Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Univerzity Karlovy"

Transkript

1 České a československé právní dějiny 2009/2010 Právnická fakulta Univerzity Karlovy

2 Seznam otázek 1. Prameny českého zemského práva do Obnoveného zemského zřízení 2. Vývoj městského práva v českých zemích a jeho kodifikace v 16. století 3. Soudní řízení v zemském a městském právu do počátku 17. století 4. Základní instituty majetkového práva v zemském a městském právu do roku Vývoj trestního práva v době předhusitské a stavovské 6. Zemské zřízení, jeho novely a doplňky v Čechách a na Moravě v 16. století 7. Obnovené zemské zřízení, Deklaratoria a Novelly, jejich vliv na podobu č. státu a práva 8. Osvícenské reformy ve vztahu k vývoji práva a státu v 18. století 9. Všeobecný zákoník rakouský, jeho vznik, struktura, základní právní instituty 10. Vývoj trestního práva v 18. století a počátkem 19. století 11. Vývoj rakouského trestního práva v 19. století 12. Vývoj rakouského obchodního a živnostenského práva ve druhé polovině 19. století 13. Rakouský ústavní vývoj Úprava občanských práv a svobod v Rakousku Vývoj správy a samosprávy v Rakousku Obžalovací a inkviziční proces v českých právních dějinách 17. Základní rysy vývoje volebního práva v Rakousku a I. ČSR 18. Vývoj vzájemných vztahů českého státu a Německé říše do jejího zániku 19. České politické programy a politické strany v 19. století 20. Stát Koruny České, jeho vznik, územní složení a správa do roku Organizace soudnictví a advokacie v 19. století a ČSR 22. Recepční zákon a jeho význam pro vývoj československého státu a práva 23. Československý ústavní vývoj Nejdůležitější změny v recipovaném rakouském a uherském právu v období tzv. první republiky 25. Vývoj veřejné správy v ČSR Právní úprava jazykové a národnostní problematiky v Rakousku a ČSR do r Mezinárodní právní zakotvení hranic ČSR po roce 1918; Mnichovská smlouva, její příčiny a důsledky 28. Ústavní a právní vývoj v období tzv. Druhé republiky 29. Právo a správa v období Protektorátu Čechy a Morava 30. Slovenská republika a její ústava a právo ( ) 31. Právnická dvouletka a její výsledky v trestním a správním právu 32. Dekrety prezidenta republiky a obnovení právního pořádku ( ) 33. Pozemková reforma a zásahy do pozemkového vlastnictví v období první republiky a Protektorátu a po roce Československý ústavní vývoj Československý ústavní vývoj Tzv. Právnická dvouletka a její výsledky v právu občanském a rodinném 37. Základní rysy československého právního vývoje Organizace veřejné správy Organizace justice a prokuratury Státní zřízení ČSR v emigraci, teorie právní kontinuity a její právní důsledky - 2 -

3 1. Prameny českého zemského práva do Obnoveného zemského zřízení - feudální právo vyjadřovalo zájmy feudálů, chránilo jejich moc ekonomickou, feudální stát a náboženství jako výraz feudální ideologie - základním systémem feudálního práva, bylo jeho rozdělení na právo šlechtické obecné či zemské a práva zvláštní: 1. Šlechtické právo upravovalo základní ústavně právní vztahy: mezi šlechtou a panovníkem, mezi šlechtou a králem, počet a práva zemských úředníků atd. 2. Práva zvláštní nejdůležitějšími byly právo městské, církevní, dále pak horní apod. - právo městské a zemské se vzájemně ovlivňovaly a v době stavovské se i v některých ohledech přibližovaly; to ale neplatilo o míře výsad, která tato práva poskytovaly jednotlivým skupinám; do značné míry se tedy v tomto feudálním právním systému zachovával princip personality práva podle příslušnosti k jednotlivým stavovským skupinám, a samozřejmě i chápání práva jako privilegia, které zvýhodňuje jednotlivce - typickým rysem feudálního práva od jeho zrodu byla zásada diferenciace při ochraně příslušníků feudální společnosti a jejich zájmů; Feudální právo bylo proto především privilegiem, neznalo a neuplatňovalo princip rovnosti ani uvnitř skupin Základní formy feudálního práva: A. PRÁVNÍ OBYČEJ je nejstarší formou feudálního práva. - hluboko do feudalismu se udržují některé druhy předstátních obyčejů: krevní msta, ordály, kolektivní odpovědnost apod. - od předstátních obyčejů se právní obyčej liší tím, že jeho dodržování je zajišťováno již donucovací mocí státu, že nevyžaduje zájmy celé společnosti. - obyčejové právo je nepsané, později (13. a 14. století) dochází k jeho písemnému zachycení ve formě právních knih. V zásadě je konzervativní a neměnné. - v počátcích platí pro všechny, později cestou privilegií jsou z jeho působnosti určité skupiny obyvatel vyjmuty. B. NAŘÍZENÍ PANOVNÍKA (dekreta, statuta, výsady, privilegia) jsou výrazem panovníkovy zákonodárné moci a mají obecnou platnost. a. Výsady Boleslavovy (992) určeny biskupu Vojtěchovi a dávající mu pravomoc v manželských záležitostech b. Dekreta Břetislavova (1039) jde o soubor příkazů a zákazů motivovaných církevní morálkou. Měla přispět k upevnění cirk. organizace. S pozoruhodnou otevřenosti je zde proklamována podpora státu křesťanské církvi. Byly výslovně uznány církevní předpisy v oblasti manželského práva, o svěcení církevních svátků a nedělí, zákaz pohřbívání mimo křesťanské hřbitovy. V duchu křesťanské morálky zavádějí šestidenní pracovní týden, v neděli se odpočívá. Z držby půdy tedy vyplývalo základní právo držitele požadovat na poddaných, aby na půdě pracovali a odváděli mu část výtěžku. Kromě jiného je tu zavedena monogamie, církevní forma sňatku, zákaz rozvodů, stíhání smilstev. Církvi se dostalo právo trestní iniciativy při stíhání vražd, právo na pokuty za nedodržování církevních svátků atd. Zakázány jsou krčmy a poprvé se zde objevuje institut ordálu božího soudu. c. Výsady Soběslavovy (pol. 70. let 12. st.) upravují postavení cizinců. Jsou souborem kolizních norem, tzn. že řeší případy střetu (kolize) práva domácího obyvatele a cizince, které jsou projevem tzv. personality práva, podle které cizinec, přicházející do jiné země, si přináší s sebou právo své země (rodu)

