Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201"

Transkript

1 Mobilní WiFi Vodafone Vodafone

2 Obsah Vítejte Za ínáme první p ipojení a nastavení zabezpe ení Mobilní WiFi Vodafone p ehled Systémové po adavky P ístroj p ehled Displej mobilního WiFi Vodafone Spo i e a informace o napájení a stavu baterie Schopnost aktualizace a podávání zpráv mobilního WiFi Vodafone, licen ní smlouva s koncov m u ivatelem8 1.2 Nastavení p ístroje a první p ipojení Nastavení p ístroje Po áte ní zapojení P ihla ovací obrazovka prohlí e e mobilního WiFi Vodafone Po áte ní bezpe nostní nastavení P ihlaste se k mobilnímu WiFi Vodafone Zm te heslo administrátora Chcete-li, z i te si Bezpe n profil a nastavte si Chrán né bezdrátové nastavení (WPS) Nastavení WPS U ivatelské rozhraní mobilního WiFi Vodafone pokro ilá nastavení P ehled Dostupnost v chozí stránky mobilního WiFi Vodafone z va eho webového prohlí e e P ihlá ení k mobilnímu WiFi Vodafone pro p ístup k nabídkám správy Stav slu by Konfigurace internetového p ístupu pro aplikace Nastavení mobilního WiFi Vodafone Adresy domácí sít Nastavení NAT (p eklad sí ov ch adres) Konfigurace DMZ Nastavení WiFi V eobecná nastavení WiFi a WPS (Chrán né bezdrátové nastavení) Obrazovka se v eobecn mi parametry WiFi vám umo uje zapnout i vypnout funkci WiFi a zvolit si pro WiFi pásmov rozsah a kanály Parametry SSID a MAC filtrování Nastavení mobilního p ipojení Správa PINu SIM karty a nastavení mobilního p ipojení Volba bezdrátové sít Systémová správa Nastavení hesla Zálohování a obnova konfigurace, resetování na nastavení v robce Sdílení soubor Sdílení soubor prost ednictvím HTTP (doporu ené) SMS Odstra ování závad P ehled Diagnostika Informace o mobilním WiFi Vodafone Stav p ipojení k mobilní síti Konfigurace mobilního WiFi Vodafone B né problémy a jejich e ení Slovní ek pojm Mobilní WiFi Vodafone 2

3 Vítejte Tento Pokro il pr vodce vám poradí, jak si m ete instalovat a konfigurovat sv j mobilní WiFi Vodafone i jak hrav zvládnete pou ívání rozhraní prohlí e e. Pr vodce má 4 kapitoly: Za ínáme první p ipojení a nastavení zabezpe ení Rozhraní prohlí e e mobilního WiFi Vodafone pokro ilá nastavení Odstra ování závad Slovní ek pojm Ulo te si prosím tento Pokro il pr vodce konfigurací na hard disk svého po íta e, kdybyste se do n j je t n kdy t eba pot ebovali podívat. Mrkn te také na Stru nou p íru ku u ivatele, kterou najdete v krabici svého mobilního WiFi Vodafone. Vodafone Group 2009, VODAFONE, loga spole nosti Vodafone a Vodafone Mobile Connect jsou ochrann mi známkami koncernu Vodafone Group. Microsoft a Windows jsou bu registrovan mi ochrann mi známkami i ochrann mi známkami spole nosti Microsoft Corporation ve Spojen ch státech, p ípadn v dal ích zemích. Dal í zde uvedené názvy v robk a spole ností mohou b t ochrann mi známkami jejich p íslu n ch vlastník. Mobilní WiFi Vodafone 3

4 1. Za ínáme první p ipojení a nastavení zabezpe ení - Mobilní WiFi Vodafone p ehled - První p ipojení - P ihla ovací obrazovka prohlí e e - Nastavení zabezpe ení Starte 1 Mobilní WiFi Vodafone 4

5 1.1 Mobilní WiFi Vodafone p ehled Mobilní WiFi Vodafone (dále mu budeme íkat jen ) vám umo uje sdílení internetového p ipojení k mobilní síti pomocí WiFi. Ml ete k n mu p ipojit v t inu za ízení s WiFi (nap. PC, herní mobilní za ízení, digitální hudební p ehráva e) a sdílet zabezpe ené mobilní p ipojení k internetu. m ete umístit tak, aby m l tento p ístroj co nejlep í mobilní pokrytí a pak jej sdílel s ostatními za ízeními prost ednictvím WiFi. P ístroj byste nem li pou ívat v uzav eném prostoru s omezen m proud ním vzduchu, nap. v kapse saka i kabelce apod. Lépe bude pracovat p i napájení i nabíjení ze sít ne v chodu na baterii Systémové po adavky Pro pou ívání mobilního WiFi Vodafone pot ebujete za ízení zp sobilé vyu ívat WiFi (podpora WiFi b/g) a internetov prohlí e P ístroj p ehled Mobilní WiFi Vodafone 5

