Osud fondů Studijního ústavu MV. Jan Frolík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osud fondů Studijního ústavu MV. Jan Frolík"

Transkript

1 Osud fondů Studijního ústavu MV Jan Frolík Tzv. Studijní ústav Ministerstva vnitra vzrušuje představivost historiků i řady archivářů již od druhé poloviny padesátých let, kdy bylo některým z nich umožněno v něm studovat. 1 Tvořil součást statisticko-evidenčního odboru (do poloviny šedesátých let figurujícího v organizačních schématech ministerstva pod krycím označením 1. zvláštní odbor) spolu s operativní evidencí (po reformě od roku 1962 známou jako EZO, evidence zájmových osob) a archivem operativních svazků, vzniklých činností operativní útvarů centrály Státní bezpečnosti a Pražského kraje (později Středočeského kraje a hlavního města Prahy). 2 V podstatě šlo o účelově shromážděné soubory písemností kořistného původu, případně o agendu kolaborantských organizací, jako byly např. Vlajka a Kuratorium pro výchovu mládeže (kartotéky, přihlášky), výsledky poválečných retribučních šetření, která prováděly specializované útvary Sboru národní bezpečnosti, a také účelově vytvořené soubory, vzniklé vynětím z archivních fondů, uložených v jiných archivech nebo zabavených při domovních prohlídkách, tedy o materiál, který nebyl později využit při vyšetřování a soudním přelíčení a nebyl proto zařazen do vyšetřovacích spisů, přesto však nebyl považován za bezcenný. V těchto posledních případech se kupodivu jednalo nejenom o rodinné dokumenty, nýbrž i o úřední korespondenci (případně její kopie), zřejmě přičinlivě odnesenou domů pro případ, že se jednou bude hodit. Jak je vidět, aféra BIS již své přinejmenším potenciální předchůdce měla Teprve od počátku šedesátých let byly do Studijního ústavu předávány také organicky vzniklé fondy těch útvarů Ministerstva vnitra, které byly považovány za zvláště důležité. Šlo např. o fond sekretariátu Velitelství Státní bezpečnosti (spolu s torzy agend jeho předchůdců od roku 1945) nebo o spisy inspekčního oddělení a později přímo Inspekce ministra vnitra, tedy výlučně o výběrovou archivaci agend útvarů pozdějšího tzv. bezpečnostního úseku Ministerstva vnitra. Tento stav však netrval dlouho. V roce 1966 byl zřízen Centrální archiv MV, 3 přímý předchůdce dnešního Archivu MV, 4 do kterého byly převedeny fondy dále existujících útvarů (např. právě fond Inspekce ministra vnitra) a nebyly sem naopak převedeny fondy útvarů, které byly zrušeny bez zjevného nástupce (např. fond sekretariátu Velitelství Státní bezpečnosti). Ze Studijního ústavu se tak stal uzavřený soubor písemností, pokrývající období zhruba od roku 1945 do roku 1953 s možnými přesahy, vzniklými priorováním později vytvořených spisů. Jeho využití bylo z drtivé většiny služební. Osoby, vyskytující se ve shromážděných dokumentech, byly evidenčně podchyceny. Tak vznikla kartotéka, které se příznačně říká dvoumiliónka (podle asi 2 milionů evidenčních karet, ze kterých je složena), a s ní to, co pracovně nazýváme stará lustrační spisovna, abychom ji odlišili od evidence zájmových osob (zhruba evidenčních karet), odkazující k operativním archivům Státní bezpečnosti. 5 Bohužel, v kartotéce staré lustrační spisovny nejsou podchyceni původci spisů, tedy většinou 1 Zachovaná evidence badatelů z té doby je velmi zajímavé čtení, jak pokud jde o jejich jména, tak o předměty badatelského zájmu a rovněž názvy institucí, které jejich studium navrhly a doporučily. 2 V padesátých letech existovaly na území dnešní České republiky pouze dva operativní archivy StB: v Praze pro Čechy a v Brně pro Moravu. Od r začaly být vytvářeny operativní archivy při každé krajské správě Ministerstva vnitra (dále jen KS MV) a při Správě Ministerstva vnitra Jáchymov, která měla statut KS MV a přitom nebyla součástí Sboru nápravných zařízení. Po reformě státní správy v r přešly operativní archivy rušených KS MV k těm KS MV, s nimiž byly sloučeny. Pouze operativní archiv KS MV Jihlava byl rozdělen mezi KS MV Brno a KS MV České Budějovice. Operativní archiv Správy MV Jáchymov byl po jejím zrušení k přičleněn ke KS MV Karlovy Vary a po jejím zrušení k ke KS MV Plzeň. 3 Centrální archiv MV byl zřízen k rozkazem ministra vnitra č. 31 z V letech jeho funkci plnil Archiv federálního ministerstva vnitra, který se dělil na tři depozitáře: federace a obou národních republik

