HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player"

Transkript

1 HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player

2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Ve vlastním zájmu si prosím důkladně přečtěte tyto bezpečnostní instrukce, se zařízením zacházejte rozumně a tento návod si ponechte pro budoucí potřeby. Věnujte pozornost instrukcím na zařízení a v návodu, všem varováním a upozorněním. INSTALACE Voda a vlhkost Elektronická zařízení nepoužívejte poblíž vody, např. vany, umyvadla, dřezu, ani ve vlhkém suterénu či poblíž bazénu. Ventilace Zdířky a otvory v krytu zařízení jsou slouží k nutné ventilaci. Aby zařízení fungovalo správně a bylo chráněno před přehříváním, nesmí se tyto zdířky ani otvory blokovat či zakrýt. Příslušenství Neumísťujte zařízení na nestabilní vozíky, stojany, stativy, konzoly či stolky. Zařízení by mohlo spadnout a způsobit vážná zranění dětem či dospělým a poškodit se. Teplo Zařízení neumisťujte poblíž či na radiátor nebo termostat nebo tam, kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu světlu. Nikdy nezakrývejte otvory hadrem či jinými materiály. Nikdy nezakrývejte otvory umístěním zařízení na postel, pohovku, koberec či na jiný podobný povrch. Zařízení na vozíku přesouvejte velmi opatrně. Rychlé zastavení, přílišní tlak a nerovný povrch by mohl způsobit převrhnutí zařízení a vozíku. Nikdy zařízení neumísťujte na uzavřené místo jako police, vestavěná skříň, pokud není zajištěna dostatečná ventilace. CZ -

3 CZ POUŽITÍ Zdroj elektřiny Toto zařízení by mělo být zapojeno pouze do zdroje, který je zaznačen na štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje elektřiny u vás doma, poraďte se se svým obchodníkem či místním dodavatelem elektřiny. U zařízení, která jsou navržena pro provoz na baterie či jiné zdroje, podívejte se prosím do provozních instrukcí. Uzemnění či Polarizace Toto zařízení je vybaveno polarizovaným přívodním kabelem AC (zástrčka má jednu vidlici širší než druhou) nebo tří-žilovým typem uzemňovací zástrčky (zástrčka se třetím uzemňovacím kolíkem). Postupujte podle následujících informací: U zařízení s polarizovanou zástrčkou: Tato zástrčka jde zasunout do zásuvky pouze jedním způsobem. Jedná se o bezpečnostní opatření. Nelze-li zástrčku zcela zasunout do zásuvky, zkuste ji otočit. Pokud ani tak zástrčka nezapadne, poraďte se se svým elektrikářem o instalaci vhodné zásuvky. Nesnažte se zástrčku do zásuvky natlačit silou. U zařízení s tří-žílovou uzemňovací zástrčkou: Tato zástrčka lze použít pouze u uzemněné zásuvky. Jedná se o bezpečnostní opatření. Nelze-li zástrčku zasunout do zásuvky, poraďte se se svým elektrikářem o instalaci vhodné zásuvky. Nesnažte se překonat toto opatření uzemněné zásuvky. Přetížení Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel či rozdvojku nad jejich kapacitu. Mohlo by dojít k požáru či úrazu el. proudem. Nepoužíváte-li zařízení Nepoužíváte-li zařízení dlouhou dobu, vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Chcete-li kabel odpojit, vytáhněte jej za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel. Ochrana přívodního kabelu Přívodní kabel veďte tak, aby se po něm nešlapalo či aby se nepřiskřípl předměty, které se na něj postaví. Obzvláště dejte pozor na zástrčky, rozdvojky a místo, kde kabel vychází ze zařízení. Blesky Během bouřek a v období, kdy zařízení dlouhou dobu nepoužíváte, je vypojte ze zásuvky a odpojte anténu či systém kabelů. Zabráníte tak poškození zařízení bleskem a přepětí. Čištění Před čištěním či leštěním zařízení vypojte ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté či gelové čističe. K čištění vnější části zařízení použijte hadřík jemně navlhčen vodou. Cizí předměty či tekutina v zařízení Nikdy nevhazujte předměty jakéhokoliv druhu do zařízení skrz otvory, jelikož by mohlo dojít k jejich kontaktu se součástmi s vysokým napětím nebo zkratovat součásti, což by mohlo vést k požáru či úrazu el. proudem. Nikdy na zařízení nenalívejte jakoukoliv tekutinu. CZ -

4 ANTÉNY Uzemnění venkovní antény Pokud je u zařízení venkovní anténa či kabelový systém, postupujte dle následujících instrukcí: Venkovní anténa by se neměla instalovat v blízkosti drátů el. napětí či jiných obvodů el. osvětlení či napětí nebo tam, kde může přijít do styku s podobnými dráty či obvody. PŘI INSTALACI VENKOVNÍ ANTÉNY DBEJTE EXTRÉMNÍ BEZPEČNOSTI, ABY JSTE SE NEDOSTALI DO STYKU S DRÁTY ČI OBVODY EL. NAPĚTÍ. KONTAKT S NIMI BY BYL TÉMĚŘ BEZPODMÍ- NEČNĚ SMRTELNÝ. Ujistěte se, že anténa je uzemněna, aby byla ochráněna proti přepětí a vnitřním výbojům statické elektřiny. Sekce 810 Národního energetického zákona (National Electrical code - NEC) poskytuje informace s ohledem na správné uzemnění stožáru a podpůrné konstrukce. Uzemnění přívodního kabelu k výbojové jednotce, velikost uzemňovacích vodičů, umístění výbojové jednotky, připojení k uzemňovacím elektrodám a požadavky na uzemňovací elektrody. Uzemnění antény dle Národního energetického zákona (National Electrical code - NEC). CZ -