6 1.1.3 Displej mobilního WiFi Vodafone Pokro il pr vodce konfigurací Displej na p ední ásti za ízení zobrazuje informace o stavu p ipojení k mobilní síti i její jméno, je-li u ivatelem vy adována n jaká innost, stav za ízení s WiFi konektivitou a úrove nabití baterie. Spo i displeje: zabudovaná spo ící funkce znamená, e se informace zobrazí po dobu 20 sekund a poté se displej vypne. Kontrolka zapojení / konektivita ka d ch pár sekund zabliká, ím indikuje, e je p ístroj zapnut. Chcete-li displej rozsvítit, stiskn te tla ítko WPS / Displej a informace se zobrazí na dal ích 20 sekund. Informace na displeji Zapnuto: Zapnuto (opakované blikání) / Vypnuto (nesvítí) Operátor: Zobrazí se sí, ke které je za ízení p ipojeno. Také se zde m e zobrazit hlá ka o chyb i po adované innosti. Chybové hlá ky jsou typu Chybí SIM karta, Neplatná SIM karta, Zadejte PIN i Zadejte PUK. Hlá ky o vy adované innosti mohou b t blikající ikona klí e (Stiskn te klí WPS) anebo ádost o zadání PIN kódu do va eho po íta e. 3G konektivita / SMS informace: Zobrazuje typ sí ového p ipojení (HSPA, 3G, GPRS/EDGE); máte-li nep e tenou zprávu, bude se tato informace st ídat s ikonou zprávy. WiFi konektivita / informace o WPS: Zobrazuje po et u ivatel p ipojen ch pomocí WiFi související s WPS, bude obrazovka vypadat následovn :. Vy adule-li u ivatel innost Vy adován PIN WPS: Vy adována autorizace funkce WPS Push Button: V kon WiFi: V kon WiFi bude v dy lep í p i nabíjení p ístroje v porovnání se stavem, kdy pracuje na baterii. Mobilní WiFi Vodafone 6

7 Síla signálu / Indikace roamingu: P ipojen s vynikající intenzitou signálu (5 árek) a po nízkou intenzitu signálu (1 árka). Nejste-li p ipojeni ke své domovské síti, zobrazí se R. P ipojení k síti se nezda ilo nebo je slu ba nedostupná. P ístroj nep ipojen, ale sí ové p ipojení je dostupné (vynikající signál, ikona je vykryta edou barvou). P ístroj m e b t nastaven na manuální (nikoliv automatické) p ipojení a eká na p ipojení z u ivatelského rozhraní PC. Stav nabití baterie: P i napájení p ístroje prochází ikona baterie cyklem ikon pro nabíjení. Pokud se p ístroj zrovna nenabíjí, ikona ukazuje aktuální stav nabití baterie. Vybitá (0 %) Nabíjí se (10 %) Nabíjí se (30 %) Nabíjí se (60 %) Nabitá (100 %) Mobilní WiFi Vodafone 7

8 1.1.4 Spo i e a informace o napájení a stavu baterie Spo i e: V p ístroji jsou zabudované 2 typy spo i displeje a konektivity. Displej: Integrovaná funkce spo i e displeje znamená, e se informace na displeji mobilního WiFi Vodafone zobrazí po dobu 20 sekund a poté se displej vypne, aby se et ila energie v baterii. LED kontrolka pro zapojení a p ipojení k síti bude ka d ch pár sekund blikat, ím indikuje, e je p ístroj zapnut. Chcete-li displej rozsvítit, stiskn te tla ítko pro WPS / Displej a informace o stavu se zobrazí po dal ích 20 sekund. Konektivita: Po 10 minutách bez jakéhokoli p ipojení u ivatele k mobilnímu WiFi Vodafone (prost ednictvím WiFi i USB kabelu) se p ístroj p epne do klidového re imu. Je-li p ístroj napájen baterií a nachází se v klidovém re imu, musí se p ed jeho op tovn m zapojením stisknout tla ítko WPS / Displej. Displej se krátce rozsvítí a p ipojení bude op t umo n no prost ednictvím p ístupu k WiFi. Je-li p ístroj napájen nabíje kou z elektrické sít i USB kabelem z PC, pak se aktivuje z klidového re imu p i obdr ení po adavku na WiFi p ipojení (tj. bez nutnosti fyzické aktivity), p ipojí se k bezdrátové síti a p ijme po adavek na WiFi p ipojení. Nabíjení baterie: Úrove nabíjení závisí na tom, je-li p ístroj zrovna p ipojen k mobilní síti, jestli WiFi zrovna vysílá a jestli se p ístroj nabíjí pomocí nabíje ky z elektrické sít i z PC. Scéná e jsou popsány ní e, ale v zásad platí, e nejlep í je pou ívat nabíje ku z elektrické sít, je lep í i ne napájení pomocí USB kabelu z PC: Napájení z elektrické sít Není-li p ístroj p ipojen k mobilní síti, pak se nabije za nejv e 3 hodiny. Je-li p ístroj p ipojen k síti, pak bude doba nabíjení záviset na po tu u ivatel a objemu p enosu, ale nabíjení potrvá o n co déle ne 3 hodiny. Dobíjení z PC pomocí USB kabelu Není-li p ístroj p ipojen k síti (je vypnut ), pak se nabije za nejv e 4 hodiny. Je-li p ístroj p ipojen k síti, pak bude doba nabíjení záviset na po tu u ivatel a objemu p enosu. P i b ném prohlí ení se bude p ístroj dobíjet pomaleji, ale bude-li jím probíhat vysok objem p enos, pak se nebude dobíjet a m e se naopak za ít vybíjet Schopnost aktualizace a podávání zpráv mobilního WiFi Vodafone, licen ní smlouva s koncov m u ivatelem Software pro mobilní p ipojení Vodafone je sou ástí tohoto p ístroje; obsahuje zabudované schopnosti aktualizace a podávání zpráv tak, jak to stojí v licen ní smlouv s koncov m zákazníkem. Licen ní smlouva s koncov m zákazníkem (End User Licence Agreement EULA): Ujist te se, prosím, e jste si, d íve ne za nete p ístroj a jeho software pou ívat, p e etli a akceptovali licen ní smlouvu s koncov m zákazníkem platnou pro va i zemi. Smlouvy EULA jsou pro tení k dispozici zde: Mobilní WiFi Vodafone 8

