Komparace internetového bankovnictví vybraných bank

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace internetového bankovnictví vybraných bank"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Komparace internetového bankovnictví vybraných bank Bakalářská práce Jiří Kresl březen 2009

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Komparace internetového bankovnictví vybraných bank Bakalářská práce Autor: Jiří Kresl Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. František Jirásek, CSc. Praha březen,

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne 30. března 2009 Jiří Kresl 2

4 Poděkování Děkuji za odbornou pomoc vedoucímu práce PhDr. Františku Jiráskovi, CSc. 3

5 Anotace Tématem bakalářské práce je komparace internetového bankovnictví vybraných bank působících na území České republiky, konkrétně pak České spořitelny, GE Money Bank, mbank a Raiffeisenbank. Ke komparaci internetového bankovnictví zmíněných bank došlo v prosinci 2008 a v lednu Cílem bakalářské práce je dále analýza zjištěných diferencí. Z dosažených výsledků je zřejmé, že internetové bankovnictví těchto bank dosahuje vysoké úrovně a že neexistují významnější diference, které by mohly klienta, ať již pozitivně či negativně, ovlivnit při případné změně banky. Klíčová slova Internet, internetové bankovnictví, osobní počítač, účet, WWW. Annotation The topic of the submitted thesis is internet banking analysis of selected banks operating in the Czech Republic. We have focused on Česká spořitelna, GE Money Bank, mbank and Raiffeisenbank. We have compared the status of the internet banking as it was in the period of Dec 2008 and Jan The further aim of the thesis is the analysis of the differences found. It is visible from the achieved results that the internet banking reached a high level in the mentioned period, and that there are no significant differences which might influence the clients, both in positive and negative way, in case they consider changing their bank. Keywords Account, Internet, Internet Banking, Personal Computer, WWW. 4

6 Obsah ÚVOD INTERNET JAKO ZÁKLAD INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ Historie internetu ve světě a v České republice Vývoj uživatelů internetu v České republice INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Definice internetového bankovnictví Historie internetového bankovnictví Obchodní názvy internetového bankovnictví Historická ocenění internetového bankovnictví Zlatá koruna MasterCard Banka roku Bezpečnost internetového bankovnictví KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK Vstup do aplikací Podmíněný produkt pro využívání internetového bankovnictví Minimální nároky na spuštění aplikace Právní základ poskytování služby Smluvní základ internetového bankovnictví Všeobecné obchodní podmínky a produktové podmínky POS materiály Novinky roku Rozdíly internetového bankovnictví pro FON a FOP/PO Jazykové verze Podpora uživatelů Uživatelský manuál Demoverze Nápověda Technická podpora

7 3.12 Bezpečnostní prvky ID klienta Heslo Mobilní klíč Osobní klíč Internetový klíč Přihlášení a bezpečnost operací První přihlášení Druhé a další přihlášení Bezpečnost aktivních a ostatních operací Automatické odhlašování Lhůty platebního styku Lhůty zúčtování platebního styku v průběhu roku Lhůty zúčtování platebního styku na konci roku Limity internetového bankovnictví Jednotlivé funkčnosti Zůstatky účtů a pohyby na účtech Změny nastavení běžného účtu Zprávy z banky Informační SMS a y Předschválené nabídky úvěrových produktů Mobilní platby Výpisy Jednotlivé typy aktivních operací Features v internetovém bankovnictví Cenová politika Poplatky za využívání internetového bankovnictví Poplatky za jednotlivé aktivní operace TRENDY INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ Směr ubírání internetového bankovnictví Produktoví manažeři bank k budoucnosti VÝSLEDKY

8 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ, OBRÁZKŮ, GRAFŮ, TABULEK A PŘÍLOH PŘÍLOHY

