HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player"

Transkript

1 HYU DV2H369 DU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD odtwarzacz DVD player

2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Ve vlastním zájmu si prosím důkladně přečtěte tyto bezpečnostní instrukce, se zařízením zacházejte rozumně a tento návod si ponechte pro budoucí potřeby. Věnujte pozornost instrukcím na zařízení a v návodu, všem varováním a upozorněním. INSTALACE Voda a vlhkost Elektronická zařízení nepoužívejte poblíž vody, např. vany, umyvadla, dřezu, ani ve vlhkém suterénu či poblíž bazénu. Ventilace Zdířky a otvory v krytu zařízení jsou slouží k nutné ventilaci. Aby zařízení fungovalo správně a bylo chráněno před přehříváním, nesmí se tyto zdířky ani otvory blokovat či zakrýt. Příslušenství Neumísťujte zařízení na nestabilní vozíky, stojany, stativy, konzoly či stolky. Zařízení by mohlo spadnout a způsobit vážná zranění dětem či dospělým a poškodit se. Teplo Zařízení neumisťujte poblíž či na radiátor nebo termostat nebo tam, kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu světlu. Nikdy nezakrývejte otvory hadrem či jinými materiály. Nikdy nezakrývejte otvory umístěním zařízení na postel, pohovku, koberec či na jiný podobný povrch. Zařízení na vozíku přesouvejte velmi opatrně. Rychlé zastavení, přílišní tlak a nerovný povrch by mohl způsobit převrhnutí zařízení a vozíku. Nikdy zařízení neumísťujte na uzavřené místo jako police, vestavěná skříň, pokud není zajištěna dostatečná ventilace. CZ -

3 CZ POUŽITÍ Zdroj elektřiny Toto zařízení by mělo být zapojeno pouze do zdroje, který je zaznačen na štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje elektřiny u vás doma, poraďte se se svým obchodníkem či místním dodavatelem elektřiny. U zařízení, která jsou navržena pro provoz na baterie či jiné zdroje, podívejte se prosím do provozních instrukcí. Uzemnění či Polarizace Toto zařízení je vybaveno polarizovaným přívodním kabelem AC (zástrčka má jednu vidlici širší než druhou) nebo tří-žilovým typem uzemňovací zástrčky (zástrčka se třetím uzemňovacím kolíkem). Postupujte podle následujících informací: U zařízení s polarizovanou zástrčkou: Tato zástrčka jde zasunout do zásuvky pouze jedním způsobem. Jedná se o bezpečnostní opatření. Nelze-li zástrčku zcela zasunout do zásuvky, zkuste ji otočit. Pokud ani tak zástrčka nezapadne, poraďte se se svým elektrikářem o instalaci vhodné zásuvky. Nesnažte se zástrčku do zásuvky natlačit silou. U zařízení s tří-žílovou uzemňovací zástrčkou: Tato zástrčka lze použít pouze u uzemněné zásuvky. Jedná se o bezpečnostní opatření. Nelze-li zástrčku zasunout do zásuvky, poraďte se se svým elektrikářem o instalaci vhodné zásuvky. Nesnažte se překonat toto opatření uzemněné zásuvky. Přetížení Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel či rozdvojku nad jejich kapacitu. Mohlo by dojít k požáru či úrazu el. proudem. Nepoužíváte-li zařízení Nepoužíváte-li zařízení dlouhou dobu, vypojte přívodní kabel ze zásuvky. Chcete-li kabel odpojit, vytáhněte jej za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel. Ochrana přívodního kabelu Přívodní kabel veďte tak, aby se po něm nešlapalo či aby se nepřiskřípl předměty, které se na něj postaví. Obzvláště dejte pozor na zástrčky, rozdvojky a místo, kde kabel vychází ze zařízení. Blesky Během bouřek a v období, kdy zařízení dlouhou dobu nepoužíváte, je vypojte ze zásuvky a odpojte anténu či systém kabelů. Zabráníte tak poškození zařízení bleskem a přepětí. Čištění Před čištěním či leštěním zařízení vypojte ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté či gelové čističe. K čištění vnější části zařízení použijte hadřík jemně navlhčen vodou. Cizí předměty či tekutina v zařízení Nikdy nevhazujte předměty jakéhokoliv druhu do zařízení skrz otvory, jelikož by mohlo dojít k jejich kontaktu se součástmi s vysokým napětím nebo zkratovat součásti, což by mohlo vést k požáru či úrazu el. proudem. Nikdy na zařízení nenalívejte jakoukoliv tekutinu. CZ -

4 ANTÉNY Uzemnění venkovní antény Pokud je u zařízení venkovní anténa či kabelový systém, postupujte dle následujících instrukcí: Venkovní anténa by se neměla instalovat v blízkosti drátů el. napětí či jiných obvodů el. osvětlení či napětí nebo tam, kde může přijít do styku s podobnými dráty či obvody. PŘI INSTALACI VENKOVNÍ ANTÉNY DBEJTE EXTRÉMNÍ BEZPEČNOSTI, ABY JSTE SE NEDOSTALI DO STYKU S DRÁTY ČI OBVODY EL. NAPĚTÍ. KONTAKT S NIMI BY BYL TÉMĚŘ BEZPODMÍ- NEČNĚ SMRTELNÝ. Ujistěte se, že anténa je uzemněna, aby byla ochráněna proti přepětí a vnitřním výbojům statické elektřiny. Sekce 810 Národního energetického zákona (National Electrical code - NEC) poskytuje informace s ohledem na správné uzemnění stožáru a podpůrné konstrukce. Uzemnění přívodního kabelu k výbojové jednotce, velikost uzemňovacích vodičů, umístění výbojové jednotky, připojení k uzemňovacím elektrodám a požadavky na uzemňovací elektrody. Uzemnění antény dle Národního energetického zákona (National Electrical code - NEC). CZ -

