Komparace internetového bankovnictví vybraných bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace internetového bankovnictví vybraných bank"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Komparace internetového bankovnictví vybraných bank Bakalářská práce Jiří Kresl březen 2009

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Komparace internetového bankovnictví vybraných bank Bakalářská práce Autor: Jiří Kresl Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. František Jirásek, CSc. Praha březen,

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne 30. března 2009 Jiří Kresl 2

4 Poděkování Děkuji za odbornou pomoc vedoucímu práce PhDr. Františku Jiráskovi, CSc. 3

5 Anotace Tématem bakalářské práce je komparace internetového bankovnictví vybraných bank působících na území České republiky, konkrétně pak České spořitelny, GE Money Bank, mbank a Raiffeisenbank. Ke komparaci internetového bankovnictví zmíněných bank došlo v prosinci 2008 a v lednu Cílem bakalářské práce je dále analýza zjištěných diferencí. Z dosažených výsledků je zřejmé, že internetové bankovnictví těchto bank dosahuje vysoké úrovně a že neexistují významnější diference, které by mohly klienta, ať již pozitivně či negativně, ovlivnit při případné změně banky. Klíčová slova Internet, internetové bankovnictví, osobní počítač, účet, WWW. Annotation The topic of the submitted thesis is internet banking analysis of selected banks operating in the Czech Republic. We have focused on Česká spořitelna, GE Money Bank, mbank and Raiffeisenbank. We have compared the status of the internet banking as it was in the period of Dec 2008 and Jan The further aim of the thesis is the analysis of the differences found. It is visible from the achieved results that the internet banking reached a high level in the mentioned period, and that there are no significant differences which might influence the clients, both in positive and negative way, in case they consider changing their bank. Keywords Account, Internet, Internet Banking, Personal Computer, WWW. 4

6 Obsah ÚVOD INTERNET JAKO ZÁKLAD INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ Historie internetu ve světě a v České republice Vývoj uživatelů internetu v České republice INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Definice internetového bankovnictví Historie internetového bankovnictví Obchodní názvy internetového bankovnictví Historická ocenění internetového bankovnictví Zlatá koruna MasterCard Banka roku Bezpečnost internetového bankovnictví KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK Vstup do aplikací Podmíněný produkt pro využívání internetového bankovnictví Minimální nároky na spuštění aplikace Právní základ poskytování služby Smluvní základ internetového bankovnictví Všeobecné obchodní podmínky a produktové podmínky POS materiály Novinky roku Rozdíly internetového bankovnictví pro FON a FOP/PO Jazykové verze Podpora uživatelů Uživatelský manuál Demoverze Nápověda Technická podpora

7 3.12 Bezpečnostní prvky ID klienta Heslo Mobilní klíč Osobní klíč Internetový klíč Přihlášení a bezpečnost operací První přihlášení Druhé a další přihlášení Bezpečnost aktivních a ostatních operací Automatické odhlašování Lhůty platebního styku Lhůty zúčtování platebního styku v průběhu roku Lhůty zúčtování platebního styku na konci roku Limity internetového bankovnictví Jednotlivé funkčnosti Zůstatky účtů a pohyby na účtech Změny nastavení běžného účtu Zprávy z banky Informační SMS a y Předschválené nabídky úvěrových produktů Mobilní platby Výpisy Jednotlivé typy aktivních operací Features v internetovém bankovnictví Cenová politika Poplatky za využívání internetového bankovnictví Poplatky za jednotlivé aktivní operace TRENDY INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ Směr ubírání internetového bankovnictví Produktoví manažeři bank k budoucnosti VÝSLEDKY

8 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ, OBRÁZKŮ, GRAFŮ, TABULEK A PŘÍLOH PŘÍLOHY

