Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201"

Transkript

1 Mobilní WiFi Vodafone Vodafone

2 Obsah Vítejte Za ínáme první p ipojení a nastavení zabezpe ení Mobilní WiFi Vodafone p ehled Systémové po adavky P ístroj p ehled Displej mobilního WiFi Vodafone Spo i e a informace o napájení a stavu baterie Schopnost aktualizace a podávání zpráv mobilního WiFi Vodafone, licen ní smlouva s koncov m u ivatelem8 1.2 Nastavení p ístroje a první p ipojení Nastavení p ístroje Po áte ní zapojení P ihla ovací obrazovka prohlí e e mobilního WiFi Vodafone Po áte ní bezpe nostní nastavení P ihlaste se k mobilnímu WiFi Vodafone Zm te heslo administrátora Chcete-li, z i te si Bezpe n profil a nastavte si Chrán né bezdrátové nastavení (WPS) Nastavení WPS U ivatelské rozhraní mobilního WiFi Vodafone pokro ilá nastavení P ehled Dostupnost v chozí stránky mobilního WiFi Vodafone z va eho webového prohlí e e P ihlá ení k mobilnímu WiFi Vodafone pro p ístup k nabídkám správy Stav slu by Konfigurace internetového p ístupu pro aplikace Nastavení mobilního WiFi Vodafone Adresy domácí sít Nastavení NAT (p eklad sí ov ch adres) Konfigurace DMZ Nastavení WiFi V eobecná nastavení WiFi a WPS (Chrán né bezdrátové nastavení) Obrazovka se v eobecn mi parametry WiFi vám umo uje zapnout i vypnout funkci WiFi a zvolit si pro WiFi pásmov rozsah a kanály Parametry SSID a MAC filtrování Nastavení mobilního p ipojení Správa PINu SIM karty a nastavení mobilního p ipojení Volba bezdrátové sít Systémová správa Nastavení hesla Zálohování a obnova konfigurace, resetování na nastavení v robce Sdílení soubor Sdílení soubor prost ednictvím HTTP (doporu ené) SMS Odstra ování závad P ehled Diagnostika Informace o mobilním WiFi Vodafone Stav p ipojení k mobilní síti Konfigurace mobilního WiFi Vodafone B né problémy a jejich e ení Slovní ek pojm Mobilní WiFi Vodafone 2

3 Vítejte Tento Pokro il pr vodce vám poradí, jak si m ete instalovat a konfigurovat sv j mobilní WiFi Vodafone i jak hrav zvládnete pou ívání rozhraní prohlí e e. Pr vodce má 4 kapitoly: Za ínáme první p ipojení a nastavení zabezpe ení Rozhraní prohlí e e mobilního WiFi Vodafone pokro ilá nastavení Odstra ování závad Slovní ek pojm Ulo te si prosím tento Pokro il pr vodce konfigurací na hard disk svého po íta e, kdybyste se do n j je t n kdy t eba pot ebovali podívat. Mrkn te také na Stru nou p íru ku u ivatele, kterou najdete v krabici svého mobilního WiFi Vodafone. Vodafone Group 2009, VODAFONE, loga spole nosti Vodafone a Vodafone Mobile Connect jsou ochrann mi známkami koncernu Vodafone Group. Microsoft a Windows jsou bu registrovan mi ochrann mi známkami i ochrann mi známkami spole nosti Microsoft Corporation ve Spojen ch státech, p ípadn v dal ích zemích. Dal í zde uvedené názvy v robk a spole ností mohou b t ochrann mi známkami jejich p íslu n ch vlastník. Mobilní WiFi Vodafone 3

4 1. Za ínáme první p ipojení a nastavení zabezpe ení - Mobilní WiFi Vodafone p ehled - První p ipojení - P ihla ovací obrazovka prohlí e e - Nastavení zabezpe ení Starte 1 Mobilní WiFi Vodafone 4

5 1.1 Mobilní WiFi Vodafone p ehled Mobilní WiFi Vodafone (dále mu budeme íkat jen ) vám umo uje sdílení internetového p ipojení k mobilní síti pomocí WiFi. Ml ete k n mu p ipojit v t inu za ízení s WiFi (nap. PC, herní mobilní za ízení, digitální hudební p ehráva e) a sdílet zabezpe ené mobilní p ipojení k internetu. m ete umístit tak, aby m l tento p ístroj co nejlep í mobilní pokrytí a pak jej sdílel s ostatními za ízeními prost ednictvím WiFi. P ístroj byste nem li pou ívat v uzav eném prostoru s omezen m proud ním vzduchu, nap. v kapse saka i kabelce apod. Lépe bude pracovat p i napájení i nabíjení ze sít ne v chodu na baterii Systémové po adavky Pro pou ívání mobilního WiFi Vodafone pot ebujete za ízení zp sobilé vyu ívat WiFi (podpora WiFi b/g) a internetov prohlí e P ístroj p ehled Mobilní WiFi Vodafone 5