5 CZ SERVIS Poruchy vyžadující servis Zařízení vypojte ze zásuvky a opravy přenechte kvalifikovanému opraváři, dojde-li k jedné z následujících poruch: - Přívodní kabel je poškozen či prodřen. - Na zařízení se vylila voda nebo do něj spadl cizí předmět. - Pokud zařízení při dodržení návodu k ovládání nefunguje normálně, upravte pouze ovládací prvky popsané v návodu. Nesprávná nastavení jiných ovládacích prvků by mohla vést k poškození a následně bude nutná rozsáhlá oprava kvalifikovaným opravářem, aby zařízení opět fungovalo správně. - Zařízení utrpělo velký náraz či pád a jeho kryt byl poškozen. Náhradní díly - Jsou-li k opravě potřeba náhradní díly, ujistěte se, že opravář používá náhradní díly, které mají stejné vlastnosti, jako díly originální. Nevhodné náhradní díly mohou vést k požáru, úrazu el. proudem či jiným rizikům. Kontrola bezpečnosti - Po opravě zařízení požádejte opraváře, aby provedl rutinní bezpečnostní kontrolu (dle popisu). Zjistí tím, zda je zařízení ve stavu schopném bezpečného provozu. - Zařízení bylo vystaveno dešti či vodě - Zařízení nefunguje správně nebo vykazuje změny výkonu. To značí nutnost opravy. Opravy - Nepokoušejte se zařízení opravit sami. Otevření či odstranění krytu by vás vystavilo vysokému napětí a jiným nebezpečím. Všechny opravy přenechte kvalifikovaným pracovníkům. CZ -

6 VYOBRAZENÍ PŘEDNÍHO A ZADNÍHO PANELU PŘEDNÍ PANEL Přední část přehrávače 1) 2) 3) ZAPNOUT/VYPNOUT DISPLEJ ZDÍŘKA USB 4) 5) 6) PŘEDCHOZÍ PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA NÁSLEDUJÍCÍ 7) OTEVŘÍT/ZAVŘÍT Zadní část přehrávače 1) 2) 3) 4) 5) Konektor výstupu K5.1 SL Konektor výstupu K5.1 SP Konektor výstupu K5 STŘEDNÍ Konektor výstupu K2.0 LEVÝ Konektor výstupu K2.0 PRAVÝ 6) KOAXIÁLNÍ konektor výstupu digitálního signálu 7) Konektor výstupu HDMI 8) Konektor výstupu S-Video 9) Konektor výstupu SCART 10) Konektor výstupu K5.1 FL 11) Konektor výstupu K5.1 FP 12) Konektor výstupu K5.1 SW 13) Konektor výstupu Y 14) Konektor výstupu Pb/Cb 15) Konektor výstupu Pr/Cr 16) Konektor výstupu VIDEO 17) OPTICKÝ Konektor výstupu digítálního signálu CZ - 6

7 CZ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Při používání namiřte vždy dálkový ovladač na infra-červený senzor (úhel 45 ). Nepokládejte dálkový ovladač poblíž míst s vysokými teplotami či vlhkostí. Dálkový ovladač nepolívejte vodou ani jinými tekutinami. Nepoužívejte nové a staré baterie či různé typy baterií dohromady. Přestane-li dálkový ovladač fungovat nebo se sníží jeho citlivost, vyměňte prosím baterie. 1) USB 2) ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 3) ÚHEL 4) JAZYK 5) OPAKOVÁNÍ 6) ZPĚT 7) POMALU 8) KROK 9) NASTAVENÍ 10) NAHORU 11) DOLEVA 12) DOLŮ 13) TITUL 14) PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA 15) PŘEVÍJENÍ ZPĚT 16) STOP 17) PŘEVÍJENÍ VPŘED 18) 1 19) 2 20) 5 21) 6 22) 9 23) 10 24) PROGRAM 25) COPY 26) RESET 27) OTEVŘÍT/ZAVŘÍT 28) TITULKY 29) HLASITOST + 30) A-B 31) HLASITOST - 32) PBC 33) ZTLUMIT ZVUK 34) OSD 35) DOPRAVA 36) VSTUP 37) P/L 38) N/P 39) PŘEDCHOZÍ 40) REŽÍM V 41) NÁSLEDUJÍCÍ 42) 4 43) 3 44) 8 45) 7 46) PŘEJÍT NA 47) ) MENU 49) PŘIBLÍŽENÍ CZ - 7

