studentstva 424??? 425 Židovské organizace ??? 20 Doklady o vystěhovávání režimu nepohodlných osob z Prahy počátkem padesátých let. Spisy osob, narozených v roce 1910 a starších byly v letech zničeny. Protože se jednalo hlavně o osoby, které uzavírají nájemní smlouvy, má tento fond dnes již malou dokumentační hodnotu. 21 Většinou fotokopie písemností z jiných fondů. Účelová umělá sbírka. 22 Jde o písemnosti tohoto útvaru, pokud byly k archivovány. K byl tento útvar vyčleněn z působnosti resortu vnitra, rozdělen na dva a převeden do působnosti ministerstev spravedlnosti národních republik československé federace, vzniklé k témuž datu. Pro úplnost připomínám, že federální ministerstvo spravedlnosti nikdy nevzniklo. V letech byla část fondu zničena, na podzim 1992 fond prošel archivní rozlukou mezi Českou a Slovenskou republikou, během které byly materiály věznic, které se nacházely na území dnešní Slovenské republiky, předány Ministerstvu vnitra Slovenské republiky. 23 Doklady o jednáních a spolupráci židovských organizací (hlavně Hagany) s československými úřady, zejména s MV, po roce

9 450 Sbírka různých fotografií SÚA Praha 500 Karel Jíše SÚA Praha ??? 507 dr.ing. Emil Outrata SÚA Praha 508??? 509 Jozef Vicen Archiv Ministerstva vnitra SR ??? 517 kardinál Josef Beran SÚA Praha ??? 520 Stanislav Benda SÚA Praha ??? 530 J.A. Baťa SÚA Praha ??? 550 Různé osobní archivy SÚA Praha 551 Majetkové nároky rakouských občanů (akce R) Odsun Němců a Maďarů ze Slovenska SNA Bratislava 601 totéž 602 Policejní ředitelství Bratislava SNA Bratislava 603 Prezidium Ministerstva vnitra Slovenského státu SNA Bratislava 604 Hlinkova garda SNA Bratislava 605 Hlinkova mládež SNA Bratislava 606 Jugoslávská emigrace SNA Bratislava 607??? 608 Nyileskeresztas Párt SNA Bratislava 609 Jugoslávská emigrace SNA Bratislava 609 II HSSL, Hlinkova garda SNA Bratislava AF S Sbírka různých písemností AF Jaroslav Nebesář, guvernér NBČ SÚA Praha 24 Část podkladů, shromažďovaných útvary MV pro posuzování a vyřizování majetkových nároků rakouských občanů ve smyslu Smlouvy mezi ČSSR a Rakouskou republikou o vypořádávání určitých finančních a majetkoprávních otázek z , platné od

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1131 č. archivní pomůcky: 8964 Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice 1941-1945 /1950/ inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3512 č. archivní pomůcky 8902 Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové 1942-1945 (1947) inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2015 O b s

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Okresní úřad ochrany práce Jičín

Okresní úřad ochrany práce Jičín STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3359 č. archivní pomůcky: 8984 Okresní úřad ochrany práce Jičín (1940) 1945-1949 inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Plán činnosti Archivu bezpečnostních sloţek na rok 2013

Plán činnosti Archivu bezpečnostních sloţek na rok 2013 Plán činnosti Archivu bezpečnostních sloţek na rok Mgr. Pavel Kugler 1. zástupce ředitelky Archivu bezpečnostních složek 1 Plán činnosti na rok Úvod Část 1 Přebírání a delimitace archiválií, archivních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_17 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Č.j.: MF-46354/2015/3002-2 Datum: 22. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR

Více

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946)

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//717 Inventář archivní pomůcka č. 9003 NAD č. 717 Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 STUDIE 151 Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 u Daniel Běloušek Vznik a organizační začlenění VKR Vojenská kontrarozvědka (VKR) vznikla na základě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Finanční zpravodaj 6/2009

Finanční zpravodaj 6/2009 Strana 59 18 Pokyn č. D 328 Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3002 - Personální a platové v Odboru 30 - Personální Č.j.: MF-49260/2015/3002-2 Datum: 20. listopad 2015

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky Č.j.: MF-50859/2015/3002-2 Datum: 13. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Organizace Československé dráhy ČSD byla ustavena již v roce 1918 a již v počátcích bylo zajištění ochrany železniční dopravy svěřeno specializovaným

Více

I. Fondy města Plzně

I. Fondy města Plzně I. Fondy města Plzně I. 1. Městský úřad Plzeň - registratura A (nález) 2. Intendance městského divadla 3. Renovační císařská komise v Plzni 4. Národní výbor (1910) 1918-1919 5. Správa lesů, statků a rybníků

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Informace pro Radu Ústavu pro studium totalitních režimů o činnosti Archivu bezpečnostních složek

Informace pro Radu Ústavu pro studium totalitních režimů o činnosti Archivu bezpečnostních složek Informace pro Radu Ústavu pro studium totalitních režimů o činnosti Archivu bezpečnostních složek Předkládá: PhDr. Ladislav Bukovszky, ředitel Archivu V Praze dne 25.11.2009 Obsah: I. Zpráva o jednání

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Č.j.: MF-50867/2015/3002-1 Datum: 18. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více