2 příslušníci StB. Jen výjimečně se zde vyskytují jejich tajní spolupracovníci, agenti, což je o to smutnější, že právě období před rokem 1954 není pokryto registračními protokoly svazků, respektive tyto (a obdobné) evidenční pomůcky se nezachovaly buď vůbec, nebo jen velmi torzovitě. Navíc od 15. března 1951 nejspíše až do konce roku 1952 nebyla evidence tajných spolupracovníků StB vedena vůbec, 6 takže materiály Studijního ústavu jsou (spolu s velmi podceňovanými personálními spisy) 7 jedinými byť, uznávám, někdy dosti vágními doklady o této spolupráci. Obecně platí, že pokud jsou tato či jiná skutečně důležitá jména evidenčně podchycena, pak obvykle jen nepřímo, jaksi zašifrovaně a vždy se za tímto evidenčním podchycením skrývá ne vždy jasný záměr původního zpracovatele fondu. Pravidelně je tomu tak, že je nejprve nutno se klasickým, a proto i časově náročným studiem dopracovat k několika jménům, která se však v běžně dostupných spisech nevyskytují. Tato jména, nijak nápadná a samozřejmě i zcela neznámá, zaručeně nevystupující v nových pověstech českých, nadšeně šířených našimi publicisty, pak někdy fungují jako ono zázračně Sezame, otevři se! a odkazují ke spisům, z nichž lze zjistit další. Oproti houževnatě tradovanému názoru některých badatelů součástí Studijního ústavu není a nikdy nebyla tzv. kurentní spisovna. Jde o spisy, které vznikaly na pražském policejním ředitelství od roku 1918 při výkonu činností svěřených státní policií, tedy především omezený okruh specifických agend správních (přihlášky k pobytu, osobní doklady, pasy, řidičské průkazy, tehdy vůdčí listy atd.) a agendy přestupkové. Někdy jde o velmi ilustrativní (a také půvabnou) sondu do lidských životů... Takovou spisovnu dříve mělo každé městské policejní ředitelství, pražská je však jediná, která se zachovala v podstatě v neporušeném stavu až do našich dnů. Již bylo dohodnuto, že bude předána Státnímu ústřednímu archivu, jehož ředitel dr. Vácslav Babička si však obmyslně vymínil, že teprve po přestěhování do nového objektu na pražském Chodovci. Bezpochyby pouze čirou náhodou se tento termín shoduje s předpokládaným vyhasnutím značné nahlédací agendy, spojené s vyřizováním žádostí ve smyslu zákona č. 217/1994 Sb. z 2. listopadu 1994 o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce, při jejímž vyřizování je kurentní spisovna hojně využívána... Z několika důvodů je zatím třeba na kurentní spisovnu ještě asi tak pět deset let nahlížet jako na živou správní evidenci. Je sice pravda, že během doby většinu správních agend postupně převzaly specializované policejní útvary (vydávání pasů pasové útvary, řidičských průkazů dopravní inspektoráty, které je následně zařadily do svých agend a evidencí, takže v kurentní spisovně pak již nejsou tyto úřední úkony zaznamenávány) či byly předány nepolicejním subjektům (přestupková agenda). Ovšem až do zřízení Centrálního registru obyvatelstva, tj. do let , se zde vyznačovalo místo trvalého pobytu (dnes např. velmi vyhledávané údaje při dokládání nároků na získání občanství jednoho z nástupnických států československé federace). V řadě případů jde tedy o spisy, vztahují se k dodnes žijícím osobám, jejichž osobní údaje jsou chráněny zákony. Již od příchodu mého a mých kolegů do resortního Archivu MV nám bylo od podzimu 1990 jasné, že soubor fondů Studijního ústavu, se kterým jsme se tehdy seznámili, je pouhým zbytkem kdysi daleko rozsáhlejšího celku. Naskytly se proto dvě zásadní otázky. Jaký byl původní rozsah Studijního ústavu, řekněme na přelomu padesátých a šedesátých let, a kam byly přemístěny fondy, které v něm bezpochyby před lety byly, my jsme je však zde již nenašli? Původně byl k dispozici pouze seznam fondů Studijního ústavu, pořízený v sedmdesátých letech 5 Srov. Frolík, Jan: Nástin organizačního vývoje státobezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti v letech SAP, 41, 1991, s Byla samozřejmě dále vedena evidence svazků tajných spolupracovníků, ovšem bez zaznamenání jejich jmen. V ojediněle zachovaných dobových pomůckách jsou tyto svazky označeny místo jménem osoby, ke které se vztahují, zkratkou ag. 7 V personálních spisech jsou někdy založeny výsledky šetření, prováděného zvláštní inspekcí Správy kádrů, která se zabývala postihem nejrůznějších morálních poklesků, mezi něž patřilo zejména porušování několikanásobného zákazu intimních styků s tajnými spolupracovnicemi, či machinace s finančními fondy určenými k vyplácení příslušníků agenturní sítě. S pomocí personálního spisu jistého příslušníka StB se např. podařilo odhalit totožnost zřejmě klíčového agenta StB ve skupině Hory Hostýnské