6 1.1.3 Displej mobilního WiFi Vodafone Pokro il pr vodce konfigurací Displej na p ední ásti za ízení zobrazuje informace o stavu p ipojení k mobilní síti i její jméno, je-li u ivatelem vy adována n jaká innost, stav za ízení s WiFi konektivitou a úrove nabití baterie. Spo i displeje: zabudovaná spo ící funkce znamená, e se informace zobrazí po dobu 20 sekund a poté se displej vypne. Kontrolka zapojení / konektivita ka d ch pár sekund zabliká, ím indikuje, e je p ístroj zapnut. Chcete-li displej rozsvítit, stiskn te tla ítko WPS / Displej a informace se zobrazí na dal ích 20 sekund. Informace na displeji Zapnuto: Zapnuto (opakované blikání) / Vypnuto (nesvítí) Operátor: Zobrazí se sí, ke které je za ízení p ipojeno. Také se zde m e zobrazit hlá ka o chyb i po adované innosti. Chybové hlá ky jsou typu Chybí SIM karta, Neplatná SIM karta, Zadejte PIN i Zadejte PUK. Hlá ky o vy adované innosti mohou b t blikající ikona klí e (Stiskn te klí WPS) anebo ádost o zadání PIN kódu do va eho po íta e. 3G konektivita / SMS informace: Zobrazuje typ sí ového p ipojení (HSPA, 3G, GPRS/EDGE); máte-li nep e tenou zprávu, bude se tato informace st ídat s ikonou zprávy. WiFi konektivita / informace o WPS: Zobrazuje po et u ivatel p ipojen ch pomocí WiFi související s WPS, bude obrazovka vypadat následovn :. Vy adule-li u ivatel innost Vy adován PIN WPS: Vy adována autorizace funkce WPS Push Button: V kon WiFi: V kon WiFi bude v dy lep í p i nabíjení p ístroje v porovnání se stavem, kdy pracuje na baterii. Mobilní WiFi Vodafone 6

7 Síla signálu / Indikace roamingu: P ipojen s vynikající intenzitou signálu (5 árek) a po nízkou intenzitu signálu (1 árka). Nejste-li p ipojeni ke své domovské síti, zobrazí se R. P ipojení k síti se nezda ilo nebo je slu ba nedostupná. P ístroj nep ipojen, ale sí ové p ipojení je dostupné (vynikající signál, ikona je vykryta edou barvou). P ístroj m e b t nastaven na manuální (nikoliv automatické) p ipojení a eká na p ipojení z u ivatelského rozhraní PC. Stav nabití baterie: P i napájení p ístroje prochází ikona baterie cyklem ikon pro nabíjení. Pokud se p ístroj zrovna nenabíjí, ikona ukazuje aktuální stav nabití baterie. Vybitá (0 %) Nabíjí se (10 %) Nabíjí se (30 %) Nabíjí se (60 %) Nabitá (100 %) Mobilní WiFi Vodafone 7

8 1.1.4 Spo i e a informace o napájení a stavu baterie Spo i e: V p ístroji jsou zabudované 2 typy spo i displeje a konektivity. Displej: Integrovaná funkce spo i e displeje znamená, e se informace na displeji mobilního WiFi Vodafone zobrazí po dobu 20 sekund a poté se displej vypne, aby se et ila energie v baterii. LED kontrolka pro zapojení a p ipojení k síti bude ka d ch pár sekund blikat, ím indikuje, e je p ístroj zapnut. Chcete-li displej rozsvítit, stiskn te tla ítko pro WPS / Displej a informace o stavu se zobrazí po dal ích 20 sekund. Konektivita: Po 10 minutách bez jakéhokoli p ipojení u ivatele k mobilnímu WiFi Vodafone (prost ednictvím WiFi i USB kabelu) se p ístroj p epne do klidového re imu. Je-li p ístroj napájen baterií a nachází se v klidovém re imu, musí se p ed jeho op tovn m zapojením stisknout tla ítko WPS / Displej. Displej se krátce rozsvítí a p ipojení bude op t umo n no prost ednictvím p ístupu k WiFi. Je-li p ístroj napájen nabíje kou z elektrické sít i USB kabelem z PC, pak se aktivuje z klidového re imu p i obdr ení po adavku na WiFi p ipojení (tj. bez nutnosti fyzické aktivity), p ipojí se k bezdrátové síti a p ijme po adavek na WiFi p ipojení. Nabíjení baterie: Úrove nabíjení závisí na tom, je-li p ístroj zrovna p ipojen k mobilní síti, jestli WiFi zrovna vysílá a jestli se p ístroj nabíjí pomocí nabíje ky z elektrické sít i z PC. Scéná e jsou popsány ní e, ale v zásad platí, e nejlep í je pou ívat nabíje ku z elektrické sít, je lep í i ne napájení pomocí USB kabelu z PC: Napájení z elektrické sít Není-li p ístroj p ipojen k mobilní síti, pak se nabije za nejv e 3 hodiny. Je-li p ístroj p ipojen k síti, pak bude doba nabíjení záviset na po tu u ivatel a objemu p enosu, ale nabíjení potrvá o n co déle ne 3 hodiny. Dobíjení z PC pomocí USB kabelu Není-li p ístroj p ipojen k síti (je vypnut ), pak se nabije za nejv e 4 hodiny. Je-li p ístroj p ipojen k síti, pak bude doba nabíjení záviset na po tu u ivatel a objemu p enosu. P i b ném prohlí ení se bude p ístroj dobíjet pomaleji, ale bude-li jím probíhat vysok objem p enos, pak se nebude dobíjet a m e se naopak za ít vybíjet Schopnost aktualizace a podávání zpráv mobilního WiFi Vodafone, licen ní smlouva s koncov m u ivatelem Software pro mobilní p ipojení Vodafone je sou ástí tohoto p ístroje; obsahuje zabudované schopnosti aktualizace a podávání zpráv tak, jak to stojí v licen ní smlouv s koncov m zákazníkem. Licen ní smlouva s koncov m zákazníkem (End User Licence Agreement EULA): Ujist te se, prosím, e jste si, d íve ne za nete p ístroj a jeho software pou ívat, p e etli a akceptovali licen ní smlouvu s koncov m zákazníkem platnou pro va i zemi. Smlouvy EULA jsou pro tení k dispozici zde: Mobilní WiFi Vodafone 8