4 d. Statuta Konrádova (1189) projevuje se snaha o posílení ústřední panovnické moci, zvláště soudní a správní a současně se uznávají práva šlechty, kterých dosáhla z předchozích panovníků. Ve sféře majetkové je to jednak výslovné potvrzení držby nemovitostí šlechtou, naznačující přechod k svobodným statkům, jednak zásadní změna v dědickém právu, připouštějící dědění i dcer zůstavitele. Držba výsluh se stává dědičnou, a tak se mění v léna. e. Horní zákoník ( ) byl vydán králem Václavem II.; upravoval složité právní otázky související s exploatací nerostného bohatství a spojené s institucí panovníkova horního regálu. Poprvé se výrazněji projevila recepce římského a kanonického práva. Zákoník, latinsky psaný, byl určen původně C. SOUDNÍ NÁLEZ jeho význam rostl v souvislosti s rozvojem činnosti soudů a zvláště pak s písemným zachycováním jejich nálezů. - podstata normotvorné činnosti soudů spočívala v tom, že v případech, kdy soud neměl podklad pro rozhodnutí sporu v platném právu, mohli soudci podle vlastní úvahy právo nalézat, tj. vytvářet rozhodnutím novou normu (tzv. obecný nález). - nálezy si udržely význam i po vydání Zemského zřízení Vladislavského, teprve po nástupu absolutismu bylo v OZZ stanoveno, že odvolávání na starší soudní nálezy je výslovně zakázáno. D. PRÁVNÍ KNIHY jsou soukromým sepsáním práva, tedy prvním písemným zachycením právních obyčejů. Byly používány na soudech, které se na ně odvolávaly ve svých nálezech. Vznikaly ve 14. století pro usnadnění orientace ve složitostech a podrobnostech soudního procesu. a. Rožmberská kniha ( stol.) je psána českým jazykem a obsahuje především šlechtické právo procesní a majetkové. Koncipována jako příručka pro praktické používání u šlechtického zemského soudu. b. Ordo iuducii terrae (Řád práva zemského) vedle práva procesního a majetkové, obsahuje také předpisy o trestním právu. c. Práva zemská česká dílo nejvyššího zemského sudího Ondřeje z Dubé. Je vrcholem právních knih doby předhusitské. Projevuje se jeho důvěrná znalost platného práva jejího autora a jeho rozsáhlé praktické zkušenosti. Právnická dokonalost je dokladem vysokého stupně české právní kultury. d. Kniha písaře Jana neboli kniha Šéfů tato latinská právní kniha městského práva vznikla na Moravě (Brno) ve 14. stol. Zachycuje praxi brněnského soudu a právo tam užívané. Ovlivnila vývoj městského práva na Moravě i v Čechách. e. Ve Slezsku a Lužicích se ve 14. století užívaly německé právní knihy (Saské a Švábské zrcadlo) f. O práviech, sudiech i dskách země české knihy devatery ( stol.) autorem této poslední české právní knihy šlechtického práva je Viktorin Kornelius ze Všehrd, děkan pražské univerzity. Byl velmi vzdělaný a v díle se projevuje jeho humanistické zaměření. V devíti knihách rozdělených na hlavy pojednává o průběhu procesu na zemském soudu, přičemž připojuje podrobný výklad o šlechtickém právu majetkovém, trestním a o praxi při vedení zemských desek. Psal skvělou češtinou, práce vyniká systematičností i myšlenkovým obsahem. Kromě praktických otázek se zabývá i teorií. Všehrdovo dílo však pro odpor nesmělo vyjít tiskem. g. Kniha Tovačovská ( ) vznikla na Moravě a jejím autorem byl moravský politik Ctibor Tovačovský z Cimburka. Nabyla váhy zákona a používala se do r Potom byla používána přepracovaná jako Kniha Drnovská. První část knihy T. byla věnována ústavním předpisů (vztah Moravy a Čech), druhá část zahrnuje předpisy o právu procesním, majetkovém, trestním a pozemkově vrchnostenském

5 h. O právu našem vznikla v 17. století a jejím autorem byl Karel St. ze Žerotína. Pojednává o moravském šlechtickém právu. i. Kniha Zhořelecká vznikla v Lužici pod vlivem německého práva. E. SNĚMOVNÍ USNESENÍ A ZEMSKÉ DESKY sněm. usnesení se stala v 15. a 16. století převládající formou práva. - sněmovní usnesení byla kladena do zemských desek Zemské desky vznikají v Čechách asi ve druhé polovině 13. století v souvislosti s růstem významu zemského soudu a rozvojem stavovských zemských soudů. o původně sloužily k zapisování průběhu procesu, později do nich začaly být zapisovány veškeré dispozice se svobodnými statky. Zápis v zemské desce byl tak nevyvratitelným důkazem vlastnictví. o co je v deskách zapsáno, je obecně znáno a nemusí být zvlášť sdělováno. Jakýkoliv pokus o výtržnost na deskách byl přísně trestán. Rozvinulo se mnoho druhů zemských desek. o v době stavovské jsou to zemské desky větší (vede je místopísař a jsou přístupny jen při konání soudu) a zemské desky menší (jsou stále přístupny). Zemské desky větší se pak dělí na: trhové majetkové převody, postupy šlechtických majetků nad 100 kop větší zápisné zapisují se dluhy nad 100 kop Zemské desky menší se dělí na: půhonné zapisovaly se soudní půhony, menší zápisné - do kterých byly zapisovány dluhy do 100 kop další pomocné knihy, příruční soudní registra. - zvláštní význam měly tzv. desky památné, do kterých se původně zapisovaly prozatímní zápisy o tom, co má být projednáno. Později sem byly vkládány sněmovní usnesení a obecné nálezy zemského soudu, a tak se z nich stal jeden z nejvýznamnějších pramenů zemského práva. - zemské desky se uchovávaly na Pražském hradě, avšak v r. 1541, kdy byl hrad zasažen požárem, byly zničeny i zemské desky. Jejich význam si vyžádal rychlé obnovení zápisů, některé důležitější se vedly dokonce dvojmo. V 19. století jejich se jejich význam zmenšuje, když se vyvinuly pozemkové knihy, instituce soukromého práva. F. KODIFIKACE mezi nejznámější pokusy o kodifikaci práva patří Horní zákoník krále Václava II. a stejně tak nezdařený zákonodárný pokus Karla IV. Codex Carolinus (v literatuře často označovaný jako Maiestas Carolina) z roku o projekt Karlova zákoníku vycházel z představ o panovníkově nároku na svrchovanou vládu, omezoval pravomoc šlechty nad poddanými a v mnoha ohledech zaváděl nové právní normy, které dosud staré obyčejové právo neznalo. o Karel se však při jeho prosazování setkal s odporem šlechty, která se začíná formovat ve stavovskou opozici. o Ukázalo se, že česká šlechta podobné pokusy odmítá z obav před posílením moci panovníka a omezením své práva svobodně nalézat právo na zemských soudech

6 2. Vývoj městského práva v českých zemích a jeho kodifikace v 16. století - vedle práva zemského došlo však v 16. století i ke kodifikaci práva městského, a to rovněž pro celé české království Prameny městského práva: A. Zakládací listina městské privilegium, které město dostalo od svého zakladatele (těmto privilegiím předcházely výsady, které dávaly osadám právo konat trhy apod.). - obsahem výsad je v podstatě právo na vlastní výkon správy a soudnictví; současně dostávají měšťané tzv. sdělení, kam se mají obracet o právní naučení, resp. které z měst je pro ně vrchním právem B. Praxe městských soudů důkazem toho je právní sbírka Kniha písaře Jana C. Právo německých kolonistů přinášeli je kolonisté, kteří přicházeli do českých a moravských měst ve 13. století - došlo tak k rozsáhlé recepci práva obsaženého v tzv. Saském zrcadle - v Čechách a na Moravě tak vznikly dvě oblasti městského práva: 1. MAGDEBURSKÁ tato oblast zahrnovala střední a jižní Čechy a Moravu; byla v úzkém styku s Magdeburgem, jehož soud kmetská stolice fungoval jako vrchní odvolací soud pro česká města přes všechny zákazy českých panovníků až do 16. století 2. ŠVÁBSKÁ v této oblasti podobná závislost nevznikl a záhy se vytvořila domácí vrchní správa: v Čechách soud Starého města pražského a na Moravě Brno - vedle těchto právních vlivů se uplatňovalo zpočátku také v některých městech lužických a slezských (Zhořelec, Budyšín, Středa) i právo flanderské, později zatlačené pávem magdeburským - magdeburské právo se ukázalo být konzervativnější, a obtížněji se tak přizpůsobovalo novým ekonomickým potřebám - převahu si začalo získávat tzv. právo staroměstské oblasti (české městské právo), které se stalo východiskem pro kodifikace v 16. století - hlavním důvodem kodifikace byl především hospodářský rozvoj měst, jejich významný podíl na ekonomice státu a nakonec i jejich politický a vojenský význam v životě země - měšťané potřebovali pro své obchody a podnikání právní jistotu, jejíž překážkou bylo až dosud nejednotné městské právo a nejednotná jurisdikce jednotlivých měst - záhy po přijetí Smlouvy Svatováclavské dochází r k usnesení sněmu o vypracování nového zákoníku městského práva - nejvýznamnějším členem komise byl Brikcí z Licska (Kouřimský), pražský politik, původně univerzitní mistr, který r dokončil své dílo PRÁVA MĚSTSKÁ o šlo o překlad a úpravu starší právní památky Knihy písaře Jana o nebylo považováno za oficiální kodifikaci, ale bylo vydáno tiskem a užíváno městskými soudy jako záznam platného práva - od 40. let 16. století se pak dále pokračuje v úsilí o kodifikaci městského práva a sněm ustavuje komise, které ji mají realizovat 1558 objevuje se první psaný návrh o 321 stranách, vycházející z práva Starého Města pražského, jehož autorem byl zřejmě Pavel Kristián z Koldína o po krátkém působení na univerzitě vykonával funkci novoměstského písaře a poté byl kancléřem Starého Města pražského o dosáhl velkého majetku, patřil mezi významné české humanisty a právníky o dokonale znal jak domácí právo i právní praxi, tak i římské právo - 6 -