9 Úvod Bankovnictví mě odjakživa fascinuje, a to především precizností, kterou ve mně tento obor asociuje. V posledních letech je to i vývoj klientského přístupu, který je v bankovnictví nejvíce markantní, a se kterým bezpochyby souvisí i internetové bankovnictví, resp. rozsah služeb, které může klient prostřednictvím internetového bankovnictví realizovat. Samotné internetové bankovnictví vnímám jako přirozený vývoj bankovnictví, který, jak jsme se mohli v minulosti přesvědčit v případě Expandia Banky, tradiční bankovnictví reprezentované kamennými pobočkami bank nenahrazuje, ale prakticky doplňuje, neboť ještě dlouhou bude existovat segment populace, který nebude ochotný přijmout moderní technologie 1. Moje třináctiletá bankovní praxe mi umožnila projít čtyřmi bankami, a to Českou spořitelnou, Živnostenskou bankou, ebankou a GE Money Bank. U všech těchto bank jsem v minulosti využíval, popř. ještě stále využívám internetové bankovnictví, a proto mohu v reálném čase sledovat jeho dynamický vývoj. Internetové bankovnictví je bezesporu nejvíce využívanou službou přímého bankovnictví. Vždyť co si může klient v tomto ohledu víc přát, než vstoupit na svůj účet z kteréhokoli PC připojeného k internetu, a z pohodlí svého domova, své kanceláře či internetové kavárny provádět bezpočet různorodých operací bez ohledu na provozní dobu obchodního místa banky. Internetové bankovnictví, stejně jako ostatní služby přímého bankovnictví, je výhodné i pro samotné poskytovatele, a to z důvodu snižování provozních (variabilních) nákladů. Banky proto zvýhodněním poplatků za jednotlivé aktivní operace motivují své klienty k tomu, aby běžné operace realizovali sami prostřednictvím služeb přímého bankovnictví, a ty složitější řešili, stejně jako finanční poradenství, na obchodních místech bank. Cílem mé práce je porovnání internetového bankovnictví vybraných bank působících v České republice s důrazem na uživatelský pohled této služby a analýza zjištěných 1 PŘÁDKA, Michal, KALA, Jan. Elektronické bankovnictví. 1. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN

10 diferencí. Vybral jsem si celkem čtyři banky - Raiffeisenbank 2 jako jednoho z prvních poskytovatelů internetového bankovnictví v České republice, Českou spořitelnu, GE Money Bank a mbank jako zástupce nejmladšího poskytovatele internetového bankovnictví v České republice. První kapitola se věnuje internetu jako základu internetového bankovnictví od jeho počátku až po současnost, a dále vývoji uživatelů internetu v České republice pohledem Českého statistického úřadu. Druhá kapitola mapuje vývoj internetového bankovnictví v České republice od průkopnické Expandia Banky až po současnost, a bezpečnost internetového bankovnictví. Samotné komparaci internetového bankovnictví výše uvedených bank, tj. České spořitelně, GE Money Bank, mbank a Raiffeisenbank se věnuji ve třetí nejrozsáhlejší kapitole. Čtenář se zde může seznámit se smluvním rámcem poskytování internetového bankovnictví, s požadavky bank na PC uživatele, který chce využívat internetové bankovnictví, způsobem technické podpory či jednotlivými operacemi, které lze realizovat prostřednictvím internetového bankovnictví. S dalším předpokládaným vývojem internetového bankovnictví včetně bezpečnosti internetového bankovnictví se čtenář seznámí v poslední čtvrté kapitole, která obsahuje i vyjádření jednotlivých produktových manažerů sledovaných bank vyjma mbank. Pevně věřím, že internetové bankovnictví bude i nadále posilovat své postavení mezi ostatními službami přímého bankovnictví, a že jej neohrozí ani novinka loňského roku v podobě tzv. televizního bankovnictví 3. 2 Původně jako Expandia Banka. 3 Služba TV Banka PS nabízena Poštovní spořitelnou. 9

11 1. Internet jako základ internetového bankovnictví Internet je celosvětový systém vzájemně propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou PC komunikují pomocí sady protokolů, na jejichž základě internet funguje (tzv. protokoly TCP/IP) 4. Internet poskytuje různé informační zdroje a služby jako je elektronická pošta, WWW, chat, on-line hry, telefonování a další. 1.1 Historie internetu ve světě a v České republice V době studené války, začátkem 60. let, vznikaly v USA myšlenky na vytvoření sítě, která by propojila klíčové vojenské, akademické a vládní PC. Na konci 60. let byly díky finanční podpoře Pentagonu 5 propojeny první čtyři uzly sítě (University of California Los Angeles, Stanford Research Institute, University of California Santa Barbara a University of Utah), která se nazývala ARPANET. V roce 1973 se připojily první dva subjekty mimo americký kontinent, a to University College of London (Spojené království) a Royal Radar Establishment (Norsko). 80. léta byla ve znamení výrazné expanze internetu, který byl doménou především vědeckých a akademických pracovišť. Od začátku 90. let je internet značně komercionalizován 6. Internet v Československé federativní republice se datuje od roku 1990, kdy vznikly první dva uzly sítě, a to v Ústavu aplikované kybernetiky (dnes Slovenská republika) a Vysoké škole chemicko-technologické (dnes Česká republika), s připojením na počítačovou síť European UNIX Network (tzv. EUNET). V následujícím roce vznikla doména cs, která byla po rozdělení Československé federativní republiky na dva nezávislé samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku - zrušena 7, resp. nahrazena za doménu cz (v případě České republiky) a doménu sk (v případě Slovenské republiky) 8. 4 Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online] [cit ]. Dostupný z WWW: 5 Název budovy ministerstva obrany USA. 6 RENDA, Miroslav. Český Internet a MS Internet Explorer 5 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., s. ISBN Ke zrušení domény cs došlo až v listopadu RENDA, Miroslav. Český Internet a MS Internet Explorer 5 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., s. ISBN