8 NASTAVENÍ OSD Tento přehrávač vám umožňuje úpravu nastavení dle vašich osobních potřeb Zobrazení menu nastavení Preference nastavení Použijte následující stránku. Zvolená kategorie vám poskytne detaily nastavení. V nastavení PARENTAL vyberte požadované nastavení hodnocení obsahu programu. Poté vložte heslo 8888 a nastavené hodnocení se uloží. Přednastavené heslo je Chcete-li heslo změnit, označte Password a stiskněte change. Nejprve vložte původní heslo 888, pak heslo nové a potvrďte. Všechna nastavení se musí provést v režimu STOP. CZ - 8

9 CZ POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE Stiskem tlačítka POWER spustíte přehrávač. Během přehrávání stiskem tlačítka přehrávač vypnete. Stiskem tlačítka OPEN/CLOSE otevřete podavač disků. Opětovným tiskem tlačítka OPEN/CLOSE zavřete podavač disků. Stiskem tlačítka TITLE během přehrávání zobrazíte menu DVD titulu či přehrajete první titul. Poznámka: tato funkce závisí na typu disku. Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání zobrazíte menu disku aktuálního titulu. Poznámka: Tato funkce závisí na každém disku. Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání přepnete video 1.) YUV 2.) S- VIDEO 3.) RGB Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání VCD/DVD zobrazíte aktuální pozici titulu, a to následovně. DVD: Tt 01/05 ch 01/29 VCD: Stopa 01/19 0:02:21 0:03:49 Během přehrávání VCD/SVCD stiskem tlačítka PBC zvolíte režim PBC Zap. či PBC Vyp. PBC: ovládání přehrávání se používá k navigaci v VCD/SVCD Tato tlačítka se používají pro vkládání údajů o čase, titulu, kapitole a stopě. Přehráváte-li CD, DVD, MP3 či VCD (s vypnutým PBC), stiskem tlačítek 0-10 přímo vyberete stopu. Objeví-li se na obrazovce numerická položka (se zapnutým PBC), stiskem tlačítek 0-10 vyberete požadovanou položku. Stiskem tlačítka SLOW během přehrávání DVD, VCD či SVCD spustíte pomalé přehrávání. Po každém stisku se rychlost přehrávání změní následovně: 1/2, 1/4, 1/8 a 1/16. Stiskem tlačítka PLAY se spustí normální přehrávání. Stiskem tlačítka PREV během přehrávání MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD přehrajete předchozí kapitolu, titul či stopu. Stiskem tlačítka NEXT během přehrávání MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD přehrajete následující kapitolu, titul či stopu. Každým stiskem tohoto tlačítka změníte režim opakování. Při přehrávání MPEG4, VCD, CD, MP3 jsou k dispozici tři režimy: opakovat stopu (pouze s vypnutým PBC), Vše a vypnuto. Při přehrávání DVD jsou k dispozici tři režimy: Opakovat kapitolu, Opakovat titul a Vše. Poznámka: Při přehrávání VCD musí být režim PBC vypnutý. Během přehrávání stiskem tlačítka A-B zvolíte bod A. Opětovným stiskem zvolíte bod B. Přehrávač bude automaticky opakovat sekci z bodu A do bodu B. Stisknete-li tlačítko A-B potřetí, zrušíte opakování sekce a smažete body A a B. Poznámka: Při přehrávání CD/VCD/SVCD musí být body A a B ve stejné stopě. Při přehrávání MPEG4, DVD mohou být body A a B vybrány z různých kapitol. Stiskem tlačítka REV při přehrávání MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD spustíte převíjení zpět. Po každém stisku se rychlost převíjení změní následovně: 2, 4, 8, 16 a 32 krát. Stiskem tlačítka PLAY se vrátíte k normálnímu přehrávání. Stiskem tlačítka FWD při přehrávání MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD spustíte převíjení zpět. Po každém stisku se rychlost převíjení změní následovně: 2, 4, 8, 16 a 32 krát. Stiskem tlačítka PLAY se vrátíte k normálnímu přehrávání. Stiskem tlačítka N/P během přehrávání zvolíte režim AUTO/NTSC/PAL. CZ - 9

10 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE MUTE Stiskem tlačítka MUTE ztlumíte zvuk. Opětovným stiskem tlačítka MUTE zapnete zvuk. R/L Opakovaným stiskem tlačítka R/L během přehrávání VCD/SVCD zvolte kanál výstupu audio: Mono Levý / Mono Pravý / Mono MIX / Stereo. COPY RIPOVÁNÍ CD -> MP3 Vložte disk do přehrávače Stiskem tlačítka COPY na dálkovém ovladači spustíte rozhraní Ripování Zvolte požadovanou stopu (vyberte jednu či všechny) Stiskem Start spustíte ripování Po dokončení ripování se systém automaticky přepne do rozhraní ripování PLAY/PAUSE Stiskem tlačítka PAUSE během přehrávání pozastavíte přehrávání. Stiskem tlačítka PLAY přehrávání obnovíte. STOP Jedním stiskem tlačítka STOP zastavíte přehrávání. Stiskem tlačítka PLAY spustíte přehrávání od bodu, ve kterém se zastavilo. Dvojitým stiskem tlačítka STOP zastavíte přehrávání úplně. RETURN Je-li v zobrazeném menu funkce PBC zapnuta, zvolte položku a stiskněte tlačítko RETURN. Ze zobrazeného menu můžete vybrat znovu. Tato funkce funguje pouze u VCD. ZOOM Stiskem tlačítka ZOOM při přehrávání VCD/SVCD/DVD zvětšíte obraz následovně: Tato funkce přibližuje, nezmenšuje STEP Jedním stiskem tlačítka STEP při přehrávání DVD, VCD, SVCD se obraz posune na další políčko. Stiskem tlačítka FRAME spustíte normální přehrávání. POZNÁMKA: Tato funkce nefunguje při přehrávání CD. SETUP Stiskem tlačítka SETUP na dálkovém ovladači se dostanete do menu nastavení. Menu nastavení má několik úrovní. Stiskem tlačítek 6 či 5 zvolte požadovanou položku menu. Stiskem tlačítek 3 či 4 přejdete do předchozí úrovně menu nebo do následující. Stiskem tlačítka ENTER výběr potvrdíte. Stiskem tlačítka SETUP opustíte nastavení. CZ - 10

