HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player"

Transkript

1 HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player

2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Ve vlastním zájmu si prosím důkladně přečtěte tyto bezpečnostní instrukce, se zařízením zacházejte rozumně a tento návod si ponechte pro budoucí potřeby. Věnujte pozornost instrukcím na zařízení a v návodu, všem varováním a upozorněním. INSTALACE Voda a vlhkost Elektronická zařízení nepoužívejte poblíž vody, např. vany, umyvadla, dřezu, ani ve vlhkém suterénu či poblíž bazénu. Ventilace Zdířky a otvory v krytu zařízení jsou slouží k nutné ventilaci. Aby zařízení fungovalo správně a bylo chráněno před přehříváním, nesmí se tyto zdířky ani otvory blokovat či zakrýt. Příslušenství Neumísťujte zařízení na nestabilní vozíky, stojany, stativy, konzoly či stolky. Zařízení by mohlo spadnout a způsobit vážná zranění dětem či dospělým a poškodit se. Teplo Zařízení neumisťujte poblíž či na radiátor nebo termostat nebo tam, kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu světlu. Nikdy nezakrývejte otvory hadrem či jinými materiály. Nikdy nezakrývejte otvory umístěním zařízení na postel, pohovku, koberec či na jiný podobný povrch. Zařízení na vozíku přesouvejte velmi opatrně. Rychlé zastavení, přílišní tlak a nerovný povrch by mohl způsobit převrhnutí zařízení a vozíku. Nikdy zařízení neumísťujte na uzavřené místo jako police, vestavěná skříň, pokud není zajištěna dostatečná ventilace. CZ -

3 CZ POUŽITÍ Zdroj elektřiny Toto zařízení by mělo být zapojeno pouze do zdroje, který je zaznačen na štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje elektřiny u vás doma, poraďte se se svým obchodníkem či místním dodavatelem elektřiny. U zařízení, která jsou navržena pro provoz na baterie či jiné zdroje, podívejte se prosím do provozních instrukcí. Uzemnění či Polarizace Toto zařízení je vybaveno polarizovaným přívodním kabelem AC (zástrčka má jednu vidlici širší než druhou) nebo tří-žilovým typem uzemňovací zástrčky (zástrčka se třetím uzemňovacím kolíkem). Postupujte podle následujících informací: U zařízení s polarizovanou zástrčkou: Tato zástrčka jde zasunout do zásuvky pouze jedním způsobem. Jedná se o bezpečnostní opatření. Nelze-li zástrčku zcela zasunout do zásuvky, zkuste ji otočit. Pokud ani tak zástrčka nezapadne, poraďte se se svým elektrikářem o instalaci vhodné zásuvky. Nesnažte se zástrčku do zásuvky natlačit silou. U zařízení s tří-žílovou uzemňovací zástrčkou: Tato zástrčka lze použít pouze u uzemněné zásuvky. Jedná se o bezpečnostní opatření. Nelze-li zástrčku zasunout do zásuvky, poraďte se se svým elektrikářem o instalaci vhodné zásuvky. Nesnažte se překonat toto opatření uzemněné zásuvky. Přetížení Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel či rozdvojku nad jejich kapacitu. Mohlo by dojít k požáru či úrazu el. proudem. Nepoužíváte-li zařízení Nepoužíváte-li zařízení dlouhou dobu, vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Chcete-li kabel odpojit, vytáhněte jej za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel. Ochrana přívodního kabelu Přívodní kabel veďte tak, aby se po něm nešlapalo či aby se nepřiskřípl předměty, které se na něj postaví. Obzvláště dejte pozor na zástrčky, rozdvojky a místo, kde kabel vychází ze zařízení. Blesky Během bouřek a v období, kdy zařízení dlouhou dobu nepoužíváte, je vypojte ze zásuvky a odpojte anténu či systém kabelů. Zabráníte tak poškození zařízení bleskem a přepětí. Čištění Před čištěním či leštěním zařízení vypojte ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté či gelové čističe. K čištění vnější části zařízení použijte hadřík jemně navlhčen vodou. Cizí předměty či tekutina v zařízení Nikdy nevhazujte předměty jakéhokoliv druhu do zařízení skrz otvory, jelikož by mohlo dojít k jejich kontaktu se součástmi s vysokým napětím nebo zkratovat součásti, což by mohlo vést k požáru či úrazu el. proudem. Nikdy na zařízení nenalívejte jakoukoliv tekutinu. CZ -

4 ANTÉNY Uzemnění venkovní antény Pokud je u zařízení venkovní anténa či kabelový systém, postupujte dle následujících instrukcí: Venkovní anténa by se neměla instalovat v blízkosti drátů el. napětí či jiných obvodů el. osvětlení či napětí nebo tam, kde může přijít do styku s podobnými dráty či obvody. PŘI INSTALACI VENKOVNÍ ANTÉNY DBEJTE EXTRÉMNÍ BEZPEČNOSTI, ABY JSTE SE NEDOSTALI DO STYKU S DRÁTY ČI OBVODY EL. NAPĚTÍ. KONTAKT S NIMI BY BYL TÉMĚŘ BEZPODMÍ- NEČNĚ SMRTELNÝ. Ujistěte se, že anténa je uzemněna, aby byla ochráněna proti přepětí a vnitřním výbojům statické elektřiny. Sekce 810 Národního energetického zákona (National Electrical code - NEC) poskytuje informace s ohledem na správné uzemnění stožáru a podpůrné konstrukce. Uzemnění přívodního kabelu k výbojové jednotce, velikost uzemňovacích vodičů, umístění výbojové jednotky, připojení k uzemňovacím elektrodám a požadavky na uzemňovací elektrody. Uzemnění antény dle Národního energetického zákona (National Electrical code - NEC). CZ -