9 1.2 Nastavení p ístroje a první p ipojení Nastavení p ístroje 1. nastavíte tak, e vlo íte svou SIM kartu (a microsdhc kartu, pokud ji pou íváte pro sdílení a streaming) a p ed pou itím vlo íte baterii. 2. Stiskn te tla ítko pro uvoln ní zadního krytu p ístroje a vlo te SIM kartu a (pokud pou íváte) microsdhc kartu podle popisu u obrázku a poté vlo te baterii. Upozorn ní: P ed op tovn m nasazením zadního krytu si prosím poznamenejte podrobnosti zabezpe ení va eho WiFi, zejména bezpe nostní sí ov klí WPA2 a název WiFi sít (SSID). Klí WPA2 (citliv na velikost písma) a SSID jsou pro vá p ístroj jedine né; najdete je na títku pod zadním krytem. Tyto údaje budete pot ebovat, pokud opera ní systém va eho po íta e nepodporuje WPS (Chrán né bezdrátové nastavení). Jak Microsoft Windows Vista tm SP2, tak Windows 7 WPS je obsahují. 3. P i prvním pou ití zapojte do elektrické sít, ale nezapínejte p ístroj, abyste umo nili plné nabití baterie p ed pou itím (p ibli n 3 hodiny). Na stavové obrazovce na p ední ásti p ístroje se zobrazí ikona napájení. 4. Po nabití baterie p ístroj zapn te posunutím vypína e na p ední ásti p ístroje doprava. Kontrolka Zapojení / Konektivita na p ední ásti p ístroje se rozsvítí a p ístroj se nastartuje. Mobilní WiFi Vodafone 9

10 1.2.2 Po áte ní zapojení se dodává s p ednastaven m Access Point Number (APN) a dal ími nastaveními pro sí Vodafone. To vám umo ní vyu ívání tohoto p ístroje v síti Vodafone bez slo itého konfigurování. Ne za nete: Poznamenejte si podrobnosti zabezpe ení va eho WiFi, zejména bezpe nostní sí ov klí WPA2 a název WiFi sít (SSID). Klí WPA2 (citliv na velikost písma) a SSID jsou pro vá p ístroj jedine né; najdete je na títku pod zadním krytem mobilního WiFi Vodafone. P i po áte ním nastavení mobilního WiFi Vodafone máte dv mo nosti p ipojení. Mo nost 1 Nastavte si p ipojení k mobilnímu WiFi Vodafone v re imu WiFi V re imu WiFi pou íváte jako sdílen p ístupov bod. WiFi p ipojitelnost svého po íta e pou íváte pro p ístup k p ístroji. K nalezení bezdrátové sít Vodafone pou ijte b ného správce WiFi ve svém po íta i. Upozorn ní: Kroky vedoucí k p ipojení k síti WiFi se li í v závislosti na va em opera ním systému a na tom, zda pou íváte originální aplikaci i software t etích stran. Obecn platí, e m ete kliknout na ikonu (oby ejn ve títku Systém pro Windows nebo pro Mac zvolte System Preferences > Network), kde si m ete zvolit Zobrazit dostupné bezdrátové sít. Nejste-li dob e obeznámeni s provozem bezdrátov ch sítí ve svém po íta i, pora te se s Nápov dou svého po íta e. Naleznete-li více bezdrátov ch sítí, ozna te si sí ozna enou VodafoneMobileWiFi-xxxxyy. Znaky xxxxyy p edstavují náhodn generovan soubor íslic a písmen, které se p ístroj od p ístroje li í. Klikn te na P ipojit. Mo nost 2 Nastavte si p ipojení k mobilnímu WiFi Vodafone pomocí p ipojení mikro USB kabelem V re imu p ipojení USB kabelem p ipojíte p ímo k po íta i za pou ití mikro USB kabelu, kter je sou ástí balení mobilního WiFi Vodafone. Pro p ístup k p ístroji vyu íváte p ipojitelnost va eho po íta e k síti LAN pomocí USB kabelu; sí ové p ipojení se vytvo í automaticky. Kdy se ke svému po íta i p ipojujete USB kabelem poprvé, ovlada e p ístroje a softwaru pro mobilní sí Vodafone se z mobilního WiFi Vodafone stáhnou a nainstalují do va eho PC. Toto jsou základní p edpoklady, abyste se mohli ke svému p ístroji s p ipojením k po íta i pomocí USB kabelu p ipojit. Upozorn ní: P i p ipojení do PC pomocí USB kabelu bude WiFi v provozu. Pokud se rozhodnete odpojit od sít na webovém u ivatelském rozhraní, odpojíte od ní zárove i v echny ostatní u ivatele mobilního WiFi Vodafone. VAROVÁNÍ! V tento okam ik velmi doporu ujeme nastavit bezpe nost mobilního WiFi Vodafone. P ístroj má sice aktivované zabezpe ení WPA2, ale je mo né, e si budete chtít zm nit WPA2 sí ov klí nebo p ihla ovací heslo s personalizovan m nastavením. Upozorn ní: Jste-li k p ístroji p ipojeni pomocí sít WiFi a zjistíte, e vás p esm rovává na webové u ivatelské rozhraní (tj. konfigura ní stránku) místo stránky, kterou o ekáváte p i pou ití prohlí e e, je tomu tak proto, e p ístroj nem e u ivatele p ipojit k síti mobilního p ipojení. Máte-li problém se k p ístroji p ipojit, ov te si, e byl správn zadán bezpe nostní klí WPA2. Upozor ujeme, e klí WPA2 je citliv na velikost písma ujist te se, prosím, e správn zadáváte velká a Mobilní WiFi Vodafone 10