9 Úvod Bankovnictví mě odjakživa fascinuje, a to především precizností, kterou ve mně tento obor asociuje. V posledních letech je to i vývoj klientského přístupu, který je v bankovnictví nejvíce markantní, a se kterým bezpochyby souvisí i internetové bankovnictví, resp. rozsah služeb, které může klient prostřednictvím internetového bankovnictví realizovat. Samotné internetové bankovnictví vnímám jako přirozený vývoj bankovnictví, který, jak jsme se mohli v minulosti přesvědčit v případě Expandia Banky, tradiční bankovnictví reprezentované kamennými pobočkami bank nenahrazuje, ale prakticky doplňuje, neboť ještě dlouhou bude existovat segment populace, který nebude ochotný přijmout moderní technologie 1. Moje třináctiletá bankovní praxe mi umožnila projít čtyřmi bankami, a to Českou spořitelnou, Živnostenskou bankou, ebankou a GE Money Bank. U všech těchto bank jsem v minulosti využíval, popř. ještě stále využívám internetové bankovnictví, a proto mohu v reálném čase sledovat jeho dynamický vývoj. Internetové bankovnictví je bezesporu nejvíce využívanou službou přímého bankovnictví. Vždyť co si může klient v tomto ohledu víc přát, než vstoupit na svůj účet z kteréhokoli PC připojeného k internetu, a z pohodlí svého domova, své kanceláře či internetové kavárny provádět bezpočet různorodých operací bez ohledu na provozní dobu obchodního místa banky. Internetové bankovnictví, stejně jako ostatní služby přímého bankovnictví, je výhodné i pro samotné poskytovatele, a to z důvodu snižování provozních (variabilních) nákladů. Banky proto zvýhodněním poplatků za jednotlivé aktivní operace motivují své klienty k tomu, aby běžné operace realizovali sami prostřednictvím služeb přímého bankovnictví, a ty složitější řešili, stejně jako finanční poradenství, na obchodních místech bank. Cílem mé práce je porovnání internetového bankovnictví vybraných bank působících v České republice s důrazem na uživatelský pohled této služby a analýza zjištěných 1 PŘÁDKA, Michal, KALA, Jan. Elektronické bankovnictví. 1. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN

10 diferencí. Vybral jsem si celkem čtyři banky - Raiffeisenbank 2 jako jednoho z prvních poskytovatelů internetového bankovnictví v České republice, Českou spořitelnu, GE Money Bank a mbank jako zástupce nejmladšího poskytovatele internetového bankovnictví v České republice. První kapitola se věnuje internetu jako základu internetového bankovnictví od jeho počátku až po současnost, a dále vývoji uživatelů internetu v České republice pohledem Českého statistického úřadu. Druhá kapitola mapuje vývoj internetového bankovnictví v České republice od průkopnické Expandia Banky až po současnost, a bezpečnost internetového bankovnictví. Samotné komparaci internetového bankovnictví výše uvedených bank, tj. České spořitelně, GE Money Bank, mbank a Raiffeisenbank se věnuji ve třetí nejrozsáhlejší kapitole. Čtenář se zde může seznámit se smluvním rámcem poskytování internetového bankovnictví, s požadavky bank na PC uživatele, který chce využívat internetové bankovnictví, způsobem technické podpory či jednotlivými operacemi, které lze realizovat prostřednictvím internetového bankovnictví. S dalším předpokládaným vývojem internetového bankovnictví včetně bezpečnosti internetového bankovnictví se čtenář seznámí v poslední čtvrté kapitole, která obsahuje i vyjádření jednotlivých produktových manažerů sledovaných bank vyjma mbank. Pevně věřím, že internetové bankovnictví bude i nadále posilovat své postavení mezi ostatními službami přímého bankovnictví, a že jej neohrozí ani novinka loňského roku v podobě tzv. televizního bankovnictví 3. 2 Původně jako Expandia Banka. 3 Služba TV Banka PS nabízena Poštovní spořitelnou. 9

11 1. Internet jako základ internetového bankovnictví Internet je celosvětový systém vzájemně propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou PC komunikují pomocí sady protokolů, na jejichž základě internet funguje (tzv. protokoly TCP/IP) 4. Internet poskytuje různé informační zdroje a služby jako je elektronická pošta, WWW, chat, on-line hry, telefonování a další. 1.1 Historie internetu ve světě a v České republice V době studené války, začátkem 60. let, vznikaly v USA myšlenky na vytvoření sítě, která by propojila klíčové vojenské, akademické a vládní PC. Na konci 60. let byly díky finanční podpoře Pentagonu 5 propojeny první čtyři uzly sítě (University of California Los Angeles, Stanford Research Institute, University of California Santa Barbara a University of Utah), která se nazývala ARPANET. V roce 1973 se připojily první dva subjekty mimo americký kontinent, a to University College of London (Spojené království) a Royal Radar Establishment (Norsko). 80. léta byla ve znamení výrazné expanze internetu, který byl doménou především vědeckých a akademických pracovišť. Od začátku 90. let je internet značně komercionalizován 6. Internet v Československé federativní republice se datuje od roku 1990, kdy vznikly první dva uzly sítě, a to v Ústavu aplikované kybernetiky (dnes Slovenská republika) a Vysoké škole chemicko-technologické (dnes Česká republika), s připojením na počítačovou síť European UNIX Network (tzv. EUNET). V následujícím roce vznikla doména cs, která byla po rozdělení Československé federativní republiky na dva nezávislé samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku - zrušena 7, resp. nahrazena za doménu cz (v případě České republiky) a doménu sk (v případě Slovenské republiky) 8. 4 Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online] [cit ]. Dostupný z WWW: 5 Název budovy ministerstva obrany USA. 6 RENDA, Miroslav. Český Internet a MS Internet Explorer 5 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., s. ISBN Ke zrušení domény cs došlo až v listopadu RENDA, Miroslav. Český Internet a MS Internet Explorer 5 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., s. ISBN