9 1.2 Nastavení p ístroje a první p ipojení Nastavení p ístroje 1. nastavíte tak, e vlo íte svou SIM kartu (a microsdhc kartu, pokud ji pou íváte pro sdílení a streaming) a p ed pou itím vlo íte baterii. 2. Stiskn te tla ítko pro uvoln ní zadního krytu p ístroje a vlo te SIM kartu a (pokud pou íváte) microsdhc kartu podle popisu u obrázku a poté vlo te baterii. Upozorn ní: P ed op tovn m nasazením zadního krytu si prosím poznamenejte podrobnosti zabezpe ení va eho WiFi, zejména bezpe nostní sí ov klí WPA2 a název WiFi sít (SSID). Klí WPA2 (citliv na velikost písma) a SSID jsou pro vá p ístroj jedine né; najdete je na títku pod zadním krytem. Tyto údaje budete pot ebovat, pokud opera ní systém va eho po íta e nepodporuje WPS (Chrán né bezdrátové nastavení). Jak Microsoft Windows Vista tm SP2, tak Windows 7 WPS je obsahují. 3. P i prvním pou ití zapojte do elektrické sít, ale nezapínejte p ístroj, abyste umo nili plné nabití baterie p ed pou itím (p ibli n 3 hodiny). Na stavové obrazovce na p ední ásti p ístroje se zobrazí ikona napájení. 4. Po nabití baterie p ístroj zapn te posunutím vypína e na p ední ásti p ístroje doprava. Kontrolka Zapojení / Konektivita na p ední ásti p ístroje se rozsvítí a p ístroj se nastartuje. Mobilní WiFi Vodafone 9