7 o měl hlavní podíl na konečné podobě zákoníku, který byl roku 1579 vydán tiskem pod názvem PRÁVA MĚSTSKÁ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO král tento zákoník sankcionoval a 1580 apelační soud prohlásil zákoník za závazný pro soudní praxi územní platnost nebyl zpočátku úplná města magdeburské oblasti dlouho odmítaly pro sebe závaznost zákoníku, ale nakonec jejich odpor byl zlomen a v 17. století se podařilo rozšířit jeho platnost i na moravská města poslední část zákoníku o právu majetkovém zrušena až 1811 ABGB dílo obsahovalo předpisy, které upravovaly veškerý život obyvatel města a jeho správu i soudnictví předpisy o městské správě, povinnostech městské rady a konšelů, o městském soudnictví, majetkovém právu, závazcích, věcných právech, dědickém, rodinném i manželském právu, právu trestním, trestním procesu (i tortury) měl český i latinský obsah, věcný rejstřík, vytištěn v melantrišské tiskárně Koldín použil právo zemské a usnesení zemských sněmů, recipoval i římské právo, a jeho dílo vynikalo pečlivým výběrem ustanovení, skvělou češtinou, přehledností - 7 -

8 3. Soudní řízení v zemském a městském právu zpočátku 17. století ORGANIZACE SOUDNICTVÍ 1. Rozvinutý feudalismus - základem organizace je soudnictví vykonávané na dvoře panovníka; podle okolností případu je to: a) celý dvorský sjezd tj. shromáždění všech předáků šlechty, feudálů světských i církevních, kterému panovník předkládá k rozhodnutí politicky závažné spory b) dvorský soud obecný soud pro všechny obyvatele státu - ve 13. století je soudnictví odděleno od sněmu a pro jeho výkon je zřízen zvláštní soud zemský obsazený vedle zemských úředníků (purkrabí, komorník apod.) také předáky panstva; dvorskému soudu je ponechán výkon ve věcech lenních a odúmrtních - postupně se rozvíjejí různé soudy: a) Místní hradské soudy konají se na hradech; výkon soudnictví nad nesvobodnými v okolí hradu obstarával vladař (vilicus) b) Krajské soudy předsedají krajští poprávci a jsou obsazovány krajskými kmety; vykonávají soudnictví nad svobodnými v kraji c) Vrchnostenské soudy soudnictví nad poddanými, často hrdelní (Karel IV. chtěl omezit) d) Slubní soudny jsou to arbitrážní (rozhodčí) soudy; tato instituce není nová, udržují se kvůli tomu, že výkon klasického soudnictví je spojen se značnými finančními náklady (Statuta Konrádova je povolují konat ve sporech o vlastnictví předmětu menší hodnoty) - současně se rozvíjejí i administrativní funkce a úřady spojené s výkonem soudnictví: 1. Zemský sudí předseda zemského soudu 2. Dvorský sudí předseda dvorského soudu 3. Písař úkolem je vedení soudních záznamů a zemských desek 4. Komorník vybírání soudních dávek a poplatků 5. Soudní poslové tzv. půhončí či komorníci, doručují soudní písemnosti - po dobu existence ordálového řízení se významnou měrou podílí na výkonu soudnictví i církev 2. Stavovský stát A. Soudy s celostátní působností - do 16.stol. soudní organizace vedena jen na úrovni zemí, při osobě krále však existovaly soudy s celostátní působností, byly i v době stavovské soud komorní a dvorský) a) Komorní soud vznikl jako výraz panovníkových snah čelit ovládnutí ostatních soudů (zejména zemských) šlechtou - původně mu předsedal panovník a měl působnost na všechny země Koruny, ale za Vladislava II. ztratil působnost ve vedlejších zemích a začal konkurovat zemskému soudu českému - v 16. byl také soudní orgánem pro politické delikty a zejména ty, které byly namířeny proti královské výsosti (crimen laese majestatis) - strany byly předvolávány obesláním (strany se srocovaly proto se nazývá také soudem srocených pří); od reformy Vladislava II. soudu předsedal nejvyšší hofmistr - měl zpravidla 12 členů, 8 pánů a 4 rytíři b) Dvorský soud do jeho kompetence spadaly spory o léna ležící uvnitř státu a spory odúmrtní (tato agenda odpadla 1497, kdy se Vladislav II. vzdal odúmrtního práva) c) Apelační soud zřídil jej Ferdinand I. r po porážce protihabsburského povstání - původně měl soustřeďovat odvolání od všech soudů, ale pro odpor šlechty soud soustřeďoval odvolání především od soudů městských, popř. i těch, proti jejichž rozsudkům bylo odvolání přípustné, zvláště od stavovských soud ze Slezska a Luž. - byl prvním byrokratickým soudem v našich zemích a stal se základem příštího trojinstančního systému v období absolutismu - 8 -

9 - jeho členové jmenování a placeni panovníkem, v čele stál prezident a členy bylo dále 6 šlechticů, 4 doktoři práv a 4 zástupci měst - sehrál významnou roli při sjednocování českého městského práva (Koldínův zákoník) B. Královská prokuratura - od 15.stol. významný královský úřad (i v ostatních evropských zemích, původ v Římě z prokurátorů zastupujících jednotlivé strany vyvinuli státní úředníci zastupující stát) - vznik souvisí se snahou upevnit rozvrácený královský majetek i požadovat statky neoprávněně šlechtou nabyté - úřad nabyl na důležitosti až po příchodu Habsburků, na Moravě vykonával pravomoc prokurátora královský podkomoří a až od pol. 16.století byl na Moravě zřízen úřad prokurátora, pod jehož pravomoc patřilo i Opavsko - královský prokurátor byl podřízen úřadu české komory, byl také radou komory, o podával prostřednictvím komory zprávy o své činnosti panovníkovi byl mu současně podřízen a dle jeho příkazů jednal, zasedal i v královské radě, v soudu zemském i komorním o povinnost střežit zájmy Koruny i krále v soudním řízení a oznamovat případy, kdy se někdo dotkl panovníkova jména, hájit majetkové zájmy krále a státního fisku před soudy, vymáhat placení pokut, evidence královských odúmrtních nároků a jejich vymáhání, zastupovat kláštery, duchovní a svobodníky v právních sporech, vést exekuce na dlužné částky náležející státní pokladny C. Stavovské soudnictví - organizace soudnictví byla velmi složitá a pestrá, což odpovídalo skutečnosti, že se stále zachovával principy personality práva podle příslušnosti k jednotlivým stavovským skupinám a sociálním vrstvám - tyto skupiny žily podle vlastního práva a příslušely k vlastním soudům byly potřebné kolizní normy základním předpisem pro řešení těchto otázek se stala Svatováclavská smlouvy druhy soudů: a) Větší soud zemský nejvýznamnější soud pro šlechtu v Čechách - zasedal na Pražském hradě, předsedal mu panovník, jednání řídil zemský sudí - zasedali v něm nejvyšší zemští úředníci a 20 šlechtických přísedících (12 pánů a 8 rytířů; na Moravě předsedal nejvyšší zemský hejtman bylo 14 pánů a 6 rytířů) - soud projednával spory majetkové spory šlechty, byl výlučným soudem pro spory o tzv. svobodné statky; hodnota majetkových sporů musela být vyšší než 10 kop č.g. - řešil také záležitosti trestní - osobně příslušeli k soudu především šlechtici, někdy i měšťané - svými obecnými nálezy vytvářel i nové právní normy - do roku 1627 nebylo odvolání, tzn. že soudil v první a zároveň poslední instanci b) Komorní soud konkuroval většímu zemskému soudu, viz výše c) Menší soud zemský zasedali zde menší zemští úředníci:purkrabí hradu pražského, místokomorník, místosudí, menší písař, zástupce královny, zást. král. komořího - jednání u úřadu zemských desek, řešily se majetkové spory do 10 kop d) Dvorský soud další šlechtický soud, viz výše e) Soud purkrabský řešil spory z dlužních úpisů a smluv, žalující mohl být i žid f) Mezní soud řešil také majetkové spory, předsedal mu purkrabí hradu pražského a byl tvořen dvěma přísedícími z nižší šlechty s 12 šlechtici z místa sporu - zasedal vždy v místě sporu (soud výjezdní) - v řízení se do 17. stol. ještě udržela stará ordálová přísaha svědků ve vykopané jámě, v níž se skrývala kletba ať mě země pohltí či ať se propadnu - 9 -