11 malá písmena. Dal ím b n m d vodem problému s p ipojením k PC je, e adaptér WiFi ve va em po íta i je zmaten ze sou asného provozu n kolika WiFi za ízení. Standardní zp sob opravy v tomto p ípad je kliknout ve va em po íta i prav m tla ítkem my i na ikonu P ipojení k bezdrátové síti na nástrojové li t Windows a pak zvolit Opravit. Ov te si prosím na stavovém displeji p ístroje, jestli p ístroj neo ekává innost z va í strany (nap. stisknutí tla ítka WPS / Displej), a stav p ipojení ve webovém rozhraní u ivatele, a ujist te se, e za ízení ukazuje stav P ipojeno. Pokud tomu tak není, hledejte odpov v ásti Odstra ování závad v tomto pr vodci. Mobilní WiFi Vodafone 11

12 1.3 P ihla ovací obrazovka prohlí e e mobilního WiFi Vodafone Ve svém webovém prohlí e i zadejte do okénka pro adresu nebo a stiskn te klávesu Enter nebo Zp t. Zobrazí se webové u ivatelské rozhraní mobilního WiFi Vodafone. Webové u ivatelské rozhraní v dy n jaké informace zobrazí, bez ohledu na to, zda jste p ihlá eni i nikoliv. Vodafone: Odkazuje na globální webovou stránku Vodafone a umo uje p esm rování na lokální webovou stránku. P idat k oblíben m: Vytvo í zálo ku pro. Podpora: Odkazuje na globální webovou stránku podpory Vodafone. Nabídka obsahu SD karty. Síla signálu v síti: Nep ítomnost bíl ch árek indikuje nep ítomnost pokrytí sítí; dále se síla signálu li í od 1 árky (nízká intenzita signálu) po p t árek (velmi silná intenzita signálu). Název sít : Název sít, ke které je p ipojen p ístroj. Typ sí ového p ipojení: GPRS, EDGE, 3G, 3G+, HSUPA. Stav p ipojení: Nep ipojen, P ipojuje se, P ipojen. Byla p ijata nep e tená SMS zpráva. P i roamingu v EU m ete dostávat SMS zprávy, které vysv tlují dodate né poplatky za roaming. Tyto zprávy si m ete p e íst po p ihlá ení do webového u ivatelského rozhraní. Indikátor nabití baterie (4 bílé dílky = pln nabito). Mobilní WiFi Vodafone 12

13 1.4 Po áte ní bezpe nostní nastavení je dodáván p ednastaven s informacemi pot ebn mi k p ipojení k mobilní síti Vodafonu. Oby ejn nevy aduje ádnou dal í konfiguraci základního nastavení, pokud za ízení nepou íváte za hranicí firemního firewallu; v takovém p ípad je t eba upravit p íslu ná nastavení proxy serveru (v následující ásti tohoto pr vodce zjistíte, jak to ud lat). Zabezpe ení va í bezdrátové sít je velmi d le ité. Doporu ujeme vám nastavit v chozí bezpe nostní nastavení ihned za pomoci následujících krok : P ihlaste se k mobilnímu WiFi Vodafone Zm te heslo administrátora Chcete-li, z i te si Bezpe n profil a nastavte si Chrán né bezdrátové nastavení (Wireless Protected Set-up WPS) P ihlaste se k mobilnímu WiFi Vodafone Do p ihla ovacího okna v pravém horním rohu obrazovky zadejte v chozí heslo admin a klikn te na P ihlásit. Mobilní WiFi Vodafone 13

14 1.4.2 Zm te heslo administrátora V nabídce vlevo zvolte Správa > Nastavení hesla: zobrazí se vám ráme ek Nastavení hesla. Do pole Stávající heslo zadejte admin. Zvolte nové heslo administrátora a vypl te je do obou polí pro heslo. Klikn te na OK. Toto bude nové heslo administrátora, které budete pou ívat pro p ihlá ení s rozhraním prohlí e e. Upozorn ní: Poznamenejte si prosím své nové heslo. Pokud jej zapomenete, budete muset p ístroj resetovat hlavním resetovacím tla ítkem. Tím zárove resetujete i v echny dal í zm ny, které jste provedli v nastavení p ístroje. Mobilní WiFi Vodafone 14

