STÁTNÍHO UČITELSKÉHO ÚSTAVU n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍHO UČITELSKÉHO ÚSTAVU n"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STÁTNÍHO UČITELSKÉHO ÚSTAVU n _. S L E Z S K É O S T R A V Ě!

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA (PÁTÁ) STÁTNÍHO UČITELSKÉHO ÚSTAVU VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ za Š kolní r o k 1929/ 30. OBSAH: 1. Oslava 80. narozenin p. presidenta československé republiky T. G. Masaryka. 2. Na pamět 25. výročí založení státního učitelského ústavu ve Slezské Ostravě. Reč, kterou měl ředitel A lois Bezloja při jubilejní slavnosti dne 23. června Za zemřelým profesorem Františkem Stojanem. 4. Památce výpomocného cvičného učitele Jana Kunze. 5. Skol ní zprávy. S profesorským sborem sestavil ředitel. VE SLEZSKÉ OSTRAVĚ Nákladem sfáfního učitelského úsfavu ve Slezské OsírSvř. V ytiskla Union ve Slezské Ostravě.

3 2BK>prr S. ZAHRADNÍKA C.Z * 0 5 * X \ o O

4 Oslava 80. narozenin pana presidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Na oslavu 80. narozenin prvního presidenta Československé republiky T. G. Masaryka dne 7. března 1930 byla uspořádána školní slavnost za účasti celého profesorského sboru a všech chovanců ročníků ústavu, polských poboček a všech chovanek ústavu pro vzdělání učitelek mateřských škol. Slavnost se konala v ústavní aule, jež byla na ten den vkusně vyzdobena květinami. O 10. hod. dopol. zahájil slavnost ředitel ústavu proslovem!, v němž vyzvedl velikost Masarykova díla osvobození našeho národa ze staleté poroby, jeho zásluhy o mravní obrodu a naši povinnost svému Osvoboditeli projeviti vděk a oddanost u příležitosti 80. narozenin. Po tom následovala čísla programu: 1. Hymny. 2. T. Q. Masaryk, fteč pronesl chov. Maxmilián Walder. 3. R. Wúnsch: Pozdrav presidentovi. 4. Smetana: a) Slavnostní sbor, b) Věno. 5. T. Q. Masaryk. Báseň od P. O. Hviezdoslava. Před-, > nesla chovanka E. Stasslová. 6. Karganoff: Píseň. (Orchestr.) 7. Foerster: Pravda a pohádka. Melodram. (Chov. R. Plaček a Zd. Bezděková.) 8. Weis: Vzpomínka. (Orchestr.) 9. Leopold Staff: Kovval. (Chov. Ad. Kubeczka.) 10. Dvořák: O avotta. 1,, Jeremiáš: Pochod. I < rchestr-) Ve cvičných třídách byly uspořádány třídní slavnosti, při nichž vhodným programem byly oslaveny 80. narozeniny pana presidenta. Na budově ústavní byl vyvěšen státní prapor od 12. hod. dne 6. března do 12. hod. dne 8. března

5 Na pamět 25-leíého trvání učitelského ústavu ve Slezské Ostravě. Řeč, kterou měl u jubilejní slavnosti ústavu dne 23 Alois Bezloja. Vážené shromáždění! června 1929 ředitel ústavu Dožije-Ii se vynikající jednotlivec vysokého věku, na př. 50, 60 let, gratuluje se mu, píše a mluví se o jeho práci a zásluhách, leč pro jubilanta není příliš radostné vědomí, že dosáhl takového stáří. U korporací, ústavů, škol jest to naopak. Čím starší, tím větší radost. My se zastavujeme u prvního význačného mezníku ve věku našeho ústavu, slavíme dnes 25-leté trvání našeho ústavu. Jest to sice ještě mladý věk ústavu, avšak, uv.áží-li* se, za jak těžkých podmínek ústav náš vznikl, v jakých dobách vznikl, nemůže tato chvíle zůstati bez povšimnuti. Toho si byl vědom profesorský sbor ústavu, a proto bez. dlouhých úvah bylo rozhodnuto, že musí býti oslaveno 25-leté trvání našeho ústavu. Proto byl na oslavu našeho jubilanta uspořádán koncert, akademie, proto se scházíme dnes, vážené shromáždění, Vy, páni abiturienti tohoto ústavu, Vy vzácní hosté a my, profesorský sbor ústavu, abychom projevili radost z prvních 25 let našeho ústavu. Vítám jménem profesorského sboru i jménem svým jako ředitel ústavu zdejší odchovance, pány abiturienty, vítám všechny vzácné hosty, kteří jste přišli sdílet naši radost. Bohužel je mnoho těch, kteří nemohli mezi nás přijití proto, že odešli tam, odkud není návratu. Zemřeli nebo padli ve světové válce, kde krví svou přispěli k našemu o- svobození. Je jich značný počet. Zemřelo několik učitelů ústavu, kteří jen krátkou dobu na ústavě působili. Všem' mrtvým žákům zdejšího ústavu, všem mrtvým učitelům našim náleží první naše vzpomínka. Prosím, abyste památku mrtvých svých kolegů a mrtvých učitelů uctili povstáním. Přicházíte, páni abiturienti, mnozí po 20 letech, abyste shlédli místa, kde jste se připravovali na své povolání, abyste se potěšili se spolužáky, s nimiž jste se dlouhá léta neviděli, mnozí snad od maturity, přicházíte, abyste na místě oživili vzpomínky na mládí, ztrávené v těchto zdech, vy starší pak mimo to ve zdech sousedního gymnasia, tehdejšího Vašeho konviktu. Buďte všichni, pánové a dámy, srdečně vítáni k naší radostné schůzi. Vážené shromáždění, milí hosté! Dovolte mi, abych v této slavnostní chvíli nastínil Vám stručně osudy našeho jubilanta za prvních 25 let jeho života. 25 let je jen malou kapkou v moři dějin národů, avšak dosti dlouhou dobou pro školu, která za tuto dobu má již své dějiny. I náš ústav učitelský, jehož 25-leté trvání dnes oslavujeme, má své pěkné dějiny. Taková jubileum je jistě velmi vhodnou dobou pro přehled práce, kterou ústav náš vykonal pro náš národ, zejména pro náš národ ve Slezsku. Dostalo-li se po vydání říšského zákonu z r o školách obecných Moravě českého učitelského ústavu v Brně, byl-li v r Stremayerovým nařízením' povolen pro Moravu druhý u- čitelský ústav, jejž po dlouhém jednání dostalo město Příbor, nebylo tím ani