12 1.2 Vývoj uživatelů internetu v České republice 9 Celkem 48% domácností v ČR je vybaveno PC a 42% domácností v ČR má připojení k internetu. Počet domácností vybavených PC a s připojením k internetu od roku 2003 výrazně roste. V případě vybavení PC je to dvojnásobný nárůst, v případě připojení k internetu skoro trojnásobný nárůst. Z domácností, které mají PC, využívalo v roce 2008 možnost připojení k internetu 87%. PC a připojením k internetu jsou nejvíce vybaveny domácnosti v Praze, kde 59% domácností má PC a 56% má připojení k internetu. Od roku 2003 se výrazně mění způsob připojení domácností k internetu. Výrazně klesl počet domácností připojených přes pevnou telefonní linku tento způsob připojení v roce 2008 využívalo pouze 14% domácností s připojením k internetu (ještě v roce 2003 to bylo 82% domácností). Podíl domácností připojených k internetu prostřednictvím ADSL dosáhl v loňském roce 22% (v roce 2004 to byly 4% domácností). V porovnání s rokem 2007 mírně klesl počet domácností připojených k internetu přes kabelové televize (např. UPC) v roce 2008 to bylo 22%. Populární je vysokorychlostní bezdrátové připojení (např. Wi- Fi), které v roce 2008 využívalo již 31% domácností. Počet uživatelů PC a internetu od roku 2003 výrazně roste (viz graf č. 1). V používání internetu existují výrazné rozdíly podle věku a vzdělání. Internet je nejpopulárnější mezi studenty (97%), mladými lidmi ve věku let (90%) a jednotlivci s vysokoškolským vzděláním (85%). Nejméně internet používají jednotlivci s nižším vzděláním (základní vzdělání a středoškolské bez maturity) a jednotlivci ve věku 75 a více let. V posledních letech se mění struktura uživatelů internetu. V roce 2003 bylo 35% všech uživatelů internetu ve věku let, v roce 2008 bylo ve věku let 23% uživatelů internetu. Změna struktury je dána tím, že roste počet uživatelů internetu ve starších věkových skupinách. Celkem 87% uživatelů internetu jsou pravidelní uživatelé internetu (v přepočtu na celkovou populaci to znamená, že 47% populace ve věku 16 a více let jsou 9 Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupný z WWW: stav k

13 pravidelní uživatelé internetu). 52% uživatelů internetu používá internet každý nebo skoro každý den. Uživatelé internetu nejčastěji používají internet doma (83%), dále v práci (39%) a ve škole (17%). K nejpopulárnějším činnostem na internetu patří komunikace a vyhledávání informací, a to přijímání a odesílání ů (88%), vyhledávání informací o zboží a službách (77%), prohlížení a stahování on-line novin a časopisů (56%), vyhledávání služeb týkajících se cestování a ubytování (44%), vyhledávání informací v jízdních řádech (44%), vyhledávání informací za účelem vzdělávání (43%), internetové bankovnictví (25%) a další. Graf č. 1: Podíl uživatelů PC a internetu v populaci (vývoj ) 10 Zdroj: ČSÚ, stav k , vlastní úprava 10 Z celkového počtu jednotlivců ve skupině