5 CZ SERVIS Poruchy vyžadující servis Zařízení vypojte ze zásuvky a opravy přenechte kvalifikovanému opraváři, dojde-li k jedné z následujících poruch: - Přívodní kabel je poškozen či prodřen. - Na zařízení se vylila voda nebo do něj spadl cizí předmět. - Pokud zařízení při dodržení návodu k ovládání nefunguje normálně, upravte pouze ovládací prvky popsané v návodu. Nesprávná nastavení jiných ovládacích prvků by mohla vést k poškození a následně bude nutná rozsáhlá oprava kvalifikovaným opravářem, aby zařízení opět fungovalo správně. - Zařízení utrpělo velký náraz či pád a jeho kryt byl poškozen. Náhradní díly - Jsou-li k opravě potřeba náhradní díly, ujistěte se, že opravář používá náhradní díly, které mají stejné vlastnosti, jako díly originální. Nevhodné náhradní díly mohou vést k požáru, úrazu el. proudem či jiným rizikům. Kontrola bezpečnosti - Po opravě zařízení požádejte opraváře, aby provedl rutinní bezpečnostní kontrolu (dle popisu). Zjistí tím, zda je zařízení ve stavu schopném bezpečného provozu. - Zařízení bylo vystaveno dešti či vodě - Zařízení nefunguje správně nebo vykazuje změny výkonu. To značí nutnost opravy. Opravy - Nepokoušejte se zařízení opravit sami. Otevření či odstranění krytu by vás vystavilo vysokému napětí a jiným nebezpečím. Všechny opravy přenechte kvalifikovaným pracovníkům. CZ -

6 VYOBRAZENÍ PŘEDNÍHO A ZADNÍHO PANELU PŘEDNÍ PANEL Přední část přehrávače 1) 2) 3) ZAPNOUT/VYPNOUT DISPLEJ ZDÍŘKA USB 4) 5) 6) PŘEDCHOZÍ PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA NÁSLEDUJÍCÍ 7) OTEVŘÍT/ZAVŘÍT Zadní část přehrávače 1) 2) 3) 4) 5) Konektor výstupu K5.1 SL Konektor výstupu K5.1 SP Konektor výstupu K5 STŘEDNÍ Konektor výstupu K2.0 LEVÝ Konektor výstupu K2.0 PRAVÝ 6) KOAXIÁLNÍ konektor výstupu digitálního signálu 7) Konektor výstupu HDMI 8) Konektor výstupu S-Video 9) Konektor výstupu SCART 10) Konektor výstupu K5.1 FL 11) Konektor výstupu K5.1 FP 12) Konektor výstupu K5.1 SW 13) Konektor výstupu Y 14) Konektor výstupu Pb/Cb 15) Konektor výstupu Pr/Cr 16) Konektor výstupu VIDEO 17) OPTICKÝ Konektor výstupu digítálního signálu CZ - 6

7 CZ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Při používání namiřte vždy dálkový ovladač na infra-červený senzor (úhel 45 ). Nepokládejte dálkový ovladač poblíž míst s vysokými teplotami či vlhkostí. Dálkový ovladač nepolívejte vodou ani jinými tekutinami. Nepoužívejte nové a staré baterie či různé typy baterií dohromady. Přestane-li dálkový ovladač fungovat nebo se sníží jeho citlivost, vyměňte prosím baterie. 1) USB 2) ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 3) ÚHEL 4) JAZYK 5) OPAKOVÁNÍ 6) ZPĚT 7) POMALU 8) KROK 9) NASTAVENÍ 10) NAHORU 11) DOLEVA 12) DOLŮ 13) TITUL 14) PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA 15) PŘEVÍJENÍ ZPĚT 16) STOP 17) PŘEVÍJENÍ VPŘED 18) 1 19) 2 20) 5 21) 6 22) 9 23) 10 24) PROGRAM 25) COPY 26) RESET 27) OTEVŘÍT/ZAVŘÍT 28) TITULKY 29) HLASITOST + 30) A-B 31) HLASITOST - 32) PBC 33) ZTLUMIT ZVUK 34) OSD 35) DOPRAVA 36) VSTUP 37) P/L 38) N/P 39) PŘEDCHOZÍ 40) REŽÍM V 41) NÁSLEDUJÍCÍ 42) 4 43) 3 44) 8 45) 7 46) PŘEJÍT NA 47) ) MENU 49) PŘIBLÍŽENÍ CZ - 7

8 NASTAVENÍ OSD Tento přehrávač vám umožňuje úpravu nastavení dle vašich osobních potřeb Zobrazení menu nastavení Preference nastavení Použijte následující stránku. Zvolená kategorie vám poskytne detaily nastavení. V nastavení PARENTAL vyberte požadované nastavení hodnocení obsahu programu. Poté vložte heslo 8888 a nastavené hodnocení se uloží. Přednastavené heslo je Chcete-li heslo změnit, označte Password a stiskněte change. Nejprve vložte původní heslo 888, pak heslo nové a potvrďte. Všechna nastavení se musí provést v režimu STOP. CZ - 8