10 1.2.2 Po áte ní zapojení se dodává s p ednastaven m Access Point Number (APN) a dal ími nastaveními pro sí Vodafone. To vám umo ní vyu ívání tohoto p ístroje v síti Vodafone bez slo itého konfigurování. Ne za nete: Poznamenejte si podrobnosti zabezpe ení va eho WiFi, zejména bezpe nostní sí ov klí WPA2 a název WiFi sít (SSID). Klí WPA2 (citliv na velikost písma) a SSID jsou pro vá p ístroj jedine né; najdete je na títku pod zadním krytem mobilního WiFi Vodafone. P i po áte ním nastavení mobilního WiFi Vodafone máte dv mo nosti p ipojení. Mo nost 1 Nastavte si p ipojení k mobilnímu WiFi Vodafone v re imu WiFi V re imu WiFi pou íváte jako sdílen p ístupov bod. WiFi p ipojitelnost svého po íta e pou íváte pro p ístup k p ístroji. K nalezení bezdrátové sít Vodafone pou ijte b ného správce WiFi ve svém po íta i. Upozorn ní: Kroky vedoucí k p ipojení k síti WiFi se li í v závislosti na va em opera ním systému a na tom, zda pou íváte originální aplikaci i software t etích stran. Obecn platí, e m ete kliknout na ikonu (oby ejn ve títku Systém pro Windows nebo pro Mac zvolte System Preferences > Network), kde si m ete zvolit Zobrazit dostupné bezdrátové sít. Nejste-li dob e obeznámeni s provozem bezdrátov ch sítí ve svém po íta i, pora te se s Nápov dou svého po íta e. Naleznete-li více bezdrátov ch sítí, ozna te si sí ozna enou VodafoneMobileWiFi-xxxxyy. Znaky xxxxyy p edstavují náhodn generovan soubor íslic a písmen, které se p ístroj od p ístroje li í. Klikn te na P ipojit. Mo nost 2 Nastavte si p ipojení k mobilnímu WiFi Vodafone pomocí p ipojení mikro USB kabelem V re imu p ipojení USB kabelem p ipojíte p ímo k po íta i za pou ití mikro USB kabelu, kter je sou ástí balení mobilního WiFi Vodafone. Pro p ístup k p ístroji vyu íváte p ipojitelnost va eho po íta e k síti LAN pomocí USB kabelu; sí ové p ipojení se vytvo í automaticky. Kdy se ke svému po íta i p ipojujete USB kabelem poprvé, ovlada e p ístroje a softwaru pro mobilní sí Vodafone se z mobilního WiFi Vodafone stáhnou a nainstalují do va eho PC. Toto jsou základní p edpoklady, abyste se mohli ke svému p ístroji s p ipojením k po íta i pomocí USB kabelu p ipojit. Upozorn ní: P i p ipojení do PC pomocí USB kabelu bude WiFi v provozu. Pokud se rozhodnete odpojit od sít na webovém u ivatelském rozhraní, odpojíte od ní zárove i v echny ostatní u ivatele mobilního WiFi Vodafone. VAROVÁNÍ! V tento okam ik velmi doporu ujeme nastavit bezpe nost mobilního WiFi Vodafone. P ístroj má sice aktivované zabezpe ení WPA2, ale je mo né, e si budete chtít zm nit WPA2 sí ov klí nebo p ihla ovací heslo s personalizovan m nastavením. Upozorn ní: Jste-li k p ístroji p ipojeni pomocí sít WiFi a zjistíte, e vás p esm rovává na webové u ivatelské rozhraní (tj. konfigura ní stránku) místo stránky, kterou o ekáváte p i pou ití prohlí e e, je tomu tak proto, e p ístroj nem e u ivatele p ipojit k síti mobilního p ipojení. Máte-li problém se k p ístroji p ipojit, ov te si, e byl správn zadán bezpe nostní klí WPA2. Upozor ujeme, e klí WPA2 je citliv na velikost písma ujist te se, prosím, e správn zadáváte velká a Mobilní WiFi Vodafone 10

11 malá písmena. Dal ím b n m d vodem problému s p ipojením k PC je, e adaptér WiFi ve va em po íta i je zmaten ze sou asného provozu n kolika WiFi za ízení. Standardní zp sob opravy v tomto p ípad je kliknout ve va em po íta i prav m tla ítkem my i na ikonu P ipojení k bezdrátové síti na nástrojové li t Windows a pak zvolit Opravit. Ov te si prosím na stavovém displeji p ístroje, jestli p ístroj neo ekává innost z va í strany (nap. stisknutí tla ítka WPS / Displej), a stav p ipojení ve webovém rozhraní u ivatele, a ujist te se, e za ízení ukazuje stav P ipojeno. Pokud tomu tak není, hledejte odpov v ásti Odstra ování závad v tomto pr vodci. Mobilní WiFi Vodafone 11

12 1.3 P ihla ovací obrazovka prohlí e e mobilního WiFi Vodafone Ve svém webovém prohlí e i zadejte do okénka pro adresu nebo a stiskn te klávesu Enter nebo Zp t. Zobrazí se webové u ivatelské rozhraní mobilního WiFi Vodafone. Webové u ivatelské rozhraní v dy n jaké informace zobrazí, bez ohledu na to, zda jste p ihlá eni i nikoliv. Vodafone: Odkazuje na globální webovou stránku Vodafone a umo uje p esm rování na lokální webovou stránku. P idat k oblíben m: Vytvo í zálo ku pro. Podpora: Odkazuje na globální webovou stránku podpory Vodafone. Nabídka obsahu SD karty. Síla signálu v síti: Nep ítomnost bíl ch árek indikuje nep ítomnost pokrytí sítí; dále se síla signálu li í od 1 árky (nízká intenzita signálu) po p t árek (velmi silná intenzita signálu). Název sít : Název sít, ke které je p ipojen p ístroj. Typ sí ového p ipojení: GPRS, EDGE, 3G, 3G+, HSUPA. Stav p ipojení: Nep ipojen, P ipojuje se, P ipojen. Byla p ijata nep e tená SMS zpráva. P i roamingu v EU m ete dostávat SMS zprávy, které vysv tlují dodate né poplatky za roaming. Tyto zprávy si m ete p e íst po p ihlá ení do webového u ivatelského rozhraní. Indikátor nabití baterie (4 bílé dílky = pln nabito). Mobilní WiFi Vodafone 12