14 2. Internetové bankovnictví v České republice Internetové bankovnictví je součástí elektronického bankovnictví, označovaného také jako přímé bankovnictví či alternativní distribuční kanály. Mezi elektronické bankovnictví, jak uvádí např. i číselník ČNB BA0078 Distribuční kanály elektronického a klasického bankovnictví, vedle internetového bankovnictví (včetně služby WAP bankovnictví a PDA bankovnictví) dále patří telefonní bankovnictví, mobilní bankovnictví neboli GSM bankovnictví, a homebanking. Některé publikace 11 zařazují do elektronického bankovnictví i platební karty. Bezpochyby lze pomocí platebních karet provádět na bankomatech operace, které jsou dnes již standardně nabízeny v rámci např. internetového bankovnictví. Platební karta zde nevystupuje jako onen alternativní distribuční kanál, ale jako autentizační prostředek za předpokladu znalosti PIN. Do elektronického bankovnictví tedy patří vedle výše uvedeného výčtu místo platebních karet bankomaty neboli ATM, a dále novinka loňského roku tzv. televizní bankovnictví (viz obrázek č. 1). Obrázek č. 1: Přehled služeb přímého bankovnictví Přímé bankovnictví Internetové bankovnictví* Telefonní bankovnictví GSM bankovnictví Homebanking Bankomaty Televizní bankovnictví *) Včetně WAP a PDA bankovnictví. Zdroj: vlastní znalosti, vlastní úprava Obecně k jednotlivým službám přímého bankovnictví: Internetové bankovnictví je detailně popsáno v kapitole 2.1 Definice internetového bankovnictví. WAP bankovnictví umožňuje komunikaci mezi bankou a klientem prostřednictvím internetu a mobilního telefonu vybaveného technologií WAP. PDA 11 Např. PŘÁDKA, Michal, KALA, Jan. Elektronické bankovnictví. 1. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN

15 bankovnictví umožňuje komunikaci mezi bankou a klientem prostřednictvím internetu a mobilních zařízení typu PDA. Telefonní bankovnictví je založeno na komunikaci banky a klienta prostřednictvím pevné linky s tónovou volbou. Klient si může zpravidla vybrat, zdali chce své operace realizovat prostřednictvím operátora banky či systému IVR. GSM bankovnictví je založeno na principu SIM Toolkit, tj. mobilních telefonů. Homebanking je způsob komunikace mezi bankou a klientem prostřednictvím PC se speciálním softwarem banky, a internetu nebo telefonu. Homebanking je nejvíce využíván FOP a PO, neboť umožňuje importovat data klienta do účetních systému klienta. Bankomaty, které po vložení platební karty a zadání čtyřmístného PIN, tj. po provedení autentizace držitele platební karty, umožní klientovi nejen vybrat peněžní prostředky v požadované výši a zjistit aktuální zůstatek běžného účtu, ale též některé umožňují klientovi vložit peněžní prostředky na klientův běžný nebo spořicí účet 12, popř. zadat příkaz k úhradě 13, dobít předplacenou SIM kartu mobilního operátora 14 nebo zažádat o úvěr 15. Televizní bankovnictví je založeno na komunikaci banky a klienta prostřednictvím televizoru a ovladače televizoru. Procentuální poměr uživatelů přímého bankovnictví vyjma bankomatů, kde nelze jejich využívání pro služby přímého bankovnictví kvantifikovat ve vztahu k ostatním službám přímého bankovnictví, a televizního bankovnictví, které není v produktové nabídce dále uvedené banky, tj. služeb Internet Banka (internetové bankovnictví), Mobil Banka (GSM bankovnictví), Telefon Banka (telefonní bankovnictví) a BankKlient (homebanking) je uveden na příkladu GE Money Bank v grafu č Např. většina bankomatů UniCredit Bank. 13 Např. bankomaty České spořitelny. 14 Např. bankomaty GE Money Bank. 15 Např. bankomaty GE Money Bank. 14

16 Graf č. 2: Poměr uživatelů přímého bankovnictví GE Money Bank Zdroj: GE Money Bank, stav k , vlastní úprava Internetové bankovnictví využívalo dle ČSÚ v roce 2008 celkem 24,8% podílu z uživatelů internetu, což je víc než dvojnásobek roku 2003 (12%). Vývoj využívání internetového bankovnictví uživateli internetu v ČR letech je uveden v grafu č. 3. Graf č. 3: Využívání internetového bankovnictví v ČR (vývoj ) Zdroj: ČSÚ, stav k , vlastní úprava 15