9 CZ POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE Stiskem tlačítka POWER spustíte přehrávač. Během přehrávání stiskem tlačítka přehrávač vypnete. Stiskem tlačítka OPEN/CLOSE otevřete podavač disků. Opětovným tiskem tlačítka OPEN/CLOSE zavřete podavač disků. Stiskem tlačítka TITLE během přehrávání zobrazíte menu DVD titulu či přehrajete první titul. Poznámka: tato funkce závisí na typu disku. Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání zobrazíte menu disku aktuálního titulu. Poznámka: Tato funkce závisí na každém disku. Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání přepnete video 1.) YUV 2.) S- VIDEO 3.) RGB Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání VCD/DVD zobrazíte aktuální pozici titulu, a to následovně. DVD: Tt 01/05 ch 01/29 VCD: Stopa 01/19 0:02:21 0:03:49 Během přehrávání VCD/SVCD stiskem tlačítka PBC zvolíte režim PBC Zap. či PBC Vyp. PBC: ovládání přehrávání se používá k navigaci v VCD/SVCD Tato tlačítka se používají pro vkládání údajů o čase, titulu, kapitole a stopě. Přehráváte-li CD, DVD, MP3 či VCD (s vypnutým PBC), stiskem tlačítek 0-10 přímo vyberete stopu. Objeví-li se na obrazovce numerická položka (se zapnutým PBC), stiskem tlačítek 0-10 vyberete požadovanou položku. Stiskem tlačítka SLOW během přehrávání DVD, VCD či SVCD spustíte pomalé přehrávání. Po každém stisku se rychlost přehrávání změní následovně: 1/2, 1/4, 1/8 a 1/16. Stiskem tlačítka PLAY se spustí normální přehrávání. Stiskem tlačítka PREV během přehrávání MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD přehrajete předchozí kapitolu, titul či stopu. Stiskem tlačítka NEXT během přehrávání MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD přehrajete následující kapitolu, titul či stopu. Každým stiskem tohoto tlačítka změníte režim opakování. Při přehrávání MPEG4, VCD, CD, MP3 jsou k dispozici tři režimy: opakovat stopu (pouze s vypnutým PBC), Vše a vypnuto. Při přehrávání DVD jsou k dispozici tři režimy: Opakovat kapitolu, Opakovat titul a Vše. Poznámka: Při přehrávání VCD musí být režim PBC vypnutý. Během přehrávání stiskem tlačítka A-B zvolíte bod A. Opětovným stiskem zvolíte bod B. Přehrávač bude automaticky opakovat sekci z bodu A do bodu B. Stisknete-li tlačítko A-B potřetí, zrušíte opakování sekce a smažete body A a B. Poznámka: Při přehrávání CD/VCD/SVCD musí být body A a B ve stejné stopě. Při přehrávání MPEG4, DVD mohou být body A a B vybrány z různých kapitol. Stiskem tlačítka REV při přehrávání MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD spustíte převíjení zpět. Po každém stisku se rychlost převíjení změní následovně: 2, 4, 8, 16 a 32 krát. Stiskem tlačítka PLAY se vrátíte k normálnímu přehrávání. Stiskem tlačítka FWD při přehrávání MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD spustíte převíjení zpět. Po každém stisku se rychlost převíjení změní následovně: 2, 4, 8, 16 a 32 krát. Stiskem tlačítka PLAY se vrátíte k normálnímu přehrávání. Stiskem tlačítka N/P během přehrávání zvolíte režim AUTO/NTSC/PAL. CZ - 9

10 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE MUTE Stiskem tlačítka MUTE ztlumíte zvuk. Opětovným stiskem tlačítka MUTE zapnete zvuk. R/L Opakovaným stiskem tlačítka R/L během přehrávání VCD/SVCD zvolte kanál výstupu audio: Mono Levý / Mono Pravý / Mono MIX / Stereo. COPY RIPOVÁNÍ CD -> MP3 Vložte disk do přehrávače Stiskem tlačítka COPY na dálkovém ovladači spustíte rozhraní Ripování Zvolte požadovanou stopu (vyberte jednu či všechny) Stiskem Start spustíte ripování Po dokončení ripování se systém automaticky přepne do rozhraní ripování PLAY/PAUSE Stiskem tlačítka PAUSE během přehrávání pozastavíte přehrávání. Stiskem tlačítka PLAY přehrávání obnovíte. STOP Jedním stiskem tlačítka STOP zastavíte přehrávání. Stiskem tlačítka PLAY spustíte přehrávání od bodu, ve kterém se zastavilo. Dvojitým stiskem tlačítka STOP zastavíte přehrávání úplně. RETURN Je-li v zobrazeném menu funkce PBC zapnuta, zvolte položku a stiskněte tlačítko RETURN. Ze zobrazeného menu můžete vybrat znovu. Tato funkce funguje pouze u VCD. ZOOM Stiskem tlačítka ZOOM při přehrávání VCD/SVCD/DVD zvětšíte obraz následovně: Tato funkce přibližuje, nezmenšuje STEP Jedním stiskem tlačítka STEP při přehrávání DVD, VCD, SVCD se obraz posune na další políčko. Stiskem tlačítka FRAME spustíte normální přehrávání. POZNÁMKA: Tato funkce nefunguje při přehrávání CD. SETUP Stiskem tlačítka SETUP na dálkovém ovladači se dostanete do menu nastavení. Menu nastavení má několik úrovní. Stiskem tlačítek 6 či 5 zvolte požadovanou položku menu. Stiskem tlačítek 3 či 4 přejdete do předchozí úrovně menu nebo do následující. Stiskem tlačítka ENTER výběr potvrdíte. Stiskem tlačítka SETUP opustíte nastavení. CZ - 10