10 - od r byla stanovena pro tento druh řízení pevná procesní pravidla v traktátu Jakuba Menšíka z Menštejna O mezech, hranicích, soudu a rozepři mezní g) Sou českého zemského maršálka otázky šlechtické cti, posloupnosti rodů, apod. h) Městské soudy existovaly v každém městě; drobnější spory policejní a pořádkové povahy řešili městští rychtáři, závažnější spory pak městské rady (konšelů) - v Praze existoval soud desetipanský, kterému příslušely spory o dlužní úpisy a majetkové spory do 100 kop; spory o správu obecního jmění řešil soud šestipanský - osobně příslušeli k soudu všichni obyvatelé města, někdy i šlechtici - od r pod vlivem apelačního soudu, který měl povahu druhé instance i) Církevní soudy kromě církevních záležitostí měly kompetence v některých světských záležitostech, např. manželských, bigamii, rozvodu j) Soudy podle výrobních odvětví velmi důležitý byl soud horní (zejména kutnohorský), kterému začíná konkurovat soud jáchymovský - dále např. soudy viničné, mlynářské, cechovní (občas i agenda policejní, pořádková) druhou instancí k těmto soudům byly příslušné městské osudy k) Vrchnostenské soudy soudy pro poddané, kde jurisdikci vykonával pán panství - v závažnějších sporech svolávali vrchnosti se souhlasem královské kanceláře někdy i tzv. hraniční soudy, do kterých povolávaly soudce z okolních měst (=přes hranice) - poddaným bylo zakázáno od 15. stol. podávat žaloby na vlastní vrchnost (vzpoura) - pokud se poddaní obrátili se stížností na svého pána na panovníka, rozhodovala o tom česká dvorská královská kancelář - důležitou úlohu v českém soudním řízení měli řečníci a prokurátoři, kteří poskytovali stranám rady nebo je v soudním řízení zastupovali - postupně se vyvinula praxe najímání profesionálních řečníků (za plat) - jejich právní postavení bylo regulováno v Zemských zřízeních a byla také stanovena max. míra jejich odměny SOUDNÍ PROCES - pravidla o řízení na soudech se vyvíjela na základě obyčejového práva, soudní praxe a byla ovlivňována i zákonodárnými zásahy českých panovníků - staré české právo nerozlišovalo mezi spory (a tedy i procesy) ve věcech majetkových a trestních, což souviselo s tím, že trestný čin byl považován za útok proti soukromé osobě - soukromoprávní charakter procesu se projevoval v tom, že: A. Byl typem obžalovacího procesu B. Iniciativa a zahájení soudního řízení musela vycházet od soukromé osoby - současně mělo soudní řízení omezit formy mimosoudního a protiprávního vyřizování sporů Charakteristickými rysy českého procesu v době předhusitské byly: 1. Veřejnost ta se vyvinula tím, že se řízení konalo původně na shromáždění šlechty 2. Ústnost byla nezbytným rysem procesu, který se opíral o obyčejové nepsané právo 3. Zásada projednací 4. Soukromá iniciativa stran 5. Důkazní řízení ordálové ordál je iracionální důkaz, který se strany za využití přírodních sil či s odvoláním na nadpřirozené bytosti, v době křesťanské na Boha, dokazovaly pravdivost svého tvrzené - existence ordálů souvisela s nízkou autoritou ústřední státní moci, která mohla napomáhat soudům při výkonu jejich rozhodnutí, a tak se soudy odvolávaly na autoritu boží - soudci tak nerozhodovali, ale pouze sledovali, zda jsou dodržena procesní pravidla (nakonec rozhodl Bůh, který pomohl tomu ze soupeřů, který měl pravdu) - postupem doby se vyvinula řada ordálů:

11 a. Ordál vody (v Čechách jen studené) spočíval ve spouštění toho, jenž ordál podstupoval, svázaného do vody s tím, že voda jako čistý živel jej buď přijme (potopí se) nebo nepřijme (zůstane na povrchu) b. Ordál brodění - při sporech o majetek; spočíval v tom, že žalobce a několik kroků za ním žalovaný vstupoval do brodu; kdo se přebrodil nejdřív, vyhrál c. Ordál rozžhaveného železa chůze bosou nohou po rozžhavených radlicích d. Ordál soudního souboje vychází z krevní msty, nyní již legalizované a omezené na dva soupeře. Výkonem ordálu spor i jeho důsledky končily. Přesně stanovena pravidla pro užití zbraní svobodní meče, nesvobodní hole (kyje). Za určitých podmínek byla možnost vyhnout se boji, a také možnost boje ženy. - ordálová přísaha spočívala v tom, že v některých případech bylo obžalovanému umožněno, aby se očistil přísahou, kterou musel podstoupit stanovený počet tzv. spolupřísežníků - obžalovaný přísahal podle předepsaných pravidel a stejně tak i další očistníci skládali přísahu o svém přesvědčení, že jejich přítel daný čin spáchat nemohl pokud by jeden z nich pokazil přísahu přeřeknutím či nesprávným úkonem, obžalovaný spor prohrál - ordály byly předmětem kritiky ve 12. a 13. století, zvláště ze strany církevních představitelů, kteří v nich spatřovali diskreditaci církve; kromě toho byl zřejmý i jejich pohanský původ (1343 z podnětu biskupa Arnošta z Pardubic se kněží přestali ordálů účastnit a poslední ordály pak zanikly v husitském hnutí) Soudní řízení ve stavovském období - stavovský proces navázal na starší právní obyčeje a proces se skládal ze tří částí: 1. PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ začínalo půhonem, tj. písemnou formulací žalobního nároku, s nímž hodlal žalobce (původ) vystoupit proti žalovanému (pohnanému) na soudu - pro doručování půhonu platila prastará pravidla, komorníci byli chráněni před útoky ze strany veřejnosti - doručení bylo velmi důležité, neboť na tom záviselo dostavení se obžalovaného k soudu - v 16. stol. nahrazeno tzv. obesláním (úřední forma předvolání), od r bylo od vydání Obnoveného zřízení zemského pohánění zakázáno - zemský soud zasedal třikrát, později 4x do roka o tzv. sudých dnech 2. LÍČENÍ PŘE začínalo zahájením soudu zemským řečníkem; strana, která se nedostavila, prohrávala z důvodu tzv. stanného práva ( nestála na svém právu ) - kdo byl 3x vyvolán a neohlásil se, ve sporu prohrál (obžalovaný definitivně, žalobce jen ztrácel spor, ale nikoli žalobní nárok) - jako důkazy byly připuštěny zemské desky, listiny, svědectví, ohledání na místě činu atd. - na závěr svolal zemský sudí soudce v potaz (poradu) a vyzvali dva přísedící, aby vypravovali nález; ten byl po opravení přečten a zapsán do zemských desek - o formulaci nálezu se hlasoval většinou hlasů, odvolání nebylo možné 3. EXEKUCE (=výkon rozhodnutí) byla velmi složitá v majetkových sporech či tam, kde vítěz vysoudil náhradu škody - exekuce na majetek se lišila podle toho, zda šlo o movitosti či nemovitosti a v prvém případě byla složitá proto, že bylo nutné, při neochotě či neschopnosti dlužníka částku zaplatit, hojit se na majetku nemovitém - exekuce měly tyto stupně: a) Úmluva byla upomínka, kterou adresoval vítěz pře odsouzenému a vyzval jej, aby plnil to, k čemu byl odsouzen b) Zvod bylo uvedení vítěze ve statek toho, jenž byl povinnen jej vydat nebo zaplatit prosouzenou částku (nešlo o uvedení v držbu) c) Obranný list (jen při exekuci na vydání nemovitosti) výzva od úřadu nejvyššího purkrabího, aby statek prosouzený statek vydal (v případě neuposlechnutí mu hrozil trest smrti za odboj odporování právu)