6 zdaleka postaráno o potřebný dorost učitelský pro české školy. Tím hůře bylo ve Slezska. Ještě na počátku 20. století, kd;y v Čechách a na Moravě bylo již několik učitelských ústavů, odpírala Vídeň české větvi ve Slezsku postarati se o učitele, náležitě připravené pro české školy. Stejněazle se vedl-o i Polákům ve Slezsku, jimž Vídeň měřila stejným loktem. Slezsko bylo považováno za německou državu, kde nebyl uznáván ani jazyk český ani jazyk polský. Jaké smutné poměry byly tedy na českých školách ve Slezsku až do prvních let dvacátého století, je všeobecně známo. Učitel, který neuměl ani pořádně českého pravopisu, nebyl 11a české obecné škole ve Slezsku žádnou vzácností. 0 tom by mohl zajisté mnohý z Vás, vážené shromáždění, vypravovati mnoho. Zástupcové českého lidu ze Slezska na říšské radě stále a stále opakovali na povolaných místech požadavek českého lidu ve Slezsku, aby se i zdejšímu kraji dostalo českého učitelského ústavu. K vytrvalému volání zástupců českého lidu nemohla Vídeň zůstati hluchá, a tak v r bylo konečně rozhodnuto, že má býti zřízen český učitelský ústav ve Slezsku. Čeští zástupcové žádali zřízení českého učitelského ústavu v Opavě, aby se dokumentovalo, že Opava je hlavním1městem celé země, tedjy i pro obyvatelstvo národnosti české. Němci se obávali, že tím bude poiušen německý ráz města a proto se houževnatě bránili proti českému ústavu v Opavě. Uvažovalo se v české veřejnosti o jiném vhodném místě. V úvahu přicházela města írýdek, Sl. Ostrava, St. Město, Klimkovice, než národní vedení, národní rada česká v Opavě, trvala na tom, aby ústav byl v hlavním městě země. 1ento názor konečně zvítězil, vláda povolila a tak počátkem školního roku 1904/5, tedy právě před 25 lety, byla zřízena při německém učitelském ústavě pobočka s českým jazykem vyučovacím. O zřízení této pobočky má také veliké zásluhy Ústřední Matice Školská, jež na zřízení pobočky přispěla i hmotně. Aby radost české veřejnosti z nového ústavu nebyla příliš veliká, byl dán pobočce do vínku závazek, že dějepisu se bude vyučovati j a z y k e ni německým. Co to znamenalo pro budoucí učitele národní školy české, víte, panové, sami, kteří jste tuto laskavost Vídně zakusili na sobě. Pro dnešní stav našeho ustavu je pozoruhodné, že současně se zřízením české pobočky v O- pavě byla zřízena v Těšíně při německém ústavě pobočka polská. Česká pobočka velmi znepokojovala opavské Němce a jistě jsou mezi Vámi, vážení pánové, pamětníci těch dob a kroků, které podnikali Němci, aby ústav německý byl zbaven české pobočky. Již po roce bylo uvažováno o přeložení pobočky české do jiného prostředí, méně nebezpečného Němcům. Po dlouhém jednání byla pobočka přenesena do tehdejší Pol. Ostravv. která v té době byla ještě vesnicí. Na městýs byla Pol. Ostrava povýšena později. Zde tedy byl zřízen již r. 1905/6 samostatný učitelský ústav, ovšem! s týmž závazkem, jako byla zřízena pobočka opavská, že totiž dějepisu se musí vyučovali jazykem německým. 5

7 Hlavní zásluhu o zřízení zdejšího ústavu má pan Věnceslav Hrubý, vrchní rada z. s. v. v. v Opavě. Současně dostalo se Polákům samostatného polského učitelského ústavu v Bobrku u Těšína. Není mi známo, učilo-li se na tomto polském ústavě také dějepisu jazykem německým. S povděkem sluší poznamenali, že na vybudování nového ústavu nebylo penězi šetřeno. Byl vybudován krásný ústav, opatřený vším, čeho podle tehdejších požadavků bylo třeba k řádnému vyučování. Bylo vyhlédnuto pěkné místo, odkud ústav vévodí jako pevný hrad a pyšně shlíží do kraje, jehož potřebám slouží. Ani zde nebylo jednání bez překážek. Když byla pobočka přeložena do Ostravy, nebylo pro ni ještě budovy. První rok poskytlo přístřeší novému ústavu velmi ochotně ředitelství měšťanské školy tím, že dalo k disposici dvě učebny pro ročníky a kabinet pro ředitelnu. Hře na klavír se učilo v bývalé četnické kasárně, kterou laskavě propůjčila obec, houslím se učilo v hasičské zbrojírně. Ředitelem nového ústavu byl jmenován p. Fr. Autrata, té doby profesor českého učitelského ústavu v Brně. Současně sem byl přeložen z Opavy prof. Kalus, jenž na ústavě působí dosud. Pan ředitel ústavu Autrata působil na ústavě do roku 1922, kdy na vlastní žádost byl jmenován ředitelem rrg v Litomyšli. Mimo to byl pro ústav jmenován prof. Kranich, jenž žije v Ostravě na odpočinku. Dále působili v prvním roce v Ostravě na ústavě pánové Budík, Ant. Fušek, nyní farář ve Sl. Ostravě, p. Chrostek, říd. uč. rovněž ve Sl. Ostravě, Fr. Jež, ředitel měšť. šk. zde, Theodor Poledník, ředitel ob. šk. na Hladnově, dále p. Bohuslav Šváb, Vanjek a Dr. VI. Kychly. Následujícího roku byl profesorský sbor stabilisován, také ústav se nastěhoval do vybudované pěkné budovy, a začalo se k veliké radosti ostravských Čechů vyučovati v nové budově dne 1. října První ředitel ústavu věnoval plných 17 let úspěšně službám zdejšího ústavu. V nové budově ústav vyvíjí se pravidelně, bez poruch, v roce 1907/8 je již úplný s trojtřídní cvičnou školou, jež později byla rozšířena na 5-titřídní. První zkoušky dospělosti se konaly v r. 1907/8. V r. 1905/6 byla zde zřízena zkušební komise pro zkoušky způs. učitelek žen. ruč. prací. Komise ta trvala při ústavě do roku 1919/20. Z kušební komise pro zkoušky způsobilosti pro šk oly obecné a měšťanské je při zdejšími ústavě od roku 1909/10. Je tedy na zdejším ústavě rušný život po celý rok. Je zde tedy dnes český ústav učitelský, ústav pro vzdělání učitelek mateřských škol, pobočný ústav polský. Konají se u nás zkoušky způsobilosti české i polské pro obecné a měšťanské školy, nostrifikační zkoušky polských pěstounek, polských učitelek domácích nauk a od roku 1926 je /de i zjklušební komise pro zkoušky pro učitelství dom. nauk na pol. školách měšťanských. Každoročně přichází na ústav několik set zkoušenců českých a polských. To by byl tedy stručný nástin vývoje našeho ústavu za prvních 25. let trvání ústavu. 6

