STÁTNÍHO UČITELSKÉHO ÚSTAVU n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍHO UČITELSKÉHO ÚSTAVU n"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STÁTNÍHO UČITELSKÉHO ÚSTAVU n _. S L E Z S K É O S T R A V Ě!

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA (PÁTÁ) STÁTNÍHO UČITELSKÉHO ÚSTAVU VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ za Š kolní r o k 1929/ 30. OBSAH: 1. Oslava 80. narozenin p. presidenta československé republiky T. G. Masaryka. 2. Na pamět 25. výročí založení státního učitelského ústavu ve Slezské Ostravě. Reč, kterou měl ředitel A lois Bezloja při jubilejní slavnosti dne 23. června Za zemřelým profesorem Františkem Stojanem. 4. Památce výpomocného cvičného učitele Jana Kunze. 5. Skol ní zprávy. S profesorským sborem sestavil ředitel. VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ Nákladem sfáfního učitelského úsfavu ve Slezské OsírSvř. V ytiskla Union ve Slezské Ostravě.

3 2BK>prr S. ZAHRADNÍKA C.Z * 0 5 * X \ o O

4 Oslava 80. narozenin pana presidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Na oslavu 80. narozenin prvního presidenta Československé republiky T. G. Masaryka dne 7. března 1930 byla uspořádána školní slavnost za účasti celého profesorského sboru a všech chovanců ročníků ústavu, polských poboček a všech chovanek ústavu pro vzdělání učitelek mateřských škol. Slavnost se konala v ústavní aule, jež byla na ten den vkusně vyzdobena květinami. O 10. hod. dopol. zahájil slavnost ředitel ústavu proslovem!, v němž vyzvedl velikost Masarykova díla osvobození našeho národa ze staleté poroby, jeho zásluhy o mravní obrodu a naši povinnost svému Osvoboditeli projeviti vděk a oddanost u příležitosti 80. narozenin. Po tom následovala čísla programu: 1. Hymny. 2. T. Q. Masaryk, fteč pronesl chov. Maxmilián Walder. 3. R. Wúnsch: Pozdrav presidentovi. 4. Smetana: a) Slavnostní sbor, b) Věno. 5. T. Q. Masaryk. Báseň od P. O. Hviezdoslava. Před-, > nesla chovanka E. Stasslová. 6. Karganoff: Píseň. (Orchestr.) 7. Foerster: Pravda a pohádka. Melodram. (Chov. R. Plaček a Zd. Bezděková.) 8. Weis: Vzpomínka. (Orchestr.) 9. Leopold Staff: Kovval. (Chov. Ad. Kubeczka.) 10. Dvořák: O avotta. 1,, Jeremiáš: Pochod. I < rchestr-) Ve cvičných třídách byly uspořádány třídní slavnosti, při nichž vhodným programem byly oslaveny 80. narozeniny pana presidenta. Na budově ústavní byl vyvěšen státní prapor od 12. hod. dne 6. března do 12. hod. dne 8. března

5 Na pamět 25-leíého trvání učitelského ústavu ve Slezské Ostravě. Řeč, kterou měl u jubilejní slavnosti ústavu dne 23 Alois Bezloja. Vážené shromáždění! června 1929 ředitel ústavu Dožije-Ii se vynikající jednotlivec vysokého věku, na př. 50, 60 let, gratuluje se mu, píše a mluví se o jeho práci a zásluhách, leč pro jubilanta není příliš radostné vědomí, že dosáhl takového stáří. U korporací, ústavů, škol jest to naopak. Čím starší, tím větší radost. My se zastavujeme u prvního význačného mezníku ve věku našeho ústavu, slavíme dnes 25-leté trvání našeho ústavu. Jest to sice ještě mladý věk ústavu, avšak, uv.áží-li* se, za jak těžkých podmínek ústav náš vznikl, v jakých dobách vznikl, nemůže tato chvíle zůstati bez povšimnuti. Toho si byl vědom profesorský sbor ústavu, a proto bez. dlouhých úvah bylo rozhodnuto, že musí býti oslaveno 25-leté trvání našeho ústavu. Proto byl na oslavu našeho jubilanta uspořádán koncert, akademie, proto se scházíme dnes, vážené shromáždění, Vy, páni abiturienti tohoto ústavu, Vy vzácní hosté a my, profesorský sbor ústavu, abychom projevili radost z prvních 25 let našeho ústavu. Vítám jménem profesorského sboru i jménem svým jako ředitel ústavu zdejší odchovance, pány abiturienty, vítám všechny vzácné hosty, kteří jste přišli sdílet naši radost. Bohužel je mnoho těch, kteří nemohli mezi nás přijití proto, že odešli tam, odkud není návratu. Zemřeli nebo padli ve světové válce, kde krví svou přispěli k našemu o- svobození. Je jich značný počet. Zemřelo několik učitelů ústavu, kteří jen krátkou dobu na ústavě působili. Všem' mrtvým žákům zdejšího ústavu, všem mrtvým učitelům našim náleží první naše vzpomínka. Prosím, abyste památku mrtvých svých kolegů a mrtvých učitelů uctili povstáním. Přicházíte, páni abiturienti, mnozí po 20 letech, abyste shlédli místa, kde jste se připravovali na své povolání, abyste se potěšili se spolužáky, s nimiž jste se dlouhá léta neviděli, mnozí snad od maturity, přicházíte, abyste na místě oživili vzpomínky na mládí, ztrávené v těchto zdech, vy starší pak mimo to ve zdech sousedního gymnasia, tehdejšího Vašeho konviktu. Buďte všichni, pánové a dámy, srdečně vítáni k naší radostné schůzi. Vážené shromáždění, milí hosté! Dovolte mi, abych v této slavnostní chvíli nastínil Vám stručně osudy našeho jubilanta za prvních 25 let jeho života. 25 let je jen malou kapkou v moři dějin národů, avšak dosti dlouhou dobou pro školu, která za tuto dobu má již své dějiny. I náš ústav učitelský, jehož 25-leté trvání dnes oslavujeme, má své pěkné dějiny. Taková jubileum je jistě velmi vhodnou dobou pro přehled práce, kterou ústav náš vykonal pro náš národ, zejména pro náš národ ve Slezsku. Dostalo-li se po vydání říšského zákonu z r o školách obecných Moravě českého učitelského ústavu v Brně, byl-li v r Stremayerovým nařízením' povolen pro Moravu druhý u- čitelský ústav, jejž po dlouhém jednání dostalo město Příbor, nebylo tím ani