12 d) Panování (jalové, trojnásobné) u peněžité částky, vítěz oznámil na statku odsouzeného, že si bude brát částku na pokrytí nákladů z dluhu (obilí, dobytek...) e) Odhádání - úřední odhad nemovitosti dlužníka zjištění jeho hodnoty v poměru k prosouzené částce f) Panování skutečné (vdědění) vítěz za přítomnosti komorníků shromáždil poddané, přijal slib poddanosti a spálil došek ze střechy stavení, aby tak doložil své právo skutečného vlastníka Trestní proces před městskými soudy - obžalovací charakter procesu na zemské soudu nepřipouštěl užití tortury jako prostředku, kterým za použití fyzického násilí bylo vymáháno na obžalovaném přiznání - proces u soudů městských byl značně ovlivněn římským a kanonickým právem, byl poměrně jednodušší a rychlejší, a zejména v 16. století se oprostil od formalit - neznal ordály, připouštěl písemná svědectví a dovoloval odvolání v podobě žádosti o naučení k vrchnímu právu či od roku 1548 odvolání k soudu apelačnímu - městský proces rozlišoval mezi procesem: 1. Civilním 2. Trestním 16. století získala rozhodující úlohu tortura proti obžalovaným pocházejícím z nižších společenských vrstev - rozhodnutí o uložení tortury náleží soudu, obžalovaný se může proti jejímu uložení odvolat o vyznání na mučidlech byla zapisována zvláštnímu písaři ( krevnímu ) do smolných (černých) knih o výpověď na mučidlech byla považována za korunní důkaz o pokud byl někdo označen ve výpovědi na mučidlech jako spolupachatel, musel se pokusit při konfrontaci v mučírně dosáhnout toho, aby vyslýchaný své obvinění odvolal, jinak nařčenému hrozila také mučidla o druhy mučení nebyly do r kodifikovány a jejich užití záleželo na soudech o běžně se používal postup začínající psychickým nátlakem a končící natažením na skřipec o vzhledem k tomu, že popud k zahájení vycházel ze soukromé iniciativy žalobce, nesl tento i majetkovou odpovědnost za případné škody, které by mučení přineslo obžalovanému v případě, že mu zločin nebyl prokázán

13 4. Základní instituty majetkového práva v zemském a městském právu do roku vlastnické právo tvořeno složitou soustavou předpisů, obyčejů a norem; tato složitost byla výrazem poltických vztahů mezi vrstvami a státem - základem těchto složitých právních vztahů je především VLASTNICTVÍ a DRŽBA PŮDY - šlechtické vlastnictví = lenní zřízení od výsluh přes léna až ke svobodnému, neomezenému vlastnictví k půdě LENNÍ ZŘÍZENÍ - lenní zřízení mělo značný význam pro organizaci feudálního státu a jeho vnitřní uspořádání - podstatou lenních vztahů byla představa o děleném vlastnictví, tj. o tom, že vlastnické právo se dělí: 1. VRCHNÍ (dominium directum) vlastnictví k podstatě (senior) - propůjčoval k užívání objekt lenního vztahu (např. půdu, úřad, právo apod.) - měl povinnost zajistit nerušený výkon práv vazala 2. UŽITKOVÉ (dominium utile) vlastnictví k užitku (vazal) - vlastník, který si propůjčoval věc od seniora, měl právo věc užívat jen se souhlasem seniora, kterému byl zavázán řadou povinností (finančními dávkami, vojenskou sl.) - souhrn těchto povinností se označuje jako věrnost porušení věrnosti (zrada) byla důvodem k odnětí léna - počátek lenních vztahů nalézáme v knížecích družinách; družiníci se začali usazovat na knížecí půdě, která je má hmotně zajistit a připoutat k službě v zájmu panovníka (odtud název této držby výsluha; po smrti držitele se zpravidla vracela králi) - pro stabilitu státu mělo výsluhové zřízení zásadní význam od osobního závazku se přechází k závazku věcnému, a početná vrstva velmožů tak má zájem na existenci státu - postupem doby se držba výsluh stává dědičnou, a tím se mění v léna, které přecházejí (se souhlasem seniora) na mužské potomky vazala (mana) tím je svobodný muž (šlechtic; výjimkou byli manové církevních vrchností, tzv. nápravníci, vykonávající vojenskou službu pro cirk. pána) - od 14. století jsou léna zapisována do lenní, později dvorských desek (u dvorského soudu) - na systému panství byla budována správa některých pohraničních oblastí ZÁKLADNÍ INSTITUTY A. NEDÍL - týká se vlastnického práva šlechty od 13. stol; je to forma majetkového společenství, jehož účastníci jsou mezi sebou navzájem příbuzní - vznik této instituce není jasný; vedle nesporných znaků předstátní rodové společnosti při jejím vývoji měla i obava o uplatňování odúmrtního práva panovníkova na majetek, jehož vlastník zemřel - nedíl jako spoluvlastnictví s ideálními podíly, individuálně neurčenými, představoval komplex majetku, ve kterém se jeho účastníci sice podíleli na výnosu podle rozhodnutí hlavy nedílu, avšak svým podílem sami nedisponovali, ani se původně nemohli oddělit (v případě úmrtí členů se nedědilo, pouze se zvětšil ideální podíl; při narození se zase zmenšil -> král tak do vymření rodu nemohl uplatnit odúmrtní právo) - nedíl měl také ekonomickou funkci bránil drobení šlechtických velkostatků tím, že při sňatku svých členů se jejich podíly neoddělovaly (u mužů) a přivdané ženy zůstávaly mimo nedíl a dcerám se vyplácelo věno - podle toho, kdo stál v čele nedílu nebo kdo byl jeho členem, se vytvořilo několik typů: dědovský (otcovský), bratrský, strýcovský zvláštní byl mateřský, na kterém žila vdova s dětmi po smrti manžela