13 1.4 Po áte ní bezpe nostní nastavení je dodáván p ednastaven s informacemi pot ebn mi k p ipojení k mobilní síti Vodafonu. Oby ejn nevy aduje ádnou dal í konfiguraci základního nastavení, pokud za ízení nepou íváte za hranicí firemního firewallu; v takovém p ípad je t eba upravit p íslu ná nastavení proxy serveru (v následující ásti tohoto pr vodce zjistíte, jak to ud lat). Zabezpe ení va í bezdrátové sít je velmi d le ité. Doporu ujeme vám nastavit v chozí bezpe nostní nastavení ihned za pomoci následujících krok : P ihlaste se k mobilnímu WiFi Vodafone Zm te heslo administrátora Chcete-li, z i te si Bezpe n profil a nastavte si Chrán né bezdrátové nastavení (Wireless Protected Set-up WPS) P ihlaste se k mobilnímu WiFi Vodafone Do p ihla ovacího okna v pravém horním rohu obrazovky zadejte v chozí heslo admin a klikn te na P ihlásit. Mobilní WiFi Vodafone 13

14 1.4.2 Zm te heslo administrátora V nabídce vlevo zvolte Správa > Nastavení hesla: zobrazí se vám ráme ek Nastavení hesla. Do pole Stávající heslo zadejte admin. Zvolte nové heslo administrátora a vypl te je do obou polí pro heslo. Klikn te na OK. Toto bude nové heslo administrátora, které budete pou ívat pro p ihlá ení s rozhraním prohlí e e. Upozorn ní: Poznamenejte si prosím své nové heslo. Pokud jej zapomenete, budete muset p ístroj resetovat hlavním resetovacím tla ítkem. Tím zárove resetujete i v echny dal í zm ny, které jste provedli v nastavení p ístroje. Mobilní WiFi Vodafone 14

15 1.4.3 Chcete-li, z i te si Bezpe n profil a nastavte si Chrán né bezdrátové nastavení (WPS) M ete vyu ít následující mo nosti routerového zabezpe ení: WPS zabezpe ení, WEP, WPA-PSK, WPA/WPA2 smí ené, WPA2-PSK, MAC filtrování adres / NAT zabezpe ení. WPA2-PSK je v chozím nastavením, ale je mo né, e budete chtít úrove zabezpe ení sní it, proto e n která ze za ízení, která s mobilním WiFi Vodafone hodláte pou ívat, nepodporují tuto úrove zabezpe ení. D LE ITÉ: Vá p ístroj je dodáván s p ednastaven m WPA2 klí em, kter je pro vá p ístroj jedine n a je uveden na títku pod zadním krytem p ístroje. Budete-li tento klí chtít zm nit na lépe zapamatovateln, dr te se pokyn uveden ch ní e. Spole nost Vodafone doporu uje zm nit WPA2 klí na bezpe nostní klí, kter si lze snadno zapamatovat. Upozorn ní: WPA2 klí je citliv na velikost písma zadávejte prosím znaky se správn m rozli ením mal ch a velk ch písmen. V nabídce vlevo zvolte WiFi. V ráme ku Nastavení SSID WiFi zvolte úrove zabezpe ení, kterou si p ejete (WPA2 je v chozím nastavením). Mobilní WiFi Vodafone 15

16 Z rozbalovacího pole si vyberte ifrovací algoritmus, kter chcete pou ít. Zadejte zapamatovateln sí ov klí, kter chcete pou ívat pro WiFi p ístup k p ístroji. Klikn te na OK. Podporuje-li opera ní systém va eho PC WPS (Chrán né bezdrátové nastavení) ve Vista SP2 a Windows 7, m ete si aktivovat zabezpe ení WPS. (Na následující stránce tohoto pr vodce najdete detailní popis t í dostupn ch mo ností, a jak ka dou z nich nastavit). D LE ITÉ: Va e bezdrátové p ipojení bude v tento okam ik neaktivní. Pro po áte ní bezpe nostní nastavení se budete muset znovu p ipojit pomocí nového sí ového klí e, kter jste si práv z ídili. Mobilní WiFi Vodafone 16

17 1.4.4 Nastavení WPS Chrán né bezdrátové nastavení (WPS) umo uje u ivateli snadné WiFi p ipojení mezi mobilním WiFi Vodafone a jak mkoliv za ízením, které podporuje WPS. Windows 7 a Windows Vista SP2 nabízejí podporu WPS automaticky, zatímco Windows XP nabízí WPS podporu pouze, mají-li nainstalováno aktualizování Wireless Provisioning Services Information Element (WPS IE). Fungování WPS je umo n no v rámci v chozího nastavení. První po íta s Windows7, kter se p ipojí k mobilnímu WiFi Vodafone, bude po ádán o zadání WPS PIN kódu (kter se zobrazí na stavové obrazovce displeje p ístroje), aby mohl rejst ík Windows 7 nastavit bezpe nostní nastavení pro p ístroj. Upozorn ní: V pr b hu registra ního procesu WPS se m e stát, e vám p ístroj po ádá, abyste umo nili OS Windows rekonfiguraci a zm nu SSID a bezpe nostního klí e za ú elem zv ení zabezpe ení p ístroje. Pokud toto povolíte, SSID ji nebude mít podobu VodafoneMobileWiFi-xxyyyy. podporuje následující dv metody, které za ízením umo ují prost ednictvím WPS získávat WiFi bezpe nostní údaje mobilního WiFi Vodafone. 1. Metoda Push Button Configuration (PBC) Ujist te se, e je v mobilním WiFi Vodafone aktivována funkce WPS prost ednictvím webového prohlí e e (viz ást v e). Na WiFi za ízení (nap. PC) zvolte pom cku WiFi p ístupu, která obsahuje podporu WPS (poskytuje dodavatel PC) a vyberte metodu PBC. PC Display Vodafone Mobile Wi-Fi Status screen Na mobilním WiFi Vodafone stiskn te tla ítko WPS / Displej. Funguje-li funkce WPS správn, zobrazí se ikona a po íta se p ipojí k mobilnímu WiFi Vodafone. Ikona indikuje problém s funkcí WPS. Mobilní WiFi Vodafone 17