15 1.4.3 Chcete-li, z i te si Bezpe n profil a nastavte si Chrán né bezdrátové nastavení (WPS) M ete vyu ít následující mo nosti routerového zabezpe ení: WPS zabezpe ení, WEP, WPA-PSK, WPA/WPA2 smí ené, WPA2-PSK, MAC filtrování adres / NAT zabezpe ení. WPA2-PSK je v chozím nastavením, ale je mo né, e budete chtít úrove zabezpe ení sní it, proto e n která ze za ízení, která s mobilním WiFi Vodafone hodláte pou ívat, nepodporují tuto úrove zabezpe ení. D LE ITÉ: Vá p ístroj je dodáván s p ednastaven m WPA2 klí em, kter je pro vá p ístroj jedine n a je uveden na títku pod zadním krytem p ístroje. Budete-li tento klí chtít zm nit na lépe zapamatovateln, dr te se pokyn uveden ch ní e. Spole nost Vodafone doporu uje zm nit WPA2 klí na bezpe nostní klí, kter si lze snadno zapamatovat. Upozorn ní: WPA2 klí je citliv na velikost písma zadávejte prosím znaky se správn m rozli ením mal ch a velk ch písmen. V nabídce vlevo zvolte WiFi. V ráme ku Nastavení SSID WiFi zvolte úrove zabezpe ení, kterou si p ejete (WPA2 je v chozím nastavením). Mobilní WiFi Vodafone 15

16 Z rozbalovacího pole si vyberte ifrovací algoritmus, kter chcete pou ít. Zadejte zapamatovateln sí ov klí, kter chcete pou ívat pro WiFi p ístup k p ístroji. Klikn te na OK. Podporuje-li opera ní systém va eho PC WPS (Chrán né bezdrátové nastavení) ve Vista SP2 a Windows 7, m ete si aktivovat zabezpe ení WPS. (Na následující stránce tohoto pr vodce najdete detailní popis t í dostupn ch mo ností, a jak ka dou z nich nastavit). D LE ITÉ: Va e bezdrátové p ipojení bude v tento okam ik neaktivní. Pro po áte ní bezpe nostní nastavení se budete muset znovu p ipojit pomocí nového sí ového klí e, kter jste si práv z ídili. Mobilní WiFi Vodafone 16

17 1.4.4 Nastavení WPS Chrán né bezdrátové nastavení (WPS) umo uje u ivateli snadné WiFi p ipojení mezi mobilním WiFi Vodafone a jak mkoliv za ízením, které podporuje WPS. Windows 7 a Windows Vista SP2 nabízejí podporu WPS automaticky, zatímco Windows XP nabízí WPS podporu pouze, mají-li nainstalováno aktualizování Wireless Provisioning Services Information Element (WPS IE). Fungování WPS je umo n no v rámci v chozího nastavení. První po íta s Windows7, kter se p ipojí k mobilnímu WiFi Vodafone, bude po ádán o zadání WPS PIN kódu (kter se zobrazí na stavové obrazovce displeje p ístroje), aby mohl rejst ík Windows 7 nastavit bezpe nostní nastavení pro p ístroj. Upozorn ní: V pr b hu registra ního procesu WPS se m e stát, e vám p ístroj po ádá, abyste umo nili OS Windows rekonfiguraci a zm nu SSID a bezpe nostního klí e za ú elem zv ení zabezpe ení p ístroje. Pokud toto povolíte, SSID ji nebude mít podobu VodafoneMobileWiFi-xxyyyy. podporuje následující dv metody, které za ízením umo ují prost ednictvím WPS získávat WiFi bezpe nostní údaje mobilního WiFi Vodafone. 1. Metoda Push Button Configuration (PBC) Ujist te se, e je v mobilním WiFi Vodafone aktivována funkce WPS prost ednictvím webového prohlí e e (viz ást v e). Na WiFi za ízení (nap. PC) zvolte pom cku WiFi p ístupu, která obsahuje podporu WPS (poskytuje dodavatel PC) a vyberte metodu PBC. PC Display Vodafone Mobile Wi-Fi Status screen Na mobilním WiFi Vodafone stiskn te tla ítko WPS / Displej. Funguje-li funkce WPS správn, zobrazí se ikona a po íta se p ipojí k mobilnímu WiFi Vodafone. Ikona indikuje problém s funkcí WPS. Mobilní WiFi Vodafone 17

18 2. Konfigura ní metoda se zadáváním PIN kódu Ujist te se, e je v mobilním WiFi Vodafone aktivována funkce WPS prost ednictvím webového prohlí e e (viz ást v e). Na WiFi za ízení (nap. PC) zvolte nástroj WiFi p ístupu, kter obsahuje podporu WPS (poskytuje dodavatel PC) a zvolte metodu PIN. Displej PC Stavov displej vygeneruje a zobrazí osmimístn kód WPS PIN. Zadejte tento PIN kód tam, kam vás obrazovka va eho WiFi p ístupového nástroje ádá o zadání bezpe nostního sí ového klí e, a klikn te na OK. Funguje-li funkce WPS správn, zobrazí se ikona a po íta se p ipojí k mobilnímu WiFi Vodafone. Ikona indikuje problém s funkcí WPS. Mobilní WiFi Vodafone 18

19 2. U ivatelské rozhraní mobilního WiFi Vodafone pokro ilá nastavení - P ehled - Stav slu by - Konfigurace internetového p ístupu pro aplikace - Nastavení routeru - Nastavení WiFi - Nastavení mobilního p ipojení - Správa systému - Sdílení soubor - SMS 2 Mobilní WiFi Vodafone 19