14 - od 15. století bylo vystupování z nedílu běžné tzv. oddělování se provádělo tak, že otec přidělil svému synu poměrný podíl, či nejstarší člen nedílu rozdělil majetek na podíly, z kterých si v pořadí o nejmladšího členové vybírali (každé oddělení muselo být zapsáno do zemských desek) - u nedílníků ručili všichni za majetek jednoho, dluhy jednotlivce zatěžovaly celý společný majetek, ztrácel oddělený účastník nedílu jakákoliv práva k majetku, jehož byl členem - zůstávalo mu jen tzv. právo ssutí (retrakt) - byl nárok na uplatnění předkupního práva ke zbytku nedílů v případě, že se prodával; zbylí nedílníci byli povinni nabídnout koupi bývalému spolunedílníku - stejné důsledky jako u nedílu platily pro spolky (unio), tj. umělá šlechtická společenství - institut nedílu zanikl v r. 1627, kdy v OZZ byly nedíly zakázány B. SVOBODNÁ A NESVOBODNÁ DRŽBA 1. Svobodná držba - vlastnictví k nemovitostem a především k půdě u svobodných se realizovalo především v několika formách; vedle uplatnění teorie děleného vlastnictví (např. léno), je to i svobodné vlastnictví (pramenech označované jako pravé a svobodné dědičné dědictvie ) - od tohoto typu držby se odlišovalo pečlivě staré české právo jiné formy, když šlo jen držbu dočasnou, účelovou např. držba zástavní (statky označované jako zápisné, zápis=dluh) - ve výkonu vlastnických práv byl feudální vlastník neomezený: mohl statky užívat, měl právo je prodat, zastavit, mohlo nich pořídit testament, apod. - při ochraně se využíval institut vydržení, po kterou mohl držitel, jehož držba byla právně napadena, statek vydržet nebo naopak vlastník, který opomněl uplatnit své nároky, své vlastnické právo promlčel byla to tzv. zemská léta, tj. 3 roky a 18 neděl (v městském právu 1 rok a 6 neděl) 2. Nesvobodná držba - masa poddaných užívala půdu a usedlosti z titulu nesvobodné držby - celý šlechtický statek byl majetkem feudála, který měl k němu dispoziční právo - půda se na šlechtickém velkostatku dělila dále na: a. rustikál (půda selská) s touto držbou byla spojena řada povinností, mezi které patří robota a odevzdávání povinných dávek v naturáliích a penězích b. dominikál (půda panská) obhospodařována pánem v jeho vlastní režii, tedy prací sedláky (ti měli jen vlastnické právo k části výtěžku a k běžnému nářadí, inventáře; statek obdělávali, ale nesměli ji prodat, zastavit, zatížit dluhy, apod.) - vyvinuly se dva typy práva poddaných k půdě: 1. Ius bohemicum, slavicum (české, slovanské právo) tím byl vyjádřen právní vztah, kdy sedlák mohl být z půdy odsazen, sehnán, držel tedy do odvolání 2. Ius theutonicum (právo německé) objevoval se od 13. století; podstatou bylo, že pán půdy uzavíral smlouvu se sedláky, jejímž obsahem byl závazek pána poskytnout držbu půdy za pravidelný poplatek na věčné časy, tj. dědičně - smlouva přinášela sedlákům jistotu nerušené dědičné držby, možnost investic bez rizika ztrát a současně i rovnoměrné rozdělení poddanských dávek podle velikosti přídělu půdy tzv. lánů. Kolonisté, tzv. lokátoři, za uzavření smlouvy platili pánům značné hotovosti. Vedle této sumy platili dále sedláci při uzavírání smlouvy tzv. zákupné a další poddanské dávky lokátoři získávali ještě další výhody: větší výměru půdy, právo otevřít krčmu, mlýn aj., popř. jim byla svěřena funkce dědičného úřadu rychtáře fojta výhody této nové formy selské držby označované podle analogie s právem městským jako purkrecht či emfyteusis či dědičný pacht byly natolik zřejmé, že byly vyhledávány i českými sedláky, kteří se rovněž zakupují, získávají dědičnou držbu půdy, stávají se tedy i oni sedláky zakoupenými. Lhůty, které leckde byly poskytovány pro splacení těchto částek, se ještě podnes odrážení v názvech některých obcí Lhota

15 C. MAJETEK VE VLASTNICTVÍ CÍRKVE - původně žila církev v područí místních feudálů, byla závislá ekonomicky na panovníkovi a feudálech - výrazem těchto skutečností byla tzv. zakladatelská práva soubor oprávnění, která si vyhradil pro sebe a své potomky feudál, který založil nějakou církevní instituci klášter, kostel, atp. povinnosti plnit hospodářské závazky vůči zakladateli, řada služeb církevního charakteru, právo jmenovat vedoucí funkcionáře církve konkordát poskytl církvi řadu imunit dosavadní zakladatelská práva se mění v patronátní (podací) uzmuto šlechticům právo rozhodovat o obsazení církevních postů, relativní samostatnost hospodářská ==> postupně se stávají samostatnými pozemkovými vrchnostmi - církevní majetek byl nezcizitelný církev se přetvořila v ekonomicky nejsilnějšího vlastníka v českých zemích D. PRÁVO ZÁVAZKOVÉ, RUČENÍ ZA VADY - instituce závazkového práva se rozvíjely v českém právu v souvislosti s rozvojem obchodu, směny, a řemeslné výroby a růstem potřeby kapitálu - mezi nejstarší instituce patří smlouvy trhová: o patří mezi nejstarší, účastníci jsou soukupové o prodej nemovitosti byl prováděn zápisem do zemských desek, ale nebyla to však podmínka platnosti smlouvy o prodávající ručil za právní vady prodávané nemovitosti, tj. že k ní někdo nemá lepší právo toto ručení se nazývalo správa, a jeho podstata spočívala v tom, že prodávající musel zastoupit nabyvatele, kdyby někdo uplatnil své právo k prodané nemovitosti o v zemském právu ručil prodávající 3 roky a 18 neděl, v městském rok a 6 neděl o při prodeji věcí movitých ručil jen za to, že nejde o věc kradenou, za vady faktické se původně neručilo o v městském právu je odpovědnost stanovena za faktické vady při prodeji koně - v městském právu se prodeje nemovitostí veřejně vyhlašovaly třikrát až čtyřikrát na městském soudu, aby mohl někdo uplatnit případné námitky, postupně nahrazen jen ohlášením na městské radě - prodej zapsán do městských knih (do 1 roka), nevyžadovala se písemná forma smlouvy o prodeji, tu nahrazoval zápis - v právu šlechtickém se nemovitost převedla buď listem vloženým dodatečně do ZD či přímo zápisem do nich - městské právo neznalo instituci nedílu, zaručovalo předkupní právo příbuzným při prodeji rodového majetku - vyvinuly se také symbolické formality, které stvrzovaly uzavření smlouvy - začaly převažovat kontrakty konsensuální, povinnost předání nebyla podmínkou platnosti závdavek, peníz Boží, litkup - z dalších smluv si svůj význam drží směna a to zejména mezi venkovským obyvatelstvem (ve městě se nazývá frajmark) - půjčka se nerozvinula: o způsobeno řadou příčin, např. existence naturálního hospodářství a malá potřeba úvěru o to vše u nás vedlo k názoru, že půjčování peněz bylo stíháno jako lichva a trestná smrtí o ideově tento postoj vycházel z učení zejména. Tomáše Akvinského