3 pro interní potřeby. Záhy jsme však zjistili, že se hodí leda k podkládání viklajících se stolů a skříní. Jednak v něm z důvodů těžko pochopitelné konspirace nebyly zaneseny všechny fondy, které se v té době ve Studijním ústavu nacházely, jednak přemísťování fondů dále pokračovalo po celá sedmdesátá a osmdesátá léta. Evidence předávacích protokolů nebyla zdaleka úplná, nicméně se z ní dalo zjistit, že největším příjemcem fondů Studijního ústavu byl Státní ústřední archiv v Praze, a to již od šedesátých let. Další dílčí problém představovala skutečnost, že jednotlivé fondy Studijního ústavu měly krycí označení (čísla). Bylo tedy třeba k těmto krycím označením zjistit, jaký byl obsah fondu, tedy jeho provenienci, nebo vznikl-li na základě pertinenčního principu ke komu se vztahoval. Nakonec se ve dvou případech podařilo nalézt to pravé ořechové, tj. dva dobové seznamy, určené pro vnitřní potřebu. Z účelu, pro který byly pořizovány, vyplývalo, že nemusí být zcela úplné, ale navzájem se doplňovaly a překrývaly. První přehled byl nalezen v materiálech akce Evropa. Šlo o akci, o které se dodnes navykládá řada nepřesností a přímo nesmyslů, odvozených ovšem z jediného zdroje, z knihy mého jmenovce Josefa Frolíka, bývalého majora rozvědky Ministerstva vnitra (krycí označení I. správa MV, později FMV a nakonec SNB). Zhruba od roku 1958 se Státní bezpečnost pokoušela odhalit případné tzv. nelegály, tj. osoby, které byly vybaveny falešnou identitou. S využitím chaosu konce války a období těsně po ní, kdy se Evropou pohybovaly statisíce lidí, často bez dokladů, je měly umístit na našem území zahraniční zpravodajské služby, především nacistického Německa a dále Spojených států, Velké Británie a Francie. Předběhnu sled událostí a prozradím čtenářům, že se skutečně podařilo odhalit několik desítek osob, které se skrývaly pod cizími jmény (či spíše totožností, protože tento pojem je komplexnější a výstižnější), vesměs však šlo o sudetské Němce, kteří se takto vyhnuli odsunu, či o málo významné válečné zločince z Polska a Maďarska, kteří uprchli před vypátráním a spravedlností. Žádné velké ryby, natož pak perfektně vyškolení špióni imperialistických rozvědek. Skoro na všechny se navíc vztahovala série amnestií z počátku šedesátých let. Podle jistých expertů to však bylo jinak. Akce Evropa byla prý rychle zrušena v té době ministrem vnitra Rudolfem Barákem poté, co se zjistilo, že na území tehdejšího Československa se skutečně nachází několik stovek nelegálů, avšak sovětských... 8 Ve skutečnosti jde o půvabnou záměnu dychtivého a neskrupulózního špionážního fabulátora Josefa Frolíka, který vesměs vycházel z pokrouceného ústního podání, navíc převzatého z bůhví kolikáté ruky, a také z divokých a fantastických (či spíše fantasmagorických) pověstí, spekulací a kombinací, které jsou prokletím každého úřadu. Josef Frolík přitom dovedně skloubil dvě záležitosti, akce Evropa a žádost, s kterou se na své československé soudruhy obrátili sovětští přátelé? Když jim totiž došly domácí zdroje, obrátili se na Prahu s prosbou vyslat do Moskvy vhodné Čechy a Slováky (případně a možná hlavně československé občany jiné národnosti), aby zde mohli být vyškoleni, vybaveni vhodnou totožností a vysláni do světa, tentokrát už jako kádroví pracovníci sovětské KGB, případně vojenské rozvědky GRU. Jak to nakonec dopadlo, zatím nevíme, ale není vyloučeno, že takto z vlastní vůle (a nejspíše také k vlastní škodě) odjela do Sovětského svazu řada našich spoluobčanů, kteří poté zmizeli kdesi ve světě... Ale možná, že ještě žijí a někde na širé Rusi si dodnes užívají důchodu (pokud je jim vůbec vyplácen), hyperinflací proměněného v žebráckou almužnu. Mohou si přitom namlouvat, že přesto všechno jejich oběť věci sovětského míru nebyla marná. Avšak zpět k našemu tématu. Pro akci Evropa byli vyčleněni zvláště školení pracovníci, jimž byl v rámci metodické výuky předám mj. i dobový seznam fondů Studijního ústavu. Druhý přehled těchto fondů pochází z počátku šedesátých let a byl v mírně roztroušené formě nalezen přímo ve fondu statisticko-evidenčního odboru Ministerstva vnitra, který je součástí resortního archivu. Tehdy totiž jeho pracovníci pojali pozoruhodnou ideu evidenčně podchytit všechny osoby, o něž měla StB přinejmenším potenciálně zájem a jejichž jména se 8 Srov. Frolík, Josef: Špión vypovídá. Praha 1990, s