11 CZ VOL Stiskem tlačítka VOL+ zvýšíte hlasitost. Stiskem tlačítka VOL- snížíte hlasitost. ANGLE Stiskem tlačítka ANGLE během přehrávání DVD zobrazíte scény z jiných úhlů kamery. Opakovaným stiskem tlačítka ANGLE přepínáte mezi různými pohledy. Poznámka: Tato funkce závisí na typu disku. SUBTITLE Opakovaným stiskem tlačítka SUBTITLE během přehrávání DVD můžete vybrat až z 32 jazyků. Poznámka: Tato funkce závisí na typu disku (jazyky se budou lišit). LANGUAGE Opakovaným stiskem tlačítka LANGUAGE můžete vybrat až 8 jazyků/formátů zvuku během přehrávání DVD. U SVCD můžete vybrat ze 4 jazyků/formátů zvuku. Poznámka: Tato funkce závisí na typu disku GO TO Opakovaným stiskem tlačítka GO To během přehrávání DVD, VCD zobrazíte následující menu: Pomocí tlačítek zvýrazněte pozici. Stiskem číselných kláves poté vložte požadovaný titul, čas, kapitolu. Potvrdíte stiskem tlačítka ENTER. Pomocí číselných kláves vložte požadovaný čas disku či stopy a stiskem tlačítka ENTER potvrďte. Poznámka: 1) Přejít na stopu vyhledá přesný čas ve stopě. 2) Zvolit stopu vyhledá požadovanou stopu. 3) U některých disků DVD je funkce vyhledávání nedostupná. USB Stiskem tohoto tlačítka změňte režim výstupu DISC či USB. Původní nastavení je DISC. Chcete-li změnit režim výstupu, systém musí být v režimu STOP. Funkce HDMI: 1) Kabel HDMI připojte k výstupu HDMI na zadním panelu přehrávače DVD a TV. 2) Nastavte režim TV na HDMI 3) Stiskněte tlačítka setup na dálkovém ovladači a v nastavení systému/výstupu HD zvolte režim HDMI (720P, 1080i, 1080P), který chcete. PROG CZ - 11

12 Stiskem tlačítka PROG během přehrávání DVD či VCD vyvoláte programové menu, kde si můžete navolit požadované skladby. (Program DVD vyžaduje TITLE a MENU.) V režimu STOP při přehrávání MP3, MP4 a CD zvolte požadovanou píseň stiskem tlačítka ANGLE a dvojitým stiskem tlačítka PROG. Zobrazí se zvolená píseň. Chcete-li váš výběr písní zrušit, stiskněte tlačítko STOP. Pak stiskněte tlačítko ANGLE. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ NEREAGUJE NEBO NEFUNGUJE Zkontrolujte baterie dálkového ovladače a ujistěte se, že jsou nabité a dobře vsazené. Namiřte dálkový ovladač na senzor IR přehrávače. Zkontrolujte, zda nejsou mezi dálkovým ovladačem a senzorem IR nějaké překážky. NESTANDARDNÍ FUNGOVÁNÍ Přehrávač vypněte a poté znovu zapněte. DISK SE ZASEKL V PODAVAČI Během načítání disku jej nelze vysunout. Vypněte tedy přehrávač a znovu jej zapněte. Neprodleně poté stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE, čímž se podavač otevře. Typ disku DVD / VCD / HDCD / CD / DVD±R / RW / WMA, MP3, Kodak Picture CD Frekvenční odezva CD: 4 Hz 20kHz (EIAT) DVD: 4Hz 22kHz (48K) 4 Hz 44 khz (96K) Rádio S/N > 92 db THD < 0,04% Formát videa MPEG 4 Výstupní konektory Video (kompozitní) Formát zvuku MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3 výstup x 1 Výstup S-video x 1 Výstup 5.1ch x 1 Digitální koaxiální výstup x 1 Digitální optický výstup x 1 Výstup SCART x 1 Výstup Y/Pb/Pr x 1 Výstup HDMI x 1 Výstup 2.0 x 1 Výstup signálu Systém barev: PAL / NTSC / MULTI Audio systém: AC-3 digitální výstup audio DAC 16 bit/48 khz Video výstup: 1 Vpp (při 75Ω) Audio výstup: 2 Vpp Výstup napětí AC V, 50/60Hz, 15 W Rozměry Velikost zařízení: Š 360 x H 235 x V 38 mm Čistá hmotnost (Netto): 1,8 kg CZ - 12

13 CZ VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘE- DEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘE- BIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZ- PEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu Firma HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o. je registrovaná u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. pod číslem 01819/06-ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECO- BAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů). CZ - 13