8 Učitelé ústavu byli vždy a jsou dosud činní v různých kulturních podnicích a podporují snahy ke zvelebení naší vlasti. Ostav poslal do světa přes 900 učitelů, z nichž na 800 učitelů na ústavě odchovaných. Všichni tito učitelé jsou průkopníky vzdělanosti a osvěty, jsou rozsévači (světla i v nejzapadlejších dědinách naší vlasti, jsou svícemi, které sebe spalujíce jiným1svítí. Celý národ náš děkuje těmto pracovníkům1za to, že vychovávají z dítek sobě svěřených vzdělané lidi, statečné bojovníky, kteří pomáhali stavěti a budovati náš samostatný stát, naši Československou republiku. Učitelský ústav je i požehnáním městu našemu v ohledu hmotném, protože do města přichází mnoho obecenstva za svými syny a dcerami, studenty našeho ústavu a studenti zde tráví 10 měsíců v roce. Byla to tedy jistě myšlenka dobrá zvoliti Sl. Ostravu za sídlo tak rozsáhlého ústavu. Mohou si tedy spokojeně říci ti, kdož se jakkoliv přičinili o zřízení ústavu ve Slezské Ostravě: Exegi monumenium aere perennius,, Děkuji při této příležitosti všem, kdož se zasloužiti o tento čin. Za zdárné působení děkuje učitelský ústav náš především ministerstvu školství a n. o., které niá vždy náležité porozumění pro potřeby ústavu a jemu přeje, což je patrno z častých značných dotací, ať je to na udržování budovy, nebo na věcné potřeby ústavu. Světová válka citelně poškodila zdejší ústav ve vývoji právě tak jako jiné školy. Vyučováni bylo redukováno, chovanci a učitelé vyrušováni ve vyučování častými vojenskými přehlídkami. Ostav byl dvakrát zabrán pro vojenské účely, štěstí, že vždy jen na krátkou dobu. Mnoho žáků ústavu padlo ve světové válce. Jména jejich jsou vyryta na pamětní desce nad schodištěm ústavu, kde byla zasazena brzy po převrate. Zvláště světlým bodem v dějinách ústavu našeho zůstane převrat r. 1918, protože teprve převratem zbaven bvl ostudy, že nejdůležitějšímu předmětu výchovnému, dějepisu, muselo býti vyučováno německy. Je tedy náš ústav úplně českým ústavem teprve od převratu. Český ústav učitelský ve Slezsku znamenal a znamená velmi mnoho pro národní život ve Slezsku. Do škol přicházejí učitelé náležitě vzdělaní, učitelé, kteří pracují nejen ve škole, nýwž i ve veřejném' životě, a tak národní vědomí českého lidu ve Slezsku zásluhou odchovanců (našeho ústavu rychlým! tempem mohutní a proniká do krajů, které by byly jistě pro náš národ ztraceny. Zásluhou odchovanců našeho ústavu stal se národní rozvoj ve Slezsku nezadržitelným. Slezsko, dosud plánovitě germanisováno, probouzí se k čilému národnímu životu. Český učitel se stáváj i ve Slezsku nositelem a hlasatelem1 kulturního snažení českého a mohu bez nadsázky říci, že hlavní zásluhu o dnešní uvědomění českého lidu ve Slezsku m'á zdejší učitelský ústav. Při nezadržitelném1 rozvoji národním ve zdejším' kraji po převrate jevila se potřeba zřizování mateřských škol. Bylo potřebí učitelek mateřských škol. Přichází v úvahu náš ústay, 7

9 V r. 1921/22 byl zde zřízen dvouletý ústav pro vzdělání učitelek mateřských škol, jenž každý druhfý rok vysílá desítky učitelek, aby v mateřských školách zachraňovaly nejútlejší dětské duše českié a připravovaly je pro českou školu obecnou. Každoročně se zde konají mimo to četné zkoušky externích pěstounek. Když po převrate bylo rozděleno Těšínsko, nebylo u nás učiliště pro vzdělání učitelů polských škol obecných, protože polský učitelský ústav, zřízený současně s ústavem naším, zůstal za Olzou. Bylo.potřebí postarat se o domácí (výchovu učitelů pro polské školy obecné. Za tím účelem byla v r. 1920/21 zřízena u nás komise pro konání zkoušek způsobilosti učitelské pro polské školy obecné a měšťanské. Od roku 1921/22 konají se na ústavě zkoušky nostrifikační pro dosažení platnosti vysvědčení dospělosti z učitelských ústavů v Polsku pro naše státní území. Aby se dostalo učitelskému dorostu pro polské školy vzdělání u nás, zřídilo ministerstvo školství a n. o. při zdejším ústavě od roku pobočky s polským1vyučovacím jazykem. V roce 1926/27 konaly se zde první zkoušky dospělosti kandidátů polských poboček. Do poboček se přijímají chovanci každý druhý rok. A tak zvláštní shodou okolností vzdělávají se na zdejším ústavě učitelé národních škol obou národů slovanských, českého a polského, jimž rakouská vláda odpírala právo na život ve Slezsku. Pod jednou střechou jest zde vychováván a vzděláván učitel český a polský, každý ve svém jazyku mateřském, oba jsou vedeni k témuž cíli: aby byli náležitě připraveni na výchovu svěřené mládeže pro blaho našeho milého státu československého, který jest i polskému obyvatelstvu tohoto státu milým domovem, právě tak, jako chovanci polští nejsou v našem ústavě cizinci. Vychováváme a vzděláváme české a polské učitele vedle sebe i společně, jak jste to, vážení, viděli při včerejší akademii, při níž účinkovali chovanci Ičeští i polští. Chovanci, vychovávaní společně k Jřásce k našemu státu, budou za stejným cílem pracovati jistě i jako učitelé. Pěstujeme zde českopolskou shodu v praxi. Ostav náš má pěknou obrazovou výzdobu, jakou má málokterý jiný učitelský ústav. Je mi milou povinností vyslovili v této slavnostní chvíli dík školním úřadům za péči o náš ústav. Stejný dík náleží bývalé zemské školní radě slezské, která návrhy ředitelství ústavu a prof. sboru, směřující ke zvelebení ústavu, vždy příznivě vyřizovala; stejný dík patří nynější zemské školní radě v Brně, která se stejným porozuměním věnuje nám stejnou péči jako jiným ústavům na Moravě. Je mi milou povinností poděkovati městské radě města SL Ostravy, která na potřeby ústavu pěstounek přispívá každoročně značnou částkou. Poděkovati sluší všem činitelům, kteří peněžitými podporami,poskytovanými našemu podporovacímu spolku, umožňují spolku, že se může starati o nemajetné naše chovance, poskytuje jim peněžité podpory, zakupuje knihy do bibliotéky pauperum a pečuje o jejich levné stravování v naší studentské mense.