4 vyskytují ve všech novodobých fondech, ve všech státních archivech, s cílem vytvořit tak gigantickou lustrační kartotéku. Přirozeně, tento nápad se po počátečním rozjezdu nutně zhroutil vlastní vahou jako naprosto nerealizovatelný nesmysl. Protože však začali od sebe, vytvořili dílčí přehledy fondů Studijního ústavu, které nakonec posloužily k účelu, který nemohli (a jistě ani nechtěli) předvídat. S využitím těchto zdrojů se podařilo téměř bezezbytku rekonstruovat původní rozsah fondů Studijního ústavu. Z tohoto přehledu jsou patrné některé skutečnosti. Předně je zjevné, že původně byly fondy Studijního ústavu rozděleny na šest skupin. První tvořily materiály československého původu, týkající se buď jednotlivých skupin, nebo celých profesních skupin (zahraniční vojáci, zaměstnanci úřadů londýnské vlády apod.). Pro tuto skupinu fondů byla zřejmě vyhrazena pořadová čísla Osobně se však domnívám, že jako poslední bylo přiděleno pořadové číslo 72. Vycházím z toho, že jako fond č. 72 byl označen fond Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy, vzniklý především v letech Do něj byly začleněny hlavně organické písemnosti studentského hnutí z těchto let, které byly svého času vyjmuty z Archivu Univerzity Karlovy za okolností, které jsou archivářské obci dostatečně známé, a proto je zde není zapotřebí dále rozebírat. K těmto materiálům byly přiřazeny písemnosti Správy vyšetřování StB, pokud se týkaly vůdců, funkcionářů a případně aktivistů vysokoškolského studentského hnutí, vzniklé počátkem sedmdesátých let. Po rozhodnutí tehdejšího vedení KSČ omezit se na jeden exemplární proces (případ ing. Petr Uhl a spol.) a v dalších trestně právních represích proti představitelům studentského hnutí nepokračovat, případně se omezit pouze na postih jednotlivců bez jakékoliv publicity (případ Laco Mravce, dnešního vrchního ředitele sekce Ministerstva zahraničních věcí) byl takto vzniklý fond v sedmdesátých letech předán Studijnímu ústavu. Zatím nebylo zjištěno, že by byl Studijnímu ústavu někdy později předán další fond, a z toho zase vyplývá, že podle všeho pořadová čísla nebyla nikdy přidělena. Druhá skupina fondů (pořadová čísla ) byla původně povětšině složena z fondů, vzniklých z činnosti buď německých civilních okupačních úřadů a institucí, nebo z agend německých říšských úřadů a institucí, které se z nejrůznějších (nejčastěji evakuačních) důvodů nacházely (někdy krátkodobě) v květnu 1945 na našem území a zde byly československými úřady zabaveny právem vítěze (právem kořistným). Dále se jeden fond bezprostředně týká osudů osob německé národnosti (říšských občanů), které konec druhé světové války zastihl na území Protektorátu Čechy a Morava, a ve třech případech jde o fondy, které byly k této skupině přidány dodatečně (srov. pozn.). Jeden fond tvoří umělá sbírka sudetoněmeckého tisku, vytvořená ovšem velmi tendenčně. Opět se z chronologických důvodů domníváme, že posledním fondem, zařazeným do této skupiny, byl fond č. 144 a pořadová čísla zůstala nevyužita. Třetí skupina fondů (pořadová čísla ) je tvořena fondy, vzniklými z činnosti prvorepublikových zpravodajských a policejních složek. Opět máme řadu důvodů se domnívat, že pořadová čísla nebyla přidělena. Čtvrtá skupina (č ) je z převážné většiny tvořena fondy, vzniklými z činnosti vlastních zpravodajských složek ministerstva vnitra po roce 1945, případně fondy, skládajícími se z materiálů, které byly shromážděny pro potřeby poválečných retribučních a jiných šetření. Z inventářů a evidenčních soupisů je opět jasné, že jako poslední fond před vznikem resortního archivu MV byl do Studijního ústavu zařazen fond č Pořadová čísla zůstala neobsazena. Pátá skupina (č ) je tvořena fondy, týkajícími se buď přímo různých skupin cizích státních příslušníků, působících na území republiky, nebo československých občanů, kteří se s těmito cizinci stýkali, případně měli výrazné vazby do zahraničí. Dále sem byly zařazeny materiály o československých občanech jiné národnosti (ruští a jugoslávští emigranti, Maďaři) a také o aktivistech těch proudů slovenské politiky, které usilovaly o samostatnost Slovenska