14 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE Vo vlastnom záujme si prosím dôkladne prečítajte tieto bezpečnostné inštrukcie, so zariadením zachádzajte rozumne a tento návod si nechajte pre budúce potreby. Venujte pozornosť inštrukciám na zariadení a v návode, všetkým varovaniam a upozorneniam. INŠTALÁCIA Voda a vlhkosť Elektronické zariadenia nepoužívajte blízko vody, napr. vane, umývadla, drezu, ani vo vlhkom suteréne či blízko bazénu. Ventilácia Otvory a otvory v kryte zariadenia slúžia na nutnú ventiláciu. Aby zariadenie fungovalo správne a bolo chránené pred prehrievaním, nesmú sa tieto otvory blokovať či zakryť. Príslušenstvo Neumiestňujte zariadenie na nestabilné vozíky, stojany, statívy, konzoly či stolíky. Zariadenie by mohlo spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom či dospelým a poškodiť sa. Teplo Zariadenie neumiestňujte blízko či na radiátor alebo termostat alebo tam, kde by bolo vystavené priamemu slnečnému svetlu. Nikdy nezakrývajte otvory látkou či inými materiálmi. Nikdy nezakrývajte otvory umiestnením zariadenia na posteľ, pohovku, koberec či na iný podobný povrch. Zariadenie na vozíku presúvajte veľmi opatrne. Rýchle zastavenie, prílišný tlak a nerovný povrch by mohli spôsobiť prevrhnutie zariadenia a vozíku. Nikdy zariadenie neumiesťujte na uzavreté miesto ako police, vstavanú skriňu, pokiaľ nie je zaistená dostatočná ventilácia. SK - 14

15 SK POUŽITIE Zdroj elektriny Toto zariadenie by malo byť zapojené iba do zdroja, ktorý je zaznačený na štítku. Pokiaľ si nie ste istí typom zdroja elektriny u vás doma, poraďte sa so svojim obchodníkom či miestnym dodávateľom elektriny. U zariadení, ktoré sú navrhnuté pre prevádzku na batérie či iné zdroje, pozrite sa prosím do prevádzkových inštrukcií. Uzemnenie či Polarizácia Toto zariadenie je vybavené polarizovaným prívodným káblom AC (zástrčka má jednu vidlicu širšiu než druhú) alebo trojžilovým typom uzemňovacej zástrčky (zástrčka s tretím uzemňovacím kolíkom). Postupujte podľa nasledujúcich informácií: U zariadení s polarizovanou zástrčkou: Táto zástrčka sa dá zasunúť do zásuvky iba jedným spôsobom. Jedná sa o bezpečnostné opatrenie. Ak nie je možné zástrčku úplne zasunúť do zásuvky, skúste ju otočiť. Pokiaľ ani tak zástrčka nezapadne, poraďte sa so svojim elektrikárom o inštalácii vhodnej zásuvky. Nesnažte sa zástrčku do zásuvky natlačiť silou. U zariadení s trojžilovou uzemňovacou zástrčkou: Túto zástrčku je možné použiť iba u uzemnenej zásuvky. Jedná sa o bezpečnostné opatrenie. Ak nie je možné zástrčku zasunúť do zásuvky, poraďte sa so svojim elektrikárom o inštalácii vhodnej zásuvky. Nesnažte sa prekonať toto opatrenie uzemnenej zásuvky. Preťaženie Nepreťažujte zásuvku, predlžovací kábel či rozdvojku nad ich kapacitu. Mohlo by dôjsť k požiaru či úrazu el. prúdom. Ak zariadenie nepoužívate Ak nepoužívate zariadenie dlhú dobu, vypojte prívodný kábel zo zásuvky. Ak chcete kábel odpojiť, vytiahnite ho za zástrčku. Nikdy neťahajte za kábel. Ochrana prívodného káblu Prívodný kábel veďte tak, aby sa po ňom nestúpalo či aby sa nepricvikol predmetmi, ktoré sa na neho postavia. Obzvlášť dajte pozor na zástrčky, rozdvojky a miesto, kde kábel vychádza zo zariadenia. Blesky V priebehu búrky a v období, kedy zariadenie dlhú dobu nepoužívate, vypojte ho zo zásuvky a odpojte anténu či systém káblov. Zabránite tak poškodeniu zariadenia bleskom a prepätím. Čistenie Pred čistením či leštením zariadenie vypojte zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté či gélové čističe. Na čistenie vonkajšej časti zariadenia použite utierku jemne navlhčenú vodou. Cudzie predmety či tekutina v zariadení Nikdy nevhadzujte predmety akéhokoľvek druhu do zariadenia cez otvory, pretože by mohlo dôjsť k ich kontaktu so súčasťami s vysokým napätím alebo skratovať súčasti, čo by mohlo viesť k požiaru či úrazu el. prúdom. Nikdy na zariadenie nenalievajte akúkoľvek tekutinu. SK - 15

16 ANTÉNY Uzemnenie vonkajšej antény Pokiaľ má zariadenie vonkajšiu anténu či káblový systém, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií: Vonkajšia anténa by sa nemala inštalovať v blízkosti drôtov el. napätia či iných obvodov el. osvetlení či napätí alebo tam, kde môže prísť do styku s podobnými drôtmi či obvodmi. PRI INŠTALÁCII VONKAJŠEJ ANTÉNY DBAJTE NA EXTRÉMNU BEZPEČNOSŤ, ABY STE SA NEDOSTALI DO STYKU S DRÔTMI ČI OBVODMI EL. NAPÄTIA. KONTAKT S NIMI BY BOL TAKMER BEZPODMIENEČNE SMRTEĽNÝ. Uistite sa, že anténa je uzemnená, aby bola ochránená proti prepätiu a vnútorným výbojom statickej elektriny. Sekcia 810 Národného energetického zákona (National Electrical code - NEC) poskytuje informácie s ohľadom na správne uzemnenie stožiaru a podporné konštrukcie. Uzemnenie prívodného káblu k výbojovej jednotke, veľkosť uzemňovacích vodičov, umiestenie výbojovej jednotky, pripojenie k uzemňovacím elektródam a požiadavky na uzemňovacie elektródy. Uzemnenie antény podľa Národného energetického zákona (National Electrical code - NEC). SK - 16