12 1.2 Vývoj uživatelů internetu v České republice 9 Celkem 48% domácností v ČR je vybaveno PC a 42% domácností v ČR má připojení k internetu. Počet domácností vybavených PC a s připojením k internetu od roku 2003 výrazně roste. V případě vybavení PC je to dvojnásobný nárůst, v případě připojení k internetu skoro trojnásobný nárůst. Z domácností, které mají PC, využívalo v roce 2008 možnost připojení k internetu 87%. PC a připojením k internetu jsou nejvíce vybaveny domácnosti v Praze, kde 59% domácností má PC a 56% má připojení k internetu. Od roku 2003 se výrazně mění způsob připojení domácností k internetu. Výrazně klesl počet domácností připojených přes pevnou telefonní linku tento způsob připojení v roce 2008 využívalo pouze 14% domácností s připojením k internetu (ještě v roce 2003 to bylo 82% domácností). Podíl domácností připojených k internetu prostřednictvím ADSL dosáhl v loňském roce 22% (v roce 2004 to byly 4% domácností). V porovnání s rokem 2007 mírně klesl počet domácností připojených k internetu přes kabelové televize (např. UPC) v roce 2008 to bylo 22%. Populární je vysokorychlostní bezdrátové připojení (např. Wi- Fi), které v roce 2008 využívalo již 31% domácností. Počet uživatelů PC a internetu od roku 2003 výrazně roste (viz graf č. 1). V používání internetu existují výrazné rozdíly podle věku a vzdělání. Internet je nejpopulárnější mezi studenty (97%), mladými lidmi ve věku let (90%) a jednotlivci s vysokoškolským vzděláním (85%). Nejméně internet používají jednotlivci s nižším vzděláním (základní vzdělání a středoškolské bez maturity) a jednotlivci ve věku 75 a více let. V posledních letech se mění struktura uživatelů internetu. V roce 2003 bylo 35% všech uživatelů internetu ve věku let, v roce 2008 bylo ve věku let 23% uživatelů internetu. Změna struktury je dána tím, že roste počet uživatelů internetu ve starších věkových skupinách. Celkem 87% uživatelů internetu jsou pravidelní uživatelé internetu (v přepočtu na celkovou populaci to znamená, že 47% populace ve věku 16 a více let jsou 9 Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupný z WWW: stav k

13 pravidelní uživatelé internetu). 52% uživatelů internetu používá internet každý nebo skoro každý den. Uživatelé internetu nejčastěji používají internet doma (83%), dále v práci (39%) a ve škole (17%). K nejpopulárnějším činnostem na internetu patří komunikace a vyhledávání informací, a to přijímání a odesílání ů (88%), vyhledávání informací o zboží a službách (77%), prohlížení a stahování on-line novin a časopisů (56%), vyhledávání služeb týkajících se cestování a ubytování (44%), vyhledávání informací v jízdních řádech (44%), vyhledávání informací za účelem vzdělávání (43%), internetové bankovnictví (25%) a další. Graf č. 1: Podíl uživatelů PC a internetu v populaci (vývoj ) 10 Zdroj: ČSÚ, stav k , vlastní úprava 10 Z celkového počtu jednotlivců ve skupině

14 2. Internetové bankovnictví v České republice Internetové bankovnictví je součástí elektronického bankovnictví, označovaného také jako přímé bankovnictví či alternativní distribuční kanály. Mezi elektronické bankovnictví, jak uvádí např. i číselník ČNB BA0078 Distribuční kanály elektronického a klasického bankovnictví, vedle internetového bankovnictví (včetně služby WAP bankovnictví a PDA bankovnictví) dále patří telefonní bankovnictví, mobilní bankovnictví neboli GSM bankovnictví, a homebanking. Některé publikace 11 zařazují do elektronického bankovnictví i platební karty. Bezpochyby lze pomocí platebních karet provádět na bankomatech operace, které jsou dnes již standardně nabízeny v rámci např. internetového bankovnictví. Platební karta zde nevystupuje jako onen alternativní distribuční kanál, ale jako autentizační prostředek za předpokladu znalosti PIN. Do elektronického bankovnictví tedy patří vedle výše uvedeného výčtu místo platebních karet bankomaty neboli ATM, a dále novinka loňského roku tzv. televizní bankovnictví (viz obrázek č. 1). Obrázek č. 1: Přehled služeb přímého bankovnictví Přímé bankovnictví Internetové bankovnictví* Telefonní bankovnictví GSM bankovnictví Homebanking Bankomaty Televizní bankovnictví *) Včetně WAP a PDA bankovnictví. Zdroj: vlastní znalosti, vlastní úprava Obecně k jednotlivým službám přímého bankovnictví: Internetové bankovnictví je detailně popsáno v kapitole 2.1 Definice internetového bankovnictví. WAP bankovnictví umožňuje komunikaci mezi bankou a klientem prostřednictvím internetu a mobilního telefonu vybaveného technologií WAP. PDA 11 Např. PŘÁDKA, Michal, KALA, Jan. Elektronické bankovnictví. 1. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN

15 bankovnictví umožňuje komunikaci mezi bankou a klientem prostřednictvím internetu a mobilních zařízení typu PDA. Telefonní bankovnictví je založeno na komunikaci banky a klienta prostřednictvím pevné linky s tónovou volbou. Klient si může zpravidla vybrat, zdali chce své operace realizovat prostřednictvím operátora banky či systému IVR. GSM bankovnictví je založeno na principu SIM Toolkit, tj. mobilních telefonů. Homebanking je způsob komunikace mezi bankou a klientem prostřednictvím PC se speciálním softwarem banky, a internetu nebo telefonu. Homebanking je nejvíce využíván FOP a PO, neboť umožňuje importovat data klienta do účetních systému klienta. Bankomaty, které po vložení platební karty a zadání čtyřmístného PIN, tj. po provedení autentizace držitele platební karty, umožní klientovi nejen vybrat peněžní prostředky v požadované výši a zjistit aktuální zůstatek běžného účtu, ale též některé umožňují klientovi vložit peněžní prostředky na klientův běžný nebo spořicí účet 12, popř. zadat příkaz k úhradě 13, dobít předplacenou SIM kartu mobilního operátora 14 nebo zažádat o úvěr 15. Televizní bankovnictví je založeno na komunikaci banky a klienta prostřednictvím televizoru a ovladače televizoru. Procentuální poměr uživatelů přímého bankovnictví vyjma bankomatů, kde nelze jejich využívání pro služby přímého bankovnictví kvantifikovat ve vztahu k ostatním službám přímého bankovnictví, a televizního bankovnictví, které není v produktové nabídce dále uvedené banky, tj. služeb Internet Banka (internetové bankovnictví), Mobil Banka (GSM bankovnictví), Telefon Banka (telefonní bankovnictví) a BankKlient (homebanking) je uveden na příkladu GE Money Bank v grafu č Např. většina bankomatů UniCredit Bank. 13 Např. bankomaty České spořitelny. 14 Např. bankomaty GE Money Bank. 15 Např. bankomaty GE Money Bank. 14

16 Graf č. 2: Poměr uživatelů přímého bankovnictví GE Money Bank Zdroj: GE Money Bank, stav k , vlastní úprava Internetové bankovnictví využívalo dle ČSÚ v roce 2008 celkem 24,8% podílu z uživatelů internetu, což je víc než dvojnásobek roku 2003 (12%). Vývoj využívání internetového bankovnictví uživateli internetu v ČR letech je uveden v grafu č. 3. Graf č. 3: Využívání internetového bankovnictví v ČR (vývoj ) Zdroj: ČSÚ, stav k , vlastní úprava 15

17 Eurostat uvádí, že 29% jednotlivců EU27 16 ve věku let v prvním čtvrtletí roku 2008 využívalo internetové bankovnictví. Nejvíce bylo internetové bankovnictví využíváno ve Finsku (72%) nejméně pak v Bulharsku (1%). V České republice je to pak 14% jednotlivců. Využívání internetového bankovnictví v rámci jednotlivých členských zemí EU27 je uvedeno v grafu č. 4. Graf č. 4: Využívání internetového bankovnictví v EU27 (2008) Zdroj: Eurostat 17, stav k 1Q 2008, vlastní úprava 16 Bez Belgie. 17 WULLT, Johan, SEYBERT, Heidi. Internet access and use in the EU27 in 2008 : Nearly 30% of individuals use internet banking. Eurostat news releases [online]. 2008, no. 169 [cit ]. Dostupný z WWW: 16