11 CZ VOL Stiskem tlačítka VOL+ zvýšíte hlasitost. Stiskem tlačítka VOL- snížíte hlasitost. ANGLE Stiskem tlačítka ANGLE během přehrávání DVD zobrazíte scény z jiných úhlů kamery. Opakovaným stiskem tlačítka ANGLE přepínáte mezi různými pohledy. Poznámka: Tato funkce závisí na typu disku. SUBTITLE Opakovaným stiskem tlačítka SUBTITLE během přehrávání DVD můžete vybrat až z 32 jazyků. Poznámka: Tato funkce závisí na typu disku (jazyky se budou lišit). LANGUAGE Opakovaným stiskem tlačítka LANGUAGE můžete vybrat až 8 jazyků/formátů zvuku během přehrávání DVD. U SVCD můžete vybrat ze 4 jazyků/formátů zvuku. Poznámka: Tato funkce závisí na typu disku GO TO Opakovaným stiskem tlačítka GO To během přehrávání DVD, VCD zobrazíte následující menu: Pomocí tlačítek zvýrazněte pozici. Stiskem číselných kláves poté vložte požadovaný titul, čas, kapitolu. Potvrdíte stiskem tlačítka ENTER. Pomocí číselných kláves vložte požadovaný čas disku či stopy a stiskem tlačítka ENTER potvrďte. Poznámka: 1) Přejít na stopu vyhledá přesný čas ve stopě. 2) Zvolit stopu vyhledá požadovanou stopu. 3) U některých disků DVD je funkce vyhledávání nedostupná. USB Stiskem tohoto tlačítka změňte režim výstupu DISC či USB. Původní nastavení je DISC. Chcete-li změnit režim výstupu, systém musí být v režimu STOP. Funkce HDMI: 1) Kabel HDMI připojte k výstupu HDMI na zadním panelu přehrávače DVD a TV. 2) Nastavte režim TV na HDMI 3) Stiskněte tlačítka setup na dálkovém ovladači a v nastavení systému/výstupu HD zvolte režim HDMI (720P, 1080i, 1080P), který chcete. PROG CZ - 11

12 Stiskem tlačítka PROG během přehrávání DVD či VCD vyvoláte programové menu, kde si můžete navolit požadované skladby. (Program DVD vyžaduje TITLE a MENU.) V režimu STOP při přehrávání MP3, MP4 a CD zvolte požadovanou píseň stiskem tlačítka ANGLE a dvojitým stiskem tlačítka PROG. Zobrazí se zvolená píseň. Chcete-li váš výběr písní zrušit, stiskněte tlačítko STOP. Pak stiskněte tlačítko ANGLE. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ NEREAGUJE NEBO NEFUNGUJE Zkontrolujte baterie dálkového ovladače a ujistěte se, že jsou nabité a dobře vsazené. Namiřte dálkový ovladač na senzor IR přehrávače. Zkontrolujte, zda nejsou mezi dálkovým ovladačem a senzorem IR nějaké překážky. NESTANDARDNÍ FUNGOVÁNÍ Přehrávač vypněte a poté znovu zapněte. DISK SE ZASEKL V PODAVAČI Během načítání disku jej nelze vysunout. Vypněte tedy přehrávač a znovu jej zapněte. Neprodleně poté stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE, čímž se podavač otevře. Typ disku DVD / VCD / HDCD / CD / DVD±R / RW / WMA, MP3, Kodak Picture CD Frekvenční odezva CD: 4 Hz 20kHz (EIAT) DVD: 4Hz 22kHz (48K) 4 Hz 44 khz (96K) Rádio S/N > 92 db THD < 0,04% Formát videa MPEG 4 Výstupní konektory Video (kompozitní) Formát zvuku MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3 výstup x 1 Výstup S-video x 1 Výstup 5.1ch x 1 Digitální koaxiální výstup x 1 Digitální optický výstup x 1 Výstup SCART x 1 Výstup Y/Pb/Pr x 1 Výstup HDMI x 1 Výstup 2.0 x 1 Výstup signálu Systém barev: PAL / NTSC / MULTI Audio systém: AC-3 digitální výstup audio DAC 16 bit/48 khz Video výstup: 1 Vpp (při 75Ω) Audio výstup: 2 Vpp Výstup napětí AC V, 50/60Hz, 15 W Rozměry Velikost zařízení: Š 360 x H 235 x V 38 mm Čistá hmotnost (Netto): 1,8 kg CZ - 12