18 2. Konfigura ní metoda se zadáváním PIN kódu Ujist te se, e je v mobilním WiFi Vodafone aktivována funkce WPS prost ednictvím webového prohlí e e (viz ást v e). Na WiFi za ízení (nap. PC) zvolte nástroj WiFi p ístupu, kter obsahuje podporu WPS (poskytuje dodavatel PC) a zvolte metodu PIN. Displej PC Stavov displej vygeneruje a zobrazí osmimístn kód WPS PIN. Zadejte tento PIN kód tam, kam vás obrazovka va eho WiFi p ístupového nástroje ádá o zadání bezpe nostního sí ového klí e, a klikn te na OK. Funguje-li funkce WPS správn, zobrazí se ikona a po íta se p ipojí k mobilnímu WiFi Vodafone. Ikona indikuje problém s funkcí WPS. Mobilní WiFi Vodafone 18

19 2. U ivatelské rozhraní mobilního WiFi Vodafone pokro ilá nastavení - P ehled - Stav slu by - Konfigurace internetového p ístupu pro aplikace - Nastavení routeru - Nastavení WiFi - Nastavení mobilního p ipojení - Správa systému - Sdílení soubor - SMS 2 Mobilní WiFi Vodafone 19

20 2.1 P ehled Dostupnost v chozí stránky mobilního WiFi Vodafone z va eho webového prohlí e e Do pole pro adresu ve va em webovém prohlí e i zadejte nebo a stiskn te klávesu Enter. Kdy se k mobilnímu WiFi Vodafone p ipojíte webov m prohlí e em poprvé, uvidíte v chozí stránku mobilního WiFi Vodafone, která vám poskytne základní informace o stavu. V tuto chvíli nemusíte b t k mobilnímu WiFi Vodafone p ihlá eni P ihlá ení k mobilnímu WiFi Vodafone pro p ístup k nabídkám správy Pro p ihlá ení k mobilnímu WiFi Vodafone zadejte do p ihla ovacího okna v pravém horním rohu obrazovky své heslo (nebo, pokud jste ho dosud nezm nili, v chozí heslo admin ) a klikn te na P ihlásit. Zobrazí se v chozí obrazovka a vy tak získáte p ístup k nabídkám správy mobilního WiFi Vodafone. Mobilní WiFi Vodafone 20

21 Mobilní WiFi Vodafone 21

22 2.2 Stav slu by Z levé li ty nabídky zvolte Stav slu by; tak získáte p ehled o stavu mobilního p ipojení a stavu dostupnosti WiFi. Obrazovka Stav slu by vám p i sou asném pou ití informací z obrazovky Odstra ování poruch z nabídky na levé li t umo ní pochopit celkov stav za ízení. Obrazovka je rozd lena do dvou ástí: Horní ást obrazovky zobrazuje stav sít WiFi poskytované mobilním WiFi Vodafone (aktivní/neaktivní). Spodní ást obrazovky zobrazuje stav p ipojení k bezdrátové síti pomocí p ístroje. Mobilní WiFi Vodafone 22

23 2.3 Konfigurace internetového p ístupu pro aplikace Pot ebují-li hry a aplikace specifick typ p ístupu k WiFi síti, zvolte pro jejich správné fungování z li ty nabídky vlevo zálo ku Aplikace. Obrazovka Aplikace vám umo ní konfiguraci mobilního WiFi Vodafone, jí se autorizuje internetov p ístup pro konkrétní aplikace (oby ejn herní) tak, aby správn fungovaly. N které z nejpopulárn j ích her a p ístupov ch metod ji jsou zahrnuty v rozbalovacích nabídkách na této obrazovce; pro správnou volbu se pora te s u ivatelskou p íru kou pro danou aplikaci. Na konfigura ní stránce NAT si musíte aktivovat NAT, proto e v chozí nastavení routeru je neaktivní. Pokud se va e aplikace v rozbalovacím menu neobjeví, m ete ji p idat a nastavit manuáln na konfigura ní stránce NAT: Zvolte Vodafone Mobile Wi-Fi > NAT a dostanete se na stránku s manuální konfigurací. (Viz ást 2.4.2). Po dokon ení konfigurace va ich aplikací se tyto objeví v seznamu autorizovan ch aplikací ve spodní ásti obrazovky. Vymazávat i m nit autorizaci aplikací lze pomocí tla ítek Vymazat a Zm nit v pravé ásti obrazovky. Mobilní WiFi Vodafone 23