5 Zbývající dvě skupiny fondů (č , č ) se racionální definici poněkud vzpírají. Je např. jasné, že fondy č jsou slovenské provenience, ale není zřejmé, proč potom nebyly zařazeny k provenienčně shodným fondům č. 405 a 406. Závěrem považuji za potřebné dotknout se problému těch pořadových čísel, která v jinak uzavřených řadách chybějí. Nemyslíme si, že původně byly těmito chybějícími čísly označeny fondy, které byly později skartovány. Podle našeho názoru tyto fondy sice ve Studijním ústavu skutečně byly, později však byly sloučeny s jinými fondy, případně jinak přemanipulovány. Pokud ovšem byly začleněny do fondů, které byly později předány do sítě státních archivů, není již v našich možnostech tento předpoklad ověřit. Pokud nebyly k dispozici předávací protokoly nebo byly příslušné fondy předány později zrušeným útvarům (např. archivním oddělením jednotlivých krajských správ), oslovil jsem kolegy-ředitele příslušných státních archivů. Z jejich odpovědí jsem pak doplnil obraz. Tolik tedy úvodní slovo k následující příloze. Červen 1997 Archivní fond č. Přehled původního rozsahu fondů Studijního ústavu MV 1 dr. Hubert Ripka dnes Státní ústřední archiv v Praze (dále jen SÚA Praha) 2 Ministerstvo vnitra londýnské vlády SÚA Praha 3 dr. Ivo Ducháček SÚA Praha 4 dr. Helena Koželuhová SÚA Praha 5 Václav Petzák SÚA Praha 6 dr. Ladislav Feierabend SÚA Praha 7 Prokop Drtina SÚA Praha 8 dr. Jaroslav Stránský SÚA Praha 9 Mgr. Jan Šrámek SÚA Praha 10 Mgr. František Hála SÚA Praha 11 Ministerstvo sociální péče londýnské vlády SÚA Praha 12 dr. Jaromír Smutný SÚA Praha 13 Alois Čížek SÚA Praha 14 Ján Ursíny Slovenský národní archiv v Bratislavě (dále jen SNA Bratislava) 15 dr. Adolf Procházka SÚA Praha 16 Emanuel Voska Archiv Národního muzea v Praze 17 Pražské povstání do ÚV KSČ 18 generál Alois Eliáš SÚA Praha 19 Československá vojenská mise pro Balkán a Střední východ Vojenský historický archiv v Praze (dále jen VHA Praha) 20 Ministerstvo národní obrany v Londýně VHA Praha 21 Inspektorát letectva v Londýně VHA Praha 22 Československé vojenské jednotky v SSSR VHA Praha 23 Jaroslav Krejčí SÚA Praha 24 Evidence československých vojenských osob v zahraničí za 2. světové války VHA Praha 25 Československá vojenská mise ve Velké Británii VHA Praha 26 Československé Ministerstvo národní obrany ve Francii VHA Praha 27 Svaz přátel USA SÚA Praha 28 Ing. Eduard Dellin SÚA Praha 29 dr. Ing. Jindřich Žilka SÚA Praha 30 Pomocný výbor pro uprchlíky v Paříži v roce 1939 SÚA Praha 31 dr. Miloslav Kohák SÚA Praha 32 - Jindřich Štulík SÚA Praha 33 - Petr Zenkl SÚA Praha 34 - prof.dr. Otakar Machotka SÚA Praha 36 - Trestní řízení podle malého dekretu Archiv hlavního města Prahy (dále jen AHMP) 37 Velitelství vojenské zpravodajské služby VHA Praha - 5 -

6 38 dr. Eduard Beneš Ústav dějin socialismu 9 39 Emanuel Moravec SÚA Praha 40 dr. Emanuel Šlechta SÚA Praha 41 Bohumil Laušman SÚA Praha 42 Policejní ředitelství Praha SÚA Praha 43 - Vilém Schaffer SÚA Praha 44 Veřejná osvětová služba 45 dr. Josef Hartman SÚA Praha 46 dr. Jan Černý SÚA Praha 47 Rudolf Beran SÚA Praha 48 Adolf Hrubý SÚA Praha 49 Ministerstvo financí československé vlády v Londýně SÚA Praha 50 dr. Jaroslav Preiss SÚA Praha 51 Národní souručenství SÚA Praha 52 Výpovědi zaměstnanců Gestapa a SD 53 Ministerstvo národní obrany, II. oddělení (Slovensko) SNA Bratislava 54 protektorátní vyslanectví v Berlíně SÚA Praha 55 Ministerstvo národní obrany, II. oddělení (Slovensko) VHA Praha 56 58??? 59 Kuratorium pro výchovu mládeže 60??? 61 Materiály různých úřadů a institucí československé vlády ve Velké Británii SÚA Praha 62 Ministerstvo obchodu, průmyslu a živností československé vlády v Londýně SÚA Praha 63 Československý červený kříž SÚA Praha 64 Ministerstvo hospodářské obnovy československé vlády v Londýně SÚA Praha 65 68??? 69 Obchodní a informační kanceláře Wijs Müller & CO SÚA Praha 70??? 71 dr. Bernhard Adolf SÚA Praha 72 Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy (rok 1968) Archiv Univerzity Karlovy (dále jen A UK) 100 Gestapo Brno Moravský zemský archiv v Brně (dále jen MZA Brno) 101 Gestapo Praha SÚA Praha 102 dr. Kurt Ziemke SÚA Praha 103 Německé velvyslanectví v Praze SÚA Praha 104 Německé odbory na Slovensku SNA Bratislava 105 Říšský místodržící pro Sudety Státní oblastní archiv (dále jen SOA) Litoměřice 106 Vojenská německá správa v Protektorátě SÚA Praha 107 Velitelství zbraní SS v Protektorátě SÚA Praha 108 Župní vedoucí, komisař pro upevnění němectví SOA Litoměřice Státní tajemník K. H. Frank při říšském protektorovi SÚA Praha 110 Německé státní ministerstvo v Protektorátě SÚA Praha 111 Německé státní ministerstvo SÚA Praha Vládní prezident v Ústí nad Labem SOA Litoměřice 113 Německá armáda 114 Úřad říšského protektora pro Čechy a Moravu Oberlandrat Zlín MZA Brno 116 Úřad vedoucího německé menšiny na Slovensku SNA Bratislava 117 Fotokopie dokumentů z NDR 118? 119 Českoslovenští zaměstnanci firmy Siemens, Berlín SÚA Praha 120 GEFA, společnost pro propagaci německých výrobků SÚA Praha 121 RAD, říšská pracovní služba SOA Litoměřice 122 Landrat Klatovy SOA Plzeň 123 NSDAP na území Čech a Moravy SÚA Praha 124 Německý červený kříž SÚA Praha 125 Deutche Partai na Slovensku SNA Bratislava 9 Další pohyb tohoto fondu se nám nepodařilo zjistit 10 Cestou tehdejšího archivního oddělení KS MV Ústí nad Labem. 11 Zde veden ve fondu Ministerstva lidové osvěty. 12 Podle dohody bude předán SÚA Praha po jeho přestěhování do nové budovy na pražském Chodovci