13 CZ VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘE- DEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘE- BIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZ- PEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu Firma HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o. je registrovaná u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. pod číslem 01819/06-ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECO- BAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů). CZ - 13

14 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE Vo vlastnom záujme si prosím dôkladne prečítajte tieto bezpečnostné inštrukcie, so zariadením zachádzajte rozumne a tento návod si nechajte pre budúce potreby. Venujte pozornosť inštrukciám na zariadení a v návode, všetkým varovaniam a upozorneniam. INŠTALÁCIA Voda a vlhkosť Elektronické zariadenia nepoužívajte blízko vody, napr. vane, umývadla, drezu, ani vo vlhkom suteréne či blízko bazénu. Ventilácia Otvory a otvory v kryte zariadenia slúžia na nutnú ventiláciu. Aby zariadenie fungovalo správne a bolo chránené pred prehrievaním, nesmú sa tieto otvory blokovať či zakryť. Príslušenstvo Neumiestňujte zariadenie na nestabilné vozíky, stojany, statívy, konzoly či stolíky. Zariadenie by mohlo spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom či dospelým a poškodiť sa. Teplo Zariadenie neumiestňujte blízko či na radiátor alebo termostat alebo tam, kde by bolo vystavené priamemu slnečnému svetlu. Nikdy nezakrývajte otvory látkou či inými materiálmi. Nikdy nezakrývajte otvory umiestnením zariadenia na posteľ, pohovku, koberec či na iný podobný povrch. Zariadenie na vozíku presúvajte veľmi opatrne. Rýchle zastavenie, prílišný tlak a nerovný povrch by mohli spôsobiť prevrhnutie zariadenia a vozíku. Nikdy zariadenie neumiesťujte na uzavreté miesto ako police, vstavanú skriňu, pokiaľ nie je zaistená dostatočná ventilácia. SK - 14

15 SK POUŽITIE Zdroj elektriny Toto zariadenie by malo byť zapojené iba do zdroja, ktorý je zaznačený na štítku. Pokiaľ si nie ste istí typom zdroja elektriny u vás doma, poraďte sa so svojim obchodníkom či miestnym dodávateľom elektriny. U zariadení, ktoré sú navrhnuté pre prevádzku na batérie či iné zdroje, pozrite sa prosím do prevádzkových inštrukcií. Uzemnenie či Polarizácia Toto zariadenie je vybavené polarizovaným prívodným káblom AC (zástrčka má jednu vidlicu širšiu než druhú) alebo trojžilovým typom uzemňovacej zástrčky (zástrčka s tretím uzemňovacím kolíkom). Postupujte podľa nasledujúcich informácií: U zariadení s polarizovanou zástrčkou: Táto zástrčka sa dá zasunúť do zásuvky iba jedným spôsobom. Jedná sa o bezpečnostné opatrenie. Ak nie je možné zástrčku úplne zasunúť do zásuvky, skúste ju otočiť. Pokiaľ ani tak zástrčka nezapadne, poraďte sa so svojim elektrikárom o inštalácii vhodnej zásuvky. Nesnažte sa zástrčku do zásuvky natlačiť silou. U zariadení s trojžilovou uzemňovacou zástrčkou: Túto zástrčku je možné použiť iba u uzemnenej zásuvky. Jedná sa o bezpečnostné opatrenie. Ak nie je možné zástrčku zasunúť do zásuvky, poraďte sa so svojim elektrikárom o inštalácii vhodnej zásuvky. Nesnažte sa prekonať toto opatrenie uzemnenej zásuvky. Preťaženie Nepreťažujte zásuvku, predlžovací kábel či rozdvojku nad ich kapacitu. Mohlo by dôjsť k požiaru či úrazu el. prúdom. Ak zariadenie nepoužívate Ak nepoužívate zariadenie dlhú dobu, vypojte prívodný kábel zo zásuvky. Ak chcete kábel odpojiť, vytiahnite ho za zástrčku. Nikdy neťahajte za kábel. Ochrana prívodného káblu Prívodný kábel veďte tak, aby sa po ňom nestúpalo či aby sa nepricvikol predmetmi, ktoré sa na neho postavia. Obzvlášť dajte pozor na zástrčky, rozdvojky a miesto, kde kábel vychádza zo zariadenia. Blesky V priebehu búrky a v období, kedy zariadenie dlhú dobu nepoužívate, vypojte ho zo zásuvky a odpojte anténu či systém káblov. Zabránite tak poškodeniu zariadenia bleskom a prepätím. Čistenie Pred čistením či leštením zariadenie vypojte zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté či gélové čističe. Na čistenie vonkajšej časti zariadenia použite utierku jemne navlhčenú vodou. Cudzie predmety či tekutina v zariadení Nikdy nevhadzujte predmety akéhokoľvek druhu do zariadenia cez otvory, pretože by mohlo dôjsť k ich kontaktu so súčasťami s vysokým napätím alebo skratovať súčasti, čo by mohlo viesť k požiaru či úrazu el. prúdom. Nikdy na zariadenie nenalievajte akúkoľvek tekutinu. SK - 15