20 2.1 P ehled Dostupnost v chozí stránky mobilního WiFi Vodafone z va eho webového prohlí e e Do pole pro adresu ve va em webovém prohlí e i zadejte nebo a stiskn te klávesu Enter. Kdy se k mobilnímu WiFi Vodafone p ipojíte webov m prohlí e em poprvé, uvidíte v chozí stránku mobilního WiFi Vodafone, která vám poskytne základní informace o stavu. V tuto chvíli nemusíte b t k mobilnímu WiFi Vodafone p ihlá eni P ihlá ení k mobilnímu WiFi Vodafone pro p ístup k nabídkám správy Pro p ihlá ení k mobilnímu WiFi Vodafone zadejte do p ihla ovacího okna v pravém horním rohu obrazovky své heslo (nebo, pokud jste ho dosud nezm nili, v chozí heslo admin ) a klikn te na P ihlásit. Zobrazí se v chozí obrazovka a vy tak získáte p ístup k nabídkám správy mobilního WiFi Vodafone. Mobilní WiFi Vodafone 20

21 Mobilní WiFi Vodafone 21

22 2.2 Stav slu by Z levé li ty nabídky zvolte Stav slu by; tak získáte p ehled o stavu mobilního p ipojení a stavu dostupnosti WiFi. Obrazovka Stav slu by vám p i sou asném pou ití informací z obrazovky Odstra ování poruch z nabídky na levé li t umo ní pochopit celkov stav za ízení. Obrazovka je rozd lena do dvou ástí: Horní ást obrazovky zobrazuje stav sít WiFi poskytované mobilním WiFi Vodafone (aktivní/neaktivní). Spodní ást obrazovky zobrazuje stav p ipojení k bezdrátové síti pomocí p ístroje. Mobilní WiFi Vodafone 22

23 2.3 Konfigurace internetového p ístupu pro aplikace Pot ebují-li hry a aplikace specifick typ p ístupu k WiFi síti, zvolte pro jejich správné fungování z li ty nabídky vlevo zálo ku Aplikace. Obrazovka Aplikace vám umo ní konfiguraci mobilního WiFi Vodafone, jí se autorizuje internetov p ístup pro konkrétní aplikace (oby ejn herní) tak, aby správn fungovaly. N které z nejpopulárn j ích her a p ístupov ch metod ji jsou zahrnuty v rozbalovacích nabídkách na této obrazovce; pro správnou volbu se pora te s u ivatelskou p íru kou pro danou aplikaci. Na konfigura ní stránce NAT si musíte aktivovat NAT, proto e v chozí nastavení routeru je neaktivní. Pokud se va e aplikace v rozbalovacím menu neobjeví, m ete ji p idat a nastavit manuáln na konfigura ní stránce NAT: Zvolte Vodafone Mobile Wi-Fi > NAT a dostanete se na stránku s manuální konfigurací. (Viz ást 2.4.2). Po dokon ení konfigurace va ich aplikací se tyto objeví v seznamu autorizovan ch aplikací ve spodní ásti obrazovky. Vymazávat i m nit autorizaci aplikací lze pomocí tla ítek Vymazat a Zm nit v pravé ásti obrazovky. Mobilní WiFi Vodafone 23

24 2.4 Nastavení mobilního WiFi Vodafone Z nabídky na li t vlevo zvolte. Najdete zde t i podnabídky: adresy domácí sít LAN, správa NAT a nastavení DMZ Adresy domácí sít Z nabídky na levé li t si zvolte Mobilní WiFi Vodafone > DHCP. Tak budete moci spravovat informace o adresách domácí sít. Obrazovka pro LAN vám poskytuje následující informace o stavu va eho za ízení: Lokální IP adresa Maska podsít Název LAN domény (v chozí název je DHCP server aktivovat / deaktivovat. DHCP server umo uje za ízení automaticky p i adit lokální IP adresu novému za ízení, které se p ipojí do va í sít (nap. bezdrátová tiskárna i dal í laptop). Nemáte-li aktivovan DHCP server, budete muset v em za ízením ve va í síti p i adit statické IP adresy. Rozsah IP adres a jejich pronájem. Jedná se o rozsah IP adres pou ívan ch DHCP serverem mobilního WiFi Vodafone a dobu trvání ka dého pronájmu (v chozí nastavení je 1 den). Mobilní WiFi Vodafone 24

25 2.4.2 Nastavení NAT (p eklad sí ov ch adres) Z nabídky vlevo na li t zvolte Mobilní WiFi Vodafone > NAT. Funkce NAT umo uje posílit zabezpe ení va eho systému tím, e p ístup na internet povolí jen vybran m aplikacím. Abyste mohli nastavit filtrování pro u ivatelskou aplikaci, budete muset znát ísla zdrojov ch port nebo rozsah zdrojov ch port a protokol (TCP, UDP nebo oba) pou ívan pro p enos sm rem ven. P íchozí p enos z internetu je oby ejn blokován firewallem z dosahov ch za ízení ve va í lokální bezdrátové síti. PAT vyu ívá destina ní IP a pole destina ních port k tomu, aby u ivatel m internetu umo nil dosa ení server, které b í na va em po íta i, nap. FTP serveru. Také n které online hry vy adují ke správnému fungování p íchozí p ístup. D LE ITÉ: Ve své síti WLAN budete muset pro ka dé za ízení, které obsahuje aplikaci, na kterou chcete odesílat, nastavit statickou IP adresu. Mobilní WiFi Vodafone 25