18 2.1 Definice internetového bankovnictví Internetové bankovnictví lze definovat jako alternativní distribuční kanál, jako součást přímého neboli elektronického bankovnictví, jako dnes běžnou službu nabízenou v různé kvalitě, resp. uživatelské přívětivosti, zpravidla všemi bankami, popř. i nebankovními subjekty (např. Fio) působícími na území České republiky. Internetové bankovnictví je zpravidla přehledné, pohodlné, jednoduché na ovládání a intuitivní, a umožňuje klientům bank nejen pasivní operace jako např. prosté zjištění zůstatku běžného účtu či pohybů na běžném účtu, ale i aktivní operace související s převodem peněžních prostředků, popř. i ostatní operace spojené např. se změnou nastavení běžného účtu. Obecně lze konstatovat, že prostřednictvím internetového bankovnictví je možné bankovní produkty a služby nejen zakládat a spravovat, ale též i rušit. Záleží však na dané bance a bankovních produktech a službách, které banka, resp. finanční skupina, do které daná banka patří, do svého internetového bankovnictví zařadí. Pro komunikaci mezi bankou a klientem prostřednictvím internetového bankovnictví je nutný pouze PC s připojením na internet a internetový prohlížeč. Z internetových prohlížečů je pro všechny poskytovatele internetového bankovnictví akceptovatelný Internet Explorer, výjimečně i alternativní prohlížeče jako např. Firefox, Netscape Browser, Opera, Mozilla Suite. Vstup do internetového bankovnictví podléhá vždy autentizaci daného uživatele bezpečnostními prvky. Obecně lze autentizaci uživatele rozdělit dle typu autentizačního prostředku, který si klient při zakládání internetového bankovnictví, popř. v průběhu jeho využívání vybral, a to zpravidla takto: heslo, mobilní klíč, osobní klíč, internetový klíč, 17

19 popř. kombinace výše uvedených autentizačních prostředků (např. kombinace hesla a mobilního klíče 18, nebo kombinace hesla a osobního klíče 19 ). 2.2 Historie internetového bankovnictví Přestože první internetové bankovnictví v ČR spustil v roce 1998 nebankovní subjekt Fio, lze bezesporu za průkopníka internetového bankovnictví v ČR označit Expandia Banku. Internetové bankovnictví Expandia Banky bylo již před deseti lety, tj. v roce 1998, kdy bylo spuštěno, tak nadčasové, že byť s malými změnami, především z důvodu úpravy produktového portfolia banky 20, je poskytováno Raiffeisenbank dodnes. O popularitě a do značné míry i dokonalosti internetového bankovnictví Expandia Banky hovoří i fakt, že po fúzi ebanky s Raiffeisenbank 21 je internetové bankovnictví původně Expandia Banky v retailovém bankovnictví této banky primárné nabízeným internetovým bankovnictvím. Expandia Banka se proslavila i konceptem tzv. multiměnového účtu, který doposud nemá na českém bankovním trhu obdoby, a který ideálně zapadá do internetového bankovnictví. Základem multiměnového účtu je fakt, že klient může mít pod jedním číslem běžného účtu vedle CZK až 8 dalších měn (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, HUF, PLN), tzv. měnové složky. Každá měnová složka funguje samostatně, s výjimkou autorizačního limitu pro použití platební karty, kdy se zůstatky na všech měnových složkách sčítají. Na denní bázi provádí Raiffeisenbank automatické zápočty v rámci celého běžného účtu, tj. v rámci všech měnových složek daného běžného účtu tak, aby klient nebyl pokud možno ani na jedné z měnových složek v nepovoleném debetu. GE Money Bank umožnila po spuštění Internet Banky v listopadu 2001 klientům pasivní operace v podobě sledování zůstatků a přehledu transakcí na všech klientových účtech 18 Např. GE Money Bank. 19 Např. Česká spořitelna. 20 Např. zrušení produktu Osobní úvěrová linka nebo naopak spuštění poskytování kreditních karet