16 ANTÉNY Uzemnenie vonkajšej antény Pokiaľ má zariadenie vonkajšiu anténu či káblový systém, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií: Vonkajšia anténa by sa nemala inštalovať v blízkosti drôtov el. napätia či iných obvodov el. osvetlení či napätí alebo tam, kde môže prísť do styku s podobnými drôtmi či obvodmi. PRI INŠTALÁCII VONKAJŠEJ ANTÉNY DBAJTE NA EXTRÉMNU BEZPEČNOSŤ, ABY STE SA NEDOSTALI DO STYKU S DRÔTMI ČI OBVODMI EL. NAPÄTIA. KONTAKT S NIMI BY BOL TAKMER BEZPODMIENEČNE SMRTEĽNÝ. Uistite sa, že anténa je uzemnená, aby bola ochránená proti prepätiu a vnútorným výbojom statickej elektriny. Sekcia 810 Národného energetického zákona (National Electrical code - NEC) poskytuje informácie s ohľadom na správne uzemnenie stožiaru a podporné konštrukcie. Uzemnenie prívodného káblu k výbojovej jednotke, veľkosť uzemňovacích vodičov, umiestenie výbojovej jednotky, pripojenie k uzemňovacím elektródam a požiadavky na uzemňovacie elektródy. Uzemnenie antény podľa Národného energetického zákona (National Electrical code - NEC). SK - 16

17 SK SERVIS Poruchy vyžadujúce servis Zariadenie vypojte zo zásuvky a opravy prenechajte kvalifikovanému opravárovi, ak dôjde k jednej z nasledujúcich porúch: - Prívodný kábel je poškodený či predraný. - Na zariadenie sa vyliala voda alebo do neho spadol cudzí predmet. - Pokiaľ zariadenie pri dodržaní návodu na ovládanie nefunguje normálne, upravte iba ovládacie prvky popísané v návode. Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov by mohla viesť k poškodeniu a následne bude nutná rozsiahla oprava kvalifikovaným opravárom, aby zariadenie opäť fungovalo správne. - Zariadenie utrpelo veľký náraz či pád a jeho kryt bol poškodený. Náhradné diely - Ak sú na opravu potreba náhradné diely, uistite sa, že opravár používa náhradné diely, ktoré majú rovnaké vlastnosti, ako diely originálne. Nevhodné náhradné diely môžu viesť k požiaru, úrazu el. prúdom či iným rizikám. Kontrola bezpečnosti - Po oprave zariadenia požiadajte opravára, aby urobil rutinnú bezpečnostnú kontrolu (podľa popisu). Zistí tým, či je zariadenie v stave schopnom bezpečnej prevádzky. - Zariadenie bolo vystavené dažďu či vode - Zariadenie nefunguje správne alebo vykazuje zmeny výkonu. To značí nutnosť opravy. Opravy - Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Otvorenie či odstránenie krytu by vás vystavilo vysokému napätiu a iným nebezpečenstvám. Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným pracovníkom. SK - 17

18 VYOBRAZENIE PREDNÉHO A ZADNÉHO PANELU PREDNÝ PANEL Predná časť prehrávača 1) 2) 3) ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ DISPLEJ VSTUP USB 4) 5) 6) PREDCHÁDZAJÚCI PREHRÁVANIE/PAUZA NASLEDUJÚCI 7) OTVORIŤ/ZATVORIŤ Zadná časť prehrávača 1) 2) 3) 4) 5) Konektor výstupu K5.1 SL Konektor výstupu K5.1 SP Konektor výstupu K5 STREDNÝ Konektor výstupu K2.0 ĽAVÝ Konektor výstupu K2.0 PRAVÝ 6) KOAXIÁLNY konektor výstupu digitálneho signálu 7) Konektor výstupu HDMI 8) Konektor výstupu S-Video 9) Konektor výstupu SCART 10) Konektor výstupu K5.1 FL 11) Konektor výstupu K5.1 FP 12) Konektor výstupu K5.1 SW 13) Konektor výstupu Y 14) Konektor výstupu Pb/Cb 15) Konektor výstupu Pr/Cr 16) Konektor výstupu VIDEO 17) OPTICKÝ Konektor výstupu digitálneho signálu SK - 18

19 SK DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE Pri používaní namierte vždy diaľkový ovládač na infračervený senzor (uhol 45 ). Nepokladajte diaľkový ovládač blízko miest s vysokými teplotami či vlhkosťou. Diaľkový ovládač nepolievajte vodou ani inými tekutinami. Nepoužívajte nové a staré batérie či rôzne typy batérií dohromady. Ak prestane diaľkový ovládač fungovať alebo sa zníži jeho citlivosť, vymeňte prosím batérie. 1) USB 2) ZAPNUTIE/VYPNUTIE 3) UHOL 4) JAZYK 5) OPAKOVANIE 6) SPÄŤ 7) POMALY 8) KROK 9) NASTAVENIE 10) HORE 11) DOĽAVA 12) DOLE 13) TITUL 14) PREHRÁVANIE/PAUZA 15) PREVÍJANIE SPÄŤ 16) STOP 17) PREVÍJANIE VPRED 18) 1 19) 2 20) 5 21) 6 22) 9 23) 10 24) PROGRAM 25) COPY 26) RESET 27) OTVORIŤ/ZATVORIŤ 28) TITULKY 29) HLASITOSŤ + 30) A-B 31) HLASITOSŤ - 32) PBC 33) STLMIŤ ZVUK 34) OSD 35) DOPRAVA 36) VSTUP 37) P/L 38) N/P 39) PREDCHÁDZAJÚCI 40) REŽIM V 41) NASLEDUJÚCI 42) 4 43) 3 44) 8 45) 7 46) PREJSŤ NA 47) ) MENU 49) PRIBLÍŽENIE SK - 19