6 zdaleka postaráno o potřebný dorost učitelský pro české školy. Tím hůře bylo ve Slezska. Ještě na počátku 20. století, kd;y v Čechách a na Moravě bylo již několik učitelských ústavů, odpírala Vídeň české větvi ve Slezsku postarati se o učitele, náležitě připravené pro české školy. Stejněazle se vedl-o i Polákům ve Slezsku, jimž Vídeň měřila stejným loktem. Slezsko bylo považováno za německou državu, kde nebyl uznáván ani jazyk český ani jazyk polský. Jaké smutné poměry byly tedy na českých školách ve Slezsku až do prvních let dvacátého století, je všeobecně známo. Učitel, který neuměl ani pořádně českého pravopisu, nebyl 11a české obecné škole ve Slezsku žádnou vzácností. 0 tom by mohl zajisté mnohý z Vás, vážené shromáždění, vypravovati mnoho. Zástupcové českého lidu ze Slezska na říšské radě stále a stále opakovali na povolaných místech požadavek českého lidu ve Slezsku, aby se i zdejšímu kraji dostalo českého učitelského ústavu. K vytrvalému volání zástupců českého lidu nemohla Vídeň zůstati hluchá, a tak v r bylo konečně rozhodnuto, že má býti zřízen český učitelský ústav ve Slezsku. Čeští zástupcové žádali zřízení českého učitelského ústavu v Opavě, aby se dokumentovalo, že Opava je hlavním1městem celé země, tedjy i pro obyvatelstvo národnosti české. Němci se obávali, že tím bude poiušen německý ráz města a proto se houževnatě bránili proti českému ústavu v Opavě. Uvažovalo se v české veřejnosti o jiném vhodném místě. V úvahu přicházela města írýdek, Sl. Ostrava, St. Město, Klimkovice, než národní vedení, národní rada česká v Opavě, trvala na tom, aby ústav byl v hlavním městě země. 1ento názor konečně zvítězil, vláda povolila a tak počátkem školního roku 1904/5, tedy právě před 25 lety, byla zřízena při německém učitelském ústavě pobočka s českým jazykem vyučovacím. O zřízení této pobočky má také veliké zásluhy Ústřední Matice Školská, jež na zřízení pobočky přispěla i hmotně. Aby radost české veřejnosti z nového ústavu nebyla příliš veliká, byl dán pobočce do vínku závazek, že dějepisu se bude vyučovati j a z y k e ni německým. Co to znamenalo pro budoucí učitele národní školy české, víte, panové, sami, kteří jste tuto laskavost Vídně zakusili na sobě. Pro dnešní stav našeho ustavu je pozoruhodné, že současně se zřízením české pobočky v O- pavě byla zřízena v Těšíně při německém ústavě pobočka polská. Česká pobočka velmi znepokojovala opavské Němce a jistě jsou mezi Vámi, vážení pánové, pamětníci těch dob a kroků, které podnikali Němci, aby ústav německý byl zbaven české pobočky. Již po roce bylo uvažováno o přeložení pobočky české do jiného prostředí, méně nebezpečného Němcům. Po dlouhém jednání byla pobočka přenesena do tehdejší Pol. Ostravv. která v té době byla ještě vesnicí. Na městýs byla Pol. Ostrava povýšena později. Zde tedy byl zřízen již r. 1905/6 samostatný učitelský ústav, ovšem! s týmž závazkem, jako byla zřízena pobočka opavská, že totiž dějepisu se musí vyučovali jazykem německým. 5

7 Hlavní zásluhu o zřízení zdejšího ústavu má pan Věnceslav Hrubý, vrchní rada z. s. v. v. v Opavě. Současně dostalo se Polákům samostatného polského učitelského ústavu v Bobrku u Těšína. Není mi známo, učilo-li se na tomto polském ústavě také dějepisu jazykem německým. S povděkem sluší poznamenali, že na vybudování nového ústavu nebylo penězi šetřeno. Byl vybudován krásný ústav, opatřený vším, čeho podle tehdejších požadavků bylo třeba k řádnému vyučování. Bylo vyhlédnuto pěkné místo, odkud ústav vévodí jako pevný hrad a pyšně shlíží do kraje, jehož potřebám slouží. Ani zde nebylo jednání bez překážek. Když byla pobočka přeložena do Ostravy, nebylo pro ni ještě budovy. První rok poskytlo přístřeší novému ústavu velmi ochotně ředitelství měšťanské školy tím, že dalo k disposici dvě učebny pro ročníky a kabinet pro ředitelnu. Hře na klavír se učilo v bývalé četnické kasárně, kterou laskavě propůjčila obec, houslím se učilo v hasičské zbrojírně. Ředitelem nového ústavu byl jmenován p. Fr. Autrata, té doby profesor českého učitelského ústavu v Brně. Současně sem byl přeložen z Opavy prof. Kalus, jenž na ústavě působí dosud. Pan ředitel ústavu Autrata působil na ústavě do roku 1922, kdy na vlastní žádost byl jmenován ředitelem rrg v Litomyšli. Mimo to byl pro ústav jmenován prof. Kranich, jenž žije v Ostravě na odpočinku. Dále působili v prvním roce v Ostravě na ústavě pánové Budík, Ant. Fušek, nyní farář ve Sl. Ostravě, p. Chrostek, říd. uč. rovněž ve Sl. Ostravě, Fr. Jež, ředitel měšť. šk. zde, Theodor Poledník, ředitel ob. šk. na Hladnově, dále p. Bohuslav Šváb, Vanjek a Dr. VI. Kychly. Následujícího roku byl profesorský sbor stabilisován, také ústav se nastěhoval do vybudované pěkné budovy, a začalo se k veliké radosti ostravských Čechů vyučovati v nové budově dne 1. října První ředitel ústavu věnoval plných 17 let úspěšně službám zdejšího ústavu. V nové budově ústav vyvíjí se pravidelně, bez poruch, v roce 1907/8 je již úplný s trojtřídní cvičnou školou, jež později byla rozšířena na 5-titřídní. První zkoušky dospělosti se konaly v r. 1907/8. V r. 1905/6 byla zde zřízena zkušební komise pro zkoušky způs. učitelek žen. ruč. prací. Komise ta trvala při ústavě do roku 1919/20. Z kušební komise pro zkoušky způsobilosti pro šk oly obecné a měšťanské je při zdejšími ústavě od roku 1909/10. Je tedy na zdejším ústavě rušný život po celý rok. Je zde tedy dnes český ústav učitelský, ústav pro vzdělání učitelek mateřských škol, pobočný ústav polský. Konají se u nás zkoušky způsobilosti české i polské pro obecné a měšťanské školy, nostrifikační zkoušky polských pěstounek, polských učitelek domácích nauk a od roku 1926 je /de i zjklušební komise pro zkoušky pro učitelství dom. nauk na pol. školách měšťanských. Každoročně přichází na ústav několik set zkoušenců českých a polských. To by byl tedy stručný nástin vývoje našeho ústavu za prvních 25. let trvání ústavu. 6