7 126 Karpatoněmecká strana SNA Bratislava 127 Osobní spisy německých zaměstnanců pošt SÚA Praha 128 Lékařská komora v Praze SÚA Praha ??? 134 Německé soudy v Protektorátě Různé německé bezpečnostní složky 136 Berlínský zahraniční úřad SÚA Praha 137 Internační tábory pro Němce 138??? 139 Pracovní tábory v Protektorátu Čechy a Morava SÚA Praha 140??? 141 Německé soudy v říši Německé soudy v říši Revanšistický tisk 144 Alexandrijský archiv Zpravodajská ústředna a OZUS v Praze SÚA Praha 201 Zpravodajská ústředna a OZUS v Praze SÚA Praha 202 Zpravodajská ústředna a OZUS v Praze SÚA Praha 203 Odbočka Zpravodajské ústředny v Bratislavě SNB Bratislava 204 Odbočka Zpravodajské ústředny v Košicích SNB Bratislava 205 Odbočka Zpravodajské ústředny v Liberci SÚA Praha 206??? 207 Prezidium Zemského úřadu v Praze SÚA Praha 208 Krajinský úřad v Bratislavě SÚA Praha 209 Ústředna Státní bezpečnosti v Bratislavě SNA Bratislava ??? 213 Policejní ředitelství v Bratislavě SNA Bratislava 214??? 215 Různé bezpečnostní složky na Slovensku SNA Bratislava 216 Předsednictvo slovenské vlády SNA Bratislava 217 Policejní ředitelství v Prešově SNA Bratislava 218 Spisy četnických stanic na Slovensku SNA Bratislava 219 Spisy četnických stanic libereckého kraje místně příslušné státní okresní archivy ??? 221 Zemské četnické velitelství v Brně MZA Brno Zemské četnické velitelství v Praze SÚA Praha 223 Hlavní velitelství četnictva SÚA Praha 224 Spisy četnických stanic brněnského kraje MZA Brno Prezidium Ministerstva vnitra SÚA Praha 226 Policejní úřad Domažlice SOA Plzeň 227 Spisy četnických stanic okresu Kladno -??? 228 Spisy četnických stanic okresu Nejdek SokA Kodaň 229 Spisy četnických stanic okresů Sedlčany a Tábor SÚA Praha 230??? 231 Policejní ředitelství Košice SNA Bratislava 232 Policejní úřad Nitra SNA Bratislava 233 Ministerstvo zahraničních věcí, 2. a 3. sekce 234 Ministerstvo vnitra Protektorátu Čechy a Morava, oddělení A SÚA Praha 235 Oddělení ŠtB, župa šarišsko-zemplínská SNB Bratislava 13 Jde o soudní spisy protektorátních příslušníků, kteří byli ve smyslu výnosu A. Hitlera z o zřízení Protektorátu Čechy a Morava vyjmutí z jurisdikce protektorátních orgánů činných v trestním řízení a převedeni pod jurisdikci příslušných říšských orgánů. Převzato z tehdejších NDR v šedesátých letech. 14 Srov. předch. pozn. 15 Srov. pozn Fotokopie vybraných dokumentů dokumentačního střediska v Alexandrii (USA). Předáno cestou Ministerstva zahraničních věcí v roce Cestou tehdejšího archivního oddělení KS MV Ústí nad Labem. 18 Cestou tehdejšího archivního oddělení KS MV Brno. 19 Totéž