5 CZ SERVIS Poruchy vyžadující servis Zařízení vypojte ze zásuvky a opravy přenechte kvalifikovanému opraváři, dojde-li k jedné z následujících poruch: - Přívodní kabel je poškozen či prodřen. - Na zařízení se vylila voda nebo do něj spadl cizí předmět. - Pokud zařízení při dodržení návodu k ovládání nefunguje normálně, upravte pouze ovládací prvky popsané v návodu. Nesprávná nastavení jiných ovládacích prvků by mohla vést k poškození a následně bude nutná rozsáhlá oprava kvalifikovaným opravářem, aby zařízení opět fungovalo správně. - Zařízení utrpělo velký náraz či pád a jeho kryt byl poškozen. Náhradní díly - Jsou-li k opravě potřeba náhradní díly, ujistěte se, že opravář používá náhradní díly, které mají stejné vlastnosti, jako díly originální. Nevhodné náhradní díly mohou vést k požáru, úrazu el. proudem či jiným rizikům. Kontrola bezpečnosti - Po opravě zařízení požádejte opraváře, aby provedl rutinní bezpečnostní kontrolu (dle popisu). Zjistí tím, zda je zařízení ve stavu schopném bezpečného provozu. - Zařízení bylo vystaveno dešti či vodě - Zařízení nefunguje správně nebo vykazuje změny výkonu. To značí nutnost opravy. Opravy - Nepokoušejte se zařízení opravit sami. Otevření či odstranění krytu by vás vystavilo vysokému napětí a jiným nebezpečím. Všechny opravy přenechte kvalifikovaným pracovníkům. CZ -

6 VYOBRAZENÍ PŘEDNÍHO A ZADNÍHO PANELU PŘEDNÍ PANEL Přední část přehrávače 1) 2) 3) ZAPNOUT/VYPNOUT DISPLEJ ZDÍŘKA USB 4) 5) 6) PŘEDCHOZÍ PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA NÁSLEDUJÍCÍ 7) OTEVŘÍT/ZAVŘÍT Zadní část přehrávače 1) 2) 3) 4) 5) Konektor výstupu K5.1 SL Konektor výstupu K5.1 SP Konektor výstupu K5 STŘEDNÍ Konektor výstupu K2.0 LEVÝ Konektor výstupu K2.0 PRAVÝ 6) KOAXIÁLNÍ konektor výstupu digitálního signálu 7) Konektor výstupu HDMI 8) Konektor výstupu S-Video 9) Konektor výstupu SCART 10) Konektor výstupu K5.1 FL 11) Konektor výstupu K5.1 FP 12) Konektor výstupu K5.1 SW 13) Konektor výstupu Y 14) Konektor výstupu Pb/Cb 15) Konektor výstupu Pr/Cr 16) Konektor výstupu VIDEO 17) OPTICKÝ Konektor výstupu digítálního signálu CZ - 6

7 CZ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Při používání namiřte vždy dálkový ovladač na infra-červený senzor (úhel 45 ). Nepokládejte dálkový ovladač poblíž míst s vysokými teplotami či vlhkostí. Dálkový ovladač nepolívejte vodou ani jinými tekutinami. Nepoužívejte nové a staré baterie či různé typy baterií dohromady. Přestane-li dálkový ovladač fungovat nebo se sníží jeho citlivost, vyměňte prosím baterie. 1) USB 2) ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 3) ÚHEL 4) JAZYK 5) OPAKOVÁNÍ 6) ZPĚT 7) POMALU 8) KROK 9) NASTAVENÍ 10) NAHORU 11) DOLEVA 12) DOLŮ 13) TITUL 14) PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA 15) PŘEVÍJENÍ ZPĚT 16) STOP 17) PŘEVÍJENÍ VPŘED 18) 1 19) 2 20) 5 21) 6 22) 9 23) 10 24) PROGRAM 25) COPY 26) RESET 27) OTEVŘÍT/ZAVŘÍT 28) TITULKY 29) HLASITOST + 30) A-B 31) HLASITOST - 32) PBC 33) ZTLUMIT ZVUK 34) OSD 35) DOPRAVA 36) VSTUP 37) P/L 38) N/P 39) PŘEDCHOZÍ 40) REŽÍM V 41) NÁSLEDUJÍCÍ 42) 4 43) 3 44) 8 45) 7 46) PŘEJÍT NA 47) ) MENU 49) PŘIBLÍŽENÍ CZ - 7

8 NASTAVENÍ OSD Tento přehrávač vám umožňuje úpravu nastavení dle vašich osobních potřeb Zobrazení menu nastavení Preference nastavení Použijte následující stránku. Zvolená kategorie vám poskytne detaily nastavení. V nastavení PARENTAL vyberte požadované nastavení hodnocení obsahu programu. Poté vložte heslo 8888 a nastavené hodnocení se uloží. Přednastavené heslo je Chcete-li heslo změnit, označte Password a stiskněte change. Nejprve vložte původní heslo 888, pak heslo nové a potvrďte. Všechna nastavení se musí provést v režimu STOP. CZ - 8