8 Učitelé ústavu byli vždy a jsou dosud činní v různých kulturních podnicích a podporují snahy ke zvelebení naší vlasti. Ostav poslal do světa přes 900 učitelů, z nichž na 800 učitelů na ústavě odchovaných. Všichni tito učitelé jsou průkopníky vzdělanosti a osvěty, jsou rozsévači (světla i v nejzapadlejších dědinách naší vlasti, jsou svícemi, které sebe spalujíce jiným1svítí. Celý národ náš děkuje těmto pracovníkům1za to, že vychovávají z dítek sobě svěřených vzdělané lidi, statečné bojovníky, kteří pomáhali stavěti a budovati náš samostatný stát, naši Československou republiku. Učitelský ústav je i požehnáním městu našemu v ohledu hmotném, protože do města přichází mnoho obecenstva za svými syny a dcerami, studenty našeho ústavu a studenti zde tráví 10 měsíců v roce. Byla to tedy jistě myšlenka dobrá zvoliti Sl. Ostravu za sídlo tak rozsáhlého ústavu. Mohou si tedy spokojeně říci ti, kdož se jakkoliv přičinili o zřízení ústavu ve Slezské Ostravě: Exegi monumenium aere perennius,, Děkuji při této příležitosti všem, kdož se zasloužiti o tento čin. Za zdárné působení děkuje učitelský ústav náš především ministerstvu školství a n. o., které niá vždy náležité porozumění pro potřeby ústavu a jemu přeje, což je patrno z častých značných dotací, ať je to na udržování budovy, nebo na věcné potřeby ústavu. Světová válka citelně poškodila zdejší ústav ve vývoji právě tak jako jiné školy. Vyučováni bylo redukováno, chovanci a učitelé vyrušováni ve vyučování častými vojenskými přehlídkami. Ostav byl dvakrát zabrán pro vojenské účely, štěstí, že vždy jen na krátkou dobu. Mnoho žáků ústavu padlo ve světové válce. Jména jejich jsou vyryta na pamětní desce nad schodištěm ústavu, kde byla zasazena brzy po převrate. Zvláště světlým bodem v dějinách ústavu našeho zůstane převrat r. 1918, protože teprve převratem zbaven bvl ostudy, že nejdůležitějšímu předmětu výchovnému, dějepisu, muselo býti vyučováno německy. Je tedy náš ústav úplně českým ústavem teprve od převratu. Český ústav učitelský ve Slezsku znamenal a znamená velmi mnoho pro národní život ve Slezsku. Do škol přicházejí učitelé náležitě vzdělaní, učitelé, kteří pracují nejen ve škole, nýwž i ve veřejném' životě, a tak národní vědomí českého lidu ve Slezsku zásluhou odchovanců (našeho ústavu rychlým! tempem mohutní a proniká do krajů, které by byly jistě pro náš národ ztraceny. Zásluhou odchovanců našeho ústavu stal se národní rozvoj ve Slezsku nezadržitelným. Slezsko, dosud plánovitě germanisováno, probouzí se k čilému národnímu životu. Český učitel se stáváj i ve Slezsku nositelem a hlasatelem1 kulturního snažení českého a mohu bez nadsázky říci, že hlavní zásluhu o dnešní uvědomění českého lidu ve Slezsku m'á zdejší učitelský ústav. Při nezadržitelném1 rozvoji národním ve zdejším' kraji po převrate jevila se potřeba zřizování mateřských škol. Bylo potřebí učitelek mateřských škol. Přichází v úvahu náš ústay, 7

9 V r. 1921/22 byl zde zřízen dvouletý ústav pro vzdělání učitelek mateřských škol, jenž každý druhfý rok vysílá desítky učitelek, aby v mateřských školách zachraňovaly nejútlejší dětské duše českié a připravovaly je pro českou školu obecnou. Každoročně se zde konají mimo to četné zkoušky externích pěstounek. Když po převrate bylo rozděleno Těšínsko, nebylo u nás učiliště pro vzdělání učitelů polských škol obecných, protože polský učitelský ústav, zřízený současně s ústavem naším, zůstal za Olzou. Bylo.potřebí postarat se o domácí (výchovu učitelů pro polské školy obecné. Za tím účelem byla v r. 1920/21 zřízena u nás komise pro konání zkoušek způsobilosti učitelské pro polské školy obecné a měšťanské. Od roku 1921/22 konají se na ústavě zkoušky nostrifikační pro dosažení platnosti vysvědčení dospělosti z učitelských ústavů v Polsku pro naše státní území. Aby se dostalo učitelskému dorostu pro polské školy vzdělání u nás, zřídilo ministerstvo školství a n. o. při zdejším ústavě od roku pobočky s polským1vyučovacím jazykem. V roce 1926/27 konaly se zde první zkoušky dospělosti kandidátů polských poboček. Do poboček se přijímají chovanci každý druhý rok. A tak zvláštní shodou okolností vzdělávají se na zdejším ústavě učitelé národních škol obou národů slovanských, českého a polského, jimž rakouská vláda odpírala právo na život ve Slezsku. Pod jednou střechou jest zde vychováván a vzděláván učitel český a polský, každý ve svém jazyku mateřském, oba jsou vedeni k témuž cíli: aby byli náležitě připraveni na výchovu svěřené mládeže pro blaho našeho milého státu československého, který jest i polskému obyvatelstvu tohoto státu milým domovem, právě tak, jako chovanci polští nejsou v našem ústavě cizinci. Vychováváme a vzděláváme české a polské učitele vedle sebe i společně, jak jste to, vážení, viděli při včerejší akademii, při níž účinkovali chovanci Ičeští i polští. Chovanci, vychovávaní společně k Jřásce k našemu státu, budou za stejným cílem pracovati jistě i jako učitelé. Pěstujeme zde českopolskou shodu v praxi. Ostav náš má pěknou obrazovou výzdobu, jakou má málokterý jiný učitelský ústav. Je mi milou povinností vyslovili v této slavnostní chvíli dík školním úřadům za péči o náš ústav. Stejný dík náleží bývalé zemské školní radě slezské, která návrhy ředitelství ústavu a prof. sboru, směřující ke zvelebení ústavu, vždy příznivě vyřizovala; stejný dík patří nynější zemské školní radě v Brně, která se stejným porozuměním věnuje nám stejnou péči jako jiným ústavům na Moravě. Je mi milou povinností poděkovati městské radě města SL Ostravy, která na potřeby ústavu pěstounek přispívá každoročně značnou částkou. Poděkovati sluší všem činitelům, kteří peněžitými podporami,poskytovanými našemu podporovacímu spolku, umožňují spolku, že se může starati o nemajetné naše chovance, poskytuje jim peněžité podpory, zakupuje knihy do bibliotéky pauperum a pečuje o jejich levné stravování v naší studentské mense.

10 Přispívají tím k tomu, že chovanc í, netrpíce nedostatkem, mohou lépe vyhovovali požadavkům na ně kladeným. Mohou se tak co nejlépe připravili na své budoucí povolání. Konečně ústav děkuje za své zdárné působení svědomité, pilné práci u- čitelského sboru, který se snaží, abv svým vzděláním a svými vědomostmi udržel náš ústav na časové výši. Na ústavě působilo celkem 90 učitelů, z nich jeden od počátku trvání ústavu, mnozí působí zde přes dvacet let, a fbjyjfi i jiní krátkou dobu na ústavě setrvali, přece lze o všech říci, že věnovali, resp. věnují veškeré své síly, své vědomosti chovancům1sobě svěřeným. Všem náleží dík za práci na ústavě vykonanou ve prospěch české věci ve Slezsku. Učitelé ústavu byli vždy a jsou dosud činní v různých kulturních podnicích a podporují snahy směřující ke zvelebení naší vlasti a našeho milého českého národa. Pracujeme s chutí, pilně, tiše, nevyhledávajíce ni zisku ni slávy. Jsme si plně vědomi svého poslání v učitelstvu i v národě. Na té cestě vždy Setrváme. Děku;i všem, kdož o dobro našeho ústavu se jakkoli přičinili, a prosím o zachování přízně i do budoucna. Pronášeti přání našemu jubilantu do druhé 25-tky bylo by, myslím, málo časové. Stojíme před novou dobou učitelského vzdělání a nevíme, co nám přinese blízká budoucnost. Než ať je tomu jakkoli, ať budou ústavy rozšířeny nebo zrušeny a nahrazeny akademiemi, je jisto, že ve zdech zdejší budovy vždy zůstane stánek pro vzdělání učitelského dorostu. V tom smyslu mohu zajisté shrnouti svá přání do další doby slovy: vivat, crescat, floreat. O Za profesorem Františkem Stojanem. Když se loňského roku konala slavnost 25-letého trvání našeho ústavu a sjeli se abiturienti, hledali své učitele a našli na ústavě ještě několik z prvních učitelů ústavu. Ve výslužbě byli již dva František Stojan a Jan Kranich. S radostí a uspokojením bylo při schůzce bývalých žáků ústavu vzpomenuto, že z definitivních učitelů ústavu všichni se dožívají radostného jubilea 25-letého trvání ústavu. Prof. František Stojan se nemohl účastniti slavnosti, protože v té době již byl upoután na lůžko a trápen zlou nemocí. Dne 1. dubna 1930 profesor František Stojan zemřel v Opavě, kde od roku 1927 žil ve výslužbě, a dne 4. dubna byl tamtéž pohřben za velké ú- časti obecenstva. Pohřbu se účastnilo velmi mnoho z jeho bývalých žáků, jichž jménem se se zesnulým rozloučil vřelými slovy učitel Otakar Gudrich z Raduně, profesorský sbor ústavu zastupovali na pohřbu prof. Rund, Tyleček, Vychodil a Wúnsch, jenž jménem ústavu se rozloučil s dlouholetým učitelem ústavu. 9