24 2.4 Nastavení mobilního WiFi Vodafone Z nabídky na li t vlevo zvolte. Najdete zde t i podnabídky: adresy domácí sít LAN, správa NAT a nastavení DMZ Adresy domácí sít Z nabídky na levé li t si zvolte Mobilní WiFi Vodafone > DHCP. Tak budete moci spravovat informace o adresách domácí sít. Obrazovka pro LAN vám poskytuje následující informace o stavu va eho za ízení: Lokální IP adresa Maska podsít Název LAN domény (v chozí název je DHCP server aktivovat / deaktivovat. DHCP server umo uje za ízení automaticky p i adit lokální IP adresu novému za ízení, které se p ipojí do va í sít (nap. bezdrátová tiskárna i dal í laptop). Nemáte-li aktivovan DHCP server, budete muset v em za ízením ve va í síti p i adit statické IP adresy. Rozsah IP adres a jejich pronájem. Jedná se o rozsah IP adres pou ívan ch DHCP serverem mobilního WiFi Vodafone a dobu trvání ka dého pronájmu (v chozí nastavení je 1 den). Mobilní WiFi Vodafone 24

25 2.4.2 Nastavení NAT (p eklad sí ov ch adres) Z nabídky vlevo na li t zvolte Mobilní WiFi Vodafone > NAT. Funkce NAT umo uje posílit zabezpe ení va eho systému tím, e p ístup na internet povolí jen vybran m aplikacím. Abyste mohli nastavit filtrování pro u ivatelskou aplikaci, budete muset znát ísla zdrojov ch port nebo rozsah zdrojov ch port a protokol (TCP, UDP nebo oba) pou ívan pro p enos sm rem ven. P íchozí p enos z internetu je oby ejn blokován firewallem z dosahov ch za ízení ve va í lokální bezdrátové síti. PAT vyu ívá destina ní IP a pole destina ních port k tomu, aby u ivatel m internetu umo nil dosa ení server, které b í na va em po íta i, nap. FTP serveru. Také n které online hry vy adují ke správnému fungování p íchozí p ístup. D LE ITÉ: Ve své síti WLAN budete muset pro ka dé za ízení, které obsahuje aplikaci, na kterou chcete odesílat, nastavit statickou IP adresu. Mobilní WiFi Vodafone 25

26 2.4.3 Konfigurace DMZ Z nabídky na li t vlevo zvolte Mobilní WiFi Vodafone > DMZ. Ú elem DMZ je dodate né posílení zabezpe ení sít LAN; p ípadn externí úto ník má p ístup pouze k vybavení DMZ a nikoliv k celé síti. Obecn platí, e ve keré slu by poskytované u ivatel m z externího prost edí by m ly b t umíst ny v DMZ. Nejb n j ími slu bami tohoto typu jsou webové servery, mailové servery, FTP servery, VoIP servery a DNS servery. Pokud aktivujete DMZ, vystavuje se IP adresa va eho po íta e externí síti. Zadejte správn IP adresu a stiskn te OK. Mobilní WiFi Vodafone 26

27 2.5 Nastavení WiFi Z nabídky na li t vlevo zvolte WiFi. Obrazovka je rozd lena na t i ásti: v eobecná nastavení WiFi, nastavení WPS a nastavení SSID V eobecná nastavení WiFi a WPS (Chrán né bezdrátové nastavení) Obrazovka se v eobecn mi parametry WiFi vám umo uje zapnout i vypnout funkci WiFi a zvolit si pro WiFi pásmov rozsah a kanály. Podporuje-li opera ní systém va eho PC WPS (chrán né bezdrátové nastavení), m ete zabezpe ení WPS aktivovat v ráme ku WPS. Metody, jak nastavit WPS, jsou popsány v ásti Nastavení WPS v e. D LE ITÉ: Va e bezdrátové p ipojení bude v tento okam ik neaktivní. Pro po áte ní bezpe nostní nastavení se budete muset znovu p ipojit pomocí nového sí ového klí e, kter jste si práv z ídili. Mobilní WiFi Vodafone 27