17 Eurostat uvádí, že 29% jednotlivců EU27 16 ve věku let v prvním čtvrtletí roku 2008 využívalo internetové bankovnictví. Nejvíce bylo internetové bankovnictví využíváno ve Finsku (72%) nejméně pak v Bulharsku (1%). V České republice je to pak 14% jednotlivců. Využívání internetového bankovnictví v rámci jednotlivých členských zemí EU27 je uvedeno v grafu č. 4. Graf č. 4: Využívání internetového bankovnictví v EU27 (2008) Zdroj: Eurostat 17, stav k 1Q 2008, vlastní úprava 16 Bez Belgie. 17 WULLT, Johan, SEYBERT, Heidi. Internet access and use in the EU27 in 2008 : Nearly 30% of individuals use internet banking. Eurostat news releases [online]. 2008, no. 169 [cit ]. Dostupný z WWW: 16

18 2.1 Definice internetového bankovnictví Internetové bankovnictví lze definovat jako alternativní distribuční kanál, jako součást přímého neboli elektronického bankovnictví, jako dnes běžnou službu nabízenou v různé kvalitě, resp. uživatelské přívětivosti, zpravidla všemi bankami, popř. i nebankovními subjekty (např. Fio) působícími na území České republiky. Internetové bankovnictví je zpravidla přehledné, pohodlné, jednoduché na ovládání a intuitivní, a umožňuje klientům bank nejen pasivní operace jako např. prosté zjištění zůstatku běžného účtu či pohybů na běžném účtu, ale i aktivní operace související s převodem peněžních prostředků, popř. i ostatní operace spojené např. se změnou nastavení běžného účtu. Obecně lze konstatovat, že prostřednictvím internetového bankovnictví je možné bankovní produkty a služby nejen zakládat a spravovat, ale též i rušit. Záleží však na dané bance a bankovních produktech a službách, které banka, resp. finanční skupina, do které daná banka patří, do svého internetového bankovnictví zařadí. Pro komunikaci mezi bankou a klientem prostřednictvím internetového bankovnictví je nutný pouze PC s připojením na internet a internetový prohlížeč. Z internetových prohlížečů je pro všechny poskytovatele internetového bankovnictví akceptovatelný Internet Explorer, výjimečně i alternativní prohlížeče jako např. Firefox, Netscape Browser, Opera, Mozilla Suite. Vstup do internetového bankovnictví podléhá vždy autentizaci daného uživatele bezpečnostními prvky. Obecně lze autentizaci uživatele rozdělit dle typu autentizačního prostředku, který si klient při zakládání internetového bankovnictví, popř. v průběhu jeho využívání vybral, a to zpravidla takto: heslo, mobilní klíč, osobní klíč, internetový klíč, 17

19 popř. kombinace výše uvedených autentizačních prostředků (např. kombinace hesla a mobilního klíče 18, nebo kombinace hesla a osobního klíče 19 ). 2.2 Historie internetového bankovnictví Přestože první internetové bankovnictví v ČR spustil v roce 1998 nebankovní subjekt Fio, lze bezesporu za průkopníka internetového bankovnictví v ČR označit Expandia Banku. Internetové bankovnictví Expandia Banky bylo již před deseti lety, tj. v roce 1998, kdy bylo spuštěno, tak nadčasové, že byť s malými změnami, především z důvodu úpravy produktového portfolia banky 20, je poskytováno Raiffeisenbank dodnes. O popularitě a do značné míry i dokonalosti internetového bankovnictví Expandia Banky hovoří i fakt, že po fúzi ebanky s Raiffeisenbank 21 je internetové bankovnictví původně Expandia Banky v retailovém bankovnictví této banky primárné nabízeným internetovým bankovnictvím. Expandia Banka se proslavila i konceptem tzv. multiměnového účtu, který doposud nemá na českém bankovním trhu obdoby, a který ideálně zapadá do internetového bankovnictví. Základem multiměnového účtu je fakt, že klient může mít pod jedním číslem běžného účtu vedle CZK až 8 dalších měn (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, HUF, PLN), tzv. měnové složky. Každá měnová složka funguje samostatně, s výjimkou autorizačního limitu pro použití platební karty, kdy se zůstatky na všech měnových složkách sčítají. Na denní bázi provádí Raiffeisenbank automatické zápočty v rámci celého běžného účtu, tj. v rámci všech měnových složek daného běžného účtu tak, aby klient nebyl pokud možno ani na jedné z měnových složek v nepovoleném debetu. GE Money Bank umožnila po spuštění Internet Banky v listopadu 2001 klientům pasivní operace v podobě sledování zůstatků a přehledu transakcí na všech klientových účtech 18 Např. GE Money Bank. 19 Např. Česká spořitelna. 20 Např. zrušení produktu Osobní úvěrová linka nebo naopak spuštění poskytování kreditních karet