11 Profesor František Stojan se narodil dne 23. září 1862 ve Vežkách u Přerova. Ukončiv studia gyrnnasijní v Kroměříži, studoval na vysoké škole zemědělské ve Vídni. V r stal se učitelem a působil 7 roků na obecných školách v Místku a v Přerově, c/dl r, 1889 na měšťanské škole v Kojetíně, od1r na odborné škole ve Val. Meziříčí. Od 1. září 1906 byl jmenován hlavním učitelem na zdejším ústavě, kde působil do konce listopadu Odešel na zdravotní dovolenou, z níž se již na ústav nevrátil. Počátkem šk. r. 1919/20 byl poslán vésti zatímně správu učitelského ústavu ve Spišské Nové Vsi na Slovensku. Tam pobyl jen krátkou dobu a odešel opět na zdravotní dovolenou. Od r. 1920/21 byl přikázán službou českému státnímu ústavu učitelskému v Opavě, následujícího roku učitelskému ústavu v Přerově, kde dosloužil. Na zdejším ústavě působil plných 12 let; od 3./VII až do odchodu z ústavu vedl i správu zdejšího ústavu, V roce 1927 odešel po více než čtyřicetiletém1učitelském působení na zasloužený odpočinek. Jeho působení došlo uznání i u nadřízených úřadů. Po celý svůj život lnul zesnulý vřelou láskou ke škole a studentstvu, jemuž byl otcovským přítelem a vlídným1 rádcem;. Čest budiž jeho památce.! i i j 1 i i í j 1 I ; li'!! ;!'!1''V;i o Památce výpomocného cvičného učitele Jana Kunze. Ve škol. r. 1929/30 ztratil náš ústav výpomocného cvičného učitele a člena zkušební komise pro polské školy obecné, Jana Kunze, řídícího učitele polské školy obecné ve Slezské Ostravě. Jan Kunz, narozený r. 1887, ukončiv německý ústav učitelský v Těšíně, působil na školách v Karvinné a Jablunkově a pak za republiky v Hrušově n. O. Od roku 1925 konal povinnosti správce polské obecné školy ve Slezské Ostravě, jež je cvičnou školou pro chovance poboček s polským jazykem vyučovacím, zřízených v roce 1924, konal tedy i nesnadné povinnosti cvičného učitele. Jako učitel a pedagogický rádce chovanců vynikal zesnulý vědomostmi a dobrým, šlechetným srdcem, neomezeně miluje školní mládež. Srdce jeho, jež mnoho přetrpělo a přese všecko plno bylo přátelství a lásky ke všem, smrtelně unaveno ukončilo svoji činnost. Jan Kunz zemřel dne 19. května t. r. na těžkou srdeční chorobu. Slova jak řečníků polských, tak i českých, pronesená nad hrobem zemřelého, svědčila o tom, že úmrtím řídícího učitele Jana Kunze učitelství pozbylo dobrého a zaslouženého svého člena. Budiž mu paměť vděčná a trvalá. 10

12 Zprávy školní. Sestavil ředitel se sborem profesorským. I. Sbor profesorský. A) Změny ve sboru. Ze sboru vystoupili: profesor Jaroslav Vacek, byv přeložen na vlastní žádost na státní reálku v Moravské Ostravě výn. min. šk. a n. o. ze dne 7. května 1929, č , intim. výn. z. š. r. v ;Brně z '24. května 1929, Ě D o sboru vstoupili: profesor Oldřich Kittrich, dosavadní zat. prof. státní reálky v Moravské Ostravě, jmenován definitivním profesorem ústavu výn. min. šk. a n. o. ze dne 7. května 1929, č , intim. výn. z. š. r. v Brně z 3. července 1929, č Výpomocný učitel Jan Fajkoš, farář církve československé ve Sl. Ostravě. Výpomocná učitelka Adolfa Fojtíková, učitelka žen. ruč. prací a dom. nauk na měšťanské škole ve Slezské Ostravě. Výpomocná učitelka Jaroslava Pospíšilová, zatímní profesorka státního div. ref. reál. gymn. ve Slezské Ostravě. Výpomocný učitel Karel Trombík, profesor polského reál. gymn. v Orlové. Od 1. února 1930 výpomocný učitel Ladislav Šulc, učitel pomocné školy v Moravské Ostravě-Vítkovicích. B) Dovolená. Dovolenou má profesor Vladimír Navrátil, přikázaný jako správce veřejné odborné školy pro ženská povolání Dobromily" v Mor. Ostravě. C) Stav profesorského sboru koncem školního roku 1929 / Alois Bezloja, ředitel ústavu, ředitel zkušební komise pro české a polské školy obecné a měšťanské, učil matem, v IV.2, porady 2 hod., ped. v II.8, správa pobočných ústavů 2 hod., neobl. němí. v kurse pěst. 3y2 hod., celkem I2V2 hod. 2. Emilie Gudrichová, pěst. mateř. školy, insp. mateř. škol (soukr.) Slezské Matice osvěty lidové, v mateř. škole 20 hod., v ústavě pro vzdělání učitelek mateřských škol (jenž je níže označován jako kurs pěstounek K) nauka o škole mateřské 1 hod., výtv. práce 2 (hod., porady 1 hod., celkem 24 hod. Třídní v mateř. škole, správkyně sbírek mateř. školy. 3. Jindřich Haša, profesor, v 3. tř. cv. 20 hod., něm. v 4. tř. cv. 3 hod., porady 2 hod., třídní v 3. tř. cv. 1 hod., celkem 26 hod. 4. Filip Kalus, profesor, náměstek ředitele zkušební komise pro obecné a měšťanské školy, člen obecního zastupitelstva města Slezské Ostravy, přír. v I g, II.2/3, III.2, IV. 1; zem. I2 (v 1. pololetí), II.2, III.2, ped. K2, věc. uč. 1<2, porady 1, třídní v K 1 hod., celkem 19 hod., správce sbírek přírodop. 5. Oldřich Kittrich, profesor, kreslení v I.-IV. roč. 13 hod., v pol. pob. 8, ' K 4, psaní I. r. 1, I. d. pol. 1, porady 1 hod., celkem 28 hod. Správce sbírek pro kreslení. 6. Cyril Kudělásek, profesor, češt. I. r. 5, II. r. 5, pol. pob. I. r. 3, 11i. r. 3, něm. II.-IV. roč. 8, opravy spr. knihovny 1 hod., celkem 2972 hod. Správce knihovny prof. a chov. 11