20 včetně úvěrových, a pouze jednu aktivní operaci v podobě zadávání příkazů k úhradě včetně možnosti snadného zopakování již jednou zadaného příkazu k úhradě 22. Česká spořitelna představila internetové bankovnictví o pár měsíců dříve než GE Money Bank, a to v dubnu roku , a v porovnání s GE Money Bank toho uměla o poznání víc. Z pasivních operací to byla možnost sledování zůstatků a přehledu transakcí na Sporožirových účtech a běžných účtech, příjem aktuálního kurzovního lístku a číselníku bank, a zasílání textových zpráv na obchodní místo. Z aktivních operací to pak bylo zadávání příkazů k úhradě včetně zahraničních a expresních plateb, zadávání žádostí o inkaso a trvalých příkazů k úhradě, a zakládání termínovaných vkladů Obchodní názvy internetového bankovnictví Následující kapitola se zaměřuje na obchodní názvy internetového bankovnictví, jejichž nápaditost bezpochyby marketingově souvisí s prodejem internetového bankovnictví, neníli již nedílnou součástí běžného účtu jako např. v případě Raiffeisenbank či mbank. Obchodní názvy internetového bankovnictví vybraných poskytovatelů, působících na území České republiky jsou uvedeny v příloze č. 1, resp. tabulce č. 11. Mezi nejnápaditější názvy patřila NetBanka, která tvořila spolu se službou MiniBanka (GSM bankovnictví) a TeleBanka (telefonní bankovnictví) trilogii přímého bankovnictví Živnostenské banky. UniCredit Bank, si však pro internetové bankovnictví zvolila název Online Banking. GE Money Bank nabízí klientům Internet Banku a dále službu Mobil Banka (GSM bankovnictví) a Telefon Banka (telefonní bankovnictví). Česká spořitelna poskytuje všechny tři kanály přímého bankovnictví pod obchodním názvem Servis 24, tj. SERVIS 24 Internetbanking, SERVIS 24 Telebanking a SERVIS 24 GSM banking. 22 Od listopadu mohou klienti GE Capital Bank využívat Internet Banku. GE Money Bank : tiskové zprávy [online] [cit ]. Dostupný z WWW: 23 Povinnou součástí internetového bankovnictví byl osobní klíč za poplatek ve výši Kč s možností 50% slevy. 24 ČS Magazín : časopis pro zaměstnance Finanční skupiny České spořitelny. Česká spořitelna, a.s. 2001, č

21 2.4 Historická ocenění internetového bankovnictví Následující podkapitoly se budou věnovat výsledkům uplynulých ročníků Zlaté koruny a MasterCard Banka roku Zlatá koruna Zlatá koruna 25 je soutěž, ve které se od roku 2003 hodnotí bankovní produkty a služby na českém trhu. 260 hodnotitelů je sdruženo ve Finanční akademii. Výsledky kategorie Elektronické bankovnictví v letech jsou uvedeny v tabulce č. 1. Tabulka č. 1: Zlatá koruna výsledky kategorie Elektronické bankovnictví Rok Ocenění Elektronické bankovnictví Poskytovatel Zlatá koruna Servis 24 Internetbanking Česká spořitelna Stříbrná koruna Nákup podílových listů ebanka Bronzová koruna InternetBanka Genius GE Capital Bank Zlatá koruna Přímé bankovnictví ebanka Stříbrná koruna Servis 24 Česká spořitelna Bronzová koruna PDA banking ebanka Zlatá koruna Servis 24 Česká spořitelna Stříbrná koruna Mojebanka Komerční banka Bronzová koruna Infolimit na ATM GE Money Bank Zlatá koruna Přímé bankovnictví ebanka Stříbrná koruna Servis 24 Česká spořitelna Bronzová koruna SmartBanka Živnostenská banka Zlatá koruna Přímé bankovnictví ebanka Stříbrná koruna Servis 24 Česká spořitelna Bronzová koruna Max Internetbanking PS Poštovní spořitelna Zlatá koruna Přímé bankovnictví ebanka Stříbrná koruna Servis 24 Česká spořitelna Bronzová koruna ČSOB Elektronické bankovnictví ČSOB Zdroj: Zlatá koruna, stav k , vlastní úprava MasterCard Banka roku Cílem ocenění MasterCard Banka roku je ocenění bankovních produktů a služeb finančních institucí působících v ČR. Základním kritériem je zaměření na retailovou 25 Zlatá koruna : Inspirujte se nejlepšími finančními produkty roku [online] [cit ]. Dostupný z WWW:

22 klientelu. Ocenění MasterCard Banka roku je pořádáno pod záštitou Ministerstva financí ČR. O vítězích deseti z dvanácti kategorií rozhoduje odborná porota. Porota je složena z 50 členů odborníků z finanční oblasti, státní správy, akademické a politické sféry a v neposlední řadě i zástupců předních firem. Od roku 2005 již neexistuje samostatná kategorie Přímé bankovnictví. Tuto kategorii nepřímo nahradila od roku 2006 kategorie Účet roku. Přímé bankovnictví roku ebanka 2. Komerční banka 3. GE Capital Bank Přímé bankovnictví roku GE Capital Bank 2. ebanka 3. Česká spořitelna Přímé bankovnictví roku ebanka 2. Česká spořitelna 3. Komerční banka Účet roku ebanka Osobní účet 2. Komerční banka A konto 3. Živnostenská banka Osobní menu Standard Účet roku Česká spořitelna ČS konto 2. ING Bank ING Konto 3. ebanka Osobní účet Účet roku Raiffeisenbank ekonto 2. mbank mkonto 3. ING Bank ING Konto 26 MasterCard Banka roku [online]. - [cit ]. Dostupný z WWW: 21