20 NASTAVENIE OSD Tento prehrávač vám umožňuje úpravu nastavenia podľa vašich osobných potrieb Zobrazenie menu nastavenia Preferencie nastavenia Použite nasledujúcu stránku. Zvolená kategória vám poskytne detaily nastavenia. V nastavení PARENTAL vyberte požadované nastavenie hodnotenia obsahu programu. Potom vložte heslo 8888 a nastavené hodnotenie sa uloží. Prednastavené heslo je Ak chcete heslo zmeniť, označte Password a stlačte change. Najprv vložte pôvodné heslo 888, potom heslo nové a potvrďte. Všetky nastavenia musia byť v režime STOP. SK - 20

21 SK POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA Stlačením tlačidla POWER spustíte prehrávač. V priebehu prehrávania stlačením tlačidla prehrávač vypnete. Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE otvorte podávač diskov. Opätovným tlačením tlačidla OPEN/CLOSE zavriete podávač diskov. Stlačením tlačidla TITLE v priebehu prehrávania zobrazíte menu DVD titulu či prehráte prvý titul. Poznámka: táto funkcia závisí na typu disku. Stlačením tohto tlačidla v priebehu prehrávania zobrazíte menu disku aktuálneho titulu. Poznámka: Táto funkcia závisí na každom disku. Stlačením tohto tlačidla v priebehu prehrávania prepnite video 1.) YUV 2.) S-VIDEO 3.) RGB Stlačením tohto tlačidla v priebehu prehrávania VCD/DVD zobrazíte aktuálnu pozíciu titulu, a to nasledovne. DVD: Tt 01/05 ch 01/29 VCD: Stopa 01/19 0:02:21 0:03:49 V priebehu prehrávania VCD/SVCD stlačením tlačidla PBC zvolíte režim PBC Zap. či PBC Vyp. PBC: ovládanie prehrávania sa používa na navigáciu v VCD/SVCD Tieto tlačidlá sa používajú pre vkladanie údajov o čase, titule, kapitole a stope. Ak prehrávate CD, DVD, MP3 či VCD (s vypnutým PBC), stlačením tlačidiel 0-10 priamo vyberiete stopu. Ak sa objaví na obrazovke numerická položka (so zapnutým PBC), stlačením tlačidiel 0-10 vyberiete požadovanú položku. Stlačením tlačidla SLOW v priebehu prehrávania DVD, VCD či SVCD spustíte pomalé prehrávanie. Po každom stlačení sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne: 1/2, 1/4, 1/8 a 1/16. Stlačením tlačidlá PLAY sa spustí normálne prehrávanie. Stlačením tlačidla PREV v priebehu prehrávania MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD prehrajte predchádzajúcu kapitolu, titul či stopu. Stlačením tlačidla NEXT v priebehu prehrávania MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD prehráte nasledujúcu kapitolu, titul či stopu. Každým stlačením tohto tlačidla zmeníte režim opakovania. Pri prehrávaní MPEG4, VCD, CD, MP3 sú k dispozícii tri režimy: opakovať stopu (iba s vypnutým PBC), Všetko a vypnuté. Pri prehrávaní DVD sú k dispozícii tri režimy: Opakovať kapitolu, Opakovať titul a Všetko. Poznámka: Pri prehrávaní VCD musí byť režim PBC vypnutý. V priebehu prehrávania stlačením tlačidla A-B zvolíte bod A. Opätovným stlačením zvolíte bod B. Prehrávač bude automaticky opakovať sekciu z bodu A do bodu B. Ak stlačíte tlačidlo A-B tretíkrát, zrušíte opakovanie sekcie a zmažete body A a B. Poznámka: Pri prehrávaní CD/VCD/SVCD musia byť body A a B v rovnakej stope. Pri prehrávaní MPEG4, DVD môžu byť body A a B vybraná z rôznych kapitol. Stlačením tlačidla REV pri prehrávaní MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD spustíte prevíjanie späť. Po každom stlačení sa rýchlosť prevíjania zmení nasledovne: 2, 4, 8, 16 a 32 krát. Stlačením tlačidla PLAY sa vrátite k normálnemu prehrávaniu. Stlačením tlačidla FWD pri prehrávaní MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD spustíte prevíjanie späť. Po každom stlačení sa rýchlosť prevíjania zmení nasledovne: 2, 4, 8, 16 a 32 krát. Stlačením tlačidla PLAY sa vrátite k normálnemu prehrávaniu. Stlačením tlačidla N/P v priebehu prehrávania zvolíte režim AUTO/NTSC/ PAL. SK - 21