17 SK SERVIS Poruchy vyžadujúce servis Zariadenie vypojte zo zásuvky a opravy prenechajte kvalifikovanému opravárovi, ak dôjde k jednej z nasledujúcich porúch: - Prívodný kábel je poškodený či predraný. - Na zariadenie sa vyliala voda alebo do neho spadol cudzí predmet. - Pokiaľ zariadenie pri dodržaní návodu na ovládanie nefunguje normálne, upravte iba ovládacie prvky popísané v návode. Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov by mohla viesť k poškodeniu a následne bude nutná rozsiahla oprava kvalifikovaným opravárom, aby zariadenie opäť fungovalo správne. - Zariadenie utrpelo veľký náraz či pád a jeho kryt bol poškodený. Náhradné diely - Ak sú na opravu potreba náhradné diely, uistite sa, že opravár používa náhradné diely, ktoré majú rovnaké vlastnosti, ako diely originálne. Nevhodné náhradné diely môžu viesť k požiaru, úrazu el. prúdom či iným rizikám. Kontrola bezpečnosti - Po oprave zariadenia požiadajte opravára, aby urobil rutinnú bezpečnostnú kontrolu (podľa popisu). Zistí tým, či je zariadenie v stave schopnom bezpečnej prevádzky. - Zariadenie bolo vystavené dažďu či vode - Zariadenie nefunguje správne alebo vykazuje zmeny výkonu. To značí nutnosť opravy. Opravy - Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Otvorenie či odstránenie krytu by vás vystavilo vysokému napätiu a iným nebezpečenstvám. Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným pracovníkom. SK - 17

18 VYOBRAZENIE PREDNÉHO A ZADNÉHO PANELU PREDNÝ PANEL Predná časť prehrávača 1) 2) 3) ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ DISPLEJ VSTUP USB 4) 5) 6) PREDCHÁDZAJÚCI PREHRÁVANIE/PAUZA NASLEDUJÚCI 7) OTVORIŤ/ZATVORIŤ Zadná časť prehrávača 1) 2) 3) 4) 5) Konektor výstupu K5.1 SL Konektor výstupu K5.1 SP Konektor výstupu K5 STREDNÝ Konektor výstupu K2.0 ĽAVÝ Konektor výstupu K2.0 PRAVÝ 6) KOAXIÁLNY konektor výstupu digitálneho signálu 7) Konektor výstupu HDMI 8) Konektor výstupu S-Video 9) Konektor výstupu SCART 10) Konektor výstupu K5.1 FL 11) Konektor výstupu K5.1 FP 12) Konektor výstupu K5.1 SW 13) Konektor výstupu Y 14) Konektor výstupu Pb/Cb 15) Konektor výstupu Pr/Cr 16) Konektor výstupu VIDEO 17) OPTICKÝ Konektor výstupu digitálneho signálu SK - 18

19 SK DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE Pri používaní namierte vždy diaľkový ovládač na infračervený senzor (uhol 45 ). Nepokladajte diaľkový ovládač blízko miest s vysokými teplotami či vlhkosťou. Diaľkový ovládač nepolievajte vodou ani inými tekutinami. Nepoužívajte nové a staré batérie či rôzne typy batérií dohromady. Ak prestane diaľkový ovládač fungovať alebo sa zníži jeho citlivosť, vymeňte prosím batérie. 1) USB 2) ZAPNUTIE/VYPNUTIE 3) UHOL 4) JAZYK 5) OPAKOVANIE 6) SPÄŤ 7) POMALY 8) KROK 9) NASTAVENIE 10) HORE 11) DOĽAVA 12) DOLE 13) TITUL 14) PREHRÁVANIE/PAUZA 15) PREVÍJANIE SPÄŤ 16) STOP 17) PREVÍJANIE VPRED 18) 1 19) 2 20) 5 21) 6 22) 9 23) 10 24) PROGRAM 25) COPY 26) RESET 27) OTVORIŤ/ZATVORIŤ 28) TITULKY 29) HLASITOSŤ + 30) A-B 31) HLASITOSŤ - 32) PBC 33) STLMIŤ ZVUK 34) OSD 35) DOPRAVA 36) VSTUP 37) P/L 38) N/P 39) PREDCHÁDZAJÚCI 40) REŽIM V 41) NASLEDUJÚCI 42) 4 43) 3 44) 8 45) 7 46) PREJSŤ NA 47) ) MENU 49) PRIBLÍŽENIE SK - 19

20 NASTAVENIE OSD Tento prehrávač vám umožňuje úpravu nastavenia podľa vašich osobných potrieb Zobrazenie menu nastavenia Preferencie nastavenia Použite nasledujúcu stránku. Zvolená kategória vám poskytne detaily nastavenia. V nastavení PARENTAL vyberte požadované nastavenie hodnotenia obsahu programu. Potom vložte heslo 8888 a nastavené hodnotenie sa uloží. Prednastavené heslo je Ak chcete heslo zmeniť, označte Password a stlačte change. Najprv vložte pôvodné heslo 888, potom heslo nové a potvrďte. Všetky nastavenia musia byť v režime STOP. SK - 20