9 CZ POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE Stiskem tlačítka POWER spustíte přehrávač. Během přehrávání stiskem tlačítka přehrávač vypnete. Stiskem tlačítka OPEN/CLOSE otevřete podavač disků. Opětovným tiskem tlačítka OPEN/CLOSE zavřete podavač disků. Stiskem tlačítka TITLE během přehrávání zobrazíte menu DVD titulu či přehrajete první titul. Poznámka: tato funkce závisí na typu disku. Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání zobrazíte menu disku aktuálního titulu. Poznámka: Tato funkce závisí na každém disku. Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání přepnete video 1.) YUV 2.) S- VIDEO 3.) RGB Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání VCD/DVD zobrazíte aktuální pozici titulu, a to následovně. DVD: Tt 01/05 ch 01/29 VCD: Stopa 01/19 0:02:21 0:03:49 Během přehrávání VCD/SVCD stiskem tlačítka PBC zvolíte režim PBC Zap. či PBC Vyp. PBC: ovládání přehrávání se používá k navigaci v VCD/SVCD Tato tlačítka se používají pro vkládání údajů o čase, titulu, kapitole a stopě. Přehráváte-li CD, DVD, MP3 či VCD (s vypnutým PBC), stiskem tlačítek 0-10 přímo vyberete stopu. Objeví-li se na obrazovce numerická položka (se zapnutým PBC), stiskem tlačítek 0-10 vyberete požadovanou položku. Stiskem tlačítka SLOW během přehrávání DVD, VCD či SVCD spustíte pomalé přehrávání. Po každém stisku se rychlost přehrávání změní následovně: 1/2, 1/4, 1/8 a 1/16. Stiskem tlačítka PLAY se spustí normální přehrávání. Stiskem tlačítka PREV během přehrávání MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD přehrajete předchozí kapitolu, titul či stopu. Stiskem tlačítka NEXT během přehrávání MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD přehrajete následující kapitolu, titul či stopu. Každým stiskem tohoto tlačítka změníte režim opakování. Při přehrávání MPEG4, VCD, CD, MP3 jsou k dispozici tři režimy: opakovat stopu (pouze s vypnutým PBC), Vše a vypnuto. Při přehrávání DVD jsou k dispozici tři režimy: Opakovat kapitolu, Opakovat titul a Vše. Poznámka: Při přehrávání VCD musí být režim PBC vypnutý. Během přehrávání stiskem tlačítka A-B zvolíte bod A. Opětovným stiskem zvolíte bod B. Přehrávač bude automaticky opakovat sekci z bodu A do bodu B. Stisknete-li tlačítko A-B potřetí, zrušíte opakování sekce a smažete body A a B. Poznámka: Při přehrávání CD/VCD/SVCD musí být body A a B ve stejné stopě. Při přehrávání MPEG4, DVD mohou být body A a B vybrány z různých kapitol. Stiskem tlačítka REV při přehrávání MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD spustíte převíjení zpět. Po každém stisku se rychlost převíjení změní následovně: 2, 4, 8, 16 a 32 krát. Stiskem tlačítka PLAY se vrátíte k normálnímu přehrávání. Stiskem tlačítka FWD při přehrávání MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD spustíte převíjení zpět. Po každém stisku se rychlost převíjení změní následovně: 2, 4, 8, 16 a 32 krát. Stiskem tlačítka PLAY se vrátíte k normálnímu přehrávání. Stiskem tlačítka N/P během přehrávání zvolíte režim AUTO/NTSC/PAL. CZ - 9

10 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE MUTE Stiskem tlačítka MUTE ztlumíte zvuk. Opětovným stiskem tlačítka MUTE zapnete zvuk. R/L Opakovaným stiskem tlačítka R/L během přehrávání VCD/SVCD zvolte kanál výstupu audio: Mono Levý / Mono Pravý / Mono MIX / Stereo. COPY RIPOVÁNÍ CD -> MP3 Vložte disk do přehrávače Stiskem tlačítka COPY na dálkovém ovladači spustíte rozhraní Ripování Zvolte požadovanou stopu (vyberte jednu či všechny) Stiskem Start spustíte ripování Po dokončení ripování se systém automaticky přepne do rozhraní ripování PLAY/PAUSE Stiskem tlačítka PAUSE během přehrávání pozastavíte přehrávání. Stiskem tlačítka PLAY přehrávání obnovíte. STOP Jedním stiskem tlačítka STOP zastavíte přehrávání. Stiskem tlačítka PLAY spustíte přehrávání od bodu, ve kterém se zastavilo. Dvojitým stiskem tlačítka STOP zastavíte přehrávání úplně. RETURN Je-li v zobrazeném menu funkce PBC zapnuta, zvolte položku a stiskněte tlačítko RETURN. Ze zobrazeného menu můžete vybrat znovu. Tato funkce funguje pouze u VCD. ZOOM Stiskem tlačítka ZOOM při přehrávání VCD/SVCD/DVD zvětšíte obraz následovně: Tato funkce přibližuje, nezmenšuje STEP Jedním stiskem tlačítka STEP při přehrávání DVD, VCD, SVCD se obraz posune na další políčko. Stiskem tlačítka FRAME spustíte normální přehrávání. POZNÁMKA: Tato funkce nefunguje při přehrávání CD. SETUP Stiskem tlačítka SETUP na dálkovém ovladači se dostanete do menu nastavení. Menu nastavení má několik úrovní. Stiskem tlačítek 6 či 5 zvolte požadovanou položku menu. Stiskem tlačítek 3 či 4 přejdete do předchozí úrovně menu nebo do následující. Stiskem tlačítka ENTER výběr potvrdíte. Stiskem tlačítka SETUP opustíte nastavení. CZ - 10