22 POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA MUTE Stlačením tlačidlá MUTE stlmíte zvuk. Opätovným stlačením tlačidla MUTE zapnete zvuk. R/L Opakovaným stlačením tlačidla R/L v priebehu prehrávania VCD/SVCD zvoľte kanál výstupu audio: Mono Ľavý / Mono Pravý / Mono MIX / Stereo. COPY RIPOVANIE CD -> MP3 Vložte disk do prehrávača Stlačením tlačidla COPY na diaľkovom ovládači spustíte rozhranie Ripovanie Zvoľte požadovanú stopu (vyberte jednu či všetky) Stlačením Start spustíte ripovanie Po dokončení ripovania sa systém automaticky prepne do rozhrania ripovania PLAY/PAUSE Stlačením tlačidla PAUSE v priebehu prehrávania pozastavíte prehrávanie. Stlačením tlačidla PLAY prehrávanie obnovíte. STOP Jedným stlačením tlačidla STOP zastavíte prehrávanie. Stlačením tlačidla PLAY spustíte prehrávanie od bodu, v ktorom sa zastavilo. Dvojitým stlačením tlačidla STOP zastavíte prehrávanie úplne. RETURN Ak je v zobrazenom menu funkcia PBC zapnutá, zvoľte položku a stlačte tlačidlo RETURN. Zo zobrazeného menu môžete vybrať znovu. Táto funkcia funguje iba u VCD. ZOOM Stlačením tlačidlá ZOOM pri prehrávaní VCD/SVCD/DVD zväčšíte obraz nasledovne: Táto funkcia približuje, nezmenšuje STEP Jedným stlačením tlačidla STEP pri prehrávaní DVD, VCD, SVCD sa obraz posunie na ďalšie políčko. Stlačením tlačidla FRAME spustíte normálne prehrávanie. POZNÁMKA: Táto funkcia nefunguje pri prehrávaní CD. SETUP Stlačením tlačidla SETUP na diaľkovom ovládači sa dostanete do menu nastavenia. Menu nastavenia má niekoľko úrovní. Stlačením tlačidiel 6 či 5 zvoľte požadovanú položku menu. Stlačením tlačidiel 3 či 4 prejdete do predchádzajúcej úrovne menu alebo do nasledujúcej. Stlačením tlačidla ENTER výber potvrdíte. Stlačením tlačidla SETUP opustíte nastavenie. SK - 22

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

MIKROSYSTÉM S DVD PŘEHRÁVAČEM XENON D 444 NÁVOD K OBSLUZE

MIKROSYSTÉM S DVD PŘEHRÁVAČEM XENON D 444 NÁVOD K OBSLUZE MIKROSYSTÉM S DVD PŘEHRÁVAČEM XENON D 444 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl. Model: ip15 (pro Velkou Británii) Návod k použití (angličtina) Datum: 17. ledna 2011 Barva tisku: Černý text na bílém papíru Model ip15 Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM

MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM MSD701 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD MIKRO SYSTÉM DVD MIKRO SYSTÉM DVD MICRO SYSTEM Obsah Vlastnosti Důležité upozornění Příslušenství 3 Panel 4 Propojení 5 Nastavení systému 6 Dálkový

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

CDR 777 USB BLACK/WHITE

CDR 777 USB BLACK/WHITE CDR 777 USB BLACK/WHITE PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE PRENOSNÉ RÁDIO S CD PREHRÁVAČOM NÁVOD NA OBSLUHU PRZENOŚNE RADIO Z ODTWARZACZEM CD INSTRUKCJA OBSŁUGI HORDOZHATÓ RÁDIÓ CD-LEJÁTSZÓVAL

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

SB300B BLUETOOTH ZVUKOVÝ PROJEKTOR ZVUKOVÝ PANEL BLUETOOTH

SB300B BLUETOOTH ZVUKOVÝ PROJEKTOR ZVUKOVÝ PANEL BLUETOOTH SB300B CZ BLUETOOTH ZVUKOVÝ PROJEKTOR SK ZVUKOVÝ PANEL BLUETOOTH BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ MPC 883 FM NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PŘEHRÁVAČ MP3 / PREHRÁVAČ MP3 ODTWARZACZ MP3 / MP3 PLAYER MP3 LEJÁTSZÓ Obsah 1. Bezpečnostní pokyny

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

DVD Traveller 8.0. přenosný DVD přehrávač. český manuál

DVD Traveller 8.0. přenosný DVD přehrávač. český manuál DVD Traveller 8.0 přenosný DVD přehrávač český manuál Obsah 02 Bezpečnostní opatření 03 Seznámení se zařízením Multimediální přehrávač 04 IR Dálkový ovladač Vložení baterií do ovladače 05 Barevný LCD monitor

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Vážený zákazníku, dovolte abychom Vám touto cestou poděkovali za zakoupení tohoto DVD přehrávače. Před samotným použitím Vám doporučujeme velmi důkladně prostudovat návod k použití.

Více

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči Barevný TV přijímač 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G návod k obsluze NASTAVENÍ Pro vaši bezpečnost V zájmu vaší bezpečnosti si prosím přečtěte následující

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více