16 - starší formou, která obcházela zákaz lichvy, byla instituce tzv. věčných, holých komorních platů: o původně tyto platy nebyly vůbec časově omezeny, později na několik generací o holé proto, že šlo pouze o povinnost platit, komorní proto, že plynuly do komory do pokladny o navenek tato instituce vystupovala jako reálné břemeno, plnila ve skutečnosti zápůjčku peněz a přinášela značný majetkový prospěch tomu, kdo platy přijímal o holý věčný plat = plat (renta), kterým si kupoval vlastník kapitálu na nemovitosti patřící jinému s tím, že na nemovitosti bude tento plat váznout jako břemeno o nárok na pobírání platu byl převoditelný, z toho plynuly výhodné obchody a často nepřehledné situace o husité je zakázali, ale potřeba úvěru si v 15.století vynutila jejich obnovení - legalizace úroku: o právně upraven je počínaje 16.stoletím o 1484 úroková míra je stanovena na 10%, od 1543 snížena na 6%, převzalo i OZZ o za lichvu se považuje jen vyšší úrok - za lichvu však jsou ve stavovském právu považovány i tzv. partyty, tj. půjčování věcí namísto peněžní hotovosti kupř. šperků, zbroje apod. s tím, že jsou neúměrně oceněny - z ostatních smluv znalo české právo darování, nájem, smlouvu uschovací o pracovní smlouvy byly omezeny na města, kde vystupovaly jako smlouvy čelední, tovaryšská a učednická - pokud jde o čeleď označovanou jako vandrovní či přístavná (ta, která pracovala se souhlasem své vrchnosti) o její právní poměry upraveno sněmovními čeledními řády, které vyžadovaly k uzavření smlouvy tzv. fedrovní listy, tj. souhlas své vrchnosti E. RUČENÍ ZA ZÁVAZKY - ručení za závazky prošlo v českém právu složitým vývojem.; původně ručil dlužník svou vlastní osobou, svým životem, svým právním postavením. - i v našich zemích se uplatňovala instituce otroctví, později nevolnictví pro dluhy. Tak jsou vysvětlovány i neúměrně vysoké peněžité pokuty, která nalézáme např. v Dekretech Břetislavových, kdy nemožnost zaplacení vedla k znevolnění delikventů - postupně moc věřitele nad dlužníkem omezena, vymáhání a splacení pohledávky muselo být realizováno právní cestou. (Pokud by to nebylo právní cestou, ale svévolí, hrozilo věřiteli až propadnutí dluhu. - ručení dlužníka mělo několik forem: a) ručení osobní svobodou (ležení, dlužnické vězení) ležení tato instituce založena na smlouvě mezi věřitelem a dlužníkem insolventní dlužník se musel na vybídnutí věřitele dostavit do hostince, krčmy i se svými služebníky, tam tak dlouho pobývat, pokud neopatřil peníze. (Narůstaly také výdaje za pobyt). Za dlužníka mohly ležet i osoby, které k tomu tento najal. dlužnické vězení městské právo nazývalo zajištění osoba dlužníka stavuňkem či stavováním. Prováděl ho rychtář. Za dlužnické vězně byli právně odpovědní věřitelé zejména za jejich život a zdraví. Výslovně byla zakázána vězení soukromá a svévolné zacházení z dlužníky. V zemském právu mohl být dlužník uvězněn na základě tzv. zatýkacího listu b) ručení ctí (lání pro peníze) - velmi obvyklé (v 16. st. ho zná ještě kniha Drnovská). Podstata tzv. lání pro peníze spočívala v tom, že věřitel byl oprávněn napadnout čest liknavého dlužníka výroky, které zpravidla obyčejové právo přesně formulovalo. - Dlužník po dobu dokud nezaplatil ztrácel čest (nemohl např. vystupovat na soudech, účastnit se sněmu aj.). Po zaplacení pomíjely důsledky lání a dlužník byl opět považován za čestného. V 2. pol. 16. st. toto vymáhání dluhů zakázané

17 c) ručení majetkem (zástava) - nejběžnější forma, spočívalo v tom, že buď nejvyšší purkrabí vystavil věřiteli exekuční příkaz, tzv. obranný list, který ho opravňoval k nabytí statku dlužníka (exekuci tu nepředcházelo soudní řízení), nebo že si strany při sjednávání smlouvy dohodly zřízení zástavního práva na majetek dlužníka ve prospěch zástava v právu šlechtickém tou mohly být věci movité i nemovité. U věcí movitých to byla zástava propadná (propadala věřiteli při nezaplacení dluhu, i když hodnota věci byla vyšší) a prodejná (pro dlužníka výhodnější po jejím prodeji a uhrazení dluhu a úroků se zbytek vracel dlužníkovi). - U nemovitostí dvě formy: zástava s držbou a bez držby. U prvé se statek dostával do užívání věřitele (statek zápisný) a požíval i jeho výtěžek. Někdy výtěžek pokrýval úroky a dluh (zástava umořovací). Po zaplacení se vracela dlužníkovi, nebo při nezaplacení propadla věřiteli. Bez držby výhodnější pro dlužníka, teprve při nezaplacení se na ní věřitel hojil. zástava v právu městském podobné, u nemovitostí zástava bez držby i s držbou. Věřitel měl právo se uvázat v majetek insolventního dlužníka, který mu dokonce musel nahradit to, co vynaložil na zlepšení statku. Obstavené věci mohly pak být po nezaplacení věřitelem prodány.věřitele. d) rukojemství (ručitelé) - oblíbený způsob, za splnění pohledávky ručila jiná osoba tzv. rukojmí (původ slova vykládá Koldín tím, že od starodávna to bývalo, kdož se rukojmím za koho stavěl, že se k dosti učinění věřiteli rukau svau zavazoval ). - Povinnost rukojmího zaplatit věřiteli zanikala jeho smrtí, ten se pak mohl hojit na dlužníkovi. Rukojmí nesměli být kněží, vojáci, ženy (pouze manželka mohla ručit za manžela), nedospělci a neosedlí lidé F. PRÁVO DĚDICKÉ - v předhusitské době se nerozvinulo důvodem existence panovníkova odúmrtního práva - manželka neměla nárok na dědictví po manželovi instituce vdovského věna - každý majetkový převod šlechtických nemovitostí i testament vyžadoval souhlas panovníka - odúmrtního práva se pro Čechy vzdal Vladislav II. roku 1497, pro Moravu Rudolf II. roku začaly se uplatňovat instituty dědického práva ze závěti i ze zákona - tzv. zápisy s místem a zápisy bez místa pozbyly významu, spočívaly v tom, že fingovaly závazek, ve kterém zůstavitel vystupuje jako dlužník a obmyšlený jako věřitel (tyto zápisy se vkládaly do ZD) - dokonalá a podrobná byla úprava v právu městském: o silný vliv ŘP upevnila se přesná pravidla dědění o závěť (kšaft) mohl mít formu písemnou, i ústní (svědectví důvěryhodných osob) o kšaftovat nemohli duševně choří, nedospělí (muži do 18 let, dívky do 15, kromě provdaných dříve), děti dospělé ale v moci otce o němí a hluší jen tehdy, pokud uměli psát o svědky nemohli být nedospělí, ženy, domácí čeleď, hluší, duchovně choří o pro měšťany platila svoboda testovací mohli vydědit své děti o zemře-li zůstavitel bez kšaftu, nastupuje v městském právu intestátní posloupnost descendenti mají přednost před ascendenty, pak teprve příbuzní v linii vedlejší, dcery i synové dědí stejným dílem o platilo až do ABGB