10 Přispívají tím k tomu, že chovanc í, netrpíce nedostatkem, mohou lépe vyhovovali požadavkům na ně kladeným. Mohou se tak co nejlépe připravili na své budoucí povolání. Konečně ústav děkuje za své zdárné působení svědomité, pilné práci u- čitelského sboru, který se snaží, abv svým vzděláním a svými vědomostmi udržel náš ústav na časové výši. Na ústavě působilo celkem 90 učitelů, z nich jeden od počátku trvání ústavu, mnozí působí zde přes dvacet let, a fbjyjfi i jiní krátkou dobu na ústavě setrvali, přece lze o všech říci, že věnovali, resp. věnují veškeré své síly, své vědomosti chovancům1sobě svěřeným. Všem náleží dík za práci na ústavě vykonanou ve prospěch české věci ve Slezsku. Učitelé ústavu byli vždy a jsou dosud činní v různých kulturních podnicích a podporují snahy směřující ke zvelebení naší vlasti a našeho milého českého národa. Pracujeme s chutí, pilně, tiše, nevyhledávajíce ni zisku ni slávy. Jsme si plně vědomi svého poslání v učitelstvu i v národě. Na té cestě vždy Setrváme. Děku;i všem, kdož o dobro našeho ústavu se jakkoli přičinili, a prosím o zachování přízně i do budoucna. Pronášeti přání našemu jubilantu do druhé 25-tky bylo by, myslím, málo časové. Stojíme před novou dobou učitelského vzdělání a nevíme, co nám přinese blízká budoucnost. Než ať je tomu jakkoli, ať budou ústavy rozšířeny nebo zrušeny a nahrazeny akademiemi, je jisto, že ve zdech zdejší budovy vždy zůstane stánek pro vzdělání učitelského dorostu. V tom smyslu mohu zajisté shrnouti svá přání do další doby slovy: vivat, crescat, floreat. O Za profesorem Františkem Stojanem. Když se loňského roku konala slavnost 25-letého trvání našeho ústavu a sjeli se abiturienti, hledali své učitele a našli na ústavě ještě několik z prvních učitelů ústavu. Ve výslužbě byli již dva František Stojan a Jan Kranich. S radostí a uspokojením bylo při schůzce bývalých žáků ústavu vzpomenuto, že z definitivních učitelů ústavu všichni se dožívají radostného jubilea 25-letého trvání ústavu. Prof. František Stojan se nemohl účastniti slavnosti, protože v té době již byl upoután na lůžko a trápen zlou nemocí. Dne 1. dubna 1930 profesor František Stojan zemřel v Opavě, kde od roku 1927 žil ve výslužbě, a dne 4. dubna byl tamtéž pohřben za velké ú- časti obecenstva. Pohřbu se účastnilo velmi mnoho z jeho bývalých žáků, jichž jménem se se zesnulým rozloučil vřelými slovy učitel Otakar Gudrich z Raduně, profesorský sbor ústavu zastupovali na pohřbu prof. Rund, Tyleček, Vychodil a Wúnsch, jenž jménem ústavu se rozloučil s dlouholetým učitelem ústavu. 9

11 Profesor František Stojan se narodil dne 23. září 1862 ve Vežkách u Přerova. Ukončiv studia gyrnnasijní v Kroměříži, studoval na vysoké škole zemědělské ve Vídni. V r stal se učitelem a působil 7 roků na obecných školách v Místku a v Přerově, c/dl r, 1889 na měšťanské škole v Kojetíně, od1r na odborné škole ve Val. Meziříčí. Od 1. září 1906 byl jmenován hlavním učitelem na zdejším ústavě, kde působil do konce listopadu Odešel na zdravotní dovolenou, z níž se již na ústav nevrátil. Počátkem šk. r. 1919/20 byl poslán vésti zatímně správu učitelského ústavu ve Spišské Nové Vsi na Slovensku. Tam pobyl jen krátkou dobu a odešel opět na zdravotní dovolenou. Od r. 1920/21 byl přikázán službou českému státnímu ústavu učitelskému v Opavě, následujícího roku učitelskému ústavu v Přerově, kde dosloužil. Na zdejším ústavě působil plných 12 let; od 3./VII až do odchodu z ústavu vedl i správu zdejšího ústavu, V roce 1927 odešel po více než čtyřicetiletém1učitelském působení na zasloužený odpočinek. Jeho působení došlo uznání i u nadřízených úřadů. Po celý svůj život lnul zesnulý vřelou láskou ke škole a studentstvu, jemuž byl otcovským přítelem a vlídným1 rádcem;. Čest budiž jeho památce.! i i j 1 i i í j 1 I ; li'!! ;!'!1''V;i o Památce výpomocného cvičného učitele Jana Kunze. Ve škol. r. 1929/30 ztratil náš ústav výpomocného cvičného učitele a člena zkušební komise pro polské školy obecné, Jana Kunze, řídícího učitele polské školy obecné ve Slezské Ostravě. Jan Kunz, narozený r. 1887, ukončiv německý ústav učitelský v Těšíně, působil na školách v Karvinné a Jablunkově a pak za republiky v Hrušově n. O. Od roku 1925 konal povinnosti správce polské obecné školy ve Slezské Ostravě, jež je cvičnou školou pro chovance poboček s polským jazykem vyučovacím, zřízených v roce 1924, konal tedy i nesnadné povinnosti cvičného učitele. Jako učitel a pedagogický rádce chovanců vynikal zesnulý vědomostmi a dobrým, šlechetným srdcem, neomezeně miluje školní mládež. Srdce jeho, jež mnoho přetrpělo a přese všecko plno bylo přátelství a lásky ke všem, smrtelně unaveno ukončilo svoji činnost. Jan Kunz zemřel dne 19. května t. r. na těžkou srdeční chorobu. Slova jak řečníků polských, tak i českých, pronesená nad hrobem zemřelého, svědčila o tom, že úmrtím řídícího učitele Jana Kunze učitelství pozbylo dobrého a zaslouženého svého člena. Budiž mu paměť vděčná a trvalá. 10

12 Zprávy školní. Sestavil ředitel se sborem profesorským. I. Sbor profesorský. A) Změny ve sboru. Ze sboru vystoupili: profesor Jaroslav Vacek, byv přeložen na vlastní žádost na státní reálku v Moravské Ostravě výn. min. šk. a n. o. ze dne 7. května 1929, č , intim. výn. z. š. r. v ;Brně z '24. května 1929, Ě D o sboru vstoupili: profesor Oldřich Kittrich, dosavadní zat. prof. státní reálky v Moravské Ostravě, jmenován definitivním profesorem ústavu výn. min. šk. a n. o. ze dne 7. května 1929, č , intim. výn. z. š. r. v Brně z 3. července 1929, č Výpomocný učitel Jan Fajkoš, farář církve československé ve Sl. Ostravě. Výpomocná učitelka Adolfa Fojtíková, učitelka žen. ruč. prací a dom. nauk na měšťanské škole ve Slezské Ostravě. Výpomocná učitelka Jaroslava Pospíšilová, zatímní profesorka státního div. ref. reál. gymn. ve Slezské Ostravě. Výpomocný učitel Karel Trombík, profesor polského reál. gymn. v Orlové. Od 1. února 1930 výpomocný učitel Ladislav Šulc, učitel pomocné školy v Moravské Ostravě-Vítkovicích. B) Dovolená. Dovolenou má profesor Vladimír Navrátil, přikázaný jako správce veřejné odborné školy pro ženská povolání Dobromily" v Mor. Ostravě. C) Stav profesorského sboru koncem školního roku 1929 / Alois Bezloja, ředitel ústavu, ředitel zkušební komise pro české a polské školy obecné a měšťanské, učil matem, v IV.2, porady 2 hod., ped. v II.8, správa pobočných ústavů 2 hod., neobl. němí. v kurse pěst. 3y2 hod., celkem I2V2 hod. 2. Emilie Gudrichová, pěst. mateř. školy, insp. mateř. škol (soukr.) Slezské Matice osvěty lidové, v mateř. škole 20 hod., v ústavě pro vzdělání učitelek mateřských škol (jenž je níže označován jako kurs pěstounek K) nauka o škole mateřské 1 hod., výtv. práce 2 (hod., porady 1 hod., celkem 24 hod. Třídní v mateř. škole, správkyně sbírek mateř. školy. 3. Jindřich Haša, profesor, v 3. tř. cv. 20 hod., něm. v 4. tř. cv. 3 hod., porady 2 hod., třídní v 3. tř. cv. 1 hod., celkem 26 hod. 4. Filip Kalus, profesor, náměstek ředitele zkušební komise pro obecné a měšťanské školy, člen obecního zastupitelstva města Slezské Ostravy, přír. v I g, II.2/3, III.2, IV. 1; zem. I2 (v 1. pololetí), II.2, III.2, ped. K2, věc. uč. 1<2, porady 1, třídní v K 1 hod., celkem 19 hod., správce sbírek přírodop. 5. Oldřich Kittrich, profesor, kreslení v I.-IV. roč. 13 hod., v pol. pob. 8, ' K 4, psaní I. r. 1, I. d. pol. 1, porady 1 hod., celkem 28 hod. Správce sbírek pro kreslení. 6. Cyril Kudělásek, profesor, češt. I. r. 5, II. r. 5, pol. pob. I. r. 3, 11i. r. 3, něm. II.-IV. roč. 8, opravy spr. knihovny 1 hod., celkem 2972 hod. Správce knihovny prof. a chov. 11