13 7. Vilibald Láznička, profesor, matem. I.-5II. roč. 10 hod., fys. I.-IV. roč. ±0/8, správce sbírek fys.-chem. a matem. 1 hod., por. 1, třídní v II. r. 1 hod., celkem' 23/21 hod. Správce sbírek fys.-chem. a matem. 8. Jindřich Liška, profesor, kat. náb. v tř. cv. 6 hod, v I.*, v I. r. pol.!, v Kx, exh. 2, neobl. náb. II.-IV. r. 2 hod., celkem 13 hod. Správce sbírek nábož. 9. František Navrátil, profesor, v 2. tř. cv. 21 hod., těl. v 2. tř. cv. 2, porady 2, celkem 25 hod. Třídní v 2 tř. cv. 10. Eduard Rund, profesor, zp. I.2, II.2, d. zp. III. a IV. r. 1 hod., III. r. pol. 2, hra na housle I. a 2, II. a 2, III. a 2, v pol. pob. I.a 2, III. a 2, IV. a, b 2, K 2, hra na klavír I.2, Ka2, celkem 25 hod. 11. Josef Tyleček, profesor, v 4. tř. cv. 23 hod., porady 2, třídní v 4. tř. cv. 1, celkem 26 hod., správce sbírek cvičné školy a správce knihovny žák. cvič. školy. 12. Josef Vondráček, zat. profesor, zem. I.2 (od 1. února do 30. června), IV.2, děj. I. IV. 8 hod., těl. chl. I. IV. r. 8, dívčí I.2, IV. r. 2 (v 1. pololetí 1 hod. spol. s chovanci), něm. I. r. por. 1, třídní v I. r. 1 hod., celkem v 1. pololetí 26V2, v 2. pololetí 29y2, správce sbírek zeměpisných a dějepisných, tělocvičných a herního nářadí. 13. Vojtěch Vychodil, def. cv. učitel, v 1. tř. cv. 18 hod., vých. r. pr. ve 4. tř. cv. 2, porady 2, v 2. pololetí metod. tř. el. v III. r. 2 'hod., celkem v 1. pololetí 22, v 12. pololetí 24 hodin. Třídní v 1. tř. cv. 14. Jindřich Vyjídák, profesor, češt. v III. 4, v IV. 4, v K 5, ped. v III. roč. 3 (v 1. pololetí), IV. r. 3, hosp. III. 1, opr. 3, por. 1, tř. v IV. roč. 1 hod., celkem' 25/22 hodin. Neobl. těsnopis 2. odd. 2 hod., rpr. III. r. 2, IV. r. 2, pro dívky III. a IV. r. 2, III. roč. pol. 2 hod. 15. Rudolf Wunsch, profesor, člen zkus. kom. pro učit. hudby a zp. na ústavech učit. a pro učit. zp. na stř. šk., zp. I. r. pol. 2, III. r. 2, IV. r. 2, K 2, hs 1. 2, II. 2, III. 2, I. r. pol. 2, hra na klavír I. r. pol. 2, II. r. 2, III. r. 1, K 2, třídní III. r. 1 hod., por. 1 hod., celkem 25 hod. Správce sbírek hudebních. Výpomocní učitelé. 16. Jan Fajkoš, farář církve československé ve Slezské Ostravě, náb. čsl. v cv. šk. 2 ;hod., v I. r. a K 1 hod. (společně se žákyněmi stát. d. rrg ve Slez. Ostravě. 17. Adolfa Fojtíková, učitelka žen. r. pr. a dom. nauk na měšť. škole ve Sl. Ostravě, žen. r. pr. v K 4 hod. 18. Žofie Jirotková, učitelka žen. r. pr. a dom. nauk na ob. škole v Michálkovicích, žen. r. pr. ve cv. šk. 3 hod. 19. Jaroslava Pospíšilová, zat. prof. stát. d. rrg ve Slezské Ostravě, dívčí těl. v II. r. 2, v III. r. 2, v K 2, celkem 6 hodin. 20. Ladislav Šulc, učitel pomocné školy v Mor. Ostravě-Vítkovicích, metod, výchovy dětí slabomyslných v Iv. r. 1 hod. (v 2. pololetí). Výpomocní učitelé v polských pobočkách. (Prof. pol. reál. gymnasia v Orlové.) 21.iAlfred Farny, Zem. I. a III. r. 4, chem. I. r. 3/2, přír. I. r. 2/s> W- r- 2 hod., hosp. III. r. 1 hod., celkem 12 hod. Třídní v III. r. 12

14 22. Rudolf Folwarczny, pol. I. r. 5, opr. 1, ped. v III. 3 (v 1. pololetí), třídní v 1. r. 1 hod. Celkem v 1. pololetí 10 hod1., v 2. pololetí 7 hod. 23. Stanislav Motyka, děj. I. a III. r. 4 hod. 24. Josef Niemiec, pol. III. r. 4, opr. 1 hod., celkem15 hod. 25. Josef Pitala, matem. I. a IV. r. 7 hod., fys. III. r. 2, celkem] 9 hod. 26. Karel Trorribík, ev. náb. v I. r. 1 -hod. 27. Gustav Zielina, těl. I. r. 4, III. r. 2, celkemi 6 hodin. Výpomocní cviční učitelé pro chovance polských poboček. 28. Marie Slowiková, zat. správkyně pol. školy obecné ve Slezské Ostravě. 29. Teofil Molinek, zat. učitel pol. školy obecné ve Slezské Ostravě. D) N a jiném ústavě učili: Na státním dívčím ref. reál. gymnasiu ve Slezské Ostravě učili: 1. Filip Kalus těsnopisu 2 hodiny. 2. Jindřich Liška katol. náb. 8 hodin. 3. Eduard Rund zpěvu 4 hodiny. Šk o ln i zřízenci: 1. Emil Quis, školník, podúředník. 2. Emilie Quisová ml., trvalá posluho vačka pro mateřakou školu. 3. Emilie Quisová st., neúplně zaměstnaná výpomocná síla. 4. Jan Pasz, výpomocný topič na dobu topení (l./x 30./VI.). II. Z kroniky ústavu. Školní rok začal dne 2. září Z ápis a přijímací zkoušky do I. roč. byly vykonány na šk. r. 1929/30 před prázdninami ve dnech června. V těch dnech byly také vykonány přijímací zkoušky do I. ročníku polské pobočky a do I. ročníku ústavu pro vzdělání učitelek mateřských škol. Opravné zkoušky byly ve dnech 2. a 3. září Zápis chovanců do vyšších ročníků se vykonal ve dnech září 1929, do cvičné školy a do škoíy mateřské ve dinech září Dne 27. září bylo oslaveno školní slavností 1000-leté výročí smrti knížete Sv. Václava. Dne 10. října 1929 byli chovanci ústavu na představení filmu Z dílny lidskosti" v kinu Palace. Pro záškrt byla zavřena mateřská škola ve dnech října Opravné zkoušky dospělosti byly vykonány ve dnech září 1929 a to dne září písemné, dne 13. září ústní za předsednictví pana vl. rady Ferdinanda Pavelka, zemského školního inspektora. Celkový výsledek zkoušek dospělosti za šk. r. 1928/29 po opravných zkouškách je uveden na jiném místě. Ve prospěch Českého srdce pro Slezsko" odvedli chovanci ústavu a žáci cvičné školy při příležitosti obětního týdne" částku Kč. Den Svobody oslaven byl školní slavností dne 28. října O významu dne promluvil chovanec III. ročníku Maxmilián Walder. Na programu byla zpěvní a hudební čísla chovanců, jež řídili prof. Rud. Wúnsch a Ed. Rund. 13