11 CZ VOL Stiskem tlačítka VOL+ zvýšíte hlasitost. Stiskem tlačítka VOL- snížíte hlasitost. ANGLE Stiskem tlačítka ANGLE během přehrávání DVD zobrazíte scény z jiných úhlů kamery. Opakovaným stiskem tlačítka ANGLE přepínáte mezi různými pohledy. Poznámka: Tato funkce závisí na typu disku. SUBTITLE Opakovaným stiskem tlačítka SUBTITLE během přehrávání DVD můžete vybrat až z 32 jazyků. Poznámka: Tato funkce závisí na typu disku (jazyky se budou lišit). LANGUAGE Opakovaným stiskem tlačítka LANGUAGE můžete vybrat až 8 jazyků/formátů zvuku během přehrávání DVD. U SVCD můžete vybrat ze 4 jazyků/formátů zvuku. Poznámka: Tato funkce závisí na typu disku GO TO Opakovaným stiskem tlačítka GO To během přehrávání DVD, VCD zobrazíte následující menu: Pomocí tlačítek zvýrazněte pozici. Stiskem číselných kláves poté vložte požadovaný titul, čas, kapitolu. Potvrdíte stiskem tlačítka ENTER. Pomocí číselných kláves vložte požadovaný čas disku či stopy a stiskem tlačítka ENTER potvrďte. Poznámka: 1) Přejít na stopu vyhledá přesný čas ve stopě. 2) Zvolit stopu vyhledá požadovanou stopu. 3) U některých disků DVD je funkce vyhledávání nedostupná. USB Stiskem tohoto tlačítka změňte režim výstupu DISC či USB. Původní nastavení je DISC. Chcete-li změnit režim výstupu, systém musí být v režimu STOP. Funkce HDMI: 1) Kabel HDMI připojte k výstupu HDMI na zadním panelu přehrávače DVD a TV. 2) Nastavte režim TV na HDMI 3) Stiskněte tlačítka setup na dálkovém ovladači a v nastavení systému/výstupu HD zvolte režim HDMI (720P, 1080i, 1080P), který chcete. PROG CZ - 11

12 Stiskem tlačítka PROG během přehrávání DVD či VCD vyvoláte programové menu, kde si můžete navolit požadované skladby. (Program DVD vyžaduje TITLE a MENU.) V režimu STOP při přehrávání MP3, MP4 a CD zvolte požadovanou píseň stiskem tlačítka ANGLE a dvojitým stiskem tlačítka PROG. Zobrazí se zvolená píseň. Chcete-li váš výběr písní zrušit, stiskněte tlačítko STOP. Pak stiskněte tlačítko ANGLE. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ NEREAGUJE NEBO NEFUNGUJE Zkontrolujte baterie dálkového ovladače a ujistěte se, že jsou nabité a dobře vsazené. Namiřte dálkový ovladač na senzor IR přehrávače. Zkontrolujte, zda nejsou mezi dálkovým ovladačem a senzorem IR nějaké překážky. NESTANDARDNÍ FUNGOVÁNÍ Přehrávač vypněte a poté znovu zapněte. DISK SE ZASEKL V PODAVAČI Během načítání disku jej nelze vysunout. Vypněte tedy přehrávač a znovu jej zapněte. Neprodleně poté stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE, čímž se podavač otevře. Typ disku DVD / VCD / HDCD / CD / DVD±R / RW / WMA, MP3, Kodak Picture CD Frekvenční odezva CD: 4 Hz 20kHz (EIAT) DVD: 4Hz 22kHz (48K) 4 Hz 44 khz (96K) Rádio S/N > 92 db THD < 0,04% Formát videa MPEG 4 Výstupní konektory Video (kompozitní) Formát zvuku MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3 výstup x 1 Výstup S-video x 1 Výstup 5.1ch x 1 Digitální koaxiální výstup x 1 Digitální optický výstup x 1 Výstup SCART x 1 Výstup Y/Pb/Pr x 1 Výstup HDMI x 1 Výstup 2.0 x 1 Výstup signálu Systém barev: PAL / NTSC / MULTI Audio systém: AC-3 digitální výstup audio DAC 16 bit/48 khz Video výstup: 1 Vpp (při 75Ω) Audio výstup: 2 Vpp Výstup napětí AC V, 50/60Hz, 15 W Rozměry Velikost zařízení: Š 360 x H 235 x V 38 mm Čistá hmotnost (Netto): 1,8 kg CZ - 12

13 CZ VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘE- DEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘE- BIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZ- PEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu Firma HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o. je registrovaná u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. pod číslem 01819/06-ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECO- BAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů). CZ - 13