13 7. Vilibald Láznička, profesor, matem. I.-5II. roč. 10 hod., fys. I.-IV. roč. ±0/8, správce sbírek fys.-chem. a matem. 1 hod., por. 1, třídní v II. r. 1 hod., celkem' 23/21 hod. Správce sbírek fys.-chem. a matem. 8. Jindřich Liška, profesor, kat. náb. v tř. cv. 6 hod, v I.*, v I. r. pol.!, v Kx, exh. 2, neobl. náb. II.-IV. r. 2 hod., celkem 13 hod. Správce sbírek nábož. 9. František Navrátil, profesor, v 2. tř. cv. 21 hod., těl. v 2. tř. cv. 2, porady 2, celkem 25 hod. Třídní v 2 tř. cv. 10. Eduard Rund, profesor, zp. I.2, II.2, d. zp. III. a IV. r. 1 hod., III. r. pol. 2, hra na housle I. a 2, II. a 2, III. a 2, v pol. pob. I.a 2, III. a 2, IV. a, b 2, K 2, hra na klavír I.2, Ka2, celkem 25 hod. 11. Josef Tyleček, profesor, v 4. tř. cv. 23 hod., porady 2, třídní v 4. tř. cv. 1, celkem 26 hod., správce sbírek cvičné školy a správce knihovny žák. cvič. školy. 12. Josef Vondráček, zat. profesor, zem. I.2 (od 1. února do 30. června), IV.2, děj. I. IV. 8 hod., těl. chl. I. IV. r. 8, dívčí I.2, IV. r. 2 (v 1. pololetí 1 hod. spol. s chovanci), něm. I. r. por. 1, třídní v I. r. 1 hod., celkem v 1. pololetí 26V2, v 2. pololetí 29y2, správce sbírek zeměpisných a dějepisných, tělocvičných a herního nářadí. 13. Vojtěch Vychodil, def. cv. učitel, v 1. tř. cv. 18 hod., vých. r. pr. ve 4. tř. cv. 2, porady 2, v 2. pololetí metod. tř. el. v III. r. 2 'hod., celkem v 1. pololetí 22, v 12. pololetí 24 hodin. Třídní v 1. tř. cv. 14. Jindřich Vyjídák, profesor, češt. v III. 4, v IV. 4, v K 5, ped. v III. roč. 3 (v 1. pololetí), IV. r. 3, hosp. III. 1, opr. 3, por. 1, tř. v IV. roč. 1 hod., celkem' 25/22 hodin. Neobl. těsnopis 2. odd. 2 hod., rpr. III. r. 2, IV. r. 2, pro dívky III. a IV. r. 2, III. roč. pol. 2 hod. 15. Rudolf Wunsch, profesor, člen zkus. kom. pro učit. hudby a zp. na ústavech učit. a pro učit. zp. na stř. šk., zp. I. r. pol. 2, III. r. 2, IV. r. 2, K 2, hs 1. 2, II. 2, III. 2, I. r. pol. 2, hra na klavír I. r. pol. 2, II. r. 2, III. r. 1, K 2, třídní III. r. 1 hod., por. 1 hod., celkem 25 hod. Správce sbírek hudebních. Výpomocní učitelé. 16. Jan Fajkoš, farář církve československé ve Slezské Ostravě, náb. čsl. v cv. šk. 2 ;hod., v I. r. a K 1 hod. (společně se žákyněmi stát. d. rrg ve Slez. Ostravě. 17. Adolfa Fojtíková, učitelka žen. r. pr. a dom. nauk na měšť. škole ve Sl. Ostravě, žen. r. pr. v K 4 hod. 18. Žofie Jirotková, učitelka žen. r. pr. a dom. nauk na ob. škole v Michálkovicích, žen. r. pr. ve cv. šk. 3 hod. 19. Jaroslava Pospíšilová, zat. prof. stát. d. rrg ve Slezské Ostravě, dívčí těl. v II. r. 2, v III. r. 2, v K 2, celkem 6 hodin. 20. Ladislav Šulc, učitel pomocné školy v Mor. Ostravě-Vítkovicích, metod, výchovy dětí slabomyslných v Iv. r. 1 hod. (v 2. pololetí). Výpomocní učitelé v polských pobočkách. (Prof. pol. reál. gymnasia v Orlové.) 21.iAlfred Farny, Zem. I. a III. r. 4, chem. I. r. 3/2, přír. I. r. 2/s> W- r- 2 hod., hosp. III. r. 1 hod., celkem 12 hod. Třídní v III. r. 12

14 22. Rudolf Folwarczny, pol. I. r. 5, opr. 1, ped. v III. 3 (v 1. pololetí), třídní v 1. r. 1 hod. Celkem v 1. pololetí 10 hod1., v 2. pololetí 7 hod. 23. Stanislav Motyka, děj. I. a III. r. 4 hod. 24. Josef Niemiec, pol. III. r. 4, opr. 1 hod., celkem15 hod. 25. Josef Pitala, matem. I. a IV. r. 7 hod., fys. III. r. 2, celkem] 9 hod. 26. Karel Trorribík, ev. náb. v I. r. 1 -hod. 27. Gustav Zielina, těl. I. r. 4, III. r. 2, celkemi 6 hodin. Výpomocní cviční učitelé pro chovance polských poboček. 28. Marie Slowiková, zat. správkyně pol. školy obecné ve Slezské Ostravě. 29. Teofil Molinek, zat. učitel pol. školy obecné ve Slezské Ostravě. D) N a jiném ústavě učili: Na státním dívčím ref. reál. gymnasiu ve Slezské Ostravě učili: 1. Filip Kalus těsnopisu 2 hodiny. 2. Jindřich Liška katol. náb. 8 hodin. 3. Eduard Rund zpěvu 4 hodiny. Šk o ln i zřízenci: 1. Emil Quis, školník, podúředník. 2. Emilie Quisová ml., trvalá posluho vačka pro mateřakou školu. 3. Emilie Quisová st., neúplně zaměstnaná výpomocná síla. 4. Jan Pasz, výpomocný topič na dobu topení (l./x 30./VI.). II. Z kroniky ústavu. Školní rok začal dne 2. září Z ápis a přijímací zkoušky do I. roč. byly vykonány na šk. r. 1929/30 před prázdninami ve dnech června. V těch dnech byly také vykonány přijímací zkoušky do I. ročníku polské pobočky a do I. ročníku ústavu pro vzdělání učitelek mateřských škol. Opravné zkoušky byly ve dnech 2. a 3. září Zápis chovanců do vyšších ročníků se vykonal ve dnech září 1929, do cvičné školy a do škoíy mateřské ve dinech září Dne 27. září bylo oslaveno školní slavností 1000-leté výročí smrti knížete Sv. Václava. Dne 10. října 1929 byli chovanci ústavu na představení filmu Z dílny lidskosti" v kinu Palace. Pro záškrt byla zavřena mateřská škola ve dnech října Opravné zkoušky dospělosti byly vykonány ve dnech září 1929 a to dne září písemné, dne 13. září ústní za předsednictví pana vl. rady Ferdinanda Pavelka, zemského školního inspektora. Celkový výsledek zkoušek dospělosti za šk. r. 1928/29 po opravných zkouškách je uveden na jiném místě. Ve prospěch Českého srdce pro Slezsko" odvedli chovanci ústavu a žáci cvičné školy při příležitosti obětního týdne" částku Kč. Den Svobody oslaven byl školní slavností dne 28. října O významu dne promluvil chovanec III. ročníku Maxmilián Walder. Na programu byla zpěvní a hudební čísla chovanců, jež řídili prof. Rud. Wúnsch a Ed. Rund. 13