15 Obvyklé přednášky pro chovance IV. ročníku vykonali: dne 19. listopadu odb. uč. Fr. Krč z Mar. Hor o knihovnictví, dne 20. listopadu prof. Rud. Tlapák z Mor. Ostravy o lidové výchově. Pro epidemické nemoci byla zavřena mateřská škola od října, 2. třída cvičná od listopadu, opět mateřská škola od listopadu. Dne 1. prosince 1929 byla učiněna v hodinách dějepisu ve všech ročnících připomínka československo-jihoslovanské vzájemnosti. Dne 21. ledna 1930 učinili profesoři československého jazyka ve všech ročnících v hodinách češtiny pietní vzpomínku na univ. profesora Dra Jaroslava Vlčka, jenž toho dne zemřel. Odborná inspektorka ženských ručních prací Anna Nováková, učitelka žen. ruč. prací na státním ústavě ke vzdělání učitelek domácích nauk v Praze I., vykonala inspekci v žen. r. pr. ve cvičné škole a v kurse pěstounek dne 22. ledna Dne 20. února byl pohřeb žáka 3. tř. cvičné školy Jaroslava Homoly, jenž zemřel na zánět středního ucha dne 17. února. Pohřbu se účastnil ředitel, profesor R. Wúnsch a profesor J. Liška. Chovanci zapěli v kostele smuteční sbory. Dne 28. února v hodinách dějepisu v jednotlivých ročnících učinili profesoři dějepisu Josef Vondráček a Stanislav Motyka a v kurse pěstounek prof. Filip Kalus připomínku 10. výročí ústavy republiky Československé a promluvili o spravedlivých a demokratických zásadách ústavy. Dne 7. března byly oslaveny 80. narozeniny pana presidenta republiky T. O. Masaryka školní slavností. Podrobná zpráva o slavnosti je na jiném místě této' výroční zprávy. Téhož dne účinkovali chovanci ústavu při oslavě 80. narozenin pana presidenta republiky, pořádané městským osvětovým sborem a sdruženými spolky ve Slezské Ostravě. Mimo to účinkoval studentský orchestr chovanců při oslavě 80. narozenin pana presidenta, pořádané dramatickým spolkem' Klicpera ve Slezské Ostravě dne 15. března Dne 12. 'března 1930 zemřel spisovatel Mistr Alois Jirásek. Posmrtnou vzpomínku učinili ve třídách učitelé češtiny Cyril Kudělásek a Jindřich Vyjídiák. Dne 16. března v den pohřbu Mistra Aloise Jiráska byl na budově vyvěšen černý prapor. Dne 13. března účastnili st chovanci všech ročníků představení filmu Plukovník Švec v kinu Kosmos. Odborný inspektor katolického náboženství Dr. František Onderek vykonal inspekci vyučování katolického náboženství v ročnících ústavu a ve třídách cvičné školy dne 25. března Dne 28. března byla uspořádána pietní vzpomínka na J. A. Komenského a mírová půlhodina. Účastnili se chovanci všech ročníků. O J. A. Komenském přednášel chovanec IV. ročníku Josef Doležal. Dne 30. března 1930 účinkovali chovanci a chovanky při pietní vzpomínkové oslavě Mistra Aloise Jiráska, pořádané M. O. S. ve Slezské Ostravě v ú- stavní aule. Dne 1. dubna 1930 zemřel v Opavě profesor František Stojan, profesor zdejšího' ústavu v. v. Nekrolog je na jiném místě. Dne 3. dubna byla uspořádána přednáška o pohlavních chorobách pro chovance III. a IV. ročníku. Přednášel Dr. Karel Zikmund.

16 Dne 5. dubna recitoval p. Alfred Rettig chovancům I I IV. roč. a chovankám! kursu pěstounek německé básně. Dne 9. května byla uspořádána pro chovance ústavu přednáška o tuberkulose. Přednášel Dr. Bohumil Malý. Přednáška byla doprovázena světelnými obrazy. Dne 12. května navštítil ústav p. vládní rada Ferdinand Pavelek, zemský školní inspektor, a byl přítomen vyučovaní v ročnících, ve třídách cvičné školy i ve škole mateřské. Dne 12. dubna účastnili se chovanci celého' ústavu představení filmů s přednáškou: Základy Einsteinovy teorie relativity. V kinu Kosmos. Ve prospěch Okresní péče o mládež odvedli chovanci ústavu a žáci cvičné školy ke Dni matek" za květiny 70 Kč (4. května 1930). Dne 14. května vykonal odb. inspektor Martin Šmířák na ústavě inspekci tělocviku. Dne 17. května byla uspořádána pro chovance III. a IV. ročníku přednáška o péči o zmrzačelé dítě. Přednášel p. odb. učitel Josef Smetana z ú- stavu pro zmrzačelé v Králově Poli. Dne 19. května zemřel Jan Kunz, správce polské školy obecné ve Slezské Ostravě, jež je cvičnou školou pro chovance polských poboček. Pohřeb se konal dne 22. května v Jablunkově. Na pohřbu byli všichni chovanci polských poboček. Za ústav se účastnil pohřbu prof. Frant. Navrátil, jenž se nad hrobem1 se zesnulým rozloučil za prof. sbor ústavu. Dne 23. května vykonal odborný inspektor Stanislav Jiránek inspekci zpěvu a hudebních předmětů. Dne 23. května odpoledne hospitovali chovanci IV. ročníku v pomocné škole ve Vítkovicích. Chovance vedl prof. Jindřich Vyjídák. Pro epidem. nemoci (případ spály) byla zavřena 4. tř. cv. školy od!5. do 19. května Ve dnech 26. a 28. května vykonal odborný inspektor František Hradilík inspekci kreslení. Dne 28. května hospitovali chovanci IV. roč. v jedno třídní škole v Rakovci. Chovance vedl profesor Jindřich Vyjídák. Ú :tní zkoušky dospělosti se konaly ve dnech června 1930: a) za předsednictví pana vládního rady Ferdinanda Pavelka, zem. školního inspektora, zkoušky externistů polských dne 10. června, b) za předsednictví pana Dra. Františka Višinky, ředitele státního mužského učitelského ústavu v Brně, zkoušky chovanců a externistů českých ve dnech června Přijímací zkoušky do 1. ročníku na rok 1930/31 byly ve dnech 27. a 28. června III. Sbírky a učebné pomůcky. A a) Peněžní příspěvky vt školním roce 1929/ Ze školního roku 1928/29 z b y lo...kč Příspěvky chovanců při z á p is e Státní dotace na pomůcky na rok Taxy za duplikáty vysvědčení Od tělocvičné jednoty Orla" za používání tělocvičny Celkem... Kč

17 b) V e školním roce 1929/30 bylo vydáno: 1. Na knihovny prof. a chov. (na knihy a vazbu) Kč Na sbírky zeměpisné a d ě je p is n é Na sbírky íysikální a chem ické Na sbírky m atem atické Na sbírky přírodopisné Na sbírky pro polní hospodářství Na sbírky pro z a h ra d u Na sbírky h u d e b n í Na sbírky pro k r e s le n í Na sbírky tělocvičné a na herní nářadí a opravy Na d í l n u Na sbírky cvičné šk o ly Na knihovnu cvičné š k o ly Na pomůcky mateřské š k o ly Ze zbytků p e r zaplacena porta, balení, dovoz pomůcek, ostatek převeden na příští školní rok. c) Mimo t o byly zakoupeny pomůcky: a) doplňky tělocvičného nářadí z dotace tam. Is!k[. a n. o. v částce Kč, povolené výnosem min. šk. a n. o. ze dne 31. července 1929, č , z. š. r. v Brně z 24. srpna 1929, č , b) metodické příručky z dotace , povolené výn. min. šk. a n. o. ze dne 13. ledna 1930, č. 3465/30-11, intim. výn. z. š. r. Moravskoslezské ze dne 10. února 1930, č. 5096, c) klavír do sbírek hudebních za částku Kč z dotace, povolené výn. min. šk. a,n. o. ze dine 1. února 1930, č /30-11, intim. výn. z. š.r. v Brně z 18. února 1930, č B. Stav sbírek na konci školního roku 1929/30. Název sbírky Stav sbírek koncem přibylo ve ubylo ve koncem šk. r. 1928/29 šk r. 1929/30 šk. r 1929/30 š>. r. 1929/30 čísel kusů čísel kusů čísel kusů čísel kusů 1. Sbírky náboženské Knihovna učitel, a chov Sbírky zeměpisné a dějepisné Sbírky matematické Sbírky přírodopisné Sbírky fys. a chem Sbírky pro pol. hospodářství Sbírky pro zahradu Sbírky h u d e b n í Sbírky pro kreslení Sbírky tělocvičné Sbírky herního nářadí D íln a Sbírky cvičné školy Knihovna žák. cvič. školy Sbírky pro školu mateřskou