21 SK POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA Stlačením tlačidla POWER spustíte prehrávač. V priebehu prehrávania stlačením tlačidla prehrávač vypnete. Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE otvorte podávač diskov. Opätovným tlačením tlačidla OPEN/CLOSE zavriete podávač diskov. Stlačením tlačidla TITLE v priebehu prehrávania zobrazíte menu DVD titulu či prehráte prvý titul. Poznámka: táto funkcia závisí na typu disku. Stlačením tohto tlačidla v priebehu prehrávania zobrazíte menu disku aktuálneho titulu. Poznámka: Táto funkcia závisí na každom disku. Stlačením tohto tlačidla v priebehu prehrávania prepnite video 1.) YUV 2.) S-VIDEO 3.) RGB Stlačením tohto tlačidla v priebehu prehrávania VCD/DVD zobrazíte aktuálnu pozíciu titulu, a to nasledovne. DVD: Tt 01/05 ch 01/29 VCD: Stopa 01/19 0:02:21 0:03:49 V priebehu prehrávania VCD/SVCD stlačením tlačidla PBC zvolíte režim PBC Zap. či PBC Vyp. PBC: ovládanie prehrávania sa používa na navigáciu v VCD/SVCD Tieto tlačidlá sa používajú pre vkladanie údajov o čase, titule, kapitole a stope. Ak prehrávate CD, DVD, MP3 či VCD (s vypnutým PBC), stlačením tlačidiel 0-10 priamo vyberiete stopu. Ak sa objaví na obrazovke numerická položka (so zapnutým PBC), stlačením tlačidiel 0-10 vyberiete požadovanú položku. Stlačením tlačidla SLOW v priebehu prehrávania DVD, VCD či SVCD spustíte pomalé prehrávanie. Po každom stlačení sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne: 1/2, 1/4, 1/8 a 1/16. Stlačením tlačidlá PLAY sa spustí normálne prehrávanie. Stlačením tlačidla PREV v priebehu prehrávania MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD prehrajte predchádzajúcu kapitolu, titul či stopu. Stlačením tlačidla NEXT v priebehu prehrávania MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD prehráte nasledujúcu kapitolu, titul či stopu. Každým stlačením tohto tlačidla zmeníte režim opakovania. Pri prehrávaní MPEG4, VCD, CD, MP3 sú k dispozícii tri režimy: opakovať stopu (iba s vypnutým PBC), Všetko a vypnuté. Pri prehrávaní DVD sú k dispozícii tri režimy: Opakovať kapitolu, Opakovať titul a Všetko. Poznámka: Pri prehrávaní VCD musí byť režim PBC vypnutý. V priebehu prehrávania stlačením tlačidla A-B zvolíte bod A. Opätovným stlačením zvolíte bod B. Prehrávač bude automaticky opakovať sekciu z bodu A do bodu B. Ak stlačíte tlačidlo A-B tretíkrát, zrušíte opakovanie sekcie a zmažete body A a B. Poznámka: Pri prehrávaní CD/VCD/SVCD musia byť body A a B v rovnakej stope. Pri prehrávaní MPEG4, DVD môžu byť body A a B vybraná z rôznych kapitol. Stlačením tlačidla REV pri prehrávaní MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD spustíte prevíjanie späť. Po každom stlačení sa rýchlosť prevíjania zmení nasledovne: 2, 4, 8, 16 a 32 krát. Stlačením tlačidla PLAY sa vrátite k normálnemu prehrávaniu. Stlačením tlačidla FWD pri prehrávaní MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD spustíte prevíjanie späť. Po každom stlačení sa rýchlosť prevíjania zmení nasledovne: 2, 4, 8, 16 a 32 krát. Stlačením tlačidla PLAY sa vrátite k normálnemu prehrávaniu. Stlačením tlačidla N/P v priebehu prehrávania zvolíte režim AUTO/NTSC/ PAL. SK - 21

22 POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA MUTE Stlačením tlačidlá MUTE stlmíte zvuk. Opätovným stlačením tlačidla MUTE zapnete zvuk. R/L Opakovaným stlačením tlačidla R/L v priebehu prehrávania VCD/SVCD zvoľte kanál výstupu audio: Mono Ľavý / Mono Pravý / Mono MIX / Stereo. COPY RIPOVANIE CD -> MP3 Vložte disk do prehrávača Stlačením tlačidla COPY na diaľkovom ovládači spustíte rozhranie Ripovanie Zvoľte požadovanú stopu (vyberte jednu či všetky) Stlačením Start spustíte ripovanie Po dokončení ripovania sa systém automaticky prepne do rozhrania ripovania PLAY/PAUSE Stlačením tlačidla PAUSE v priebehu prehrávania pozastavíte prehrávanie. Stlačením tlačidla PLAY prehrávanie obnovíte. STOP Jedným stlačením tlačidla STOP zastavíte prehrávanie. Stlačením tlačidla PLAY spustíte prehrávanie od bodu, v ktorom sa zastavilo. Dvojitým stlačením tlačidla STOP zastavíte prehrávanie úplne. RETURN Ak je v zobrazenom menu funkcia PBC zapnutá, zvoľte položku a stlačte tlačidlo RETURN. Zo zobrazeného menu môžete vybrať znovu. Táto funkcia funguje iba u VCD. ZOOM Stlačením tlačidlá ZOOM pri prehrávaní VCD/SVCD/DVD zväčšíte obraz nasledovne: Táto funkcia približuje, nezmenšuje STEP Jedným stlačením tlačidla STEP pri prehrávaní DVD, VCD, SVCD sa obraz posunie na ďalšie políčko. Stlačením tlačidla FRAME spustíte normálne prehrávanie. POZNÁMKA: Táto funkcia nefunguje pri prehrávaní CD. SETUP Stlačením tlačidla SETUP na diaľkovom ovládači sa dostanete do menu nastavenia. Menu nastavenia má niekoľko úrovní. Stlačením tlačidiel 6 či 5 zvoľte požadovanú položku menu. Stlačením tlačidiel 3 či 4 prejdete do predchádzajúcej úrovne menu alebo do nasledujúcej. Stlačením tlačidla ENTER výber potvrdíte. Stlačením tlačidla SETUP opustíte nastavenie. SK - 22