15 Obvyklé přednášky pro chovance IV. ročníku vykonali: dne 19. listopadu odb. uč. Fr. Krč z Mar. Hor o knihovnictví, dne 20. listopadu prof. Rud. Tlapák z Mor. Ostravy o lidové výchově. Pro epidemické nemoci byla zavřena mateřská škola od října, 2. třída cvičná od listopadu, opět mateřská škola od listopadu. Dne 1. prosince 1929 byla učiněna v hodinách dějepisu ve všech ročnících připomínka československo-jihoslovanské vzájemnosti. Dne 21. ledna 1930 učinili profesoři československého jazyka ve všech ročnících v hodinách češtiny pietní vzpomínku na univ. profesora Dra Jaroslava Vlčka, jenž toho dne zemřel. Odborná inspektorka ženských ručních prací Anna Nováková, učitelka žen. ruč. prací na státním ústavě ke vzdělání učitelek domácích nauk v Praze I., vykonala inspekci v žen. r. pr. ve cvičné škole a v kurse pěstounek dne 22. ledna Dne 20. února byl pohřeb žáka 3. tř. cvičné školy Jaroslava Homoly, jenž zemřel na zánět středního ucha dne 17. února. Pohřbu se účastnil ředitel, profesor R. Wúnsch a profesor J. Liška. Chovanci zapěli v kostele smuteční sbory. Dne 28. února v hodinách dějepisu v jednotlivých ročnících učinili profesoři dějepisu Josef Vondráček a Stanislav Motyka a v kurse pěstounek prof. Filip Kalus připomínku 10. výročí ústavy republiky Československé a promluvili o spravedlivých a demokratických zásadách ústavy. Dne 7. března byly oslaveny 80. narozeniny pana presidenta republiky T. O. Masaryka školní slavností. Podrobná zpráva o slavnosti je na jiném místě této' výroční zprávy. Téhož dne účinkovali chovanci ústavu při oslavě 80. narozenin pana presidenta republiky, pořádané městským osvětovým sborem a sdruženými spolky ve Slezské Ostravě. Mimo to účinkoval studentský orchestr chovanců při oslavě 80. narozenin pana presidenta, pořádané dramatickým spolkem' Klicpera ve Slezské Ostravě dne 15. března Dne 12. 'března 1930 zemřel spisovatel Mistr Alois Jirásek. Posmrtnou vzpomínku učinili ve třídách učitelé češtiny Cyril Kudělásek a Jindřich Vyjídiák. Dne 16. března v den pohřbu Mistra Aloise Jiráska byl na budově vyvěšen černý prapor. Dne 13. března účastnili st chovanci všech ročníků představení filmu Plukovník Švec v kinu Kosmos. Odborný inspektor katolického náboženství Dr. František Onderek vykonal inspekci vyučování katolického náboženství v ročnících ústavu a ve třídách cvičné školy dne 25. března Dne 28. března byla uspořádána pietní vzpomínka na J. A. Komenského a mírová půlhodina. Účastnili se chovanci všech ročníků. O J. A. Komenském přednášel chovanec IV. ročníku Josef Doležal. Dne 30. března 1930 účinkovali chovanci a chovanky při pietní vzpomínkové oslavě Mistra Aloise Jiráska, pořádané M. O. S. ve Slezské Ostravě v ú- stavní aule. Dne 1. dubna 1930 zemřel v Opavě profesor František Stojan, profesor zdejšího' ústavu v. v. Nekrolog je na jiném místě. Dne 3. dubna byla uspořádána přednáška o pohlavních chorobách pro chovance III. a IV. ročníku. Přednášel Dr. Karel Zikmund.

16 Dne 5. dubna recitoval p. Alfred Rettig chovancům I I IV. roč. a chovankám! kursu pěstounek německé básně. Dne 9. května byla uspořádána pro chovance ústavu přednáška o tuberkulose. Přednášel Dr. Bohumil Malý. Přednáška byla doprovázena světelnými obrazy. Dne 12. května navštítil ústav p. vládní rada Ferdinand Pavelek, zemský školní inspektor, a byl přítomen vyučovaní v ročnících, ve třídách cvičné školy i ve škole mateřské. Dne 12. dubna účastnili se chovanci celého' ústavu představení filmů s přednáškou: Základy Einsteinovy teorie relativity. V kinu Kosmos. Ve prospěch Okresní péče o mládež odvedli chovanci ústavu a žáci cvičné školy ke Dni matek" za květiny 70 Kč (4. května 1930). Dne 14. května vykonal odb. inspektor Martin Šmířák na ústavě inspekci tělocviku. Dne 17. května byla uspořádána pro chovance III. a IV. ročníku přednáška o péči o zmrzačelé dítě. Přednášel p. odb. učitel Josef Smetana z ú- stavu pro zmrzačelé v Králově Poli. Dne 19. května zemřel Jan Kunz, správce polské školy obecné ve Slezské Ostravě, jež je cvičnou školou pro chovance polských poboček. Pohřeb se konal dne 22. května v Jablunkově. Na pohřbu byli všichni chovanci polských poboček. Za ústav se účastnil pohřbu prof. Frant. Navrátil, jenž se nad hrobem1 se zesnulým rozloučil za prof. sbor ústavu. Dne 23. května vykonal odborný inspektor Stanislav Jiránek inspekci zpěvu a hudebních předmětů. Dne 23. května odpoledne hospitovali chovanci IV. ročníku v pomocné škole ve Vítkovicích. Chovance vedl prof. Jindřich Vyjídák. Pro epidem. nemoci (případ spály) byla zavřena 4. tř. cv. školy od!5. do 19. května Ve dnech 26. a 28. května vykonal odborný inspektor František Hradilík inspekci kreslení. Dne 28. května hospitovali chovanci IV. roč. v jedno třídní škole v Rakovci. Chovance vedl profesor Jindřich Vyjídák. Ú :tní zkoušky dospělosti se konaly ve dnech června 1930: a) za předsednictví pana vládního rady Ferdinanda Pavelka, zem. školního inspektora, zkoušky externistů polských dne 10. června, b) za předsednictví pana Dra. Františka Višinky, ředitele státního mužského učitelského ústavu v Brně, zkoušky chovanců a externistů českých ve dnech června Přijímací zkoušky do 1. ročníku na rok 1930/31 byly ve dnech 27. a 28. června III. Sbírky a učebné pomůcky. A a) Peněžní příspěvky vt školním roce 1929/ Ze školního roku 1928/29 z b y lo...kč Příspěvky chovanců při z á p is e Státní dotace na pomůcky na rok Taxy za duplikáty vysvědčení Od tělocvičné jednoty Orla" za používání tělocvičny Celkem... Kč