26 2.4.3 Konfigurace DMZ Z nabídky na li t vlevo zvolte Mobilní WiFi Vodafone > DMZ. Ú elem DMZ je dodate né posílení zabezpe ení sít LAN; p ípadn externí úto ník má p ístup pouze k vybavení DMZ a nikoliv k celé síti. Obecn platí, e ve keré slu by poskytované u ivatel m z externího prost edí by m ly b t umíst ny v DMZ. Nejb n j ími slu bami tohoto typu jsou webové servery, mailové servery, FTP servery, VoIP servery a DNS servery. Pokud aktivujete DMZ, vystavuje se IP adresa va eho po íta e externí síti. Zadejte správn IP adresu a stiskn te OK. Mobilní WiFi Vodafone 26

27 2.5 Nastavení WiFi Z nabídky na li t vlevo zvolte WiFi. Obrazovka je rozd lena na t i ásti: v eobecná nastavení WiFi, nastavení WPS a nastavení SSID V eobecná nastavení WiFi a WPS (Chrán né bezdrátové nastavení) Obrazovka se v eobecn mi parametry WiFi vám umo uje zapnout i vypnout funkci WiFi a zvolit si pro WiFi pásmov rozsah a kanály. Podporuje-li opera ní systém va eho PC WPS (chrán né bezdrátové nastavení), m ete zabezpe ení WPS aktivovat v ráme ku WPS. Metody, jak nastavit WPS, jsou popsány v ásti Nastavení WPS v e. D LE ITÉ: Va e bezdrátové p ipojení bude v tento okam ik neaktivní. Pro po áte ní bezpe nostní nastavení se budete muset znovu p ipojit pomocí nového sí ového klí e, kter jste si práv z ídili. Mobilní WiFi Vodafone 27

28 2.5.2 Parametry SSID a MAC filtrování Obrazovka s parametry SSID WiFi vám umo uje m nit jméno WiFi sít (v chozí nastavení je VodafoneMobileWiFi-xxxxyy, kde xxxxyy p edstavuje náhodn generovan soubor íslic a písmen, které se pro ka d jednotliv li í). M ete si také zvolit, jestli bude jméno sít obsahovat i slovo broadcast (pokud tomu tak nebude, nebude se jméno zobrazovat ostatním u ivatel m na jejich seznamu dostupn ch sítí, budete v ak muset jméno z konfigurace WiFi specifikovat, aby byl vá PC schopen p ipojit se k mobilnímu WiFi Vodafone). K dispozici je n kolik úrovní zabezpe ení v chozí poskytuje tu nejvy í úrove b n dostupného bezdrátového ifrování (WPA2-PSK). Volba Auto znamená, e za ízení bude podporovat ifrovací algoritmy TKIP i AES ve WPA i WPA2, a e skute n pou ívan algoritmus bude záviset na bezdrátovém klientu. Pro zm nu sí ového klí e (hesla) zadejte zapamatovateln sí ov klí, kter chcete pou ívat pro WiFi p ístup k mobilnímu WiFi Vodafone a stiskn te OK. Filtrování adres MAC vám umo uje zamezení p ístupu k va emu za ízení pomocí MAC adresy. MAC adresa je jedine ná pro konkrétní ást hardwaru, nap íklad sí ov adaptér. Pou itím filtrování adres MAC m ete ke svému mobilnímu WiFi Vodafone povolit p ístup pouze n kter m za ízením. Je-li seznam prázdn, pak má p ístup k mobilnímu WiFi Vodafone jak koliv klient se správn mi bezpe nostními údaji. D LE ITÉ: Neaktivujte filtrování adres MAC, dokud jste do seznamu MAC adres nep idali svou vlastní MAC adresu, jinak vám k mobilnímu WiFi Vodafone nebude umo n n p ístup prost ednictvím WiFi (m ete se v ak stále p ipojit pomocí USB kabelu). Na po íta i s Windows najdete svou MAC adresu spu t ním: ipconfig /all z okna cmd. MAC adresa je naz vána Fyzickou adresou (Physical Address). Na po íta i Mac si otev ete System Preferences > Network. V rozbalovacím seznamu Show si zvolte Airport. MAC adresa je íslo Airport ID, které se zobrazí pod ním. Mobilní WiFi Vodafone 28

29 2.6 Nastavení mobilního p ipojení Z nabídky na levé li t si zvolte Mobilní broadband. Pokro il pr vodce konfigurací bude nastaven automaticky na základ nastavení va í Vodafone SIM karty. Tato obrazovka vám umo ní pozm nit nastavení, chcete-li tak u init s ohledem na konkrétní okolnosti (viz dal í stránka). Tato obrazovka také poskytuje informace o stavu p ipojení a statistické údaje o p ipojení. Mobilní WiFi Vodafone 29

30 2.6.1 Správa PINu SIM karty a nastavení mobilního p ipojení N které sít vy adují p ed umo n ním p ístupu zadání kódu PIN k SIM kart. Pat í-li k t mto sítím i ta va e, m ete si zde ulo it sv j PIN pro SIM (zvolte Ulo it PIN a klikn te na Dal í), kter pak bude v dy automaticky odeslán síti, kdykoliv si to vy ádá. Je-li vy adován PIN kód va í SIM karty a není zde ulo en, bude v p ípad pot eby vy adován na stavovém displeji p ístroje. Budou se zobrazovat v chozí informace o konektivit Vodafone na základ va í SIM karty, ale nastavení si m ete na této obrazovce i pozm nit Volba bezdrátové sít Zde si m ete zvolit mobilní sí i sí partnera Vodafone, ke které se chcete p ipojit (ze seznamu aktivních sítí). Mobilní WiFi Vodafone 30

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení.