23 2.5 Bezpečnost internetového bankovnictví S internetovým bankovnictvím bezprostředně souvisí jeho bezpečnost, která je středem pozornosti nejen samotných uživatelů a poskytovatelů, ale též institucí jako je ČNB a Ministerstvo vnitra ČR. Tento zájem v posledních letech zvýšil i tzv. phishing (podvodné y, které mají u uživatele vzbudit dojem, že byly odeslány z banky s cílem vylákání např. ID klienta a hesla, a jejich následné zneužití) a pharming (po zadání adresy do internetového prohlížeče je uživatel přesměrován na podvrženou veřejnou stránku ve stejném designu) upozornila ČNB veřejnost na rizika spojená s využíváním internetového bankovnictví a vydala doporučení s následujícím úvodním textem: V souvislosti s dynamickým rozvojem a rozšiřující se nabídkou služeb internetového bankovnictví dochází i v České republice k pokusům o jejich zneužití. Česká národní banka soustavně prosazuje a dohlíží na to, aby jednotlivé banky při poskytování svých služeb průběžně vyhodnocovaly s nimi spojená rizika a přijímaly opatření na jejich omezení. Bezpečnost každého vzdáleně ovládaného účtu však nezávisí pouze na zabezpečení informačních systémů jednotlivých bank, ale také na péči a pozornosti, kterou věnuje bezpečnosti internetového bankovnictví samotný klient. 27. Příkladem toho, že banky nezůstávají vůči bezpečnosti internetového bankovnictví lhostejné, může být Česká spořitelna, která od rozšířila službu Servis 24 Internetbanking o povinnou certifikaci všech aktivních operací prostřednictvím mobilního klíče. Banky se však snaží sladit uživatelské pohodlí s přijatelnou mírou rizika. O bezpečnosti užívání internetového bankovnictví informují banky klienty ve všeobecných obchodních podmínkách, produktových podmínkách, uživatelských manuálech nebo samostatných materiálech. Některé banky, např. již zmíněna Česká spořitelna, informují o základních 27 Upozornění České národní banky na rizika spojená s využíváním internetového bankovnictví. Česká národní banka : Informace bankovního dohledu [online] [cit ]. Dostupný z WWW: nk.html. 22

24 prvcích bezpečnosti užívání internetového bankovnictví i na přihlašovací stránce aplikace internetového bankovnictví Servis 24 Internetbanking. Dodržováním níže uvedených pravidel, která byla sestavena na základě výstupů ČNB, Ministerstva vnitra ČR a vybraných bank, zvýší uživatel internetového bankovnictví bezpečnost internetového bankovnictví a ochrání sebe a své PC před možným zneužitím. Pravidla bezpečného užívání internetového bankovnictví (bezpečnostní patnáctero) Při používání internetového bankovnictví postupujte důsledně podle pokynů vaší banky. Průběžně sledujte informace a doporučení věnována bezpečnosti internetového bankovnictví vydávaná vaší bankou. 2. Nikdy a nikomu, a to ani rodinným příslušníkům, nesdělujte bezpečnostní prvky. Bezpečnostní prvky uchovávejte na bezpečném místě. Bezpečnostní prvky po vás nikdy nechce vaše banka. Pokud obdržíte s žádostí o bezpečnostní prvky nebo budete mít jakékoliv pochybnosti, obraťte se na technickou podporu vaší banky. 3. Pro kontakt s bankou používejte PC, jehož operační systém je legální a je pravidelně aktualizován, má aktualizovaný antivirový program a je chráněn řádně nakonfigurovaným firewallem 29. Je nutné používat vhodné programy pro detekci škodlivého software (tzv. antispyware). Užíváte-li starší verzi operačního systému, zvažte jeho nahrazení jeho vyšší verzí s pokročilejším zabezpečením. 4. Nepoužívejte jako přihlašovací URL adresu do aplikace internetového bankovnictví odkaz z obdrženého u. Banka nikdy nezasílá nevyžádané y s odkazem na své veřejné stránky. Do aplikace internetového bankovnictví je nutné vstupovat výhradně přes veřejné stránky banky. Zařaďte si server aplikace internetového bankovnictví do zóny důvěryhodných serverů. 28 HENTSCHEL, Andreas. Bankovní loupež přes internet. Chip. 2009, č. 02, s , Bezpečnost elektronického podpisu a internetové bankovnictví. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. - [cit ]. Dostupný z WWW: Upozornění České národní banky na rizika spojená s využíváním internetového bankovnictví. Česká národní banka : Informace bankovního dohledu [online] [cit ]. Dostupný z WWW: nk.html. 29 Umožňuje řízenou kontrolu uskutečňované komunikace uživatelem. 23