17 b) V e školním roce 1929/30 bylo vydáno: 1. Na knihovny prof. a chov. (na knihy a vazbu) Kč Na sbírky zeměpisné a d ě je p is n é Na sbírky íysikální a chem ické Na sbírky m atem atické Na sbírky přírodopisné Na sbírky pro polní hospodářství Na sbírky pro z a h ra d u Na sbírky h u d e b n í Na sbírky pro k r e s le n í Na sbírky tělocvičné a na herní nářadí a opravy Na d í l n u Na sbírky cvičné šk o ly Na knihovnu cvičné š k o ly Na pomůcky mateřské š k o ly Ze zbytků p e r zaplacena porta, balení, dovoz pomůcek, ostatek převeden na příští školní rok. c) Mimo t o byly zakoupeny pomůcky: a) doplňky tělocvičného nářadí z dotace tam. Is!k[. a n. o. v částce Kč, povolené výnosem min. šk. a n. o. ze dne 31. července 1929, č , z. š. r. v Brně z 24. srpna 1929, č , b) metodické příručky z dotace , povolené výn. min. šk. a n. o. ze dne 13. ledna 1930, č. 3465/30-11, intim. výn. z. š. r. Moravskoslezské ze dne 10. února 1930, č. 5096, c) klavír do sbírek hudebních za částku Kč z dotace, povolené výn. min. šk. a,n. o. ze dine 1. února 1930, č /30-11, intim. výn. z. š.r. v Brně z 18. února 1930, č B. Stav sbírek na konci školního roku 1929/30. Název sbírky Stav sbírek koncem přibylo ve ubylo ve koncem šk. r. 1928/29 šk r. 1929/30 šk. r 1929/30 š>. r. 1929/30 čísel kusů čísel kusů čísel kusů čísel kusů 1. Sbírky náboženské Knihovna učitel, a chov Sbírky zeměpisné a dějepisné Sbírky matematické Sbírky přírodopisné Sbírky fys. a chem Sbírky pro pol. hospodářství Sbírky pro zahradu Sbírky h u d e b n í Sbírky pro kreslení Sbírky tělocvičné Sbírky herního nářadí D íln a Sbírky cvičné školy Knihovna žák. cvič. školy Sbírky pro školu mateřskou

18 IV. Statistika chovanců a žáků. (Viz dodatek.) V. Podpory. 1. Dodatek ke škol. roku 1928/29: Státní studijní podpory za rok 1929 byly uděleny 5 chovancům ročníků ústavu českého (4 po 400 Kč, Kč), 2 chovancům polských poboček po 400 Kč, 3 chovankám ústavu pro vzdělání učitelek mateřských škol po 400 Kč. (Výn. min. šk. a n. o. ze dine 4. června 1929, čís. 4912/S, z. š. r. v Brně z 22. června 1929, č ) 2. Státní studijní podpory na rok 1930 nebyly uděleny do dine, kdy byla dávána tato výroční zpráva do tisku. Podporovací spolek. Založen v roce Valná hromada byla dne 1. října 1929 za předsednictví ředitele ústavu. Za předsedu zvolen opět ředitel ústavu, jednatelem prof. Jos. Vondráček, pokladníkem prof. Jindřich Liška, mimo to zastupuje prof. sbor ve spolku prof. F. Kalus. Počet členů: 5 zakládajících, 15 činných, 82 přispívajících. ; j j! ; ' Jmění spolku na konci školního roku 1928/29 Kč Přehled p ř í j rwů a v y dá ní v minulém1správním roce 1929/30: Bylo přijato Kč h Bylo vydáno Kč h Počet žadatelů Poíet podpor Z výnosu základního jmění Ošacování... _ Na členských příspěvcích 930 Stravování Na studijních příspěvcích 280 Knihovna pauperum Ze stud. a spol. podniků Učebné pomůcky Od veřejnoprávních korpo Peněžní podpory rací L é k y... Na darech Administrace Z různých pramenů Různé... Celkem přijato Celkem vydáno je tedy stav jmění na konci školního roku 1928/29...Kč příjmy ve školním roku 1929/ Kč vydání ve školním roku 1929/ ' z b ý v á...kč O levnou a vydatnou stravu pro chovance ústavu pečuje Studentská mensa, založená v r V roce 1929/30 stravovalo se v mtnse 102 chovanců a chovanek. Bylo jim podáno celkem 7325 obědů, z toho 2100 po 4 Kč, 1600 po 3 Kč, 2105 po 2 Kč, 1520 zdarma. Ředitelství děkuje všem šlechetným dárcům, příznivcům a dobrodincům ú- stavu za vydatnou podporu podporovacího spolku, že mohl svým úkolům dostáti, a prosí, aby svou přízeň k našim nemajetným chovancům a žákům ízachovali i na dále.

19 VI. Tělesná výchova. Tělocviku vyučovalo se ve zvláštních odděleních pro chovance a pro chovanky, v každém oddělení 2 hod. týdně. Také v polských ročnících tvořily chovanky zvláštní oddělení. V kurse pěstounek jsou rovněž podle osnovy 2 hod. tělocviku týdně. Osvobozen nebyl od vyučování tělocviku nikdo. Tělocvičné hry řídil prof, Jos. Vondráček, v polských pobočkách prof. O. Zielina. Hrálo se na provisorním hřišti, po př. na ústavním dvorku. V tělocvičných jednotách cvičí 56 chovanců! a chovanek (z toho v Sokole 50, v DTJ 6), na kole jezdí 105, bruslí 105, sáňkuje 147, lyžaří 52, tenis hraje 13, podbíjenou 85, házenou 17, vesluje 50, plovat umí 115, o prázdninách cestovalo 42. Skautů je 9. * VII. Učebná osnova. A) Předměty povinné. 1. V učebných předmětech povinných (mimo němčinu) vyučuje se dle osnovy pro učitelské ústavy v nařízení min.' škol. a nr o, ze dne 11,/9.1919, (č Jazyku německému jako předmětu povinnému vyučuje se od škol. roku 1923/24 postupně 1. ročníkem počínajíc. (Výn. min. šk. a n. o. ze dne 17. srpna 1923, č ) 3. Rozdělení učiva z literatury české v III. a IV. roč. nově upraveno výn. min. šk. a (n, o. z 21. června 1922, č takto: ve III. roč.: Literatura doby nové od obrození až po Sv. Čecha s četbou příslušných ukázek, ve IV. roč.: Literatura od Sv. Čecha do doby nejnovější s příslušnou četbou. 4. Výn. min. šk. a n. o. ze dne 30. července 1925, č H změněna byla učebná osnova ústavů pro vzdělání učitelek mateřských škol, vydaná nařízením m. k. a v. ze dníe 3. července 1914, č. 3632, pokud se týče jazyka vyučovacího. Od šk. roku 1925/26 vyměřuje se vyučovacímu jazyku v 1. roč. 5, v II. roč. 4 hodiny týdně. Zároveň upravuje se počet hodin věnovaných praktickým cvičením tak, že tomuto předmětu jest věnovati v I. roč. 4 hodiny, v II. ročníku 5 hodin týdně. B) Předměty nepovinné. Nepovinně se učilo katol. náb. v II -IV. roč. ve 2 hod., hře na klavír ve 2 odd. po 2 hod1., v 1 odd. 1 hod., v 1 odd. 2 hod. pro chov. pol. pob., v 2 odd, po 2 hod. v kurse pěst., hře na housle v kurse pěst. 2 bod., těsnopisu v 1 odd. 2 hod., němčině v kurse pěst. 3 hod., rukodělným pracím výchovným v III. a IV. roč. po 2 hod. týdně a od škol, roku 1924/25 zřízeno výn. z. š. r. /. 12/ , č /21 i pro chovanky III. a IV. roč. zvláštní oddělení pro vyuč. rukod. prací vých. po 1 týdenní hodině v každém ročníku, metodice výchovy dětí slabomyslných ve IV. roč. v 2. polol. 1 hod.