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Instalace Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Vypněte všechna síťová zařízení, včetně vašeho PC, power injectoru

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

software Manual Net Configuration Tool

software Manual Net Configuration Tool software Manual Net Configuration Tool Rev. 3,01 http://www.bixolon.com Obsah 1. Manuální informace 3 2. Operační systém (OS) Prostředí 3 3. Instalace a odinstalace 4 Software 3-1 instalace 4 3-2 odinstalace

Více

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Telefon Samsung S6500 Galaxy Mini 2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Přední panel SP3364 SP3367

Přední panel SP3364 SP3367 Představení Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy a zaručuje vysoký výkon a jednoduché použití. Poskytuje uživatelům rychlé a spolehlivé připojení k Internetu pomocí kabelového, ale i

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána Internetová bezpečnostní brána Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Vasco Traveler Premium 5

Vasco Traveler Premium 5 Vasco Traveler Premium 5 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 5 1.2. Nabíjení baterie 6 1.3. Paměťová

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0

Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0 Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0 Telefon PRADA phone by LG 3.0, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Počáteční nastavení aplikace WiFiS

Počáteční nastavení aplikace WiFiS Počáteční nastavení aplikace WiFiS Tento dokument Vás provede základním nastavením aplikace a celkovým uvedením do provozu. Po dosažení konce tohoto návodu budou všechny části aplikace WiFiS připravené

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4 2N NetSpeaker IP Audio Systém Manuál Verze 1.4 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej Začínáme 1 D ležité informace o nastavení Uživatelé bezdrátových a pevných sítí: Chcete-li úsp šn p idat za ízení HP All-in-One do sít, i te se pokyny uvedenými v této instalační p íručce. Uživatelé kabelu

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka ihealth AM3 sníma denní aktivity a kvality spánku U ivatelská p íru ka 1/7 Obsah manuálu Úvod 3 Obsah balení a popis 3 Za ínáme 3 Jak nosit sníma 3 Nabíjení baterie 4 Stáhn te aplikaci 4 Vytvo te ú et

Více

WLAN Repeater N300. Popis a ovládací prvky. Obj. č.: 98 69 22

WLAN Repeater N300. Popis a ovládací prvky. Obj. č.: 98 69 22 Popis a ovládací prvky a) Ovládací prvky a LED kontrolky WLAN Repeater N300 Obj. č.: 98 69 22 1. LED kontrolka napájení - svítí, pokud je přístroj připojen k zásuvce. 2. LED kontrolka WLAN - svítí, pokud

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

Tenda W541R Wireless Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tenda W541R Wireless Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Tenda W541R Wireless Broadband Router OBSAH DŮLEŽITÉ INFORMACE 3 OBSAH BALENÍ 3 PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 3 POPIS PORTŮ NA ZADNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 3 KONFIGURACE SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Squeezebox Radio průvodce funkcemi 14.10.2009. Průvodce funkcemi

Squeezebox Radio průvodce funkcemi 14.10.2009. Průvodce funkcemi Průvodce funkcemi 0 Obsah Poděkování... 4 Uživatelské příručky... 4 Získání nápovědy... 4 Nápověda online... 4 Kontakt... 4 Squeezebox Radio stručný přehled... 5 Tlačítka a funkce... 6 Displej... 7 Záhlaví...

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka HP Scanjet N6350 Uživatelská příručka Obsah 1 Používání skeneru Přehled softwaru pro skenování HP...4 Přehled ovládání a příslušenství skeneru...5 Ovládací panel skeneru...6 Automatický podavač dokumentů

Více

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Uživatelská příručka 1 ASUS Travelair AC CZ11182 Druhá edice V2 Leden 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Ltl Acorn Ltl-5210M Series

Ltl Acorn Ltl-5210M Series Ltl Acorn Ltl-5210M Series uživatelský manuál OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část II: Certifikát, OTP kód, SMS kód a práce s Tokeny Obsah: I. Úvod... 2 II. Certifikát a práce s Certifikačním Tokenem... 2 A. Certifikační

Více

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.* INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE Instalační návod a Návod k obsluze Obsah Strana 1. Definice pojmů 1. Definice pojmů... 1 1.1. Význam varování a symbolů... 1 1.2. Význam použitých termínů... 1 2. Všeobecná

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Trust Vibration Feedback Rally Master II

Trust Vibration Feedback Rally Master II TRUST VIBRATION FEEDBACK RALLY MASTER II Uživatelská příručka Verze 1.0 Děkujeme vám Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek z nabídky firmy Trust. Přejeme vám s ním mnoho hodin zábavy. Před použitím

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

ibike GPS Plus - manuál ibike GPS+ U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5 4 iphone 4S)

ibike GPS Plus - manuál ibike GPS+ U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5 4 iphone 4S) ibike GPS+ U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5 4 iphone 4S) 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Obsah balení... 3 2. Pr vodce montá í dr áku... 4 3. Instalace senzor na kolo (obrázkov pr vodce)... 5 4. Zasunutí

Více

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Použití přístroje 4 1.1 Funkční tlačítka 4 1.2 Nabíjení baterie 5 1.3 Paměťová karta 6 1.4

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

Nastavení telefonu LG KG130

Nastavení telefonu LG KG130 Nastavení telefonu LG KG130 Telefon LG KG130, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3 Upevnění

Více

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Květen 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 a novější je k dispozici pro podporovaná mobilní zařízení ios, Android BlackBerry. Protože k systému

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Q uido USB 0/1 230 Katalogový list Vytvořen: 9.12.2010 Poslední

Více