20 včetně úvěrových, a pouze jednu aktivní operaci v podobě zadávání příkazů k úhradě včetně možnosti snadného zopakování již jednou zadaného příkazu k úhradě 22. Česká spořitelna představila internetové bankovnictví o pár měsíců dříve než GE Money Bank, a to v dubnu roku , a v porovnání s GE Money Bank toho uměla o poznání víc. Z pasivních operací to byla možnost sledování zůstatků a přehledu transakcí na Sporožirových účtech a běžných účtech, příjem aktuálního kurzovního lístku a číselníku bank, a zasílání textových zpráv na obchodní místo. Z aktivních operací to pak bylo zadávání příkazů k úhradě včetně zahraničních a expresních plateb, zadávání žádostí o inkaso a trvalých příkazů k úhradě, a zakládání termínovaných vkladů Obchodní názvy internetového bankovnictví Následující kapitola se zaměřuje na obchodní názvy internetového bankovnictví, jejichž nápaditost bezpochyby marketingově souvisí s prodejem internetového bankovnictví, neníli již nedílnou součástí běžného účtu jako např. v případě Raiffeisenbank či mbank. Obchodní názvy internetového bankovnictví vybraných poskytovatelů, působících na území České republiky jsou uvedeny v příloze č. 1, resp. tabulce č. 11. Mezi nejnápaditější názvy patřila NetBanka, která tvořila spolu se službou MiniBanka (GSM bankovnictví) a TeleBanka (telefonní bankovnictví) trilogii přímého bankovnictví Živnostenské banky. UniCredit Bank, si však pro internetové bankovnictví zvolila název Online Banking. GE Money Bank nabízí klientům Internet Banku a dále službu Mobil Banka (GSM bankovnictví) a Telefon Banka (telefonní bankovnictví). Česká spořitelna poskytuje všechny tři kanály přímého bankovnictví pod obchodním názvem Servis 24, tj. SERVIS 24 Internetbanking, SERVIS 24 Telebanking a SERVIS 24 GSM banking. 22 Od listopadu mohou klienti GE Capital Bank využívat Internet Banku. GE Money Bank : tiskové zprávy [online] [cit ]. Dostupný z WWW: 23 Povinnou součástí internetového bankovnictví byl osobní klíč za poplatek ve výši Kč s možností 50% slevy. 24 ČS Magazín : časopis pro zaměstnance Finanční skupiny České spořitelny. Česká spořitelna, a.s. 2001, č

21 2.4 Historická ocenění internetového bankovnictví Následující podkapitoly se budou věnovat výsledkům uplynulých ročníků Zlaté koruny a MasterCard Banka roku Zlatá koruna Zlatá koruna 25 je soutěž, ve které se od roku 2003 hodnotí bankovní produkty a služby na českém trhu. 260 hodnotitelů je sdruženo ve Finanční akademii. Výsledky kategorie Elektronické bankovnictví v letech jsou uvedeny v tabulce č. 1. Tabulka č. 1: Zlatá koruna výsledky kategorie Elektronické bankovnictví Rok Ocenění Elektronické bankovnictví Poskytovatel Zlatá koruna Servis 24 Internetbanking Česká spořitelna Stříbrná koruna Nákup podílových listů ebanka Bronzová koruna InternetBanka Genius GE Capital Bank Zlatá koruna Přímé bankovnictví ebanka Stříbrná koruna Servis 24 Česká spořitelna Bronzová koruna PDA banking ebanka Zlatá koruna Servis 24 Česká spořitelna Stříbrná koruna Mojebanka Komerční banka Bronzová koruna Infolimit na ATM GE Money Bank Zlatá koruna Přímé bankovnictví ebanka Stříbrná koruna Servis 24 Česká spořitelna Bronzová koruna SmartBanka Živnostenská banka Zlatá koruna Přímé bankovnictví ebanka Stříbrná koruna Servis 24 Česká spořitelna Bronzová koruna Max Internetbanking PS Poštovní spořitelna Zlatá koruna Přímé bankovnictví ebanka Stříbrná koruna Servis 24 Česká spořitelna Bronzová koruna ČSOB Elektronické bankovnictví ČSOB Zdroj: Zlatá koruna, stav k , vlastní úprava MasterCard Banka roku Cílem ocenění MasterCard Banka roku je ocenění bankovních produktů a služeb finančních institucí působících v ČR. Základním kritériem je zaměření na retailovou 25 Zlatá koruna : Inspirujte se nejlepšími finančními produkty roku [online] [cit ]. Dostupný z WWW:

22 klientelu. Ocenění MasterCard Banka roku je pořádáno pod záštitou Ministerstva financí ČR. O vítězích deseti z dvanácti kategorií rozhoduje odborná porota. Porota je složena z 50 členů odborníků z finanční oblasti, státní správy, akademické a politické sféry a v neposlední řadě i zástupců předních firem. Od roku 2005 již neexistuje samostatná kategorie Přímé bankovnictví. Tuto kategorii nepřímo nahradila od roku 2006 kategorie Účet roku. Přímé bankovnictví roku ebanka 2. Komerční banka 3. GE Capital Bank Přímé bankovnictví roku GE Capital Bank 2. ebanka 3. Česká spořitelna Přímé bankovnictví roku ebanka 2. Česká spořitelna 3. Komerční banka Účet roku ebanka Osobní účet 2. Komerční banka A konto 3. Živnostenská banka Osobní menu Standard Účet roku Česká spořitelna ČS konto 2. ING Bank ING Konto 3. ebanka Osobní účet Účet roku Raiffeisenbank ekonto 2. mbank mkonto 3. ING Bank ING Konto 26 MasterCard Banka roku [online]. - [cit ]. Dostupný z WWW: 21

23 2.5 Bezpečnost internetového bankovnictví S internetovým bankovnictvím bezprostředně souvisí jeho bezpečnost, která je středem pozornosti nejen samotných uživatelů a poskytovatelů, ale též institucí jako je ČNB a Ministerstvo vnitra ČR. Tento zájem v posledních letech zvýšil i tzv. phishing (podvodné y, které mají u uživatele vzbudit dojem, že byly odeslány z banky s cílem vylákání např. ID klienta a hesla, a jejich následné zneužití) a pharming (po zadání adresy do internetového prohlížeče je uživatel přesměrován na podvrženou veřejnou stránku ve stejném designu) upozornila ČNB veřejnost na rizika spojená s využíváním internetového bankovnictví a vydala doporučení s následujícím úvodním textem: V souvislosti s dynamickým rozvojem a rozšiřující se nabídkou služeb internetového bankovnictví dochází i v České republice k pokusům o jejich zneužití. Česká národní banka soustavně prosazuje a dohlíží na to, aby jednotlivé banky při poskytování svých služeb průběžně vyhodnocovaly s nimi spojená rizika a přijímaly opatření na jejich omezení. Bezpečnost každého vzdáleně ovládaného účtu však nezávisí pouze na zabezpečení informačních systémů jednotlivých bank, ale také na péči a pozornosti, kterou věnuje bezpečnosti internetového bankovnictví samotný klient. 27. Příkladem toho, že banky nezůstávají vůči bezpečnosti internetového bankovnictví lhostejné, může být Česká spořitelna, která od rozšířila službu Servis 24 Internetbanking o povinnou certifikaci všech aktivních operací prostřednictvím mobilního klíče. Banky se však snaží sladit uživatelské pohodlí s přijatelnou mírou rizika. O bezpečnosti užívání internetového bankovnictví informují banky klienty ve všeobecných obchodních podmínkách, produktových podmínkách, uživatelských manuálech nebo samostatných materiálech. Některé banky, např. již zmíněna Česká spořitelna, informují o základních 27 Upozornění České národní banky na rizika spojená s využíváním internetového bankovnictví. Česká národní banka : Informace bankovního dohledu [online] [cit ]. Dostupný z WWW: nk.html. 22