20 Počet vyučovacích hodin v před m ětech povinných. P ř e d m ě t Ročník Ústav pra vzděláni učitelek mater, škol I. II. III. IV. I II. N á b o ž e n s tv í Pedagogika, praxe , 4 2, 5 Nauka o škole mateřské Vyučovací jazyk Jazyk n ě m e c k ý (nepov, 3) (nepov. 3) Jazyk český v pol. pob Z e m ě p is D ě j e p i s Matematika P říro d o p is... 2/3 2/3 2 1 Fysika s ch em ií... 3/2 3/2 2 2 Polní hospodářství Věcné učení Krasopis... 1 K r e sle n í Z p ě v Hra na housle (neobl. 3) (neobl. 2) Výtvarné p r á c e Ženské ruční práce T ě lo c v ik VIII. Četba. A) Z jazyka československého. I. ročník: a) školní: 1. J. Neruda: Balady a romance. 2. Sv. Čech: Ve stínu lípy. 3. F. Strejček: Výbor čsl. lyriky lidové. b) domácí: 1. B. Němcová: Pohorská vesnice. 2. J. Neruda: Malostranské povídky. 3. A. Jirásek: Filosofská historie. 4. Langer-Kopta-Medek: Legionářské povídky. 5. Jar. Vrchlický: Legenda o sv. Prokopu. II. ročník: a) školní: 1. Křišťan: Život a utrpení sv. Václava a sv. Ludmily. 2. Staročeské listy (Výbor,,Světla VI.). 3. J. A. Komenský: K šaft... b) domácí: 1. Sv. Čech: Dagmar. 2. K. V. Rais: Zapadlí vlastenci. 3. A. Sládkovič: Detvan. 4. J. Winter: Mistr Kampanus. 5. J. S. Turgeněv: Lovcovy zápisky. Cyri, Kuděk1sek, učitel jazyka československého. III. ročn í k : a) školní: 1. K. H. Mácha: Máj. 2. Sv. Čech: Václav Živsa. 3. Petr Bezruč: Slezské písně. 4. J. Sv. Machar: Třicet roků. b) domácí: 1. A. Jirásek: F. L. Věk, díl I. V. 2. J. Neruda: Kosmické písně. 3. Sv. Čech: Písně otroka. 4. Emil Tréval: Pomsta svátých. 19

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny 1937 1938 Ve školním roce 1937-1938 se pokračovalo v pokusném vyučování. Zatímním řídícím učitelem byl jmenován od 1. září 1937 na zdejší škole pan Richard Filip, který byl službou přikázán na 2. obecnou

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Školní rok 1912.~1913.

Školní rok 1912.~1913. Školní rok 1912.~1913. Příchod důst. pána Josefa Chába. Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co kaplan, a pro korektní jednání byl velice

Více

Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu:

Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu: Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu: Učitelstvo. Zúčastní se vyučování Nezúčastní se vyučování Počet Římkat. Českobr. Pravosl. Českoslov. Židov. Bez vyz.cír

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940.

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. 1940-41 Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. Organisace školy. Vynesením ze dne 28. XI. 1940 č. I - 1524/3 ai

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Školní rok 1927-28. Zápis Vyučování počalo 1. září 1927. Výsledek školního zápisu: Zatímní pobočka. Učitelstvo. Počet dětí. Třída.

Školní rok 1927-28. Zápis Vyučování počalo 1. září 1927. Výsledek školního zápisu: Zatímní pobočka. Učitelstvo. Počet dětí. Třída. Školní rok 1927-28. Zápis Vyučování počalo 1. září 1927. Výsledek školního zápisu: Třída Počet dětí Budou vyučovány nábož. Nebudou vyučovány Římkat. Českoslov. Českobratr. Pravosl. Bez vyz.cír osvobozeny

Více

Ministerstvo školství a národní osvěty vynesením z 25. srpna 1931 č. j. 119.166/31 - I.

Ministerstvo školství a národní osvěty vynesením z 25. srpna 1931 č. j. 119.166/31 - I. 93 932 Ministerstvo školství a národní osvěty vynesením z 25. srpna 93 č. j. 9.66/3 I. nečinilo námitek proti tomu, aby také ve školním roce 9332 bylo pokračováno v pokusném vyučování podle schváleného

Více

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny. Inspekce a návštěvy

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny. Inspekce a návštěvy 1934 1935 Ve školním roce 1934-35 trvala škola dále jako pokusná reformní škola a byla řízena zásadami reformní komise při škole vysokých studií pedagogických v Praze. Správu školy vedl jako roku loňského

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Ročník 1955-1958 Bláha Vladimír Březina Jaroslav Kufakis Stefanos Marek Václav Papajoanu Tanasis Pašek Ladislav Pešl Ladislav Vávra Zdeněk Vergos

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Školní rok 1918.-1919.

Školní rok 1918.-1919. Školní rok 1918.-1919. Sbor učitelský: Na počátku škol roku 1918./19. vyučují na zdejší škole tito učitelé: Jaroslav Metlický def. řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Héger zat.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století Česká literatura 2. poloviny 19. století 1 Česká literatura 2. poloviny 19. století porážka revoluce v roce 1848 Bachův absolutismus policejní opatření, významné osobnosti umlčeny (vyhnanství, vězení)

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY Gymnázium, Ústí nad Orlicí T.G.Masaryka 106 Školní rok 2011/2012 Tematický plán předmětu Český jazyk a literatura Třída: 2.A (čtyřleté studium, zahrnuto v ŠVP gymnázia) Hodinová dotace: 2 nedělené hodiny,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 9 listů prezentace

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Školní rok 1914.-1915.

Školní rok 1914.-1915. Školní rok 1914.-1915. Sbor učitelský. Sbor učitelský na počátku roku 1914.-1915. sestaven takto: Jaroslav Metlický Jaroslav Dlabal, def. učitel 2.třídy Jindřich Hégr, zat. učitel 1.třídy Antonín Stallich

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev.

Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev. Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev. Do výboru spolku byli zvoleni: František Barvínek (pokladník),

Více