14 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE Vo vlastnom záujme si prosím dôkladne prečítajte tieto bezpečnostné inštrukcie, so zariadením zachádzajte rozumne a tento návod si nechajte pre budúce potreby. Venujte pozornosť inštrukciám na zariadení a v návode, všetkým varovaniam a upozorneniam. INŠTALÁCIA Voda a vlhkosť Elektronické zariadenia nepoužívajte blízko vody, napr. vane, umývadla, drezu, ani vo vlhkom suteréne či blízko bazénu. Ventilácia Otvory a otvory v kryte zariadenia slúžia na nutnú ventiláciu. Aby zariadenie fungovalo správne a bolo chránené pred prehrievaním, nesmú sa tieto otvory blokovať či zakryť. Príslušenstvo Neumiestňujte zariadenie na nestabilné vozíky, stojany, statívy, konzoly či stolíky. Zariadenie by mohlo spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom či dospelým a poškodiť sa. Teplo Zariadenie neumiestňujte blízko či na radiátor alebo termostat alebo tam, kde by bolo vystavené priamemu slnečnému svetlu. Nikdy nezakrývajte otvory látkou či inými materiálmi. Nikdy nezakrývajte otvory umiestnením zariadenia na posteľ, pohovku, koberec či na iný podobný povrch. Zariadenie na vozíku presúvajte veľmi opatrne. Rýchle zastavenie, prílišný tlak a nerovný povrch by mohli spôsobiť prevrhnutie zariadenia a vozíku. Nikdy zariadenie neumiesťujte na uzavreté miesto ako police, vstavanú skriňu, pokiaľ nie je zaistená dostatočná ventilácia. SK - 14

15 SK POUŽITIE Zdroj elektriny Toto zariadenie by malo byť zapojené iba do zdroja, ktorý je zaznačený na štítku. Pokiaľ si nie ste istí typom zdroja elektriny u vás doma, poraďte sa so svojim obchodníkom či miestnym dodávateľom elektriny. U zariadení, ktoré sú navrhnuté pre prevádzku na batérie či iné zdroje, pozrite sa prosím do prevádzkových inštrukcií. Uzemnenie či Polarizácia Toto zariadenie je vybavené polarizovaným prívodným káblom AC (zástrčka má jednu vidlicu širšiu než druhú) alebo trojžilovým typom uzemňovacej zástrčky (zástrčka s tretím uzemňovacím kolíkom). Postupujte podľa nasledujúcich informácií: U zariadení s polarizovanou zástrčkou: Táto zástrčka sa dá zasunúť do zásuvky iba jedným spôsobom. Jedná sa o bezpečnostné opatrenie. Ak nie je možné zástrčku úplne zasunúť do zásuvky, skúste ju otočiť. Pokiaľ ani tak zástrčka nezapadne, poraďte sa so svojim elektrikárom o inštalácii vhodnej zásuvky. Nesnažte sa zástrčku do zásuvky natlačiť silou. U zariadení s trojžilovou uzemňovacou zástrčkou: Túto zástrčku je možné použiť iba u uzemnenej zásuvky. Jedná sa o bezpečnostné opatrenie. Ak nie je možné zástrčku zasunúť do zásuvky, poraďte sa so svojim elektrikárom o inštalácii vhodnej zásuvky. Nesnažte sa prekonať toto opatrenie uzemnenej zásuvky. Preťaženie Nepreťažujte zásuvku, predlžovací kábel či rozdvojku nad ich kapacitu. Mohlo by dôjsť k požiaru či úrazu el. prúdom. Ak zariadenie nepoužívate Ak nepoužívate zariadenie dlhú dobu, vypojte prívodný kábel zo zásuvky. Ak chcete kábel odpojiť, vytiahnite ho za zástrčku. Nikdy neťahajte za kábel. Ochrana prívodného káblu Prívodný kábel veďte tak, aby sa po ňom nestúpalo či aby sa nepricvikol predmetmi, ktoré sa na neho postavia. Obzvlášť dajte pozor na zástrčky, rozdvojky a miesto, kde kábel vychádza zo zariadenia. Blesky V priebehu búrky a v období, kedy zariadenie dlhú dobu nepoužívate, vypojte ho zo zásuvky a odpojte anténu či systém káblov. Zabránite tak poškodeniu zariadenia bleskom a prepätím. Čistenie Pred čistením či leštením zariadenie vypojte zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté či gélové čističe. Na čistenie vonkajšej časti zariadenia použite utierku jemne navlhčenú vodou. Cudzie predmety či tekutina v zariadení Nikdy nevhadzujte predmety akéhokoľvek druhu do zariadenia cez otvory, pretože by mohlo dôjsť k ich kontaktu so súčasťami s vysokým napätím alebo skratovať súčasti, čo by mohlo viesť k požiaru či úrazu el. prúdom. Nikdy na zariadenie nenalievajte akúkoľvek tekutinu. SK - 15

16 ANTÉNY Uzemnenie vonkajšej antény Pokiaľ má zariadenie vonkajšiu anténu či káblový systém, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií: Vonkajšia anténa by sa nemala inštalovať v blízkosti drôtov el. napätia či iných obvodov el. osvetlení či napätí alebo tam, kde môže prísť do styku s podobnými drôtmi či obvodmi. PRI INŠTALÁCII VONKAJŠEJ ANTÉNY DBAJTE NA EXTRÉMNU BEZPEČNOSŤ, ABY STE SA NEDOSTALI DO STYKU S DRÔTMI ČI OBVODMI EL. NAPÄTIA. KONTAKT S NIMI BY BOL TAKMER BEZPODMIENEČNE SMRTEĽNÝ. Uistite sa, že anténa je uzemnená, aby bola ochránená proti prepätiu a vnútorným výbojom statickej elektriny. Sekcia 810 Národného energetického zákona (National Electrical code - NEC) poskytuje informácie s ohľadom na správne uzemnenie stožiaru a podporné konštrukcie. Uzemnenie prívodného káblu k výbojovej jednotke, veľkosť uzemňovacích vodičov, umiestenie výbojovej jednotky, pripojenie k uzemňovacím elektródam a požiadavky na uzemňovacie elektródy. Uzemnenie antény podľa Národného energetického zákona (National Electrical code - NEC). SK - 16