24 prvcích bezpečnosti užívání internetového bankovnictví i na přihlašovací stránce aplikace internetového bankovnictví Servis 24 Internetbanking. Dodržováním níže uvedených pravidel, která byla sestavena na základě výstupů ČNB, Ministerstva vnitra ČR a vybraných bank, zvýší uživatel internetového bankovnictví bezpečnost internetového bankovnictví a ochrání sebe a své PC před možným zneužitím. Pravidla bezpečného užívání internetového bankovnictví (bezpečnostní patnáctero) Při používání internetového bankovnictví postupujte důsledně podle pokynů vaší banky. Průběžně sledujte informace a doporučení věnována bezpečnosti internetového bankovnictví vydávaná vaší bankou. 2. Nikdy a nikomu, a to ani rodinným příslušníkům, nesdělujte bezpečnostní prvky. Bezpečnostní prvky uchovávejte na bezpečném místě. Bezpečnostní prvky po vás nikdy nechce vaše banka. Pokud obdržíte s žádostí o bezpečnostní prvky nebo budete mít jakékoliv pochybnosti, obraťte se na technickou podporu vaší banky. 3. Pro kontakt s bankou používejte PC, jehož operační systém je legální a je pravidelně aktualizován, má aktualizovaný antivirový program a je chráněn řádně nakonfigurovaným firewallem 29. Je nutné používat vhodné programy pro detekci škodlivého software (tzv. antispyware). Užíváte-li starší verzi operačního systému, zvažte jeho nahrazení jeho vyšší verzí s pokročilejším zabezpečením. 4. Nepoužívejte jako přihlašovací URL adresu do aplikace internetového bankovnictví odkaz z obdrženého u. Banka nikdy nezasílá nevyžádané y s odkazem na své veřejné stránky. Do aplikace internetového bankovnictví je nutné vstupovat výhradně přes veřejné stránky banky. Zařaďte si server aplikace internetového bankovnictví do zóny důvěryhodných serverů. 28 HENTSCHEL, Andreas. Bankovní loupež přes internet. Chip. 2009, č. 02, s , Bezpečnost elektronického podpisu a internetové bankovnictví. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. - [cit ]. Dostupný z WWW: Upozornění České národní banky na rizika spojená s využíváním internetového bankovnictví. Česká národní banka : Informace bankovního dohledu [online] [cit ]. Dostupný z WWW: nk.html. 29 Umožňuje řízenou kontrolu uskutečňované komunikace uživatelem. 23

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů

Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Trendy elektronické obsluhy bankovních klientů Diplomová práce Autor: Bc. Jana Hanzlíková Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bankovní institut vysoká škola Praha Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bakalářská práce Tatiana Lavrenková 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Elektronické bankovnictví Blažim 2012 Jiří FILÍPEK - 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra

Více

Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví

Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického bankovnictví Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Kateřina

Více

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice Veronika Pilná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zkoumá preference klientů v produktech elektronického bankovnictví.

Více

Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost

Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost Bakalářská práce Autor: Veronika Haklová Finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

ELEKTRONICKÉ PLATEBNÍ PROSTŘEDKY JAK SE VYHNOUT RIZIKŮM

ELEKTRONICKÉ PLATEBNÍ PROSTŘEDKY JAK SE VYHNOUT RIZIKŮM Průvodce spotřebitele ELEKTRONICKÉ PLATEBNÍ PROSTŘEDKY JAK SE VYHNOUT RIZIKŮM František Klufa OBSAH PŘEDMLUVA 1 1. PLATEBNÍ SVĚT A JEHO ROZVOJ 2 2. DRUHY PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ UŽÍVANÝCH V ČR 3 2.1. Hotovostní

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání produktů

Více

Elektronické obchodování a možnosti plateb. Alexandra Rybková

Elektronické obchodování a možnosti plateb. Alexandra Rybková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Elektronické obchodování a možnosti plateb Alexandra Rybková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi

Více

Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice. Petr Minks

Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice. Petr Minks Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice Petr Minks Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V této bakalářské práci jsem se zaměřil na analyzování vybraných produktů elektronického

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb. Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.cz B 19/1206 Uživatelská příručka Online Banking Internetové bankovnictví

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Bankovní poplatky Bakalářská práce Autor: Petra Polanková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Eöllösová Praha červen, 2008 Prohlášení:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace bankovních produktů mbank s vybranými bankami v České republice Hana Crkvová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH

SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ KVALITY SLUŽEB VE VYBRANÝCH BANKÁCH Comparison of quality bank services in choice banks Bakalářská práce Vedoucí

Více

Způsoby plateb na Internetu. Veronika Rybecká, DiS.

Způsoby plateb na Internetu. Veronika Rybecká, DiS. Způsoby plateb na Internetu Veronika Rybecká, DiS. Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998

Více

Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice

Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Denisa Jirouchová finance Vedoucí

Více

Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping

Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza studentských bankovních účtů pomocí

Více