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2011 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. P0178 Kanál elektronického bankovnictví. P0179 Způsob provedení transakce na bankovním účtu Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. P0178 Kanál elektronického bankovnictví. P0179 Způsob provedení transakce na bankovním účtu Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : : 01 Výčet položek číselníku: Distribuční kanály elektronického a klasického bankovnictví DISTRKAN Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického a klasického bankovnictví. Použití

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Název: Výčet položek číselníku: 01 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Kód Jednotlivé typy distribučních kanálů elektronického bankovnictví. Použití číselníku v parametrech: P0178 Kanál elektronického bankovnictví Název položky

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008

Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008 Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008 (dále jen produktové podmínky ) Tyto produktové podmínky nejsou určeny pro přímé bankovnictví na účtech

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

Postup stažení a instalace elektronického certifikátu ke službě ČP INVEST online plus pro Mozilla Firefox

Postup stažení a instalace elektronického certifikátu ke službě ČP INVEST online plus pro Mozilla Firefox Postup stažení a instalace elektronického certifikátu ke službě ČP INVEST online plus pro Mozilla Firefox Obsah Stažení a instalace... 1 Přihlášení do systému efolio... 9 3. Bezpečnostní politika... 11

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. ÚNORA 2015 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Do služby vstoupíte přes přihlašovací obrazovku, která hodně napoví o novém vzhledu služby. Po přihlášení se zobrazí vstupní obrazovka. 1/5

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Postup stažení a instalace elektronického certifikátu ke službě ČP INVEST online plus pro Microsoft Internet Explorer

Postup stažení a instalace elektronického certifikátu ke službě ČP INVEST online plus pro Microsoft Internet Explorer Postup stažení a instalace elektronického certifikátu ke službě ČP INVEST online plus pro Microsoft Internet Explorer Obsah Stažení a instalace... 1 Přihlášení do systému efolio... 9 3. Bezpečnostní politika...

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300

S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300 S telefonem šetřím svůj čas a peníze VODAFONE www.csob.cz Infolinka 800 300 300 Vážený kliente, do rukou se vám dostává brožura, v níž najdete vše, co potřebujete vědět o jednotlivých službách, které můžete

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Průvodce pro nového klienta Co mám dělat, když...

Průvodce pro nového klienta Co mám dělat, když... Průvodce pro nového klienta Co mám dělat, když... Milá klientko, milý kliente, vítáme Vás v Raiffeisenbank. Jsme rádi, že můžeme být Vaší bankou a přejeme si, aby pro Vás používání našich služeb bylo příjemné

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a. s., (dále

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM JAK SE PŘIHLÁSIT Do internetového bankovnictví se přihlásíte na adrese www.bankservis.cz Pro přihlášení zadejte Přihlásit. prosím Vaše klientské číslo a PIN.

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

Název Popis Lhůta. dne Odmítnuté platby Zobrazení, tisk a export seznamu odmítnutých plateb. Informace připraveny k vyzvednutí z bankovního

Název Popis Lhůta. dne Odmítnuté platby Zobrazení, tisk a export seznamu odmítnutých plateb. Informace připraveny k vyzvednutí z bankovního PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ A) PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ - ELTRANS 2000 Přehled pasivních služeb Eltrans 2000 Informace o zůstatcích Zobrazení, tisk a export Informací o zůstatcích

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ P PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ A) PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ - ONLINE BANKING (internetové bankovnictví) 1/2 Přehled pasivních služeb ONLINE BANKING Přehled účtů a historie karet cenných

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO OBSAH UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CITFIN, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE +420 234 092 333 1 VSTUP DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ SE

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ RAIFFEISENBANK VYJMA ekonto

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ RAIFFEISENBANK VYJMA ekonto PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ RAIFFEISENBANK VYJMA ekonto (dále jen produktové podmínky ) Tyto produktové podmínky nejsou určeny pro přímé bankovnictví na účtech ekonto a jiných účtech

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008

Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008 Produktové podmínky služeb přímého bankovnictví ekonto a účtů zřízených v ebance před 7. 7. 2008 (dále také jen Produktové podmínky ) Tyto Produktové podmínky nejsou určeny pro přímé bankovnictví na účtech

Více

Transakční terminály nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby

Transakční terminály nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby Miloslav Křečan, kartové centrum České spořitelny Praha, Samoobslužná zařízení ČS Samoobslužná zařízení: rychlá obsluha, pohodlné, cenově

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více