18 5. Vývoj trestního práva v době předhusitské a stavovské TRESTNÍ PRÁVO VE STŘEDOVĚKU - podobně jako ostatní odvětví práva, bylo i trestní právo v počátcích raně feud. státu závislé na obyčejích společnosti předstátní - tyto obyčeje byly transformovány do středověké spol. a aplikovány v zájmu šlechty - to se projevilo v rozdílném hodnocení pachatele podle jeho postavení pří výměře trestu, tak i v hodnocení deliktů - staré zločiny zabití (u nichž byl postih záležitostí celého rodu) se měnily v trestné činy, u kterých záleželo i na tom, kdo je obětí - přežitky se objevovaly i ve způsobu výkonu trest: - přežívá trest ukamenování, kdy delikvent byl usmrcen celou osadou, účastníky trhu - tzv. obecné ručení osady (vesnice) za trestný čin spáchaný na jejím území (tzv. obecná poruka při zabití soudních poslů) - později tato odpovědnost přechází v obecnou povinnost kohokoliv napomáhat při stíhání zločince na zvolání nestojte (kdo odmítl, byl považován za spolupachatele) - stopy přežitků nalézáme v soukromém charakteru trestního práva: - na prvním místě je to soukromá msta od Dekretů Břetislavových je omezována placením náhrady za způsobenou škodu či výkupem z krevní msty (tzv. příhlavní peníze) - delikt zabití není chápán jako útok proti společnosti či státu, ale jako poškození soukromého zájmu (soudní řízení se proto zahajuje na základě soukromé iniciativy a je pozvolna převládá názor, že postih pachatele je obecný zájem) - typickým příkladem soukromé msty je ordál soudního souboje mezi sebou se utkává vrah a jeho žalobce (nejbližší příbuzný usmrceného; může být i žena) o předcházela smlouva, jejímž uzavřením se smlouvy zavazovaly k souboji o nedodržení dávalo možnost usmrtit protivníka o forma usmrcení useknutí hlavy a položení na ni dvou penízů - podobné přežitky u jiných deliktů, např. únosu unesená či její otec měl právo potrestat stětím pachatele, stejně jako měl otec nebo manžel právo zabít provinilou dceru nebo manželku a jejího milence, pokud je dopadl při činu - dalším projevem soukromého charakteru trestního práva byla instituce azylu kdo se vyhýbal soudnímu souboji, mohl uprchnout před pomstou protivníka pod ochranu č. královny - počátky veřejnoprávní iniciativy v trestním právu: - je tomu tak u deliktů, u kterých se pachatel dotýká obecných zájmů - tak např. z úřední povinnosti se stíhán delikt kacířství, od 12. st. útok proti panovníkovi - delikt vraždy, pokud je spáchán před králem či soudem, se trestá bez čekání na obžalobu trestem smrti - trest přestává být odplatou, současně se projevuje rychlý růst diferenciace společnosti (poddaní jsou trestání hůř než šlechtici) - české trestní právo zná mnoho deliktů, které ohrožují život, čest, osobu panovníka, stát atd. - vražda, zabití, únos, svémocné zajetí, znásilnění - z útoku na feudální vlastnictví znalo právo delikt krádeže, svémocné obsazení majetku, podvod, žhářství, falšování - tresty pokud nebyly nahrazeny dohodou mezi pachatelem a poškozeným, byly: - trest smrti stětí, šibenice, upálení, zahrabání zaživa - tresty mrzačící useknutí ruky (hlavy), oslepení, vytržení jazyka, - dále konfiskace majetku, plen, pokuty, ztráta cti, apod. - trest měl symbolický charakter u kacířství vytržení jazyka apod

19 TRESTNÍ PRÁVO STAVOVSKÉ - plné rozvinutí trestního práva až v době stavovské, kdy byla sice přejato právo starší doby, ale vytvořilo se mnoho nových norem, které reagovaly na nové sociální, ek. a politické poměry. - zejména vynikly normy chránící feudální stát, církev, náboženství, právní řád - ve sféře ochrany života, zdraví a cti přežívají hlavně starší normy. - trestní právo stíhalo službu šlechticů v nepřátelském vojsku proti vlastní zemi, zavádělo obecnou povinnost ochrany státu proti jeho napadaní zvenčí a chránilo i území státu - zakotvilo trestní ochranu důstojnosti a práv českého krále CRIMEN LAESE MAJESTATIS, trestní záruky volby krále českou šlechtou, zemští úředníci a soudci chráněni před kritikou pod hrozbou trestu smrti - stíhání náboženských deliktů naráželo na komplikované poměry u nás stíháno bylo rouhání, čarodějnictví objevovalo se v souvislosti s delikty namířenými proti životu a zdraví Ochrana právního řádu: - boj proti svémoci, povinná pomoc při stíhání pachatele (jinak spolupachatel) - méně závažná jednání označena za výtržnost (např. výzva k souboji - ochrana nedotknutelnosti obydlí ta byla stíhána násilným vtržením (tzv. výbojem) - souboj (část ordálového řízení) je zakazován a považován za výtržnost - ochrana veřejného pořádku rovněž zavádí povinnosti obyvatel napomáhat při stíhání zločince; ten, kdo odmítl, byl považován za spolupachatele, příp. spoluodpovědný za škodu - od počátku 16.století zákaz veřejně nosit a užívat střelné zbraně (veškeré zákazy byla od r sepsány v tzv. Zřízení o ručnících, které bylo připojeno k Vladislavskému zřízení) Trestní ochrana feudálního vlastnictví: - násilné zmocnění se statku, podvod, žhářství, narušování výkonu držby (Pych, pytláctví) - pozornost věnuje selským vzpourám (trestány jakékoli formy odporu, i spor s vrchností) - základem právní úpravy se stal soudní nález nad Daliborem z Kožojed z r o přijal do své ochrany, tj. stal se novou vrchností, poddané, kteří se vzbouřili proti svému pánovi a donutili jej, aby je propustil o pozdější legislativa i soudní praxe učinila z toho nálezu rozsáhlou normu, postihující všechny způsoby zastávání se poddaných Ochrana movitého vlastnictví: - založena na stíhání krádeže, loupeže, zpronevěry - lichva (vymáhání nadměrných úroků tzv. sedlání) stíhána smrtí, požadoval-li lichvář vyšší než zákonem stanovený úrok Delikty proti životu a zdraví: - vražda (mord - za vraždu bylo považováno zabití úmyslné), zabití - trestnost usmrcení i nadále záležitost soukromá až do OZZ přežitky krevní msty - za zabití sedláka platí šlechtic či měšťan 300 kop českých grošů - ublížení na zdraví, poranění, zbití či zmrzačení bylo sice právem stíháno, ale jen na základě soukromé iniciativy - tyto spory byly považovány za spory soukromoprávní majetkové a hlavním účelem řízení bylo rozhodnout o nároku na náhradu škody Urážka na cti, zhanění, delikty proti rodině - stavovské trestní právo stíhalo urážku na cti, zhanění, které přinášely napadeným, pokud neubránili sou čest a dobrou pověst, ztrátu právní způsobilosti - z deliktů proti rodině byla stíhány delikty bigamie, únos, cizoložství, smilstvo, sodomie

20 - systém trestů v dnešním slovy smyslu stavovské právo neznalo; pokusil se o něj Koldín v městském právu, kde je dělí na: A. právem stanovené (poete ordinariae) B. uložené dle uvážení soudců - městské právo užívalo jako tresty urážku na cti, vypovězení, vězení dočasné či doživotní, trest smrti, tresty peněžité - účelem trestu je stále ještě odstrašení, jehož smyslem je pomsta na pachateli - v počátku je teprve chápání trestu s výchovným účelem krátkodobé odnětí svobody, nucené práce - hojně byl užíván trest smrti a to těmito způsoby: oběšení (při krádeži), stětí (za vraždu), upálení (za čarodějnictví), zahrabání zaživa ( čarodějnictví ženy) s příp. probodnutí srdce kůlem (za usmrcení novorozeněte), apod. - u trestů tělesných to byly tresty zmrzačující utětí ruky, vytržení jazyka, mrskání - trest smrti začíná mít v této době širší uplatnění a leckdy je jeho délka stanovena zákonem - některé tresty měly zneucťující charakter vystavení na pranýři, vypálení cejchu, zbavení cti - u majetkových trestů byly používány pokuty různé výše

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Spoluzavinění lyžaře při poranění na sjezdovce Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 4286/2011 Žalobce žaloval provozovatele

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 21/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní zastoupení Koncepce právního zastoupení Část první, hlava

Více

Přírodní vědy a historie kriminalistiky

Přírodní vědy a historie kriminalistiky 1 Přírodní vědy a historie kriminalistiky Kriminalita v Praze doby jagellonské (1471-1526) ve světle soukromožalobních sporů projednávaných městským soudem Starého Města pražského a spojených pražských

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více