8 300 Zemský odbor bezpečnosti (ZOB) 301 Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při Ministerstvu vnitra 302 Hlavní správa vojenské kontrarozvědky 303??? opisy sekret. MV do f. A Různé bezpečnostní spisy po roce Ústředna StB po roce Akce Byty ( akce B ) Banderovci 308 Druhý domácí odboj VHA Praha 309??? Gestapo Hr. Králové 310 Sekretariát Velitelství StB 311 Žádosti o německé občanství (kopie) SÚA Praha 312 Vrchní očistná komise pro veřejné zaměstnance 313 Očistná komise u Ministerstva dopravy SÚA Praha 314??? 315 Zemský odbor bezpečnosti (ZOB II) 316 Komise pro stíhání válečných zločinů 317??? Redakce Berlín 318 Hlavní správa tiskového dohledu 319 Vytříděné spisy sekretariátu Ministerstva vnitra 320 Zvláštní zpravodajství a přehledy světového tisku SÚA Praha 321 Monitory ČTK A UK 322 Vytříděné německé spisy (původně Odbočka StB Brno) 323 Kabinet StB materiálů Správa nápravných zařízení resortní archiv Ministerstva vnitra Správa vyšetřování StB, oddělení válečných zločinů 401 Ruská pomocná akce SÚA Praha 402 Svaz přátel Titovy Jugoslávie SÚA Praha 403 Demokratická strana Slovenska SNA Bratislava 404 Různé ukrajinské nacionalistické organizace AS MV 405 Kancelář prezidenta Slovenského státu SNA Bratislava 406 Ministerstvo vnitra Slovenského státu, 14. oddělení SNA Bratislava 407 Zednářské lóže SÚA Praha 408 Antroposofická společnost SÚA Praha 409??? 410 YWCA SÚA Praha 411??? 412 Republikánská strana SÚA Praha 413 Americký ústav v Praze SÚA Praha ??? 418 Maďarská křesťanská národněsociální strana SNA Bratislava 419??? 420 Kulturní spolek Svojina SNA Bratislava 421 Americká pomoc Československu SÚA Praha 422 Ministerstvo sociálních věcí a práce, stěhování Židů z ČSR SÚA Praha 423 Čestný soud vysokoškolského studentstva 424??? 425 Židovské organizace ??? 20 Doklady o vystěhovávání režimu nepohodlných osob z Prahy počátkem padesátých let. Spisy osob, narozených v roce 1910 a starších byly v letech zničeny. Protože se jednalo hlavně o osoby, které uzavírají nájemní smlouvy, má tento fond dnes již malou dokumentační hodnotu. 21 Většinou fotokopie písemností z jiných fondů. Účelová umělá sbírka. 22 Jde o písemnosti tohoto útvaru, pokud byly k archivovány. K byl tento útvar vyčleněn z působnosti resortu vnitra, rozdělen na dva a převeden do působnosti ministerstev spravedlnosti národních republik československé federace, vzniklé k témuž datu. Pro úplnost připomínám, že federální ministerstvo spravedlnosti nikdy nevzniklo. V letech byla část fondu zničena, na podzim 1992 fond prošel archivní rozlukou mezi Českou a Slovenskou republikou, během které byly materiály věznic, které se nacházely na území dnešní Slovenské republiky, předány Ministerstvu vnitra Slovenské republiky. 23 Doklady o jednáních a spolupráci židovských organizací (hlavně Hagany) s československými úřady, zejména s MV, po roce

9 450 Sbírka různých fotografií SÚA Praha 500 Karel Jíše SÚA Praha ??? 507 dr.ing. Emil Outrata SÚA Praha 508??? 509 Jozef Vicen Archiv Ministerstva vnitra SR ??? 517 kardinál Josef Beran SÚA Praha ??? 520 Stanislav Benda SÚA Praha ??? 530 J.A. Baťa SÚA Praha ??? 550 Různé osobní archivy SÚA Praha 551 Majetkové nároky rakouských občanů (akce R) Odsun Němců a Maďarů ze Slovenska SNA Bratislava 601 totéž 602 Policejní ředitelství Bratislava SNA Bratislava 603 Prezidium Ministerstva vnitra Slovenského státu SNA Bratislava 604 Hlinkova garda SNA Bratislava 605 Hlinkova mládež SNA Bratislava 606 Jugoslávská emigrace SNA Bratislava 607??? 608 Nyileskeresztas Párt SNA Bratislava 609 Jugoslávská emigrace SNA Bratislava 609 II HSSL, Hlinkova garda SNA Bratislava AF S Sbírka různých písemností AF Jaroslav Nebesář, guvernér NBČ SÚA Praha 24 Část podkladů, shromažďovaných útvary MV pro posuzování a vyřizování majetkových nároků rakouských občanů ve smyslu Smlouvy mezi ČSSR a Rakouskou republikou o vypořádávání určitých finančních a majetkoprávních otázek z , platné od

HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ HISTORIE VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ Oblast vojenského zpravodajství v podmínkách armád je různými státy organizována, regulována a využívána různě. Zpravidla bývá členěna do dvou základních druhů činnosti,

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2014

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2014 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2014 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 25. 2. 2014 OBSAH

Více

Služební poměry - Historie policejní služby na území ČR se zřetelem na Ostravu a Prahu

Služební poměry - Historie policejní služby na území ČR se zřetelem na Ostravu a Prahu VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku Služební poměry - Historie policejní služby na území ČR se zřetelem na Ostravu a

Více

9/2011 SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Archivu bezpečnostních složek Sborník

9/2011 SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Archivu bezpečnostních složek Sborník SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 SBORNÍK ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 9/2011 Redakční rada: PhDr. Zlatuše Kukánová, předsedkyně Mgr. Daniel Běloušek, tajemník Členové: PhDr. Zdeňka Kokošková,

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

Petr Blažek Tomáš Bursík Antonín Kostlán Petr Koura Iva Kvapilová Marie Muzikantová Světlana Ptáčníková Jan Randák Jaroslav Rokoský Antonín Slavíček

Petr Blažek Tomáš Bursík Antonín Kostlán Petr Koura Iva Kvapilová Marie Muzikantová Světlana Ptáčníková Jan Randák Jaroslav Rokoský Antonín Slavíček Petr Blažek Tomáš Bursík Antonín Kostlán Petr Koura Iva Kvapilová Marie Muzikantová Světlana Ptáčníková Jan Randák Jaroslav Rokoský Antonín Slavíček Miroslav Urbánek Pavel Vaněk Vladimíra Vaníčková Odbor

Více

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Martin Pulec Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006 ISBN 80-86621-18-9 Udělali

Více

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku Iva Kvapilová Politická situace v Československu po únorovém vítězství komunistů a s tím související působení sovětských