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7 TA 7500 DUAL Návod k použití Návod na použitie Návod na použitie User Manual User Manual tablet s dotykovým 7 DISPLEJEM tablet s dotykovým 7 displejom tablet s dotykovým 7 displejom 7 Touch Screen Tablet

Více

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAX PAD 7 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 FUNKCE... 4 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ 1.1:

Více

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAXPAD7G3 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 Funkce... 3 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ...

Více

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual TA 11400 QUAD Návod k použití Návod Na použitie instrukcja obsługi user manual használati ÚtmutatÓ dotykový TABLEt dotykový TABLEt Tablet dotykowy Touch TablEt táblagép UPOZORNĚNÍ Chraňte před nárazy tvrdými

Více

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS LF 817 MULTI NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Digitální fotorámeček Digitálny fotorámik Cyfrowa ramka na zdjęcia Digital Photo Frame Digitális

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CRM 129 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PŘEHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEREM FM/AM PREHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEROM FM/AM

Více

BPM 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

BPM 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL BPM 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Měřič krevního tlaku / Merač krvného tlaku Ciśnieniomierz / Blood Pressure Monitor OBSAH OBSAH... 2 NÁZEV/FUNKCE SOUČÁSTÍ...

Více

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 615 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 5/2/2014 Vážený zákazníku,

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga 31/1/2014 Vážený

Více

EAGET. Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products

EAGET. Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products CZ /SK/ PL EAGET Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products RealPlay M3 / M4 / M5 / M6 Kompletní návod najdete na našich internetových

Více

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JE 702P, JE 702S NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Odšťavňovač / Odšťavovač Sokowirówka / Juicer extractor Gyümölcscentrifuga Vážený zákazníku,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ PEP 801 Elektronická skleněná osobní váha s analýzou tělesného tuku, tekutin, svalové hmoty, hmotnosti kostí

Více

Remote Commander RM-V302T ČESKY. Nastavení ovládače. Dálkový ovládač Návod k použití CZ. Diaľkové ovládanie Návod na použitie SK

Remote Commander RM-V302T ČESKY. Nastavení ovládače. Dálkový ovládač Návod k použití CZ. Diaľkové ovládanie Návod na použitie SK ČEKY POZOR Jakékoli zásahy do výrobku, změny a modifikace, které nejsou výslovně popsány v tomto návodu, mohou být příčinou ztráty vašeho oprávnění výrobek používat a dále ztráty záruky a jakékoli odpovědnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL BAC 103 Vertou Elektronická kuchyňská váha s výpočtem nutričních hodnot Elektronická kuchynská váha s výpočtom nutričných hodnôt

Více

Tenda Wireless-N Router - ČESKY

Tenda Wireless-N Router - ČESKY Tenda Wireless-N Router - ČESKY STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘIRUČKA Určeno pro produkty: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Pro podrobné informace

Více

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI CRM 1002 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI Autorádio s CD/MP3 přehrávačem Autorádio s CD/MP3 prehravačom Car stereo Compact Disk CD/MP3 Autoradio z CD/MP3 Vážený zákazníku

Více

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu.

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. Instrukcja użytkownika Internet Media Player OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. WAŻNE INSTRUKCJE

Více

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK Instrukcja Obsługi User Manual PL CZ SK OV-DualDrive 1 Wprowadzenie 1.1 Zalecenia Czynności ochronne Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić aby urządzenie, bateria

Více

Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál

Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál Rychlá montáž: 1. Nejdříve si připravte GSM alarm viz bod. II Průvodce instalací (Uživatelský manuál). 2. Hlavní jednotku alarmu umístěte na bezpečné

Více

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Návod pro uživatele Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. DISPLAY NA OBRAZOVCE DÁLKOVÉ

Více

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual TA 8200 Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 8 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 8 displejom 8 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění.... 3 Tlačítka

Více

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-M303 Consists of XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C and SP-THM303S

Více

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

CZ SK PL DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA m m m m 1 2 CZ SK PL Vážený spotřebiteli, koupí našeho výrobku jste se stal uživatelem moderní elektroplynové vařidlové desky. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

LAMAX ACTION X6 Action Camera

LAMAX ACTION X6 Action Camera LAMAX ACTION X6 Action Camera Waterproof up to 30 m Full HD video 1920 x 1080 12 MP camera WiFi - 1 - Safety precautions 1. Do not drop the camera or subject it to any powerful physical shock that may

Více

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY PL 8 Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více