17 SK SERVIS Poruchy vyžadujúce servis Zariadenie vypojte zo zásuvky a opravy prenechajte kvalifikovanému opravárovi, ak dôjde k jednej z nasledujúcich porúch: - Prívodný kábel je poškodený či predraný. - Na zariadenie sa vyliala voda alebo do neho spadol cudzí predmet. - Pokiaľ zariadenie pri dodržaní návodu na ovládanie nefunguje normálne, upravte iba ovládacie prvky popísané v návode. Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov by mohla viesť k poškodeniu a následne bude nutná rozsiahla oprava kvalifikovaným opravárom, aby zariadenie opäť fungovalo správne. - Zariadenie utrpelo veľký náraz či pád a jeho kryt bol poškodený. Náhradné diely - Ak sú na opravu potreba náhradné diely, uistite sa, že opravár používa náhradné diely, ktoré majú rovnaké vlastnosti, ako diely originálne. Nevhodné náhradné diely môžu viesť k požiaru, úrazu el. prúdom či iným rizikám. Kontrola bezpečnosti - Po oprave zariadenia požiadajte opravára, aby urobil rutinnú bezpečnostnú kontrolu (podľa popisu). Zistí tým, či je zariadenie v stave schopnom bezpečnej prevádzky. - Zariadenie bolo vystavené dažďu či vode - Zariadenie nefunguje správne alebo vykazuje zmeny výkonu. To značí nutnosť opravy. Opravy - Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Otvorenie či odstránenie krytu by vás vystavilo vysokému napätiu a iným nebezpečenstvám. Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným pracovníkom. SK - 17

18 VYOBRAZENIE PREDNÉHO A ZADNÉHO PANELU PREDNÝ PANEL Predná časť prehrávača 1) 2) 3) ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ DISPLEJ VSTUP USB 4) 5) 6) PREDCHÁDZAJÚCI PREHRÁVANIE/PAUZA NASLEDUJÚCI 7) OTVORIŤ/ZATVORIŤ Zadná časť prehrávača 1) 2) 3) 4) 5) Konektor výstupu K5.1 SL Konektor výstupu K5.1 SP Konektor výstupu K5 STREDNÝ Konektor výstupu K2.0 ĽAVÝ Konektor výstupu K2.0 PRAVÝ 6) KOAXIÁLNY konektor výstupu digitálneho signálu 7) Konektor výstupu HDMI 8) Konektor výstupu S-Video 9) Konektor výstupu SCART 10) Konektor výstupu K5.1 FL 11) Konektor výstupu K5.1 FP 12) Konektor výstupu K5.1 SW 13) Konektor výstupu Y 14) Konektor výstupu Pb/Cb 15) Konektor výstupu Pr/Cr 16) Konektor výstupu VIDEO 17) OPTICKÝ Konektor výstupu digitálneho signálu SK - 18

19 SK DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE Pri používaní namierte vždy diaľkový ovládač na infračervený senzor (uhol 45 ). Nepokladajte diaľkový ovládač blízko miest s vysokými teplotami či vlhkosťou. Diaľkový ovládač nepolievajte vodou ani inými tekutinami. Nepoužívajte nové a staré batérie či rôzne typy batérií dohromady. Ak prestane diaľkový ovládač fungovať alebo sa zníži jeho citlivosť, vymeňte prosím batérie. 1) USB 2) ZAPNUTIE/VYPNUTIE 3) UHOL 4) JAZYK 5) OPAKOVANIE 6) SPÄŤ 7) POMALY 8) KROK 9) NASTAVENIE 10) HORE 11) DOĽAVA 12) DOLE 13) TITUL 14) PREHRÁVANIE/PAUZA 15) PREVÍJANIE SPÄŤ 16) STOP 17) PREVÍJANIE VPRED 18) 1 19) 2 20) 5 21) 6 22) 9 23) 10 24) PROGRAM 25) COPY 26) RESET 27) OTVORIŤ/ZATVORIŤ 28) TITULKY 29) HLASITOSŤ + 30) A-B 31) HLASITOSŤ - 32) PBC 33) STLMIŤ ZVUK 34) OSD 35) DOPRAVA 36) VSTUP 37) P/L 38) N/P 39) PREDCHÁDZAJÚCI 40) REŽIM V 41) NASLEDUJÚCI 42) 4 43) 3 44) 8 45) 7 46) PREJSŤ NA 47) ) MENU 49) PRIBLÍŽENIE SK - 19

20 NASTAVENIE OSD Tento prehrávač vám umožňuje úpravu nastavenia podľa vašich osobných potrieb Zobrazenie menu nastavenia Preferencie nastavenia Použite nasledujúcu stránku. Zvolená kategória vám poskytne detaily nastavenia. V nastavení PARENTAL vyberte požadované nastavenie hodnotenia obsahu programu. Potom vložte heslo 8888 a nastavené hodnotenie sa uloží. Prednastavené heslo je Ak chcete heslo zmeniť, označte Password a stlačte change. Najprv vložte pôvodné heslo 888, potom heslo nové a potvrďte. Všetky nastavenia musia byť v režime STOP. SK - 20