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

Amnesty International a Československo

Amnesty International a Československo Amnesty International a Československo Prokop Tomek Vznik Amnesty International vznikla v květnu 1961 ve Velké Británii původně jako jednorázová kampaň Amnesty 61. Hlavní organizátor britský právník Peter

Více

Kartotéka akce 48 a vyhodnocení tzv. protistátní činnosti členů Církve římskokatolické ve vybraných tzv. ilegálních skupinách

Kartotéka akce 48 a vyhodnocení tzv. protistátní činnosti členů Církve římskokatolické ve vybraných tzv. ilegálních skupinách STUDIE 45 Kartotéka akce 48 a vyhodnocení tzv. protistátní činnosti členů Církve římskokatolické ve vybraných tzv. ilegálních skupinách u Petra Gabrielová Uvedení do tématu Fond vyšetřovacích spisů dosud

Více

Úvod. 1. Personální situace a vzdělávání pracovníků

Úvod. 1. Personální situace a vzdělávání pracovníků Úvod V lidském životě padesát let znamená, řečeno slovy mého ředitelského předchůdce, dobu, kdy se člověk v poměrném mládí dožívá slušného stáří. Instituce docilující obdobné časové mety jsou považovány

Více

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09 Základy archivního výzkumu Jan Šimek Přehledové studie 02/09 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) Katedra antropologických a historických věd FF ZČU www.caat.cz CAAT 2009 ZÁKLADY

Více

Typologie historických vězeňských zařízení

Typologie historických vězeňských zařízení Časopis pro historickou penologii Vydává Institut vzdělávání Kabinet dokumentace a historie VS ČR 1/2005 Typologie historických vězeňských zařízení Vznik a vývoj českého vězeňství úzce souvisí se vznikem

Více

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu Martin Hořák, Tomáš Jelínek editoři NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu KATALOGIZACE

Více

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9

1) Úvod s. 3. 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4. 3) Personální záleţitosti s. 5. 4) Odborná archivní činnost s. 9 Výroční zpráva Archivu bezpečnostních sloţek za rok 2011 Obsah 1) Úvod s. 3 2) Pracoviště Archivu bezpečnostních sloţek s. 4 3) Personální záleţitosti s. 5 4) Odborná archivní činnost s. 9 I.) Přebírání

Více

Ročenka 2013. Vojenský historický archiv

Ročenka 2013. Vojenský historický archiv Ročenka 2013 Vojenský historický archiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2014 ISBN 978-80-7278-634-3 Obsah ÚVODEM...5 Výroční zpráva o činnosti Vojenského historického archivu

Více

HISTORIE Ministerstva financí

HISTORIE Ministerstva financí HISTORIE Ministerstva financí 1918-2004 Obsah Úvod Část první Období první republiky (1918-1938) I. Vznik Československa a snaha o stabilizaci veřejných rozpočtů a měny (1918 1925) II. Léta konjunktury

Více

Public relations pro Státní bezpečnost

Public relations pro Státní bezpečnost ČLÁNKY A STUDIE 191 Public relations pro Státní bezpečnost Bezpečnostní propaganda v letech 1968 1971 Petr Cajthaml Komunistické ministerstvo vnitra a jím řízená Státní bezpečnost byly represivním aparátem,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Pedagogika veřejná správa Etika donucovací moci Bakalářská práce

Více

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad František Bártík TÁBOR VOJNA ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú Vyšehrad František Bártík, 2008 ISBN 978-80-7021-938-6 Obsah Úvod................................................. 13 Tábor Vojna ZAJATECKÝ

Více

Právo azylu. studie a články. Vznik politické emigrace v Československu po roce 1948 MILAN BÁRTA

Právo azylu. studie a články. Vznik politické emigrace v Československu po roce 1948 MILAN BÁRTA Právo azylu Vznik politické emigrace v Československu po roce 1948 MILAN BÁRTA Vítězství komunistů v únoru 1948 vyvolalo vlnu odchodu desetitisíců uprchlíků z Československa směrem na západ. Na druhé straně

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

PØES. Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů Zygmunt Bauman. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč)

PØES. Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů Zygmunt Bauman. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) PØES ročník V / číslo 14 hranice pøedsudky lhostejnost uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / jaro 2008 cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů

Více

Č.14. Nález. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92

Č.14. Nález. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 26. listopadu 1992 sp. zn. Pl. ÚS 1/92 Č.14 Na rozdíl od totalitního systému, který byl založen na okamžitém účelu a nikdy nebyl vázán na právní zásady, tím méně pak zásady ústavní, demokratický stát vychází ze zcela odlišných hodnot a kritérií.

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pomocných věd historických a archivnictví Archivnictví Lucie Špitálská Získávání a zpracovávání osobních fondů a Dodatek k písemné pozůstalosti PhDr. Franze

Více

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ V AGENTURNÍM ROZPRACOVÁNÍ STB

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ V AGENTURNÍM ROZPRACOVÁNÍ STB ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ V AGENTURNÍM ROZPRACOVÁNÍ STB Peter Dinuš Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004 ISBN 80-86621-08-1 OBSAH Předmluva.. 7 Úvod........ 9 1. SITUACE ČESKOBRATRSKÉ

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více