18 IV. Statistika chovanců a žáků. (Viz dodatek.) V. Podpory. 1. Dodatek ke škol. roku 1928/29: Státní studijní podpory za rok 1929 byly uděleny 5 chovancům ročníků ústavu českého (4 po 400 Kč, Kč), 2 chovancům polských poboček po 400 Kč, 3 chovankám ústavu pro vzdělání učitelek mateřských škol po 400 Kč. (Výn. min. šk. a n. o. ze dine 4. června 1929, čís. 4912/S, z. š. r. v Brně z 22. června 1929, č ) 2. Státní studijní podpory na rok 1930 nebyly uděleny do dine, kdy byla dávána tato výroční zpráva do tisku. Podporovací spolek. Založen v roce Valná hromada byla dne 1. října 1929 za předsednictví ředitele ústavu. Za předsedu zvolen opět ředitel ústavu, jednatelem prof. Jos. Vondráček, pokladníkem prof. Jindřich Liška, mimo to zastupuje prof. sbor ve spolku prof. F. Kalus. Počet členů: 5 zakládajících, 15 činných, 82 přispívajících. ; j j! ; ' Jmění spolku na konci školního roku 1928/29 Kč Přehled p ř í j rwů a v y dá ní v minulém1správním roce 1929/30: Bylo přijato Kč h Bylo vydáno Kč h Počet žadatelů Poíet podpor Z výnosu základního jmění Ošacování... _ Na členských příspěvcích 930 Stravování Na studijních příspěvcích 280 Knihovna pauperum Ze stud. a spol. podniků Učebné pomůcky Od veřejnoprávních korpo Peněžní podpory rací L é k y... Na darech Administrace Z různých pramenů Různé... Celkem přijato Celkem vydáno je tedy stav jmění na konci školního roku 1928/29...Kč příjmy ve školním roku 1929/ Kč vydání ve školním roku 1929/ ' z b ý v á...kč O levnou a vydatnou stravu pro chovance ústavu pečuje Studentská mensa, založená v r V roce 1929/30 stravovalo se v mtnse 102 chovanců a chovanek. Bylo jim podáno celkem 7325 obědů, z toho 2100 po 4 Kč, 1600 po 3 Kč, 2105 po 2 Kč, 1520 zdarma. Ředitelství děkuje všem šlechetným dárcům, příznivcům a dobrodincům ú- stavu za vydatnou podporu podporovacího spolku, že mohl svým úkolům dostáti, a prosí, aby svou přízeň k našim nemajetným chovancům a žákům ízachovali i na dále.

19 VI. Tělesná výchova. Tělocviku vyučovalo se ve zvláštních odděleních pro chovance a pro chovanky, v každém oddělení 2 hod. týdně. Také v polských ročnících tvořily chovanky zvláštní oddělení. V kurse pěstounek jsou rovněž podle osnovy 2 hod. tělocviku týdně. Osvobozen nebyl od vyučování tělocviku nikdo. Tělocvičné hry řídil prof, Jos. Vondráček, v polských pobočkách prof. O. Zielina. Hrálo se na provisorním hřišti, po př. na ústavním dvorku. V tělocvičných jednotách cvičí 56 chovanců! a chovanek (z toho v Sokole 50, v DTJ 6), na kole jezdí 105, bruslí 105, sáňkuje 147, lyžaří 52, tenis hraje 13, podbíjenou 85, házenou 17, vesluje 50, plovat umí 115, o prázdninách cestovalo 42. Skautů je 9. * VII. Učebná osnova. A) Předměty povinné. 1. V učebných předmětech povinných (mimo němčinu) vyučuje se dle osnovy pro učitelské ústavy v nařízení min.' škol. a nr o, ze dne 11,/9.1919, (č Jazyku německému jako předmětu povinnému vyučuje se od škol. roku 1923/24 postupně 1. ročníkem počínajíc. (Výn. min. šk. a n. o. ze dne 17. srpna 1923, č ) 3. Rozdělení učiva z literatury české v III. a IV. roč. nově upraveno výn. min. šk. a (n, o. z 21. června 1922, č takto: ve III. roč.: Literatura doby nové od obrození až po Sv. Čecha s četbou příslušných ukázek, ve IV. roč.: Literatura od Sv. Čecha do doby nejnovější s příslušnou četbou. 4. Výn. min. šk. a n. o. ze dne 30. července 1925, č H změněna byla učebná osnova ústavů pro vzdělání učitelek mateřských škol, vydaná nařízením m. k. a v. ze dníe 3. července 1914, č. 3632, pokud se týče jazyka vyučovacího. Od šk. roku 1925/26 vyměřuje se vyučovacímu jazyku v 1. roč. 5, v II. roč. 4 hodiny týdně. Zároveň upravuje se počet hodin věnovaných praktickým cvičením tak, že tomuto předmětu jest věnovati v I. roč. 4 hodiny, v II. ročníku 5 hodin týdně. B) Předměty nepovinné. Nepovinně se učilo katol. náb. v II -IV. roč. ve 2 hod., hře na klavír ve 2 odd. po 2 hod1., v 1 odd. 1 hod., v 1 odd. 2 hod. pro chov. pol. pob., v 2 odd, po 2 hod. v kurse pěst., hře na housle v kurse pěst. 2 bod., těsnopisu v 1 odd. 2 hod., němčině v kurse pěst. 3 hod., rukodělným pracím výchovným v III. a IV. roč. po 2 hod. týdně a od škol, roku 1924/25 zřízeno výn. z. š. r. /. 12/ , č /21 i pro chovanky III. a IV. roč. zvláštní oddělení pro vyuč. rukod. prací vých. po 1 týdenní hodině v každém ročníku, metodice výchovy dětí slabomyslných ve IV. roč. v 2. polol. 1 hod.