21 SK POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA Stlačením tlačidla POWER spustíte prehrávač. V priebehu prehrávania stlačením tlačidla prehrávač vypnete. Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE otvorte podávač diskov. Opätovným tlačením tlačidla OPEN/CLOSE zavriete podávač diskov. Stlačením tlačidla TITLE v priebehu prehrávania zobrazíte menu DVD titulu či prehráte prvý titul. Poznámka: táto funkcia závisí na typu disku. Stlačením tohto tlačidla v priebehu prehrávania zobrazíte menu disku aktuálneho titulu. Poznámka: Táto funkcia závisí na každom disku. Stlačením tohto tlačidla v priebehu prehrávania prepnite video 1.) YUV 2.) S-VIDEO 3.) RGB Stlačením tohto tlačidla v priebehu prehrávania VCD/DVD zobrazíte aktuálnu pozíciu titulu, a to nasledovne. DVD: Tt 01/05 ch 01/29 VCD: Stopa 01/19 0:02:21 0:03:49 V priebehu prehrávania VCD/SVCD stlačením tlačidla PBC zvolíte režim PBC Zap. či PBC Vyp. PBC: ovládanie prehrávania sa používa na navigáciu v VCD/SVCD Tieto tlačidlá sa používajú pre vkladanie údajov o čase, titule, kapitole a stope. Ak prehrávate CD, DVD, MP3 či VCD (s vypnutým PBC), stlačením tlačidiel 0-10 priamo vyberiete stopu. Ak sa objaví na obrazovke numerická položka (so zapnutým PBC), stlačením tlačidiel 0-10 vyberiete požadovanú položku. Stlačením tlačidla SLOW v priebehu prehrávania DVD, VCD či SVCD spustíte pomalé prehrávanie. Po každom stlačení sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne: 1/2, 1/4, 1/8 a 1/16. Stlačením tlačidlá PLAY sa spustí normálne prehrávanie. Stlačením tlačidla PREV v priebehu prehrávania MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD prehrajte predchádzajúcu kapitolu, titul či stopu. Stlačením tlačidla NEXT v priebehu prehrávania MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD prehráte nasledujúcu kapitolu, titul či stopu. Každým stlačením tohto tlačidla zmeníte režim opakovania. Pri prehrávaní MPEG4, VCD, CD, MP3 sú k dispozícii tri režimy: opakovať stopu (iba s vypnutým PBC), Všetko a vypnuté. Pri prehrávaní DVD sú k dispozícii tri režimy: Opakovať kapitolu, Opakovať titul a Všetko. Poznámka: Pri prehrávaní VCD musí byť režim PBC vypnutý. V priebehu prehrávania stlačením tlačidla A-B zvolíte bod A. Opätovným stlačením zvolíte bod B. Prehrávač bude automaticky opakovať sekciu z bodu A do bodu B. Ak stlačíte tlačidlo A-B tretíkrát, zrušíte opakovanie sekcie a zmažete body A a B. Poznámka: Pri prehrávaní CD/VCD/SVCD musia byť body A a B v rovnakej stope. Pri prehrávaní MPEG4, DVD môžu byť body A a B vybraná z rôznych kapitol. Stlačením tlačidla REV pri prehrávaní MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD spustíte prevíjanie späť. Po každom stlačení sa rýchlosť prevíjania zmení nasledovne: 2, 4, 8, 16 a 32 krát. Stlačením tlačidla PLAY sa vrátite k normálnemu prehrávaniu. Stlačením tlačidla FWD pri prehrávaní MPEG4, DVD, CD, MP3 či VCD spustíte prevíjanie späť. Po každom stlačení sa rýchlosť prevíjania zmení nasledovne: 2, 4, 8, 16 a 32 krát. Stlačením tlačidla PLAY sa vrátite k normálnemu prehrávaniu. Stlačením tlačidla N/P v priebehu prehrávania zvolíte režim AUTO/NTSC/ PAL. SK - 21

22 POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA MUTE Stlačením tlačidlá MUTE stlmíte zvuk. Opätovným stlačením tlačidla MUTE zapnete zvuk. R/L Opakovaným stlačením tlačidla R/L v priebehu prehrávania VCD/SVCD zvoľte kanál výstupu audio: Mono Ľavý / Mono Pravý / Mono MIX / Stereo. COPY RIPOVANIE CD -> MP3 Vložte disk do prehrávača Stlačením tlačidla COPY na diaľkovom ovládači spustíte rozhranie Ripovanie Zvoľte požadovanú stopu (vyberte jednu či všetky) Stlačením Start spustíte ripovanie Po dokončení ripovania sa systém automaticky prepne do rozhrania ripovania PLAY/PAUSE Stlačením tlačidla PAUSE v priebehu prehrávania pozastavíte prehrávanie. Stlačením tlačidla PLAY prehrávanie obnovíte. STOP Jedným stlačením tlačidla STOP zastavíte prehrávanie. Stlačením tlačidla PLAY spustíte prehrávanie od bodu, v ktorom sa zastavilo. Dvojitým stlačením tlačidla STOP zastavíte prehrávanie úplne. RETURN Ak je v zobrazenom menu funkcia PBC zapnutá, zvoľte položku a stlačte tlačidlo RETURN. Zo zobrazeného menu môžete vybrať znovu. Táto funkcia funguje iba u VCD. ZOOM Stlačením tlačidlá ZOOM pri prehrávaní VCD/SVCD/DVD zväčšíte obraz nasledovne: Táto funkcia približuje, nezmenšuje STEP Jedným stlačením tlačidla STEP pri prehrávaní DVD, VCD, SVCD sa obraz posunie na ďalšie políčko. Stlačením tlačidla FRAME spustíte normálne prehrávanie. POZNÁMKA: Táto funkcia nefunguje pri prehrávaní CD. SETUP Stlačením tlačidla SETUP na diaľkovom ovládači sa dostanete do menu nastavenia. Menu nastavenia má niekoľko úrovní. Stlačením tlačidiel 6 či 5 zvoľte požadovanú položku menu. Stlačením tlačidiel 3 či 4 prejdete do predchádzajúcej úrovne menu alebo do nasledujúcej. Stlačením tlačidla ENTER výber potvrdíte. Stlačením tlačidla SETUP opustíte nastavenie. SK - 22