28 2.5.2 Parametry SSID a MAC filtrování Obrazovka s parametry SSID WiFi vám umo uje m nit jméno WiFi sít (v chozí nastavení je VodafoneMobileWiFi-xxxxyy, kde xxxxyy p edstavuje náhodn generovan soubor íslic a písmen, které se pro ka d jednotliv li í). M ete si také zvolit, jestli bude jméno sít obsahovat i slovo broadcast (pokud tomu tak nebude, nebude se jméno zobrazovat ostatním u ivatel m na jejich seznamu dostupn ch sítí, budete v ak muset jméno z konfigurace WiFi specifikovat, aby byl vá PC schopen p ipojit se k mobilnímu WiFi Vodafone). K dispozici je n kolik úrovní zabezpe ení v chozí poskytuje tu nejvy í úrove b n dostupného bezdrátového ifrování (WPA2-PSK). Volba Auto znamená, e za ízení bude podporovat ifrovací algoritmy TKIP i AES ve WPA i WPA2, a e skute n pou ívan algoritmus bude záviset na bezdrátovém klientu. Pro zm nu sí ového klí e (hesla) zadejte zapamatovateln sí ov klí, kter chcete pou ívat pro WiFi p ístup k mobilnímu WiFi Vodafone a stiskn te OK. Filtrování adres MAC vám umo uje zamezení p ístupu k va emu za ízení pomocí MAC adresy. MAC adresa je jedine ná pro konkrétní ást hardwaru, nap íklad sí ov adaptér. Pou itím filtrování adres MAC m ete ke svému mobilnímu WiFi Vodafone povolit p ístup pouze n kter m za ízením. Je-li seznam prázdn, pak má p ístup k mobilnímu WiFi Vodafone jak koliv klient se správn mi bezpe nostními údaji. D LE ITÉ: Neaktivujte filtrování adres MAC, dokud jste do seznamu MAC adres nep idali svou vlastní MAC adresu, jinak vám k mobilnímu WiFi Vodafone nebude umo n n p ístup prost ednictvím WiFi (m ete se v ak stále p ipojit pomocí USB kabelu). Na po íta i s Windows najdete svou MAC adresu spu t ním: ipconfig /all z okna cmd. MAC adresa je naz vána Fyzickou adresou (Physical Address). Na po íta i Mac si otev ete System Preferences > Network. V rozbalovacím seznamu Show si zvolte Airport. MAC adresa je íslo Airport ID, které se zobrazí pod ním. Mobilní WiFi Vodafone 28

29 2.6 Nastavení mobilního p ipojení Z nabídky na levé li t si zvolte Mobilní broadband. Pokro il pr vodce konfigurací bude nastaven automaticky na základ nastavení va í Vodafone SIM karty. Tato obrazovka vám umo ní pozm nit nastavení, chcete-li tak u init s ohledem na konkrétní okolnosti (viz dal í stránka). Tato obrazovka také poskytuje informace o stavu p ipojení a statistické údaje o p ipojení. Mobilní WiFi Vodafone 29

30 2.6.1 Správa PINu SIM karty a nastavení mobilního p ipojení N které sít vy adují p ed umo n ním p ístupu zadání kódu PIN k SIM kart. Pat í-li k t mto sítím i ta va e, m ete si zde ulo it sv j PIN pro SIM (zvolte Ulo it PIN a klikn te na Dal í), kter pak bude v dy automaticky odeslán síti, kdykoliv si to vy ádá. Je-li vy adován PIN kód va í SIM karty a není zde ulo en, bude v p ípad pot eby vy adován na stavovém displeji p ístroje. Budou se zobrazovat v chozí informace o konektivit Vodafone na základ va í SIM karty, ale nastavení si m ete na této obrazovce i pozm nit Volba bezdrátové sít Zde si m ete zvolit mobilní sí i sí partnera Vodafone, ke které se chcete p ipojit (ze seznamu aktivních sítí). Mobilní WiFi Vodafone 30

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 U ivatelský manuál v1.06 OBSAH 1. P EDMLUVA...3 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE...7 Sou ásti balení...7 Specifikace za ízení...7 Elektronická specifikace...8 3. ZA ÍNÁME...8 Vlo

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TCD820FX(cz-cz).book Page 1 Friday, September 9, 2005 9:21 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD820FX Toto za ízení je kompatibilní se službami ID volajícího a

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

16. února 2010 Konferenční centrum City. Pořadatelé

16. února 2010 Konferenční centrum City. Pořadatelé 16. února 2010 Konferenční centrum City Generální partner Hlavní partner Hlavní mediální partner Produkce Pořadatelé OBSAH: 1 V B R TOHO NEJZAJÍMAV J ÍHO O INTERNETOVÉ BEZPE NOSTI ZE SERVERU LUPA.CZ V

Více

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Sledování televize Sledování televize...13 Používání digitálního elektronického

Více

T LINE 4 16 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE

T LINE 4 16 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE OBSAH NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBO KOVÁ ÚST EDNA T LINE 4 16 1 ÚVOD... 4 M Vlastnosti... 4 M Slu by (výb r)... 5 M P ídavné vybavení... 5 2 SIGNALIZACE... 6 2.1 Tóny na pobo ce... 6 2.2 Vyzván ní na

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco Stanislav ehák Vedoucí práce: Ing. Pavel Kubalík, Ph.D. Studijní program:

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Online softwarová burza. Jan Strádal

Online softwarová burza. Jan Strádal ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více