20 Počet vyučovacích hodin v před m ětech povinných. P ř e d m ě t Ročník Ústav pra vzděláni učitelek mater, škol I. II. III. IV. I II. N á b o ž e n s tv í Pedagogika, praxe , 4 2, 5 Nauka o škole mateřské Vyučovací jazyk Jazyk n ě m e c k ý (nepov, 3) (nepov. 3) Jazyk český v pol. pob Z e m ě p is D ě j e p i s Matematika P říro d o p is... 2/3 2/3 2 1 Fysika s ch em ií... 3/2 3/2 2 2 Polní hospodářství Věcné učení Krasopis... 1 K r e sle n í Z p ě v Hra na housle (neobl. 3) (neobl. 2) Výtvarné p r á c e Ženské ruční práce T ě lo c v ik VIII. Četba. A) Z jazyka československého. I. ročník: a) školní: 1. J. Neruda: Balady a romance. 2. Sv. Čech: Ve stínu lípy. 3. F. Strejček: Výbor čsl. lyriky lidové. b) domácí: 1. B. Němcová: Pohorská vesnice. 2. J. Neruda: Malostranské povídky. 3. A. Jirásek: Filosofská historie. 4. Langer-Kopta-Medek: Legionářské povídky. 5. Jar. Vrchlický: Legenda o sv. Prokopu. II. ročník: a) školní: 1. Křišťan: Život a utrpení sv. Václava a sv. Ludmily. 2. Staročeské listy (Výbor,,Světla VI.). 3. J. A. Komenský: K šaft... b) domácí: 1. Sv. Čech: Dagmar. 2. K. V. Rais: Zapadlí vlastenci. 3. A. Sládkovič: Detvan. 4. J. Winter: Mistr Kampanus. 5. J. S. Turgeněv: Lovcovy zápisky. Cyri, Kuděk1sek, učitel jazyka československého. III. ročn í k : a) školní: 1. K. H. Mácha: Máj. 2. Sv. Čech: Václav Živsa. 3. Petr Bezruč: Slezské písně. 4. J. Sv. Machar: Třicet roků. b) domácí: 1. A. Jirásek: F. L. Věk, díl I. V. 2. J. Neruda: Kosmické písně. 3. Sv. Čech: Písně otroka. 4. Emil Tréval: Pomsta svátých. 19

SL MATICE OSVĚTY Lij NA TĚŠÍNSKU A HLUČÍj

SL MATICE OSVĚTY Lij NA TĚŠÍNSKU A HLUČÍj SL MATICE OSVĚTY Lij NA TĚŠÍNSKU A HLUČÍj . Činnost Slezské Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku za rok 1933 tvv:- \ ř iti» *. I. i. * i. v Činnost SLEZSKÉ MATIC :e o s v ě t y l id o v é N A TĚŠÍNSK

Více

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o.

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. OBEC HLOHOVEC Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. 100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1912-2012 OBSAH Úvodní slovo starostky obce... 5 Úvodní slovo ředitelky školy... 6 Historie školství v obci za

Více

ZBIORY a ZAHRADNÍKA S L. M. O. L. Z A R. 1 9 3 7 VC 2 53/0/1. 5. 0 0

ZBIORY a ZAHRADNÍKA S L. M. O. L. Z A R. 1 9 3 7 VC 2 53/0/1. 5. 0 0 ZBIORY a ZAHRADNÍKA Č I N N O S T S L. M. O. L. Z A R. 1 9 3 7 VC 2 53/0/1. 5. 0 0 ČINNOST SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ NA TESINSKU A HLUCINSKU ZA ROK 1937 K TISKU U SPO ŘÁD A L A N T O N ÍN H O Ř ÍN E

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině 1912-1959

Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině 1912-1959 Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině 1912-1959 Školní rok 1912-1913 Představenstvo obce Cidlina žádalo v roce 1906 za zřízení jednotřídní školy samostatné, případně exponované

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 (bakalářská diplomová práce) Vladislav Mikmek Vedoucí práce:

Více

K, 1871 1911 4. 5. 6. 7. 8 K. 9. 10. 11. JUC. 12. K.

K, 1871 1911 4. 5. 6. 7. 8 K. 9. 10. 11. JUC. 12. K. PAMÁTNÍK ČTYŘICÁTÉHO VÝROČÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL" V PŘEROVĚ. PŘEROV V ZÁŘÍ 1911 VYDÁN PÉČÍ REDAKČNÍHO ODBORU SOKOLA" ZA REDAKCI ODPOVÍDÁ JAR. SOUČEK VYTISKL JAROSLAV STROJIL V PŘEROVĚ Obsah 1. ]ose[

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE. 1929 1938 a 1969 1982

PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE. 1929 1938 a 1969 1982 PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada I: Spolkové kroniky Svazek č. 3 PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE 1929 1938 a 1969 1982 Hostivice, prosinec 2013 Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929 1938 a 1969 1982 2 Přepis

Více

SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ

SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ ť n m ~ r 5Sp Státní ref. reál. gym ndsiilm v Českém Tešino. ČINNOST 0874 SLEZSKÉ MATICE OSVĚTY LIDOVÉ NA TĚŠÍNSKU A HLUCÍNSKU Slezská Ostrava 1931. Nákladem Slezské Matice osvěty lidové se sídlem ve

Více

PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE

PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada I: Spolkové kroniky Svazek č. 1 PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE 1892 1912 Hostivice, listopad 2012 Pamětní kniha Sokola Hostivice 1892 1912 2 Přepis zpracovali Alena Kučerová

Více

Mašovice. 100 Let obecné školy. 960 let obce 1046 2006

Mašovice. 100 Let obecné školy. 960 let obce 1046 2006 Mašovice 100 Let obecné školy 1907 2007 960 let obce 1046 2006 Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. Jan Amos Komenský Obsah 100 let obecné školy

Více

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ do roku 1950 Hostivice, březen 2011 Učitelé do roku 1950 2 Sestavil Jiří Kučera Při zpracování podkladů spolupracovali Josef Kučera a Alena Kučerová Stránky jsou upraveny pro

Více

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ Proměny venkovské školy v letech 1869-1948 Macková Eva Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 4 I. Prolog... 5 1. Obecný vývoj školství do r. 1869... 5 2. První zprávy

Více

Motto: OBSAH - 3 - Z Charty práv dítěte

Motto: OBSAH - 3 - Z Charty práv dítěte Motto: "Každé dítě přichází na svět jako bezelstný a snadno zranitelný tvor, přichází zvědavé, všetečné a plné naděje. Udělejme všichni všechno pro to, aby život každého dítěte naší planety byl naplněn

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2012 Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Více

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU Vážený čtenáři, při příležitosti sta let od otevření veřejné měšťanské školy v Olešnici a pětadevadesáti let od otevření budovy školy na olešnickém náměstí se rozhodlo zastupitelstvo města Olešnice a vedení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína

Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína Rozšířená publikace ke 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Trnavě u Zlína 1905 2005 Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k oslavě Podle tohoto hesla se od dávných dob řídili ti, kteří pomáhali

Více

Gymnasium Františka Josefa v roce 1905

Gymnasium Františka Josefa v roce 1905 Historie školy Historie naší školy se začala psát r. 1888. V národnostně složité situaci se královédvorská obec v čele se starostou MUDr. Josefem Moravcem rozhodla podpořit český živel ve Dvoře Králové

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Alena Janoušková Vedoucí práce: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. Plzeň, 2014 Potvrzuji, že jsem

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

ANNUAIRE DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ POUR L'A N N É E

ANNUAIRE DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ POUR L'A N N É E V BRATISLAVA i l'cmxxvl ANNUAIRE DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ POUR L'A N N É E 1925-1926 BRATISLAVA / MCMXXVI É D I T É PAR LE S É N A T DE U UNIVERSITĚ KOMENSKÝ IMPRIMERIE DE LÉTAT, PRAGUE (TCHÉCOSLOVAQUIE)

Více

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

Sokolské paměti Velické

Sokolské paměti Velické Sokolské paměti Velické 1920 2010 Předmluva: Doba, kdy byla zaloţena v roce 1920 Tělocvičná jednota Sokol Velká je obdivuhodně a pro budoucnost zaznamenána v Pamětní knize Tělocvičné jednoty Velká aţ

Více

Univerzita Karlova v Praze. Historie základní školy Davle

Univerzita Karlova v Praze. Historie základní školy Davle Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Historie základní školy Davle History of primary school in Davle Bakalářská práce Název studijního programu: Specializace v pedagogice

Více