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS DV2X 227 DU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS DVD PŘEHRÁVAČ/ DVD PREHRÁVAČ / DVD ODTWARZACZ DVD PLAYER / DVD LEJÁTSZÓ Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER

DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ DVD PLAYER DXHS722 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘERÁVAČ DVD PREHRAVAČ Odtwarzacz DVD DVD PLAYER Obsah Vlastnosti...2 Důležitá upozornění...3 Příslušenství...3 Panely...4 Propojení...5-6

Více

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210 CZ Anténa digitální televize Návod k použití 6 Anténa digitální televize CZ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVA- TELE NA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB EU3C Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100 HDMI přehrávač s USB VAROVÁNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKU POŢÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.. UPOZORNĚNÍ: PRO

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

OBSAH. Systém kombinácie DVD mini. Vlastnosti 2. Důležité upozornění 2. Příslušenství 3. Panel 4. Propojení 5-6. Dálkové ovládání 7

OBSAH. Systém kombinácie DVD mini. Vlastnosti 2. Důležité upozornění 2. Příslušenství 3. Panel 4. Propojení 5-6. Dálkové ovládání 7 MSD8 2 9 DVDMI KROSYSTÉM DVDMI KROSYSTÉM OBSAH Systém kombinácie DVD mini Vlastnosti 2 Důležité upozornění 2 Příslušenství 3 Panel 4 Propojení 5-6 Dálkové ovládání 7 Nastavení systému 7-15 Přehrávání 16-19

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1137 CS Příručka pro uživatele a b c d e l k j i h g f m o n CS 1 Důležité informace Bezpečnost Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze Statív Návod na použitie VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

TRC 512 AU3 / TRC 512 AU3R / TRC 512 AU3FR

TRC 512 AU3 / TRC 512 AU3R / TRC 512 AU3FR TRC 512 AU3 / TRC 512 AU3R / TRC 512 AU3FR NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávač USB, MP3 a CD s rádiem Prenosný prehrávač USB,

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

KOMBO DVD/DVB-T DVD 2280 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE

KOMBO DVD/DVB-T DVD 2280 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE KOMBO DVD/DVB-T DVD 2280 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center. Užívejte si na vaší televizi filmy, hudbu

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MS 131 DU3 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MIKROSYSTÉM S RÁDIEM A PŘEHRÁVÁNÍM USB, MP3 A CD MIKROSYSTÉM S RÁDIOM A PREHRÁVANÍM USB, MP3 A

Více

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení v

Více

Riešenie problémov Technické špecifikácie

Riešenie problémov Technické špecifikácie Riešenie problémov Technické špecifikácie SK - 13 Obsah Vlastnosti 2 Důležité upozornění 2 Příslušenství 3 Panel 3 Propojení 4-5 Nastavení systému 6-9 Přehrávání 10-13 Řešení problémů 14 Technické specifikace

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Uživatelská příručka Číslo artiklu: M0704L + C120W. www.global-export-import.eu BEZDRÁTOVÝ BAREVNÝ 7 "LCD TFT SLEDOVACÍ SYSTÉM

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Uživatelská příručka Číslo artiklu: M0704L + C120W. www.global-export-import.eu BEZDRÁTOVÝ BAREVNÝ 7 LCD TFT SLEDOVACÍ SYSTÉM CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My,.GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. KFT....(název maďarského výrobce, zástupce nebo importéra) 1151 BUDAPEST. SZÉKELY ELEK U. 11. Registr.č. 01-09-664413) (sídlo a číslo registrace / podnikatelského

Více

PDXD 962 DVBT. PREHRÁVAČ DVD, MPEG4, CD a MP3 s tunerom DVB-T. DVD/MPEG4/CD/MP3/ PLAYER ATV /DVB-T tuner

PDXD 962 DVBT. PREHRÁVAČ DVD, MPEG4, CD a MP3 s tunerom DVB-T. DVD/MPEG4/CD/MP3/ PLAYER ATV /DVB-T tuner PDXD 962 DVBT PŘEHRÁVAČ DVD, MPEG4, CD a MP3 s tunerem DVB-T PREHRÁVAČ DVD, MPEG4, CD a MP3 s tunerom DVB-T DVD/MPEG4/CD/MP3/ PLAYER ATV /DVB-T tuner NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

AD-125. Návod k obsluze. Audio distribuční zesilovač AD-125A

AD-125. Návod k obsluze. Audio distribuční zesilovač AD-125A Návod k obsluze Audio distribuční zesilovač AD-125A DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a návod k použití.

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

MCS-13. Montážní příručka

MCS-13. Montážní příručka MCS-13 Montážní příručka Obsah Instrukce k montáži a bezpečnému používání... 2 Obsah balení... 3 Seznam vozidel... 3 Popis vodičů... 3 Montáž adaptéru s MULTI10... 4 Popis pro vozidla Mercedes W169, W245,

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více